Page 1

¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, PÉÆÃt£ÀPÉÃj. vÁ :²UÁÎAªÀ f: ºÁªÉÃj.

¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, PÉÆÃt£ÀPÃÉ j. vÁ :²UÁÎAªÀ f: ºÁªÉÃj.

¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀs ±Á¯É, PÉÆÃt£ÀPÃÉ j. vÁ :²UÁÎAªÀ f: ºÁªÉÃj.

10£Éà vÀgÀUÀw ¸À.«eÁÕ£À WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë – 02(EwºÁ¸À) CAPÀUÀ¼ÀÄ ; 25

10£Éà vÀgÀUÀw ¸À.«eÁÕ£À WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë – 02(EwºÁ¸À) CAPÀU¼ À ÄÀ ; 25

10£Éà vÀgÀUÀw ¸À.«eÁÕ£À WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë – 02(EwºÁ¸À) CAPÀU¼ À ÄÀ ; 25

¥Àæ. 1.¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝ §gɬÄj

1*2=02

1.

CAZÉ PÀbÉÃj ªÉÆzÀ®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ°è DgÀA©¹zÀªÀgÀÄ ......... J) gÁd MqÀAiÀÄgÀÄ ©) zÉÆqÀØ zÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ ¹) aPÀÌ zÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ r) PÀȵÀÚ gÁd MqÀAiÀÄgÀÄ 2. ªÉÄʸÀÆj£À ºÀÄ° ........................... J) ºÉÊzÀgÀ C° ©) n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À ¹) £ÀAdgÁdAiÀÄå r) zÉêÀgÁdAiÀÄå

¥Àæ. 2.©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA©j. 3. 4. 5. 6. 7.

1*5=05

PÀApÃgÀªÀ £ÀgÀ¸ÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀjUÉ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ........... ºÉÊzÀgÀ C° ........... ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ËdÄzÁgÀ£ÁVzÀÝ. ZÁªÀÄÄAr ¨ÉlÖPÉÌ ªÉÄlÄÖ®Ä ºÁQ¹zÀ MqÀAiÀÄgÀÄ ......... ¸ÀAaºÉÆ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ §gÉzÀ PÀÈw ........... ¸ÉÆðUÀ£ÀÆgÀÄ PÀzÀ£ÀzÀ......................gÀ £ÀqÄÀ ªÉ £ÀqɬÄvÀÄ.

¥Àæ 3 MAzÀÄ ¥ÀzÀ/ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 8. 9. 10. 11.

1*3=03

ªÉÄʸÀÆgÀ°è zÀ¼ÀªÁ¬Ä ºÀÄzÉÝ ¸Àȶ×AiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ? aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀ £ÀqÉzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? £Á®Ì£Éà DAUÉÆèà ªÉÄʸÉÆÃgÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀ¼É ªÉÄʸÀÆgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ MqÀAiÀÄjUÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ ?

¥Àæ 4 JgÀqÀÄ/ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

2*7=14

12. 13. 14. 15. 16. 17.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÉÆAzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ ?. aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ ? ªÀÄzÁæ¸À M¥ÀàAzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ ? ºÉÊzÀgÀ° AiÀiÁgÀÄ ? ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖtzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÉãÀÄ ? n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À AiÀiÁªÀ ªÀµÀð ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ & DV£À ©ænõÀ UÀªÀ£ÀðgÀ d£ÀgÀ¯ï AiÀiÁgÀÄ ? 18. 3£Éà DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÉÆÃgÀ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ ?

ªÀģɥÁoÀPÁÌV 1. aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀ ¸ÉʤPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ w½¹. (2CAP)À 2. aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ M§â ¸Á»vÁå©üªÀiÁ¤ ¸ÀªÀäyð¹. (2CAPÀ) 3. ºÉÊzÀgÀ°AiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹ (2CAPÀ) @@@@ WISH YOU BEST OF LUCK @@@@

¥Àæ. 1.¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÄÀ ß DAiÀÄÄÝ §gɬÄj

1*2=02

1.

CAZÉ PÀbÉÃj ªÉÆzÀ®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ°è DgÀA©¹zÀªÀgÄÀ ......... J) gÁd MqÀAiÀÄgÀÄ ©) zÉÆqÀØ zÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ ¹) aPÀÌ zÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ r) PÀȵÀÚ gÁd MqÀAiÀÄgÀÄ 2. ªÉÄʸÀÆj£À ºÀÄ° ........................... J) ºÉÊzÀgÀ C° ©) n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À ¹) £ÀAdgÁdAiÀÄå r) zÉêÀgÁdAiÀÄå

¥Àæ. 2.©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA©j.

1*5=05

3PÀApÃgÀªÀ £ÀgÀ¸ÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀjUÉ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ........... 4. ºÉÊzÀgÀ C° ........... ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ËdÄzÁgÀ£ÁVzÀÝ. 4. ZÁªÀÄÄAr ¨ÉlÖPÉÌ ªÉÄlÄÖ®Ä ºÁQ¹zÀ MqÀAiÀÄgÀÄ ......... 6. ¸ÀAaºÉÆ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ §gÉzÀ PÀÈw ........... 7. ¸ÉÆðUÀ£ÀÆgÀÄ PÀzÀ£ÀzÀ......................gÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqɬÄvÀÄ.

¥Àæ 3 MAzÀÄ ¥ÀzÀ/ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 8. 9. 10. 11.

1*3=03

2*7=14

12. 13. 14. 15. 16. 17.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ M¥ÉÆAzÀzÀ µÀgÀvÄÀ ÛUÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ?. aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? ªÀÄzÁæ¸À M¥ÀàAzÀzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? ºÉÊzÀgÀ° AiÀiÁgÀÄ ? ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖtzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÉãÀÄ ? n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À AiÀiÁªÀ ªÀµÀð ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ & DV£À ©ænõÀ UÀªÀ£ÀðgÀ d£ÀgÀ¯ï AiÀiÁgÀÄ ? 18. 3£Éà DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÉÆÃgÀ AiÀÄÄzÀÞPÌÉ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ ?

ªÀģɥÁoÀPÁÌV 19. aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀ ¸ÉʤPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÄÀ w½¹. (2CAP)À 20. aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ M§â ¸Á»vÁå©üªiÀ Á¤ ¸ÀªäÀ yð¹. (2CAPÀ) 21. ºÉÊzÀgÀ°AiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹ (2CAPÀ)

1*2=02

1. CAZÉ PÀbÉÃj ªÉÆzÀ®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ°è DgÀA©¹zÀªÀgÄÀ ......... J) gÁd MqÀAiÀÄgÀÄ ©) zÉÆqÀØ zÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ ¹) aPÀÌ zÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ r) PÀȵÀÚ gÁd MqÀAiÀÄgÀÄ 2. ªÉÄʸÀÆj£À ºÀÄ° ........................... J) ºÉÊzÀgÀ C° ©) n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À ¹) £ÀAdgÁdAiÀÄå r) zÉêÀgÁdAiÀÄå

¥Àæ. 2.©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA©j. 3. 4. 5. 6. 7.

ªÉÄʸÀÆgÀ°è zÀ¼ÀªÁ¬Ä ºÀÄzÉÝ ¸Àȶ×AiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ? aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀ £ÀqÉzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? £Á®Ì£Éà DAUÉÆèà ªÉÄʸÉÆÃgÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀ¼É ªÉÄʸÀÆgÀ£ÄÀ ß AiÀiÁªÀ MqÀAiÀÄjUÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ ?

¥Àæ 4 JgÀqÀÄ/ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

¥Àæ. 1.¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÄÀ ß DAiÀÄÄÝ §gɬÄj

1*5=05

PÀApÃgÀªÀ £ÀgÀ¸ÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀjUÉ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ........... ºÉÊzÀgÀ C° ........... ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥ËdÄzÁgÀ£ÁVzÀÝ. ZÁªÀÄÄAr ¨ÉlÖPÌÉ ªÉÄlÄÖ®Ä ºÁQ¹zÀ MqÀAiÀÄgÀÄ ......... ¸ÀAaºÉÆ£ÀߪÀÄä¼ÄÀ §gÉzÀ PÀÈw ........... ¸ÉÆðUÀ£Æ À gÀÄ PÀzÀ£ÀzÀ......................gÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqɬÄvÀÄ.

¥Àæ 3 MAzÀÄ ¥ÀzÀ/ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹. 8. 9. 10. 11.

1*3=03

ªÉÄʸÀÆgÀ°è zÀ¼ÀªÁ¬Ä ºÀÄzÉÝ ¸Àȶ×AiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ? aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖt M¥ÀàAzÀ £ÀqÉzÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? £Á®Ì£Éà DAUÉÆèà ªÉÄʸÉÆÃgÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀ¼É ªÉÄʸÀÆgÀ£ÄÀ ß AiÀiÁªÀ MqÀAiÀÄjUÉ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ ?

¥Àæ 4 JgÀqÄÀ /ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

2*7=14

12. 13. 14. 15. 16. 17.

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ M¥ÉÆAzÀzÀ µÀgÀvÄÀ ÛUÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ?. aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀ DqÀ½vÁvÀäPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? ªÀÄzÁæ¸À M¥ÀàAzÀzÀ µÀgÀvÄÀ ÛUÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? ºÉÊzÀgÀ° AiÀiÁgÀÄ ? ²æÃgÀAUÀ ¥ÀlÖtzÀ µÀgÀvÄÀ ÛUÀ¼ÉãÀÄ ? n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À AiÀiÁªÀ ªÀµÀð ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ & DV£À ©ænõÀ UÀªÀ£ÀðgÀ d£ÀgÀ¯ï AiÀiÁgÀÄ ? 18. 3£Éà DAUÉÆèÃ-ªÉÄʸÉÆÃgÀ AiÀÄÄzÀÞPÌÉ PÁgÀtUÀ¼ÉãÀÄ ?

ªÀģɥÁoÀPÁÌV 5. aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀ ¸ÉʤPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÄÀ w½¹. (2CAP)À 6. aPÀÌzÉêÀgÁd MqÀAiÀÄgÀÄ M§â ¸Á»vÁå©üªiÀ Á¤ ¸ÀªäÀ yð¹. (2CAPÀ) 7. ºÉÊzÀgÀ°AiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÄÀ ß w½¹ (2CAPÀ)

@@@@ WISH YOU BEST OF LUCK @@@@ @@@@ WISH YOU BEST OF LUCK @@@@


unite 2 history  

unite 2 history

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you