Page 1

Marts 2014

SOCIALDEMOKRATERNE I ODSHERRED

www.facebook.com/socods

VI SATSER PÅ VELFÆRD Kommunevalget blev en stor sejr til

Socialdemokraterne skal selvfølgelig

socialdemokraterne med borgmester Thomas

formulere politiske visioner og skabe mulighed

Adelskov i spidsen. Efter en 4- årige periode

for at de kan gennemføres, det kræver til

med økonomisk genopretning og mange

stadighed fokus på det seje træk og

synlige resultater, blev valgkampen fyldt med

økonomisk balance.

mange aktiviteter. Mange socialdemokrater var

De valgte byrådsmedlemmer Thomas

med lige fra starten af året til at skrive

Adelskov, Søren With, Michael Kjeldgaard,

valgoplægget, som blev vedtaget på

Anna-Louise Attermann, Allan Andersen, Felex

generalforsamlingen. Tak til alle der kæmpede

Petersen, Gitte Hededam, Vagn Ytte Larsen,

sammen, stod sammen, og som alle har stor

Lis Ingemann, Birthe Balle og Jesper Koch

ære af valget, hvor socialdemokraterne fik 11

danner den socialdemokratiske gruppe.

byrådsmedlemmer.

Vi havde i perioden haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med SF og Df, derfor

!

Vagn Ytte Larsen

Fra redaktionen! Ris & ros til nyhedsbrevet kan sendes til martin@adelskov.net!

Formand

var det meget naturligt, at vi efter valget

!

sammen formulerede indholdet i en konstituerings aftale, som senere blev tiltrådt

Tidligere nyhedsbreve: Du kan finde nyhedsbrevene fra Socialdemokraterne i Odsherred på www.issuu.com/socods

af Odsherredlisten og Venstre, men enhedslisten tilsluttede sig personvalgene.

Således blev det det et enigt byråd, der genvalgte Thomas som borgmester.

[1]


BYRÅDSGRUPPEN ER  KOMMET  GODT  I  GANG.   Den  nye  byrådsgruppe,  som  nu  er  oppe  på  11   medlemmer,  er  kommet  godt  i  gang  med  arbejdet  i   både  fagudvalg  og  byråd.           Den  første  <d  er  gået  med  kons<tuerende  møder   og  introduk<on  af  de  mange  fagområder,   kommunens  økonomi  og  organisa<on  samt  meget   andet.  De  9  nyvalgte  byrådsmedlemmer  har   ligeledes  deltaget  i  det  såkaldte  ”KaAegatkursus”,   som  er  landsdækkende  kursus  for  nye   byrådsmedlemmer,  hvor  man  lærer  spillereglerne  som  valgt  poli<ker  og  meget  andet  relevant  stof.     Gruppen  har  også  kons<tueret  sig,  og  GiAe  Hededam  er  gruppens  sekretær,  Søren  With  er   næsGormand  og  Jesper  Koch  er  formand.  Gruppeledelsen  vil  <lstræbe  et  godt  samarbejde  med  par<ets   bestyrelse  og  medlemmer  samt  med  kredsledelsen.  Vi  kan  derfor  kun  opfordre  <l  at  man  møder  op  på   de  åbne  gruppemøder,  som  afvikles  den  4.  mandag  i  måneden,  kl.  19.00,  på  rådhuset  i  Højby.   På  de  kommende  åbne  gruppemøder  vil  der  blive  drøNet  en  række  temaer  som  relaterer  sig  <l  par<ets   valgprogram,  og  vi  vil  drøNe  hvorledes  vi  prioritere  disse  og  får  dem  implementeret  i  kommunen.  På  de   lukkede  gruppemøder  vil  vi  i  den  første  <d  arbejde  med  gruppens  interne  samspil  og  udvikling.   I  forhold  <l  samarbejdet  med  byrådets  øvrige  par<er  er  deAe  også  startet  rig<g  godt  op.  Der  er  ingen   tvivl  om,  at  det  brede  forlig  og  samarbejde  vil  gøre  det  leAere  at  nå  resultater  og  skabe  en  fælles   retning  for  kommunens  udvikling.  Som  et  eksempel  på  deAe  kan  nævnes  regeringens  ældremillioner,   hvor  der  hur<gt  var  enighed  om  at  anvende  de  8  millioner  kroner  <l  at  styrke  plejen  af  borgere  på   kommunens  plejecentre  samt  ændre  rengøringsintervallet  hos  hjemmeboende  fra  3  <l  2  uger.  Ligeledes   er  der  sat  penge  af  <l  en  række  udviklings<ltag  som  IT-­‐undervisning  af  ældre,  frivilligindsats  på   plejecentre,  varetagelse  af  demente  m.m.     Der  er  ingen  tvivl  om,  at  første  halvdel  af  2014  vil  gå  med  at  finde  hinanden  i  et  godt  samspil  i  udvalg  og   byråd,  og  der  vil  blive  masser  af  sager  at  prøve  deAe  af  på.  Vi  er  godt  i  gang  med  at  implementere  en   folkeskolereform,  en  beskæNigelsesreform  er  lige  på  trapperne  og  det  varer  ikke  længe  inden  vi  tager   hul  på  proceduren  omkring  næste  års  budget.  Herudover  skal  vi  også  finde  plads  <l  at  udvikle  en  række   af  vores  mærkesager  omkring  ældrepoli<k,  frivilligarbejde,  Geopark,  lokaldemokra<,  uddannelse  for   unge  og  meget  andet.  Jo,  der  er  nok  at  tage  fat  på  for  par<  og  byrådsgruppe.   Jesper  Koch   Gruppeformand  

!

[2]


Tilflytning ;l  Odsherred  Kommune   !

Det er  vig<gt  for  Odsherred,  at  der  kommer   <lflytning  af  unge  nye  familier  <l   Kommunen.  Odsherred  har  brug  for  den   udvikling  <lflytning  medføre,  og  det  liv  i   lokalsamfundende  deAe  giver.    

!

Dagplejer, SFOer,  skoler  og  virksomhederne   har  brug  for  disse  familier,  så  vores   lokalsamfund  ikke  bliver  spøgelsesbyer.    

!

Muligheder er  der  nok  af  i  Odsherred,  for   <lflytning.  Vi  har  nogle  lokalsamfund  der  har  alt  fra  børnepasning  <l  uddannelses  muligheder.  Jeg   er  bekendt  med  en  familie,  det  er  løkkes  for.  Begge  unge  borgere  har  fået  nye  job  i  Odsherred  og   Holbæk.  De  synes  begge  Odsherred  er  en  fantas<sk  Kommune  at  starte  en  helt  ny  familie  i.    

!

Ser det  som  et  stort  skridt  i  den  rig<ge  retning,  og  historien  skal  vi  have  formidlet,  så  andre  ser   Odsherred  Kommune  som  en  fantas<sk  Kommune  at  flyAe  <l  og  s<Ne  familie  i.         Med  venlig  hilsen  

!

Felex Birger  Pedersen,  byrådsmedlem  (S)   Medlem  af  Arbejdsmarked-­‐  &  BeskæNigelsesudvalget,  Skole-­‐  &  uddannelsesudvalget  

[3]


Har vi dine rigtige kontaktinformationer? Så er  det  <d  <l  at  sørge  for,  at  Socialdemokraterne  i  Odsherred  har  de  korrekte   kontak<nforma<oner  på  medlemmerne.     Derfor:  Send  en  mail  <l  Toke  Persson  Toke  Persson  på  toe<01@hotmail.com  -­‐  med  dit  navn  og   postadresse  samt  telefonnummer  og  e-­‐mail  adresse.  

!

Socialdemokraterne i  Odsherred  gør  i  mest  muligt  omfang  brug  af  elektronisk  kommunika<on   <l  medlemmerne.  Sørg  derfor  for  at  holde  os  up-­‐to-­‐date  med  adresse  &  e-­‐mail.

[4]

Soc odsherred nyhedsbrev marts14  

Socialdemokraternes nyhedsbrev marts 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you