Page 1

ಅಧ್ಯಾಯ -2

ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕುಟ೦ಬದ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳು ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆಗಳು

ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕುಟ೦ಬದ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳು

ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಎ೦ದರೀನು ?

ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮಹತವ /ಕಾಯ೯ಗಳು

ಕುಟು೦ಬ

ಸಮವಯಸಕರು

ಧಮ೯

ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಲ್ಕಷಣಗಳು

ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ನಿಯೋಗಿಗಳು

ಶಾಲ

ಲಿ೦ಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ

ಸಮೂಹ ಮಾಧಯಾಮ

ನೆರ ಹೂರ.


• •

ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಎ೦ದರೀನು ?

ಮಗುವು ಕ ರಮ ೀಣ ಬೆಳೆದು ಸಾಮಾಜಕ ವಯಾ ಕತ ಯಾ ಗಿ ರೂಪುಗೂಳುಳುವ ಪ ರಕ ರಯೆ ಯನುನು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಎನುನುತ ತ ವ.

ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಲ್ಕಷ ಣಗಳು.

1. ಸಾಮಾಜಕರಣವು ಸಾವ೯ತ್ರಕವಾದುದು .ಮಾನವನ ಜೀವನ ಪಯ೯೦ತ ನಡೆಯುವ ಕ ಯೆ ರ ಯಾಗಿದ.. 2. ಮಾನವನಿಗ ಹುಟ್ಟಿನಿ ೦ದಲೀ ಬರುವ ಸಹಜ ಪ ರವ ೃತ್ತಗ ಳು ,ಸ೦ಸಕ ೃತ್ಗಳು ಅವನ/ಅವಳ ಮೀಲ ಪ ರಭಾ ವ ಬೀರುತ ತ ವ . 3. ಸಾಮಾಜೀಕರಣವು ಮಾನವನನುನು ಪರಿಸರ ಮತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ ಗಳಿಗ ತಕಕ ೦ತೆ ಹೂ೦ದಿಕೂ೦ಡು ಬಾಳಲ್ು ,ಸಮಾಜದ ಪ ರಚ ಲಿತ ಸ೦ಪ ರದಾ ಯಗಳು ಆಚಾರಗಳು,ನೆೈತ್ಕ ನಿಯಮಗಳು ಮೊದಲಾದ ಸ೦ಸಕ ೃತ್ಯ ಅ೦ಶಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಲ್ು ಶ ಮಿ ರ ಸುವು೦ತೆ ಮಾಡುತ ತ ದ.. 4. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಾಲೂಗೊಳಳು ಲ್ು ಅವಶಯಾ ಕವಾದ ಪ ರಚ ೂೀದನೆ ಮತುತ ಸಾಮಥಯಾ ೯ವನುನು ನಿೀಡುವ ಕಲಿಕಯು ಸಾಮಾಜೀಕರಣವನಿಸ್ಕೂಳುಳುತ ತ ದ .

ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮಹತವ /ಕಾಯ೯ಗಳು •

ಮಾನವನುನು ಸಮೂಹ -ಜೀವಿಯಾಗಿಸುತ ತ ದ .

ವಯಾ ಕತ ತವ ದ ಬೆಳವಣಿಗಗ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ ತ ದ .

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸತ ನ ುನು ಮೂಡಿಸುತ ತ ದ .

ವಿವಿಧ ಕಲಿಕಗ ಮತುತ ಅಳವಡಿಕಗ ಅವಕಾಶವನುನು ಒದಗಿಸುತ ತ ದ .

ಸರಿಯಾದ ಆಕಾ೦ಕ್ಷೆಗಳನುನು ಬೆಳೆಸ್ಕೂಳಳು ಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ ತ ದ .

ಸಾಮಾಜಕ ಅ೦ತರವನುನು ತಗಿಗೊಸ ುತ ತ ದ .

ಭವಯಾ ಭವಿಷಯಾ ವನುನು ರೂಪಿಸಲ್ು ಅವಕಾಶವನುನು ನಿೀಡುತ ತ ದ .

ಸ೦ಸಕ ೃತ್ಯ ನಿರ೦ತರ ಮು೦ದುವರಿಕಗ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ .ಸಾಮಾಜಕ ವಯಾ ವಸ್ಥಿಗ ಭದರತೆ ನಿೀಡುತ ತ ದ .

ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ನಿಯೋಗಿಗಳು •

ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಮೀಲ ಪ ರಭಾ ವ ಬೀರುವ ಅ೦ಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಯಾ ವಾಗಿ ವಯಸುಸ, ಅನುಭವ ಮತುತ ಹಿರಿಯರು ಬೀರುವ ಪ ರಭಾ ವ. ತಾಯ.ತ೦ದ.ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು .

ಸ್ನುಹಿ ತರು -ಸಮವಯಸಕ ರು .


ಕುಟು೦ಬ ಮನೆಯೆೀ ಮೊದಲ್ು ಪಾಠ ಶಾಲ ಜನನಿ ತಾನು ಮೊದಲ್ು ಗುರು .ಎ೦ಬ ನಾಣೂಣೂಡಿ ಯ೦ತೆ . ತಾಯ ತ೦ದಯಯರ ನಡೆ ನುಡಿ ಚಟುವಟುಕಗಳು ವಯಾ ವಹರಿಸುವಿಕ,ಮೊದಲಾದ ಅ೦ಶಗಳು ಮಗುವಿನ ಬಾವನಾತಮ ಕ ಬೆಳವಣಿೀಗಯ ಮೀಲ ಬಹಳ ಪ ರಭಾ ವ ಬೀರುತ ತ ದ ಪಿರೀತ್,ಪ್ರೀಮ ,ವಾತಸ ಲ್ಯಾ ,ವಿಸಾವಸ ,ಸಹನೆ, ಸಹೃದಯತೆ,ಸಹಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಾ ಗಳನುನು ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆೀ ಕಲಿಯುತ ತ ದ . ತ೦ದ ತಾಯಗಳು ಮಗುವಿನ ಮಾನಸ್ಕ ಮತುತ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗಗ ಸದಾ ಪ ರಯ ತ್ನುಸ ುತಾತರ .

ಸಮವಯಸಕ ರು. ಕೂೀಣೆ ಕೂಸು ಕೂಳೆತು . ಓಣಿ ಕೂಸು ಬೆಳೆಯತು ಎ೦ಬ೦ತೆ ಮಗುವಿಗ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಬಹು ಮುಖಯಾ ನಿಯೋಗಿಗಳು ಸಮವಯಸಕ ರು ಮತುತ ಸ್ನುೀ ಹಿತರು ಆಗಿರುತಾತರ .ತ೦ದ ತಾಯಯ ಹತ್ತರ ಚಚಿ೯ಸದ ವಿಷಯಗಳನುನು ಜೂೀತೆಗಾರರ ಹತ್ತರ ಹ೦ಚಿಕೂಳುಳುತಾ ತರ .ಪೊಷಕರಿ೦ದ ಮತುತ ಶಿಕಷ ಕರಿ೦ದ ತ್ಳಿಯಲಾಗದ ವಿಷಯಗಳನುನು ಮಗು ಸ್ನುೀ ಹಿತರಿ೦ದ ಅರಿಯುತ ತ ದ .

ಧಮ೯. ಸಾಮಾಜಕ ಪ ರಕ ರಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಧಮ೯ವು ಪ ರಮ ುಖ ಪಾತ ರ ವಹಿಸುತ ತ ದ.ನಿತ್ಯುತವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲ್ು ಬೊೀಧಿಸುತ ತ ದ .ತ೦ದ ತಾಯ. ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಸ೦ಬ೦ಧಿಗಳು ಧ್ಮಿ೯ಕ ಸಥಿ ಳಗಳಿಗ ಹೂೀಗುವುದನುನು ಗಮಿನಿಸುತ ತ ದ .ಪೂಜ.ಹಬಬ .ಹವನ,ಉತಸ ವ,ಜಾತೆರ.ಭಾಗವಹಿಸತ ತ ದ .ಇದರಿ೦ದ ಸಮಾಜ ಸ್ೀವಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ ತ ,ದಾನ ಧಮ೯ ಮು೦ತಾದ ಸಮಾಜದ ಒಳತ್ಗ ನೆರವಾಗುತಾತರ .


ಶಾಲ.

ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲ ಯ ಪಾತ ರ ಮತವ ಪೂಣ೯ವಾದದುದ ವಾಗಿದ. ವತ೯ನೆಯ ಪರಿವತ೯ನೆಯೆ ಶಿಕಷ ಣ ಎ೦ಬ೦ತೆ ಶಿಕಷ ಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸವಾ೦ಗಿೀಣ ಬೆಳವಣಿಗ ಸಾದಯಾ ವಾಗುತ ತ ದ .ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಪತ ವಾಗಿ ಅಡಗಿದದ ಸಾಮಥಯಾ ೯ಗಳು ಶಿಕಷ ಕರ ಕಲಿಕಯ೦ದ ಹೂರಹೂಮುಮತ ತ ವ .ಶಾಲಾ ಪಠಯಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಶಿಕಷ ಣ .ಆಧ್ಯಾತ್ ಮಕ .ಲೈ೦ಗಿಕ ಶಿಕಷ ಣ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕಷ ಣ.ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಗಳು ತಾ೦ತ್ರಕ ಶಿಕಷ ಣ. ಇತಾಯಾದಿ ಗಳನುನು ಮಗು ಕಲಿಯುವುದರಿ೦ದ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಸಾಧಯಾ ವಾಗುತ ತ ದ

ನೆರ-ಹೂರ ನೆರ-ಹೂರ ಎ೦ದರ ಅಕಕ -ಪಕಕ ದವರು ಎ೦ದು ಅಥ೯. ಸಮುದಾಯದ ಗುಣಗಳನುನು ಹೂ೦ದಿರುವ ಚಿಕಕ ಸಮೂಹ .ನರ-ಹೂರ ಗಾತ ದ ರ ಲ್ಲಿ ಚಿಕಕ ದಾಗಿರುತ ತ ದ.ಜನರು ಪರಸಪ ರ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೂ೦ದಿರುತಾತರ .ನೆರ-ಹೂರಯ ಜನರು ಕಷಟಿ -ಸುಖ.ಸ೦ತೊೀಷ ಸಮಾರ೦ಭ ಮು೦ತಾದವುಗಳನುನು ಪರಸಪ ರ ಹ೦ಚಿಕೂ೦ಡು ಒ೦ದೀ ಕುಟು೦ಬದ೦ತೆ ಜೀವಿಸುವುರು.ಆಸಕ ತ .ಹಬಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಧ್ಮಿ೯ಕ ಸಮಾರ೦ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರಗೂಬಬ ರು


ಸಪ ೦ದಿಸುವುರು.ಆದರ ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಕಕ ಮರಳಾಗಿ ವಯಕ ತ ಕ ವಾಗಿ ಗುರುತ್ಸ್ಕೂಳುಳುವು ದು ಹಚುಚ.

ಸಮೂಹ ಮಾಧಯಾ ಮ

‘ಸಮೂಹ ಮಾಧಯಾ ಮ ’ ಎನುನುವು ದೂಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನುನುವ ಷುಟಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪದವಾದರೂ ಅದರ ಪರಿಧಿಯೊಳಗ ಅನೆೀಕಾನೆೀಕ ಭಿನನು ಅಭಿಪಾರಯ, ಭಿನನು ಸಾಂಸಕ ೃತ್ಕ ಹಿನೆನುಲ , ಭಿನನು ದೃಷ್ಟಿಕ ೂೀನ ಮತುತ ರಾಜಕೀಯ

ವಯಾ ಕ ತ ಗ ಳು

ಬದಿಯಲ್ಲಿ

ತಗುಲಿ

ಹಾಕದ

ಮತುತ

ಯಾರದೂೀ

ಸಂಸ್ಥಿಗ ಳು

ಇರುತ ತ ವ .

ಮಾಧಯಾ ಮ ಎಂಬುದರೂಳಗ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ನಿೀಡಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಿೀತ್ಯ ಪಾರಕಾರಗಳು ಇವ . ಜನ ನೊೀಡುವಂತೆ ರಸ್ತಯ

ನಿಲ್ುವುಗಳಿರುವ

ಮನೆಯ

ಸಮೂಹ

ಗೃಹಪ ರವ ೀಶದ

ಕೈಬರಹದ

ಸಣಣೂ

ಬೊೀಡ್‌ನಿ ರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕಾಡಿನ ನಡುವ ಡರಮ ುಮಗ ಳ ಮೂಲ್ಕವೀ ಸುದಿದ ಹರಡುತ್ತದದ ಜನಗಳವರಗ , ಅಂತಾರಾಷ್ಟಿರ ೀಯ ಸುದಿದಜಾ ಲ್ ಹೂಂದಿರುವ ಅಂತಜಾರ್ಡ್‌ನಿಲ್ , ದೂರದಶರ್ಡ್‌ನಿನ, ಪತ್ರಕಗಳವರಗ ಎಲ್ಲ ವೂ ಈ ಪಾರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ೀರುತ ತ ವ . ಆದರ ಒಂದು ಪಾರಕಾರವನುನು ‘ ಸಮೂಹ ಮಾಧಯಾ ಮ ’ ಎಂದು ಗುರುತ್ಸುವುದಕಕ ಇಷ್ಟಿೀ ಸಂಖ್ಯಾಯ ಜನ ಅದನುನು ಗಮನಿಸಬೆೀಕು ಎಂದೀನೂ ಇಲ್ಲ .

ಹಚಿಚನ ವಿಷಯಕಾಕಗಿ ಈ ಕಳಗಿನ ಲಿ೦ಕನುನು ಅವಶಯಾ ವಾಗಿ ನೊೀಡಿರಿ .. http://bsuresha.wordpress.com/2010/04/21/%E0%B2%B8%E0%B2%AE %E0%B2%BE%E0%B2%9C-%E0%B2%AE%E0%B2%A4%E0%B3%8D %E0%B2%A4%E0%B3%81-%E0%B2%B8%E0%B2%AE %E0%B3%82%E0%B2%B9-%E0%B2%AE%E0%B2%BE %E0%B2%A7%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%AE %E0%B2%97%E0%B2%B3/


ಲಿ೦ಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ -ಇ೦ದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ ರ

ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ , ಬದಲಾಗುತ್ತದ್ದಾ ಳೆ . ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಣುಣೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾಳೆ , ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದ್ದಾ ಳೆ . ಆಕಯ ಸಾಥಿನ ಮಾನ ಬದಲಾಗಿದ. ಒಟುಟಿ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು . ಒಳಗಡೆ ಹೂಕಕ ರ ಅಲ್ಪ ಸವ ಲ್ಪ ಹುಳುಕುಗಳಿವ ನಿಜ . ಆದರ ಮೀಲ್ುನೊೀಟಕಕ ಕಾಣುವ ಹಾಗ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಿತ್ -ಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ ತ ರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಸವ ಸಾಮಥಯಾ ರ್ಡ್‌ನಿದಿಂದಲೀ ಪುರುಷನಿಗ ಸರಿಸಾಟ್ಯಾಗಿ ನಿಂತ್ದ್ದಾಳೆ . ಸಮಾನತೆ ಸಾಧಿಸುವತ ತ ದೃಢಹಜಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾ ಳೆ.

ಹಚಿಚನ ವಿಷಯಕಾಕಗಿ ಈ ಕಳಗಿನ ಲಿ೦ಕನುನು ಅವಶಯಾ ವಾಗಿ ನೊೀಡಿರಿ..

1. http://www.prajavani.net/article/ %E0%B2%85%E0%B2%A1%E0%B3%81%E0%B2%97%E0%B3%86%E0%B2%AE%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%AF%E0%B2%BF %E0%B2%82%E0%B2%A6%E0%B2%B2%E0%B3%87%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%AE %E0%B2%B0%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%AF-%E0%B2%AC %E0%B3%86%E0%B2%B3%E0%B3%86%E0%B2%AF%E0%B2%AC %E0%B3%87%E0%B2%95%E0%B3%81 2. http://kendasampige.com/article.php?id=3920


ನಿಯೋಜತ ಕಾಯರ್ಡ್‌ನಿ : ಈ ಮೀಲ ಕಾಣುಸುತ್ತರ ುವ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ ಗ ರ ಳಲ್ಲಿ ಉನನು ತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕನಾ೯ಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರ

ಯಾರು ? ಅವರುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತ್ ಸ೦ಗ ರಹಿ ಸ್ರಿ. ಪಾಠ ತಯಾರಿಸ್ದವರು: ಶಿರೀ .ಸ್.ಎಸ,ತಾಳಿಕೂೀಟ್ಮಠ . ಸಹಶಿಕಷ ಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಢ ಶಾಲ ಕ೦ಗಾನೂರು ಬೆೈಲ್ಹೂ೦ಗಲ್ ತಾಲ್ೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ

9964610427

ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕುಟು೦ಬದ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳು (1)  

ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಿ.ಎಸ್.ತಾಳಿಕೋಟಿಮಠ. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೆ೦ಗಾನೂರ ತಾ:ಬೈಲಹೊ೦ಗಲ ಜಿ:ಬೆಳಗಾವಿ. ಕನಾ೯ಟಕ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you