Page 1

informatieblad van de Socialistische Mutualiteiten voor de arts nr. 1 • eerste trimester 2014

Memorandum Socialistisch Ziekenfonds

Vervolg op pagina

2

Het Socialistisch Ziekenfonds staat voor een ziekteverzekering waar elke euro doelmatig besteed wordt. Een ziekteverzekering met ambitie, waar we blijvend in investeren. Het Socialistisch Ziekenfonds staat voor een solidaire gezondheidszorg als een motor, niet alleen van bruto binnenlands product maar ook van bruto binnenlands geluk. Het Socialistisch Ziekenfonds staat voor een samenleving waar samengewerkt en niet verdeeld wordt. Een samenleving waar iedereen over alle bevoegdheidsniveaus heen voor hetzelfde gaat. Met name een betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle ziekteverzekering voor iedereen. Dit alles is voor het Socialistisch Ziekenfonds de inzet van de Europese, federale en deelstaatverkiezingen van mei 2014. Het memorandum vertaalt dit in aanbevelingen.

Te veel psychotrope medicatie in West-Vlaanderen? In West-Vlaanderen werd door de ziekenfondsen een onderzoek gevoerd naar het voorschrijfgedrag van psychotrope medicatie. Concreet werd nagegaan wie in een periode van vijf jaar (2008-2012) een terugbetaald geneesmiddel kreeg afgeleverd in een openbare apotheek. Het ging om antidepressiva, middelen tegen dementie, antipsychotica en methyl- Vervolg fenidaat. De resultaten doen de wenkbrauwen fronsen. op pagina

Vervolg op pagina

5

3

Klinisch psychologen en psychotherapeuten binnenkort erkend Tegen 1 september 2016 zal de erkenning van de klinisch psycholoog en de psychotherapeut wettelijk geregeld zijn. Dat staat in een wetsvoorstel dat op 15 januari 2014 met een brede meerderheid goedgekeurd in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer.

Samen voor een sterk ouderenbeleid in Vlaanderen: vijf standpunten De staatshervorming hevelt een aantal belangrijke sociale bevoegdheden over naar Vlaanderen. Ook ouderenzorg. Vlaanderen staat dus voor belangrijke keuzes. Onze keuze is gemaakt. Wij vinden ouderenzorg een cruciale zorg. Daarom voeren wij als Socialistische mutualiteit de komende maanden campagne Vervolg om de politici wakker te schudden om er echt werk van te op pagina maken. Ouderenzorg moet een politiek thema worden in de aanloop naar de verkiezingen.

6

Intervisie boekje_maart14.indd 1

1

25-02-2014 15:21


Memorandum Socialistisch Ziekenfonds Waar staat uw ziekenfonds voor?

Wat we vragen van België Een sterke en veerkrachtige sociale zekerheid. De sociale zekerheid is een schitterend instrument van sociale bescherming, herverdeling en armoedebestrijding. De sociale zekerheid moet duurzaam en evenwichtig gefinancierd worden en nodige hervormingen moeten doordacht en in overleg doorgevoerd worden. Een betaalbare en zekere zorg voor iedereen. Om de toegankelijkheid van onze zorg te verbeteren, moet blijvend geïnvesteerd worden in hiaten en onvervulde noden. Doelmatige en kwalitatieve zorgen. Elke euro in de gezondheidszorg moet goed besteed worden. Tariefzekerheid, evidence based medicine, transparantie, billijkheid, goed gebruik van diagnostische en therapeutische procedures, aangepaste financieringsmodellen, de juiste zorg op de juiste plaats en kwaliteit zijn belangrijke uitgangspunten. Goede zorg voor chronisch zieken. Onze gezondheidszorg moet meer afgestemd worden op chronische zorg. Een multidisciplinaire chronische zorg met een sterke eerstelijn en waardering voor de rol van de mantelzorger moet worden uitgewerkt. Het financieringsmodel moet samenwerking en coördinatie stimuleren, en financiële drempels voor chronisch zieken moeten worden afgebouwd. Voor een sociaal geneesmiddelenbeleid. Geneesmiddelen met een echte toegevoegde waarde moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dit veronderstelt een redelijke en transparante prijszetting, het gebruik van goedkope geneesmiddelen waar mogelijk, een correct voorschrijfgedrag en een goede informatie op maat van de patiënt. Welvaartsvaste uitkeringen, inzetten op re-integratie. Ziek zijn mag niet arm maken. Ziek zijn mag evenmin uitsluiten, ook niet op de arbeidsmarkt.

Administratieve eenvoud voor zorgverstrekker en patiënt. De middelen en de energie moeten maximaal gaan naar echte zorg. Administratieve handelingen moeten tot een minimum beperkt worden. Meerwaarde ziekenfondsen erkennen. De ziekenfondsen spelen een belangrijke rol in de ziekteverzekering, als sociale actor, als ledenbeweging, als overlegpartner, als beheerder en als dienstverlener. Ze genieten een heel groot vertrouwen bij de bevolking.

Wat we vragen van Vlaanderen Een rechtvaardig en sociaal Vlaams beleid. Het Socialistisch Ziekenfonds gaat voor een Vlaams welzijns- en gezondheidsbeleid dat solidair, betaalbaar, toegankelijk, kwalitatief, rechtvaardig, doelmatig, progressief en relevant is. Dat rekening met de realiteit van het terrein houdt, administratieve en bestuurlijke eenvoud nastreeft en de zorgbehoefte centraal zet. Voldoende en solidaire financiering is nodig. Het Socialistisch Ziekenfonds pleit voor voldoende middelen voor het Vlaams welzijns- en gezondheidsbeleid zodat de reële zorgbehoeften gedekt kunnen worden en het aanbod voldoende uitgebouwd. Vlaanderen mag armoede niet tolereren. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven. Armoedebestrijding vereist een holistische aanpak op alle fronten en bevoegdheidsniveaus. Goede en betaalbare ouderenzorg is een basisrecht. Elke oudere heeft recht de zorg die hij nodig heeft te verkrijgen op de plaats die hem het best past. Commercialisering en winstbejag horen niet thuis in ouderenzorg. De zorgverzekering en de Tegemoetkoming Hulp aan bejaarden moeten op elkaar worden afgestemd en elkaar versterken. Geestelijke gezondheidszorg uit het verdomhoekje. Het Socialistisch Ziekenfonds roept

op tot een inhaalbeweging in de geestelijke gezondheidszorg. Volwaardige deelname voor personen met een handicap. Het Socialistisch Ziekenfonds vindt het evident dat personen met een handicap een volwaardige plaats in de samenleving krijgen. Gezond leven gemakkelijk maken. Het Socialistisch Ziekenfonds eist voldoende investeringen in preventie. Dit veronderstelt uiteraard voldoende financiële middelen maar ook de juiste ondersteuning voor een gezonde levensstijl. Samenwerking en kwaliteit in het zorgaanbod. Het Socialistisch Ziekenfonds beklemtoont het belang van een voldoende en evenwichtig uitgebouwd zorgaanbod. Samenwerking moet worden gestimuleerd. Thuiszorg, nabij en betaalbaar. Het Socialistisch Ziekenfonds pleit ervoor om mensen met een zorgnood die thuis willen blijven voldoende en op maat te ondersteunen. Mantelzorg en vrijwilligers zijn onmisbaar in zorg. Het Socialistisch Ziekenfonds ziet mantelzorg en vrijwilligerswerk als een onmisbare schakel in goede zorg. Maar mantelzorg en vrijwilligerswerk is niet evident en verdient de nodige ondersteuning.

Wat we vragen van Europa Een goed Europa is een sociaal Europa. Europa moet de eenzijdige economische benadering versterken met een sociale invalshoek. De gezondheidszorg mag niet enkel gezien worden als een kostenpost maar als een motor van economische groei en vooruitgang. We hebben een doelmatig Europa nodig dat investeert, niet een louter besparingseuropa.

Evelyne Hens

2

Intervisie boekje_maart14.indd 2

25-02-2014 15:21


Te veel psychotrope medicatie in West-Vlaanderen? Op initiatief van het Provinciaal Intermutualistisch College van West-Vlaanderen werd een onderzoek gevoerd naar het voorschrijfgedrag van psychotrope medicatie. Concreet werd nagegaan wie in een periode van vijf jaar (2008-2012) een terugbetaald geneesmiddel kreeg afgeleverd in een openbare apotheek. Het ging om antidepressiva, middelen tegen dementie, antipsychotica en methylfenidaat. De resultaten op Belgisch niveau werden vergeleken met de arrondissementen van West-Vlaanderen.

In België gebruiken er ca. 850.000 mensen of 7,7% van de Belgische bevolking antidepressiva (2012). Voor de leeftijdsgroep minder dan 18-jaar kent West-Vlaanderen een verbruik dat 20% hoger ligt dan het algemeen Belgisch gemiddelde. Tussen de arrondissementen zijn er grote verschillen, met als Roeselare als uitschieter. Dit onderzoek bevestigt het beeld van West-Vlaanderen als een sterk vergrijsde provincie, met 20% meer 65-plussers dan België, maar die tegelijkertijd, in tegenstelling tot de rest van het land, een daling van zijn populatie -18 jarigen kent. Ook hier zijn grote arrondissementele verschillen: Oostende kent bv. 43% meer 80-plussers dan wat op basis van de nationale gemiddelde leeftijdsstructuur verwacht kan worden. Daarnaast worden belangrijke verschillen in gebruik van middelen tegen Alzheimer niet afdoend verklaard door de demografische verschillen inzake leeftijd.

Tabel 4.3. : Aandeel top-20 voorschrijvers in totaal voor 2012

Voor antipsychotica zijn de globale cijfers van West-Vlaanderen verontrustend zoals in de rest van Vlaanderen. De stijging ligt er 50% hoger dan het Belgisch gemiddelde. Jongeren in West-Vlaanderen gebruiken in 2012 25% meer antipsychotica dan het nationaal gemiddelde, terwijl ze in 2008 nog op het Belgisch niveau zaten.

het verbruik zeer hoog. Bovendien is er een bijzonder sterke concentratie van het voorschrijfgedrag. In 2012 heeft de top-20 van de West-Vlaamse voorschrijvers bijna 60% van de West-Vlaamse patiënten voorzien van methylfenidaat en waren ze goed voor het induceren van 45% van de ZIV-kost voor West-Vlaamse patiënten.

Bij jongeren komt het hoge gebruik van methylfenidaat sterk in beeld. Binnen West-Vlaanderen zijn er grote verschillen. In de arrondissementen Kortrijk, Ieper en Roeselare is

De resultaten van dit onderzoek vragen om opvolging en bezinning over het voorschrijven van psychotrope farmaca. Dit debat gaat niet alleen over de verantwoordelijk-

Kost ZIV

Kost pat.

Aant. pat. B

TOTAAL BEL - 2012

5.961.171

1.445.288

3 1.152

191

46

Top20 voorschrijvers

1.047.927

264.392

5.915

177

45

17,6%

18,3%

19,0%

92,7%

97,8%

Kost ZIV

Kost pat.

Aant. pat. W-VL

TOTAAL BEL - 2012

1.172.584

275.299

5.445

215

51

Top20 voorschrijvers

528.931

125.494

3.138

169

40

Top 20/Totaal

45,1%

45,6%

57,6%

78,6%

78,4%

Top 20/Totaal

Gem. kost Gem. kost ZIV patiënt

Gem. kost Gem. kost ZIV patiënt

heid van artsen. Misschien vraagt de patiënt te vlug een psychotroop geneesmiddel bij allerhande problemen zoals verdriet, rouwprocessen, eenzaamheid of kinderen die niet voldoen aan bepaalde verwachtingen. Ook de waarde van psychotherapie als complementair alternatief voor heel wat medicatiegebruik, verdient hierbij zeker aandacht. De volledige versie van dit onderzoek is op te vragen via pimcwestvlaanderen@hziv.fgov.be Rik Thys & Joeri Guillaume 3

Intervisie boekje_maart14.indd 3

25-02-2014 15:21


GMD-cijfers 2005-2012 Tabel 1. Evolutie dekkingsgraad GMD Socialistisch ziekenfonds

2005

2012

aantal leden

GMD

%

aantal leden

GMD

%

evolutie

Vlaanderen

1.243.683

688.448

55,40%

1.395.310

992.086

71,10%

28,34%

Brussel

325.256

80.084

24,60%

376.866

161.209

42,78%

73,89%

Wallonië

1.207.522

282.739

23,40%

1.315.520

610.744

46,43%

98,40%

België

2.946.175

1.105.962

37,50%

3.141.861

1.769.204

56,31%

50,16%

Het aantal patiënten met een Globaal Medisch dossier stijgt in België in de periode 2005-2012 met 50 percent.

Figuur 1. Evolutie van de dekkingsgraad GMD 80 70 60 50 40 30 20 10

De progressie is het sterkst in Wallonië en Brussel. Vlaanderen blijft koploper qua dekkingsgraad.

0

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

België

Tabel 2 : dekkingsgraad volgens leeftijd en geslacht op 31 december 2012

0 - 9 jr

10 - 19 jr

20 - 39 jr

40 - 59 jr

60 - 74 jr

75+

Totaal

geslacht

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

België

man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal

56% 55% 55% 59% 63% 61% 23 61% 28 37 72% 66% 70% 78% 74% 82% 86% 84% 89% 91% 90% 68% 75% 71%

33% 33% 33% 42% 43% 42% 31% 42% 37% 40% 50% 45% 53% 59% 56% 64% 69% 67% 39% 47% 43%

41% 40% 40% 41% 44% 43% 31% 42% 37% 42% 49% 46% 59% 62% 60% 71% 71% 71% 43% 50% 46%

46% 45% 45% 48% 51% 50% 44% 54% 49% 54% 62% 58% 69% 72% 70% 78% 79% 78% 53% 60% 56%

43 46

Meer vrouwen dan mannen hebben een GMD hoewel dat verschil boven de leeftijd van 60 jaar afneemt. In Vlaanderen heeft meer dan 80% boven de leeftijd van 60 jaar een GMD. Bij mensen met een chronische aandoening is dat cijfer nog hoger. Ivan Van der Meeren

4

Intervisie boekje_maart14.indd 4

25-02-2014 15:21


Klinisch psychologen en psychotherapeuten binnenkort erkend Uiterlijk tegen 1 september 2016 zou het zover moeten zijn. Na tientallen jaren van discussie zou tegen dan de uitoefening van klinisch psycholoog en psychotherapeut in de praktijk wettelijk geregeld moeten zijn. Het wetsvoorstel dat moet zorgen voor deze doorbraak, werd op 15 januari 2014 met een brede meerderheid goedgekeurd in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer. Naar verluidt zou de Kamer dit voorstel nog voor de verkiezingen bekrachtigd willen zien.

Tot op vandaag kan eenieder zich “psychotherapeut” noemen. Ook de titel van “klinisch psycholoog” ontbeert een wettelijke omschrijving. Deze situatie is niet langer houdbaar want er is een toenemende nood aan kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Het wetsvoorstel omvat twee luiken. Het eerste luik voorziet de erkenning van de klinisch psycholoog en dit via de opname er van in het KB 78 van de gezondheidszorgberoepen. Belangrijk is dat hij autonoom aan psychodiagnostiek, preventie, begeleiden en behandelen zal kunnen doen van psychisch of psychosomatisch lijden. Als opleidingsvoorwaarde wordt vooropgesteld een universitaire masteropleiding van 5 jaar in de klinische psychologie. Het tweede luik regelt de uitoefeningsvoorwaarden van de psychotherapie. De psychotherapie wordt ruim omschreven, waarbij ook uitdrukkelijk wordt verwezen naar de zogenaamde vier erkende psychotherapeutische referentiekaders*. In verband met de opleidingsvoorwaarden wijkt het voorstel fun-

damenteel af van een eerder advies van de Hoge Gezondheidsraad. Dat advies stelde heel duidelijk dat om een opleiding in de psychotherapie aan te vatten, je eerst een universitaire vooropleiding moet gevolgd hebben. Het voorstel dat voorligt maakt het mogelijk dat ook bachelors psychotherapeut kunnen worden, evenwel op voorwaarde van het volgen van een bijkomende opleiding in de basisbegrippen van de psychologie en een vierjarige opleiding in de psychotherapie. Zoals gebruikelijk delegeert dit wetsvoorstel heel wat modaliteiten naar de “Koning” (lees de bevoegde Minister) en worden er bovendien voor beide luiken Federale raden opgericht, die nog over heel wat moeten adviseren zoals de erkenning van opleidingsinstituten, of het uitwerken van overgangsbepalingen voor reeds bestaand werkende psychotherapeuti-

Er is een toenemende nood aan kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg.

sche praktijken. Voor alle duidelijkheid: anders dan de persberichten laten geloven houdt dit wetsvoorstel niet in dat de ziekteverzekering zal overgaan tot de terugbetaling van psychotherapie. Dit is een heel andere discussie die nog ten gronde moet gevoerd worden binnen de ziekteverzekering zelf. Het Socialistisch Ziekenfonds is alvast vragende partij om dit debat ten spoedigste te openen en te zien binnen welke voorwaarden een terugbetaling mogelijk en betaalbaar is. Rik Thys

*Deze referentiekaders zijn: de psychoanalytische en psychodynamische psychotherapie, de gedrags- en cognitieve georiënteerde psychotherapie, de systeem-en familiaal georiënteerde psychotherapie, de experiëntiële, persoonsgerichte en humanistisch georiënteerde psychotherapie

5

Intervisie boekje_maart14.indd 5

25-02-2014 15:21


naar e keucialisdden in de

IMA ATLAS: beleidsrelevante statistieken uit Intermutualistische databestanden in kaart gebracht

Samen voor een sterk ouderenbeleid in Vlaanderen: vijf standpunten De staatshervorming hevelt een aantal belangrijke sociale bevoegdheden over naar Vlaanderen. Ook ouderenzorg. Vlaanderen staat dus voor belangrijke keuzes. Onze keuze is gemaakt. Wij vinden ouderenzorg een cruciale zorg. Daarom voeren wij als Socialistische mutualiteit de komende maanden campagne om de politici wakker te schudden om er echt werk van te maken. Ouderenzorg moet een politiek thema worden in de aanloop naar de verkiezingen.

Paul Callewaert, Algemeen Secretaris: “Als Socialistische mutualiteit staan wij voor een maatschappij waar ook ouderen de beste zorgen krijgen. Als je bejaarde ouders of grootouders hebt, dan weet je dat de realiteit vaak anders is. Want ouder worden betekent meestal ook: hulpbehoevend worden. En vereenzamen. Bejaarden schuif je zomaar niet aan de kant omdat ze economisch niet renderen. Ze maken deel uit van onze maatschappij en ze hebben recht op de beste zorgen. Allemaal. Zonder onderscheid. Het Socialistisch ziekenfonds wil zijn leden informeren en sensibiliseren over dit onderwerp. De komende maanden roepen we daarom zoveel mogelijk mensen op om hun gezicht te lenen aan de campagne en zo mee onze vijf punten te onderschrijven”.

Onze vijf standpunten:

1

Menselijke en kwaliteitsvolle ouderenzorg voor iedereen. Ouderen hebben recht op de beste zorgen. Wij gaan voluit voor menselijke, betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg. Voor iedereen. Zonder onderscheid.

2

Hoe financieren we dat? Samen. Wij geloven in solidariteit tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek. Gelukkig oud worden met de juiste zorg mag geen privilege zijn. Daarom moet Vlaanderen solidair durven investeren in de ouderenzorg. Iedereen draagt bij, maar de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

3

Het zorgaanbod moet tegemoetkomen aan de noden van ouderen. De ene oudere wil thuis blijven wonen, de andere verkiest een woonzorgcentrum. Sommigen kunnen een beroep doen op mantelzorgers, anderen niet. Elke zorgvraag is anders. Daarom moet Vlaanderen investeren in een passend aanbod en in kwaliteitsvolle jobs. Want wachtlijsten horen niet thuis in de ouderenzorg, evenmin als winstbejag. Ouderenzorg is geen koopwaar.

4

We schuiven ouderen niet aan de kant. Ouderen maken deel uit van onze samenleving. Ze hebben hun eigen mogelijkheden en kwetsbaarheden. Net als jij en ik. Goede zorg is belangrijk, maar onvoldoende. Wij pleiten voor aangepaste woningen, psychosociale ondersteuning, bestrijding van eenzaamheid, … Wij vinden dat ouderen, ongeacht waar ze verblijven, recht hebben op respect voor hun keuze bij levenseindebeslissingen.

Gegevens van het Intermutualistisch Agentschap zijn een referentie geworden in het Belgische gezondheidslandschap. IMA gegevens zijn een belangrijke bron voor heel wat studies. Via aanbevelingen beïnvloeden het IMA en haar partners het beleid. Naast uitgebreide studies is er ook nood aan een permanent toegankelijke referentiebron met beleidsrelevante statistieken en indicatoren afgeleid uit permanent beschikbare IMA-data. Het IMA wil aan deze vraag beantwoorden en stelt beleidsrelevante statistieken en indicatoren ter beschikking op www.nic-ima.be. De cijfers gaan tot 10 jaar terug en worden jaarlijks geactualiseerd. Zo zijn de meest recente cijfers beschikbaar. Iedereen die zich registreert, kan de cijfers raadplegen en opvragen tot op gemeenteniveau. Partners van het IMA, overheidsinstellingen, universiteiten en andere onderzoekscentra krijgen ook toegang tot gegevens per wijk en statistische sector (onder voorbehoud van inbreuken op de privacy). In deze opstartfase gaat het om een beperkt aantal statistieken (algemene cijfers populatie, prevalentie diabetes, globaal medisch dossier en contacten huisartsen). Vanaf begin 2014 komen er geleidelijk nieuwe sets statistieken. Deze zullen voornamelijk worden gerecupereerd uit recent opgeleverde IMA-projecten. Ook externen kunnen nieuwe indicatoren aanbevelen. Op termijn zullen naast de regionale statistieken ook bepaalde instellingsgerelateerde statistieken beschikbaar zijn. Joeri Guillaume

5

Ouderen verdienen een warme begeleiding op maat. Ze hebben recht op een luisterend oor, een helpende hand, een warm hart. We gaan voor een ouderenzorg gedragen door mensen en sociale organisaties. Meer info over onze visie op een duurzaam ouderenbeleid vind je op www.allevijf.be Katrien Vervoort

6

Intervisie boekje_maart14.indd 6

25-02-2014 15:21


Patiënten krijgen meer duidelijkheid over factuur 2 Het wetsontwerp streeft een dubbel doel na. Enerzijds moet het ervoor zorgen dat België voldoet aan de Europese verplichtingen inzake de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg. Anderzijds moet het de patiënt meer informatie geven over de kostprijs van zijn geneeskundige verzorging. Is er een terugbetaling voorzien door de ziekenfondsen? Hoeveel kost de behandeling, wat is de terugbetaling en wat moet de patiënt uit eigen zak betalen? Het zijn vragen waar de patiënt vandaag niet altijd een antwoord op krijgt van de zorgverstrekker. Het wetsontwerp lokte de nodige commotie uit, onder meer bij het artsencorps. Zij vrezen administratieve overlast en hebben moeite met het feit dat de ziekenfondsen toegang zouden krijgen tot de gegevens. De ziekenfondsen zijn evenwel van oordeel dat ze deze gegevens nodig hebben om de belangen van hun leden te verdedigen en hiaten in de ziekteverzekering op te sporen en te verhelpen.

Betaald bedrag Concreet worden zorgverstrekkers, zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten,…, verplicht om hun patiënten altijd te informeren over de kostprijs van de zorg. De zorgverlener moet het bedrag vermelden dat betaald moet worden, ofwel op het getuigschrift verstrekte hulp of via een ander document. Deze verplichting geldt ook voor zorgverstrekkers die een vennootschap hebben opgericht. Zij waren tot nog toe niet verplicht om het bedrag te vermelden op het fiscaal strookje van het getuigschrift. Ook moet de zorgverstrekker in vier gevallen een duidelijk bewijsstuk afleveren aan de patient met daarop zowel het betaalde bedrag als een omschrijving van de verstrekte zorg.

Ten tweede moet de patiënt een bewijsstuk krijgen als er naast terugbetaalde zorg ook niet-terugbetaalde zorg wordt aangerekend door de zorgverstrekker. Dit kunnen ook zaken zijn als dossierkosten, verplaatsingskosten of diverse kosten.

3

Ten derde wordt een bewijsstuk voorzien in geval van uitgestelde betaling. In dat geval krijgt de patiënt op het moment van betaling geen getuigschrift voor verstrekte hulp meer. Een bewijsstuk met het betaalde bedrag moet dat opvangen.

4

Ten slotte zal de patiënt ook een bewijsstuk moeten krijgen als de zorgverstrekker gebruik maakt van elektronische facturatie naar het ziekenfonds toe.

Voorschotten Belangrijk is dat er stappen gezet worden tot meer transparantie over het aankoopbedrag van medische hulpmiddelen. Voor bepaalde hulpmiddelen zal de verstrekker op vraag van de patiënt moeten aangeven wat het aankoopbedrag was van het gebruikte medische materiaal. Dit kan vooral van belang zijn voor tandheelkundigen, bandagisten, orthopedisten en audiciens. Ook wordt paal en perk gesteld aan het vragen van voorschotten. Ziekenfondsen en zorgverstrekkers zullen in overleg bepalen wanneer

Patiënten krijgen vanaf 1 januari 2015 meer duidelijkheid over wat ze bij hun arts of andere zorgverstrekkers moeten betalen. De regering keurde daartoe het wetsontwerp ‘financiële transparantie geneeskundige verzorging’ goed. Het Socialistisch Ziekenfonds spreekt van een belangrijke stap voorwaarts. nog een voorschot gevraagd mag worden. De patiënt heeft sowieso recht op een ontvangstbewijs als hij een voorschot betaalt. Interessant om te vermelden is dat de wet meer bevoegdheden geeft aan de overlegcommissies binnen de ziekteverzekering. Als zij een vergelijk vinden over de voorschotten of over verdere stappen inzake de bewijsstukken dan kan dit algemeen verbindend verklaard worden. Met andere woorden: de regeling moet dan worden toegepast door alle betreffende zorgverstrekkers, ook door zij die niet-geconventioneerd zijn, en dus niet gebonden door de wettelijke tarieven. Wijzen we ten slotte nog op het feit dat expliciet wordt gesteld dat ziekenfondsen de opdracht hebben om na te gaan of zorgverstrekkers de tariefakkoorden respecteren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via bevragingen bij de leden.

Socmut Het Socialistisch Ziekenfonds spreekt van een stap in de goede richting. Het ziekenfonds is al lang vragende partij voor meer transparantie van de bedragen die de zorgverstrekkers aanrekenen, inclusief de supplementen. Het ijvert hiervoor niet alleen in de ziekenhuissector –waar reeds veel stappen zijn gezet- maar vooral ook in de ambulante sector. Evelyne Hens

1

Ten eerste als de derde betalersregeling wordt toegepast waardoor de patiënt enkel het remgeld moet betalen. De rest van het honorarium wordt dan rechtstreeks afgerekend met het ziekenfonds. In dat geval krijgt de patiënt geen getuigschrift voor verstrekte hulp. De wet voorziet nu dat hij in dit geval wel een bewijsstuk van de zorgverstrekker krijgen. Er wordt hierop één uitzondering voorzien: als er enkel een raadpleging of huisbezoek is gebeurd, moet geen gedetailleerd bewijsstuk maar enkel een ontvangstbewijs worden afgeleverd. 7

Intervisie boekje_maart14.indd 7

25-02-2014 15:21


Bekijk je vaccinatieschema online Dokters en zorgverleners die een vaccin toedienen registreren dit. Het Socialistisch ziekenfonds heeft er mee voor geijverd dat ook de patiënten hun vaccinatiegegevens zou kunnen bekijken. Dit kan vanaf nu dankzij de Patient Health Viewer, die via de website van het ziekenfonds kan oproepen worden. Welke gegevens kan men zien? De Patient Health Viewer is ontwikkeld binnen het beveiligde Vitalink-platform van de Vlaamse Overheid. Men kan er online het vaccinatieschema raadplegen: • de datum van de vaccinatie • het vaccin dat werd toegediend • de ziekte waartegen werd gevaccineerd. Ouders kunnen de gegevens raadplegen voor

hun kinderen die ouder zijn dan 6 jaar. Voor de gegevens van de jongere kinderen, moet men zich wenden tot de huisarts of Kind & Gezin.

Vanwaar komen de gegevens? De gegevens worden overgenomen uit Vaccinnet, het Vlaamse bestel- en registratiesysteem van vaccins voor ‘vaccinatoren’ zoals huisartsen en kinderartsen. Sinds 2005 registreren zij via deze toepassing de toegediende vaccins. Ook de vaccins die het kind krijgt via het CLB of Kind & Gezin worden via dit systeem bijgehouden. Voor vaccins die toegediend werden vóór 2005, is er geen informatie geregistreerd binnen dit systeem. Vanaf 2014 zijn huisartsen en kinderartsen verplicht om de vaccinaties te registreren in Vaccinnet. Omdat dit tot nu toe niet verplicht was, bestaat de kans dat niet alle vaccinaties geregistreerd werden.

Deelnemen aan borstkankerscreening of niet? Voor- en nadelen op een rijtje, in verstaanbare taal Zal ik een screeningsonderzoek van de borsten laten doen of niet? Verbetert dit mijn kansen op overleving? Zijn er ook nadelen aan de screening? Wat gebeurt er als er een afwijking wordt ontdekt? Deze en vele andere vragen kunnen vrouwen zich stellen als hen een borstkankeronderzoek wordt aangeboden. Om bewust te kunnen kiezen voor een screening (of niet) moet een vrouw vooraf duidelijk en volledig geïnformeerd worden over de voor- en nadelen en de gevolgen van (niet-) screening. Het KCE stelde een set van neutrale boodschappen op voor vrouwen met een normaal risico op borstkanker. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan het zo verstaanbaar mogelijk maken van de boodschap, voor alle vrouwen. Het materiaal dient om te worden gebruikt door iedereen die actief is in het domein, bij patiëntencontacten of om te worden opgenomen in geschreven documentatie.

Colofon InterVisie is een informatieblad van de Socialistische Mutualiteiten voor de arts, uitgegeven door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten.

8

Intervisie boekje_maart14.indd 8

Betere vervoermethode van nieren voor transplantatie verdient terugbetaling In 2012 stonden bijna 800 mensen op de wachtlijst voor een niertransplantatie in België, en door de vergrijzing zal hun aantal wellicht toenemen. Door de toenemende vraag naar donornieren worden nu ook nieren van minder traditionele, niet-standaard donoren gebruikt, zoals van zestigplussers, of donoren na hartstilstand. Hierdoor ontstaan vaker complicaties na de ingreep, zoals een trager op gang komen van de donornier. Naast het klassieke orgaantransport op ijs, in een koelbox, bestaat er machinale perfusie, waarbij tijdens het transport een bewaarvloeistof door de nier wordt gepompt. Deze bewaarmethode kan het aantal complicaties verminderen, maar wordt enkel in 2 van de 7 transplantatie ziekenhuizen gebruikt, omdat de ziekteverzekering niet terugbetaalt. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) beveelt de terugbetaling van machinale perfusie aan voor het transport van donornieren van niet-standaard donoren.

Redactieadres: InterVisie • Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel • T 02 515 04 61 • F 02 515 06 52 • E intervisie@socmut.be Hoofdredactie: Dr. Ivan Van der Meeren Aan dit nummer werkten mee: Joeri Bouwens, Joeri Guillaume, Evelyne

Welk voordeel biedt het nieuwe systeem? Het Vitalink-platform geeft de mogelijkheid aan zorgverleners om vaccinatiegegevens te raadplegen als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Hoe als patiënt het vaccinatieschema raadplegen? 1) Surf naar onze website: - www.devoorzorg.be/vaccinatieschema - www.bondmoyson.be/vaccinatieschema 2) Klik op de link om de software te downloaden die je nodig hebt om je vaccinatieschema op je computer te kunnen bekijken. 3) Installeer de software op je computer. 4) Van zodra je de software geïnstalleerd hebt, kan je inloggen met je elektronische identiteitskaart en je bijhorende pincode. Voor je kinderen ouder dan zes jaar heb je hun kidsID en de bijhorende pincode nodig. 5) Klik op het tabblad ‘Vaccinaties’. Je krijgt er een overzicht van al je geregistreerde vaccins. Joeri Bouwens

Dikkedarmkanker: betere overleving door een zorg ‘op maat’

KCE-studies in het kort

In de top drie van meest voorkomende kankers staat dikkedarmkanker op de derde plaats bij mannen en op de tweede plaats bij vrouwen. Dankzij een multidisciplinaire aanpak is de prognose vandaag duidelijk verbeterd: na 5 jaar is 60 tot 70 % van de patiënten nog in leven. Belangrijk bij deze aanpak zijn de zorg voor, tijdens en na de operatie en een behandeling op maat (‘personalised care’). Deze vaststellingen staan in de geactualiseerde richtlijnen die het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) samen met het College voor Oncologie en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ontwikkelde.

Evelyne Hens

Hens, Rik Thys, Ivan Van der Meeren, Katrien Vervoort Verantwoordelijke uitgever: Paul Callewaert, Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel Afgiftekantoor: Brussel X, driemaandelijks tijdschrift, eerste trimester 2014

25-02-2014 15:21


Bijlage bij Intervisie - eerste trimester 2014

Gebruik je identiteitskaart bij de apotheker Je apotheker kan vanaf nu vragen je elektronische identiteitskaart (eID) voor te leggen in plaats van je SIS-kaart. Patrick Verertbruggen, adjunct algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, geeft hier een woordje uitleg bij.

Wat is het voordeel van het voorleggen van je eID? Patrick Verertbruggen: “Je apotheker kan aan de hand van je identiteitskaart de online databank van ons ziekenfonds raadplegen via een beveiligd elektronisch netwerk (MyCarenet). Op die manier beschikt hij over je meest recente gegevens en weet hij onmiddellijk of je recht hebt op een tussenkomst van de ziekteverzekering en, zo ja, op welke tussenkomst.” Is dat veilig? Patrick Verertbruggen: “Je eID is enkel de sleutel die toegang geeft tot de administratieve gegevens van ons ziekenfonds. Ze bevat geen medische informatie over jou. Je eID is dus 100% veilig.”

Wat doe je met je SIS-kaart? Patrick Verertbruggen: “Hou je SIS-kaart zeker bij. Gooi ze niet weg. Je kan ze nog gebruiken tijdens een overgangsperiode. Als je bijvoorbeeld een geneesmiddel nodig hebt voor je kind, je partner of een familielid, dan kan je gebruik maken van de eID, de SIS-kaart, isi+kaart of een roze ziekenfondsklever van die persoon.” Kan je je eID gebruiken bij alle apothekers? Patrick Verertbruggen: “De meeste apothekers werken nu al via het nieuwe systeem. Vanaf 2014 doen ze dat allemaal. Ook ziekenhuizen, dokters en andere zorgverstrekkers zullen meer en meer vragen naar je eID.” Joeri Bouwens

De isi -kaart voor wie geen eID heeft +

Vanaf 2014 worden geen nieuwe SIS-kaarten meer verdeeld. De apotheker, dokter of ziekenhuis zal steeds naar de elektronische identiteitskaart (eID) vragen om de patiënt te identificeren. Niet iedereen heeft echter een eID. Voor hen is er de isi+-kaart. Deze kaart is geen identiteitskaart. Ze kan enkel gebruikt worden in kader van gezondheidszorg. Op de isi+-kaart staan het rijksregisternummer, naam en geboortedatum vermeld. Op de achterkant staan een barcode en een datamatrix. De kaart is zo beveiligd tegen namaak. De apotheker, dokter of ziekenhuis kan de

Intervisie bijlage_maart2014.indd 1

barcode inscannen. Zo kan hij de gegevens in de online databank van het ziekenfonds raadplegen via het beveiligde elektronische netwerk MyCarenet.

Voor wie is de isi+-kaart? De isi+-kaart is bedoeld voor: • Kinderen onder de 12 jaar • Al wie geen recht heeft op een eID, maar wel recht heeft op sociale zekerheid in België (bijv. grensarbeiders die in België werken, maar in een ander land wonen).

Moet de kaart aangevraagd worden? De isi+-kaart voor kinderen moet niet aangevraagd worden. Het ziekenfonds bezorgt die automatisch. Wie recht heeft op sociale zekerheid in België maar geen elektronische identiteitskaart bezit kan de isi+-kaart gratis aanvragen bij het ziekenfonds.

Joeri Bouwens

25-02-2014 10:45


Bekijk online uw afrekenstaat sociale derde betaler U kan vanaf nu uw afrekenstaat sociale derde betaler online raadplegen op de website van ons ziekenfonds. Snel en efficiënt. Onze toepassing biedt u ook de mogelijkheid om meer informatie op te vragen over patiënten waarvan u het GMD beheert en die bij ons ziekenfonds aangesloten zijn.

www.socmut.be/emut-pro

Wat biedt E-mut-pro? • Online raadpleging van uw facturen in het kader van sociale derde betaler • Opvolging aanvaardingen en verwerpingen • Mogelijkheid om gegevens te exporteren in Excel • Snel toegang tot de gegevens van uw GMD-patiënten

Hoe werkt het? Heel eenvoudig! 1. Surf naar www.socmut.be/emut-pro 2. Meld u aan met uw identiteitskaart (eID) 3. Bekijk onmiddellijk uw afrekenstaat

Vereenvoudigd systeem voor verhoogde tegemoetkoming en Omnio-statuut Vanaf 1 januari 2014 treedt er een nieuwe regeling in werking die het Omnio-statuut en de huidige verhoogde tegemoetkoming samenvoegt tot één vereenvoudigd systeem van verhoogde tegemoetkoming (VT). Deze VT wordt toegekend op basis van een sociaal voordeel of na een inkomensonderzoek. Naast een verminderd remgeld en andere kortingen op medische kosten levert de VT ook tal van andere voordelen op, afhankelijk van de gemeente waar je woont.

Wat is de VT? De verhoogde tegemoetkoming geeft je een voorkeursregeling in de terugbetaling van medische kosten. Zo betaalt de patiënt een kleiner persoonlijk aandeel (remgeld) voor geneesmiddelen, voor raadplegingen of bezoeken bij de dokter. De patiënt is ook beter beschermd tegen hoge hospitalisatiekosten. De verhoogde tegemoetkoming geeft ook

Intervisie bijlage_maart2014.indd 2

recht op bijkomende voordelen, waaronder het verminderd tarief voor het openbaar vervoer en een vrijstelling van bepaalde belastingen.

Wie heeft recht op de VT? Wie vóór 1 januari 2014 al recht had op de verhoogde tegemoetkoming op basis van een inkomensonderzoek of een sociaal voordeel, behoudt dit recht in 2014. Als de patiënt momenteel het Omnio-statuut geniet, zet het ziekenfonds dit automatisch om in een recht op verhoogde tegemoetkoming. Het ziekenfonds contacteert het lid als er wijzigingen optreden.

Hoe gebeurt de toekenning? Vanaf 2014 wordt de verhoogde tegemoetkoming op twee manieren toegekend: 1) Op basis van een sociaal voordeel Het recht wordt automatisch toegekend in

de volgende situaties: • een leefloon, een equivalent van het leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden genieten • een tegemoetkoming krijgen naar aanleiding van een handicap • een kind met een medische ongeschiktheid van minstens 66 % • een kind dat is ingeschreven als gerechtigde in de hoedanigheid van volle wees • een kind dat is ingeschreven als niet-begeleide minderjarige vreemdeling. 2) Op basis van een inkomensonderzoek Wie geen sociaal voordeel geniet, kan vanaf 1 januari 2014 het recht op de verhoogde tegemoetkoming verwerven indien het bruto belastbaar jaarinkomen van zijn gezin minder dan 16.965,47 € bedraagt (te verhogen met 3.140,77 € per persoon ten laste). Joeri Bouwens

25-02-2014 10:45

Intervisie 1-2014  

informatieblad van de socialistische mutualiteiten voor de arts