Bibliotekarforbundets medlemsforsikringer 2022

Page 1

MEDLEMSFORSIKRINGER 2022


Bibliotekarforbundets medlemsforsikringer Det aller viktigste når uforutsette ting skjer, er å ta vare på hverandre. For å kunne gjøre dette er det også viktig å sørge for å ha et økonomisk sikkerhetsnett hvis livet ikke blir helt som planlagt. Som nybakt mamma kjenner jeg litt ekstra på akkurat dette.

De to siste årene har vist oss at livet og hverdagen kan endres raskt. Flere av oss har nok kjent på bekymringer for arbeidshverdagen, helsen og økonomien.

Som medlem i Bibliotekarforbundet har du et godt fundament i vår obligatoriske grunnforsikring. Men det er opp til deg å bygge videre på den slik at du har den økonomiske bufferen du trenger. Hos BF Forsikring kan du velge mellom et bredt spekter av forsikringer, det være seg barneforsikring, reiseforsikring, tannhelseforsikring eller ulykkesforsikring, for å nevne noe. Som medlem i BF kan du kjøpe alle dine viktigste forsikringer til en konkurransedyktig, fast og lav medlemspris.

Det kan være lurt å sette seg inn i tilbudet du har gjennom BF Forsikring. Her forhandler vi frem gode ordninger som er skreddersydde for medlemmene i Bibliotekarforbundet. BF Forsikring jobber hele tiden for å tilby deg gode betingelser og sørger for at du får kjøpt de forsikringene du trenger. Dersom du ikke allerede har benyttet deg av en av de mange gunstige forsikringene, så er tiden inne for å gjøre det nå. Ta i bruk det gode medlemstilbudet vårt og sjekk også ut vår forsikringsportal www.bfforsikring.no. Med vennlig hilsen, Veronicha Angell Bergli, Forbundsleder

Våre forsikringssider! www.bfforsikring.no Sjekk ut våre nettsider. Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene. Du kan logge deg inn og se hvilke forsikringer du allerede har, finne fakturaer og samtidig bestille nye forsikringer direkte på nettet. Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet. Ønsker du mer detaljert informasjon, finner du dette ved å logge deg inn på Mine forsikringer. Her vil du finne forsikringsbevis og vilkår.

2


Rådfør deg med BF Forsikring Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål hos BF Forsikring? Om du vet hvilke forsikringer som gjelder på arbeidsplassen din og hva du har privat, kan vi se om du mangler noen viktige dekninger – eller om du er overforsikret. Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger, men gir deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger.

Frode

Sindre

Liv-Toril

Du bør gjennomgå dine forsikringer med jevne mellomrom, slik at du har riktige dekninger i forhold til den livssituasjonen du befinner deg i. Kontakt oss på telefon 23 11 33 17 eller på e-post: post@bfforsikring.no

Kathe

BF Forsikring

Boks 553, 1327 Lysaker Tlf: 23 11 33 17 E-post: post@bfforsikring.no

Bent

GODT Å VITE KORTVERSJON Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn.

GODT Å VITE GRUNNBELØPET G er grunnbeløpet i Folketrygden. 1 G = 106 399 per 1. mai 2021.

GODT Å VITE

GODT Å VITE

MEDLEMSFORSIKRINGENE

FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

Bibliotekarforbundet er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971 189 452) etter avtale med Bibliotekarforbundet.

BEGUNSTIGELSE Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt en eventuell dødsfallerstatning etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra BF Forsikring.

3


OBLIGATORISK GRUNNFORSIKRING

Livsforsikring - uføreforsikring - ulykkesforsikring 4

Ved innmelding i forbundet blir alle medlemmer, med unntak av studentmedlemmer, med på den obligatoriske grunnforsikringen med mindre man reserverer seg.

Forsikringen består av tre deler: •

Livsforsikring

Uføreforsikring

Ulykkesforsikring

For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring.

Pris Kr 144 per md.

Livsforsikring Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70.

Uføreforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr 400 000. Beløpet trappes ned etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år.

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %.

Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet: 1. Enslig medlem

kr 2 000 000

2. Medlem

kr 1 000 000

Ektefelle/samboer 3. Medlem

Eksempel: Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt følgende: 30 år: kr 350 000 40 år: kr 250 000 50 år: kr 150 000

Karenstid:

Selskapet dekker ikke arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til.

GODT Å VITE

kr 1 000 000 kr 600 000

Ektefelle/samboer

kr 600 000

Barn

kr 1 200 000

4. Medlem

kr 1 000 000

Barn

kr 1 200 000

Ulykkesforsikringen dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og brannskade, ombygging av bolig, dagpenger ved sykehusopphold og erstatning ved barns død ved ulykke. Forsikringen gjelder hele døgnet i arbeid og fritid. Ved utenlandsopphold utenfor Norden gjelder forsikringen inntil 12 måneder. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21. For voksne gjelder forsikringen ut det året de fyller 70 år.

INVALIDITET Med medisinsk invaliditet menes “legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid”.

Livs- og uføreforsikringene leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg.

4


FRIVILLIGE FORSIKRINGER MED HELSEERKLÆRING

Livsforsikring og uføreforsikring – kan gi utbetaling på mer enn 3,8 millioner BFs livs- og uføreforsikring er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer kan kjøpe livsforsikring, eller uføreforsikring, eller begge. Velg mellom tre ulike forsikringssummer: •

12 G: 1 276 788

24 G: 2 553 576

36 G: 3 830 364

Spar penger

Livs- og uføreforsikring er et naturlig påbygg på den obligatoriske grunnforsikringen. I tillegg kan du spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene. Sammenlignet med å kjøpe produktet direkte i et forsikringsselskap (uten organisasjonstilknytning), snakker vi om flere tusen kroner!

Livsforsikring

Uføreforsikring

Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer for 12 G, 24 G eller 36 G. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, og forsikringen opphører ved fylte 70 år. Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak, og gjelder i arbeid og fritid over hele verden.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen utbetales også dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år og forsikringen opphører ved fylte 60 år. Priser per år

Medlem/ektefelle/samboer

Bestill

Bestill forsikringen på www.bfforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

GODT Å VITE NORMAL UTBETALINGSREKKEFØLGE Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/partner/samboer 2. Livsarvinger

Alder

Død 12 G

Ufør 12 G

t.o.m 30 år

kr 365

kr 676

31-35 år

kr 487

kr 904

36-40 år

kr 613

kr 1 152

41-45 år

kr 812

kr 1 862

46-50 år

kr 1 355

kr 3 179

51-55 år

kr 1 943

kr 4 812

56-60 år

kr 2 368

kr 6 620

61-65 år

kr 3 083

66-70 år

kr 4 192

For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. 1 G= 106 399 per 1. mai 2021 Livs- og uføreforsikringene leveres av Storebrand.

GODT Å VITE SAMBOERDEFINISJON Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen.

5


Innboforsikring – dekker inntil 2,5 millioner De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum. Forsikringen dekker blant annet: • Skade forårsaket av dyr • Skade inntruffet under flytting • Tyveri av låst sykkel på gaten – inntil kr 40 000 • Gjenstander som faller ned • Varetilhenger til personbil – inntil kr 40 000 • Tyveri og hærverk på privat uteareal – inntil kr 40 000 • Bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus - inntil kr 150 000

Pris per år Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom tre alternative forsikringssummer. Sone

kr 500 000

kr 1,5 mill.

kr 2,5 mill.

Sone 1

kr 968

kr 1 750

kr 2 199

Sone 2

kr 829

kr 1 280

kr 1 670

Sone 3

kr 678

kr 1 061

kr 1 472

Sone 1: Oslo Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden. Sone 3: Resten av landet Student: Kr 693 for kr 300 000 i dekning

Egenandel Standard egenandel er kr 3 000 Innboforsikringen leveres av Tryg.

Reiseforsikring Bibliotekarforbundets reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. Forsikringen gjelder ferieog fritidsreiser i hele verden. For medlemmet gjelder forsikringen også på tjenestereise.

Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden Forsikringen dekker blant annet: •

reisegods – ingen øvre sumbegrensning. Enkeltgjenstander erstattes med maksimalt kr 40 000 avbestilling – ubegrenset forsinket bagasje kr 5 000 per person forsinket fremmøte – ubegrenset. Enkelte utgiftsbegrensninger leiebil – egenandel erstattes på feriereiser evakuering – ingen sumbegrensning reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning

• • • • • •

Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr 2 000 fra og med 2. skadetilfelle som gjelder mobiltelefon.

Pris per år:

Reiseforsikring én person: kr 1 259 Reiseforsikring familie: kr 1 502 Forsikringen leveres av Tryg

6


Årlig kontroll med profesjonell puss og rens kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer med inntil 24 % for menn og 27 % for kvinner.

Tannhelseforsikring

– Tar du vare på tennene dine?

Etter bil er tannlegebehandling den største uforutsette utgiften i familieøkonomien, og veldig mange prioriterer bort tannlegebesøk i frykt for store kostnader. Som medlem i Bibliotekarforbundet kan du kjøpe tannhelseforsikring som dekker uforutsette utgifter til tannbehandling. Vanlig kontroll hos tannlegen må du betale for selv. Tannhelseforsikring kan du kjøpe både til deg selv og ektefelle/samboer. Har du barn over 18 år kan også de forsikres. De har ikke lenger gratis tannlegebehandling, og tannlegebesøk er nok ikke noe de prioriterer å bruke penger på. Forsikringen kan kjøpes fra 18-69 år. Det kreves at du går til kontroll hos tannlegen hver 15. måned. Forsikringen trer i kraft etter 90 dager, og forsikrede skal ikke ha behov for behandling på tegningstidspunktet, eller ha noen eksisterende tilstand som krever behandling.

Hvilken forsikring ønsker du? SØLV - Et rimelig produkt tilpasset ungdom GULL - Et minimum for deg som voksen PLATINA - Til deg som ønsker ekstra sikkerhet

Sølv

Gull

Platina

Dekker akuttbehandling

Dekker akuttbehandling

Dekker akuttbehandling

Dekker opp til kr 10 000 per år i behandlinger (ikke protetisk behandling)

Dekker opp til kr 20 000 per år i behandlinger

Dekker opp til kr 40 000 per år i behandlinger

Gir en engangsutbetaling på kr 15 000 dersom primærkreft i munnhulen blir diagnostisert i løpet av forsikringsperioden

Gir en engangsutbetaling på kr 30 000 dersom primærkreft i munnhulen blir diagnostisert i løpet av forsikringsperioden

Pris per år: kr 1 013

Pris per år: kr 2 157

Pris per år: kr 2 939

Kr 750 i egenandel per skade

Kr 750 i egenandel per skade

Kr 750 i egenandel per skade

Tannhelseforsikringen leveres av Nordic Benefits.

7


Barneforsikring Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000. Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 900 000 hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Alvorlige tilstander Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 400 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader.

Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved sykehusopphold for barnet og ved langvarig sykdom (når det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder). Ved innleggelse eller langvarig sykdom lenger enn 9 dager gir forsikringen rett til erstatning fra første dag på kr 1 000 per dag i inntil 365 dager.

HVORFOR BARNEFORSIKRING? Forsikringen er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske fremtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av f. eks. dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom, ombygging av bolig etc. Husk at du kan kjøpe forsikring til dine barn helt til de fyller 18 år.

Forsikringen leveres av Tryg

8

AV 1 robot Forsikringen dekker nå leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom.

Pris Prisen per år er kr 2 194. Dekning: Barnets alder ved start

3 md. - 18 år

Forsikringens varighet

3 md. - 26 år

Dekker ulykke

Ja

Dekker sykdom

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Uførekapital

Kr 900 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

Kr 400 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall

Kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

Kr 1 000 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 200 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad

Inntil kr 300 000


Forsikring ved kritisk sykdom

Over 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe en forsikringsdekning som gir erstatning dersom du blir rammet av en av de sykdommene eller diagnosene som forsikringen dekker. Dette er noen av sykdommene som er dekket: • • • • • •

Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Kreft Nyresvikt

Inntil 10 G Du kan kjøpe dekning per G, maksimalt 10 G, både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre.

Alternativ behandling? Bruk erstatningen som du ønsker. Pengene du får utbetalt er skattefrie, og du kan bruke dem til hva du vil. Mange bruker pengene til å frigjøre tid og ekstra ressurser slik at partneren kan være mer sammen med den syke. Andre velger å betale ned på gjeld og andre løpende utgifter.

Kun nye sykdommer Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at du søkte om forsikringen.

Priser per år Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisen per G: Alder

Pris per G

t.o.m. 30 år

Kr 124

31-35 år

Kr 184

36-40 år

Kr 284

41-45 år

Kr 439

46-50 år

Kr 692

51-55 år

Kr 884

56-60 år

Kr 1 680

61-67 år

Kr 2 747

GODT Å VITE I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på Kritisk sykdom bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon gjennomført eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdom som et supplement til uføreforsikring.

Forsikringen leveres av Storebrand

Bestill

Bestill forsikringen på www.bfforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

9


Behandlingsforsikring Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i det offentlige helsevesenet kan være lang. Ved å inngå avtale om behandlingsforsikring garanterer forsikringen at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har. Det å vente lenge på behandling er i seg selv belastende og kan føre til langtidssykefravær. Kommer du raskt til god og effektiv behandling, kan det gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og i hverdagen ellers.

Sykdom og skade Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen fysikalsk behandling, og også psykolog- og krisehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for traumatiserende hendelser. Komplette forsikringsvilkår finner du på www.bfforsikring.no.

Solide aktører Tryg – som leverer behandlingsforsikringen – har knyttet avtaler med kjente aktører i Helse-Norge. De benytter seg blant annet av Aleris, Volvat, Oslofjordklinikken, Medi3, Unilabs og Aleris Røntgen. Selskapet har også avtaler med klinikker i Sverige, Danmark og Tyskland, og pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen.

10

Online konsultasjon ved behov Med Tryg Legehjelp får du hurtig hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video. Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Dette er en tjeneste som sparer deg for tid og penger ved å slippe unødvendige legebesøk. Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp, og du får snakke med norske leger når du er på ferie i utlandet. Du kan få hjelp til resept på medisin og henvisning til spesialist. Hvis Tryg Legehjelp mener det er nødvendig med en fysisk konsultasjon, vil du bli anbefalt å gå til fastlege, legevakt, sykehus eller privat legesenter.

Bestill Bestill forsikringen på www.bfforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Forsikringen kan kjøpes av medlem og ektefelle/samboer. Alder

Pris per år

t.o.m. 30 år

1 742

31-40

2 417

41-50

3 149

51-60

4 588

61-70

8 920

Forsikringen leveres av Tryg


Familieulykkesforsikring Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den obligatoriske grunnforsikringen (side 4). Begge forsikringene gir erstatning: det er ingen samordning eller avkortning. Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold. 1 G = 106 399 per 1. mai 2021 Ektefelle/ samboer

Familiesammensetning Medlem

38 G

Medlem med ektefelle/ samboer

18 G

Medlem med barn

18 G

Medlem med ektefelle/ samboer og barn

12 G

Dekning • • • • • • •

Medisinsk invaliditet Benbrudd og brannskade Behandlingsutgifter Ombygging av bolig Dagpenger ved sykehusopphold Erstatning ved barns dødsfall ved ulykke - kr 25 000 Forsikringssummen for medisinsk invaliditet er avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet (se tabellen)

Pris Prisen er kr 826 per år for dekning med 38 G. For dekning med 19 G er prisen kr 445 per år. Barn tom 21 år

18 G 24 G 12 G

18 G

Øvrige forsikringer – Inntil 27 % rabatt på skadeforsikring! Samarbeidsavtalen mellom Bibliotekarforbundet og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer. Allerede fra første forsikring oppnår du 17% rabatt! Med individuelle skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer.

Tryg Pluss – fordeler som skaper trygghet Som medlem av Bibliotekarforbundet blir du automatisk Tryg Pluss-kunde når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg. Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: •

• •

Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på eiendommen din. Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise. Tryg ID – hjelp ved ID-tyveri eller misbruk av profiler og bilder på nettet.

BILFORSIKRING MED UNIKE FORDELER: • • •

Parkeringsskade uten bonustap - med vår beste bilforsikring taper du ikke bonus hvis noen skader bilen mens den står parkert Ungdomsbonus - har du ungdom under 23 år som kjører bilen din, kan de spare opptil 50 prosent i egen startbonus Opptil 75 prosent startbonus på bil nummer 2

11


BF FORSIKRING

Postboks 553 1327 Lysaker Tlf 23 11 33 17 E-post: post@bfforsikring.no www.bfforsikring.no

BIBLIOTEKARFORBUNDET Postboks 431 Sentrum 0103 Oslo Tlf 48 02 09 00 www.bibforb.no

TRYG

Postboks 7070 5020 Bergen Tlf 55 17 26 69 www.tryg.no

STOREBRAND Postboks 500 1327 Lysaker Tlf 22 31 50 50