Page 1


οı Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ∏ ÂÏÏÈ‹˜ ÁÓÒÛË Î·È ÔÈ ÂÛÊ·Ï̤Ó˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÛÙË Û˘ÁηÙÔ›ÎËÛË Ì ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ÏÔÈfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ Ì·˜; ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È Î·›ÚÈÔ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ·ÚÌÔÓÈο Ì·˙› ÙÔ˘. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ™Î‡ÏÔ˜- ∞ÚÌÔÓÈ΋ ™˘Ì‚›ˆÛË (ÂΉfiÛÂȘ ∫¿ÎÙÔ˜) Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÔÏfiÁÔ˜ ÛÎ‡ÏˆÓ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰›ÓÂÈ Ì ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÚfiÔ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÈÔ Û˘¯ÓÒÓ Î·È ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Û·ψÓ. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÚÈÙˆÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË, Ô˘ ÈηÓÔÔÈ› ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· Ì¿ıËÛË Î·È ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ Û·ψÓ. “..∫Ú›Óˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜ Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ..» ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∆ÛÂÚ‚¤ÓË-°Ô‡ÛË, ηıËÁ‹ÙÚÈ·, ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢ı›Ù ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·fi Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, ÙȘ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ηÙÔÈÎȉ›ˆÓ (pet shop) ‹ ·’ ¢ı›·˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·, ÙËÏ: 99 411 612 ¶ÚÒÙÔ Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Anthropos kai Skylos  

Άνθρωπος και Σκύλος - Aρμονική Συμβίωση Η ευημερία σκύλων και άλλων κατοικιδίων και η αρμονική συμβίωση εμάς των ανθρώπων μαζί τους είναι το...

Anthropos kai Skylos  

Άνθρωπος και Σκύλος - Aρμονική Συμβίωση Η ευημερία σκύλων και άλλων κατοικιδίων και η αρμονική συμβίωση εμάς των ανθρώπων μαζί τους είναι το...

Advertisement