Socialrådgiveren 19-2009

Page 1

5. november

2009

19

Plads til Løkke:

PLEJEHJEM MED HASH OG BAJERE KRIMINEL LAVALDER STRAF SKADER BØRN 7

FRA GELLERUP TIL HELLERUP ÅRHUS RIVER BOLIGPROBLEMER NED 12

PROFESSIONSSTRATEGIEN HVAD BRÆNDER DU MEST FOR? 16


05 <4CC4 < A: 9>DA=0;8BC

DE 5 HURTIGE : ULRIK K JÆR

3Tc Ta XZZT T] b¬[[Tac Pc cP[T ^\ P]QaX]VT[bTa B^RXP[T dSVXUcTa Uh[STa \TVTc X ST Z^\\d]P[T QdSVTccTa \T] STc Ta bZ^[Ta eTYT ^V Q^aV \TbcTaZP]SXSPcTa]T STa Uh[STa X ST] Z^\\d]P[T eP[VZP\_ 7e^aU^a Ta STc bzSP]. 5T\ WdacXVT WPa b_daVc eP[VU^abZTa D[aXZ :Y¬a UaP BhSSP]bZ D]XeTabXcTc

7e^aSP] ZP] STc e¬aT Pc U^a TZbT\_T[ ST bePVTbcT Q­a]TUP\X[XTa XZZT Uh[STa ]^VTc X ST] Z^\\d]P[T eP[VZP\_. 3Tc Ta Tc X]cTaTbbP]c b_­aVb\z[ b^\ STa UPZcXbZ XZZT aXVcXV Ta ]^VT] STa WPa d]STab­Vc <T] WeXb YTV bZP[ Z^\\T \TS c^ ZeP[XËRT aTST V¬c ZP] STc U^a STc U­abcT bZh[STb Pc _^[XcXZTaT d]STa T] eP[VZP\_ VTa]T eX[ b]PZZT ^\ ]^VTc STa QTa­aTa ÌTbc \d[XVT Q^aVTaT 3Tc ZP] e¬aT bZ^[Ta caPËZ aT]^ePcX^] T[[Ta SPVX]bcXcdcX^]Ta ½ \T]b U¬aaT Q^aVTaT ca^Sb P[c Ta X QTa­aX]V \TS STc b^RXP[T ^\azST 5^a STc P]STc ZP] STc e¬aT be¬ac Pc b]PZZT ^\ ^V e¬aT ¿QPabZÀ X U^aW^[S cX[ U^a TZbT\_T[ ST bePVT Q­a]TUP\X[XTa 5^aTbcX[ SXV T] _^[XcXZTa STa bXVTa) ¿3T] UP\X[XT WPa P[[TaTST Z^bcTc ^b Shac bz ]d b\¬ZZTa eX ZPbbT] XÀ 3T] Vza Y^ XZZT WT[c eT[. 3Tc Ta be¬ac Pc SXbZdcTaT ^V PaVd\T]cTaT U^a Pc P]QaX]VT[bTa Ta U^a ShaT _z Tc eP[V\­ST 3Tc Ta XZZT T] b¬[[Tac

<P] Zd]]T V^Sc U^aTbcX[[T bXV Pc T] ST[ e¬[VT aT WPeST T] W^[S]X]V cX[ We^aSP] ST bePVTbcT Q[XeTa QTWP]S[Tc Bz WePS ZP] \P] V­aT U^a Pc Uz STc _z SPVb^aST]T]. 3Tc Z^acT ^V Zh]XbZT bePa Ta eT[ Pc \P] bZP[ Ë]ST T] V^S T]ZT[cbPV ^V U^ab­VT Pc QadVT ST] cX[ Pc _dbcT T] STQPc X VP]V Bz eX ZP] V^Sc Z^]bcPcTaT Pc STc b^RXP[T ^\ azST XZZT Q[XeTa eP[VTcb W^ccTbcT cT\P 7ePS ZP] bz Q[XeT STc. CaPSXcX^]T[c Ta STa caT cX]V STa Uh[STa) 3T bc^aT eT[U¬aSb^\azSTa b^\ Q­a] ^V ¬[SaT T]ZT[cbPVTa b^\ \^c^aeTYb_[PRTaX]V bZ^[T [dZ]X]VTa U¬aVTUPac ½ ^V T]ST[XV WeT\ STa bZP[ e¬aT Q^aV\TbcTa 3Tc Ta T] eXVcXV _^bc ½ ^V ST] SXbZdbbX^] _[TYTa Pc Uh[ST \TVTc

7ePS WPa STc PU QTchS]X]V Pc eX WTa cP[Ta ^\ ST \TVTc bePVTaT Vad__Ta ]za _^[XcXZTaT bZP[ P__T[[TaT cX[ e¬[VTa]T. <P] bZP[ XZZT e¬aT Q[X]S U^a Pc STc WTa Ta Tc ^\azST b^\ _^[XcXZTa]T Ta \TVTc ^_\¬aZ b^\\T _z X WeTaSPVT] =za YTV cP[Ta \TS [^ZP[_^[XcXZTa]T Ta STc \Xc X]ScahZ Pc ST V^Sc eTS Pc Vad__T] WTa ca¬]VTa cX[ WY¬[_ <T] STc ZP] e¬aT bPVTa STa TV]Ta bXV [P]Vc QTSaT cX[ Pc SXbZdcTaT _z Tc [dZZTc \­ST X Tc dSeP[V T]S _z Tc eP[V\­ST ;XVT ]d SXbZdcTaTa \P] \TVTc Pc Z^\\d ]Ta]T Ta bz _aTbbTST _z cXS Pc ST dS[XRXcTaTa U^a TZbT\_T[ PUZ[PaX]V PU Q­a]TbPVTa 7eX[ZT RWP]RTa eX[ STc WPeT b^\ Tc cT\P X T] eP[VZP\_. 3Tc eX[[T \P] V^Sc Zd]]T SXbZdcTaT \T] XVT]) 3Tc Ta Tc Shac ^\azST \T] STc QTa­aTa bz Uz Q^aVTaT Pc STc bP]Sbh][XVeXb XZZT Z^\\Ta cX[ Pc Uh[ST \TVTc

B^RXP[azSVXeTaT] 8BB= ' % " dSVXeTb PU 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^g %( " :QW : CT[TU^] & (( 5Pg "" ( " ( fff b^RXP[aSV SZ 0]bePabWPeT]ST 1TccX]P ?^bc Q_/b^RXP[aSV SZ ATSPZc­a <TccT 4[[TVPPaS \T/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc BdbP] ?Pd[bT] b_/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ

\TccT \^aZ/W^c\PX[ R^\

:^\\d]XZPcX^]b\TSPaQTYSTa 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ 6aPËbZ 3TbXV] T])% fff T]% SZ 5^abXST 7TXSX ;d]SbVPPaS CahZ 3PcPVaPU 0d]X]V 0B 0]]^]RTa 36 <TSXP P b BcdSXTbca¬ST $ & #$$ :QW : CT[TU^] & !& 5Pg & !&

$$

$%

T_^bc/SV\TSXP SZ oabPQ^]]T\T]c %$ Za X]R[ \^\b ;­bbP[V "$ Za _a ]d\\Ta _[db U^abT]ST[bT B^RXP[azSVXeTaT] dSZ^\\Ta ! VP]VT ^\ zaTc

0acXZ[Ta ^V [¬bTaX]S[¬V Ta XZZT ]­SeT]SXVeXb dScahZ

D[aXZ :Y¬a eP[VU^abZTa BhSSP]bZ D]XeTabXcTc

U^a ^aVP]XbPcX^]T]b W^[S]X]V :^]ca^[[TaTc ^_[PV) " '&" CahZc ^_[PV) # !


0:CD4;C 28C0C

¿3T Q^a X 3P]\PaZ \T] ST [TeTa X STaTb TVTc [P]S ^V ST ^_SPVTa U­abc Pc STaTb Q­a] Ta ZaX\X]T[[T ]za _^[XcXTc QP]ZTa _z S­aT] ^V bXVTa Pc STaTb Z]¬Vc WPa QTVzTc Tc QP]Za­eTaX À 4\aPW Did]Ta ZX^bZTYTa X ST] Z­QT]WPe]bZT QhST[ CX]VQYTaV X ?^[XcXZT] !$ ^Zc^QTa

0;C4A=0C8EC ?;494794< ?z 3P] ]TbQ^Wdb _z 5h] \z QTQ^Ta]T cPVTa bXV T] cza ^eTa c­abcT] ^V ahVT WPbW &" zaXVT ;­ZZT 9T]bT] ]hSTa V^Sc PU ST] P[cTa]PcXeT ^\b^aV '

:A8<8=4; ;0E0;34A ATVTaX]VT] eX[ b¬]ZT [PeP[STaT] cX[ # za _z ca^Sb PU D]VS^\bZ^\\XbbX^]T]b P]QTUP[X]VTa 3Tc eX[ bZPQT \TaT ZaX\X]P[XcTc \T]Ta YdaP_a^UTbb^a 4eP B\XcW &

34CC4 =D<<4A ! 5T\ WdacXVT # :^ac ]hc % :^ac ]hc & BcaPU WY¬[_Ta XZZT ' <P] V­a ST\ cX[ \^]bcaT 0aQTYSb[Xe ^V <Xc ]hT Y^Q ! oaWdb aXeTa Q^[XV_a^Q[T\Ta ]TS % BzSP] Z^\\Ta eX X \z[ ' ?[TYTWYT\ \TS W­Yc cX[ [^UcTc !! 3B) ATVX^] !# 3B)=D !% 5PVVad__T #& 3B):^]cPZc #' ;TSTa

64;;4AD? oaWdb :^\\d]T eX[ aXeT ]TS ^V ^\SP]]T Q^[XVQ[^ZZT cX[ TaWeTae ^V TYTaQ^[XVTa U^a Pc U^aeP]S[T 6T[ [Tad_ cX[ T] PccaPZcXe QhST[ 6^S XS| \T] WePS eX[ STc QTchST U^a ^b b_­aVTa QTQ^Ta]T !

?A>54BB8>=BBCA0C468 BTZb b^RXP[azSVXeTaT STa P[[T ST[c^V _z B^RXP[azSVXeTaSPVT U^ac¬[[Ta WeX[ZTc PU _a^UTbbX^]bbcaPcTVXT]b bTZb \z[ ST Qa¬]STa \Tbc U^a ½ ^V WePS ST eX[ V­aT U^a Pc ]z \z[Tc %

Afbureaukratisering

Omdømme MÅL 5

MÅL 2

Indflydelse MÅL 1

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

"


KORT NY T

ATSXVTaTc PU 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ

1­a] ^V d]VT

S U C C E S M E D F R I T I D S PA S 5DSATTE B RN OG UNGE SOM ELLERS IKKE DELTAGER I FRITIDSAKTIVITETER HAR STOR GAVN AF AT EN FRITIDSVEJLEDER OPS GER FAMILIEN OG FORT LLER OM MULIGHEDEN FOR AT Gk TIL EKSEMPELVIS FODBOLD SV MNING ELLER SPEJDER MED KONTINGENTST TTE ¯ OG DERMED FkR ET ±FRITIDSPAS² $ET VISER EN EVALUERING AF PROJEKTET ±&ORS G MED FRITIDSPAS² SOM 3ERVICESTYRELSEN STkR BAG &ORS GET ER BLEVET GODT MODTAGET OG VURDERES SOM ET RELEVANT TILTAG AF DE INTERVIEWEDE FRITIDSVEJLEDERE I KOMMUNERNE SAGSBEHANDLERE Pk B RNE OG UNGEOMRkDET OG DE FRIVILLIGE FORENINGER &OLKETINGET AFSATTE I MIO KRONER TIL AT AFPR VE OG DOKUMENTERE EFFEKTEN AF INITIATIVER DER HAR TIL FORMkL AT GE B RN OG UNGES DELTAGELSE I FRITIDSAKTIVITETER , S MERE Pk WWW SERVICESTYRELSEN DK 5>C>) B20=?8G

NYE BØGER

#

7z]SQ^V

D]VT

;TST[bT

K O R T O G K O N TA N T

D R E N G E PÅ K A N T E N

K O M G O D T F R A S TA R T

+ONTANTHJ LPSHkNDBOGEN BESKRIVER KLIENTENS SOCIALE RETTIGHEDER OG PLIGTER INDEN FOR KONTANTHJ LPSOMRkDET EFTER AKTIVLOVEN SOM DE Sk UD EFTER FOLKETINGSkRET $ESUDEN ER DEN OPDATERET MED 3- AFG RELSER OG TAKSTER "OGEN OMTALER OGSk REGLERNE OM HJ LP TIL HANDICAPPEDE OG B RN MM SOM ½NDES I SERVICELOVEN SAMT CENTRALE OMRkDER I RETS SIKKERHEDSLOVEN $ESUDEN FkR REGLERNE OM AKTIVERING MV SOM ½NDES I ,OV OM AKTIV BESK FTIGELSESINDSATS EN KORT OMTALE OG ENDELIG INDEHOLDER BOGEN ET KRONOLOGISK RE GISTER OVER !NKESTYRELSENS PRINCIPAFG RELSER ±+ONTANTHJ LPSHkNDBOGEN ² AF %RIK *APPE &RYDENLUND SIDER KR

(VORFOR STkR DRENGE ¯ OFTE MED INDVANDRER BAGGRUND I INDK BSCENTRE ELLER Pk BANE GkRDE TIL LANGT UD Pk NATTEN I STEDET FOR AT Gk I SKOLE ELLER I KLUB 3P RGER MAN DEM SVARER DE ±6I LEVER .O ,IFE² 3OCIALANTROPOLOG +IRSTEN (VIID SKILDRER DANNELSEN AF ±INDVANDRERBANDER² OPRETTEL SEN AF KRIMINALPR VENTIVE FORS GSKLUBBER OG UDVIKLINGEN AF GADELIVSSTILEN .O ,IFE BLANDT DRENGE MED INDVANDRERBAGGRUND INDEN FOR ET NORDSJ LLANDSK BOLIGOMRkDE (UN GkR OGSk T T Pk DE UNGES ERFARINGER MED AT UDLEVE EN GADELIVSSTIL OG HVILKE KONSEKVENSER DET LIV HAR HAFT FOR DERES VIDERE TILV RELSE -ANGE FORT LLER OM OPLEVELSER AF NEDERLAG I SKOLEN OG FAMILIEPROBLEMER OG OM ET SAMFUND HVOR DE IKKE F LER SIG V RDSAT ) UNGDOMSF LLES SKABET FkR DE SUCCES OG SP NDING ±.O ,IFE RESPEKT OG DRENGEZONER² AF +IRSTEN (VIID !ALBORG 5NIVERSITETSFORLAG SIDER KR

(ER ER STARTHJ LP TIL DEN NYUDN VNTE LEDER SOM IKKE TIDLIGERE HAR ARBEJDET MED LEDELSE ¯ ELLER HJ LP TIL AFKLARING FOR DEN DER OVERVEJER AT TAGE SPRINGET TIL LEDERPOSTEN "OGEN ER SKREVET AF EN LEDELSESKONSULENT Pk BAGGRUND AF SAMTALER MED NYE LEDERE OM DERES OPLEVEL SER ERFARINGER OG SP RGSMkL &ORFATTEREN TAGER DEN NYE LEDER I HkNDEN OG GUIDER HENDE IGENNEM DE OVERVEJELSER PROBLEMER OG DILEMMAER HUN VIL M DE I DET NYE JOB (VORDAN TAKLER JEG ROLLESKIFTET FRA MEDARBEJDER TIL LEDER I FORHOLD TIL MINE TIDLIGERE KOLLEGAER (VILKEN ORGANISATION SKAL JEG FUNGERE I +ENDER JEG MIT VIGTIGSTE LEDEL SESINSTRUMENT ¯ MIG SELV ¯ GODT NOK (VAD ER MINE PERSONLIGE STYRKER OG SVAGHEDER I FORHOLD TIL LEDERJOBBET ±& RSTEHJ LP TIL DEN NYE LEDER² AF 5LRIK ,ANGE 'YLDENDAL SIDER KR

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (


$

0 ]]^]RTa


KORT NY T

ATSXVTaTc PU 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ

&'6 8#4 # ) 1 & 6 & D]STab­VT[bT

ST Y R PÅ F Ø RT I D S P E N S I O N

P R I V AT E O V E R TA G E R B Ø R N E S A G E R +OMMUNERNE HAR Sk SV RT VED AT KOMME TIL BUNDS I SAGERNE OM B RN OG UNGE DER MkSKE SKAL ANBRINGES I FAMILIEPLEJE AT DE K BER SAGSBEHANDLING HOS PRIVATE ½RMAER 4ENDENSEN ER STIGENDE SIGER ¾ERE KILDER TIL 5GEBREVET ! ) (OLB K KOMMUNE UNDERS GER MAN LIGE NU HVORDAN MAN KAN UDLICITERE SAGSBEHANDLINGEN VEDR RENDE ANBRINGELSE AF B RN 6I HAR EN STOR VENTELISTE Pk DE HER SAGER Sk VI ER N DT TIL AT LAVE EN S RLIG INDSATS FOR AT FJERNE DEN 3OCIALPOLITIK ER MEGET JURA OG REGLER OG DERFOR Mk DET KUNNE KLARES AF ET PRIVAT SOCIALRkDGIVER½RMA 3kDAN SIGER BORGMESTER * RN 3 RENSEN 2 SOM DOG UNDERSTREGER AT DET ER KOMMUNEN SOM SKAL TR FFE AFG RELSEN MENS DET PRIVATE ½RMA KUN SKAL KLARG RE SAGERNE &ORMAND FOR $ANSK 3OCIALRkDGIVERFORENING "ETTINA 0OST ER BEKYMRET OVER UDLICITERINGEN FORDI DET INDEB RER AT SAGSBEHANDLINGEN BLIVER SPLITTET OP *EG ER IKKE BEKYMRET FOR KVALITETEN I L SNINGEN DET ER JO DYGTIGE MEDARBEJDERE OGSk I DET PRIVATE -EN JEG SYNES DET ER SYND FOR BORGERNE AT DE SKAL HAVE MERE END mN SAGSBEHANDLER /G Sk KR VER DET ET MEGET GODT SAMARBEJDE MELLEM DEN PRIVATE LEVERAND R OG KOM MUNENS SAGSBEHANDLER SIGER HUN

5>C>) B20=?8G

5>C>) B20=?8G

0]QaX]VT[bTa

!NKESTYRELSEN HAR GENNEMF RT EN PRAKSISUNDERS GELSE AF KOMMUNERNES BEVILLING AF F RTIDSPENSION EFTER ARBEJDSEVNEMETODEN 5NDERS GELSEN VISER AT PROCENT AF KOMMUNERNES AFG RELSER ER I OVERENS STEMMELSE MED LOVGIVNING OG PRAKSIS $OG I DE SAGER HVOR BORGEREN SELV HAR BEDT OM AT KOMME Pk F RTIDSPENSION HAR PROCENT AF BORGERNE IGENNEM LANG TID MODTAGET SYGEDAG PENGE !NKESTYRELSEN KONSTATERER AT KOMMUNERNE OFTE HAR TILSTR KKELIGT KENDSKAB TIL DISSE BORGERES SITUATION TIL AT VIDE AT BORGEREN FORMODENTLIG HAR RET TIL F RTIDSPENSION $ERFOR MENER !NKESTYRELSEN AT KOMMUNERNE AF EGEN DRIFT BURDE HAVE KONTAKTET BORGEREN OG INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR AT Fk F RTIDSPENSION WWW ANKESTYRELSEN DK

D]VTb \XbQadV >aVP]XbTaX]V

VIDEN TIL FAGPERSONER

FLERE I A-KASSE

3ERVICESTYRELSENS HAR NETOP LANCERET EN VIDENSPORTALEN ±5NGES -ISBRUG² SOM HENVENDER SIG TIL FAGPERSONER DER ARBEJDER MED UNGE UNDER MED ET PROBLEMATISK FORBRUG AF RUSMIDLER 0k 5NGES -ISBRUGS HJEMMESIDE WWW SERVICESTYRELSEN DK UN GES MISBRUG FORMIDLES VIDEN OM UNGES MISBRUG LOVE OG REGLER FOR OMRkDET OG FAGLIGE REDSKABER TIL ARBEJDET MED DE UNGE HERUNDER !T Fk TAGET HUL Pk PROBLEMET I EN INDLEDENDE SAMTALE !T Fk SKABT MOTIVATION TIL FORANDRING HOS DEN UNGE !T HOLDE FOKUS Pk L SNINGER OG Pk EN HELHEDSORIENTERET INDSATS HVOR DER SES Pk DEN UNGES SAMLEDE SITUATION 3ERVICESTYRELSEN TILBYDER DESUDEN FAGPERSONER OG KOMMUNER GRATIS RkDGIVNING OG KONSULENTST TTE Sk DEN HELHEDSORIENTEREDE INDSATS STYRKES OVER FOR UNGE MED MISBRUGSPROBLEMER

%FTER MANGE kRS TILBAGEGANG OPLEVER A KASSERNE NU FREMGANG ¯ NYE MEDLEMMER ER FOREL BIG KOMMET TIL I $ET ER IS R A KASSER DER ORGA NISERER AKADEMIKERE SELVST NDIGE SAMT A KASSER UDEN TILKNYTNING TIL DE KLASSISKE HOVEDORGANISATIO NER DER STkR FOR FREMGANGEN MENS A KASSER Pk ,/ OMRkDET FORTS TTER TILBAGEGANGEN ) ALT ER ERHVERVSAKTIVE DANSKERE MEDLEM AF EN A KASSE SKRIVER 5GEBREVET !

%

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (


Straf hjælper ikke ?z ca^Sb PU d]VS^\bZ^\\XbbX^]T]b QTc¬]Z]X]V eX[ aTVTaX]VT] ]d b¬]ZT [PeP[STaT] cX[ # za 3Tc eX[ bZPQT \TaT ZaX\X]P[XcTc \T]Ta _a^UTbb^a Sa Yda 4eP B\XcW 4eP B\XcW \TS[T\ PU d]VS^\bZ^\\XbbX^]T]

05 18A68CC4 A A30< 5>C>) B20=?8G

¿EX bZP[ WPeT UPc X ZaPeT] _z ST d]VT b^\ Ta _z PUeTYT EX bZP[ eXbT ST\ Pc STc bP\Ud]S ST eT]STa ahVVT] XZZT WPa ^_VXeTc ST\ 3Tc V­a eX XZZT eTS Pc [¬VVT W^eTSTc _z bZaz ^V bT QTZh\aTST dS 3Tc V­a eX VT]]T\ Z^]bTZeT]c WP]S[X]V 3TaU^a U^aTb[za eX T] b¬]Z]X]V PU ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa cX[ # zaÀ BzSP] [­S STc UaP bcPcb\X]XbcTa ;Pab ;­ZZT APb\dbbT] E SP WP] W^[Sc bX] zQ]X]VbcP[T X 5^[ZTcX]VTc ST] U­abcT cXabSPV X ^Zc^QTa X za DSb_X[[Tc Z^\ Zd] V^Sc T] dVT TUcTa Pc d]VS^\bZ^\\XbbX^]T] ^UUT]c[XVVY^aST bX] QTc¬]Z]X]V We^a ST] U^aTb[za STc \^SbPccT ]T\[XV Pc [PeP[STaT] XZZT bZP[ b¬]ZTb \T] Pc ST d]VT bZP[ WY¬[_Tb eXP T] b^RXP[ ^V U^aTQhV VT]ST X]SbPcb b^\ Q[P]Sc P]STc \T]c^a^aS ]X]VTa

=­SeT]SXVc Pc b¬ccT WzaSc X]S ATVTaX]VT] WPa eP[Vc XZZT Pc U­[VT Z^\\Xb bX^]T]b U^ab[PV ]za STc V¬[STa ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa U^aSX STc Ta ]­SeT]SXVc Pc b¬ccT WzaSc X]S U^aZ[PaTa YdbcXcb\X]XbcTa 1aXP] <XZ ZT[bT] UaP ST :^]bTaePcXeT EX WPa cPVTc T] _^[XcXbZ QTb[dc]X]V ^\ Pc b¬ccT ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa ]TS cX[ # za U^aSX eX eX[ WPeT bc^__Tc d]VS^\bZaX\X]P[X cTcT] 3Tc \T]Ta eX Ta STc aXVcXVT ^V eX Ta dT]XVT \TS \P]VT PU ST ZaX\X]^[^VTa b^\ \T]Ta Pc bcaPU XZZT WY¬[_Ta 8 ST] Q^aVTa[XVT aTVTaX]V WPa eX ST] W^[S]X]V Pc bcaPU WY¬[_Ta 3Tc eXaZTa _a¬eT]cXec 3Tc bchaZTa aTcbQT eXSbcWTST] Q[P]Sc QTU^[Z]X]VT] >V bz bT]STa STc ^Vbz Tc Z^]bTZeT]c bXV]P[ ^\ Pc eX XZZT PRRT_cTaTa U^aQahST[bTa ^V ZaX\X]P[XcTc ½ WT[[Ta XZZT ZaX\X]P[XcTc QTVzTc PU d]VT bXVTa \X]XbcTaT]

4eP B\XcW STa Ta _a^UTbb^a X YdaP Ta \X[STbc cP[c bZT_cXbZ ^eTa U^a aTVTaX]VT] ]hT U^ab[PV >V b^\ \TS[T\ PU d]VS^\bZ^\\XbbX^]T] STa PaQTYSTc [¬]VT ^V Vad]SXVc U^a Pc Z^\\T UaT\ cX[ ST U^abZT[[XVT U^ab[PV X QTc¬]Z]X]VT] U­[Ta Wd] bXV ^Vbz [XSc cX[ VaX] EX WPa bTc _z WePS T] [P]V a¬ZZT P]SaT [P]ST V­a ^V We^aSP] STc eXaZTa ?z ST] QPVVad]S WPa T] T]bcT\\XV Z^\\XbbX^] UaPazSTc Pc b¬]ZT [PeP[STaT] :^\\XbbX^]T] QTbcza PU _^[XcXTc PSe^ZPcTa S^\\TaT P]Z[PVTaT U^[Z UaP \X]XbcTaXTa ^V b^RXP[U^aeP[c]X]VTa bz STc Ta X W­Y VaPS U^[Z STa eTS ]^VTc ^\ STc WTa 3Ta Ta X STc WT[T cPVTc X]VT] TZb_TacTa STa bXVTa STc Ta T] V^S XS| Pc b¬]ZT [PeP[STaT]

EX[ U­aT cX[ \TaT ZaX\X]P[XcTc >V 4eP B\XcW Ta SP ^Vbz bXZZTa _z Pc T] b¬]Z]X]V PU [PeP[STaT] eX[ U­aT \TaT Sza[XVc \TS bXV T]S V^Sc 3Tc eX[ U­aT cX[ \TaT ZaX\X]P[XcTc ^V XZZT \X]SaT U^aSX ST # zaXVT eX[ Z^\\T c¬c _z ¬[SaT ZaX\X]T[[T 3T eX[ Uz T] _[TccTc bcaPU UTPccTbc bz STc Q[XeTa be¬aTaT U^a ST\ Pc Uz Y^Q QPVTUcTa 3T eX[ Q[XeT dS_TVTc b^\ ZaX\X]T[[T ^V eX eTS UaP cP[aXVT d]STab­VT[ bTa Q[P]Sc P]STc UaP 4]V[P]S Pc STc U­aTa cX[ \TaT ZaX\X]P[XcTc U^aZ[PaTa 4eP B\XcW STa \T]Ta Pc aTVTaX]VT] \TS U^aST[ Zd]]T bZT[T cX[ ST U^ab[PV Z^\\XbbX^]T] WPa bcX[[Tc U^a Pc QTVa¬]bT ZaX\X]P[XcTcT] Q[P]Sc ST d]VT 9TV bh]Tb Pc Z^\\XbbX^]T] bcX[[Ta \P]VT V^ST U^ab[PV Tc PU ST QTSbcT Ta U^ab[PVTc ^\ T] \T]c^a^aS]X]V 4] \T]c^a STa ZP] ca¬ST X bcTSTc U^a U^a¬[SaT]T b^\ ZP] bc­ccT eTY [TST ^V WY¬[_T ST] d]VT _z aTccT eTY :^\\Ta Sd X]S X STc aTcb[XVT bhbcT\ Uza Sd STaX\^S

T] PSe^ZPc ^V bz Vza Tc WT[c P]STc b_X[ X VP]V b^\ WP]S[Ta ^\ Pc bhbcT\Tc Ta SX] \^Sb_X[ [Ta ^V We^a STc Vza dS _z Pc ]¬VcT P[[T ST cX]V STa XZZT ZP] QTeXbTb >V STc Ta XZZT bd]Sc U^a T] d]V STa eX[ WPeT [P]Vc QTSaT PU Pc cP[T ^\ ST cX]V STa Ta bZTc 7e^a \P]VT d]VT STa eX[ Q[XeT aP\c PU ST] [PeTaT [PeP[STa ZP] X]VT] _a¬RXbc P]VXeT \T] XU­[VT 9dbcXcb\X]XbcTaXTcb TV]T cP[ Ta P]cP[[Tc PU d]VT _z # STa [PeTa ZaX\X]P[XcTc UP[STc \TS ' _a^RT]c STc bT]TbcT za 0]cP[[Tc PU ¿bXVcT[bTaÀ UP[Sc bz[TSTb \TS %"! cX[ ! (' X ! ' X U^aW^[S cX[ zaTc U­a Qa/b^RXP[aSV SZ

34= :A8<8=4;;4 ;0E0;34A 3T] ZaX\X]T[[T [PeP[STa Ta T] P[STab\¬b bXV Va¬]bT U^a We^a]za \P] ZP] Q[XeT _z[PVc Tc bcaPUUTaTcb[XVc P]bePa 8 3P]\PaZ WPa ST] WT[c cX[QPVT UaP ( $ e¬aTc bPc cX[ $ za <TS bcaPU \T]Tb dQTcX]VTc QTcX]VTc S^\ bP\c Q­ST T[[Ta cX[cP[TUaPUP[S 1TVad]ST[bT] U^a ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa Ta Q­a]b \P]V[T]ST \^ST]WTS ^V \P]VT[ _z U^abczT[bT U^a Z^]bTZeT]bTa]T PU STaTb WP]S[X]VTa bP\c STc UPZcd\ Pc UaXWTSb QTa­eT]ST bcaPU ZP] WPeT bZPST[XVT eXaZ]X]VTa _z Tc QPa] :aX\X]T[[T d]STa $ za Q[XeTa X bcTSTc P]QaPVc _z T] X]bcXcdcX^] Tec dST] bP\ chZZT UaP QPa]Tc ^V STcb U^a¬[SaT \T] STc U^aTVza X b^RXP[c aTVX ^V STaU^a P[cXS \TS dSVP]Vb_d]Zc X QPa]Tcb cPae

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

&


Man gør dem til monstre 7ePS bXVTa UPVU^[Z cX[ Pc b¬]ZT ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa cX[ # za X ! . B^RXP[azSVXeTaT] WPa b_daVc ËaT b^RXP[azSVXeTaT WePS ST \T]Ta

05 18A68CC4 A A30< 5>C>) B20=?8G

B^RXP[azSVXeTa C^\ :ahVTa PUST[X]Vb[TSTa X 1­a]T 5P\X[XTcTP\Tc B^RXP[RT]cTa =­aaTQa^

B^RXP[azSVXeTa 4eP 7P[[VaT] U^abcP]STa U^a ST] bXZaTST X]bcXcdcX^] :^V[T]

7ePS \T]Ta Sd ^\ Pc aTVTaX]VT] eX[ b¬]ZT ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa cX[ # za. ½ 3Ta Ta XZZT ]^VTc STa cP[Ta U^a Pc STc bZd[[T WY¬[_T <P] bZP[ XZZT bcaPUUT Q­a] \TS U¬]VbT[ \T] b¬ccT X]S b^ RXP[_¬SPV^VXbZ 3Tc ZP] V^Sc e¬aT Pc Q­a] X SPV Ta \TaT UhbXbZ \^S]T \T] ]za STc Z^\\Ta cX[ bchZZTc Ta ST bcPSXV QPaT Q­a] EX WPa X SPV T] a¬ZZT cX[QdS Q[P]Sc P]STc 3T] :^acT B]^a WTa _z =­aaTQa^ We^a \P] cX[QhSTa T] \PbbXe X]SbPcb ]Tc^_ X U^aW^[S cX[ ST]]T Vad__T 9TV bh]Tb \P] V­a ST # zaXVT cX[ \^]bcaT ^V Pc \P] bZPQTa Tc bZa¬\\TQX[[TST

7ePS \T]Ta Sd ^\ Pc aTVTaX]VT] eX[ b¬]ZT ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa cX[ # za. ½ 9TV Ta \TVTc dT]XV U^a STa Ta XZZT ]^VTc S^Zd\T]cPcX^] U^a Pc STc WY¬[_Ta Pc ]TSb¬ccT ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa =za STc SaTYTa bXV ^\ Q­a] bZP[ ST \­STb \TS ^\b^aV U^a bczT[bT ^V QTWP]S[X]V ^V PS ST] eTY Uz STc QTSaT 3T bZP[ XZZT b¬ccTb QPV [zb ^V b[z \TS ZaX\X]T[[T STa Ta ¬[SaT T]S ST\ 3Tc Ta V^ST a^[[T\^STa ST WPa QadV U^a ^V b^\ ST ^UcT WPa \P]V[Tc =za \P] bTa We^aSP] bXZaTST _[PSbTa Ta bcTVTc SaPbcXbZ ST bT]TbcT za bP\cXSXV \TS Pc ZaX\X]P[X cTcT] XZZT Ta bcTVTc bz eXbTa STc ^Vbz Pc STc WTa WP]S[Ta \TaT ^\ _^[XcXZ T]S ^\ UPV[XVWTS

7ePS Ta Z^]bTZeT]bT]. ½ 9TV eTS XZZT WePS Z^]bTZeT]bT] eX[ Q[XeT U^a ST] T]ZT[cT d]VT <T] STa Q[XeTa QadV U^a \TaT ZP_PRXcTc _z ST bXZaTST X]bcXcdcX^]Ta We^a STa P[[TaTST ]d \P]V[Ta _[PSbTa bz T] ST[ PU ST d]VT T]STa X [P]STcb U¬]Vb[Ta 3Tc QTchSTa eT[ ^Vbz Pc \z[Vad__T] U^a d]VS^\bbP]ZcX^]T] bZP[ dSeXSTb ^V STc eX[ bXVT ÌTaT b^RXP[_¬SPV^VXbZT cX[QdS 0[c STc Q[XeTa aXVcXV Shac Pc b¬ccT X e¬aZ ^V YTV bh]Tb X bcTSTc \P] bZP[ QadVT _T]VT]T cX[ Pc bchaZT ST X]SbPcbTa eX WPa ^V b^\ eX eTS eXaZTa

'

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

7ePS Ta Z^]bTZeT]bT]. ½ 8 e¬abcT UP[S Pc eX Uza ]^V[T # zaXVT b^\ Q[XeTa UPbc W^[Sc X T] dWT[SXV dSeXZ[X]V 7eXb \P] ZP[STa ST d]VT U^a ZaX\X]T[[T bz Ta eX bXZaT _z Pc ST Q[XeTa STc <P] bZP[ WPeT UPc X ST WTa Q­a] cXS[XVTaT U^a ST Ta Y^ ZT]Sc X ST Z^\\d ]Ta ^V [^ZP[^\azSTa We^a ST Q^a <P] bZP[ b¬ccT X]S \TS U^aTQhVVT]ST PaQTYST ^V VXeT ST\ Tc bZ^[TcX[QdS b^\ ZP] ad\\T ST\


±

EX Ta dT]XVT \TS ST \P]VT ZaX\X]^[^VTa STa bXVTa Pc bcaPU XZZT eXaZTa 8 ST] Q^aVTa[XVT aTVT aX]V WPa eX ST] W^[S]X]V Pc bcaPU WY¬[_Ta 9dbcXcb\X]XbcTa 1aXP] <XZZT[bT]

B^RXP[azSVXeTa 9T__T 4[[TVPPaS :aX\X]P[U^ab^aVT] >ST]bT

B^RXP[azSVXeTa ?XP 9T]bT] ST] bXZaTST X]bcXcdcX^] B­[PVTa

7ePS \T]Ta Sd ^\ Pc aTVTaX]VT] eX[ b¬]ZT ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa cX[ # za. ½ 3Tc Ta ]^VTc ]¬a T] ZPcPbca^UT <P] b¬ccTa XZZT Q­a] X U¬]VbT[ 3T] bT]TbcT QTc¬]Z]X]V UaP :^\\XbbX^]T] eTS a­aT]ST d]VS^\bZaX\X]P[XcTc _TVTa SP ^Vbz _z Pc b^RXP[T cX[cPV Ta [P]Vc \TaT VPe][XVT U^a ST] T]ZT[cT ^V U^a bP\ Ud]STc 8 U¬]VbT[ ZP] ST Q[XeT _a¬VTc X T] ]TVPcXe aTc]X]V 4a Sd [XSc ZaX\X]T[ aXbXZTaTa Sd Pc Z^\\T dS b^\ \TVTc \TaT ZaX\X]T[ ^V STc VXeTa X]VT] \T]X]V B^\ b^RXP[azSVX eTa \T]Ta YTV WT[c Vad]S[¬VVT]ST Pc eX bZP[ U^aQhVVT eTS b^RXP[T cX[cPV X bcTSTc U^a Q[^c Pc QTVa¬]bT bZPST]

7ePS \T]Ta Sd ^\ Pc aTVTaX]VT] eX[ b¬]ZT ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa cX[ # za. ½ 3Tc Ta XZZT ]^VT] V^S XS| 3Tc WTa WP]S[Ta ^\ Q­a] ^V bT[e^\ ST ^UcT Ta UhbXbZ bc^aT bz Ta ST XZZT \T]cP[c \^S]T ^V STaU^a ca^a YTV XZZT STc eX[ WY¬[_T 3T[b eX[ ST Z^\\T c¬c _z d]VT STa Ta ¬[SaT ^V ZT]STa ST] ZaX\X]T[[T eTaST] aTc V^Sc ST[b eX[ ST WeXb STa XZZT Ta _[PSb _z ST bXZ aTST X]bcXcdcX^]Ta WPe]T X PaaTbcT] X U¬]Vb[Ta b^\ ETbcaT We^a P[[T ST P]SaT Ta e^Zb]T ^V \TaT VPaeTST

7ePS Ta Z^]bTZeT]bT]. ½ <P] eX[ bT Tc ahZ X U^aW^[S cX[ Pc h]VaT eX[ Q[XeT \TaT ZaX\X]T[[T 0[[T eTS Pc [PeP[STaT] X SPV Ta $ za 1[XeTa ST] ahZZTc ]TSPS cX[ # za bz ca^a YTV Pc ZaX\X]P[XcTcT] Q[P]Sc ST\ STa [XVVTa [XVT d]STa ST] ZaX\X]T[[T [PeP[STa P[cbz ST " zaXVT eX[ bcXVT

7ePS Ta Z^]bTZeT]bT]. ½ 0c eX eX[ bT Q­a] ad]Sc ^\ZaX]V X PaaTbcTa ^V bXZaTST PU ST[X]VTa Q[XeT \TaT \PaVX]P[XbTaTST T]S ST P[[TaTST Ta ^V eX eX[ ^_[TeT T] ST[ d]VT Q[XeT W^[Sc UPbc X STaTb ZaX\X]T[[T [­QTQP]T 4]ZT[cT PU ST d]VT eX \^ScPVTa Q[XeTa \TVTc U^abZa¬ZZTST ^eTa Pc e¬aT WTa \T] P]SaT Uza QPaT ]hT V^ST eT]]Ta ^V Uza _z ST] \zST T] X]SVP]V cX[ T] \TaT ZaX\X]T[ eTaST] 9TV bh]Tb \P] bZP[ [PeT ]^VTc \TaT _a¬eT]cXec X bcTSTc ^V UPZcXbZ ^_[TeTa eX Pc STa Ta aXVcXV \P]VT UP\X[XTa STa VTa]T eX[ WPeT WY¬[_

Qa/b^RXP[aSV SZ

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

(


ARBEJDSLIV

ATSXVTaTc PU CX]P 9dd[ APb\dbbT] cYa/b^RXP[aSV SZ

5>C>) B20=?8G

D E D U M M E B O R PÅ L A N D E T ) DE ST RRE BYER GENNEMF RER NI AF TI UNGE MINDST mN UNGDOMSUDDAN NELSE MEN Pk LANDET LIGGER DET TUNGERE (ER HAR MAN I kREVIS HAFT ET LAVERE UDDANNELSESNIVEAU ) NI AF LANDETS KOMMUNER ALLE I YDEROMRkDERNE FALDER ANDELEN AF UNGE DER FkR EN ANDEN UDDANNELSE END ELLER KLASSE $ET ER IS R DRENGENE SOM IKKE S TTER SIG Pk SKOLEB NKEN ,EKTOR OG UNGDOMSFORSKER 3TEEN "ECK 3YDDANSK 5NIVERSITET PEGER Pk AT DEN SOCIALE ARV SLkR VOLDSOMT IGENNEM $ER ER FORHOLDSVIS ¾ERE FOR LDRE MED INGEN ELLER KORTERE UDDAN NELSER I UDKANTSOMRkDERNE OG DET PR GER IS R DRENGENE $E KONSTA TERER AT DERES F DRE HAR KLARET SIG MEGET GODT UDEN DE LANGE UDDAN NELSER HAR TJENT PENGE OG LEVET NOGLE STABILE LIV HVOR MANDEN ER DEN DOMINERENDE SKIKKELSE I FAMILIEN SIGER HAN OG TILF JER AT PIGERNE TILSYNELADENDE ER MERE BEVIDSTE OM AT UDDANNELSE ER VEJEN FREM OG DE ER PARATE TIL AT ¾YTTE FOR AT UDDANNE SIG 6I ER Pk VEJ MOD EN SITUATION HVOR DER ER F RRE KVINDER END M ND I YDEROMRkDERNE $ET GIVER PROBLEMER MED ¾ERE SOCIALE PROBLEMER SOM H JERE ARBEJDSL SHED OG MERE DRUK OG VOLD +ILDE .YHEDSBREVET $AGNY

<8C = H4 9 > 1 05 18A68CC4 A A30< 05 5 18A 5 1 1 A6 A68C 6 CC4 C 4A A A3 30< 30 0<

HELLE HE H ELL EL LE E ENA EN E NA N AA ANDERSEN, AN ND N DER DE ER RS SE S EN E N, 311 ÅR 3 ÅR > FRA: FR F RA R A: Sygedagpenge A Sy S yg y ged ge dag d gp pe eng e ge g eF Fre Frederikssund ede e eriiks e i sssu ssun nd n d Kommune Komm K mun ne e > TIL: TIL T L Psykiatrisk L: P y Psy ykiatr k isk i k Center Ce C en nte er N Nordsjælland ordssjæ sjællan l nd

KARRIEREFORLØB: ! %) DSSP]]Tc 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T :­QT]WPe] ! % ! &) BhVTSPV_T]VT 9¬VTab_aXb :^\\d]T ! & ! () BhVTSPV_T]VT 5aTSTaXZbbd]S :^\\d]T ! () ?bhZXPcaXbZ 2T]cTa =^aSbY¬[[P]S 7X[[Ta­S

Dit NYE job Har du skiftet arbejde for nylig, og har du noget, du gerne vil fortælle i den anledning – måske bare fordi du er glad for det, så send en mail til: redaktionen@socialrdg.dk B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

7ePS ËZ SXV cX[ Pc b­VT Y^QQTc _z 7 7eP eP PS S ËZ S Ë ËZ S Z SXV SX S V V cXX[[ P Pc bb­V Pc ­V VT T YYY^Q ^Q QQ QT Tcc _z z ? hZ c Z 2 c . ?bhZXPcaXbZ 2T]cTa.

7ePS b¬ccTa Sd \Tbc _aXb _z eTS Pc e¬aT 7e 7 eP PS S b¬ ¬cc cccT Taa S T Sd d \Tbbcc d \ c_ _aX aXXbb _z z eT z e TS SP Pcc e¬ ¬aT T bb^RXP[azSVXeTa. b^ ^RXXP XP[a [azS zSVXe SV eT Ta..

½ 9T ½ 9TV WPa P[cXS WPUc T] bc^a X]cTaTbbT U^a _bh 9TV TV V W WPa P WPa a P[c P cXS cXS W S WP PUc T PUc c T] T] bc bc^ ^a X]c ^a X X]cT cTaT TaTb TbbT bbT U T U^a _ a_ _bbh bh ZXPcaX ^V _bhZ^[^VX ^V SP YTV WPeST PaQTYSTc Z ZX XP PccaaXX ^ ^V V_ _bbh hZ Z^ ^[[^ ^VX VX ^ ^V VS SP P YT TV V WP WPe eS ST P T Pa PaQ QT TYST STc Tcc ]^V[T za \TS bhVTSPV_T]VT c¬]ZcT YTV STc ]^ ^V V[T [T Tz zaa \ \T TS S bh hV VTS V TS SP PV P V_T V _T T] ]VT ] VT T c¬ T ¬] ]Z ZcT Z cT T YYTV YTV V ST V Tcc eX[[T e¬aT V^Sc Pc Z^\\T eXSTaT Bz Z^\ eX X X[[T e¬aT V^Sc Pc Z V Sc c Z^ Z^\ \\ \T eXS XSTa S aT B Bz Z Bz z Z^ Z \ ST]]T WTa bcX[[X]V b^\ Ta Tc |c zab eXZPaXPc S ST T]] T] ]T T WT WTa Ta bc bcX[ c [[X] [[ ]V ]V b V b^ b^\ \ Ta \ T Ta Tc Tc | c |c |c za zabb e eXZ eXZ ZPaXP ZPa aXPc Pc 3T] ËZ YTV ^V ]d WzQTa YTV STa eXbTa bXV T] 3T 3 T] ] ËZ ] Ë Z YTV Z Y V ^V V V ]d V ] dW Wz zQ QT Taa YT TV V S ST Taa e a eXb eXbT e Taa bbXV bXV T V T] ] \d[XVWTS U^a Pc YTV ZP] Q[XeT ]za eXZPaXPcTc \d \ d[XV XV VW WTS W TS S UU^ S U U^ ^a Pcc YYTV V Z ZP Z P] P ] Q[[Xe [e eT T ] ]za ] zaa e eXZ e ZP Z PaXXXPcccT P Tc Tc b[dc Tc c b[d c b b dc d

½ 3 ½ 3Tc Ta SXP[^VT] 0c YTV Uza [^e cX[ Pc b]PZZT ½ 3Tc 3T T T Ta S a SXP S P[^ P ^V ^V VT T] 0 T] 0 YT 0c 0c Y YTV TV Uz Uza z [^ [^e cX cX[[ P P b] Pc b]P ]PZ ZZT ZT T \TS U^[Z W­aT ^\ STaTb bXcdPcX^] ^V WY¬[_T \ \T TS S UU^ S U ^[[Z Z W W­aT W­ T ^ ^\ ^ \ ST \ S STaT aT Tb bX Tb bXccd dP PccXX^ ^] ] ^V ] ^ V WY¬ V W WY¬ ¬[_ ¬[ _T T T ST\ \TS Pc Ë]ST UaT\ cX[ T] [­b]X]V STc Ta ST S T\ T \\ \T TS SP Pcc Ë Ë] Ë]S ST S T UaaT T\ T \ cX[[ T] ] [­bb] ]X] ] ]V ] V S STc Tcc T Taa T a PQb^[dc STc QTSbcT eTS \Xc UPV >V ^\eT]Sc P PQ Q ^[dcc S Qb^ c STc S c Q c QT QTSbccT c eTS S \XXcc UUP S \ UPV >V ^\ V >V \eT T] ]Scc Ta STc \TVTc UadbcaTaT]ST ]za YTV XZZT ZP] Uz T Ta a S STc Tc \ c \T \TV VTc U VTc c Uad UadbbccaaTa aTaT T] ]S ST ] ST T ]z ]za Y za YT TV V XZ ZZT Z ZZT T ZP ZP] ] Uz Uz STc ^_cX\P[T XVT]]T\ U^a STc WP]S[Ta Y^ P[cXS S ST Tcc ^_ ^_ccX\ X\ \P P[T [T T XV XVT T] ]] ]T T\ \ U^ \ ^a STcc W ^a WP P]S S[Ta S[T Taa Y^ ^ P P[c P[ccXS XS S ^\ Tc \T]]TbZT ^\ ^ \ T \ Tccc \ T \T \ T]] T ]T TbbZT T T

7eT\ bTa Sd ^_ cX[ X SXc UPV. 7 7e eT\ eT \ bT \ b bTaa S Sd ^ Sd d ^_ _ cX[ _ c cX c [ X X SX SXc Xc UP UPV V. 7e^aSP] Ta bz eXaZT[XVWTST] X SXc ]hT Y^Q 7e 7 e^ ^aaaS SP] ]T Taa bbz z eXXaZ aZ ZT T[X [XXV VWT V WT TS ST T] T ] X S X SX SXcc ]h hT T Y^ Y^Q Q ½ ½ 3Tc Ta dca^[XV b_¬]ST]ST 9TV Ta _z T] 3Tc Ta dca^[XV b_¬]ST]ST 9TV Ta _z T] 3 c c [XV _ S S 9 V _z [[dZZTc PUST[X]V We^a STa Ta _PcXT]cTa \TS [d dZ ZZT ZTc Tc PU PUS UST[ ST[X] [X]V V We^a V W ^a S a STa T a Ta Ta _ _Pc PcXT cXT] ]ccT Ta \TS Ta \TS \ S bbZXi^UaT]X _PaP]^XS _bhZ^bT \P]VT WPa T] bZ ZXi^ ZXi ^UUaaT T] ]XX _ _P PaaP P] ]^ ^XXS S _b _bh hZ Z^b ^bT T \ \P] \P ]V VT T WP T W Paa T] T] S S^ S^QQT[cSXPV]^bT \TS \XbQadV ^V ]^V[T Ta ^Q QQ QT Q T[cS cS SXXP PV V] ]^b ] ^bbT T\ \T TS T S \ \Xb XbbQ Qad Q ad dV V ^ V ^V V] ]^V ^V V[T T Ta T T Ta bT bT[e\^aSbcadTST 9TV WY¬[_Ta _PcXT]cTa]T T[e\^aSbca S adTST 9TV WY¬[_Ta _PcXT]cTa]T S 9 V WY _ X c \ \T \TS \P]VT U^abZT[[XVT cX]V STc ZP] e¬aT S\ S \P P] ]V VT U^ VT U^a ^abbZ ZT T[[[XXVT XVT c T cX] cX]V V ST V S STc Tc ZP ZP] ] e e¬ e¬aT ¬aT T ­ ­Z ­Z^]^\X Pc Ë]ST Q^[XV ^V bz Ud]VTaTa YTV b^\ Z^ ^] ]^ ] ^\ \X P \X Pcc Ë Ë] ]S ST T Q Q^ Q^[X [XV V ^V V ^ V bz V b bz Ud Ud] ]V VT TaaT Taa Y a YTV V b^ V b b^ ^\ \ QX QX]ST[TS cX[ Z^\\d]T] 7e^a YTV cXS[XVTaT Pa X ST X] ST T[T TS T S cccX[ Z^ S ^\ \\ \ \d \ d] d ]T] ] ] 7e^ ] ^a YTV cXS[XVTaT Pa ^ a TV cXXS[ VT T Pa Q QT QTYSTST \TS T] bcaP\ [^eVXe]X]V bz P]eT]STa TYST TY STS TST ST \ \ S \T S T] T] b ] bc b aP aP\ \ [^ ^eV ^e VXe V e]X]V e]X X]V V bz bz P z P] P]eT ]eT] T]S ST Ta Ta YT YTV WTa Tc WT[WTSbbh] ^V QadVTa \XV bT[e _z TV TV V WTa Ta T T Tcc WT WT[W T[WT TS Sbb bbh] ] ^V ^V Q V Qa QadV adVT VTa Ta \ \XV XV V bT V b b [e [e e _z T T] T] P]ST] \zST 9TV bh]Tb STc Ta X]cTaTbbP]c ] P] ] P ]S ST] ] \ \z \zS ST S T 99TV TV V bh V b bh h]T ]T Tbb S S ST Tcc Taa X]ccT TaaT Tbb T bbbP P]c P ]cc Pc Pc WY¬[_T ST WTa \T]]TbZTa b^\ eXaZT[XV XZZT c W [_ S W c WY¬[_T ST WTa \T]]TbZ Z a b^ ZT ^\ \ e eXaaZT[[XV XZZ [XV ZZT Z W WP WPa \P]VT aTbb^daRTa cX[ bT[e Pc V­aT ]^VTc Pa \ Pa a \P \P]V P]VT VT a T aTb aTbb bb^d b^da daRT aRTa Ta cX cX[ b X[ bT bT[e T[e P e Pc V Pc V­ V­a ­ T T ]^ ]^V VTc VTc c

½ 99T ½ 9TV WPa XZZT XS^[Ta \T] bh]Tb STc Ta \TVTc TV T V WP Paa XZ ZZ ZT T XXS S^ ^[[Taa \ \T] \T ] bh] ]T Tb T b STcc T Taa \ \TV TV VT Tc VXeT]ST Pc \­ST ShVcXVT Z^[[TVPTa 5^[Z b^\ VXe V eT T]ST Pc \­ST ShVcXVT S S ShVc V Z^[[TVPTa [ V 5^[Z Z b^ Z b ^\ \ ZP] [^eVXe]X]VT] ^V Ta V^ST cX[ Pc Uz STc QTSbcT Z ZP P] ] [^ [^eV V e] VXe e]X] ]X]V VT] ^ VT] ] ^V V Ta V V T Ta V^ T V^ST c T cX[ c [ P [ Pc U Pc Uz zS ST Tcc Q QT TSb SbcT bcT dS Pc ST aP\\Ta ST PaQTYSTa d]STa 3T X]b_XaT dS d SP Pcc S ST aaP ST P\ \\Ta \\ Ta S ST PaQ ST QT TYYS ST Taa d ad d] ]S ST Ta 3 Ta 3T T X] ]bb_ _XaT T aTa \XV cX[ ^Vbz Pc V­aT \Xc QTSbcT >V WT[SXVeXb aaT Ta \ \ \XXV V cXX[ ^ ^V Vbz V bz zP Pcc V­ ­aaaT T \ \Xcc QTS SbbbcT cT T > > >V VW WT T[S T SXV S VeX V eXXb ^_[TeTa YTV aXVcXV \P]VT ShVcXVT b^RXP[azSVX ^ ^_[T _ TeTaa YTV aXVcXV \P]VT ShVcXVT b^RXP[ V XVc V V ShVc V az zSV zSVX eTaT QzST X Z^\\d]Ta]T ^V _z W^b_XcP[Tc e eT TaaT TQ Qz zST ST X TXZ Z^ ^\ \\d \\ \d] d]Ta] ]T ^V ]T ^V _ V _z _z W z W^b W^b_ b_Xc _XcP[ cP[Tc [Tc c

7 a Sd ¬ 7Pa Sd [¬bc T] Q^V U^a ]h[XV b^\ WPa X]b_X 7P ¬bc T] Q^V U^a ]h h[XV b^\ WPa X]b_XX aTaTc SXV X SXc PaQTYST. aaT aTaTc SXV X SXc PaQT TaTc S SXV X S SXc PaQTYST. TYST. ½ ¿4 ½ ¿4c [Xe ½ \P]VTb [XeÀ PU 7P]]T ATX]c^Uc We^a ½ 4c [ c [Xe Xe e ½ \ e ½ ½\ \P P]VT VTbb [X [Xe eÀ P PU PU 7P 7P] P]]T T AT ATX] TX]c ]c^ ^UUcc W We We^ W ^a ^a Wd] QTbZaXeTa We^aSP] b^RXP[azSVXeTaUPVTc Wd W d] d ] QT QTbbbZ ZaXe Z Xe eT Ta We We^ ^aaS SP P] P ] b^RRRXP P[aaaz P zSV VXe eT TaUUUP T PV VT Tcc WPa dSeXZ[Tc bXV XVT]]T\ zaT]T 9TV Ta XZZT W WPa dSeXZ[T S XZ Tc bXV XVT]]T\ zaT]T 9TV Ta XZ XV XV z V XZZT ZZT T]XV \TS WT]ST X P[c Q[P]Sc P]STc bh]Tb YTV T T] ]XV \ ]XV V \T \TS S WT] S W WT W ]S ]ST ST X P X P[c P c c Q[ Q[P] [P]S ]Sc Sc P] P]S ]STc b c bh bh]T h]Tb Tb YT b YTV TV V Wd] Ta U^a ZaXcXbZ ]za Wd] QTbZaXeTa b^RXP[ Wd W d] d ] Ta Ta UU^ ^a Z ZaaaXccXXbbZ Z ]z Z ]zaa W Wd d] ] Q QT TbbZ T ZaaXe eT e Taa bb^ ^RX RXP P[[ azSVXeTa]Tb PaQTYST X Z^\\d]Ta]T X SPV \T] aaz zSV VXe Xe eT Ta] T a] ]T Tb T b PaaQ QTYYST ST T X XX Z XZ Z^\ ^\ \\ \d] d] ]T Ta] T a] ]T T X X SP T PV V \ V \T] \T ] ] Q^acbTc UaP STc bz Ta STc X]cTaTbbP]c [¬b]X]V Q Q^ ^accb c Tcc U c UaP P STc bz Ta STc X]cTaTbbP]c [¬b]X]V S c z c c c V U^aSX \P] Uza bTc bXc UPV X Tc bc­aaT _Tab_TZcXe UU^ ^aaS ^ SXX \ \P P] ] UUz za b a bT Tcc bbXc T b c U c UPV V X T V X Tc Tc bc bc­ ­aaaaT T _T _Ta Tabb_ _T TZcXe TZc cXe e


ARBEJDSLIV

5>C>) B20=?8G

STRE SS KOSTER JOBBET

$ET BLIVER MERE OG MERE ALMINDELIGT OGSk I ³KONTORVERDENEN´ AT ARBEJDE I TEAMS ELLER PRO JEKTGRUPPER $ERFOR HAR "RANCHEARBEJDSMIL J RkDET "!2 &/+! UDVIKLET EN HJEMMESIDE OG ET H FTE HVOR DER ER HJ LP OG INSPIRATION AT HENTE "kDE NkR TEAM ELLER PROJEKTORGA NISATION SKAL ETABLERES OG HVIS DET SOM ALLEREDE ER I GANG SKAL FUNGERE ENDNU BEDRE -ATERIALET HENVENDER SIG F RST OG FREMMEST TIL MEDLEMMER AF SIKKERHEDSGRUPPEN 0k HJEMMESIDEN WWW TEAMPROJEKT DK ER DER SAMLET OVER VIDEOKLIP MED ARBEJDS PLADSER OG LEDERE SOM HAR GODE ERFARINGER MED AT ARBEJDE I TEAMS ELLER I PROJEKTGRUPPER

VI ER JOBNOMADER $ANSKERNE BLIVER IKKE H NGENDE I DET SAMME JOB L NGE %T GODT SIKKERHEDSNET OG GODE MULIGHEDER FOR AT HYRE OG FYRE GIVER GEN NEMTR K Pk ARBEJDSPLADSERNE (VER FJERDE FORLADER ET JOB I L BET AF ET kR I $ANMARK $ET PLACERER DANSKERNE SOM DE N STMEST OMSKIFTELIGE ARBEJDERE BLANDT /%#$´S MEDLEMMER KUN OVERGkET AF 4YRKIET OG Pk NIVEAU MED 53! SELVOM DE TO LANDE HAR HELT ANDERLEDES OPBYGGEDE ARBEJDSMARKEDER $ET VISER EN NY RAPPORT FRA /%#$ +ILDE -AGASINET !RBEJDSMILJ NR

JA, CHEFEN ER EN IDIOT! +ENDER DU DET #HEFEN HAR KVAJET SIG MEN DET GkR UD OVER DIG MED SPYDIGE BEM RK NINGER ELLER EN SKIDEBALLE FOR NOGET DU IKKE HAR GJORT .Y FORSKNING FRA 53! VISER AT NkR LEDEREN F LER SIG USIKKER ELLER IKKE NOK V RD LADER HAN DET Gk UD OVER ANDRE FOR AT GENVINDE F RERPOSITIONEN -AGTHAVERE HAR BRUG FOR AT F LES SIG BEDRE OG MERE KOMPETENTE END ANDRE ' R DE IKKE DET REAGERER DE VED AT GOKKE ANDRE I N DDEN SIGER .ATHANAEL &AST PSYKOLOG VED 5NIVERSITY OF 3OUTHERN #ALIFORNIA 53! SOM HAR UNDERS GT F NOMENET +ILDE .EW 3CIENTIST

5>C>) B20=?8G

FÅ DET BEDSTE UD AF TEAMARBEJDER

(VER ENESTE DAG BLIVER DANSKERE HJEMME FRA ARBEJDE Pk GRUND AF STRESS /G MANGE N JES IKKE MED AT Gk NED MED ¾AGET -ERE END HVER FJERDE DER ER ELLER HAR V RET SYGEMELDT MED STRESS DE SENESTE TO kR MISTER JOBBET Pk GRUND AF DET /G SEKS UD AF TI STRESS SYGE FkR ALDRIG DEN HJ LP DE NSKER FRA ARBEJDSPLADSEN ) STEDET F LER DE SIG PRESSET TILBAGE TIL ARBEJDET F R DE ER KLAR $ET FREMGkR AF EN NY UNDERS GELSE FORETAGET FOR 5GEBREVET ! ¯ DEN F RSTE AF SIN ART I $ANMARK $EN VISER OGSk AT DE ¾ESTE STRESS SYGE KOMMER TILBAGE TIL SAMME ARBEJDSPRES SOM F R SYGEMELDINGEN /G MERE END TO UD AF TRE FkR DET IKKE BEDRE TILBAGE I JOBBET -ED ANDRE ORD BLIVER PROBLEMET IKKE TAGET ALVORLIGT NOK AF ARBEJDSPLADSEN /G DET OVERRASKER IKKE OVERL GE "O .ETTER STR M FRA !RBEJDSMEDICINSK KLINIK Pk (ILLER D 3YGEHUS 5NDERS GELSENS RESULTATER PASSER MEGET GODT MED AT MANGE ARBEJDSPLAD SER IKKE TAGER STRESS ALVORLIGT 6I OPLEVER TIT AT DEN N RMESTE LEDER MANGLER SANS FOR AT DERES MEDARBEJDERE KAN V RE Sk STRESSEDE AT DE BLIVER SYGEMELDT ,EDERNE VED IKKE HELT HVAD DET DREJER SIG OM $E T NKER ³$ET ER NOGET PJAT ´ %LLER ³$ET ER NOK NOGET DERHJEMME ´ $EN H RER VI ALTID ¦ SIGER "O .ETTER STR M (OS $ANSK %RHVERV OG ,EDERNES (OVEDORGANISATION SIGER MAN SAMSTEM MENDE AT kRSAGEN TIL STRESS OGSk SKAL ½NDES I MEDARBEJDERNES PRIVATLIV -EN DET STkR I SK RENDE KONTRAST TIL UNDERS GELSEN HVOR KUN OTTE PROCENT ANGIVER RENT PRIVATE kRSAGER SOM GRUND TIL DERES STRESS PROCENT SIGER AT ARBEJDET HELT ELLER DELVIST HAR SKYLDEN +ILDE 5GEBREVET !

T R A F I K S I K R E A N S ATT E 0k FEM kR HAR ANSATTE I &REDERIKSBERG +OMMUNE V RET INVOLVERET I TRA½KULYK KER SOM HAR KOSTET KOMMUNEN SYGE DAGE $ERFOR ER MAN SAMMEN MED 2kDET FOR 3T RRE & RDSELSSIKKERHED GkET I GANG MED AT ANALYSERE TRA½KSIKKERHEDEN BLANDT DE ANSATTE OG UDT NKE ³TRA½KSIKKERHEDSPLANER´ (kBET ER AT SPARE SYGEDAGE HVIS MEDARBEJDERNE BLIVER BEDRE TIL AT F RDES I TRA½KKEN 3AMTIDIG KAN &REDERIKSBERG +OMMUNE SOM DEN F RSTE KOMMUNE I LANDET KALDE SIG TRA½KSIKKER VIRKSOMHED ) STARTEN AF OKTOBER KUNNE ALLE ANSATTE M DE OP TIL AKTIVITETSDAGE Pk &REDERIKSBERG "RANDSTATION OG Fk GODE RkD OM TRA½KSIK KERHED OG TESTE DERES VIDEN 0k L NGERE SIGT KAN DE ANSATTE SE FREM TIL F RSTEHJ LPSKURSER K REUNDERVISNING OG GRATIS CYKELHJELME +ILDE WWW ARBEJDSMILJOVIDEN DK B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (


Århus river boligproblemer ned oaWdb :^\\d]T eX[ U^aeP]S[T 6T[[Tad_ UaP Tc b^RXP[c QT[PbcTc ^\azST cX[ T] PccaPZcXe QhST[ CaT Q[^ZZT bZP[ aXeTb ]TS ^V P]SaT Q[^ZZT ^\SP]]Tb cX[ TaWeTae ^V TYTaQ^[XVTa 8STT] Ta V^S \T] QTQ^Ta]T b_TZd[TaTa _z WePS ]TSaXe]X]VTa]T QTchSTa U^a ST\ 05 18A68CC4 A�A30< “ 5>C>) 74;4=4 10664A >6 B20=?8G 8;;DBCA0C8>=) 90= F 70=B4= 9F7 0A:8C4:C4A >6 2>F8

! B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (


50:C0 >< 64;;4AD?) 6T[[Tad_ WPa X SPV ^\ZaX]V QTQ^TaT $ _a^RT]c PU QTQ^Ta]T Ta d]STa ' za 6T[[Tad_ dSV­aTb _aX\¬ac PU ST c^ Q^[XVZ^\_[TZbTa 6T[[Tad_ ^V C^eTbW­Y 3T c^ Z^\_[TZbTa Q[Te ^_U­ac X _TaX^ST] (%' (&! '' _a^RT]c PU QTQ^Ta]T X 6T[[Tad_ ^V C^eTbW­Y Ta X]SeP]SaTaT ^V T[[Ta TUcTa Z^\\TaT PU X]SeP]SaTaT &% _a^RT]c PU P[[T QTQ^TaT ^eTa & za Ta _z ^eTaU­abT[bX]SZ^\bc ' _a^RT]c PU QTQ^Ta]T WPa T] Qadcc^X]Sc¬Vc b^\ Ta d]STa $ Za za[XVc 6T[[Tad_ X SPV

:P] \P] UYTa]T b^RXP[T _a^Q[T\Ta ^V d]VS^\bZaX\X]P[XcTc eTS Pc e¬[cT Q^[XVQ[^ZZT QhST TaWeTaeb[Xe ^V Q^[XVTYTa]T X]ST]U^a ^V zQ]T ST Q[X]ST eTYT X]S cX[ ^\azSTc. 3Tc Ta WePS \P] WzQTa _z X oaWdb :^\\d]T ^V STc Ta QPVVad]ST] U^a Tc bc^abcX[Tc _a^YTZc STc U­abcT PU bX] b[PVb X 3P]\PaZ b^\ Vza dS _z Pc ¬]SaT STc b^RXP[c QT[PbcTST Q^[XV^\azST X 6T[[Tad_ eTS 1aPQaP]S X oaWdb cX[ T] [TeT]ST ^V PccaPZcXe QhST[ 4c T]bcT\\XVc QhazS WPa bP\\T] \TS 1aPQaP]S 1^[XVU^aT]X]V 11 V^SZT]Sc T] _[P] STa X]STQ¬aTa ]TSaXe]X]V PU caT PU ST bc^aT Vaz Q^[XVQ[^ZZT X]SSaPVT[bT PU c^ P]SaT Q[^ZZT cX[ Z^]c^a ^V U^aaTc]X]Vb^\azSTa ^V ^\SP]]T[bTa PU hSTa[XVTaT c^ PU ST Vaz Q[^ZZT cX[ TYTaQ^ [XVTa 6T]]T\ WT[T ^\azSTc UaP 2Xch ETbc cX[ 1PiPa ETbc eX[ STa Q[XeT TcPQ[TaTc Tc bca­V \TS Q[P]Sc P]STc U^aaTc]X]VTa RPUTTa Tc Zd[cdaWdb Z^\\d]P[T PaQTYSb_[PSbTa Tc RXaZdb ^V T] W­YbZ^[T b^\ bZP[ bZPQT [Xe ^V PZcXeXcTc 4]ST[XV eX[ STa Q[XeT [PeTc T] ]h eTYbcadZcda X 6T[[Tad_ bz ^\azSTc STa X SPV Ta eP]bZT[XVc Pc Z^\\T X]S cX[ ^V dS UaP U^aSX P[[T eTYT T]STa Q[X]Sc Q[XeT zQ]Tc U^a caPËZ _z ZahSb ^V ce¬ab

4c TUcTacaPVcTc QhVVTaX 3P 6T[[Tad__PaZT] Q[Te QhVVTc X b[dc]X]VT] PU (% Ta]T Q[Te STc QTcaPVcTc b^\ Tc PeP]RTaTc ^V TUcTacaPVcTc QhV VTaX 3T bc^aT [TY[XVWTSTa ST Va­]]T ^\azSTa ST] X\_^

]TaT]ST dSbXVc ^eTa QhT] ^V UaP eXbbT [TY[XVWTSTa WT[c ^eTa cX[ BP\b­ Q[Te QTb­Vc ^V QTd]SaTc PU PaZXcTZcTa ^V P]SaT UPVU^[Z UaP QzST X]S ^V dS[P]S <T] QTQhVVT[bT] [XVVTa ^Vbz \TVTc Xb^[TaTc 7Ta Ta X]VT] U^aaTc]X]VTa X]VT] VP STa X]VT] PZcXeXcTcTa Q^acbTc UaP ]za U^[Z QTe¬VTa bXV dS ^V X]S PU STaTb [TY[XVWTSTa ^V STc Q[Te X W­Y VaPS ST b^RXP[c dSbPccT STa T]ScT \TS Pc ÌhccT X]S 4] dSeXZ[X]V STa Ta Q[TeTc U^abc¬aZTc PU Pc \P] WTa Zd]]T Uz bXV T] aXVcXV V^S [TY[XVWTS \TS cX[bZdS UaP Z^\\d]T] 7dacXVc e^ZbTST P] cP[[Tc PU U^[Z UaP Xb¬a <T[[T\­bcT] ^V B^\P[XP ^V X SPV Ta c¬c eTS ( _a^RT]c PU QTQ^Ta]T X 6T[[Tad_ PU dST][P]SbZ ^_aX]ST[bT 8STT] cX[ Pc _dbcT ]hc [Xe X 6T[[Tad_ Z^\\Ta UaP 1aPQaP]S 1^[XVU^aT]X]V 3T [PeTST bP\\T] \TS QTQ^Ta]T X ! % T] ^\azST_[P] b^\ bXST] WPa dSeXZ[Tc bXV cX[ ST] \TVTc P\QXcX­bT WT[WTSb_[P] >V ]hT cX[cPV Ta STa QadV U^a U^a X SPV Ta STa XZZT P]STc T]S Q^[XVTa ^V SPVX]bcXcdcX^]Ta X ^\azSTc STa WdbTa ^_ \^S QTQ^TaT 3Tc U^ac¬[[Ta ]¬bcU^a\P]S X 11 QTbchaT[bT ^V _^[XcXbZ Z^^aSX]Pc^a _z WT[WTSb_[P]T] :T[S 0[QaTRWcbT] STa Ta cXS[XVTaT \TS[T\ PU 5^[ZTcX]VTc U^a 4]WTSb[XbcT] EX WPa T] QTQ^TabP\\T]b¬c]X]V \TS \P]VT _z ^UUT]c [XV U^ab­aVT[bT T] bc^a Z^]RT]caPcX^] PU b^RXP[T _a^Q[T\Ta ^V eXbc ST] [PeTbcT VT]]T\b]XcbX]Sc¬Vc X [P]STc 0[c STc

:T[S 0[QaTRWcbT] ]¬bcU^a\P]S X 1aPQaP]S 1^[XVU^aT]X]V

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

"


50:C0 >< 74;743B?;0=4=) oaWdb 1hazS ^V 1aPQaP]S 1^[XVU^aT]X]V PUcP[cT X ! & T] WT[WTSb_[P] U^a 6T[[Tad__[P]T] ^V C^eTbW­Y ?[P]T] bZP[ X ^UUT]c[XV W­aX]V ^V eT]cTb T]ST[XVc eTScPVTc X ! <P] WzQTa Pc Zd]]T QTVh]ST QhVVTaXTc bT]Tbc X ! " 5aT\ \^S ! " bZP[ P]ST[T] PU P[\T]T Q^[XVTa QaX]VTb ]TS UaP ( cX[ " _a^RT]c

V­a Pc STa Ta QadV U^a Pc cX[U­aT ]hc cX[ ^\azSTc CP]ZT] Ta Pc ¬]SaT bcTSTc UaP Pc e¬aT T] b^eTQh dST] TaWeTae cX[ Pc e¬aT T] aXVcXV [TeT]ST QhST[ \TS P[[T T] Qhb Ud]ZcX^]Ta bXVTa WP]

CahVWTSbVPaP]cX cX[ QTQ^Ta]T

BcPSbPaZXcTZc 6­bcP :]dSbT]

:YT[S 0[QaTRWcbT] \T]Ta S^V XZZT Pc ]TSaXe]X]V PU Q^[XV Q[^ZZT]T b^\ T[[Tab Ta STc STa WPa UzTc \Tbc ^_\¬aZ b^\WTS X _aTbbT] Ta ]­V[T] cX[ Pc [­bT ST b^RXP[T _a^Q[T \Ta 8 11 eX[ eX Zd] QadVT ]TSaXe]X]V We^a STc Ta ]­SeT] SXVc PU WT]bh] cX[ Pc bZPQT bca­VTc =TSaXe]X]V Ta XZZT Tc aTSbZPQTc cX[ Pc [­bT b^RXP[T _a^Q[T\Ta \T] STc ZP] VXeT _[PSb cX[ Pc eX cX[U­aTa ]hc cX[ ^\azSTc X U^a\ PU Q^[XVTa ^V TaWeTae bXVTa WP] ^V d]STabcaTVTa Pc QTQ^Ta]Tb QTZh\ aX]V ^eTa ]TSaXe]X]VTa]T bZP[ cPVTb P[e^a[XVc 1TQ^Ta]T Ta bZT_cXbZT ^V QTZh\aTST ^eTa WePS ]TSaXe]X]VTa]T ZP] Z^\\T cX[ Pc QTchST U^a ST\ ¿4a STc \X] [TY[XVWTS STa Q[XeTa QTa­ac.À >V STaU^a WPa eX [PeTc T] cahVWTSbVPaP]cX b^\ X]STQ¬aTa Pc _Tab^]Ta STa bZP[ ÌhccT _z Vad]S PU ]TSaXe]X]V bZP[ cX[QhSTb T] cX[bePaT]ST [TY[XVWTS X ^\azSTc 3Tc Ta WT[c PUV­aT]ST U^a ^b X 11 Pc QTQ^Ta]T U­[Ta bXV cahVVT ^V STc Ta Y^ XZZT QTQ^Ta]T STa

# B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

Ta _a^Q[T\Tc \T] ]Tc^_ X]SaTc]X]VT] PU ^\azSTc \TS \P]VT[ _z PZcXeXcTcTa ^V [Xe bXVTa WP]

B_¬]ST]ST ^_VPeT 5^a bcPSbPaZXcTZc 6­bcP :]dSbT] STa Ta \h]SXVWTS _z WT[WTSb_[P]T] Ta STc b_¬]ST]ST Pc e¬aT \TS cX[ Pc ahSST ^_ X 3P]\PaZb bc­abcT VWTcc^ 7P] ^_VPeT Ta Pc b­aVT U^a Pc ST Qh_[P]\¬bbXVT aP\\Ta Ta X ^aST] ^V Pc ST PaZXcTZ c^]XbZT ¬]SaX]VTa Q[XeTa PU V^S ZeP[XcTc >V bTc \TS WP]b ­Y]T Ta STc ]­SeT]SXVc Pc b¬ccT dcaPSXcX^]T[c X]S WeXb \P] eX[ d]SVz Tc c^ST[c 3P]\PaZ 7eXb \P] WPa Tc ^\azST We^a PaQTYSb[­bWTST] Ta ^\ ZaX]V &$ _a^RT]c b^\ cX[U¬[STc Ta X 6T[[Tad_ bz VT]TaTaTa STc dd]SVzT[XVc T] a¬ZZT b^RXP[T _a^Q[T\Ta 0c aXeT Q[^ZZT ]TS Ta ]^Z STc \Tbc aPSXZP[T ^V P\QXcX­bT U^ab­V _z Pc ¬]SaT _z U^aW^[ST]T X Tc b^RXP[c QT[PbcTc ^\azST ^V STc Ta XZZT _a­eTc cXS[XVTaT WTaWYT\\T Bz [hZZTb STc eX[ STc Y^ Q[XeT Tc Ë]c TZbT\_T[ b^\ ^Vbz P]SaT dSbPccT ^\azSTa ZP] [PST bXV X]b_XaTaT PU bXVTa WP] oaWdb :^\\d]T WPa bT[e WT]cTc X]b_XaPcX^] \T] UaP dS[P]STc U^ac¬[[Ta 6­bcP :]dSbT] EX WPa Q[P]Sc P]STc bZT[Tc cX[ 7^[[P]S BT[e^\ eX[ZzaT]T STa Ta \TVTc U^abZT[[XVT UaP e^aTb ^V ^\azSTc Ta UT\


±

9TV bh]Tb STc Ta \TVTc V[¬ST[XVc Pc \P] ]d e¬[VTa Pc X]eTbcTaT X ^\azSTc EX bZP[ QPaT XZZT WPeT STc _Tab_TZcXe \TS U^aP]SaX]VTa]T Pc STc V¬[STa ^\ Pc Z^\\T PU \TS ST\ STa Q^a WTa 6XccT :a^VW RT]cTaRWTU 2Xch ETbc

9TV Ta QTVTYbcaTc 9TV WPa X \P]VT za PaQTYSTc _z Pc V­aT 6T[[Tad_ cX[ Tc QTSaT bcTS Pc e¬aT bz YTV bh]Tb STc Ta \TVTc V[¬ST[XVc Pc \P] ]d e¬[VTa Pc X]eTbcTaT X ^\azSTc EX bZP[ QPaT XZZT WPeT STc _Tab_TZcXe \TS U^aP]SaX]VTa]T Pc STc V¬[STa ^\ Pc Z^\\T PU \TS ST\ STa Q^a WTa EX WPa ST aXVcXVT Q^aVTaT WTa ^V ZP] eX XZZT Wz]ScTaT STc bz Ta STc ^b STa Ta ]^VTc VP[c \TS bXVTa Wd] 6XccT :a^VW ^_[TeTa X ­eaXVc Pc STa Ta Tc db¬SeP][XVc bP\ \T]W^[S X ^\azSTc 3Ta Ta Tc \TVTc aXVc [Xe WTa b^\ Ta bZPQc PU ST \T]]T bZTa STa Q^a X ^\azSTc \P]VT U^aT]X]VTa ^V Tc bP\Pa QTYST \P] XZZT bTa P]SaT bcTSTa 4a STa cTV] _z da^ eX[ \P] bT T] [P]V a¬ZZT UaXeX[[XVT QTQ^TaT ahZZT dS 5^a[TST] SP STa ePa ^_ca¬Z cX[ QP[[PST b­aVTST T] Vad__T U^a Pc P[c QaP]SQPac \PcTaXP[T Q[Te UYTa]Tc ST [zbcT P[[T Z¬[STaS­aT ^V VXZ ePVc \TS BB? SP \­aZTc UP[Sc _z <T] STaU^a eX[ eX WT[c bXZZTac Uz Tc bd]STaT ^V \TaT W^\^VT]c Q^[XV^\azST WeXb STa Q[XeTa cX[U­ac ]hT aTbb^daRTa bXVTa Wd] 7T[WTSb_[P]T] eX[ Q[XeT bPc X VP]V X ! " ^V Ta _[P][PVc EX WPa ST aXVcXVT Q^aVTaT cX[ Pc bcz U¬aSXV X ! " D]STaeTYb eX[ ST] P[\T]]hccXVT 6XccT :a^VW STa Ta RT]cTaRWTU _z B^RXP[RT]cTa ETbc b^\ S¬ZZTa WT[T 6T[[Tad_ ?PaZT] Ta QTVTYbcaTc U^a _[P]T] ^V QTQhVVT[bT Q[XeT bZzaTc ]TS UaP ( cX[ " _a^RT]c Wd] \T]Ta b^\ :T[S 0[QaTRWcbT] XZZT Pc STc Ta QTQ^Ta]T STa Ta ]^VTc VP[c \TS Qa/b^RXP[aSV SZ VP]VT bc­aaT T]S X 6T[[Tad_ bz ca^a eX STc ZP] bP\\T] [XV]Tb 8 ¿7^[[P]Sb 6T[[Tad_À WPa \P] aTeTc % $ [TY[XVWTS Ta bePaT]ST cX[ % Q^[XVQ[^ZZT ]TS ^V X bcTSTc ^_U­ac & $ ]hT Q[P]STST Q^[XVTa 7Ta Ta STc [hZZTSTb Pc ¬]SaT ^\azSTc bz STc X SPV ^Vbz Ta \T[[T\Z[PbbT] STa Q^a STa 3T WPa T] ­Z^]^\XbZ ZaPUc STa V­a Pc ST ZP] Z­QT STaTb Q^[XV ST WPa PaQTYST ^V STc WPa ¬]SaTc ^\azSTc aPSXZP[c bXVTa WP] <T] ^Vbz X 7^[[P]S Ta STc Tc bP\b_X[ PU PaZXcTZcda ^V \z[aTccTc b^RXP[c PaQTYST STa [XVVTa QPV U^aP]SaX]VTa]T d]STabcaTVTa 6­bcP :]dSbT] 9TV ca^a XZZT \P] ZP] ¬]SaT ^\azSTc eTS T]cT] Pc aXeT ]TS T[[Ta [PeT b^RXP[c PaQTYST ST c^ cX]V Vza Wz]S X Wz]S >V ]za \P] cP[Ta ^\ Pc aXeT ]TS Ta STc ^Vbz eXVcXVc Pc UaT\W¬eT Pc STa Ta cX]V X ^\azSTc eX VTa]T eX[ QTePaT 7Ta Q^a bz \P]VT U^abZT[[XVT \T]]TbZTa ^V STc WPa bZPQc T] bc^a U^aT]X]VbSP]]T[bT ^V T] b_¬]ST]ST Sh]P\XZ bXVTa WP]

2T]cTaRWTU 6XccT :a^VW

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

$


0<10BB03 A4A 5>A ?A>54BB8>=BBCA0C4684=)

Sådan kommer vi i mål BTZb b^RXP[azSVXeTaT STa ST[c^V _z B^RXP[azSVXeTaSPVT U^ac¬[[Ta WeX[ZTc PU _a^UTbbX^]bbcaPcTVXT]b bTZb \z[ ST Qa¬]STa \Tbc U^a ½ ^V WePS ST eX[ V­aT U^a Pc ]z \z[Tc 05 BDB0= ?0D;B4=

<PaXP]]T 5aXQ^aV ?^d[bT] 1­a]T ^V UP\X[XTPUST[X]VT] X BX[ZTQ^aV :^\\d]T)

Indflydelse MÅL 1

9TV eP[VcT \z[Tc ^\ X]SÌhST[bT U^aSX STc eX[ e¬aT aPac WeXb eX b^\ b^RXP[azSVXeTaT ZP] Uz \TaT X]SÌhST[bT ^_PS X ^aVP]XbP cX^]T] _z e^aTb PaQTYSb_[PSb 9TV eX[[T ­]bZT Pc STa VT]TaT[c _z [P]Sb_[P] Q[Te [hccTc [XSc \TaT cX[ ^b ½ ^V cP[c [XSc \X]SaT ^\ Pc b^RXP[azSVXeTaT Ta ]^VT] b^\ Q^aVTa]T WPa be¬ac eTS Pc Z^\\T X Z^]cPZc \TS EX WPa T] Z¬\_T bc^a eXST] b^\ aXbXZTaTa Pc Vz cPQc ?^[XcXZTaT QzST [^ZP[c ^V RT]caP[c ca¬UUTa QTb[dc]X]VTa We^a eX XZZT P[cXS Ta V^ST ]^Z cX[ Pc Vz X]S ^V PaVd\T]cTaT U^a e^aTb bPV U^aSX eX XZZT Ta Z[¬Sc cX[bca¬ZZT[XVc V^Sc _z cX[ Pc V­aT STc EX Ta V^ST cX[ Pc Z¬\_T U^a Q^aVTa]T \T] eX V[T\\Ta [XSc ^b bT[e· 7ePS eX[ Sd V­aT U^a Pc ]z \z[Tc. 9TV eX[ QTVh]ST Pc bcX[[T b_­aVb\z[ cX[ U^abZT[[XVT QTb[dc]X]VTa ^V U^ac¬[[T Pc YTV XZZT WPa ^eTaQ[XZZTc >V U^ab­VT Pc Uz WY¬[_ UaP ST\ STa WPa ^eTaQ[XZZTc· ?z bXVc Zd]]T YTV V^Sc c¬]ZT \XV Pc Q[XeT cX[[XSbaT_a¬bT]cP]c 3Tc Ta T] bc^a ST[ PU \XV Pc Z¬\_T U^a ^b b^\ UPVVad__T

Afbureaukratisering

Forebyggelse MÅL 3

EXQTZT <­]bcTa 0aQTYSTa b^\ eXZPa _z Q­a] ^V d]VT^\azSTc ^V Q[XeTa b]Pac bT[ebc¬]SXV) 9TV WPa eP[Vc \z[Tc ^\ U^aTQhVVT[bT U^aSX STc Ta eXVcXVc Pc eX cPVTa Wz]S ^\ _a^Q[T\Ta ]T X]ST] ST e^ZbTa bXV bc^aT ^V WT[bc X]ST] ST ^_bcza

MÅL 2

;^]T E^aaTc 1­a]T ^V UP\X[XTPUST[X]VT] X >ST]bT SXbcaXZc A^bT]VzaST]) 9TV WPa eP[Vc \z[Tc ^\ PUQdaTPdZaPcXbTaX]V EX ca¬]VTa X ST] VaPS cX[ Pc Uz PUQdaTPdZaPcXbTaTc ^\azSTc 0[c bZP[ S^Zd\T]cTaTb ^V STc Zd]]T eX V^Sc V­aT [XSc \X]SaT 9TV WPa aTV]Tc _z STc ^V '$ _a^RT]c PU \X] PaQTYSbcXS Vza \TS PS\X]XbcaPcXeT ^_VPeTa b^\ Y^da]P[U­aX]V ^V WP]S[T_[P]Ta 9TV eX[ WT[[TaT dS ^V PaQTYST \TS ST d]VT ^V V­aT T] U^abZT[ STa 7ePS eX[ Sd V­aT U^a Pc ]z \z[Tc. 9TV Ta cX[[XSbaT_a¬bT]cP]c ^V WeXb \X]T Z^[[TVTa ^V YTV ^_SPVTa T] PaQTYSbVP]V STa ZP] [TccTb Vza eX X SXP[^V \TS [TST[bT] b^\ Ta \TVTc [hSW­a EX WPa ^Vbz T] SXP[^V \TS ST\ ^\ P]cP[[Tc PU bPVTa We^a eX X SPV WPa ^\ZaX]V $ bPVTa X \Xc SXbcaXZc EX eX[ VTa]T ]TS _z "$ b^\ 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V P]QTUP[Ta

% B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

7ePS eX[ Sd V­aT U^a Pc ]z \z[Tc. 5^aTQhVVT[bT Ta ^\SaTY]X]Vb_d]ZcTc U^a \X] X]SbPcb \TS _aX\¬ac WP]SXRP_bPVTa We^a eX [PeTa b­bZT]ST ]Tce¬aZ U^a Q­a] b^\ Q^a X UP\X[XTa \TS T] WP]SXRP__Tc b­bZT]ST 3T aPbZT Q­a] Q[XeTa ^UcT Z[T\c ^V ^eTabTc X UP\X [XT] >V STa Ta XZZT Zd[cda U^a Pc U^aeP[c]X]VT] WPa U^Zdb _z Tc WP]SXRP__Tc QPa]b b­bZT]ST EX ZP] bT Pc STa Ta ÌTaT PU ST aPbZT b­bZT]ST STa Uza T] PSU¬aS b^\ QTchSTa Pc ST Uza QadV U^a T] bc­ccT Z^]cPZc _Tab^] _z ca^Sb PU Pc ST ^eTa^aS]Tc bTc XZZT WPa ]^V[T _a^Q[T\Ta 9TV Q[XeTa b]Pac bT[ebc¬]SXV b^RXP[azSVXeTa ^V YTV eX[ U^ab­VT Pc Uz Z^\\d]Ta X VP]V \TS Pc [PeT b­bZT]ST ]Tce¬aZ ^V cX[QhST Pc V­aT STc U^a ST\ STa XZZT WPa aTbb^daRTa cX[ STc


Omdømme MÅL 5

2WaXbcT[ =T[[T\P]] 2T]cTa U^a PUZ[PaX]V ^V QTbZ¬UcXVT[bT :­QT]WPe]b :^\\d]T) 9TV WPa eP[Vc \z[Tc ^\ ^\S­\\T U^a STa Ta QadV U^a Pc eX XcP [Tb¬ccTa ^b bT[e \TaT _^bXcXec ^V U^ac¬[[Ta ST V^ST WXbc^aXTa ^\ b^RXP[c PaQTYST STa ahZZTa

?A>5547E055>A=>64C. B^RXP[azSVXeTa]Tb _a^UTbbX^]bbcaPcTVX ½ b^\ QTbcza PU T] eXbX^] T] \XbbX^] ^V bTZb bcaP cTVXbZT \z[ ½ bZP[ bXZaT aTb_TZcT] ^\ UPVTc ½ QzST W^b b^RXP[azSVXeTaT ^V W^b ^\eTaST]T] 3T bTZb bcaPcTVXbZT \z[ Ta)

7ePS eX[ Sd V­aT U^a Pc ]z \z[Tc. 9TV eX[ c¬]ZT ^eTa STc X \X] WeTaSPV ^V U^ac¬[[T P]SaT ^\ P[c STc e^aTb UPV ZP] 9TV PaQTYSTa X \Tc^STdSeXZ[X]Vb_a^YTZcTc ¿?z b_^aTcÀ U^a [TSXVT X \PcRWVad__T # We^a eX WPa U^Zdb _z bd]SWTS ^V QTbZ¬UcXVT[bT EX cPVTa ^b cXS cX[ [P]VT bP\cP[Ta \TS Q^aVTa]T U^a Pc Ë]ST dS PU We^a ST Ta X STaTb [Xe ^V We^aU^a ST WPa be¬ac eTS Pc Z^\\T eXSTaT =^V[T PU Q^aVTa]T bXVTa Pc STc Ta STc QTS bcT ST WPa ^_[TeTc bz STc Ta T] bdRRTbWXbc^aXT Bz UaT\^eTa eX[ YTV Q[XeT QTSaT cX[ Pc Uz ­YT _z bdRRTbbTa]T ½ ^V U^ac¬[[T ^\ ST\

Indflydelse MÅL 1

Afbureaukratisering MÅL 2

Forskning

0 UQdaTPdZaPcXbTaX]V) B^RXP[azSVXeTa]T bchaZTa ^V dSeXZ[Ta STc UPV[XVT azSTad\

Tværfaglighed MÅL 6

MÅL 4

Forebyggelse MÅL 3

9P]]T 7T]aXZbT] B\zQ­a]bcTP\Tc X oaWdb :^\\d]T) 9^]]h 7^[\T ?TSTabT] 5^abcP]STa _z =hQa^VzaS Q^cX[QdS U^a _bhZXbZ bhVT X 6[PSbPgT :^\\d]T)

8 ]SÌhST[bT) B^RXP[azSVX eTa]T ST[cPVTa STa We^a eX[ZzaT]T U^a _a^UTbbX^]T] Sa­UcTb ^V QTb[dccTb

9TV eP[VcT \z[Tc ^\ ce¬aUPV[XVWTS U^aSX YTV Ta P]bPc X Tc cTP\ b^\ Ta ce¬aUPV[XVc \TS QzST bd]SWTSb_[TYTabZT _bhZ^[^VTa ^V b^RXP[azSVXeTaT 3Tc VXeTa Tc bc^ac dSQhccT X 9TV eP[VcT \z[Tc ^\ U^abZ]X]V U^aSX eX WPa QadV U^a \TaT U^abZ]X]V X WePS STa eXaZTa B^\ U^aW^[S cX[ Pc eX ZP] bT ÌTaT eX]Z[Ta X T] bPV ^V RWTU _aX^aXcTaTa YTV U^abZ]X]V ^V WPa P]bPc T] STc VXeTa T] \TVTc bc­aaT QaTSST X PaQTYSTc dSeXZ[X]VbZ^]bd[T]c \TS U^abZ]X]VbQPVVad]S 7ePS eX[ Sd V­aT U^a Pc ]z \z[Tc. 7d] Ta P]ca^_^[^V ^V bZP[ Q[P]Sc P]STc _z QPVVad]S PU bP\cP[Ta \TS e^aTb QTQ^TaT X]S 9TV eX[ dSQhVVT ce¬aUPV[XVWTST] eTS Pc Q[XeT bP\[T S^Zd\T]cPcX^] PU We^aU^a Q[P]Sc P]SaT eTS \TS Pc e¬aT ]hbVTaaXV _z ST P]SaTb Pa QTYST E^aTb bP\PaQTYSb_Pac]TaT WPa ^UcT T] bZXi^UaT]T ^eTa T] zaa¬ZZT Uza STc QTSaT 4a P]ST] UPV[XV QPVVad]S ^V eX ZP] [¬aT \TVTc STc QTWP]S[X]VT] STa eXaZTa T[[Ta WePS· ^\ WX]P]ST]b PaQTYST ^V STa\TS ZeP[XËRTaT X]SbPcbT] =^V[T VP]VT VXeTa YTV b_PaaX]V cX[ 7ePS eX[ Sd V­aT U^a Pc ]z \z[Tc. =za YTV W^[STa ^_[¬V cP[Ta YTV \TVTc U^a Pc P]SaT UPVVad__Ta 4ZbT\_T[eXb bd]SWTSb _[TYTabZT] We^a YTV Q[P]Sc P]STc ZP] QXSaPVT eX Q­a b¬ccT \P]VT ÌTaT aTbb^daRTa PU cX[ Pc \TS Pc _a¬RXbTaT ST] QTZh\aX]V Wd] WPa U^a Ë]ST dS PU ^\ STc eX V­a eXaZTa 9TV d]SaTa \XV ^eTa Pc STa U^abZTb bz [XSc ]za STa QadVTb Tc QPa] bz STc \^ScPVTb ^V P]eT]STb TUcTa WT]bXVcT] PU b^RXP[azSVXeTaT] bz \P]VT _T]VT _z STc b^RXP[T ^V _bhZ^ b^RXP[T ^\azST 9TV WPa X ! ' e¬aTc \TS b_/b^RXP[aSV SZ cX[ Pc SP]]T 3P]bZ BT[bZPQ U^a _bhZ^b^RXP[ ATWPQX[XcTaX]V ^V Tc PU e^aTb \z[ Ta Pc Z¬\_T U^a \TaT U^abZ]X]V ^V bT[e e¬aT \TS cX[ Pc X\_[T\T]cTaT U^abZ]X]V X PaQTYSTc

Forskning MÅL 4

Omdømme MÅL 5

Tværfaglighed MÅL 6

5 ^aTQhVVT[bT) B^RXP[azSVX eTa]T Ta eXVcXVT PZc­aTa _z U^aTQhVVT[bTb^\azSTc

5 ^abZ]X]V) B^RXP[azSVX eTa]T b_X[[Ta T] W^eTSa^[[T ]za SPVb^aST]T] b¬cccTb U^a P]eT]Sc U^abZ]X]V X]ST] U^a _a^UTbbX^]T]b eXaZTUT[c

> \S­\\T) B^RXP[azSVX eTa]Tb ^\S­\\T \PcRWTa ST] UPV[XVT XST]cXcTc) EX bZPQTa _^bXcXeT aTbd[cPcTa ^V ZP] XZZT d]Se¬aTb ]za b^RXP[T _a^Q[T\Ta bZP[ U^aTQhVVTb ^V [­bTb

C e¬aUPV[XVWTS) B^RXP[azS VXeTa]T bchaZTa STc ce¬a UPV[XVT bP\PaQTYST U^a Pc dSeXZ[T ^V ZeP[XËRTaT ST] b^RXP[UPV[XVT X]SbPcb

;«b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ _b

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

&


8 bX]T d]VT SPVT ePa ;­ZZT 9T]bT] RWPdUU­a U^a Tc Ëa\P X 5aTSTaXZbWPe] \T] T] SPV Q[Te WP] ca¬c PU Ëa\PTc ^V W^__TST PU _z T] WYT\cda UaP BY¬[[P]S 3P YTV Z­acT ce¬ab ^eTa 5h] c¬]ZcT YTV ÁWTa bTa bVd V^Sc dSÂ ^V bz bc^__TST YTV ^_ ^V Q[Te WTa U^ac¬[[Ta ;­ZZT STa bXST] Q[Te beTYbTa ^V bZXQbQhVVTa _z ;X]S­ E¬aUcTc

Plejehjem med højt til loftet ?z 3P]]TbQ^Wdb X 1ah[[T _z 5h] Q[XeTa STa XZZT [­UcTc WeTaZT] ­YT]Qah] T[[Ta _TVTË]VaT ]za QTQ^Ta]T cPVTa bXV T] cza ^eTa c­abcT] T[[Ta ahVTa T] _XQT WPbW 3Tc P[cTa]PcXeT _[TYTWYT\ Ta U^a \T]]TbZTa \TS Tc \P]VT zaXVc \XbQadV ;­ZZT 9T]bT] _z &" Ta T] PU ST ^ccT QTQ^TaT STa ]hSTa V^Sc PU ST] P[cTa]PcXeT ^\b^aV 05 2>==84 <8::4;B4= 9>DA=0;8BC 5>C>) 74838 ;D=3B600A3

:PaX] ]d \z Sd UP]ST] VP[T\T Z^\\T \TS ]^VTc ­[ ;­ZZT 9T]bT] bXSSTa _z bX] bT]V _z bcdT $ $ \TS bX] ZahZZTbc^Z X]ST] U^a a¬ZZTeXSST ^V Tc b^UPQ^aS Uh[Sc \TS ad[[Tc^QPZ Ë[caT ^V P]SaT U^a]­ST]WTSTa U^adST] T] c­abcXV Qa¬]ST]ST Z¬a[XVWTS X dacT_^ccT ;­ZZT bT[e Ta ^Vbz cT\\T[XV c­abcXV ?z T] V^S SPV SaXZZTa YTV eT[ T] ZPbbT ­[ ^V T] ÌPbZT b]P_b P]b[za WP] =za QPaT eX ^_U­aTa ^b ^aST]c[XVc \z eX bVd ahVT ^V SaXZZT [XVT bz c^bbTc eX eX[ U^acb¬ccTa WP] ^V [^e_aXbTa QzST _Tab^]P[Tc ^V U^aW^[ST]T X P[\X]ST[XVWTS _z 3P] ]TbQ^Wdb 7P] Q[X]ZTa cX[ :PaX] STa Z^\\Ta beX]VT]ST \TS c^ Z^[ST UaP ZPbbT] · ETbcUhT]b 2[PbbXR 9^ eX WPa STc UP]S\T V^Sc WTa d]STabcaTVTa ;­ZZT ^V b¬ccTa ÌPbZT] U^a \d]ST]

' B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

4c ]­SeT]SXVc P[cTa]PcXe :PaX] WTSSTa CWaP]T cX[ TUcTa]Pe] 7d] Ta b^RXP[azSVXeTa _z STc P[cTa]PcXeT _[TYTWYT\ 3P]]TbQ^Wdb ^V WPa Tc ]¬a\Tbc ZP\\TaPc[XVc U^aW^[S cX[ ¿VP\[T ;­ZZT À 7d] QTcTV]Ta ;­ZZT 9T]bT] b^\ T] V^S VP\\T[SPVb P[Z^W^[XZTa 8]ST] WP] U^a za cX[QPVT UP]Sc [h _z U^ab^aVb WYT\\Tc Bc 3P]]TbQ^ VXZ WP] _z [P]STeTYT]T bP\\T] \TS 1P]Y^ ?Ta ^V bT[e ^\ Wd\­aTc bcPSXV Ta W­Yc ^V WPa\^]XZPT] Z[Pa cX[ ]PaaTbcaTVTa Ta ;­ZZTb WT[QaTS XZZT WePS STc WPa e¬aTc 3Tc Ta STaU^a WP] Ta Q[TeTc eXbXcTaTc cX[ STc P[cTa]PcXeT _[TYTWYT\ We^a WP] Ta ShQc cPZ]T\\T[XV U^a bX] Tc e¬aT[bTb \TS Z­ZZT] ^V QPS bXST ^\ bXST \TS bhe P]SaT QTQ^TaT 0[[T WPa ST T] U^acXS b^\ WYT\[­bT ^V Tc PZcXec \XbQadV b^\ V­a ST\ dTV]TST cX[ P[\X]ST[XVT _[TYTWYT\ 7eXb XZZT QTQ^Ta]T ePa W|a eX[[T ST Va^ cX[ X STaTb TVTc bZXSc ^V ST eX[[T [XVVT ^V S­ T]b^\\T ^V WY¬[_T[­bT dST]


Pc ]^VT] ^_SPVTST STc bXVTa :PaX] CWaP]T dST] Pc _PZZT aTP[XcTcTa]T X]S X ePc ?z 3P]]TbQ^Wdb Ta WeTaSPVT] ^Vbz _a¬VTc PU QTQ^Ta]Tb X]SVa^TST \XbQadVTaPSU¬aS 1­[VTa]T Vza W­Yc T] VP]V X\T[[T\ ^V STc Za¬eTa Tc QT]WzaSc \^cXePcX^]bPaQTYST Pc Uz U^[Z cX[ Pc Vz X QPS ^V V­aT aT]c AT][XVWTS Ta WT[c Z[Pac \Tbc _Tab^]P[Tcb QTW^e \T]Ta :PaX] CWaP]T

<T] STc Ta XZZT \T]X]VT] Pc eX bZP[ aT]ST ad]Sc ^V [TVT _^[XcXQTcYT]cT ?Tab^]P[Tcb ^_VPeT Ta STaX\^S Pc eXbT ^\b^aV ^V ]¬ae¬a d]STabcaTVTa U^abcP]STaT] >\b^aVT] V­a X bXV bT[e \XbQadVTc \X]SaT U^aSX eX bXV]P[TaTa Pc ÁeX eX[ SXV Â =^a\P[c Ta STc T[[Tab Xb^[TaX]VT] ^V T]b^\WTST] ¬[SaT \XbQadVTaT Uza _a^Q[T\Ta \TS dST X bP\Ud]STc bd__[TaTa :PaX] CWaP]T

7Pa\ aTSdRcX^]

4c bXSbcT UaXbcTS

8 SPV Ta STa ]d aT]c ^V _¬]c P[[T eTV]T _z 3P]]TbQ^Wdb >V \TVTc bcX[[T 3Tc Ta bVd SP U^aSX STc [XVT WPa e¬aTc ST] X \z]TST] Bz WPa ST P[[T bP\\T] _T]VT _z [^\\T] ^V bz UPaTa ST dS X QhT] ^V SaXZZTa PS WT[eTST cX[·^V bz ST] # Ta ST ÌPST XVT] Z[dZZTa ;­ZZT 9T]bT] ?Tab^]P[Tc Q[P]STa bXV XZZT X ST]]T UPbcT \z]TSbRhZ[db <z[b¬c]X]VT] Ta XZZT Pc ¬]SaT QTQ^Ta]Tb PSU¬aS Zd] Pc bc­ccT ST\ X Pc bchaT ^V TeT]cdT[c QTVa¬]bT \XbQadVTc ^V ST WT[QaTSbbZPSTa ST P[[T S­YTa \TS ;­ZZT 9T]bT] ^V ST P]SaT Uza STaU^a [^e Pc ahVT ^V SaXZZT b^\ ST eX[ bz [¬]VT STc XZZT U^aTVza _z U¬[[TbPaTP[Ta]T ^V Ta cX[ VT]T U^a P]SaT 3T] bP\\T UaXWTS V¬[STa U^a ST PZcXeT bc^U\XbQadVTaT b^\ STa [XVT U^a cXST] Ta caT PU _z 3P]]TbQ^Wdb 3Ta Ta X]VT] [­UcTST _TVTË]VaT UaP e^aTb bXST 7T[[Ta XZZT ^eTaU^a bc^U\XbQadVTa]T UPbcb[za U^abcP]STa 6XccT ;d]SVaT] 7d] U^aZ[PaTa Pc _Tab^]P[Tc P]\T[STa STc WeXb ST aTVX bcaTaTa bP[V PU bc^UUTa _z \PcaXZ[T]

<P]VT PU ST ^ccT QTQ^TaT WPa cXS[XVTaT ½ [XVTb^\ ;­ZZT 9T]bT] ½ ^_W^[Sc bXV X zaTeXb _z U^ab^aVbWYT\ \Tc Bc 3P]]TbQ^ ST] VP\[T WTaaTVzaS X 1ah[[T \TS ST] b\dZZT Q­VTP[[| <T] SP B^RXP[\X]XbcTaXTc X bcPacT] PU STccT zacdbX]ST Za¬eTST ^_W^[SbcXSTa]T aTSdRTaTc _z [P]STcb U^ab^aVbWYT\ zQ]TST STa bXV ]hT \d[XVWTSTa 8 QhTa b^\ oaWdb 7^[bcTQa^ ^V 4bQYTaV Q[Te STa eTS WY¬[_ PU \X]XbcTaXTcb bPcb_d[YT\XS[Ta TcPQ[TaTc P[cTa]P cXeT _[TYTWYT\b_[PSbTa X U^aQX]ST[bT \TS ST TZbXbcTaT]ST U^ab^aVbWYT\ ^V WTa bhSeTbc U^a >ST]bT eP[VcT \P] P[cbz Pc QhVVT T] WT[c ]h PUST[X]V ^_ <z[Vad__T] ePa ¿\T]]TbZTa \TS b¬a[XVT b^RXP[T _a^Q[T \Ta b^\ XZZT ZP] ^_W^[ST bXV X TVT] Q^[XV T[[Ta _a^ËcTaT PU ^_W^[S _z P[\X]ST[XVc _[TYTWYT\ T[[Ta P]SaT Q^ ^V bc­ccTU^aP]bcP[c]X]VTaÀ ^V ¿_Tab^]Ta STa b^\ U­[VT PU Tc [P]VePaXVc \XbQadV ^V TeT]cdT[c Tc WzaSc [Xe _z VPST] WPa _zSaPVTc bXV Tc be¬ac UhbXbZ WT[QaTS \TS Tc ePaXVc _[TYT ^V ^\b^aVbQTW^e cX[ U­[VT À 8 P_aX[ ! $ ÌhccTST ST U­abcT X]S _z 3P]]TbQ^Wdb ^V

1TQ^Ta]Tb ­[ ^V b_adc ST_^cTa Ta XZZT UaXc cX[V¬]VT[XVT U^a STc eX[[T VXeT T] dbcha[XV caPËZ PU c­a bcXVT V¬bcTa dSTUaP ?Tab^]P[Tc Ta STaU^a QTWY¬[_T[XVT ]za STa bZP[ WT]cTb Z^[ST UaP ZPbbT]

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

(


6XccT ;d]SVaT] WPa PaQTYSTc _z Bc 3P]]TbQ^ bXST] ! # 8 ! ' Q[Te Wd] U^abcP]STa U^a QzST Bc 3P]]TbQ^ ^V 3P]]TbQ^Wdb ^V T] PU WT]STb Z¬_WTbcT b^\ [TSTa Ta Pc ^\VXeT[ bTa]T bZP[ e¬aT X ^aST] U^aSX STc Ta \TS cX[ Pc bXV]P[TaT aTb_TZc U^a ST \T]]TbZTa STa Q^a WTa

;­ZZTb ]PQ^ 0]TccT 0eT]SP]^ Ta Zd] [XVT Uh[Sc $ \T] Tc \PbbXec \XbQadV WPa Z^bcTc WT]ST T] [TccTaT WYTa]TbZPST ^V U^aaX]VTc U­a[XVWTS 7d] TaZT]STa Pc STc P[cTa]PcXeT _[TYTWYT\ Ta ST] QTSbcT [­b]X]V U^a WT]ST \TS UaX PSVP]V cX[ U¬[[TbbZPQ ^V ^\b^aV 3T bcPQX[T aP\\Ta V­a ^Vbz Pc SPccTaT] _z ! b­]]T] _z !% ^V 0]TccTb \^a Y¬e][XVc ZXVVTa U^aQX ;­ZZTb bc^[ X PZcXeTaX]VT] Ta c^\ X SPV =^a\P[c ^_UPccTa WP] T[[Tab bXV bT[e b^\ ]^VTc PU T] PaQTYSbWTbc <T] ]d WPa YTV Y^ [XVT W^[Sc U­SbT[bSPV·X caT dVTa bXVTa WP] \TS Tc bZ¬ec VaX] ^V \T]Ta STa\TS Pc e¬aT [^e[XVc d]SbZh[Sc

bXST] WPa STa e¬aTc aXUc ^\ _[PSbTa]T X T] VaPS bz \P] P[[TaTST ]d Ta eTS Pc QhVVT cX[ 6XccT ;d]SVaT] \T]Ta Pc ST P[cTa]PcXeT _[TYTWYT\ Ta Z^\\Tc U^a Pc Q[XeT ^V Pc ST bXZaTa T] \TaT e¬aSXV PUb[dc]X]V _z Tc WzaSc [Xe 5^abZT[[T] Ta Pc 3P]]TQ^Wdb Ta Tc _Ta\P]T]c WYT\ We^a QTQ^Ta]T ZP] Z^\\T ^V Vz b^\ ST eX[ We^aX\^S U^ab^aVbWYT\\Tc Zd] Ta cX[ \XS[TacXSXVc ^_W^[S U^aZ[PaTa 6XccT ;d]SVaT] STa [¬VVTa e¬Vc _z Pc STc P[cTa]PcXeT _[T YTWYT\ bZP[ e¬aT Tc bXSbcT UaXbcTS \TS a^ aT]T ^\VXeT[bTa ^V aTVT[\¬bbXV Z^bc

3P]]TbQ^Wdb U­[Tb STc dU^a_[XVcT]ST U^a ST _za­aT]ST Pc Z^\\T _z QTb­V bz X]S X\T[[T\ [hZZTb STc UPZcXbZ Pc Uz VT]TcPQ[TaTc ]^V[T b^RXP[T Z^]cPZcTa U^aZ[PaTa Wd] 4] P]ST] PU :PaX] CWaP]Tb ^_VPeTa Ta Pc Uz bcha _z STc ­Z^]^\XbZT ZP^b QTQ^Ta]T b^\ aTVT[ Ta ^\VXeTc PU =^V[T P]Ta XZZT ^\ ST Ta _z _T]bX^] T[[Ta Z^]cP]cWY¬[_ bz ]za ST ÌhccTa X]S QadVTa YTV \TVTc cXS _z Pc Uz caTe[Tc P[[T ST [­bT T]STa ^_ Uz bZPQc ^eTaQ[XZ ^V bT]Sc P]b­V]X] VTa PU bcTS U^aZ[PaTa :PaX] CWaP]T STa ^_UPccTa bXV bT[e b^\ QTQ^Ta]Tb PSe^ZPc ^eTaU^a P]SaT ^UUT]c[XVT \h]SXV WTSTa

Bcha _z ZP^b 7eXb STc [hSTa W^b_XRT PVcXVc Ta STc XZZT cX[bXVcTc 1TQ^Ta]T \z XZZT b^\ dSVP]Vb_d]Zc e¬aT cTa\X]P[c _[TYTZa¬eT]ST 3T bZP[ Zd]]T _a^ËcTaT PU ^_W^[STc b^\ STc WTSSTa ^V WTa Ta STc Pc :PaX] CWaP]T U^a TZbT\_T[ Z^\\Ta X]S X QX[[TSTc =^V[T PU QTQ^Ta]T Ta bz ST\T]cT Pc ST XZZT ZP] WdbZT ^\ ST WPa T] UP\X[XT ^V WeXb ST WPa Ta UP\X[XTa]T cXc b[XSc ^_ ^V Z^]cPZcT] PUQadSc U^a \P]VT za bXST] <T] WTa _z

30==4B1>7DB 3Tc P[cTa]PcXeT _[TYTWYT\ Q[Te X]SeXTc X ! $ b^\ T] Z]^_bZhS]X]V _z 5^a b^aVbWYT\\Tc Bc 3P]]TbQ^ dST] U^a >ST]bT STa WPa % zab YdQX[¬d\ ST] ]^eT\QTa X za BXST] ! & WPa 3P]]TbQ^Wdb e¬aTc TYTc ^V SaTeTc PU >ST]bT :^\\d]T TUcTa [^e ^\ b^RXP[ bTaeXRT ' CXS[XVTaT ePa STc T] X]bcXcdcX^] d]STa 5h]b 0\c 5^adST] ST ^ccT _[TYTWYT\b_[PSbTa ad\\Ta 3P]]TbQ^Wdb T] ^\b^aVbPUST [X]V \TS bTZb _[PSbTa cX[ PUVXUc]X]V PUadb]X]V bP\c c^ PÌPbc]X]Vb_[PSbTa 8 ST]]T PUST[X]V Ta P[c \XbQadV QP]S[hbc ^V U^aQdSTc Wz]SW¬eTb \TS bc^a Z^]bTZeT]b PU QzST _Tab^]P[Tc ^V QTQ^Ta]T bT[e 3Ta Ta ! P]bPccT _z 3P]]TbQ^Wdb 3T ÌTbcT WY¬[_Ta ^Vbz cX[ _z Bc 3P]]TbQ^ X PZdccT bXcdPcX^]Ta

! B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

CTP\f^aZ STa eXaZTa DS ^eTa b^RXP[azSVXeTaT] Ta QTQ^Ta]T _z 3P]]TbQ^Wdb QTVd]bcXVTc PU Tc ce¬aUPV[XVc cTP\ _z T] WP[e b]Tb \T]]T bZTa CTP\Tc QTbcza PU Tc ÌTacP[ PU b^RXP[ ^V bd]SWTSbPb bXbcT]cTa U^adST] bhVT_[TYTabZTa ^V _¬SPV^VTa ^V T] PU dSU^aSaX]VTa]T WPa e¬aTc Pc Uz ST U^abZT[[XVT UPVVad__Ta cX[ Pc b_X[[T bP\\T] 3Tc WPa eX QadVc aXVcXV \P]VT Za¬UcTa _z X bcPacUPbT] bXVTa 6XccT ;d]SVaT] ^V U^aZ[PaTa Pc _¬SPV^VTa]T X QT Vh]ST[bT] bh]cTb Pc _[TYT_Tab^]P[Tc ¿]dabTSTÀ QTQ^Ta]T U^a \TVTc \T]b _[TYT_Tab^]P[Tc ^\eT]Sc ePa b\zU^aPa VTST ^eTa ST ZaPe _¬SPV^VTa]T Zd]]T Ë]ST _z Pc bcX[[T cX[ QTQ^Ta]T 3T X]cTa]T Z^]ÌXZcTa STc PUbcTSZ^\ Ta QTPaQTYSTc X SPV We^a bP\PaQTYSTc XU­[VT 6XccT ;d]SVaT] Ud]VTaTa U^a]dU cXVc ^V d[caPÌTZbXQT[c 0[[T bZP[ X _aX]RX__Tc Zd]]T P[c ;XVT Q^acbTc UaP Pc STa XZZT Ta bz \P]VT STa ZP] ^eTa cPVT :PaX]b PaQTYST cX[U­YTa 6XccT ;d]SVaT] ;­ZZT 9T]bT] cPVTa Tc bdV PU RXVPaTccT] ^V c­\\Ta bX] ETbcUhT]b 2[PbbXR 9P eX ZP] bVd XZZT b[z T] bZXS WTa dST] Pc _Tab^]P[Tc eTS STc ^V STc Ta bVd Ë]c bXVTa WP] ^V P]azQTa T] PU ST P]SaT STa caX[[Ta U^aQX X bX] Z­aTbc^[) 7ePÂ bz 7P]b 2WaXbcXP] bZP[ Sd XZZT X]S ^V WPÂ T] QPYTa. 7P]b 2WaXbcXP] [PSTa b^\ ^\ WP] XZZT W­aTa STc =^V[T SPVT eX[ \P] QPaT WT[bc e¬aT X UaTS


Blomsterhandler sprang ud som socialrådgiver 4] ST[ PU ST] QP[[Pbc $ zaXVT :PaX] CWaP]T W^[STa QP[P]RT] \TS b^\ b^RXP[azSVXeTa _z 3P]]TbQ^Wdb WPa Wd] bZPUUTc bXV eXP bX] cXS[XVTaT QTbZ¬UcXVT[bT b^\ Q[^\bcTaWP]S[Ta X CPad_RT]caTc X >ST]bT 9TV ePa eT[ STc d^UËRXT[[T b^RXP[Z^]c^a X CPad_RT]caTc QTbZaXeTa Wd] ^V U^aZ[PaTa Pc Wd] WYP[_ Zd]STa]T \TS \P]VT \TaT _Tab^][XVT cX]V T]S [XVT Pc Z­QT dVT]b QdZTc CXS[XVTaT T]S]d ePa :PaX] CWaP]T WYT\\TVzT]ST Wdb\^a X ChbZ[P]S X ST za WT]STb \P]S ePa dSbcPcX^]TaTc ^V TUcTa T]Sc dSSP]]T[bT b^\ b^RXP[azSVXeTa X ! # ePa Wd] P]bPc X :­QT]WPe]b :^\\d]Tb b^RXP[U^a eP[c]X]V _z =­aaT_^ac BcPcX^] X ¿cTP\ cX[ e^Zb]T \TS b¬a[XVT QTW^e À ^V STaTUcTa X CaP]TZ¬a :^\\d]T _z ;P]VT[P]S ½ UaP ST] T]T hSTa[XV WTS cX[ ST] P]ST] 8 SPV U­[Ta :PaX] CWaP]T Pc Wd] Ta [P]STc _z ST] aTccT Wh[ST _z 3P] ]TbQ^Wdb ^V Bc 3P]]TbQ^ 3Tc Ta QPaT Tc eX[Sc P[bXSXVc Y^Q bXVTa Wd] ^V QTcTV]Ta bXV bT[e b^\ Qa^QhVVTa cX[ ST Z^\\d]P[T bPVbQTWP]S[TaT STa X]S X\T[[T\ ZP] WPeT eP]bZT[XVc eTS Pc ca¬]VT XVT]]T\ cX[ ST] [XSc cd]VT Z[XT]cVad__T <X] a^[[T Ta Pc e¬aT T] aTP[XbcXbZ PSe^ZPc U^a e^aTb QTQ^TaT X U^aW^[S cX[ P]SaT \h]SXVWTSTa =za ST X]S X\T[[T\ ^_[TeTb b^\ PVVaTb bXeT Ta STc cXc U^aSX ST XZZT U­[Ta bXV W­ac \T]Ta :PaX] CWaP]T WeXb U^a]T\bcT ^_VPeT STaU^a Ta Pc [¬VVT ­aT cX[ aTST cazST dS ^V bZPQT Z^]cPZc 3Tc cPVTa cXS >V V^S cXS Ta ]Tc^_ Tc PU ST eXVcXVbcT aTSbZPQTa U^a b^RXP[azSVXeTaT] _z 3P]]TbQ^Wdb

:PaX] CWaP]T Q[Te dSSP]]Tc b^\ b^RXP[azSVXeTa X ! # ^V Wd] WPa e¬aTc P]bPc _z 3P]]TbQ^Wdb Bc 3P]]TbQ^ X c^ Tc WP[ec za

En værdig løsning 3T P[cTa]PcXeT _[TYTWYT\ S¬ZZTa \P]VT zab PZZd\d[TaTc QTW^e 3T WTa \T]]TbZTa _PbbTa XZZT X]S _z P[\X]ST[XVT _[TYTWYT\ ^V U^a ST] bPVb bZh[S WT[[Ta XZZT _z bhVTWdbT]T \T] TUcTa \P]VT zab WzaSc [Xe _z VPST] Ta ST ^UcT bz b^\PcXbZ Sza[XVT P[[TaTST X $ % zab P[STaT] Pc ST XZZT WPa \P]VT RWP]RTa dST]U^a ST P[cTa]PcXeT _[TYTWYT\ BzSP] [hSTa STc UaP WYT\[­bT QadVTa^aVP ]XbPcX^]T] B0=3Âb dSeXZ[X]VbZ^]bd[T]c >[T BZ^d STa QzST Ta YdaXbc b^RXP[azSVXeTa ^V

cXS[XVTaT U^abcP]STa _z :XaZT]b :^abW¬ab 7TaQTaV X :­QT]WPe] 3Tc Ta \XbQadVTcb P[e^a[XVT U­[VTbhVS^\\T b^\ U^a TZbT\_T[ ]TaeTQTc¬]ST[bT ^V cXS[XV ST\T]b STa V­a WYT\[­bT ]PaZ^\P]Ta ^V P[Z^W^[XZTaT X[ST bcTSc 8]ScX[ ST P[cTa]PcXeT _[TYTWYT\ QTVh]ScT Pc SdZZT ^_ ^\ZaX]V ST bc^aT U^ab^aVbWYT\ U^a Tc _Pa za bXST] S­ST \P]VT PU ST WTa \T]]T bZTa QPaT U^a cXS[XVc UPbcb[za >[T BZ^d ATVT[\¬bbXV [XebU­aT[bT \PS ^V \TSXRX] X

ad\\T[XVT aP\\Ta Ta STaU^a SXaTZcT [XebU^a [¬]VT]ST \T]Ta WP] >V 3P]]TbQ^Wdb Ta Tc bd_TabcTS 9TV WPa [XVT e¬aTc STa U^a Tc _Pa dVTa bXST] ^V YTV ^_[TeTST STc b^\ Tc bcTS We^a \P] Uza [^e Pc e¬aT b^\ \P] Ta 1^acbTc UaP Pc STa ]d Ta X]SU­ac ahVTU^aQdS _z U¬[[TbPaTP[Ta]T 3Tc Ta Y^ Tc VT]TaT[c _zQdS b^\ 3P]]TbQ^Wdb XZZT ZP] Z[P]SaTb U^a Pc ^eTaW^[ST \T] YTV ^_[TeTa STc b^\ Tc daX\T[XVc X]SVaTQ [XVT ]Tc^_ bzSP] Tc bcTS b^\ WTa _z_TVTa >[T BZ^d

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! ( !


REGION

ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

REGION NORD

S O C I A L R Å D G I V E R N E D E LTA G E R D E R , H V O R V I L K Å R E N E F O R P R O F E S S I O N E N D R Ø F T E S O G B E S L U TT E S <P]VT b^RXP[azSVXeTaT ^V PaQTYSb_[PSbTa X ATVX^] =^aS WPa U^ab­Vc Pc _zeXaZT ST Z^\\d]P[T ! QdSVTcU^aWP]S[X]VTa ^V WPa STa\TS [TeTc ^_ cX[ ?a^UTbbX^]bBcaPcTVXT]b U­abcT \z[ ]T\[XV Pc e¬aT PZcXe ^\ZaX]V aP\\TeX[ZzaT]T U^a STc b^RXP[T PaQTYST ^V b^RXP[azSVXeTa]Tb PaQTYSb\X[Y­ 4]S]d T] VP]V WPa Z^\\d]Ta]Tb bcaP\\T ­Z^]^\X \TSU­ac ZaPe ^\ QTb_PaT[bTa _z eT[U¬aST] WTad]STa P]QaX]VT[bTb^\azSTc 1Tb_P aT[bTa]T _z P]QaX]VT[bTb^\azSTc Q[Te ]¬a\Tbc ZP]^]XbTaTc PU 4aXZ 5PQaX] U^a\P]S U^a :^\\d]Ta]Tb ;P]SbU^aT]X]V SP WP] dSbT]ScT ^ccT P]QTUP[X]VTa U^a Pc \X]SbZT dSVXUcTa]T cX[ P]QaX]VT[bTa 3Tc WPa T] a¬ZZT Z^\\d]Ta X =^aS cPVTc \TVTc Q^VbcPeT[XVc) 7YT\ cPVT[bT PU P]QaPVcT Q­a] U^a Pc VXeT ST\ Tc QX[[XVTaT cX[QdS X TVT] Z^\\d]T 8]VT] UPV[XV edaSTaX]V PU ^\ STa ePa Vad]S[PV U^a WYT\cP VT[bT dST[dZZT]ST T] ­Z^]^\XbZ QTcaPVc]X]V CXS[XVTaT eT[U¬aSb\X]XbcTa :PaT] 9Tb_TabT] Ta RXcTaTc U^a bXVT Pc Z^\\d]Ta]T XZZT ZP] WYT\cPVT P]QaPVcT Q­a] P[T]T dS UaP ­Z^]^\X bZT PaVd\T]cTa 3Tc Ta bT[eU­[VT[XV U^aZPbcT[XVc Pc STc bZTa EX ZP] WzQT _z Pc ]^V[T PU SXbbT WYT\cPVT[bTa P]ZTb T[[Ta Pc 0]ZTbchaT[bT] QadVTa bX] TVT]SaXUc Z^\_TcT]RT ^V VaXQTa X]S ^eTa U^a SXbbT Z^\\d]Ta 5^a ST] T]ZT[cT b^RXP[azSVXeTa Q[XeTa STa \P]VT TcXbZT _a^Q[T\bcX[ [X]VTa Pc cPVT bcX[[X]V cX[ 8 T]ZT[cT cX[U¬[ST ZP] b^RXP[azSVXeTaT] WPe]T X T] bXcdPcX^] We^a b_­aVb\z[Tc ^\ We^aeXSc [^eT] ^eTaW^[STb Q[XeTa PZcdT[c 7Ta eX[ YTV ^_U^aSaT cX[ Pc ST] T]ZT[cT b^RXP[azSVXeTa cP[Ta \TS

05 A468>=B5>A<0=3 B A4= 9D; 0=34AB4=

bX] cX[[XSbaT_a¬bT]cP]c ^V [¬bTa B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VT]b _YTRT ¿BXV ]TYÀ STa VXeTa V^ST azS ^\ We^aSP] \P] bZP[ PVTaT X bzSP]]T bXcdPcX^]Ta

B^RXP[azSVXeTaT ZP]SXSTaTa ETS Z^\\d]P[ ^V aTVX^]beP[VTc & ]^eT\QTa ! ( eX[ e¬[VTa]T Zd]]T Ë]ST T] a¬ZZT b^RXP[azSVXeTaT _z bcT\\TbTS[Ta]T 8 ATVX^] =^aS WPa eX QTb[dccTc Pc bcX[[T e^a WYT\\TbXST cX[ azSXVWTS U^a ST b^RXP[azSVXeTaT STa bcX[[Ta ^_ dP]bTc WeX[ZTc _PacX ST aT_a¬bT]cTaTa ?z =^aSb WYT\\TbXST ZP] Sd [¬bT T] Z^ac _a¬bT]cPcX^] PU ST] T]ZT[cT ZP]SXSPcb \¬aZTbPVTa ^V bT WeX[ZTc _PacX eTSZ^\\T]ST aT_a¬bT]cT aTa 3TaU^a T] ^_U^aSaX]V cX[ Pc Sd cYTZZTa fff b^RXP[aSV SZ ]^aS X]ST] Sd b¬ccTa SXc ZahSb 5^a V^S ^aST]b bZh[S) ATVX^] =^aS VXeTa XZZT ­Z^]^\XbZ bc­ccT cX[ _PacXTa T[[Ta _PacX[XV]T]ST ^aVP]XbPcX^]Ta 1adV SX] bcT\\T & ]^eT\QTa bz Ta Sd ^Vbz \TS cX[ Pc QTb[dccT We^aSP] b^RXP[azSVXeTa]Tb PaQTYSbeX[Zza Q[XeTa UaT\^eTa

Klik dig til et gratis weekendophold 3T[cPV X Z^]ZdaaT]RT] ^\ Tc VaPcXb fTTZT]S^_W^[S _z 7^cT[ BXgcdb eTS STc b\dZZT 5¬]­bd]S eTS <XSST[UPac 6Xe SX]T \TS[T\b^_[hb]X]VTa Tc cYTZ ^V ^_[hb SX] T \PX[ Bz ST[cPVTa Sd X Z^]ZdaaT]RT] ^\ Tc VaPcXb fTTZT]S^_W^[S _z 7^cT[ BXgcdb X <XSST[UPac eTS STc b\dZZT 5¬]­bd]S ?a¬\XT] X]Z[dSTaTa) ^eTa]Pc]X]V U^a c^ _z Tc S^QQT[ce¬aT[bT Ua^Z^bcP]aTc]X]V _z P]Z^\bcSPVT] " aTccTab P [P RPacT \XSSPV ^\ PUcT]T] bP\c \^aVT]QdUUTc ]¬bcT \^aVT] 8 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V eX[ eX VTa ]T VXeT e^aTb \TS[T\\Ta ST] QTSbcT ^V \Tbc \z[aTccTST bTaeXRT 3Tc U^adSb¬ccTa Pc eX WPa U^a TZbT\_T[ SX] T \PX[PSaTbbT ^V ^_[hb]X] VTa ^\ SXc PZcdT[[T UPV^\azST

!! B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

3T] $ X WeTa \z]TS UaT\ cX[ Yd[ ca¬ZZTa eX T] eX]STa Q[P]Sc ST T \PX[PSaTbbTa eX WPa =¬bcT ca¬Z]X]V Ta $ ]^eT\QTa EX bT]STa T] T \PX[ SXaTZcT cX[ eX]STaT] bz b­aV U^a Pc SX] T \PX[PSaTbbT Ta ^_[hbc Z^aaTZc BZh]S SXV STaU^a X]S _z b^RXP[aSV SZ bT[e QTcYT]X]V ^V X]ScPbc SX]T ^_[hb]X]VTa =za Sd [^VVTa _z bZP[ Sd QadVT SXc \TS[T\b]d\\Ta* STc Ë]STa Sd X [X]YT c^ X PSaTbbTUT[cTc QPV _z STccT Q[PS 7eXb Sd WPa QadV U^a eTY[TS]X]V X BT[eQTcYT ]X]VbbhbcT\Tc ZP] Sd bT]ST T] \PX[ cX[ Sb/ b^RXP[aSV SZ T[[Ta aX]VT _z """' % &% \T[[T\ Z[ ( ^V ! EX]STaT] X ^Zc^QTa ePa 0]]P =­aQ¬Z UaP 4bQYTaV CX[[hZZT


0 ]]^]RTa

FAMILIEINDSATS

SØPRAKTIK SOCIAL MENTORER BOTRÆNING ALTERNATIV TIL ANBRINGELSE STØTTE I UDDANNELSE

HELHEDSORIENTERET

sŝ ǀŝů ǀčƌĞ ĚĞ ďĞĚƐƚĞ Ɵů Ăƚ ƐƚLJƌŬĞ ƵĚǀŝŬůŝŶŐĞŶ ĂĨ ƐŽĐŝĂů ĂŶƐǀĂƌůŝŐŚĞĚ ŝ ƉƌĂŬƐŝƐ, har været vores vision lige siden vi startede i 2002. ƚ ĂƵƐƚƌĂůƐŬ ŶčďĚLJƌ ŚĂƌ ůĂŐƚ ŶĂǀŶ Ɵů ǀŝƌŬƐŽŵŚĞĚĞŶ͕ WůĂƚLJƉƵƐ͘ >ŝŐĞƐŽŵ ŶčďĚLJƌĞƚ ŬĂŶ ͟WůĂƚLJƉƵƐ͟ ƟůƉĂƐƐĞ ƐŝŐ ŽŵŐŝǀĞůƐĞƌŶĞ ŵĞĚ Ğƚ ƐčƌůŝŐƚ ŽǀĞƌůĞǀĞůƐĞƐŝŶƐƟŶŬƚ͘ ƚ ŚũčůƉĞ ŵĞŶŶĞƐŬĞƌ ŵĞĚ ĨŽƌĂŶĚƌŝŶŐĞƌ ŝ ĚĞƌĞƐ ůŝǀ Ğƌ ǀŽƌĞƐ ƐƉĞĐŝĂůĞ ʹ ďĊĚĞ ŶĊƌ ĚĞƚ ŐčůĚĞƌ ĂƌďĞũĚƐůŝǀ͕ ĨĂŵŝůŝĞůŝǀ͕ ĨƌŝƟĚƐůŝǀ͕ ĨLJƐŝƐŬ ŽŐ ƉƐLJŬŝƐŬ ƐƵŶĚŚĞĚ͘

sŝ ŬĂŶ ƟůďLJĚĞ ƵŶŝŬŬĞ ŚĞůŚĞĚƐůƆƐŶŝŶŐĞƌ, da vi er ŵĞƌĞ ĞŶĚ ϯϬ ŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌ ŵĞĚ ŬŽŵƉĞƚĞŶĐĞƌ ŝŶĚĞŶ ĨŽƌ ďƆƌŶ Θ ƵŶŐĞ͕ ƐŽĐŝĂůĞ ŝŶĚƐĂƚƐĞƌ͕ ĂƌďĞũĚƐůŝǀ ŽŐ ƐƵŶĚŚĞĚƐĨƌĞŵŵĞ͘ sŝ ƐĞƌǀŝĐĞƌĞƌ ǀŽƌĞƐ ŬƵŶĚĞƌ ůŽŬĂůƚ ŝ ŚĞůĞ ůĂŶĚĞƚ͕ ŵĞŶ ƐƚLJƌĞƌ ǀŽƌĞƐ ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ ĐĞŶƚƌĂůƚ ĨƌĂ ŚŽǀĞĚŬŽŶƚŽƌĞƚ ŝ KĚĞŶƐĞ͘ / ƐĂŵĂƌďĞũĚĞ ŵĞĚ ŬŽŵŵƵŶĞƌ͕ ǀŝƌŬƐŽŵŚĞĚĞƌ͕ ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞƌ ŽŐ ĨŽƌƐŝŬƌŝŶŐƐͲ ŽŐ ƉĞŶƐŝŽŶƐƐĞůƐŬĂďĞƌ ŽŵƐčƩĞƌ ǀŝ ǀŽƌĞƐ ŝĚĞĞƌ Ɵů ƉƌĂŬƐŝƐ͘

ĚũůĞ Ğ Ő ǀ ŽŶ Ž Ĩ Ě ƌĊ ƚĞůĞ 28 Ċ Ĩ ƉĊ 80 ŽŐ ŝŶŐ 13 Ő ŝŶ Ŷ 66

Z

!"

WůĂƚLJƉƵƐ ͻ ,ƵŶĚĞƌƵƉǀĞũ ϰϴ ͻ ϱϬϬϬ KĚĞŶƐĞ ͻ dĞůĞĨŽŶ ϲϲϭϯ ϴϬϮϴ ͻ ŵĂŝůΛƉůĂƚLJƉƵƐ͘ŶƵ ͻ ǁǁǁ͘ƉůĂƚLJƉƵƐ͘ŶƵ


DS:NU

ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

5>C>) B20=?8G

SENIORSEKTIONEN

BORNHOLM 2009

Besøg Det grønlandske Hus

Arbejdsglæde og begejstring

! ]^eT\QTa QTb­VTa eX 3Tc Va­][P]SbZT 7db X oaWdb We^a U^abcP]STa BeT]S :^[cT eX[ U^ac¬[[T ^\ WePS ST] ]hT bT[ebchaT^aS]X]V QTchSTa U^a 6a­][P]S >V We^a eX Uza X]SQ[XZ X ST \P]VT PZcXeXcTcTa b^\ WdbTc Ta RT]cad\ U^a ½ Zd[cdaU^a\XS[X]V bcdSXTeTY[TS]X]V Z^[[T VXd\ _a^YTZcTa U^a b^RXP[c bePVT Va­][¬]STaT bP\[X]VbbcTS · 4UcTaU­[VT]ST Ta STa Yd[TUa^Z^bc X 5aXeX[[XV WdbTc ;¬b \TaT _z e^aTb WYT\\TbXST fff b^RXP[aSV SZ bT]X^abTZcX^]

Bc­aaT PaQTYSbV[¬ST ^V QTVTYbcaX]V ½ We^a Z^\\Ta STc UaP. ;XbQTcW 6 ?TSTabT] VXeTa Tc Wd\^aXbcXbZ U^aTSaPV ^\ bcaTbb ^V caXebT[ 3Tc WP]S[Ta X W­Y VaPS ^\ P]bePa U^a TVT] caXebT[ ^\ T]TaVX ^V ^eTabZdS ^V XZZT \X]Sbc ^\ We^aSP] eX Q[XeTa QTeXSbcT ^\ WeT\ ^V WePS STa cP__Ta ^b U^a T]TaVX X WeTaSPVT] ^V ^\ WeT\ STa VXeTa ^b T]TaVX 1zST _z PaQTYSb _[PSbT] ^V _z WYT\\TUa^]cT] 3Tc bZTa !# ]^eT\QTa Z[ % ' _z 1^a] W^[\b Bd]SWTSb ^V BhVT_[TYTbZ^[T D[[PbeTY X A­]]T 3Ta eX[ e¬aT Tc [Tc caPZcT\T]c CX[\T[SX]V cX[ 1^a]W^[\b ;¬aTaU^aT]X]V _z cT[TU^] $% ($ $ $$ T[[Ta \PX[ & /S[U ^aV bT]Tbc ( ]^eT\QTa Z[ !

B

!# B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

Alkoholbehandlere 5PVVad__T] 0[Z^W^[QTWP]S[TaT W^[STa VT]TaP[U^abP\[X]V ! ]^eT\QTa Z[ " " # " _z 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T X >ST]bT 3PVb^aST] XU­[VT [^eT]T 5^ab[PV cX[ SPVb^aST] bT]STb cX[ Z^]bcXcdTaTc U^a\P]S t]P[ 8]RTTa _z \PX[ dX]/PPaWdb SZ ;¬b \TaT _z UPVVad__T]b WYT\\TbXST _z fff b^RXP[aSV SZ UPVVad__Ta

TEMADAG

Alkoholbehandlere

Arbejdsmiljøtelefonen

7Pa Sd QadV U^a WY¬[_ cX[ _Tab^][XV PUZ[PaX]V PU SX]T \d[XVWTSTa U^a Pc cPRZ[T _a^Q[T\Ta STa bZh[STb PaQTYSb\X[Y­Tc _z SX] PaQTYSb _[PSb. Bz aX]V cX[ 3BÂ 0aQTYSb\X[Y­cT[TU^] 3d Uza T] WP[e cX\Tb azSVXe]X]V PU T] TaUPaT] Z^]bd[T]c UaP 3B 7T]bXVcT] Ta Pc VXeT SXV ^eTaQ[XZ ^V X]b_XaPcX^] cX[ Pc bT \d[XVWTSTa]T ^V WP]S[T _z _a^Q[T\Ta]T X]ST] ST e^ZbTa bXV U^a bc^aT 3d ZP] aX]VT cX[ 0aQTYSb\X[Y­cT[TU^]T] ^]bSPVT Z[ % ' _z cT[TU^] "" "' % # T[[Ta bT]ST T] \PX[ cX[ PaQTYSb\X[Y^TQaTeZPbbT]/b^RXP[aSV SZ ;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ PaQTYSb\X[Y^TcT[TU^]T]

GENERALFORSAMLING

Karrieretelefonen 7Pa Sd QadV U^a WY¬[_ cX[ _Tab^][XV PUZ[PaX]V ^V dSeXZ[X]V PU SXc Y^QU^a[­Q b^\ b^RXP[azS VXeTa. AX]V cX[ 3BÂ :PaaXTaTcT[TU^] 3d Uza T] WP[e cX\Tb R^PRWX]V PU T] TaUPaT] Z^]bd[T]c UaP 3B 7T]bXVcT] Ta Pc VXeT bc­ccT cX[ ^V dSU^aSaT SX]T TV]T cP]ZTa ^\ SX] Y^Q\¬b bXVT UaT\cXS oQT] \P]SPVT Z[ $ ' _z cT[TU^] "" (" " ;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ ZPaaXTaTcT[TU^]

5PVVad__T] 0[Z^W^[QTWP]S[TaT X]eXcTaTa cX[ cT\PSPV ^\ ZeP[XcTc X P[Z^W^[QTWP]S [X]VT] ?z _a^VaP\\Tc Ta) 0UW¬]VXVWTSbQTWP]S[X]V STa Ta \z[ aTccTc ST\ STa T[[Tab Q[XeTa edaSTaTc b^\ e¬aT]ST U^a Sza[XVT cX[ Pc \^ScPVT X]cT]bXe QTWP]S[X]V _z 1[z :^ab A^[S BZ^e 5P\X[XT ^V ]Tce¬aZb^aXT]cTaTc P[Z^W^[ QTWP]S[X]V X 7^[bcTQa^ :^\\d]T 5PbT^_ST[c QTWP]S[X]V X oaWdb :^\ \d]T ;¬b \TaT _z UPVVad__T]b WYT\\TbXST _z fff b^RXP[aSV SZ UPVVad__Ta 3Tc bZTa ! ]^eT\QTa Z[ ( " ½ " " _z 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T X >ST]bT CX[\T[SX]V ]d cX[ t]P[ 8]RTTa dX]/PPaWdb SZ T[[Ta _z c[U '&" &' !"" "' %


DS:NU

DS-Kalender SDS har fået venner – vil du være én af dem?

5>C>) B20=?8G

SYRIEN RUNDT

Rejse for seniorer BT]X^aTa X]SQhSTb cX[ T] ad]SaTYbT X BhaXT] \TS BPPS^d <^daRWTS b^\ aTYbT[TSTa 7P] Ta U­Sc X BhaXT] \T] WPa Q^Tc X 3P]\PaZ bXST] (& 7P] Ta dSSP]]Tc b^RX^]^\ UaP AD2 ^V Y^da]P[Xbc >V WP] WPa [TSTc Zd[cdadSeTZb[X]VTa \T[[T\ =^aST] ^V BhaXT] EX QTb­VTa Q[P]Sc P]STc D\PhhPc <^bZTT] X 3P\PbZdb b[T]caTa VT]]T\ B^d`dT] We^a STa ZP] WP]S[Tb ^V SaXZZTa PaPQXbZ ZPUUT T[[Ta cWT X STc QTa­\cT ^V QTahVcTST cTWdb 0[ APdSPP 8 ST] VP\[T a^\TabZT Qh 7^\b QTb­VTa eX Q[ P Zd[cdaWdbTc ^V ST] PaP\¬XbZT Qh <PP[^d[P ^V ST]b Z[^bcTa 1zST X ;PccPZXP 7^\b ^V ?P[\haP bZP[ eX QTb­VT Zd[cdaRWTUTa ^V X 0[T__^ bTa eX QhT]b RXcPST[ \TS a^\TabZ PaPQXbZ _TabXbZ ^V ^ccWd\]XbZT Zd[cdaTa EX Z^\\Ta X Tc bhaXbZ WYT\ ^V Z^abaXSSTaQ^a VT] 2aPR 3T 2WTeXP[[XTa EX QTb­VTa ?P[\haP \TS ST QTePaTST QhV]X]VTa UaP ST] WT[[T]XbcX bZT a^\TabZT ^V PaPQXbZT Vd[SP[STa CX[QPVT X 3P\PbZdb \­STb eX \TS <^dUcXT] PU BhaXT] BT _a^VaP\\Tc _z fff b^RXP[aSV SZ bT]X^a bTZcX^] T[[Ta Uz \TaT Pc eXST W^b PaaP]V­aTa]T) D[[P 5P[cd\ cT[TU^] % & $& ( ^V 9­aVT] :d]bc\P]] cT[TU^] ""! '$'% 3Ta Ta PUaTYbT !" P_aX[ ^V WYT\Z^\bc " P_aX[ ! CdaT] Z^bcTa ' ($ Za CX[\T[SX]V ]d

BP\\T]b[dc]X]VT] PU 3P]bZT B^RXP[azSVXeTa bcdSTaT]ST B3B ËZ & ^Zc^QTa T] bc­c cTU^aT]X]V ½ B3BÂ ET]]Ta b^\ Ta T] U^aT]X]V PU cXS[XVTaT b^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST STa Ta ]de¬aT]ST \TS[T\\Ta PU 3P]bZ B^RXP[azSVX eTaU^aT]X]V 5^aT]X]VT]b U^a\z[ Ta Pc bc­ccT B3BÂ PaQTYST \TS Pc bZPQT ^_cX\P[T aP\\Ta ^V dSeXZ[X]V U^a UaT\cXST]b b^RXP[azSVXeTaT B3BÂ ET]]Ta ­]bZTa Pc Q[XeT STc ]Pcda[XVT bcTS Pc WT]eT]ST bXV U^a PZcXeT B3B \TS[T\\Ta STa ­]bZTa dSSP]]TST b^RXP[azSVXeTaTb _aPZcXbZT ^V \^aP[bZT bc­ccT cX[ STc bcdST]cTa_^[XcXbZT PaQTYST B3BÂ ET]]Ta WzQTa _z cX[b[dc]X]V UaP \P]VT dSSP]]TST b^RXP[azSVXeTaT STa ­]bZTa Pc U^aTVz b^\ V^ST TZbT\_[Ta ^V X]b_XaPc^aTa U^a STaTb UaT\cXSXVT Z^[[TVPTa 4a Sd T] PU ST\ bz Z^]cPZc B3BÂ ET]]Tab _a¬bXST]c Bd]T 2WaXbcT]bT] _z bd]TRW/V\PX[ R^\ T[[Ta cT[TU^] # & " & FAGLIGT UDSYN I NORD

Socialrådgiverne styrker og udvikler det faglige råderum ! \Pacb ! PUW^[STa ATVX^] =^aS T] cT\PSPV eX ZP[STa 5PV[XVc DSbh] EX b¬ccTa b^RXP[azSVXeTa]Tb ^V PaQTYSb_[PSbTa]Tb eXST] ^V TaUPaX]V X b_X[ :^ac bPVc T] SPV We^a UPVTc SXbZdcTaTb ^V Sd WPa T] \d[XVWTS U^a Pc Q[XeT Z[^VTaT 3TaU^a X]eXcTaTb Sd SX] PaQTYSb_[PSb ^V ^a VP]XbPcX^]Ta STa QTbZ¬UcXVTa bXV \TS b^RXP[c PaQTYST cX[ Pc PUW^[ST T] f^aZbW^_ _z 5PV[XVc DSbh] <PX[ SXc U^ab[PV cX[ aTVX^]bU^a\P]S B­aT] 0]STabT] _z bY/b^RXP[aSV SZ bT]Tbc ST RT\QTa 5^ab[PVTc bZP[ P]VXeT f^aZbW^__T]b T\]T ^V ÀËaT [X]YTaÀ ^\ X]SW^[STc B_­aVb\z[ ZP] aTccTb cX[ B­aT] 0]STabT] _z cT[TU^] '&" ( ($

;¬b \TaT ^\ PaaP]VT\T]cTa]T _z fff b^RXP[aSV SZ ZP[T]STa

( =>E4<14A =>A3 1A01A0=3 ?bhZXbZ 0?E ^V caXebT[b\z[X]V CT\PSPV U^a bXZZTaWTSbaT_a¬bT]cP]cTa & ½( =>E4<14A 4B194A6 B3BÂ zab\­ST ! ( BT _a^VaP\ ^V SPVb^aST] _z fff bSb]Tc SZ =>E4<14A BC A>B:8;34 5aP bcaTbb cX[ ^eTaQ[XZ CT\PTUcTa\XSSPV ^\ PaQTYSb\X[Y­ ^\ Pc _PbbT _z bXV bT[e X Tc PaQTYSb[Xe STa [Tc U­aTa cX[ bcaTbb =>E4<14A BH3 5A434A8280 1[Xe Z[^VTaT _z _T]bX^] ^V 0 ZPbbT 5haPUcT]b\­ST ^\ We^aSP] Sd Ta S¬ZZTc X _T] bX^]bZPbbT] ?:0 ^V WePS 5C5 0 ZP] cX[QhST ! =>E4<14A >34=B4 ?bhZXPcaX 5PVVad__T] ?bhZXPcaX W^[STa cT\PTUcTa\XSSPV ^\ _Tab^][XVWTSbU^abchaaT[bTa \TS U^Zdb _z _aPZbXb & =>E4<14A >34=B4 3Tc QP[P]RTaTST [TSTabZPQ ;TSTabTZcX^]T] W^[STa cT\PSPV ^\ We^aSP] \P] bZPQTa QP[P]RT X ST \^Sb¬c]X]VbUh[ScT U^aW^[S b^\ PaQTYSb[XeTc aT_a¬bT]cTaTa ( =>E4<14A >34=B4 BT[ebc¬]SXVT BTZcX^]T] U^a bT[ebc¬]SXVT W^[STa Zdabdb ^\ bhVTSPV_T]VTaTU^a\T] \TS 9T]b 5X]ZT[bcTX] !" =>E4<14A BH3 >34=B4 1[Xe Z[^VTaT _z _T]bX^] ^V 0 ZPbbT 5haPUcT]b\­ST ^\ We^aSP] Sd Ta S¬ZZTc X _T] bX^]bZPbbT] ?:0 ^V WePS 5C5 0 ZP] cX[QhST !# =>E4<14A BH3 >34=B4 1[Xe Z[^VTaT _z _T]bX^] ^V 0 ZPbbT 5haPUcT]b\­ST ^\ We^aSP] Sd Ta S¬ZZTc X _T] bX^]bZPbbT] ?:0 ^V WePS 5C5 0 ZP] cX[QhST

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! ( !$


5>C>) B20=?8G

Opdatér dig selv – og slip for restance B_Pa ^_ cX[ ! % Za^]Ta _z Zd] UT\ \X]dccTa 7Pa Sd V[T\c Pc ^_[hbT Pc Sd WPa UzTc Y^Q bz Sd bcPSXV QTcP[Ta [Pec Z^]cX]VT]c. :[XZ X]S _z b^RXP[aSV SZ bT[eQTcYT]X]V ^V aTc SX]T ^_[hb]X]VTa

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V 3B WPa UzTc ]hc \TS[T\b bhbcT\ ^V eX eX[ VTa]T dS]hccT P[c STc STc ZP] cX[ U^aST[ U^a \TS[T\\Ta]T 5^a Pc eX ZP] STc bZP[ eX WPeT ST aXVcXVT ^_ [hb]X]VTa ½ U^a TZbT\_T[ We^a \TS[T\\Ta]T PaQTYSTa ^V X]ST] U^a WeX[ZTc ^\azST Bz ZP] eX QTSaT \z[aTccT cX[QdS >Vbz X U^aQX]ST[bT \TS U^aWP]S[X]VTa ^V ^eTaT]bZ^\bc Ta STc V^Sc Pc eXST We^a \P]VT b^RXP[azSVXeTaT STa Ta P]bPc _z T] VXeT] PaQTYSb_[PSb 3TaU^a WPa 3B Xe¬aZbPc T] ZP\_PV]T U^a Pc Uz ^_SPcTaTc ^_[hb]X]VTa]T ^\ \TS[T\\Ta]T 3Ta Z­aTa T] Z^]ZdaaT] RT U^a Pc Uz P[[T cX[ Pc aTVXbcaTaT \PX[PSaTbbT ½ ^V ^_SPcTaT STaTb ^_[hb]X]VTa ]d ST Ta [^VVTc _z ½ ^V 3BÂ aTVX^]Ta Ta VzTc X VP]V \TS Pc VT]]T\Vz \TS[T\\Ta]T ^V Q[P]Sc

P]STc d]STab­VT ^\ ST STa Ta aTVXbcaTaTc b^\ PaQTYSb [­bT T[[Ta SX\XccT]STa bcPSXV Ta STc T[[Ta ^\ ST WPa V[T\c Pc VXeT QTbZTS cX[ 3B 8 ST] U^aQX]ST[bT Ta STa X]SU­ac P\]TbcX X]ScX[ UTQadPa ! bz ST STa WPa e¬aTc aTVXbcaTaTc \TS U^aZTac Z^]cX] VT]cbPcb b[X__Ta U^a Pc QTcP[T aTbcP]RT U^a ST] _TaX^ST We^a ST WPa QTcP[c U^aZTac Z^]cX]VT]c 3Ta ZP] e¬aT ^_ cX[ !% Za Pc b_PaT

3d ZP] bT[e ¬]SaT SX]T ^_[hb]X]VTa _z b^RXP[aSV SZ bT[e QTcYT]X]V 3aX[[Ta STc bz aX]V cX[ \TS[T\bPUST[X]VT] _z cT[TU^] """' % &% \T[[T\ Z[ ( !

NYT FRA DIN FAGGRUPPE: 05 9>DA=0;8BC 940==4CC4 D;=8CB

B0==4 AD18=:4 B>280;Ao368E4A

Nedskæringer opløser børnefamilier 4UcTa X zaTeXb Pc WPeT e¬aTc W^[Sc X Tc ­Z^]^ \XbZ YTa]VaTQ ZP] Z^\\d]Ta]T VT]TaT[c XZZT TUcTaZ^\\T ST cadTST Q­a]TUP\X[XTab QTW^e U^a bc­ccT HSTa\TaT bcXVTa P]cP[[Tc PU Q­a]T UP\X[XTa STa TUcTab_­aVTa WY¬[_ ^V bc­ccT ½ ^V bP\\T][PVc QTchSTa STc Pc b^RXP[azSVXeTa]Tb PaQTYST X QTQ^TaazSVXe]X]VTa]T [P]Vc UaP a¬ZZTa cX[ SXbbT UP\X[XTa ATbd[cPcTc Ta U^a bcT\\T]ST U^ac¬[[Ta b^RXP[azSVXeTa BP]]T AdQX]ZT UaP UPVVad__T] PU b^RXP[azSVXeTaT P]bPc X QTQ^TaazSVXe]X]VT]) EX bTa X QTQ^TaazSVXe]X]VTa]T Z^]bTZeT] bTa]T PU Z^\\d]Ta]Tb cX[QPVTW^[ST]WTS \TS bc­ccT cX[ SXbbT Q­a]TUP\X[XTa E¬abc Ta Pc eX ^_[TeTa ÌTaT STb_TaPcT bcaTbbTST U^a¬[SaT STa ZPbcTa Wz]SZ[¬STc X aX]VT] ^V eX[ WPeT STaTb Q­a] P]QaPVc U^aSX ST XZZT [¬]VTaT \PVcTa Pc Z¬\_T U^a Pc Uz WY¬[_ EX bTa ÌTaT UP\X[XTa STa VTa]T eX[ W^[ST bP\\T] \T] b^\ aTT[c Ta eTS Pc Vz X ^_[­b]X]V U^aSX ST !% B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! (

XZZT Uza ST] WT[c ]­SeT]SXVT _¬SPV^VXbZT T[[Ta _bhZ^[^VXbZT bc­ccT 3T WPa Q­a] STa U^a TZbT\_T[ P[c U^a [¬]VT WPa VzTc X STc U^aZTacT bZ^[TcX[QdS ^V b^\ STaU^a XZZT ZP] \^cXeTaTb cX[ Pc \­ST ^_ 3Ta Ta ^Vbz Q­a] STa _z Vad]S PU UP\X[XT]b ca¬]VcT ­Z^]^\X XZZT W^[STa UTaXT Yd[ T[[Ta Vza cX[ b_^ac ^V UaXcXSbPZcXeXcTcTa [XVTb^\ ZP\\TaPcTa]T 5^a ^b STa WPa e^aTb WeTaSPV X STccT \X[Y­ bcza Z^]bTZeT]bTa]T [hbT]ST Z[Pac 1­a]T]T Uza bz [XSc dS PU STaTb bZ^[TVP]V Pc ST Uza be¬ac eTS Pc ahZZT eXSTaT UaP UP\X[XT]b b^RXP[T ]XeTPd 3Tc Ta WT[[Ta X]VT] ]hWTS Pc P]QaX] VT[bTa Z^bcTa bP\Ud]STc ^V UP\X[XTa]T Shac 3TaU^a VXeTa STc X]VT] \T]X]V Pc ahZZT Q­a] dS PU UP\X[XTa We^a ST U^a\T]c[XV Zd]]T e¬aT Q[TeTc WeXb ST WPeST UzTc cX[bca¬ZZT[XV WY¬[_ bXVTa BP]]T AdQX]ZT 7d] U^aZ[PaTa Pc QTQ^TaazSVXe]X]VTa]T bc­c cTa QTQ^Ta]T ^V WY¬[_Ta ST\ \TS P]ZTa ^V

Z[PVTa \T] ^Vbz Pc STc [P]Vc UaP Ta WeTa VP]V Pc ST Uza aTbb^daRTa cX[ Pc VXeT UP\X[XTa]T ST] ]­SeT]SXVT WY¬[_) 8]S X\T[[T\ U­[Ta eX ^b \TVTc \PVcTb[­bT \T] eX bTa ^Vbz WzQ ^V ^_[TeTa bdRRTbTa 8 WeTaSPVT] W^[STa eX VTYbcT] ^__T eTS ^Vbz Pc PVTaT _z Tc ^eTa^aS]Tc _[P] 4] P]ST] eXVcXV ST[ PU e^aTb ^_VPeT Ta Pc U^a\XS[T e^aTb eXST] cX[ ST _^[XcXbZT QTb[dc]X]VbcPVTaT EX cP[Ta bP\\T] _z ce¬ab PU [P]STc ½ X UPVVad__T] ^V P]SaT aTVXTa ½ ^V eX ST[Ta e^aTb eXST] ]za T]ZT[cT Z^\\d]Ta WPa bZPQc ]hc¬]ZT]ST ^V TUUTZcXeT _a^Q[T\[­b]X]VTa b^\ P]SaT ZP] X]b_XaTaTb PU 7TadS^eTa WPa eX VT]]T\ 3B W­aX]VbaTc ^V Ta X SXP[^V \TS QzST U^[ZTcX]Vb _^[XcXZTaT ^V Z^\\d]P[T _^[XcXZTaT bz eX V­a P[c WePS STa bcza X e^aTb \PVc U^a Pc azQT _^[XcXZTa]T ^_ YTP]]TccTd[]Xcb/V\PX[ R^\


SUF 0 ]]^]RTa

Den Sociale Udviklingsfond

SUF tilbyder: Bo-Selv som alternativ til døgnanbringelse Efterværn, § 52, stk. 3 nr. 7, § 76, § 85 Opgangsfællesskaber Afgiftning / Akut beredskab Bosteder for psykisk syge unge Alternativ afsoning Mentor-ordning Udredning

Målgrupper: Unge med sociale og/eller psykiske vanskeligheder Unge med kriminel baggrund Sent udviklede Misbrugere Dobbeltdiagnoser DAMP/ADHD Aspergers syndrom &SVHIVPMRI Q ¾ SUF har afdelinger over hele landet. Kontakt os på tlf. 86 19 28 00 eller læs om vore aktiviteter på

Foto: Shutterstock

www.suf.dk

Slip din viden løs Er du socialrådgiver / socialformidler med bagagen fuld af kompetencer og erfaring, så kom til KAVALERIET. Vi giver dig mulighed for at slippe din viden løs og gøre en forskel hos vores kunder. Som vikar får du tilbudt et arbejdsliv, som er rigt på faglige udforKYPUNLY VN ]HYPH[PVU /]PZ K\ LY ÅLRZPILS LUNHNLYL[ og løsningsorienteret, så læs mere om jobbet på www.kavaleriet.dk – eller kontakt os på 3930 9603. KAVALERIET er en værdidrevet virksomhed. Vi har fokus på dialog, kompetence, handlekraft, engagement og nytænkning i alt, hvad vi foretager os. Vi dækker hele landet og leverer vikar- og konsulentydelser til både virksomheder og private, der vil gøre en forskel – i tide.

!&


# # 0 ]]^]RTa

$## # # # # " #! # #"-

# ! $# $ $ %$ !

'PSFCZHHFMTF BG BOCSJOHFMTFS 'BNJMJFCFWBSFOEF JOETBUT J IKFNNFU IFMF E HOFU *OTUJUVU GPS 'BNJMJF6EWJLMJOH ZEFS IK MQ UJM 1SBLUJTLF PQHBWFS J GBNJMJFO &UBCMFSJOH BG GBTUF SZUNFS PH SVUJOFS 'BNJMJFNFEMFNNFS NFE QTZLJTLF VEGPSESJOHFS 'BNJMJFNFEMFNNFS NFE NJTCSVHTQSPCMFNFS "U WBSFUBHF C SOT VEWJLMJOH QÌ GPSTLFMMJHF BMEFSTUSJO 'PS MESFT VEGPSESJOHFS TPN QBS GPS MESF PH TBNBSCFKET QBSUOFSF UJM EJWFSTF JOTUJUVUJPOFS 'BNJMJFO OÌS EF IBS CFIPW QÌ GPSTLFMMJHF UJEFS J E HOFU

#FIBOEMJOHFO

-" # %#+%#$#,%#! #(&'& " # # %#'&%#$#''%#!

# 3 # $ 5 % % $*$ $*$ $ 4$0$*$)2,'$

$,.$21$,'$+.$*$ - &

5BHFS VEHBOHTQVOLU J TZTUFNJTL UFPSJ PH NFUPEF IWPS EFO W SET UUFOEF TBNUBMF FS DFOUSBM PH CZHHFS QÌ SFMBUJPOFSOF C SO PH GPS MESF JNFMMFN #FTUÌS BG QTZLPMPHTBNUBMFS QSBLUJTL Q EBHPHJTL JOETBUT PH GBNJMJFLVSTFS 5W SGBHMJHU TBNBSCFKEF PH GBNJMJFBSCFKEF VHFLVSTFS Y ÌSMJHU

'PS MESFLVSTFS OFUW SLTTLBCFOEF

4VQFSWJTJPO UJM JOWPMWFSFEF GBHHSVQQFS 3JOH GPS HSBUJT PH VGPSQMJHUFOEF PQM H PH CSPDIVSFNBUFSJBMF ,MJOJTL QTZLPMPH +PIO 'BMLFOCFSH 5MG

KPIOGBMLFOCFSH!NBJM EL XXX PNWFOEUGBNJMJFQMFKF EL

/ " $ $($

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Bofællesskabet Rosenly Tilbud om døgnophold for enlige-, etniske minoritets-kvinder og deres børn Rosenly tilbyder: UÊÊ»(ÛiL> i»ÊÌ Ê ÕÃ Ê Ê`iÌÊ`> à iÊÃ> vÕ ` UÊÊ }Ê ÊÀ }i Ê }ÊÃ Õ iÊ } Ûi ÃiÀ UÊÊ-Ì©ÌÌiÊÌ ÊÀ i Êà Êi iv ÀéÀ}iÀÊ }Ê À UÊÊ-Ì©ÌÌiÊÌ Ê «LÞ} }Ê>vÊ iÌÛCÀ UÊÊ ©Li `iÊ ` Û `Õi ÊÛi i` }Ê }ÊÀF`} Û } UÊÊ C «ÊÌ ÊÃi Û C « Õ > ÊLiÌ> }\Ê À°ÊÓÓ°xÓnÊ«À°ÊL>À iL iÀi ÃÊÊLiÌ> }\Ê À°ÊÊÊÓ°xää

2ELEASING POLITICAL PRISONERS WORLDWIDE $IN UNDERSKRIFT KAN REDDE LIV (VERT ÍR BLIVER mERE HUNDREDE MENNESKER L SLADT I FORL NGELSE AF !MNESTY )NTERNATIONALS BREVAKTIONER , S MERE OG SKRIV FOR LIV PÍ AMNESTY DK

!'

Kontakt: i`iÀÊ >À > iÊ Àj\Ê/ v°ÊÎ Ê{xÊx£Ê{äÊi iÀÊ i > \Êrosenly@santlukas.dkÊv ÀÊÞ`iÀ }iÀiÊ « Þà }iÀ°Ê Læs mere på: www.sanktlukas.dk Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er en moderne arbejdsplads med godt 300 medarbejdere samt hjem for et diakonifællesskab, hvor en del af medlemmerne arbejder på nøgleposter i huset. Et sted, hvor pionerånd og omsorg for medmennesket går hånd i hånd.


Børns problemer skal løses i familien - forbyggende arbejde ÌÊ`©} Ì LÕ`ÊÌ Ê}À>Û `i]ÊÕ }iÊ ©`ÀiÊ }Êv> iÀÊ`iÀÊ >ÀÊÃFÊÃÌ ÀiÊ Ã V > i]Ê«ÃÞ Ã iÊ }Éi iÀÊ ÃLÀÕ}ëÀ L i iÀ]Ê>ÌÊ`iÊ >ÀÊLÀÕ}Êv ÀÊ Lià ÞÌÌi`iÊÀ> iÀÊv ÀÊ>ÌÊà ÀiÊL>À iÌÃÊÌÀ ÛÃi ° UÊÊÅÊxäÊÕ `iÀé}i ÃiÀ UÊÊ ÕÌLiÀi`à >LÊ UÊÊ v >À }Ãv À ©L UÊÊ ÀC `iÀ «iÌi ViÕ `iÀé}i Ãi UÊÊ ©} Li > ` } UÊÊ ` Û `Õi ÊLi > ` }Ê>vÊL>À iÌ UÊÊ ÌiÀ Êà iÊ­ä°ÊqÊÇ°Ê >ÃÃi® UÊÊ ÀC `ÀiÕ `iÀÛ Ã } UÊÊ ` Û `Õi ]Ê«>ÀÊ }Êv> iLi > ` } UÊÊ*À> Ì Ã Ê«C`>} } à ÊLi > ` }

Borgerstyret Personlig Assistance - lad os hjælpe 0 ]]^]RTa

FAMILIEBEHANDLING

Efter den nye lovgivning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan en borger nu frit vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som HandicapHjælp Danmark. HandicapHjælp Danmark leverer skræddersyede BPA ydelser og hjælper bl.a. med: Ŷ Udbetaling af løn til hjælpere Ŷ Indberetning til Skat, ATP og feriekonto Ŷ Kontrakt på hjælpere Ŷ Forsikring af hjælpere Ŷ Indberetning af sygedagpenge samt barselsordning Ŷ Indberetning af lønstatistikker til Danmarks Statistik

- Ê }iÌÊ ÞÌÊÌ LÞ`iÃÊLi > ` }Ê>vÊÌÀ>Õ >Ì ÃiÀi`iÊ Û `iÀÊ Êi Ê Û `i}ÀÕ««i°

Borgeren får tilknyttet en fast kontaktperson samt adgang til et IT system, som gør det nemt og hurtigt at oprette hjælpere, lave vagtplaner, indberette timer til vores lønkontor m.m.

}ÀÕ ` >}ÌÊ£É{Ê£ Ç

> iVi ÌiÀÊ ÞÀiLÞ]Ê6iÃÌiÀLÞÛi Êx]ÊÈnx{Ê i i] ÊÇxÊÓxÊxäÊnx]Ê`ÞÀiLÞJ>`À°` ]ÊÜÜÜ°`ÞÀiLÞ°`

D

A

N

M

A

R

K

DPersonligAog professionel N hjælp M til handicappede A R

K

HandicapHjælp Danmark HandicapHjælp Danmark Stationsalléen 42,42, 1. sal Stationsalléen 1. sal 2730 Herlev 2730 Herlev Tlf:Tlf: 88 88 88 88 71 71 71 71 www.hhdanmark.dk www.hhdanmark.dk

ikarformidlingen Formidling af socialrådgivere og socialformidlere K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc h³\Zg Yn\i^\Z hdX^Vag Y\^kZgZ d\ hdX^Va[dgb^YaZgZ =Vg Yj anhi i^a cnZ jY[dgYg^c\Zg d\ Zg Yj Yn\i^\ d\ Zc\V\ZgZi! Zg YZi Y^\ k^ bVc\aZg K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc `Vc i^aWnYZ Y^\ k^`Vg^ViZg V[ `dgiZgZ ZaaZg a²c\ZgZ kVg^\]ZY ^ ]ZaZ 9VcbVg`

K^a Yj ]³gZ bZgZ db _dWWZi hdb k^`Vg! `dciV`i dh e / ,% '+ +% %* H_²aaVcY ,% '+ +% %& ?naaVcY d\ ;nc

=kdg[dg VgWZ_YZ [dg K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc4 EZch^dc [gV &# YV\ H`ViiZ[g^ `³ghZahi^aa²\ ^]i# HiViZch iV`hiZg ;g^]ZY i^a Vi k²a\Z VgWZ_Yhi^Y d\ hiZY <dYZ VgWZ_Yh[dg]daY I_Zc bZaaZb (%"()#%%% `g# eg# b cZY NYZga^\ZgZ ^c[d hZ d\h lll#k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y` ZaaZg h`g^k i^a ^c[d5k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y`

L_aWhXkh[Wk[j \eh ieY_Wbh Z]_l[h[ e] ieY_Wb\ehc_Zb[h[ K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc H_²aaVcY IVVhigje =dkZY\VYZ .' '+(% IVVhigje

K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc ?naaVcY H³cYZgWgd\VYZ &' 8 -,%% =dghZch !(


SUPERVISION = ORGANISATION = LEDELSE = SAMARBEJDE = COACHING

0 ]]^]RTa

COACHINGUDDANNELSER

Brug din stemme!

DYNAMISK COACHING FOR LEDERE Udvid dine ledelseskompetencer - skab organisatoriske resultater, muligheder og udvikling med ledelsesbaseret coaching = 2/; +4 :*,57*7+4*+ 2+*+7 *+7 5-8B 1'4 89/22+ 86@7-83B2+4+ 5- /11+ 1:4 give svarene i en anerkendende og ,7+3'*7+99+9 )5')./4= ?7 '9 89/22+ */- 675,+88/54+29 9/2 7B*/-.+* ,57 :*;/12/4- ', */4+ 3+* arbejderes potentiale samtidig med, '9 *: ,'89.52*+7 2+*+28+8'86+19+9

Der er kamp om pladserne som delegeret i din pensionskasse. Og derfor er der valg i

= #/2+-4 */- 9+57/ 5- ;/*+4 53 2+*+2 8+8('8+7+9 )5')./4- 5- ',67@; *+9 i praksis K:78+9 (+89B7 ', *'-+ ,57*+29 6B moduler

‡ 5HJLRQ +RYHGVWDGHQ ‡ 5HJLRQ 6\GGDQPDUN RJ ‡ 5HJLRQ 1RUGM\OODQG

7/8 17 ,57 1:78+9 +1812 ,751589 5- 3538 <9 .52* 89'79+7 ,+(7:'7

Du kan stemme elektronisk eller pĂĽ en stemmeseddel. Du skal afgive din stemme senest 14. november 2009.

DYNAMISK COACHING FOR FAGPROFESSIONELLE $*;/* */9 ,'-675,+88/54+22+ 7+6+795/7+ 3+* )5')./4-+48 ,7+3'*7+99+*+ muligheder >8B *: 853 1536+9+49 ,'-675,+8 = ?7 '9 89/22+ */- 675,+88/54+29 5 *<4'3/81 9/2 7B*/-.+* ,57 :*;/12/4- ', 8/54+2 1'4 -@7+ +4 ,5781+2 3+* hjerte og hjerne! andre menneskers potentiale = #7?4 */4+ +;4+7 9/2 '9 81'(+ +9 '4+7 kendende, udviklende og reflekteret dialogrum = #/2+-4 */- 9+57/ 5- ;/*+4 5- ',67@; det i praksis

PĂĽ pka.dk kan du se kandidaternes prĂŚsentation af dem selv.

K:78+9 (+89B7 ', *'-+ ,57*+29 6B moduler 7/8 17 ,57 1:78+9 +1812 ,751589 5- 3538 <9 .52* 89'79+7 3'798

3¤Z TLYL Wr ^^^ HSIH[YVZ KR LSSLY YPUN VN O¼Y U¤YTLYL Wr

Albatros

VESTERGADE 41 = 8000 Ă…RHUS C TLF. 86 18 57 55 = WWW.ALBATROS.DK

Stress temadag Vestegnens Erhvervscenter inviterer offentlige virksomheder og institutioner til temadag om stress den 19. november kl. 09.00-14.00, i Kulturhuset Kilden, Brøndby Stress kan bekÌmpes Stress bliver stadig mere udbredt. Det er dyrt for kommunerne og har store menneskelige omkostninger for de, som rammes. For at kunne bekÌmpe stress er det vigtigt med viden, en viden som Vestegnens Erhvervscenter har.

Vi skaber mĂĽlbare resultater Vestegnens Erhvervscenter har stor

"

succes med büde undervisning og behandlingsforløb indenfor stressomrüdet. 80% af deltagerne raskmeldes efter forløb hos os. Kom og hør nÌrmere om vores tilbud og kompetencer og bliv blandt andet klogere pü Hvad er stress, og hvad er ikke stress? Hvordan kommer man stress til livs? Hvordan forholder man sig bedst til mennesker med stress?

7 7 7

Bobby Zachariae er gĂŚsteforelĂŚser ved arrangementet.

Praktiske oplysninger Tilmelding til temadag hos Vestegnens Erhvervscenter (43 28 33 00) eller pĂĽ vestegnens@brondby.dk Det er gratis at deltage. Kom gerne ere fra samme sted.Tilmeldingsfrist er d. 12/11-2009, hvorefter du modtager endelig bekrĂŚftelse. Temadagen afholdes i Kulturhuset Kilden, NygĂĽrds Plads 31, 2605 Brøndby

Vestegnens Erhvervscenter ¡ Knudslundsvej 33 ¡ 2605 Brøndby ¡ Tlf.: 4328 3300 vestegnens@brondby.dk ¡ www.vestegnens.dk


Kursus i systemisk og narrativ samtalepraksis Med start i 2010 tilbyder Multiversitetet i henholdsvis Århus og Hillerød, et toårigt kursus i systemisk og narrativ samtalepraksis.

Målgruppe Kurset henvender sig til professionelle, der har samtaler med enkelte, par, familier og/eller har opgaver, der organiserer møder mellem klienter og professionelle (f.eks. netværksmøder og supervision) som en del af deres arbejde.

Kursets formål Den systemisk-narative tradition, der er kursets primære teoretiske og praktiske referenceramme, leverer såvel teoretisk som praktisk inspiration til - at gennemføre og udvikle samtaler på ovenstående grundlag.

- måder at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som den enkelte støder ind i, i sin praksis.

CAFA - Undersøgelser og foranstaltninger i forhold til børn, unge og familier

0 ]]^]RTa

-et netværk af systemiske og narrative praktikere

- Supervison, konsultation, coaching og undervisning til fagfolk. CAFA afholder konference om netværks- og slægtspleje tirsdag d. 16. marts 2010. Læs mere om konferencen på www.cafa.dk.

- evnen til at se sig selv og sin praksis i en organisatorisk kontekst.

Kursets form Kurset vil være en blanding af oplæg fra underviserne, øvelser, rollespil, interviewtræning, små workshops med afsæt i kursistens medbragte eksempler på deres arbejde.

Underviser Mats Widsell og John Gurnæs Se Multiversitetets hjemmeside www.multiversitetet.dk for videre information eller kontakt Mats Widsell på tel. 40 56 61 82 eller mats@widsell.dk

www.cafa.dk Tlf. 46 37 32 32 - E-mail: cafa@cafa.dk

Vil du gøre en forskel, bliv socialrådgivervikar! Hos Hartmanns får du muligheden for at gøre en forskel for dig selv, dine kollegaer og dit fag Vi tilbyder dig vikarjob, som matcher dine ønsker, kvalifikationer og krav. Du får faglig sparring og en personlig personalekonsulent tilknyttet. Vi afholder netværks-caféer og kurser for nyuddannede.

Overskud, gå-på-mod og “hår på brystet” Hos Hartmanns har vi de bedste socialrådgivere. Det er altafgørende, at du kan agere selvstændigt på dine opgaver fra dag ét samt holde et højt fagligt niveau.

Hartmanns er en holdningsvirksomhed! Når du er vikar i Hartmanns, er du ansat i en værdibaseret virksomhed, som tager del i det sociale ansvar. Hartmanns arbejder ud fra værdierne: gensidig respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation.

Velafgrænsede opgaver og faglig fordybelse

Send din ansøgning og CV

Som vikar i Hartmanns har du mulighed for at bruge din faglighed til at fordybe dig i på forhånd veldefinerede opgaver. Den første dag i dit vikariet tager vi med ud på din arbejdsplads og afstemmer gensidige forventninger. Vi er garant for, at du får en god oplevelse gennem hele vikariatet - både fagligt og personligt.

til markedschef Hanne Nyström på hanne.nystroem@hartmanns.dk eller personalekonsulent Connie Sørensen på connie. sorensen@hartmanns.dk.

Hanne Nyström +45 41 21 13 20 - Connie Sørensen +45 41 21 13 85 Tlf: +45 70 20 03 83 · www.hartmanns.dk · www.hartmanns.pl "


0 ]]^]RTa

Få bedre råd

Tegn Studi er du en ef done rer B orsikring, til IC AUTA 10 N pro 0 kr. Anbe jekterne. * fa Syge pleje let af Land studerend ssam es slutn mening

Med en Studieforsikring i BAUTA er du sikret til lav pris Studieforsikringen omfatter Indboforsikring Rejseforsikring Verden inkl. afbestillingsforsikring Ulykkesforsikring

>

Prisen for Studieforsikringen er 328-424 kr. pr. kvartal (indeks 2009) alt efter, hvor du bor. Spar 8 % ved at betale én gang om året.

Har du en Studieforsikring i BAUTA, kan du få 25 % studierabat på Bil-, Motorcykel- og Knallertforsikring

BAUTA FORSIKRING A/S

www.lb.dk - Tlf.: 3315 1545 * BAUTA donerer i perioden 1. august 2009 til og med 31. december 2009, 100 kr. for hver Studieforsikring, der bliver tegnet i BAUTA "!

<


Du kan købe UNICEF kort üret rundt. Ring: 35 27 38 00 eller besøg www.unicef.dk

"LIVèFRISKETè OPèSOMè VIKARèIè !DECCO

0 ]]^]RTa

HjÌlp børn i nød!

(ARè DUè LYSTè TILè ATè GENOPFRISKE è HVORFORè DUè VALGTEè ATè BLIVEè SOCIALRĂŒDGIVER è ERè DETè NU è DUè SKALè UDFORDREè DIGè SELVèMEDèNYEèOGèSPÂ?NDENDEèOPGAVER -ĂŒSKEĂŚ ERĂŚ DUĂŚ KÂ’RTĂŚ SURĂŚ IĂŚ RUTINENĂŚ OGĂŚ TRÂ?NGERĂŚ TILĂŚ ATĂŚ FYLDEĂŚ KALENDERENĂŚMEDĂŚANDETĂŚENDĂŚMÂ’DER ĂŚ 6IĂŚOPLEVERĂŚENĂŚMARKANTĂŚSTIGNINGĂŚIĂŚEFTERSPÂ’RGSLENĂŚPĂŒĂŚDY GTIGEĂŚ OGĂŚ mEKSIBLEĂŚ RĂŒDGIVEREĂŚ nĂŚ GERNEĂŚ MEDĂŚ MANGEĂŚ ĂŒRSĂŚ ERFARING ĂŚ 7777 2320 ĂŚ2INGèTILèOSèPĂŒè è èOGè HÂ’RèMEREèOMèVORESèTILBUDèTILèDIG %RĂŚDUĂŚFRISKĂŚOGĂŚNYUDDANNET ĂŚHARĂŚVIĂŚOGSĂŒĂŚVIKARIATER ĂŚDERĂŚSVARERĂŚTILĂŚ DINEĂŚKVALIlKATIONERĂŚOGĂŚGIVERĂŚDIGĂŚGODEĂŚERFARINGERĂŚIĂŚDITĂŚFAG

7777 2320 ç ADECCO DK

BEDRE FOR BORGERNE Borgere, der er visiteret til hjĂŚlp efter § 95 og 96, har nu mulighed for at overdrage deres arbejdsgiveransvar. Det giver ikke bare nye muligheder for borgerne – det giver ogsĂĽ fordele for kommunen. Med BPAssistent planlĂŚgger borgeren selv hverdagen, men slipper for at holde styr pĂĽ løn, forsikring og arbejdsgiverregler – alt det tager vi os af. Din kommune fĂĽr bedre overblik over udgifterne og skal bruge mindre tid pĂĽ administration og kontrol – og heller ikke bekymre sig om hverken rekruttering, vagter eller vikardĂŚkning. Med andre ord er BPAssistent nemmere og billigere for kommunen og bedre for borgerne. Se fordelene med BPAssistent pĂĽ www.formidlingen.dk – eller ring for generel og uforpligtende drøftelse af din kommunes muligheder og udfordringer med BPA

""


! (

BcX[[X]VbP]]^]RTa

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

BT]S SX] P]]^]RT cX[ 36 <TSXP Pb 6P\\T[c^ae ' #$& :­QT]WPe] : c[U) & !& $$ UPg & !& $% T[[Ta T_^bc/SV\TSXP SZ

B83BC4 5A8BC 5>A 8=3;4E4A8=6 D3:><<4A

B^RXP[azSVXeTaT] ]a ! B^RXP[azSVXeTaT] ]a ! B^RXP[azSVXeTaT] ]a

% ]^eT\QTa !$ bT_cT\QTa STRT\QTa

( ]^eT\QTa ' ^Zc^QTa & YP]dPa

3TPS[X]T Z[ !

til Jobcenteret ... søger vi vejledere/virksomhedskonsulenter - og vi vil ha’ din ansøgning med i bunken! Vi ruster os til de nye udfordringer med større ledighed og nye opgaver. Derfor søger vi folk til: ™ vejlednings- og afklaringsforløb, samt jobsøgningsforløb for ledige ™ virksomhedsservice og etablering af praktisk samarbejde mellem jobcenter og virksomhed, sammen skal vi fastholde borgerne og sørge for afklarings- og indslusningsforløb pĂĽ arbejdsmarkedet. Du kommer til at arbejde med forskellige mĂĽlgrupper herunder unge og voksne – mere og mindre arbejdsparate – bĂĽde individuelt og i holdforløb. Har du erfaring med mĂĽlgrupperne og erfaring som vejleder eller virksomhedskonsulent hĂĽber vi meget at se din ansøgning hos os! I Rødovre Jobcenter lĂŚgger vi vĂŚgt pĂĽ metodeudvikling og den fĂŚlles energi, nĂĽr vi skal nĂĽ de gode resultater. Vi lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ det gode arbejdsmiljø – der bl.a. indebĂŚrer stor indydelse pĂĽ eget arbejde.

Mere information Har du ere spørgsmĂĽl, kan du kontakte Teamchef Vigga Pedersen pĂĽ telefon 36 37 70 60. Vi behandler ansøgningerne efterhĂĽnden som de kommer ind og holder ansĂŚttelsessamtaler løbende. AnsĂŚttelse Løn- og ansĂŚttelsesforhold efter gĂŚldende overenskomst og efter principperne i den lokale løndannelse. Ansøgning Vi vil meget gerne have din ansøgning hurtigst muligt og senest den 24. november 2009. Send den med relevante bilag til Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller pĂĽ e-mail rk@ rk.dk. MĂŚrk ansøgningen / skriv i emnelinjen: Personaleafdelingen /09.03360.

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med gratis motionsfaciliteter samt en sundhedsordning med fysioterapi, helbredstjek og massage.

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ^_U^aSaTa P]]^]R­aTa]T cX[ Pc bXV]P[TaT Tc ­]bZT ^\ [XVTbcX[[X]V ^V \P]VU^[SXVWTS _z PaQTYSb_[PSbTa]T "#


! (

Vi søger derfor en ny dynamisk leder, som kan stü i spidsen for den fortsatte drift og udvikling af institutionen. Dohns Minde indgür i Gentofte Kommunes samlede tilbud af sociale institutioner pü børne- og ungeomrüdet, som omfatter Dohns Minde og Gentofte Kommune har et tÌt samarbejde. Gentofte Kommune vÌgter en udviklingsorienteret tilgang i samarbejdet med fokus pü fÌlles udviklingsomrüder for alle institutionerne. I disse ür er der sÌrlig fokus pü brugerinddragelse, inklusion og magtanvendelser. Dohns Minde er endvidere aktuelt i gang med et større udviklingsforløb omkring kommunikation og samarbejde og en styrkelse af den fÌlles pÌdagogiske platform og de pÌdagogiske metoder. Generelt er børne- og ungeomrüdet i Danmark i forandring, og der stilles nye krav til indsatserne pü omrüdet. Ogsü institutionerne vil blive stillet over for nye udfordringer i fremtiden, hvor tilbud og indsatser skal tilpasses, omlÌgges og udvikles. Vi søger derfor en leder, som kan understøtte og videreføre den igangvÌrende udviklingsproces pü Dohns Minde og vÌre drivkraft i forhold til løbende at matche institutionens tilbud med omverdenens behov og krav.

videreudvikling af tilbud med høj faglig kvalitet styret af fÌlles overordnende mül samarbejde med kommunale aktører og indgü i netvÌrk med de øvrige 9 institutionsledere pü Gentofte Kommunes sociale institutioner for børn og unge.

Faglige og personlige

Dohns Minde

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Efter mange ĂĽrs virke som forstander har den selvejende institution Dohns Mindes leder valgt at gĂĽ andre veje jobmĂŚssigt.

- ejes af Fonden af 23. april 1882. Institutionen har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Dohns Minde har plads til 14 børn og unge i alderen 4–18 ĂĽr, som har behov for kortere eller lĂŚngerevarende anbringelse uden for hjemmet pĂĽ grund af familiemĂŚssige,

Din uddannelsesmĂŚssige baggrund kan

sociale og emotionelle vanskeligheder. Dohns Minde er lokalinstitution for

felt, men vi vil lÌgge vÌgt pü, at du: har relevant videreuddannelse og ledelseserfaring har erfaring fra døgninstitutionsomrüdet er visionÌr og udviklingsorienteret med personlig gennemslagskraft er i stand til at omsÌtte centrale politikker til en pÌdagogisk praksis kan inspirere og engagere i en dialogorienteret ledelsesstil kan samarbejde pü mange niveauer og markedsføre institutionens tilbud er administrativ og økonomisk stÌrk og har sans for analytisk tÌnkning og fagligt overblik.

Gentofte Kommune, men modtager derudover børn og unge fra en rÌkke af de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Der er i alt 17 faste medarbejdere pü institutionen. Institutionen drives i medfør af servicelovens § 67.

AnsÌttelse sker i henhold til gÌldende for Ny Løn.

Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Sanne Nielsen, tlf. 3998 4010, sani@gentofte.dk

Ansøgning Ansøgningsfrist: 19. november 2009. Samtaler forventes afholdt i uge 48.

Lederens opgaver Som leder af Dohns Minde skal du have fokus pü udviklingsbehovene inden for børneog ungeomrüdet og kunne sÌtte kreativitet og nytÌnkning i spil i forhold til opgaverne: den overordnede pÌdagogiske ledelse og udvikling den administrative og økonomiske ledelse

Ansøgning sendes til ansÌttelsesudvalgets sekretÌr: Gentofte Kommune Børn og Forebyggelse Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Att.: Inger Ottzen

Gentofte Kommune vil vÌre Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tÌnke dig et meningsfuldt job, pü en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Sü er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi pü, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne für den bedst mulige service. LÌs mere pü www.gentofte.dk

"$


:^]cX]VT]c U^a ! ( <TS[T\bZ^]cX]VT]cTc cX[ 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V 3B UPbc bÂŹccTb PU aT_aÂŹbT]cP]cbZPQTc

! (

3Tc ^_ZaeTb ZePacP[beXb X UTQadPa \PY PdVdbc ^V ]^eT\QTa bcdST aT]ST ^_ZaeTb S^V WP[eza[XVc 0ZcXe ) =^a\P[c Z^]cX]VT]c) ##( Za _a ZePacP[ =^a\P[Z^]cX]VT]c QTcP[Tb PU P[[T b^\ XZZT Ta PaQTYSb[­bT

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

0ZcXe !) 0aQTYSb[­bWTSb ^V ST[ cXSb Z^]cX]VT]c) Za _a ZePacP[ 0aQTYSb[­bWTSbZ^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T STa _z \z]TSbQPbXb X VT]]T\b]Xc PaQTYSTa WP[e cXS ]^a \P[c ! cX\Ta T[[Ta STad]STa ^\ dVT] T[[Ta Ta PaQTYSb[­b ^V PZcXec PaQTYSbb­VT]ST 0ZcXe !) 1PabT[bZ^]cX]VT]c) Za _a ZePacP[ :^]cX]VT]cTc STa bePaTa cX[ Z^] cX] VT]cTc U^a PaQTYSb[­bT QTcP[Tb PU ST \TS[T\\Ta STa Ta _z QPa bT[b^a[^e ^V ^\UPccTa ST] _TaX^ST PU QPabT[b^a[^eT] We^a ST Ta _z SPV_T]VT 0ZcXe ") 3X\XccT]SZ^]cX]VT]c) &(! Za _a ZePacP[ :^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T SX\Xc cT]STa STa _z \z]TSbQPbXb X VT] ]T\b]Xc PaQTYSTa WPe cXS ]^a\P[c ! cX\Ta T[[Ta STad]STa ^V b^\ Ta PZcXec PaQTYSbb­VT]ST 0ZcXe #) 5d[ScXSbbcdSTaT]ST b^RXP[azSVXeTaT) ( Za _a ZePacP[ 1TcX]VT[bT] U^a Pc QTcP[T STccT Z^]cX]VT]c Ta Pc ST] _zVÂŹ[ST]ST Ta QTaTccXVTc cX[ BD :^]cX]VT]cbPcbT] Ta _z bP\\T ]XeTPd b^\ Z^]cX]VT] cTc U^a bcdST]cTa\TS[T\\Ta BT]X^a ^V TUcTa[­]bZ^]cX]VT]c) ! % Za _a ZePacP[ BT]X^aZ^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T \TS[T\\Ta STa ^eTaVza cX[ _T]bX^] T[[Ta TUcTa[­] ?PbbXe Z^]cX]VT]c) ! % Za _a ZePacP[ ?PbbXec \TS[T\bZPQ Ta U^a b^ RXP[azSVXeTaT STa Ta QTbZÂŹUcXVTc dST] U^a 3BĂ‚ U^aWP]S[X]Vb^\azST dST] bP\PaQTYSbPUcP[T \TS 3B \T] ^aVP]XbTaTc X _zVÂŹ[ST]ST U^aWP]S[X]VbQTaTccXVTST ^aVP]XbP cX^] bP\c U^a b^RXP[azSVXeTaT dST] QTbZÂŹUcXVT[bT X 3P]\PaZ dST] SPV_T]VTaTc ^V XZZT PaQTYSbb­ VT]ST X]ST] U^a UPVTc BcdSTaT]ST) "$ Za _a za 0[[T b^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST eTS _a^UTbbX^]bW­YbZ^[Ta]T ^V eTS 0P[ Q^aV D]XeTabXcTc ZP] ^_cPVTb b^\ bcdST]cTa\TS[T\\Ta <TS[T\bZP QTc bePaTa cX[ _PbbXec \TS[T\bZPQ BP\PaQTYSbPUcP[Ta) 3B WPa WTadS^eTa bP\PaQTYSbPUcP [Ta \TS 39Â?5 ^V BT\X]PaXT[ÂŹaTa U^aT]X]VT] 3P]bZ <PVXbcTaU^aT ]X]V bP\c B^RXP[_ÂŹSPV^VTa]T P]bPccT _z 5^a\XS[X]VbRT]caT]T :^]cX]VT]cbPcb U^a ^eT]bczT]ST S^QQT[c\TS[T\\Ta ^_[hbTb eTS WT]eT]ST[bT cX[ 3BĂ‚ bTZaTcPaXPc 0]STc) :P] Sd XZZT WT]U­aTb cX[ T] PU ^eT] bczT]ST Z^]cX]VT]cch_Ta QTSTb Sd aTccT WT]eT]ST[bT cX[ 3BĂ‚ bTZaTcPaXPc 1TcP[X]VbbTaeXRT) 8]SQTcP[X]VTa ZP] ^eTaU­aTb cX[ 3B eXP ?1B 3d ZP] cX[\T[ST SXV _z SX] bXST _z \TS[T\ b^RXP[aSV SZ d]STa Z^]cX]VT]c^_[hb]X]VTa 3d bZP[ QadVT SXc \TS[T\b]d\\Ta ]za Sd [^VVTa _z STc Ă‹]STa Sd QPV _z B^RXP[azSVXeTaT] "%

Socialfaglig rĂĽdgiver til Kolding Er retssikkerhed og handicapomrĂĽdet noget for dig?

Om jobbet

Din primĂŚre del af jobbet bestĂĽr i at give telefonisk og skriftlig rĂĽdgivning til borgere, nĂĽr det gĂŚlder sagsbehandling og retssikkerhed pĂĽ handicapomrĂĽdet. Andre opgaver er dokumentation og formidling. Vi tilbyder

s ET JOB HVOR DU KONSTANT FĂ?R UDVIKLET DEN VIDEN DU HAR I FORVEJEN s SPARRING OG KOLLEGIALT SAMARBEJDE MED SÂ’DE OG DYGTIGE KOLLEGAER Vi forventer, at du har

s EN BETYDELIG SOCIALFAGLIG BALLAST s VIDEN OM FORVALTNINGSRET OG LOVGIVNING AF RELEVANS FOR HANDICAPOMRĂ?DET s ERFARING INDEN FOR HANDICAPOMRĂ?DET $U MĂ? MEGET GERNE NÂ?VNE I DIN ANSÂ’GNING HVILKE OMRĂ?DER DU HAR ERFARING MED %RFARING MED SERVICELOVENS BESTEMMELSER OM STÂ’TTE TIL BOLIG OG BOLIG OMRĂ?DET I Â’VRIGT VIL PASSE OS lNT MEN OGSĂ? ANDRE OMRĂ?DER HAR VORES INTE resse, da du skal rĂĽdgive inden for mange omrĂĽder. Om os

$5+( ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER )NDENRIGS OG 3OCIALMINISTERIET 6I RĂ?DGIVER BORGERE OG ANDRE I SPÂ’RGSMĂ?L OM LOVGIVNING OG SAGSBEHANDLING inden for det sociale omrĂĽde, beskĂŚftigelse, uddannelse og sundhed. Vi formidler vores erfaringer i temahĂŚftet “DUKHsenâ€?, artikler til andre medier, undervisning og foredrag. Yderligere oplysninger

LÌs det fulde stillingsopslag og mere om DUKH pü www.dukh.dk/stillinger Ansøgning

3END DIN ANSÂ’GNING MED DOKUMENTATION FOR UDDANNELSE OG ERHVERVSERFARING til: Den Uvildige Konsulentordning pĂĽ HandicapomrĂĽdet Postboks 284 BanegĂĽrdspladsen 2, 2. sal 6000 Kolding eller pĂĽ mail: mail@dukh.dk 6I SER FREM TIL AT MODTAGE DIN ANSÂ’GNING SENEST FREDAG DEN NOVEMBER KL

w w w. d u k h . d k


! ( BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Socialfaglig konsulent til Familieafsnittet Familieafsnittet søger en socialfaglig konsulent med tiltrÌdelse snarest muligt. Familieafsnittet er en integreret del af Børne- og Familieafdelingen, som derudover bestür af Sundhedsplejen, Familiehuset, StøttepÌdagogkorpset og PPR. Børne- og familieomrüdet er bl.a. karakteriseret ved høje ambitioner om en koordineret indsats overfor børn med behov for sÌrlig støtte og dermed ogsü stor vÌgt pü det tvÌrfaglige samarbejde og samspillet med skoler og daginstitutioner.

r KDU LQWHUHVVH IRU s RJ JHUQH HUIDULQJ PHG - metodeudvikling og implementering af Q\H WLOWDJ r NDQ NREOH VRFLDOIDJOLJKHG RJ Ă“NRQRPL r HU NUHDWLY RJ YLVLRQĂ U LQGHQIRU DUEHMGHW med børn og familier r KDU YLOMH RJ IRUVWĂ€HOVH IRU YĂ UGLHQ L DW arbejde tvĂŚrfagligt r NDQ DUEHMGH VWUXNWXUHUHW RJ IOHNVLEHOW r NDQ EHYDUH RYHUEOLNNHW L SUHVVHW VLWXDWLRQHU r YLO PHGYLUNH DNWLYW WLO IRUVDW XGYLNOLQJ L afsnittet

Vi tilbyder Familieafsnittet bestür af 20 medarbejdere fordelt i en administrationsgruppe, en børnegruppe, en ungegruppe, en specialgruppe i forhold til handicappede børn og unge, samt en døgnplejegruppe. Den socialfaglige konsulent vil indgü i et tÌt samarbejde med lederen af Familieafsnittet om varetagelse af den daglige drift og udvikling af organisation og metoder.

De primĂŚre arbejdsopgaver er r IDJOLJ VSDUULQJ WLO DIVQLWWHWV PHGDUEHMGHUH og samarbejdspartnere r WRYKROGHU SĂ€ SURMHNWHU RJ GHQ IDJOLJH udvikling r LPSOHPHQWHULQJ DI Q\H RSJDYHU RJ Q\ lovgivning r WRYKROGHU L NODJHVDJHU RJ VDJHU WLO %Ă“UQ og Ungeudvalget r VWHGIRUWUĂ GHU IRU OHGHUHQ DI )DPLOLH afsnittet

Vi lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ, at du r HU XGGDQQHW VRFLDOUĂ€GJLYHU VRFLDOIRUPLGler med grundig erfaring fra arbejdet i en familieafdeling r KDU VW\U SĂ€ RJ NDQ IRUPLGOH UHOHYDQW lovgivning

r HW JUXQGLJW LQWURGXNWLRQVIRUOĂ“E r WĂ W WYĂ UIDJOLJW VDPDUEHMGH PHG DQGUH konsulenter i Børne- og Familieafdelingen r HW JRGW VRFLDOW DUEHMGVPLOMĂ“ RJ HQJD gerede kollegaer r IOHNVLEHO DUEHMGVWLG r VXSHUYLVLRQ r DUEHMGVSODGV WĂ W SĂ€ 6 WRJVWDWLRQ

Løn og ansĂŚttelsesforhold (IWHU UHJOHUQH RP Q\ OĂ“Q 'HW HU HQ GHO DI ansĂŚttelsespolitikken i Albertslund Kommune at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling

Yderligere oplysninger FĂĽs ved at kontakte leder af Familieafsnittet Lotte Rasmussen pĂĽ telefon 4368 6481.

Ansøgningsfrist Ansøgningen skal vÌre os i hÌnde senest den 19. november kl. 12. Jobsamtaler forventes afholdt onsdag den 25. november. Ansøgningen skal sendes til

Albertslund Kommune Familieafsnittet, RĂĽdhuset, Nordmarks AllĂŠ, 2620 Albertslund Att. Lotte Rasmussen

ALBERTSLUND er god plads til børnene, kultur i alle afskygninger og en türnhøj miljøprofil.

"&


! (

www.hillerod.dk

FAMILIE- OG UNGERĂ…DGIVERE www.ballerup.dk/job !"$

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

SocialrĂĽdgiver/socialformidler til Jobcenter Ballerup !#- %- % %#* - ( # # - ' # - $+ # - !"$ )$ $% #- &- %- + $ - ! - %- # - ! " #$" % ' %- !#- ! % % * "$ ! % # - - -)#- - % - - -! - -, ! -& # $%+%% - !# # $- # -! - - $ %$- !#- %- - ! - # $% #% - -& $ - )- - &- ' - - - -'!# $-% "4,3 +4,' + ,-4&.%" -4 '4. '' -4,( " %+1 "/ + ,( " % (+&" % +4" ( 4 4 ","- -"(' 4 +4 .4'0. '' -4,( " %+1 "/ + ,( " % (+&" % +4/"%4/" ( ,14& -4 +' 4!3+ 4 + 4 " 4 4/"4! +4 ( 4 + +"' +4& 4 -4()4 %2+ 4 '0. '' 4 "-4 $ +' (&+1 4 /"%4 /2+ 4 + # -4 & 4 % " (+ + 4"4& - !4 4 4( 4 4"4 % +, +.)) '4 + 4 41+ 4 "%-+2 %, !.+-" ,-4&.%" - 4 + # ,-" 4 4-"& +4. '-%" -4"'$% 4 +($(,- 3+4& + 4 " $('-(+ ! 4 +"-4 +- %, ' 4-% 4

4 4 %% + + # ,4& +$ ,+1 "/ +4 (' 4 +*.",- 4-% 4

4 $+ $ # $% - - !' #-

! & # -

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online

SocialrĂĽdgiver/ socialformidler til Børn- og Unge RĂĽdgivningen Ringsted Kommune søger pr. 1. december eller snarest muligt to nye kollegaer 37 timer om ugen til at arbejde med børn og unge med sĂŚrlige behov – herunder alvorligt syge børn samt børn med handicap. Vi er en afdeling i udvikling, der tilstrĂŚber at organisere opgaverne, sĂĽ alle ansatte har mulighed for at deltage i sĂŚrlige projekter, fx med fokus pĂĽ en bestemt mĂĽlgruppe eller en bestemt metode. Vi er 25 engagerede rĂĽdgivere, familieplejekonsulenter, administrativt ansatte mv., der har det godt med hinanden. Alle har eget kontor i et smukt hus tĂŚt pĂĽ stationen. Ringsted Kommune har en børne- og ungepolitik, der sĂŚtter børn og unges fĂŚrdigheder og kompetencer helt i centrum. I Ringsted Kommune vil vi fokusere pĂĽ, hvad børn kan, selv om de har det svĂŚrt. Arbejdet tager afsĂŚt i myndighedsopgaver inden for servicelovens kapitel 9 og 11. I arbejdet har vi sĂŚrlig fokus pĂĽ undersøgelses- og udredningsarbejde, udarbejdelse af handleplaner samt ivĂŚrksĂŚttelse af hjĂŚlpeforanstaltninger i forhold til børn og familier. Vi forventer, du kan arbejde tvĂŚrfagligt, da en stor del af arbejdet er organiseret i distrikter. Ud over din uddannelse mĂĽ du ogsĂĽ meget gerne berige os med erfaring fra socialt arbejde, humor, energi og en markant tydelighed i selvstĂŚndige beslutninger, der gør, at du udviser ansvar og handlekraft. Du vil fĂĽ tilbudt supervision med kolleger og indgĂĽ i et fagligt team, der prioriterer samarbejde, kvalitet og faglig sparring. Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr sker efter gĂŚldende overenskomst og aftale om ny løn. Send din ansøgning – gerne pĂĽ mail – til adressen nedenfor. Flere oplysninger Ă˜nsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Eva D. Christensen, 5762 6281 eller rĂĽdgiver Nadia Christensen, 5762 6270. Ansøgningsfrist: 19. november kl. 12.00 AnsĂŚttelsessamtaler: Onsdag den 25. november Arbejdsgiver: Ringsted Kommune, Børn- og Ungeafdelingen Adresse: HĂŚkkerupsvej 1, 4100 Ringsted Tlf.: 5762 6200 E-mail: bk@ringsted.dk "'

Familier og Sundhed FamilierĂĽdgivning søger talentfulde, udviklingsorienterede familie- og ungerĂĽdgivere – gerne med et par ĂĽr pĂĽ bagen. FamilierĂĽdgivning har gennem ĂĽrene vĂŚret en arbejdsplads med dygtige og kompetente medarbejdere. Dette er sket gennem en mĂĽlrettet indsats for at sikre optimale vĂŚkstbetingelser for den enkelte medarbejder. Dels gennem intern uddannelse og metodeudvikling. Dels gennem lĂŚngerevarende efteruddannelsesforløb og personalepleje med fokus pĂĽ den enkeltes udvikling. Alt dette i en arbejdskultur, hvor teamtanken og den anerkendende tilgang er i centrum. NĂĽr man udvikler talenter bliver de interessante for andre sektorer. Derfor har vi nu tre ledige fuldtidsstillinger vakante. Dygtige folk har efter 5-6 lĂŚrerige ĂĽr søgt nye udfordringer inden for behandlingssektoren i private organisationer. Vi er glade for at have medvirket til, at dygtige socialrĂĽdgivere efter en god tid hos os kan fortsĂŚtte karrieren i mere specialiserede stillinger. Nu venter vi med spĂŚnding pĂĽ hvad nye talenter kan berige vores organisation med. Vi søger En ungerĂĽdgiver til sagsbehandling af unge over 14 ĂĽr og deres familier. Der er tale om myndighedsarbejde efter serviceloven § 52. Du bliver en del af et tĂŚt netvĂŚrk af samarbejdspartnere med tvĂŚrfagligt perspektiv. Dit eget team bestĂĽr af fem ungerĂĽdgivere. To familierĂĽdgivere til sagsbehandling af familiesager. Du bliver en del af en spĂŚndende tvĂŚrfaglig struktur, hvor der stilles krav til det almene om at arbejde med børnene og deres forĂŚldre, inden sagen bliver en sag i FamilierĂĽdgivning. Dit eget team bestĂĽr af 8 familierĂĽdgivere. Hvis du er et talent, der gerne vil udvikles – eller en erfaren rĂĽdgiver, der gerne vil udfolde dig i nye kreative rammer – sĂĽ har du chancen for at sĂŚtte dit ďŹ ngeraftryk pĂĽ en organisation i stadig forandring – en organisation hvor din udvikling er i højsĂŚdet. Løn og ansĂŚttelsesforhold Kom med dit udspil – prøv os af – sĂĽ ďŹ nder vi sikkert en løsning, som du vil vĂŚre tilfreds med. Der er knyttet sĂŚrligt F-tillĂŚg til ungerĂĽdgiverstillingen. Du kan fĂĽ mere at vide om stillingen ved at ringe til Steen Bager, sektionsleder pĂĽ tlf. 7232 5540 eller mail stba@hillerod.dk Vi regner med at holde ansĂŚttelsessamtaler tirsdag den 24. november 2009. Ansøgning med relevante data sendes til Hillerød Kommune, Familier og Sundhed, FamilierĂĽdgivning, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød senest den 19. november 2009.


! ( BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Erfarne kolleger søges Vi søger to nye kolleger til kontanthjÌlpssagsbehandling samt socialfaglig rüd og vejledning Du vil blive en del af vores ydelsesteam, der bestür af 14 ydelsesrüdgivere, hvoraf to har sÌrlige kompetencer som ressourcepersoner. Vi har et godt kollegialt fÌllesskab, hvor der er højt til loftet og stor selvstÌndighed i opgaveløsningen. Du skal have lyst til at tage ansvar for løsning af opgaverne, samt bidrage til at bevare det gode arbejdsmiljø. Vi arbejder hele tiden med at forbedre og udvikle arbejdsmetoderne og det bliver du ogsü en del af. Faglig ressourceperson til kontanthjÌlp samt socialfaglig rüd og vejledning. Vi søger en socialrüdgiver, der som den ene af teamets to ressourcepersoner sikrer, at teamet har et fagligt højt niveau pü kontanthjÌlpsomrüdet, samt i den socialfaglige rüd og vejledning til udsatte borgere. Arbejdsopgaver s vÌre ajour med ny lovgivning pü kontanthjÌlpsomrüdet s udarbejde og sikre implementering af nye arbejdsgange som følge af ny lovgivning s kvalitetssikre klagesager vedrørende kontanthjÌlp og enkeltydelser s kontaktperson i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere i generelle spørgsmül om kontanthjÌlp og enkeltydelser s ansvarlig for at vedligeholde informationsmateriale til borgere, samt interne og eksterne samarbejdspartnere s sagsbehandling vedrørende bevilling og udbetaling af kontanthjÌlp, herunder indberetning til KMD Aktiv s opfølgnings- og kontrolopgaver s telefonisk og personlig borgerbetjening.

Vi forventer, at du s er uddannet socialrüdgiver eller socialformidler s har stor faglig viden om kontanthjÌlpsomrüdet, og er i stand til at formidle denne til kolleger og samarbejdspartnere s har lyst til at betjene borgere og kolleger i andre centre ved personlig og telefonisk henvendelse s som person er positiv, serviceminded og videbegÌrlig. Kollega til udbetaling af kontanthjÌlp Vi søger en ny kollega, der har erfaring med bevilling, udbetaling og opfølgning i kontanthjÌlpssager. Arbejdsopgaver s sagsbehandling vedrørende bevilling og udbetaling af kontanthjÌlp, herunder indberetning til KMD Aktiv s behandle uddata s opfølgnings- og kontrolopgaver s telefonisk og personlig borgerbetjening. Vi forventer, at du s har erfaring fra en lignende stilling s er uddannet socialrüdgiver, socialformidler eller kommunom s har lyst til at betjene borgere, arbejdsgivere og Jobcentret ved personlig og telefonisk henvendelse s som person er positiv, serviceminded og videbegÌrlig.

Til begge stillinger tilbyder vi s et job i en kommune der er ambitiøs og udviklingsorienteret s grundig oplĂŚring, plads til din faglige og personlige udvikling s kolleger der vĂŚgter godt humør og kollegialt ansvar højt s en arbejdsplads der ligger tĂŚt pĂĽ offentlige transportmidler s eksibel arbejdstid. Løn og ansĂŚttelse Lønnen fastsĂŚttes efter forhandling med din faglige organisation og efter principperne i Ny Løn, med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Stillingen er pĂĽ fuld tid og til ansĂŚttelse snarest muligt. Er du interesseret? Og vil du vide mere om stillingen eller om os, kan du ringe til konstitueret afsnitsleder Lisbeth Bybeck Nielsen pĂĽ tlf. 43 97 91 94. Du kan ogsĂĽ lĂŚse mere pĂĽ www.greve.dk Vi glĂŚder os til at modtage din ansøgning senest den 20. november 2009 med morgenposten. Vi forventer at holde ansĂŚttelsessamtaler i uge 48. Send din ansøgning pĂĽ mail til gov@greve.dk eller til: Greve Kommune Socialcentret Att.: Gitte Overgaard RĂĽdhusholmen 10 2670 Greve

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sÌttes i højsÌdet. "(


KOMMUNE

SocialrĂĽdgiver/socialformidler ! (

til Hvidovre kommunes �Ungecenter Porten�

www.ballerup.dk/job

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Socialfaglig ekspertise til børne- og familieomrüdet 0(/ '0 $0(% "'- + '0 "" '0 $ $0 ! # (!0* $$ ) # 0 $0(% "' )" 0&'% "0% 0 $0(%" 0 ' + '+( ' ' $ 0 $ $ %'0 /'$0 0 # " %#'- )0) "0 $0() "" $ 0(%#0(% " " 0!%$ (*" $) 0 *0(! "0 + 0",()0) "0 )0 ' 0# 0 " 0(& '' $ # 0 0 $ ' 0 ( ( $ " ' 0 #% 0 &-0 %&".' $ 0 $,* $$ 0 # ' ' 0 % 0 ()%')0 $ # $)0 0 (% ") ' 0# 0* ( )) 0 /'$ 0*$ 0% 0 ' (0 # " ' 0 /'0 # ' 0 /'$ 0 % 0 # " 0 " ## $ 0 "( $0 &-0 )" 0 0# "0 "% "! !0 "" '0 !) %$(" '0 %$ 0 *$ ' *(( $0)" 0 0 0" # "! !

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online

7hX[`ZicWha[Ziaedikb[dj j_b H[lWY[djh[j 8EC? K^ hÂł\Zg Zc VgWZ_YhbVg`ZYh`dchjaZci bZY hdX^Va[V\a^\ ^cYh^\i# Hi^aa^c\Zc Zg e€ (, i^bZg j\Zcia^\i bZY i^aig²YZahZ hcVgZhi bja^\i# KdgZh ]dkZYde\VkZ Zg V[`aVg^c\ ^ [dg]daY i^a VgWZ_Yh" bVg`ZYZi kZY Wgj\ V[ egdXZhdg^ZciZgZi [dgaÂłW! V`i^kZg^c\ hVbi egd_Z`iZg [dg h²ga^\Z b€a\gjeeZg# ;h Zk _dj[h[ii[h[j5 H€ a²h bZgZ db _dWWZi e€ lll#gdh`^aYZWdb^#Y` GZkVXZcigZi 7DB> " <ZcZgZai " AZY^\Z hi^aa^c\Zg #

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde pĂĽ en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglĂŚde fremmer de nye ideer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.

I Hvidovre kommune har vi fokus pü ungeindsatsen. Vi vil gerne tilbyde lokalt forankrede tilbud til unge, der har behov for en sÌrlig indsats jf. Servicelovens § 52.

Hvidovre er en grøn forstad med en stĂŚrk historie; tĂŚt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Ă˜resundsregionen.

I den forbindelse har vi en nynormeret fuldtidsstilling som socialrĂĽdgiver/socialformidler til besĂŚttelse snarest muligt.

Vi har besluttet at omstrukturere vores unge døgninstitution, sĂĽ â€?Ungecenteret Portenâ€? fremover kan tilbyde og videreudvikle flere forskellige tilbud til udsatte unge i alderen 12-18 ĂĽr.

SocialrĂĽdgiverens/socialformidlerens primĂŚre arbejdsopgaver vil vĂŚre at varetage: t JOETLSJWOJOHT PH VETLSJWOJOHTN“EFS TBNU N“EFMFdelse i forbindelse med behandlingskonferencer t EFO M“CFOEF LPOUBLU UJM NZOEJHIFE PH VEGÂ?SEJHFMTF af behandlingsplaner t GPSÂ?MESFLPOUBLUFO o IFSVOEFS TJLSF EFO M“CFOEF information og inddragelse af netvĂŚrk t EFMUBHFMTF J PH UJMSFUUFMÂ?HHFMTF BG PCTFSWBUJPO PH undersøgelse af unge, der er anbragt i døgnophold pĂĽ centeret herunder udfĂŚrdigelse af skriftlige rapporter t NFEWJSLF UJM BU TJLSF FO I“K GBHMJH LWBMJUFU o PH sammenhĂŚng med ungecenterets øvrige tilbud t PH EFMUBHF J VEWJLMJOHFO BG VOHFFOIFEFOT ZEFMTFS og aktiviteter sammen med den øvrige ungeenhed Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Ungecenter Portens leder: Peter Abel pĂĽ tlf. 3649 3300. Løn og ansĂŚttelsesforhold jf. gĂŚldende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn. Hvidovre Kommune har en generel politik om, at der indhentes udvidet straffeattest pĂĽ alle ansatte. Ansøgningen mĂŚrkes â€?Soc.â€? og sendes til:

8EC? X[jhW]j[h cWd]\ebZ_]^[Z iec [j Waj_l" e] ef\ehZh[h Z[h\eh X Z[ cÂłdZ e] al_dZ[h kWdi[j WbZ[h" h[b_]_ed [bb[h [jd_ia j_b^´hi\eh^ebZ j_b Wj i´][ ij_bb_d][d$ 7DB> Zg Zc hZakZ_ZcYZ gZkVa^YZg^c\hk^g`hdb]ZY bZY Yg^[ihdkZgZch`dbhi bZY Gdh`^aYZ @dbbjcZ# 7DB> hiÂłiiZg bZccZh`Zg ^ Vi jYcniiZ YZgZh bja^\]ZYZg# 7DB> jYk^`aZg d\ i^aWnYZg nYZahZg! YZg h`Va ]_²aeZ Wdg\ZgZ i^a Vi [€ V[`aVgZi d\ kVgZiV\Zi YZgZh VgWZ_Yhbja^\]Z" YZg! heZX^Zai ^cYZc[dg YZi gjbbZa^\Z VgWZ_YhbVg`ZY# A^\ZaZYZh jYk^`aZh d\ i^aWnYZh \Zcdeig²c^c\h" d\ hiÂłiiZi^aWjY# NYZahZgcZ aZkZgZh ^ i²i hVbVgWZ_YZ bZY eg^kViZ d\ d[[Zcia^\Z k^g`hdb]ZYZg# 7DB> Zg Zi k^YZch]jh! YZg Wn\\Zg e€ [dgYgZg Vi bZYVgWZ_YZgcZ ]Vg Z`heZgik^YZc ^cYZc[dg YZ gZheZ`i^kZ [V\dbg€YZg#

lll#gdh`^aYZ#Y`$bZc^c\h[jaYi_dW #

Ungecenteret Porten Bødkerporten 1-3 2650 Hvidovre

Ansøgningsfristen er den 19. november 2009. og ansÌttelsessamtaler forventes afholdt den 25. november 2009.


Vi er en ny gruppe, som blandt andet dĂŚkker den samlede specialrĂĽdgivning og sagsbehandling af voksne, herunder myndighedsfunktionen i henhold til Lov om social service. Vi har brug for en selvstĂŚndigt arbejdende og faglig kompetent kollega, som isĂŚr er interesseret i det psykiatriske omrĂĽde. Er du socialrĂĽdgiver/socialformidler med kommunal erfaring, som brĂŚnder for at arbejde med specialrĂĽdgivning for voksne i henhold til Lov om social service, er du mĂĽske vores nye kollega. Vi tilbyder: ‡ En travl og resultatorienteret arbejdsplads, hvor du er med til at prĂŚge udviklingen ‡ SelvstĂŚndigt arbejde med faglige udfordringer og mulighed for udvikling af nye metoder ‡ Udstrakt kompetence ‡ (QJDJHUHGH RJ KM OSVRPPH NROOHJHU PHG IDJOLJ VROLGDULWHW ‡ 7HDPZRUN PHG JRG IDJOLJ VWÂĄWWH Vi forventer at du: ‡ Er uddannet socialrĂĽdgiver/socialformidler eller har en tilsvarende uddannelse og har kommunal erfaring ‡ Har viden og erfaring med og faglig interesse for specialrĂĽdgivning for voksne i henhold til Lov om social service ‡ Har evnen til at indgĂĽ i et team, men ogsĂĽ kan arbejde selvstĂŚndigt ‡ Er god til at skabe kontakt til sĂĽvel borgere som kolleger og samarbejdspartnere ‡ (U YDQW WLO DW DUEHMGH PHG ,7 Sn EUXJHUQLYHDX Arbejdsopgaver blandt andet: ‡ 6DJVEHKDQGOLQJ IRU HQNHOWSHUVRQHU PHG IXQNWLRQVQHGV WWHOVH ‡ 9LVLWHULQJ L KHQKROG WLO /RY RP VRFLDO VHUYLFH WLO - S GDJRJLVN VWÂĄWWH - botilbud - beskĂŚftigelsestilbud - samvĂŚrstilbud ‡ 8GDUEHMGHOVH DI KDQGOHSODQHU ‡ .RRUGLQHULQJ DI VDPDUEHMGHW L HQNHOWVDJHU ‡ 6DPDUEHMGH PHG HNVWHUQH RJ LQWHUQH VDPDUEHMGVSDUWQHUH Flere oplysninger: Ă˜nsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ‡ VRFLDOIRUPLGOHU 6RQMD .OÂĄFNHU Sn WHOHIRQ ‡ VRFLDOUnGJLYHU -HDQHWWH .ÂĄKO /DUVHQ Sn WHOHIRQ ‡ OHGHU 1LHOV /LOKROP Sn WHOHIRQ /ÂĄQ- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr sker efter gĂŚldende overenskomst og DIWDOH RP 1\ OÂĄQ 6HQG GLQ DQVÂĄJQLQJ Âą JHUQH Sn PDLO Âą WLO DGUHVVHQ QHGHQIRU 6HQG den sammen med kopi af anbefalinger og dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansøgningsfristrist: QRYHPEHU NO AnsĂŚttelsesdato: Snarest muligt AnsĂŚttelsessamtaler: XJH

Socialrüdgivere søges Aktiveringshuset F86 søger tre socialrüdgivere til afklaringsforløb

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

SocialrĂĽdgiver / socialformidler til voksen specialgruppe

! (

Vil du vide mere om Ringsted Kommune, sĂĽ klik ind pĂĽ www.ringsted.dk

Frederiksberg Kommune intensiverer sin sygedagpengeindsats. I den forbindelse søger Aktiveringshuset F86 tre socialrĂĽdgivere 37 timer ugentligt til afklaring af sygedagpenge- og kontanthjĂŚlpsmodtagere. Den ene stilling er et barselsvikariat i perioden 1. december 2009 (eller snarest derefter) – 1. juli 2010. Arbejdspladsen Aktiveringshuset F86 er placeret i et stort hus pĂĽ Finsensvej. Vi aktiverer, opkvaliďŹ cerer og arbejdsafklarer Frederiksberg Kommunes kontanthjĂŚlps- og sygedagpengemodtagere. Derudover varetager F86 en rĂŚkke integrations- og arbejdsmarkedsrettede opgaver for kommunen. Indsatsen er inddelt i teams, og de ledige stillinger er i vores SDP- og Afklaringsteam. Dit arbejdsomrĂĽde SocialrĂĽdgiveren er den fagperson, som er gennemgĂĽende i forhold til borgerens forløb fra visitationen til løbende opfølgningssamtaler og samarbejde med sagsbehandler til afsluttende samtaler i Aktiveringshuset F86. Afklaringsforløbet kan foregĂĽ i husets vĂŚrksteder eller i virksomhedspraktik. Teamet bestĂĽr af ni socialrĂĽdgivere, og der er desuden tilknyttet lĂŚgekonsulent og fysioterapeut. Teamet arbejdsafklarer bĂĽde sygedagpenge- og kontanthjĂŚlpsmodtagere. Indsatsen pĂĽ F86 tager afsĂŚt i, at alle mennesker har evner og ressourcer, samt mulighed for forandring. Vi har en individuel tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og har fokus pĂĽ medinddragelse og ansvarliggørelse. Vi vĂŚgter, at du: ¢ Er i stand til, har erfaring med og lyst til at etablere en god kontakt til mĂĽlgruppen og samarbejdspartnere. ¢ Er fagligt velfunderet. ¢ Er dygtig til at udtrykke dig skriftligt i forbindelse med indstillinger, statusskrivelser og orienteringer til samarbejdspartnere. ¢ Har kendskab til muligheder for mĂĽlgruppen, sĂĽsom revalidering, eksjob, pension, uddannelse og erhverv. ¢ Er eksibel i forhold til at arbejde med husets mĂĽlgrupper generelt. ¢ Er idĂŠrig, igangsĂŚttende, har engagement og godt humør, samt evne til at tage ansvar og lyst til at arbejde utraditionelt.

Arbejdsgiver: 5LQJVWHG .RPPXQH Adresse: =DKOHVYHM 5LQJVWHG MÌrk ansøgning: SU 56/2009 Email: SU@ringsted.dk

Se opslaget pü www.frederiksberg.dk/job Ansøgningsfrist: Torsdag d. 19. november 2009 #


! (

Sagsbehandler til jobcenter Er du vores nye kollega til Jobcenter VallensbĂŚk? Har du svar pĂĽ, hvordan jobcenteret i VallensbĂŚk kan styrke arbejdsmarkedsindsatsen for borgere i Ishøj og VallensbĂŚk, og har du mod pĂĽ at føre opgaven ud i livet – sĂĽ har vi et job til dig.

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Vi har brug for dig, hvis du har socialfaglig viden og kan lide at arbejde mülrettet med at vejlede borgerne til arbejdsmarkedet og isÌr forstür at bruge redskaberne opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. Vi kan tilbyde en stilling sü hurtigt som muligt i et dynamisk og udviklingsorienteret jobcenter med store ambitioner. Vil du vide mere? Har du kvalifikationerne, har du gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde i jobcenteret i VallensbÌk, sü glÌder vi os til at høre fra dig. Du kan lÌse mere om jobbet pü kommunens hjemmeside www.vallensbaek.dk, eller du kan ringe til souschef Merete Kieme pü tlf. 47 97 44 04. Din ansøgning skal sendes til VallensbÌk Kommune, Juridisk Center, VallensbÌk Stationstorv 100, 2665 VallensbÌk Strand, eller via jur@vallensbaek.dk og vÌre os i hÌnde senest 20. november kl. 12.00.

Alexandrakollegiet søger visionÌr og robust socialrüdgiver Alexandrakollegiet er et kollegium for 11 sürbare unge gravide og mødre. Mület er at støtte unge mødre i at opnü selvforsørgelse gennem en uddannelse samt støtte til at skabe et meningsfuldt liv for dem og deres børn. De unge kvinder er i alderen 16-25 ür pü indflytningstidspunktet og er ofte prÌget af psykiske, sociale og følelsesmÌssige problemer. Du skal bl.a. arbejde med de barrierer, den enkelte mor oplever i forhold til at nü opstillede mül for sit liv og uddannelse. Arbejdet sker i tÌt samarbejde mellem den unge mor, Alexandrakollegiets ansatte samt den anbringende kommune. Alexandrakollegiet er tilknyttet MødrehjÌlpen og Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU). Vi søger en socialrüdgiver s MED RELEVANT UDDANNELSE OG erfaring. s DER ER ST�RK I KOMMUNIKATION S�VEL mundtligt som skriftligt. s DER KAN ARBEJDE MED SYSTEMATISK sagsbehandling, handleplaner og relevant lovgivning. s MED LYST OG EVNER TIL AT BRUGE süvel socialrüdgiverkompetencer som praktiske og pÌdagogiske kompetencer. #!

s DER HAR LYST TIL AT INDG� I EN TRAVL OG til tider uforudsigelig hverdag. s DER HAR ENGAGEMENT mEKSIBILITET OG kreative løsninger pü komplekse problemstillinger. s DER ER GOD TIL AT SAMARBEJDE MED süvel unge, kollegaer som eksterne samarbejdsrelationer. s DER HAR LYST TIL AT YDE OMSORG OG støtte til unge mødre og deres børn. Løn og ansÌttelsesvilkür: Lønnen fastsÌttes efter principper om Ny Løn og i henhold til overenskomst pü omrüdet.

BĂ˜RNE- OG FAMILIERĂ…DGIVNINGEN

RĂĽdgivere Der er nu mulighed for, at du kan blive en del af et fagligt ambitiøst og velfungerende team pĂĽ børne-, unge- og familieomrĂĽdet. RĂĽdgiverteamet er en del af et aktivt erfagligt miljø i Børneog FamilierĂĽdgivningen, hvor opgaveløsningen foregĂĽr i et tĂŚt tvĂŚrfagligt samspil med vores psykologer, familiekonsulenter, sundhedsplejersker og andre relevante fagligheder. Udover det erfaglige samarbejde i Børne- og FamilierĂĽdgivningen, er et aktivt samarbejde med skoler og dagpasning højt prioriteret. Foruden et spĂŚndende fagligt miljø kan vi i Gribskov Kommune tilbyde en ansĂŚttelse som bygger pĂĽ ™ \dYZ bja^\]ZYZg [dg eZghdca^\ i^agZiiZa¨\\ZahZ V[ VgWZ_Yhi^Y ™ ]Š_ Ă…Z`h^W^a^iZi ™ Zi hV\hiVa e€ XV# (( hV\Zg eg# [jaYi^YhbZYVgWZ_YZg ™ hjeZgk^h^dc bZY Z`hiZgc hjeZgk^hdg ™ bdW^a ia[# d\ ]_ZbbZ eX# dgYc^c\ ™ \dYZ bja^\]ZYZg [dg YZaiV\ZahZ ^ `jghZg! `dc[ZgZcXZg d\ efteruddannelse ™ Zc VgWZ_YheaVYh bZY \gVi^h `V[[Z$iZ d\ [gj\i# Hvis du tĂŚnder pĂĽ ovenstĂĽende og er ™ jYYVccZi hdX^Vag€Y\^kZg$hdX^Va[dgb^YaZg ™ Zg [V\a^\ VbW^i^Šh ™ Zc \dY ]daY" d\ iZVbhe^aaZg ™ cnh\Zgg^\ ^ [dg]daY i^a cni¨c`c^c\ d\ jYk^`a^c\# - hører vi rigtigt gerne fra dig!

Der skal pĂĽregnes fleksibel arbejdstid, herunder rĂĽdighedsvagter og to aftenvagter pr. uge.

Stillingerne er til besĂŚttelse snarest.

Ansøgningsfrist: 19. november 2009 kl. 12.00. AnsÌttelsessamtaler vil blive afholdt: uge 48. TiltrÌdelse: 1. februar 2010.

Spørgsmül kan rettes til rüdgiver Ulla W. Lausten tlf. 7249 6167 ZaaZg aZYZg :g^` 7^gX] C^ZahZc ia[# ,'). +'&'#

Yderligere oplysninger fĂĽs hos forstander Lisbet Ernager. Tlf. 36 16 28 22 samt pĂĽ www.alexandrakollegiet.dk.

AnsÌttelsessamtaler forventes gennemført den 24. november d\ Zki# VcYZc hVbiVaZ YZc (%# cdkZbWZg#

Ansøgning: Ansøgning med relevant dokumentation sendes til KFBU. Att.: Bestyrelsen for Alexandrakollegiet. Dronningensvej 4, 2., Postboks 169, 2000 Frederiksberg.

Du kan lĂŚse mere i jobproďŹ len pĂĽ www.gribskov.dk

Ansøgningsfristen er den 19. november 2009.

Ansøgere opfordres til at orientere sig pü Gribskov Kommunes hjemmeside hvor bl.a. kommunens Børne- og Ungepolitik og tidlig indsats strategi kan lÌses.

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online pü www.gribskov.dk/job


til Center Mod Menneskehandel "' % # "" & " % % " %) &'+% & " &- % &# ! % % ' %& &) % ' ( & ) !# $/ ' % ! ( " " & $%#&' '( % # # % #% ! "" & " ' " " % $ % ' .% (& " % &#$ ) % ) ),% #$&- " % " ' ( " " & $%#&' '( % ' & $# ' ' #" % # ',' & ! % ! & ! % &$ %'" %

Socialfaglig medarbejder BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC BH3 =>A3 ! (

Socialfaglig medarbejder

Blü Kors Pensionat, Taastrup søger en socialfaglig medarbejder til 37 timer ugentligt fra januar 2010. Vi er en selvejende boform med 17 pladser til hjemløse. Ansøgningsfrist 16. november 2009 kl. 12.00. Se hele opslaget under ledige stillinger pü www.taastrup-p.blaakors.dk

,& ! % #! &' " " $/ *** & %) &'+% & " # ! % #! "' % '& % $/ *** "' %!# ! "" & " ! " " "#) ! %

&#"&) &

"&

! # % % # # % $ " $ " !

Stillinger Ă…rhus Kommune BOSTEDET ELLENGĂ…RDEN

2 KONTAKTPERSONER Bostedet Ellengürden er en boform under §110 i serviceloven. De 2 stillinger er pü fuld tid og er ledige pr. 1/1-10. Vi søger en kollega som har en pÌdagogisk/socialfaglig uddannelse.

3 stillinger som socialrüdgiver Barselsvikariater i Familieafdelingen Vi søger to barselsvikarer for socialrüdgivere i Familieafdelingen samt en barselsvikar for socialrüdgiver i Integrationsteamet. Du vil blive en del af en arbejdsplads, som sÌtter trivslen højt og giver plads til, at den enkelte kan bruge sine spidskompentencer i det faglige arbejde. Stillingerne er pü 37 timer ugentligt.

) ) )

Den ene stilling fra 1. december 2009 og ca. 4 mĂĽneder, fysisk placering i omrĂĽdehuset i Uldum Den anden stilling fra 1. januar 2010 og angiveligt i 1 ĂĽr, fysisk placering i omrĂĽdehuset i Uldum Den sidste stilling fra 12. januar 2010 og angiveligt i 1 ĂĽr, fysisk placering i Integrationsteamets lokaler i Hedensted

Vi tilbyder midlertidig ophold til 21 familier og 3 enlige kvinder med sĂŚrlige sociale vanskeligheder. Vi har i gennemsnit 35 beboere heraf halvdelen med anden etnisk baggrund end dansk. EllengĂĽrden er midt i en udvidelse og omstrukturering hvor vi bl.a. tilbyder ophold til familier i eksterne boliger. Erfaring med arbejde med erkulturelt familier og kendskab til socialforvaltningen er en fordel. Bostedet EllengĂĽrden er en selvejende institution under den folkelige diakonale forening Jysk Børneforsorg/Fredehjem og har driftoverenskomst med Ă…rhus Kommune. Der forventes en positiv holdning til institutionens grundholdning. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fĂĽs ved henvendelse til forstander Saeedeh Bork pĂĽ tlf. 8940 1046 mellem kl. 9 og 16 pĂĽ hverdage, eller Simon Pedersen pĂĽ tlf. 8940 1050 eller socialrĂĽdgiver Lise Bjørn Wyden. Hele stillingsopslaget kan ses pĂĽ www.aarhuskommune.dk/job. Ansøgning Ansøgningsfrist er den 18/11.

www.aarhuskommune.dk/job

LÌs hele annoncen og søg jobbet pü: http://hedensted.job-support.dk JobID 111136 #"


! (

SocialrĂĽdgiver/socialformidler BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BH3

Myndighedsfunktionen i handicapafdelingen i Assens Kommune har grundet medarbejders ønske om at gĂĽ pĂĽ pension pr. 1. januar 2010, en ledig socialrĂĽdgiver-/socialformidlerstilling pĂĽ 37 timer ugentlig inden for voksenhandicap. Myndighedsafdelingen bestĂĽr af 8 sagsbehandlere, der varetager alle opgaver inden for børne- og voksenhandicap. Handicapafdelingen er p.t. fysisk placeret pĂĽ Møllebakken 22, 5690 Tommerup. Pr. 1. januar 2011 samles hele administrationen i Assens pĂĽ den tidligere sukkerfabrik. Vi tilbyder: s ET GODT SAMARBEJDE MED ERFARNE KOLLEGER I ET TÂ?T TVÂ?Rfagligt miljø s MULIGHED FOR AT MEDVIRKE TIL VIDEREUDVIKLING AF HANDICAPafdelingen Stillingsindhold: s RĂ?DGIVNING OG VEJLEDNING FOR PERSONER MED BETYDELIG OG varig nedsat funktionsevne s VISITERING TIL SOCIALPÂ?DAGOGISK BISTAND DAG OG BOTILBUD s MERUDGIFTER s HJÂ?LPEORDNING s LEDSAGEORDNING Vi forventer, at du: s ER SOCIALRĂ?DGIVER ELLER SOCIALFORMIDLER MED ET INDGĂ?ENDE kendskab til Lov om social service omkring voksenhandicap og med fordel kendskab til de administrative funktioner, der er pĂĽ dette omrĂĽde s KENDSKAB TIL +-$ BÂ’RN VOKSEN SYSTEMET OG !#!$2% VIL vĂŚre en fordel s ER KONSTRUKTIV OG POSITIV s HAR GODE KOMMUNIKATIVE EVNER n BĂ?DE SKRIFTLIGT OG mundligt Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr forhandles efter principperne i ny løn i henhold til gĂŚldende overenskomst. Der skal indhentes straffeattest, før ansĂŚttelse kan finde sted. Samtalerne forventes afholdt fredag den 27. november. Vil du høre nĂŚrmere om jobbet, sĂĽ ring til socialrĂĽdgiver Freddy Hansen pĂĽ tlf. 6474 7117, Esben LautrupRasmussen pĂĽ tlf. 6474 7140 eller afdelingsleder Hanne Ditlevsen pĂĽ tlf. 6474 7177.

##

SOCIALRĂ…DGIVER 30 timer ugentligt søges TIL BĂ˜RNE- OG UNGE RĂ…DGIVNINGEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Børne- og Unge RĂĽdgivningen, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en socialrĂĽdgiver pr. 1. december 2009 eller snarest derefter. Fagsekretariatet Børne- og Unge RĂĽdgivningen er en velfungerende tvĂŚrfagligt sammensat rĂĽdgivning, som er i løbende udvikling.Vi er fysisk placeret i tre omrĂĽder; nord, midt og syd, som ligger henholdsvis i Nr. Broby, Ringe og Faaborg. Den aktuelle stilling er ledig i omrĂĽde syd – Faaborg. Hvert af de 3 omrĂĽder omfatter myndighedssocialrĂĽdgivere med tilhørende pĂŚdagogiske rĂĽdgivere, PPR-funktioner samt kontaktpersoner. Herudover understøttes Børne- og Unge RĂĽdgivningen af børnehuse, sundhedsplejersker, kommunallĂŚge, SSP-konsulenter, handicapsocialrĂĽdgivere samt et tilsynsteam indeholdende bl.a. familieplejekonsulenter. Vi vĂŚgter højt, at der arbejdes tvĂŚrfagligt og systematisk, idet vores tankegang er, at familierne skal hjĂŚlpes hurtigst muligt og tidligst muligt. Basisteamene (socialrĂĽdgivere, sundhedsplejersker og psykologer og/eller pĂŚdagogiske konsulenter) er derfor fysisk placeret sammen i fĂŚlles kontorer. Har du lyst til og mod pĂĽ at arbejde i en Børne- og Unge RĂĽdgivning: s (VOR AL VORES VIRKSOMHED TAGER AFSÂ?T I DEN VEDTAGNE BÂ’RNE og ungepolitik. s (VOR LEDELSENS VÂ?RDIER ER KLART FORMULERET s (VOR VI FOKUSERER PĂ? BÂ’RNENES n OG DEN UDVIDEDE FAMILIES ressourcer. s (VOR VI SER BÂ’RN I PROBLEMER IKKE MED PROBLEMER s (VOR VÂ?RDIER SOM ENGAGEMENT ANSVARLIGHED KVALITET SAMARbejde, ĂŚrlighed, nĂŚrvĂŚr og trovĂŚrdighed vĂŚgtes højt. s (VOR VI LÂ’BENDE UDDANNER OS I NYE SOCIALFAGLIGE METODER HERunder bl.a. familierĂĽdslagning. Vi tĂŚnker, at du er fuld af â€?gĂĽpĂĽmodâ€?, har lyst til at lĂŚre og har et godt humør. Det er derudover en selvfølge for os, at du er stĂŚrk i børne- og ungeomrĂĽdets lovgivning og kan varetage myndighedsopgaven. At du kan indgĂĽ ligevĂŚrdigt i dit tvĂŚrfagligt sammensatte basisteam. At du kan skabe vĂŚrditilvĂŚkst hos borgerne via din tvĂŚrfaglige refleksion, og at du finder det spĂŚndende at medvirke til udvikling af nye metoder samt spĂŚndende arbejdsfĂŚllesskaber. Stillingen refererer til gruppelederen i omrĂĽdet, og vi er sĂŚrdeles interesserede i ansøgere, der finder nytĂŚnkning og tvĂŚrfaglige metoder samt mĂĽlrettet forsøgsarbejde spĂŚndende. Løn i henhold til gĂŚldende overenskomst. Hvis du er interesseret i yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte:

Ansøgningen püført jobnr. 9151 sendes, sü den er fremme senest den 23. november 2009 kl. 8.00, til:

Socialfaglig gruppeleder Anette Lindholm pĂĽ telefon 7253 3025 eller via mail, alind@faaborgmidtfyn.dk

stilling@assens.dk og

Ansøgning med relevante bilag fremsendes til:

Assens Kommune Løn og personale Willemoesgade 15 5610 Assens

Børne- og Unge Rüdgivningen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg, att: Gruppeleder Anette Lindholm, mrk.: Ansøgning socialrüdgiver. Ansøgningsfrist 19. november kl. 14.00.


AFDELINGEN I VESTJYLLAND – KONTORET I HOLSTEBRO

Pr. 1. december 2009 eller snarest derefter søger familieafdelingen følgende rĂĽdgivere: ‡ VRFLDOUnGJLYHU VRFLDOIRUPLGOHU WLO EÂĄUQHKDQGLFDS L HW YLNDULDW Sn WLPHU XJHQWOLJW IUHP WLO VHSWHP ber 2010 ‡ VRFLDOUnGJLYHU VRFLDOIRUPLGOHU WLO GHW VRFLDOH IDPL OLHRPUnGH L HQ IDVW VWLOOLQJ Âą WLPHU XJHQWOLJW ‡ VRFLDOUnGJLYHU VRFLDOIRUPLGOHU WLO GHW VRFLDOH IDPL OLHRPUnGH L HW YLNDULDW Sn Âą WLPHU XJHQWOLJ IUHP WLO MXOL /ÂĄQ RJ DQV WWHOVHVYLONnU HIWHU 1\ /ÂĄQ RJ J OGHQGH RYHUHQVNRPVW 6DPWDOHUQH Âż QGHU VWHG L XJH 'LQ DQVÂĄJQLQJ PHG &9 RJ ELODJ RJ PUN ´IDPLOLHUnG JLYHU´ VNDO Y UH PRGWDJHW VHQHVW GHQ QRYHPEHU L %ÂĄUQHIDPLOLHFHQWHU 1RUGYDQJ 5REHUW +ROPV 9HM +RUVHQV HOOHU SU H PDLO WLO QRUGYDQJ#KRUVHQV GN

6H \GHUOLJHUH RSO\VQLQJHU RP +RUVHQV .RPPXQH VDPW KHOH VWLOOLQJVRSVODJHW Sn www.horsenskommune.dk

?fij\ej Bfddle\ I‚[_ljkfim\k + /.'' ?fij\ej K\c\]fe1 .- )0 )0 )0 nnn%_fij\ejbfddle\%[b

Vi tilbyder s ET JOB MED STOR INDmYDELSE P� egen dagligdag s ET SP�NDENDE VARIERET OG ALSIDIGT job s GODE KOLLEGER OG ET GODT ARBEJDSmiljø s KOLLEGIAL SUPERVISION s &ALCK (EALTHCARE YDELSER s FLEKSIBEL ARBEJDSTID Vi søger en kollega, der s HAR ET POSITIVT MENNESKESYN s HAR GODE SAMARBEJDSEVNER s ER FLEKSIBEL I FORHOLD TIL ARBEJDSTIDER Løn- og ansÌttelsesvilkür i henhold til aftale mellem Finansministeriet og DS om ny løn. Der ydes et rüdighedstillÌg pü kr. 1.267,15 mdl. For yderligere information kontakt fuldmÌgtig Lisette Olesen eller en af socialrüdgiverne, tlf. 7255 7400. Ansøgning vedlagt dokumentation skal vÌre Kriminalforsorgen, Brotorvet 3, 2., 7500 Holstebro i hÌnde senest den 17.11.09 kl. 12.00. AnsÌttelsessamtaler forventes afholdt den 20.11. Kriminalforsorgen i Holstebro er en del af Kriminalforsorgens afdeling i Vestjylland. Der er ansat i alt 30 medarbejdere i afdelingen, hvoraf 20 er socialrüdgivere.

Vil du vĂŚre en del af en organisation med fokus pĂĽ faglighed?

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] =>A3

=Xd`c`\i‚[^`m\i\ k`c Y¾ie\_Xe[`ZXg f^ [\k jfZ`Xc\ ]Xd`c`\fdi‚[\

Da en af vore dygtige socialrĂĽdgivere har fĂĽet nyt job, søges en ny kollega til tilsynsteamet i Holstebro. Stillingen er pĂĽ 37 timer ugentlig og er ledig fra 1.1.10. Tilsynsteamet bestĂĽr af 9 socialrĂĽdgivere + sekretĂŚrer. Kontoret dĂŚkker kommunerne Holstebro, Struer, Lemvig, Morsø og Thisted. Du vil som udgangspunkt skulle dĂŚkke Thisted Kommune. Efter oplĂŚring fĂĽr du ansvaret for ca. 40-45 klienter, og hovedparten af tiden gĂĽr med klientkontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Der er stor metodefrihed, men som udgangspunkt arbejder vi ud fra den kognitive tankegang. Du tilrettelĂŚgger selv din arbejdsdag, der veksler mellem arbejde pĂĽ kontoret i Holstebro, trĂŚffestedet i Thisted og ude â€?i markenâ€?. Alle vore klienter er pĂĽ fri fod og kommer enten pĂĽ kontoret eller besøges i hjemmet. Vore klienter har en dom eller er prøveløsladt og reprĂŚsenterer alle befolkningsgrupper. I alle sager er der vilkĂĽr, som vi skal føre ud i livet, fx om alkohol- eller narkobehandling, psykiatrisk behandling, samfundstjeneste o.l. Afdelingen udarbejder herudover personundersøgelser.

! (

SocialrĂĽdgiver/-formidler

www.as3employment.dk

Engagerede socialrüdgivere søges til AS3 Employment - hvor vi für behov for rüdgivere til büde Midt- og Nordjylland.

Hvad gĂĽr jobbet ud pĂĽ? Du kommer primĂŚrt til at løse følgende opgaver s AFVIKLING AF OPFÂ’LGNINGSSAMTALER MED SYGEDAGPENGEMODTAGERE s AFDÂ?KNING AF DEN SYGEMELDTES MULIGHEDER OG RESSOURCER s UDARBEJDELSE AF OPFÂ’LGNINGSPLANER OG RESSOURCEPROl LER SAMMEN MED DEN SYGEMELDTE s AFKLARING AF BEHOV FOR INDSATS I FORHOLD TIL REVALIDERING m EKSJOB ELLER FÂ’RTIDSPENSION

Hvem forestiller vi os, at du er? Du er uddannet socialrüdgiver, socialformidler, socionom eller har anden relevant faglig baggrund. Du har erfaring og kendskab til lovgivningen pü beskÌftigelsesomrüdet og besidder en god social forstüelse. Som person er du resultatorienteret, engageret og evner at motivere andre. Det er nødvendigt, at du har personligt drive og gennemslagskraft og er psykisk robust.

Vi tilbyder dig en god start.. AS3 Employment tilbyder udviklende og selvstĂŚndige arbejdsbetingelser i en dynamisk VIRKSOMHED 6I ER SOM DE FÂ’RSTE I VORES BRANCHE BLEVET ARBEJDSMILJÂ’ CERTIl CERET I 2008. Derfor møder vi dig ved ansĂŚttelsens start med en grundig introduktion og intern oplĂŚring pĂĽ AS3 Academy suppleret med løbende sparring fra en professionel organisation. Udover en attraktiv løn tilbydes du ogsĂĽ vores interne Transition Coachuddannelse og fĂĽr mulighed for personlig og faglig udvikling.

Ansøgning Vi glÌder os til at modtage din ansøgning og cv via www.as3.dk under Job. Ansøgningsfristen er d. 16. november 2009. Ved spørgsmül til stillingen kontakt da HR-kunsulent Lise-Lotte Berg pü tlf. 82 10 00 00.

AS3 Employment er en privat rüdg ivningsvirksomhed, som siden 1989 udelukkende har beskÌftiget sig med at rüdg ive og hjÌlpe mennesker videre i job og k arriere. Vi gennemfører forløb for alle grupper af ledige og har stor succes med vores arbejde. Vores rüdg ivning t ager altid udgangspunkt i den enkelte k andidats situation.

#$


Job ! (

Socialrüdgiver - børn og unge

To sagsbehandlere til Skive Kommunes SpecialrĂĽdgivning

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] =>A3

Pr. 1. december eller snarest derefter søges en barselsvikar 37 timer. Sagsbehandling i forhold til forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens kap. 11. Sagsnorm 35. Arbejdsopgaver: â– Sagsbehandling i forhold til børn og unge. Vi forventer: SocialrĂĽdgiver eller socialformidler. Deltage aktivt i udviklingen af en fagligt forankret arbejdsplads. Deltage i efteruddannelse. Løn og ansĂŚttelsesforhold: Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr efter gĂŚldende overenskomst med udgangspunkt i grundløn 31 + 4 løntrin. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte: Afd. leder Hanne Nørskov, tlf. 9960 5531 eller socialrĂĽdgiver Charlotte Dokkedal, tlf. 9960 5546 Send eller mail din ansøgning med relevante bilag til: Ikast-Brande Kommune, Børne- og Familieafdelingen, Bellisvej 2, 8766 Nørre-Snede Ansøgningsfristen er: 19-11-2009 inden 12.00 Vi forventer at holde ansĂŚttelsessamtaler: Den 26. november 2009

lĂŚs mere pĂĽ

www.ikast-brande.dk

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

:PaaXTaTcT[TU^]T] 7Pa Sd QadV U^a WY[_ cX[ _Tab^][XV PUZ[PaX]V ^V dS eXZ[X]V PU SXc Y^QU^a[­Q b^\ b^RXP[azSVXeTa.

1 stilling til psykiatri, misbrug og socialt udsatte 1 stilling til autisme og ADHD – Skal dit nĂŚste job vĂŚre i en afdeling, hvor vi hele tiden arbejder pĂĽ at blive endnu dygtigere? Hvad laver vi: Socialafdelingens SpecialrĂĽdgivning bestĂĽr af 11 medarbejdere. Vi varetager myndighedsopgaver og sagsbehandling primĂŚrt efter Serviceloven for voksne borgere med psykiske lidelser, autisme, ADHD, misbrug, socialt udsatte, fysisk handicap og psykisk udviklingshĂŚmning. Vi tilbyder: ‡ (W job, hvor man kan medvirke WLO DW gøre en SRVLWLY IRUVNHO i borgerens liv ‡ (Q DWWUDNWLY og DPELWLÂĄV DUEHMGVSODGV med G\JWLJH og engagerede kolleger ‡ (Q WUDYO og udfordrende hverdag i HW anerkendende og XIRUPHOW PLOMÂĄ ‡ (W givende samarbejde med borgere, LQVWLWXWLRQHU og øvrige samarbejdspartnere ‡ 7Y UIDJOLJW samarbejde og VWRU EHUÂĄULQJVĂ€DGH VnYHO LQWHUQW som eksternt ‡ (W job IXOG af dynamik med PXOLJKHG for IRUWVDW SHUVRQOLJ og faglig udvikling ‡ .ROOHJLDO sparring og OHGHOVHVP VVLJ VWÂĄWWH ‡ 6\VWHPDWLVN LQWURGXNWLRQ og RSO ULQJ Vi forventer, at du: ‡ HU VRFLDOUnGJLYHU VRFLDOIRUPLGOHU HOOHU har anden UHOHYDQW uddannelse eller baggrund ‡ KDU HW JRGW humør og HW SRVLWLYW KHOKHGVRULHQWHUHW menneskesyn ‡ PÂĄGHU borgerne med UHVSHNW og LQGOHYHOVH ‡ HU psykisk UREXVW ‡ PHGYLUNHU WLO HW IRUWVDW JRGW VRFLDOW VDPPHQKROG i DIGHOLQJHQ ‡ DUEHMGHU pĂĽ en V\VWHPDWLVN PHWRGLVN og SnOLGHOLJ mĂĽde ‡ NDQ arbejde VHOYVW QGLJW og VDPWLGLJ Y UH en DNWLY VSLOOHU i HW team og fremme det gode samarbejde ‡ ÂĄQVNHU DW arbejde PnOUHWWHW med PnOV WQLQJHU og YLUNHPLGOHU ‡ NDQ afpasse VHUYLFHQLYHDXHW i IRUKROG WLO den HQNHOWH borgers behov ‡ KDU gode NRPPXQLNDWLRQVHYQHU PXQGWOLJW VnYHO som VNULIWOLJW ‡ KDU fokus pĂĽ PXOLJKHGHU og ressourcer Lyder dette som dig? Send din ansøgning allerede i dag! 6NLYH .RPPXQH arbejder Y UGLEDVHUHW med den HQNHOWH DQVDWWH som YLJWLJVWH ressource og med IÂĄOJHQGH overordnede Y UGLHU Udvikling, Trivsel og Ordentlighed. LĂŚs mere pĂĽ www.skive.dk. Praktiske oplysninger Stillingerne er pĂĽ 37 timer pr. uge. 6WLOOLQJHUQH er IDVWH og ønskes EHVDW VQDUHVW PXOLJW Løn HIWHU NYDOLÂżNDWLRQHU herunder rammerne i Ny /ÂĄQ FĂĽ Ă€HUH RSO\VQLQJHU om VWLOOLQJHQ ved KHQYHQGHOVH WLO VRFLDOUnGJLYHU 0HWWH .OLWJDDUG 6DOOLQJ WOI 99 15 34 52 eller sektionsleder Christian Munch Rosenkrands pĂĽ WOI 99 15 68

AX]V cX[ 3BĂ‚ :PaaXTaTcT[TU^] 3d Uza T] WP[e cX\Tb R^PRW X]V PU T] TaUPaT] Z^]bd[T]c UaP 3B

Ansøgningsfrist Mandag den november 2009 NO Vi IRUYHQWHU DW KROGH VDPWDOHU i O¥EHW af uge

7T]bXVcT] Ta Pc VXeT bc­ccT cX[ ^V dSU^aSaT SX]T TV]T cP]ZTa ^\ SX] Y^Q\bbXVT UaT\cXS

Ansøgning sendes til cmro@skivekommune.dk mrk. enten â€?Psykiatri, misbrug og socialt udsatteâ€? eller â€?ADHD og autismeâ€?

oQT] \P]SPVT Z[ $ ' _z c[U "" (" " ;ÂŹb \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ ZPaaXTaTcT[TU^]

Skive Kommune opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund – til at søge.

www.skive.dk #%


DS:Kontakt CT[TU^]Ta]T Ta zQ]T \P]SPV UaTSPV Z[ ( #

7^eTSQTbchaT[bT) 5^a\P]S 1TccX]P ?^bc Q_/b^RXP[aSV SZ =¬bcU^a\P]S D[aXZ 5aTSTaXZbT] dU/b^RXP[aSV SZ eaXV W^eTSQTbchaT[bT B­aT] 9d[ 0]STabT] bY/b^RXP[aSV SZ <PSb 1X[bcad_ \Q/b^RXP[aSV SZ 5[^aP 6W^bW Ì^aP VW^bW/SaR SZ <PYQaXc 1Ta[Pd \QQ/b^RXP[aSV SZ 9T__T 4[[TVPPaS YT__T T[[TVPPaS/ZaX\X]P[ U^ab^aVT] SZ 0]]T 9­aVT]bT] P]Y/b^RXP[aSV SZ BdbP]]T ;h]Vb­ bP]]T[h]V/\PX[ SZ 7T]aXZ <PcWXPbT] W\c/UP PPaWdb SZ =XR^[PX ?Pd[bT] ]X_P/dR[ SZ 1XacWT ?^e[bT] Q_^/b_Tb^R SZ <PSb BP\bX]V \bP/bSb]Tc SZ ;XbQTcW 1h[^e 5P[VaT] [QU/bSb]Tc SZ

A468>= BC ATVX^] bc S¬ZZTa ATVX^] 7^eTSbcPST] ^V ATVX^] BY¬[[P]S

B4:A4C0A80C4C 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( Sb/b^RXP[aSV SZ

EA864 ;TSTabTZcX^]T] 5^a\P]S 4eP 7P[[VaT] C[U PaQ) (% (( !( !( C[U _ae) (& #! ( '% fff b^RXP[aSV SZ [TSTabTZcX^]T]

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] bc 0[VPST #" ! # A^bZX[ST C[U) "" "' %! !! 5Pg) #% "! & %& Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ 9^QU^a\XS[X]V <PaXT 7Y^ac C[U) "" "' %! !" Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ 0aQTYSb\X[Y­ 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) "" "' %! !! Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

A468>= BH3 ATVX^] BhS S¬ZZTa ATVX^] BhSSP]\PaZ 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] BhS ETbcTaQP[[TeTY "0 B]^VW­Y & 5aTSTaXRXP C[U) '& #& " 5Pg) &$ '# "# $ Sb bhS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X >ST]bT EX]STVPST &! &# $ >ST]bT 2 C[U) '& #& " 5Pg) %% # % ! 9^QU^a\XS[X]V 0]] ?TSTabT] C[U) '& #& " # P_/b^RXP[aSV SZ 0aQTYSb\X[Y­Z^]bd[T]c 1^ D[aXRZ <PSbT] C[U) '& #& " " T[[Ta C[U) ! && # $ Qd\/b^RXP[aSV SZ

A468>= =>A3 ATVX^] =^aS S¬ZZTa ATVX^] =^aSYh[[P]S ^V ATVX^] <XScYh[[P]S 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] =^aS B­aT] 5aXRWb ETY #! 7 cW '!" oQhW­Y C[U) '& " ( ( 5Pg) '% " $ "! Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X 7^[bcTQa^ 5aTSTaXRXPVPST !& !( &$ 7^[bcTQa^ C[U) '& " ( ( 5Pg) (& #! ' (' Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X =­aaTbd]SQh BZP]bTeTY ( 1 (# =­aaTbd]SQh C[U) '& " ( ( 5Pg) (' " !! $ Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ 9^QU^a\XS[X]V :^]cPZc 5C5 0 C[U) & " " ! 0aQTYSb\X[Y­) 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) '& " ( ( Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ

BT[ebc¬]SXVT 5^a\P]S :PaT] 5PQaXRXdb 7P]bT] C[U) $( #" !" " T[[Ta !% !' #! " fff b^RXP[aSV SZ bT[ebcPT]SXV

0aQTYSb[­bWTSbZPbbT] 5C5 0 W^eTSZ^]c^a B]^aaTbVPST $ 1^Zb !! ( :­QT]WPe] 2 C[U) & " " !

BP\\T]b[dc]X]VT] PU 3P]bZT B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST 5^a\P]S <PSb BP\bX]V C[U) % !! $& # fff bSb]Tc SZ

?T]bX^]bZPbbT] ?:0 ?T]bX^]bZPbbTa]Tb 0S\X]XbcaPcX^] CdQ^aV 1^d[TePaS " !( 7T[[Tad_ C[U) "( #$ #$ #$

5PVVad__Ta ^V bT]X^aTa BT 3BÂ WYT\\TbXST U^a Z^]cPZc_Tab^]Ta ^V cT[TU^]]d\aT fff b^RXP[aSV SZ


; 4 3 4 A 05 D;A8: 5A434A8:B4= = BC5>A<0=3 5>C>) ?4C4A B A4=B4= 30B 1DA>

Så lidt skal der til! ¿· We^a [P]V cXS cPVTa STc U^a ËaT b^RXP[azS VXeTaT Pc Uz T] dSeXZ[X]Vb_[P]. # za ^V % \z ]TSTa À BTa \P] _z ^eT]bczT]ST bz [hSTa STc b^\ T] Sza[XV eXccXVWTS 3Tc Ta STc STbe¬aaT XZZT 3Tc Ta T] Z^]bcPcTaX]V PU We^a [P]V cXS STc cPVTa U^a # dS PU b^RXP[azSVXeTaT Pc Uz [PeTc T] dSeXZ[X]Vb_[P] P]]^ ! ( ½ XU­[VT e^aTb cP[ BXST] b^\\Ta WPa YTV eTS WeTa T] [TY[XVWTS b_daVc ST b^RXP[azSVXeTaT YTV ePa bP\\T] \TS ^\ ST WPeST T] Z^\_TcT]RT_[P] 5^a[T ST] ePa bePaTc ]TY UaP bP\c[XVT $ b^RXP[azSVX eTaT =za bePaTc Ta bz Z[Pac ZP] \P] U^aP][T SXVTb cX[ Pc c¬]ZT Pc STc Ta U^aSX STc XZZT Ta eXVcXVc Pc Uz T] Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]Vb_[P] ½ Pc \P] XZZT WPa QadV U^a ST] <T] STc WPa eX 6za YTV U^[Z _z Z[X]VT] bz eX[ ST VTa]T WPeT bcha ^V aTc]X]V _z We^a ST dSeXZ[X]Vb\¬bbXVc bZP[ U^ZdbTaT <T] ST bh]Tb Pc STc Ta be¬ac ]za STa XZZT Ta Qd]STc _T]VT cX[ dSSP]]T[bT ^_ _z _[P]T]

Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]V Ta STc chST[XVc Pc T] QTeXSbc TUcTadSSP]]T[bTb_^[XcXZ ^V Tc Z[Pac U^Zdb _z Pc U^aQTSaT Z^\_TcT]RTa ^V ZeP[XËZPcX^]Ta Ta \TS cX[ Pc U^aTQhVVT dSQa¬]ScWTS ^V bcaTbb 5^abZTa]T _TVTa VP]bZT Z[Pac _z ¿Pc ZeP[XËZPcX^]b ^V Z^\ _TcT]RTeTS[XVTW^[ST[bT Ta RT]caP[T ^V eXVcXVT U^a P]bcP[c]X]VTa X U^aW^[S cX[ Pc \^SeXaZT ^V dSQTSaT ST] bcaTbb STa ZP] e¬aT aTbd[cPc PU QT[PbcT]ST Z[XT]cPaQTYSTÀ 3Tc ZP] eX XZZT bXSST ^eTaW­aXVc EX \z ^V bZP[ V­aT \TaT U^a Pc ÌTaT Uza T] Z^\_TcT]RTdSeXZ [X]Vb_[P]

<X]SaT bcaTbb

?T]VT]T Ta STa

:^\_TcT]RTdSeXZ[X]Vb_[P]T] Ta \TaT T]S Tc bchZZT _P_Xa STa QTbZaXeTa ­]bZTa ^\ dSSP] ]T[bT 3Tc Ta ^Vbz SX] \d[XVWTS U^a Pc b¬ccT aTc]X]V _z SXc TVTc PaQTYST 3Tc Ta SX] RWP]RT U^a Pc cP[T \TS SX] [TSTa ^\ WeX[ZT ^\azSTa Sd bZP[ U^ZdbTaT _z ¿WeX[ZT ^_VPeTa Sd V^Sc ZP] [XST ^V Ta V^S cX[À ^V STaXVT]]T\ bT WeX[ZT Z^\_TcT]RTa Sd bZP[ PaQTYST \TS U^a Pc Q[XeT QTSaT :^\_TcT]RTdSeXZ[X]V QTW­eTa XZZT P[T]T e¬aT dSSP]]T[bT 3Tc ZP] e¬aT Tc b¬a[XVc U^Zdb _z ]^V[T QTbcT\cT bPVTa Tc QTbcT\c ^\azST T[[Ta U^aShQT[bT X T] STcP[YT STa WPa QTchS]X]V U^a [XVT ]Tc^_ SXc WY­a]T PU PaQTYSTc BTa \P] _z ST bT]TbcT d]STab­VT[bTa ^\ZaX]V

0aVd\T]cTc \^S Pc bcPacT T] TUcTadSSP]]T[bT Ta ^UcT Pc STa WeTaZT] Ta _T]VT cX[ ZdabTa T[[Ta cX[ Z^[[TVTa cX[ Pc cPVT bXV PU PaQTYSTc ]za \P] Ta _z dSSP]]T[bT <T] [XVT ]d Ta STa TZbcaP _T]VT 3T caT_Pacb\XS[Ta STa Q[Te X]SVzTc PUcP[T ^\ eTS bT]TbcT ^eTaT]bZ^\bc Ta XZZT QadVc ^_ 8 Z^\\d ]Ta ^V aTVX^]Ta WPa \P] ]TSbPc [^ZP[T dSeP[V b^\ U^a\XS[Ta _T]VT]T dS UaP T] [^ZP[c UPbc[PVc _[P] ^V W^b bcPcT] Q[XeTa _T]VT]T dSST[c eXP \X]XbcTaXTa]T ^V STa Ta WTa [XVT[TSTb ]TSbPc dSeP[V cX[ Pc U^a\XS[T _T]VT]T Bz ZP] STc V^Sc e¬aT Pc STa XZZT Ta _T]VT cX[ P[[T dSSP]]T[bTa ½ \T] VXÂ STc Tc U^ab­V ^V bT We^a [P]Vc STc a¬ZZTa W^b SXV D]STa P[[T ^\bc¬]SXVWTSTa Ta cXST] X]ST cX[ Pc Sd ^V SX] [TSTa bTa WX]P]ST] X ­Y]T]T ^V Uza bZaTeTc ]TS WePS 8 QTVVT P[[TaTST eTS 0c Sd WPa ]^V[T UP] cPbcXbZT Z^\_TcT]RTa ^V V­a Tc aXVcXV V^Sc bchZZT PaQTYST X STc SPV[XVT Pc STa Ta c^ ^\azSTa b^\ Zd]]T e¬aT V^ST Pc dSU^abZT [XSc \TaT ^V Pc Sd UPZcXbZ Q­a d]STab­VT \d[XVWTSTa]T U^a ^\ STa Ta _T]VT X caT_Pacb\XS[Ta]T cX[ ST] SX_[^\dSSP]]T[bT 8 P[cXS WPa cP[c ^\· BT ½ STc ePa SP [Tc ]^Z XZÂ.

?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( fff b^RXP[aSV SZ

dU/b^RXP[aSV SZ

;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ Z^\_TcT]RTa

D368E4A03A4BB4A4C <0B:8=4; <060B8=?>BC 83 =A #! '( 0; 74=E4=34;B4) 30=B: B>280;Ao368E4A5>A4=8=6 FFF B>280;A36 3: C;5) & ((

C^[SQ^SVPST (0

±

EX \z ^V bZP[ V­aT \TaT U^a Pc ÌTaT Uza T] Z^\ _TcT]RTdSeXZ[X]Vb_[P]


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.