__MAIN_TEXT__

Page 1

MEDLEMSFORSIKRINGER

2021


INNHOLD Obligatorisk grunnforsikring

s. 5

Frivillige livsforsikringer

s. 7

Ulykkesforsikring

s. 8

Informasjon seniormedlemmer

s. 8

Behandlingsforsikring

s. 9

Tannhelseforsikring

s. 10

Innboforsikring

s.11

Reiseforsikring

s.12

Barneforsikring

s.13

Kritisk sykdomsforsikring

s.14

Studentforsikring

s.15

Ă˜vrige forsikringer

s.15


LEDER

Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har nå tilbudt forsikringer i 12 år og andelen medlemmer som foretrekker forbundets forsikringstilbud er høy. Vi har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig for medlemmene til fordelaktige priser. Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå 11 ulike forsikringer. Ny i år er tannhelseforsikringen. Den obligatoriske grunnforsikringen for våre medlemmer er et viktig sikkerhetsnett som tilbys til en svært gunstig pris. Det er livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring og familieulykkesforsikring i én pakke, og du får forsikringen uten å levere helseerklæring. Medlemmer som IKKE ønsker å bli med på forsikringen, kan reservere seg. Vi har også egen forsikring tilpasset studenter. På våre nettsider kan du lese mer om medlemsforsikringene, og du kan også bestille forsikringer når du er innlogget på din egen forsikringsside. Jeg vil anbefale at du kontakter vårt forsikringskontor, om du har spørsmål knyttet til forsikringer. Her får du rådgivning uten at du blir utsatt for kjøpepress. Medlemsforsikringene gir deg et bredt tilbud til en gunstig pris. Mange glemmer å summere fordelene ved å være medlem i et forbund der man har relativt lav kontingent kombinert med gode forsikringsordninger. I sum får man et medlemstilbud inkludert forsikringer til en lav kostnad. Dette gjør det lønnsomt å være medlem i Akademikerforbundet - både som student, yrkesaktiv og pensjonist. Med vennlig hilsen Alfred Sørbø forbundsleder

GODT Å VITE MEDLEMSFORSIKRINGENE

KORTVERSJON

GRUNNBELØPET

Akademikerforbundet er forsikringstaker i de

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren

G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2020 er

kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er

er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør

beløpet kr 101 351.

forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikrings-

er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som

avtalene ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971

legges til grunn.

189 452) etter avtale med Akademikerforbundet.

NB! Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

33


FORSIKRINGSKONTORET

Rådfør deg med Akademikerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende

se om du mangler noen viktige dekninger – eller

Du bør gjennomgå dine forsikringer med jevne

dine forsikringsspørsmål hos Akademiker-

er overforsikret.

mellomrom, slik at du har riktige dekninger

forbundets forsikringskontor?

Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger,

Om du vet hvilke forsikringer som gjelder på

men gir deg den informasjonen du behøver for å

Kontakt oss på tlf. 21 02 33 69 eller på

arbeidsplassen din og hva du har privat, kan vi

ta dine egne beslutninger.

post@forsikring.akademikerforbundet.no.

Kathe

Bent

Sindre

Frode

Liv-Toril

Tina

Christian

Roar

SAMBOERDEFINISJON

BEGUNSTIGELSE

Som samboer regnes person medlemmet lever

forelå forhold som var til hinder for at

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt

sammen med i ekteskapslignende forhold hvis

lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven

en eventuell dødsfallserstatning etter deg og du

det i folkeregisteret fremgår at vedkommende

§§ 1 til 5a og §§ 8 og 9.

kan dele erstatningsbeløpet på flere personer.

har hatt samme bopel som forsikrede de siste

Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres

to år – samt person som har felles bopel og

En person regnes ikke som samboer lenger

på et eget skjema som du får fra Akademiker-

felles barn med forsikrede.

enn til det tidspunkt det foreligger faktisk

forbundets forsikringskontor.

4 tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, 4

tilpasset din livssituasjon.

Dette gjelder likevel ikke dersom det på

samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.


OBLIGATORISK GRUNNFORSIKRING - UTEN HELSEERKLÆRING

Livsforsikring - uføreforsikring - ulykkesforsikring kritisk sykdomsforsikring, kr 165 per måned.

Alle medlemmer, med unntak av studentmedlemmer, er med på den obligatoriske grunnforsikringen, dersom de ikke har reservert seg.

Livsforsikring

2.

Uføreforsikring

3.

Ulykkesforsikring

4.

Kritisk sykdomsforsikring

Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr 400 000 utbetalt til dine etterlatte. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år.

Forsikringen består av fire deler: 1.

1. Livsforsikring

2. Uføreforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år.

For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved

Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr 320 000. Beløpet trappes

eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende

ned etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år.

helseerklæring. Livs- og uføreforsikringen, samt Kritisk sykdomsforsikring leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg Forsikring.

BEHOV

UFØREVILKÅR

UFØRHET

Du kan ha behov for forsikringer utover

Vilkårene som er beskrevet under avsnittene

Med uførhet menes redusert evne til å arbeide.

den obligatoriske grunnforsikringen. Les mer i

uføreforsikring gjelder for 2021. For tidligere

brosjyren om frivillige personforsikringer; livs-

årganger kan andre vilkår være gjeldende.

og uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring, behandlingsforsikring, barneforsikring og ulykkesforsikring.

5

05


OBLIGATORISK GRUNNFORSIKRING - UTEN HELSEERKLÆRING

3. Ulykkesforsikring

4. Kritisk sykdomsforsikring

Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk

Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 50 000 ved en diagnose på en

invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på

av følgende kritiske sykdommer:

ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden.

Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet: Enslig medlem

kr 2 000 000

Medlem Ektefelle/samboer

kr 1 000 000 kr 1 000 000

Medlem Ektefelle/samboer Barn*

kr 600 000 kr 600 000 kr 1 200 000

Medlem Barn*

kr 1 000 000 kr 1 200 000

Ulykkesforsikringen dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og brannskade, ombygging av bolig m.m. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21 år. For voksne gjelder forsikringen ut det året de fyller 70 år.

6

• • • • • • • • • • • • • • •

Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Kreft Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom før fylte 60 år Permanent lammelse Blindhet og døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk

Organtransplantasjon


FRIVILLIGE FORSIKRINGER - MED HELSEERKLÆRING

Livsforsikring og uføreforsikring – Kan gi utbetaling på mer enn 3,6 millioner Akademikerforbundets livs- og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer kan kjøpe livsforsikring, eller uføreforsikring, eller begge. Dere kan velge mellom tre forsikringssummer.

Valgfri forsikringssum: kr 1 216 212 (12 G) kr 2 432 424 (24 G) kr 3 648 636 (36 G)

Spar penger Livs– og uføreforsikringene er gode alternativ til gjeldsforsikring. Vårt tilbud er oftest rimeligere enn gjeldsforsikring og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Du kan spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene!

Livsforsikring

Uføreforsikring

Det er viktig å sikre de etterlatte økonomisk ved

Hvis du skulle bli arbeidsufør etter sykdom eller

dødsfall. Sorgen er tung nok å takle om man ikke

ulykke blir inntekten din kraftig redusert. De

skal få økonomiske bekymringer i tillegg. Sørg

færreste av oss er forberedt på dette inntektstapet.

for å ha livsforsikringen på plass. Forsikringen

En god uføreforsikring vil kunne være avgjørende

gjelder ut det året du fyller 70 år. Forsikringen

for økonomien din.

utbetales ved dødsfall uansett årsak og gjelder i Utbetaling av uføreforsikringen

arbeid og fritid over hele verden.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra NAV. Forsikringen kan også utbetales dersom du Pris per år:

Medlem

Ektefelle/samboer

Alder

Liv

Ufør

Liv

Ufør

Under 30 år

kr 395

kr 643

kr 307

kr 732

31 - 35 år

kr 506

kr 916

kr 462

kr 1 102

36 - 40 år

kr 616

kr 1 558

kr 616

kr 2 198

41 - 45 år

kr 767

kr 2 556

kr 767

kr 3 300

46 - 50 år

kr 1 385

kr 4 508

kr 1 385

kr 5 316

51 - 55 år

kr 1 902

kr 6 953

kr 1 691

kr 8 065

56 - 60 år

kr 2 396

kr 9 965

kr 2 305

kr 10 085

61 - 65 år

kr 3 523

kr 3 076

66 - 70 år

kr 4 933

kr 4 614

har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år og forsikringen opphører ved fylte 60 år.

For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. 1 G = 101 351 per 1. mai 2020 Forsikringen leveres av Storebrand.

MEDISINSK INVALIDITET

ALTERNATIV GJELDSFORSKRING

Med medisinsk invaliditet menes «legemlig

Livs - og uføreforsikringene er gode alternativ

forsikringer. Undersøk hva du kan spare ved å

funksjonstap uten hensyn til om en er i stand

til gjelds­ forsikring i banken. Det er både

benytte deg av disse forsikringene!

til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid».

rimeligere pris, og det gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre

7


ULYKKESFORSIKRING + INFORMASJON FOR SENIORMEDLEMMER

Ulykkesforsikring – for hele familien

Ha forsikringen ut det året du fyller 75 år

Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den obligatoriske forsikringen

Dekningsområde

(side 6). Begge forsikringene gir erstatning. Det er ingen samordning eller avkortning.

Har du ektefelle eller samboer, og et barn eller to? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien

Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden.

med høye nok forsikringssummer! Denne frivillige ulykkesforsikringen, sammen med den nevnte

Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn under 21 år.

obligatoriske, vil kunne være en perfekt kombinasjon for deg og din familie.

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en

Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko. Forsikringssummen er avhengig av familie-

rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd

sammensetningen på skadetidspunktet (se

og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold?

tabellen).

Familiesammensetning

Medlem

Enslig

60 G (kr 6 081 060)

Medlem med ektefelle/samboer

30 G (kr 3 040 530)

Medlem med barn

30 G (kr 3 040 530)

Medlem med ektefelle og barn

20 G (kr 2 027 020)

Ektefelle/samboer

Barn

30 G (kr 3 040 530) 36 G (kr 3 648 636) 20 G (kr 2 027 020)

26 G (kr 2 635 126)

Dekning •

Medisinsk invaliditet.

Benbrudd og brannskade.

Behandlingsutgifter.

Ombygging av bolig.

Dagpenger ved sykehusopphold.

Erstatning ved barns dødsfall ved ulykke.

1 G = 101 351 per 1. mai 2020

Pris per år

Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr 6 081 060. Blir du 10 % invalid,

kr 1 249

får du 10 % av erstatningen, kr 608 106. Ulykkesforsikringen er frivillig og kommer i tillegg til den obligatoriske ulykkesdekningen.

Forsikringsinformasjon for seniormedlemmer Hvor lenge gjelder forsikringene? Hva slags forsikringer kan

Ulykkesforsikring - gjelder ut det året du fyller 75 år!

jeg ha som pensjonist? Det er ikke like enkelt å holde orden på

Mange pensjonister lever et aktivt liv og er mye på farten. Da kan det være

alle detaljer om forsikring. Vi gir deg her en kort beskrivelse av

hensiktsmessig å ha en god ulykkesforsiking om ulykken skulle være ute.

de reglene som gjelder for våre medlemsforsikringer.

Har du ektefelle/samboer er de også omfattet. Les mer om forsikringen øverst på denne siden. Pris per år kun kr 1 249.

Innboforsikring – inntil 3 millioner Det er ingen aldersgrense på innbodekningen. Du kan velge mellom fem ulike forsikringssummer fra kr 500 000 til 3 millioner. Les mer på side 11.

Opphørsalder Opphørsalderen er til utgangen av det året du fyller 60, 67, 70 eller 75 år.

8

Varighet obligatorisk grunnforsikring

Varighet frivillige forsikringer

• • • •

• • • • •

Uføreforsikring - 60 år Kritisk sykdomsforsikring - 67 år Livsforsikring - 70 år Ulykkesforsikring - 70 år

Uføreforsikring - 60 år Kritisk sykdomsforsikring - 67 år Livsforsikring - 70 år Behandlingsforsikring - 70 år Ulykkesforsikring - 75 år


BEHANDLINGSFORSIKRING

Behandlingsforsikring Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i det offentlige helsevesenet kan være lang. Ved å inngå avtale om behandlingsforsikring, garanterer forsikringen at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

Sykdom og skade Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen fysikalsk behandling, og psykolog- og krisehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for traumatiserende hendelser.

Solide aktører Tryg, som leverer behandlingsforsikingen, har knyttet avtaler med kjente aktører i helse-Norge. De benytter seg blant annet av Aleris, Volvat, Oslofjordklinikken, Medi3, Unilabs og Aleris Røntgen. Selskapet har også avtaler med klinikker i Sverige, Danmark og Tyskland, og pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen.

Nyhet! - Online konsultasjon ved behov Med Tryg Legehjelp får du hurtig hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video. Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Dette er en tjeneste som sparer deg for tid og penger ved å slippe unødvendige legebesøk. Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp, og du får snakke med norske leger når du er på ferie i utlandet. Du kan få hjelp til resept på medisin og henvisning til spesialist. Hvis Tryg Legehjelp mener det er nødvendig med en fysisk konsultasjon, vil du bli anbefalt å gå til fastlege, legevakt, sykehus eller privat legesenter.

Bestill Bestill forsikring på www.akaforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Pris per år kr 2 315 Prisen er lik for medlem og ektefelle/ samboer. Du kan ha forsikringen ut det året du fyller 70 år. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

9


TANNHELSEFORSIKRING

Tannhelseforsikring - NYHET Etter bil er tannlegebehandling den største uforutsette utgiften i familieøkonomien, og veldig mange prioriterer bort tannlegebesøk i frykt for store kostnader. Tannhelseforsikringen dekker utgifter til tannbehandling som overstiger beløpet du betaler for vanlig kontroll hos tannlege. Forsikringen omfatter de fleste ordinære behandlingsbehov, som ikke dekkes, helt eller delvis, av det offentlige trygdesystem (Helfo).

Sølv, Gull eller Platina

Årlig kontroll med profesjonell puss og rens kan redusere

Avhengig av hva du ønsker inkludert i forsikringen, kan du velge mellom tre ulike produkter:

og 27 % for kvinner.

risikoen for hjerte- og karsykdommer med inntil 24 % for menn

Ingen krav til erklæringer Forsikringen krever at du går til kontroll hos tannlegen hver 15. måned. Pris pr år: Kr 993

Pris pr år: Kr 2 115

Pris pr år: Kr 2 882

Forsikringssum: Inntil kr 10 000

Forsikringssum: Inntil kr 20 000

Forsikringssum: Inntil kr 40 000

Dekker ikke kroner, Kr 15 000 ved broer, implantater eller diagnosert kreft kreft i munnhulen. i munnhulen.

Kr 30 000 ved diagnosert kreft i munnhulen.

Egenandel per skade: Kr 750

10

Det er ingen krav til helseskjema, tannstatusskjema eller egenerklæring for å kjøpe forsikringen. Forsikringen dekker ikke behandlingsbehov som har oppstått før kjøp av forsikringen, og som ikke er ferdig behandlet. Forsikringen kan kjøpes fra 18 - 69 år. Forsikringen kan kjøpes av medlem og ektefelle/samboer. I tillegg kan du forsikre dine barn over 18 år.

Tannhelseforsikringen leveres av Nordic Benefits.


INNBOFORSIKRING

Innboforsikring - dekker inntil 3 millioner Dekninger

Akademikerforbundets Innbo Ekstra

De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn man tror.

Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye

Rettshjelp og privatansvar

som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god

Flytte og lagringsutgifter i forbindelse med skade

forsikring med høy nok forsikringssum.

Utgifter ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med skade

Ubegrenset

Tyveri av sykkel utenfor hjemmet

Opp til kr 30 000

Uflaksskader i og utenfor hjemmet

Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene

Transportskade ved flytting Bekjempelse av skjeggkre, veggdyr og kakerlakker

Opp til kr 100 000

Skade forårsaket av dyr

som

brann-,

natur-,

vann-

og

tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatningsansvar

Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader

og rettshjelp for deg som privatperson.

Juridisk hjelp ved forbrukerkjøp opp til 50 000 kr Utvidet forsikringssum på en rekke ting og hendelser

Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den

Pris per år

dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser

Prisen på forsikringen bestemmes av bosted og du kan velge mellom fem alternative

for erstatningsbeløp enn den vanlige

forsikringssummer.

innboforsikringen.

Sum

kr 500 000

kr 1 mill.

kr 1,5 mill.

kr 2 mill.

kr 3 mill.

Sone 1

kr 893

kr 1 266

kr 1 615

kr 1 957

kr 2 458

Egenandel

Sone 2

kr 764

kr 951

kr 1 178

kr 1 395

kr 1 856

Standard egenandel er kr 3 000.

Sone 3

kr 620

kr 792

kr 976

kr 1 218

kr 1 617

Student

kr 667 for dekning kr 1 000 000

Sone 1: Oslo Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden Sone 3: Resten av landet

Innboforsikringen leveres av Tryg Forsikring.

11


REISEFORSIKRING

Reiseforsikring – dekker reiser av inntil 90 dagers varighet! Forsikringen gjelder straks du forlater hjemmet ditt. En handletur på nærbutikken er også en reise, og en stjålet lommebok kan fort bli dyrt uten forsikring. Både du og familien din er forsikret på ferie- og fritidsreiser i hele verden med inntil 90 dagers varighet. Barn er omfattet ut det året de fyller 21 år, så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise. Vær oppmerksom på at forsikringen ikke gjelder på arbeidsplassen, studiestedet eller i hjemmet. Reisen til og fra er dekket.

Forsikringen dekker blant annet: •

Reisegods uten øvre sumbegrensning.

Enkeltgjenstander inntil kr 40 000.

Avbestilling uten øvre sumbegrensning.

Reisesyke og ev. hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning.

Evakuering uten beløpsbegrensning.

Leiebil - egenandelen ved skade på feriereiser erstattes.

Husk at reiseforsikringen dekker deg på mye mer enn bare turer til utlandet. Faktisk så er du dekket fra du forlater eiendommen hjemme. Den dekker deg når du skal på hytta eller på helgetur, men også når du bare skal en tur på butikken.

Egenandel Reiseforsikringen har ikke egenandel, med unntak av skade på mobiltelefon. Fra og med andre skadetilfelle på mobiltelefon er egenandelen kr 2 000.

Pris per år En person

Familie

<70 år

>71 år

<70 år

>71 år

kr 1 313

kr 1 649

kr 1 567

kr 1 972

Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

12


BARNEFORSIKRING

Barneforsikring Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000.

Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 750 000 hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år, og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Alvorlige tilstander Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 300 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks. MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader.

AV1 robot Forsikringen dekker leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom. Roboten sørger for at man kan følge med i undervisningen fra sykesengen.

Pris per år kr 2 122

Barnets alder ved start

3 md. - 18 år

Forsikringens varighet

3 md. - 26 år

Dekker ulykke

Ja

Dekker sykdom

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Uførekapital

kr 750 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

kr 300 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall

kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

kr 450 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 130 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad

Inntil kr 200 000

13


KRITISK SYKDOMSFORSIKRING

Kritisk sykdomsforsikring - for deg og din partner Over 60 000 nordmenn rammes av alvorlig

Inntil 1 million

om forsikringen. Vilkårene til kritisk

sykdom hvert år. Mange som blir rammet av

Du kan kjøpe dekning i klosser à kr 200 000,

sykdomsforsikring finner du på

alvorlig sykdom får store økonomiske problemer.

maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg

akaforsikring.no. Der finner du også

Med forsikringen får du en stor utbetaling som

selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge

søknadsskjema med helseerklæring.

du kan bruke til hva du vil.

dekning uavhengig av hverandre.

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved:

Priser per år

Alternativ behandling?

• • • • • • • • • • • • • • • •

Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Kreft Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom før fylte 60 år Permanent lammelse Blindhet og døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk Organtransplantasjon

Pengene du får utbetalt er skattefrie og du kan bruke dem til hva du vil. Mange bruker pengene

Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisen per kloss à kr 200 000: Alder

Per kr 200 000 i dekning

ikke dekker, til å frigjøre tid og ekstra ressurser

> 30 år

kr 373

slik at partneren kan være mer sammen med

31 - 35 år

kr 498

36 - 40 år

kr 686

lang.

41 - 45 år

kr 986

Kun nye sykdommer

46 - 50 år

kr 1 471

Forsikringen dekker ikke sykdommer

51 - 55 år

kr 2 219

56 - 60 år

kr 3 407

61 - 67 år

kr 5 750

til å betale for behandlinger som det offentlige

den syke eller til å betale ned på gjeld og andre løpende kostnader dersom sykdomsperioden blir

som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at du søkte

Forsikringen leveres av Storebrand.

RASK UTBETALING! I motsetning til uføreforsikring, som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på kritisk sykdomsforsikring bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon er gjennomført eller du er oppført på venteliste.

14

Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdomsforsikring som et supplement til uføreforsikring. NB! Kritisk sykdomsforsikring er inkludert i den obligatoriske grunnforsikringen med forsikringssum 50 000.

Her har du anledning til å øke forsikringssummen om ønskelig samt forsikre din ektefelle/samboer.


Studentforsikring Uføreforsikring og livsforsikring Studenter som blir arbeidsuføre må regne med å leve resten av livet nærmest som minstepensjonister. Du kan skaffe deg en økonomisk buffer ved å kjøpe uføreforsikring. Dersom du har felles gjeld med din samboer/ektefelle, er det viktig å sikre din kjære dersom du skulle falle fra. Dette kan du løse med en livsforsikring. Tilbudet gjelder også din ektefelle/ samboer.

Innboforsikring Studentpris er kr 667 per år. Da er du dekket for inntil kr 1 000 000. Les mer på side 11.

Reiseforsikring inntil 90 dager! Du kan kjøpe en av markedets beste reiseforsikringer hos oss. Les mer på side 12.

Gratis forsikringspakke

Ulykkesforsikring

Andre dekninger

Som studentmedlem har du en

Medisinsk invaliditet kr 500 000.

forsikringspakke som er inkludert i

Behandlingsutgifter kr 25 000.

medlemskontingenten. Forsikringen

Benbrudd og brannskader kr 10 000.

opphører ved utgangen av det

Sykehuspenger kr 500 pr dag etter 5

Tyveriforsikring PC/nettbrett/mobilForsikringssum kr 20 000.

Tryg ID - hjelp ved ID-tyveri eller misbruk av profiler og bilder på nettet.

døgn.

kalenderår du fyller 30 år.

Ulykkes-, tyveri-, Tryg ID, innbo- og reiseforsikring leveres av Tryg Forsikring. Uføre- og livsforsikring av Storebrand.

Øvrige forsikringer – inntil 27 % rabatt på skadeforsikring! Samarbeidsavtalen mellom Akademikerforbundet og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer. Med individuelle skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

Som medlem får du fordeler gjennom Tryg Forsikring: • Inntil 27 % RABATT på individuelle skadeforsikringer som f.eks. bil, hus, hytte og båt. • Tilgang til fordelsprogrammet TRYG PLUSS fra første forsikring.

TRYG PLUSS – fordeler som skaper trygghet Som medlem av Akademikerforbundet blir du automatisk Tryg Pluss-kunde når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg. Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: • Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på eiendommen din. • Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise. • Tryg ID – hjelp ved ID-tyveri eller ved misbruk av profiler og bilder på nettet.

15


Akademikerforbundets forsikringskontor Boks 553, N-1327 LYSAKER Tlf. 21 02 33 69 post@forsikring.akademikerforbundet.no akaforsikring.no Akademikerforbundet Tollbugata 35, N-0157 OSLO Tlf. 21 02 33 64 post@akademikerforbundet.no akaforsikring.no Tryg Boks 7070, N-5020 BERGEN Tlf. 55 17 26 69 tryg.no Storebrand Postboks 500, N-1327 LYSAKER Tlf. 915 08 880 storebrand.no

12

Profile for soderbergpartners

Akademikerforbundets medlemsforsikringer 2021  

Akademikerforbundets medlemsforsikringer, brosjyre 2021

Akademikerforbundets medlemsforsikringer 2021  

Akademikerforbundets medlemsforsikringer, brosjyre 2021