Socialrådgiveren 08-2009

Page 1

!" P_aX[

! (

'

1^V ^\ \­]bcTaQahSTaT)

34= B>280;4 4;4E0C>A D3E8:;4A E4;5 A34=

4= 3 Ao1=4A >?B0=6 8 =0A:> 8 7E4A3064= 1470=3;8=64=

B>280;4 E8A:B><7434A C =:4A =HC %

B:>;4B>280;Ao368E4A4 70=3;4A 7DAC86C #

1AD6 C4A0?8 8 BC434C 5>A ? 306>68: !!


05 <4CC4 < A: 9>DA=0;8BC

D E 5 S K A R P E : TO B I A S B Ø R N E R STA X

EX ZP] Y^ XZZT aTPVTaT _z ]^VTc eX XZZT eTS 1TSaT d]STaaTc]X]VTa ^V \zbZT ^Vbz ÌTaT C^ bZT\PTa _z :­QT]WPe] :^\\d]Tb WYT\\TbXST bZP[ V­aT STc ]T\\TaT U^a QzST UPVU^[Z ^V P[\X]ST[XVT Q^aVTaT Pc Z^\\T PU \TS QTZh\aX]VTa ^\ Tc QPa]

7e^aU^a Ta STc ]­SeT]SXVc Pc WPeT b¬a[XVT bZT\PTa cX[ d]STaaTc]X]VTa. 3Tc Ta U^a\z[bcYT][XVc Pc eX b­aVTa U^a Pc STc Ta bz [Tc b^\ \d[XVc Pc d]STaaTccT ^b WeXb \P] WPa \XbcP]ZT ^\ Pc Tc QPa] XZZT caXeTb EX ZP] Y^ XZZT aTPVTaT _z ]^VTc eX XZZT ZT]STa cX[ 7ePS Ta STc Z^]ZaTc bZT\PTc ZP]. 3Tc ZP] bXZaT Pc eX Uza bz _a¬RXbT ^_[hb]X]VTa b^\ \d[XVc 9^ \TaT STcP[YTaTST X]U^a\P cX^]Ta eX Uza Y^ QTSaT 5^a TZbT\_T[ ZP] STc \zbZT bXZaT Pc eX Uza Pc eXST WeT\ STa Q[XeTa d]STaaTccTc ^\ =^V[T VP]VT Uza eX QaTeT T[[Ta \PX[b We^a PUbT]STaT] Ta QTZh\aTc ^eTa Tc QPa] \T] eX Uza XZZT Pc eXST WeT\ STc Ta >V bz Ta STc Y^ [XSc be¬ac Pc WP]S[T _z STc 7P]S[Ta STc ^Vbz ^\ Pc 8 WPa e¬aTc U^a [P]Vb^\\T cX[ Pc aTPVTaT. =TY STc \T]Ta YTV XZZT Pc eX WPa <T] bT[eU­[ VT[XV ZP] eX P[cXS Q[XeT QTSaT BZT\PTa]T Ta T] ST[ PU T] X]SbPcb STa bZP[ V­aT Z^\\d]XZPcX^ ]T] ^\ZaX]V T] d]STaaTc]X]V ]T\\TaT

7ePS Ta ST] P]ST] ST[ PU X]SbPcbT]. 3T] Ta aTccTc \^S UPVU^[Z U^a TZbT\_T[ _z bZ^[Ta ^V X X]bcXcdcX^]Ta 3T ZP] \zbZT ]^V[T VP]VT U­[T Pc ST bT]STa T] d]STaaTc]X]V cX[ ^b ½ ^V bz bZTa STa XZZT \TaT <T] STc V­a STa Y^ 3TaU^a [PeTa eX U^a TZbT\_T[ ]d ]^V[T ZeXc cTaX]VbbZaXeT[bTa 3T QTbZaXeTa WePS U^a[­QTc VT]TaT[c Ta X bzSP] T] bPV bz d]STaaTccTa]T eTS We^aSP] eX aTPVTaTa _z STaTb WT]eT] ST[bT

B^RXP[azSVXeTaT] 8BB= ' % " dSVXeTb PU 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^g %( " :QW : CT[TU^] & (( 5Pg "" ( " ( fff b^RXP[aSV SZ 0]bePabWPeT]ST 1TccX]P ?^bc Q_/b^RXP[aSV SZ

7eXb YTV aX]VTa XVT] ^\ Tc za WePS WPa YTaTb X]SbPcb bz QTchSTc. 9TV eX[ XZZT b¬ccT cP[ _z Pc eX WPa UzTc bz ^V bz \P]VT WT]eT]ST[bTa <T] YTV WzQTa \TVTc Pc bZT\PTa]T QTchSTa Pc eX Uza ZT]SbZPQ cX[ ÌTaT bPVTa ½ ^V Pc eX WPa UzTc T] QTSaT SXP[^V \TS bZ^[Ta ^V X]bcXcdcX^]Ta bz eX ZP] WP]S[T WdacXVTaT \TccT \^aZ/\PX[ SZ

ATSPZc­a <TccT 4[[TVPPaS \T/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc BdbP] ?Pd[bT] b_/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ :^\\d]XZPcX^]b\TSPaQTYSTa 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ 6aPËbZ 3TbXV] T])% fff T]% SZ 5^abXST ;XiTccT :PQa|

CahZ 3PcPVaPU 0d]X]V 0B 0]]^]RTa 36 <TSXP P b BcdSXTbca¬ST $ & #$$ :QW : CT[TU^] & !& 5Pg & !&

$$

$%

T_^bc/SV\TSXP SZ oabPQ^]]T\T]c %$ Za X]R[ \^\b ;­bbP[V "$ Za _a ]d\\Ta _[db U^abT]ST[bT B^RXP[azSVXeTaT] dSZ^\\Ta ! VP]VT ^\ zaTc

0acXZ[Ta ^V [¬bTaX]S[¬V Ta XZZT ]­SeT]SXVeXb dScahZ

C^QXPb 1­a]Ta BcPg Z^]c^aRWTU X :­QT]WPe]b Z^\\d]T

U^a ^aVP]XbPcX^]T]b W^[S]X]V :^]ca^[[TaTc ^_[PV) " % # CahZc ^_[PV) # !


0:CD4;C 28C0C

¿<PacX] ;dcWTa :X]V bPVST Á9TV WPa T] Sa­\ WP] bPVST XZZT) Á9TV WPa Tc \PaTaXSc 3Tc Ta ST] bP\\T _^bXcXeT c¬]Z]X]V YTV TUcTa[h bTa X STQPccT] ^\ Z[X\PU^aP]SaX]VTaÀ

1aXcXbZ b^RX^[^V 0]cW^]h 6XSST]b !' \Pacb X SPVQ[PSTc 8]U^a\PcX^] 8 \PY dSZ^\\Ta WP]b Q^V ¿CWT ?^[XcXRb ^U 2[X\PcT 2WP]VTÀ

B>280;C 0A14934 EXaZb^\WTSTa \TS Tc b^RXP[c U^a\z[ bZhSTa UaT\ >V WeXb eX U^acbPc ­]bZTa Pc dSeXZ[T eT[U¬aSbbP\Ud]STc ZP] eX XZZT d]Se¬aT SXbbT b^RXP[­Z^]^\XbZT eXaZb^\WTSTa \T]Ta _a^UTbb^a %

34CC4 =D<<4A ! 5T\ bZPa_T # :^ac ]hc % B^RXP[c PaQTYST _z \PaZTSbeX[Zza ' 0aQTYSb[Xe ^V \Xc ]hT Y^Q :]P__T] cX[ ST] b^RXP[T T[TePc^a " C¬c _z Pc U­[VT [^eT]b Q^VbcPe Ud[Sc dS # 4] S­azQ]Ta X WeTaSPVT] _z bZ^[T] & BT]X^aVad__T] ' B[X_ Z^\_TcT]RTa]T UaX ! 7^eTSQTbchaT[bT] ^\ Y^QRT]caT !! CTaP_X X bcTSTc U^a _¬SPV^VXZ !$ 3PV_T]VT cX[ bT[ebc¬]SXVT !% 3B)=D !' 3B)ATVX^] ^V UPVVad__T #& 3B):^]cPZc #' ;TSTa

B:>;4B>280;Ao368E4A4 >eTaQ^aV \TbcTa AXcc 1YTaaTVPPaS B ^V _PacXU¬[[T] <TccT 5aTSTaXZbT] QTb­VcT bZ^[Tb^RXP[azS VXeTa CX]T 2^aSdP U^a Pc W­aT ^\ PaQTYSTc _z CX]VQYTaV BZ^[T X Tc b^RXP[c QT[PbcTc ^\azST dST] U^a :­QT]WPe] #

< =BC4A1AH34A4 4] ]h Q^V ^\ \­]bcTaQahSTaTb aTYbT cX[ b^RXP[Vad__T PUb[­aTa Pc W^__Tc UaP bP\Ud]STcb Qd]S cX[ c^_ Ta VP]bZT b\TacTUd[Sc

=0A:>1470=3;8=6 3T V¬]VbT b^RXP[_¬SPV^VXbZT \T c^STa _z \P]VT PU [P]STcb QTWP]S[X]VbbcTSTa U^a bc^U\Xb QadVTaT WPa XZZT ST] cX[bXVcTST eXaZ]X]V _z ST d]VT 3T WPa QadV U^a cTaP_X ^V P[cTa]PcXeT QTWP]S[X]Vb\Tc^STa U^a Pc ZeXccT bc^UUTa]T !! 0A1493B<8;9 :^\_TcT]RTa ^V ZeP[XËZPcX^]Ta Ud]VTaTa b^\ QdUUTa \^S bcaTbb ^V QT[Pbc]X]V eXbTa T] ]h PaQTYSb\X[Y­d]STab­VT[bT '

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

"


KORT NY T

ATSXVTaTc PU 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ

;TSXVT)

SKAL HJÆLPES I FORM ) TAKT MED AT PULSEN GES I TR NINGSLOKALET GES LIGELEDES CHANCERNE FOR AT ½NDE ET ARBEJDE $ET ER TANKEN BAG ET AKTIVERINGSPROJEKT DER HAR VUNDET INDPAS I EN R KKE KOMMUNER $ER ER TALE OM ET PROJEKT DER ER DELVIST ½NANSIERET AF STATEN HVOR LEDIGE FkR TILBUD OM MOTION OG ½TNESS )DEEN ER AT DEN LEDIGE FkR MERE LIVSGL DE OG SELVTILLID I SIN HVERDAG VED AT KOMME I TR NINGSLOKALET $ET ST RRE OVERSKUD SKULLE Sk GERNE GE CHANCERNE FOR AT ½NDE SIG ET NYT ARBEJDE ) GRUPPEN AF LEDIGE ½NDES MANGE MED ET DkRLIGT HELBRED OG EN USUND LIVSSTIL /G DET ER IF LGE 4INA 'OMARD FRA &OLKESUNDHED + BENHAVN EN AF GRUNDENE TIL AT DET ER EN GOD IDm AT KOMBINERE BESK FTIGELSES OG SUNDHEDSINDSATSEN 0k L NGERE SIGT KAN DET F RE DEM T TTERE Pk ARBEJDSMARKEDET OG I JOB SIGER HUN

5>C>) B20=?8G

NYE BØGER

#

:PaaXTaT

E¬aZc­Y

7z]SQ^V

PÅ E G N E V I N G E R

ETIK I VEJLEDNINGEN

ØKONOMI FOR KVINDER

0USLER DU MED TANKER OM AT BLIVE SELVST NDIG OVENPk ET ERFARINGSRIGT ARBEJDSLIV ER HER EN BOG DER KAN HJ LPE DIG MED DINE OVERVEJEL SER ) F RSTE DEL AF ± OG NYSTARTET² DELER TOLV MENNESKER DER VOVEDE SPRINGET I EN MODEN ALDER UD AF DERES ERFARINGER ) INTERVIEWS FORT LLER DE OM BAGGRUNDEN FOR AT DE BR D MED DEN TRYGGE TILV RELSE SOM L NMODTA GER OM DERES OVERVEJELSER FORVENTNINGER OG BEKYMRINGER SAMT OM DE REAKTIONER OG DEN VIRKELIGHED DER M DTE DEM DA DE VALGTE AT FORF LGE DR MMEN "OGENS ANDEN DEL TAGER FAT Pk DEN PRAKTISKE SIDE AF SAGEN ) TEMAOPDELTE KAPITLER KOMMER DEN RUNDT OM DE FORHOLD MAN SKAL TAGE I BETRAGTNING HVIS MAN OVERVEJER LIVET SOM SELVST NDIG EFTER AT HAVE V RET L NMODTAGER (VORDAN PRISS TTER MAN SIT ARBEJDE (VAD MED SYGEDAGPENGE OG A KASSE EFTERL N OG PENSION -ED NETV RK KONTOR OG STRUKTUR Pk DAGEN /G HVOR L NGE KAN OG SKAL MAN BLIVE VED ± OG NYSTARTET² AF !BELONE 'LAHN " RSENS &ORLAG SIDER KR

!L VEJLEDNING ER ET SAMSPIL MELLEM TO MEN NESKER OG UDG R EN ETISK HANDLING 5ANSET HVILKEN SLAGS VEJLEDNING DER ER TALE OM DREJER DET SIG OM AT HJ LPE OG DRAGE OMSORG FOR ET ANDET MENNESKE -EN I DEN PROFESSIONELLE VEJLEDNING SOM FOR EKSEMPEL SOCIALRkDGI VERE GIVER ER DER OGSk MAGT Pk SPIL SYNLIGT ELLER USYNLIGT OG Sk R KKER DET IKKE MED DEN ANDENS BEDSTE $ENNE BOG OM VEJLEDNINGSETIK HAR SOM GRUNDHOLDNING AT VEJLEDNING I SIG SELV ER ET ETISK PROJEKT HVOR DET ER VEJLEDERENS OPGAVE AT G RE DET GODE OG DET RIGTIGE TIL DEN ANDENS BEDSTE -ED UDGANGSPUNKT I ½LOSOFFERNE + % , GSTRUP -ARTIN "UBER OG %MMANUEL ,EVINAS BEHANDLER DEN TEMAER SOM DEN GODE VEJLEDNING VEJLEDNINGSSAMTALENS EGENART VEJLEDNING MELLEM MENNESKE OG SYSTEM MENNESKEARBEJDE OG EKSPERTARBEJDE LYTNING IDENTITET OG F LELSERNES BETYDNING ±4IL DEN ANDENS BEDSTE² AF 3OLVEIG "OTNEN %IDE (ANS (ERLOF 'RELLAND !SLAUG +RISTIANSEN (ANS )NGE 3 VAREID OG $AG ' !ASLAND $ANSK 0SYKOLO GISK &ORLAG SIDER KR

$ET ER IKKE ±P NT² AT T NKE Pk HVAD DE KO NOMISKE OG JURIDISKE KONSEKVENSER ER HVIS DR MMEMANDEN VISER SIG AT V RE ET MARERIDT OG ET BRUD N DVENDIGT -EN DET ER KLOGT ±"ITCH ELLER MARTYR ² ER EN LETTILG NGELIG HkNDBOG FOR KVINDER DER GERNE VIL HAVE STYR Pk DERES KONOMI OG JURAEN I DERES GTESKAB ELLER PARFORHOLD OG VIDE MERE OM S REJE OG F LLESEJE BUDGETL GNING B RNEBIDRAG OG IKKE MINDST ARVERETTEN DER ER NDRET MED DEN NYE ARVELOV "OGEN ER I FEM DELE *URA OG KONOMI I HENHOLDSVIS GTESKABET OG DET PAPIRL SE SAMLIVSFORHOLD KONOMISTYRING FOR KVINDER ARVEPROBLEMER I ±MODERNE² FAMILIER SAMT JURA OG KONOMI EFTER ET EVENTUELT BRUD $ER ER EN UDF RLIG INDHOLDSFORTEGNELSE EKSEM PLER Pk FORMULARER OG HENVISNINGER TIL HVOR DER KAN HENTES YDERLIGERE OPLYSNINGER ±"ITCH ELLER MARTYR ¯ KONOMISK OG JURIDISK OVER LEVELSESGUIDE FOR KVINDER² AF +IRSTEN +IERKEGAARD &ORLAGET "OOKWORLD 0RESS SIDER KR

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (


KORT NY T

5>C>) B20=?8G

:P\_PV]T

BØRNS MISTRIVSEL SKAL HURTIGERE FRE M 4AG SIGNALERNE ALVORLIGT OG BRUG DIN SK RPEDE UNDERRETNINGSPLIGT $ET ER BUDSKABET I !NKESTYRELSENS KAMPAGNE DER IS R ER RETTET MOD FAGPERSONER SOM SOCIALRkDGIVERE L RERE P DAGOGER SUNDHEDSPLE JERSKER OG L GER +AMPAGNEN K RER FREM TIL OKTOBER OG SAMMEN MED EN NY HJEM MESIDE SKAL ANNONCER I FAGBLADE OG PJECEN ±4AG SIGNALERNE ALVORLIGT² G RE ¾ERE FAGFOLK BEVIDSTE OM DERES SK RPEDE UNDERRETNINGSPLIGT +AMPAGNEN S TTER OGSk FOKUS Pk AT MAN KAN KONTAKTE !NKESTYREL SEN HVIS MAN IKKE SYNES AT KOMMUNEN TAGER TILSTR KKELIGT HkND OM BARNETS OG FAMILIENS PROBLEMER ) DAG KOMMER TRE UD AF ½RE UNDERRETNINGER TIL KOMMUNERNE FRA FAGPERSONER MED S RLIG UNDERRETNINGSPLIGT !NKESTYRELSEN SATSER IKKE N DVENDIGVIS Pk ¾ERE UNDERRETNINGER MEN VIL GERNE HAVE DEM TIDLIGERE Sk UDSATTE B RN FkR HJ LP Sk TIDLIGT SOM MULIGT 0JECEN KAN DOWNLOADES Pk WWW AST TAGSIGNALERNEALVORLIGT DK

W W W =h WYT\\TbXST)

UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG

$ER ER MINDST LIGE Sk MANGE MISBRUGERE BLANDT UDVIKLINGSH M MEDE SOM I RESTEN AF BEFOLKNINGEN ¯ MkSKE EN DEL ¾ERE -ISBRU GET BLANDT DEM BESTkR HELT OVERVEJENDE AF ALKOHOL MEN DER ½NDES OGSk EN DEL HASHMISBRUGERE SkVEL SOM BLANDINGSMISBRUG AF FOR EKSEMPEL MEDICIN OG ALKOHOL 3ERVICESTYRELSEN HAR kBNET EN NY HJEMMESIDE OM UDVIKLINGS H MMEDE OG MISBRUG SOM HENVENDER SIG TIL P DAGOGISK PERSONALE OG MISBRUGSBEHANDLERE $EN INDEHOLDER INFORMATION INSPIRATION OG GODE RkD OM MOTIVATION ST TTE FOREBYGGELSE OG BEHANDLING MkLRETTET MENNESKER MED UDVIKLINGSH MNING OG MAN KAN STILLE SP RGSMkL TIL FAGF LLER I HJEMMESIDENS BREVKASSE $U ½NDER HJEMMESIDEN Pk HTTP UHMISBRUG SERVICESTYRELSEN DK

8]cTVaPcX^])

1TbZ¬UcXVT[bT)

I N D V A N D R E R E E R D E F ATT I G S T E

FLERE MED HANDICAP HAR FÅET JOB

(VER INDVANDRER I $ANMARK FRA IKKE VESTLIGE LANDE LEVER I FATTIGDOM MOD HVER I $ET VISER EN ANALYSE FRA !RBEJDERBEV GELSENS %RHVERVSRkD !%RkDET Pk BAG GRUND AF DE NYESTE TAL FRA $ANMARKS 3TATISTIK 4IL SAMMENLIGNING ER HVER DANSKER FATTIG !NALYSEN PEGER Pk ¾ERE GRUNDE TIL DEN VOKSENDE FAT TIGDOM BLANDT INDVANDRERE "LANDT ANDET ER ARBEJDSMAR KEDSDELTAGELSEN LAVERE END BLANDT ETNISKE DANSKERE OG INDVANDRERE HAR IKKE FkET DEL I DEN L NFREMGANG SOM DEN DAV RENDE H JKONJUNKTUR SKABTE FORHOLDSVIS MANGE INDVANDRERE ER Pk OVERF RSELSINDKOMST OG TIMERS REGLEN ER KOMMET TIL SIDEN

-ANGEL Pk ARBEJDSKRAFT HAR GJORT DET LETTERE FOR PERSONER MED HANDICAP AT Fk ARBEJDE "LANDT PERSONER SOM HAVDE ET HANDICAP I VAR DER I VINTEREN ¾ERE I ARBEJDE END TO kR TIDLIGERE $ET VISER EN NY RAPPORT FRA 3&) -ANGEL Pk ARBEJDSKRAFT HAR TILSYNELADENDE HAFT MEGET STOR BETYDNING FOR DENNE FREMGANG I BESK FTIGELSEN SIGER SENIORFORSKER *AN ( GELUND DER HAR V RET MED TIL AT LAVE RAPPORTEN

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

$


Socialt arbejde på markedsvilkår EXaZb^\WTSTa \TS Tc b^RXP[c U^a\z[ bZhSTa U^a cXST] ^_ X W^QTcP[ 7eXb eX U^acbPc ­]bZTa Pc dSeXZ[T eT[U¬aSbbP\Ud]STc ZP] eX XZZT d]Se¬aT SXbbT b^RXP[­Z^]^\XbZT eXaZb^\WTSTa \T]Ta _a^UTbb^a 05 27A8BC8=4 C748B4= >6 0=4CC4 :4C;4A 9>DA=0;8BC4A 5>C>) B20=?8G

3dUcT] PU Z^Vc Zh[[X]V ^V [hST] PU b_a­S \T[ [T\­bc[XV \dbXZ \­STa V¬bcTa]T X <dWPQTc ST]]T azZ^[ST cXabSPV X \Pacb 3T cTaaPR^ccP UPaeTST e¬VVT _z ETbcTaQa^VPST %$ SP]]Ta _z bYTccT za aP\\T] ^\ Tc e¬aTbcTS U^a _bh ZXbZ bhVT ÌhVc]X]VT ^V X]SeP]SaTaT >_ cX[ # _Tab^]Ta QadVTa bcTSTc SPV[XVc ^V ST Z^\\Ta ch_XbZ UaP SXbcaXZcb_bhZXPcaXT] X :­QT]WPe] ^V 5aTSTaXZbQTaV :^\\d]Ta BcTSTc Ta zQ]Tc PU =PYXQ 7PSSPa ^V WP]b Z^]T 4\X]T 7PSSPa STa QTVVT Ta _¬SPV^VTa ^V c^[ZT 3T Ud]VTaTST b^\ UP\X[XTZ^]bd [T]cTa X cadTST X]SeP]SaTaUP\X[XTa X]ST] ST bcPacTST <dWPQTc 8 e¬aTbcTSTc PaQTYSTa ST _z Pc [TccT [XeTc U^a QadVTa]T U^ac¬[[Ta =PYXQ 7PSSPa 8 <dWPQTc \­STa QadVTa]T U­abc ^V UaT\ \Tbc P]TaZT]ST[bT ST Uza Tc \z[cXS \PS ]^VT] Pc b]PZZT \TS ^V STc Ta e^aTb X]ScahZ Pc ST _z ST] \zST Q[XeTa \TaT _^bXcXeT 3Tc QTchSTa U¬aaT Z^]ÌXZcTa X WYT\\T]T ^V eX WPa ^_[TeT[bTa \TS ÌTaT PU e^aTb V¬bcTa STa eXbTa Pc STc ^Vbz QTchSTa U¬aaT X]S[¬VVT[bTa B^RXP[azSVXeTa 6XccT 2WaXbcT]bT] ^V WT]STb Z^[[TVTa X 3XbcaXZcb_bhZXPcaXbZ 2T]cTa ETbcTa Qa^VPST bT]STa aTVT[\¬bbXVc _PcXT]cTa cX[ <dWPQTc 3Tc Ta \Xc X]ScahZ Pc ST U­[Ta bXV \TVTc eT[Z^\]T X <dWPQTc 8 U^aW^[S cX[ P]SaT e¬ aTbcTSTa Ta STccT Y^ X]SaTccTc bz STc _PbbTa cX[ STaTb Zd[cda ^V QPVVad]S 9TV U^a\^STa Pc bcTSTc Ta \TS cX[ Pc U^aTQhVVT T] ST[ X]S[¬V VT[bTa U^a ST _PcXT]cTa STa Z^\\Ta STa UPbc 8 ­eaXVc Ta STa QTW^e U^a ÌTaT <dWPQTcÂTa X :­QT]WPe] BXSbc YTV ePa STa ePa STa bz \P]VT V¬bcTa Pc STc ]¬bcT] Q[Te U^a caP]Vc %

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

B_­aVTa ^\ _T]VT <dWPQTc Uza ­Z^]^\XbZ bc­ccT eXP bPcb_d[ YT\XS[Ta ^V UaP :­QT]WPe] ^V 5aTSTaXZbQTaV Z^\\d]Ta ?T]VT]T S¬ZZTa Wdb[TYT [hb ^V ePa\T bP\c [­]]X]VTa cX[ caT ^V T] WP[e UPbc P]bPccT \T] XZZT SPVT]b W­]bTZ­Sbd__T ^V P[c P]STc STa Q[XeTa U^ac¬aTc <PS ^V SaXZZT Ta S^]TaTc PU [^ZP[T WP]S[T]ST ^V RXaZP ' _Tab^]Ta Ta Z]hccTc cX[ bcTSTc b^\ UaXeX[ [XVT Z^]^\XT] Ta STaU^a bzaQPa bXVTa =PYXQ 7PSSPa 3T Z^\\d]P[T cX[bZdS a¬ZZTa Y^ Zd] UaP za cX[ za ^V eX QadVTa \TVTc cXS _z Pc b_­aVT ^\

:^\\d]T BP\cXSXV ZP] eX b¬[VT U^aTSaPV ^V d]STaeXb]X]V [XVTb^\ eX ZP] b¬[VT e^aTb Z^]RT_c cX[ P]SaT Z^\\d]Ta

5PV[XVT XSTP[XbcTa 7dbTc ET]cdaT X oaWdb WPa PaQTYSTc b^\ b^RXP[­Z^]^\XbZ eXaZb^\WTS ]¬a\Tbc X]ST] QTVaTQTc Q[Te ^_Ud]STc EXaZb^\WTST] PaQTYSTa \TS Pc bZPUUT WP]SXRP__TST Tc \T]X]VbUh[Sc PaQTYST ^V ST _a^SdRTaTa ^V dSQhSTa bTaeXRThST[bTa X]ST] U^a TZbT\_T[ eXb Xc ^V aTV]bZPQ cX[ _aXePcT ^V eXaZb^\WTSTa _z P[\X]ST[XVT \PaZTSbeX[Zza 3T PaQTYSTa

±

4] b^RXP[­Z^]^\XbZ eXaZb^\WTS UaT\\Ta Tc b^RXP[c U^aW^[S ^UcT eXP T] [­b]X]V STa XZZT Ta bTc U­a _T]VT CXS e^aTb QadVTaT Zd]]T WPeT \TVTc bc­aaT V[¬ST PU <dWPQTc WPa STaU^a X]SVzTc Tc bP\PaQTYST \TS 2T]cTa U^a B^RXP[­Z^]^\X ^\ Pc Q[XeT T] bzZP[Sc b^RXP[­Z^]^\XbZ eXaZb^\WTS 4] bzSP] Ta Q[P]Sc P]STc STË]TaTc eTS Pc UaT\\T Tc b^RXP[c U^a\z[ ^UcT eXP T] [­b]X]V STa XZZT Ta bTc U­a 5^acYT]TbcT] bZP[ VT]X]eTbcTaTb ^V aTV]bZPQTa]T e¬aT VT]]T\bXVcXVT 8 <dWPQTc bTa ST ÌTaT \d[XVWTSTa U^a X]ScYT]X]V bXVTa =PYXQ 7PSSPa EX [­bTa Y^ T] ^_VPeT U^a bP\Ud]STc ^V QdaST STaU^a WPeT UPbc cX[bZdS UaP :­QT]WPe]b

^Vbz b^\ Y^QRT]cTa U^a _Tab^]Ta \TS Ud]Z cX^]b]TSb¬ccT[bTa [XVTb^\ WdbTc bZa¬S STabha dSSP]]T[bTa cX[ ST]]T Vad__T BT[e QTbZ¬UcXVTa ST X SPV (! _Tab^]Ta WTaPU &' \TS Tc Ud]ZcX^]bWP]SXRP_ B^RXP[azSVXeTa ^V [TSTa PU _a^YTZc ^V dSSP]]T[bTbPUST[X]VT] :YT[S B­]STaVPPaS V[¬STa bXV ^eTa ST \d[XVWTSTa STa X U^aW^[S cX[ caPSXcX^]T[[T ^UUT]c[XVT hST[bTa [XVVTa X Tc b^RXP[­Z^]^\XbZ eXaZb^\WTSbZ^]RT_c B^\ b^RXP[­Z^]^\XbZ eXaZb^\WTS bZP[ eX XZZT c¬]ZT X Pc bXZaT Tc ^eTabZdS ^V dSQhccT cX[ T] TYTa T[[Ta PZcX^]¬aZaTSb =^] _a^Ëc


=PYXb 7PSSPa ^V WP]b Z^]T 4\X]T Ta _¬SPV^VTa \T] WPa zQ]Tc STc bdRRTbUd[ST e¬aTbcTS <dWPQTc

_aX]RX__Tc X]STQ¬aTa Pc WeXb eX P[[XVTeT[ ^_]za Tc ^eTabZdS bZP[ STc Vz cX[ eXaZb^\WT ST]b U^a\z[ 3Tc QTchSTa Pc eX ZP] cX[[PST ^b Pc e¬aT UPV[XVT XSTP[XbcTa EX ZP] dSeXZ[T ^V PU_a­eT \Tc^STa ^V [­b]X]VTa b^\ Z^bcTa _T]VT ^V b^\ caPSXcX^]T[[T PZc­aTa STaU^a XZZT WPa \d[XVWTS U^a Pc dSeXZ[T 7dbTc ET]cdaT WPa X]cTc U^a\T[c bP\Pa QTYST \TS oaWdb :^\\d]T b^\ ST Q^a X \T] Z^\\d]T]b b^RXP[azSVXeTaT QadVTa ST\ X X]SXeXSdT[[T bPVTa BP\cXSXV Ta ST X b]PZ \TS >SSTa ^V BZP]STaQ^aV :^\\d]Ta ^\ PaQTYSb_aPZcXZZTa ^V \TS 8ZPbc :^\\d]T ^\ Pc X\_[T\T]cTaT WdbTcb Z^]RT_c W^b ST\ 9^QRT]cTaRWTU >[T Bc^d]QYTaV UaP >SSTa :^\\d]T WPa X ÌTaT ^\VP]VT PaQTYSTc bP\ \T] \TS 7dbTc ET]cdaT Q[P]Sc P]STc b^\ P]ST] PZc­a X U^aW^[S cX[ ÌTgY^QeXbXcTaTST 7P] bXVTa ^\ bP\PaQTYSTc) 9TV WPa X]ScahZ PU Pc STc Ta T] \TVTc ad\\T[XV PaQTYSb_[PSb ^V ST Ë]STa V^ST [­b]X]VTa U^a ST _Tab^]Ta ST WPa \TS Pc V­aT 9P ]^V[T VP]VT Ta ST Y^ X bcP]S cX[ bT[e Pc P]b¬ccT ST\ 3Tc a¬ZZTa STaU^a dS ^eTa STc Pc Uz T] PUZ[PaX]V _z T] Z[XT]c

>_[PVcT PaQTYSb_[PSbTa U^a b^RXP[azSVXeTaT 8 7dbTc ET]cdaT ^_[TeTa \P] bc^a X]cTaTbbT UaP b^RXP[azSVXeTaT STa ­]bZTa Pc b­VT Y^Q W^b ST\ 3Tc ^eTaaPbZTa XZZT SXaTZc­a X 2T] cTa U^a B^RXP[­Z^]^\X ;Pab AT]| ?TcTabT] STa ^Vbz bT[e Ta dSSP]]Tc b^RXP[azSVXeTa 3Tc Ta XZZT QPaT T] ]h \zST Pc c¬]ZT

b^RXP[T X]SbPcbTa _z B^RXP[­Z^]^\XbZT eXaZb^\WTSTa Ta ^_[PVcT PaQTYSb_[PSbTa U^a b^RXP[azSVXeTaT 8 ZaPUc PU ST] b^RXP[T X]SbPcb eXaZb^\WTSTa]T dS­eTa WPa ST X \P]VT cX[U¬[ST QadV U^a ST] UPV[XVWTS b^RXP[azS VXeTa]T aT_a¬bT]cTaTa 3T WPa ^Vbz QadV U^a b^RXP[azSVXeTa]Tb Te]T cX[ Pc PaQTYST _z ce¬ab PU bTZc^aTa ^V UPVVad__Ta U^a SXbbT eXaZb^\WTSTa Ta \P]VT VP]VT ZT]STcTV]Tc eTS ]Tc^_ Pc PaQTYST _z ce¬ab PU QaP]RWTa ^V ^UcT bP\\T] \TS QzST TaWeTaeb[Xe ^V Z^\\d]Ta ;Pab AT]| ?TcTabT] bz VTa]T Pc b^RXP[­Z^ ]^\X Q[Te Tc UPV _z ST b^RXP[T W­YbZ^[Ta [XVT b^\ WP] eX[ PaQTYST _z Pc Uz Tc UaT\cXSXVc bP\PaQTYST \TS 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^a T]X]V X bcP]S

50:C0 >< B>280; :>=><8B:4 E8A:B><7434A 5aT\\Ta Tc b^RXP[c U^a\z[ ^UcT eXP T] WT[c ]h [­b]X]V 3aXeTb T]cT] _a^RT]c eXP TVT ]X]ScYT]X]V eXP SaXUcbPUcP[T \TS T] ^UUT]c[XV X]bcP]b T[[Ta eXP Tc \Xg PU TVT ]X]ScYT]X]V S^]PcX^]Ta ^V P]ST] bc­ccT 2T]cTa U^a B^RXP[­Z^]^\X zQ]TST X ! ' ^V hSTa azSVXe]X]V bcaPcTVX dSeXZ[X]V U^a\XS[X]V ^V ]Tce¬aZ U^a b^RXP[­Z^]^\XbZT eXaZb^\WTSTa BT \TaT _z fff b^RXP[^Z^]^\X SZ

bP\cXSXV WPa S^QQT[c X]RXcP\T]c ½ QzST STc b^RXP[T U^a\z[ ^V ­Z^]^\XbZ X]ScYT]X]V ½ WPa ST azSTad\ cX[ Pc c¬]ZT ]hc 3T]]T ]hc¬]Z] =XT[b 1[^\VaT] 7P]bT] Ta _a^UTbb^a eTS X]V WPa eX QadV U^a WeXb e^aTb eT[U¬aSbbP\ ­Z^]^\XbZ X]bcXcdc _z 21B ^V QTbchaT[bTb Ud]S bZP[ dSeXZ[T bXV \TS[T\ X 5^]ST] U^a B^RXP[­Z^]^\X STa bcza 2T]cTa U^a B^RXP[­Z^]^\X WPa _z STc za STc QPV 2T]cTa U^a B^RXP[­Z^]^\X 7P] VXZ X]S X U^]ST]b PaQTYST U^aSX WP] bTa ST] X]]^ePcX^] WPa TZbXbcTaTc ^_[TeTc bcXVT]ST ^_\¬aZ STa bZTa X ST b^RXP[­Z^]^\XbZT eXaZb^\WTSTa b^\WTS XZZT QPaT UaP ]hT Xe¬aZb¬ccTaT \TS b^\ Tc ]­SeT]SXVc bd__[T\T]c cX[ ST] ^UUT]c XS|Ta ^\ Pc bcPacT eXaZb^\WTS \T] ^Vbz UaP Z^\\d]Ta]T U^ac¬[[Ta RT]cTaSXaTZc­a ;Pab [XVT bTZc^a B^\ YTV bTa STc Ta ST ÌTbcT X]bcXcdcX^]Ta X AT]| ?TcTabT] :^\\d]Ta]T ^_[TeTa Pc ST Uza ÌTaT ^V SPV bchaTST PU STcP[YTaTST SaXUcb^eTaT]bZ^\ bcTa STa U^aWX]SaTa Pc ]hT XS|Ta ZP] _a­eTb PU ÌTaT Q^aVTaT b^\ ST XZZT ZP] Ë]ST PaQTYST 8]]^ePcX^]b_a^RTbbT] b¬ccTb \TS P]SaT ^aS X cX[ <T] eXP Tc bP\PaQTYST \TS b^RXP[­Z^]^ bcz 5^aSX ST b^RXP[­Z^]^\XbZT eXaZb^\WTSTa \XbZT eXaZb^\WTSTa ZP] ST ­VT dSeXZ[X]VT] PU ST [^ZP[T eT[U¬aSbcX[QdS Ta dPUW¬]VXVT PU ^UUT]c[XVT bhbcT\Ta ^V

1adV U^a ]hc¬]Z]X]V

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

&


ARBEJDSLIV

ATSXVTaTc PU CX]P 9dd[ APb\dbbT] cYa/b^RXP[aSV SZ

FALDER I KVALITETSFÆLDEN

5>C>) B20=?8G

%T FORVENTNINGSPRES TRUER MED AT K RE HELE VELF RDSSTATEN I S NK MEN EFTERSOM DER IKKE ER ¾ERE RESSOURCER HVERKEN I FORM AF PENGE ELLER H NDER Mk BRUGERNE S NKE FORVENTNINGERNE OG DET SAMME SKAL DE ANSATTE G RE MENER +URT +LAUDI +LAUSEN PROFESSOR I OFFENTLIG LEDELSE VED 3YDDANSK 5NIVERSITET "AGGRUNDEN ER BLANDT ANDET EN NY UNDERS GELSE FRA &4& SOM VISER AT PROCENT AF DE OFFENTLIGT ANSATTE I KOMMUNERNE OG PROCENT I REGIONER OG STAT OPLEVER KONSTANT AT MkTTE Gk Pk KOMPRO MIS MED KVALITETEN $ET OPLEVER KUN PROCENT I DEN PRIVATE SEKTOR /G L SNINGEN ER IKKE BARE ¾ERE PENGE ELLER MEDARBEJDERE MENER +, 3ELVOM VI FOR EKSEMPEL LAGDE TI PROCENT OVENI Pk ALLE OMRkDER VILLE MEDARBEJDERNE STADIG OPLEVE AT SKULLE Gk Pk KOMPROMIS FORDI DE Sk VILLE S TTE DERES MkL ENDNU H JERE $ET ER EN F LDE MAN LET FALDER I SIGER -ICHAEL :IEGLER + FORMAND FOR +,´S , N OG 0ERSONALEUDVALG +ILDE )NFORMATION

mit NYE job Fra: Børne- Familieafdelingen i Hedensted Kommune Til: Regionskonsulent Dansk Blindesamfund

BIRGIT RASMUSSEN, 58 ÅR :0AA84A4)

! ) 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T 4bQYTaV ! ! ") #3 ATWPQX[XcTaX]Vb ^V 8]cTVaPcX^]b RT]cTa ETY[T ! " ! #) 1­a]T 5P\X[XTPUST[X]VT] X 9dT[b \X]ST :^\\d]T ! # ! $) ;TSTa ETY[T :aXbTRT]cTa ! $ ! ') 1­a]T 5P\X[XTPUST[X]VT] X 7TST] bcTS :^\\d]T ! ') 3P]bZ 1[X]STbP\Ud]S

Dit NYE job Har du skiftet arbejde for nylig, og har du noget, du gerne vil fortælle i den anledning – måske bare fordi du er glad for det, så send en mail til: redaktionen@socialrdg.dk

'

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

Af Birgitte Rørdam

. 7ePS ËZ SXV cX[ Pc b­VT Y^QQTc X 3P]bZ 1[X]ST . 7ePS b¬ccTa Sd \Tbc _aXb _z eTS Pc e¬aT

bP\Ud]S. b^RXP[azSVXeTa. 9TV ePa dca^[XV V[PS U^a \Xc PaQTYST X Q­a]T 0c Uz _[PSb cX[ ^V PaQTYST b^RXP[UPV[XVc Pc WPeT UP\X[XTPUST[X]VT] 3Tc ePa b_¬]ST]ST ^V cXS cX[ ^V \d[XVWTS U^a Pc QadVT STc YTV WPa eTSZ^\\T]ST STa ePa QPaT P[c U^a \TVTc PU [¬ac d]STa dSSP]]T[bT] STc 7Ta QadVTa YTV \X] [TST[bTbTaUPaX]V YTV azSVXeTa Q[X]ST ^V bePVcbTT]ST b^\ ch_XbZ . 7ePS b¬ccTa Sd \X]Sbc _aXb _z eTS Pc e¬aT bT[e WPa ^_b­Vc WY¬[_T] U^aSX ST ^_[TeTa ST b^RXP[azSVXeTa. WPa QadV U^a ST] >V YTV QXbXSSTa ST\ X U^aW^[S 3Tc Ta ]^Z Pc b^RXP[azSVXeTa]T Ta _ahVT[ cX[ ^UUT]c[XVT \h]SXVWTSTa Z]PQT ]za ]^VTc Vza VP[c ^V STc bh]Tb YTV Ta daX\T[XVc B^RXP[azSVXeTa]T Ta Z^[^bbP[c . 7e^aSP] Ta eXaZT[XVWTST] X SXc ]hT PaQTYST. ShVcXVT ST WPa QPaT ^UcT XZZT cXS ^V aP\\Ta 9TV WPa ST] SPV[XVT [TST[bT PU aTVX^]T]b % cX[ Pc V­aT Y^QQTc V^Sc ]^Z 3Tc ZP] YTV V^Sc Z^]bd[T]cTa 3Tc X]STQ¬aTa Pc YTV WPa P]beP Q[XeT \TVTc eaTS ^eTa aTc U^a Pc d]STabc­ccT STaTb PaQTYST ^V VXeT . 7ePS [PeTa Sd ^\ $ za. ST\ UPV[XV bc­ccT 3TadS^eTa Ud]VTaTa YTV b^\ b^RXP[UPV[XV azSVXeTa U^a bh]bWP]SXRP__T 3Tc eTS YTV XZZT 9TV WPa WPUc bz b_¬]ST]ST ST STa bZP[ b­VT WY¬[_T\XS[Ta WPa QadV U^a T] T] ZPaaXTaT \TS bZXUc _z deT]cTST cXSb_d]Z Y^Q\¬bbXV PUZ[PaX]V T[[Ta WPa QadV U^a bc­ccT cTa ^V \TS deT]cTST \d[XVWTSTa ^V STc WPa U^a Pc WX]SaT b^RXP[ Xb^[PcX^] b^\ ^UcT ZP] e¬aTc UP]cPbcXbZ U^a \XV <T] YTV Ta X WeTac aP\\T ST]]T Vad__T :^]bd[T]cTa]T Ta ch_XbZ cX[U¬[ST bcPSXV b^RXP[azSVXeTa YTV PaQTYSTa XZZT b^RXP[UPV[XVc dSSP]]Tc ^V STaU^a Z^\\Ta \TS b^RXP[UPV[XVT cX]V ^V YTV ZP] bPVcT]b bT ST \TaT Z^\_[XRTaTST bPVTa cX[ \XV \XV bT[e X STc WTa Y^Q


ARBEJDSLIV

±

3Tc Ta QaP]S¬aVTa[XVc Pc eX X 3P]\PaZ P]]^ ! ( bcPSXV WPa ]^V[T bcTaT^ch_T U^aTbcX[ [X]VTa ^\ WePS T] \^a ^V UPa Ta <P]VT bcTSTa Q[XeTa STa bTc bZ¬ec cX[ \¬]S STa ­] bZTa Pc Vz _z ST[cXS \T]b ZeX]STa bZP[ PaVd\T]cTaT WzaSc U^a Pc ST eX[ PaQTYST Ud[S cXS \T]b STaTb Q­a] Ta b\z BzSP] QdaST STc XZZT e¬aT BT]X^aU^abZTa <TccT 3TSX]V B58 ^\ ]h d]STab­VT[bT PU ZeX]STab ^V \¬]Sb PaQTYSbcXS cX[ DVTQaTeTc 0#

5>C>) B20=?8G

M A N D E N T J E N E R S TA D I G P E N G E N E

OG MÆND PRALER…

+VINDERNE ARBEJDER STADIG F RRE TIMER OM UGEN END M NDENE /G KVINDER MED SMk OG MED ¾ERE B RN ARBEJDER MINDRE END ANDRE KVINDER $ET VISER EN NY RAPPORT OM DANSKERNES ARBEJDS TID FRA 3&) $ET .ATIONALE &ORSKNINGSCENTER FOR 6ELF RD 'ENERELT ARBEJDER FASTL NNEDE KVINDER I GENNEMSNIT TIMER OM UGEN OG FASTL NNEDE M ND TIMER OM UGEN 4IMEL NNEDE KVINDER ARBEJDER TIMER MENS M NDENE LIGGER Pk TIMER 5NDERS GELSEN VISER OGSk AT ANSATTE I DEN KOMMUNALE SEKTOR ARBEJDER F RRE TIMER END ANSATTE I DEN PRIVATE SEKTOR ¯ UANSET K N 'ENERELT VARIERER KVINDERS ARBEJDSTID EN DEL MERE END M NDE NES OG ER IS R PkVIRKET AF OM DE HAR B RN ELLER EJ $ET SER UD SOM OM AT DET PRIM RT ER KVINDERNE DER TILRET TEL GGER DERES ARBEJDSTID EFTER FAMILIEFORHOLDENE OG DET ER GIVETVIS EN AF GRUNDENE TIL AT KVINDER ARBEJDER MINDRE END M ND SIGER 3&) SENIORFORSKER -ETTE $EDING SOM HAR V RET MED TIL AT LAVE UNDERS GELSEN TIL 5GEBREVET ! $OG ER DET OGSk SkDAN AT DANSKE KVINDER I EN INTERNATIONAL SAMMENH NG ER BLANDT DEM DER ARBEJDER ALLERMEST $OWNLOAD 3&) UNDERS GELSEN ±$ANSKE L NMODTAGERES ARBEJDSTID² Pk WWW S½ DK

3&) UNDERS GELSEN AF VORES ARBEJDS TID VISER OGSk AT M ND OVERDRIVER $E H VDER AT DE ARBEJDER TIMER OM UGEN NkR DE BLIVER BEDT OM AT ANGIVE ARBEJDSTID MEN IF LGE L NSTATISTIKKEN ARBEJDER DE REELT KUN TIMER - ND VURDERER SIG SELV OG ANDRE UD FRA DERES PR STATIONER Pk ARBEJDSMARKEDET $ET GIVER PRESTIGE AT ARBEJDE SOM EN GAL KONSTATERER MANDEFORSKER OG LEKTOR VED )NSTITUT FOR 3AMFUND OG 'LOBALISERING VED 2OSKILDE 5NIVERSITETSCENTER +EN NETH 2EINICKE

KONFERENCER OM STRE SS OG TRIVSEL 6IDENCENTER FOR !RBEJDSMILJ AFHOLDER FEM KONFERENCER OM STRESS OG TRIVSEL PRIM RT HENVENDT TIL LEDERE PER SONALECHEFER SIKKERHEDS ELLER TILLIDSREPR SENTANTER OG ANDRE SOM ARBEJDER MED STRESS OG TRIVSEL Pk EN OFFENTLIG ARBEJDSPLADS 0k KONFERENCEN VIL MAN BLANDT ANDET BLIVE PR SENTERET FOR AKTUEL VIDEN OM STRESS SOM KAN BRUGES TIL AT FORSTk OG HkNDTERE UDFORDRINGER I EN FORANDERLIG HVERDAG /GSk FORSKNINGSBASERET VIDEN EKSEMPLER Pk GOD PRAKSIS OG V RKT JER TIL HVAD BkDE ENKELTPERSONER OG ORGANISATIONER KAN G RE I ARBEJDET MED STRESS OG TRIVSEL ER Pk DAGSORDE NEN

KONFERENCERNE FINDER STED: MAJ I /DENSE 3YDDANSK 5NIVERSITET #AMPUSVEJ /DENSE MAJ I !ALBORG !ALBORG 3TADIUM (ARALD *ENSENS VEJ ¯ !ALBORG MAJ I (OLSTEBRO 2EGIONSHOSPITALET (OLSTEBRO , GkRDSVEJ (OLSTEBRO MAJ I 3OR 3OR !KADEMIS 3KOLE !KADEMIGRUN DEN 3OR MAJ I + BENHAVN )DR TTENS (US +URSUS OG KONFERENCECENTER "R NDBY 3TADION "R NDBY +ONFERENCERNE ER EN DEL AF KAMPAGNEN ±&RA STRESS TIL TRIV SEL² OG TILMELDING ER EFTER F RST TIL M LLE Pk WWW DFHNET DK UNDER ³KURSER OG UDDANNELSE´ $ET KOSTER KR AT DELTAGE , S MERE OM KAMPAGNEN Pk WWW ARBEJDSMILJOVIDEN DK TRIVSEL

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

(


Knappen til den sociale elevator 0]ca^_^[^V ^V Y^da]P[Xbc 9^WP]]T <hVX]S WPa bZaTeTc T] Q^V ^\ \­]bcTaQahSTaTb aTYbT cX[ b^RXP[Vad__T 3Tc WPa ^eTaaPbZTc WT]ST We^a b\TacTUd[Sc \­]bcTaQahSTa]T ^_[TeTa W^__Tc UaP bP\Ud]STcb Qd]S cX[ c^_ 05 BDB0= ?0D;B4=

¿<P] [¬bTa U^aV¬eTb WeXb \P] eX[ WPeT T] T]chSXV U^aZ[PaX]V _z We^aU^a [XVT ]Tc^_ SXbbT \T]]TbZTa cahZZTST _z Z]P__T] cX[ ST] b^RXP[T T[TePc^a \T] STaTb WXbc^aXTa U^ac¬[[Ta ^\ ST QPaaXTaTa STa U^aWX]SaTa P]SaT X Pc V­aT STc bP\\TÀ BzSP] bZaXeTa Y^da]P[Xbc ^V P]ca^_^[^V 9^WP]]T <hVX]S X U^a^aSTc cX[ bX] Q^V ¿>_SaXUc ½ \­]bcTaQahSTaT U^ac¬[[TaÀ STa ]Tc^_ Ta dSZ^\\Tc 4] Q^V ^\ ST ÌXccXVT Z[^VT ^V WT[SXVT STa ca^Sb Sza[XVT ^SSb Ta Q[TeTc T] ST[ PU bP\Ud]STcb T[XcT 3Tc Ta Q[P]Sc P]STc cXS[XVTaT PaQTYSb\X]X bcTa 9hccT 0]STabT] STa e^ZbTST ^_ _z =­a aTQa^ bP\\T] \TS bX] \^a b^\ ePa bhTabZT* \X[Y­\X]XbcTa 2^]]XT 7TSTVPPaS STa Ta SPccTa PU T] ZX^bZTYTa* cXS[XVTaT 1 > SXaTZc­a 0]STab :]dcbT] b^\ Z^\\Ta UaP Tc UPccXVc [P]SPaQTY STaWYT\ >V Q­a]TWYT\bQPa] ;XbQTcW I^a]X]V 0]STabT] b^\ Ta SXaTZc­a U^a Xc eXaZb^\WT ST] B_TRXP[XbcTa]T

QahSTaT ^V WTa ePa STc ^Vbz chST[XVc Pc ST \zccT Z]^Z[T \TVTc \TaT T]S \XV 9^WP]]T <hVX]Sb U^a¬[SaT Ta QTVVT PZPST \XZTaT ^V WT]STb UPa Ta \­]bcTaQahSTa WeX[ ZTc WPa bZ¬a_Tc WT]STb U^Zdb _z ST] b^RXP[T QPVVad]Sb QTchS]X]V qc Ta eXST] =^VTc P]STc Ta bXZZTaWTST] ^\ Pc ¿YTV Ta e¬aS Pc W­aT _zÀ 3T] U­[T[bT Uza \P] ch_XbZ X edVVTVPeT ]za \P] Z^\\Ta UaP T] PZPST\XZTaUP\X[XT ^V STc Ta ^Vbz T] Z[Pa U^aST[ cX[ TZbP\T] b^\ Ta [PVc P] _z bP\ cP[TU^a\ 4] TZbP\T]bU^a\ b^\ ST ÌTbcT \XSST[Z[PbbTQ­a] QTbcaXSTa \T] U^a Q­a] STa Z^\\Ta UaP Tc XZZT Q^V[XVc \X[Y­ ZP] STc e¬aT T] bc^a dSU^aSaX]V Pc \PcRWT TZbP\T]bZaP eT]T 1­a] X PaQTYSTa\X[Y­ [¬aTa XZZT Pc U­aT bXV UaT\ ^V STc Ta eXVcXVc Pc Zd]]T WeXb \P] eX[ ^_ X bP\Ud]STc

B^RXP[T T\XVaP]cTa T[[Ta Z[PbbTaTYbT]ST

8 Q^VT]b U^a^aS X]ca^SdRTaTa 9^WP]]T <hVX]S cP]ZT] ^\ Pc \P] QdaST QTcaPVcT \­]bcTa QahSTaT b^\ b^RXP[T T\XVaP]cTa STa aTbcT] ;¬aTa XZZT Pc U­aT bXV UaT\ PU STaTb [Xe eX[ U­[T Pc ST cP[Ta \TS U^a chST[XV 5^aUPccTaT] Ta XZZT bT[e \­]bcTaQahSTa \T] PRRT]c ^V Q[XeTa eTS \TS Pc Z[dSaT X ST X]SU­S WdbZTa chST[XVc UaP bX] TVT] bZ^[TVP]V WeT\ cTb ^\VP]VbU^a\Ta STa Z[PaTST bXV V^Sc dST] ST bc^aT P]bcaT] 9TV Ta XZZT QTVTYbcaTc U^a QTVaTQTc ¿\­] VT[bTa bcTaQahSTaÀ \T] YTV WPa QadVc STc U^aSX P[[T 9TV WPa VzTc X ¿cd]VTÀ U^[ZTbZ^[Ta _z eTS WePS STc QTchSTa 8 BeTaXVT QadVTa \P] ETbcTaQa^ ^V X WT[T \X] ^_e¬Zbc WPa YTV e¬aTc \TVTc ^_\¬aZb^\ _z We^a [Tc YTV b^\ QTVaTQTc Pc e¬aT ¿Z[PbbTaTYbT]STÀ ^V STc \XSST[Z[PbbTQPa] WPa Z[PaTc \XV \T]b \P]VT bh]Tb YTV Ta \TaT _a¬RXbc bXVTa Wd] D]STa X]cTaeXTfT]T Q[Te 9^WP]]T <hVX]S PU \X]T ZP\\TaPcTa \zccT b[XST X STc ½ ^UcT ^eTaaPbZTc ^eTa Pc QX[[TccT] cX[ b^RXP[Vad__T dST] Pc ^_]z bP\\T P]TaZT]ST[bT b^\ YTV WPa e¬aTc U^aW^[SbeXb Sha U^a \­]bcTaQahSTa 3Tc Ta ^_[PVc Pc STc Ta \TVTc be¬aTaT U^a ! ]T <P]VT PU ST\ QahSTa \TS STaTb UP\X[XTa VT]TaPcX^]b X]SeP]SaTaT Pc Vz cX[ TZbP\T] X 9TV eXSbcT V^Sc Pc STa ]^Z [z T] ST[ b\TacT SP]bZ 3T WPa X]VT] QPVVad]SbeXST] ^\ SP]bZ b_a^V ^V Zd[cda \TS WYT\\TUaP =^V[T PU \X]T X Pc e¬aT \­]bcTaQahSTa \T] Pc b\TacT] ePa bz VT]]T\VzT]ST ^V Uh[ScT bz \TVTc Z^\ QTSbcT eT]]Ta UaP d]XeTabXcTcTc ePa \­]bcTa B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

QPV _z \XV ?z ST] T]T bXST Ta ST X]cTaeXTfTST Uh[Sc \TS bc^[cWTS ^V V[¬ST _z ST] P]ST] bXST SdZZTa b\TacT] VP]V _z VP]V ^_ X STaTb [Xe ½ bT[e ]za ST Ta ^__T X T] W­Y P[STa <­] bcTaQahSTaT Ta U^aUd[Vc PU STaTb TVT] dbXZZTa WTS [XVT \TVTc We^a \P]VT Ë]T QTbchaT[bTb _^bcTa T[[Ta X\_^]TaT]ST ZPaaXTaTW^_ ST ZP] bZaXeT _z STaTb Re >V [XVT b^\ P]SaT T\XVaP] cTa bPe]Ta ST STaTb ^_aX]ST[bTb[P]S ^V ST \T]]TbZTa ST WPa U^a[PSc U^aSX ST] \T]cP[T PUbcP]S Q[Te U^a bc^a 3T bPe]Ta Tc ]Tce¬aZ ^V ST bPe]Ta T] \PbbT QPVVad]SbeXST] b^\ \XSST[Z[PbbT] Uza X]S \TS \^STa\¬[ZT]

CdbX]SeXb PU Z^STa 9^WP]]T <hVX]S d]STabcaTVTa Pc bT[e ^\ 3P]\PaZ QahbcTa bXV PU Pc e¬aT Tc PU eTaST]b \Tbc [XVT bP\Ud]S Ta STa cdbX]SeXb PU Z^STa U^a b_a^V X]SaTc]X]V ^_U­abT[ ^V ^\VP]Vb U^a\Ta STa bZX[[Ta ST b^RXP[T Z[PbbTa UaP WX]P]ST] 3Tc WP]S[Ta ^\ We^aSP] \P] _[PRTaTa bXV X eTaST] >\ \P] \TS bc­abcT ]Pcda[XVWTS bcX[[Ta bXV X U^aaTbcT a¬ZZT T[[Ta ^\ \P] \TS bP\\T ]Pcda[XVWTS VXeTa P]SaT [^e cX[ Pc QTbcT\\T ^eTa bXc [Xe ^V STcb aP\\Ta ?z b_­aVb\z[Tc ^\ STc Ta T] bP\Ud]Sb ZaXcXbZ Q^V Wd] WPa bZaTeTc bePaTa 9^WP]]T <hVX]S) 3Ta Ta \PbbTa PU bP\Ud]SbZaXcXZ X STc ST X]cTaeXTfTST bXVTa 3Tc Ta eXVcXVc Pc ST Uza U^acP[c STaTb WXbc^aXT U^a ch_XbZ Ta STc \XS ST[Z[PbbT] ^V ^eTaZ[PbbT] STa WTa _PcT]c _z Pc bZX[SaT 3P]\PaZ b_/b^RXP[aSV SZ ¿>_SaXUc ½ \­]bcTaQahSTaT U^ac¬[[TaÀ PU 9^WP]]T <hVX]S 5^a[PVTc 6h[ST]SP[ ! bXSTa !#( Za


1;o 1>6 9^WP]]T <hVX]S U (&% 9^da]P[Xbc _z SPVQ[PSTc 8]U^a\PcX^] 4ZbcTa] [TZc^a _z A^bZX[ST D]XeTabX cTcbRT]cTa 1PRWT[^a X bcPcbZd]SbZPQ ^V \PbcTa VaPS X P]ca^_^[^VX UaP :­QT]WPe]b D]XeTabXcTc ^V D]XeTabXch ^U BdbbTg CXS[XVTaT Y^da]P[Xbc _z FTTZT]SPeXbT] ^V 3P]\PaZb APSX^

Mønsterbrydere på toppen

EX QaX]VTa ËaT dSSaPV PU Q^VT] À>_SaXUcÀ We^a \­]bcTaQah STa]T U^ac¬[[Ta ^\ QPaaXTaTa _z eTY \^S bP\Ud]STcb c^_

7zaSc b[XS ¿9TV eXSbcT V^Sc Pc YTV Zd] Zd]]T Z[PaT \XV \TS WzaSc b[XS 9TV WPeST STc bzSP] Pc STa XZZT ePa ]^VT] b^\ bZd[[T cPVT \XV X ]^VTc b^\ WT[bc 9TV bZd[[T Zd]]T [TZ cXT] ^V YTV WPa P[cXS U^aQTaTSc \XV V^Sc 8 bcPacT] ST[cT YTV Z^]c^a \TS 9hccT 7X[ST] ^V <PYZT] 7Tbb]Ta b^\ ^Vbz ePa ]heP[VcT \T] b^\ ePa PZPST\XZTaT ^V STc b[^V \XV P[cXS We^aSP] ST Zd]]T [¬bT aP__^acTa XVT]]T\ ^V Ë]ST ST \Tbc RT]caP[T ST[T · >V 9hccT 7X[ST] b^\ QPaT c^V a­aTc ^V aX]VTST ^eTa X Tc \X]XbcTaXd\ ^V cP[cT \TS T\QTSb\¬]ST]T Bz bPS YTV STa ^V bPVST) Á3Tc ZP] Sd SP XZZT 3Tc Ta Y^ aTVTaX]VT]b T\QTSb\¬]SÂ \T] STc Zd]]T Wd] U^a bz WPeST T\QTSb\¬]ST]T Q^Tc _z ATVT]bT] \TS WT]STb UPa T[[Ta ^Vbz ZT]ScT Wd] ST\ UaP bX] bcdSXTcXS À 9hccT 0]STabT] cXS[XVTaT b^RXP[ST\^ZaPcXbZ PaQTYSb\X]XbcTa SPccTa PU T][XV bhTabZT

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (


±

9TV eXSbcT V^Sc Pc STa ]^Z [z T] ST[ b\TacT X Pc e¬aT \­]bcTaQahSTa \T] Pc b\TacT] ePa bz VT] ]T\VzT]ST ^V Uh[ScT bz \TVTc Z^\ QPV _z \XV 9^WP]]T <hVX]S

<P] bZP[ V­aT bXV d\PVT ¿9TV WPa P[cXS [¬ac PU \X]T U^a¬[SaT Pc \P] bZP[ V­aT bXV d\PVT _PbbT bX]T cX]V ^V e¬aT P]bePa[XV U^a bX]T TV]T eP[V 3Tc Ta \zbZT \TVTc ch_XbZ U^a U^a¬[SaT b^\ XZZT bT[e WPa T] dSSP]]T[bT Pc ST U^acaX]beXb ZP] [¬aT STaTb Q­a] Pc ST bZP[ _PbbT STaTb cX]V Bz \z Q­a]T]T bT[e Z[PaT aTbcT]À 2^]]XT 7TSTVPPaS Z[X\P ^V T]TaVX\X]XbcTa SPccTa PU ZX^bZTYTa

7d[[Ta X \X] P[\T]SP]]T[bT ¿;XVT b^\ P[[T P]SaT b^\ WPa [PeTc Tc Z¬\_T \X[Y­ bZXUcT bz U­[Ta \P] bXV cXc T] [X[[T b\d[T _z QTb­V XZZT. 9TV WPa ]^V[T VTeP[SXVT Wd[[Ta X \X] P[\T]SP]]T[bT U^a TZbT\_T[ \T] YTV ca^a P[SaXV STa Ta ]^VT] b^\ WPa c¬]Zc) Á7e^a Z^\\Ta Wd] UaP. 9TV Ta V^S cX[ Pc _PbbT X]S U^a YTV bZP]]Ta ST \T]]TbZTa b^\ YTV bXSSTa bP\\T] \TS 9TV ZP] bPVcT]b bXSST _z T] <XRWT[X] aTbcPdaP]c \TS T] Vad__T SXaTZc­aTa ^V cP[T ^\ Ë] eX] bT[e ^\ STc XZZT Ta \X] Q^[SVPST 9TV zQ]Ta T] ­[ ]za YTV bZP[ b[P__T PU ^V STc U­[Ta YTV X]VT] bZP\ eTS À ;XbQTcW I^a]XV 0]STabT] Q­a]TWYT\bQPa] SXaTZc­a U^a Xc eXaZb^\WTST] B_TRXP[XbcTa]T

;­baXeT[bT ¿3T P]SaT UaP \Xc bcdSXT bZd[[T QPaT [­baXeT bXV T] [X[[T b\d[T UaP STaTb PZPST\XZTaU^a¬[SaT bz ST bT[e Zd]]T Q[XeT PZPST\XZTaT 3T VXZ \zbZT X ]^VTc P]STc c­Y T]S STaTb U^a¬[SaT \T] ST QTVh]ScT XZZT Pc W­aT 9^W]]h ATX\Pa <X] X]SXeXSdPcX^]b_a^RTb U^aTVXZ _z cdbX]ST ]X eTPdTa 3T] ePa QzST ­Z^]^\XbZ b^RXP[ bT[e b_a^V[XV <X] \^a ^V UPa cP[cT eTbcbY¬[[P]SbZ 3Tc Ta YTV W^[Sc ^_ \TS U^a [¬]Vbc <TS eX[YT 5^aSX YTV bZP\\TST \XV ^eTa STc À :aXbcXP] 3Xc[Te 9T]bT] U^aUPccTa b­] PU W^b_XcP[baT]V­aX]VbZ^]T ^V b[PVcTaXPaQTYSTa

! B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (


Tæt på at følge lovens bogstav =hT d]STab­VT[bT UaP 0]ZTbchaT[bT] PUb[­aTa T]ZT[cT bZ­]WTSb_[TccTa X Z^\\d]Ta]Tb ^_U­[V]X]V X bPVTa \TS d]VT P]QaPVcT b^\ Uh[STa ' za

05 C8=0 9DD; A0B<DBB4= 5>C>) B20=?8G

=za T] d]V b^\ WPa e¬aTc P]QaPVc dST] U^a WYT\\Tc Uh[STa ' za ^_W­aTa P]QaX]VT[bT] U^a\T[c bTc <T] ST] d]VT WPa ZaPe _z X c¬c c¬c bP\PaQTYST \TS Z^\\d]T] Pc Uz [PVc T] _[P] U^a WePS STa bZP[ bZT UaT\^eTa ?[P]T] bZP[ [PeTb bT]Tbc Tc WP[ec za U­a ST] d]VT ad] STa \h]SXVWTSbP[STaT] >V T] eXVcXV ST[ X _[P]T] Ta ^\ ST] d]VT WPa QTW^e U^a TUcTae¬a]

;TeTa Z^\\d]Ta]T bz ^_ cX[ STc P]bePa.

8ZZT ST bc^aT _a^Q[T\Ta 7T]aXZ 4VT[d]S b^RXP[UPV[XV Z^^aSX]Pc^a X 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^a T]X]V WPa QTbZ¬UcXVTc bXV \TS P]QaX]VT[bTb^\azSTc X \P]VT za ^V WP] ZP[STa 0]ZTbchaT[bT]b PUS¬Z]X]V PU \P]V[Ta X bPVTa]T U^a ÁbZ­] WTSb_[TccTa 0]ZTbchaT[bT] WPa Y^ [PeTc T] U^a\P[XP d]STab­VT[bT We^a \P] XZZT ZXVVTa _z X]SW^[STc X bPVTa]T >V Y^ STa Ta ]^V[T bZ­]WTSb_[TccTa \T] XZZT ST bc^aT P[e^a[XVT _a^Q[T\Ta <TS ST aTV[Ta STa Ë]STb V­a Z^\ \d]Ta]T STc ^Z 7T]aXZ 4VT[d]S TUcTa[hbTa S^V T] U^aQTSaX]V PU STc TUcTae¬a] Z^\ \d]Ta]T cX[QhSTa ST d]VT EX eTS Pc Vad__T] PU d]VT P]QaPVcT Ta \TVTc bzaQPa _z P[[T ^\ azSTa ^V ST WPa QadV U^a T] WT[c b¬a[XV b^RXP[ bc­ccT ^V X]SbPcb b^\ YTV XZZT \T]Ta Z^\\d]Ta]T T[[Ta Y^QRT]caT]T U^a ST] bPVb bZh[S WPa U^Zdb _z X SPV 3XbbT d]VT WPa QadV U^a P[c STc TUcTae¬a] ST ZP] Uz U^a Pc Q[XeT a^QdbcT ]^Z cX[ Pc Zd]]T Z[PaT T] dSSP]]T[bT T[[Ta Tc PaQTYST ^V bZPQT bXV Tc [Xe 9^ ¬[SaT ST Q[XeTa U­a ST Uza ST] bc­ccT Y^ be¬aTaT Q[XeTa STc =za \P] U­abc Ta !' " ^V U^a TZbT\_T[ ShQc X]ST X Tc WPbW \XbQadV Ta STc aXVcXV be¬ac Pc V­aT ]^VTc bXVTa 7T]aXZ 4VT[d]S

3Tc WPa 0]ZTbchaT[bT] ZXVVTc _z X bX] caTSYT _aPZbXbd]STab­VT[bT _z P]QaX]VT[bTb^\azSTc >V bePaTc Ta QzST YP ^V ]TY AP__^acT] Á>_W­a PU P]QaX]VT[bT eTS STc ' za b[za UPbc Pc Z^\ \d]Ta]T _z ST] T]T bXST Ta [XSc dbXZaT ]za STc V¬[STa T] Z^aaTZc ^_U­[V]X]V X bPVTa]T \T] _z ST] P]ST] Pc \P] Ta \TVTc ^_\¬aZb^\ _z ^eTaVP]VT] UaP P]QaX]VT[bT cX[ Tc bT[ebc¬]SXVc [Xe U^a ST] d]VT D]STab­VT[bT] eXbTa Pc Z^\\d]Ta]T X (" _a^RT]c PU bPVTa]T XZZT ^_Uh[STa P[[T [^eT]b cYa/b^RXP[aSV SZ ZaPe <T] X c^ dS PU caT bPVTa SaTYTa STc bXV Zd] ^\ T] T]ZT[c QTcX]VT[bT b^\ XZZT Ta ^_Uh[Sc ?aPZbXbd]STab­VT[bT] Ta ST] caTSYT X a¬ZZT] _z P]QaX]VT[bTb^\azSTc ½ ch_XbZ Pc PUV­aT[bT] ^\ TUcTae¬a] bZP[ ^V T] dS[­QTa PU P]QaX]VT[bTbaTU^a\T] UaP ! % b^\ U^a_[XVcTST ca¬UUTb bT]Tbc Tc WP[ec za U­a ST] d]VT Uh[STa 0]ZTbchaT[bT] cX[ Pc [PeT T] bcPcXbcXbZ ^eTaezV]X]V PU ^\azSTc ' za 0]ZTbchaT[bT] b[za ^Vbz UPbc Pc STa VT]TaT[c XZZT \P]V[Ta S^Zd\T]cPcX^] T[[Ta ^_[hb]X] 50:C0 >< D=34AB 64;B4= VTa X bPVTa]T \T] Pc ST] eXST] Z^\\d]T] 0]ZTbchaT[bT] WPa d]STab­Vc "( bPVTa UaP & Z^\\d]Ta WPa XZZT QadVTb cX[ Pc ca¬UUT T] PUV­aT[bT ^\ 8 (" _Rc PU bPVTa]T ^_Uh[ScT Z^\\d]T] XZZT P[[T ZaPeT]T X [^eVXe]X]VT] U TZb TUcTae¬a] T[[Ta cX[ Pc aTeXSTaT ST] d]VTb 8 %" _Rc PU bPVTa]T \P]V[TST Zd] T] QTcX]VT[bT Pc Q[XeT ^_Uh[Sc WP]S[T_[P] 8 bc^ac bTc P[[T ST cX[U¬[ST We^a 7h__XVbcT UTY[ Ta Pc Z^\\d]Ta]T XZZT ^eTaW^[STa ZaPeTc ^\ Pc ca¬UUT WP]S[T_[P]T] aT]c UPZcXbZ aTeXSTaTb bZTa STc QTb[dc]X]V ^\ TUcTae¬a] bT]Tbc Tc WP[ec za U­a ST] d]VT Uh[STa ' za X bP\PaQTYST \TS ST] d]VT Â3Ta Ta bz[TSTb 8 ' _Rc PU bPVTa]T \P]V[Ta X]VT] T[[Ta Zd] Uz ^_[hb]X]VTa cP[T ^\ Pc bPVbQTWP]S[X]VT] X Z^\\d]Ta]T 8 %$ _Rc PU bPVTa]T Ta STa VXeTc bc­ccT cX[ TUcTae¬a] \T]b STa X # _Rc PU \P]V[Ta \TVTc [XSc cX[ Pc U­[VT [^eT]b Q^VbcPe bPVTa]T XZZT Ta cadUUTc QTb[dc]X]V ^\ U^acbPc bc­ccT TUcTa STc ' za Ud[Sc dS WTSSTa STc X aP__^acT] 8 c^ dS PU caT bPVTa WPa Z^\\d]Ta]T aTeXSTaTc ST] d]VTb WP]S[T_[P] 0]ZTbchaT[bT] P]QTUP[Ta Pc STc X [^eT] V­aTb 8 WP[eST[T] PU bPVTa]T Ta PUV­aT[bT] XZZT cadUUTc aTccXSXVc chST[XVTaT Pc STa bZP[ VT]]T\U­aTb T] bP\ ;«b 0]ZTbchaT[bT]b Á?aPZbXbd]STab¬VT[bT ^\ ^_W¬a PU P]QaX]VT[bT eTS STc cP[T \TS ST] d]VT ^V WP]S[T_[P]T] aTeXSTaTb ' zaÁ _z fff P]ZTbchaT[bT] SZ d]STa ]hWTSTa X]ST] ST] d]VT Uh[STa & za >V ^eTa U^a Z^\ \d]Ta]T P]QTUP[Ta \P] Pc bcPacT bPVbQTWP]S [X]VT] X V^S cXS B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

"


4[TeTa]T _z CX]VQYTaV ePa _z U^a]Pe] \TS AXcc SP Wd] QTb­VcT bZ^[T] ^V ST]b b^RXP[azSVXeTa

En døråbner i hverdagen på skolen >eTaQ^aV\TbcTa AXcc 1YTaaTVPPaS B ^V _PacXU¬[[T] <TccT 5aTSTaXZbT] bPccT bZ^[Tb^RXP[azS VXeTa CX]T 2^aSdP bc¬e]T U^a Pc W­aT ^\ WT]STb PaQTYST _z CX]VQYTaV BZ^[T X Tc b^RXP[c QT[PbcTc ^\azST dST] U^a :­QT]WPe] 1TVVT _^[XcXZTaT bTa bZ^[Tb^RXP[azSVXeTaT] b^\ T] WdacXV ^V TUUTZcXe _a^Q[T\[­bTa 05 BDB0= ?0D;B4= 5>C>) ?4C4A B A4=B4= 30B 1tA>

# B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (


?A>94:C B>280;Ao368E4A4 ?o B:>;4A=4 :­QT]WPe]b :^\\d]T TcPQ[TaTST X ! & ¿?a^YTZc B^RXP[azSVXeTaT _z BZ^[Ta]TÀ We^a cX b^RXP[azSVXeTaT Q[Te cX[Z]hccTc ST !$ \Tbc dSbPccT bZ^[Ta X :­QT]WPe] U^a Pc U^aQhVVT Pc QTZh\aX]VbQ­a]b _a^Q[T\Ta dSeXZ[Ta bXV ^V Q[XeTa bz P[e^a[XVT Pc T] X]SQTaTc]X]V Q[XeTa ]­SeT]SXV ^V UP\X[XT] STa\TS Q[XeTa T] b^RXP[ bPV ?a^YTZcTc Ta ]d dSeXSTc cX[ $ b^RXP[azSVXeTaT b^\ Ta U^aST[c _z !( bZ^[Ta

±

BZ^[Tb^RXP[azSVXeTaT b_aX]VTa QdaTPdZaPcXTc ^eTa ^V [­bTa _a^Q[T\Ta]T WdacXVTaT >eTaQ^aV\TbcTa AXcc 1YTaaTVPPaS TUcTa QTb­V _z CX]VQYTaV BZ^[T

4] PU ST bXSbcT SPVT X \Pacb Ta STa QTb­V dS ^eTa STc b¬SeP][XVT _z CX]VQYTaV BZ^[T >eTa Q^aV\TbcTa AXcc 1YTaaTVPPaS B WPa bP\\T] \TS bX] _PacXU¬[[T <TccT 5aTSTaXZbT] b^RXP[ ^aSU­aTa X 5^[ZTcX]VTc cPVTc cdaT] dS cX[ ST] ]^aSeTbc[XVT ZP]c PU :­QT]WPe] U^a Pc W­aT ^\ bZ^[Tb^RXP[azSVXeTa CX]T 2^aSdPb PaQTYST ½ ^V U^a VT]TaT[c Pc cPVT cT\_TaPcdaT] _z ST] b^RXP[ZaX\X]P[_a¬eT]cXeT X]SbPcb X Tc ^\azST STa WPa e¬aTc _a¬VTc PU da^[XVWTSTa 8 eX]cTaUTaXT] ! & ePa STa [XVT b^\ X ÌTaT P]SaT QhTa [P]STc ^eTa PUQa¬]SX]VTa ^V Z^] Ua^]cPcX^]Ta \T[[T\ d]VT ^V _^[XcX 3Ta Q[Te ^Vbz bPc X[S cX[ CX]VQYTaV BZ^[T b^\ STaU^a Ta d]STa aT]^eTaX]V >V X PdVdbc Q[Te T] Zd] ( zaXV \P]S Sa¬Qc PU bZdS c¬c _z bZ^[T] AXcc 1YTaaTVPPaS ^V <TccT 5aTSTaXZbT] Ë]STa eTY X]S XVT]]T\ ST \XS[TacXSXVT QPaPZ ZTa ^V Q[XeTa \^ScPVTc PU bZ^[T[TSTaT] b^\ VdXSTa ST\ eXSTaT cX[ CX]T 2^aSdP BT[e ^\ _aTbbT] Ta X]eXcTaTc WPa ST c^ _^[XcXZTaT ­]bZTc Pc WPeT bP\cP[T] \TS bZ^[Tb^RXP[azS VXeTaT] U^a bXV bT[e

_T]VT _z ½ YP d]SbZh[S dScahZZTc ½ Pc b[dZZT QaP]ST bT[e ^\ _T]VT]T Ta QTSaT VXeTc dS _z U^aTQhVVT[bT >Vbz AXcc 1YTaaTVPPaS dScahZZTa cX[UaTSbWTS \TS bZ^[Tb^RXP[azSVXeTaT]b X]SbPcb ^V UaT\ W¬eTa Pc _a^YTZcTc X W­Y VaPS ^Vbz WP]S[Ta ^\ Pc bXZaT ST] V^ST SXP[^V \T[[T\ 1­a]T ^V D]VS^\bU^aeP[c]X]VT] ^V B^RXP[U^aeP[c ]X]VT] bz ST XZZT ZP] bZdQQT bZh[ST] _z WX]P]ST] ]za STa U^a TZbT\_T[ XZZT Ta PVTaTc ^_cX\P[c X Q­a]TbPVTa 3Tc Ta PUV­aT]ST Pc Uz T] b^RXP[azSVXeTa dS b^\ WPa Z^]cPZc \TS QTVVT U^aeP[c]X]VTa ^V _z ST] \zST Q[XeTa Qa^QhVVTa 7d] ZP] b_aX]VT T] \PbbT QdaTPdZaPcX ^eTa ^V ZP] STaU^a WdacX VTaT e¬aT \TS cX[ Pc [­bT _a^Q[T\Ta]T AXcc 1YTaaTVPPaS eX[ XZZT PUeXbT Pc STa bZP[ P] b¬ccTb ÌTaT bZ^[Tb^RXP[azSVXeTaT \T] bXVTa) 3Tc Ta T] V^S XS| Pc P]b¬ccT ÌTaT bZ^[T b^RXP[azSVXeTaT X STc ^\UP]V eX WPa azS cX[ STc \T] YTV bh]Tb ^Vbz Pc STc Ta Ë]c Pc V­aT b^\ ]d We^a eX \z[aTccTa X]SbPcbT] ST ^\azSTa We^a STa Ta TZbcaP QadV U^a STc

7dacXV S­azQ]Ta

CX[Z]hccTc c^ bZ^[Ta

3T c^ _^[XcXZTaT Ta QTVTYbcaTST U^a CX]T 2^a SdPb X]SbPcb <TccT 5aTSTaXZbT] ZPaPZcTaXbT aTa bZ^[Tb^RXP[azSVXeTaT] b^\ T] S­azQ]Ta) 7d] ZP] V­aT cX]VT]T QTSaT WdacXVTaT ^V \TaT TUUTZcXec U^aSX Wd] WPa PSVP]V cX[ ST RT]caP[T PZc­aTa >V cXS QTchSTa \TVTc ]za \P] PaQTYSTa \TS cadTST Q­a] ^V d]VT 3Tc Ta eXVcXVc Pc Zd]]T Uz ST aXVcXVT PZc­aTa cX[ Pc \­STb WdacXVc ?z bXVc WzQTa YTV Pc Q­a]T]T bT[e ^_b­VTa CX]T 2^aSdP 8 STc WT[T cPVTc Ta bZ^[Tb^RXP[azSVXeTa _a^YTZcTc Tc TZbT\_T[ _z Pc STc ]hccTa ]za ST _a^UTbbX^]T[[T ahZZTa dS X WeTaSPVb[XeTc EX QadVTa P[c U^a \P]VT

4UcTa T] ad]Scda _z bZ^[T] We^a Q­a]T]T Ta _z U^a]Pe] \TS AXcc ^V VXeTa WT]ST Wz]S Ta STa cXS cX[ Pc X]cTaeXTfT bZ^[Tb^RXP[azSVXeTa CX]T 2^aSdP 7d] QTVh]ScT X Y^QQTc b^\\TaT] ! ' ^V WPa e¬aTc X Z^]cPZc \TS RP " Q­a] ^V STaTb UP\X[XTa X [­QTc PU STc U­abcT WP[eT za C^ SPVT ^\ dVT] Ta Wd] _z CX]VQYTaV BZ^[T c^ SPVT _z 7dbd\ BZ^[T ^V T] SPV _z b^RXP[U^aeP[c]X] VT] We^a Wd] Ta P]bPc 9TV ZP] \¬aZT Pc YTV Uza \TaT ^V \TaT caPe[c Y^ \TaT ¿ZT]ScÀ YTV Q[XeTa WTa _z bZ^[T] 9TV Sa­\\Ta ^\ Pc bXSST X Tc SXbZaTc WY­a]T

e¬Z UaP PS\X]XbcaPcX^]T] We^a Q­a]T]T Z^\\Ta b_^]cP]c ^V dST] ]­SeT]SXVeXb Pc U^ac¬[[T WeT\ ST Ta bXVTa CX]T 2^aSdP STa X SPV WPa [z]c _bhZ^[^VT]b Z^]c^a b^\ [XVVTa X bP\\T QPaPZ b^\ PS\X]XbcaPcX^]T] ?z Vad]S PU QaP]S aT]^eTaX]VT] WPa Wd] T]S]d XZZT UzTc bXc TVTc [^ZP[T 4] PU WT]STb eXVcXVbcT ^_VPeTa Ta bP\\T] \TS [¬aTa]T Pc Uz ­YT _z QTZh\aX]VbQ­a] SP STc Ta QTSaT U^a QPa]Tc Pc Uz WY¬[_ \TS b\z _a^Q[T\Ta _z Tc cXS[XVc cXSb_d]Zc T]S Pc _a^Q[T\Ta]T Uza [^e Pc e^ZbT B^\ TZbT\_T[ U^ac¬[[Ta CX]T 2^aSdP ^\ T] UP\X[XT We^a U^a ¬[SaT]T bZP[ bZX[[Tb 1Pa]Tc WPa STc X U^aeTYT] be¬ac ^V Uza \TVTc bc­ccT X bZ^[T aTVX Q[P]Sc P]STc UaP 0:C [¬aTaT] 0SU¬aS :^]cPZc ^V CaXebT[ aTS 9TV edaSTaTa Pc WeXb QPa]Tc XZZT Q[XeTa bP\\T] \TS bX] \^a X UP\X[XT]b Q^[XV eX[ STc \TSU­aT bZ^[TbZXUc U^a QPa]Tc \zbZT T] _TaX^ST b^\ Q^[XV[­b ^V STaPU T] \PbbT dbcP QX[XcTc b^\ WeTaZT] \^a T[[Ta QPa] eX[ Zd]]T Z[PaT 3Tc eX[ Q[XeT cX[ T] bc­aaT bPV X b^RXP[U^a eP[c]X]VT] 5^a Pc U^aTQhVVT STc Ta STc eXVcXVc Pc bc­ccT ^_ ^\ \^STaT] bz Wd] Uza WY¬[_ cX[ Pc cP[T bX] bPV X BcPcbU^aeP[c]X]VT] bz STc XZZT Q[XeTa WT]STb TZb\P]S STa Uza cX[ZT]Sc Q^[XVT] CX]T 2^aSdP Z^]cPZcTa bX] b^RXP[azSVXeTaZ^[ [TVP X SXbcaXZcTcb BTaeXRTQdcXZ ^V QTSTa WT]ST ^\ Pc aX]VT \^STaT] ^_ 3Tc c^V "$ \X]dccTa Pc U^ac¬[[T \^STaT] WePS eX V­a ^V Pc Uz aX]VTc cX[ \X] Z^[[TVP b^\ eX[ cPVT \TS \^STaT] X BcPcbU^aeP[c]X]VT] 3Tc V­a ]^VTc eTS \T]]TbZTa Pc Q[XeT cX[ T] ¿b^RXP[ bPVÀ bz STc Ta bd_TaUTSc Pc e¬aT \TS cX[ Pc VdXST UP\X[XTa dST] ^\ STc b^RXP[T bhbcT\ ]za STc Ta \d[XVc Pc [­bT _a^Q[T\Ta]T X ]^a\P[bhbcT\Tc B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

$


±

3Tc WP]S[Ta X W­Y VaPS ^\ cX[V¬]VT[XVWTS B^RXP[azSVXeTa CX]T 2^aSdP

BZ^[Tb^RXP[azSVXeTa CX]T 2^aSdP U^[ZTcX]Vb_^[XcXZTa <TccT 5aTSTaXZbT] ^V ^eTaQ^aV\TbcTa AXcc 1YTaaTVPPaS

:P] bcX[[T ST Ua¬ZZT b_­aVb\z[ 7d] ]¬e]Ta ^Vbz bPVTa We^a Q­a] aTPVTaTa _z Pc ST WPa ^_[TeTc e^[S T[[Ta bT[e e¬aTc dSbPc U^a e^[S 7Ta ZP] Wd] Z^]cPZcT <­SaTWY¬[_T] b^\ WPa Tc _a^YTZc U^a \­SaT ^V Q­a] \TS ^_[TeT[bTa ^\ e^[S =za CX]T 2^aSdP QTbZaXeTa bX] a^[[T b^\ bZ^[Tb^RXP[azSVXeTa [¬VVTa Wd] bc^a e¬Vc _z Pc Wd] Ta Tc ¿[^ZP[c cX[QdSÀ) 5^a ]^V[T PU UP\X[XTa]T X CX]VQYTaV Ta STc [P]Vc Pc cPVT ST RXaZP UT\ ZX[^\TcTa cX[ EP] [­bT We^a ST] ]¬a\TbcT 1^aVTabTaeXRT [XVVTa 7Ta _z bZ^[T] ZP] YTV Uz UPc X ST] PaPQXbZT [¬aTa STa PVTaTa c^[Z ^V eX ZP] WdacXVc hST azS ^V eTY[TS]X]V X Z^]ZaTcT b_­aVb\z[ 9TV ZP] WY¬[_T \TS T] ^_aX]V]X]V cX[ U^a TZbT\_T[ DS[¬]SX]VTbTaeXRT BcPcbU^aeP[c]X]VT] T[[Ta Q^[XVbT[bZPQTc 3Tc WP]S[Ta X W­Y VaPS ^\ cX[V¬]VT[XVWTS CX]T 2^aSdP W^[STa STbdST] \­STa \TS U^a¬[SaT ^V [¬aTaT We^a ST cP[Ta ^\ WeX[ZT U^aP]SaX]VTa STa Ta ]­SeT]SXVT U^a Pc d]SVz Pc _a^Q[T\Ta]T dSeXZ[Ta bXV >V WTa \T]Ta Wd] Pc Wd] WPa T] U^aRT X ZaPUc PU Pc Wd] Ta dSSP]]Tc cX[ ^V WPa TaUPaX]V \TS Pc b_­aVT X]S cX[ _aXePcT eP]bZT[XVWTSTa X UP\X[XT] 3Tc ZP] WP]S[T ^\ Pc STc Ta be¬ac Pc Z^\\T X Z^]cPZc \TS WYT\\Tc T[[Ta Pc QPa]Tc XZZT WPa \PS_PZZT T[[Ta bZXUcTc­Y \TS ;¬ aTa]T cPVTa bXV \Tbc PU STc STa bZTa X bZ^[T] \T]b YTV ^Vbz QTe¬VTa \XV X]S X UP\X[XT]b _aXePcbU¬aT WeX[ZTc ZP] e¬aT be¬ac U^a ]^V[T [¬aTaT 3Tc Ta [TccTaT U^a \XV Pc bcX[[T ST Ua¬ZZT ^V ]¬aVzT]ST b_­aVb\z[ SP YTV XZZT \­STa \^STaT] WeTa \^aVT] ]za Wd] PÌTeTaTa bXc QPa] <T] WeXb _a^Q[T\Ta]T b_XSbTa cX[ ^V STa bZP[ bZaXeTb T] d]STaaTc]X]V _z Tc QPa] Z^\\Ta % B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

CX]T 2^aSdP ^Vbz VTa]T _z QP]T] ^V WY¬[_Ta [¬aTa]T 3T ZP] e¬aT X ceXe[ ^\ We^a Q^\QP bcXbZ T] d]STaaTc]X]V bZP[ bZaXeTb U^a Pc WPeT ST] ­]bZTST TUUTZc 9TV cPVTa bPVbQTWP]S[Ta QaX[[Ta]T _z ^V U^ab­VTa Pc V­aT d]STaaTc]X]VT] bz Z^]ZaTc b^\ \d[XV) 7ePS WPa bZ^[T] VY^ac X]ScX[ ]d ^V WePS Ta cXSb_Tab_TZcXeTc ]za ¿Tc QPa] [¬]VT WPa dSeXbc bXV]P[Ta _z \XbcaXebT[À CP[Ta eX ^\ caT \z]TSTa Tc WP[ec T[[Ta WT[c za. 9TV ZP] ^Vbz ST[cPVT X Tc \­ST We^a d]STaaTc]X]VT] VT]]T\Vzb \TS UP\X[XT] ½ ^V P[[TaTST WTa b_­aVT ^\ UP\X[XT] eX[ VXeT bP\chZZT cX[ Pc [¬aTaT] \z Q[XeT ^aXT]cTaTc ^\ WePS STa bZTa X STaTb bPV CX]T 2^aSdP U^ab­VTa ^Vbz _z P]SaT \zSTa Pc S¬\\T ^_ U^a Pc [¬aTa]T WPe]Ta X ¿eX Uza P[SaXV ]^VTc Pc eXST c^\ad\\TcÀ TUcTa Pc WPeT X]SQTaTccTc Tc QPa] 7d] V­a bXV d\PVT \TS Pc WY¬[_T [¬aTa]T \TS Pc bZPUUT eXST] ^\ WePS U^aeP[c]X]VT] _[P][¬VVTa PU X]SbPc bTa ^eTa U^a Tc QPa] 7eXb T] [¬aTa Z^\\Ta ^V U^ac¬[[Ta \XV Pc Wd] Ta UadbcaTaTc ^eTa Pc Wd] \P]V[Ta eXST] ^\ WePS STa bZTa \TS Tc QPa] ZP] YTV bXVT cX[ bPVbQTWP]S[TaT] X Z^\\d]T] Pc STc Ta eXVcXVc Pc STa Q[XeTa TcPQ[TaTc Tc ]Tce¬aZb \­ST \TS QPa]Tcb UP\X[XT ^V bPVbQTWP]S[Ta We^a QPa]Tcb Z[PbbT[¬aTa ^Vbz ST[cPVTa 9TV WPa V^ST Z^]cPZcTa X ^V \TS Pc YTV Ta P]bPc PU b^RXP[U^aeP[c]X]VT] ½ ^V cXS[XVTaT WPa PaQTYSTc b^\ bPVbQTWP]S[Ta 9TV QadVTa \Xc QPV[P]S aXVcXV \TVTc >V YTV ZP] VXeT ST STa b\z QTbZTSTa b^\ ahZZTa X ST] aXVcXVT aTc]X]V ^V Uza ST aT[TeP]cT \T]]TbZTa cX[ Pc cP[T bP\\T] b_/b^RXP[aSV SZ

3>:D<4=C0C8>= '% _a^RT]c PU bZ^[Tb^RXP[azSVXeTaT bZ^[T[TSTaT ^V Q­a]TUP\[XTcTP\ RWTUTa \T]Ta Pc _a^YTZcTc X ]^VT] T[[Ta X W­Y VaPS VXeTa T] QTSaT \d[XVWTS U^a Pc U^aTQhVVT Pc Q­a]b eP]bZT[XVWTSTa dSeXZ[Ta bXV 3T cX bZ^[Tb^RXP[azSVXeTaT X :­QT]WPe] WPa X STc U­abcT za e¬aTc X Z^]cPZc \TS "$# UP\X[XTa ½ ^eTa WP[eST[T] PU Z^]cPZ cTa]T Ta bZPQc VT]]T\ T] [¬aTa 3Ta WPa e¬aTc ÌTbc WT]eT]ST[bTa ^\ PSU¬aSb_a^Q[T\Ta bZ^[TUaPe¬a ^V _a^Q[T\Ta X U^aQX]ST[bT \TS bZX[b\XbbT 8 !' _a^RT]c PU bPVTa]T Ta STa U^aTcPVTc T] d]STaaTc]X]V ^V X \X]Sbc &$ _a^RT]c PU bPVTa]T Ta STa Z^\\Tc T] PUZ[PaX]V

7E03 :0= B:>;4B>280;Ao368E4A4. 5^a\z[Tc \TS bZ^[Tb^RXP[azSVXeTa]T Ta) 0c U^aQhVVT Pc Q­a]T]Tb eP]bZT[XVWT STa dSeXZ[Ta bXV 0c UaT\\T Z^\\d]XZPcX^]T] \T[[T\ UP\X[XTa]T ^V STc b^RXP[T bhbcT\ 0c UaT\\T ST] VT]bXSXVT U^abczT[bT ^V SXP[^V \T[[T\ UP\X[XTa]T ^V bZ^[T] 0c bXZaT SXP[^VT] \T[[T\ b^RXP[RT]cTa ^V bZ^[T ]za STa U^aTcPVTb d]STaaTc ]X]VTa ^V bZ^[TdScP[T[bTa X U^aW^[S cX[ bZ^[T]b Q­a] 0c d]STabc­ccT bZ^[T] X Pc b^RXP[U^a eP[c]X]VT] \^ScPVTa ZeP[XËRTaTST d]STaaTc]X]VTa ^\ Q­a] \TS QTW^e U^a b¬a[XV bc­ccT ]za QPa]Tcb _a^Q[T\Ta XZZT ZP] PUWY¬[_Tb VT]]T\ ST bc­ccT Ud]ZcX^]Ta bZ^[T] ]^a\P[c ca¬ZZTa _z :X[ST) 7P[eeTYbTeP[dTaX]V PU ¿?a^YTZc B^RXP[azS VXeTaT _z BZ^[Ta]T¿ :¬QT]WPe]b B^RXP[U^aeP[c ]X]V ]^eT\QTa ! '


Seniorerne fylder 20 år BT]X^aTa Ta T] Qa^VTc bZPaT PU TaUPa]T UPVU^[Z b^\ WPa e¬aTc \TS cX[ QzST dSeXZ[X]V ^V cX[QPVTeXZ[X]V PU STc b^RXP[T PaQTYST

5^a\P]S U^a BT]X^abTZcX^T] 0]XcP 1PaU^S bXSSTa \XSc U^a

05 0=8C0 10A5>3 5>A<0=3 5>A B4=8>AB4:C8>=4=

BT]X^abP\PaQTYSTc X 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^a T]X]V Uh[STa ! za 7T[VT 0]STabT] UaP oaWdb bc^S U^a ST X]S[TST]ST ­eT[bTa cX[ Pc Uz TcPQ [TaTc T] bT]X^aVad__T X 3B U^a _T]bX^]TaTST b^RXP[azSVXeTaT ^V ST] bcXUcT]ST VT]TaP[U^a bP\[X]V UP]Sc bcTS X \Pacb (( >V STc bZP[ e¬aT P][TS]X]VT] cX[ Pc U^ac¬[[T YTa [XSc ^\ bT]X^abTZcX^]T] B^\ bXST] ('( za Ta e^ZbTc UaP T] Wz]SUd[S cX[ Z]P_ & \TS[T\\Ta 4a Sd $ za T[[Ta STa^eTa bz [¬b cahVc eXSTaT 3d Ta Q[P]Sc ^b U­a Sd eTS PU STc H]VaT \TS[T\\Ta ZP] b_aX]VT ^eTa WTa ^V eT]cT cX[ ]¬bcT VP]V eX U­aTa ^b UaT\ 5^a\z[Tc \TS ST]]T PacXZT[ Ta ZPbcT bh] [XVWTS _z bT]X^abTZcX^]T]b [Xe ^V \d[XVWTSTa ^V VXeT ÌTaT PU YTa [hbc ^V X]b_XaPcX^] cX[ Pc U^acb¬ccT \TS[T\bZPQTc X 3B ^Vbz TUcTa PaQTYSb^_W­a BT[e ^\ STc ZP] e¬aT T] [hZZT Pc b[X__T Y^QQTc ^V STc SPV[XVT a¬b bz ZP] STc ^Vbz e¬aT aXVcXV bY^ec U^acbPc Pc W^[ST Z^]cPZc ^V bP\e¬a cX[ cXS[XVTaT Z^[[TVTa T[[Ta bP\PaQTYSb_Pac]TaT 3T ÌTbcT PU ^b Ta Y^ PaQTYSbbZPSTST X ST] U^abcP]S Pc ST] b^RXP[T X]SUP[SbeX]ZT[ cX[ ST ÌTbcT b_­aVb\z[ bXSSTa b^\ T] _¬[ X Z­STc

\TS QXbcP]Sb[^e SPV_T]VTaTU^a\ ^V _T]bX^]baTU^a\ ^V PUbZPUUT[bT PU T] a¬ZZT b¬aX]bcXcdcX^]Ta B^RXP[azSVXeTa]T W^[Sc STaTb X]Sc^V X Z^\\d]Ta]Tb QXbcP]SbPUST[X]VTa \TS cXST]b XSTTa ^\ WT[WTSb^aXT] cTaTc X]SbPcb ^V T]bcaT]VTc bhbcT\ >V T] e^ZbT]ST QTeXSbcWTS ^\ Pc b^RXP[c PaQTYST ^V b^RXP[azSVXeTaT] WPa T] _^[XcXbZ Ud]ZcX^] X bP\Ud] STc 3Ta Q[Te bPc b_­aVb\z[bcTV] eTS ^\ XZZT STc ePa \TaT e¬bT]c[XVc Pc PaQTYST _z [^ZP[bP\Ud]Sb]XeTPd ^V \TS ST ^eTa^aS]TST aP\\Ta X bcTSTc U^a ½ T[[Ta bP\cXSXV \TS ½ Pc WY¬[_T bc­ccT ST] T]ZT[cT 5^a ]d Pc bXVT STc d[caPZ^ac

E^aTb PaaP]VT\T]cTa BT]X^aTa]T X ^V ^\ZaX]V oaWdb ePa X]ScX[ U^a ]^V[T za bXST] ST U­aT]ST ½ X bT]X^abP\\T]W¬]V 8 ST bT]TbcT caT ËaT za Ta ST c^ ­eaXVT aTVX^]Ta Z^\\Tc WT[c ^_ X ^\SaTY]X]VTa DS^eTa zab\­ST \TS VT]TaP[U^abP\ [X]V X \PY dSQhSTb STa ]d ! PaaP]VT\T]cTa za[XVc _z [P]Sb_[P] ½ RP ËaT X WeTa aTVX^] 0aaP]VT\T]cTa b^\ b_¬]STa eXSc UaP STc b]¬eTac b^RXP[UPV[XVT cX[ VdXSTST ad]ScdaT _z dSeP[VcT VT^VaPËbZT T[[Ta Zd[cd aT[[T bTe¬aSXVWTSTa =^V[T PaaP]VT\T]cTa Ta VaPcXb 0]SaT ½ ^V STc Ta ST ÌTbcT ½ Z^bcTa Tc _Pa Wz]S­aTa 1TeX[[X]VT] UaP 3B a¬ZZTa XZZT cX[ STc WT[T 3Ta Ta _[PSb cX[ \TaT X bT]X^abP\\T]W¬]V 7eXb STa Ta [hbc ^V XSTTa bz ZP] T] bT]X^abTZcX^] ad\\T \P]VT e¬aSXUd[ST T[T\T]cTa ½ UaP STc UPV[XVT cX[ STc UY^[[TST 5aP UaXeX[[XVc PaQTYST cX[ ]PccTaVP[TcdaT 5aP b^RXP[_^[XcXbZ PaQTYSbVad__T cX[ bP]VZ^a >V VTa]T T] Q[P]SX]V PU ST ]¬e]cT T[T\T]cTa

<z[Vad__Ta U^a ST]]T PacXZT[ Ta _aX\¬ac) 3T] _^[XcXbZT Ud]ZcX^] BT]X^aTa Ta T] Qa^VTc bZPaT PU TaUPa]T UPVU^[Z b^\ WPa e¬aTc \TS cX[ QzST dSeXZ[X]V ^V cX[QP VTeXZ[X]V PU STc b^RXP[T PaQTYST =^V[T PU ^b Ta UaP ST] cXS We^a STc b^RXP[T PaQTYST X <­SaT WY¬[_ ATeP[XSTaX]VbRT]cTa 5P\X[XTeTY[TS]X]V ^V W^b_XcP[Ta VPe eXST aP\\Ta U^a Pc U^ZdbTaT _z ST] T]ZT[cT Z[XT]cb UP\X[XTb QTW^e U^a WY¬[_ bP\cXSXV \TS Pc b^RXP[Z^]c^aTa]T X Z^\\d]Ta]T bcaP\cP]STc PS\X]XbcaTaTST ST] SPe¬aT]ST U^ab^aVb[^e ½ \TS Z^\\d]P[c dSSP]]TST Z^]c^aPbbXbcT]cTa 5[TaT PU ^b Ta UaP cXST] TUcTa Z^\\d]P[aTU^a \T] P[cbz ST] UaP (& ÂTa]T ^V b^RXP[aTU^a\

ST \TS[T\\Ta STa Ta _z TUcTa[­] U­acXSb T[[Ta P[STab_T]bX^] b^\ eX XZZT PZcdT[c WPa Z^]cPZc \TS cX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTa b^\ bZP[ X]U^a\TaT ST \TS[T\\Ta STa Ta _z eTY cX[ TUcTa[­] T[[Ta U­acXSb T[[Ta P[STab_T]bX^] ^\ bT]X^abTZcX^]T]b TZbXbcT]b WP[eVP\[T b^RXP[azSVXeTaT b^\ bZP[ WdbZT _z Pc STa Ta Tc bT]X^a[Xe U^adST 3BÂ W^eTSQTbchaT[bT b^\ bZP[ WdbZT Pc bT]X^abTZcX^]T] Ta T] aXVcXV V^S ^V b^RXP[ ^_Ë]ST[bT ]za eX ]¬bcT VP]V b­VTa ^\ ÌTaT _T]VT cX[ ÌTaT \TS[T\\Ta BT]X^abTZcX^]T] W^[STa bXc zab\­ST \TS VT]TaP[U^abP\[X]V " # \PY _z Ah ?PaZW^cT[ ?z 3BÂ WYT\\TbXST fff b^RXP[aSV SZ bT]X^a bTZcX^] ZP] 8 Ë]ST ST] PZcdT[[T QTbchaT[bT b^\ 8 bTa _z QX[[TSTc ^V Z^]cPZcT ^b

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

&


Slip kompetencerne fri :^\_TcT]RTa ^V ZeP[XËZPcX^]Ta Ud]VTaTa b^\ QdUUTa \^S bcaTbb ^V QT[Pbc]X]V eXbTa T] ]h PaQTYSb\X[Y­d]STab­VT[bT 05 940==4CC4 D;=8CB 9>DA=0;8BC 8;;DBCA0C8>=) :0CA84 2;0=C4

STaU^a XZZT Zd] hST[bTa cX[ VPe] U^a Q^aVTa]T \T] ^Vbz Pa QTYST dSU^[ST[bT dSeXZ[X]V ^V bd]SWTS cX[ \TSPaQTYSTa]T 3T ËaT PaQTYSb_[PSbTa STa VT]TaTaTST \Tbc bcaTbb ^V ]TSb[XS]X]V WPeST \TaT T]S S^QQT[c bz W­Yc bhVTUaPe¬a Q[P]Sc \TSPaQTYSTa]T 3TbdST] ËZ ST \X]SaT T]S WP[ec bz \TVTc bd_TaeXbX^] b^\ \TSPaQTYSTa]T UaP ST ­eaXVT PaQTYSb_[PSbTa 8b¬a _z ST \Tbc bcaTbbQT[PbcTST PaQTYSb _[PSbTa dSST[Ta \TSPaQTYSTa]T ]PZZTSaPV cX[ [TST[bT] 9­aVT] <­[[Ta U^a \P]VT[ _z bh][XVWTS 3T TUcTab_­aVTa \TaT \PaZP]c 2WaXbcXP]bT] [TST[bT ^V \TaT Z^^aSX]TaX]V ^V bchaX]V) ¿ · ]d SP ST WPa [PeTc STc STa QPQT[bcza] _Tab^]P[T \¬bbXVc We^a eX WPa UzTc ST] STa [TST[bT ^eT]_z 3Tc Ta Y^ Ud[Sbc¬]SXVc d^eTabZdT[XVc WeT\ STa V­a WePS WeT\ \T Bd]SWTS cX[ \TSPaQTYSTa]T ]Ta WePS WeT\ bXVTa WePS ^V WePS b]PZZTa eX ^\ QPVTUcTa 5aXV­aT[bT PU Z^\_TcT]RTa]T QTchSTa S^V [XVT bz \TVTc U^a \TSPaQTYSTa]Tb \d[XVWTSTa U^a _Tab^][XV dSeXZ[X]V ^V · À U^aZ[PaTa T] b^RXP[azSVXeTa X d]STab­VT[bT] ?z ST [Pec QT[PbcTST PaQTYSb_[PSbTa ePa \P]VT ^_VPeTa caXebT[ 4c V^Sc PaQTYSb\X[Y­ bZPQTb eTS Pc UYTa]T dbd]ST QT[Pbc]X]VTa \T] ^Vbz eTS Pc b­aVT U^a Vd]bcXVT aP\\Ta dSST[TVTaTST ^V ST T]ZT[cT cTP\ bPVbQTWP]S[TaT WPeST UzTc cX[ZT]Sc P]bePa ^V QTU­YT[bTa 6ad__T[TSTa]T Q[Te U^a Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]V cX[ \TSPaQTYSTa]T U^ac¬[[Ta QTbZaTeTc ^eTaeTYT]ST b^\ V^ST cX[ Pc dSbcXZZT aP\\Ta ^V 9­aVT] <­[[Ta 2WaXbcXP]bT]) bcadZcdaTa bz STa ePa aX\T[XV Z[PaWTS ^eTa a^[[Ta ^V Ud]Z 3Tc Ta Tc QaTSc bP\b_X[ PU UPZc^aTa STa UaT\\Ta STc cX^]Ta 3Tc Pc e¬aT X]U^a\TaTc ^V ZT]ST ST] ]¬a\TbcT V^ST ^V dSeXZ[T]ST PaQTYSb\X[Y­ \T] VT]TaT[c WPa U^a UaT\cXS Ta ^Vbz Tc \TVTc ZaXcXbZ _d]Zc) eP[c]X]VTa \TS Tc [Pec bcaTbb\X[Y­ T] [TST[bT STa b¬ccTa Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]V [¬aX]V X PaQTYSTc ^V bd_TaeXbX^] W­Yc ¿8]U^a\PcX^]Ta ½ ]za STc \P]V[Ta bhSTa UadbcaPcX^]Ta]T _z SPVb^aST]T] 3T] Z^\_TcT]cT ^aVP]XbPcX^] _a^SdRTaTa ^eTa ^V U^[Z \XbcTa aTb_TZc U^a [TST[bT]À bXVTa T] cX[[XSbaT _a¬bT]cP]c U^a TZbT\_T[ 7TadS^eTa _TVTa bPVbQTWP]S [Ta]T ^Vbz _z U^aQTSaX]VTa VT]]T\ ÌTaT \d[XVWTSTa U^a 50:C0 >< ?A80< ZdabTa ^V dSSP]]T[bTa \TaT cXS cX[ ST] T]ZT[cT Q^aVTa [XSc ?A80< ?bhZ^b^RXP[T ATbb^daRTa 8 0aQTYSTc \TS <T]]TbZTa Ta Tc c^ ST[c U¬aaT bPVTa ^V T] \TaT aTcU¬aSXV [­] ¿0[\X]ST[XV bd]S U^a]dUc STa ]d Ta S^Zd\T]cTaTcÀ ZP[STa U^abZTa ^V RP]S _bhRW 9­aVT] <­[[Ta 2WaXbcXP]bT] 20B0b aTbd[cPcTa UaP U^abZ]X]Vb_a^YTZcTc ?A80< ?a^YTZcTc eXbTa T] Z[Pa bP\\T]W¬]V \T[[T\ bcaTbb QT[Pbc]X]V ^V \d[XVWTSTa U^a [¬aX]V CTbT] ePa Pc Z^\_T cT]RT W^b ST] T]ZT[cT ^V X ^aVP]XbPcX^]T] ZP] PUWY¬[_T T[[Ta \^STaTaT bcaTbb ^V U­[T[bTb\¬bbXV ]TSb[XS]X]V >V cTbT] Q[Te QTZa¬UcTc) <TSPaQTYSTa]T ^V STaTb Z^\_TcT]RTa PUV­a ST] ^UUT]c[XVT eXaZb^\WTSb hST[bTa 3TaU^a Ta STc eXVcXVc Pc bZPQT T] ^aVP]X bPcX^] We^a Z^\_TcT]RTa]T Áb[X__Tb UaXÂ U^aZ[PaTa U^abZTaT]

U^abZ]X]Vb_a^YTZc ^\ _^cT]cXP[Ta U^a [¬aX]V _z PaQTYSb_[PSbT] 3Tc Q[Te bPc X VP]V U­a Z^\\d]P[aTU^a\T] ^V Ta PUb[dccTc X STRT\QTa ! ' 8 _a^YTZcTcb ST[ 8 Ta STa Xb¬a U^Zdb _z STc X]SXeXSdT[[T ]XeTPd We^a Z]P_ ( bPVbQTWP]S[TaT U^aST[c _z ! Z^\\d]Ta QTbePaTST STc ^\UPccT]ST b_­aVT bZT\P ^\ _bhZXbZ PaQTYSb\X[Y­ ^V WT[QaTS 8 _a^YTZcTcb ST[ 88 Ta U^Zdb _z STc ^aVP]XbPc^aXbZT ]XeTPd >ccT PaQTYSbbcTSTa We^aPU ËaT Ta _[PRTaTc X WT]W^[Sb eXb ST] [PeTbcT ^V ST] W­YTbcT T]ST PU bcaTbbbZP[PT] Ta Q[TeTc d]STab­Vc bh bcT\PcXbZ VT]]T\ PaQTYSb_[PSbQTb­V X]cTaeXTfb \TS dSeP[VcT \TSPaQTYSTaT ^V P]P[hbT PU bZaXUc[XVT \PcTaXP[Ta UaP PaQTYSb_[PSbTa]T 0aQTYSb_[PSbTa]T Ta X]ST] U^a QTbZ¬UcXVT[bTb ^V Q­a]T ^V UP\X[XT^\azSTc 1PV _a^YTZcTc bcza 0aQTYSb_bhZ^[^VXbZ PUST[X]V ?bhZ^[^VXbZ 8]bcXcdc X oaWdb ^V 2T]cTa U^a 0[cTa]PcXe BP\Ud]SbP]P[hbT 20B0 ;«b aP__^acT]b ST[ 88) Wcc_) fff RPbP P]P[hbT SZ Ê[Tb _SU >aVP]XbPc^aXbZN Z^\_TcT]RT?A80<NST[aP__^acN& _SU

' B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

Bc­abc [¬aX]V X bT[eT PaQTYSTc 4ZbcTa]T ZdabTa Z^]UTaT]RTa ^V TUcTa ^V eXSTaTdSSP] ]T[bT WP[cTa ^eTa WT[T [X]YT]) ?z ST ÌTbcT PaQTYSb_[PSbTa VXZ aTc^aXZZT] _z Pc STc Ta ST] T]ZT[cT \TSPaQTYSTab TVTc P]bePa Pc b­aVT U^a TUcTa dSSP]]T[bT T[[Ta eXSTaTdSSP]]T[bT BT[e ^\ [¬aX]V X Pa QTYSTc Ta \TVTc RT]caP[c Ta STa X]VT] ceXe[ ^\ Pc TZbcTa] dSSP]]T[bT ZP] VXeT Tc UPV[XVc [­Uc ^V T] ¿aTÌTZbX^]T]bSX bcP]RTÀ cX[ PaQTYSb_[PSbT] 3Tbe¬aaT Ta \XS[Ta]T VT]TaT[c dU^abZP\\Tc b\z bXVTa 9­aVT] <­[[Ta 2WaXbcXP]bT] 5^abZTa]T WPa X _a^YTZcTc b­Vc TUcTa _^cT]cXP[Ta U^a Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]V X]ST] U^a ËaT ¿[¬aX]Vbad\À ½ ]T\ [XV X bT[eT PaQTYSTc X ^aVP]XbPcX^]T] X cTZ]^[^VXT] ^V X [TST[bTbaTVX 3T] W­YTbc _aX^aXcTaTST [¬aX]V eXbcT bXV Pc


±

<TSPaQTYSTa]T ^V STaTb Z^\_TcT]RTa PUV­a ST] ^UUT]c[XVT eXaZb^\WTSb hST[bTa 3TaU^a Ta STc eXVcXVc Pc bZPQT T] ^aVP ]XbPcX^] We^a Z^\_TcT]RTa]T Âb[X__Tb UaXÂ

e¬aT [¬aX]V X bT[eT PaQTYSTc ?z ST [Pec QT[PbcTST PaQTYSb _[PSbTa _aX^aXcTaTa [TST[bT] aP\\Ta ^V \d[XVWTSTa U^a UTTSQPRZ W­Yc U^ac¬[[Ta 9­aVT] <­[[Ta 2WaXbcXP]bT]) 5TTSQPRZ Ë]STa bcTS eTS UPV[XVT bPVb\­STa We^a [TST aT] bXSSTa \TS eTS Q^aSTc eTS bd_TaeXbX^] ½ Z^[[TVXP[c ^V \TS TZbcTa] bd_TaeXb^a ½ ^V eTS bhbcT\PcXbZ ZeP[XcTcb Z^]ca^[ We^a [TSTaT] Ta X SXP[^V \TS \TSPaQTYSTaT] ^\ bPVTa 7TadS^eTa Ta STc ¿c^ b¬c ­Y]TÀ _z bPVbPUV­aT[bTa X XZZT adcX]T_a¬VTST ^_VPeTa bP\PaQTYST ^V U¬[[TbbZPQ X STc SPV[XVT PaQTYST ^V \d[XVWTS U^a dSeTZb[X]V PU UPV[XV eXST] ^V TaUPaX]VTa 4]ST[XV WPa PaQTYSb_[PSbTa \TS Tc

V^Sc PaQTYSb\X[Y­ \T]c^a^aS]X]V ^V T[[Ta bhbcT\PcXbZ ^_[¬aX]V PU ]hT 4] PU e^aTb PaQTYSbWh_^cTbTa ePa Pc Tc bdRRTb_PaP\T cTa U^a T] Z^\_TcT]c ^aVP]XbPcX^] Ta ST[b Pc cX[_PbbT ^aVP ]XbPcX^]T] cX[ ST U^a\T[[T ZaPe ST[b Pc bXZaT X]cTa] PRRT_c PU U^aP]SaX]VTa]T ^V STaTb Z^]bTZeT]bTa 7ePS STc U­abcT P]Vza bz UP]Sc eX Pc PaQTYSb_[PSbTa]T [P]Vc WT] PS eTYT] Ta cX[_PbbTc ST ]hT ZaPe <T] VT]TaT[c bTc Z]XQTa STc \TaT \TS Pc bZPQT PRRT_c PU U^aP]SaX]VTa]T Q[P]Sc \TSPaQTY STa]T ^V PRRT_c PU ST] ]hT ¬]SaTST UPV[XVT _aPZbXb bXVTa U^abZTaT] ]]]] ]]]aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ

konference

Retssikkerhed i den sociale sektor ATcbbXZZTaWTSbU^]ST] ^V 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V X]eXcTaTa cX[ Z^]UTaT]RT ^\ aTcbbXZZTaWTST] _z STc b^RXP[T ^\azST % \PY ! ( Z[ " & " X ;P]SbcX]VbbP[T] _z 2WaXbcXP]bQ^aV 5^Zdb Ta _z ST ]hT aTV[Ta _z Q­a]T^\azSTc \TS Q[P]Sc P]STc [^eU^ab[PV ^\ ceP]VbPS^_ cX^] \d[XVWTS U^a UPbcW^[ST[bT PU P]QaX]VT[bT U^a¬[SaT_z[¬V ^V d]VT_z[¬V bP\c _z ST] UPZcXbZT aTcbbXZZTaWTS U^a WP]SXRP__TST Q^aVTaT ^V U^a Q^aVTaT STa bZP[ VT]]T\Vz Tc X]cTVaPcX^]bU^a[­Q X 3P]\PaZ " ) ET[Z^\bc ?a^UTbb^a >[T 4b_TabT] U^a\P]S U^a ATcbbXZ ZTaWTSbU^]ST] " ) >_SaPVT[bT PU Q­a] \TS ­Z^]^\XbZT ^V b^RXP[_^[XcXbZT bP]ZcX^]Ta ½ WXScXSXVT TaUPaX]VTa ^V ]hT aTV[Ta ^\ ceP]VbPS^_cX^] U^a¬[SaT_z[¬V ^V d]VT_z[¬V >_[¬V eTS 1TccX]P ?^bc U^a\P]S U^a 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

" #$) ATcbbXZZTaWTSb\¬bbXVT _a^Q[T\Ta eTS ceP]VbPS^_cX^] PU Q­a] ^V eTS UPbcW^[ ST[bT PU P]QaX]VT[bTa >_[¬V eTS 0]]TccT :a^]Q^aV [TZc^a eTS :­QT]WPe]b D]XeTabXcTc # ! ) ATcbbXZZTaWTS U^a WP]SXRP__TST ½ We^aSP] bTa ST] eXaZT[XVT eTaST] dS. >_[¬V eTS ?^d[ ; ]TQ^aV cXS[XVTaT [P]SbU^a \P]S U^a 3P]bZ 1[X]STbP\Ud]S ^V aT_a¬ bT]cP]c U^a 3P]bZT 7P]SXRP_^aVP]XbPcX^]Ta X 0]ZTbchaT[bT]

$ $ ) ATcbbXZZTaWTS bTc UaP 2WaXbcXP]bQ^aV :^\\T]cPaTa UaP ^V b_­aVb\z[ cX[ \TS[T\\Ta PU 5^[ZTcX]VTcb b^RXP[dSeP[V ^V aTcbdSeP[V & ! ) 0Ub[dc]X]V 7^[VTa :P[[TWPdVT UWe [P]SbS^\\Ta U^a \P]S U^a ;P]SbU^aT]X]VT] U^a _^[X^ caPËZ ^V d[hZZTbbZPSTST CX[\T[S SXV bT]Tbc " P_aX[ _z _^bc/aTcbbXZZTaWTSb U^]ST] SZ 3Tc Ta VaPcXb Pc ST[cPVT

$ ) :PUUT_PdbT $ ! ) ATcbbXZZTaWTS _z X]cTVaPcX^]b^\azSTc >_[¬V eTS <TccT 1[PdT]UT[Sc b^dbRWTU X 3P]bZ 5[hVc]X]VTWY¬[_ 8]cTVaPcX^]

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

(


nyt fra

7>E4314BCHA4;B4=

En centraliseret decentralisering 3Ta Ta c^ Q^\QTa X [^eU^ab[PVTc ^\ Y^QRT]caT]T STa ^eTaVza cX[ Z^\\d]Ta]T PdVdbc 3T] T]T Ta Pc Z^\ \d]Ta]T Uza S¬ZZTc WP[eST[T] PU STaTb dSVXUcTa eTS Pc dS[XRXcTaT >V bz Ta \P] Y^ XSX^c WeXb \P] XZZT V­a STc b^\ Tc WQ \TS[T\ QT\¬aZTST 05 >;4 ;0AB4= ?A4BB4:>>A38=0C>A 8 30=B: B>280;Ao368E4A5>A4=8=6

:]P_ ! $ b^RXP[azSVXeTaT PaQTYSTa _z [P]STcb Y^QRT]caT ^V bTa \TS T] Q[P]SX]V PU ]Tae­bXcTc ^V b_¬]SX]V UaT\ cX[ Z^\ \d]Ta]Tb ^eTacPVT[bT PU ST] bcPcb[XVT ST[ PU Y^QRT]caT]T bT]TaT _z zaTc 5­[VTa \P] \TS X ST] ^UUT]c[XVT STQPc Ta STa [PVc ^_ cX[ T] aTU^a\ b^\ X]VT] cX[bh]T[PST]ST WPa STc Ud[ST ^eTaQ[XZ ^eTa 5^a Pc Uz bcha _z bPVT] WPeST W^eTSQTbch aT[bT] X 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V X]eXcT aTc TZb_Tac ^V PaQTYSb\PaZTSbU^abZTa 5[T\ \X]V ;PabT] cX[ Pc VXeT bXc bh] _z bPVT] 7P] U^abcza V^Sc Pc STa WTabZTa T] eXb U^aeXaaX]V X ST] ^UUT]c[XVT STQPc SP aTU^a\T] Ta QzST eXScVzT]ST ^V bP\cXSXV Ud[S PU _PaPS^ZbTa 7P] ZP] ^Vbz V^Sc bT We^aU^a Z^\\d]Ta]T bzSP] bTc Ta V[PST U^a ST] ]hT ^_VPeT \T] \P]Ta bP\cXSXV cX[ QTbX]SXVWTS ^V ^\cP]ZT 1TbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaT] Ta ]T\[XV X Ud[S VP]V \TS Pc ceX]VT _aXePcT PZc­aTa ^V T] Z^]ca^eTabXT[ &P ]TS X WP[bT] _z ST\ 3Tc eT]STa eX cX[QPVT cX[·

cX[UaTSbbcX[[T \X]XbcTaXTcb QTW^e U^a Z^]ca^[ \TS ST] Z^\\d]P[T QT bZ¬UcXVT[bTbX]SbPcb >V STc Ta X W­Y VaPS VzTc dS ^eTa aTZadccTaX]VT] PU \TSPaQTYSTaT cX[ Y^QRT]caT]T 8 7^[[P]S Vza \P] ]d ST] bcXZ \^SbPccT eTY 7Ta Ta \P] VP]V \TS Pc _a^UTbbX^]P[XbTaT Ua^]c_Tab^]P[Tc cX[ Pc WPeT SXP[^V \TS Q^aVTaT] ^V WPeT U^Zdb _z Q^aVTa]Tb X]SXeXSdT[[T QTW^e UaT\ U^a Pc e¬aT TZb_Tac X U^abZT[[XVT QdaTPdZaPcXbZT ­eT[bTa U^aZ[PaTa 5[T\\X]V ;PabT] 7P] bTa c^ \^SbPcaTccTST cT]ST]bTa eTS ST] PZcdT[[T aTU^a\ PU Y^QRT]caT]T ?z ST] T]T bXST bTa eX T] STRT]caP[XbTaX]V PU ^_VPeTa cX[ Z^\\d ]Ta]T \T] bP\cXSXV X]SU­aTb STa UaP bcPcT]b bXST T] bcaP\ bcPcb[XV bchaX]V 3Tc Ta STc YTV ZP[STa T] RT]caP[XbTaTc STRT]caP[XbTaX]V bXVTa 5[T\\X]V ;PabT]

C^ Q^\QTa X [^eU^ab[PV

3Tc PZcdT[[T [^eU^ab[PV ^\ Z^\\d]P[XbTaX]VT] PU Y^QRT]caT]T X]ST W^[STa c^ dSU^aSaX]VTa b^\ Z^\\d]Ta]T XU­[VT 5[T\\X]V ;PabT] Q­a e¬aT ^_\¬aZb^\\T _z 3T] T]T Ta Pc QTbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaT] WPa VXeTc bXV bT[e aTc eXScVzT]ST QTU­YT[bTa cX[ ceX]VT P]SaT PZc­aTa _z QP]T] 5[T\\X]V ;PabT] U^aZ[PaTa) ?PaPVaPUUT] X]STW^[STa ]^V[T ^eTa^aS]TST Zah_cXbZT U^a\d[TaX] VTa ^\ Pc \X]XbcTaT] ZP] dSeXST \¬]VST] PU \z[Vad__Ta b^\ bZP[ bT]STb dS cX[ P]ST] PZc­a 3Ta [¬VVTb ^_ cX[ ]^V[T \TVTc eXST \X]XbcTa QTU­YT[bTa b^\ \z V­aT Z^\\d]Ta]T ]Tae­bT 8 7^[[P]S Vza ST ST] P]ST] eTY &P [hSTa d\XSST[QPac c­ac ^V ZTST[XVc \T] S¬ZZTa XZZT STbc^ 4c VT]]T\VzT]ST cT\P X 5[T\\X]V ;PabT]b \X]SaT ^eTa [^eU^ab[PVTcb P]ST] Q^\QT ^_[¬V Ta Pc b^RXP[azSVXeTa]T X ST SP]bZT ?PaPVaPUUT] [¬VVTa ]T\[XV ^_ cX[ T] \PaZP]c aTUdbX^] _z eXbbT ^\ Y^QRT]caT QadVTa bcPSXV \TaT cXS _z Pc PS\X ]XbcaTaT bZT\PTa ^V Q[P]ZTccTa b¬ccT bXV X]S azSTa WeXb Z^\\d]T] b¬ccTa T] P]ST] PZc­a cX[ Pc [­bT ^_VPeT] 3Tc QTchSTa Pc T] Z^\\d]T ZP] Uz S¬ZZTc WP[eST[T] PU bX]T dSVXUcTa eTS X ]hT Xc bhbcT\Ta ^be b^\ P[c bP\\T] bZP[ ! B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (


BD=3743B5>AB8:A8=64A 34;C4 E0=34=4 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V Vza X]S U^a [XVT bd]SWTS cX[ P[[T 3Tc Q[Te Z[Pac SP W^eTSQTbchaT[bT] SXbZdcTaTST 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb W^[S ]X]V cX[ _aXePcT bd]SWTSbU^abXZaX]VTa ;¬]VT bz STc T[[Tab P[c P]STc T]S Z[Pac dS bT[e^\ bZPa_cb[TQ]T PaVd\T]cTa U­V VT]]T\ [^ZP[Tc EX Vza X]S U^a Qadcc^[­]b^aS]X]VTa SP \TS[T\ \Ta]T TUcTab_­aVTa STc <T] bd]SWTSbU^abXZaX] VTa ]TY cPZ EX eX[ XZZT WPeT Pc ]^VT] WPa U^acaX]baTc cX[ bd]SWTS [­S STc UaP <PSb 1X[bcad_ 3Tc ËZ 7T]aXZ <PcWXPbT] cX[ Pc b_­aVT ^\ 3B WPa c¬]Zc bXV Pc [¬VVT PUbcP]S cX[ \TS[T\\Ta STa ­]bZTa bXV STc bP\\T b^\ |] \X[[X^] SP]bZTaT P[[TaTST WPa D[XVWTS Ta ]^VTc [^ac \T] eX Ta Y^ WT[[Ta XZZT X\^S Pc U^[Z Ta \TS X T] P ZPbbT ^V STa\TS Uza T] W­YTaT hST[bT T]S U^[Z _z Z^]cP]cWY¬[_ >V WePS bZP[ eX \T]T ^\ U^[Z STa Ta \TS[T\ PU SP]\PaZ. 1­[VTa]T VXZ W­Yc \T] |] cX]V ePa _^[XcXZTa]T T]XVT ^\) 0c STc Ta U^aQP]STc be¬ac Pc e¬aT X\^S ]^VTc b^\ P[[TaTST Ta eXaZT[XVWTS U^a aXVcXV \P]VT SP]bZTaT 4[[Ta b^\ ST] PUb[dccT]ST QT\¬aZ]X]V UaP B­aT] 9d[ 0]STabT] [­S) 5­abc _XbbTa ST _z ^b ^V U^a TZbT\_T[ bPVbQTWP]S[X]V WeXb ^_VPeT] eT[ Pc \¬aZT dS[XRXcTaTb T[[Ta _aXePcXbTaTb 9TV eX[ VTa]T bT ST Z^\\d]P[_^[XcXZTaT b^\ XZZT [PSTa bXV UaXbcT PU Pc [PST T] P]ST] PZc­a dSU­aT U^a TZbT\_T[ bPVbQTWP]S[X]VT] b^\ 5[T\\X]V ;PabT] dScahZZTa STc ^V _TVTa _z Pc aTUdbX^]b^aS]X]VTa VT ]TaT[c WPa T] PUV­aT]ST QTchS]X]V U^a ST Z^\\d]P[_^[XcXbZT _aX^aXcT aX]VTa 4[[Ta b^\ STc [­S UaP Tc Z[Pabh]Tc \TS[T\ PU W^eTSQTbchaT[bT]) À3T Ta Y^ XSX^cTa WeXb ST XZZT V­a STc À

bz bXVTa ST QPVTUcTa Pc eX [dVcTa 7^eTSQTbchaT[bT] QTb[dccTST Pc STc Ta 3B ^_UPc cT[bT Pc STa bZP[ e¬aT [XVT PSVP]V cX[ bd]SWTSbhST[ bTa U^a P[[T ^V Pc 3B STaU^a XZZT ZP] P]QTUP[T Pc STa X]SVzb [^ZP[T PUcP[Ta ^\ bd]SWTSbU^abXZaX]VTa Ë]P]bXTaTc eTS Qadcc^ca¬Z X [­]]T]

5^a T[[Ta X\^S _aXePcXbTaX]V. <TS dSbXVcT] cX[ \TaT dS[XRXcTaX]V ^V _aXePcXbTaX]V ZP] eX e¬aT ]¬bcT] bXZaT _z U­[T[bTb[PSTST ^V XST^[^VXbZT SXbZdbbX^]Ta 8U­[VT 5[T\\X]V ;PabT] Ta X]SSaPVT[bT PU P]SaT PZc­aTa XZZT X bXV bT[e Tc _a^Q[T\ <T] STc Ta ]­SeT]SXVc Pc bT ]­YT _z \zST] ST X]SSaPVTb _z 4aUPaX]VTa QzST WTaWYT\\T ^V X dS[P]STc eXbTa Pc _aXePcT PZc­aTa \TS U^aST[ ZP] [­bT \TVTc b_TRXP[XbTaTST ^_VPeTa cX[ T] QTbcT\c _aXb 3Ta We^a Z¬ST] W^__Ta PU Ta ]za _aXbT] Q[XeTa ST] P[cPUV­aT]ST _PaP\TcTa 7P] QPZZTb ^_ PU W^eTSQTbchaT[bTb\TS[T\ =XR^[PX ?Pd[bT]) EX bZP[ XZZT [PST ^b QaT\bT PU Pc ]^VT] bXVTa STc _aXePcT XZZT ZP] ZeP[XcTcbbXZaTb BT QPaT _z ST _aXePc_aPZcXbTaT]ST [¬VTa ST\ Ta STa X]VT] STa b¬ccTa b_­Vb\z[bcTV] eTS 5^a\P]ST] 1TccX]P ?^bc _TVTa _z Pc STa P[[TaTST Ta \P]VT b^RXP[azSVXeTaT P]bPc W^b _aXePcT PZc­aTa ^V Pc ST ]Tc^_ Ta VPaP]c U^a ZeP[XcTcT] X X]SbPcbT] B^RXP[azSVXeTaT Ta Y^ dSSP]]Tc cX[ Pc U^abcz ^V aTb_TZcTaT aTcbbXZZTaWTSb_aX]RX__Ta]T ^V WT[T Vad]S[PVTc U^a Pc eX P[[T bP\\T] b^\ Q^aVTaT bZP[ Zd]]T U­[T ^b cahVVT eTS Pc WT]eT]ST ^b cX[ STc ^UUT]c[XVT =za STc ^UUT]c[XVT X W­YTaT VaPS bZP[ P]eT]ST _aXePcT PZc­aTa bz bZP[ STa P[cbz U­[VT b^RXP[azSVX eTaT \TS 3Tc \z e¬aT e^aTb cX[VP]V cX[ &P B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! ( !


Terapi i stedet for pædagogik >\b^aVbbeXVcTST Q­a] ^V d]VT Ta X bc­aaT aXbXZ^ U^a Pc WPe]T X bc^U\XbQadV ^V ST V¬]VbT b^RXP[_¬SPV^VX bZT \Tc^STa _z \P]VT PU [P]STcb QTWP]S[X]VbbcTSTa WPa XZZT ST] cX[bXVcTST eXaZ]X]V _z ]Tc^_ SXbbT d]VT 3T WPa QadV U^a cTaP_X ^V P[cTa]PcXeT QTWP]S[X]Vb\Tc^STa U^a Pc ZeXccT bc^UUTa]T 05 90= 1 BD=8 20=3 ?78; 8 ?BH:>;>68 >6 B>280;? 306>6 5>C>) B20=?8G

9P] 1 Bd]X

B^RXP[azSVXeTaT bZP[ ^UcT cPVT bcX[[X]V cX[ WeX[ZTc QTWP]S[X]VbcX[QdS d]VT \TS bc^U\Xb QadVb_a^Q[T\Ta bZP[ cX[QhSTb <P]VT WPa X cXST]b [­Q ^Vbz TaUPaTc Pc ST d]VTb dSeXZ[X]V d]STa S­V]QTWP]S[X]VT] XZZT ^_]za ST ­]bZT ST \z[ 3TaU^a Ta STa bXZZTac ÌTaT b^RXP[azS VXeTaT b^\ ]XZZTa VT]ZT]ST]ST cX[ _bhZXPcTa 7T]aXZ AX]S^\b dScP[T[bTa X SPVb_aTbbT] 7Ta Ta WP] Q[ P RXcTaTc U^a Pc bXVT Pc ¿]PaZ^\P]Ta Uza cX[U¬[SXV QTWP]S[X]V ^V bc^UQTWP]S[TaT Ta aX]VT dSSP]]TST À 7P] bXVTa ^Vbz Pc ¿eX eTS Pc T] PU ST eXVcXVT cX]V U^a Tc V^Sc QTWP]S[X]Vb bcTS Ta T] T]VPVTaTc [TST[bT STa WPa T] UPV[XV X]SbXVc Z^\QX]TaTc \TS Pc \P] eTS WeX[ZT] _Tab^]ch_T \P] WPa \TS Pc V­aTÀ B^\ SPV[XV \XbQadVb[TSTa PU BZ^e[h 1T WP]S[X]VbRT]cTa U^a " ' zaXVT _XVTa STa Ta ^\b^aVbbeXVcTST WPa _Tab^][XVWTSbU^abcha aT[bTa ^V bc^U\XbQadVb_a^Q[T\Ta Ta STc \X] TaUPaX]V Pc Tc \T]]TbZTb bc^U\XbQadV ^UcT Tc aTbd[cPc PU eTSZ^\\T]STb _Tab^]ch_T 9TV c^[ZTa AX]S^\b dScahZ ¿_Tab^]ch_TÀ b^\ WeX[ZT _Tab^][XVWTSbca¬Z STa S^\X]TaTa _Ta b^]T] 3Tc Ta ^Vbz \X] TaUPaX]V Pc ÌTacP[[Tc PU bc^U\XbQadVTaT [XSTa PU T] _Tab^][XVWTSbU^a bchaaT[bT

3Tc Ta ^UcT X cTT]PVTP[STaT] Pc \P]VT d]VT TZb_TaX\T]cTaTa ^V d]STab­VTa U^abZT[[XVT adb\XS[Tab eXaZ]X]V \T] Zd] ST U¬aaTbcT PU T] d]VS^\bzaVP]V Q[XeTa bc^U\XbQadVTaT 3T] Vad__T PU d]VT STa U^acb¬ccTa \TS Pc Q[XeT cX[cadZZTc PU bc^UUTa]Tb eXaZ]X]V Ta ST\ STa XVT]]T\ STaTb QPa]S^\ ^V cXS[XVT d]VS^\ WPa WPUc T] [XebWXbc^aXT \TS ^\b^aVbbeXVc Ch_XbZ WPa ST UaP U­Sb[T] PU XZZT WPUc ST] cX[bca¬ZZT [XVT bd]ST cX[Z]hc]X]V cX[ T] ^\b^aVb_Tab^] ½ ^UcTbc \^STaT] ½ bz ST dSeXZ[Ta T] bZPST X STaTb _Tab^][XVWTS 8]ST] U^a bT[e_bhZ^[^VXT] WPa \P] U^abZTc X We^aSP] ST] bd]ST ^V ST] bZPST[XVT aT[PcX^] \T[[T\ \^a ^V QPa] dSb_X[[Ta bXV <TVTc Z^ac U^acP[c dSeXZ[Ta QPa]Tc T] bZPST X bX] _Tab^][XVWTSbdSeXZ[X]V ]za \^STaT] XZZT X cX[_Pb dSbca¬Z]X]V Ta X bcP]S cX[ Pc U^abcz QPa]Tcb QTW^e T[[Ta XZZT Ta X bcP]S cX[ Pc cX[UaTSbbcX[[T QPa]Tcb QTW^e

;TeTa X Z^]bcP]c bcaTbb

CX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bT] \TSU­aTa Pc _Tab^]T] Z^]bcP]c [TeTa X T] \T]cP[ ^V UhbXbZ bcaTbbcX[bcP]S \TS W­Yc P]Vbc]XeTPd [Pe bT[ecX[[XS T]b^\WTS ^V WzQ[­bWTS 3Tc QTchSTa Pc _Tab^]T] QTË]STa bXV X T] Z^]bcP]c \T]cP[ ^V UhbXbZ b\TacT ½ ^V WPa eP]bZT[XVc eTS Pc X]SVz X _^bXcXeT b^RXP[T aT[PcX^]Ta 4c ch_XbZ PSU¬aSb\­]bcTa Ta Pc _Tab^]T] VT]cPV]T VP]VT Z^\\Ta X Z^]ÌXZc \TS ST \T]]TbZTa eTSZ^\\T]ST ^\Vzb T[[Ta Pc _Tab^]T] bP\PaQTYSTa _z W­YcahZ U^a Pc d]SVz Pc Z^\\T X Z^]ÌXZc \TS P]SaT \T]]TbZTa 1TVVT bcaPcTVXTa \TSU­aTa X _aPZbXb Pc _Tab^]T] XZZT Uza S¬ZZTc bXc Vad]S[¬VVT]ST QTW^e U^a U­[T[ bTb\¬bbXVc Pc ^_[TeT bXV P]TaZT]Sc ^V cX[Z]hccTc Tc P]STc \T]]TbZT 5aP \Xc PaQTYST \TS _Tab^]Ta \TS bX]Sb[XST[bTa Ta STc \X] TaUPaX]V Pc \P]VT WPa T] cX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bT B_¬SQPa]Tc b\zQPa]Tc ^V bZ^[TQPa]Tc \TS T] cX[Z]hc]X]VbU^abcha 5za bZPSTa X cXS[XV QPa]S^\ aT[bT WPa XVT]]T\ bX] ^_e¬Zbc X QTSbcT UP[S X]SVzTc X b^RXP[T aT[PcX^]Ta 9TV WPa X]ScahZ PU Pc ST] \Tbc P[\X]ST[XVT _aPZbXb _z 3P]\PaZb S­V]QTWP]S[X]VbbcTSTa \TS eT[\T]T]ST _a^UTbbX^]T[[T e^Zb]T STa WPa U^ab­Vc U^abZT[[XVT U^a bc^U\XbQadVTaT Ta X]b_XaTaTc PU b^RXP[_¬ _¬SPV^VXbZT cX[cPV U^a Pc WY¬[_T QPa]Tc <T] P[[XVTeT[ dSeXZ[Ta QPa]Tc SPV^VXZ T[[Ta Z^]bTZeT]b_¬SPV^VXZ X U^abZT[ bXV cX[ Pc Q[XeT T] d]V bc^U\XbQadVTa oabPVT] Ta Pc STc XZZT Ta _¬SPV^ VXZ QPa]Tc WPa QadV U^a \T] cTaP_X [XVT ePaXP]cTa 3Tc Ta X\XS[TacXS \X] TaUPaX]V 5^aSX QPa]Tc \TS T] cX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bT ^_[TeTa eTaST] P]STa Pc ^\b^aVbbeXVcTST _Tab^]Ta STa WPa dSeXZ[Tc T] _Tab^][XVWTSbU^abchaaT[bT ½ ^Vbz ZP[STc T] [TSTb T]S STc ]^a\P[T QPa] dSeXZ[Ta STc XZZT ST b^RXP[T Z^\_TcT]RTa cX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bT ½ XZZT WPa ST QTSbcT b^\ Ta WT]bXVcT] ]za ST e^Zb]T P]eT]STa _¬SPV^VXbZT \Tc^STa b^\ dSeXZ[X]Vb\d[XVWTSTa X]ST] U^a ST _¬SPV^VX U^a TZbT\_T[ XaTccTb¬ccT[bTa PSU¬aSbaTVd[TaT]ST Z^]bTZeT]bTa T[[Ta P__T[[TaTa cX[ QPa]Tcb Te]T cX[ Pc aTÌTZcTaT bZT cT^aXTa ^V \Tc^STa !! B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (


BT[e\TSXRX]TaTa bXV dS PU b\TacT] 3Tc Ta \X] TaUPaX]V Pc eX _z ST SP]bZT QTWP]S[X]VbX]bcXcdcX^]Ta Ta V^ST cX[ Pc PUadbT ^V WY¬[_T bc^U\XbQadVTaT] dS PU bXc PZcdT[[T \XbQadV \T] Pc eX WPa eP]bZT[XVc eTS Pc cX[QhST ST] aTccT QTWP]S[X]V STa aTSdRTaTa _Tab^]T]b U^abchaaT[bT ^V STa\TS QTW^e U^a bc^UUTa]T ?Tab^]Ta STa dSeXZ[Ta Tc bc^U\XbQadV P]eT]STa ^UcT adb\XS[Ta cX[ Pc Sd[\T ST Za^]XbZT \T]cP[T ^V UhbXbZT b\TacT 3T bT[e\TSXRX]TaTa bXV ?z BZ^e[h 1TWP]S[X]VbRT]cTa _aPZcXbTaTa eX Q[P]Sc P]STc \X[Y­cTaP_X bP\\T] \TS U^abZT[[XVT P[cTa]PcXeT QTWP]S[X]Vb\Tc^STa U^a TZbT\ _T[ \X]SUd[]Tbb \TSXcPcX^] i^]TcTaP_X ^V PZd_d]Zcda <X[Y­cTaP_X Ta b_TRXT[c eT[TV]Tc cX[ Pc UPRX[XcTaT _Tab^][XV dSeXZ[X]V W^b \T]]TbZTa \TS cX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bTa ?Tab^]P[Tc bca¬QTa TUcTa Pc X]SVz X b¬a[XVT b^RXP[T aT[PcX^]Ta STa bcX\d[TaTa T] _Tab^][XVWTSb dSeXZ [X]V X]ST] U^a ST ^\azSTa ST] d]VT XZZT WPa dSeXZ[Tc b^\ QPa] 3T P[cTa]PcXeT QTWP]S[X]Vb\Tc^STa _zeXaZTa Za^__T]b bXV]P[bc^UUTa ^V RT]caP[]TaeTbhbcT\Tc bz ST] d]VTb \T]cP[T ^V Za^_b[XVT dQTWPV aTSdRTaTb aT]c UhbXbZ

9TV WPa X]ScahZ PU Pc \P]VT S­V]QTWP]S [X]VbbcTSTa X 3P]\PaZ QadVTa eT[PU_a­eTST \Tc^STa ^V TZb_TaX\T]cTaTa \TS P[cTa]PcXeT QTWP]S[X]Vb\Tc^STa BP\cXSXV Ta STc \Xc X]ScahZ Pc STa dST] U^a cTaP_X[^ZP[Tc P]eT] STb _¬SPV^VXZ ^V _¬SPV^VXbZT \Tc^STa WPa TUcTa \X] \T]X]V ]Tc^_ e¬aTc \TS cX[ Pc UPbcW^[ST _Tab^]T]b cX[Z]hc]X]VbU^abchaaT[bT 9TV \T]Ta Pc _Tab^]P[Tc _z \P]VT PU [P]STcb QTWP]S[X]VbbcTSTa Ta eT[dSSP]]TST \T] Pc _Tab^]P[Tc \P]V[Ta ST] b¬a[XVT UPV[XVT X]SbXVc ^V ca¬]X]V X Pc P]eT]ST ST \Tc^STa STa Ta b_TRXT[c dSeXZ[Tc cX[ Pc WY¬[_T ^\b^aVb beXVcTST Q­a] d]VT ^V e^Zb]T ;¬b \TaT ^\ BZ^e[h 1TWP]S[X]VbRT]cTa _z fff SaTb[TccT SZ f\ # !'' B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! ( !"


“>`Âłbf ZeXX[bj i cWd][ kZiWjj[ X´hd e] kd][ _ iWcc[ XkZ][jâ€? Ç:[j aeij[h iaWjj[oZ[hd[ YW$ .&&$&&& ahed[h Wj i[dZ[ [j [da[bj XWhd f [j ieY_Wbj ef^ebZiij[Z" c[di [d fbWZi f aeijiaeb[d aWd abWh[i \eh Z[j ^Wbl[$ L[Z Wj lÂłb][ aeijiaeb[d aWd l_ c[Z WdZh[ ehZ ^`Âłbf[ je X´hd \eh Z[ iWcc[ f[d][" i_][h @´h][d Ao[Z$Ăˆ 8KH#Y^[\ @´h][d Ao[Z j_b <o[di Ij_\jij_Z[dZ[" Z[d '-$ `WdkWh (&&/

Aecckd[hd[i XkZ][jj[h ifhÂłd][i W\ WdXhW]j[ X´hd e] kd][ C_dZij ^l[h jh[Z`[ aecckd[ ^Wh i_Zij[  h efb[l[j" Wj kZ]_\j[hd[ j_b Wj WdXh_d][ X´hd e] kd][ ^Wh ifhÂłd]j XkZ][jj[j$ :[j l_ij[ [d hkdZif´h][" iec H_jpWk e\\[djb_]]`ehZ[ )&$''$ (&&.$ C[d l[Z Wj lÂłb][ H_d][ Aeijiaeb[ aWd aecckd[hd[ ^`Âłbf[ je kd][ \eh Z[ iWcc[ f[d][" iec Z[j aeij[h \eh ƒd f Z[ Ă˜fÂłZW]e]_ia[ ef^ebZiij[Z[hÇ$ F aeijiaeb[d aeij[h [j ef^ebZ d[cb_] akd ecah_d] ^Wblj i c[][j$ < Xeh]#C_Zj\od Aecckd[ ^Wh ifWh[j ijeh[ X[b´X l[Z Wj ^Wl[ ´][j \eaki f j_bXkZ[d[ j_b kZiWjj[ X´hd e] kd][$ Iec ƒd W\ Z[ \ aecckd[h _ bWdZ[j ^Wh cWd ^[h _aa[ efb[l[j [aifbeZ[h[dZ[ kZ]_\jilÂłaij f Z[j if[Y_Wb_i[h[Z[ ieY_Wbech Z[$ :[j iah_l[h :Wdia[ Aecckd[h Z[d -$ `WdkWh (&&/$

:[ kZiWjj[ kd][ iaWb b´\j[i ef" ^leh kZ# i_]j[d [h ]eZ C[Z +&  hi [h\Wh_d] c[Z kdZ[hl_id_d] W\ kZiWjj[ X´hd ^Wh H_d][ Aeijiaeb[ \kdZ[j [d \ehc[b" Z[h aWd hkcc[ ilWh f \h[cj_Z[di X[^el$ Iaeb[d ^Wh [d aecf[j[dj f[hiedWb[]hkff[" Z[h [h kZZWdd[j _ ioij[c_ia e] h[bWj_ed[b f³ZW]e]_a" e] ijhkajkh[d [h abWh e] kdZ[hij´jj[dZ[$ <h_j_Zii[ajeh[d [h [d[ij [dZ[ c[Z \WY_b_j[j[h W\ ^´` ijWdZWhZ$ Je ]Wd][ ec  h[j kZWhX[`Z[i [d ijWjkihWffehj \eh Z[d [da[bj[ [b[li kZl_ab_d]$ I [h Z[j b[j \eh iW]iX[^WdZb[h[d e] \Wc_b_[d Wj \´b][ c[Z _" ^lWZ Z[h ia[h c[Z Z[d kd][$ :[ kZiWjj[ kd][ iaWb b´\j[i ef" ^leh kZi_]j[d [h ]eZ

L[ij[h]WZ[ (- š :A#+-+& H_d][ š Jb\$ ,(,( (&.& š <Wn ,(,( (& (+ ;#cW_b0 ca6h_d][aeijiaeb[$Za š mmm$h_d][aeijiaeb[$Za

!# B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (


5C5 0 8=5>A<4A4A)

Også selvstændige kan få brug for dagpenge B^\ bT[ebc¬]SXV Ta Tc \TS[T\bZPQ PU P ZPbbT] T] V^S cahVWTS ^V W^b 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb P ZPbbT 5C5 0 Ta \P] Z[Pa \TS b¬a[XV azSVXe]X]V cX[ bT[ebc¬]SXVT

4a Sd T] PU ST\ STa WPa cPVTc b_aX]VTc T[[Ta ^eTaeTYTa Pc V­aT STc bZP[ Sd e¬aT ^_\¬aZb^\ _z Pc STa Ta ]^V[T b¬a[XVT P ZPbbTaTV[Ta U^a bT[ebc¬]SXVT <P] bZP[ Xb¬a eXST Pc \P] XZZT ZP] Uz bd__[TaT]ST SPV _T]VT b^\ bT[ebc¬]SXV 3PV_T]VT ZP] \P] U­abc Uz X STc ­YTQ[XZ We^a eXaZb^\WTST] Ta [dZZTc WT[c ]TS U^ac¬[[Ta b_TRXP[Xbc X bT[ebc¬]SXV eXaZb^\WTS ^V P ZPbbT[^eVXe]X]V 0]]TccT ;X]SWPaSc UaP 5C5 0 5C5 0 Ta 3P]bZ B^RXP[azSVX eTaU^aT]X]Vb P ZPbbT ^V U^abXZaTa QzST [­]\^ScPVTaT ^V bT[ebc¬]SXVT 3T b¬a[XVT QTcX]VT[bTa QTchSTa S^V XZZT Pc \P] b^\ bT[ebc¬]SXV Q­a d]S[PST Pc U^abXZaT bXV B^\ bT[ebc¬]SXV [TeTa \P] T] \TaT dbXZZTa cX[e¬aT[bT T]S b^\ [­]\^ScPVTa 3TaU^a VXeTa STc TZbcaP \T]X]V U^a bT[ebc¬]SXVT Pc U^abXZaT bXV \^S PaQTYSb[­bWTS bXVTa 0] ]TccT ;X]SWPaSc 0]]TccT ;X]SWPaSc c e ^V <PYP 5aXXb Ta b_TRXP[XbcTa X bT[ebc¬]SXV eXaZ b^\WTS ^V P ZPbbT[^eVXe]X]V 3d ZP] aX]VT cX[ 0]]TccT <PYP ^V 5C5 0Âb P]SaT azSVXeTaT _z & " " !

<43;4<B:01 4A 5C5 0 5C5 0 ^aVP]XbTaTa QzST [­]\^ScPVTaT ^V bT[ebc¬]SXVT ^V Ta 3P]\PaZb # QX[[XVbcT P ZPbbT QTchST[XV QX[[XVTaT T]S :aXbcT[XV 0 ZPbbT ^V ^Vbz QX[[XVTaT T]S 0B4

3PV_T]VT <P] bZP[ ^Vbz e¬aT ^_\¬aZb^\ _z Pc \P] b^\ bT[e bc¬]SXV XZZT ZP] Uz UTaXTSPV_T]VT ?z ST] \zST Ta STa UaP cXS cX[ P]ST] \TS[T\\Ta STa Uza T] ^eTaaPbZT[bT 4c caTSYT _d]Zc \P] bZP[ e¬aT ^_\¬aZb^\ _z Ta WeXb \P] Ta P]bPc X bX] ¬VcTU¬[[Tb eXaZb^\WTS 8 bzSP] Tc cX[U¬[ST Ta \P] b^\ dSVP]Vb_d]Zc bT[e bc¬]SXV 5­a \P] TeT]cdT[c ZP] Uz SPV_T]VT bZP[ \P] STaU^a e¬aT WT[c dST PU eXaZb^\WTST] U^ac¬[[Ta <PYP 5aXXb STa ^Vbz Ta Z^]bd[T]c X 5C5 0 7d] ]¬e]Ta ^Vbz Pc bT[ebc¬]SXVT bZP[ e¬aT ^_\¬aZb^\\T _z Pc STa U^a ST\ Ta b¬a[XVT aTV[Ta ^\ bhVTSPV_T]VT STa dSQTcP[Tb PU Z^\\d]Ta]T

AX]V 3T b¬a[XVT U^aW^[S U^a bT[ebc¬]SXVT V­a Pc STc ZP] e¬aT T] aXVcXV V^S XST Pc aX]VT cX[ 5C5 0 WeXb STa Ta ]^VTc \P] Ta X ceXe[ ^\ <P] ZP] Ë]ST \TVTc V^S X]U^a\PcX^] ^\ aTV[Ta]T _z 5C5 0Âb ^V _z 0aQTYSbSXaTZc^aPcTcb WYT\\TbXSTa <T] STa U^a ZP] \P] V^Sc Z^\\T X ceXe[ ^\ WePS STa ]d [XVT V¬[STa X T]b TVT] WT[c d]XZZT bXcdPcX^] Bz bZP[ \P] T]ST[XV aX]VT cX[ ^b bXVTa 0]]TccT ;X]SWPaSc 3T ÌTbcT b_­aVb\z[ Z[PaTb ^eTa cT[TU^]T] ^V T[[Tab Ta \P] \TVTc eT[Z^\\T] cX[ Pc QTbcX[[T Tc \­ST \TS |] PU 5C5 0Âb azSVXeTaT _z aTVX^]bZ^]c^aTa]T X :­QT]WPe] >ST]bT o[Q^aV ^V oaWdb EX[ Sd eXST \TaT ^\ aTV[Ta U^a bT[ebc¬]SXVT ZP] Sd Vz X]S _z fff UcU P SZ

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! ( !$


DS:NU

ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

Dit eget frirum BPe]Ta Sd ]^VT] STa ^Vbz ZP] [hccT cX[ SXV. Bz aX]V T[[Ta \PX[ cX[ 5aXbcTSbVad__T] STa ZP] VXeT SXV bc­ccT ^V eTY[TS]X]V cX[ _Tab^][XVT _a^Q[T\Ta 5aXbcTSbVad__T] Ta VaPcXb P]^]h\ ^V dU^a_[XV cT]ST Pc QT]hccT ;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ UaXbcTSbVad__T]

KURSUS FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

TEMADAG

REGION SYD

Vil du vide mere om pensionsordningen?

Alkoholfaggruppen

Temadag om forløbsundersøgelse af anbragte børn

:dabTc Ta U^a cX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTa ^V bd_ _[TP]cTa P]bPccT X UPV[XVT ^aVP]XbPcX^]Ta ^V P]SaT b^\ WPa QadV U^a Pc Zd]]T eTY[TST Z^[ [TVTa ^V \TS[T\\Ta ^\ ST] _T]bX^]b^aS]X]V ST WPa X ?T]bX^]bZPbbT] U^a B^RXP[azSVXeTaT ^V B^RXP[_¬SPV^VTa ?:0 cX[QhSTa T] VT]]T\VP]V PU We^aU^a eX WPa T] _T]bX^]b^aS]X]V ^V Tc ^eTaQ[XZ ^eTa We^aSP] _T]bX^]b^aS]X]VT] Ta bPc bP\\T] ?T]bX^]bZPbbT] WPa hST[bTa b^\ ZP] Z^\\T cX[ dSQTcP[X]V QzST eTS P[STa bhVS^\ ^V S­S ^V STc Ta STaU^a eXVcXVc Pc eXST X WeX[ZT bXcdP cX^]Ta \P] Q­a c¬]ZT _z bX] _T]bX^]b^aS]X]V ?:0 QTcP[Ta Zdabdb ^V aTYbTdSVXUcTa :dabTc QTcaPVcTb b^\ [TS X ST UPV[XVT ^aVP]XbPcX^]Tab TVT] dSSP]]T[bT PU cX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTa 3T[cPVTa]T ZP] STaU^a U^aeT]cT Pc Uz cYT]TbcT UaXWTS TUcTa V¬[ST]ST aTV[Ta ?T]bX^]bZPbbT] aTUd]STaTa cPQc PaQTYSbU^acYT]TbcT TUcTa PUcP [T \T[[T\ ?:0 ^V ST] UPV[XVT ^aVP]XbPcX^] :dabTc ePaTa T] SPV ^V X ! ( cX[QhSTa eX bTZb ZdabTa ad]Sc ^\ X [P]STc ?z fff _ZP SZ ZP] Sd bT We^a]za STa W^[STb Tc Zdabdb X ]¬aWTST] PU SXV ½ Z[XZ X]S d]STa Â?T]bX^]bZPb bTa]T ^V Â<­STa ^V ZdabTa 7Ta ZP] Sd ^Vbz dSbZaXeT _YTRT ^V cX[\T[SX]VbQ[P]ZTc

0[Z^W^[UPVVad__T] X]eXcTaTa cX[ cT\PSPV % Yd]X ^\ ¿:eP[XcTcT] X P[Z^W^[QTWP]S[X]VT]À B_TXP[[¬VT X _bhZXPcaX 7T]aXZ AX]S^\ W^[STa ^_[¬V ^V TUcTaU­[VT]ST Ta STa STQPc \TS WP\ ^\ V^S P[Z^W^[QTWP]S[X]V ad]Sc ^\ X [P]STc 3Tc bZTa Z[ ( $ X C^aeTWP[[Ta]T X ETY[T ¿1Tbc FTbcTa]À :XaZTc^aeTc % eTS bcPcX^]T] CT\PSPVT] Ta VaPcXb U^a UPVVad__T]b \TS[T\\Ta CaP]b_^ac ^V cYT]TbcTUaXWTS bZP[ b­VTb _z PaQTYSb_[PSbT] CX[\T[SX]V bT]Tbc !' \PY cX[ 0V]TcWT APb\dbbT] PaPb/PPaWdb SZ cT[TU^] '% % $$ T[[Ta 1XaVXc 0]SaTbT] QXP/Q[PPZ^ab SZ cT[TU^] (' $% !$ $$

=h cX[[XSbaT_a¬bT]cP]c. =h bXZZTaWTSbaT_a¬bT]cP]c.

ATVX^] BhS X]eXcTaTa X bP\PaQTYST \TS 24B0 cX[ T] cT\PSPV We^a CX]T 4VT[d]S eX[ UaT\[¬V VT aTbd[cPcTa UaP B58b U^a[­Qbd]STab­VT[bT PU Q­a] U­Sc X (($ STa Ta T[[Ta WPa e¬aTc P]QaPVc D]STab­VT[bT] VXeTa \d[XVWTS U^a Pc P]P[hbTaT We^aSP] SXeTabT U^aP]bcP[c]X]VTa ^V Q­a]T]Tb P]QaX]VT[bTbU^a[­Q _zeXaZTa STaTb dSeXZ[X]V ?a^UTbb^a CX]T 4VT[d]S eX[ eXSTaTVXeT ST e¬bT]c[XVbcT X]U^a\PcX^]Ta cX[ QTSaT X]SbXVc ^V U^abczT[bT U^a ^b STa PaQTYSTa \TS ST P]QaPVcT Q­a] ^V STaTb eX[Zza ;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ bhS d]STa PaaP]VT\T]cTa 3Tc bZTa ( Yd]X W^b 24B0 X AX]VT CX[\T[SX]V bT]Tbc !$ \PY _z _^bc/RTbP SZ

1[XeTa Sd eP[Vc cX[ CA T[[Ta BXA ^Vbz bd_ _[TP]c ½ bz Z^]cPZc SX] aTVX^] 3B bZP[ P]\T[ST eP[VTc PU CA ^V BXA ^eTaU^a PaQTYSbVXeTaT] 5­abc SP Ta Sd ^\UPccTc PU aTV[Ta]T ^\ QTbZhccT[bT \^S PUbZTSXVT[bT

:PaaXTaTcT[TU^]T] REGION ØST

Formand på barsel ATVX^]bU^a\P]S <PYQaXc 1Ta[Pd Ta VaPeXS ^V VXZ _z QPabT[ ! P_aX[ 7d] bZP[ U­ST T]VP]V X Yd]X ^V U^acb¬ccTa STaTUcTa QPabT[ X ( dVTa D]STa QPab[T] eX[ <PYQaXc 1Ta[Pd e¬aT cX[V¬]VT[XV ^V PaQTYST bhe cX\Ta ^\ dVT] 3TadS^eTa eX[ aTVX^]T]b ]¬bc U^a\P]S ;PdaP ;PdaXciT] Q[XeT UaXZ­Qc T] SPV ^\ dVT] 7d] eX[ bP\\T] \TS aTbcT] PU QTbchaT[bT] ePaTcPVT ST[cPVT[bT X P[[T ST Z[dQ\­STa ^V \TS[T\b\­STa b^\ <PYQaXc 1Ta[Pd ]^a\P[c ST[cPVTa X TUcTa PaQTYSbcXS

!% B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

7Pa Sd QadV U^a WY¬[_ cX[ _Tab^][XV PUZ[PaX]V ^V dSeXZ[X]V PU SXc Y^QU^a[­Q b^\ b^RXP[azS VXeTa. AX]V cX[ 3BÂ :PaaXTaTcT[TU^] 3d Uza T] WP[e cX\Tb R^PRWX]V PU T] TaUPaT] Z^]bd[T]c UaP 3B 7T]bXVcT] Ta Pc VXeT bc­ccT cX[ ^V dSU^aSaT SX]T TV]T cP]ZTa ^\ SX] Y^Q\¬b bXVT UaT\cXS oQT] \P]SPVT Z[ $ ' _z cT[TU^] "" (" " ;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ ZPaaXTaTcT[TU^]


DS:NU

Få nyhedsmails fra DS CX[\T[S SXV _z 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb WYT\ \TbXST BZaXe SX] \PX[ PSaTbbT X UT[cTc ]TSTabc cX[ W­YaT _z U^abXST] bz Z^\\Ta Sd X]S We^a Sd ZP] cX[ \T[ST SXV ST T\]Ta Sd eX[ WPeT ]hWTSTa ^\ fff b^RXP[aSV SZ

DS-Kalender

;¬b \TaT ^\ PaaP]VT\T]cTa]T _z fff b^RXP[aSV SZ ZP[T]STa

!& 0?A8; =>A3 = AA4BD=31H 7Pa eX U^a Uz fWXbc[TQ[^fTab. 5haPUcT]b\­ST \TS YdaXbc ^V [TZc^a 1T]cT 0S^[_WbT]

" # <09 AH BT]X^abTZcX^]T] BT]X^abTZcX^]T] W^[STa zab\­ST ^V VT]TaP[U^abP\ [X]V

! 9D=8 =>A3 7>;BC41A> 5Tbc _z 3T] a­ST ?[PSb ATVX^] =^aS X]eXcTaTa cX[ UTbc \TS U^aUPccTaT] 4a[X]V 9T_bT] ^V SX]T Z^[[TVTa

!' 0?A8; A ==4 ?:0 BT]X^aazSVXe]X]V >eTaQ[XZ ^eTa ­Z^]^\XT] b^\ _T]bX^]Xbc. 5^a \TS[T\\Ta ^eTa $' za

" <09 >34=B4 3PVQTWP]S[X]V 5PVVad__T] W^[STa cT\PSPV ^\ À3T\ eX bXSSTa ^eTaU^aÀ bP\c VT]TaP[U^abP\[X]V

$ % 9D=8 >34=B4 :eX]STZaXbTRT]caT 5PVVad__T] W^[STa bT\X]Pa ^\ Q[ P bZXb\PTc \T[[T\ _a^UTbbX^]P[Xb\T ^V UaXeX[[XVWTS bP\c VT]TaP[U^abP\[X]V

! <09 : 14=70E= 8]cTVaPcX^]b]Tce¬aZ 8]cTVaPcX^]b]Tce¬aZ 7^eTSbcPST] W^[STa UhaPU cT]b\­ST ^\ Tc]XbZT \X]^aXcTcbU^aT]X]VTa

# $ <09 =H1>A6 B>BD bZ^[Ta]T 5PVVad__T] W^[STa [P]Sb\­ST ^V VT]TaP[U^abP\[X]V

!' !( B4?C4<14A =H1>A6 B^RXP[azSVXeTaSPVT ! ( CX[\T[SX]VT] zQ]Ta " \PY

$ <09 =>A3 o;1>A6 ! <09 =>A3 oA7DB 5Tbc \TS 0]]T <PaXT 7T[VTa ATVX^] =^aS X]eXcTaTa cX[ UTbc \TS 0]]T <PaXT 7T[VTa ^V SX]T Z^[[TVTa

1. maj i København ATVX^] bc :­QT]WPe]b :^\\d]P[T B^RXP[azSVXeTaT ::B ^V BP\\T]b[dc ]X]VT] PU 3P]bZT B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST B3B X]eXcTaTa cX[ \PY \­ST _z 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T :a^]_aX]bTbbT B^ËTb ETY "$ 5aTSTaXZbQTaV <­STc zQ]Ta Z[ ( " \TS VaPcXb \^aVT]Q^aS cWT ^V ZPUUT ½ ­[ ^V eP]S \ e ?TcTa <Pab[X]V caX^ EX]cPVT %& b_X[[Ta ^_ 3Ta eX[ e¬aT cP[Ta eTS) bcdSXTaTZc^a CW^\Pb 1aPd] b^RXP[Q^aV\TbcTa <XZZT[ EPa\X]V U^a\P]S U^a 3B ATVX^] bc <PYQaXc 1Ta[Pd ^V U^a\P]S U^a B3B :­QT]WPe] ;^]T >[bT] :[ " Vza eX X ST\^]bcaPcX^] UaP 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T ^V cX[b[dccTa ^b ST ­eaXVT ^_c^V \^S 5¬[[TS_PaZT]

KAMPDAG

#

!# " !

" $ $ !

B>280;Ao368E4A4= " 8 ! ( !&


REGION

ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

REGION ØST

VA LG I E U O G I K Ø B E N H AV N & Yd]X Ta STa eP[V cX[ 4D _Pa[P\T]cTc 3Ta WPa VT]]T\ \P]VT za e¬aTc T] \TVTc [Pe ST[cP VT[bT eTS _Pa[P\T]cbeP[VTc ^_U^aSaX]VT] X STccT X]S[¬V Ta Pc QahST ST] caPSXcX^] 4D _Pa[P\T]cTc WPa cXc e¬aTc dSbZ¬[Sc U^a Pc e¬aT Tc <XRZTh <^dbT _Pa[P\T]c ^V eXaZT[XVWTST] Ta SP ^Vbz Pc _Pa[P\T]cTc [P]Vc UaP WPa ST] \PVc ^V X]SÌhST[bT b^\ \P]VT SP]bZTaT VTa]T bz Tc U^[ZTeP[Vc _Pa[P\T]c WPeT <T] XZZT STbc^ \X]SaT WPa _Pa[P\T]cTc T] bc­aaT ^V bc­aaT X]SÌhST[bT ½ ^V Ta eXVcXVc ^\ XZZT P]STc bz U^aSX eX WPa QTW^e U^a Pc WPeT U^[ZTeP[Vc Z^]ca^[ \TS \X]XbcTaazS ^V Z^\\XbbX^]T] X 4D

4D UPbcb¬ccTa aTc]X]Vb[X]YTa 7e^aU^a Ta 4D _^[XcXZ eXVcXV U^a b^RXP[azSVX eTaT ZP] \P] b_­aVT. 5PZcXbZ Ta STc bzSP] Pc \TVTc PU ST] eXaZT[XVWTS eX QTË]STa ^b X PUV­aTb X 4D B^RXP[_^[XcXZ QTbZ¬UcXVT[bTb_^ [XcXZ ^V ST] ­Z^]^\XbZT aP\\T U^a ^UUT]c[XVT hST[bTa Ta X SPV _^[XcXZ^\azSTa STa eTScPVTb aTc]X]Vb[X]YTa ^V SXaTZcXeTa U^a X 4D <T] ^Vbz

UPVaTcb[XVT b_­aVb\z[ PUV­aTb X 4D BT]Tbc WPa eX bTc 45 S^\bc^[T] ca¬UUT T] a¬ZZT PUV­aT[bTa b^\ X]SbZa¬]ZTa ST] SP]bZT UPVQTe¬VT[bTb \d[XVWTSTa U^a Pc Z^]ÌXZcT ½ ^V STa\TS QTVa¬]bTa STc eX ZT]STa b^\ ST] SP]bZT \^ST[ =^V[T Ta V[PST ^V cahVVT eTS ST] [X]YT STa [XVVTb X 1adgT[[Tb P]SaT Ta bZT_cXbZT ^V dcahVVT <T] WeXb eX eX[ WPeT X]S ÌhST[bT Ta eP[VTc ST] & Yd]X P[cbz STc aXVcXVT bcTS Pc QadVT bX] aTc ^V b¬c bXc ZahSb

=hc _^[XcXbZ bchaT X :­QT]WPe] EX WPa UzTc ]h aTVTaX]V <T] STc Ta XZZT Zd] _z 2WaXbcXP]bQ^aV STa Z^\\Ta dSbZXUc]X]V >eTaaPbZT]ST ]^Z \TSST[cT AXcc 1YTaaTVPPaS bX] PUVP]V UaP SP]bZ _^[XcXZ 3Tc QTchSTa Pc eX \TS bXZZTaWTS WPa T] ]h ^eTaQ^aV\TbcTa X :­QT]WPe] TUcTa Z^\\d]P[eP[VTc X ]^eT\QTa 5aP]Z 9T]bT] cXS[XVTaT <5 WPa \TSST[c bXc ZP]SXSPcda cX[ _^bcT] ^V STa b_TZd[TaTb bT[eU­[VT[XV X ^\ B5 ZP] QT]hccT RWP]RT] U^a Pc cPVT _^bcT] <T] dPVcTc WeT\ STa bXSSTa _z _^bcT] bz Ta T] cX]V Z[Pac) AXcc 1YTaaTVP

NYT FRA DIN FAGGRUPPE: 05 940=4CC4 D;=8CB

Find reva-paragrafferne frem igen ATeP[XSTaX]V Ta QTSaT T]S ePaXV U^ab­aVT[bT U^a ST \T]]TbZTa b^\ cXS[XVTaT WPa UzTc T] Z^acTaT ^_ZeP[XËRTaX]V \T] b^\ Ë]P]bZaXbT] ]d bT]STa dS PU PaQTYSb\PaZTSTc 3T Z^acT ^V WdacXVT cX[cPV b^\ U^a P[e^a eP]Sc X]S_Pb TUcTa ;^e ^\ 0ZcXe 1TbZ¬UcXVT[ bT ;01 WPa Ud]VTaTc Ë]c \T]b PaQTYSb\Pa ZTSTc bZaTV _z \TSPaQTYSTaT <T] _z Vad]S PU Ë]P]bZaXbT] b_hccTa PaQTYSb_[PSbTa]T ]d XVT] ST \TSPaQTYSTaT dS \TS U¬aaTbc Z^\_T cT]RTa U^ac¬[[Ta 7P]]T ?^d[bT] U^a\P]S U^a UPVVad__T] PU b^RXP[azSVXeTaT STa PaQTYSTa \TS aTeP[XSTaX]V PU Q^aVTaT X Z^\\d]Ta ^V _z aTePRT]caT 5PVVad__T] bTa VTa]T Pc aTeP[XST aX]V Z^\\Ta _z QP]T] XVT]) 8 SXbbT ]TSVP]VbcXSTa bTa eX XVT] ^V XVT] ST Q^aVTaT eX cXS[XVTaT WPa dSbchaTc \TS T] Z^a !' B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! (

cTaT ^_ZeP[XËRTaX]V TUcTa ;01 [^eT] bcz dST] U^a PaQTYSb\PaZTSTc 3TaU^a Ta STc eXVcXVc Pc STa XVT] Z^\\Ta U^Zdb _z aTeP[XSTaX]Vb_PaP VaPUUTa]T ½ ^Vbz bT[e ^\ [^eT] U^aTbZaXeTa Pc \P] bZP[ e¬[VT ST] Z^acTbc \d[XVT eTY cX[QPVT cX[ PaQTYSb\PaZTSTc bXVTa Wd]

;Pe aTP[XbcXbZT _[P]Ta 5PVVad__T] \T]Ta Pc aTeP[XSTaX]V QTcP[Ta bXV ^V ST] edaSTaTa Pc _T]VT]T Ta [P]Vc QTSaT VXeTc dS eTS Pc bXZaT \T]]TbZTa T] ePaXV U^ab­aVT[bT) 5aT\ U^a Pc VXeT ST] UhaTST dUPV[¬acT #$ zaXVT ZeX]ST T] Z^ac ^_ZeP[XËRTaX]V U^a TZbT\_T[ T] Z^ac eXaZb^\WTSb_aPZcXZ eX[ eX WT[[TaT [PeT T] aTP[XbcXbZ _[P] \TS T] aTeP[XST aX]V TZbT\_T[eXb X]ST] U^a B>BD ^\azSTc T[

05 A468>=B5>A<0=3 <091A8C 14A;0D

PaS WPa aTc X bX] ZaXcXZ PU ST] Z­QT]WPe]bZT bchaTU^a\ T] ZaXcXZ STa Vza _z Pc P[[T _PacXTa STa WPa ^eTa bhe \P]SPcTa WPa aTc cX[ T] Q^aV \TbcTa_^bc 3Tc QTchSTa Pc T] Q^aV\TbcTa ZP] e¬aT X T] bXcdPcX^] We^a Wd] bZP[ bchaT ^V PS\X]XbcaTaT T] _^[XcXZ ^V Tc QdSVTc Wd] XZZT Ta T]XV X T[[Ta WPa bcT\c U^a 3T] bXcdPcX^] ZT]STa eX b¬a[XV UaP b^RXP[^\ azSTc 3Tc \TSU­aTa T] a¬ZZT dSU^aSaX]VTa Pc Q^aV\TbcTaT] _z ^\azSTc XZZT bXSSTa _z ÌTacP[[Tc EX ZP] Zd] bc­ccT ZaPeTc ^\ Pc 5^[ ZTcX]VTc QTb[dccTa Pc [PeT ST]]T Z^]bcadZcX^] ^\ SP eX edaSTaTa Pc STc eX[ VXeT aT]T [X]YTa _z ST] Z­QT]WPe]bZT _^[XcXbZT bRT]T ½ STc Ta STa QTW^e U^a

ATSPZ cX^]T] W^b ST Vza T !% UP ] ad]S VVad_ T ]Ta S _Ta ^V Ta Ta X bTZcX^ 3 P]bZ B U^aT] X]V 7 ^RXP[a eX[ZTc zSVXe T[[Ta _ Ta ^\az ST ½ U ^[XcXbZ PV[XVc ½ Ta S U^a UP Tc eXV VVad_ cXVbcT _T] [XV T ]d.

7P]]T ?^d[bT] U^a\P]S U^a ATeP[XSTaX]VbUPVVad__T] PaQTYSTa W^b 2^]caP 0 B X BZXeT

[Ta P]SaT TaWeTae We^a STa Ta QadV U^a UPV[¬ac _Tab^]P[T >b STa PaQTYSTa \TS aTeP[XSTaX]V bcza ]d ^eTa U^a ST] bc^aT ^_VPeT Pc azQT _^[XcXZTa]T ^_ bz U^Zdb ZP] Z^\\T cX[QPVT _z aTeP _PaPVaPUUTa]T 0]ZTbchaT[bT] bc­ccTa UPVVad__T]b PaVd \T]cTa VT]]T\ WT]W^[SbeXb T] d]STab­VT[bT STa eXbTa Pc aTeP[XSTaX]V Ta T] TUUTZcXe ^V ePaXV [­b]X]V ^V T] _aPZbXbd]STab­VT[bT STa _TVTa _z Pc STa X \P]VT ÌTZbY^QbPVTa Ta \P]V[Ta X U^a\ PU XZZT dSc­\cT aTeP[X STaX]Vb\d[XVWTSTa 3TaU^a eX[ UPVVad__T] SXbZdcTaT _a^Q[T\bcX[[X]VT] X bX] QTbchaT[bT _z cT\PSPVT X \TSXTa]T ^V ]za ST] QTb­VTa 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T X >ST]bT % P_aX[ bXVTa 7P]]T ?^d[bT] YTP]TccTd[]Xcb/V\PX[ R^\


ikarformidlingen Formidling af socialrådgivere og socialformidlere K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc h³\Zg Yn\i^\Z hdX^Vag Y\^kZgZ d\ hdX^Va[dgb^YaZgZ =Vg Yj anhi i^a cnZ jY[dgYg^c\Zg d\ Zg Yj Yn\i^\ d\ Zc\V\ZgZi! Zg YZi Y^\ k^ bVc\aZg K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc `Vc i^aWnYZ Y^\ k^`Vg^ViZg V[ `dgiZgZ ZaaZg a²c\ZgZ kVg^\]ZY ^ ]ZaZ 9VcbVg`

K^a Yj ]³gZ bZgZ db _dWWZi hdb k^`Vg! `dciV`i dh e / ,% '+ +% %* H_²aaVcY ,% '+ +% %& ?naaVcY d\ ;nc

=kdg[dg VgWZ_YZ [dg K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc4 EZch^dc [gV &# YV\ H`ViiZ[g^ `³ghZahi^aa²\ ^]i# HiViZch iV`hiZg ;g^]ZY i^a Vi k²a\Z VgWZ_Yhi^Y d\ hiZY <dYZ VgWZ_Yh[dg]daY I_Zc bZaaZb (%"()#%%% `g# eg# b cZY NYZga^\ZgZ ^c[d hZ d\h lll#k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y` ZaaZg h`g^k i^a ^c[d5k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y`

L_aWhXkh[Wk[j \eh ieY_Wbh Z]_l[h[ e] ieY_Wb\ehc_Zb[h[ K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc H_²aaVcY IVVhigje =dkZY\VYZ .' '+(% IVVhigje

K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc ?naaVcY H³cYZgWgd\VYZ &' 8 -,%% =dghZch

Klik dig til en bedre service 5>C>) B20=?8G

6Xe SX]T \TS[T\b^_[hb]X]VTa Tc cYTZ ^V ^_[hb SX] T \PX[ BzSP] [hSTa ^_U^aSaX]VT] UaP 3P]bZ B^RXP[azS VXeTaU^aT]X]V cX[ P[[T \TS[T\\Ta =za Sd WPa VXeTc ST Z^aaTZcT ^_[hb]X]VTa ZP] Sd bT UaT\ cX[ T] [P]Vc \TaT \z[aTccTc bTaeXRT :d] Uz Z[XZ _z \dbT] ^V Sd Ta X]ST ;^V SXV _z VT]]T\ WYT\\TbXST] fff b^RXP[aSV SZ \TS SXc \TS[T\b]d\ \Ta aTc U^aZTacT ^_[hb]X]VTa ^V ^_[hb SX] T \PX[ Bz [Tc Ta eTYT] cX[ T] \TaT \z[aTccTc bTaeXRT UaP SX] UPVU^aT]X]V :^]VbcP]ZT] Ta Pc Sd Uza [TccTaT PSVP]V cX[ Pc cX[\T[ST SXV aT[TeP]cT UPVVad__Ta ]hWTSb\PX[b Z^]UTaT]RTa ^be ^V eX Uza [TccTaT PSVP]V cX[ Pc X]U^a\TaT \z[aTccTc cX[ SXV 7eXb eX WPa SX]T Z^]cPZc^_[hb]X]VTa Ta Sd \TaT bXZZTa _z Pc Uz SXc UPVQ[PS cX[ cXST] Sd ZP] Uz aT[TeP]cT X]U^a\PcX^]Ta _z T \PX[ Sd ZP] bT WeT\ SX] cX[[XSbaT_a¬bT]cP]c Ta >V Sd ZP] e¬aT bXZZTa _z Pc Sd QTcP[Ta ST] aXVcXVT cPZbc X Z^]cX]VT]c >_[hb]X]VTa ^\ SX] UPVVad__T SXc TeT]cdT[[T cX[[XSbTaWeTae We^aeXSc Sd Ta ZPbbTaTa QTbchaT[bTb\TS[T\ ^be Ta \TS cX[ Pc bXZaT Pc Sd Uza ^_[hb]X]VTa ^\ PaaP]VT \T]cTa STa Ta X]cTaTbbP]cT U^a SXV <TS BT[eQTcYT]X]V WPa 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V UzTc Tc ]hc ^V \TaT cX[V¬]VT[XVc \TS[T\bbhbcT\ BT[eQT cYT]X]V [XVVTa d]STa \TS[T\bbTaeXRT _z WYT\\TbXST] 3d

ZP] [Tc Z[XZZT SXV ad]Sc eXP ^eTabZaXUcTa]T ^V ST X]S[PVcT b_¬aaX]VTa bXZaTa Pc Sd XZZT ZP] Z^\\T cX[ Pc [¬VVT bhbcT \Tc ]TS \TS Tc U^aZTac Z[XZ >V \T]b Sd P[[XVTeT[ Ta STa ZP] Sd ZXVVT _z dSQdSSTc PU ZdabTa ½ ^V \TS Tc _Pa Z[XZ \TaT cX[\T[ST SXV 3d ZP] [^VVT SXV _z BT[eQTcYT]X]V UaP SX] TVT] _R dP]bTc ^\ Sd bXSSTa X CX[bc T[[Ta X CWPX[P]S 5­abcT VP]V WPa Sd QadV U^a Tc [^V X] b^\ Ta XST]cXbZ \TS ST bXSbcT ËaT T[[Ta UT\ cP[ X SXc \TS[T\b]d\\Ta 3TccT Ë]STa Sd _z QPVbXST] PU SXc UPVQ[PS T[[Ta _z Tc VXa^Z^ac UaP 3P]bZ B^RXP[azSVXeTa U^aT]X]V 0SVP]VbZ^ST] e¬[VTa Sd bT[e ]za Sd [^VVTa SXV _z U­abcT VP]V 3Tc Ta X bT[eQTcYT]X]VT] Pc Sd U­abc ^V UaT\\Tbc bZP[ ^_SPcTaT \TS TZbT\_T[eXb SX] T \PX[ ½ U^a bT[e ^\ Sd P[ [TaTST bcza _z T] \PX[X]V[XbcT U^a SX] UPVVad__T Ta STc Zd] UPVVad__T] ^V XZZT BT[eQTcYT]X]V STa WPa SX]T ^_[hb]X] VTa ^V Sd aXbXZTaTa bz[TSTb Pc Vz V[X_ PU P]SaT aT[TeP]cT X]U^a\PcX^]Ta

5X]S BT[eQTcYT]X]V d]STa \TS[T\bbTaeXRT ½ ^V QadV STc ]d

3Xc [^V X] Ta ST bXSbcT ËaT T[[Ta UT\ RXUaT X SXc \TS[T\b]d\\Ta

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! ( !(


% ### "

% " ! ' "

! % "

" ' $

"

Socialraadgiverjob.dk digdig enen rĂŚkke funktioner, derder Socialraadgiverjob.dktilbyder tilbyder rĂŠ kke funktioner, hjĂŚlper karriere. hjĂŠ lpertiltilatatplanlĂŚgge planlĂŠ ggedin din karriere. Socialraadgiverjob.dk afaf ProďŹ ljob.dk netvĂŚrket, Socialraadgiverjob.dkererenendeldel Profiljob.dk netvĂŠ rket, som mellemmellem 14 af Danmarks mest betydningssomsamarbejde er et samarbejde 14 af Danmarks mest betydfulde faglige organisationer. ningsfulde faglige organisationer. Deltagelsen i ProďŹ ljob.dk netvĂŚrket betyder, at du ikke alene Deltagelsen i Profiljob.dk netvĂŠ rket betyder, at du ikke alene modtager relevante jobannoncer fra Socialraadgiverjob.dk, modtager relevante jobannoncer fra Socialraadgiverjob.dk, men ogsĂĽ fra de øvrige jobportaler, nĂĽr du har oprettet din men ogsĂ‚ fra de ÂŻ vrige jobportaler, nĂ‚r du har oprettet din jobagent pĂĽ Socialraadgiverjob.dk. jobagent pĂ‚ Socialraadgiverjob.dk. I udviklingen af Socialraadgiverjob.dk har vi udnyttet vores I udviklingen af Socialraadgiverjob.dk har vi udnyttet vores viden til at udvikle en jobportal, der tilpasset dig, din situaviden at udvikle en jobportal, der er tilpasset dig, din situation ogtil dine jobønsker. tion og dine jobÂŻ nsker. Mere end 15.000 personer har allerede oprettet deres personMere end 15.000 personer netvĂŚrket. har allerede oprettet deres personlige jobagent pĂĽ ProďŹ ljob.dk lige jobagent pĂ‚ Profiljob.dk netvĂŠ rket.

3&-&7"/5& +0# o 3&-&7"/5& 130'*-&3

1"35/&3 * 130'*-+0# %,


Hos Hartmanns får du muligheden for at gøre en forskel for dig selv, dine kollegaer og dit fag Vi tilbyder dig vikarjob, som matcher dine ønsker, kvalifikationer og krav. Du får faglig sparring og en personlig personalekonsulent tilknyttet. Vi afholder netværks-caféer og kurser for nyuddannede. Du får højere løn og pension fra første dag.

0 ]]^]RTa

Vil du gøre en forskel, bliv socialrådgivervikar! Overskud, gå-på-mod og “hår på brystet” Hos Hartmanns har vi de bedste socialrådgivere. Det er altafgørende, at du kan agere selvstændigt på dine opgaver fra dag ét samt holde et højt fagligt niveau.

Hartmanns er en holdningsvirksomhed! Når du er vikar i Hartmanns, er du ansat i en værdibaseret virksomhed, som tager del i det sociale ansvar. Hartmanns arbejder ud fra værdierne: gensidig respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation.

Velafgrænsede opgaver og faglig fordybelse

Send din ansøgning og CV

Som vikar i Hartmanns har du mulighed for at bruge din faglighed til at fordybe dig i på forhånd veldefinerede opgaver. Den første dag i dit vikariet tager vi med ud på din arbejdsplads og afstemmer gensidige forventninger. Vi er garant for, at du får en god oplevelse gennem hele vikariatet - både fagligt og personligt.

til markedschef Hanne Nyström på hanne.nystroem@hartmanns.dk eller personalekonsulent Connie Sørensen på connie. sorensen@hartmanns.dk.

Hanne Nyström +45 41 21 13 20 - Connie Sørensen +45 41 21 13 85 Tlf: +45 70 20 03 83 · www.hartmanns.dk · www.hartmanns.pl

Slip din viden løs Er du socialrådgiver / socialformidler med bagagen fuld af kompetencer og erfaring, så kom til KAVALERIET. Vi giver dig mulighed for at slippe din viden løs og gøre en forskel hos vores kunder. Som vikar får du tilbudt et arbejdsliv, som er rigt på faglige udforKYPUNLY VN ]HYPH[PVU /]PZ K\ LY ÅLRZPILS LUNHNLYL[ og løsningsorienteret, så læs mere om jobbet på www.kavaleriet.dk – eller kontakt os på 3930 9603. KAVALERIET er en værdidrevet virksomhed. Vi har fokus på dialog, kompetence, handlekraft, engagement og nytænkning i alt, hvad vi foretager os. Vi dækker hele landet og leverer vikar- og konsulentydelser til både virksomheder og private, der vil gøre en forskel – i tide.

"


Nye veje for utilpassede unge - prøv MTFC! Multidimensional Treatment Foster Care er et evidensbaseret behandlingsprogram, som er nyt i Danmark. 0 ]]^]RTa

I samarbejde med Servicestyrelsen tilbyder MTFC-Hovedstaden og CESA pĂĽ Fyn MTFC-behandling til 12-17-ĂĽrige unge og deres familier. Behandlingsmetoden kendetegnes ved: UĂŠĂŠ iÂ˜ĂŠiĂ€ĂŠÂŽÂœĂ€ĂŒĂ›>Ă€Âˆ}ĂŠ­ÂœÂŤĂŠĂŒÂˆÂ?Ê£ÓʓF˜i`iÀŽ UĂŠĂŠ iÂ˜ĂŠiÀʅiÂ?Â…i`ĂƒÂœĂ€ÂˆiÂ˜ĂŒiĂ€iĂŒĂŠÂœ}ʓFÂ?Ă€iĂŒĂŒiĂŒ UĂŠĂŠ iÂ˜ĂŠiĂ€ĂŠÂˆÂ˜ĂŒiÂ˜ĂƒÂˆĂ›ĂŠÂœ}ʓi`ĂŠ`>}Â?ˆ}ĂŠÂœÂŤvŠÂ?}˜ˆ˜} UĂŠĂŠ iÂ˜ĂŠiÀÊ>`vCĂ€`ĂƒÂ‡ĂŠÂœ}ĂŠĂ€iĂƒĂƒÂœĂ•Ă€VivÂœÂŽĂ•ĂƒiĂ€iĂŒ UĂŠĂŠ iÂ˜ĂŠĂ•Â˜}iĂŠĂƒÂŽ>Â?ĂŠivĂŒiĂ€vŠÂ?}i˜`iĂŠÂŽĂ•Â˜Â˜iĂŠvĂ•Â˜}iĂ€iĂŠÂˆĂŠĂƒÂˆĂŒĂŠĂ›>Â˜ĂŒiĂŠÂ˜CĂ€Â“ÂˆÂ?Â?ŠĂŠ Âœ}ĂŠĂ›CĂ€iĂŠÂˆĂŠĂƒĂŒ>˜`ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠ>ĂŒĂŠÂ…ÂœÂ?`iĂŠĂƒÂˆ}ĂŠĂ•`iÂ˜ĂŠvÂœĂ€ĂŠÂ˜i}>ĂŒÂˆĂ›iĂŠÂŤFĂ›ÂˆĂ€ÂŽÂ˜ÂˆÂ˜}iĂ€

Ă•ĂŠÂŽ>Â˜ĂŠÂ?CĂƒiʓiĂ€iĂŠÂœÂ“ĂŠ / ĂŠÂœ}ʓiĂŒÂœ`iÂ˜ĂŠÂŤFĂŠĂœĂœĂœ°ViĂƒ>°`ÂŽĂŠiÂ?Â?iĂ€ĂŠĂœĂœĂœ°Â“ĂŒvVÂ‡Â…ÂœĂ›i`ĂƒĂŒ>`i˜°`ÂŽ° Kontakt om yderligere information og visitation rettes til: UĂŠĂŠ / ‡ ÂœĂ›i`ĂƒĂŒ>`iÂ˜ĂŠÂŤFĂŠĂŒÂ?v°ĂŠ{nĂŠ{ĂˆĂŠänÊÎÇÊiÂ?Â?iÀʓ>ˆÂ?ĂŠÂˆÂ˜vÂœJÂ“ĂŒvVÂ‡Â…ÂœĂ›i`ĂƒĂŒ>`i˜°`ÂŽĂŠ UĂŠĂŠ - ĂŠÂŤFĂŠĂŒÂ?v°ĂŠĂˆĂ“ĂŠĂˆĂ“ĂŠĂŽÂ™ĂŠĂ‡Ă“ĂŠiÂ?Â?iĂ€ĂŠÂŤÂœĂƒĂŒJViĂƒ>°`ÂŽ

MTFC-Hovedstaden FAMILIEPLEJEN FREDENSBORG

Birgitte Jacobsen og Per Thomsen tilbyder

(SIH[YVZ 2VSSLNPHS 9LZWVUZ

2-ĂĽrig efteruddannelse i analyse, terapi og behandling af alvorlig omsorgssvigt Start d. 17.-19. sept. Se mere pĂĽ hjemmeside www.behandlingsuddannelse.dk

0U[LYU[ R\YZ\Z MVY NY\WWLY HM RVSSLNLY KLY KLSLY KL[ ZHTTL ZW¤UKLUKL VN \KMVYKYLUKL HYILQKZMLS[ 2VSSLNPHS YLZWVUZ LY! ‹ LU TL[VKL [PS H[ ZPRYL R]HSP[L[ VN VWR]HSPMPJLYPUN HM LU NY\WWLZ MHNSPNL UP]LH\ P KL[ WYVMLZZPVULSSL HYILQKL TLK HUKYL TLUULZRLY ‹ LU ]LQ [PS YLMSLR[LYL[ WYHRZPZ ]PKLYL\K]PRSPUN HM MHNWLYZVULY VN VW[PTLYPUN HM KL[ RVSSLNPHSL ZHTHYILQKL ‹ L[ [Y`N[ MHNWLYZVUSPN[ Y\T KLY ZPRYLY [PK [PS MVR\ZLYL[ MHNSPNOLK 2\YZL[ ILZ[rY HM KHNL MVYKLS[ Wr TVK\SLY 2HU VNZr ZRY¤KKLYZ`LZ [PS UL[VW QLYLZ ILOV] =P \UKLY]PZLY P TL[VKLU 0 MVY[Z¤[[LY ]LK LNLU RYHM[ 2\YZ\ZWYVNYHT RHU YLR]PYLYLZ

^^^ HSIH[YVZ KR ;SM! PUMV'HSIH[YVZ KR "!


0 ]]^]RTa

En for alle og alle for en?

Knud E. S. Madsen Skoleleder, Stenhus Kostskole

” Vi tilbyder et kostskolemiljø, med store personlige udviklingsmuligheder. Vores mål er at skabe et stærkt fællesskab, hvor der er fokus på den enkeltes bidrag til fællesskabet. Vi lægger stor vægt på den enkelte elevs trivsel og tror på, at forudsætningen for optimal indlæring er,

at børnene har det godt med sig selv og hinanden.

""


0 ]]^]RTa

Bruger – Hjælper Formidlingen og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - hos os styrer borgerne allerede…! À>Ê£°Ê > Õ>ÀÊÓää Ê i «iÃÊÀi} iÀ iÊv ÀÊ>ÌÊvFÊÌ Ã Õ`ÊÌ Êi}i Ê C «i À` }ÊivÌiÀÊÅÅÊ xÊ }Ê ÈÊ ÊÃiÀÛ Vi Ûi °Ê Ê>vÊ i «i ÃiÀ iÊiÀ]Ê>ÌÊL À}iÀ iÊ ÕÊvÀ ÌÊ > ÊÛC }iÊ>ÌÊ ÛiÀ`À>}iÊ>` ÃÌÀ>Ì i Ê>vÊ>ÀLi `Ã} ÛiÀ> ÃÛ>ÀiÌÊÌ Êi Ê«À Û>ÌÊÛ À à i`Êà Êv°i Ã°Ê ÀÕ}iÀÊqÊ C «iÀÊ À ` }i ° - Ê > >À ÃÊÃÌ©ÀÃÌiÊ iÛiÀ> `©ÀÊ>vÊÞ`i ÃiÀÊÌ Ê i ià iÀÊ i`ÊvÞÃ Ã Ê > ` V>«ÊiÀÊÛ Ê >ÌÕÀ }Û ÃÊ «>À>ÌÊÌ Ê Ê Ê` > }Ê i`ÊL À}iÀÊ }Ê Õ iÊ Ê>ÌÊ iÛiÀiÊv i à L iÊ * Ê«À `Õ ÌiÀ]Ê`iÀÊà ÀiÀÊ>ÌÊ C «i À` }iÀ iÊÛ À i }ÊvÕ }iÀiÀ° CÃÊ iÀiÊ Ê ÀÕ}iÀÊqÊ C «iÀÊ À ` }i Ê }Ê * Ê«FÊÜÜÜ°v À ` }i °` Êi iÀÊÀ }ÊÌ Ê ÃÊ «FÊÌ v°ÊÎÈÎ{ÊÇ ää.

Hjælp børn i nød! Du kan købe UNICEF kort året rundt. Ring: 35 27 38 00 eller besøg www.unicef.dk

Colo9 Et weekend/ferietilbud For piger og drenge i alderen 7-12 år på indskrivningstidspunktet Optagelsesbetingelse: Diagnose inden for autismespektret, ADHD, Tourette -, Downs syndrom. NYT: £°Ê>Õ}°ÊÓää ÊiÌ>L iÀiÃÊ-CÀ }ÌÊÌ ÀiÌÌi >}ÌÊ Õ``> i ÃiÊ­-/1®° Se mere om de enkelte tilbud på www.colo9.dk eller ring til 59 90 95 45.

"#


0 ]]^]RTa

Nye horisonter. Nye mål. Ny start på Havregården.

Morten Jørgensen og Lise Færgemann Skoleleder og souschef, Havregården Kostskole

” Vores kostskole skal være eleverne et godt eksempel. Det tætte fællesskab i et lille ressourceorienteret miljø skaber trivsel og

tryghed. Vi tilbyder individuelle undervisningsforløb med folkeskolens afgangsprøve som mål. Vi styrker selvværdet blandt andet ved at forvandle problemer til personlige og faglige mål.

"$


'PSFCZHHFMTF BG BOCSJOHFMTFS 'BNJMJFCFWBSFOEF JOETBUT J IKFNNFU IFMF E HOFU *OTUJUVU GPS 'BNJMJF6EWJLMJOH ZEFS IK MQ UJM 0 ]]^]RTa

1SBLUJTLF PQHBWFS J GBNJMJFO &UBCMFSJOH BG GBTUF SZUNFS PH SVUJOFS 'BNJMJFNFEMFNNFS NFE QTZLJTLF VEGPSESJOHFS 'BNJMJFNFEMFNNFS NFE NJTCSVHTQSPCMFNFS "U WBSFUBHF C SOT VEWJLMJOH QÌ GPSTLFMMJHF BMEFSTUSJO 'PS MESFT VEGPSESJOHFS TPN QBS GPS MESF PH TBNBSCFKET QBSUOFSF UJM EJWFSTF JOTUJUVUJPOFS 'BNJMJFO OÌS EF IBS CFIPW QÌ GPSTLFMMJHF UJEFS J E HOFU

#FIBOEMJOHFO

!DECCOèS GERèDYGTIGEèRÌDGIVERE 6IçKANçTILBYDEçDIGçVIKARIATERçPÌçBÌDEçKOMMUNALEç OGç PRIVATEç ARBEJDSPLADSER ç HVORç DERç VENTERç ENç R KKEçFORSKELLIGEçTYPERçJOBS ç

5BHFS VEHBOHTQVOLU J TZTUFNJTL UFPSJ PH NFUPEF IWPS EFO W SET UUFOEF TBNUBMF FS DFOUSBM PH CZHHFS QÌ SFMBUJPOFSOF C SO PH GPS MESF JNFMMFN #FTUÌS BG QTZLPMPHTBNUBMFS QSBLUJTL Q EBHPHJTL JOETBUT PH GBNJMJFLVSTFS 5W SGBHMJHU TBNBSCFKEF PH GBNJMJFBSCFKEF VHFLVSTFS Y ÌSMJHU

6 LGèDET èDUèERèBEDSTèTILèELLERèBR NDERèMESTèFOR

2INGæTILæOSæPÌæ æ æOG H RæMEREæOMæVORESæTILBUDæTILæDIG

'PS MESFLVSTFS OFUW SLTTLBCFOEF

4VQFSWJTJPO UJM JOWPMWFSFEF GBHHSVQQFS 3JOH GPS HSBUJT PH VGPSQMJHUFOEF PQM H PH CSPDIVSFNBUFSJBMF ,MJOJTL QTZLPMPH +PIO 'BMLFOCFSH 5MG

KPIOGBMLFOCFSH!NBJM EL XXX PNWFOEUGBNJMJFQMFKF EL

ç ADECCO DK

FAMILIEBEHANDLING Børns problemer skal løses i familien - forbyggende arbejde UÊÊ ©} Li > ` } UÊÊ ` Û `Õi ÊLi > ` }Ê>vÊL>À iÌ UÊÊ- ÛL©À i}ÀÕ««i UÊÊ ÌiÀ ÊÃ iÊ­ä°ÊqÊÇ°Ê >ÃÃi® UÊÊ ÀC `ÀiÕ `iÀÛ Ã } UÊÊ ` Û `Õi Ê«>À ]Êv> i Ê }Ê}ÀÕ««iÌiÀ>« UÊÊ ÃLÀÕ}ÃÌiÀ>« UÊÊ ©ÌiÀ>« UÊÊ >}Li > ` } UÊÊ-Ì©ÌÌiÊÌ ÊL>À iÌÃÊÃÌ>ÀÌÊ Ê`>} ÃÌ ÌÕÌ ÊÉÊÃ i UÊÊ-Ì©ÌÌiÊÌ ÊÃÌ>ÀÌÊ«FÊÕ``> i ÃiÊÉÊ>ÀLi `i UÊÊ LÕ > ÌLi > ` } UÊÊ ÃÕ i ÌL ÃÌ> `

KANDIDATUDDANNELSER | EFTERÅR 2009

MØD DPU’S KANDIDATUDDANNELSER DPU holder vidensdage om kandidatuddannelser: I Århus den 12. maj kl. 17.30 og i København den 14. maj kl. 17.00. Kom og få vejledning, svar på dine spørgsmål og LWBMJÞD S EJU WBMH BG VEEBOOFMTF Ansøgningsfrist 1. juli 2009 Læs mere om vidensdagene og DPU’s kandidtuddannelser inden for læring, didaktik og kompeUFODFVEWJLMJOH Q www.dpu.dk/kandidat

}ÀÕ ` >}ÌÊ£É{Ê£ Ç

"%

> iVi ÌiÀÊ ÞÀiLÞ]Ê6iÃÌiÀLÞÛi Êx]ÊÈnx{Ê i i] ÊÇxÊÓxÊxäÊnx]Ê`ÞÀiLÞJ>`À°` ]ÊÜÜÜ°`ÞÀiLÞ°`


3TPS[X]T Z[ !

B83BC4 5A8BC 5>A 8=3;4E4A8=6 D3:><<4A

B^RXP[azSVXeTaT] ]a ( B^RXP[azSVXeTaT] ]a B^RXP[azSVXeTaT] ]a B^RXP[azSVXeTaT] ]a ! B^RXP[azSVXeTaT] ]a "

!# P_aX[ % \PY ( \PY ! Yd]X " Yd[X

& \PY ! \PY # Yd]X !$ Yd]X " PdVdbc

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BC

BT]S SX] P]]^]RT cX[ 36 <TSXP Pb 6P\\T[c^ae ' #$& :­QT]WPe] : c[U) & !& $$ UPg & !& $% T[[Ta T_^bc/SV\TSXP SZ

! (

BcX[[X]VbP]]^]RTa

9L HU QRJHW KHOW VSHFLHOW (U GX "

$JHQV V¡JHU VRFLDOUnGJLYHUH VRFLDOIRUPLGOHUH PHG SLRQHUnQG RJ DPELWLRQHU WLO NRQWDQWKM OSV RJ V\JHGDJSHQJHWHDPV

9L NDQ WLOE\GH VS QGHQGH IDJOLJH XGIRUGULQJHU L HQ NRPELQDWLRQ PHG SURMHNWDUEHMGH RJ UHGXFHUHW VDJVDQWDO $JHQV HU L GLVVH PnQHGHU YHG DW VWDUWH HQ U NNH SURMHNWHU IRU DW VW\UNH YRU VRFLDOH LQGVDWV %ODQGW PDQJH Q\H SURMHN WHU HU $INODULQJVIRUO¡E +MHPPHDNWLYHULQJ 3URMHNWHU IRU ERUJHUH PHG 6WUHVV 6PHUWH 0LOG GHSUHVVLRQ .RVW RJ 0RWLRQ 'HUXGRYHU VXSSOHUHU YL YRUH ZRUNVKRSV PHG HQ U NNH Q\H ,7 3ULYDW ¡NRQRPLVN UnGJLYQLQJ .UHD Y UNVWHG 0RWLRQ 6\Y UNVWHG 9L WLOE\GHU DQV WWHOVH PHG RYHUHQV +RV RV HU GHU LNNH ODQJW IUD LGH WLO 8GRYHU JRGH IDJOLJH NYDOLILNDWLRQHU NRPVWP VVLJ O¡Q RJ ERQXVRUGQLQJ KDQGOLQJ 9L DUEHMGHU L VHOYVW\UHQGH IRUYHQWHU YL DW GX HU NUHDWLY LGHULJ RJ (QGYLGHUH IOHNVWLG PDG RJ IUXJWRUG WHDPV PHQ L W W GLDORJ PHG OHGHOVHQ DW GX W¡U ODGH GLJ LQVSLUHUH DI Q\H PH QLQJ 6WUXNWXUHQ HU IODG RJ YL KDU HQ XIRUPHO WRGHU RJ WLOJDQJH WLO DUEHMGHW RPJDQJVWRQH PHG Y JW Sn nEHQKHG 'X V WWHU SULV Sn IDJOLJH XGIRUGULQJHU +YLV GX EUXJ IRU IOHUH RSO\VQLQJHU RJ NROOHJHU RJ OHGHOVH LPHOOHP 9L KDU HW RJ NYDOLWHW L DUEHMGHW RJ NDQ VH PXOLJ YLO DUEHMGH PHG JRGW VDPPHQKROG RJ SULRULWHUHU VRFLD KHGHU RJ ILQGH EDODQFHQ PHOOHP DW VWLO 0DWFKJUXSSH Vn VNDO GX OH DNWLYLWHWHU RJ JRGW KXP¡U K¡MW OH NUDY WLO ERUJHUHQ RJ XGYLVH HPSDWL NRQWDNWH 6WLQD +HUPDQQ 9L KDU HQ DPELWLRQ RP HW K¡MW VHUYLFH 'X NDQ DUEHMGH VHOYVW QGLJW RJ LQGJn L QLYHDX RJ YL O JJHU VWRU Y JW Sn DW HW SRVLWLYW VDPDUEHMGH ± LQWHUQW VnYHO 0DWFKJUXSSH Vn VNDO GX P¡GH GHW HQNHOWH PHQQHVNH L ¡MHQK¡M VRP HNVWHUQW NRQWDNWH $QMD )RUVGDKO GH (QGHOLJ VNDO GX WULYHV L HW XK¡MWLGHOLJW 9L HU nEQH IRU DW YL DOOH KDU DIYHNVOHQGH PLOM¡ ± RJ KDYH O\VW WLO DNWLYW DW E\GH 6\JHGDJSHQJH Vn VNDO GX RJ XGYLNOHQGH DUEHMGVIRUKROG 'X NDQ LQG PHG GLQH LGHHU RJ IRUVODJ NRQWDNWH .DUHQ 'M¡UXS I HNV Y OJH DW GHOWDJH L NXUVHU RJ SUR +YLV GX V\QHV RYHQVWnHQGH SDVVHU MHNWHU RJ In HW UHGXFHUHW VDJVDQWDO Sn GLJ Vn YLO GHW JO GH RV DW In GLJ 'X YLO KDYH VWRU PXOLJKHG IRU DW V WWH VRP Q\ NROOHJD $QV¡JQLQJ VHQGHV WLO GLW SHUVRQOLJH SU J Sn WLOUHWWHO JJHOVH LQIRNRHJH#DJHQVGDQPDUN GN HOOHU WLO VDPW DIKROGHOVH DI NXUVXVIRUO¡E RJ SUR $JHQV 6WUDQGYHMHQ .¡JH MHNWHU $JHQV KDU VLGHQ DSULO RYHUWDJHW GHQ EHVN IWLJHOVHVUHWWHGH LQGVDWV Sn KDOYGHOHQ DI ERUJHUQH L .¡JH NRPPXQH VRP PRGWDJHU KHQKROGVYLV V\JHGDJSHQJH NRQWDQWKM OS HOOHU OHGLJKHGV\GHOVH

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ^_U^aSaTa P]]^]R­aTa]T cX[ Pc bXV]P[TaT Tc ­]bZT ^\ [XVTbcX[[X]V ^V \P]VU^[SXVWTS _z PaQTYSb_[PSbTa]T "&


/Â V PHUH Sn ZZZ LVKRM GN

:^]cX]VT]c U^a ! ( <TS[T\bZ^]cX]VT]cTc cX[ 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V 3B UPbc bÂŹccTb PU aT_aÂŹbT]cP]cbZPQTc

,VKÂĄM .RPPXQH

! (

3Tc ^_ZaeTb ZePacP[beXb X UTQadPa \PY PdVdbc ^V ]^eT\QTa bcdST aT]ST ^_ZaeTb S^V WP[eza[XVc 0ZcXe ) =^a\P[c Z^]cX]VT]c) ##( Za _a ZePacP[ =^a\P[Z^]cX]VT]c QTcP[Tb PU P[[T b^\ XZZT Ta PaQTYSb[­bT

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

0ZcXe !) 0aQTYSb[­bWTSb ^V ST[ cXSb Z^]cX]VT]c) Za _a ZePacP[ 0aQTYSb[­bWTSbZ^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T STa _z \z]TSbQPbXb X VT]]T\b]Xc PaQTYSTa WP[e cXS ]^a \P[c ! cX\Ta T[[Ta STad]STa ^\ dVT] T[[Ta Ta PaQTYSb[­b ^V PZcXec PaQTYSbb­VT]ST 0ZcXe !) 1PabT[bZ^]cX]VT]c) Za _a ZePacP[ :^]cX]VT]cTc STa bePaTa cX[ Z^] cX] VT]cTc U^a PaQTYSb[­bT QTcP[Tb PU ST \TS[T\\Ta STa Ta _z QPa bT[b^a[^e ^V ^\UPccTa ST] _TaX^ST PU QPabT[b^a[^eT] We^a ST Ta _z SPV_T]VT 0ZcXe ") 3X\XccT]SZ^]cX]VT]c) &(! Za _a ZePacP[ :^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T SX\Xc cT]STa STa _z \z]TSbQPbXb X VT] ]T\b]Xc PaQTYSTa WPe cXS ]^a\P[c ! cX\Ta T[[Ta STad]STa ^V b^\ Ta PZcXec PaQTYSbb­VT]ST 0ZcXe #) 5d[ScXSbbcdSTaT]ST b^RXP[azSVXeTaT) ( Za _a ZePacP[ 1TcX]VT[bT] U^a Pc QTcP[T STccT Z^]cX]VT]c Ta Pc ST] _zVÂŹ[ST]ST Ta QTaTccXVTc cX[ BD :^]cX]VT]cbPcbT] Ta _z bP\\T ]XeTPd b^\ Z^]cX]VT] cTc U^a bcdST]cTa\TS[T\\Ta BT]X^a ^V TUcTa[­]bZ^]cX]VT]c) ! % Za _a ZePacP[ BT]X^aZ^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T \TS[T\\Ta STa ^eTaVza cX[ _T]bX^] T[[Ta TUcTa[­] ?PbbXe Z^]cX]VT]c) ! % Za _a ZePacP[ ?PbbXec \TS[T\bZPQ Ta U^a b^ RXP[azSVXeTaT STa Ta QTbZÂŹUcXVTc dST] U^a 3BĂ‚ U^aWP]S[X]Vb^\azST dST] bP\PaQTYSbPUcP[T \TS 3B \T] ^aVP]XbTaTc X _zVÂŹ[ST]ST U^aWP]S[X]VbQTaTccXVTST ^aVP]XbP cX^] bP\c U^a b^RXP[azSVXeTaT dST] QTbZÂŹUcXVT[bT X 3P]\PaZ dST] SPV_T]VTaTc ^V XZZT PaQTYSbb­ VT]ST X]ST] U^a UPVTc BcdSTaT]ST) "$ Za _a za 0[[T b^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST eTS _a^UTbbX^]bW­YbZ^[Ta]T ^V eTS 0P[ Q^aV D]XeTabXcTc ZP] ^_cPVTb b^\ bcdST]cTa\TS[T\\Ta <TS[T\bZP QTc bePaTa cX[ _PbbXec \TS[T\bZPQ BP\PaQTYSbPUcP[Ta) 3B WPa WTadS^eTa bP\PaQTYSbPUcP [Ta \TS 39Â?5 ^V BT\X]PaXT[ÂŹaTa U^aT]X]VT] 3P]bZ <PVXbcTaU^aT ]X]V bP\c B^RXP[_ÂŹSPV^VTa]T P]bPccT _z 5^a\XS[X]VbRT]caT]T :^]cX]VT]cbPcb U^a ^eT]bczT]ST S^QQT[c\TS[T\\Ta ^_[hbTb eTS WT]eT]ST[bT cX[ 3BĂ‚ bTZaTcPaXPc 0]STc) :P] Sd XZZT WT]U­aTb cX[ T] PU ^eT] bczT]ST Z^]cX]VT]cch_Ta QTSTb Sd aTccT WT]eT]ST[bT cX[ 3BĂ‚ bTZaTcPaXPc 1TcP[X]VbbTaeXRT) 8]SQTcP[X]VTa ZP] ^eTaU­aTb cX[ 3B eXP ?1B 3d ZP] cX[\T[ST SXV _z SX] bXST _z \TS[T\ b^RXP[aSV SZ d]STa Z^]cX]VT]c^_[hb]X]VTa 3d bZP[ QadVT SXc \TS[T\b]d\\Ta ]za Sd [^VVTa _z STc Ă‹]STa Sd QPV _z B^RXP[azSVXeTaT] "'

6RFLDOFHQWUHW VÂĄJHU NRRUGLQDWRU PHG VRFLDOIDJOLJ EDJJUXQG I Socialcentrets konsulentgruppe er en 37 timers stilling ledig til besĂŚttelse snarest muligt. Konsulentgruppen varetager opgaver pĂĽ voksendelen inden for omrĂĽderne misbrug, handicap og psykiatri i tĂŚt samspil med centrets RĂĽdgivningsgruppe. Derudover skal du indgĂĽ pĂĽ tvĂŚrs i organisationen i forhold til Familiecenter samt Sundhed og Ældrecenter. Ishøj Kommune er ligeledes udførende pĂĽ voksendelen for omrĂĽderne misbrug, handicap og psykiatri for VallensbĂŚk Kommune. Vi søger en kollega med socialfaglig baggrund, som har kendskab og praktisk erfaring inden for primĂŚrt omrĂĽderne misbrug og handicap. 'LQH SULP UH RSJDYHU EOLYHU ‡ IRUHVWn YLVLWDWLRQ RJ NRRUGLQHULQJ pĂĽ omrĂĽderne misbrug og handicap til behandling, bo- og dagtilbud ‡ RSVÂĄJHQGH DUEHMGH L VDPDUEHMGH med kolleger og samarbejdspartnere om den enkelte borger ‡ \GH NRQVXOWDWLY ELVWDQG WLO UnG giverne i enkeltsager ‡ GHOWDJH L UHOHYDQWH YLVLWDWLRQV RJ samarbejdsteams ‡ ELGUDJH WLO XGYLNOLQJ RJ YLGHQ LQGHQ for omrĂĽdet ‡ ELGUDJH WLO IDJUHOHYDQW XQGHUYLVQLQJ for rĂĽdgivere, eksterne enheder m.m. )RUYHQWQLQJHU WLO GLJ Som du kan lĂŚse, er opgaverne mangfoldige og udfordrende. Vi søger derfor en kollega, som â€?brĂŚnderâ€? for

indsatsen overfor udsatte grupper og som ønsker at gøre en forskel pĂĽ omrĂĽdet. 'HUXGRYHU ÂĄQVNHU YL RV HQ NROOHJD VRP ‡ KDU EUHG VRFLDOIDJOLJ YLGHQ LQGHQ for omrĂĽderne – sĂŚrligt misbrug / handicap ‡ KDU IODLU IRU WY UIDJOLJW VDPDUEHMGH ‡ NDQ Y UH RPVWLOOLQJVSDUDW RJ IOHN sibel ‡ KDU DGPLQLVWUDWLY HUIDULQJ RJ HU god til at formulere sig mundtligt og skriftligt Vi kan tilbyde dig at arbejde i en spĂŚndende og udviklende kommune, som sĂŚtter trivsel af medarbejdere i højsĂŚdet. Samtidig ligger vi centralt i forhold til offentlig transport. Socialcentret rummer stabile og kompetente kolleger, som sĂŚtter faglighed og daglig trivsel højt. Vi glĂŚder os meget til at høre fra dig. <GHUOLJHUH RSO\VQLQJHU Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Helle Madsen pĂĽ telefon 43 57 78 30 eller mail hpm@ishoj.dk. Løn- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr i henhold til gĂŚldende overenskomst og principperne i Ny løn. Ansøgningen sendes til Ishøj Kommune, Socialcentret, Ishøj Store Torv 20, 4. sal, 2635 Ishøj senest fredag d. 8. maj 2009.

³'HW HU HQ GHO DI DQV WWHOVHVSROLWLNNHQ L ,VK¥M .RPPXQH DW IUHPPH N¥QVOLJ HWQLVN RJ KDQGLFDSOLJHVWLOOLQJ´


+DQGLFDSWHDPHW HU SU PDUWV RUJDQLVDWRULVN Ă€\WWHW over i Familieafdelingen. Det indebĂŚrer faglige udfordringer og rige muligheder for at sĂŚtte prĂŚg pĂĽ udviklingen af børnehandicap omrĂĽdet i Egedal Kommune. Handicapteamet bestĂĽr af socialrĂĽdgivere og en specialkonsulent, og er et team i Familieafdelingen, som derudover har et team af familierĂĽdgivere, familieplejekonsulenter, SV\NRORJ RJ HQ IDPLOLHEHKDQGOLQJVLQVWLWXWLRQ +YHUW WHDP indgĂĽr bĂĽde i en samarbejdende helhed i arbejdet for og med børn, unge og deres familier, og er selvstĂŚndige teams indenfor hvert fagomrĂĽde. Familieafdelingen er en selvstĂŚndig afdeling under Familiecenteret i Egedal Kommune, og har til huse pĂĽ Smørum RĂĽdhus. Handicapteamet sidder med andre ord dør om dør med familierĂĽdgiverne, konsulenterne, administrativt team og PPR, og har samtidig bĂĽde Skolecenter og Institutionscenter boende i samme hus. Handicapteamets opgaver er blandt andre ‡ UnG RJ YHMOHGQLQJ WLO IDPLOLHU PHG KDQGLFDSSHGH EÂĄUQ RJ unge ‡ EHKDQGOLQJ DI DQVÂĄJQLQJHU Vn VRP PHUXGJLIWHU RJ WDEW arbejdsfortjeneste ‡ GHOWDJHOVH L WY UIDJOLJH KDQGLFDSWHDP ‡ XGDUEHMGHOVH DI † XQGHUVÂĄJHOVH ‡ LY UNV WWHOVH RJ RSIÂĄOJQLQJ DI IRUDQVWDOWQLQJHU Vi kan blandt andet tilbyde ‡ Y UGLEDVHUHW RUJDQLVDWLRQ KYRU GHU HU UXP WLO XGYLNOLQJ RJ Q\H WDQNHU ‡ PD[ Sn DQWDO DI VDJHU MI 'DQVN 6RFLDOUnGJLYHUIRUHQLQJV anbefaling pĂĽ omrĂĽdet ‡ HW JRGW NROOHJLDOW DUEHMGVPLOMÂĄ RJ GDJOLJW WY UIDJOLJW

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

! (

Familieafdelingen søger en handicaprüdgiver, der ogsü vil vÌre faglig koordinator

Vi søger en ny kollega som ‡ HU XGGDQQHW VRFLDOUnGJLYHU VRFLDOIRUPLGOHU VRP NDQ varetage almindelig sagsbehandling i teamet i eget distrikt ‡ RJVn HU IDJOLJ NRRUGLQDWRU VRP LQGHE UHU DW GX VNDO Y UH GHQ IDJOLJH VS\GVSLGV Sn RPUnGHW Y UH RSGDWHUHW med lov stoffet samt udvikling af arbejdet i et samarbejde med afdelingslederen ‡ KDU HUIDULQJ PHG RJ LQWHUHVVH IRU EÂĄUQHKDQGLFDS RPUnGHW ‡ KDU LQGVLJW L RJ VDQV IRU GHW WY UIDJOLJH VDPDUEHMGH ‡ HU NUHDWLY Ă€HNVLEHO RJ XGYLNOLQJVRULHQWHUHW ‡ JHUQH KDU HQ SRUWLRQ KXPRULVWLVN VDQV Vil du vide mere kan du kontakte $IGHOLQJVOHGHU 5LNNH :HVWHUJDDUG Sn WHOHIRQ HOOHU FHQWHUFKHI +DQQH 1LHOVHQ Sn WHOHIRQ Løn og ansĂŚttelse 6NHU HIWHU SULQFLSSHUQH L 1\ /ÂĄQ RJ L UHODWLRQ WLO J OGHQGH overenskomst. Ansøgningsfrist mandag den 11. maj 2009 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til: Egedal Kommune RĂĽdhus Torvet 2 6WHQOÂĄVH Att. Kirsten Gras E-mail: Kirsten.Gras@egekom.dk $QV WWHOVHVVDPWDOHU YLO ÂżQGH VWHG PDQGDJ GHQ PDM 2009.

samarbejde ‡ K¥MW IDJOLJW QLYHDX KYRU PnOHW HU VLNNHU GULIW IRU GHUYHG DW KDYH SODGV WLO XGYLNOLQJ RJ Q\W QNQLQJ ‡ KM OSHYHMOHGQLQJHU RJ JXLGHV WLO RPUnGHW ‡ SODGV WLO DW DUEHMGH VHOYVW QGLJW ‡ JRGH PXOLJKHGHU IRU HIWHUXGGDQQHOVH

egedalkommune.dk

"(


SOLRĂ˜D KOMMUNE | FAMILIEAFSNITTET

FamilierĂĽdgiver

(barselsvikariat)

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

! (

Jobbet Da en af vores familierĂĽdgivere skal pĂĽ barselsorlov, søger vi en kompetent og engageret familierĂĽdgiver til en fuldtidsstilling i Familieafsnittet. Stillingen er til besĂŚttelse fra 1. juni 2009 eller snarest derefter. ArbejdsomrĂĽdet er rĂĽdgivning og vejledning til børnefamilier, socialfaglige undersøgelser, handleplaner og ivĂŚrksĂŚttelse af og opfølgning pĂĽ hjĂŚlpeforanstaltninger i henhold til Serviceloven. Jobmiljø Børn og Unge RĂĽdgivningen omfatter Familieafsnittet, PPR, Sundhedstjenesten og VĂŚksthuset, som er nyoprettet. Familieafsnittet arbejder distriktsopdelt i Solrød Kommunes 4 skoledistrikter. Vi har et veludbygget og tĂŚt tvĂŚrfagligt samarbejde i distriktsgrupperne og mellem de forskellige faggrupper i Børn og Unge RĂĽdgivningen, hvor der arbejdes i et systemisk og fremadrettet perspektiv. Som familierĂĽdgiver har du stor egenkompetence, og der er store muligheder for nytĂŚnkning og udvikling af nye ideer. .YDOLÂżNDWLRQHU Vi ønsker ‡ DW du KDU XGGDQQHOVH VRP VRFLDOUnGJLYHU HOOHU VRFLDOformidler ‡ KDU NHQGVNDE WLO VHUYLFHORYHQ RJ HUIDULQJ O\VW WLO DW arbejde med børn, unge og familier ‡ HUIDULQJ PHG WY UIDJOLJW VDPDUEHMGH RJ JRGH VDP arbejdsevner ‡ HUIDULQJ PHG DGPLQLVWUDWLYH IXQNWLRQHU Vi ‡ ‡ ‡ ‡

tilbyder HW DIYHNVOHQGH RJ XGDGYHQGW DUEHMGH HNVWHUQ VXSHUYLVLRQ HUIDUQH RJ HQJDJHUHGH NROOHJHU HQ WUDYO DUEHMGVSODGV KYRU GHU VDPWLGLJ HU SODGV WLO bĂĽde humor og alvor ‡ Ă€HNVLEOH DUEHMGVIRUKROG /ÂĄQ Løn og ansĂŚttelse er omfattet af principperne i aftale om Ny Løn og sker efter gĂŚldende overenskomst. Vil du vide mere? er du velkommen til at kontakte leder af Børn og Unge 5nGJLYQLQJHQ /HLI 3HGHUVHQ Sn WOI 56 18 28 PDLO lp@solrod.dk eller socialfaglig leder Lone Vandborg pĂĽ tlf. 56 18 28 PDLO OY#VROURG GN Ă˜nsker du at vide mere om Solrød Kommune, kan du se NRPPXQHQV KMHPPHVLGH ZZZ VROURG GN $QVÂĄJQLQJ Ansøgningsfrist er senest mandag den 4. maj med PRUJHQSRVWHQ $QV WWHOVHVVDPWDOHU IRUYHQWHV DW ÂżQGH sted i uge 20. Send ansøgningen til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller pĂĽ job@solrod.dk mĂŚrket FamilierĂĽdgiver.

Se mere pĂĽ solrod.dk #

&#3 =--&(;2% &2 */(34&% ,0..5/&3 31&$*"-*/34*454*0/ '02 #=2/ 0( 5/(& .&% #&)06 '02 */4&/3*6 1<%"(0(*3, 139,0-0(*3, %=(/#& )"/%-*/( &#3 =--&(;2% #&34;2 "' 42& %=(/"'%&-*/(&2 0( */4&2/ 3,0-& '02 * "-4 /02."-4 #&("6&%& #=2/ 0( 5/(& * "-%&2&/ $" 4*- ;2 .&% 2&-"4*0/3'0234922&-3&2 30. '=-(& "' 0.302(336*(4 0( "-602 -*(& 42"5.&2 * %& '=234& -&6&;2 &)"/%-*/(&/ &2 .*-+=4&2"1&54*3, .&% #"3*3 * &/ 5%6*,-*/(3139,0 -0(*3, '0234;&-3& !* #&342<#&2 03 1; "4 3,"#& &4 4&2"1&54*3, .*-+= 30. (*6&2 */%*6*%5&- .5-*()&% '02 1&230/-*()&%3.<33*( */4&(2"4*0/ 0( 5%6*,-*/( 1; 30$*"-& 0( '"(-*(& 0.2;%&2 2#&+%&4 '02 30$*"-2;%(*6&2&/ '02&(;2 * &4 46<2'"(-*(4 3"."2#&+%& .&% "'%&-*/(3-&%&2 139,0-0( 1<%"(0(&2 0( -<2&2& 3".4 * '"('<- -&33,"# 1; * "-4 30$*"-2;%(*6&2& )602"' &/ &2 '"(-*( -&%&2 0$*"-2;%(*6&2/& &2 #- " "/36"2-*(& '02 6"2&4"(&-3&/ "' : ".*-*&.<33*(& +52*%*3,& 0( '026"-4/*/(3.<33*(& "31&,4&2 "' #&)"/%-*/(3"2#&+%&4 : 0/4",4&/ 4*- 0( "')0-%&-3& "' 01'=-(/*/(3.=%&2 .&% 3"."2#&+%3 1"24/&2& : <4 3"."2#&+%& .&% #=2/&/&3 '02<-%2& 0( =62*(& 2&-&6"/4& /&4 6<2, : 22"/(&.&/4&2 '02 '02<-%2&/& 0( #=2/ 1; */34*454*0/&/ : 023,&--*(& "%.*/*342"4*6& 01("6&2 : %%"//&-3& 30. 30$*"-2;%(*6&2 &--&2 30$*"-'02.*%-&2 : 2'"2*/( '2" '026"-4/*/(3"2#&+%& .&% "/#2"(4& #=2/ 0( %&2&3 '" .*-*&2 : 2'"2*/( .&% '".*-*&"2#&+%& '8 * '02. "' 3".4"-&'02-=# .&% '02<- %2& 0( &64 #=2/ 0( 5/(& : 934 4*- 0( &2'"2*/( .&% "4 */%(; * 46<2'"(-*(4 3"."2#&+%& : &2/& &/ '".*-*&4&2"1&54*3, &'4&25%%"//&-3& : /420%5,4*0/ 4*- "2#&+%&4 : / 25..&-*( "2#&+%31-"%3 * /"4523,=//& 0.(*6&-3&2 : /("(&2&%& 6&-,6"-*> $&2&%& 0( 0.302(3'5-%& ,0--&("&2 : 4 %9/".*3, (*6&/%& 0( ,2<6&/%& "2#&+%3.*-+= .&% (0%& .5-*( )&%&2 '02 '02%9#&-3& * "2#&+%&4 1&230/-*( 0( '"(-*( 5%6*,-*/( : /4&2/ 31"22*/( : ,34&2/ 351&26*3*0/ .&% '"(,0--&("&2 : "."2#&+%342</*/( '"(-*(& ,523&2 .6 '=-(& 06&2&/3,0.34 .&--&. "/3, 0$*"-2;%(*6&2'02&/*/( 0( 0( 12*/$*11&2 '02 /9 -=/ 02 9%&2-*(&2& 01-93/*/(&2 &2 %5 6&-,0..&/ 4*- "4 ,0/4",4& -&%&/%& 30$*"-2;%(*6&2 //&44& 255/ 0( &--&2 "'%&-*/(3-&%&2 *3#&4) &-(&3&/ 1; 4-'

0( -<3& .&2& 0. 03 1; 602&3 )+&..& 3*%& 777 /&#3.0&--&(""2% %, % ."+ 026&/4&3 "')0-%4 4023%"( % ."+ &)"/%-*/(3)+&..&4 &#3 =--&(;2% &#3 =--&6&+ 934251


Der er nogen, der har mere brug for dig end os ... Engagerede socialrüdgivere søges til AS3 Employment i Kalundborg.

En god start ... Vi giver dig en grundig introduktion til dine nye arbejdsopgaver via certiďŹ cering i AS3 Academy. Alle ansatte tilbydes vores interne Transition Coach uddannelse, hvor du pĂĽ højt niveau fĂĽr mulighed for personlig og faglig udvikling i en professionel og vĂŚrdibaseret organisation. AS3 Employment er en arbejdsmiljøcertiďŹ ceret virksomhed, og konkret betyder det, at trivsel er et opmĂŚrksomhedspunkt pĂĽ vores arbejdsplads.

Sagsbehandler til Jobcenter Vi søger en engageret kollega med socialfaglig uddannelse og som har kendskab til arbejdsmarkedsomrüdet.

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

s afvikling af opfølgningssamtaler med sygedagpengemodtagere s afdĂŚkning af den sygemeldtes muligheder, ressourcer og eget arbejdsmarkedsperspektiv s udarbejdelse af opfølgningsplaner og ressourceproďŹ ler i tĂŚt samarbejde med den sygemeldte s afklaring af behov for indsats i forhold til revalidering, eksjob eller førtidspension s holdundervisning af sygedagpenge- og kontanthjĂŚlpsmodtagere samt A-kasse berettigede ledige

! (

Arbejdsopgaverne vil primĂŚrt bestĂĽ af

Arbejdet omfatter arbejdsmarkedsrettet sagsbehandling med mülgruppen match 4-5. Du kan forvente god støtte fra kolleger og ledere.

Alle ansatte i AS3 Employment tilbydes sundhedsordning.

Ansøgning Vi glÌder os til at modtage din ansøgning og cv via www.as3employment.dk under Job. Ansøgninger vurderes løbende, og der afholdes samtaler hurtigst muligt. Har du spørgsmül til stillingen kan du kontakte HR-konsulent Lise-Lotte Berg pü tlf. 82 10 00 00. AS3 Employment er en privat rüdg ivningsvirksomhed, som siden 1989 udelukkende har beskÌftiget sig med at rüdg ive og hjÌlpe mennesker videre i job og k arriere. Vi gennemfører forløb for alle grupper af ledige og har stor succes med vores arbejde. Vores rüdg ivning t ager altid udgangspunkt i den enkelte k andidats situation.

Se opslaget pü www.frederiksberg.dk/job Ansøgningsfrist: 11. maj 2009

Alkoholbehandlere til Lyngby og Gladsaxe

www.ballerup.dk/job

LÌnke-ambulatorierne i Danmark søger snarest en alkoholbehandler (primÌrt sygeplejerske) til Lyngby LÌnke-ambulatorium samt to alkoholbehandlere (sygeplejerske og socialrüdgiver) til Gladsaxe LÌnke-ambulatorium d. 1. september 2009.

Handicapteamet søger to rüdgivere - genopslag

Dine hovedopgaver: s TERAPEUTISKE SAMTALER PRIMÂ?RT INDIVIDUELLE SAMT PAR ELLER PĂ?RÂ’RENDE s MOTIVERENDE SAMTALER s UDREDNINGS KORTLÂ?GNINGSSAMTALER s ELEKTRONISK JOURNALFÂ’RING s SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER

, $, &,& ,#), , $ $ , !, ! $, ,!',&" " , " $ , $, %" , "%, $*! $, "$, +$! ! # " $) & , & ! $! , $,#), ' ,& ,%+ %, % &, '$& %& ' & ,

AnsĂŚttelsesvilkĂĽr og ansøgning Stillingen i Lyngby er pĂĽ 37 timer og ønskes besat snarest muligt. Stillingerne i Gladsaxe er pĂĽ 37 timer og ønskes besat d. 1. september 2009. ,Â’N EFTER PRINCIPPERNE I .Y ,Â’N Fysisk placering: s ,YNGBY ,Â?NKE AMBULATORIUM ,YNGBY 4ORV +GS ,YNGBY s 'LADSAXE ,Â?NKE AMBULATORIUM 3Â’BORG (OVEDGADE Søborg (VIS DU KAN SE MULIGHEDERNE I AT BLIVE ALKOHOLBEHANDLER SKAL DU SENDE ANSÂ’GNING #6 OG EVT ANDEN RELEVANT DOKUMENTATION TIL OS PĂ? ADM LAENKE AMBULATORIERNE DK MRK vALKOHOLBEHANDLERv SĂ? VI HAR DEN SENEST DEN MAJ 6I AFHOLDER SAMTALER I UGE

Du kan se hele stillingsopslaget pĂĽ www.laenken.dk under Aktuelle nyheder.

$ %" $) &, " && $, $) (! ! , , $, +$!, , ( & ) ! , ! #, $, % $ , $'! $ %&+&& , & , !, & $, $ $! , " , +$!, , %*$ "( +$, $ , & "!% $, "! , $ '%% !,#), ,

" ,% & "!% $, , & $% !,#), ,

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online #


KABS FamilieVinklen søger socialrüdgiver ! (

)DPLOLH9LQNOHQ KDU InHW Ă HUH RSJDYHU RJ YL RSUXVWHU GHUIRU PHG HQ WR nULJ IXOGWLGVVWLOOLQJ PHG JRG PXOLJKHG IRU IDVW DQVÂ WWHOVH

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

6RP VRFLDOUnGJLYHU L )DPLOLH9LQNOHQ VNDO GX YÂ UH PHG WLO DW NYDOLĂ€FHUH RJ NRRUGLQHUH EHKDQGOLQJVLQGVDWVHQ IRU IRUÂ OGUH RJ JUDYLGH PHG VWRISUREOHPHU

Socialfaglig koordinator

)DPLOLH9LQNOHQ KDU L VDPDUEHMGH PHG 6RFLDOW 8GYLNOLQJV FHQWHU InHW PLGOHU DI 6HUYLFHVW\UHOVHQ WLO HW nULJW SURMHNW *UDYLG Sn 7YÂ UV GHU KDU IRNXV Sn KYRUGDQ GHQ JUDYLGH NYLQGH PHG VWRISUREOHPHU RSOHYHU GHQ SURIHVVLRQHOOH KMÂ OS (QGYLGHUH HU )DPLOLH9LQNOHQ OHYHUDQGÂĄU IRU GHQ QDWLRQDOH 9LGHQV RJ VSHFLDOUnGJLYQLQJVRUJDQLVDWLRQ 9,62 3HUVRQDOHW EHVWnU IRUXGHQ GLJ DI WR VRFLDOUnGJLYHU RJ WUH SV\NRORJHU KHUDI HQ DIGHOLQJVOHGHU

Handicap- og Psykiatriafdelingen søger en erfaren socialrüdgiver/formidler, der kan koordinere afdelingens faglige opgaver pü børne- og voksenomrüdet, som varetages af syv rüdgivere. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Vi prioriterer samarbejde højt med henblik pü en helhedsorienteret indsats. Vil du vÌre med? Ansøgningsfrist: 7. maj 2009, kl. 10. LÌs mere pü herlev.dk

Interesseret? 6H KHOH VWLOOLQJVRSVODJHW Sn ZZZ NDEV GN ZZZ JORVWUXS GN HOOHU Sn ZZZ VRFLDOUDDGJLYHUMRE GN

GLOSTRUP KOMMUNE

www.hillerod.dk

Hillerød Kommune - Familier og Sundhed

SOCIALRĂ…DGIVER/SOCIALFORMIDLER FamilierĂĽdgivning søger en socialrĂĽdgiver/socialformidler til vikariat i FamilierĂĽdgivergruppen pr. 1. maj 2009 eller snarest derefter. Vi er en erfaren, stabil og engageret rĂĽdgivergruppe, der varetager myndighedsopgaver for sĂŚrligt udsatte børn i alderen 0-14 ĂĽr og deres familier. Vi søger en ny kollega 37 timer om ugen. Arbejdsmiljøet prioriteres, tonen er fri og humor hører til dagens orden. I Hillerød Kommune har vi gennem de sidste to ĂĽr implementeret en ny tvĂŚrfaglig struktur, der forpligter sĂĽvel det almene som det sĂŚrlige børneomrĂĽde. Metodikken omkring tvĂŚrfagligheden er en stor succes. Du bliver en del af en større personalegruppe pĂĽ otte familierĂĽdgivere, fem ungerĂĽdgivere og syv handicaprĂĽdgivere.

#!

Løn og ansĂŚttelsesforhold Løn efter overenskomst. SĂŚrlige kvaliďŹ kationer honoreres. Stillingen er tidsbegrĂŚnset til 31. januar 2010. Du mĂĽ meget gerne ringe og aftale en uforpligtende samtale om stillingen med Steen Bager, sektionsleder pĂĽ telefon 7232 5540. Vi regner med at holde ansĂŚttelsessamtaler onsdag den 20. maj 2009. Ansøgningen med relevante data, sendes til Hillerød Kommune, FamilierĂĽdgivning, Trollesminde Alle 27, 3400 Hillerød. Senest 15. maj 2009. LĂŚs mere om stillingen pĂĽ www.hillerod.dk


"OLIGFONDENS +RISECENTER FOR VOLDSRAMTE KVINDER OG BÂ’RN SÂ’GER SOCIALRĂ?DGIVER T UGEN snarest muligt. !RBEJDSTIDERNE LIGGER BĂ?DE OM DAGEN OG AFTEnen. SocialrĂĽdgiveren indgĂĽr endvidere i juleog helligdagsrul.

! (

Sagsbehandler til Børne- og Ungeomrüdet

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

SOCIALRĂ…DGIVER til Krisecenter

Frederiksberg Kommune, Familieafdelingen søger en børnesagsbehandler til børne- og ungeomrüdet, stillingen er til besÌttelse 1. juni 2009. Et spÌndende job i en afdeling der lÌgger vÌgt pü dialog og faglighed.

,Â?S HELE STILLINGSOPSLAGET PĂ? WWW BFKC DK !NSÂ’GNINGSFRIST D KL 9DERLIGERE OPLYSNINGER FĂ?S VED HENVENDELSE TIL LEDER !NNETTE 0OLLAS ELLER SOUSCHEF 4RINE 4HORSEN PĂ? TLF

Se opslaget pü www.frederiksberg.dk/job Ansøgningsfrist: 6. maj 2009

! ^\azST[TSTaT _a Yd]X ! ( <h]SXVWTS X 2T]cTa U^a 7P]SXRP_ ^V B^RXP[_bhZXPcaX

<h]SXVWTS X 2T]cTa U^a 7P]SXRP_ ^V B^RXP[_bhZXPcaX ­]bZTa Pc bchaZT ST] UPV[XVT ^V [TST[bTb\ÂŹbbXVT X]SbPcb STaU^a b­VTb ^\azST[TSTa cX[ WP]SXRP_ ^V ^\azST[TSTa cX[ _bhZXPcaX 3Ta Ta X <h]SXVWTS P]bPc PUST[X]Vb[TSTa azSVXeTaT STa Ta U^aST[c _z " cTP\ bP\c Tc ­Z^]^\X PS\X]XbcaPcXec cTP\ \TS % \TSPaQTYSTaT 2T]cTa U^a 7P]SXRP_ ^V B^RXP[_bhZXPcaX Ta ZT]STcTV]Tc eTS ĂŒTaUPV[XVWTS ^V bc^a TaUPaX]V b^\ eX U^acbPc dSeXZ[Ta E^aTb \^cc^ Ta ½ ^aST]c[XVWTS ½ X P[[T aT[PcX^]Ta 2T]cTaTc QTbcza PU T] dSeXZ[X]Vb ^V cX[bh]bPUST[X]V bP\c T] \h]SXVWTSbPUST[X]V 3TadS^eTa Ta STa P]bPc T] WP]SXRP_RWTU EX U^aeT]cTa Pc Sd “ 7Pa [TST[bTbUPaX]V ^V Te]T] Pc \^cXeTaT ^V R^PRWT \TSPaQTYSTa]T

“ 4a UPV[XV Z^\_TcT]c \TS TaUPaX]V ^V eXST] X]ST] U^a |c PU ^\azSTa]T “ 7Pa T] V^S bP\PaQTYSbTe]T X U^aW^[S cX[ Z^]cPZcT] \TS Z^\\d]P[T ^V _aXePcT [TeTaP]S­aTa P]SaT PUST[X]VTa X U^aeP[c ]X]VT] [ÂŹVTa bhVTWdb \ ĂŒ “ :P] U^a\XS[T ]h [^eVXe]X]V ^V ^\bÂŹccT STc cX[ WP]S[X]V “ :P] PaQTYST X ZahSbUT[cTc \T[[T\ BTaeXRT[^eT] Z^\\d]T]b bTaeXRT]XeTPd ^V ST] T]ZT[cT Q^aVTab QTW^e “ 7Pa V^Sc Wd\­a ^V T]TaVX cX[ Pc PaQTYST X Tc caPe[c ^V dSU^aSaT]ST PaQTYSb\X[Y­ We^a eX bc­ccTa ^_ ^\ WX]P]ST] BcX[[X]VTa]T X]SVza X Tc [TSTacTP\ bP\\T] \TS PUST[X]Vb[TSTaT]

5[TaT ^_[hb]X]VTa ½ WTad]STa Ud]ZcX^]b QTbZaXeT[bT ½ ZP] WT]cTb _z fff b[PVT[bT SZ bP\c eTS WT]eT]ST[bT cX[ PUST[X]Vb[TSTa 9TccT 4]VT[QaTRWc _z c[U !'' #%$ $'$& (#%$ T[[Ta WP]SXRP_RWTU ?^d[ 1YTaVeTS c[U ! %( ! $ BT]S SX] P]b­V]X]V \TS aT[TeP]cT QX[PV cX[ 2T]cTa U^a 7P]SXRP_ ^V B^RXP[_bhZXPcaX <h]SXVWTS EP[QheTY & #! B[PVT[bT T[[Ta _z \PX[ cX[ WP]SXRP_e^Zb]T/b[PVT[bT SZ 0]b­V]X]VbUaXbc bT]Tbc ST] Z[ !

\PY ! (

0]bÂŹccT[bTbbP\cP[Ta Ă‹]STa bcTS ST] " ^V # \PY ! (

;­] ^V P]bccT[bTbeX[Zza TUcTa ^eTaT]b Z^\bc ^V _aX]RX__Ta X =h ;­]

ETS P[[T P]bÂŹccT[bTa X B[PVT[bT :^\\d]T bZP[ U^aT[XVVT bcaPUUTPccTbc

b[PVT[bT SZ #"


! (

41&$*"-3a%(*7/*/(

4BHTCFIBOEMFSF UJM CÑSOF PH VOHFPNS¾EFU

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BC

# 3/&4"(4#&)"/%-&3&

7* 4,"- 7 3& '-&3& '03 "5 )"7& 5*% 5*- "5 #-*7& #&%3& 7JM EV W SF NFE 7* ."/(-&3 # SOFTBHTCFIBOEMFSF FWU EFMUJE 4BHTCFIBOEMFS UJM TQFDJBMSlEHJWOJOHFO &O WJLBS lS UJM TQFDJBMSlEHJWOJOHFO UJNFS

%6 'a3 FU TQ OEFOEF KPC J FU SJHUJH HPEU LPMMFHJBMU G MMFTTLBC EFS IBS GPLVT Ql TQBSSJOH PH VEWJLMJOH BG WPSFT LPNQFUFODFS 7J FS FO GBNJMJFWFOMJH BSCFKET QMBET NFE NVMJHIFE GPS IKFNNFBSCFKETQMBET 7PSFT JOETBUT FS W SETBU PH WJ GlS EFSGPS FU T SMJHU M OUJMM H 7*- %6 7*%& .&3& 4a ,0/5",5

%6 TLBM IFMTU W SF VEEBOOFU TPDJBMSlEHJWFS GPSNJEMFS TPDJPOPN FMMFS IBWF FSGBSJOH JOEFO GPS PNSlEFU

TPDJBMSlEHJWFS -JTCFUI 0IMTFO TPDJBMGPSNJEMFS :WPOOF -BSTFO TQFDJBMSlEHJWFS FMMFS GBH DIFG .BSJBOO .JLLFMTFO Ql 4&/% %*/ "/4 (/*/(

%*/& 01("7&3 WJM QSJN SU W SF JOEFO GPS TFSWJDFMPWFOT SBNNFS SlE HJWOJOH PH WFKMFEOJOH TPDJBM GBHMJHF VOEFST HFMTFS IBOEMF QMBOFS PQG MHOJOH Ql JW SL TBUUF GPSBOTUBMUOJOHFS UW S GBHMJHU PH GPSFCZHHFOEF TBN BSCFKEF 'PS TQFDJBMSlEHJWOJO HFO H MEFS EFS UJMMJHF VENlMJOH BG NFSVEHJGUTZEFMTFS N N

N SLFU ²# SOFTBHTCFIBOEMFS TQFDJBMSlEHJWOJOHFO³ UJM 0ETIFSSFE ,PNNVOF 1FSTPOBMFBGEFMJOHFO /ZWFK ) KCZ '3*45 ."+ ,-

888 0%4)&33&% %, +0#

* #ÑSOF PH VOHFPNS¾EFUT TBHTCFIBOEMFSHSVQQFS IBS WJ UP TUJMMJOHFS MFEJHF UJM CFT¿UUFMTF TOBSFTU NVMJHU &O GVME UJETTUJMMJOH J EJTUSJLU 4ZE 1S¿TUÑWFK J /¿TUWFE PH FO UJNFST TUJMMJOH J EJTUSJLU ±TU TPN FS QMBDFSFU J 'FOTNBSL 4PN TBHTCFIBOEMFS Q¾ PNS¾EFU WJM EV LPNNF UJM BU BSCFKEF NFE T¾SCBSF CÑSO PH VOHF NFMMFN q ¾S PH EFSFT GBNJMJFS "SCFKEFU PNGBUUFS S¾EHJWOJOH VOEFSTÑHFMTFS TBNU GBHMJHF WVSEFSJOHFS PH GPSTMBH UJM JW¿SLT¿UUFMTF BG GPSBOTUBMUOJOHFS J IFOIPME UJM 4FSWJDF MPWFO IFSVOEFS BOCSJOHFMTFS VEFOGPS FHFU IKFN 7J UJMCZEFS p )ÑK GBHMJH TUBOEBSE p (PEF NVMJHIFEFS GPS GBHMJH PH QFSTPOMJH VEWJLMJOH p (PE PQCBLOJOH GSB IK¿MQTPNNF LPMMFHFS p 4VQFSWJTJPO IWFS EBH p 5¿U UW¿SGBHMJHU TBNBSCFKEF J MPLBMPNS¾EFSOF 7J GPSWFOUFS BU EV p IBS FO VEEBOOFMTF TPN TPDJBMS¾EHJWFS FMMFS TPDJBMGPS NJEMFS p LBO JOEH¾ J FU U¿U UW¿SGBHMJHU TBNBSCFKEF NFE BOESF GBHHSVQQFS CMBOEU BOEFU QTZLPMPHFS PH TVOEIFETQMF KFSTLFS p LBO JOEH¾ TPN UPWIPMEFSF J EFO UW¿SGBHMJHF NÑEFBLUJ WJUFU EFS FS FUBCMFSFU J MPLBMPNS¾EFSOF -ÑO PH BOT¿UUFMTFTWJML¾S *GÑMHF H¿MEFOEF PWFSFOTLPNTU FGUFS SFHMFSOF PN /Z -ÑO 7JM EV WJEF NFSF %V FS WFMLPNNFO UJM BU LPOUBLUF 7JCFLF /ÑSHBBSE DIFG GPS 4PDJBMGBHMJHU ,POUPS Q¾ UFMFGPO FMMFS Q¾ F NBJM WJOPS!OBFTUWFE EL "OTÑHOJOHTGSJTU NBOEBH EFO NBK 7J GPSFUS¿LLFS BU EV TFOEFS EJO BOTÑHOJOH POMJOF )BS EV JLLF NVMJHIFE GPS BU TÑHF WJB JOUFSOFUUFU LBO EV TFOEF EJO BOTÑHOJOH J FU BMNJOEFMJHU CSFW NFE EPLV NFOUBUJPO GPS VEEBOOFMTF PH BSCFKETFSGBSJOH UJM /¿TUWFE ,PNNVOF 1FSTPOBMFBGEFMJOHFO 5FBUFSHBEF /¿TUWFE )VTL BU N¿SLF BOTÑHOJOHFO NFE TUJMMJOH PH BSCFKETTUFE )BS EV PQMZTU FO F NBJM BESFTTF WJM EV G¾ CFTLFE IFS

XXX OBFTUWFE EL KPC -¿T NFSF PN /¿TUWFE ,PNNVOF Q¾ XXX OBFTUWFE EL

##


! (

;Vb^a^ZV[YZa^c\Zc h³\Zg hV\hWZ]VcYaZg <Wc_b_[W\Z[b_d][d i´][h iW]iX[^WdZb[h )( j_c[h k][djb_]j$

Børn og Unge er en del af Børn og Forebyggelse, en tvĂŚrfaglig enhed bestĂĽende af PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Dagtilbud, Sociale Institutioner, et Administrativt team samt et Ă˜konomiteam. Vores vision er, at Gentofte Kommune skal vĂŚre det bedste sted at vĂŚre barn og ung. Vi er nytĂŚnkende, innovative og kreative for til stadighed at give vore borgere de mest optimale ydelser. Vi vĂŚgter sĂĽvel monofaglighed som tvĂŚrfaglighed og arbejder efter vĂŚrdierne: Faglighed, engagement, ĂĽbenhed, anerkendelse og humor. Som leder af Børn og Unge indgĂĽr du i Børn og Forebyggelses lederteam med direkte reference til direktøren. Som souschef er du leder og faglig konsulent for myndighedsenheden, som rummer det psykosociale og handicapomrĂĽdet.

™ K^ VgWZ_YZg bZY [Vb^a^Zg! WÂłgc d\ jc\Z bZY h²ga^\ WZ]dk [dg hiÂłiiZ Ă„ W€YZ bZY YVch`Z [Vb^a^Zg d\ [Vb^a^Zg bZY VcYZc Zic^h` WV\\gjcY ZcY YVch`# ™ K^ a²\\Zg hidg k²\i e€ YZi ik²g[V\a^\Z hVbVgWZ_YZ# ™ K^ Zg Zc \gjeeZ V[ Zc\V\ZgZYZ! `dbeZiZciZ d\ ]_²ae" hdbbZ bZYVgWZ_YZgZ Ă„ h€kZa nc\gZ hdb ²aYgZ# ™ K^ ig^kZh bZY Zc jY[dgYgZcYZ! igVka d\ V[kZ`haZcYZ ]kZgYV\#

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

GENOPSLAG - Gentofte Kommune har to spÌndende stillinger som henholdsvis leder og souschef i Børn og Unge ledige.

>Wh Zk boij j_b Wj Xb_l[ [d W\ leh[i do[ aebb[]W[h5 H€ `Vc k^ i^aWnYZ Y^\ Zc VgWZ_YheaVYh! ]kdg Yj [€g bja^\]ZY [dg Vi Wgj\Z d\ jYk^`aZ Y^cZ [V\a^\Z `dbeZiZcXZg ^ i²i hVb" VgWZ_YZ bZY YZ Âłkg^\Z bZYVgWZ_YZgZ ^ ;Vb^a^ZV[YZa^c\Zc# A²h bZgZ db _dWWZi d\ ]kZb Yj h`Va hZcYZ VchÂł\c^c\Zc i^a e€ lll#gjYZghYVa#Y` 6chÂł\c^c\h[g^hiZc Zg YZc *# bV_ '%%.#

Vi søger, en leder og en souschef som har et positivt livsV\Q HU GHGLNHUHGH WLO DUEHMGHW RJ HU UHĂ€HNWHUHQGH HPSDWLske og anerkendende.

Se begge stillingsopslag pĂĽ

7Pa Sd eÂŹaTc bhVT\T[Sc _z Vad]S PU SXc PaQTYST. 0[[T PaQTYSbQTcX]VTST bhVT\T[SX]VTa bZP[ P] \T[STb cX[ 0aQTYSbcX[bh]Tc ^Vbz bT[e^\ ST Ta \TVTc Z^acePaXVT ^V dP]bTc ^\ STc Ta T] bhVT \T[SX]V STa bZh[STb UhbXbZT T[[Ta _bhZXbZT U^aW^[S

7eXb Sd bT[e SX] [VT T[[Ta P]SaT P]\T[STa bPVT] U^a SXV bz ea ^_\aZb^\ _z Pc STa bZP[ bcz Àb^ RXP[azSVXeTaÀ d]STa bcX[[X]VbQTcTV]T[bT] ^V bT]S Tc Z^_X PU bZT\PTc cX[ SX] aTVX^]

3Tc Ta eXVcXVc PU c^ Vad]ST) 3T[b U^aSX STc S^Zd \T]cTaTa b^RXP[azSVXeTa]Tb PaQTYSb\X[Y­_a^Q [T\Ta ^V ST[b U^aSX STc ZP] WPeT QTchS]X]V X Ta bcPc]X]Vbb_­aVb\z[Tc X T] TeT]cdT[ bT]TaT bPV PU [XV]T]ST ZPaPZcTa

BZT\PTa cX[ P]\T[ST[bT] ZP] Uzb _z aTVX^]bZ^]c^a Ta]T

3d ZP] Uz WY[_ cX[ P]\T[ST[bT] _z SXc aTVX^]bZ^] c^a b^\ ^Vbz ZP] WT]eXbT cX[ T] TZbcTa] Z^]bd[T]c WeXb STa Ta QadV U^a QXbcP]S cX[ PaQTYSbbZPSTbbPVb QTWP]S[X]VT] 7eXb Sd Ta X ceXe[ ^\ Sd eX[ bZP[ P]\T[ST T] PaQTYSb QTcX]VTc bhVT\T[SX]V bz Sa­Uc STc \TS SX] aTVX^]

AX]V _z cT[TU^] '&" ( ( WeXb Sd WPa PaQTYST X ATVX^] =^aSYh[[P]S T[[Ta ATVX^] <XScYh[[P]S AX]V cX[ 1^ D[aXRZ <PSbT] cT[TU^] '&#& " " T[[Ta ! && #$ WeXb Sd WPa PaQTYST X ATVX^] BhSSP] \PaZ AX]V _z cT[TU^] """' %!!! WeXb Sd WPa PaQTYST X ATVX^] 7^eTSbcPST] T[[Ta ATVX^] BYÂŹ[[P]S

#$


BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC =>A3 ! (

Vi søger socialrĂĽdgivere/socialformidlere til Socialcentret i HolbĂŚk Kommune Vi tilbyder dig et spĂŚndende job som sagsbehandler inden for enten børn & unge- eller voksenomrĂĽdet Du vil fĂĽ gode og engagerede kolleger, et selvstĂŚndigt job med muligheder for at prĂŚge omrĂĽdet og et inspirerende samarbejde med andre faggrupper. Du fĂĽr desuden faglig, juridisk og psykologiske sparULQJ GHU HU ELOHU WLO UnGLJKHG RJ WLO HIWHUnUHW Ă€\WWHU YL WLO nye lokaler. Vi forventer, at du har forudsĂŚtninger for at arbejde med den sociale lovgivning tĂŚt pĂĽ borgeren, har gode formidlingsevner, kan arbejde tvĂŚrfagligt og hĂĽndtere komplekse problemstillinger i et travlt miljø. 'X ÂżQGHU GHW IXOGH VWLOOLQJVRSVODJ Sn KMHPPHVLGHQ

SYGEDAGPENGEAFDELINGEN – SPÆNDENDE UDVIKLINGSMULIGHEDER Jobcenter Viborg søger 2 socialrĂĽdgivere/socialformidlere. Vores arbejde bestĂĽr i opfølgning og afklaring af sygedagpengemodtagere hvor arbejdsevnen er truet. Endvidere laver vi revalideringsplaner samt indstiller til eksjob og førtidspension. Vi er i gang med at videreudvikle vores indsats med nye tiltag og metoder, samt implementering af en ny organisation baseret pĂĽ samarbejde i teams pĂĽ tvĂŚrs af afdelingerne i Jobcentret. Vi kan tilbyde: Mulighed for faglig og personlig udvikling, ekstern supervision, let adgang til konsulentbistand og faglig støtte. Vi har normtal pr. sagsbehandler og har et tĂŚt samarbejde med interne og eksterne projekter og anden leverandør. Yderligere oplysninger: - se pĂĽ vores hjemmeside Viborg.dk/job eller kontakt afdelingsleder Kirsten Povlsen 87 87 47 00. Ansøgningsfrist: 4. maj 2009 kl. 8.00

www.holbaek.dk Jobcenter Viborg FĂŚlledvej 3 8800 Viborg

$QVÂĄJQLQJVIULVW PDM

www.viborg.dk

4PDJBMSžEHJWFS VEEBOOFMTFO J žSIVT FAMILIECENTRET SPIREN I HOLSTEBRO SĂ˜GER NY LEDER Den gamle kaptajn gĂĽr i land, derfor søger vi en ny kaptajn til at overtage roret og styre sejladser med en sprudlende og engageret 20 mands besĂŚtning. Vi søger en leder der kan sĂŚtte kursen og tĂŚnke nyt med behørig respekt for det â€?gamleâ€?. Yderligere oplysninger: Spirens hjemmeside www.familiecentret-spiren.dk Se det fulde stillingsopslag pĂĽ kommunens hjemmeside www.holstebro.dk hvor du ogsĂĽ finder ledelsesvĂŚrdigrundlaget for Holstebro Kommune.

TĂ‘HFS FO VOEFSWJTFS UJM GBHPNSžEFU TPDJBMU BSCFKEF Qž HSVOEVEEBOOFMTFOT BMNFOF PH JOUFSOBUJPOBMF MJOKF -ÂżT NFSF PN 4PDJBMSžEHJWFSVEEBOOFMTFO J žSIVT Qž XXX WJBVD EL TPDJBMSBBEHJWFS "OTĂ‘HOJOHTGSJTU NBK 4F IFMF TUJMMJOHTPQTMBHFU Qž WJBVD EL KPC 7*" 6OJWFSTJUZ $PMMFHF TBNMFS EF NFMMFNMBOHF WJEFSFHžFOEF VEEBOOFMTFS J 3FHJPO .JEUKZMMBOE J Ă‚O JOTUJUVUJPO NFE VEEBOOFMTFTTUFEFS J IFMF SFHJPOFO MÂżT NFSF Qž XXX WJBVD EL

Ă˜nskes yderligere oplysninger kan du kontakte: Chef for RĂĽdgivningsafdelingen Helle Johansen tlf 9611 5110 Souschef Spiren Ole Falkesgaard tlf. 9611 5370 Ansøgning med relevant dokumentation sendes til Holstebro Kommune, HR-Udvikling, KirkestrĂŚde 11, 7500 Holstebro. Senest den 11. maj 2009 kl. 08.00.

VI HAR DRĂ…BER AF KULTUR I ALT VI HAR DRĂ…BER AF KULTUR I ALT

HOLSTEBRO.DK Holstebro Kommune f RĂĽdhuset f 7500 Holstebro #%

1Tb­V 3B _z fff b^RXP[aSV SZ


DS:Kontakt CT[TU^]Ta]T Ta zQ]T \P]SPV UaTSPV Z[ ( #

7^eTSQTbchaT[bT) 5^a\P]S 1TccX]P ?^bc Q_/b^RXP[aSV SZ =¬bcU^a\P]S D[aXZ 5aTSTaXZbT] dU/b^RXP[aSV SZ eaXV W^eTSQTbchaT[bT B­aT] 9d[ 0]STabT] bY/b^RXP[aSV SZ <PSb 1X[bcad_ \Q/b^RXP[aSV SZ 5[^aP 6W^bW Ì^aP VW^bW/SaR SZ <PYQaXc 1Ta[Pd \QQ/b^RXPP[aSV SZ 9T__T 4[[TVPPaS YT__T T[[TVPPaS/ZaX\X]P[ U^ab^aVT] SZ 0]]T 9­aVT]bT] P]Y/b^RXP[aSV SZ BdbP]]T ;h]Vb­ bP]]T[h]V/\PX[ SZ 7T]aXZ <PcWXPbT] W\c/UP PPaWdb SZ =XR^[PX ?Pd[bT] ]X_P/dR[ SZ 1XacWT ?^e[bT] Q_^/b_Tb^R SZ <PSb BP\bX]V \bP/bSb]Tc SZ ;XbQTcW 1h[^e 5P[VaT] [QU/bSb]Tc SZ

A468>= BC ATVX^] bc S¬ZZTa ATVX^] 7^eTSbcPST] ^V ATVX^] BY¬[[P]S

B4:A4C0A80C4C 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( Sb/b^RXP[aSV SZ

EA864 ;TSTabTZcX^]T] 5^a\P]S 4eP 7P[[VaT] C[U PaQ) (% (( !( !( C[U _ae) (& #! ( '% fff b^RXP[aSV SZ [TSTabTZcX^]T]

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] bc 0[VPST #" ! # A^bZX[ST C[U) "" "' %! !! 5Pg) #% "! & %& Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ 9^QU^a\XS[X]V <PaXT 7Y^ac C[U) "" "' %! !" Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ 0aQTYSb\X[Y­ 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) "" "' %! !! Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

A468>= BH3 ATVX^] BhS S¬ZZTa ATVX^] BhSSP]\PaZ 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] BhS ETbcTaQP[[TeTY "0 4aXcb­ & 5aTSTaXRXP C[U) '& #& " 5Pg) &$ '# "# $ Sb bhS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X >ST]bT EX]STVPST &! &# $ >ST]bT 2 C[U) '& #& " 5Pg) %% # % ! 9^QU^a\XS[X]V 0]] ?TSTabT] C[U) '& #& " # P_/b^RXP[aSV SZ 0aQTYSb\X[Y­Z^]bd[T]c 1^ D[aXRZ <PSbT] C[U) '& #& " " T[[Ta C[U) ! && # $ Qd\/b^RXP[aSV SZ

A468>= =>A3 ATVX^] =^aS S¬ZZTa ATVX^] =^aSYh[[P]S ^V ATVX^] <XScYh[[P]S 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] =^aS B­aT] 5aXRWb ETY #! 7 cW '!" oQhW­Y C[U) '& " ( ( 5Pg) '% " $ "! Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X 7^[bcTQa^ 5aTSTaXRXPVPST !& !( &$ 7^[bcTQa^ C[U) '& " ( ( 5Pg) (& #! ' (' Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X =­aaTbd]SQh BZP]bTeTY ( 1 (# =­aaTbd]SQh C[U) '& " ( ( 5Pg) (' " !! $ Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ 9^QU^a\XS[X]V :^]cPZc 5C5 0 C[U) & " " ! 0aQTYSb\X[Y­) 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) '& " ( ( Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ

BT[ebc¬]SXVT 5^a\P]S :PaT] 5PQaXRXdb 7P]bT] C[U) $( #" !" " T[[Ta !% !' #! " fff b^RXP[aSV SZ bT[ebcPT]SXV

0aQTYSb[­bWTSbZPbbT] 5C5 0 W^eTSZ^]c^a B]^aaTbVPST $ 1^Zb !! ( :­QT]WPe] 2 C[U) & " " !

BP\\T]b[dc]X]VT] PU 3P]bZT B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST 5^a\P]S <PSb BP\bX]V C[U) % !! $& # fff bSb]Tc SZ

?T]bX^]bZPbbT] ?:0 ?T]bX^]bZPbbTa]Tb 0S\X]XbcaPcX^] CdQ^aV 1^d[TePaS " !( 7T[[Tad_ C[U) "( #$ #$ #$

5PVVad__Ta ^V bT]X^aTa BT 3BÂ WYT\\TbXST U^a Z^]cPZc_Tab^]Ta ^V cT[TU^]]d\aT fff b^RXP[aSV SZ


; 4 3 4 A 05 14CC8=0 ?>BC 5>A<0=3 5>C>) ?4C4A B A4=B4= 30B 1DA>

Tre op og to i vente

5^VW X ]Pc^bcX[[X]V 7eXb \P] Ta T] ShVcXV _^[XcXZTa ]za \P] dSeXbTa _a^RT]c [^hP[XcTc ^eTaU^a bXc _PacXb [X]YT bz Ta 8]VTa Bc­YQTaV Z]P[SShVcXV 7d] WPa U^a TZbT\_T[ b^\ _^[XcXbZ ^aSU­aTa bPc bX] ca^e¬aSXVWTS _z b_X[ eTS bX] bc¬SXVT PUeXb]X]V PU Pc 5^VW WPeST [PVc bXV X ]Pc^bcX[ [X]V bT[e ^\ WT[T ST] eTbc[XVT eTaST] WPeST

C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( fff b^RXP[aSV SZ

V¬ccTc STc ;XVT[TSTb WPa Wd] dST] Tc ­YTQ[XZ Pc bZ¬eT cX[ ST] \P]V[T]ST S^Zd\T]cPcX^] U^a bPVT] U^abePaTc bcaP\]X]VTa]T X cX\TZaP eTc cX[ VXUcT Z^]cP]cWY¬[_b\^ScPVTaT \TS Pc ¿" cX\TabaTV[T] ePa T] QaPVT]ST bdRRTb ^V STaU^a Z^\\Ta #$ cX\TabaTV[T] cX[ Pc eXaZT T]S]d QTSaTÀ 5^a Bc­YQTaVb eTSZ^\\T]ST ca^a YTV P[cbz XZZT Pc eX bZP[ U^aeT]cT \P]VT dSbeX]V X U^aW^[S cX[ ST] Zdab b^\ WT]STb U^aV¬]VTa WPa dSbcdZZTc 3T] ]hT \X]XbcTa TaZT]STa S^V Pc STc Ta eXVcXVc U^a WT]ST Pc Uz ]^VTc eXST] ^\ QTbZ¬UcXVT[bTbX]SbPcbT] ^V STaU^a WPa Wd] _[P][PVc T] 3P]\PaZbcda]T ¿U^a Pc W­aT WePS ST\ STa UPZcXbZ PaQTYSTa \TS STc WTa WeTa T]TbcT SPV WPa Pc bXVT cX[ \XVÀ CPV V^Sc X\^S WT]ST STadST

3PccTa PU bX] UPa >\ :PaT] 4[[T\P]]b ZeP[XËZPcX^]Ta Ta STc \TaT eP]bZT[XVc Pc bXVT ]^VTc 4[[T\P]]b _^[X cXbZT QPV[P]S ^\cP[Ta WT]ST b^\ T] V^S Z^\ \d]XZPc^a Bz eXSc YTV U^abcza ]Pe][XV U^aSX Wd] WPa \PVcTc Pc QP[P]RTaT bX]T X]cTVaPcX^]b bh]b_d]ZcTa X ZahSbX[ST] \T[[T\ 1XacWT A­]] ^V :PaT] 9Tb_TabT] dST] Pc Q[XeT _[­ZZTc ]TS ATb_TZc U^a STc BT[e WPa Wd] b[zTc UPbc Pc Wd] Vza bc¬aZc X]S U^a STc Z^\\d]P[T bT[ebchaT ^V STa\TS ZP] eX WzQT Pc ST e¬abcT QdW azQ _z :;Âb b^RXP[T cT\P\­ST X ]¬bcT \z]TS Ta PUe¬aVTc 3T] ]hT b^RXP[\X]XbcTa bZ­]c Pc Zd]]T QadVT ST] QTcTV]T[bT XVT] Ta S^V _aX\¬ac Q[TeTc P]_aXbc U^a Pc e¬aT SPccTa PU bX] UPa WePS eX Y^ Ta bz \P]VT STa Ta BT[e WPa YTV T] UPa STa Ta c­\aTa \T] STc WPa XZZT VY^ac \XV cX[ T] ShVcXV Wz]Se¬aZTa CX[ VT]V¬[S ZP] YTV zQ]T T] ­[ \TS WePS b^\ WT[bc bz WeXb XZZT PaeT] b[za XVT]]T\ ZP] \P] Y^ P[cXS bPcbT _z \X[Y­Tc· 1TVVT \X]XbcaT bZP[ WTaUaP WPeT Tc bc^ac cX[ [hZZT \TS dS]¬e]T[bT] 9TV V[¬STa \XV cX[ bP\PaQTYSTc ^V eX[ V­aT P[c WePS YTV ZP] U^a Pc WY¬[_T ST\ QTVVT V^Sc _z eTY 5­abc ^V UaT\\Tbc \TS Pc Uz UhaTc ^_ d]STa PUQdaTPd ZaPcXbTaX]VT] ^V STa]¬bc \TS Pc Uz TcPQ[TaTc T] Q¬aTShVcXV bP\\T]W¬]V \T[[T\ QTbZ¬U cXVT[bTb ^V b^RXP[_^[XcXZZT] 3Ta Ta ]^Z Pc cPVT UPc _z Q_/b^RXP[aSV SZ

D368E4A03A4BB4A4C <0B:8=4; <060B8=?>BC 83 =A #! '( 0; 74=E4=34;B4) 30=B: B>280;Ao368E4A5>A4=8=6 FFF B>280;A36 3: C;5) & ((

7^[S _z WPc ^V QaX[[Ta 8 [­QTc PU QPaT bTZb SPVT X P_aX[ ËZ eX U­abc ST] U^aQ[­UUT]ST ]hWTS ^\ Pc 0]STab 5^VW APb\dbbT] 0;;864E4; ePa ZP]SXSPc cX[ VT]TaP[bTZaTc¬a_^bcT] X =Pc^ Bz bPVST :PaT] 9Tb_TabT] ^_ U^aSX Wd] WT[[TaT eX[ QadVT bX] cXS _z Pc U­aT e¬aSX_^[XcXZ . 3T ]¬bcT _Pa SPVT Ud[VcT SaP\PTc ^\ ChaZXTcb \^SbcP]S \^S 0]STab 5^VWb ZPaaXTaT_[P]Ta STa]¬bc ST] T[[Tab bc¬aZc Z^]ca^[[TaTST bcPcb[TSTab ]¬bcT] czaTe¬STST PUbZTS \TS bcPcb\X]XbcTaXTc ^V dS]¬e]T[bT] PU T] ]h APb\dbbT] b^\ [P]SbUPSTa Bz Q[Te 2[Pdb 7Y^ac U^aUaT\\Tc cX[ Ë]P]b\X]XbcTa ^V T]ST [XV b_aP]V ST] P[[Ta\Tbc U^aQ[­UUT]ST ]hWTS ^\ Pc ST c^ ]hT \X]XbcaT U^a b^RXP[azSVXeTa ]Tb bc­abcT UPV^\azSTa Q[Te 8]VTa Bc­YQTaV ^V :PaT] 4[[T\P]] BTc \TS \X]T ­Y]T ePa STc XZZT ST c^ \Tbc X]S[hbT]ST eP[V <T] STc W¬]VTa ]^Z bP\\T] \TS T] ]^VTc VP\\T[SPVb U^aTbcX[[X]V ^\ Pc dS_TV]X]V PU [TSTaT ½ ]Pe][XV bz X]SÌhST[ bTbaXVT b^\ SXbbT ½ Q­a bZT _z Tc \X]X\d\ PU eXST] ^\ STc UPV^\azST b^\ \P] b¬ccTb X b_XSbT] U^a =^V[T eX[ \zbZT X]SeT]ST Pc STc eXVcXVbcT Ta Pc \P] Ta T] ShVcXV _^[XcXZTa U^aSX \P] Y^ b^\ \X]XbcTa WPa T] WT[ W¬a PU X]SbXVcbUd[ST T\QTSb\¬]S Pc ca¬ZZT _z B_­aVb\z[Tc Ta bz ^\ ST c^ ]hdS]¬e]cT \X]XbcaT Ta ]^V[T ShVcXVT _^[XcXZTaT.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.