Page 1

SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THOUGHTS

แนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รหัสวิชา 261124 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 (สัปดาห์ที่ 5)


ทฤษฎีระบบโลก

(WORLD SYSTEM THEORY) การครอบงำาและแสวงหา ผลประโยชน์

การจัดส่ งวัตถุดิบ และแรงงาน

• ศูนย์กลางทุนนิยมโลก

• ชายขอบทุนนิยม/ บริวาร

(CORE CAPITALISM)

(PHERIPHERAL CAPITALISM)

เช่น ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์

• กึง่ ชายขอบทุนนิยม

(SEMI-PHERIPHERAL CAPITALISM)

• ระบบทุนนิยมโลก

(WORLD CAPITALISM)

การครอบงำาจากศูนย์กลางน้อยลง มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และอิสระทางการเมืองมากขึ้น

• ชนชั้นและการครอบงำาจากศูนย์ กลาง อิมมานูเอล วอลเลอร์ สไตน์


ความคิด เกี่ยวกับสิ่ งทีเรากล่าวถึง หรื อความหมายของคำา คำาที่เราเปล่งเสี ยงหรื อเขียนขึ้น เพื่อใช้เรี ยกสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เป็ นสัญลักษณ์แทนสิ่ งหนึ่ง ความหมายสั ญญะ

ระบบภาษา

(SEMIOTICS)

ขัน

รู ปสั ญญะ

• ภาษาทีม่ นุษย์ ใช้ มีโครงสร้ าง/ ระบบซ่ อนอยู่ • ภาษา = สั ญลักษณ์ • “คำา” และ “ความหมาย” ไม่ ตายตัว • ความหมายใหม่ จากเสี ยงเดิม เรียกว่า พัฒนาการ แฟร์ ดินองด์ เดอ โซสซู ร์


การรื้อสร้าง

(DECONSTRUCTION)

• การค้ นพบ/ รื้อสร้ างความหมายอืน่ ๆ ที่ถูกกดทับเอาไว้ • ความหมายมากกว่ า 2 อย่ างขึน้ ไป ในบริบทที่แตกต่ างกัน บทบาทดั้งเดิม ... บทบาทที่แสดงออกมา

........... ........

• “ดิฟเฟอร์ รองค์ ” = ความหลากเลือ่ น

• ความหมายเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา • ไม่ มีความจริงสู งสุ ด • ทุกสิ่ งอยู่ภายใต้ เงือ่ นไขภาษา สั งคม และวัฒนธรรม จึงจำาเป็ นต่ องมีการรื้อสร้ าง • การตีความ

ที่ไม่ มีทางเข้ าถึงความหมายสุ ดท้ ายได้

รู ปสั ญญะ/ คำา เป็ นสิ่ งทีล่ ่ องลอยอิสระ • การรื้อสร้ าง คือ กระบวนการนิยามสิ่ งที่แปลกปลอม เพือ่ สร้ างลักษณะเฉพาะ • “คู่ตรงข้ าม” เช่ น วัฒนธรรมชั้นสู ง ... วัฒนธรรมมวลชน • “สิ่ งที่หายไปที่ดาำ รงอยู่” “ความเงียบที่กาำ ลังผลิตอยู่” คือ ตัวบท/ สิ่ งแปลกปลอม ที่ถูกอ้างว่ าไม่ จำาเป็ นต้ องมีอยู่ แต่ ที่ขาดไม่ ได้ ฌ้ าคส์ แดริด้า


การก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคม (STRUCTURATION)

การกระทำาของมนุษย์

• การกระทำาของมนุษย์ที่มีโครงสร้างเป็ นตัวกำาหนด • มนุษย์เป็ นผูส้ ร้างและเปลี่ยนแปลงทิศทางสังคมได้ • การวิเคราะห์ชีวติ ทางสังคมต้องอาศัยการตีความ • ไม่มีโครงสร้างทางสังคมหรื อปัจเจกชนฝ่ ายเดียว ปัจเจกชน/ โครงสร้ าง ที่ทรงอำานาจ แต่ท้ งั สองส่ วนต้องดำารงอยูร่ ่ วมกัน สั งคม ผู้กระทำา • ระบบทวิลกั ษณ์ของโครงสร้าง • โครงสร้างสังคม คือ กฏและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต • ผูก้ ระทำา คือ ความสามารถที่รู้วา่ จะทำาอะไร • สื่ อ ศูนย์กลางในการสะท้อนภาวะสมัยใหม่ กำาหนดอัตลักษณ์ ตัวกำาหนดชีวติ ทางสังคม และพฤติกรรมของมนุษย์ ของบุคคล สร้างและสะท้อนความเป็ นไปของโลกและสังคม • รัฐ ไม่ใช่ผกู ้ ระทำาหลักหรื อตัวขับเคลื่อนสังคม • มายาคติ ความหมายทางวัฒนธรรมบนร่ างกายมนุษย์ เป็ นอัตลักษณ์ใหม่ที่ได้รับจากระบบทุนนิยม เช่น ครี มผิวขาว ยาลดความอ้วน เป็ นต้น แอนโทนี กิดเดนส์

Sociological and anthropological week5 010756  

แนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา_สัปดาห์ที่5 (01/07/2556)

Sociological and anthropological week5 010756  

แนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา_สัปดาห์ที่5 (01/07/2556)

Advertisement