Page 1

RREEU UN NIIÓ ÓA AM MBB LLA AD DRRA A.. FFEEN NO OLLLL 2211 ddee M Maarrçç,, FFM MCCSS U URRVV IInnffoorrm e d e l P r e s i d e n t d e l a S o c M è d P a b l o P é r e z C a s me del President de la SocMèd Pablo Pérez Castteelllóó

REUNIÓ AMB LA DRA. FENOLL Dia: 21 de Març del 2012 Lloc: FMCS URV Assistents:  Per part de la SocMèd: Amanci Llanes (Vicepresident d’Afers Acadèmics) i Pablo Pérez (President)  Per part del departament d’Histologia: Dra. Fenoll (professora de la unitat) Objectius: 1. Concretar la disponibilitat de la Dra. Fenoll per assistir a les JEEES 2. Concretar el contingut de la possible ponència de la Dra. Fenoll 3. Intercanviar punts de vista de com realitzar les JEEES (Jornades de l’Espai Europeu d’Educació Superior) Resum de la reunió La reunió ha anat bastant bé. L’hem començat veient quina era la seva disponibilitat. Estem pensant dos dates com a més factibles, el dia 14 d’abril o el 5 de maig. La Dra. Fenoll ens diu que tots dos dies tindria disponibilitat Respecte al contingut de la seva ponència, teníem la idea de que parlés sobre mobilitat i qualitat en docència. Tot i així, ens proposa enfocar-ho a coses més útils pels estudiants, com xerrades sobre dietes per millorar el rendiment acadèmic durant exàmens, tècniques de relaxació, etc. Li hem explicat el que teníem pensat i, coincidint amb que és un bon plantejament, considera que també hem d’enfocar-lo a punts més semblants als exposats al paràgraf anterior. La nostra idea va més enfocada a què és l’EEES, quina és la posició de l’alumne al mateix, la del docent, tallers d’habilitats en comunicació, lideratge, etc. Trobem que la millor proposta, segurament, seria un mix entre totes dues. Tot i així, i per falta de temps, decidim fer una reunió la setmana que ve per dinar amb ella i concretar més com enfocar les Jornades. Objectius complerts: 1. Complert: 14 d’abril o 5 de maig 2. L’acabarem de definir el dimarts que ve, però hem apropat postures 3. Complert

1|Página

REUNIÓ AMB LA DRA. FENOLL  

Tractar la ponencia de les JEEES

REUNIÓ AMB LA DRA. FENOLL  

Tractar la ponencia de les JEEES