Page 1

¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, PÉÆÃt£ÀPÉÃj. vÁ :²UÁÎAªÀ f: ºÁªÉÃj. 10£Éà vÀgÀUÀw ¸À.«eÁÕ£À WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë – 01(¥ËgÀ¤Ãw) CAPÀUÀ¼ÀÄ ; 25 ¥Àæ. 1.¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝ §gɬÄj

1*2=02

1.

UÁæºPÀgÀ gÀPÀëuÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjUÉ §AzÀ ªÀµÀð......... J) 1976 ©) 1978 ¹) 1986 r) 1990 2. ¹ÛçÃAiÀÄgÀ «PÁ¸ÀPÁÌV eÁjUÉ vÀAzÀ AiÉÆÃd£É........................... J) ¹ÛçñÀQÛ ©)¨sÁÀUÀå®Qëöäà ¹) ¸ÀéAiÀÄA¹zÀÞ r)CAUÀ£ÀªÁr

¥Àæ. 1.©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA©j.

1*3=03

1*3=03

6. ªÀgÀzÀPÀëuÉ JAzÀgÉãÀÄ? 7. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 93 £Éà wzÀÄÝ¥Àr K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ? 8. PÁ¦ü¥ÉÆøÀ JAzÀgÉãÀÄ ?

¥Àæ 3 JgÀqÀÄ/ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

2*4=08

3*3=09

13. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀtUÉƽ¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ ? 14. ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÁV PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ ? 15. «±Àé ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀgÀqÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ w½¹.

¥Àæ. 1.¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÄÀ ß DAiÀÄÄÝ §gɬÄj

1*2=02

¥Àæ. 1.©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA©j.

1*3=03

3. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀët AiÉÆÃd£É.........gÀ°è eÁjUÉ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 4. §æµÁÖZÁgÀ ¤ªÀÄÆð®£ÉUÉ eÁjUÉ vÀAzÀ ¸ÀA¸ÉÜ....................................... 5. gÀeÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÄÀ ß DPÀ¶ð¸À®Ä.........eÁjUÉ vÀgÀ¯ÁVzÉ.

¥Àæ 2 MAzÀÄ ¥ÀzÀ/ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

¥Àæ 3 JgÀqÀÄ/ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

1*3=03

¥Àj²µÀ× eÁw & ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ w½¹.. (3CAP)À

2. ¯Á¨sÀPÉÆÃgÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ ? (3CAPÀ) 3. PÀ¼Àî¸ÁUÀtÂPÉ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀgÀ ¤ªÁgÀuÉUÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ ? (3 CAPÀ)

10£Éà vÀgÀUÀw ¸À.«eÁÕ£À WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë – 01 (¥ËgÀ¤Ãw) CAPÀU¼ À ÄÀ ; 25 ¥Àæ. 1.¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÄÀ ß DAiÀÄÄÝ §gɬÄj

1*2=02

¥Àæ. 1.©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄA©j.

1*3=03

3. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀët AiÉÆÃd£É.........gÀ°è eÁjUÉ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 4. §æµÁÖZÁgÀ ¤ªÀÄÆð®£ÉUÉ eÁjUÉ vÀAzÀ ¸ÀA¸ÉÜ....................................... 5. gÀeÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÄÀ ß DPÀ¶ð¸À®Ä.........eÁjUÉ vÀgÀ¯ÁVzÉ.

¥Àæ 2 MAzÀÄ ¥ÀzÀ/ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

1*3=03

6. ªÀgÀzÀPëÀuÉ JAzÀgÉãÀÄ? 7. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 93 £Éà wzÀÄÝ¥Àr K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ? 8. PÁ¦ü¥Æ É Ã¸À JAzÀgÉãÀÄ ?

2*4=08

9 PÉÆêÀÄĪÁzÀ JAzÀgÉãÀÄ ? CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÌÉ zÀPÌÉ ªÅÀ AlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ?. 10. ¥ÁæAwÃAiÀÄvÉ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀ£ÄÀ ß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä £ÁªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ? 11. ¯Á¨sÀPÉÆÃgÀvÀ£ÀPÉÌ C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? 12. §qÀvÀ£À ¤ªÁgÀuÉUÁV PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ?

¥Àæ 4. LzÀÄ/DgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀs ±Á¯É, PÉÆÃt£ÀPÃÉ j. vÁ :²UÁÎAªÀ f: ºÁªÉÃj.

1. UÁæºPÀgÀ gÀPëÀuÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjUÉ §AzÀ ªÀµÀð......... J) 1976 ©) 1978 ¹) 1986 r) 1990 2. ¹ÛçÃAiÀÄgÀ «PÁ¸ÀPÁÌV eÁjUÉ vÀAzÀ AiÉÆÃd£É........................... J) ¹ÛçñÀQÛ ©)¨sÁÀUåÀ ®Qëöäà ¹) ¸ÀéAiÀÄA¹zÀÞ r)CAUÀ£ÀªÁr

3*3=09

13. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀtUÉƽ¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÀÅ ? 14. ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉUÁV PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? 15. «±Àé ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀgÀqÄÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ w½¹.

ªÀģɥÁoÀPÁÌV

ªÀģɥÁoÀPÁÌV 1.

¸À.«eÁÕ£À WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë – 01 (¥ËgÀ¤Ãw) CAPÀU¼ À ÄÀ ; 25

6. ªÀgÀzÀPÀëuÉ JAzÀgÉãÀÄ? 7. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 93 £Éà wzÀÄÝ¥Àr K£ÀÄ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ? 8. PÁ¦ü¥ÉÆøÀ JAzÀgÉãÀÄ ?

9. PÉÆêÀÄĪÁzÀ JAzÀgÉãÀÄ ? CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ zÀPÉ̪ÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ?. 10. ¥ÁæAwÃAiÀÄvÉ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä £ÁªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ? 11. ¯Á¨sÀPÉÆÃgÀvÀ£ÀPÉÌ C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ? 12. §qÀvÀ£À ¤ªÁgÀuÉUÁV PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ ?

¥Àæ 4. LzÀÄ/DgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

10£Éà vÀgÀUÀw

1. UÁæºPÀgÀ gÀPÀëuÁ PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjUÉ §AzÀ ªÀµÀð......... J) 1976 ©) 1978 ¹) 1986 r) 1990 2. ¹ÛçÃAiÀÄgÀ «PÁ¸ÀPÁÌV eÁjUÉ vÀAzÀ AiÉÆÃd£É........................... J) ¹ÛçñÀQÛ ©)¨sÁÀUÀå®Qëöäà ¹) ¸ÀéAiÀÄA¹zÀÞ r)CAUÀ£ÀªÁr

3. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀët AiÉÆÃd£É.........gÀ°è eÁjUÉ vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. 4. §æµÁÖZÁgÀ ¤ªÀÄÆð®£ÉUÉ eÁjUÉ vÀAzÀ ¸ÀA¸ÉÜ....................................... 5. gÀeÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß DPÀ¶ð¸À®Ä.........eÁjUÉ vÀgÀ¯ÁVzÉ.

¥Àæ 2 MAzÀÄ ¥ÀzÀ/ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, PÉÆÃt£ÀPÃÉ j. vÁ :²UÁÎAªÀ f: ºÁªÉÃj.

4. ¥Àj²µÀ× eÁw & ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ w½¹.. (3CAP)À

5. ¯Á¨sÀPÉÆÃgÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? (3CAPÀ) 6. PÀ¼Àî¸ÁUÀtÂPÉ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀgÀ ¤ªÁgÀuÉUÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÀÅ ? (3 CAPÀ)

¥Àæ 3 JgÀqÄÀ /ªÀÄÆgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

2*4=08

9. PÉÆêÀÄĪÁzÀ JAzÀgÉãÀÄ ? CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÌÉ zÀPÌÉ ªÅÀ AlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ?. 10. ¥ÁæAwÃAiÀÄvÉ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀ£ÄÀ ß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À®Ä £ÁªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ? 11. ¯Á¨sÀPÆ É ÃgÀvÀ£ÀPÌÉ C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ C£ÉÊwPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? 12. §qÀvÀ£À ¤ªÁgÀuÉUÁV PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ?

¥Àæ 4. LzÀÄ/DgÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹.

3*3=09

13. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÄÀ ß ¸ÁªÀðwæÃPÀgÀtUÉƽ¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÅÀ ? 14. ¹ÛçÃAiÀÄgÀ ¸ÀªiÀ Á£ÀvÉUÁV PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? 15. «±Àé ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÄÀ ÌUÀ¼À PÀgÀqÄÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀµÀð AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? ¥ÀæªÄÀ ÄR ªÀÄPÀ̼À ºÀPÄÀ ÌUÀ¼ÄÀ w½¹.

ªÀģɥÁoÀPÁÌV 7. ¥Àj²µÀ× eÁw & ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ w½¹.. 8. ¯Á¨sÀPÆ É ÃgÀvÀ£ÀªÀ£ÄÀ ß vÀqÉUl À ÄÖªÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? (3CAPÀ) 9. PÀ¼îÀ¸ÁUÀtÂPÉ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀgÀ ¤ªÁgÀuÉUÁV ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀæªÄÀ UÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀªÅÀ ? (3 CAPÀ) @@@@ WISH YOU BEST OF LUCK @@@@

@@@@ WISH YOU BEST OF LUCK @@@@

@@@@ WISH YOU BEST OF LUCK @@@@


unit test  

unit_test_c1