Page 1

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany/podpisana ___________________________________ zamieszkały/zamieszkała w _________________________, ul. ____________________________, posiadający/posiadająca PESEL ______________________, zwany/zwana dalej Mocodawcą upoważniam Pana/Panią _______________________________________ zamieszkały/zamieszkała w

________________________________,

ul.

____________________________________,

posiadający/posiadająca PESEL ______________________, zwany/zwana dalej Pełnomocnikiem

Upoważniam do podpisania z firmą Wspólna Reprezentacja SA z siedzibą w Katowicach ul. Sowińskiego 46 umowy zlecenia wraz z powierniczym przelewem wierzytelności w celu jego wykonania oraz aneksów do tej umowy odnoszącej się do wierzytelności Uprawnionego Mocodawcy wobec Skarbu Państwa tytułem naprawienia szkody wyrządzonej Uprawnionemu Mocodawcy przez Skarb Państwa poprzez wadliwe określenie zasad zamiany posiadanych przez niego akcji imiennych.

________________________ Podpis Mocodawcy (poświadczony notarialnie)

Pelnomocnictwo do zawarcia umowy wr1  

http://www.wspolnareprezentacja.pl/files/do_pobrania/pelnomocnictwo_do_zawarcia_umowy_WR1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you