__MAIN_TEXT__

Page 1

5. november

2009

19

Plads til Løkke:

PLEJEHJEM MED HASH OG BAJERE KRIMINEL LAVALDER STRAF SKADER BØRN 7

FRA GELLERUP TIL HELLERUP ÅRHUS RIVER BOLIGPROBLEMER NED 12

PROFESSIONSSTRATEGIEN HVAD BRÆNDER DU MEST FOR? 16


05<4CC4<A:9>DA=0;8BC

DE 5 HURTIGE : ULRIK K JÆR

3TcTaXZZTT]b¬[[TacPccP[T^\P]QaX]VT[bTa B^RXP[TdSVXUcTaUh[STa\TVTcXSTZ^\\d]P[TQdSVTccTa\T]STcTabZ^[TaeTYT^VQ^aV \TbcTaZP]SXSPcTa]TSTaUh[STaXST]Z^\\d]P[TeP[VZP\_7e^aU^aTaSTcbzSP].5T\ WdacXVTWPab_daVceP[VU^abZTaD[aXZ:Y¬aUaPBhSSP]bZD]XeTabXcTc

7e^aSP]ZP]STce¬aTPcU^aTZbT\_T[ST bePVTbcTQ­a]TUP\X[XTaXZZTUh[STa]^VTcXST] Z^\\d]P[TeP[VZP\_. 3TcTaTcX]cTaTbbP]cb_­aVb\z[b^\STa UPZcXbZXZZTaXVcXVTa]^VT]STaWPad]STab­Vc <T]WeXbYTVbZP[Z^\\T\TSc^ZeP[XËRT aTSTV¬cZP]STcU^aSTcU­abcTbZh[STbPc _^[XcXZTaTd]STaT]eP[VZP\_VTa]TeX[b]PZZT ^\]^VTcSTaQTa­aTaÌTbc\d[XVTQ^aVTaT 3TcZP]e¬aTbZ^[TacaPËZaT]^ePcX^]T[[Ta SPVX]bcXcdcX^]Ta½\T]bU¬aaTQ^aVTaTca^Sb P[cTaXQTa­aX]V\TSSTcb^RXP[T^\azST5^a STcP]STcZP]STce¬aTbe¬acPcb]PZZT^\ ^Ve¬aT¿QPabZÀXU^aW^[ScX[U^aTZbT\_T[ST bePVTQ­a]TUP\X[XTa5^aTbcX[SXVT]_^[XcXZTa STabXVTa)¿3T]UP\X[XTWPaP[[TaTSTZ^bcTc^b Shacbz]db\¬ZZTaeXZPbbT]XÀ3T]VzaY^ XZZTWT[ceT[.3TcTabe¬acPcSXbZdcTaT^V PaVd\T]cTaTU^aPcP]QaX]VT[bTaTaU^aShaT _zTceP[V\­ST3TcTaXZZTT]b¬[[Tac

<P]Zd]]TV^ScU^aTbcX[[TbXVPcT]ST[e¬[VT aTWPeSTT]W^[S]X]VcX[We^aSP]STbePVTbcT Q[XeTaQTWP]S[TcBzWePSZP]\P]V­aTU^aPc UzSTc_zSPVb^aST]T]. 3TcZ^acT^VZh]XbZTbePaTaeT[Pc\P]bZP[ Ë]STT]V^ST]ZT[cbPV^VU^ab­VTPcQadVT ST]cX[Pc_dbcTT]STQPcXVP]V BzeXZP]V^ScZ^]bcPcTaTPcSTcb^RXP[T^\ azSTXZZTQ[XeTaeP[VTcbW^ccTbcTcT\P7ePS ZP]bzQ[XeTSTc. CaPSXcX^]T[cTaSTacaTcX]VSTaUh[STa)3T bc^aTeT[U¬aSb^\azSTab^\Q­a]^V¬[SaT T]ZT[cbPVTab^\\^c^aeTYb_[PRTaX]VbZ^[T [dZ]X]VTaU¬aVTUPac½^VT]ST[XVWeT\STa bZP[e¬aTQ^aV\TbcTa3TcTaT]eXVcXV_^bc½ ^VST]SXbZdbbX^]_[TYTaPcUh[ST\TVTc

7ePSWPaSTcPUQTchS]X]VPceXWTacP[Ta^\ ST\TVTcbePVTaTVad__Ta]za_^[XcXZTaTbZP[ P__T[[TaTcX[e¬[VTa]T. <P]bZP[XZZTe¬aTQ[X]SU^aPcSTcWTaTaTc ^\azSTb^\_^[XcXZTa]TTa\TVTc^_\¬aZ b^\\T_zXWeTaSPVT]=zaYTVcP[Ta\TS [^ZP[_^[XcXZTa]TTaSTc\XcX]ScahZPcSTV^Sc eTSPcVad__T]WTaca¬]VTacX[WY¬[_<T]STc ZP]e¬aTbPVTaSTaTV]TabXV[P]VcQTSaTcX[Pc SXbZdcTaT_zTc[dZZTc\­STXTcdSeP[VT]S_z TceP[V\­ST ;XVT]dSXbZdcTaTa\P]\TVTcPcZ^\\d ]Ta]TTabz_aTbbTST_zcXSPcSTdS[XRXcTaTa U^aTZbT\_T[PUZ[PaX]VPUQ­a]TbPVTa7eX[ZT RWP]RTaeX[STcWPeTb^\TccT\PXT]eP[VZP\_. 3TceX[[T\P]V^ScZd]]TSXbZdcTaT\T]XVT]) 3TcTaTcShac^\azST\T]STcQTa­aTabzUz Q^aVTaTPcSTcbP]Sbh][XVeXbXZZTZ^\\TacX[ PcUh[ST\TVTc

B^RXP[azSVXeTaT] 8BB= '% "dSVXeTbPU 3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^g%( ":QW: CT[TU^]& (( 5Pg""( " ( fffb^RXP[aSVSZ 0]bePabWPeT]ST1TccX]P?^bc Q_/b^RXP[aSVSZ ATSPZc­a<TccT4[[TVPPaS \T/b^RXP[aSVSZ 9^da]P[XbcBdbP]?Pd[bT] b_/b^RXP[aSVSZ 9^da]P[Xbc1XaVXccTA­aSP\ Qa/b^RXP[aSVSZ

\TccT\^aZ/W^c\PX[R^\

:^\\d]XZPcX^]b\TSPaQTYSTa 1XaVXc1PaU^TS QQ/b^RXP[aSVSZ 6aPËbZ3TbXV]T])% fffT]%SZ 5^abXST 7TXSX;d]SbVPPaS CahZ3PcPVaPU0d]X]V0B 0]]^]RTa 36<TSXPPb BcdSXTbca¬ST$& #$$:QW: CT[TU^]&!& 5Pg&!&

$$

$%

T_^bc/SV\TSXPSZ oabPQ^]]T\T]c %$ZaX]R[\^\b ;­bbP[V "$Za_a]d\\Ta _[dbU^abT]ST[bT B^RXP[azSVXeTaT]dSZ^\\Ta ! VP]VT^\zaTc

0acXZ[Ta^V[¬bTaX]S[¬VTa XZZT]­SeT]SXVeXbdScahZ

D[aXZ:Y¬aeP[VU^abZTa BhSSP]bZD]XeTabXcTc

U^a^aVP]XbPcX^]T]bW^[S]X]V :^]ca^[[TaTc^_[PV) "'&" CahZc^_[PV) #!


0:CD4;C28C0C

¿3TQ^aX3P]\PaZ\T]ST[TeTaXSTaTb TVTc[P]S^VST^_SPVTaU­abcPcSTaTb Q­a]TaZaX\X]T[[T]za_^[XcXTcQP]ZTa_z S­aT]^VbXVTaPcSTaTbZ]¬VcWPaQTVzTc TcQP]Za­eTaXÀ 4\aPWDid]TaZX^bZTYTaXST]Z­QT]WPe]bZT QhST[CX]VQYTaVX?^[XcXZT]!$^Zc^QTa

0;C4A=0C8EC?;494794<?z3P] ]TbQ^Wdb_z5h]\zQTQ^Ta]TcPVTa bXVT]cza^eTac­abcT]^VahVTWPbW &"zaXVT;­ZZT9T]bT]]hSTaV^ScPU ST]P[cTa]PcXeT^\b^aV '

:A8<8=4;;0E0;34A ATVTaX]VT]eX[b¬]ZT [PeP[STaT]cX[ #za_zca^Sb PUD]VS^\bZ^\\XbbX^]T]b P]QTUP[X]VTa3TceX[bZPQT \TaTZaX\X]P[XcTc\T]Ta YdaP_a^UTbb^a4ePB\XcW&

34CC4=D<<4A ! 5T\WdacXVT # :^ac]hc % :^ac]hc & BcaPUWY¬[_TaXZZT ' <P]V­aST\cX[\^]bcaT 0aQTYSb[Xe^V<Xc]hTY^Q ! oaWdbaXeTaQ^[XV_a^Q[T\Ta]TS % BzSP]Z^\\TaeXX\z[ ' ?[TYTWYT\\TSW­YccX[[^UcTc !! 3B)ATVX^] !# 3B)=D !% 5PVVad__T #& 3B):^]cPZc #' ;TSTa

64;;4AD?oaWdb:^\\d]TeX[aXeT ]TS^V^\SP]]TQ^[XVQ[^ZZTcX[TaWeTae ^VTYTaQ^[XVTaU^aPcU^aeP]S[T6T[ [Tad_cX[T]PccaPZcXeQhST[6^SXS| \T]WePSeX[STcQTchSTU^a^bb_­aVTa QTQ^Ta]T !

?A>54BB8>=BBCA0C468BTZbb^RXP[azSVXeTaTSTa P[[TST[c^V_zB^RXP[azSVXeTaSPVTU^ac¬[[TaWeX[ZTcPU _a^UTbbX^]bbcaPcTVXT]bbTZb\z[STQa¬]STa\Tbc U^a½^VWePSSTeX[V­aTU^aPc]z\z[Tc %

Afbureaukratisering

Omdømme MÅL 5

MÅL 2

Indflydelse MÅL 1

B>280;Ao368E4A4= (8!(

"


KORT NY T

ATSXVTaTcPU1XaVXccTA­aSP\Qa/b^RXP[aSVSZ

1­a]^Vd]VT

S U C C E S M E D F R I T I D S PA S 5DSATTEBžRNOGUNGE SOMELLERSIKKEDELTAGERIFRITIDSAKTIVITETER HAR STORGAVNAF ATENFRITIDSVEJLEDEROPSžGERFAMILIENOGFORTLLEROM MULIGHEDENFORATGkTILEKSEMPELVISFODBOLD SVžMNINGELLERSPEJDER MEDKONTINGENTSTžTTE¯OGDERMEDFkRET±FRITIDSPAS²$ETVISEREN EVALUERINGAFPROJEKTET±&ORSžGMEDFRITIDSPAS² SOM3ERVICESTYRELSEN STkRBAG &ORSžGETERBLEVETGODTMODTAGETOGVURDERESSOMETRELEVANTTILTAG AFDEINTERVIEWEDEFRITIDSVEJLEDEREIKOMMUNERNE SAGSBEHANDLEREPk BžRNE OGUNGEOMRkDETOGDEFRIVILLIGEFORENINGER &OLKETINGETAFSATTEI MIOKRONERTILATAFPRžVEOG DOKUMENTEREEFFEKTENAFINITIATIVER DERHARTILFORMkLATžGEBžRNOG UNGESDELTAGELSEIFRITIDSAKTIVITETER ,SMEREPkWWWSERVICESTYRELSENDK 5>C>)B20=?8G

NYE BØGER

#

7z]SQ^V

D]VT

;TST[bT

K O R T O G K O N TA N T

D R E N G E PÅ K A N T E N

K O M G O D T F R A S TA R T

+ONTANTHJLPSHkNDBOGENBESKRIVER KLIENTENSSOCIALERETTIGHEDEROGPLIGTERINDEN FORKONTANTHJLPSOMRkDETEFTERAKTIVLOVEN SOMDESkUDEFTERFOLKETINGSkRET $ESUDENERDENOPDATERETMED3- AFGžRELSER OGTAKSTER "OGENOMTALEROGSkREGLERNEOMHJLPTIL HANDICAPPEDEOGBžRNMM SOM½NDESI SERVICELOVENSAMTCENTRALEOMRkDERIRETS SIKKERHEDSLOVEN$ESUDENFkRREGLERNEOM AKTIVERINGMV SOM½NDESI,OVOMAKTIV BESKFTIGELSESINDSATS ENKORTOMTALEOG ENDELIGINDEHOLDERBOGENETKRONOLOGISKRE GISTEROVER!NKESTYRELSENSPRINCIPAFGžRELSER ±+ONTANTHJLPSHkNDBOGEN²AF%RIK*APPE &RYDENLUND SIDER KR

(VORFORSTkRDRENGE¯OFTEMEDINDVANDRER BAGGRUND IINDKžBSCENTREELLERPkBANE GkRDETILLANGTUDPkNATTENISTEDETFORATGk ISKOLEELLERIKLUB3PžRGERMANDEM SVARER DE±6ILEVER.O,IFE² 3OCIALANTROPOLOG+IRSTEN(VIIDSKILDRER DANNELSENAF±INDVANDRERBANDER² OPRETTEL SENAFKRIMINALPRVENTIVEFORSžGSKLUBBEROG UDVIKLINGENAFGADELIVSSTILEN.O,IFEBLANDT DRENGEMEDINDVANDRERBAGGRUNDINDENFORET NORDSJLLANDSKBOLIGOMRkDE(UNGkROGSk TTPkDEUNGESERFARINGERMEDATUDLEVEEN GADELIVSSTIL OGHVILKEKONSEKVENSERDETLIV HARHAFTFORDERESVIDERETILVRELSE-ANGE FORTLLEROMOPLEVELSERAFNEDERLAGISKOLEN OGFAMILIEPROBLEMEROGOMETSAMFUND HVOR DEIKKEFžLERSIGVRDSAT)UNGDOMSFLLES SKABETFkRDESUCCESOGSPNDING ±.O,IFE RESPEKTOGDRENGEZONER²AF+IRSTEN(VIID !ALBORG5NIVERSITETSFORLAG SIDER KR

(ERERSTARTHJLPTILDENNYUDNVNTELEDER SOMIKKETIDLIGEREHARARBEJDETMEDLEDELSE¯ ELLERHJLPTILAFKLARINGFORDEN DEROVERVEJER ATTAGESPRINGETTILLEDERPOSTEN"OGENER SKREVETAFENLEDELSESKONSULENTPkBAGGRUND AFSAMTALERMEDNYELEDEREOMDERESOPLEVEL SER ERFARINGEROGSPžRGSMkL &ORFATTERENTAGERDENNYELEDERIHkNDEN OGGUIDERHENDEIGENNEMDEOVERVEJELSER PROBLEMEROGDILEMMAER HUNVILMžDEI DETNYEJOB(VORDANTAKLERJEGROLLESKIFTET FRAMEDARBEJDERTILLEDERIFORHOLDTILMINE TIDLIGEREKOLLEGAER(VILKENORGANISATIONSKAL JEGFUNGEREI+ENDERJEGMITVIGTIGSTELEDEL SESINSTRUMENT¯MIGSELV¯GODTNOK(VAD ERMINEPERSONLIGESTYRKEROGSVAGHEDERI FORHOLDTILLEDERJOBBET ±&žRSTEHJLPTILDENNYELEDER²AF5LRIK,ANGE 'YLDENDAL SIDER KR

B>280;Ao368E4A4= (8!(


$

0 ]]^]RTa


KORT NY T

ATSXVTaTcPU1XaVXccTA­aSP\Qa/b^RXP[aSVSZ

     &'68#4 # ) 1 & 6  & D]STab­VT[bT

ST Y R PÅ F Ø RT I D S P E N S I O N

P R I V AT E O V E R TA G E R B Ø R N E S A G E R +OMMUNERNEHARSkSVRTVEDATKOMMETILBUNDSISAGERNEOMBžRN OGUNGE DERMkSKESKALANBRINGESIFAMILIEPLEJE ATDEKžBER SAGSBEHANDLINGHOSPRIVATE½RMAER4ENDENSENERSTIGENDE SIGER ¾EREKILDERTIL5GEBREVET!)(OLBKKOMMUNEUNDERSžGERMAN LIGENU HVORDANMANKANUDLICITERESAGSBEHANDLINGENVEDRžRENDE ANBRINGELSEAFBžRN 6IHARENSTORVENTELISTEPkDEHERSAGER SkVIERNžDTTILATLAVEEN SRLIGINDSATSFORATFJERNEDEN3OCIALPOLITIKERMEGETJURAOGREGLER OGDERFORMkDETKUNNEKLARESAFETPRIVATSOCIALRkDGIVER½RMA3kDAN SIGERBORGMESTER*žRN3žRENSEN2 SOMDOGUNDERSTREGER ATDETER KOMMUNEN SOMSKALTRFFEAFGžRELSEN MENSDETPRIVATE½RMAKUN SKALKLARGžRESAGERNE&ORMANDFOR$ANSK3OCIALRkDGIVERFORENING "ETTINA0OSTERBEKYMRETOVERUDLICITERINGEN FORDIDETINDEBRER AT SAGSBEHANDLINGENBLIVERSPLITTETOP *EGERIKKEBEKYMRETFORKVALITETENILžSNINGEN DETERJODYGTIGE MEDARBEJDEREOGSkIDETPRIVATE-ENJEGSYNES DETERSYNDFOR BORGERNE ATDESKALHAVEMEREENDmNSAGSBEHANDLER/GSkKRVER DETETMEGETGODTSAMARBEJDEMELLEMDENPRIVATELEVERANDžROGKOM MUNENSSAGSBEHANDLER SIGERHUN

5>C>)B20=?8G

5>C>)B20=?8G

0]QaX]VT[bTa

!NKESTYRELSENHARGENNEMFžRTENPRAKSISUNDERSž GELSEAFKOMMUNERNESBEVILLINGAFFžRTIDSPENSION EFTERARBEJDSEVNEMETODEN5NDERSžGELSENVISER AT PROCENTAFKOMMUNERNESAFGžRELSERERIOVERENS STEMMELSEMEDLOVGIVNINGOGPRAKSIS $OGIDESAGER HVORBORGERENSELVHARBEDTOM ATKOMMEPkFžRTIDSPENSION HARPROCENTAF BORGERNEIGENNEMLANGTIDMODTAGETSYGEDAG PENGE!NKESTYRELSENKONSTATERER ATKOMMUNERNE OFTEHARTILSTRKKELIGTKENDSKABTILDISSEBORGERES SITUATIONTILATVIDE ATBORGERENFORMODENTLIGHAR RETTILFžRTIDSPENSION$ERFORMENER!NKESTYRELSEN ATKOMMUNERNEAFEGENDRIFTBURDEHAVEKONTAKTET BORGERENOGINFORMERETOMMULIGHEDENFORATFk FžRTIDSPENSION WWWANKESTYRELSENDK

D]VTb\XbQadV >aVP]XbTaX]V

VIDEN TIL FAGPERSONER

FLERE I A-KASSE

3ERVICESTYRELSENSHARNETOPLANCERETENVIDENSPORTALEN±5NGES -ISBRUG² SOMHENVENDERSIGTILFAGPERSONER DERARBEJDERMED UNGEUNDERMEDETPROBLEMATISKFORBRUGAFRUSMIDLER 0k5NGES-ISBRUGSHJEMMESIDEWWWSERVICESTYRELSENDKUN GES MISBRUGFORMIDLESVIDENOMUNGESMISBRUG LOVEOGREGLERFOR OMRkDETOGFAGLIGEREDSKABERTILARBEJDETMEDDEUNGE HERUNDER „ !TFkTAGETHULPkPROBLEMETIENINDLEDENDESAMTALE „ !TFkSKABTMOTIVATIONTILFORANDRINGHOSDENUNGE „ !THOLDEFOKUSPkLžSNINGEROGPkENHELHEDSORIENTERETINDSATS HVORDERSESPkDENUNGESSAMLEDESITUATION 3ERVICESTYRELSENTILBYDERDESUDENFAGPERSONEROGKOMMUNERGRATIS RkDGIVNINGOGKONSULENTSTžTTE SkDENHELHEDSORIENTEREDEINDSATS STYRKESOVERFORUNGEMEDMISBRUGSPROBLEMER

%FTERMANGEkRSTILBAGEGANGOPLEVERA KASSERNENU FREMGANG¯NYEMEDLEMMERERFORELžBIG KOMMETTILI$ETERISRA KASSER DERORGA NISERERAKADEMIKERE SELVSTNDIGESAMTA KASSER UDENTILKNYTNINGTILDEKLASSISKEHOVEDORGANISATIO NER DERSTkRFORFREMGANGEN MENSA KASSERPk,/ OMRkDETFORTSTTERTILBAGEGANGEN)ALTER ERHVERVSAKTIVEDANSKEREMEDLEMAFENA KASSE SKRIVER5GEBREVET!

%

B>280;Ao368E4A4= (8!(


Straf hjælper ikke ?zca^SbPUd]VS^\bZ^\\XbbX^]T]bQTc¬]Z]X]VeX[aTVTaX]VT]]db¬]ZT[PeP[STaT]cX[ #za 3TceX[bZPQT\TaTZaX\X]P[XcTc\T]Ta_a^UTbb^aSaYda4ePB\XcW 4ePB\XcW\TS[T\PU d]VS^\bZ^\\XbbX^]T]

0518A68CC4AA30< 5>C>)B20=?8G

¿EXbZP[WPeTUPcXZaPeT]_zSTd]VTb^\Ta _zPUeTYTEXbZP[eXbTST\PcSTcbP\Ud]S STeT]STaahVVT]XZZTWPa^_VXeTcST\3Tc V­aeXXZZTeTSPc[¬VVTW^eTSTc_zbZaz^VbT QTZh\aTSTdS3TcV­aeXVT]]T\Z^]bTZeT]c WP]S[X]V3TaU^aU^aTb[zaeXT]b¬]Z]X]VPU ST]ZaX\X]T[[T[PeP[STacX[ #zaÀ BzSP][­SSTcUaPbcPcb\X]XbcTa;Pab;­ZZT APb\dbbT]ESPWP]W^[ScbX]zQ]X]VbcP[TX 5^[ZTcX]VTcST]U­abcTcXabSPVX^Zc^QTaXza DSb_X[[TcZ^\Zd]V^ScT]dVTTUcTaPc d]VS^\bZ^\\XbbX^]T]^UUT]c[XVVY^aSTbX] QTc¬]Z]X]VWe^aST]U^aTb[zaSTc\^SbPccT ]T\[XVPc[PeP[STaT]XZZTbZP[b¬]ZTb\T]Pc STd]VTbZP[WY¬[_TbeXPT]b^RXP[^VU^aTQhV VT]STX]SbPcbb^\Q[P]ScP]STc\T]c^a^aS ]X]VTa

=­SeT]SXVcPcb¬ccTWzaScX]S ATVTaX]VT]WPaeP[VcXZZTPcU­[VTZ^\\Xb bX^]T]bU^ab[PV]zaSTcV¬[STaST]ZaX\X]T[[T [PeP[STaU^aSXSTcTa]­SeT]SXVcPcb¬ccT WzaScX]SU^aZ[PaTaYdbcXcb\X]XbcTa1aXP]<XZ ZT[bT]UaPST:^]bTaePcXeT EXWPacPVTcT]_^[XcXbZQTb[dc]X]V^\Pc b¬ccTST]ZaX\X]T[[T[PeP[STa]TScX[ #za U^aSXeXeX[WPeTbc^__Tcd]VS^\bZaX\X]P[X cTcT]3Tc\T]TaeXTaSTcaXVcXVT^VeXTa dT]XVT\TS\P]VTPUSTZaX\X]^[^VTab^\ \T]TaPcbcaPUXZZTWY¬[_Ta8ST]Q^aVTa[XVT aTVTaX]VWPaeXST]W^[S]X]VPcbcaPUWY¬[_Ta 3TceXaZTa_a¬eT]cXec3TcbchaZTaaTcbQT eXSbcWTST]Q[P]ScQTU^[Z]X]VT]>VbzbT]STa STc^VbzTcZ^]bTZeT]cbXV]P[^\PceXXZZT PRRT_cTaTaU^aQahST[bTa^VZaX\X]P[XcTc½ WT[[TaXZZTZaX\X]P[XcTcQTVzTcPUd]VTbXVTa \X]XbcTaT]

4ePB\XcWSTaTa_a^UTbb^aXYdaPTa\X[STbc cP[cbZT_cXbZ^eTaU^aaTVTaX]VT]]hTU^ab[PV >Vb^\\TS[T\PUd]VS^\bZ^\\XbbX^]T] STaPaQTYSTc[¬]VT^VVad]SXVcU^aPcZ^\\T UaT\cX[STU^abZT[[XVTU^ab[PVXQTc¬]Z]X]VT] U­[TaWd]bXV^Vbz[XSccX[VaX] EXWPabTc_zWePST][P]Va¬ZZTP]SaT[P]ST V­a^VWe^aSP]STceXaZTa?zST]QPVVad]S WPaT]T]bcT\\XVZ^\\XbbX^]UaPazSTcPc b¬]ZT[PeP[STaT]:^\\XbbX^]T]QTbczaPU _^[XcXTcPSe^ZPcTaS^\\TaTP]Z[PVTaTU^[Z UaP\X]XbcTaXTa^Vb^RXP[U^aeP[c]X]VTabzSTc TaXW­YVaPSU^[ZSTaeTS]^VTc^\STcWTa 3TaTaXSTcWT[TcPVTcX]VT]TZb_TacTaSTa bXVTaSTcTaT]V^SXS|Pcb¬]ZT[PeP[STaT]

EX[U­aTcX[\TaTZaX\X]P[XcTc >V4ePB\XcWTaSP^VbzbXZZTa_zPcT] b¬]Z]X]VPU[PeP[STaT]eX[U­aT\TaTSza[XVc \TSbXVT]SV^Sc 3TceX[U­aTcX[\TaTZaX\X]P[XcTc^VXZZT \X]SaTU^aSXST #zaXVTeX[Z^\\Tc¬c_z ¬[SaTZaX\X]T[[T3TeX[UzT]_[TccTcbcaPU UTPccTbcbzSTcQ[XeTabe¬aTaTU^aST\Pc UzY^QQPVTUcTa3TeX[Q[XeTdS_TVTcb^\ ZaX\X]T[[T^VeXeTSUaPcP[aXVTd]STab­VT[ bTaQ[P]ScP]STcUaP4]V[P]SPcSTcU­aTacX[ \TaTZaX\X]P[XcTcU^aZ[PaTa4ePB\XcWSTa \T]TaPcaTVTaX]VT]\TSU^aST[Zd]]TbZT[T cX[STU^ab[PVZ^\\XbbX^]T]WPabcX[[TcU^aPc QTVa¬]bTZaX\X]P[XcTcT]Q[P]ScSTd]VT 9TVbh]TbPcZ^\\XbbX^]T]bcX[[Ta\P]VT V^STU^ab[PVTcPUSTQTSbcTTaU^ab[PVTc^\ T]\T]c^a^aS]X]V4]\T]c^aSTaZP]ca¬ST XbcTSTcU^aU^a¬[SaT]Tb^\ZP]bc­ccTeTY [TST^VWY¬[_TST]d]VT_zaTccTeTY:^\\Ta SdX]SXSTcaTcb[XVTbhbcT\UzaSdSTaX\^S

T]PSe^ZPc^VbzVzaTcWT[cP]STcb_X[XVP]V b^\WP]S[Ta^\PcbhbcT\TcTaSX]\^Sb_X[ [Ta^VWe^aSTcVzadS_zPc]¬VcTP[[TSTcX]V STaXZZTZP]QTeXbTb>VSTcTaXZZTbd]ScU^a T]d]VSTaeX[WPeT[P]VcQTSaTPUPccP[T^\ STcX]VSTaTabZTc 7e^a\P]VTd]VTSTaeX[Q[XeTaP\cPUST] [PeTaT[PeP[STaZP]X]VT]_a¬RXbcP]VXeT\T] XU­[VT9dbcXcb\X]XbcTaXTcbTV]TcP[TaP]cP[[Tc PUd]VT_z #STa[PeTaZaX\X]P[XcTcUP[STc \TS '_a^RT]cSTcbT]TbcTza0]cP[[TcPU ¿bXVcT[bTaÀUP[Scbz[TSTb\TS%"!cX[!('X !'XU^aW^[ScX[zaTcU­a Qa/b^RXP[aSVSZ

34=:A8<8=4;;4;0E0;34A “ 3T]ZaX\X]T[[T[PeP[STaTaT]P[STab\¬b bXVVa¬]bTU^aWe^a]za\P]ZP]Q[XeT _z[PVcTcbcaPUUTaTcb[XVcP]bePa83P]\PaZ WPaST]WT[ccX[QPVTUaP ($e¬aTcbPccX[ $za “ <TSbcaPU\T]TbdQTcX]VTcQTcX]VTcS^\ bP\cQ­STT[[TacX[cP[TUaPUP[S 1TVad]ST[bT]U^aST]ZaX\X]T[[T[PeP[STa TaQ­a]b\P]V[T]ST\^ST]WTS^V\P]VT[ _zU^abczT[bTU^aZ^]bTZeT]bTa]TPUSTaTb WP]S[X]VTabP\cSTcUPZcd\PcUaXWTSb QTa­eT]STbcaPUZP]WPeTbZPST[XVT eXaZ]X]VTa_zTcQPa] “ :aX\X]T[[Td]STa $zaQ[XeTaXbcTSTc P]QaPVc_zT]X]bcXcdcX^]TecdST]bP\ chZZTUaPQPa]Tc^VSTcbU^a¬[SaT\T] STcU^aTVzaXb^RXP[caTVX^VSTaU^aP[cXS \TSdSVP]Vb_d]ZcXQPa]TcbcPae

B>280;Ao368E4A4= (8!(

&


Man gør dem til monstre 7ePSbXVTaUPVU^[ZcX[Pcb¬]ZTST]ZaX\X]T[[T[PeP[STacX[ #zaX! .B^RXP[azSVXeTaT]WPab_daVc ËaTb^RXP[azSVXeTaTWePSST\T]Ta

0518A68CC4AA30< 5>C>)B20=?8G

B^RXP[azSVXeTaC^\:ahVTaPUST[X]Vb[TSTaX 1­a]T5P\X[XTcTP\TcB^RXP[RT]cTa=­aaTQa^

B^RXP[azSVXeTa4eP7P[[VaT] U^abcP]STaU^aST]bXZaTSTX]bcXcdcX^]:^V[T]

7ePS\T]TaSd^\PcaTVTaX]VT]eX[b¬]ZTST]ZaX\X]T[[T [PeP[STacX[ #za. ½3TaTaXZZT]^VTcSTacP[TaU^aPcSTcbZd[[TWY¬[_T<P] bZP[XZZTbcaPUUTQ­a]\TSU¬]VbT[\T]b¬ccTX]Sb^ RXP[_¬SPV^VXbZ3TcZP]V^Sce¬aTPcQ­a]XSPVTa\TaT UhbXbZ\^S]T\T]]zaSTcZ^\\TacX[bchZZTcTaSTbcPSXV QPaTQ­a]EXWPaXSPVT]a¬ZZTcX[QdSQ[P]ScP]STc3T] :^acTB]^aWTa_z=­aaTQa^We^a\P]cX[QhSTaT]\PbbXe X]SbPcb]Tc^_XU^aW^[ScX[ST]]TVad__T 9TVbh]Tb\P]V­aST #zaXVTcX[\^]bcaT^VPc\P] bZPQTaTcbZa¬\\TQX[[TST

7ePS\T]TaSd^\PcaTVTaX]VT]eX[b¬]ZTST]ZaX\X]T[[T [PeP[STacX[ #za. ½9TVTa\TVTcdT]XVU^aSTaTaXZZT]^VTcS^Zd\T]cPcX^] U^aPcSTcWY¬[_TaPc]TSb¬ccTST]ZaX\X]T[[T[PeP[STa=za STcSaTYTabXV^\Q­a]bZP[ST\­STb\TS^\b^aVU^a bczT[bT^VQTWP]S[X]V^VPSST]eTYUzSTcQTSaT3TbZP[ XZZTb¬ccTbQPV[zb^Vb[z\TSZaX\X]T[[TSTaTa¬[SaTT]S ST\3TcTaV^STa^[[T\^STaSTWPaQadVU^a^Vb^\ST ^UcTWPa\P]V[Tc=za\P]bTaWe^aSP]bXZaTST_[PSbTaTa bcTVTcSaPbcXbZSTbT]TbcTzabP\cXSXV\TSPcZaX\X]P[X cTcT]XZZTTabcTVTcbzeXbTaSTc^VbzPcSTcWTaWP]S[Ta \TaT^\_^[XcXZT]S^\UPV[XVWTS

7ePSTaZ^]bTZeT]bT]. ½9TVeTSXZZTWePSZ^]bTZeT]bT]eX[Q[XeTU^aST]T]ZT[cT d]VT<T]STaQ[XeTaQadVU^a\TaTZP_PRXcTc_zSTbXZaTST X]bcXcdcX^]TaWe^aSTaP[[TaTST]d\P]V[Ta_[PSbTabzT] ST[PUSTd]VTT]STaX[P]STcbU¬]Vb[Ta3TcQTchSTaeT[ ^VbzPc\z[Vad__T]U^ad]VS^\bbP]ZcX^]T]bZP[dSeXSTb ^VSTceX[bXVTÌTaTb^RXP[_¬SPV^VXbZTcX[QdS0[cSTc Q[XeTaaXVcXVShacPcb¬ccTXe¬aZ^VYTVbh]TbXbcTSTc\P] bZP[QadVT_T]VT]TcX[PcbchaZTSTX]SbPcbTaeXWPa^Vb^\ eXeTSeXaZTa

'

B>280;Ao368E4A4= (8!(

7ePSTaZ^]bTZeT]bT]. ½8e¬abcTUP[SPceXUza]^V[T #zaXVTb^\Q[XeTaUPbc W^[ScXT]dWT[SXVdSeXZ[X]V7eXb\P]ZP[STaSTd]VTU^a ZaX\X]T[[TbzTaeXbXZaT_zPcSTQ[XeTaSTc<P]bZP[WPeT UPcXSTWTaQ­a]cXS[XVTaTU^aSTTaY^ZT]ScXSTZ^\\d ]Ta^V[^ZP[^\azSTaWe^aSTQ^a<P]bZP[b¬ccTX]S\TS U^aTQhVVT]STPaQTYST^VVXeTST\TcbZ^[TcX[QdSb^\ZP] ad\\TST\


±

EXTadT]XVT\TSST\P]VTZaX\X]^[^VTaSTa bXVTaPcbcaPUXZZTeXaZTa8ST]Q^aVTa[XVTaTVT aX]VWPaeXST]W^[S]X]VPcbcaPUWY¬[_Ta 9dbcXcb\X]XbcTa1aXP]<XZZT[bT]

B^RXP[azSVXeTa9T__T4[[TVPPaS :aX\X]P[U^ab^aVT]>ST]bT

B^RXP[azSVXeTa?XP9T]bT] ST]bXZaTSTX]bcXcdcX^]B­[PVTa

7ePS\T]TaSd^\PcaTVTaX]VT]eX[b¬]ZTST]ZaX\X]T[[T [PeP[STacX[ #za. ½3TcTa]^VTc]¬aT]ZPcPbca^UT<P]b¬ccTaXZZTQ­a]X U¬]VbT[3T]bT]TbcTQTc¬]Z]X]VUaP:^\\XbbX^]T]eTS a­aT]STd]VS^\bZaX\X]P[XcTc_TVTaSP^Vbz_zPcb^RXP[T cX[cPVTa[P]Vc\TaTVPe][XVTU^aST]T]ZT[cT^VU^abP\ Ud]STc8U¬]VbT[ZP]STQ[XeT_a¬VTcXT]]TVPcXeaTc]X]V 4aSd[XScZaX\X]T[aXbXZTaTaSdPcZ^\\TdSb^\\TVTc \TaTZaX\X]T[^VSTcVXeTaX]VT]\T]X]VB^\b^RXP[azSVX eTa\T]TaYTVWT[cVad]S[¬VVT]STPceXbZP[U^aQhVVTeTS b^RXP[TcX[cPVXbcTSTcU^aQ[^cPcQTVa¬]bTbZPST]

7ePS\T]TaSd^\PcaTVTaX]VT]eX[b¬]ZTST]ZaX\X]T[[T [PeP[STacX[ #za. ½3TcTaXZZT]^VT]V^SXS|3TcWTaWP]S[Ta^\Q­a] ^VbT[e^\ST^UcTTaUhbXbZbc^aTbzTaSTXZZT\T]cP[c \^S]T^VSTaU^aca^aYTVXZZTSTceX[WY¬[_T3T[beX[ST Z^\\Tc¬c_zd]VTSTaTa¬[SaT^VZT]STaST]ZaX\X]T[[T eTaST]aTcV^ScST[beX[STWeXbSTaXZZTTa_[PSb_zSTbXZ aTSTX]bcXcdcX^]TaWPe]TXPaaTbcT]XU¬]Vb[Tab^\ETbcaT We^aP[[TSTP]SaTTae^Zb]T^V\TaTVPaeTST

7ePSTaZ^]bTZeT]bT]. ½<P]eX[bTTcahZXU^aW^[ScX[Pch]VaTeX[Q[XeT\TaT ZaX\X]T[[T0[[TeTSPc[PeP[STaT]XSPVTa $za1[XeTaST] ahZZTc]TSPScX[ #zabzca^aYTVPcZaX\X]P[XcTcT]Q[P]Sc ST\STa[XVVTa[XVTd]STaST]ZaX\X]T[[T[PeP[STaP[cbzST "zaXVTeX[bcXVT

7ePSTaZ^]bTZeT]bT]. ½0ceXeX[bTQ­a]ad]Sc^\ZaX]VXPaaTbcTa^VbXZaTSTPU ST[X]VTaQ[XeT\TaT\PaVX]P[XbTaTSTT]SSTP[[TaTSTTa^V eXeX[^_[TeTT]ST[d]VTQ[XeTW^[ScUPbcXSTaTbZaX\X]T[[T [­QTQP]T4]ZT[cTPUSTd]VTeX\^ScPVTaQ[XeTa\TVTc U^abZa¬ZZTST^eTaPce¬aTWTa\T]P]SaTUzaQPaT]hT V^STeT]]Ta^VUza_zST]\zSTT]X]SVP]VcX[T]\TaT ZaX\X]T[eTaST]9TVbh]Tb\P]bZP[[PeT]^VTc\TaT _a¬eT]cXecXbcTSTc^VUPZcXbZ^_[TeTaeXPcSTaTaaXVcXV \P]VTUP\X[XTaSTaVTa]TeX[WPeTWY¬[_

Qa/b^RXP[aSVSZ

B>280;Ao368E4A4= (8!(

(


ARBEJDSLIV

ATSXVTaTcPUCX]P9dd[APb\dbbT]cYa/b^RXP[aSVSZ

5>C>)B20=?8G

D E D U M M E B O R PÅ L A N D E T )DESTžRREBYERGENNEMFžRERNIAFTIUNGEMINDSTmNUNGDOMSUDDAN NELSE MENPkLANDETLIGGERDETTUNGERE(ERHARMANIkREVISHAFTET LAVEREUDDANNELSESNIVEAU )NIAFLANDETSKOMMUNER ALLEIYDEROMRkDERNE FALDERANDELENAF UNGE DERFkRENANDENUDDANNELSEENDELLERKLASSE$ETERISR DRENGENE SOMIKKESTTERSIGPkSKOLEBNKEN ,EKTOROGUNGDOMSFORSKER3TEEN"ECK 3YDDANSK5NIVERSITET PEGER Pk ATDENSOCIALEARVSLkRVOLDSOMTIGENNEM $ERERFORHOLDSVIS¾EREFORLDREMEDINGENELLERKORTEREUDDAN NELSERIUDKANTSOMRkDERNE OGDETPRGERISRDRENGENE$EKONSTA TERER ATDERESFDREHARKLARETSIGMEGETGODTUDENDELANGEUDDAN NELSER HARTJENTPENGEOGLEVETNOGLESTABILELIV HVORMANDENERDEN DOMINERENDESKIKKELSEIFAMILIEN SIGERHANOGTILFžJER ATPIGERNE TILSYNELADENDEERMEREBEVIDSTEOM ATUDDANNELSEERVEJENFREM OG DEERPARATETILAT¾YTTEFORATUDDANNESIG 6IERPkVEJMODENSITUATION HVORDERERFRREKVINDERENDMND IYDEROMRkDERNE$ETGIVERPROBLEMERMED¾ERESOCIALEPROBLEMER SOMHžJEREARBEJDSLžSHEDOGMEREDRUKOGVOLD +ILDE.YHEDSBREVET$AGNY

<8C = H4 9 > 1 0518A68CC4AA30< 05 5 18A 51 1 A6 A68C 6 CC4 C 4A A A3 30< 30 0<

HELLE HE H ELL EL LE E ENA EN E NA N AA ANDERSEN, AN ND N DER DE ER RS SE S EN E N, 311 ÅR 3 ÅR > FRA: FR F RA R A: Sygedagpenge A Sy S yg y ged ge dag d gp pe eng e ge g eF Fre Frederikssund ede e eriiks e i sssu ssun nd n d Kommune Komm K mun ne e > TIL: TIL T L Psykiatrisk L: P y Psy ykiatr k isk i k Center Ce C en nte er N Nordsjælland ordssjæ sjællan l nd

KARRIEREFORLØB: !%) DSSP]]Tc3T]b^RXP[T7­YbZ^[T  :­QT]WPe] !%!&) BhVTSPV_T]VT9¬VTab_aXb:^\\d]T !&!() BhVTSPV_T]VT5aTSTaXZbbd]S  :^\\d]T !() ?bhZXPcaXbZ2T]cTa=^aSbY¬[[P]S  7X[[Ta­S

Dit NYE job Har du skiftet arbejde for nylig, og har du noget, du gerne vil fortælle i den anledning – måske bare fordi du er glad for det, så send en mail til: redaktionen@socialrdg.dk B>280;Ao368E4A4= (8!(

7ePSËZSXVcX[Pcb­VTY^QQTc_z 7 7eP eP PS S ËZ SË ËZS Z SXV SX S V V cXX[[P Pc bb­V Pc ­V VT TYYY^Q ^Q QQ QT Tcc_z z ? hZ c Z 2 c . ?bhZXPcaXbZ2T]cTa.

7ePSb¬ccTaSd\Tbc_aXb_zeTSPce¬aT 7e 7 eP PS Sb¬ ¬cc cccT TaaS T Sd d \Tbbcc d\ c_ _aX aXXbb_z z eT ze TS SP Pcce¬ ¬aT T bb^RXP[azSVXeTa. b^ ^RXXP XP[a [azS zSVXe SV eT Ta..

½9T ½9TVWPaP[cXSWPUcT]bc^aX]cTaTbbTU^a_bh 9TV TV VW WPaP WPa a P[c P cXS cXSW S WP PUcT PUc c T] T] bc bc^ ^a X]c ^aX X]cT cTaT TaTb TbbT bbTU T U^a_ a_ _bbh bh ZXPcaX^V_bhZ^[^VX^VSPYTVWPeSTPaQTYSTc Z ZX XP PccaaXX^ ^V V_ _bbh hZ Z^ ^[[^ ^VX VX^ ^V VS SP PYT TV VWP WPe eS STP T Pa PaQ QT TYST STc Tcc ]^V[Tza\TSbhVTSPV_T]VTc¬]ZcTYTVSTc ]^ ^V V[T [T Tz zaa\ \T TS S bh hV VTS V TS SP PV P V_T V _T T] ]VT ] VT T c¬ T ¬] ]Z ZcT Z cT TYYTV YTV V ST V Tcc eX[[Te¬aTV^ScPcZ^\\TeXSTaTBzZ^\ eX X X[[Te¬aTV^ScPcZ V Sc c Z^ Z^\ \\ \TeXS XSTa S aTB BzZ Bz z Z^ Z \ ST]]TWTabcX[[X]Vb^\TaTc|czabeXZPaXPc S ST T]] T] ]T TWT WTa Ta bc bcX[ c [[X] [[ ]V ]Vb V b^ b^\ \ Ta \T Ta Tc Tc| c |c |c za zabbe eXZ eXZ ZPaXP ZPa aXPc Pc 3T]ËZYTV^V]dWzQTaYTVSTaeXbTabXVT] 3T 3 T] ] ËZ ]Ë Z YTV ZY V ^V V V ]d V] dW Wz zQ QT TaaYT TV V S ST Taae a eXb eXbT e TaabbXV bXVT V T] ] \d[XVWTSU^aPcYTVZP]Q[XeT]zaeXZPaXPcTc \d \ d[XV XV VW WTS W TS SUU^ SU U^ ^aPccYYTV VZ ZP Z P] P ]Q[[Xe [e eT T] ]za ] zaae eXZ e ZP Z PaXXXPcccT P Tc Tcb[dc Tc c b[d cb b dc d 

½3 ½3TcTaSXP[^VT]0cYTVUza[^ecX[Pcb]PZZT ½ 3Tc 3T T T TaS a SXP S P[^ P ^V ^V VT T]0 T] 0 YT 0c 0cY YTV TV Uz Uza z [^ [^ecX cX[[P P b] Pc b]P ]PZ ZZT ZT T \TSU^[ZW­aT^\STaTbbXcdPcX^]^VWY¬[_T \ \T TS S UU^ SU ^[[Z ZW W­aT W­ T^ ^\ ^ \ ST \S STaT aT Tb bX Tb bXccd dP PccXX^ ^] ] ^V ]^ V WY¬ VW WY¬ ¬[_ ¬[ _T T T ST\\TSPcË]STUaT\cX[T][­b]X]VSTcTa ST S T\ T \\ \T TS SP PccË Ë] Ë]S ST S TUaaT T\ T \ cX[[T] ] [­bb] ]X] ] ]V ] V S STc TccT Taa T a PQb^[dcSTcQTSbcTeTS\XcUPV>V^\eT]Sc P PQ Q ^[dccS Qb^ c STc S cQ c QT QTSbccT c eTS S \XXccUUP S\ UPV>V^\ V >V \eT T] ]Scc TaSTc\TVTcUadbcaTaT]ST]zaYTVXZZTZP]Uz T Ta aS STc Tc\ c \T \TV VTcU VTc c Uad UadbbccaaTa aTaT T] ]S ST] ST T ]z ]zaY za YT TV VXZ ZZTZ ZZT T ZP ZP] ]Uz Uz STc^_cX\P[TXVT]]T\U^aSTcWP]S[TaY^P[cXS S ST Tcc^_ ^_ccX\ X\ \P P[T [T TXV XVT T] ]] ]T T\ \ U^ \ ^a STcc W ^a WP P]S S[Ta S[T Taa Y^ ^P P[c P[ccXS XS S ^\Tc\T]]TbZT ^\ ^ \T \ Tccc\ T \T \ T]] T ]T TbbZT T T

7eT\bTaSd^_cX[XSXcUPV. 7 7e eT\ eT \ bT \b bTaaS Sd^ Sd d ^_ _ cX[ _c cX c [XX SX SXc Xc UP UPV V. 7e^aSP]TabzeXaZT[XVWTST]XSXc]hTY^Q 7e 7 e^ ^aaaS SP] ]T Taa bbz zeXXaZ aZ ZT T[X [XXV VWT V WT TS ST T] T ]XS X SX SXcc]h hT T Y^ Y^Q Q ½ ½3TcTadca^[XVb_¬]ST]ST9TVTa_zT] 3TcTadca^[XVb_¬]ST]ST9TVTa_zT] 3 c c [XV _ S S 9 V _z [[dZZTcPUST[X]VWe^aSTaTa_PcXT]cTa\TS [d dZ ZZT ZTc Tc PU PUS UST[ ST[X] [X]V V We^a VW ^aS a STaT a Ta Ta_ _Pc PcXT cXT] ]ccT Ta \TS Ta \TS \ S bbZXi^UaT]X_PaP]^XS_bhZ^bT\P]VTWPaT] bZ ZXi^ ZXi ^UUaaT T] ]XX_ _P PaaP P] ]^ ^XXS S_b _bh hZ Z^b ^bT T\ \P] \P ]V VT T WP TW PaaT] T] S S^ S^QQT[cSXPV]^bT\TS\XbQadV^V]^V[TTa ^Q QQ QT Q T[cS cS SXXP PV V] ]^b ] ^bbT T\ \T TS T S\ \Xb XbbQ Qad Q ad dV V ^ V ^V V] ]^V ^V V[T T Ta TT Ta bT bT[e\^aSbcadTST9TVWY¬[_Ta_PcXT]cTa]T T[e\^aSbca S adTST9TVWY¬[_Ta_PcXT]cTa]T S 9 V WY _ X c \ \T \TS\P]VTU^abZT[[XVTcX]VSTcZP]e¬aT S\ S \P P] ]V VT U^ VT U^a ^abbZ ZT T[[[XXVT XVTc T cX] cX]V V ST VS STc Tc ZP ZP] ]e e¬ e¬aT ¬aT T ­ ­Z ­Z^]^\XPcË]STQ^[XV^VbzUd]VTaTaYTVb^\ Z^ ^] ]^ ] ^\ \XP \X Pcc Ë Ë] ]S ST TQ Q^ Q^[X [XV V ^V V^ V bz Vb bzUd Ud] ]V VT TaaT TaaY a YTV V b^ Vb b^ ^\ \ QX QX]ST[TScX[Z^\\d]T]7e^aYTVcXS[XVTaTPa X ST X] ST T[T TS T ScccX[Z^ S ^\ \\ \ \d \ d] d ]T] ] ]7e^ ] ^aYTVcXS[XVTaTPa ^ a TVcXXS[ VT T Pa Q QT QTYSTST\TST]bcaP\[^eVXe]X]VbzP]eT]STa TYST TY STS TST ST\ \ S \T S T] T]b ] bc b aP aP\ \[^ ^eV ^e VXe V e]X]V e]X X]V Vbz bzP z P] P]eT ]eT] T]S ST Ta Ta YT YTVWTaTcWT[WTSbbh]^VQadVTa\XVbT[e_z TV TV V WTa TaT T TccWT WT[W T[WT TS Sbb bbh] ] ^V ^VQ V Qa QadV adVT VTa Ta \ \XV XV V bT Vb b [e [e e _z T T] T]P]ST]\zST9TVbh]TbSTcTaX]cTaTbbP]c ] P] ]P ]S ST] ]\ \z \zS ST S T 99TV TV V bh Vb bh h]T ]T TbbS S ST TccTaa X]ccT TaaT Tbb T bbbP P]c P ]cc Pc PcWY¬[_TSTWTa\T]]TbZTab^\eXaZT[XVXZZT c W [_ S W cWY¬[_TSTWTa\T]]TbZ Z a b^ ZT ^\ \e eXaaZT[[XVXZZ [XV ZZT Z W WP WPa\P]VTaTbb^daRTacX[bT[ePcV­aT]^VTc Pa\ Pa a \P \P]V P]VT VTa T aTb aTbb bb^d b^da daRT aRTa TacX cX[b X[ bT bT[e T[eP e PcV Pc V­ V­a ­ T T ]^ ]^V VTc VTc c

½ 99T ½9TVWPaXZZTXS^[Ta\T]bh]TbSTcTa\TVTc TV T VWP PaaXZ ZZ ZT T XXS S^ ^[[Taa \ \T] \T ] bh] ]T Tb T b STcc T Taa\ \TV TV VT Tc VXeT]STPc\­STShVcXVTZ^[[TVPTa5^[Zb^\ VXe V eT T]STPc\­STShVcXVT S S ShVc V Z^[[TVPTa [ V 5^[Z Z b^ Zb ^\ \ ZP][^eVXe]X]VT]^VTaV^STcX[PcUzSTcQTSbcT Z ZP P] ][^ [^eV V e] VXe e]X] ]X]V VT]^ VT] ] ^V V TaV VT Ta V^ T V^STc T cX[ c [P [ PcU Pc Uz zS ST TccQ QT TSb SbcT bcT dSPcSTaP\\TaSTPaQTYSTad]STa3TX]b_XaT dS d SP PccS ST aaP ST P\ \\Ta \\ TaS ST PaQ ST QT TYYS ST Taad ad d] ]S ST Ta 3 Ta 3T TX] ]bb_ _XaT T aTa\XVcX[^VbzPcV­aT\XcQTSbcT>VWT[SXVeXb aaT Ta\ \ \XXV VcXX[ ^ ^V Vbz V bz zP PccV­ ­aaaT T\ \XccQTS SbbbcT cT T> > >V VW WT T[S T SXV S VeX V eXXb ^_[TeTaYTVaXVcXV\P]VTShVcXVTb^RXP[azSVX ^ ^_[T _ TeTaaYTVaXVcXV\P]VTShVcXVTb^RXP[ V XVc V V ShVc V az zSV zSVX eTaTQzSTXZ^\\d]Ta]T^V_zW^b_XcP[Tc e eT TaaT TQ Qz zST STX TXZ Z^ ^\ \\d \\ \d] d]Ta] ]T ^V ]T ^V_ V _z _zW z W^b W^b_ b_Xc _XcP[ cP[Tc [Tc c

7 a Sd ¬ 7PaSd[¬bcT]Q^VU^a]h[XVb^\WPaX]b_X 7P ¬bc T]Q^V U^a]h h[XV b^\ WPaX]b_XX aTaTcSXVXSXcPaQTYST. aaT aTaTcSXVXSXcPaQT TaTc S SXV X S SXc PaQTYST. TYST. ½¿4 ½¿4c[Xe½\P]VTb[XeÀPU7P]]TATX]c^UcWe^a ½ 4c[ c [Xe Xe e ½\ e½ ½\ \P P]VT VTbb [X [Xe eÀP PU PU7P 7P] P]]T T AT ATX] TX]c ]c^ ^UUccW We We^ W ^a ^a Wd]QTbZaXeTaWe^aSP]b^RXP[azSVXeTaUPVTc Wd W d] d ]QT QTbbbZ ZaXe Z Xe eT TaWe We^ ^aaS SP P] P ] b^RRRXP P[aaaz P zSV VXe eT TaUUUP T PV VT Tcc WPadSeXZ[TcbXVXVT]]T\zaT]T9TVTaXZZT W WPadSeXZ[T S XZ TcbXVXVT]]T\zaT]T9TVTaXZ XV XV z V XZZT ZZT T]XV\TSWT]STXP[cQ[P]ScP]STcbh]TbYTV T T] ]XV\ ]XV V \T \TS S WT] SW WT W ]S ]ST STXP X P[c P c c Q[ Q[P] [P]S ]Sc Sc P] P]S ]STcb c bh bh]T h]Tb TbYT b YTV TV V Wd]TaU^aZaXcXbZ]zaWd]QTbZaXeTab^RXP[ Wd W d] d ]Ta Ta UU^ ^aZ ZaaaXccXXbbZ Z ]z Z ]zaa W Wd d] ]Q QT TbbZ T ZaaXe eT e Taa bb^ ^RX RXP P[[ azSVXeTa]TbPaQTYSTXZ^\\d]Ta]TXSPV\T] aaz zSV VXe Xe eT Ta] T a] ]T Tb T bPaaQ QTYYST ST TXXXZ XZ Z^\ ^\ \\ \d] d] ]T Ta] T a] ]T TXXSP T PV V\ V \T] \T ] ] Q^acbTcUaPSTcbzTaSTcX]cTaTbbP]c[¬b]X]V Q Q^ ^accb c TccU c UaP PSTcbzTaSTcX]cTaTbbP]c[¬b]X]V S c z c c c V U^aSX\P]UzabTcbXcUPVXTcbc­aaT_Tab_TZcXe UU^ ^aaS ^ SXX\ \P P] ]UUz zab a bT TccbbXc T b cU c UPV V XT V X Tc Tc bc bc­ ­aaaaT T_T _Ta Tabb_ _T TZcXe TZc cXe e


ARBEJDSLIV

5>C>)B20=?8G

STRE SS KOSTER JOBBET

$ETBLIVERMEREOGMEREALMINDELIGTOGSkI ³KONTORVERDENEN´ATARBEJDEITEAMSELLERPRO JEKTGRUPPER$ERFORHAR"RANCHEARBEJDSMIL JžRkDET"!2&/+! UDVIKLETENHJEMMESIDE OGETHFTE HVORDERERHJLPOGINSPIRATION ATHENTE"kDENkRTEAM ELLERPROJEKTORGA NISATIONSKALETABLERES OGHVISDET SOM ALLEREDEERIGANG SKALFUNGEREENDNUBEDRE -ATERIALETHENVENDERSIGFžRSTOGFREMMEST TILMEDLEMMERAFSIKKERHEDSGRUPPEN 0kHJEMMESIDENWWWTEAMPROJEKTDKER DERSAMLETOVERVIDEOKLIPMEDARBEJDS PLADSEROGLEDERE SOMHARGODEERFARINGER MEDATARBEJDEITEAMSELLERIPROJEKTGRUPPER

VI ER JOBNOMADER $ANSKERNEBLIVERIKKEHNGENDEIDETSAMME JOBLNGE%TGODTSIKKERHEDSNETOGGODE MULIGHEDERFORATHYREOGFYREGIVERGEN NEMTRKPkARBEJDSPLADSERNE(VERFJERDE FORLADERETJOBILžBETAFETkRI$ANMARK $ETPLACERERDANSKERNESOMDENSTMEST OMSKIFTELIGEARBEJDEREBLANDT/%#$´S MEDLEMMER KUNOVERGkETAF4YRKIETOGPk NIVEAUMED53! SELVOMDETOLANDEHARHELT ANDERLEDESOPBYGGEDEARBEJDSMARKEDER$ET VISERENNYRAPPORTFRA/%#$ +ILDE-AGASINET!RBEJDSMILJž NR

JA, CHEFEN ER EN IDIOT! +ENDERDUDET#HEFENHARKVAJETSIG MENDETGkRUDOVERDIGMEDSPYDIGEBEMRK NINGERELLERENSKIDEBALLEFORNOGET DUIKKEHARGJORT.YFORSKNINGFRA53!VISER AT NkRLEDERENFžLERSIGUSIKKERELLERIKKENOKVRD LADERHANDETGkUDOVERANDREFOR ATGENVINDEFžRERPOSITIONEN -AGTHAVEREHARBRUGFORATFžLESSIGBEDREOGMEREKOMPETENTEENDANDRE'žR DEIKKEDET REAGERERDEVEDATGOKKEANDREINžDDEN SIGER.ATHANAEL&AST PSYKOLOG VED5NIVERSITYOF3OUTHERN#ALIFORNIA 53! SOMHARUNDERSžGTFNOMENET +ILDE.EW3CIENTIST

5>C>)B20=?8G

FÅ DET BEDSTE UD AF TEAMARBEJDER

(VERENESTEDAGBLIVERDANSKEREHJEMMEFRAARBEJDEPkGRUNDAF STRESS/GMANGENžJESIKKEMEDATGkNEDMED¾AGET-EREENDHVERFJERDE DERERELLERHARVRETSYGEMELDTMEDSTRESSDESENESTETOkR MISTERJOBBETPk GRUNDAFDET/GSEKSUDAFTISTRESS SYGEFkRALDRIGDENHJLP DEžNSKERFRA ARBEJDSPLADSEN)STEDETFžLERDESIGPRESSETTILBAGETILARBEJDET FžRDEERKLAR $ETFREMGkRAFENNYUNDERSžGELSEFORETAGETFOR5GEBREVET!¯DENFžRSTE AFSINARTI$ANMARK$ENVISEROGSk ATDE¾ESTESTRESS SYGEKOMMERTILBAGE TILSAMMEARBEJDSPRESSOMFžRSYGEMELDINGEN/GMEREENDTOUDAFTREFkR DETIKKEBEDRETILBAGEIJOBBET-EDANDREORDBLIVERPROBLEMETIKKETAGET ALVORLIGTNOKAFARBEJDSPLADSEN/GDETOVERRASKERIKKEOVERLGE"O.ETTER STRžMFRA!RBEJDSMEDICINSKKLINIKPk(ILLERžD3YGEHUS 5NDERSžGELSENSRESULTATERPASSERMEGETGODTMED ATMANGEARBEJDSPLAD SERIKKETAGERSTRESSALVORLIGT6IOPLEVERTIT ATDENNRMESTELEDERMANGLER SANSFOR ATDERESMEDARBEJDEREKANVRESkSTRESSEDE ATDEBLIVERSYGEMELDT ,EDERNEVEDIKKEHELT HVADDETDREJERSIGOM$ETNKER³$ETERNOGETPJAT´ %LLER³$ETERNOKNOGETDERHJEMME´$ENHžRERVIALTID ¦SIGER"O.ETTER STRžM (OS$ANSK%RHVERVOG,EDERNES(OVEDORGANISATIONSIGERMANSAMSTEM MENDE ATkRSAGENTILSTRESSOGSkSKAL½NDESIMEDARBEJDERNESPRIVATLIV-EN DETSTkRISKRENDEKONTRASTTILUNDERSžGELSEN HVORKUNOTTEPROCENTANGIVER RENTPRIVATEkRSAGERSOMGRUNDTILDERESSTRESSPROCENTSIGER ATARBEJDET HELTELLERDELVISTHARSKYLDEN +ILDE5GEBREVET!

T R A F I K S I K R E A N S ATT E 0kFEMkRHARANSATTEI&REDERIKSBERG +OMMUNEVRETINVOLVERETITRA½KULYK KER SOMHARKOSTETKOMMUNENSYGE DAGE$ERFORERMANSAMMENMED2kDETFOR 3TžRRE&RDSELSSIKKERHEDGkETIGANGMEDAT ANALYSERETRA½KSIKKERHEDENBLANDTDEANSATTE OGUDTNKE³TRA½KSIKKERHEDSPLANER´(kBET ERATSPARESYGEDAGE HVISMEDARBEJDERNE BLIVERBEDRETILATFRDESITRA½KKEN3AMTIDIG KAN&REDERIKSBERG+OMMUNESOMDENFžRSTE KOMMUNEILANDETKALDESIGTRA½KSIKKER VIRKSOMHED )STARTENAFOKTOBERKUNNEALLEANSATTE MžDEOPTILAKTIVITETSDAGEPk&REDERIKSBERG "RANDSTATIONOGFkGODERkDOMTRA½KSIK KERHEDOGTESTEDERESVIDEN0kLNGERESIGT KANDEANSATTESEFREMTILFžRSTEHJLPSKURSER KžREUNDERVISNINGOGGRATISCYKELHJELME +ILDEWWWARBEJDSMILJOVIDENDK B>280;Ao368E4A4= (8!(


Ă&#x2026;rhus river boligproblemer ned oaWdb:^\\d]TeX[U^aeP]S[T6T[[Tad_UaPTcb^RXP[cQT[PbcTc^\azSTcX[T]PccaPZcXeQhST[CaTQ[^ZZTbZP[ aXeTb]TS^VP]SaTQ[^ZZT^\SP]]TbcX[TaWeTae^VTYTaQ^[XVTa8STT]TaV^S\T]QTQ^Ta]Tb_TZd[TaTa_z WePS]TSaXe]X]VTa]TQTchSTaU^aST\ 0518A68CC4AÂ?A30<Â&#x201C;5>C>)74;4=410664A>6B20=?8G 8;;DBCA0C8>=)90=F70=B4=9F70A:8C4:C4A>62>F8

! B>280;Ao368E4A4= (8!(


50:C0><64;;4AD?) “ 6T[[Tad_WPaXSPV^\ZaX]V QTQ^TaT “ $_a^RT]cPUQTQ^Ta]TTad]STa 'za “ 6T[[Tad_dSV­aTb_aX\¬acPUSTc^Q^[XVZ^\_[TZbTa6T[[Tad_^VC^eTbW­Y “ 3Tc^Z^\_[TZbTaQ[Te^_U­acX_TaX^ST] (%' (&! “ ''_a^RT]cPUQTQ^Ta]TX6T[[Tad_^VC^eTbW­YTaX]SeP]SaTaT^VT[[TaTUcTa Z^\\TaTPUX]SeP]SaTaT “ &%_a^RT]cPUP[[TQTQ^TaT^eTa &zaTa_z^eTaU­abT[bX]SZ^\bc “ '_a^RT]cPUQTQ^Ta]TWPaT]Qadcc^X]Sc¬Vcb^\Tad]STa $Zaza[XVc 6T[[Tad_XSPV

:P]\P]UYTa]Tb^RXP[T_a^Q[T\Ta^Vd]VS^\bZaX\X]P[XcTc eTSPce¬[cTQ^[XVQ[^ZZTQhSTTaWeTaeb[Xe^VQ^[XVTYTa]T X]ST]U^a^VzQ]TSTQ[X]STeTYTX]ScX[^\azSTc.3TcTa WePS\P]WzQTa_zXoaWdb:^\\d]T^VSTcTaQPVVad]ST] U^aTcbc^abcX[Tc_a^YTZcSTcU­abcTPUbX]b[PVbX3P]\PaZ b^\VzadS_zPc¬]SaTSTcb^RXP[cQT[PbcTSTQ^[XV^\azST X6T[[Tad_eTS1aPQaP]SXoaWdbcX[T][TeT]ST^VPccaPZcXe QhST[4cT]bcT\\XVcQhazSWPabP\\T]\TS1aPQaP]S 1^[XVU^aT]X]V11V^SZT]ScT]_[P]STaX]STQ¬aTa ]TSaXe]X]VPUcaTPUSTbc^aTVazQ^[XVQ[^ZZTX]SSaPVT[bT PUc^P]SaTQ[^ZZTcX[Z^]c^a^VU^aaTc]X]Vb^\azSTa^V ^\SP]]T[bTaPUhSTa[XVTaTc^PUSTVazQ[^ZZTcX[TYTaQ^ [XVTa6T]]T\WT[T^\azSTcUaP2XchETbccX[1PiPaETbceX[ STaQ[XeTTcPQ[TaTcTcbca­V\TSQ[P]ScP]STcU^aaTc]X]VTa RPUTTaTcZd[cdaWdbZ^\\d]P[TPaQTYSb_[PSbTaTcRXaZdb ^VT]W­YbZ^[Tb^\bZP[bZPQT[Xe^VPZcXeXcTc4]ST[XVeX[ STaQ[XeT[PeTcT]]heTYbcadZcdaX6T[[Tad_bz^\azSTcSTa XSPVTaeP]bZT[XVcPcZ^\\TX]ScX[^VdSUaPU^aSXP[[TeTYT T]STaQ[X]ScQ[XeTzQ]TcU^acaPËZ_zZahSb^Vce¬ab

4cTUcTacaPVcTcQhVVTaX 3P6T[[Tad__PaZT]Q[TeQhVVTcXb[dc]X]VT]PU (%™Ta]T Q[TeSTcQTcaPVcTcb^\TcPeP]RTaTc^VTUcTacaPVcTcQhV VTaX3Tbc^aT[TY[XVWTSTaSTVa­]]T^\azSTaST]X\_^

]TaT]STdSbXVc^eTaQhT]^VUaPeXbbT[TY[XVWTSTaWT[c^eTa cX[BP\b­Q[TeQTb­Vc^VQTd]SaTcPUPaZXcTZcTa^VP]SaT UPVU^[ZUaPQzSTX]S^VdS[P]S<T]QTQhVVT[bT][XVVTa ^Vbz\TVTcXb^[TaTc7TaTaX]VT]U^aaTc]X]VTaX]VT]VP STaX]VT]PZcXeXcTcTaQ^acbTcUaP]zaU^[ZQTe¬VTabXVdS ^VX]SPUSTaTb[TY[XVWTSTa^VSTcQ[TeXW­YVaPSSTb^RXP[c dSbPccTSTaT]ScT\TSPcÌhccTX]S4]dSeXZ[X]VSTaTa Q[TeTcU^abc¬aZTcPUPc\P]WTaZd]]TUzbXVT]aXVcXVV^S [TY[XVWTS\TScX[bZdSUaPZ^\\d]T]7dacXVce^ZbTSTP] cP[[TcPUU^[ZUaPXb¬a<T[[T\­bcT]^VB^\P[XP^VXSPVTa c¬ceTS(_a^RT]cPUQTQ^Ta]TX6T[[Tad_PUdST][P]SbZ ^_aX]ST[bT 8STT]cX[Pc_dbcT]hc[XeX6T[[Tad_Z^\\TaUaP1aPQaP]S 1^[XVU^aT]X]V3T[PeTSTbP\\T]\TSQTQ^Ta]TX!% T]^\azST_[P]b^\bXST]WPadSeXZ[TcbXVcX[ST]\TVTc P\QXcX­bTWT[WTSb_[P]>V]hTcX[cPVTaSTaQadVU^aU^a XSPVTaSTaXZZTP]STcT]SQ^[XVTa^VSPVX]bcXcdcX^]TaX ^\azSTcSTaWdbTa^_\^S QTQ^TaT3TcU^ac¬[[Ta ]¬bcU^a\P]SX11QTbchaT[bT^V_^[XcXbZZ^^aSX]Pc^a_z WT[WTSb_[P]T]:T[S0[QaTRWcbT]STaTacXS[XVTaT\TS[T\ PU5^[ZTcX]VTcU^a4]WTSb[XbcT] EXWPaT]QTQ^TabP\\T]b¬c]X]V\TS\P]VT_z^UUT]c [XVU^ab­aVT[bTT]bc^aZ^]RT]caPcX^]PUb^RXP[T_a^Q[T\Ta ^VeXbcST][PeTbcTVT]]T\b]XcbX]Sc¬VcX[P]STc0[cSTc

:T[S0[QaTRWcbT] ]¬bcU^a\P]SX1aPQaP]S 1^[XVU^aT]X]V

B>280;Ao368E4A4= (8!(

"


50:C0><74;743B?;0=4=) “ oaWdb1hazS^V1aPQaP]S 1^[XVU^aT]X]VPUcP[cTX!&T] WT[WTSb_[P]U^a6T[[Tad__[P]T] ^VC^eTbW­Y “ ?[P]T]bZP[X^UUT]c[XVW­aX]V ^VeT]cTbT]ST[XVceTScPVTcX ! “ <P]WzQTaPcZd]]TQTVh]ST QhVVTaXTcbT]TbcX! " “ 5aT\\^S!"bZP[P]ST[T]PU P[\T]TQ^[XVTaQaX]VTb]TSUaP (cX["_a^RT]c

V­aPcSTaTaQadVU^aPccX[U­aT]hccX[^\azSTcCP]ZT]Ta Pc¬]SaTbcTSTcUaPPce¬aTT]b^eTQhdST]TaWeTaecX[Pc e¬aTT]aXVcXV[TeT]STQhST[\TSP[[TT]QhbUd]ZcX^]Ta bXVTaWP]

CahVWTSbVPaP]cXcX[QTQ^Ta]T

BcPSbPaZXcTZc6­bcP :]dSbT]

:YT[S0[QaTRWcbT]\T]TaS^VXZZTPc]TSaXe]X]VPUQ^[XV Q[^ZZT]Tb^\T[[TabTaSTcSTaWPaUzTc\Tbc^_\¬aZ b^\WTSX_aTbbT]Ta]­V[T]cX[Pc[­bTSTb^RXP[T_a^Q[T \Ta 811eX[eXZd]QadVT]TSaXe]X]VWe^aSTcTa]­SeT] SXVcPUWT]bh]cX[PcbZPQTbca­VTc=TSaXe]X]VTaXZZTTc aTSbZPQTccX[Pc[­bTb^RXP[T_a^Q[T\Ta\T]STcZP]VXeT _[PSbcX[PceXcX[U­aTa]hccX[^\azSTcXU^a\PUQ^[XVTa^V TaWeTaebXVTaWP]^Vd]STabcaTVTaPcQTQ^Ta]TbQTZh\ aX]V^eTa]TSaXe]X]VTa]TbZP[cPVTbP[e^a[XVc 1TQ^Ta]TTabZT_cXbZT^VQTZh\aTST^eTaWePS ]TSaXe]X]VTa]TZP]Z^\\TcX[PcQTchSTU^aST\¿4aSTc \X][TY[XVWTSSTaQ[XeTaQTa­ac.À>VSTaU^aWPaeX[PeTc T]cahVWTSbVPaP]cXb^\X]STQ¬aTaPc_Tab^]TaSTabZP[ ÌhccT_zVad]SPU]TSaXe]X]VbZP[cX[QhSTbT]cX[bePaT]ST [TY[XVWTSX^\azSTc3TcTaWT[cPUV­aT]STU^a^bX11Pc QTQ^Ta]TU­[TabXVcahVVT^VSTcTaY^XZZTQTQ^Ta]TSTa

# B>280;Ao368E4A4= (8!(

Ta_a^Q[T\Tc\T]]Tc^_X]SaTc]X]VT]PU^\azSTc\TS \P]VT[_zPZcXeXcTcTa^V[XebXVTaWP]

B_¬]ST]ST^_VPeT 5^abcPSbPaZXcTZc6­bcP:]dSbT]STaTa\h]SXVWTS_z WT[WTSb_[P]T]TaSTcb_¬]ST]STPce¬aT\TScX[PcahSST ^_X3P]\PaZbbc­abcTVWTcc^7P]^_VPeTTaPcb­aVTU^a PcSTQh_[P]\¬bbXVTaP\\TaTaX^aST]^VPcSTPaZXcTZ c^]XbZT¬]SaX]VTaQ[XeTaPUV^SZeP[XcTc>VbTc\TSWP]b ­Y]TTaSTc]­SeT]SXVcPcb¬ccTdcaPSXcX^]T[cX]SWeXb\P] eX[d]SVzTcc^ST[c3P]\PaZ 7eXb\P]WPaTc^\azSTWe^aPaQTYSb[­bWTST]Ta^\ ZaX]V&$_a^RT]cb^\cX[U¬[STcTaX6T[[Tad_bzVT]TaTaTa STcdd]SVzT[XVcT]a¬ZZTb^RXP[T_a^Q[T\Ta0caXeTQ[^ZZT ]TSTa]^ZSTc\TbcaPSXZP[T^VP\QXcX­bTU^ab­V_zPc ¬]SaT_zU^aW^[ST]TXTcb^RXP[cQT[PbcTc^\azST^VSTc TaXZZT_a­eTccXS[XVTaTWTaWYT\\TBz[hZZTbSTceX[STc Y^Q[XeTTcË]cTZbT\_T[b^\^VbzP]SaTdSbPccT^\azSTa ZP][PSTbXVX]b_XaTaTPUbXVTaWP] oaWdb:^\\d]TWPabT[eWT]cTcX]b_XaPcX^]\T]UaP dS[P]STcU^ac¬[[Ta6­bcP:]dSbT] EXWPaQ[P]ScP]STcbZT[TccX[7^[[P]SBT[e^\eX[ZzaT]T STaTa\TVTcU^abZT[[XVTUaPe^aTb^V^\azSTcTaUT\


±

9TVbh]TbSTcTa\TVTcV[¬ST[XVcPc \P]]de¬[VTaPcX]eTbcTaTX^\azSTc EXbZP[QPaTXZZTWPeTSTc_Tab_TZcXe \TSU^aP]SaX]VTa]TPcSTcV¬[STa^\ PcZ^\\TPU\TSST\STaQ^aWTa 6XccT:a^VWRT]cTaRWTU2XchETbc

9TVTaQTVTYbcaTc9TVWPaX\P]VTzaPaQTYSTc_zPcV­aT 6T[[Tad_cX[TcQTSaTbcTSPce¬aTbzYTVbh]TbSTcTa \TVTcV[¬ST[XVcPc\P]]de¬[VTaPcX]eTbcTaTX^\azSTc EXbZP[QPaTXZZTWPeTSTc_Tab_TZcXe\TSU^aP]SaX]VTa]T PcSTcV¬[STa^\PcZ^\\TPU\TSST\STaQ^aWTaEXWPa STaXVcXVTQ^aVTaTWTa^VZP]eXXZZTWz]ScTaTSTcbzTa STc^bSTaTa]^VTcVP[c\TSbXVTaWd] 6XccT:a^VW^_[TeTaX­eaXVcPcSTaTaTcdb¬SeP][XVcbP\ \T]W^[SX^\azSTc 3TaTaTc\TVTcaXVc[XeWTab^\TabZPQcPUST\T]]T bZTaSTaQ^aX^\azSTc\P]VTU^aT]X]VTa^VTcbP\Pa QTYST\P]XZZTbTaP]SaTbcTSTa4aSTacTV]_zda^eX[ \P]bTT][P]Va¬ZZTUaXeX[[XVTQTQ^TaTahZZTdS5^a[TST] SPSTaePa^_ca¬ZcX[QP[[PSTb­aVTSTT]Vad__TU^aPcP[c QaP]SQPac\PcTaXP[TQ[TeUYTa]TcST[zbcTP[[TZ¬[STaS­aT ^VVXZePVc\TSBB?SP\­aZTcUP[Sc_z<T]STaU^aeX[eX WT[cbXZZTacUzTcbd]STaT^V\TaTW^\^VT]cQ^[XV^\azST WeXbSTaQ[XeTacX[U­ac]hTaTbb^daRTabXVTaWd] 7T[WTSb_[P]T]eX[Q[XeTbPcXVP]VX! "^VTa_[P][PVc EXWPaSTaXVcXVTQ^aVTaT cX[PcbczU¬aSXVX!"D]STaeTYbeX[ST]P[\T]]hccXVT 6XccT:a^VWSTaTaRT]cTaRWTU_zB^RXP[RT]cTaETbcb^\ S¬ZZTaWT[T6T[[Tad_?PaZT]TaQTVTYbcaTcU^a_[P]T]^V QTQhVVT[bTQ[XeTbZzaTc]TSUaP(cX["_a^RT]c Wd]\T]Tab^\:T[S0[QaTRWcbT]XZZTPcSTcTaQTQ^Ta]T   STaTa]^VTcVP[c\TS Qa/b^RXP[aSVSZ VP]VTbc­aaTT]SX6T[[Tad_bzca^aeXSTcZP]bP\\T] [XV]Tb8¿7^[[P]Sb6T[[Tad_ÀWPa\P]aTeTc%$[TY[XVWTS TabePaT]STcX[ %Q^[XVQ[^ZZT]TS^VXbcTSTc^_U­ac &$]hTQ[P]STSTQ^[XVTa7TaTaSTc[hZZTSTbPc¬]SaT ^\azSTcbzSTcXSPV^VbzTa\T[[T\Z[PbbT]STaQ^aSTa 3TWPaT]­Z^]^\XbZZaPUcSTaV­aPcSTZP]Z­QTSTaTb Q^[XVSTWPaPaQTYST^VSTcWPa¬]SaTc^\azSTcaPSXZP[c bXVTaWP] <T]^VbzX7^[[P]STaSTcTcbP\b_X[PUPaZXcTZcda^V \z[aTccTcb^RXP[cPaQTYSTSTa[XVVTaQPVU^aP]SaX]VTa]T d]STabcaTVTa6­bcP:]dSbT] 9TVca^aXZZT\P]ZP]¬]SaT^\azSTceTST]cT]PcaXeT ]TST[[Ta[PeTb^RXP[cPaQTYSTSTc^cX]VVzaWz]SXWz]S >V]za\P]cP[Ta^\PcaXeT]TSTaSTc^VbzeXVcXVcPc UaT\W¬eTPcSTaTacX]VX^\azSTceXVTa]TeX[QTePaT7Ta Q^abz\P]VTU^abZT[[XVT\T]]TbZTa^VSTcWPabZPQcT]bc^a U^aT]X]VbSP]]T[bT^VT]b_¬]ST]STSh]P\XZbXVTaWP]

2T]cTaRWTU6XccT:a^VW

B>280;Ao368E4A4= (8!($


0<10BB03A4A5>A?A>54BB8>=BBCA0C4684=)

Sådan kommer vi i mål BTZbb^RXP[azSVXeTaTSTaST[c^V_zB^RXP[azSVXeTaSPVTU^ac¬[[TaWeX[ZTcPU_a^UTbbX^]bbcaPcTVXT]b bTZb\z[STQa¬]STa\TbcU^a½^VWePSSTeX[V­aTU^aPc]z\z[Tc 05BDB0=?0D;B4=

<PaXP]]T5aXQ^aV?^d[bT] 1­a]T^VUP\X[XTPUST[X]VT]XBX[ZTQ^aV:^\\d]T)

Indflydelse MÅL 1

9TVeP[VcT\z[Tc^\X]SÌhST[bTU^aSXSTceX[e¬aTaPacWeXb eXb^\b^RXP[azSVXeTaTZP]Uz\TaTX]SÌhST[bT^_PSX^aVP]XbP cX^]T]_ze^aTbPaQTYSb_[PSb9TVeX[[T­]bZTPcSTaVT]TaT[c_z [P]Sb_[P]Q[Te[hccTc[XSc\TaTcX[^b½^VcP[c[XSc\X]SaT^\Pc b^RXP[azSVXeTaTTa]^VT]b^\Q^aVTa]TWPabe¬aceTSPcZ^\\TX Z^]cPZc\TSEXWPaT]Z¬\_Tbc^aeXST]b^\aXbXZTaTaPcVzcPQc ?^[XcXZTaTQzST[^ZP[c^VRT]caP[cca¬UUTaQTb[dc]X]VTaWe^aeX XZZTP[cXSTaV^ST]^ZcX[PcVzX]S^VPaVd\T]cTaTU^ae^aTbbPV U^aSXeXXZZTTaZ[¬SccX[bca¬ZZT[XVcV^Sc_zcX[PcV­aTSTcEXTa V^STcX[PcZ¬\_TU^aQ^aVTa]T\T]eXV[T\\Ta[XSc^bbT[e· 7ePSeX[SdV­aTU^aPc]z\z[Tc. 9TVeX[QTVh]STPcbcX[[Tb_­aVb\z[cX[U^abZT[[XVTQTb[dc]X]VTa ^VU^ac¬[[TPcYTVXZZTWPa^eTaQ[XZZTc>VU^ab­VTPcUzWY¬[_UaP ST\STaWPa^eTaQ[XZZTc·?zbXVcZd]]TYTVV^Scc¬]ZT\XVPc Q[XeTcX[[XSbaT_a¬bT]cP]c3TcTaT]bc^aST[PU\XVPcZ¬\_TU^a ^bb^\UPVVad__T

Afbureaukratisering

Forebyggelse MÅL 3

EXQTZT<­]bcTa 0aQTYSTab^\eXZPa_zQ­a]^Vd]VT^\azSTc ^VQ[XeTab]PacbT[ebc¬]SXV) 9TVWPaeP[Vc\z[Tc^\U^aTQhVVT[bTU^aSX STcTaeXVcXVcPceXcPVTaWz]S^\_a^Q[T\Ta ]TX]ST]STe^ZbTabXVbc^aT^VWT[bcX]ST] ST^_bcza

MÅL 2

;^]TE^aaTc 1­a]T^VUP\X[XTPUST[X]VT]X>ST]bTSXbcaXZcA^bT]VzaST]) 9TVWPaeP[Vc\z[Tc^\PUQdaTPdZaPcXbTaX]VEXca¬]VTaXST] VaPScX[PcUzPUQdaTPdZaPcXbTaTc^\azSTc0[cbZP[S^Zd\T]cTaTb ^VSTcZd]]TeXV^ScV­aT[XSc\X]SaT9TVWPaaTV]Tc_zSTc^V'$ _a^RT]cPU\X]PaQTYSbcXSVza\TSPS\X]XbcaPcXeT^_VPeTab^\ Y^da]P[U­aX]V^VWP]S[T_[P]Ta9TVeX[WT[[TaTdS^VPaQTYST\TS STd]VT^VV­aTT]U^abZT[STa 7ePSeX[SdV­aTU^aPc]z\z[Tc. 9TVTacX[[XSbaT_a¬bT]cP]c^VWeXb\X]TZ^[[TVTa^VYTV^_SPVTa T]PaQTYSbVP]VSTaZP][TccTbVzaeXXSXP[^V\TS[TST[bT]b^\ Ta\TVTc[hSW­aEXWPa^VbzT]SXP[^V\TSST\^\P]cP[[TcPU bPVTaWe^aeXXSPVWPa^\ZaX]V$bPVTaX\XcSXbcaXZcEXeX[VTa]T ]TS_z"$b^\3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VP]QTUP[Ta

% B>280;Ao368E4A4= (8!(

7ePSeX[SdV­aTU^aPc]z\z[Tc. 5^aTQhVVT[bTTa^\SaTY]X]Vb_d]ZcTcU^a \X]X]SbPcb\TS_aX\¬acWP]SXRP_bPVTaWe^a eX[PeTab­bZT]ST]Tce¬aZU^aQ­a]b^\Q^a XUP\X[XTa\TST]WP]SXRP__Tcb­bZT]ST3T aPbZTQ­a]Q[XeTa^UcTZ[T\c^V^eTabTcXUP\X [XT]>VSTaTaXZZTZd[cdaU^aPcU^aeP[c]X]VT] WPaU^Zdb_zTcWP]SXRP__TcQPa]bb­bZT]ST EXZP]bTPcSTaTaÌTaTPUSTaPbZTb­bZT]ST STaUzaT]PSU¬aSb^\QTchSTaPcSTUzaQadV U^aT]bc­ccTZ^]cPZc_Tab^]_zca^SbPUPc ST^eTa^aS]TcbTcXZZTWPa]^V[T_a^Q[T\Ta 9TVQ[XeTab]PacbT[ebc¬]SXVb^RXP[azSVXeTa^V YTVeX[U^ab­VTPcUzZ^\\d]TaXVP]V\TSPc [PeTb­bZT]ST]Tce¬aZ^VcX[QhSTPcV­aTSTc U^aST\STaXZZTWPaaTbb^daRTacX[STc


Omdømme MÅL 5

2WaXbcT[=T[[T\P]] 2T]cTaU^aPUZ[PaX]V^VQTbZ¬UcXVT[bT:­QT]WPe]b:^\\d]T) 9TVWPaeP[Vc\z[Tc^\^\S­\\TU^aSTaTaQadVU^aPceXXcP [Tb¬ccTa^bbT[e\TaT_^bXcXec^VU^ac¬[[TaSTV^STWXbc^aXTa^\ b^RXP[cPaQTYSTSTaahZZTa

?A>5547E055>A=>64C. B^RXP[azSVXeTa]Tb_a^UTbbX^]bbcaPcTVX½b^\ QTbczaPUT]eXbX^]T]\XbbX^]^VbTZbbcaP cTVXbZT\z[½bZP[bXZaTaTb_TZcT]^\UPVTc½ QzSTW^bb^RXP[azSVXeTaT^VW^b^\eTaST]T] 3TbTZbbcaPcTVXbZT\z[Ta)

7ePSeX[SdV­aTU^aPc]z\z[Tc. 9TVeX[c¬]ZT^eTaSTcX\X]WeTaSPV^VU^ac¬[[TP]SaT^\P[c STce^aTbUPVZP]9TVPaQTYSTaX\Tc^STdSeXZ[X]Vb_a^YTZcTc¿?z b_^aTcÀU^a[TSXVTX\PcRWVad__T#We^aeXWPaU^Zdb_zbd]SWTS ^VQTbZ¬UcXVT[bTEXcPVTa^bcXScX[[P]VTbP\cP[Ta\TSQ^aVTa]T U^aPcË]STdSPUWe^aSTTaXSTaTb[Xe^VWe^aU^aSTWPabe¬ac eTSPcZ^\\TeXSTaT=^V[TPUQ^aVTa]TbXVTaPcSTcTaSTcQTS bcTSTWPa^_[TeTcbzSTcTaT]bdRRTbWXbc^aXTBzUaT\^eTaeX[YTV Q[XeTQTSaTcX[PcUz­YT_zbdRRTbbTa]T½^VU^ac¬[[T^\ST\

Indflydelse MÅL 1

Afbureaukratisering MÅL 2

Forskning

“ 0 UQdaTPdZaPcXbTaX]V) B^RXP[azSVXeTa]TbchaZTa ^VdSeXZ[TaSTcUPV[XVT azSTad\

Tværfaglighed MÅL 6

MÅL 4

Forebyggelse MÅL 3

9P]]T7T]aXZbT] B\zQ­a]bcTP\TcXoaWdb:^\\d]T) 9^]]h7^[\T?TSTabT] 5^abcP]STa_z=hQa^VzaSQ^cX[QdSU^a _bhZXbZbhVTX6[PSbPgT:^\\d]T)

“ 8 ]SÌhST[bT)B^RXP[azSVX eTa]TST[cPVTaSTaWe^a eX[ZzaT]TU^a_a^UTbbX^]T] Sa­UcTb^VQTb[dccTb

9TVeP[VcT\z[Tc^\ce¬aUPV[XVWTSU^aSX YTVTaP]bPcXTccTP\b^\Tace¬aUPV[XVc \TSQzSTbd]SWTSb_[TYTabZT_bhZ^[^VTa^V b^RXP[azSVXeTaT3TcVXeTaTcbc^acdSQhccTX 9TVeP[VcT\z[Tc^\U^abZ]X]VU^aSXeXWPa QadVU^a\TaTU^abZ]X]VXWePSSTaeXaZTaB^\ U^aW^[ScX[PceXZP]bTÌTaTeX]Z[TaXT]bPV^V RWTU_aX^aXcTaTaYTVU^abZ]X]V^VWPaP]bPcT] STcVXeTaT]\TVTcbc­aaTQaTSSTXPaQTYSTc dSeXZ[X]VbZ^]bd[T]c\TSU^abZ]X]VbQPVVad]S 7ePSeX[SdV­aTU^aPc]z\z[Tc. 7d]TaP]ca^_^[^V^VbZP[Q[P]ScP]STc_z QPVVad]SPUbP\cP[Ta\TSe^aTbQTQ^TaTX]S 9TVeX[dSQhVVTce¬aUPV[XVWTST]eTSPcQ[XeT bP\[TS^Zd\T]cPcX^]PUWe^aU^aQ[P]ScP]SaT eTS\TSPce¬aT]hbVTaaXV_zSTP]SaTbPa QTYSTE^aTbbP\PaQTYSb_Pac]TaTWPa^UcTT] bZXi^UaT]T^eTaT]zaa¬ZZTUzaSTcQTSaT4a P]ST]UPV[XVQPVVad]S^VeXZP][¬aT\TVTc STcQTWP]S[X]VT]STaeXaZTaT[[TaWePS· ^\WX]P]ST]bPaQTYST^VSTa\TSZeP[XËRTaT X]SbPcbT]=^V[TVP]VTVXeTaYTVb_PaaX]VcX[ 7ePSeX[SdV­aTU^aPc]z\z[Tc. =zaYTVW^[STa^_[¬VcP[TaYTV\TVTcU^aPc P]SaTUPVVad__Ta4ZbT\_T[eXbbd]SWTSb _[TYTabZT]We^aYTVQ[P]ScP]STcZP]QXSaPVT eXQ­ab¬ccT\P]VTÌTaTaTbb^daRTaPUcX[Pc \TSPc_a¬RXbTaTST]QTZh\aX]VWd]WPaU^a Ë]STdSPU^\STceXV­aeXaZTa9TVd]SaTa \XV^eTaPcSTaU^abZTbbz[XSc]zaSTaQadVTb TcQPa]bzSTc\^ScPVTb^VP]eT]STbTUcTa WT]bXVcT]PUb^RXP[azSVXeTaT] bz\P]VT_T]VT_zSTcb^RXP[T^V_bhZ^ b^RXP[T^\azST9TVWPaX!'e¬aTc\TS b_/b^RXP[aSVSZ cX[PcSP]]T3P]bZBT[bZPQU^a_bhZ^b^RXP[ ATWPQX[XcTaX]V^VTcPUe^aTb\z[TaPcZ¬\_T U^a\TaTU^abZ]X]V^VbT[ee¬aT\TScX[Pc X\_[T\T]cTaTU^abZ]X]VXPaQTYSTc

Forskning MÅL 4

Omdømme MÅL 5

Tværfaglighed MÅL 6

“ 5 ^aTQhVVT[bT)B^RXP[azSVX eTa]TTaeXVcXVTPZc­aTa_z U^aTQhVVT[bTb^\azSTc

“ 5 ^abZ]X]V)B^RXP[azSVX eTa]Tb_X[[TaT]W^eTSa^[[T ]zaSPVb^aST]T]b¬cccTb U^aP]eT]ScU^abZ]X]V X]ST]U^a_a^UTbbX^]T]b eXaZTUT[c

“ > \S­\\T)B^RXP[azSVX eTa]Tb^\S­\\T\PcRWTa ST]UPV[XVTXST]cXcTc)EX bZPQTa_^bXcXeTaTbd[cPcTa ^VZP]XZZTd]Se¬aTb]za b^RXP[T_a^Q[T\TabZP[ U^aTQhVVTb^V[­bTb

“ C e¬aUPV[XVWTS)B^RXP[azS VXeTa]TbchaZTaSTcce¬a UPV[XVTbP\PaQTYSTU^aPc dSeXZ[T^VZeP[XËRTaTST] b^RXP[UPV[XVTX]SbPcb

;«b\TaT_zfffb^RXP[aSVSZ_b

B>280;Ao368E4A4= (8!(

&


8bX]Td]VTSPVTePa;­ZZT9T]bT]RWPdUU­aU^a TcËa\PX5aTSTaXZbWPe]\T]T]SPVQ[TeWP] ca¬cPUËa\PTc^VW^__TSTPU_zT]WYT\cdaUaP BY¬[[P]S 3PYTVZ­acTce¬ab^eTa5h]c¬]ZcTYTVÁWTa bTabVdV^ScdSÂ^Vbzbc^__TSTYTV^_^VQ[Te WTaU^ac¬[[Ta;­ZZTSTabXST]Q[TebeTYbTa^V bZXQbQhVVTa_z;X]S­E¬aUcTc

Plejehjem med højt til loftet ?z3P]]TbQ^WdbX1ah[[T_z5h]Q[XeTaSTaXZZT[­UcTcWeTaZT]­YT]Qah]T[[Ta_TVTË]VaT]zaQTQ^Ta]TcPVTa bXVT]cza^eTac­abcT]T[[TaahVTaT]_XQTWPbW3TcP[cTa]PcXeT_[TYTWYT\TaU^a\T]]TbZTa\TSTc\P]VT zaXVc\XbQadV;­ZZT9T]bT]_z&"TaT]PUST^ccTQTQ^TaTSTa]hSTaV^ScPUST]P[cTa]PcXeT^\b^aV 052>==84<8::4;B4=9>DA=0;8BC“5>C>)74838;D=3B600A3

:PaX]]d\zSdUP]ST]VP[T\TZ^\\T\TS]^VTc­[ ;­ZZT9T]bT]bXSSTa_zbX]bT]V_zbcdT$$\TSbX] ZahZZTbc^ZX]ST]U^aa¬ZZTeXSST^VTcb^UPQ^aSUh[Sc \TSad[[Tc^QPZË[caT^VP]SaTU^a]­ST]WTSTaU^adST]T] c­abcXVQa¬]ST]STZ¬a[XVWTSXdacT_^ccT;­ZZTbT[eTa ^VbzcT\\T[XVc­abcXV ?zT]V^SSPVSaXZZTaYTVeT[T]ZPbbT­[^VT]ÌPbZT b]P_bP]b[zaWP] =zaQPaTeX^_U­aTa^b^aST]c[XVc\zeXbVdahVT^V SaXZZT[XVTbzc^bbTceXeX[U^acb¬ccTaWP]^V[^e_aXbTa QzST_Tab^]P[Tc^VU^aW^[ST]TXP[\X]ST[XVWTS_z3P] ]TbQ^Wdb 7P]Q[X]ZTacX[:PaX]STaZ^\\TabeX]VT]ST\TSc^Z^[ST UaPZPbbT]·ETbcUhT]b2[PbbXR 9^eXWPaSTcUP]S\TV^ScWTad]STabcaTVTa;­ZZT^V b¬ccTaÌPbZT]U^a\d]ST]

' B>280;Ao368E4A4= (8!(

4c]­SeT]SXVcP[cTa]PcXe :PaX]WTSSTaCWaP]TcX[TUcTa]Pe]7d]Tab^RXP[azSVXeTa_z STcP[cTa]PcXeT_[TYTWYT\3P]]TbQ^Wdb^VWPaTc]¬a\Tbc ZP\\TaPc[XVcU^aW^[ScX[¿VP\[T;­ZZTÀ 7d]QTcTV]Ta;­ZZT9T]bT]b^\T]V^SVP\\T[SPVb P[Z^W^[XZTa8]ST]WP]U^azacX[QPVTUP]Sc[h_zU^ab^aVb WYT\\TcBc3P]]TbQ^VXZWP]_z[P]STeTYT]TbP\\T] \TS1P]Y^?Ta^VbT[e^\Wd\­aTcbcPSXVTaW­Yc^V WPa\^]XZPT]Z[PacX[]PaaTbcaTVTaTa;­ZZTbWT[QaTSXZZT WePSSTcWPae¬aTc 3TcTaSTaU^aWP]TaQ[TeTceXbXcTaTccX[STcP[cTa]PcXeT _[TYTWYT\We^aWP]TaShQccPZ]T\\T[XVU^abX]Tc e¬aT[bTb\TSZ­ZZT]^VQPSbXST^\bXST\TSbheP]SaT QTQ^TaT0[[TWPaSTT]U^acXSb^\WYT\[­bT^VTcPZcXec \XbQadVb^\V­aST\dTV]TSTcX[P[\X]ST[XVT_[TYTWYT\ 7eXbXZZTQTQ^Ta]TePaW|aeX[[TSTVa^cX[XSTaTbTVTc bZXSc^VSTeX[[T[XVVT^VS­T]b^\\T^VWY¬[_T[­bTdST]


Pc]^VT]^_SPVTSTSTcbXVTa:PaX]CWaP]TdST]Pc_PZZT aTP[XcTcTa]TX]SXePc ?z3P]]TbQ^WdbTaWeTaSPVT]^Vbz_a¬VTcPUQTQ^Ta]Tb X]SVa^TST\XbQadVTaPSU¬aS1­[VTa]TVzaW­YcT]VP]V X\T[[T\^VSTcZa¬eTaTcQT]WzaSc\^cXePcX^]bPaQTYSTPc UzU^[ZcX[PcVzXQPS^VV­aTaT]cAT][XVWTSTaWT[cZ[Pac \Tbc_Tab^]P[TcbQTW^e\T]Ta:PaX]CWaP]T

<T]STcTaXZZT\T]X]VT]PceXbZP[aT]STad]Sc^V[TVT _^[XcXQTcYT]cT?Tab^]P[Tcb^_VPeTTaSTaX\^SPceXbT ^\b^aV^V]¬ae¬ad]STabcaTVTaU^abcP]STaT] >\b^aVT]V­aXbXVbT[e\XbQadVTc\X]SaTU^aSXeX bXV]P[TaTaPcÁeXeX[SXVÂ=^a\P[cTaSTcT[[TabXb^[TaX]VT]^V T]b^\WTST]¬[SaT\XbQadVTaTUza_a^Q[T\Ta\TSdSTX bP\Ud]STcbd__[TaTa:PaX]CWaP]T

7Pa\aTSdRcX^]

4cbXSbcTUaXbcTS

8SPVTaSTa]daT]c^V_¬]cP[[TeTV]T_z3P]]TbQ^Wdb >V\TVTcbcX[[T 3TcTabVdSPU^aSXSTc[XVTWPae¬aTcST] X\z]TST] BzWPaSTP[[TbP\\T]_T]VT_z[^\\T]^VbzUPaTaSTdS XQhT]^VSaXZZTaPSWT[eTSTcX[·^VbzST]#TaSTÌPST XVT]Z[dZZTa;­ZZT9T]bT] ?Tab^]P[TcQ[P]STabXVXZZTXST]]TUPbcT\z]TSbRhZ[db <z[b¬c]X]VT]TaXZZTPc¬]SaTQTQ^Ta]TbPSU¬aSZd] Pcbc­ccTST\XPcbchaT^VTeT]cdT[cQTVa¬]bT\XbQadVTc ^VSTWT[QaTSbbZPSTaSTP[[TS­YTa\TS;­ZZT9T]bT]^V STP]SaTUzaSTaU^a[^ePcahVT^VSaXZZTb^\STeX[bz [¬]VTSTcXZZTU^aTVza_zU¬[[TbPaTP[Ta]T^VTacX[VT]T U^aP]SaT 3T]bP\\TUaXWTSV¬[STaU^aSTPZcXeTbc^U\XbQadVTaT b^\STa[XVTU^acXST]TacaTPU_z3P]]TbQ^Wdb 3TaTaX]VT][­UcTST_TVTË]VaTUaPe^aTbbXST7T[[TaXZZT ^eTaU^abc^U\XbQadVTa]TUPbcb[zaU^abcP]STa6XccT;d]SVaT] 7d]U^aZ[PaTaPc_Tab^]P[TcP]\T[STaSTcWeXbSTaTVX bcaTaTabP[VPUbc^UUTa_z\PcaXZ[T]

<P]VTPUST^ccTQTQ^TaTWPacXS[XVTaT½[XVTb^\ ;­ZZT9T]bT]½^_W^[ScbXVXzaTeXb_zU^ab^aVbWYT\ \TcBc3P]]TbQ^ST]VP\[TWTaaTVzaSX1ah[[T\TSST] b\dZZTQ­VTP[[|<T]SPB^RXP[\X]XbcTaXTcXbcPacT]PU STccTzacdbX]STZa¬eTST^_W^[SbcXSTa]TaTSdRTaTc_z [P]STcbU^ab^aVbWYT\zQ]TSTSTabXV]hT\d[XVWTSTa 8QhTab^\oaWdb7^[bcTQa^^V4bQYTaVQ[TeSTaeTS WY¬[_PU\X]XbcTaXTcbbPcb_d[YT\XS[TaTcPQ[TaTcP[cTa]P cXeT_[TYTWYT\b_[PSbTaXU^aQX]ST[bT\TSSTTZbXbcTaT]ST U^ab^aVbWYT\^VWTabhSeTbcU^a>ST]bTeP[VcT\P]P[cbz PcQhVVTT]WT[c]hPUST[X]V^_ <z[Vad__T]ePa¿\T]]TbZTa\TSb¬a[XVTb^RXP[T_a^Q[T \Tab^\XZZTZP]^_W^[STbXVXTVT]Q^[XVT[[Ta_a^ËcTaT PU^_W^[S_zP[\X]ST[XVc_[TYTWYT\T[[TaP]SaTQ^^V bc­ccTU^aP]bcP[c]X]VTaÀ^V¿_Tab^]TaSTab^\U­[VTPUTc [P]VePaXVc\XbQadV^VTeT]cdT[cTcWzaSc[Xe_zVPST]WPa _zSaPVTcbXVTcbe¬acUhbXbZWT[QaTS\TSTcePaXVc_[TYT ^V^\b^aVbQTW^ecX[U­[VTÀ 8P_aX[!$ÌhccTSTSTU­abcTX]S_z3P]]TbQ^Wdb^V

1TQ^Ta]Tb­[^Vb_adcST_^cTa TaXZZTUaXccX[V¬]VT[XVTU^aSTc eX[[TVXeTT]dbcha[XVcaPËZPUc­a bcXVTV¬bcTadSTUaP?Tab^]P[Tc TaSTaU^aQTWY¬[_T[XVT]zaSTa bZP[WT]cTbZ^[STUaPZPbbT]

B>280;Ao368E4A4= (8!(

(


6XccT;d]SVaT]WPaPaQTYSTc_z Bc3P]]TbQ^bXST]!#8!'Q[Te Wd]U^abcP]STaU^aQzSTBc3P]]TbQ^ ^V3P]]TbQ^Wdb^VT]PUWT]STb Z¬_WTbcTb^\[TSTaTaPc^\VXeT[ bTa]TbZP[e¬aTX^aST]U^aSXSTcTa \TScX[PcbXV]P[TaTaTb_TZcU^aST \T]]TbZTaSTaQ^aWTa

;­ZZTb]PQ^0]TccT0eT]SP]^TaZd][XVTUh[Sc$\T]Tc\PbbXec\XbQadVWPaZ^bcTcWT]ST T][TccTaTWYTa]TbZPST^VU^aaX]VTcU­a[XVWTS7d]TaZT]STaPcSTcP[cTa]PcXeT_[TYTWYT\TaST] QTSbcT[­b]X]VU^aWT]ST\TSUaXPSVP]VcX[U¬[[TbbZPQ^V^\b^aV3TbcPQX[TaP\\TaV­a^Vbz PcSPccTaT]_z! b­]]T]_z!%^V0]TccTb\^aY¬e][XVcZXVVTaU^aQX ;­ZZTbbc^[XPZcXeTaX]VT]Tac^\XSPV=^a\P[c^_UPccTaWP]T[[TabbXVbT[eb^\]^VTcPUT] PaQTYSbWTbc<T]]dWPaYTVY^[XVTW^[ScU­SbT[bSPV·XcaTdVTabXVTaWP]\TSTcbZ¬ecVaX] ^V\T]TaSTa\TSPce¬aT[^e[XVcd]SbZh[Sc

bXST]WPaSTae¬aTcaXUc^\_[PSbTa]TXT]VaPSbz\P] P[[TaTST]dTaeTSPcQhVVTcX[6XccT;d]SVaT]\T]TaPc STP[cTa]PcXeT_[TYTWYT\TaZ^\\TcU^aPcQ[XeT^VPcST bXZaTaT]\TaTe¬aSXVPUb[dc]X]V_zTcWzaSc[Xe 5^abZT[[T]TaPc3P]]TQ^WdbTaTc_Ta\P]T]cWYT\ We^aQTQ^Ta]TZP]Z^\\T^VVzb^\STeX[We^aX\^S U^ab^aVbWYT\\TcZd]TacX[\XS[TacXSXVc^_W^[SU^aZ[PaTa 6XccT;d]SVaT]STa[¬VVTae¬Vc_zPcSTcP[cTa]PcXeT_[T YTWYT\bZP[e¬aTTcbXSbcTUaXbcTS\TSa^aT]T^\VXeT[bTa ^VaTVT[\¬bbXVZ^bc

3P]]TbQ^WdbU­[TbSTcdU^a_[XVcT]STU^aST_za­aT]STPc Z^\\T_zQTb­VbzX]SX\T[[T\[hZZTbSTcUPZcXbZPcUz VT]TcPQ[TaTc]^V[Tb^RXP[TZ^]cPZcTaU^aZ[PaTaWd] 4]P]ST]PU:PaX]CWaP]Tb^_VPeTaTaPcUzbcha_zSTc ­Z^]^\XbZTZP^bQTQ^Ta]Tb^\aTVT[Ta^\VXeTcPU =^V[TP]TaXZZT^\STTa_z_T]bX^]T[[TaZ^]cP]cWY¬[_ bz]zaSTÌhccTaX]SQadVTaYTV\TVTccXS_zPcUzcaTe[Tc P[[TST[­bTT]STa^_UzbZPQc^eTaQ[XZ^VbT]ScP]b­V]X] VTaPUbcTSU^aZ[PaTa:PaX]CWaP]TSTa^_UPccTabXVbT[e b^\QTQ^Ta]TbPSe^ZPc^eTaU^aP]SaT^UUT]c[XVT\h]SXV WTSTa

Bcha_zZP^b 7eXbSTc[hSTaW^b_XRTPVcXVcTaSTcXZZTcX[bXVcTc 1TQ^Ta]T\zXZZTb^\dSVP]Vb_d]Zce¬aTcTa\X]P[c _[TYTZa¬eT]ST3TbZP[Zd]]T_a^ËcTaTPU^_W^[STcb^\ STcWTSSTa^VWTaTaSTcPc:PaX]CWaP]TU^aTZbT\_T[ Z^\\TaX]SXQX[[TSTc =^V[TPUQTQ^Ta]TTabzST\T]cTPcSTXZZTZP]WdbZT ^\STWPaT]UP\X[XT^VWeXbSTWPaTaUP\X[XTa]TcXcb[XSc ^_^VZ^]cPZcT]PUQadScU^a\P]VTzabXST]<T]WTa_z

30==4B1>7DB “ 3TcP[cTa]PcXeT_[TYTWYT\Q[TeX]SeXTcX!$b^\T]Z]^_bZhS]X]V_z5^a b^aVbWYT\\TcBc3P]]TbQ^dST]U^a>ST]bTSTaWPa%zabYdQX[¬d\ST] ]^eT\QTaXza “ BXST]!&WPa3P]]TbQ^Wdbe¬aTcTYTc^VSaTeTcPU>ST]bT:^\\d]T TUcTa[^e^\b^RXP[bTaeXRT’ 'CXS[XVTaTePaSTcT]X]bcXcdcX^]d]STa5h]b 0\c “ 5^adST]ST^ccT_[TYTWYT\b_[PSbTaad\\Ta3P]]TbQ^WdbT]^\b^aVbPUST [X]V\TSbTZb_[PSbTacX[PUVXUc]X]VPUadb]X]VbP\cc^PÌPbc]X]Vb_[PSbTa 8ST]]TPUST[X]VTaP[c\XbQadVQP]S[hbc^VU^aQdSTcWz]SW¬eTb\TSbc^a Z^]bTZeT]bPUQzST_Tab^]P[Tc^VQTQ^Ta]TbT[e “ 3TaTa !P]bPccT_z3P]]TbQ^Wdb3TÌTbcTWY¬[_Ta^VbzcX[_z Bc3P]]TbQ^XPZdccTbXcdPcX^]Ta

! B>280;Ao368E4A4= (8!(

CTP\f^aZSTaeXaZTa DS^eTab^RXP[azSVXeTaT]TaQTQ^Ta]T_z3P]]TbQ^Wdb QTVd]bcXVTcPUTcce¬aUPV[XVccTP\_zT]WP[eb]Tb\T]]T bZTaCTP\TcQTbczaPUTcÌTacP[PUb^RXP[^Vbd]SWTSbPb bXbcT]cTaU^adST]bhVT_[TYTabZTa^V_¬SPV^VTa^VT]PU dSU^aSaX]VTa]TWPae¬aTcPcUzSTU^abZT[[XVTUPVVad__Ta cX[Pcb_X[[TbP\\T] 3TcWPaeXQadVcaXVcXV\P]VTZa¬UcTa_zXbcPacUPbT] bXVTa6XccT;d]SVaT]^VU^aZ[PaTaPc_¬SPV^VTa]TXQT Vh]ST[bT]bh]cTbPc_[TYT_Tab^]P[Tc¿]dabTSTÀQTQ^Ta]T U^a\TVTc\T]b_[TYT_Tab^]P[Tc^\eT]ScePab\zU^aPa VTST^eTaSTZaPe_¬SPV^VTa]TZd]]TË]ST_zPcbcX[[TcX[ QTQ^Ta]T 3TX]cTa]TZ^]ÌXZcTaSTcPUbcTSZ^\TaQTPaQTYSTcXSPV We^abP\PaQTYSTcXU­[VT6XccT;d]SVaT]Ud]VTaTaU^a]dU cXVc^Vd[caPÌTZbXQT[c0[[TbZP[X_aX]RX__TcZd]]TP[c ;XVTQ^acbTcUaPPcSTaXZZTTabz\P]VTSTaZP]^eTa cPVT:PaX]bPaQTYSTcX[U­YTa6XccT;d]SVaT] ;­ZZT9T]bT]cPVTaTcbdVPURXVPaTccT]^Vc­\\TabX] ETbcUhT]b2[PbbXR 9PeXZP]bVdXZZTb[zT]bZXSWTadST]Pc_Tab^]P[TceTS STc^VSTcTabVdË]cbXVTaWP]^VP]azQTaT]PUSTP]SaT STacaX[[TaU^aQXXbX]Z­aTbc^[) 7ePÂbz7P]b2WaXbcXP]bZP[SdXZZTX]S^VWPÂT]QPYTa. 7P]b2WaXbcXP][PSTab^\^\WP]XZZTW­aTaSTc=^V[T SPVTeX[\P]QPaTWT[bce¬aTXUaTS


Blomsterhandler sprang ud som socialrådgiver 4]ST[PUST]QP[[Pbc$zaXVT:PaX]CWaP]TW^[STaQP[P]RT]\TSb^\ b^RXP[azSVXeTa_z3P]]TbQ^WdbWPaWd]bZPUUTcbXVeXPbX]cXS[XVTaT QTbZ¬UcXVT[bTb^\Q[^\bcTaWP]S[TaXCPad_RT]caTcX>ST]bT 9TVePaeT[STcd^UËRXT[[Tb^RXP[Z^]c^aXCPad_RT]caTcQTbZaXeTaWd] ^VU^aZ[PaTaPcWd]WYP[_Zd]STa]T\TS\P]VT\TaT_Tab^][XVTcX]V T]S[XVTPcZ­QTdVT]bQdZTc CXS[XVTaTT]S]dePa:PaX]CWaP]TWYT\\TVzT]STWdb\^aXChbZ[P]S XSTzaWT]STb\P]SePadSbcPcX^]TaTc^VTUcTaT]ScdSSP]]T[bTb^\ b^RXP[azSVXeTaX!#ePaWd]P]bPcX:­QT]WPe]b:^\\d]Tbb^RXP[U^a eP[c]X]V_z=­aaT_^acBcPcX^]X¿cTP\cX[e^Zb]T\TSb¬a[XVTQTW^eÀ ^VSTaTUcTaXCaP]TZ¬a:^\\d]T_z;P]VT[P]S½UaPST]T]ThSTa[XV WTScX[ST]P]ST] 8SPVU­[Ta:PaX]CWaP]TPcWd]Ta[P]STc_zST]aTccTWh[ST_z3P] ]TbQ^Wdb^VBc3P]]TbQ^ 3TcTaQPaTTceX[ScP[bXSXVcY^QbXVTaWd]^VQTcTV]TabXVbT[eb^\ Qa^QhVVTacX[STZ^\\d]P[TbPVbQTWP]S[TaTSTaX]SX\T[[T\ZP]WPeT eP]bZT[XVceTSPcca¬]VTXVT]]T\cX[ST][XSccd]VTZ[XT]cVad__T <X]a^[[TTaPce¬aTT]aTP[XbcXbZPSe^ZPcU^ae^aTbQTQ^TaTX U^aW^[ScX[P]SaT\h]SXVWTSTa=zaSTX]SX\T[[T\^_[TeTbb^\PVVaTb bXeTTaSTccXcU^aSXSTXZZTU­[TabXVW­ac\T]Ta:PaX]CWaP]TWeXb U^a]T\bcT^_VPeTSTaU^aTaPc[¬VVT­aTcX[aTSTcazSTdS^VbZPQT Z^]cPZc 3TccPVTacXS>VV^ScXSTa]Tc^_TcPUSTeXVcXVbcTaTSbZPQTaU^a b^RXP[azSVXeTaT]_z3P]]TbQ^Wdb

:PaX]CWaP]TQ[TedSSP]]Tcb^\b^RXP[azSVXeTaX!#^VWd]WPa e¬aTcP]bPc_z3P]]TbQ^WdbBc3P]]TbQ^Xc^TcWP[ecza

En værdig løsning 3TP[cTa]PcXeT_[TYTWYT\S¬ZZTa\P]VT zabPZZd\d[TaTcQTW^e3TWTa\T]]TbZTa _PbbTaXZZTX]S_zP[\X]ST[XVT_[TYTWYT\^V U^aST]bPVbbZh[SWT[[TaXZZT_zbhVTWdbT]T \T]TUcTa\P]VTzabWzaSc[Xe_zVPST]TaST ^UcTbzb^\PcXbZSza[XVTP[[TaTSTX$%zab P[STaT]PcSTXZZTWPa\P]VTRWP]RTadST]U^a STP[cTa]PcXeT_[TYTWYT\ BzSP][hSTaSTcUaPWYT\[­bTQadVTa^aVP ]XbPcX^]T]B0=3ÂbdSeXZ[X]VbZ^]bd[T]c>[T BZ^dSTaQzSTTaYdaXbcb^RXP[azSVXeTa^V

cXS[XVTaTU^abcP]STa_z:XaZT]b:^abW¬ab 7TaQTaVX:­QT]WPe] 3TcTa\XbQadVTcbP[e^a[XVTU­[VTbhVS^\\T b^\U^aTZbT\_T[]TaeTQTc¬]ST[bT^VcXS[XV ST\T]bSTaV­aWYT\[­bT]PaZ^\P]Ta^V P[Z^W^[XZTaTX[STbcTSc 8]ScX[STP[cTa]PcXeT_[TYTWYT\QTVh]ScTPc SdZZT^_^\ZaX]VSTbc^aTU^ab^aVbWYT\U^a Tc_PazabXST]S­ST\P]VTPUSTWTa\T]]T bZTaQPaTU^acXS[XVcUPbcb[za>[TBZ^d ATVT[\¬bbXV[XebU­aT[bT\PS^V\TSXRX]X

ad\\T[XVTaP\\TaTaSTaU^aSXaTZcT[XebU^a [¬]VT]ST\T]TaWP] >V3P]]TbQ^WdbTaTcbd_TabcTS9TVWPa [XVTe¬aTcSTaU^aTc_PadVTabXST]^VYTV ^_[TeTSTSTcb^\TcbcTSWe^a\P]Uza[^e Pce¬aTb^\\P]Ta1^acbTcUaPPcSTa]dTa X]SU­acahVTU^aQdS_zU¬[[TbPaTP[Ta]T3TcTa Y^TcVT]TaT[c_zQdSb^\3P]]TbQ^WdbXZZT ZP]Z[P]SaTbU^aPc^eTaW^[ST\T]YTV^_[TeTa STcb^\TcdaX\T[XVcX]SVaTQ[XVT]Tc^_bzSP] TcbcTSb^\WTa_z_TVTa>[TBZ^d

B>280;Ao368E4A4= (8!( !


REGION

ATSXVTaTcPU1XaVXc1PaU^TSQQ/b^RXP[aSVSZ

REGION NORD

S O C I A L R Å D G I V E R N E D E LTA G E R D E R , H V O R V I L K Å R E N E F O R P R O F E S S I O N E N D R Ø F T E S O G B E S L U TT E S <P]VTb^RXP[azSVXeTaT^VPaQTYSb_[PSbTaXATVX^]=^aSWPaU^ab­Vc Pc_zeXaZTSTZ^\\d]P[T! QdSVTcU^aWP]S[X]VTa^VWPaSTa\TS [TeTc^_cX[?a^UTbbX^]bBcaPcTVXT]bU­abcT\z[]T\[XVPce¬aTPZcXe ^\ZaX]VaP\\TeX[ZzaT]TU^aSTcb^RXP[TPaQTYST^Vb^RXP[azSVXeTa]Tb PaQTYSb\X[Y­ 4]S]dT]VP]VWPaZ^\\d]Ta]TbbcaP\\T­Z^]^\X\TSU­acZaPe^\ QTb_PaT[bTa_zeT[U¬aST]WTad]STaP]QaX]VT[bTb^\azSTc1Tb_P aT[bTa]T_zP]QaX]VT[bTb^\azSTcQ[Te]¬a\TbcZP]^]XbTaTcPU4aXZ 5PQaX]U^a\P]SU^a:^\\d]Ta]Tb;P]SbU^aT]X]VSPWP]dSbT]ScT ^ccTP]QTUP[X]VTaU^aPc\X]SbZTdSVXUcTa]TcX[P]QaX]VT[bTa 3TcWPaT]a¬ZZTZ^\\d]TaX=^aScPVTc\TVTcQ^VbcPeT[XVc)7YT\ cPVT[bTPUP]QaPVcTQ­a]U^aPcVXeTST\TcQX[[XVTaTcX[QdSXTVT] Z^\\d]T8]VT]UPV[XVedaSTaX]VPU^\STaePaVad]S[PVU^aWYT\cP VT[bTdST[dZZT]STT]­Z^]^\XbZQTcaPVc]X]V CXS[XVTaTeT[U¬aSb\X]XbcTa:PaT]9Tb_TabT]TaRXcTaTcU^abXVTPc Z^\\d]Ta]TXZZTZP]WYT\cPVTP]QaPVcTQ­a]P[T]TdSUaP­Z^]^\X bZTPaVd\T]cTa 3TcTabT[eU­[VT[XVU^aZPbcT[XVcPcSTcbZTaEXZP]WzQT_zPc ]^V[TPUSXbbTWYT\cPVT[bTaP]ZTbT[[TaPc0]ZTbchaT[bT]QadVTabX] TVT]SaXUcZ^\_TcT]RT^VVaXQTaX]S^eTaU^aSXbbTZ^\\d]Ta 5^aST]T]ZT[cTb^RXP[azSVXeTaQ[XeTaSTa\P]VTTcXbZT_a^Q[T\bcX[ [X]VTaPccPVTbcX[[X]VcX[8T]ZT[cTcX[U¬[STZP]b^RXP[azSVXeTaT]WPe]T XT]bXcdPcX^]We^ab_­aVb\z[Tc^\We^aeXSc[^eT]^eTaW^[STbQ[XeTa PZcdT[c7TaeX[YTV^_U^aSaTcX[PcST]T]ZT[cTb^RXP[azSVXeTacP[Ta\TS

05A468>=B5>A<0=3 BA4=9D;0=34AB4=

bX]cX[[XSbaT_a¬bT]cP]c^V[¬bTaB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VT]b_YTRT¿BXV]TYÀ STaVXeTaV^STazS^\We^aSP]\P]bZP[PVTaTXbzSP]]TbXcdPcX^]Ta

B^RXP[azSVXeTaTZP]SXSTaTa ETSZ^\\d]P[^VaTVX^]beP[VTc &]^eT\QTa!(eX[e¬[VTa]T Zd]]TË]STT]a¬ZZTb^RXP[azSVXeTaT_zbcT\\TbTS[Ta]T8ATVX^] =^aSWPaeXQTb[dccTcPcbcX[[Te^aWYT\\TbXSTcX[azSXVWTSU^aST b^RXP[azSVXeTaTSTabcX[[Ta^_dP]bTcWeX[ZTc_PacXSTaT_a¬bT]cTaTa ?z=^aSbWYT\\TbXSTZP]Sd[¬bTT]Z^ac_a¬bT]cPcX^]PUST]T]ZT[cT ZP]SXSPcb\¬aZTbPVTa^VbTWeX[ZTc_PacXeTSZ^\\T]STaT_a¬bT]cT aTa3TaU^aT]^_U^aSaX]VcX[PcSdcYTZZTafffb^RXP[aSVSZ]^aSX]ST] Sdb¬ccTaSXcZahSb 5^aV^S^aST]bbZh[S)ATVX^]=^aSVXeTaXZZT­Z^]^\XbZbc­ccTcX[ _PacXTaT[[Ta_PacX[XV]T]ST^aVP]XbPcX^]Ta 1adVSX]bcT\\T &]^eT\QTabzTaSd^Vbz\TScX[PcQTb[dccT We^aSP]b^RXP[azSVXeTa]TbPaQTYSbeX[ZzaQ[XeTaUaT\^eTa

Klik dig til et gratis weekendophold 3T[cPVXZ^]ZdaaT]RT]^\TcVaPcXbfTTZT]S^_W^[S_z7^cT[BXgcdb eTSSTcb\dZZT5¬]­bd]SeTS<XSST[UPac 6XeSX]T\TS[T\b^_[hb]X]VTaTccYTZ^V^_[hb SX]T\PX[BzST[cPVTaSdXZ^]ZdaaT]RT]^\ TcVaPcXbfTTZT]S^_W^[S_z7^cT[BXgcdbX <XSST[UPaceTSSTcb\dZZT5¬]­bd]S ?a¬\XT]X]Z[dSTaTa) “ ^eTa]Pc]X]VU^ac^_zTcS^QQT[ce¬aT[bT “ Ua^Z^bcP]aTc]X]V_zP]Z^\bcSPVT] “ "aTccTabP[PRPacT\XSSPV^\PUcT]T] bP\c\^aVT]QdUUTc]¬bcT\^aVT] 83P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VeX[eXVTa ]TVXeTe^aTb\TS[T\\TaST]QTSbcT^V\Tbc \z[aTccTSTbTaeXRT3TcU^adSb¬ccTaPceXWPa U^aTZbT\_T[SX]T\PX[PSaTbbT^V^_[hb]X] VTa^\SXcPZcdT[[TUPV^\azST

!! B>280;Ao368E4A4= (8!(

3T] $XWeTa\z]TSUaT\cX[Yd[ca¬ZZTaeX T]eX]STaQ[P]ScSTT\PX[PSaTbbTaeXWPa =¬bcTca¬Z]X]VTa $]^eT\QTaEXbT]STaT] T\PX[SXaTZcTcX[eX]STaT]bzb­aVU^aPcSX] T\PX[PSaTbbTTa^_[hbcZ^aaTZc BZh]SSXVSTaU^aX]S_zb^RXP[aSVSZbT[e QTcYT]X]V^VX]ScPbcSX]T^_[hb]X]VTa=zaSd [^VVTa_zbZP[SdQadVTSXc\TS[T\b]d\\Ta* STcË]STaSdX[X]YTc^XPSaTbbTUT[cTcQPV_z STccTQ[PS 7eXbSdWPaQadVU^aeTY[TS]X]VXBT[eQTcYT ]X]VbbhbcT\TcZP]SdbT]STT]\PX[cX[Sb/ b^RXP[aSVSZT[[TaaX]VT_z"""'% &%\T[[T\ Z[(^V ! EX]STaT]X^Zc^QTaePa0]]P=­aQ¬ZUaP 4bQYTaVCX[[hZZT


0 ]]^]RTa

FAMILIEINDSATS

SØPRAKTIK SOCIAL MENTORER BOTRÆNING ALTERNATIV TIL ANBRINGELSE STØTTE I UDDANNELSE

HELHEDSORIENTERET

sŝǀŝůǀčƌĞĚĞďĞĚƐƚĞƟůĂƚƐƚLJƌŬĞƵĚǀŝŬůŝŶŐĞŶĂĨ ƐŽĐŝĂůĂŶƐǀĂƌůŝŐŚĞĚŝƉƌĂŬƐŝƐ, har været vores vision lige siden vi startede i 2002. ƚĂƵƐƚƌĂůƐŬŶčďĚLJƌŚĂƌůĂŐƚŶĂǀŶƟůǀŝƌŬƐŽŵŚĞĚĞŶ͕ WůĂƚLJƉƵƐ͘>ŝŐĞƐŽŵŶčďĚLJƌĞƚŬĂŶ͟WůĂƚLJƉƵƐ͟ƟůƉĂƐƐĞ ƐŝŐŽŵŐŝǀĞůƐĞƌŶĞŵĞĚĞƚƐčƌůŝŐƚŽǀĞƌůĞǀĞůƐĞƐŝŶƐƟŶŬƚ͘ ƚŚũčůƉĞŵĞŶŶĞƐŬĞƌŵĞĚĨŽƌĂŶĚƌŝŶŐĞƌŝĚĞƌĞƐůŝǀ ĞƌǀŽƌĞƐƐƉĞĐŝĂůĞʹďĊĚĞŶĊƌĚĞƚŐčůĚĞƌĂƌďĞũĚƐůŝǀ͕ ĨĂŵŝůŝĞůŝǀ͕ĨƌŝƟĚƐůŝǀ͕ĨLJƐŝƐŬŽŐƉƐLJŬŝƐŬƐƵŶĚŚĞĚ͘

sŝŬĂŶƟůďLJĚĞƵŶŝŬŬĞŚĞůŚĞĚƐůƆƐŶŝŶŐĞƌ, da vi er ŵĞƌĞĞŶĚϯϬŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌŵĞĚŬŽŵƉĞƚĞŶĐĞƌŝŶĚĞŶ ĨŽƌďƆƌŶΘƵŶŐĞ͕ƐŽĐŝĂůĞŝŶĚƐĂƚƐĞƌ͕ĂƌďĞũĚƐůŝǀŽŐ ƐƵŶĚŚĞĚƐĨƌĞŵŵĞ͘ sŝƐĞƌǀŝĐĞƌĞƌǀŽƌĞƐŬƵŶĚĞƌůŽŬĂůƚŝŚĞůĞůĂŶĚĞƚ͕ŵĞŶ ƐƚLJƌĞƌǀŽƌĞƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌĐĞŶƚƌĂůƚĨƌĂŚŽǀĞĚŬŽŶƚŽƌĞƚŝ KĚĞŶƐĞ͘/ƐĂŵĂƌďĞũĚĞŵĞĚŬŽŵŵƵŶĞƌ͕ǀŝƌŬƐŽŵŚĞĚĞƌ͕ĨŽƌƐŬŶŝŶŐƐŝŶƐƟƚƵƟŽŶĞƌŽŐĨŽƌƐŝŬƌŝŶŐƐͲŽŐƉĞŶƐŝŽŶƐƐĞůƐŬĂďĞƌŽŵƐčƩĞƌǀŝǀŽƌĞƐŝĚĞĞƌƟůƉƌĂŬƐŝƐ͘

ĚũůĞ Ğ Őǀ ŽŶ Ž Ĩ Ě ƌĊ ƚĞůĞ 28 Ċ Ĩ ƉĊ 80 ŽŐ ŝŶŐ 13 Ő ŝŶ Ŷ 66

Z

!"

WůĂƚLJƉƵƐͻ,ƵŶĚĞƌƵƉǀĞũϰϴͻϱϬϬϬKĚĞŶƐĞͻdĞůĞĨŽŶϲϲϭϯϴϬϮϴͻŵĂŝůΛƉůĂƚLJƉƵƐ͘ŶƵͻǁǁǁ͘ƉůĂƚLJƉƵƐ͘ŶƵ


DS:NU

ATSXVTaTcPU1XaVXc1PaU^TSQQ/b^RXP[aSVSZ

5>C>)B20=?8G

SENIORSEKTIONEN

BORNHOLM 2009

Besøg Det grønlandske Hus

Arbejdsglæde og begejstring

!]^eT\QTaQTb­VTaeX3TcVa­][P]SbZT 7dbXoaWdbWe^aU^abcP]STaBeT]S:^[cTeX[ U^ac¬[[T^\WePSST]]hTbT[ebchaT^aS]X]V QTchSTaU^a6a­][P]S>VWe^aeXUzaX]SQ[XZX ST\P]VTPZcXeXcTcTab^\WdbTcTaRT]cad\ U^a½Zd[cdaU^a\XS[X]VbcdSXTeTY[TS]X]VZ^[[T VXd\_a^YTZcTaU^ab^RXP[cbePVTVa­][¬]STaT bP\[X]VbbcTS· 4UcTaU­[VT]STTaSTaYd[TUa^Z^bcX5aXeX[[XV WdbTc ;¬b\TaT_ze^aTbWYT\\TbXST fffb^RXP[aSVSZbT]X^abTZcX^]

Bc­aaTPaQTYSbV[¬ST^VQTVTYbcaX]V½We^a Z^\\TaSTcUaP.;XbQTcW6?TSTabT]VXeTaTc Wd\^aXbcXbZU^aTSaPV^\bcaTbb^VcaXebT[ 3TcWP]S[TaXW­YVaPS^\P]bePaU^aTVT] caXebT[^\T]TaVX^V^eTabZdS^VXZZT\X]Sbc ^\We^aSP]eXQ[XeTaQTeXSbcT^\WeT\^V WePSSTacP__Ta^bU^aT]TaVXXWeTaSPVT]^V ^\WeT\STaVXeTa^bT]TaVX1zST_zPaQTYSb _[PSbT]^V_zWYT\\TUa^]cT] 3TcbZTa!#]^eT\QTaZ[ % '_z1^a] W^[\bBd]SWTSb^VBhVT_[TYTbZ^[TD[[PbeTYX A­]]T3TaeX[e¬aTTc[TccaPZcT\T]c CX[\T[SX]VcX[1^a]W^[\b;¬aTaU^aT]X]V_z cT[TU^]$%($$$$T[[Ta\PX[& /S[U^aV bT]Tbc (]^eT\QTaZ[ !

B

!# B>280;Ao368E4A4= (8!(

Alkoholbehandlere 5PVVad__T]0[Z^W^[QTWP]S[TaTW^[STa VT]TaP[U^abP\[X]V !]^eT\QTaZ[ "" #"_z3T]b^RXP[T7­YbZ^[TX>ST]bT 3PVb^aST]XU­[VT[^eT]T5^ab[PVcX[ SPVb^aST]bT]STbcX[Z^]bcXcdTaTcU^a\P]S t]P[8]RTTa_z\PX[dX]/PPaWdbSZ ;¬b\TaT_zUPVVad__T]bWYT\\TbXST_z fffb^RXP[aSVSZUPVVad__Ta

TEMADAG

Alkoholbehandlere

Arbejdsmiljøtelefonen

7PaSdQadVU^aWY¬[_cX[_Tab^][XVPUZ[PaX]V PUSX]T\d[XVWTSTaU^aPccPRZ[T_a^Q[T\Ta STabZh[STbPaQTYSb\X[Y­Tc_zSX]PaQTYSb _[PSb.BzaX]VcX[3BÂ0aQTYSb\X[Y­cT[TU^] 3dUzaT]WP[ecX\TbazSVXe]X]VPUT]TaUPaT] Z^]bd[T]cUaP3B7T]bXVcT]TaPcVXeTSXV ^eTaQ[XZ^VX]b_XaPcX^]cX[PcbT\d[XVWTSTa]T ^VWP]S[T_z_a^Q[T\Ta]TX]ST]STe^ZbTa bXVU^abc^aT 3dZP]aX]VTcX[0aQTYSb\X[Y­cT[TU^]T] ^]bSPVTZ[ % '_zcT[TU^]"""'% # T[[TabT]STT]\PX[cX[ PaQTYSb\X[Y^TQaTeZPbbT]/b^RXP[aSVSZ ;¬b\TaT_z fffb^RXP[aSVSZPaQTYSb\X[Y^TcT[TU^]T]

GENERALFORSAMLING

Karrieretelefonen 7PaSdQadVU^aWY¬[_cX[_Tab^][XVPUZ[PaX]V ^VdSeXZ[X]VPUSXcY^QU^a[­Qb^\b^RXP[azS VXeTa.AX]VcX[3BÂ:PaaXTaTcT[TU^]3dUzaT] WP[ecX\TbR^PRWX]VPUT]TaUPaT]Z^]bd[T]c UaP3B7T]bXVcT]TaPcVXeTbc­ccTcX[^V dSU^aSaTSX]TTV]TcP]ZTa^\SX]Y^Q\¬b bXVTUaT\cXS oQT]\P]SPVTZ[ $ ' _zcT[TU^]""("" ;¬b\TaT_z fffb^RXP[aSVSZZPaaXTaTcT[TU^]

5PVVad__T]0[Z^W^[QTWP]S[TaTX]eXcTaTa cX[cT\PSPV^\ZeP[XcTcXP[Z^W^[QTWP]S [X]VT]?z_a^VaP\\TcTa) “ 0UW¬]VXVWTSbQTWP]S[X]VSTaTa\z[ aTccTcST\STaT[[TabQ[XeTaedaSTaTc b^\e¬aT]STU^aSza[XVTcX[Pc\^ScPVT X]cT]bXeQTWP]S[X]V_z1[z:^abA^[S BZ^e “ 5P\X[XT^V]Tce¬aZb^aXT]cTaTcP[Z^W^[ QTWP]S[X]VX7^[bcTQa^:^\\d]T “ 5PbT^_ST[cQTWP]S[X]VXoaWdb:^\ \d]T ;¬b\TaT_zUPVVad__T]bWYT\\TbXST_z fffb^RXP[aSVSZUPVVad__Ta 3TcbZTa !]^eT\QTaZ[("½ ""_z 3T]b^RXP[T7­YbZ^[TX>ST]bTCX[\T[SX]V ]dcX[t]P[8]RTTadX]/PPaWdbSZT[[Ta_z c[U'&" &'!"" "'%


DS:NU

DS-Kalender SDS har fået venner – vil du være én af dem?

5>C>)B20=?8G

SYRIEN RUNDT

Rejse for seniorer BT]X^aTaX]SQhSTbcX[T]ad]SaTYbTXBhaXT] \TSBPPS^d<^daRWTSb^\aTYbT[TSTa7P] TaU­ScXBhaXT]\T]WPaQ^TcX3P]\PaZbXST] (&7P]TadSSP]]Tcb^RX^]^\UaPAD2^V Y^da]P[Xbc>VWP]WPa[TSTcZd[cdadSeTZb[X]VTa \T[[T\=^aST]^VBhaXT] EXQTb­VTaQ[P]ScP]STcD\PhhPc<^bZTT] X3P\PbZdbb[T]caTaVT]]T\B^d`dT]We^a STaZP]WP]S[Tb^VSaXZZTaPaPQXbZZPUUT T[[TacWTXSTcQTa­\cT^VQTahVcTSTcTWdb 0[APdSPP8ST]VP\[Ta^\TabZTQh7^\b QTb­VTaeXQ[PZd[cdaWdbTc^VST]PaP\¬XbZT Qh<PP[^d[P^VST]bZ[^bcTa1zSTX;PccPZXP 7^\b^V?P[\haPbZP[eXQTb­VTZd[cdaRWTUTa ^VX0[T__^bTaeXQhT]bRXcPST[\TSa^\TabZ PaPQXbZ_TabXbZ^V^ccWd\]XbZTZd[cdaTa EXZ^\\TaXTcbhaXbZWYT\^VZ^abaXSSTaQ^a VT]2aPR3T2WTeXP[[XTaEXQTb­VTa?P[\haP \TSSTQTePaTSTQhV]X]VTaUaPST]WT[[T]XbcX bZTa^\TabZT^VPaPQXbZTVd[SP[STaCX[QPVTX 3P\PbZdb\­STbeX\TS<^dUcXT]PUBhaXT] BT_a^VaP\\Tc_zfffb^RXP[aSVSZbT]X^a bTZcX^]T[[TaUz\TaTPceXSTW^bPaaP]V­aTa]T) D[[P5P[cd\cT[TU^]% &$&(^V 9­aVT]:d]bc\P]]cT[TU^]""! '$'% 3TaTaPUaTYbT!"P_aX[^VWYT\Z^\bc"P_aX[ ! CdaT]Z^bcTa'($ZaCX[\T[SX]V]d

BP\\T]b[dc]X]VT]PU3P]bZTB^RXP[azSVXeTa bcdSTaT]STB3BËZ &^Zc^QTaT]bc­c cTU^aT]X]V½B3BÂET]]Tab^\TaT]U^aT]X]V PUcXS[XVTaTb^RXP[azSVXeTabcdSTaT]STSTaTa ]de¬aT]ST\TS[T\\TaPU3P]bZB^RXP[azSVX eTaU^aT]X]V 5^aT]X]VT]bU^a\z[TaPcbc­ccTB3BÂ PaQTYST\TSPcbZPQT^_cX\P[TaP\\Ta^V dSeXZ[X]VU^aUaT\cXST]bb^RXP[azSVXeTaTB3BÂ ET]]Ta­]bZTaPcQ[XeTSTc]Pcda[XVTbcTSPc WT]eT]STbXVU^aPZcXeTB3B\TS[T\\TaSTa ­]bZTadSSP]]TSTb^RXP[azSVXeTaTb_aPZcXbZT ^V\^aP[bZTbc­ccTcX[STcbcdST]cTa_^[XcXbZT PaQTYST B3BÂET]]TaWzQTa_zcX[b[dc]X]VUaP\P]VT dSSP]]TSTb^RXP[azSVXeTaTSTa­]bZTaPc U^aTVzb^\V^STTZbT\_[Ta^VX]b_XaPc^aTa U^aSTaTbUaT\cXSXVTZ^[[TVPTa4aSdT]PU ST\bzZ^]cPZcB3BÂET]]Tab_a¬bXST]c Bd]T2WaXbcT]bT]_zbd]TRW/V\PX[R^\T[[Ta cT[TU^]# &"& FAGLIGT UDSYN I NORD

Socialrådgiverne styrker og udvikler det faglige råderum !\Pacb! PUW^[STaATVX^]=^aST] cT\PSPVeXZP[STa5PV[XVcDSbh]EXb¬ccTa b^RXP[azSVXeTa]Tb^VPaQTYSb_[PSbTa]TbeXST] ^VTaUPaX]VXb_X[:^acbPVcT]SPVWe^aUPVTc SXbZdcTaTb^VSdWPaT]\d[XVWTSU^aPcQ[XeT Z[^VTaT 3TaU^aX]eXcTaTbSdSX]PaQTYSb_[PSb^V^a VP]XbPcX^]TaSTaQTbZ¬UcXVTabXV\TSb^RXP[c PaQTYSTcX[PcPUW^[STT]f^aZbW^__z5PV[XVc DSbh] <PX[SXcU^ab[PVcX[aTVX^]bU^a\P]SB­aT] 0]STabT]_zbY/b^RXP[aSVSZbT]Tbc ST RT\QTa5^ab[PVTcbZP[P]VXeTf^aZbW^__T]b T\]T^VÀËaT[X]YTaÀ^\X]SW^[STc B_­aVb\z[ZP]aTccTbcX[B­aT]0]STabT]_z cT[TU^]'&"( ($

;¬b\TaT^\PaaP]VT\T]cTa]T_z fffb^RXP[aSVSZZP[T]STa

(=>E4<14A=>A31A01A0=3 ?bhZXbZ0?E^VcaXebT[b\z[X]V CT\PSPVU^abXZZTaWTSbaT_a¬bT]cP]cTa &½(=>E4<14A4B194A6 B3BÂzab\­ST!( BT_a^VaP\^VSPVb^aST]_zfffbSb]TcSZ =>E4<14ABCA>B:8;34 5aPbcaTbbcX[^eTaQ[XZ CT\PTUcTa\XSSPV^\PaQTYSb\X[Y­^\Pc_PbbT _zbXVbT[eXTcPaQTYSb[XeSTa[TcU­aTacX[bcaTbb =>E4<14ABH35A434A8280 1[XeZ[^VTaT_z_T]bX^]^V0ZPbbT 5haPUcT]b\­ST^\We^aSP]SdTaS¬ZZTcX_T] bX^]bZPbbT]?:0^VWePS5C50ZP]cX[QhST !=>E4<14A>34=B4 ?bhZXPcaX 5PVVad__T]?bhZXPcaXW^[STacT\PTUcTa\XSSPV ^\_Tab^][XVWTSbU^abchaaT[bTa\TSU^Zdb_z _aPZbXb &=>E4<14A>34=B4 3TcQP[P]RTaTST[TSTabZPQ ;TSTabTZcX^]T]W^[STacT\PSPV^\We^aSP] \P]bZPQTaQP[P]RTXST\^Sb¬c]X]VbUh[ScT U^aW^[Sb^\PaQTYSb[XeTcaT_a¬bT]cTaTa (=>E4<14A>34=B4 BT[ebc¬]SXVT BTZcX^]T]U^abT[ebc¬]SXVTW^[STaZdabdb^\ bhVTSPV_T]VTaTU^a\T]\TS9T]b5X]ZT[bcTX] !"=>E4<14ABH3>34=B4 1[XeZ[^VTaT_z_T]bX^]^V0ZPbbT 5haPUcT]b\­ST^\We^aSP]SdTaS¬ZZTcX_T] bX^]bZPbbT]?:0^VWePS5C50ZP]cX[QhST !#=>E4<14ABH3>34=B4 1[XeZ[^VTaT_z_T]bX^]^V0ZPbbT 5haPUcT]b\­ST^\We^aSP]SdTaS¬ZZTcX_T] bX^]bZPbbT]?:0^VWePS5C50ZP]cX[QhST

B>280;Ao368E4A4= (8!( !$


5>C>)B20=?8G

Opdatér dig selv – og slip for restance B_Pa^_cX[!%Za^]Ta_zZd]UT\\X]dccTa7PaSdV[T\cPc^_[hbTPcSdWPaUzTcY^QbzSd bcPSXVQTcP[Ta[PecZ^]cX]VT]c.:[XZX]S_zb^RXP[aSVSZbT[eQTcYT]X]V^VaTcSX]T^_[hb]X]VTa

3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V3BWPaUzTc]hc\TS[T\b bhbcT\^VeXeX[VTa]TdS]hccTP[cSTcSTcZP]cX[U^aST[U^a \TS[T\\Ta]T5^aPceXZP]STcbZP[eXWPeTSTaXVcXVT^_ [hb]X]VTa½U^aTZbT\_T[We^a\TS[T\\Ta]TPaQTYSTa^V X]ST]U^aWeX[ZTc^\azSTBzZP]eXQTSaT\z[aTccTcX[QdS >VbzXU^aQX]ST[bT\TSU^aWP]S[X]VTa^V^eTaT]bZ^\bc TaSTcV^ScPceXSTWe^a\P]VTb^RXP[azSVXeTaTSTaTa P]bPc_zT]VXeT]PaQTYSb_[PSb 3TaU^aWPa3BXe¬aZbPcT]ZP\_PV]TU^aPcUz^_SPcTaTc ^_[hb]X]VTa]T^\\TS[T\\Ta]T3TaZ­aTaT]Z^]ZdaaT] RTU^aPcUzP[[TcX[PcaTVXbcaTaT\PX[PSaTbbT½^V^_SPcTaT STaTb^_[hb]X]VTa]dSTTa[^VVTc_z½^V3BÂaTVX^]TaTa VzTcXVP]V\TSPcVT]]T\Vz\TS[T\\Ta]T^VQ[P]Sc

P]STcd]STab­VT^\STSTaTaaTVXbcaTaTcb^\PaQTYSb [­bTT[[TaSX\XccT]STabcPSXVTaSTcT[[Ta^\STWPaV[T\c PcVXeTQTbZTScX[3B 8ST]U^aQX]ST[bTTaSTaX]SU­acP\]TbcXX]ScX[UTQadPa ! bzSTSTaWPae¬aTcaTVXbcaTaTc\TSU^aZTacZ^]cX] VT]cbPcbb[X__TaU^aPcQTcP[TaTbcP]RTU^aST]_TaX^ST We^aSTWPaQTcP[cU^aZTacZ^]cX]VT]c3TaZP]e¬aT^_cX[ !%ZaPcb_PaT

3dZP]bT[e¬]SaTSX]T^_[hb]X]VTa_zb^RXP[aSVSZbT[e QTcYT]X]V3aX[[TaSTcbzaX]VcX[\TS[T\bPUST[X]VT]_z cT[TU^]"""'% &%\T[[T\Z[( !

NYT FRA DIN FAGGRUPPE: 059>DA=0;8BC940==4CC4D;=8CB

B0==4AD18=:4B>280;Ao368E4A

Nedskæringer opløser børnefamilier 4UcTaXzaTeXbPcWPeTe¬aTcW^[ScXTc­Z^]^ \XbZYTa]VaTQZP]Z^\\d]Ta]TVT]TaT[cXZZT TUcTaZ^\\TSTcadTSTQ­a]TUP\X[XTabQTW^e U^abc­ccTHSTa\TaTbcXVTaP]cP[[TcPUQ­a]T UP\X[XTaSTaTUcTab_­aVTaWY¬[_^Vbc­ccT½^V bP\\T][PVcQTchSTaSTcPcb^RXP[azSVXeTa]Tb PaQTYSTXQTQ^TaazSVXe]X]VTa]T[P]VcUaP a¬ZZTacX[SXbbTUP\X[XTaATbd[cPcTcTaU^a bcT\\T]STU^ac¬[[Tab^RXP[azSVXeTaBP]]T AdQX]ZTUaPUPVVad__T]PUb^RXP[azSVXeTaT P]bPcXQTQ^TaazSVXe]X]VT]) EXbTaXQTQ^TaazSVXe]X]VTa]TZ^]bTZeT] bTa]TPUZ^\\d]Ta]TbcX[QPVTW^[ST]WTS\TS bc­ccTcX[SXbbTQ­a]TUP\X[XTaE¬abcTaPceX ^_[TeTaÌTaTSTb_TaPcTbcaTbbTSTU^a¬[SaT STaZPbcTaWz]SZ[¬STcXaX]VT]^VeX[WPeT STaTbQ­a]P]QaPVcU^aSXSTXZZT[¬]VTaT \PVcTaPcZ¬\_TU^aPcUzWY¬[_EXbTaÌTaT UP\X[XTaSTaVTa]TeX[W^[STbP\\T]\T] b^\aTT[cTaeTSPcVzX^_[­b]X]VU^aSXST !% B>280;Ao368E4A4= (8!(

XZZTUzaST]WT[c]­SeT]SXVT_¬SPV^VXbZT T[[Ta_bhZ^[^VXbZTbc­ccT3TWPaQ­a]STaU^a TZbT\_T[P[cU^a[¬]VTWPaVzTcXSTcU^aZTacT bZ^[TcX[QdS^Vb^\STaU^aXZZTZP]\^cXeTaTb cX[Pc\­ST^_3TaTa^VbzQ­a]STa_zVad]S PUUP\X[XT]bca¬]VcT­Z^]^\XXZZTW^[STa UTaXTYd[T[[TaVzacX[b_^ac^VUaXcXSbPZcXeXcTcTa [XVTb^\ZP\\TaPcTa]T 5^a^bSTaWPae^aTbWeTaSPVXSTccT\X[Y­ bczaZ^]bTZeT]bTa]T[hbT]STZ[Pac1­a]T]T Uzabz[XScdSPUSTaTbbZ^[TVP]VPcSTUza be¬aceTSPcahZZTeXSTaTUaPUP\X[XT]bb^RXP[T ]XeTPd3TcTaWT[[TaX]VT]]hWTSPcP]QaX] VT[bTaZ^bcTabP\Ud]STc^VUP\X[XTa]TShac 3TaU^aVXeTaSTcX]VT]\T]X]VPcahZZTQ­a] dSPUUP\X[XTaWe^aSTU^a\T]c[XVZd]]Te¬aT Q[TeTcWeXbSTWPeSTUzTccX[bca¬ZZT[XVWY¬[_ bXVTaBP]]TAdQX]ZT 7d]U^aZ[PaTaPcQTQ^TaazSVXe]X]VTa]Tbc­c cTaQTQ^Ta]T^VWY¬[_TaST\\TSP]ZTa^V

Z[PVTa\T]^VbzPcSTc[P]VcUaPTaWeTaVP]V PcSTUzaaTbb^daRTacX[PcVXeTUP\X[XTa]TST] ]­SeT]SXVTWY¬[_) 8]SX\T[[T\U­[TaeX^b\TVTc\PVcTb[­bT \T]eXbTa^VbzWzQ^V^_[TeTabdRRTbTa8 WeTaSPVT]W^[STaeXVTYbcT]^__TeTS^VbzPc PVTaT_zTc^eTa^aS]Tc_[P]4]P]ST]eXVcXV ST[PUe^aTb^_VPeTTaPcU^a\XS[Te^aTbeXST] cX[ST_^[XcXbZTQTb[dc]X]VbcPVTaTEXcP[Ta bP\\T]_zce¬abPU[P]STc½XUPVVad__T] ^VP]SaTaTVXTa½^VeXST[Tae^aTbeXST]]za T]ZT[cTZ^\\d]TaWPabZPQc]hc¬]ZT]ST^V TUUTZcXeT_a^Q[T\[­b]X]VTab^\P]SaTZP] X]b_XaTaTbPU7TadS^eTaWPaeXVT]]T\3B W­aX]VbaTc^VTaXSXP[^V\TSQzSTU^[ZTcX]Vb _^[XcXZTaT^VZ^\\d]P[T_^[XcXZTaTbzeXV­a P[cWePSSTabczaXe^aTb\PVcU^aPcazQT _^[XcXZTa]T^_ YTP]]TccTd[]Xcb/V\PX[R^\
SUF 0 ]]^]RTa

Den Sociale Udviklingsfond

SUF tilbyder: Bo-Selv som alternativ til døgnanbringelse Efterværn, § 52, stk. 3 nr. 7, § 76, § 85 Opgangsfællesskaber Afgiftning / Akut beredskab Bosteder for psykisk syge unge Alternativ afsoning Mentor-ordning Udredning

Målgrupper: Unge med sociale og/eller psykiske vanskeligheder Unge med kriminel baggrund Sent udviklede Misbrugere Dobbeltdiagnoser DAMP/ADHD Aspergers syndrom &SVHIVPMRIQ¾ SUF har afdelinger over hele landet. Kontakt os på tlf. 86 19 28 00 eller læs om vore aktiviteter på

Foto: Shutterstock

www.suf.dk

Slip din viden løs Er du socialrådgiver / socialformidler med bagagen fuld af kompetencer og erfaring, så kom til KAVALERIET. Vi giver dig mulighed for at slippe din viden løs og gøre en forskel hos vores kunder. Som vikar får du tilbudt et arbejdsliv, som er rigt på faglige udforKYPUNLYVN]HYPH[PVU/]PZK\LYÅLRZPILSLUNHNLYL[ og løsningsorienteret, så læs mere om jobbet på www.kavaleriet.dk – eller kontakt os på 3930 9603. KAVALERIET er en værdidrevet virksomhed. Vi har fokus på dialog, kompetence, handlekraft, engagement og nytænkning i alt, hvad vi foretager os. Vi dækker hele landet og leverer vikar- og konsulentydelser til både virksomheder og private, der vil gøre en forskel – i tide.

!&


# # 0 ]]^]RTa

$## ##  ##" #! # #"-

 #!$# $ $ %$! 

'PSFCZHHFMTFBGBOCSJOHFMTFS 'BNJMJFCFWBSFOEFJOETBUTJIKFNNFUIFMFE“HOFU *OTUJUVUGPS'BNJMJF6EWJLMJOHZEFSIKMQUJM 1SBLUJTLFPQHBWFSJGBNJMJFO &UBCMFSJOHBGGBTUFSZUNFSPHSVUJOFS 'BNJMJFNFEMFNNFSNFEQTZLJTLFVEGPSESJOHFS 'BNJMJFNFEMFNNFSNFENJTCSVHTQSPCMFNFS "UWBSFUBHFC“SOTVEWJLMJOHQÌGPSTLFMMJHFBMEFSTUSJO 'PSMESFTVEGPSESJOHFSTPNQBS GPSMESFPHTBNBSCFKET QBSUOFSFUJMEJWFSTFJOTUJUVUJPOFS 'BNJMJFO OÌSEFIBSCFIPWQÌGPSTLFMMJHFUJEFSJE“HOFU

#FIBOEMJOHFO

-" #%#+%#$#,%#!#(&'& " # #%#'&%#$#''%#!

# 3# $ 5 % %$*$ $*$ $ 4$0$*$)2,'$ 

 $,.$21$,'$+.$*$ - &

5BHFSVEHBOHTQVOLUJTZTUFNJTLUFPSJPHNFUPEF IWPSEFO WSETUUFOEFTBNUBMFFSDFOUSBMPHCZHHFSQÌSFMBUJPOFSOF C“SOPHGPSMESFJNFMMFN #FTUÌSBGQTZLPMPHTBNUBMFS QSBLUJTLQEBHPHJTLJOETBUTPH GBNJMJFLVSTFS 5WSGBHMJHUTBNBSCFKEFPHGBNJMJFBSCFKEF VHFLVSTFSYÌSMJHU

'PSMESFLVSTFS OFUWSLTTLBCFOEF

4VQFSWJTJPOUJMJOWPMWFSFEFGBHHSVQQFS 3JOHGPSHSBUJTPHVGPSQMJHUFOEFPQMHPHCSPDIVSFNBUFSJBMF ,MJOJTLQTZLPMPH+PIO'BMLFOCFSH 5MG

KPIOGBMLFOCFSH!NBJMEL XXXPNWFOEUGBNJMJFQMFKFEL

/ "$$($Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Bofællesskabet Rosenly Tilbud om døgnophold for enlige-, etniske minoritets-kvinder og deres børn Rosenly tilbyder: UÊÊ»(ÛiL>˜i»Ê̈Êˆ˜ŽÕȜ˜ÊˆÊ`iÌÊ`>˜ÃŽiÊÃ>“v՘` UÊÊ œˆ}ʈÊÀœˆ}i‡Êœ}ÊÓՎŽiʜ“}ˆÛiÃiÀ UÊÊ-Ì©ÌÌiÊ̈ÊÀœi˜ÊܓÊi˜ivœÀéÀ}iÀʜ}ʓœÀ UÊÊ-Ì©ÌÌiÊ̈Êœ«LÞ}˜ˆ˜}Ê>vʘiÌÛCÀŽ UÊÊ©Li˜`iʈ˜`ˆÛˆ`ÕiÊÛii`˜ˆ˜}ʜ}ÊÀF`}ˆÛ˜ˆ˜} UÊʍC«Ê̈ÊÃiÛ…C« œ““Õ˜>ÊLiÌ>ˆ˜}\ʎÀ°ÊÓÓ°xÓnÊ«À°ÊL>À˜ iLœiÀi˜ÃÊÊLiÌ>ˆ˜}\ʎÀ°ÊÊÊÓ°xää

2ELEASINGPOLITICAL PRISONERSWORLDWIDE $INUNDERSKRIFTKANREDDELIV(VERTÍRBLIVERmERE HUNDREDEMENNESKERL’SLADTIFORLNGELSEAF !MNESTY)NTERNATIONALSBREVAKTIONER ,SMEREOGSKRIVFORLIVPÍAMNESTYDK

!'

Kontakt: i`iÀÊ>Àˆ>˜˜iÊœ˜œÀj\Ê/v°ÊΙÊ{xÊx£Ê{äÊiiÀÊ i‡“>ˆ\Êrosenly@santlukas.dkÊvœÀÊÞ`iÀˆ}iÀiʜ«Þ؈˜}iÀ°Ê Læs mere på: www.sanktlukas.dk Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er en moderne arbejdsplads med godt 300 medarbejdere samt hjem for et diakonifællesskab, hvor en del af medlemmerne arbejder på nøgleposter i huset. Et sted, hvor pionerånd og omsorg for medmennesket går hånd i hånd.


Børns problemer skal løses i familien - forbyggende arbejde ÌÊ`©}˜ÌˆLÕ`Ê̈Ê}À>ۈ`i]Ê՘}iʓ©`Àiʜ}Êv>“ˆˆiÀÊ`iÀʅ>ÀÊÃFÊÃ̜ÀiÊ ÃœVˆ>i]Ê«ÃގˆÃŽiʜ}ÉiiÀʓˆÃLÀÕ}ëÀœLi“iÀ]Ê>ÌÊ`iʅ>ÀÊLÀÕ}ÊvœÀÊ LiÎÞÌÌi`iÊÀ>““iÀÊvœÀÊ>ÌÊȎÀiÊL>À˜iÌÃÊÌÀˆÛÃi° UÊÊÅÊxäÊ՘`iÀé}iÃiÀ UÊÊŽÕÌLiÀi`Î>LÊ UÊÊvŽ>Àˆ˜}ÃvœÀ©L UÊÊœÀC`iÀŽœ“«iÌi˜Vi՘`iÀé}iÃi UÊÊ ©}˜Li…>˜`ˆ˜} UÊʘ`ˆÛˆ`ÕiÊLi…>˜`ˆ˜}Ê>vÊL>À˜iÌ UÊʘÌiÀ˜Ê̏iÊ­ä°ÊqÊǰʎ>ÃÃi® UÊÊœÀC`Ài՘`iÀۈ؈˜} UÊʘ`ˆÛˆ`Õi]Ê«>Àʜ}Êv>“ˆˆiLi…>˜`ˆ˜} UÊÊ*À>ŽÌˆÃŽÊ«C`>}œ}ˆÃŽÊLi…>˜`ˆ˜}

Borgerstyret Personlig Assistance - lad os hjælpe 0 ]]^]RTa

FAMILIEBEHANDLING

Efter den nye lovgivning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan en borger nu frit vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som HandicapHjælp Danmark. HandicapHjælp Danmark leverer skræddersyede BPA ydelser og hjælper bl.a. med: Ŷ Udbetaling af løn til hjælpere ŶIndberetning til Skat, ATP og feriekonto Ŷ Kontrakt på hjælpere Ŷ Forsikring af hjælpere Ŷ Indberetning af sygedagpenge samt barselsordning Ŷ Indberetning af lønstatistikker til Danmarks Statistik

-œ“ʘœ}iÌʘÞÌÊ̈LÞ`iÃÊLi…>˜`ˆ˜}Ê>vÊÌÀ>Փ>̈ÃiÀi`iʎۈ˜`iÀʈÊi˜Ê ŽÛˆ˜`i}ÀÕ««i°

Borgeren får tilknyttet en fast kontaktperson samt adgang til et IT system, som gør det nemt og hurtigt at oprette hjælpere, lave vagtplaner, indberette timer til vores lønkontor m.m.

}À՘`>}ÌÊ£É{Ê£™™Ç

>“ˆˆiVi˜ÌiÀÊ ÞÀiLÞ]Ê6iÃÌiÀLÞÛiÊx]ÊÈnx{Êi˜˜i] ÊÇxÊÓxÊxäÊnx]Ê`ÞÀiLÞJ>`À°`Ž]ÊÜÜÜ°`ÞÀiLÞ°`Ž

D

A

N

M

A

R

K

DPersonligAog professionel N hjælp M til handicappede A R

K

HandicapHjælp Danmark HandicapHjælp Danmark Stationsalléen 42,42, 1. sal Stationsalléen 1. sal 2730 Herlev 2730 Herlev Tlf:Tlf: 88 88 88 88 71 71 71 71 www.hhdanmark.dk www.hhdanmark.dk

ikarformidlingen Formidling af socialrådgivere og socialformidlere K^`Vg[dgb^Ya^c\Zch³\ZgYn\i^\ZhdX^Vag€Y\^kZgZd\hdX^Va[dgb^YaZgZ =VgYjanhii^acnZjY[dgYg^c\Zgd\ZgYjYn\i^\d\ Zc\V\ZgZi!ZgYZiY^\k^bVc\aZg K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc`Vci^aWnYZY^\k^`Vg^ViZg V[ `dgiZgZZaaZga²c\ZgZkVg^\]ZY^]ZaZ9VcbVg`

K^aYj]³gZbZgZdb_dWWZihdbk^`Vg!`dciV`idhe€/ ,%'++%%*H_²aaVcY™,%'++%%&?naaVcYd\;nc

=kdg[dgVgWZ_YZ[dgK^`Vg[dgb^Ya^c\Zc4 ™EZch^dc[gV&#YV\ ™H`ViiZ[g^`³ghZahi^aa²\^]i#HiViZchiV`hiZg ™;g^]ZYi^aVik²a\ZVgWZ_Yhi^Yd\hiZY ™<dYZVgWZ_Yh[dg]daY ™I_ZcbZaaZb(%"()#%%%`g#eg#b€cZY NYZga^\ZgZ^c[dhZd\h€lll#k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y` ZaaZgh`g^ki^a^c[d5k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y` 

L_aWhXkh[Wk[j\ehieY_WbhZ]_l[h[e]ieY_Wb\ehc_Zb[h[ K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc™H_²aaVcY IVVhigje=dkZY\VYZ.' '+(%IVVhigje

K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc™?naaVcY H³cYZgWgd\VYZ&'8 -,%%=dghZch !(


SUPERVISION = ORGANISATION = LEDELSE = SAMARBEJDE = COACHING

0 ]]^]RTa

COACHINGUDDANNELSER

Brug din stemme!

DYNAMISK COACHING FOR LEDERE Udvid dine ledelseskompetencer - skab organisatoriske resultater, muligheder og udvikling med ledelsesbaseret coaching =2/;+4:*,57*7+4*+2+*+7*+75-8B 1'489/22+86@7-83B2+4+5-/11+1:4 give svarene i en anerkendende og ,7+3'*7+99+9)5')./4=?7'989/22+*/-675,+88/54+299/2 7B*/-.+*,57:*;/12/4-',*/4+3+* arbejderes potentiale samtidig med, '9*:,'89.52*+72+*+28+8'86+19+9

Der er kamp om pladserne som delegeret i din pensionskasse. Og derfor er der valg i

=#/2+-4*/-9+57/5-;/*+4532+*+2 8+8('8+7+9)5')./4-5-',67@;*+9 i praksis K:78+9(+89B7', *'-+,57*+296B moduler

Â&#x2021;5HJLRQ+RYHGVWDGHQ Â&#x2021;5HJLRQ6\GGDQPDUNRJ Â&#x2021;5HJLRQ1RUGM\OODQG

7/817,571:78+9+1812 ,7515895-3538 <9.52*89'79+7,+(7:'7

Du kan stemme elektronisk eller pĂĽ en stemmeseddel. Du skal afgive din stemme senest 14. november 2009.

DYNAMISK COACHING FOR FAGPROFESSIONELLE $*;/**/9,'-675,+88/54+22+7+6+795/7+3+*)5')./4-+48,7+3'*7+99+*+ muligheder >8B*:8531536+9+49,'-675,+8 =?7'989/22+*/-675,+88/54+295*<4'3/819/27B*/-.+*,57:*;/12/4-', 8/54+21'4-@7++4,5781+23+* hjerte og hjerne! andre menneskers potentiale =#7?4*/4++;4+79/2'981'(++9'4+7 kendende, udviklende og reflekteret dialogrum =#/2+-4*/-9+57/5-;/*+45-',67@; det i praksis

PĂĽ pka.dk kan du se kandidaternes prĂŚsentation af dem selv.

K:78+9(+89B7', *'-+,57*+296B moduler 7/8 17,571:78+9+1812 ,7515895-3538 <9.52*89'79+7 3'798

3¤ZTLYLWr^^^HSIH[YVZKRLSSLYYPUNVNO¼YU¤YTLYLWr

Albatros

VESTERGADE 41 = 8000 Ă&#x2026;RHUS C TLF. 86 18 57 55 = WWW.ALBATROS.DK

Stress temadag Vestegnens Erhvervscenter inviterer offentlige virksomheder og institutioner til temadag om stress den 19. november kl. 09.00-14.00, i Kulturhuset Kilden, Brøndby Stress kan bekÌmpes Stress bliver stadig mere udbredt. Det er dyrt for kommunerne og har store menneskelige omkostninger for de, som rammes. For at kunne bekÌmpe stress er det vigtigt med viden, en viden som Vestegnens Erhvervscenter har.

Vi skaber mĂĽlbare resultater Vestegnens Erhvervscenter har stor

"

succes med büde undervisning og behandlingsforløb indenfor stressomrüdet. 80% af deltagerne raskmeldes efter forløb hos os. Kom og hør nÌrmere om vores tilbud og kompetencer og bliv blandt andet klogere pü Hvad er stress, og hvad er ikke stress? Hvordan kommer man stress til livs? Hvordan forholder man sig bedst til mennesker med stress?

7 7 7

Bobby Zachariae er gĂŚsteforelĂŚser ved arrangementet.

Praktiske oplysninger Tilmelding til temadag hos Vestegnens Erhvervscenter (43 28 33 00) eller pĂĽ vestegnens@brondby.dk Det er gratis at deltage. Kom gerne ďŹ&#x201A;ere fra samme sted.Tilmeldingsfrist er d. 12/11-2009, hvorefter du modtager endelig bekrĂŚftelse. Temadagen afholdes i Kulturhuset Kilden, NygĂĽrds Plads 31, 2605 Brøndby

Vestegnens Erhvervscenter ¡ Knudslundsvej 33 ¡ 2605 Brøndby ¡ Tlf.: 4328 3300 vestegnens@brondby.dk ¡ www.vestegnens.dk


Kursus i systemisk og narrativ samtalepraksis Med start i 2010 tilbyder Multiversitetet i henholdsvis Århus og Hillerød, et toårigt kursus i systemisk og narrativ samtalepraksis.

Målgruppe Kurset henvender sig til professionelle, der har samtaler med enkelte, par, familier og/eller har opgaver, der organiserer møder mellem klienter og professionelle (f.eks. netværksmøder og supervision) som en del af deres arbejde.

Kursets formål Den systemisk-narative tradition, der er kursets primære teoretiske og praktiske referenceramme, leverer såvel teoretisk som praktisk inspiration til - at gennemføre og udvikle samtaler på ovenstående grundlag.

- måder at håndtere de dilemmaer og vanskeligheder, som den enkelte støder ind i, i sin praksis.

CAFA - Undersøgelser og foranstaltninger i forhold til børn, unge og familier

0 ]]^]RTa

-et netværk af systemiske og narrative praktikere

- Supervison, konsultation, coaching og undervisning til fagfolk. CAFA afholder konference om netværks- og slægtspleje tirsdag d. 16. marts 2010. Læs mere om konferencen på www.cafa.dk.

- evnen til at se sig selv og sin praksis i en organisatorisk kontekst.

Kursets form Kurset vil være en blanding af oplæg fra underviserne, øvelser, rollespil, interviewtræning, små workshops med afsæt i kursistens medbragte eksempler på deres arbejde.

Underviser Mats Widsell og John Gurnæs Se Multiversitetets hjemmeside www.multiversitetet.dk for videre information eller kontakt Mats Widsell på tel. 40 56 61 82 eller mats@widsell.dk

www.cafa.dk Tlf. 46 37 32 32 - E-mail: cafa@cafa.dk

Vil du gøre en forskel, bliv socialrådgivervikar! Hos Hartmanns får du muligheden for at gøre en forskel for dig selv, dine kollegaer og dit fag Vi tilbyder dig vikarjob, som matcher dine ønsker, kvalifikationer og krav. Du får faglig sparring og en personlig personalekonsulent tilknyttet. Vi afholder netværks-caféer og kurser for nyuddannede.

Overskud, gå-på-mod og “hår på brystet” Hos Hartmanns har vi de bedste socialrådgivere. Det er altafgørende, at du kan agere selvstændigt på dine opgaver fra dag ét samt holde et højt fagligt niveau.

Hartmanns er en holdningsvirksomhed! Når du er vikar i Hartmanns, er du ansat i en værdibaseret virksomhed, som tager del i det sociale ansvar. Hartmanns arbejder ud fra værdierne: gensidig respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation.

Velafgrænsede opgaver og faglig fordybelse

Send din ansøgning og CV

Som vikar i Hartmanns har du mulighed for at bruge din faglighed til at fordybe dig i på forhånd veldefinerede opgaver. Den første dag i dit vikariet tager vi med ud på din arbejdsplads og afstemmer gensidige forventninger. Vi er garant for, at du får en god oplevelse gennem hele vikariatet - både fagligt og personligt.

til markedschef Hanne Nyström på hanne.nystroem@hartmanns.dk eller personalekonsulent Connie Sørensen på connie. sorensen@hartmanns.dk.

Hanne Nyström +45 41 21 13 20 - Connie Sørensen +45 41 21 13 85 Tlf: +45 70 20 03 83 · www.hartmanns.dk · www.hartmanns.pl "


0 ]]^]RTa

Få bedre råd

Tegn Studi er du en ef done rer B orsikring, til IC AUTA 10 N pro 0 kr. Anbe jekterne. * fa Syge pleje let af Land studerend ssam es slutn mening

Med en Studieforsikring i BAUTA er du sikret til lav pris Studieforsikringen omfatter ‡ Indboforsikring ‡ Rejseforsikring Verden inkl. afbestillingsforsikring ‡ Ulykkesforsikring

>

Prisen for Studieforsikringen er 328-424 kr. pr. kvartal (indeks 2009) alt efter, hvor du bor. Spar 8 % ved at betale én gang om året.

Har du en Studieforsikring i BAUTA, kan du få 25 % studierabat på Bil-, Motorcykel- og Knallertforsikring

BAUTA FORSIKRING A/S

www.lb.dk - Tlf.: 3315 1545 * BAUTA donerer i perioden 1. august 2009 til og med 31. december 2009, 100 kr. for hver Studieforsikring, der bliver tegnet i BAUTA "!

<


Du kan købe UNICEF kort üret rundt. Ring: 35 27 38 00 eller besøg www.unicef.dk

"LIVèFRISKETè OPèSOMè VIKARèIè !DECCO

0 ]]^]RTa

HjÌlp børn i nød!

(ARè DUè LYSTè TILè ATè GENOPFRISKE è HVORFORè DUè VALGTEè ATè BLIVEè SOCIALRĂ&#x152;DGIVER è ERè DETè NU è DUè SKALè UDFORDREè DIGè SELVèMEDèNYEèOGèSPÂ?NDENDEèOPGAVER -Ă&#x152;SKEĂŚ ERĂŚ DUĂŚ KÂ&#x2019;RTĂŚ SURĂŚ IĂŚ RUTINENĂŚ OGĂŚ TRÂ?NGERĂŚ TILĂŚ ATĂŚ FYLDEĂŚ KALENDERENĂŚMEDĂŚANDETĂŚENDĂŚMÂ&#x2019;DERĂŚ 6IĂŚOPLEVERĂŚENĂŚMARKANTĂŚSTIGNINGĂŚIĂŚEFTERSPÂ&#x2019;RGSLENĂŚPĂ&#x152;ĂŚDY GTIGEĂŚ OGĂŚ mEKSIBLEĂŚ RĂ&#x152;DGIVEREĂŚ nĂŚ GERNEĂŚ MEDĂŚ MANGEĂŚ Ă&#x152;RSĂŚ ERFARINGĂŚ 7777 2320 ĂŚ2INGèTILèOSèPĂ&#x152;èèèOGè HÂ&#x2019;RèMEREèOMèVORESèTILBUDèTILèDIG %RĂŚDUĂŚFRISKĂŚOGĂŚNYUDDANNET ĂŚHARĂŚVIĂŚOGSĂ&#x152;ĂŚVIKARIATER ĂŚDERĂŚSVARERĂŚTILĂŚ DINEĂŚKVALIlKATIONERĂŚOGĂŚGIVERĂŚDIGĂŚGODEĂŚERFARINGERĂŚIĂŚDITĂŚFAG

7777 2320 ç ADECCODK

BEDRE FOR BORGERNE Borgere, der er visiteret til hjĂŚlp efter § 95 og 96, har nu mulighed for at overdrage deres arbejdsgiveransvar. Det giver ikke bare nye muligheder for borgerne â&#x20AC;&#x201C; det giver ogsĂĽ fordele for kommunen. Med BPAssistent planlĂŚgger borgeren selv hverdagen, men slipper for at holde styr pĂĽ løn, forsikring og arbejdsgiverregler â&#x20AC;&#x201C; alt det tager vi os af. Din kommune fĂĽr bedre overblik over udgifterne og skal bruge mindre tid pĂĽ administration og kontrol â&#x20AC;&#x201C; og heller ikke bekymre sig om hverken rekruttering, vagter eller vikardĂŚkning. Med andre ord er BPAssistent nemmere og billigere for kommunen og bedre for borgerne. Se fordelene med BPAssistent pĂĽ www.formidlingen.dk â&#x20AC;&#x201C; eller ring for generel og uforpligtende drøftelse af din kommunes muligheder og udfordringer med BPA

""


!(

BcX[[X]VbP]]^]RTa

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

BT]SSX]P]]^]RTcX[36<TSXPPb 6P\\T[c^ae ' #$&:­QT]WPe]: c[U)&!& $$UPg&!& $%T[[Ta T_^bc/SV\TSXPSZ

B83BC45A8BC5>A8=3;4E4A8=6D3:><<4A

B^RXP[azSVXeTaT]]a! B^RXP[azSVXeTaT]]a! B^RXP[azSVXeTaT]]a 

%]^eT\QTa !$bT_cT\QTa STRT\QTa

(]^eT\QTa '^Zc^QTa &YP]dPa

3TPS[X]TZ[ !

til Jobcenteret ... søger vi vejledere/virksomhedskonsulenter - og vi vil haâ&#x20AC;&#x2122; din ansøgning med i bunken! Vi ruster os til de nye udfordringer med større ledighed og nye opgaver. Derfor søger vi folk til: Â&#x2122; vejlednings- og afklaringsforløb, samt jobsøgningsforløb for ledige Â&#x2122; virksomhedsservice og etablering af praktisk samarbejde mellem jobcenter og virksomhed, sammen skal vi fastholde borgerne og sørge for afklarings- og indslusningsforløb pĂĽ arbejdsmarkedet. Du kommer til at arbejde med forskellige mĂĽlgrupper herunder unge og voksne â&#x20AC;&#x201C; mere og mindre arbejdsparate â&#x20AC;&#x201C; bĂĽde individuelt og i holdforløb. Har du erfaring med mĂĽlgrupperne og erfaring som vejleder eller virksomhedskonsulent hĂĽber vi meget at se din ansøgning hos os! I Rødovre Jobcenter lĂŚgger vi vĂŚgt pĂĽ metodeudvikling og den fĂŚlles energi, nĂĽr vi skal nĂĽ de gode resultater. Vi lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ det gode arbejdsmiljø â&#x20AC;&#x201C; der bl.a. indebĂŚrer stor indďŹ&#x201A;ydelse pĂĽ eget arbejde.

Mere information Har du ďŹ&#x201A;ere spørgsmĂĽl, kan du kontakte Teamchef Vigga Pedersen pĂĽ telefon 36 37 70 60. Vi behandler ansøgningerne efterhĂĽnden som de kommer ind og holder ansĂŚttelsessamtaler løbende. AnsĂŚttelse Løn- og ansĂŚttelsesforhold efter gĂŚldende overenskomst og efter principperne i den lokale løndannelse. Ansøgning Vi vil meget gerne have din ansøgning hurtigst muligt og senest den 24. november 2009. Send den med relevante bilag til Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller pĂĽ e-mail rk@ rk.dk. MĂŚrk ansøgningen / skriv i emnelinjen: Personaleafdelingen /09.03360.

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med gratis motionsfaciliteter samt en sundhedsordning med fysioterapi, helbredstjek og massage.

3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V^_U^aSaTaP]]^]R­aTa]T cX[PcbXV]P[TaTTc­]bZT^\ [XVTbcX[[X]V^V\P]VU^[SXVWTS_zPaQTYSb_[PSbTa]T "#


!(

 

 Vi søger derfor en ny dynamisk leder, som kan stü i spidsen for den fortsatte drift og udvikling af institutionen. Dohns Minde indgür i Gentofte Kommunes samlede tilbud af sociale institutioner pü børne- og ungeomrüdet, som omfatter Dohns Minde og Gentofte Kommune har et tÌt samarbejde. Gentofte Kommune vÌgter en udviklingsorienteret tilgang i samarbejdet med fokus pü fÌlles udviklingsomrüder for alle institutionerne. I disse ür er der sÌrlig fokus pü brugerinddragelse, inklusion og magtanvendelser. Dohns Minde er endvidere aktuelt i gang med et større udviklingsforløb omkring kommunikation og samarbejde og en styrkelse af den fÌlles pÌdagogiske platform og de pÌdagogiske metoder. Generelt er børne- og ungeomrüdet i Danmark i forandring, og der stilles nye krav til indsatserne pü omrüdet. Ogsü institutionerne vil blive stillet over for nye udfordringer i fremtiden, hvor tilbud og indsatser skal tilpasses, omlÌgges og udvikles. Vi søger derfor en leder, som kan understøtte og videreføre den igangvÌrende udviklingsproces pü Dohns Minde og vÌre drivkraft i forhold til løbende at matche institutionens tilbud med omverdenens behov og krav.

videreudvikling af tilbud med høj faglig kvalitet styret af fÌlles overordnende mül samarbejde med kommunale aktører og indgü i netvÌrk med de øvrige 9 institutionsledere pü Gentofte Kommunes sociale institutioner for børn og unge.

Faglige og personlige

Dohns Minde

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Efter mange ĂĽrs virke som forstander har den selvejende institution Dohns Mindes leder valgt at gĂĽ andre veje jobmĂŚssigt.

- ejes af Fonden af 23. april 1882. Institutionen har driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Dohns Minde har plads til 14 børn og unge i alderen 4â&#x20AC;&#x201C;18 ĂĽr, som har behov for kortere eller lĂŚngerevarende anbringelse uden for hjemmet pĂĽ grund af familiemĂŚssige,

Din uddannelsesmĂŚssige baggrund kan

sociale og emotionelle vanskeligheder. Dohns Minde er lokalinstitution for

felt, men vi vil lÌgge vÌgt pü, at du: har relevant videreuddannelse og ledelseserfaring har erfaring fra døgninstitutionsomrüdet er visionÌr og udviklingsorienteret med personlig gennemslagskraft er i stand til at omsÌtte centrale politikker til en pÌdagogisk praksis kan inspirere og engagere i en dialogorienteret ledelsesstil kan samarbejde pü mange niveauer og markedsføre institutionens tilbud er administrativ og økonomisk stÌrk og har sans for analytisk tÌnkning og fagligt overblik.

Gentofte Kommune, men modtager derudover børn og unge fra en rÌkke af de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Der er i alt 17 faste medarbejdere pü institutionen. Institutionen drives i medfør af servicelovens § 67.

AnsÌttelse sker i henhold til gÌldende for Ny Løn.

Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Sanne Nielsen, tlf. 3998 4010, sani@gentofte.dk

Ansøgning Ansøgningsfrist: 19. november 2009. Samtaler forventes afholdt i uge 48.

Lederens opgaver Som leder af Dohns Minde skal du have fokus pü udviklingsbehovene inden for børneog ungeomrüdet og kunne sÌtte kreativitet og nytÌnkning i spil i forhold til opgaverne: den overordnede pÌdagogiske ledelse og udvikling den administrative og økonomiske ledelse

Ansøgning sendes til ansÌttelsesudvalgets sekretÌr: Gentofte Kommune Børn og Forebyggelse Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Att.: Inger Ottzen

Gentofte Kommune vil vÌre Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tÌnke dig et meningsfuldt job, pü en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Sü er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi pü, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne für den bedst mulige service. LÌs mere pü www.gentofte.dk

"$


:^]cX]VT]cU^a!( <TS[T\bZ^]cX]VT]cTccX[3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V3BUPbc bÂŹccTbPUaT_aÂŹbT]cP]cbZPQTc

!(

3Tc^_ZaeTbZePacP[beXbXUTQadPa \PYPdVdbc^V]^eT\QTabcdST aT]ST^_ZaeTbS^VWP[eza[XVc 0ZcXe )=^a\P[cZ^]cX]VT]c) ##(Za_aZePacP[ =^a\P[Z^]cX]VT]cQTcP[TbPUP[[T b^\XZZTTaPaQTYSb[­bT

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

0ZcXe!)0aQTYSb[­bWTSb^VST[ cXSbZ^]cX]VT]c) Za_aZePacP[ 0aQTYSb[­bWTSbZ^]cX]VT]cTc QTcP[TbPUP[[TSTa_z\z]TSbQPbXb XVT]]T\b]XcPaQTYSTaWP[ecXS]^a \P[c!cX\TaT[[TaSTad]STa^\ dVT]T[[TaTaPaQTYSb[­b^VPZcXec PaQTYSbb­VT]ST 0ZcXe!)1PabT[bZ^]cX]VT]c) Za_aZePacP[ :^]cX]VT]cTcSTabePaTacX[Z^] cX]VT]cTcU^aPaQTYSb[­bTQTcP[Tb PUST\TS[T\\TaSTaTa_zQPa bT[b^a[^e^V^\UPccTaST]_TaX^ST PUQPabT[b^a[^eT]We^aSTTa_z SPV_T]VT 0ZcXe")3X\XccT]SZ^]cX]VT]c) &(!Za_aZePacP[ :^]cX]VT]cTcQTcP[TbPUP[[TSX\Xc cT]STaSTa_z\z]TSbQPbXbXVT] ]T\b]XcPaQTYSTaWPecXS]^a\P[c !cX\TaT[[TaSTad]STa^Vb^\Ta PZcXecPaQTYSbb­VT]ST 0ZcXe#)5d[ScXSbbcdSTaT]ST b^RXP[azSVXeTaT) (Za_aZePacP[ 1TcX]VT[bT]U^aPcQTcP[TSTccT Z^]cX]VT]cTaPcST]_zVÂŹ[ST]STTa QTaTccXVTccX[BD:^]cX]VT]cbPcbT] Ta_zbP\\T]XeTPdb^\Z^]cX]VT] cTcU^abcdST]cTa\TS[T\\Ta BT]X^a^VTUcTa[­]bZ^]cX]VT]c) ! %Za_aZePacP[ BT]X^aZ^]cX]VT]cTcQTcP[TbPUP[[T \TS[T\\TaSTa^eTaVzacX[_T]bX^] T[[TaTUcTa[­] ?PbbXeZ^]cX]VT]c)! %Za_aZePacP[ ?PbbXec\TS[T\bZPQTaU^ab^ RXP[azSVXeTaTSTaTaQTbZÂŹUcXVTc dST]U^a3BĂ&#x201A;U^aWP]S[X]Vb^\azST dST]bP\PaQTYSbPUcP[T\TS3B \T]^aVP]XbTaTcX_zVÂŹ[ST]ST U^aWP]S[X]VbQTaTccXVTST^aVP]XbP cX^]bP\cU^ab^RXP[azSVXeTaTdST] QTbZÂŹUcXVT[bTX3P]\PaZdST] SPV_T]VTaTc^VXZZTPaQTYSbb­ VT]STX]ST]U^aUPVTc BcdSTaT]ST) "$Za_aza 0[[Tb^RXP[azSVXeTabcdSTaT]STeTS _a^UTbbX^]bW­YbZ^[Ta]T^VeTS0P[ Q^aVD]XeTabXcTcZP]^_cPVTbb^\ bcdST]cTa\TS[T\\Ta<TS[T\bZP QTcbePaTacX[_PbbXec\TS[T\bZPQ BP\PaQTYSbPUcP[Ta) 3BWPaWTadS^eTabP\PaQTYSbPUcP [Ta\TS39Â?5^VBT\X]PaXT[ÂŹaTa U^aT]X]VT]3P]bZ<PVXbcTaU^aT ]X]VbP\cB^RXP[_ÂŹSPV^VTa]T P]bPccT_z5^a\XS[X]VbRT]caT]T :^]cX]VT]cbPcbU^a^eT]bczT]ST S^QQT[c\TS[T\\Ta^_[hbTbeTS WT]eT]ST[bTcX[3BĂ&#x201A;bTZaTcPaXPc 0]STc) :P]SdXZZTWT]U­aTbcX[T]PU^eT] bczT]STZ^]cX]VT]cch_TaQTSTbSd aTccTWT]eT]ST[bTcX[3BĂ&#x201A;bTZaTcPaXPc 1TcP[X]VbbTaeXRT) 8]SQTcP[X]VTaZP]^eTaU­aTbcX[3B eXP?1B3dZP]cX[\T[STSXV_z SX]bXST_z\TS[T\b^RXP[aSVSZ d]STaZ^]cX]VT]c^_[hb]X]VTa3d bZP[QadVTSXc\TS[T\b]d\\Ta]za Sd[^VVTa_zSTcĂ&#x2039;]STaSdQPV_z B^RXP[azSVXeTaT] "%

Socialfaglig rĂĽdgiver til Kolding Er retssikkerhed og handicapomrĂĽdet noget for dig?

Om jobbet

Din primĂŚre del af jobbet bestĂĽr i at give telefonisk og skriftlig rĂĽdgivning til borgere, nĂĽr det gĂŚlder sagsbehandling og retssikkerhed pĂĽ handicapomrĂĽdet. Andre opgaver er dokumentation og formidling. Vi tilbyder

s ETJOB HVORDUKONSTANTFĂ?RUDVIKLETDENVIDEN DUHARIFORVEJEN s SPARRINGOGKOLLEGIALTSAMARBEJDEMEDSÂ&#x2019;DEOGDYGTIGEKOLLEGAER Vi forventer, at du har

s ENBETYDELIGSOCIALFAGLIGBALLAST s VIDENOMFORVALTNINGSRETOGLOVGIVNINGAFRELEVANSFORHANDICAPOMRĂ?DET s ERFARINGINDENFORHANDICAPOMRĂ?DET $UMĂ?MEGETGERNENÂ?VNEIDINANSÂ&#x2019;GNING HVILKEOMRĂ?DERDUHARERFARING MED%RFARINGMEDSERVICELOVENSBESTEMMELSEROMSTÂ&#x2019;TTETILBOLIGOGBOLIG OMRĂ?DETIÂ&#x2019;VRIGTVILPASSEOSlNT MENOGSĂ?ANDREOMRĂ?DERHARVORESINTE resse, da du skal rĂĽdgive inden for mange omrĂĽder. Om os

$5+(ERENSELVEJENDEINSTITUTIONUNDER)NDENRIGS OG3OCIALMINISTERIET 6IRĂ?DGIVERBORGEREOGANDREISPÂ&#x2019;RGSMĂ?LOMLOVGIVNINGOGSAGSBEHANDLING inden for det sociale omrĂĽde, beskĂŚftigelse, uddannelse og sundhed. Vi formidler vores erfaringer i temahĂŚftet â&#x20AC;&#x153;DUKHsenâ&#x20AC;?, artikler til andre medier, undervisning og foredrag. Yderligere oplysninger

LÌs det fulde stillingsopslag og mere om DUKH pü www.dukh.dk/stillinger Ansøgning

3ENDDINANSÂ&#x2019;GNINGMEDDOKUMENTATIONFORUDDANNELSEOGERHVERVSERFARING til: Den Uvildige Konsulentordning pĂĽ HandicapomrĂĽdet Postboks 284 BanegĂĽrdspladsen 2, 2. sal 6000 Kolding eller pĂĽ mail: mail@dukh.dk 6ISERFREMTILATMODTAGEDINANSÂ&#x2019;GNINGSENESTFREDAGDENNOVEMBER KL

w w w. d u k h . d k


!( BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Socialfaglig konsulent til Familieafsnittet Familieafsnittet søger en socialfaglig konsulent med tiltrÌdelse snarest muligt. Familieafsnittet er en integreret del af Børne- og Familieafdelingen, som derudover bestür af Sundhedsplejen, Familiehuset, StøttepÌdagogkorpset og PPR. Børne- og familieomrüdet er bl.a. karakteriseret ved høje ambitioner om en koordineret indsats overfor børn med behov for sÌrlig støtte og dermed ogsü stor vÌgt pü det tvÌrfaglige samarbejde og samspillet med skoler og daginstitutioner.

rKDULQWHUHVVHIRUsRJJHUQHHUIDULQJPHG - metodeudvikling og implementering af Q\HWLOWDJ rNDQNREOHVRFLDOIDJOLJKHGRJĂ&#x201C;NRQRPL rHUNUHDWLYRJYLVLRQĂ ULQGHQIRUDUEHMGHW med børn og familier rKDUYLOMHRJIRUVWĂ&#x20AC;HOVHIRUYĂ UGLHQLDW arbejde tvĂŚrfagligt rNDQDUEHMGHVWUXNWXUHUHWRJIOHNVLEHOW rNDQEHYDUHRYHUEOLNNHWLSUHVVHWVLWXDWLRQHU rYLOPHGYLUNHDNWLYWWLOIRUVDWXGYLNOLQJL afsnittet

Vi tilbyder Familieafsnittet bestür af 20 medarbejdere fordelt i en administrationsgruppe, en børnegruppe, en ungegruppe, en specialgruppe i forhold til handicappede børn og unge, samt en døgnplejegruppe. Den socialfaglige konsulent vil indgü i et tÌt samarbejde med lederen af Familieafsnittet om varetagelse af den daglige drift og udvikling af organisation og metoder.

De primĂŚre arbejdsopgaver er rIDJOLJVSDUULQJWLODIVQLWWHWVPHGDUEHMGHUH og samarbejdspartnere rWRYKROGHUSĂ&#x20AC;SURMHNWHURJGHQIDJOLJH udvikling rLPSOHPHQWHULQJDIQ\HRSJDYHURJQ\ lovgivning rWRYKROGHULNODJHVDJHURJVDJHUWLO%Ă&#x201C;UQ og Ungeudvalget rVWHGIRUWUĂ GHUIRUOHGHUHQDI)DPLOLH afsnittet

Vi lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ, at du rHUXGGDQQHWVRFLDOUĂ&#x20AC;GJLYHUVRFLDOIRUPLGler med grundig erfaring fra arbejdet i en familieafdeling rKDUVW\USĂ&#x20AC;RJNDQIRUPLGOHUHOHYDQW lovgivning

rHWJUXQGLJWLQWURGXNWLRQVIRUOĂ&#x201C;E rWĂ WWYĂ UIDJOLJWVDPDUEHMGHPHGDQGUH konsulenter i Børne- og Familieafdelingen rHWJRGWVRFLDOWDUEHMGVPLOMĂ&#x201C;RJHQJD gerede kollegaer rIOHNVLEHODUEHMGVWLG rVXSHUYLVLRQ rDUEHMGVSODGVWĂ WSĂ&#x20AC;6WRJVWDWLRQ

Løn og ansĂŚttelsesforhold (IWHUUHJOHUQHRPQ\OĂ&#x201C;Q'HWHUHQGHODI ansĂŚttelsespolitikken i Albertslund Kommune at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling

Yderligere oplysninger FĂĽs ved at kontakte leder af Familieafsnittet Lotte Rasmussen pĂĽ telefon 4368 6481.

Ansøgningsfrist Ansøgningen skal vÌre os i hÌnde senest den 19. november kl. 12. Jobsamtaler forventes afholdt onsdag den 25. november. Ansøgningen skal sendes til

Albertslund Kommune Familieafsnittet, RĂĽdhuset, Nordmarks AllĂŠ, 2620 Albertslund Att. Lotte Rasmussen

ALBERTSLUND er god plads til børnene, kultur i alle afskygninger og en türnhøj miljøprofil.

"&


!(

www.hillerod.dk

FAMILIE- OG UNGERĂ&#x2026;DGIVERE www.ballerup.dk/job !"$

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

SocialrĂĽdgiver/socialformidler til Jobcenter Ballerup !#- %- %%#*- (##- '#- $+#- !"$)$ $%  #- &- %- + $- !- %- #- !"#$"%'%- !#- ! % % *"$!%#-- -)#--%---!--, !-& # $%+%%-!## $-# -!- - $%$-!#-%- -!-# $%#%--& $ -)- -&-'- ---'!#$-%"4,3 +4,'+,-4&.%" -4'4.''-4,("%+1 "/+,("%(+&"%+4" (44","--"('4+4.4'0.''-4,("%+1 "/+,("%(+&"%+4/"%4/" ( ,14& -4 +'4!3+4+4" 44/"4!+4 (4++"' +4&4-4()4 %2+4 '0.''4 "-4 $+'(&+14 /"%4 /2+4 +#-4 &4 %" (+ +4"4&-!444( 4 4"4%+, +.))'4+4 41+4"%-+2%, !.+-" ,-4&.%" -4+#,-"4 4-"&+4. '-%" -4"'$%4+($(,- 3+4&+4"$('-(+!4+"-4+-%,'4-%4

4 4%%+ +#,4&+$,+1 "/+4('4+*.",-4-%4

4  $+ $#$% - - !'#-

! &# - 

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online

SocialrĂĽdgiver/ socialformidler til Børn- og Unge RĂĽdgivningen Ringsted Kommune søger pr. 1. december eller snarest muligt to nye kollegaer 37 timer om ugen til at arbejde med børn og unge med sĂŚrlige behov â&#x20AC;&#x201C; herunder alvorligt syge børn samt børn med handicap. Vi er en afdeling i udvikling, der tilstrĂŚber at organisere opgaverne, sĂĽ alle ansatte har mulighed for at deltage i sĂŚrlige projekter, fx med fokus pĂĽ en bestemt mĂĽlgruppe eller en bestemt metode. Vi er 25 engagerede rĂĽdgivere, familieplejekonsulenter, administrativt ansatte mv., der har det godt med hinanden. Alle har eget kontor i et smukt hus tĂŚt pĂĽ stationen. Ringsted Kommune har en børne- og ungepolitik, der sĂŚtter børn og unges fĂŚrdigheder og kompetencer helt i centrum. I Ringsted Kommune vil vi fokusere pĂĽ, hvad børn kan, selv om de har det svĂŚrt. Arbejdet tager afsĂŚt i myndighedsopgaver inden for servicelovens kapitel 9 og 11. I arbejdet har vi sĂŚrlig fokus pĂĽ undersøgelses- og udredningsarbejde, udarbejdelse af handleplaner samt ivĂŚrksĂŚttelse af hjĂŚlpeforanstaltninger i forhold til børn og familier. Vi forventer, du kan arbejde tvĂŚrfagligt, da en stor del af arbejdet er organiseret i distrikter. Ud over din uddannelse mĂĽ du ogsĂĽ meget gerne berige os med erfaring fra socialt arbejde, humor, energi og en markant tydelighed i selvstĂŚndige beslutninger, der gør, at du udviser ansvar og handlekraft. Du vil fĂĽ tilbudt supervision med kolleger og indgĂĽ i et fagligt team, der prioriterer samarbejde, kvalitet og faglig sparring. Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr sker efter gĂŚldende overenskomst og aftale om ny løn. Send din ansøgning â&#x20AC;&#x201C; gerne pĂĽ mail â&#x20AC;&#x201C; til adressen nedenfor. Flere oplysninger Ă&#x2DC;nsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Eva D. Christensen, 5762 6281 eller rĂĽdgiver Nadia Christensen, 5762 6270. Ansøgningsfrist: 19. november kl. 12.00 AnsĂŚttelsessamtaler: Onsdag den 25. november Arbejdsgiver: Ringsted Kommune, Børn- og Ungeafdelingen Adresse: HĂŚkkerupsvej 1, 4100 Ringsted Tlf.: 5762 6200 E-mail: bk@ringsted.dk "'

Familier og Sundhed FamilierĂĽdgivning søger talentfulde, udviklingsorienterede familie- og ungerĂĽdgivere â&#x20AC;&#x201C; gerne med et par ĂĽr pĂĽ bagen. FamilierĂĽdgivning har gennem ĂĽrene vĂŚret en arbejdsplads med dygtige og kompetente medarbejdere. Dette er sket gennem en mĂĽlrettet indsats for at sikre optimale vĂŚkstbetingelser for den enkelte medarbejder. Dels gennem intern uddannelse og metodeudvikling. Dels gennem lĂŚngerevarende efteruddannelsesforløb og personalepleje med fokus pĂĽ den enkeltes udvikling. Alt dette i en arbejdskultur, hvor teamtanken og den anerkendende tilgang er i centrum. NĂĽr man udvikler talenter bliver de interessante for andre sektorer. Derfor har vi nu tre ledige fuldtidsstillinger vakante. Dygtige folk har efter 5-6 lĂŚrerige ĂĽr søgt nye udfordringer inden for behandlingssektoren i private organisationer. Vi er glade for at have medvirket til, at dygtige socialrĂĽdgivere efter en god tid hos os kan fortsĂŚtte karrieren i mere specialiserede stillinger. Nu venter vi med spĂŚnding pĂĽ hvad nye talenter kan berige vores organisation med. Vi søger En ungerĂĽdgiver til sagsbehandling af unge over 14 ĂĽr og deres familier. Der er tale om myndighedsarbejde efter serviceloven § 52. Du bliver en del af et tĂŚt netvĂŚrk af samarbejdspartnere med tvĂŚrfagligt perspektiv. Dit eget team bestĂĽr af fem ungerĂĽdgivere. To familierĂĽdgivere til sagsbehandling af familiesager. Du bliver en del af en spĂŚndende tvĂŚrfaglig struktur, hvor der stilles krav til det almene om at arbejde med børnene og deres forĂŚldre, inden sagen bliver en sag i FamilierĂĽdgivning. Dit eget team bestĂĽr af 8 familierĂĽdgivere. Hvis du er et talent, der gerne vil udvikles â&#x20AC;&#x201C; eller en erfaren rĂĽdgiver, der gerne vil udfolde dig i nye kreative rammer â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ har du chancen for at sĂŚtte dit ďŹ ngeraftryk pĂĽ en organisation i stadig forandring â&#x20AC;&#x201C; en organisation hvor din udvikling er i højsĂŚdet. Løn og ansĂŚttelsesforhold Kom med dit udspil â&#x20AC;&#x201C; prøv os af â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ ďŹ nder vi sikkert en løsning, som du vil vĂŚre tilfreds med. Der er knyttet sĂŚrligt F-tillĂŚg til ungerĂĽdgiverstillingen. Du kan fĂĽ mere at vide om stillingen ved at ringe til Steen Bager, sektionsleder pĂĽ tlf. 7232 5540 eller mail stba@hillerod.dk Vi regner med at holde ansĂŚttelsessamtaler tirsdag den 24. november 2009. Ansøgning med relevante data sendes til Hillerød Kommune, Familier og Sundhed, FamilierĂĽdgivning, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød senest den 19. november 2009.


!( BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Erfarne kolleger søges Vi søger to nye kolleger til kontanthjÌlpssagsbehandling samt socialfaglig rüd og vejledning Du vil blive en del af vores ydelsesteam, der bestür af 14 ydelsesrüdgivere, hvoraf to har sÌrlige kompetencer som ressourcepersoner. Vi har et godt kollegialt fÌllesskab, hvor der er højt til loftet og stor selvstÌndighed i opgaveløsningen. Du skal have lyst til at tage ansvar for løsning af opgaverne, samt bidrage til at bevare det gode arbejdsmiljø. Vi arbejder hele tiden med at forbedre og udvikle arbejdsmetoderne og det bliver du ogsü en del af. Faglig ressourceperson til kontanthjÌlp samt socialfaglig rüd og vejledning. Vi søger en socialrüdgiver, der som den ene af teamets to ressourcepersoner sikrer, at teamet har et fagligt højt niveau pü kontanthjÌlpsomrüdet, samt i den socialfaglige rüd og vejledning til udsatte borgere. Arbejdsopgaver svÌre ajour med ny lovgivning pü kontanthjÌlpsomrüdet sudarbejde og sikre implementering af nye arbejdsgange som følge af ny lovgivning skvalitetssikre klagesager vedrørende kontanthjÌlp og enkeltydelser skontaktperson i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere i generelle spørgsmül om kontanthjÌlp og enkeltydelser sansvarlig for at vedligeholde informationsmateriale til borgere, samt interne og eksterne samarbejdspartnere ssagsbehandling vedrørende bevilling og udbetaling af kontanthjÌlp, herunder indberetning til KMD Aktiv sopfølgnings- og kontrolopgaver stelefonisk og personlig borgerbetjening.

Vi forventer, at du ser uddannet socialrüdgiver eller socialformidler shar stor faglig viden om kontanthjÌlpsomrüdet, og er i stand til at formidle denne til kolleger og samarbejdspartnere shar lyst til at betjene borgere og kolleger i andre centre ved personlig og telefonisk henvendelse ssom person er positiv, serviceminded og videbegÌrlig. Kollega til udbetaling af kontanthjÌlp Vi søger en ny kollega, der har erfaring med bevilling, udbetaling og opfølgning i kontanthjÌlpssager. Arbejdsopgaver ssagsbehandling vedrørende bevilling og udbetaling af kontanthjÌlp, herunder indberetning til KMD Aktiv sbehandle uddata sopfølgnings- og kontrolopgaver stelefonisk og personlig borgerbetjening. Vi forventer, at du shar erfaring fra en lignende stilling ser uddannet socialrüdgiver, socialformidler eller kommunom shar lyst til at betjene borgere, arbejdsgivere og Jobcentret ved personlig og telefonisk henvendelse ssom person er positiv, serviceminded og videbegÌrlig.

Til begge stillinger tilbyder vi set job i en kommune der er ambitiøs og udviklingsorienteret sgrundig oplĂŚring, plads til din faglige og personlige udvikling skolleger der vĂŚgter godt humør og kollegialt ansvar højt sen arbejdsplads der ligger tĂŚt pĂĽ offentlige transportmidler sďŹ&#x201A;eksibel arbejdstid. Løn og ansĂŚttelse Lønnen fastsĂŚttes efter forhandling med din faglige organisation og efter principperne i Ny Løn, med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Stillingen er pĂĽ fuld tid og til ansĂŚttelse snarest muligt. Er du interesseret? Og vil du vide mere om stillingen eller om os, kan du ringe til konstitueret afsnitsleder Lisbeth Bybeck Nielsen pĂĽ tlf. 43 97 91 94. Du kan ogsĂĽ lĂŚse mere pĂĽ www.greve.dk Vi glĂŚder os til at modtage din ansøgning senest den 20. november 2009 med morgenposten. Vi forventer at holde ansĂŚttelsessamtaler i uge 48. Send din ansøgning pĂĽ mail til gov@greve.dk eller til: Greve Kommune Socialcentret Att.: Gitte Overgaard RĂĽdhusholmen 10 2670 Greve

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sÌttes i højsÌdet. "(


KOMMUNE

SocialrĂĽdgiver/socialformidler !(

til Hvidovre kommunes â&#x20AC;?Ungecenter Portenâ&#x20AC;?

www.ballerup.dk/job

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Socialfaglig ekspertise til børne- og familieområdet 0(/'0$0(%"'-+'0""'0$$0!#(!0*$$) #0$0(%"')"0&'%"0%0$0(%"0'+'+(''$0$$ %'0 /'$00#"%#'-)0)"0$0()""$0(%#0(%""0!%$ (*"$)0*0(!"0+0",()0)"0)0' 0#0"0(&''$ #0 0 $'0 (($"'0 #%0 &-0 %&".'$0 $,*$$0 #' '0 %0 ()%')0 $#$)0 0 (%") ' 0#0*())0/'$0*$0%0'(0#"'0 /'0 #' 0 /'$0 %0 #"0 "##$0 "($0 &-0 )" 0 0#"0"% "!!0""'0!)%$("'0%$0*$ '*(($0)"00 0" # "!!  

 

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online

7hX[`ZicWha[Ziaedikb[dj j_bH[lWY[djh[j8EC? K^hÂł\ZgZcVgWZ_YhbVg`ZYh`dchjaZcibZYhdX^Va[V\a^\^cYh^\i# Hi^aa^c\ZcZgeÂ&#x20AC;(,i^bZgj\Zcia^\ibZYi^aig²YZahZhcVgZhi bja^\i#KdgZh]dkZYde\VkZZgV[`aVg^c\^[dg]daYi^aVgWZ_Yh" bVg`ZYZikZYWgj\V[egdXZhdg^ZciZgZi[dgaÂłW!V`i^kZg^c\hVbi egd_Z`iZg[dgh²ga^\ZbÂ&#x20AC;a\gjeeZg# ;hZk_dj[h[ii[h[j5 HÂ&#x20AC;a²hbZgZdb_dWWZieÂ&#x20AC;lll#gdh`^aYZWdb^#Y` GZkVXZcigZi7DB>"<ZcZgZai"AZY^\Zhi^aa^c\Zg#

I Hvidovre Kommune bygger vores samarbejde pĂĽ en anerkendende og positiv kultur, hvor forskellighed er en styrke, og hvor engagement, nysgerrighed og arbejdsglĂŚde fremmer de nye ideer og den gode service til borgere, virksomheder, kulturliv og samarbejdspartnere.

I Hvidovre kommune har vi fokus pü ungeindsatsen. Vi vil gerne tilbyde lokalt forankrede tilbud til unge, der har behov for en sÌrlig indsats jf. Servicelovens § 52.

Hvidovre er en grøn forstad med en stĂŚrk historie; tĂŚt ved vandet og hovedstaden og lige midt i Ă&#x2DC;resundsregionen.

I den forbindelse har vi en nynormeret fuldtidsstilling som socialrĂĽdgiver/socialformidler til besĂŚttelse snarest muligt.

Vi har besluttet at omstrukturere vores unge døgninstitution, sĂĽ â&#x20AC;?Ungecenteret Portenâ&#x20AC;? fremover kan tilbyde og videreudvikle flere forskellige tilbud til udsatte unge i alderen 12-18 ĂĽr.

SocialrĂĽdgiverens/socialformidlerens primĂŚre arbejdsopgaver vil vĂŚre at varetage: tJOETLSJWOJOHTPHVETLSJWOJOHTNÂ&#x201C;EFS TBNUNÂ&#x201C;EFMFdelse i forbindelse med behandlingskonferencer tEFOMÂ&#x201C;CFOEFLPOUBLUUJMNZOEJHIFEPHVEGÂ?SEJHFMTF af behandlingsplaner tGPSÂ?MESFLPOUBLUFOoIFSVOEFSTJLSFEFOMÂ&#x201C;CFOEF information og inddragelse af netvĂŚrk tEFMUBHFMTFJPHUJMSFUUFMÂ?HHFMTFBGPCTFSWBUJPOPH undersøgelse af unge, der er anbragt i døgnophold pĂĽ centeret herunder udfĂŚrdigelse af skriftlige rapporter tNFEWJSLFUJMBUTJLSFFOIÂ&#x201C;KGBHMJHLWBMJUFUoPH sammenhĂŚng med ungecenterets øvrige tilbud tPHEFMUBHFJVEWJLMJOHFOBGVOHFFOIFEFOTZEFMTFS og aktiviteter sammen med den øvrige ungeenhed Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Ungecenter Portens leder: Peter Abel pĂĽ tlf. 3649 3300. Løn og ansĂŚttelsesforhold jf. gĂŚldende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn. Hvidovre Kommune har en generel politik om, at der indhentes udvidet straffeattest pĂĽ alle ansatte. Ansøgningen mĂŚrkes â&#x20AC;?Soc.â&#x20AC;? og sendes til:

8EC?X[jhW]j[hcWd]\ebZ_]^[Ziec[jWaj_l"e]ef\ehZh[hZ[h\ehX Z[cÂłdZe] al_dZ[hkWdi[jWbZ[h"h[b_]_ed[bb[h[jd_iaj_b^´hi\eh^ebZj_bWji´][ij_bb_d][d$ 7DB>ZgZchZakZ_ZcYZgZkVa^YZg^c\hk^g`hdb]ZYbZYYg^[ihdkZgZch`dbhibZY Gdh`^aYZ@dbbjcZ# 7DB>hiÂłiiZgbZccZh`Zg^VijYcniiZYZgZhbja^\]ZYZg#7DB>jYk^`aZgd\i^aWnYZg nYZahZg!YZgh`Va]_²aeZWdg\ZgZi^aVi[Â&#x20AC;V[`aVgZid\kVgZiV\ZiYZgZhVgWZ_Yhbja^\]Z" YZg!heZX^Zai^cYZc[dgYZigjbbZa^\ZVgWZ_YhbVg`ZY# A^\ZaZYZhjYk^`aZhd\i^aWnYZh\Zcdeig²c^c\h"d\hiÂłiiZi^aWjY#NYZahZgcZaZkZgZh^i²i hVbVgWZ_YZbZYeg^kViZd\d[[Zcia^\Zk^g`hdb]ZYZg#7DB>ZgZik^YZch]jh!YZgWn\\Zg eÂ&#x20AC;[dgYgZgVibZYVgWZ_YZgcZ]VgZ`heZgik^YZc^cYZc[dgYZgZheZ`i^kZ[V\dbgÂ&#x20AC;YZg#

lll#gdh`^aYZ#Y`$bZc^c\h[jaYi_dW #

Ungecenteret Porten Bødkerporten 1-3 2650 Hvidovre

Ansøgningsfristen er den 19. november 2009. og ansÌttelsessamtaler forventes afholdt den 25. november 2009.


Vi er en ny gruppe, som blandt andet dĂŚkker den samlede specialrĂĽdgivning og sagsbehandling af voksne, herunder myndighedsfunktionen i henhold til Lov om social service. Vi har brug for en selvstĂŚndigt arbejdende og faglig kompetent kollega, som isĂŚr er interesseret i det psykiatriske omrĂĽde. Er du socialrĂĽdgiver/socialformidler med kommunal erfaring, som brĂŚnder for at arbejde med specialrĂĽdgivning for voksne i henhold til Lov om social service, er du mĂĽske vores nye kollega. Vi tilbyder: Â&#x2021;En travl og resultatorienteret arbejdsplads, hvor du er med til at prĂŚge udviklingen Â&#x2021;SelvstĂŚndigt arbejde med faglige udfordringer og mulighed for udvikling af nye metoder Â&#x2021;Udstrakt kompetence Â&#x2021;(QJDJHUHGHRJKM OSVRPPHNROOHJHUPHGIDJOLJVROLGDULWHW Â&#x2021;7HDPZRUNPHGJRGIDJOLJVWÂĄWWH Vi forventer at du: Â&#x2021;Er uddannet socialrĂĽdgiver/socialformidler eller har en tilsvarende uddannelse og har kommunal erfaring Â&#x2021;Har viden og erfaring med og faglig interesse for specialrĂĽdgivning for voksne i henhold til Lov om social service Â&#x2021;Har evnen til at indgĂĽ i et team, men ogsĂĽ kan arbejde selvstĂŚndigt Â&#x2021;Er god til at skabe kontakt til sĂĽvel borgere som kolleger og samarbejdspartnere Â&#x2021;(UYDQWWLODWDUEHMGHPHG,7SnEUXJHUQLYHDX Arbejdsopgaver blandt andet: Â&#x2021;6DJVEHKDQGOLQJIRUHQNHOWSHUVRQHUPHGIXQNWLRQVQHGV WWHOVH Â&#x2021;9LVLWHULQJLKHQKROGWLO/RYRPVRFLDOVHUYLFHWLO -S GDJRJLVNVWÂĄWWH - botilbud - beskĂŚftigelsestilbud - samvĂŚrstilbud Â&#x2021;8GDUEHMGHOVHDIKDQGOHSODQHU Â&#x2021;.RRUGLQHULQJDIVDPDUEHMGHWLHQNHOWVDJHU Â&#x2021;6DPDUEHMGHPHGHNVWHUQHRJLQWHUQHVDPDUEHMGVSDUWQHUH Flere oplysninger: Ă&#x2DC;nsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Â&#x2021;VRFLDOIRUPLGOHU6RQMD.OÂĄFNHUSnWHOHIRQ Â&#x2021;VRFLDOUnGJLYHU-HDQHWWH.ÂĄKO/DUVHQSnWHOHIRQ Â&#x2021;OHGHU1LHOV/LOKROPSnWHOHIRQ /ÂĄQ- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr sker efter gĂŚldende overenskomst og DIWDOHRP1\OÂĄQ 6HQGGLQDQVÂĄJQLQJÂąJHUQHSnPDLOÂąWLODGUHVVHQQHGHQIRU6HQG den sammen med kopi af anbefalinger og dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring. Ansøgningsfristrist: QRYHPEHUNO AnsĂŚttelsesdato: Snarest muligt AnsĂŚttelsessamtaler: XJH

Socialrüdgivere søges Aktiveringshuset F86 søger tre socialrüdgivere til afklaringsforløb

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

SocialrĂĽdgiver / socialformidler til voksen specialgruppe

!(

Vil du vide mere om Ringsted Kommune, sĂĽ klik ind pĂĽ www.ringsted.dk

Frederiksberg Kommune intensiverer sin sygedagpengeindsats. I den forbindelse søger Aktiveringshuset F86 tre socialrĂĽdgivere 37 timer ugentligt til afklaring af sygedagpenge- og kontanthjĂŚlpsmodtagere. Den ene stilling er et barselsvikariat i perioden 1. december 2009 (eller snarest derefter) â&#x20AC;&#x201C; 1. juli 2010. Arbejdspladsen Aktiveringshuset F86 er placeret i et stort hus pĂĽ Finsensvej. Vi aktiverer, opkvaliďŹ cerer og arbejdsafklarer Frederiksberg Kommunes kontanthjĂŚlps- og sygedagpengemodtagere. Derudover varetager F86 en rĂŚkke integrations- og arbejdsmarkedsrettede opgaver for kommunen. Indsatsen er inddelt i teams, og de ledige stillinger er i vores SDP- og Afklaringsteam. Dit arbejdsomrĂĽde SocialrĂĽdgiveren er den fagperson, som er gennemgĂĽende i forhold til borgerens forløb fra visitationen til løbende opfølgningssamtaler og samarbejde med sagsbehandler til afsluttende samtaler i Aktiveringshuset F86. Afklaringsforløbet kan foregĂĽ i husets vĂŚrksteder eller i virksomhedspraktik. Teamet bestĂĽr af ni socialrĂĽdgivere, og der er desuden tilknyttet lĂŚgekonsulent og fysioterapeut. Teamet arbejdsafklarer bĂĽde sygedagpenge- og kontanthjĂŚlpsmodtagere. Indsatsen pĂĽ F86 tager afsĂŚt i, at alle mennesker har evner og ressourcer, samt mulighed for forandring. Vi har en individuel tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og har fokus pĂĽ medinddragelse og ansvarliggørelse. Vi vĂŚgter, at du: ¢Er i stand til, har erfaring med og lyst til at etablere en god kontakt til mĂĽlgruppen og samarbejdspartnere. ¢Er fagligt velfunderet. ¢Er dygtig til at udtrykke dig skriftligt i forbindelse med indstillinger, statusskrivelser og orienteringer til samarbejdspartnere. ¢Har kendskab til muligheder for mĂĽlgruppen, sĂĽsom revalidering, ďŹ&#x201A;eksjob, pension, uddannelse og erhverv. ¢Er ďŹ&#x201A;eksibel i forhold til at arbejde med husets mĂĽlgrupper generelt. ¢Er idĂŠrig, igangsĂŚttende, har engagement og godt humør, samt evne til at tage ansvar og lyst til at arbejde utraditionelt.

Arbejdsgiver: 5LQJVWHG.RPPXQH Adresse: =DKOHVYHM5LQJVWHG MÌrk ansøgning: SU 56/2009 Email: SU@ringsted.dk

Se opslaget pü www.frederiksberg.dk/job Ansøgningsfrist: Torsdag d. 19. november 2009 #


!(

Sagsbehandler til jobcenter Er du vores nye kollega til Jobcenter VallensbĂŚk? Har du svar pĂĽ, hvordan jobcenteret i VallensbĂŚk kan styrke arbejdsmarkedsindsatsen for borgere i Ishøj og VallensbĂŚk, og har du mod pĂĽ at føre opgaven ud i livet â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ har vi et job til dig.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Vi har brug for dig, hvis du har socialfaglig viden og kan lide at arbejde mülrettet med at vejlede borgerne til arbejdsmarkedet og isÌr forstür at bruge redskaberne opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. Vi kan tilbyde en stilling sü hurtigt som muligt i et dynamisk og udviklingsorienteret jobcenter med store ambitioner. Vil du vide mere? Har du kvalifikationerne, har du gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde i jobcenteret i VallensbÌk, sü glÌder vi os til at høre fra dig. Du kan lÌse mere om jobbet pü kommunens hjemmeside www.vallensbaek.dk, eller du kan ringe til souschef Merete Kieme pü tlf. 47 97 44 04. Din ansøgning skal sendes til VallensbÌk Kommune, Juridisk Center, VallensbÌk Stationstorv 100, 2665 VallensbÌk Strand, eller via jur@vallensbaek.dk og vÌre os i hÌnde senest 20. november kl. 12.00.

Alexandrakollegiet søger visionÌr og robust socialrüdgiver Alexandrakollegiet er et kollegium for 11 sürbare unge gravide og mødre. Mület er at støtte unge mødre i at opnü selvforsørgelse gennem en uddannelse samt støtte til at skabe et meningsfuldt liv for dem og deres børn. De unge kvinder er i alderen 16-25 ür pü indflytningstidspunktet og er ofte prÌget af psykiske, sociale og følelsesmÌssige problemer. Du skal bl.a. arbejde med de barrierer, den enkelte mor oplever i forhold til at nü opstillede mül for sit liv og uddannelse. Arbejdet sker i tÌt samarbejde mellem den unge mor, Alexandrakollegiets ansatte samt den anbringende kommune. Alexandrakollegiet er tilknyttet MødrehjÌlpen og Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU). Vi søger en socialrüdgiver sMEDRELEVANTUDDANNELSEOG erfaring. sDERERST�RKIKOMMUNIKATION S�VEL mundtligt som skriftligt. sDERKANARBEJDEMEDSYSTEMATISK sagsbehandling, handleplaner og relevant lovgivning. sMEDLYSTOGEVNERTILATBRUGE süvel socialrüdgiverkompetencer som praktiske og pÌdagogiske kompetencer. #!

sDERHARLYSTTILATINDG�IENTRAVLOG til tider uforudsigelig hverdag. sDERHARENGAGEMENT mEKSIBILITETOG kreative løsninger pü komplekse problemstillinger. sDERERGODTILATSAMARBEJDEMED süvel unge, kollegaer som eksterne samarbejdsrelationer. sDERHARLYSTTILATYDEOMSORGOG støtte til unge mødre og deres børn. Løn og ansÌttelsesvilkür: Lønnen fastsÌttes efter principper om Ny Løn og i henhold til overenskomst pü omrüdet.

BĂ&#x2DC;RNE- OG FAMILIERĂ&#x2026;DGIVNINGEN

RĂĽdgivere Der er nu mulighed for, at du kan blive en del af et fagligt ambitiøst og velfungerende team pĂĽ børne-, unge- og familieomrĂĽdet. RĂĽdgiverteamet er en del af et aktivt ďŹ&#x201A;erfagligt miljø i Børneog FamilierĂĽdgivningen, hvor opgaveløsningen foregĂĽr i et tĂŚt tvĂŚrfagligt samspil med vores psykologer, familiekonsulenter, sundhedsplejersker og andre relevante fagligheder. Udover det ďŹ&#x201A;erfaglige samarbejde i Børne- og FamilierĂĽdgivningen, er et aktivt samarbejde med skoler og dagpasning højt prioriteret. Foruden et spĂŚndende fagligt miljø kan vi i Gribskov Kommune tilbyde en ansĂŚttelse som bygger pĂĽ Â&#x2122; \dYZbja^\]ZYZg[dgeZghdca^\i^agZiiZa¨\\ZahZV[VgWZ_Yhi^Y Â&#x2122; ]Š_Ă&#x2026;Z`h^W^a^iZi Â&#x2122; ZihV\hiVaeÂ&#x20AC;XV#((hV\Zgeg#[jaYi^YhbZYVgWZ_YZg Â&#x2122; hjeZgk^h^dcbZYZ`hiZgchjeZgk^hdg Â&#x2122; bdW^aia[#d\]_ZbbZeX#dgYc^c\ Â&#x2122; \dYZbja^\]ZYZg[dgYZaiV\ZahZ^`jghZg!`dc[ZgZcXZgd\ efteruddannelse Â&#x2122; ZcVgWZ_YheaVYhbZY\gVi^h`V[[Z$iZd\[gj\i# Hvis du tĂŚnder pĂĽ ovenstĂĽende og er Â&#x2122; jYYVccZihdX^VagÂ&#x20AC;Y\^kZg$hdX^Va[dgb^YaZg Â&#x2122; Zg[V\a^\VbW^i^Šh Â&#x2122; Zc\dY]daY"d\iZVbhe^aaZg Â&#x2122; cnh\Zgg^\^[dg]daYi^acni¨c`c^c\d\jYk^`a^c\# - hører vi rigtigt gerne fra dig!

Der skal pĂĽregnes fleksibel arbejdstid, herunder rĂĽdighedsvagter og to aftenvagter pr. uge.

Stillingerne er til besĂŚttelse snarest.

Ansøgningsfrist: 19. november 2009 kl. 12.00. AnsÌttelsessamtaler vil blive afholdt: uge 48. TiltrÌdelse: 1. februar 2010.

Spørgsmül kan rettes til rüdgiver Ulla W. Lausten tlf. 7249 6167 ZaaZgaZYZg:g^`7^gX]C^ZahZcia[#,').+'&'#

Yderligere oplysninger fĂĽs hos forstander Lisbet Ernager. Tlf. 36 16 28 22 samt pĂĽ www.alexandrakollegiet.dk.

AnsÌttelsessamtaler forventes gennemført den 24. november d\Zki#VcYZchVbiVaZYZc(%#cdkZbWZg#

Ansøgning: Ansøgning med relevant dokumentation sendes til KFBU. Att.: Bestyrelsen for Alexandrakollegiet. Dronningensvej 4, 2., Postboks 169, 2000 Frederiksberg.

Du kan lĂŚse mere i jobproďŹ len pĂĽ www.gribskov.dk

Ansøgningsfristen er den 19. november 2009.

Ansøgere opfordres til at orientere sig pü Gribskov Kommunes hjemmeside hvor bl.a. kommunens Børne- og Ungepolitik og tidlig indsats strategi kan lÌses.

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online pü www.gribskov.dk/job


til Center Mod Menneskehandel "'%#""&" %%" %)&'+% &" &-%&# !%%' %& &)%'(& ) !#$/'%!(" "&$%#&''(%##%#% !""&" ' ""%$ %'.%(& "%&#$)%) ),%#$&-"% "' (" "&$%#&''(% ' &$# ''#"%#',' &!%!&!%&$%'"%

Socialfaglig medarbejder BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BCBH3=>A3!(

Socialfaglig medarbejder

Blü Kors Pensionat, Taastrup søger en socialfaglig medarbejder til 37 timer ugentligt fra januar 2010. Vi er en selvejende boform med 17 pladser til hjemløse. Ansøgningsfrist 16. november 2009 kl. 12.00. Se hele opslaget under ledige stillinger pü www.taastrup-p.blaakors.dk

,&!%#!&' ""$/***&%)&'+% &"# !%#!"'%'&%$/ ***"'%!#!""&"  !"""#)!% 

&#"&) &

"&   

 ! #  %    %        # #%     $     "$" !

 

Stillinger Ă&#x2026;rhus Kommune BOSTEDET ELLENGĂ&#x2026;RDEN

2 KONTAKTPERSONER Bostedet Ellengürden er en boform under §110 i serviceloven. De 2 stillinger er pü fuld tid og er ledige pr. 1/1-10. Vi søger en kollega som har en pÌdagogisk/socialfaglig uddannelse.

3 stillinger som socialrüdgiver Barselsvikariater i Familieafdelingen Vi søger to barselsvikarer for socialrüdgivere i Familieafdelingen samt en barselsvikar for socialrüdgiver i Integrationsteamet. Du vil blive en del af en arbejdsplads, som sÌtter trivslen højt og giver plads til, at den enkelte kan bruge sine spidskompentencer i det faglige arbejde. Stillingerne er pü 37 timer ugentligt.

) ) )

Den ene stilling fra 1. december 2009 og ca. 4 mĂĽneder, fysisk placering i omrĂĽdehuset i Uldum Den anden stilling fra 1. januar 2010 og angiveligt i 1 ĂĽr, fysisk placering i omrĂĽdehuset i Uldum Den sidste stilling fra 12. januar 2010 og angiveligt i 1 ĂĽr, fysisk placering i Integrationsteamets lokaler i Hedensted

Vi tilbyder midlertidig ophold til 21 familier og 3 enlige kvinder med sĂŚrlige sociale vanskeligheder. Vi har i gennemsnit 35 beboere heraf halvdelen med anden etnisk baggrund end dansk. EllengĂĽrden er midt i en udvidelse og omstrukturering hvor vi bl.a. tilbyder ophold til familier i eksterne boliger. Erfaring med arbejde med ďŹ&#x201A;erkulturelt familier og kendskab til socialforvaltningen er en fordel. Bostedet EllengĂĽrden er en selvejende institution under den folkelige diakonale forening Jysk Børneforsorg/Fredehjem og har driftoverenskomst med Ă&#x2026;rhus Kommune. Der forventes en positiv holdning til institutionens grundholdning. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fĂĽs ved henvendelse til forstander Saeedeh Bork pĂĽ tlf. 8940 1046 mellem kl. 9 og 16 pĂĽ hverdage, eller Simon Pedersen pĂĽ tlf. 8940 1050 eller socialrĂĽdgiver Lise Bjørn Wyden. Hele stillingsopslaget kan ses pĂĽ www.aarhuskommune.dk/job. Ansøgning Ansøgningsfrist er den 18/11.

www.aarhuskommune.dk/job

LÌs hele annoncen og søg jobbet pü: http://hedensted.job-support.dk JobID 111136 #"


!(

SocialrĂĽdgiver/socialformidler BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BH3

Myndighedsfunktionen i handicapafdelingen i Assens Kommune har grundet medarbejders ønske om at gĂĽ pĂĽ pension pr. 1. januar 2010, en ledig socialrĂĽdgiver-/socialformidlerstilling pĂĽ 37 timer ugentlig inden for voksenhandicap. Myndighedsafdelingen bestĂĽr af 8 sagsbehandlere, der varetager alle opgaver inden for børne- og voksenhandicap. Handicapafdelingen er p.t. fysisk placeret pĂĽ Møllebakken 22, 5690 Tommerup. Pr. 1. januar 2011 samles hele administrationen i Assens pĂĽ den tidligere sukkerfabrik. Vi tilbyder: sETGODTSAMARBEJDEMEDERFARNEKOLLEGERIETTÂ?TTVÂ?Rfagligt miljø sMULIGHEDFORATMEDVIRKETILVIDEREUDVIKLINGAFHANDICAPafdelingen Stillingsindhold: sRĂ?DGIVNINGOGVEJLEDNINGFORPERSONERMEDBETYDELIGOG varig nedsat funktionsevne sVISITERINGTILSOCIALPÂ?DAGOGISKBISTAND DAG OGBOTILBUD sMERUDGIFTER sHJÂ?LPEORDNING sLEDSAGEORDNING Vi forventer, at du: sERSOCIALRĂ?DGIVERELLERSOCIALFORMIDLERMEDETINDGĂ?ENDE kendskab til Lov om social service omkring voksenhandicap og med fordel kendskab til de administrative funktioner, der er pĂĽ dette omrĂĽde sKENDSKABTIL+-$BÂ&#x2019;RNVOKSENSYSTEMETOG!#!$2%VIL vĂŚre en fordel sERKONSTRUKTIVOGPOSITIV sHARGODEKOMMUNIKATIVEEVNERnBĂ?DESKRIFTLIGTOG mundligt Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr forhandles efter principperne i ny løn i henhold til gĂŚldende overenskomst. Der skal indhentes straffeattest, før ansĂŚttelse kan finde sted. Samtalerne forventes afholdt fredag den 27. november. Vil du høre nĂŚrmere om jobbet, sĂĽ ring til socialrĂĽdgiver Freddy Hansen pĂĽ tlf. 6474 7117, Esben LautrupRasmussen pĂĽ tlf. 6474 7140 eller afdelingsleder Hanne Ditlevsen pĂĽ tlf. 6474 7177.

##

SOCIALRĂ&#x2026;DGIVER 30 timer ugentligt søges TIL BĂ&#x2DC;RNE- OG UNGE RĂ&#x2026;DGIVNINGEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Børne- og Unge RĂĽdgivningen, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger en socialrĂĽdgiver pr. 1. december 2009 eller snarest derefter. Fagsekretariatet Børne- og Unge RĂĽdgivningen er en velfungerende tvĂŚrfagligt sammensat rĂĽdgivning, som er i løbende udvikling.Vi er fysisk placeret i tre omrĂĽder; nord, midt og syd, som ligger henholdsvis i Nr. Broby, Ringe og Faaborg. Den aktuelle stilling er ledig i omrĂĽde syd â&#x20AC;&#x201C; Faaborg. Hvert af de 3 omrĂĽder omfatter myndighedssocialrĂĽdgivere med tilhørende pĂŚdagogiske rĂĽdgivere, PPR-funktioner samt kontaktpersoner. Herudover understøttes Børne- og Unge RĂĽdgivningen af børnehuse, sundhedsplejersker, kommunallĂŚge, SSP-konsulenter, handicapsocialrĂĽdgivere samt et tilsynsteam indeholdende bl.a. familieplejekonsulenter. Vi vĂŚgter højt, at der arbejdes tvĂŚrfagligt og systematisk, idet vores tankegang er, at familierne skal hjĂŚlpes hurtigst muligt og tidligst muligt. Basisteamene (socialrĂĽdgivere, sundhedsplejersker og psykologer og/eller pĂŚdagogiske konsulenter) er derfor fysisk placeret sammen i fĂŚlles kontorer. Har du lyst til og mod pĂĽ at arbejde i en Børne- og Unge RĂĽdgivning: s(VORALVORESVIRKSOMHEDTAGERAFSÂ?TIDENVEDTAGNEBÂ&#x2019;RNE og ungepolitik. s(VORLEDELSENSVÂ?RDIERERKLARTFORMULERET s(VORVIFOKUSERERPĂ?BÂ&#x2019;RNENESnOGDENUDVIDEDEFAMILIES ressourcer. s(VORVISERBÂ&#x2019;RNIPROBLEMERIKKEMEDPROBLEMER s(VORVÂ?RDIERSOMENGAGEMENT ANSVARLIGHED KVALITET SAMARbejde, ĂŚrlighed, nĂŚrvĂŚr og trovĂŚrdighed vĂŚgtes højt. s(VORVILÂ&#x2019;BENDEUDDANNEROSINYESOCIALFAGLIGEMETODER HERunder bl.a. familierĂĽdslagning. Vi tĂŚnker, at du er fuld af â&#x20AC;?gĂĽpĂĽmodâ&#x20AC;?, har lyst til at lĂŚre og har et godt humør. Det er derudover en selvfølge for os, at du er stĂŚrk i børne- og ungeomrĂĽdets lovgivning og kan varetage myndighedsopgaven. At du kan indgĂĽ ligevĂŚrdigt i dit tvĂŚrfagligt sammensatte basisteam. At du kan skabe vĂŚrditilvĂŚkst hos borgerne via din tvĂŚrfaglige refleksion, og at du finder det spĂŚndende at medvirke til udvikling af nye metoder samt spĂŚndende arbejdsfĂŚllesskaber. Stillingen refererer til gruppelederen i omrĂĽdet, og vi er sĂŚrdeles interesserede i ansøgere, der finder nytĂŚnkning og tvĂŚrfaglige metoder samt mĂĽlrettet forsøgsarbejde spĂŚndende. Løn i henhold til gĂŚldende overenskomst. Hvis du er interesseret i yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte:

Ansøgningen püført jobnr. 9151 sendes, sü den er fremme senest den 23. november 2009 kl. 8.00, til:

Socialfaglig gruppeleder Anette Lindholm pĂĽ telefon 7253 3025 eller via mail, alind@faaborgmidtfyn.dk

stilling@assens.dk og

Ansøgning med relevante bilag fremsendes til:

Assens Kommune Løn og personale Willemoesgade 15 5610 Assens

Børne- og Unge Rüdgivningen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg, att: Gruppeleder Anette Lindholm, mrk.: Ansøgning socialrüdgiver. Ansøgningsfrist 19. november kl. 14.00.


AFDELINGEN I VESTJYLLAND â&#x20AC;&#x201C; KONTORET I HOLSTEBRO

Pr. 1. december 2009 eller snarest derefter søger familieafdelingen følgende rĂĽdgivere: Â&#x2021;VRFLDOUnGJLYHUVRFLDOIRUPLGOHUWLOEÂĄUQHKDQGLFDSL HWYLNDULDWSnWLPHUXJHQWOLJWIUHPWLOVHSWHP ber 2010 Â&#x2021;VRFLDOUnGJLYHUVRFLDOIRUPLGOHUWLOGHWVRFLDOHIDPL OLHRPUnGHLHQIDVWVWLOOLQJÂąWLPHUXJHQWOLJW Â&#x2021;VRFLDOUnGJLYHUVRFLDOIRUPLGOHUWLOGHWVRFLDOHIDPL OLHRPUnGHLHWYLNDULDWSnÂąWLPHUXJHQWOLJIUHP WLOMXOL /ÂĄQRJDQV WWHOVHVYLONnUHIWHU1\/ÂĄQRJJ OGHQGH RYHUHQVNRPVW6DPWDOHUQHÂżQGHUVWHGLXJH 'LQDQVÂĄJQLQJPHG&9RJELODJRJPUN´IDPLOLHUnG JLYHU´VNDOY UHPRGWDJHWVHQHVWGHQQRYHPEHU L%ÂĄUQHIDPLOLHFHQWHU1RUGYDQJ5REHUW+ROPV 9HM+RUVHQVHOOHUSUHPDLOWLO QRUGYDQJ#KRUVHQVGN

6H\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURP+RUVHQV.RPPXQH VDPWKHOHVWLOOLQJVRSVODJHWSn www.horsenskommune.dk

?fij\ejBfddle\ IÂ&#x201A;[_ljkfim\k+ /.''?fij\ej K\c\]fe1.-)0)0)0 nnn%_fij\ejbfddle\%[b

Vi tilbyder sETJOBMEDSTORINDmYDELSEP� egen dagligdag sETSP�NDENDE VARIERETOGALSIDIGT job sGODEKOLLEGEROGETGODTARBEJDSmiljø sKOLLEGIALSUPERVISION s&ALCK(EALTHCARE YDELSER sFLEKSIBELARBEJDSTID Vi søger en kollega, der sHARETPOSITIVTMENNESKESYN sHARGODESAMARBEJDSEVNER sERFLEKSIBELIFORHOLDTILARBEJDSTIDER Løn- og ansÌttelsesvilkür i henhold til aftale mellem Finansministeriet og DS om ny løn. Der ydes et rüdighedstillÌg pü kr. 1.267,15 mdl. For yderligere information kontakt fuldmÌgtig Lisette Olesen eller en af socialrüdgiverne, tlf. 7255 7400. Ansøgning vedlagt dokumentation skal vÌre Kriminalforsorgen, Brotorvet 3, 2., 7500 Holstebro i hÌnde senest den 17.11.09 kl. 12.00. AnsÌttelsessamtaler forventes afholdt den 20.11. Kriminalforsorgen i Holstebro er en del af Kriminalforsorgens afdeling i Vestjylland. Der er ansat i alt 30 medarbejdere i afdelingen, hvoraf 20 er socialrüdgivere.

Vil du vĂŚre en del af en organisation med fokus pĂĽ faglighed?

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

=Xd`c`\iÂ&#x201A;[^`m\i\ k`cYÂľie\_Xe[`ZXgf^ [\kjfZ`Xc\]Xd`c`\fdiÂ&#x201A;[\

Da en af vore dygtige socialrĂĽdgivere har fĂĽet nyt job, søges en ny kollega til tilsynsteamet i Holstebro. Stillingen er pĂĽ 37 timer ugentlig og er ledig fra 1.1.10. Tilsynsteamet bestĂĽr af 9 socialrĂĽdgivere + sekretĂŚrer. Kontoret dĂŚkker kommunerne Holstebro, Struer, Lemvig, Morsø og Thisted. Du vil som udgangspunkt skulle dĂŚkke Thisted Kommune. Efter oplĂŚring fĂĽr du ansvaret for ca. 40-45 klienter, og hovedparten af tiden gĂĽr med klientkontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Der er stor metodefrihed, men som udgangspunkt arbejder vi ud fra den kognitive tankegang. Du tilrettelĂŚgger selv din arbejdsdag, der veksler mellem arbejde pĂĽ kontoret i Holstebro, trĂŚffestedet i Thisted og ude â&#x20AC;?i markenâ&#x20AC;?. Alle vore klienter er pĂĽ fri fod og kommer enten pĂĽ kontoret eller besøges i hjemmet. Vore klienter har en dom eller er prøveløsladt og reprĂŚsenterer alle befolkningsgrupper. I alle sager er der vilkĂĽr, som vi skal føre ud i livet, fx om alkohol- eller narkobehandling, psykiatrisk behandling, samfundstjeneste o.l. Afdelingen udarbejder herudover personundersøgelser.

!(

SocialrĂĽdgiver/-formidler

www.as3employment.dk

Engagerede socialrüdgivere søges til AS3 Employment - hvor vi für behov for rüdgivere til büde Midt- og Nordjylland.

Hvad gĂĽr jobbet ud pĂĽ? Du kommer primĂŚrt til at løse følgende opgaver sAFVIKLINGAFOPFÂ&#x2019;LGNINGSSAMTALERMEDSYGEDAGPENGEMODTAGERE sAFDÂ?KNINGAFDENSYGEMELDTESMULIGHEDEROGRESSOURCER sUDARBEJDELSEAFOPFÂ&#x2019;LGNINGSPLANEROGRESSOURCEPROlLERSAMMENMEDDENSYGEMELDTE sAFKLARINGAFBEHOVFORINDSATSIFORHOLDTILREVALIDERING mEKSJOBELLERFÂ&#x2019;RTIDSPENSION

Hvem forestiller vi os, at du er? Du er uddannet socialrüdgiver, socialformidler, socionom eller har anden relevant faglig baggrund. Du har erfaring og kendskab til lovgivningen pü beskÌftigelsesomrüdet og besidder en god social forstüelse. Som person er du resultatorienteret, engageret og evner at motivere andre. Det er nødvendigt, at du har personligt drive og gennemslagskraft og er psykisk robust.

Vi tilbyder dig en god start.. AS3 Employment tilbyder udviklende og selvstĂŚndige arbejdsbetingelser i en dynamisk VIRKSOMHED6IERSOMDEFÂ&#x2019;RSTEIVORESBRANCHEBLEVETARBEJDSMILJÂ&#x2019; CERTIlCERETI 2008. Derfor møder vi dig ved ansĂŚttelsens start med en grundig introduktion og intern oplĂŚring pĂĽ AS3 Academy suppleret med løbende sparring fra en professionel organisation. Udover en attraktiv løn tilbydes du ogsĂĽ vores interne Transition Coachuddannelse og fĂĽr mulighed for personlig og faglig udvikling.

Ansøgning Vi glÌder os til at modtage din ansøgning og cv via www.as3.dk under Job. Ansøgningsfristen er d. 16. november 2009. Ved spørgsmül til stillingen kontakt da HR-kunsulent Lise-Lotte Berg pü tlf. 82 10 00 00.

AS3 Employment er en privat rüdg ivningsvirksomhed, som siden 1989 udelukkende har beskÌftiget sig med at rüdg ive og hjÌlpe mennesker videre i job og k arriere. Vi gennemfører forløb for alle grupper af ledige og har stor succes med vores arbejde. Vores rüdg ivning t ager altid udgangspunkt i den enkelte k andidats situation.

#$


Job !(

Socialrüdgiver - børn og unge

To sagsbehandlere til Skive Kommunes SpecialrĂĽdgivning

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

Pr. 1. december eller snarest derefter søges en barselsvikar 37 timer. Sagsbehandling i forhold til forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens kap. 11. Sagsnorm 35. Arbejdsopgaver: â&#x2013; Sagsbehandling i forhold til børn og unge. Vi forventer: SocialrĂĽdgiver eller socialformidler. Deltage aktivt i udviklingen af en fagligt forankret arbejdsplads. Deltage i efteruddannelse. Løn og ansĂŚttelsesforhold: Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr efter gĂŚldende overenskomst med udgangspunkt i grundløn 31 + 4 løntrin. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte: Afd. leder Hanne Nørskov, tlf. 9960 5531 eller socialrĂĽdgiver Charlotte Dokkedal, tlf. 9960 5546 Send eller mail din ansøgning med relevante bilag til: Ikast-Brande Kommune, Børne- og Familieafdelingen, Bellisvej 2, 8766 Nørre-Snede Ansøgningsfristen er: 19-11-2009 inden 12.00 Vi forventer at holde ansĂŚttelsessamtaler: Den 26. november 2009

lĂŚs mere pĂĽ

www.ikast-brande.dk

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

:PaaXTaTcT[TU^]T] 7PaSdQadVU^aWY[_cX[_Tab^][XVPUZ[PaX]V^VdS eXZ[X]VPUSXcY^QU^a[­Qb^\b^RXP[azSVXeTa.

1 stilling til psykiatri, misbrug og socialt udsatte 1 stilling til autisme og ADHD â&#x20AC;&#x201C; Skal dit nĂŚste job vĂŚre i en afdeling, hvor vi hele tiden arbejder pĂĽ at blive endnu dygtigere? Hvad laver vi: Socialafdelingens SpecialrĂĽdgivning bestĂĽr af 11 medarbejdere. Vi varetager myndighedsopgaver og sagsbehandling primĂŚrt efter Serviceloven for voksne borgere med psykiske lidelser, autisme, ADHD, misbrug, socialt udsatte, fysisk handicap og psykisk udviklingshĂŚmning. Vi tilbyder: Â&#x2021; (Wjob,hvormankanmedvirkeWLODWgøreenSRVLWLYIRUVNHOi borgerens liv Â&#x2021; (QDWWUDNWLYogDPELWLÂĄVDUEHMGVSODGVmedG\JWLJHogengagerede kolleger Â&#x2021; (QWUDYOogudfordrendehverdagiHWanerkendendeogXIRUPHOW PLOMÂĄ Â&#x2021; (Wgivendesamarbejdemedborgere,LQVWLWXWLRQHUogøvrige samarbejdspartnere Â&#x2021; 7Y UIDJOLJWsamarbejdeogVWRUEHUÂĄULQJVĂ&#x20AC;DGHVnYHOLQWHUQWsom eksternt Â&#x2021; (WjobIXOGafdynamikmedPXOLJKHGforIRUWVDWSHUVRQOLJog faglig udvikling Â&#x2021; .ROOHJLDOsparringogOHGHOVHVP VVLJVWÂĄWWH Â&#x2021; 6\VWHPDWLVNLQWURGXNWLRQogRSO ULQJ Vi forventer, at du: Â&#x2021; HUVRFLDOUnGJLYHUVRFLDOIRUPLGOHUHOOHUharandenUHOHYDQWuddannelse eller baggrund Â&#x2021; KDUHWJRGWhumørogHWSRVLWLYWKHOKHGVRULHQWHUHWmenneskesyn Â&#x2021; PÂĄGHUborgernemedUHVSHNWogLQGOHYHOVH Â&#x2021; HUpsykiskUREXVW Â&#x2021; PHGYLUNHUWLOHWIRUWVDWJRGWVRFLDOWVDPPHQKROGiDIGHOLQJHQ Â&#x2021; DUEHMGHUpĂĽenV\VWHPDWLVNPHWRGLVNogSnOLGHOLJmĂĽde Â&#x2021; NDQarbejdeVHOYVW QGLJWogVDPWLGLJY UHenDNWLYVSLOOHUiHW team og fremme det gode samarbejde Â&#x2021; ÂĄQVNHUDWarbejdePnOUHWWHWmedPnOV WQLQJHUogYLUNHPLGOHU Â&#x2021; NDQafpasseVHUYLFHQLYHDXHWiIRUKROGWLOdenHQNHOWHborgers behov Â&#x2021; KDUgodeNRPPXQLNDWLRQVHYQHUPXQGWOLJWVnYHOsomVNULIWOLJW Â&#x2021; KDUfokuspĂĽPXOLJKHGHUogressourcer Lyder dette som dig? Send din ansøgning allerede i dag! 6NLYH.RPPXQHarbejderY UGLEDVHUHWmeddenHQNHOWHDQVDWWH somYLJWLJVWHressourceogmedIÂĄOJHQGHoverordnedeY UGLHU Udvikling, Trivsel og Ordentlighed. LĂŚs mere pĂĽ www.skive.dk. Praktiske oplysninger Stillingerne er pĂĽ 37 timer pr. uge. 6WLOOLQJHUQHerIDVWHogønskesEHVDWVQDUHVWPXOLJW LønHIWHUNYDOLÂżNDWLRQHUherunderrammerneiNy/ÂĄQ FĂĽĂ&#x20AC;HUHRSO\VQLQJHUomVWLOOLQJHQvedKHQYHQGHOVHWLOVRFLDOUnGJLYHU 0HWWH.OLWJDDUG6DOOLQJWOI99153452 eller sektionsleder Christian Munch Rosenkrands pĂĽ WOI991568

AX]VcX[3BĂ&#x201A;:PaaXTaTcT[TU^]3dUzaT]WP[ecX\Tb R^PRWX]VPUT]TaUPaT]Z^]bd[T]cUaP3B

Ansøgningsfrist Mandagdennovember2009NO ViIRUYHQWHUDWKROGHVDPWDOHUiO¡EHWafuge

7T]bXVcT]TaPcVXeTbc­ccTcX[^VdSU^aSaTSX]TTV]T cP]ZTa^\SX]Y^Q\bbXVTUaT\cXS

Ansøgning sendes til cmro@skivekommune.dk mrk. enten â&#x20AC;?Psykiatri, misbrug og socialt udsatteâ&#x20AC;? eller â&#x20AC;?ADHD og autismeâ&#x20AC;?

oQT]\P]SPVTZ[ $ '_zc[U""("" ;ÂŹb\TaT_zfffb^RXP[aSVSZZPaaXTaTcT[TU^]

Skive Kommune opfordrer alle interesserede â&#x20AC;&#x201C; uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund â&#x20AC;&#x201C; til at søge.

www.skive.dk #%


DS:Kontakt CT[TU^]Ta]TTazQ]T\P]SPVUaTSPVZ[( #

7^eTSQTbchaT[bT) 5^a\P]S 1TccX]P?^bc Q_/b^RXP[aSVSZ =¬bcU^a\P]S D[aXZ5aTSTaXZbT] dU/b^RXP[aSVSZ eaXVW^eTSQTbchaT[bT B­aT]9d[0]STabT] bY/b^RXP[aSVSZ <PSb1X[bcad_ \Q/b^RXP[aSVSZ 5[^aP6W^bW Ì^aPVW^bW/SaRSZ <PYQaXc1Ta[Pd \QQ/b^RXP[aSVSZ 9T__T4[[TVPPaS YT__TT[[TVPPaS/ZaX\X]P[ U^ab^aVT]SZ 0]]T9­aVT]bT] P]Y/b^RXP[aSVSZ BdbP]]T;h]Vb­ bP]]T[h]V/\PX[SZ 7T]aXZ<PcWXPbT] W\c/UPPPaWdbSZ =XR^[PX?Pd[bT] ]X_P/dR[SZ 1XacWT?^e[bT] Q_^/b_Tb^RSZ <PSbBP\bX]V \bP/bSb]TcSZ ;XbQTcW1h[^e5P[VaT] [QU/bSb]TcSZ

A468>=BC ATVX^]bcS¬ZZTaATVX^]7^eTSbcPST] ^VATVX^]BY¬[[P]S

B4:A4C0A80C4C 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb%( ":­QT]WPe]: C[U)& (( 5Pg)""( "%( Sb/b^RXP[aSVSZ

EA864 ;TSTabTZcX^]T] 5^a\P]S4eP7P[[VaT] C[UPaQ)(%((!(!( C[U_ae)(&#!('% fffb^RXP[aSVSZ[TSTabTZcX^]T]

3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^]bc 0[VPST#"! #A^bZX[ST C[U)"""'%!!! 5Pg)#%"!&%& Sb^Tbc/b^RXP[aSVSZ 9^QU^a\XS[X]V <PaXT7Y^ac C[U)"""'%!!" Sb^Tbc/b^RXP[aSVSZ 0aQTYSb\X[Y­ 7T]eT]ST[bTcX[aTVX^]bZ^]c^aTc C[U)"""'%!!! Sb^Tbc/b^RXP[aSVSZ

A468>=BH3 ATVX^]BhSS¬ZZTaATVX^]BhSSP]\PaZ 3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^]BhS ETbcTaQP[[TeTY"0 B]^VW­Y &5aTSTaXRXP C[U)'&#& " 5Pg)&$'#"#$ SbbhS/b^RXP[aSVSZ :^]c^aTcX>ST]bT EX]STVPST&!&# $>ST]bT2 C[U)'&#& " 5Pg)%% #%! 9^QU^a\XS[X]V 0]]?TSTabT] C[U)'&#& "# P_/b^RXP[aSVSZ 0aQTYSb\X[Y­Z^]bd[T]c 1^D[aXRZ<PSbT] C[U)'&#& " "T[[Ta C[U)! &&#$ Qd\/b^RXP[aSVSZ

A468>==>A3 ATVX^]=^aSS¬ZZTaATVX^]=^aSYh[[P]S ^VATVX^]<XScYh[[P]S 3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^]=^aS B­aT]5aXRWbETY#!7 cW '!"oQhW­Y C[U)'&"( ( 5Pg)'% "$"! Sb]^aS/b^RXP[aSVSZ :^]c^aTcX7^[bcTQa^ 5aTSTaXRXPVPST!&!( &$7^[bcTQa^ C[U)'&"( ( 5Pg)(&#! '(' Sb]^aS/b^RXP[aSVSZ :^]c^aTcX=­aaTbd]SQh BZP]bTeTY(1 (#=­aaTbd]SQh C[U)'&"( ( 5Pg)(' "!!$ Sb]^aS/b^RXP[aSVSZ 9^QU^a\XS[X]V :^]cPZc5C50 C[U)& " " ! 0aQTYSb\X[Y­) 7T]eT]ST[bTcX[aTVX^]bZ^]c^aTc C[U)'&"( ( Sb]^aS/b^RXP[aSVSZ

BT[ebc¬]SXVT 5^a\P]S:PaT]5PQaXRXdb7P]bT] C[U)$(#"!" "T[[Ta!%!'#! " fffb^RXP[aSVSZbT[ebcPT]SXV

0aQTYSb[­bWTSbZPbbT] 5C50W^eTSZ^]c^a B]^aaTbVPST $1^Zb!! (:­QT]WPe]2 C[U)& " " !

BP\\T]b[dc]X]VT]PU3P]bZT B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST 5^a\P]S<PSbBP\bX]V C[U)% !!$&# fffbSb]TcSZ

?T]bX^]bZPbbT]?:0 ?T]bX^]bZPbbTa]Tb0S\X]XbcaPcX^] CdQ^aV1^d[TePaS" !(7T[[Tad_ C[U)"(#$#$#$

5PVVad__Ta^VbT]X^aTa BT3BÂWYT\\TbXSTU^a Z^]cPZc_Tab^]Ta^V cT[TU^]]d\aT fffb^RXP[aSVSZ


; 4 3 4 A 05D;A8:5A434A8:B4==œBC5>A<0=3 5>C>)?4C4ABA4=B4=30B1DA>

Så lidt skal der til! ¿·We^a[P]VcXScPVTaSTcU^aËaTb^RXP[azS VXeTaTPcUzT]dSeXZ[X]Vb_[P].#za^V%\z ]TSTaÀBTa\P]_z^eT]bczT]STbz[hSTaSTc b^\T]Sza[XVeXccXVWTS3TcTaSTcSTbe¬aaT XZZT3TcTaT]Z^]bcPcTaX]VPUWe^a[P]VcXS STccPVTaU^a#dSPU b^RXP[azSVXeTaTPcUz [PeTcT]dSeXZ[X]Vb_[P]P]]^!(½XU­[VT e^aTbcP[ BXST]b^\\TaWPaYTVeTSWeTaT][TY[XVWTS b_daVcSTb^RXP[azSVXeTaTYTVePabP\\T] \TS^\STWPeSTT]Z^\_TcT]RT_[P]5^a[T ST]ePabePaTc]TYUaPbP\c[XVT$b^RXP[azSVX eTaT=zabePaTcTabzZ[PacZP]\P]U^aP][T SXVTbcX[Pcc¬]ZTPcSTcTaU^aSXSTcXZZTTa eXVcXVcPcUzT]Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]Vb_[P]½Pc \P]XZZTWPaQadVU^aST]<T]STcWPaeX6za YTVU^[Z_zZ[X]VT]bzeX[STVTa]TWPeTbcha ^VaTc]X]V_zWe^aSTdSeXZ[X]Vb\¬bbXVcbZP[ U^ZdbTaT<T]STbh]TbPcSTcTabe¬ac]za STaXZZTTaQd]STc_T]VTcX[dSSP]]T[bT^__z _[P]T] 

Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]VTaSTcchST[XVcPcT]QTeXSbc TUcTadSSP]]T[bTb_^[XcXZ^VTcZ[PacU^Zdb_zPc U^aQTSaTZ^\_TcT]RTa^VZeP[XËZPcX^]TaTa\TS cX[PcU^aTQhVVTdSQa¬]ScWTS^VbcaTbb5^abZTa]T _TVTaVP]bZTZ[Pac_z¿PcZeP[XËZPcX^]b^VZ^\ _TcT]RTeTS[XVTW^[ST[bTTaRT]caP[T^VeXVcXVTU^a P]bcP[c]X]VTaXU^aW^[ScX[Pc\^SeXaZT^VdSQTSaT ST]bcaTbbSTaZP]e¬aTaTbd[cPcPUQT[PbcT]ST Z[XT]cPaQTYSTÀ 3TcZP]eXXZZTbXSST^eTaW­aXVcEX\z^VbZP[ V­aT\TaTU^aPcÌTaTUzaT]Z^\_TcT]RTdSeXZ [X]Vb_[P]

<X]SaTbcaTbb

?T]VT]TTaSTa

:^\_TcT]RTdSeXZ[X]Vb_[P]T]Ta\TaTT]STc bchZZT_P_XaSTaQTbZaXeTa­]bZTa^\dSSP] ]T[bT3TcTa^VbzSX]\d[XVWTSU^aPcb¬ccT aTc]X]V_zSXcTVTcPaQTYST3TcTaSX]RWP]RT U^aPccP[T\TSSX][TSTa^\WeX[ZT^\azSTa SdbZP[U^ZdbTaT_z¿WeX[ZT^_VPeTaSdV^Sc ZP][XST^VTaV^ScX[À^VSTaXVT]]T\bT WeX[ZTZ^\_TcT]RTaSdbZP[PaQTYST\TSU^aPc Q[XeTQTSaT :^\_TcT]RTdSeXZ[X]VQTW­eTaXZZTP[T]T e¬aTdSSP]]T[bT3TcZP]e¬aTTcb¬a[XVc U^Zdb_z]^V[TQTbcT\cTbPVTaTcQTbcT\c ^\azSTT[[TaU^aShQT[bTXT]STcP[YTSTaWPa QTchS]X]VU^a[XVT]Tc^_SXcWY­a]TPUPaQTYSTc BTa\P]_zSTbT]TbcTd]STab­VT[bTa^\ZaX]V

0aVd\T]cTc\^SPcbcPacTT]TUcTadSSP]]T[bT Ta^UcTPcSTaWeTaZT]Ta_T]VTcX[ZdabTaT[[TacX[ Z^[[TVTacX[PccPVTbXVPUPaQTYSTc]za\P]Ta_z dSSP]]T[bT<T][XVT]dTaSTaTZbcaP_T]VT3T caT_Pacb\XS[TaSTaQ[TeX]SVzTcPUcP[T^\eTS bT]TbcT^eTaT]bZ^\bcTaXZZTQadVc^_8Z^\\d ]Ta^VaTVX^]TaWPa\P]]TSbPc[^ZP[TdSeP[Vb^\ U^a\XS[Ta_T]VT]TdSUaPT][^ZP[cUPbc[PVc_[P]^V W^bbcPcT]Q[XeTa_T]VT]TdSST[ceXP\X]XbcTaXTa]T ^VSTaTaWTa[XVT[TSTb]TSbPcdSeP[VcX[PcU^a\XS[T _T]VT]T BzZP]STcV^Sce¬aTPcSTaXZZTTa_T]VTcX[P[[T dSSP]]T[bTa½\T]VXÂSTcTcU^ab­V^VbTWe^a [P]VcSTca¬ZZTaW^bSXV D]STaP[[T^\bc¬]SXVWTSTaTacXST]X]STcX[Pc Sd^VSX][TSTabTaWX]P]ST]X­Y]T]T^VUzabZaTeTc ]TSWePS8QTVVTP[[TaTSTeTS0cSdWPa]^V[TUP] cPbcXbZTZ^\_TcT]RTa^VV­aTcaXVcXVV^ScbchZZT PaQTYSTXSTcSPV[XVTPcSTaTac^^\azSTab^\ Zd]]Te¬aTV^STPcdSU^abZT[XSc\TaT^VPcSd UPZcXbZQ­ad]STab­VT\d[XVWTSTa]TU^a^\STaTa _T]VTXcaT_Pacb\XS[Ta]TcX[ST]SX_[^\dSSP]]T[bT 8P[cXSWPacP[c^\· BT½STcePaSP[Tc]^ZXZÂ.

?^bcQ^Zb%( " :­QT]WPe]: C[U)& (( 5Pg)""( "%( fffb^RXP[aSVSZ

dU/b^RXP[aSVSZ

;¬b\TaT_zfffb^RXP[aSVSZZ^\_TcT]RTa

D368E4A03A4BB4A4C<0B:8=4;<060B8=?>BC83=A#! '( 0;74=E4=34;B4)30=B:B>280;Ao368E4A5>A4=8=6FFFB>280;A363:C;5)& ((

C^[SQ^SVPST (0

±

EX\z^VbZP[V­aT\TaT U^aPcÌTaTUzaT]Z^\ _TcT]RTdSeXZ[X]Vb_[P]

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 19-2009  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 19-2009  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg