Socialrådgiveren 05-2009

Page 1

$ \Pacb

! (

$

B^RXP[azSVXeTaT d]STab­VcT)

34 8;;460;4 794<; B4 8 A4CB 74;E434

1 A= <43 70=3820?

<8B1AD64A4 >6 ?oA A4=34

5A85D=34C 5>A 143A064A8 '

>1B ?o 34A4B B B:4=34 $

5oA 79 ;? C8; 0C 64=B:014 :>=C0:C !!


05 <4CC4 < A: 9>DA=0;8BC

DE 5 SKARPE : MOGENS BAK HANSEN

¿3Tc V^ST eX[[T e¬aT WeXb eX X]VT]cX]V UP]ScÀ 3Ta Ta ½ XVT] ½ U^Zdb _z b^RXP[c QTSaPVTaX X Z^\\d]Ta]T ^V U^a TZbT\_T[ Ta ÌTaT Z^\ \d]Ta QTVh]Sc Pc P]b¬ccT _T]bX^]TaTST _^[XcXU^[Z 8 5aTSTaXRXP WPa \P] X P[ bcX[U¬aSXVWTS WPUc T] \z[aTccTc X]SbPcb X ]¬bcT] # za ^V WTa TUcTa[hbTa Q^aVTabTaeXRTRWTU <^VT]b 1PZ 7P]bT] T]bPacTST \zSTa Pc ^_V­aT b]hSTaXTc _z 8 WPa WPUc T] X]SbPcb \^S b^RXP[c QTSaPVTaX X b]Pac # za 7e^aU^a Ta STc eXVcXVc. 5^aSX STa X 3P]\PaZ Ta bc^a ^_QPZ]X]V cX[ eT[ U¬aSbbcPcT] ^V ST ÌTbcT QTcP[Ta STaTb bZPc \TS V[¬ST <T] STc VT]TaTa e^aTb aTcU¬aSXV WTSbbP]b WeXb ST U^aZTacT Uza WY¬[_ ^V TUcTa \X] \T]X]V Ta STc e¬abcT STa Zd]]T bZT Pc eX \XbcTa cX[[XST] cX[ bhbcT\Tc U^aSX eX ca^a Pc \P]VT Uza WY¬[_T] dQTaTccXVTc 8 WT]cTST bXSbcT za ^\ZaX]V ËaT \X[[X^]Ta Za^ ]Ta _z X]SbPcbT] ½ Ta STc cP[ bc^ac T[[Ta [X[[T. 3Tc Ta SP Tc bc^ac QT[­Q \T] YTV ca^a Pc ST] _a¬eT]cXeT TUUTZc Ta T]S]d \TaT e¬aS 0c U^[Z Q[XeTa ^_\¬aZb^\\T _z Pc STc Q[XeTa ^_SPVTc Pc \P] b]hSTa <T] ST] WPa eX X]VT] cP[ _z 7e^a \TVTc bZP[ 8 WT]cT U­a STc Ta T] bdRRTb. 3Tc bY^eT Ta Y^ Pc ST] bc­abcT bdRRTb eX[[T e¬aT WeXb eX b[Tc XZZT UP]Sc ]^VTc 5^a bz ePa STc _a¬eT]cXeT PaQTYST [hZZTSTb

7e^aSP] eTS 8 TVT]c[XV WePS STa eXaZTa. 3Tc WPa eX bP\[Tc T] \PbbT TaUPaX]V ^\ <T] Tc PU ST eXVcXVbcT eXaZT\XS[Ta Ta TaUPa]T \TS PaQTYSTaT 3T eTS WeX[ZT bXV]P[Ta ST bZP[ e¬aT ^_\¬aZb^\\T _z ^V ST Ta V^ST cX[ Pc cPVT bP\cP[Ta \TS Q^aVTa]T ^V Ë]ST dS PU WePS STa U^aTVza 5^a eX \z Y^ TaZT]ST Pc QTeXbTa]T ^UcT \P]V[Ta X ST] WTa b[PVb bPVTa

B^RXP[azSVXeTaT]

3d TUcTa[hbTa bcPcXbcXZZTa U^a We^a \TVTc STa Q[XeTa PUb[­aTc 7e^aU^a. 5^aSX b^RXP[c QTSaPVTaX Q[XeTa ^_VY^ac _z aXVcXV \P]VT \zSTa X Z^\\d]Ta]T ^V ]^V[T VP]VT eXaZTa STc b^\ ^\ STc \TaT WP]S[Ta ^\ _a^Ë[TaX]V T]S ^\ bPVT] ]za \P] U^ac¬[[Ta We^a \TVTc \P] WPa VY^ac >V bz WPa eX WT[c QPbP[c QadV U^a T] T]bPacTc \Tc^ST U^a Pc V­aT TaUPaX]VbdSeTZb[X]VT] QTSaT BP\cXSXV Ta STc WTa ^\azST ^Vbz ^\V¬aSTc PU \P]VT \hcTa bz eX WPa QadV U^a ^aST]c[XVT cP[ U^a Pc bXZaT T] b^QTa STQPc

0]bePabWPeT]ST 1TccX]P ?^bc

8BB= ' % " dSVXeTb PU 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^g %( " :QW : CT[TU^] & (( 5Pg "" ( " ( fff b^RXP[aSV SZ

Q_/b^RXP[aSV SZ ATSPZc­a <TccT 4[[TVPPaS \T/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc BdbP] ?Pd[bT] b_/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ :^\\d]XZPcX^]b\TSPaQTYSTa 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ 6aPËbZ 3TbXV] T])%

\TccT \^aZ/\PX[ SZ

fff T]% SZ 5^abXST ?TcTa B­aT]bT] 30B 1tA> CahZ 3PcPVaPU 0d]X]V 0B 0]]^]RTa 36 <TSXP P b BcdSXTbca¬ST $ & #$$ :QW : CT[TU^] & !& 5Pg & !&

$$

$%

T_^bc/SV\TSXP SZ oabPQ^]]T\T]c %$ Za X]R[ \^\b ;­bbP[V "$ Za _a ]d\\Ta _[db U^abT]ST[bT B^RXP[azSVXeTaT] dSZ^\\Ta ! VP]VT ^\ zaTc

0acXZ[Ta ^V [¬bTaX]S[¬V Ta XZZT ]­SeT]SXVeXb dScahZ

<^VT]b 1PZ 7P]bT] Q^aVTabTaeXRTRWTU X 5aTSTaXRXP :^\\d]T

U^a ^aVP]XbPcX^]T]b W^[S]X]V :^]ca^[[TaTc ^_[PV) " % # CahZc ^_[PV) # !


0:CD4;C 28C0C

À3T eX[ VTa]T WPeT T] WP]S[X]Vb_[P] U^a We^a]za YTV ZP] eT]ST cX[QPVT <T] STc bh]Tb YTV Ta be¬ac ]za YTV XZZT eTS We^a YTV bcza aT]c WT[QaTSb\¬bbXVc 9TV WPa XZZT T]VP]V _[P][PVc b^\\TaUTaXT] \TS \X] eT]X]ST À ?P[[T 6aP]Sc [d]VTZa¬Uc_PcXT]c X ZT\^QT WP]S[X]V ( UTQadPa X :aXbcT[XVc 3PVQ[PS ^\ Pc 6[PSbPgT :^\\d]Tb Y^QRT]cTa U^aeT]cTa Pc WP] ZP] aTSTV­aT U^a bX] UaT\cXS _z PaQTYSb\PaZTSTc

6034?;0= 4] PU bP\Ud]STcb \Tbc dSbPc cT Vad__Ta Ta ST WYT\[­bT ­bcTda^_¬TaT b^\ [TeTa X[[TVP[c X :­QT]WPe] C^ b^RXP[ azSVXeTaT WPa ]d VXeTc ST\ T] bcT\\T !

34CC4 =D<<4A ! 5T\ bZPa_T # :^ac ]hc % 3TccT ­YTQ[XZ bZP[ YTV WdbZT 0aQTYSb[Xe ^V <Xc ]hT Y^Q ! 3T X[[TVP[T WYT\[­bT $ =h Vad]SQ^V X b^RXP[c PaQTYST % 8]cTa]PcX^]P[ b^[XSPaXcTc) 7e^aSP] V­a eX STc QTSaT. ' 5aXUd]STc U^a QTSaPVTaX ! 3TQPc !! ?z QTb­V X WX]P]ST]b eTaST]Ta !$ B^RXP[azSVXeTaSPVT !% 3B)=D !' 3B)aTVX^] #& 3B):^]cPZc #' ;TSTa

=4CE A: " zaXVT 0[TgP]STa WPa VzTc X T] ]Tce¬aZbVad__T U^a Q­a] \TS WP]SXRP__TST b­bZT]ST 3Tc WPa VXeTc WP\ \^S cX[ Pc bXVT UaP STaWYT\\T ½ ^V _[PSb cX[ Pc Q[XeT aXVcXV cTT]PVTa B^RXP[azSVXeTaT bcza QPV _a^YTZcTc %

5A8:4=3C B^RXP[azSVXeTa BdbP]]T 7d[ZeXbc Q[Te U­abc S­\c bZh[SXV bT ]TaT _daT UaXUd]STc U^a QTSaPVTaX <T] bPVT] WPa \¬aZTc WT]ST U^a [XeTc '

A4;0C8>=BB0<C0;4 ?za­aT]ST cX[ \XbQadVTaT WPa QadV U^a WY¬[_ cX[ Pc P̬aT bXV STaTb PSU¬aS b^\ Á\TS\XbQadVTaT 4aUPaX]VTa eXbTa Pc aT[PcX^]bbP\cP[T] VT]^_QhVVTa Z^]cPZcT] \T[[T\ \XbQadVTa ^V _za­aT]ST !! B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

"


KORT NY T

ATSXVTaTc PU 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ

ET[U¬aS

U L I G H E D E N V O K S E R I V E ST E U R O PA $E VESTEUROP ISKE VELF RDSSTATER ER LANGSOMT MEN SIKKERT VED AT BETR DE ±AMERIKANSK² VEJ 5LIGHEDEN STIGER ¯ DE RIGE BLIVER RIGERE OG DE SVAGE GRUPPER Pk ARBEJDSMARKEDET ER UNDER PRES $ET VISER EN NY ANALYSE SKRIVER 5GEBREVET ! !NALYSEN ER FORETAGET AF DEN DANSKE VELF RDSFORSKER ' STA %SPING !NDERSEN PROFESSOR Pk 0OMPEU &ABRA UNIVERSITETET I "ARCELONA OG RkDGIVER FOR BLANDT ANDET &. OG 6ER DENSBANKEN 2ESULTATET KAN BLIVE MINDRE SOCIAL DYNAMIK OG SV KKET SAMMENH NGSKRAFT

5>C>) B20=?8G

INTERVIEW Introduktion til et håndværk

NYE BØGER

2. UDGAVE

Steinar Kvale og Svend Brinkmann

HANS REITZELS FORLAG

#

<­]bcTaQahSTa

;¬aX]V

5^abZ]X]V

FRA TYRKIET TIL FOLKETINGET

CASE STUDIER I PROFE SSION OG UDDANNELSE

INTERVIEWET S O M H Å N DVÆ R K

±4 NK DET HER KAN SKE 6I GJORDE RENT dZLEM VI GJORDE RENT² L D DET FRA dZLEM #EKICS FAR DA HUN BLEV VALGT IND I &OLKETINGET FOR 3& &ADEREN RE¾EKTEREDE OVER AT DE SOM INDVANDRERE FRA 4YRKIET VAR ARBEJDERE IKKE HAVDE UDDANNELSE OG HAVDE LEVET AF AT G RE RENT !NDERLEDES SKULLE DET Gk FOR HANS DATTER ) SELVBIOGRA½EN ±&RA & TEX TIL &OLKETINGET² FORT LLER dZLEM #EKIC OM EN BARNDOM I HEN HOLDSVIS 4YRKIET OG $ANMARK OG OM HVORDAN HUN UNDGIK EN HVERDAG MED ET BENHkRDT RENG RINGSJOB +AMPEN STARTEDE ALLEREDE I SKOLEN HVOR HENDES TYSKL RER SAGDE TIL B RN MED INDVAN DRERBAGGRUND ±$ET ER UTROLIGT AT SE HVOR MEGET ) K MPER NkR MAN VED ) ALDRIG BLIVER TIL NOGET² dZLEM #EKICS REAKTION VAR AT HUN NOK SKULLE VISE DEM AT HUN KUNNE BLIVE TIL NOGET %T JOB I & TEX HVOR HUN L RTE MERE DANSK END I SKOLEN VAR MED TIL AT BANE VEJEN TIL EN UDDANNELSE SOM SYGEPLEJERSKE (UN BR D DEN SOCIALE ARV ¯ OG HUN BR D MED ET LIV I FATTIGDOM ±&RA & TEX TIL &OLKETINGET² AF dZLEM #EKIC 'YLDENDAL SIDER KR

0ROFESSIONSUDDANNELSERNE BE½NDER SIG I FELTET MELLEM AKADEMISK FORSKNINGSM SSIG TEORIDANNELSE OG DE DAGLIGE UDFORDRINGER SOM DEN DER UD VER PROFESSIONEN SKAL KUNNE HkNDTERE %RFARINGEN VISER AT DER IKKE ALTID HAR V RET BALANCE MELLEM DISSE TO ST R RELSER OG DERFOR HAR DEN NYUDDANNEDE OFTE OPLEVET ET REGUL RT PRAKSISCHOK "OGEN ER DERFOR SKREVET MED HENBLIK Pk AT SKABE DYNAMIK I FORHOLDET MELLEM TEORI OG PRAKSIS OG SAMTIDIG FASTHOLDE DEN PROFES SIONSRETTEDE L RING &ORFATTERNE SKELNER ME TODISK MELLEM TRE TYPER CASESTUDIER "OGEN GIVER DESUDEN METODEINDSIGT TIL VIDEREUDDAN NELSE ±#!3%STUDIER I PROFESSION OG UDDANNELSE OG PROFES SION² AF `GE 2OKKJ R OG +IRSTEN ( JBJERG 6)! &ORLAG SIDER KR

)NTERVIEWET SPILLER EN AFG RENDE ROLLE I MEGET AF DEN KVALITATIVE FORSKNING MEN ER SAMTIDIG EN KOMPLEKS DISCIPLIN MED MANGE FALDGRU BER ) DEN NYREVIDEREDE UDGAVE AF KLASSIKEREN )NTER6IEW INTRODUCERER FORFATTERNE L SEREN TIL BkDE DE TEORETISKE OG PRAKTISKE ASPEKTER AF DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVIEW &ORFATTERNE TEGNER F RST ET PORTR T AF INTER VIEWET SOM FORSKNINGSM SSIGT REDSKAB 3k BESKRIVER DE TEORETISKE OG ETISKE ASPEKTER AF DET OG SLUTTER AF MED EN INDF RING I INTER VIEWET SOM PRAKTISK DISCIPLIN INDDELT I SYV FASER ±)NTER6IEW )NTRODUKTION TIL ET HkNDV RK² AF 3TEINAR +VALE OG 3VEND "RINKMANN (ANS 2EITZELS &ORLAG SIDER KR

B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (


KORT NY T

8]cTVaPcX^]

TØR IKKE GÅ TIL KOMMUNEN -ANGE SOCIALT ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER I + BENHAVN T R IKKE HENVENDE SIG TIL KOMMU NEN OM HJ LP FORDI DE FRYGTER DE VIL MISTE DERES KONTANTHJ LP ELLER Fk DERES B RN FJER NET $ET VISER EN NY RAPPORT FRA + BENHAVNS +OMMUNE SKRIVER $ANSKE +OMMUNER +VINDERNES TILGANG TIL KOMMUNEN GkR VIA JOBCENTRET MEN HER FOKUSERER MAN UDE LUKKENDE Pk AT Fk KVINDERNE I AKTIVERING &ORBINDELSEN MELLEM JOBCENTER OG KOMMU NENS SOCIALE INSTANSER VURDERES SOM IKKE EKSISTERENDE 3OCIALBORGMESTER -IKKEL 7ARMING %NHL ER FRUSTRERET OVER KONKLUSIONERNE I RAPPORTEN 6I HAR EN FULDST NDIG UMENNESKELIG LOV GIVNING HVOR DER IKKE ER PLADS TIL AT FOLK HAR SOCIALE PROBLEMER FORDI FOKUS KUN ER Pk AT Fk FOLK I ARBEJDE 3OCIALFORVALTNINGEN OG "ESK FTIGELSES OG )NTEGRATIONSFORVALTNINGEN I + BENHAVN VIL NU INDLEDE ET SAMARBEJDE Sk DET BLIVER LETTERE FOR KVINDERNE AT Fk HJ LP

5>C>) B20=?8G

=h _d[YT

HJÆLP TIL ENLIGE OG SÅRBARE MØDRE 6ELF RDSMINISTERIET ANNONCERER EN PULJE Pk GODT MIO KR FORDELT OVER kRENE TIL AT ETABLERE KOLLEGIER OG AMBULANTE TILBUD TIL UNGE ENLIGE OG SkRBARE M DRE 0ULJEN KAN S GES AF BkDE KOMMUNER OG PRIVATE !NS GNINGSFRISTEN ER APRIL -ATERIALE OG ¾ERE INFORMATIONER Pk WWW VFM DK

5>C>) B20=?8G

<XbQadV

8]cTVaPcX^]

BØRN I ALKOHOLFAMILIER BLIVER OVERSET

BØRN SPRINGER OP AD RANGSTIGEN

B RN VOKSER OP MED ALKOHOLISE REDE FOR LDRE $ET VISER EN UNDERS GELSE LAVET AF 3UNDHEDSSTYRELSEN OG 3TATENS )NSTI TUT FOR &OLKESUNDHED 3T RSTEDELEN AF B RN I ALKOHOLFAMILIER MODTAGER INGEN ST TTE MEN DET SKAL EN NATIONAL KAMPAGNE MED FOKUS Pk KOMMUNERNE NU LAVE OM Pk 3PECIALKONSULENT FRA 3UNDHEDSSTYREL SENS #ENTER FOR FOREBYGGELSE +IT "ROHOLM PkPEGER I $ANSKE +OMMUNER AT ALKOHOL OG ANDET MISBRUG ER kRSAG TIL OMKRING PROCENT AF ANBRINGELSERNE AF B RN UDEN FOR HJEMMET (VIS KOMMUNERNE GIVER EN TIDLIG FORE BYGGENDE ST TTE BkDE TIL DEN DER DRIKKER OG TIL PARTNER OG B RN ER DER EN MULIGHED FOR AT UNDGk NOGLE AF DE DYRE ANBRINGELSER OG FOR AT UNDGk AT B RNENE SOM UNGE SELV FkR ET RUSPROBLEM SIGER HUN +AMPAGNEN ER ET SAMARBEJDE MELLEM 3UNDHEDSSTYRELSEN OG $2 OG BEGYNDTE ER MED EN STOR CAMP I $2 "YEN FOR REPR SENTANTER FRA ALLE RELEVANTE OFFENTLIGE SEKTORER DER SAMMEN MED EKSPERTER UDVALGTE LANDSPOLITIKERE OG B RNESAGKYN DIGE UDVEKSLEDE ERFARINGER +AMPAGNEN VARER I SYV UGER

%N STOR DEL AF INDVANDRERNES B RN L GGER KARRIEREVEJEN UDEN OM FOR LDRENES KIOSKER OG PIZZABARER $E TAGER I STEDET EN UDDAN NELSE OG ENDER MED AT OPNk KARRIERE OG VELSTAND I EN GRAD SOM DERES FOR LDRE KUN KAN DR MME OM $ET SKRIVER 5GEBREVET ! Pk BAGGRUND AF EN NY UNDERS GELSE OM SOCIAL MOBILITET BLANDT INDVANDRERE 5NDERS GELSEN VISER OGSk AT DER STADIG ER BARRIERER AT OVER VINDE F R ANDENGENERATIONSINDVANDRERNE KAN KOMME HELT OP Pk SIDEN AF DANSKERNE UDDANNELSESM SSIGT &OR EKSEMPEL HAR DE IKKE LIGE Sk GODE MULIGHEDER FOR AT Fk HJ LP TIL LEKTIERNE AF DERES FOR LDRE

4aWeTaebdSSP]]T[bTa

N Y V I D E N P Å N E TT E T (JEMMESIDEN WWW FAGLIGEUDVALG DK FORMIDLER VIDEN ANALYSER OG PROGNOSER OM SITUATIONEN Pk OG OMKRING LANDETS ERHVERVSUDDANNELSER %KSEMPELVIS OPLYSER HJEMMESIDEN AT ½NANSKRISEN PkVIRKER ANTALLET AF PRAKTIKPLADSER 6 RST SER DET UD FOR BYGGE OG ANL GSOMRkDET HVOR ANTALLET AF PRAKTIKPLADSER ER FALDET MED PROCENT

B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

$


”Dette øjeblik skal jeg huske” 7Ta[Te :^\\d]T WPa PaQTYSTc \TS Tc ]Tce¬aZ U^a Q­a] \TS WP]SXRP__TST b­bZT]ST b^\ T[[Tab ^UcT ÁU^a beX]STa X UP\X[XT] 3Tc WPa QzST bZPQc T] \TaT WT[WTSb^aXT]cTaTc X]SbPcb ^eTa U^a UP\X[XT] VXeTc Q­a]T]T Tc UaXad\ ½ ^V VXeTc b^RXP[azSVXeTa]T T]TaVX cX[ PaQTYSTc 05 <4CC4 4=64;; 5A88B 9>DA=0;8BC 5>C>) 90B?4A 20A;14A6

7d] bcza \XSc _z T] Va¬b_[¬]T EPa\ PU Pc [­QT ad]Sc 7d] VaX]Ta SP Wd] [¬VVTa P] cX[ Pc aP\\T T] PU \^SbcP]STa]T X Tc b_X[ bcXZQ^[S 3P ZP] YTV WdbZT Pc YTV c¬]ZcT) ¿C¬]Z Pc YTV Ta _z PaQTYST [XVT ]d 3Tc WTa ­YTQ[XZ bZP[ YTV WdbZT ]za YTV bXSSTa _z Z^]c^aTc \TS T] Qd]ZT _P_XaTa U^aP] \XVÀ bXVTa EXQTZT <­]bcTa 7d] Ta WP]SXRP_azSVXeTa X 7Ta[Te :^\\d]Tb WP]SXRP_ ^V _bhZXPcaXPUST[X]V ^V Ta T] PU caT \TSPaQTYSTaT STa Ta X]e^[eTaTc X Z^\\d]T]b ]Tce¬aZ U^a b­bZT]ST cX[ Q­a] \TS WP]SXRP_ >ccT VP]VT WeTac TUcTaza ^V eX]cTa \­STb ]Tce¬aZbVad__T] _z cX Q­a] \T[[T\ ]X ^V # za Bz Q[XeTa STa [TVTc b]PZZTc U^acP[c ^V Ud]STaTc X caT cX\Ta 9TV QadVTa \TVTc cXS _z STc PaQTYST CXS YTV bZP[ cPVT dS PU \X] P[\X]ST[XVT PaQTYSbcXS bz STc QTchSTa Pc YTV \z [­QT WdacXVTaT X P] SaT bP\\T]W¬]VT <T] STc V­a UPZcXbZ XZZT ]^VTc U^a YTV U­[Ta Pc YTV [PeTa aXVcXVc b^RXP[c PaQTYST ]za YTV PaQTYSTa \TS Q­a]T]T 3Tc Ta b­bZT]ST]Tce¬aZTc STa VXeTa \^cXePcX^] cX[ \Xc ­eaXVT PaQTYST U^aSX YTV bTa ]^V[T aTbd[ cPcTa BP\cXSXV VXeTa STc T] ]h bP\W­aXVWTS \TS UP\X[XTa]T U^aSX YTV bTa ]^V[T UPRTccTa PU STaTb [Xe b^\ YTV T[[Tab XZZT eX[[T WPeT UzTc X]SQ[XZ X bXVTa EXQTZT <­]bcTa %

B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

7P]]T AXXb ]XZZTa 7d] Ta b^RXP[azSVXeTa X Z^\ \d]T]b Q­a]T d]VTPUST[X]V ^V dSV­a bP\\T] \TS T] b^RXP[_¬SPV^V aTbcT] PU Vad__T] QPV ]Tce¬aZTc <X]T bPVTa bca¬ZZTa bXV ^UcT ^eTa ÌTaT za bz STc ZP] bPVcT]b cPVT aXVcXV [P]V cXS U­a YTV ZP] \z[T T] TUUTZc PU \Xc PaQTYST <T] \TS b­bZT]ST]Tce¬aZTc ZP] eX \TS STc bP\\T bT Pc STa bZTa ]^VTc 0aQTYSTc Ta X eXaZT[XVWT ST] bX\_T[c \T] STc eXaZTa ^V STc Ta T] bc^a cX[UaTSbbcX[[T[bT 3Tc VXeTa T]TaVX bXVTa Wd]

U^aTQhVVT bT]TaT _a^Q[T\Ta eTS Pc VXeT SXbbT Q­a] ]^V[T aTSbZPQTa cX[ QTSaT Pc Zd]]T Ë]ST STaTb TVT] _[PSb X UP\X[XT] ^V cX[ Pc Wz]ScTaT STc UPZcd\ Pc U^a¬[SaT]T QadVTa aXVcXV \P]VT aTbb^daRTa _z STc WP]SXRP__TST QPa] 8 P]SaT Z^\\d]Ta STa _aPZcXbTaTa b­bZT] ST]Tce¬aZ Ta ]Tce¬aZTc _[PRTaTc X ??A aTVX <T] XZZT X 7Ta[Te EX WPa X bcTSTc eP[Vc Pc ST] eXST] STa Z^\ \Ta dS PU PaQTYSTc \TS ]Tce¬aZTc bZP[ Vz cX[ ^b STa PaQTYSTa \TS UP\X[XTa]T cX[ SPV[XVc b^\ EXQTZT <­]bcTa bXVTa

EXST] Q[XeTa X PUST[X]VTa]T 7Ta[Te :^\\d]T eP[VcT U^a caT za bXST] Pc Vz \TS X :850 _a^YTZcTc :eP[XËRTaX]V PU X]SbPcbT] U^a UP\X[XTa \TS WP]SXRP__TST Q­a] BTaeXRTbchaT[bT] WPeST X U^aQX]ST[bT \TS bPcb_d[YTPUcP[T] X ! $ UzTc !$ # \X^ Za cX[ Pc b¬ccT dSeXZ[X]VbX]XcXPcXeTa X VP]V U^a Pc ZeP[XËRTaT ST] Z^\\d]P[T X]SbPcb ^eTa U^a Q­a] \TS WP]SXRP_ 7Ta[Te :^\\d]T QTb[dccTST Pc [¬VVT QX[[Tc X]S U^aSX Q­a]TWP]SXRP_azSVXeTa]T X bcXVT]ST VaPS ePa Q[TeTc ^_\¬aZb^\\T _z Pc \P]VT Q­a] \TS WP]SXRP__TST b­bZT]ST ÁU^abeX]STa X UP\X[XT] bP\cXSXV \TS Pc ST cX[ bcPSXVWTS Ta U^a¬[SaT]Tb Sza[XVT bP\eXccXVWTS :^\\d]T] eX[[T VTa]T e¬aT \TS cX[ Pc

1­a] bZP[ Uh[ST ]^VTc 5^a \TSPaQTYSTa]T WPa STc e¬aTc eXVcXVc Pc Q­a]T]T QTcaPVcTa ]Tce¬aZbVad__T] b^\ STaTb UaXbcTS 4c bcTS We^a ST ZP] Uz [^e Pc e¬aT WT[c bXV bT[e We^a ST ZP] cP[T ^\ STc STa _aTbbTa bXV _z ½ T[[Ta Uz [^e cX[ b[Tc XZZT Pc bXVT ]^VTc 3Tc ^eTa^aS]TST _aX]RX_ Ta ]T\[XV Pc ]Tce¬aZTc bZP[ U^aTVz _z Q­a]T]Tb _a¬\Xb bTa 0aQTYSTc WPa ]d Ud]VTaTc X caT za ^V T]S]d WPa X]VT] [XV]Tc WX]P]ST] EX WPa XZZT Tc _a^VaP\ b^\ eX ad[[Ta dS ST] U­abcT PUcT] ^V STaTUcTa U­[VTa ST ]¬bcT \z]TSTa bXVTa 7P]]T AXXb 6T]ZT]ST[XVWTST] [XVVTa dST[dZZT]ST X Pc Q­a]T]T \­STa _z STc bP\\T cXSb_d]Zc ^V


<TS b­bZT]ST]Tce¬aZTc ZP] eX \TS STc bP\\T bT Pc STa bZTa ]^VTc 0aQTYSTc Ta X eXaZT[XVWTST] bX\_T[c \T] STc eXaZTa ^V STc Ta T] bc^a cX[UaTSbbcX[[T[bT 3Tc VXeTa T]TaVX bXVTa b^RXP[azSVXeTa]T 7P]]T AXXb ^V EXQTZT <­]bcTa b^\ PaQTYSTa \TS 7Ta[Te :^\\d]Tb b­bZT]ST]Tce¬aZ

ST eTS Pc ST ZP] bXVT WePS ST eX[ 3Tc Z^\\Ta XZZT dST]U^a Vad__T] <T] STadS^eTa WPa eX X]VT] UPbc SPVb^aST] EX [hccTa cX[ WePS ST WPa QadV U^a ^V bz cPVTa eX UPc X STc STaUaP 3Tc QTchSTa Q[P]Sc P]STc Pc Vad__T] WPa bTc T] Ë[\ ^\ e^Zb]T \TS 0373 b^\ \P] QPVTU cTa SXbZdcTaTST 3Ta WPa ^Vbz e¬aTc T] Z^\\d ]P[ Q­a]T[¬VT _z QTb­V T] PUcT] We^a Q­a]T]T _z U^aWz]S WPeST bZaTeTc T] [P]V a¬ZZT b_­aVb \z[ ]TS b^\ WP] c^V dSVP]Vb_d]Zc X 1­a]T]T WPa e¬aTc bz eP]c cX[ Pc STc Ta ST] WP]SXRP__TST b­bZT]ST STa Uh[STa X UP\X[XT] >UcT Ta ST ^Vbz X]e^[eTaTST X QzST bhVS^\b WXbc^aXT] dSeXZ[X]VT] PU bhVS^\\T] ^V \TSXRX] \T] ST ZT]STa P[[XVTeT[ XZZT aXVcXVc Z^]bTZeT]bTa]T U^ac¬[[Ta EXQTZT <­]bcTa Bz [¬VT] \zccT QzST U^ac¬[[T ^\ WePS STa ZP] bZT WeXb T]b b­bcTa Uza bc¬aZ \TSXRX] \T] P[[XVTeT[ Z­aTa _z Z]P[[Tac >V WP] U^a W^[Sc bXV cX[ ^\ SXeTabT WP]SXRP_b ZP] e¬aT PaeT[XVT >\ bh\_c^\Ta]T \zbZT aXbXZTaTa Pc SdZZT ^_ W^b ST] aPbZT Qa^a T[[Ta b­bcTa ^Vbz

1adV U^a Pc e¬aT [X[[T <T] STc Ta [P]Vc UaP Zd] ^_[hbT]ST U^aTSaPV ^V Ë[\ STa _a¬VTa PUc]Ta]T X Vad__T] ;P]Vc STc \TbcT cXS Vza \TS Pc b_XbT Z]¬Z Qa­S SaXZZT cT b_X[[T b_X[ ½ ^V b]PZZT bP\\T]

>V bz WP]S[Ta STc ^\ Pc Q­a]T]T [P]Vb^\c Uza PU_a­eTc We^aSP] STc Ta Pc Uh[ST ]^VTc _z STaTb TVT] \zST 3Ta ePa U^a TZbT\_T[ T] PUcT] We^a T] PU _XVTa]T bPS ^V WP]V 7d] eX[[T VTa]T WPeT \XV cX[ Pc [PeT cT cX[ bXV >V QPVTUcTa eX[[T Wd] VTa]T WPeT Pc YTV b\dacT Tc bchZZT Z]¬ZQa­S 7d] Zd]]T bPVcT]b V­aT STc bT[e \T] Wd] WPeST QadV U^a Pc e¬aT [X[[T ½ U^a Pc Uh[ST ]^VTc bXVTa EXQTZT <­]bcTa B^RXP[azSVXeTa]T WPa SP ^Vbz UzTc \T[SX]VTa UaP U^a¬[SaT]T ^\ Pc STaTb Q­a] Ta QTVh]Sc Pc bXVT UaP ^V b¬ccT STaTb TV]T Va¬]bTa X bcTSTc U^a P[cXS Pc e¬aT bcX[[T ^V Q­YT PU U^aSX ST WP] SXRP__TST b­bZT]ST WPa \TaT QadV U^a _[PSbT]

3T] eXVcXVT U^aTQhVVT[bT <T] STc Ta XZZT Zd] Q­a]T]T STa Q[XeTa Z[^VTaT 3Tc dSeXZ[Ta \X] UPV[XVWTS Pc PaQTYST _z ST]]T \zST \TS Vad__T_a^RTbbTa UPbcb[za 7P]]T AXXb 3T caT \TSPaQTYSTaT b­aVTa TUcTa WeTac \­ST U^a Pc b¬ccT bXV ]TS ^V TeP[dTaT PUcT]T] ^V WX]P]ST]b PaQTYST EX QadVTa X STc WT[T cPVTc [XVT bz [P]V cXS _z _[P][¬V]X]VT] b^\ eX QadVTa _z bT[eT _a^RTb bT] bXVTa 7P]]T AXXb

1TVVT UP]Sc WdacXVc dS PU Pc PaQTYSTc ^Vbz Za¬eTa \^S 5^aSX STc WP]S[Ta ^\ Pc cdaST b[X__T Z^]ca^[[T] ^V bchaT dST] ^\ bXc TVTc QTW^e U^a WdacXVc Pc ]z UaP P cX[ Q B^\ b^RXP[azSVXeTa Ta \P] Y^ eP]c cX[ Pc WPeT ^eTaQ[XZ ^V Z^]ca^[ bz STc Za¬eTa \^S Pc cdaST ca^ _z Pc eX V­a STc aXVcXVT bXVTa EXQTZT <­]bcTa <T] STc V­a ST Ta ST c^ T]XVT ^\ 3Tc eXbTa TeP[dTaX]VTa]T UaP P[[T caT za 4] ]h XS| Ta Pc [PeT T] Vad__T U^a bc­aaT Q­a] _z $ ' za b^\ Q[P]Sc P]STc bZP[ U^aW^[ST bXV cX[ Pc bZd[[T ÌhccT WYT\\TUaP 3Tc WP]S[Ta X Qd]S ^V Vad]S ^\ Pc eX Ta \TS cX[ Pc U^aTQhVVT Pc ST WTa Q­a] Uza STc be¬ac X T] [­baXeT[bTb_a^RTb UaP UP\X[XT] 3T bZP[ [¬aT Pc bcz eTS bXV bT[e ^V cdaST cPVT STaTb TV]T eP[V bXVTa 7P]]T AXXb aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ

3d ZP] [¬bT \TaT ^\ 7Ta[Teb :^\\d]Tb ]Tc e¬aZbTaUPaX]V X _YTRT]) ¿B­bZT]ST]Tce¬aZ ½ ]Tce¬aZ U^a b­bZT]ST cX[ Q­a] \TS WP]SXRP_À 3T] ZP] S^f][^PSTb UaP 7Ta[Te :^\\d]Tb WYT\\TbXST) fff WTa[Te SZ T[[Ta QTbcX[[Tb W^b EXQTZT <­]bcTa _z T\PX[) WP]SXRP_ Q^a]/ WTa[Te SZ B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

&


Godt at møde nogle med samme problemer " zaXVT 0[TgP]STa EX[bVPPaS 9­aVT]bT] WPa VzTc X 7Ta[Te :^\\d]Tb ]Tce¬aZbVad__T U^a Q­a] \TS WP] SXRP__TST b­bZT]ST X caT b¬b^]Ta 3Tc WPa VXeTc WP\ \^S cX[ Pc bXVT UaP STaWYT\\T ½ ^V _[PSb cX[ Pc Q[XeT aXVcXV cTT]PVTa 05 <4CC4 4=64;; 5A88B 9>DA=0;8BC 5>C>) 90B?4A 20A;14A6

7P] caP\_Ta \z[QTeXSbc VT]]T\ WdbTc =d Ta STc ]^Z Ta QdSbZPQTc UaP WP]b Q^aceT]ScT ahV bTZd]STc U­a S­aT] UP[STa X cX[ WP]b e¬aT[bT 1X[[TSTc Ta aT[PcXec ]hc X UP\X[XT] 9­aVT]bT] X 7Ta[Te BzSP] eX[[T " zaXVT 0[TgP]STa XZZT WPeT ^_U­ac bXV U^a Tc _Pa za bXST] U^ac¬[[Ta WP]b UPa 1aXP] 9­aVT]bT] \T]b WP] [PSTa T] Wz]S WeX[T Z¬a[XVc _z bX] cTT]PVTb­]b U^S 3T c^ bXSSTa eTS bXST] PU WX]P]ST] X b^UPT] X WYT\\Tc X 7Ta[Te 4] PU ST TUcTaWz]ST] bY¬[S]T bT]T TUcTa\XSSPVT We^a 0[TgP]STa Ta WYT\\T >UcT Ta WP] PU bcTS cX[ Wz]SQ^[Sca¬ ]X]V T[[Ta _z QTb­V W^b eT]]Ta]T <T] d[XV P]SaT cTT]PVT U^a¬[SaT STa Z¬\ _Ta \TS d]VTa]Tb ^_a­abcaP]V ^V adcRWTQP ]TWd\­a Ta 1aXP] 9­aVT]bT] c¬c _z Pc e¬aT cPZ]T\\T[XV ^eTa 0[TgP]STab eaTSTbdSQadS 3Tc Ta V^Sc Pc bT Pc WP] Ta Q[TeTc bz V^S cX[ Pc bXVT UaP bXVTa 1aXP] 9­aVT]bT] P[e^a[XVc <T] bz Z^\\Ta STa P[[XVTeT[ Tc bZ¬ec b\X[ =z YP STc ZP] SP QTbcT\c ^Vbz e¬aT be¬ac U^a eX WPa e¬aTc eP]c cX[ Pc 0[TgP]STa WPa e¬aTc ST] ]T\\T 7P] WPa QXSc cX]VT]T X bXV ^V Q­YTc PU WeXb STa WPa e¬aTc Z^]ÌXZcTa <T] ST] cXS Ta U^a [¬]Vbc U^aQX <X] Z^]T ^V YTV WPa cP[c ^\ Pc WP] bXZZTac aTPVTaTa TZbcaP ZaPUcXVc U^aSX WP] bz [¬]VT WPa W^[Sc bX]T U­[T[bTa U^a bXV bT[e Ta cTT]PVT UPaT]b U^aZ[PaX]V '

B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

<zccT Q­YT PU

9TV Ta aTc bc^[c PU \X] bc^aTQa^a 7P] ZP] U^a TZbT\_T[ bZaXeT SXVcT ^V WP] Ta aTc V^S _z R^\_dcTaT] <T] X]S X\T[[T\ bh]Tb YTV STc Ta U^a \TVTc Pc WP] Q[XeTa bda ^eTa X]VT]cX]V 5­a VXZ YTV QPaT \T] ]d bXVTa YTV ]^VTc XVT] bXVTa 0[TgP]STa ^V U^aZ[PaTa Pc SaT]VT]T STa\TS Ta Q[TeTc c¬ccTaT b^\ Qa­SaT T]S ]^VT]bX]ST U­a EX Ta Q[TeTc [XVT _z T] T[[Ta P]ST] \zST >V eX S¬ZZTa ^Vbz ^eTa WX]P]ST] WeXb ST] T]T V­a ]^VTc b^\ eX TVT]c[XV V^Sc eTS Pc eX XZZT \z VaX]Ta WP] \TS Tc bXSTQ[XZ cX[ bX] UPa 1aXP] 9­aVT]bT] cYPccTa cX[ b­]]T]b QT] \TS Tc b\X[ 0c ]Tce¬aZbVad__T] Ta Tc aXVcXVc V^Sc X]XcXP cXe Ta QzST WP] ^V 0[TgP]STab \^a T]XVT ^\ EX WPa WeX[Tc X cahVWTST] ^\ Pc 0[TgP]STa WPeST Tc U^ad\ We^a WP] Zd]]T Z^\\T PU \TS ]^V[T PU bX]T cP]ZTa bXVTa 3^acWT EX[bVPPaS 9­aVT]bT] <P] ZP] bP\\T][XV]T STc \TS ^b bT[e ]za eX Uza \d[XVWTS U^a Pc Z^\\T _z ZdabTa We^a 3PVT \TS Z^ac [d]cT STa Ta P]SaT \TS WP]SXRP__TST Q­a] <P] ZP] 0[TgP]STa VaX]Ta [XSc VT]Tac ]za cP[T] UP[STa VT]ZT]ST WX]P]ST]b WXbc^aXTa ^V STc QTchSTa _z WP]b ]hT aTPZcX^]Ta Pc \P] b[P__Ta \TVTc PU 3Tc VXeTa T] \PbbT 3Tc Ta QPaT U^a ca¬[b Pc Q[XeT eTS Pc Q­YT T]TaVX bXVTa 1aXP] 9­aVT]bT] PU bXVTa 0[TgP]STa ^V bcahVTa bXV ^eTa WzaTc 7P]b Z^]T ]XZZTa 5^a bT[e ^\ STc Ta Q[TeTc WeTaSPV Pc WP] bXVTa 9P ^V YTV ca^a Pc 0[TgP]STa WPa ST] bP\\T UaP ^V XZZT QPaT X]S^aS]Ta bXV C^QXPb ^V WP]b U­[T[bT) 0c Q[XeT U^abczTc PU ]^VT] STa WPa STc QTW^e bz Ta STc bcPSXV [XSc be¬ac Pc bXVT bX]T [XVTb^\ T] bT[e aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ U^aQTW^[S W­Yc 0[TgP]STa Ta [X[[TQa^a cX[ C^QXPb _z % za C^QXPb Ta U­Sc \TS T] bY¬[ST] Za^\^b^\UTY[ :d] bTZb P]SaT X eTaST] eXSTb Pc WPeT ]­YPV cXVc STc bP\\T WP]SXRP_ b^\ Q[P]Sc P]STc QTchSTa Pc C^QXPb ZP] Q[XeT \TVTc eaTS ^V ^UcT Ta bda ^V \dc 3T] b[PVb PSU¬aS Uh[STa X Tc WYT\ We^a STa WPa e¬aTc ËaT SaT]VT ^V \^a ^V UPa B^\ [X[[TQa^a WPa 0[TgP]STa [¬ac Pc WP] \zccT e¬aT ST] ÌTZbXQ[T ST] ]T\\T ^V b­ST b^\ WPa Q­YTc PU U^a Pc Uz cX]VT]T cX[ Pc V[XST 4[[Ta bzSP] WPeST WP] STc X]ScX[ WP] U^a caT za bXST] U^a U­abcT VP]V \­ScT ^_ cX[ ]Tc e¬aZbVad__T\­ST X 7Ta[Te :^\\d]T 7Ta \­ScT WP] P]SaT Q­a] \TS WP]SXRP__TST b­bZT]ST ^V UP]Sc dS PU Pc WP] XZZT ePa P[T]T \TS bX]T _a^Q[T\Ta 0c WP] UPZcXbZ WPa [^e cX[ Pc bXVT UaP


8 ]Tce¬aZbVad__T] WPa 0[TgP]STa [¬ac Pc WP] ^Vbz WPa aTc cX[ Pc bXVT UaP ^eTa U^a bX] bc^aTQa^ab PSU¬aS ^V STc WPa VXeTc 0[TgP]STa _[PSb cX[ Pc e¬aT cTT]PVTa b^\ bX]T ZP\\TaPcTa (


ARBEJDSLIV

ATSXVTaTc PU CX]P 9dd[ APb\dbbT] cYa/b^RXP[aSV SZ

ARBEJDE OG SUNDHED HÆNGER SAMMEN !NSATTES SUNDHEDSTILSTAND OG DERES OPLEVELSE AF STRESS Pk ARBEJDS PLADSEN H NGER T T SAMMEN SIGER DEN AMERIKANSKE FORSKER ,AURA 0UNNETT SOM BES GTE $ANMARK I STARTEN AF kRET (UN POINTERER AT DET ER VIGTIGT AT SE Pk SAMMENH NGEN MELLEM FOR EKSEMPEL RYGNING OG MANGLENDE MOTION MED MENNESKERS OPLEVELSE AF STRESS Pk ARBEJDSPLADSEN *O MERE STRESS DU HAR Pk ARBEJDET JO MERE SANDSYNLIGT ER DET AT DU RYGER DES MINDRE SANDSYNLIGT ER DET AT DU DYRKER MOTION I FRITIDEN OSV 3k DET ER N RMEST UMULIGT AT FORBEDRE DEN ADF RD HVIS MAN IKKE SER Pk DEN MULIGE PkVIRKNING FRA STRESS Pk JOBBET ² +ILDE 6IDENSCENTER FOR !RBEJDSMILJ 5>C>) B20=?8G

mit NYE job Fra: Jobcenter Viborg, Integrationsafdelingen Til: Viborg Krisecenter

LOUISE GULDAGER PEDERSEN, 26 ÅR :0AA84A4)

! ') 5¬aSXVdSSP]]Tc UaP ?a^UTbbX^]bW­YbZ^[T] D]XeTabXch 2^[[TVT ETbc ! ') 9^QRT]cTa EXQ^aV 8]cTVaPcX^]bPUST[X]VT] ! () EXQ^aV :aXbTRT]cTa

Dit NYE job Har du skiftet arbejde for nylig, og har du noget, du gerne vil fortælle i den anledning – måske bare fordi du er glad for det, så send en mail til: redaktionen@socialrdg.dk

B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

. 7ePS ËZ SXV cX[ Pc b­VT Y^QQTc _z ZaXbTRT]cT

Af Birgitte Rørdam

. 7ePS b¬ccTa Sd \Tbc _aXb _z eTS Pc e¬aT aTc. b^RXP[azSVXeTa. 9TV Zd]]T XZZT Uz Tc ^aST]c[XVc bePa _z We^a 9TV ZP] V^Sc [XST ST UPV[XVT dSU^aSaX]VTa ^V ]za YTV Zd]]T U^aeT]cT Pc Q[XeT UPbcP]bPc _z Pc \P] ZP] ^_[TeT Pc \P] V­a T] U^abZT[ U^a Y^QRT]caTc bz SP YTV bz Pc EXQ^aV :aXbTRT]cTa ]^V[T \T]]TbZTa 0c \P] eXP dSSP]]T[bT] Uza b­VcT T] b^RXP[azSVXeTa b­VcT YTV Y^QQTc ^V T] bc^a UPV[XV eXST] b^\ VXeTa \d[XVWTS U^a ËZ STc BT[e ^\ bcX[[X]VT] X ZaXbTRT]caTc ^Vbz Y^Q \P]VT U^abZT[[XVT bcTSTa >V Pc \P] Uza T] Zd] Ta Tc eXZPaXPc Uza YTV WTa ]^VTc P]STc X]SbXVc X P]SaT Zd[cdaTa ^V W^[S]X]VTa PU STc YTV TUcTa[hbcT ]T\[XV T] \TaT c¬c . 7ePS b¬ccTa Sd \X]Sbc _aXb _z eTS Pc e¬aT Z^]cPZc cX[ Q^aVTaT] ^V QTSaT \d[XVWTS U^a ^_U­[V]X]V b^RXP[azSVXeTa. 0c STa Ta bz \TVTc PS\X]XbcaPcXec PaQTYST U^aQd]STc \TS UPVTc ^V Pc \P] ZP] Z^\\T dS . 7e^aSP] Ta eXaZT[XVWTST] X SXc ]hT PaQTYST. 9TV Ud]VTaTa b^\ Z^]cPZc_Tab^] U^a ZeX]STa U^a Pc bZd[[T PS\X]XbcaTaT T] [^eVXe]X]V \P] ]T 6T]]T\ bP\cP[Ta b­VTa YTV Pc bchaZT STaTb XZZT Ta T]XV X aTbb^daRTa ^V bT[ee¬aS bz ST QTSaT ZP] eda STaT STaTb bXcdPcX^] ^V ca¬UUT bT[ebc¬]SXVT . 7ePS [PeTa Sd ^\ $ za. eP[V U^a UaT\cXST] 4]ST[XV QTbcza \Xc Y^Q X Pc <Xc eXZPaXPc WTa dS[­QTa ^\ Tc WP[ec za <T] bc­ccT ^V eTY[TST ZeX]STa]T X STaTb Z^]cPZc cX[ X]cTVaPcX^] WPa P[cXS ^_cPVTc \XV \TVTc ^V P]SaT ^UUT]c[XVT X]bcP]bTa [XVT b^\ YTV cPVTa STc WzQTa YTV _z YTV Z^\\Ta cX[ Pc QTbZ¬UcXVT ST[ X ZaXbTRT]caTcb _aPZcXbZT ^_VPeTa \XV \TS 8 EXQ^aV WPa eX Tc _a^YTZc U^a caPd\P cXbTaTST ÌhVc]X]VT ^V ]^VTc X ST] bcX[ Zd]]T YTV V^Sc c¬]ZT \XV


ARBEJDSLIV

OVERHOLDER DIT HJE MMEKONTOR LOVEN? 5>C>) B20=?8G

GÅ EN TUR! ,IDER DU UNDER DE SIDSTE RESTER AF DEN M RKE VINTER DEPRESSION OG L NGES EFTER LYS 3k Gk EN TUR I FROKOST PAUSEN LYDER RkDET FRA SVENSKE FORSKERE /G T ND GODT MED LYS BkDE Pk JOB OG HJEMME $ET ER EN DkRLIG IDm AT SIDDE I HALVM RKE INDEND RS FORDI DET PkVIRKER OS OGSk 4 ND Sk MANGE LAMPER SOM N DVENDIGT MEN OVERDRIV IKKE MED PROJEKT RERNE &OR KRAFTIGT LYS KAN OGSk PkVIRKE PR STATIONEN NEGATIVT FOR DET KAN GIVE STRESS FORKLARER FORSKER 4ORBJyRN ,AIKE FRA ,UNDS 5NIVERSITET +ILDE -AGASINET !RBEJDSMILJ

.kR DU S TTER SIG FORAN COMPUTEREN DERHJEMME LEVER DIN HJEM MEARBEJDSPLADS SANDSYNLIGVIS IKKE OP TIL LOVGIVNINGEN $ET SKYLDES AT MYNDIGHEDERNE IKKE F RER TILSYN 3YV UD AF OTTE VIRKSOMHEDER NEDPRIORITERER DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSPLADSVURDERING !06 AF HJEM MEKONTORET VISER EN NY UNDERS GELSE FRA "USINESS $ANMARK /G DET ER DER EN ENKELT FORKLARING Pk MENER FORMANDEN FOR "USINESS $ANMARKS !RBEJDSMILJ UDVALG "O 5LDAHL +AA (VAD DER ER UDE AF JE ER UDE AF SIND 6IRKSOMHEDER OG !RBEJDS TILSYNET TAGER UDGANGSPUNKT I INDUSTRISAMFUNDET HVOR DET GJALDT OM AT HOLDE SKIK Pk ARBEJDSMILJ ET UDE Pk FABRIKKER OG BYGGEPLADSER -EN INFORMATIONSTEKNOLOGIEN HAR FOR L NGST ¾YTTET EN DEL AF ARBEJDET V K FRA VIRKSOMHEDERNE OG IND I FOLKS PRIVATE HJEM /G HER HERSKER LOVL SE TILSTANDE !RBEJDSMILJ LOVEN G LDER NkR MAN I SNIT ARBEJDER HJEMME EN GANG OM UGEN $ET ER ARBEJDSGIVERENS PLIGT AT SIKRE EN ORDENTLIG HJEMME ARBEJDSPLADS I FORHOLD TIL INDRETNING BELYSNING OG VENTILATION +ILDE 6IDENSCENTER FOR ARBEJDSMILJ

KRISEN STRE SSER OS $ET ER Pk NOGLE MkDER LETTERE AT BLIVE FYRET END AT V RE UAFKLARET OM SIN FREMTIDIGE JOBSITUATION ) HVERT FALD STRESSER KRISEN OS OG G R OS ANGSTE SIGER STRESSEKSPERT 4HOMAS -ILSTED SOM I SAMME kNDEDRAG UNDRER SIG OVER AT MANGE VIRKSOMHEDER TILSYNELADENDE HAR REAGERET Pk KRISEN VED AT LUKKE NED FOR FOREBYGGELSEN AF STRESS $ET HAR MAN M RKET Pk #ENTER FOR 3TRESS OG 4RIVSEL SOM HAR OPLEVET D DE TELEFO NER EFTER ½NANSKRISENS INDTOG ¯ I MODS TNING TIL DE SENESTE MANGE kR HVOR EN SAND H R AF STRESSKONSULENTER OG COACHES HAR GJORT DERES INDTOG Pk DANSKE ARBEJDSPLADSER -ANGE BETRAGTER kBENBART INDSATSEN MOD STRESS SOM EN BL D V RDI DER RYGER SOM NOGET AF DET F RSTE NkR DER SKAL SPARES PENGE $ET HAR V RET NOGET MAN HAR DELTAGET I Sk L NGE DER VAR RkD TIL DET FORDI DET HAR SET GODT UD KONSTATERER 4HOMAS -ILSTED +ILDE 5GEBREVET !

UD AF BABYLAND ¿CX[QPVT _z PaQTYSTc ËZ YTV \Xc bZaXeTQ^aS cX[QPVT V^ST ^V VXeT]ST SXbZdbbX^]Ta \TS Z^[[TVTa YTV b[Tc XZZT P]TST YTV Zd]]T bPe]T bz \TVTc cXS cX[ Z^]RT]caPcX^] ^V dSeXZ[X]V ^V XZZT Pc U^aV[T\\T) Ua^Z^bc_PdbTa À 9d[XP ;PW\T RWTUaTSPZc­a U^a 2^b\^_^[XcP] ^\ Pc eT]ST cX[QPVT cX[ PaQTYSTc TUcTa Âbhe \z]TSTa X QPQh[P]SÂ X <PVPbX]Tc 0aQTYSb \X[Y­ ! (

B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (


De illegale hjemløse 4] PU bP\Ud]STcb \Tbc dSbPccT Vad__Ta Ta ST WYT\[­bT ­bcTda^_¬TaT b^\ [TeTa X[[TVP[c X ST Z­QT]WPe]bZT VPSTa ^V _PaZTa C^ b^RXP[azSVXeTaT WPa ]d VXeTc ST\ T] bcT\\T 05 940==4CC4 D;=8CB 9>DA=0;8BC 5>C>) ?4C4A B A4=B4= 30B 1tA>

¿=^ P[[ \h SaTP\b PaT V^]TÀ <TS SXbbT ^aS bP\\T]UPccTa T] WYT\[­b _^[PZ ST] WzQ[­bT bXcdPcX^] U^a X P[c ]X ­bcTda^_¬TaT b^\ WPa U^acP[c STaTb [XebWXbc^aXT <T] U^a\T]c[XV cP[Ta WP] U^a WT[T Vad_ _T] PU ­bcTda^_¬XbZT \¬]S X STc Z­QT]WPe]bZT WYT\[­ bT\X[Y­ 2XcPcTc Ë]STb X T] ]h QPRWT[^a^_VPeT b^\ c^ ]hdSZ[¬Z ZTST b^RXP[azSVXeTaT ]d bT]STa dS X eTaST] B^RXP[azS VXeTa]T ;X]T 6PaQ­[ ^V :PaX]P 0]STabT] Ta V[PST U^a Pc WPeT dSSP]]T[bT] X Wdb \T] ST ËaT \z]TSTab WPaSR^aT VPSTaTbTPaRW X WYT\[­bT \X[Y­Tc WPa ^Vbz [PVaTc UadbcaP cX^] ^V PU\PVc) EX WPa UzTc bPc P]bXVcTa _z T] Vad__T WYT\[­bT WeXb \T]]TbZT[XVWTS Ta aTSdRTaTc cX[ T] ¿XZZT PZcdT[ aTbb^daRTÀ X bP\Ud]STc 3T WPa X]VT] aTccXVWTSTa Uza ]¬bcT] X]VT] WY¬[_ ^V STc Ta chST[XVc Pc ST WdacXVc eX[ Vz cX[ Vad]ST b^\ WYT\[­bT EX WPa \­Sc \¬]S WT[c ]TS cX[ !" za b^\ Ta Z^\ \Tc WTacX[ U^a Uz \z]TSTa T[[Ta za bXST] ½ bd]ST ^V \TS T] ca^ _z Pc ST Zd]]T Uz Y^Q ^V cYT]T V^ST _T]VT EX Ta ShQc QTa­acT PU \­STc \TS ST\ ^V PU STaTb [XebWX bc^aXTa ^V eX ­]bZTa bT[eU­[VT[XV T] ÌTabcaT]VTc ^V U^aQTS aTc b^RXP[ X]SbPcb U^a ST\ 3Tc Ta Va^cTbZ Pc STa XZZT Q[XeTa cPVTc Tc _^[XcXbZ P]bePa ^eTa U^a T] bz dSbPc Vad__T bXVTa ;X]T 6PaQ­[ ^V :PaX]P 0]STabT]

1[P]Sc d[eT <TS PUb¬c X ST ]X \¬]Sb U^ac¬[[X]VTa UaT\[¬VVTa aP__^a cT] ST ^\bc¬]SXVWTSTa STa WPa U­ac cX[ WYT\[­bWTS ^V b^ RXP[ STa^dcT 3T WYT\[­bT ­bcTda^_¬TaT Ta _z bP\Ud]STcb PQb^[dccT Qd]S ^V [TeTa Tc [Xe X UahVc T]b^\WTS bd[c ^V Zd[ST 5^aaXVT eX]cTa Ua­b c^ _^[PZZTa XWYT[ X Z­QT]WPe]bZT _PaZTa 8]cTa]c X \X[Y­Tc Z¬\_Ta ST \TS SP]bZT WYT\[­bT ^\ ST Z]P__T aTbb^daRTa ^V _[PSb\P]V[T] _z ^_W^[Sb bcTSTa]T bcTda^_¬Ta]T W^[STa XZZT bP\\T] U^aSX ¿^]T _Tab^] U^a P]^cWTa Xb P f^[UÀ b^\ |] PU ST WYT\[­bT bXVTa ^\ Vad__T]b X]SQhaSTb U^aW^[S STa ZP] X]Z[dSTaT e^[S ^V cheTaX \^S WX]P]ST] 3T Ta \TS P]SaT ^aS WT[c P[T]T ^V WPa b^\ dS^Zd\T]cTaTST X\\XVaP]cTa be¬ac eTS Pc Uz WY¬[_ U^aSX ]PcePa\TbcdTa ^V ^_W^[SbbcTSTa aXbXZTaTa Pc \XbcT STaTb bcPcbcX[bZdS eTS Pc VXeT ST\ PSVP]V U^aZ[PaTa ;X]T 6PaQ­[ 8]cTaeXTfT]T WPa VXeTc b^RXP[azSVXeTa]T T] ST[ TcXbZT ^eTaeTYT[bTa 8b¬a WdbZTa ST |] STa Qa­S bP\\T] ^V VT] ]T\[TeTST WT[T U­[T[bTbaTVXbcaTc U^aP] ST\ 4_Xb^ST] ËZ ST\ cX[ Pc aTedaSTaT ]^V[T PU STaTb b_­aVb\z[) EX Q[Te \TaT ^_\¬aZb^\\T _z WeX[ZT b_­aVb\z[ eX XZZT bZd[[T bcX[[T \T] eX \zccT ^Vbz ÌTaT VP]VT cP[T bP\ \T] ^\ WeT\ STc ePa eX VY^aST STc WTa U^a E^aTb \z[ ePa Pc Uz bz \TVTc eXST] b^\ \d[XVc ^\ T] dQT[hbc Vad__T \T] eX \zccT Z^]cX]dTa[XVc W^[ST WX]P]ST] UPbc X Pc eX XZZT VY^aST STc U^aSX STc Ta ]hc ^V b_¬]ST]ST \T] U^aSX eX ­]bZTa Pc WY¬[_T T] \TVTc dSbPc Vad__T \T]]TbZTa

DS]hccTc X 3P]\PaZ 794<; B4 BC4DA>? 4A4B 34A>DC4 À0aQTYSbZaPUcT]b UaXT dQTe¬VT[XVWTSÀ Ta ST] U­abcT SP]bZT ZeP[XcPcXeT d]STab­VT[bT STa b¬ccTa U^Zdb _z Vad__T] PU ­bcTda^_¬XbZT WYT\[­bT X :­QT]WPe] ?a^YTZcTc QT[hbTa ^V U^aTb[za cX[cPV ^eTa U^a STc bcXVT]ST P]cP[ ­bcTda^_¬TaT b^\ Ta Z^\\Tc cX[ 3P]\PaZ bXST] 4DÂb dSeXST[bT \^S ­bc X ! # D]STab­VT[bT] Ta VT]]T\U­ac PU c^ b^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST X TUcTazaTc ! ' X bP\PaQTYST \TS ?a^YTZc D34=5>A T] ^aVP]XbPcX^] b^\ PaQTYSTa _z VPST_[P] \TS WYT\[­bT ^V U^abZTa X WYT\[­bWTS ^V dSbc­ST[bT ?a^YTZcTc ZP] [¬bTb _z fff dST]U^a SZ

! B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

<¬]ST]T Ta X P[STaT] !" %" za ÌTbc Ta _^[PZZTa ½ ^V ST WPa e¬aTc X 3P]\PaZ UaP caT \z]TSTa cX[ ËaT za 3T Ta Z^\ \Tc U^a Pc b­VT PaQTYST X]ST] U^a U^a TZbT\_T[ PeXbdS ST[X]V [PVTa \P[Ta T[TZcaXZTa ^V Z^]bcadZcX^]bPaQTYST T[[Ta VPac]TaX Bz V^Sc b^\ P[[T Ta dUPV[¬acT ^V ÌTaT QTbZaXeTa W^aaXQ[T PaQTYSbU^aW^[S \TS \P]VT PaQTYSbcX \Ta \TS UhbXbZ WzaSc ^V UPa[XVc PaQTYST) ¿8 fPb _a^\XbTS P Y^Q X] 3T]\PaZ Qdc Xc ^][h [PbcTS U^a ^]T \^]cW CWTaT fPb _^[XbW \T] f^aZX]V U^a cWT bP\T R^\_P]h 8c fPb cTaaXQ[T f^aZX]V R^]SXcX^]b P]S SP] VTa^db R^]bcadRcX^] f^aZ 8 f^aZTS ! W^da SPhb P]S 8 ^][h V^c $ _TaRT]c ^U cWT bP[Pah fWXRW 8 fPb _a^\XbTS À BzSP] [hSTa Tc PU \P]VT TZbT\_[Ta b^\ ;X]T 6PaQ­[


7E03 B:0; E8 6 A4. 7e^aSP] Tc _PbbT]ST b^RXP[c P]bePa U^a Vad__T] PU ­bc Tda^_¬XbZT WYT\[­bT ZP] bT dS WPa ;X]T 6PaQ­[ ^V :PaX]P 0]STabT] T] [P]V a¬ZZT QdS _z X STaTb aP__^ac 7Ta Ta Tc _Pa TZbT\_[Ta) 3T ­bcTda^_¬XbZT PaQTYSbb­VT]ST bZP[ bT[eU­[VT[XV WPeT STaTb U^aeT]c]X]VTa S¬\_Tc X]ST] ST Z^\\Ta WTacX[ >V U^a ST STa bZP[ WYT\bT]STb ZP] \P] ^_QhVVT ^V dSQhVVT ]hT ^V TZbXbcTaT]ST bP\PaQTYSTa \T[[T\ SP]bZT ^V ­bc Tda^_¬XbZT WYT\[­bT^aVP]XbPcX^]Ta bz STa b^\ \X]X\d\ Ta ]^V[T aP\\Ta U^a ST b^\ _z Vad]S PU ST] _^[XcXbZT bXcdPcX^] ^V Ë]P]bZaXbT] Ta ]­Sc cX[ Pc cPVT WYT\ B^RXP[azSVXeTa]T \T]Ta Pc STc Ta ^_[PVc Pc VaXQT X]S U­a SXbbT \T]]TbZTa ahVTa dS X T] b^RXP[ STa^dcT <TS T] X]cTVaPcX^]b_a^RTb eX[ ST Uz T] ]h RWP]RT U^a Pc Q[XeT ST] eTSePaT]ST PaQTYSbaTbb^daRT b^\ aTVTaX]VT] TUcTa[hbTa 3Tc Ta WT[c Z[Pac Pc STc b^RXP[T bhbcT\ bcza ^eTa U^a T] bc^a dSU^aSaX]V BP\Ud]STc WPa Y^ ^Vbz P]SaT _a^Q[T\Ta b^\ Vza dS ^eTa 3P]\PaZb Va¬]bTa EX Q[XeTa ]­Sc cX[ Pc bT dS^eTa Va¬]bTa]T WeXb eX bZP[ [­bT _a^Q[T\Ta b^\ WPa a^S X bcTda^_Pb T[T]SXVWTS 3Tc Ta be¬ac Pc d]SbZh[ST ST] [XVTVh[SXVWTS STa _^[XcXbZ Q[XeTa dSeXbc ^eTaU^a T] Vad__T dSbPccT \T]]TbZTa B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

"


À3Tc Ta zQT][hbc Pc STc WP]S[Ta ^\ Pc W^[ST Va¬]bTa]T zQ]T U^a PaQTYSbZaPUc \T] [dZZTST U^a \T]]TbZTa À ;X]T 6PaQ­[ ^V :PaX]P 0]STabT] ^\ \zST] 3P]\PaZ Wz]ScTaTa _^[bZT WYT\[­bT _z

^V :PaX]P 0]STabT] WPa W­ac ^\ SP]bZT ^V dST][P]SbZT PaQTYSbVXeTaT STa WPa b]hSc ST ]d WYT\[­bT ­bcTda^_¬TaT q] WPa cX[\TS U^acP[c Pc WP] WPa WPUc PaQTYSTc b^\ b[PVcTa dST] Z^]caPZc STc eX[ bXVT b^ac PaQTYST X T] bc^a SP]bZ bd_Ta\PaZTSbZ¬ST 3T Ta Z^\\Tc \TS T] Sa­\ ^\ Pc cYT]T _T]VT cX[ bXV bT[e ^V UP\X[XT] \T] \P]VT Ta Q[TeTc c­aaTc PU Z^aad_cT PaQTYSbVXeTaT ^V \T[[T\\¬]S 3T Ta UadbcaTaTST ^V bZP\\Ta bXV U^aSX ST WPa [^eTc STaTb UP\X[XT Pc Z^\\T WYT\ \TS T] _^bT _T]VT 6T]TaT[c ­]bZTa ST XZZT Pc eT]ST WYT\ U^aSX STa X ­bc[P]ST]T Zd] eT]cTa ST\ T] [P]Vc bc­aaT UPccXVS^\ U^ac¬[[Ta b^RXP[azSVXeTa]T 8 STaTb _a^YTZc UaT\[¬VVTa ST STbdST] cP[ UaP DVTQaTeTc 0#b d]STab­VT[bT PU ^\azSTc bXSbcT TUcTaza 3T] eXbcT Pc WeTa caTSYT dS PU T] Vad__T _z $ _^[PZZTa X :­QT]WPe] WPa ^_[TeTc Pc e¬aT Q[TeTc b]hSc X [­] |] T[[Ta ÌTaT VP]VT

8]VT] ePa\TbcdT WTa ET[U¬aSb\X]XbcTa :PaT] 9Tb_TabT] WPa U^a [¬]Vbc VY^ac STc Z[Pac Pc Wd] XZZT ­]bZTa T] ¿4da^_Pb ePa\TbcdTÀ _z QTZ^bc]X]V PU ST SP]bZT WYT\[­bT DSb_X[[Tc Ta Pc X]S bZ¬a_T U^a WTaQTaVTa ^V ]PcRPU|Ta Pc WeXb ST VXeTa Wdb[h cX[ WYT\[­bT ­bcTda^_¬TaT aXbXZTaTa ST Pc \XbcT STaTb bcPcbaTUdbX^] U^ac¬[[Ta b^RXP[azSVXeTa]T) ?PaPS^ZbTc Ta Pc \P] V­a STc PccaPZcXec ^V [^e[XVc U^a ­bcTda^_¬TaT Pc b­VT PaQTYST X 3P]\PaZ ^V VT]]T\ [^e VXe]X]VT] TZbZ[dSTaTa ST\ X STc ­YTQ[XZ ST XZZT [¬]VTaT Ta T] aTbb^daRT U^a STc SP]bZT bP\Ud]S 3Tc Ta zQT][hbc Pc STc WP]S[Ta ^\ Pc W^[ST Va¬]bTa]T zQ]T U^a PaQTYSbZaPUc \T] [dZZTST U^a \T]]TbZTa bXVTa ;X]T 6PaQ­[ ^V :PaX]P 0]STabT] aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ

Arbejd eller skrid 9P cPZ cX[ dST][P]SbZ PaQTYSbZaPUc \T] Z^]bTZeT]c T] Z^[S bZd[STa cX[ ST\ STa XZZT bT[e ZP] Z^\\T eXSTaT TUcTa Pc e¬aT Q[TeTc dS]hccTc ^V b]hSc X 3P]\PaZ BzSP] Vza SP]bZ [^eVXe]X]V ^V _^[XcXZ Wz]S X Wz]S 05 940=4CC4 D;=8CB 9>DA=0;8BC

¿>V \z YTV ^Vbz dScahZZT \X] V[¬ST ^eTa Pc bz \P]VT _^[bZT Q^aVTaT WPa eP[Vc Pc dSU­aT Tc PaQTYST X 3P]\PaZ 3Tc WY¬[_Ta 3P]\PaZ X T] bXcdPcX^] We^a eX WPa \P]VT[ _z PaQTYSbZaPUc 3T _^[bZT Q^aVTaT Ta b¬aST[Tb eT[Z^\]T X 3P]\PaZ ^V ST Ta \TVTc eT[P]bZaTe]T b^\ PaQTYSTaT À 3T]]T dScP[T[bT Z[T\cT bcPcb\X]XbcTa 0]STab 5^VW APb \dbbT] U^a ]h[XV PU eTS Tc QTb­V X FPabiPfP <P]V[T] _z PaQTYSbZaPUc WPa UzTc aTVTaX]VT] cX[ Pc \Pa ZTSbU­aT 3P]\PaZ b^\ \d[XVWTSTa]Tb [P]S 8 aTVTaX]VT]b _[P] U^a X]cTa]PcX^]P[ aTZadccTaX]V UaP ^Zc^QTa ! & [hSTa Tc PU QdSbZPQTa]T) ¿3Tc bZP[ e¬aT Z[Pac U^a ^\eTaST]T] WeX[ZT U^aST[T STa Ta eTS Pc e¬[VT 3P]\PaZ b^\ PaQTYSb[P]S 5^aST[T b^\ STc W­YT [­]]XeTPd ^V ST V^ST PaQTYSb ^V [TeTeX[Zza bZP[ U^a\XS[Tb X ST [P]ST We^a _^cT]cXT[[T PaQTYSbcPVTaT Xb¬a eXbTa X]cTaTbbT U^a Pc PaQTYST X 3P]\PaZÀ

7Y¬[_ cX[ Pc Q[XeT bT]Sc WYT\ <TS 45 U^a^aS]X]VT] ^\ PaQTYSbZaPUcT]b UaXT QTe¬VT[XV WTS ^V bT]Tbc 4D ­bcdSeXST[bT] X ! # WPa bcPcbQ^aVTaT X ST ­bcTda^_¬XbZT \TS[T\b[P]ST ]d aTc cX[ Pc QTe¬VT bXV UaXc X\T[[T\ [P]ST]T U^a Pc Uz [­]]Tc PaQTYST 0[T]T X ST] SP]bZT QhVVTQaP]RWT edaSTaTb STa Pc e¬aT ^\ZaX]V & _^[PZZTa P]bPc _z ca^Sb PU STc bT]TbcT zab ]TS VP]V X QhVVTaXTc # B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

B^\ PaQTYSbb­VT]ST WPa \P] aTc cX[ Pc ^_W^[ST bXV bTZb \z]TSTa X 3P]\PaZ WeXb \P] ZP] U^ab­aVT bXV bT[e 7eXb XZZT ½ bz Ta STc dS bXVTa " bcZ # X 0ZcXe[^eT] YU ' X DS[¬]SX]VT[^eT] 8 ST Z^\\d]P[_^[XcXbZT aTc]X]Vb[X]YTa Ta ^\SaTY]X]Vb _d]ZcTc X STc b^RXP[T PaQTYST WY¬[_ cX[ WYT\bT]ST[bT ^V XZZT P]STc <T] SP ]­ST] Ta [P]Vc bc­aaT X bc[P]ST]T ­]bZTa ST WYT\[­bT ^UcT XZZT Pc Q[XeT bT]Sc WYT\ 3T STa Q[XeTa TUcTa[PSTb STaU^a X Tc ­Z^]^\XbZ b^RXP[c ^V \T]]T bZT[XVc X]VT]\P]Sb[P]S 5aP T] PU :­QT]WPe]b :^\\d]Tb TV]T aP__^acTa ^\ ­bcTda^_¬TaT \TS WYT\[­bTPSU¬aS WTSSTa STc Pc) ¿0aQTYSbb­VT]ST 4D bcPcbQ^aVTaT bZP[ Zd]]T U^ab­aVT bXV bT[e ^V ZP] dSeXbTb WeXb ST XZZT Ta X bcP]S WTacX[ 7eXb WYT\[­bT 4D bcPcbQ^aVTaT ½ WTad]STa bcPcbQ^aVTaT UaP ST ]hT ­bcTda^_¬XbZT 4D [P]ST ½ b­VTa ^_cPVT[bT X U^a TZbT\_T[ Tc WTaQTaV X 3P]\PaZ \z STa STaU^a VXeTb PUb[PV WTa_z 3T[b WPa ST Zd] \d[XVWTS U^a [^e[XVc Pc ^_W^[ST bXV X 3P]\PaZ b^\ cdaXbcTa T[[Ta PaQTYSbb­VT]ST b^\ XZZT WPa ZaPe _z b^RXP[T hST[bTa ^V ST[b eXbTa ­]bZTc ^\ TZbT\ _T[eXb ^_W^[S X WTaQTaV Pc ST XZZT Ta X bcP]S cX[ Pc U^ab­aVT bXV bT[e À :X[ST) ;X]T 6PaQ­[ ^V :PaX]P 0]STabT]b QPRWT[^a_a^YTZc ¿0aQTYSbZaPUcT]b UaXT dQTe¬VT[XVWTSÀ


Personlige kompetencer kan læres 7e^aSP] ZP] eX b^\ b^RXP[azSVXeTaT V­aT e^aTb QTSbcT. 3Tc Ta ^\SaTY]X]Vb_d]Z cTc X ST] U­abcT SP]bZ U^aUPccTST Vad]SQ^V X b^RXP[c PaQTYST bXST] ((" 1^VT] _^X]cTaTa Pc _Tab^][XVT Z^\_TcT]RTa Ta T] ST[ PU UPV[XVWTST] ^V Q­a WPeT bc­aaT U^Zdb _z dSSP]]T[bT] 05 BDB0= ?0D;B4= 5>C>) 90B?4A 20A;14A6

EX WPa ­]bZTc Pc Q[XeT bZPa_TaT _z ST \Tc^STa STa QadVTb X UPVTc bXVTa \TS U^aUPccTa ^V aTSPZc­a AXZZT ?^bQ^aV

4c ZP[TYS^bZ^_XbZ QX[[TST PU ST] bP\\T]bPccT ^V \^Sb¬c]X]Vb Uh[ScT PZcXeXcTc b^\ b^RXP[c PaQTYST dSV­a BzSP] [hSTa ePaTSTZ[PaPcX^]T] X U^a^aSTc cX[ Q^VT] ¿B^RXP[azSVXe]X]V ^V b^RXP[c PaQTYSTÀ STa Ta bZaTeTc b^\ T] Vad]SQ^V cX[ b^RXP[ azSVXeTadSSP]]T[bT] AXZZT ?^bQ^aV STa Ta b^RXP[azSVXeTa ^V [TSTa PU ST] UaX eX[[XVT azSVXe]X]V BTcc[T\T]cTc X :­QT]WPe] Ta \TSU^aUPc cTa ^V aTSPZc­a cX[ Q^VT] >V STc Ta XU­[VT AXZZT ?^bQ^aV XZZT WeTaSPVbZ^bc Pc T] ]h Vad]SQ^V SdZZTa ^_ =^Z Q[XeTa STa dSVXeTc Q­VTa ^\ b^RXP[c PaQTYST \T] \P]VT PU ST\ Ta ^eTabPc UaP beT]bZ ]^abZ ^V T]VT[bZ ^V STc QTchSTa \TVTc Pc Z^]cTZbcT] Ta SP]bZ 5^a Pc Ë]ST T] cX[bePaT]ST Vad]SQ^V STa WT]eT]STa bXV SXaTZcT cX[ b^RXP[azSVXeTaT ^V b^\ Ta bZaTeTc dS UaP T] SP]bZ Z^]cTZbc bZP[ eX cX[QPVT cX[ CX]T 4VT[d]S ^V ;Xb 7X[[VPPaSb Q^V ¿B^RXP[ azSVXe]X]V ^V b^RXP[ QTWP]S[X]VÀ UaP ((" AXZZT ?^bQ^aV _^X]cTaTa Pc STa bcPSXV Ta eXVcXV eXST] Pc WT]cT X ST] \T] STc b^RXP[T UT[c WPa dSeXZ[Tc bXV T] WT[ ST[ XVT]]T\ ST bT]TbcT % za 5^aUPccTa]T cX[ ST] ]hT Vad]SQ^V bZaXeTa bXV X]S X ST] QTe¬VT[bT STa Ta bZTc UaP fT[[UPaT cX[ f^aZUPaT E^aTb bh]b_d]Zc Ta Pc ¬]SaX]VT] XZZT Zd] _a¬VTa PZcXeTaX]VT] \T] [¬VVTa bXV b^\ Wdbbc­e _z P[c b^RXP[c PaQTYST Bh]Tc _z Q^aVTaT] WPa ¬]SaTc bXV UaP Z[XT]c ^V ^UUTa cX[ Pc e¬aT T] \h]SXV Q^aVTa STa XZZT Ta [XV bX] SXPV]^bT T[[Ta _a^ Q[T\ WeX[ZTc Ta _^bXcXec 3Tc ]TVPcXeT Ta Pc \TS f^aZUPaT [daTa bcaPUUT] ^\ Pc \XbcT bXc U^ab­aVT[bTbVad]S[PV WeXb \P] b^\ Q^aVTa XZZT U­[VTa PZcXe[X]YT]

4] PU P\QXcX^]Ta]T \TS Q^VT] Ta Pc XST]cXËRTaT UPVTcb Z[PbbXbZT PaQTYSbU^a\Ta ^V \Tc^STa ^V bZPQT Tc _aPZcXbZ b_a^V U^a STc <TS dSVP]Vb_d]Zc X b^RXP[azSVXeTa]Tb [P]SbZPQ b^\ STc bTa dS ]d WPa eX eP[Vc Pc bXVT Pc STa Ta UT\ PaQTYSbU^a\Ta X b^RXP[c PaQTYST) B^RXP[c bPVbPaQTYST b^RXP[ QTWP]S[X]V PZcXeTaX]V [^ZP[bP\Ud]SbPaQTYST ^V _a^YTZcPaQTYST EX WPa ­]bZTc Pc Q[XeT bZPa_TaT _z ST \Tc^STa STa QadVTb X UPVTc 0c d]STab­VT \Tc^STa]Tb X]SW^[S \TaT bhbcT\PcXbZ ^V bZPQT T] U^a\ U^a ^eTaQ[XZ ^eTa RT]caP[T UT[cTa X b^RXP[azSVX eTaUPVTc bXVTa AXZZT ?^bQ^aV

?Tab^][XVT Z^\_TcT]RTa Ta ^Vbz UPV[XVT BT[e WPa AXZZT ?^bQ^aV Q[P]Sc P]STc QXSaPVTc \TS ZP_Xc[Tc ¿?Tab^][XVT Z^\_T cT]RTa X b^RXP[azSVXe]X]VÀ 7d] STË]TaTa _Tab^][XVT Z^\_TcT]RTa b^\ T] ST[ PU ST UPV[XVT Z^\_TcT]RTa UaT\ U^a ]^VTc STa [XVVTa eTS bXST] PU CXS[XVTaT WPa _Tab^][XVT Z^\_TcT]RTa e¬aTc ]^VTc b^\ \P] T]cT] WPeST T[[Ta XZZT WPeST <Xc bh]b_d]Zc Ta Pc ST _Tab^][XVT Z^\_TcT]RTa ^Vbz Ta UPV[XVT ^V Ta ]^VTc b^\ ZP] [¬aTb ca¬]Tb ^V dSeXZ[Tb ^V Q­a WPeT T] _[PSb X dSSP]]T[bTa]T _z [XVT U^S \TS ST cT^aTcXbZT ^V _aPZcXbZT Z^\_TcT]RTa AXZZT ?^bQ^aV d]STabcaTVTa Pc STc XZZT Ta ]^Z Pc Zd]]T aTV[Ta]T ^V U^a\XS[T cTZ]XbZ WY¬[_ <P] bZP[ e¬aT X V^S Z^]cPZc \TS Q^aVTaT] 3Tc Ta \TS cX[ Pc bXZaT Pc b^RXP[ azSVXeTaT] ZP] W^[ST UPbc X bX] TcXZ b^\ _aX\¬ac Vza dS _z Pc QTWP]S[T Q^aVTaT] QTSbc \d[XVc 3Tc Ta ]za Z^]cPZcT] V[X__Ta U^aSX b^RXP[azSVXeTaT] WPa U^a caPe[c Pc STa ^_bcza T] aXbXZ^ U^a Pc b^RXP[azSVXeTaT] XZZT V­a bXc QTSbcT ^V \zbZT QTWP]S[Ta Q^aVTaT] U^aZTac bXVTa Wd] ^V cX[U­YTa) =za eX cP[Ta ^\ _Tab^][XVT Z^\_TcT]RTa Ta STc eXVcXVc Pc _a¬RXbTaT Pc STc Pc e¬aT _Tab^][XV Ta U^abZT[[XV UaP STc Pc e¬aT _aXePc 4] b^RXP[azSVXeTa \z VTa]T e¬aT _Tab^][XV X bXc eXaZT \T] XZZT _aXePc ?z bP\\T \zST Ta STc aT[TeP]c Pc bZT[]T \T[[T\ _Tab^][XVT TVT]bZPQTa ^V _Tab^][XVT Z^\_TcT]RTa 3Tc Ta ST bXSbcT STa ZP] [¬aTb ^V ca¬]Tb b_/b^RXP[aSV SZ

¿B^RXP[azSVXe]X]V ^V b^RXP[c PaQTYST ½ T] Vad]SQ^VÀ aTSXVTaTc PU AXZZT ?^bQ^V 7T[[T =­aaT[hZZT ^V 7T[[T 0]cRiPZ 7P]b ATXciT[b 5^a[PV "%# bXSTa "(' Za

B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

$


nyt fra

7>E4314BCHA4;B4=

Hvordan gør vi det bedre? 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V WPa _T]VT cX[ T] bc­aaT X]SbPcb X STc X]cTa]PcX^]P[T PaQTYST 7^eTSQTbchaT[bT] bZd[[T cPVT bcX[[X]V cX[ ST U­abcT bZaXSc 05 <4CC4 4;;4600A3 5>C>) B20=?8G >6 B>=90 8B:>E =XR^[PX ?Pd[bT]

5^a ­YTQ[XZZTc bcza STa # Za^]Ta _z Z^]c^T] cX[ X]cTa]PcX^]P[c PaQTYST X 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V 5aP ]¬bcT za [­QTa STa hSTa[XVTaT !$ Za^]Ta _z za[XVc U^aSX aT_a¬bT]cP]cbZPQTc X ]^eT\QTa ! ' QTb[dc cTST Pc [PST Z^]cX]VT]cTc cX[ STccT PaQTYST bcXVT UaP T] cX[ c^ Za^]Ta _a \TS[T\ 4c [dZbdb _a^Q[T\ bZd[[T \P] \T]T \T] XU­[VT =XR^[PX ?Pd[bT] b^\ Ta W^eTSQTbchaT[bT]b \P]S _z ST] X]cTa]PcX^]P[T PaT]P P[[XVTeT[ XZZT WT[c ]T\c 3Tc Q[XeTa T] dSU^aSaX]V Pc Uz QadVc ST \XS [Ta STa Z^\\Ta X]S UaP ]¬bcT za 1zST U^a ^b STa bXSSTa \TS STc cX[ SPV[XVc ^V U^a W^eTSQT bchaT[bT] bPVST WP] =za STc XZZT Ta WT[c ]T\c bZh[STb STc Q[P]Sc P]STc Pc dSe¬[VT[bT bchaX]V ^V ^_U­[V]X]V Za¬eTa cXS b^\ XZZT Ta STa bP\c Pc W^eTS QTbchaT[bT] WPa QTb[dccTc Pc \P] _aX\¬ac bZP[ bc­ccT STc b^RXP[T PaQTYSTb dSeXZ[X]V X c¬c bP\b_X[ \TS ST UPV[XVT ^aVP]XbPcX^]Ta X ST aTb_TZcXeT [P]ST 3TccT Ta WT[c QTeXSbc SP 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V 3B XZZT bZP[ e¬aT T] _T]SP]c cX[ TZbT\_T[eXb <T[[T\U^[ ZT[XVc BP\eXaZT EX WY¬[_Ta X " eTaST] ^V X bc[P]ST]T 8 :XaVXbcP] WY¬[_Ta eX ST] ZXaVXbXbZT U^aT]X]V \TS Pc SaXeT Tc Z^]c^a ^V dSVXeT Tc UPVQ[PS 8 ;XcPdT] WY¬[_Ta eX \TS Pc dSeXZ[T ST] UPV[XVT ^aVP]XbPcX^] 3TadS^eTa ËZ ST] ZT]hP]bZT U^aT]X]V bXSbcT za WY¬[_ cX[ ZaXbT_a^YTZcTa X ST QhTa We^a STa ePa da^ X U^aQX]ST[bT \TS bP\\T]bc­S TUcTa eP[VTc <T] STc cPVTa cXS ^V Za¬UcTa Pc ^_QhVVT bP\PaQTYSbaT[PcX^]Ta bXVTa =XR^[PX ?Pd[bT]

CaT ^\azSTa 7^eTSQTbchaT[bT] ËZ T] Vad]SXV ^aXT]cTaX]V ^\ We^aSP] 3B WXScX[ WPa PVTaTc X STc X]cTa]PcX^]P[T b^[XSPaXcTcbPaQTYST 3Ta Ta caT W^eTSb_^a) 3Tc _a^UTbbX^]b^aXT]cTaTST STc UPV[XVT ^V STc X]cTa]PcX^]P[T b^[XSPaX cTcbPaQTYST 3Tc _a^UTbbX^]b^aXT]cTaTST U^aTVza X =BB: ^V 85BF WT] W^[SbeXb ST] ]^aSXbZT ^V ST] V[^QP[T bP\PaQTYSb^aVP]XbPcX^] _z STc b^RXP[T UT[c =XR^[PX ?Pd[bT] WPa ]d X c^ Tc WP[ec za e¬aTc _a¬bXST]c U^a ST] Tda^_¬XbZT PUST[X]V PU 85BF 3P]bZTa]T Uh[STa _a^_^acX^]P[c \T VTc X 85BF \TS X P[c RXaZP $ \TS[T\\Ta ½ STa Ta &#$ V[^QP[c ^V %$ X 4da^_P 5^a 85BF 4da^_P WP]S[Ta X]SbPcbT] U^a ­YTQ[XZ ZTc ^\ Pc TcPQ[TaT Tc bP\PaQTYST \TS 4D ^V Pc bchaZT ST ]hT UPV[XVT ^aVP]XbPcX^]Ta X bcTda^_P 85BF PaaP]VTaTa STbdST] X]cTa]PcX^]P[T Z^]UTaT]RTa X d[XVT za _z Tda^_¬XbZ _[P] X [XVT za _z V[^QP[c _[P] 3Tc UPV[XVT U^aTVza X ^aVP]XbPcX^]Ta b^\ ?B8 ^V 4?BD ^V WP]S[Ta _aX\¬ac ^\ Pc _zeXaZT P]b¬ccT[bTbaTccXVWTSTa U^a ^UUT]c[XVc P]bPccT X Q[P]Sc P]STc 4D 4c UT[c We^a \TcP[PaQTYSTaT ^V bd]SWTSbPaQTYSTaT Ta ST bc^aT ^V We^a 3BÂ T]VPVT\T]c STaU^a Ta ]TS_aX^aXcTaTc 4]ST[XV Ta STa b^[XSPaXcTcbPaQTYSTc b^\ ^\cP[c ^eT]U^a

<T]b P]SaT bZ¬aTa ]TS· =za aT_a¬bT]cP]cbZPQTc QTb[dccTST Pc W¬eT Z^]cX]VT]cTc bZh[ScTb STc _aX\¬ac T]VPVT\T]c UaP T] Vad__T b^RXP[azSVXeTaT STa cXS[XVTaT WPa PaQTYSTc X d [P]ST]T ^V b^\ ]d WPa SP]]Tc Tc ]Tce¬aZ STa ­]bZTa Pc dSeXZ[T 3BÂ X]SbPcb >V b^\ BdbP]]T ;h]Vb­ UaP W^eTSQTbchaT[bT] U^a\d[TaTST STc) EX W¬eTa Z^]cX]VT]cTc U^aSX eX WPa \PbbTa PU _T]VT X 3P]\PaZ ^V VTa]T eX[ \PaZTaT Pc eX XZZT Ta T] b]¬eTa SP]bZ ^aVP]XbP cX^] \T] VTa]T bc­ccTa X]cTa]PcX^]P[c B¬a[XVc X T] cXS We^a \P]VT P]SaT bZ¬aTa ]TS _z STc UT[c 7^eTSQTbchaT[bT] QTb[dccTST _z bXc \­ST Pc VXeT _T]VT cX[ Tc bcdSXTQTb­V X 3P]\PaZ U^a ST] [XcPdXbZT b^RXP[PaQTYSTa^aVP]XbPcX^] 0c TcPQ[TaT Tc UPbc ]Tce¬aZ U^a X]cTa]PcX^]P[T PZcXeXbcTa cXS[XVTaT ^V Z^\\T]ST X U^a\ PU ST b^RXP[azSVXeTaT STa dSZ[¬ZZTb _z ST X]cTa ]PcX^]P[T [X]YTa >V T]ST[XV Pc ^_aTccT Tc fTQ QPbTaTc ]Tce¬aZ U^a b^RXP[azSVXeTaT X b^[XSPaXcTcb ^V dSeXZ[X]VbPaQTYST ;¬b \TaT ^\ 3BÂ X]cTa]PcX^]P[T PaQTYST _z b^RXP[aSV SZ d]STa ¿5PV ^V _^[XcXZÀ 7Ta [XVVTa Q[P]Sc P]STc ST bZaXUc[XVT ^_[¬V cX[ W^eTSQTbch aT[bT]b STQPc

% B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VT] bc­ccTa dSeXZ[X]VT] PU b^RXP[c PaQTYST X :XaVXbcP] \TS _T]VT cX[ SaXUcT] PU ST] [^ZP[T b^RXP[Pa QTYSTaU^aT]X]Vb Z^]c^a ^V cX[ dSVXeT[bT] PU Tc UPVQ[PS

F>A;3 B>280; F>A: 30H 7eTac za ST] caTSYT cXabSPV X \Pacb Ta STa PZcX^]bSPV U^a b^RXP[PaQTYSTaT ^eTa WT[T eTaST] 3Tc WPa X bcXVT]ST VaPS e^aTb ]PQ^Tab X]cT aTbbT \T]b SPVT] XZZT WPa bz bc^a VT]]T\b[PVbZaPUc X 3P]\PaZ 3Tc V­a ST bcd STaT]STb ^aVP]XbPcX^] ]d ]^ VTc eTS B3B WPa PZcXeXcTcTa _z P[[T bZ^[Ta bT ]¬a\TaT _z bXST !% ^V _z b^RXP[aSV SZ


Hvad er målet med et kostskoleophold?

Lis Møller Skoleleder, Esrom Kost- og Friskole

” Vi uddanner unge mennesker til livet. De unge har muligheden for trygt at kunne vise deres følelser i et tillidsfuldt og tolerant miljø. Hos os

lærer de unge at begå sig socialt og får mod på tilværelsen.


Frikendt for bedrageri 05 BDB0= ?0D;B4= “ 5>C>) 90B?4A 20A;14A6

' B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

0]Z[PVT] U^a QTSaPVTaX Z^\ b^\ Tc RW^Z U^a b^RXP[azSVXeTa BdbP]]T 7d[ZeXbc 5­abc Q[Te Wd] S­\c bZh[SXV bT]TaT _daT UaXUd]STc 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V WPa U^aWP]S[Tc Z]P_c "& Za^]Ta WYT\ X cPQc PaQTYSbU^acYT]TbcT cX[ WT]ST ^V WPa ]d X]S[TSc T] PaQTYSbbZPSTbPV


3Ta ePa Tc WP[ec zab eT]cTcXS \T[[T\ QhaTc ^V [P]SbaTc X BdbP]]T 7d[ZeXbcb bPV ^V eT]cTcXST] ePa WT[c d[XST[XV 7d] _a­eTST Pc Z^\\T dS ^V Vz T] cda \TS Wd]ST] WeTa SPV

5­abc QTbZh[ScT b^RXP[azSVXeTa BdbP]]T 7d[ZeXbcb Pa QTYSbVXeTa WT]ST U^a Pc WPeT bcYz[Tc RP $ Za^]Ta \T]b Wd] PaQTYSTST b^\ QTQ^TaazSVXeTa X Q^[XVbT[bZPQTc 5aXWTST] X 7eXS^eaT BT]TaT ½ d]STa ST] U­abcT aTcbbPV ½ Q[Te QT[­QTc QPaQTaTc ]TS cX[ !# #%! Za^]Ta ?z ST] QPV Vad]S Q[Te Wd] X \PY ! & X QhaTccT] XS­\c UT\ \z]TSTab QTcX]VTc U¬]VbT[ 3^\\T] Z^\ Ud[Sbc¬]SXV QPV _z BdbP]]T 7d[ZeXbc 4]TbcT ca­bc ePa Pc ST] YdaXSXbZT S^\\Ta WPeST bcT\c U^a UaXË]ST[bT \T]b ST c^ [¬VS^\\TaT \T]cT Pc BdbP]]T 7d[ZeXbc WPeST VY^ac bXV bZh[SXV X QTSaPVTaX 3T] YdaXSXbZT S^\\Ta VY^aST X aTccT] \TVTc dS PU Pc U^aZ[PaT Pc QTeXbU­aT[bT] ePa dcX[bca¬ZZT[XV ^V Wd] \T]cT Pc YTV bZd[[T WPeT e¬aTc UaXUd]STc <T] STc Q[Te YTV XZZT X U­abcT ^\VP]V bz \X] eTaST] UP[Sc bP\\T] 9TV WPeST P[cXS ca^Tc Pc \P] Zd]]T bc^[T _z _^[XcX ^V aTcbe¬bT] \T] ST] ca^ ZaPZT[TaTST BP\\T] \TS bX] PSe^ZPc QTb[dccTST BdbP]]T 7d[ZeXbc bcaPZb Pc P]ZT QhaTccT]b S^\ b^\ Wd] WPeST eT]cTc _z X Tc WP[ec za 3Ta bZd[[T Vz T]S]d Tc WP[ec za X]ST] BdbP]]T 7d[ZeXbcb bPV Z^\ X ;P]SbaTccT] ET]cTcXST] ePa d[XST[XV U^a WT]ST 9TV Zd]]T X]VT]cX]V 0[cX]V Z­acT b^\ T] VaP\\^U^] _[PST X W^eTSTc _z \XV) 7e^a Ta ZeXccTaX]VTa]T WT]]T. 7e^a \P]VT Xb Q[Te STa Z­Qc. 9TV Va¬S a­V RXVPaTccTa ^V SaPZ ZPUUT 9TV VXZ cX[ _bhZ^[^V W^__TST _z [hZZT_X[[Ta ^V b_aP]V UaP XVT] 9TV _a­eTST Pc Z^\\T dS Pc Vz cda \TS Wd]ST] WeTa SPV 9TV WPeST bT[e\^aSbcP]ZTa \T] \X] U^a]dUc bPVST \XV Pc WeXb YTV c^V \Xc TVTc [Xe bz eX[[T P[[T ca^ Pc YTV WPeST cPVTc PU ZPbbT]

DT]XV \TS RWTUT] EX bZadTa cXST] cX[QPVT cX[ ST]VP]V BdbP]]T 7d[ZeXbc bcP SXV ePa QTQ^TaazSVXeTa X 1^[XVU^aT]X]VT] 5aXWTST] b^\ PS \X]XbcaTaTb PU :01 7d] Q[Te P]bPc X ((% ^V X]ScX[ ! We^a Wd] ËZ ]h RWTU Z­acT P[c b^\ STc bZd[[T ^V BdbP]]T 7d[ZeXbc ePa \TVTc V[PS U^a bXc Y^Q 0c e¬aT QTQ^TaazSVXeTa Ta azSVXe]X]V UaP edVVT cX[ VaPe 9TV b­VcT U^]Sb\XS[Ta cX[ STc b^RXP[T PaQTYST ^V STc [hZ ZTSTb \XV Pc WXeT RXaZP $ Za^]Ta WYT\ ^\ zaTc 7eXb Sd Ta UPccXV X 3P]\PaZ bz Ta Sd UPccXV _z P[[T ^\azSTa <TS ST _aXePcT \XS[Ta Zd]]T eX WY¬[_T T] T][XV \^a STa eX[[T WPeT bX] b­] cX[ U^SQ^[S \T] b^\ XZZT WPeST _[PSb cX[ STc X QdSVTccTc 5^]Sb\XS[Ta]T Ë]P]bXTaTST Yd[T_PZZTa UTaXTa ^V aTbcP]RTa X Wdb[TYT 5aP Pc WPeT \P]VT dSb¬ccT[bTa _z Vad]S PU Wdb[TYTaTbcP]RTa WPeST eX X ST bT]TbcT UT\ za XZZT T] T]TbcT dSb¬ccT[bT U^ac¬[[Ta BdbP]]T 7d[ZeXbc \TS b[Tc bZYd[c bc^[cWTS

3T] ]hT RWTU WPeST XU­[VT BdbP]]T 7d[ZeXbc T] b_TRXT[ [TST[bTbbcX[ :T\XT] Ud]VTaTST XZZT ^V ST WPeST U^abZT[ [XVT bP\\T]bc­S :^]ÌXZcT] PRRT[TaTaTST SP RWTUT] STa ePa P]bPc b^\ U^aaTc]X]VbU­aTa QPS BdbP]]T 7d[ZeXbc ^\ Pc dS[TeTaT QTQ^Ta]Tb U^]SbP]b­V]X]VTa b^\ X]STW^[ STa _Tab^]U­[b^\\T ^_[hb]X]VTa 5^aaTc]X]VbU­aTaT] Za¬eTST bP\cXSXV Pc BdbP]]T 7d[ZeXbc XZZT ^aXT]cTaTST QTQ^Ta]T ^\ Pc WP] ËZ ^_[hb]X]VTa]T 3Tc PUeXbcT BdbP]]T 7d[ZeXbc SP Wd] ^_UPccTST ST ^_[hb]X]VTa Wd] ËZ À7eXb YTV c^V \Xc TVTc [Xe UaP QTQ^Ta]T b^\ Tc \T[[T\e¬aT]ST \T[[T\ QTQ^TaT] ^V U^]ST] >V Wd] eX[[T P[[T ca^ Pc YTV WPeST \T]cT Pc Wd] eTS Pc TUcTa[TeT RWTUT]b cPVTc PU ZPbbT] À ^aSaT eX[[T Z^\_a^\XccTaT ST] cX[[XS b^\ Ta ]­SeT]SXV U^a Pc Zd]]T [­bT PaQTYSTc b^\ QTQ^TaazSVXeTa 5^]SbP]b­V]X]VT] bZaXeTb ch_XbZ X bP\PaQTYST \TS QTQ^TaazSVXeTaT] ^V Q[XeTa STaTUcTa bT]Sc cX[ U^]ST] We^a P]b­V]X]VT] QTWP]S[Tb 3TaTUcTa dSQTcP[Tb _T]VT]T cX[ QTQ^TaazSVXeTaT] b^\ U^a\XS[Ta _T]VT]T eXSTaT cX[ QTQ^TaT] 7XScX[ WPeST STa XZZT e¬aTc _a^Q[T\Ta U^aQd]STc \TS ST] _aPZbXb ^V BdbP]]T 7d[ZeXbc WPeST P[cXS UzTc bX]T zabaTV]bZPQTa V^SZT]Sc PU aTeXb^aT] dST] QT\¬aZ]X]VTa 7d] ePa \TVTc ^\WhVVT[XV \TS Pc Uz P[[T dSQTcP[X]VTa ^V dSVXUcTa S^Zd\T]cTaTc 0[[T eTS We^a WhbcTaXbZ YTV WPa e¬aTc \TS Pc Uz ZeXc cTaX]VTa _z P[c 7eXb T] UaXeX[[XV Z­QcT T] PeXb bZd[[T eTS Z^\\T]ST Z^\\T cX[QPVT \TS Q^]ÂT] ^V PccTbcTaT QPV _z 8 ­eaXVc ePa STc \X] bTZaTc¬a STa bc^S U^a aTV]bZPQTc SP YTV XZZT Ta b¬a[XV V^S cX[ STc ^V STc WPa YTV P[SaXV [PVc bZYd[ _z

<T[Sc cX[ _^[XcXTc 3P BdbP]]T 7d[ZeXbc eT]ScT cX[QPVT UaP UTaXT X PdVdbc ! $ W­acT Wd] Pc WT]STb RWTU ePa VzTc X VP]V \TS Pc d]STab­VT WT]STb aTV]bZPQTa ÌTaT za cX[QPVT ½ ^V UaP b^\\TaT]b UTaXTaTYbTa cX[ Q[P]Sc P]STc 1^a]W^[\ We^a Wd] WPeST PaaP]VTaTc T] UTaXTdVT U^a QTQ^TaT \TS Tc QdSVTc _z " Za^]Ta 5TaXTaTYbT] ePa QTcP[c eXP U^]Sb\XS[Ta 8]ST] Wd] bT[e ePa cPVTc _z UTaXT WPeST Wd] bP\\T] \TS bX] bTZaTc¬a ^aS]Tc P[[T QX[PV ^V ZeXccTaX]VTa \T] WPeST eT]cTc \TS Pc V­aT aTV]bZPQTc U¬aSXVc U^aSX STa \P]V [TST T] ZeXccTaX]V UaP Tc QdbbT[bZPQ <T] STc U^aT[­QXVT aTV]bZPQ bcT\cT DST] U^a \Xc [^ZP[T bc^S U^[Z ^V WeXbZTST ^\ Pc STa \P]V[TST T] ZePac \X[[X^] Za^]Ta 3Tc W­acT YTV \P]VT VP]VT ^\ \P]SPVT] ^V ^Vbz ^\ cXabSPVT] >\ ^]bSPVT] -B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

(


BdbP]]T 7d[ZeXbc ePa aXVcXV V[PS U^a bXc Y^Q b^\ QTQ^TaazSVXeTa ST U­abcT UT\ za \T] SP Wd] ËZ ]h RWTU QTVh]ScT cX]VT]T Pc Z­aT bZ¬ec :^]ÌXZcTa]T Zd[\X]TaTST SP BdbP]]T 7d[ZeXbc ]¬VcTST Pc dS[TeTaT QTQ^Ta]Tb U^]SbP]b­V]X]VTa b^\ X] STW^[Sc _Tab^]U­[b^\\T ^_[hb]X]VTa

--

À9TV Q[XeTa P[SaXV ST] YTV ePa U­a <XbcP]ZT] WPa Za­[[Tc \Xc [Xe bP\\T] À

Z]¬ZZTST Ë[\T] 9TV aX]VTST cX[ \X] bTZaTc¬a b^\ bcPSXV WPeST UTaXT ^V bPVST Pc YTV Q[Te ]­Sc cX[ Pc Z­aT WYT\ ]d U^a ST ca^TST Pc YTV WPeST bcYz[Tc _T]VT Bz Z­acT YTV WYT\ ^V YTV Va¬S WT[T eTYT] D\XSST[QPac TUcTa Q[Te BdbP]]T 7d[ZeXbc bhVT\T[Sc _z Vad]S PU bcaTbb 5­abc ÌTaT \z]TSTa TUcTa ½ ST] ! ST RT\QTa ½ \T[ScT 1^[XVbT[bZPQTc 5aXWTST] BdbP]]T 7d[ZeXbc cX[ _^[XcXTc U^a ¿daTVT[\¬bbXVWTSTa eTSa­aT]ST aTV]bZPQb P̬VVT[bT U^a cX[ST[cT \XS[Ta UaP TZbcTa]T U^]STÀ 3PVT] TUcTa \^Sc^V Wd] QaTe UaP bX] PaQTYSbVXeTa ^\ Pc Wd] ePa Q^aceXbc UaP bXc PaQTYST 1TVad]ST[bT) ¿3d WPa eTS SX] WP]S[T\zST Va^Uc \Xb[XVW^[Sc SXc P]b¬ccT[bTbU^aW^[S 3P eX bP\cXSXV WPa \XbcP]ZT ^\ Pc STa ZP] U^aT[XVVT Tc bcaPUQPac U^aW^[S WPa eX S S _^[XcXP]\T[Sc SXVÀ BP\\T SPV ËZ QTQ^TaT X # [TYT\z[ X 5aXWTST] T] bTS ST[ X]S PS QaTeb_a¬ZZT] ^\ Pc BdbP]]T 7d[ZeXbc ePa Q[T eTc _^[XcXP]\T[Sc U^a QTSaPVTaX U^a RXaZP $ Za^]Ta 9TV ËZ Tc RW^Z SP STc VXZ ^_ U^a \XV Pc YTV ePa \T[Sc cX[ _^[XcXTc <X] b­] WPeST ! zab U­SbT[bSPV ^V \X]T U^a¬[SaT ePa _z QTb­V bz YTV \zccT eT]cT cX[ SPVT] TUcTa \TS Pc PVTaT 9TV Z­acT \TS \X] SPccTa X]S cX[ 1aTSVPST X :­QT]WPe] ^V ZX\TST _z W^b 1PV\P]Sb_^[XcXTc U^a Pc W­aT ^\ YTV ePa P]\T[Sc ^V We^a YTV ePa P]\T[Sc WT]]T 9TV b_daVcT ^\ YTV aXbXZTaTST Pc Q[XeT [PVc X Wz]SYTa] ^V U­ac Q^ac 8 Yd[TSPVT]T b^e YTV ]¬bcT] XZZT ePa QP]VT ^V Z^[[P_bTST Ud[Sbc¬]SXVc " Yd[TSPV WT]eT]ScT BdbP]]T 7d[ZeXbc bXV W^b 7eXS^eaT ?^[XcX b^\ [XVT WPeST UzTc WT]STb bPV 7d] ËZ Pc eXST Pc STa XZZT eX[[T bZT ]^VTc U^aT[­QXV 7d] c^V WYT\ X bXc a¬Z ZTWdb ^V Xb^[TaTST bXV 9TV ePa ^eTaQTeXbc ^\ Pc P[[T \T]]TbZTa eXSbcT Pc YTV WPeST T] bXVcT[bT U^a QTSaPVTaX 8 T] [P]V _TaX^ST Xb^[TaTST YTV \XV 9TV ePa [XVT cX[ ST] [dZZTST PUST[X]V <X] WeTaSPV TZbXbcTaTST XZZT 9TV ePa ^Vbz Ì^e ^eTa U^a \X]T Q­a] b^\ ST]VP]V ePa ' ^V % za C¬]Z Pc ST bZd[[T WPeT T] \^a b^\ ePa bXVcTc U^a QTSaPVTaX 3Tc ca­bcTST BdbP]]T 7d[ZeXbc Pc WT]STb cXS[XVTaT Z^[ [TVTa X 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb QTQ^TaUPVVad__T ½ ^V \P]VT PU QTQ^Ta]T X 5aXWTST] ½ aX]VTST ^V bc­ccTST WT]ST

! B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

4]bcT\\XVc UaXUd]STc 4UcTa Pc BdbP]]T 7d[ZeXbc X Tc WP[ec za WPeST [TeTc \TS T] QhaTcbS^\ STa bPVST Pc Wd] WPeST VY^ac bXV bZh[SXV X QT SaPVTaX Z^\ bPVT] T]ST[XV X ;P]SbaTccT] 3T] " ^Zc^QTa ! & PUbPVST bcaT ;P]SbaTc S^\ ATcbbP[T] X 1aTSVPST X :­QT]WPe] ePa Uh[Sc cX[ QaXbcT_d]ZcTc SP T] ST[ QTQ^TaT UaP 5aXWTST] ePa Z^\\Tc U^a Pc ^eTae¬aT aTcbbPVT] 4UcTa PUW­aX]VTa]T e^cTaTST ST bTZb S^\\TaT XU­[VT BdbP]]T 7d[ZeXbc d]STa T] WP[e cX\T 9TV Q[Te UaXUd]STc \TS P[[T bTZb bcT\\Ta 9TV WdbZTa bcPSXV ^aST]T) ¿CWX ZT]STb U^a aTc) BdbP]]T <^[X] 7d[ZeXbc UaXË]STbÀ Bz W­acT YTV XZZT \TaT 9TV Va¬S ^V STc VY^aST \X]T Q­a] ^Vbz 1PVTUcTa WPeST YTV T] UP]cPbcXbZ SPV We^a YTV ePa bP\\T] \TS \X] UP\X[XT 3Tc e¬[cTST X]S \TS Q[^\bcTa 5[TaT QTQ^TaT UaP 5aXWTST] ZXVVTST X]S ^V ­]bZTST cX[[hZZT \TS T] S^\ STa Z^]Z[dSTaTST Pc ¿d]STa SXbbT ^\bc¬]SXVWTSTa Ë]STa [P]SbaTccT] XZZT Pc P]Z[PVT\h] SXVWTST] WPa U­ac ]^VTc QTeXb U^a Pc cX[cP[cT WPa VY^ac bXV bZh[SXV X d]STab[¬Q b^\ QTbZaTeTc X P]Z[PVTbZaXUcTcÀ 4UcTa aTcbbPVT] WPa 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V _z eTV]T PU BdbP]]T 7d[ZeXbc X Yd]X ! ' X]SVzTc U^a[XV \TS 1^[XVbT[bZPQTc 5aXWTST] 1^[XVbT[bZPQTc WPa dSQTcP[c Z]P_ "& Za^]Ta cX[ BdbP]]T 7d[ZeXbc ½ cX[ S¬Z]X]V PU [­] bePaT]ST cX[ ^_bXVT[bTb_TaX^ST] _z Tc WP[ec za WTad]STa _T]bX^] UTaXTV^ScV­aT[bT UTaXT_T]VT ^V aT]cTa BdbP]]T 7d[ZeXbc Ta V[PS U^a _T]VT]T \T] ST ZP] _z X]VT] \zST TabcPccT STc Wd] WPa \XbcTc 8]ST] bPVT] bcPacTST ePa YTV bc^ac bTc P[cXS b_adS[T]ST V[PS UPe]TST P[[T ^V VXZ _z \TS Zad\ WP[b Bh]cTb Pc [XeTc ePa UP]cPbcXbZ 3Tc bh]Tb YTV XZZT \TaT 0aaT]T ZP] XZZT WT[T ^V YTV Q[XeTa P[SaXV ST] YTV ePa U­a <XbcP]ZT] WPa Za­[[Tc \Xc [Xe bP\\T] BdbP]]T 7d[ZeXbc Ta X SPV _z U­acXSb_T]bX^] \T] WzQTa _z Pc Z^\\T cX[ Pc PaQTYST b^\ b^RXP[azSVXeTa XVT] 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V WPa _z eTV]T PU BdbP]]T 7d[ZeXbc X]S[TSc T] PaQTYSbbZPSTbPV b_/b^RXP[aSV SZ


ATSXVTaTc PU aTSPZcX^]T]

D E B AT

Læserbreve BZaXe Z^ac) ;¬bTaQaTeT \z Zd] Uh[ST ! T]WTSTa 5^a [P]VT X]S[¬V Q[XeTa aTcda]TaTc T[[Ta U^aZ^acTc PU aTSPZcX^]T] 7dbZ ]Pe] PUbT]STaPSaTbbT ^V Tec cT[TU^]]d\\Ta BT]S VTa]T U^c^ \TS 3d ZP] \PX[T _z U­[VT]ST PSaTbbT) aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ 4[[Ta bT]ST \TS _^bc cX[) B^RXP[azSVXeTaT] C^[SQ^SVPST (0 _^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : 3TPS[X]T U^a [¬bTaQaTeT cX[ ]a % Ta \P]SPV S ( \Pacb Z[^ZZT] (

A F B U R E A U K R AT I S E R I N G S B E D R A G E T 2 9TV WPeST UaT\bT]Sc T] aTeXSTaTc dSVPeT PU \Xc [¬bTaQaTe cX[ aTSPZcX^]T] 3TccT [¬bTa QaTe ePa V^SZT]Sc cX[ cahZ]X]V \T] Q[Te eTS T] QTZ[PVT[XV UTY[cPVT[bT XZZT QaPVc 8 \Xc aTeXSTaTST [¬bTaQaTe bZaTe YTV Q[P]Sc P]STc) ¿0ZcdT[c eT]cTa eX b_¬]Sc _z T] cX[QPVT \T[SX]V UaP 0aQTYSbSXaTZc^aPcTc b^\ WPa bPc Tc bc­aaT PaQTYST X VP]V U^a Pc Ë]ST dS PU We^aSP] aTV[Ta]T ^\ ¿]TVPcXeT W¬]ST[bTaÀ STa cazScT X ZaPUc ST] YP]dPa ! ( bZP[ U^ac^[ ZTb ;PS ^b WzQT Pc U^a]dUcT] bTYaTaÀ 4]SeXSTaT VY^aST YTV ^_\¬aZb^\ _z Pc e^aTb PaQTYST dST] ST bc^aT _a^Q[T\Ta eX[

Zd]]T dS[XRXcTaTb cX[ _aXePcT PZc­aTa ^V Pc STccT \zbZT Ta aTVTaX]VT]b \PbcTa_[P] U^a Y^QRT]caT]T 4]ST[XV WT][TScT YTV ^_\¬aZb^\WTST] _z Pc T] cXS[XVTaT PaQTYSb\X[Y­d]STab­VT[bT U^aT cPVTc PU 3B WPa S^Zd\T]cTaTc Pc \T]X]Vb[­bc PaQTYST Ta STc bc­abcT PaQTYSb\X[Y­_a^Q[T\ U^a b^RXP[azSVXeTa]T BXST] bXSbc B^RXP[azSVXeTaT] ]a $ We^a [¬bTaQaTeTc Q[Te QaPVc aTS Ta STa Z^\\Tc ]hT QdaTPdZaPcXbZT cX[cPV EX bZP[ ]d cX[ Pc Z^]ca^[[TaT ^\ ^_ X\^S !$ X]SeP]SaTaT WPa ST[cPVTc X \X]Sbc '$ _a^RT]c PU SP]bZd]

STaeXb]X]V ZdabTa PZcXeTaX]Vb_a^YTZcTa ^V Y^QcX[QdS bhe za cX[QPVT X cXST] 3TccT QTVad] STc X Pc Tc UaPe¬a _z ^eTa $ _a^RT]c X Q[^c Tc PU ST ]¬e]cT U^a[­Q QTchSTa Pc eTSZ^\\T]ST XZZT eX[ Zd]]T Uz _Ta\P]T]c ^_W^[SbcX[[PST[bT 3TccT ]hT cX[cPV eX[ dS UaP Tc U^abXVcXVc bZ­] UaP :; Z^bcT " \X[[X^]Ta Za^]Ta X U^a\ PU ' ]hT Ud[ScXSbcX[[X]VTa Ca^a Sd _z Pc STa Z^\\Ta ' ]hT Ud[ScXSb bcX[[X]VTa. 7eT\ ca^a Sd Z^\\Ta cX[ Pc [PeT STccT PaQTYST. C^aQT] 7T]aXZbT] Y^QRT]cTa oaWdb BhS

Klik dig til en bedre service 5>C>) B20=?8G

6Xe SX]T \TS[T\b^_[hb]X]VTa Tc cYTZ ^V ^_[hb SX] T \PX[ BzSP] [hSTa ^_U^aSaX]VT] UaP 3P]bZ B^RXP[azS VXeTaU^aT]X]V cX[ P[[T \TS[T\\Ta =za Sd WPa VXeTc ST Z^aaTZcT ^_[hb]X]VTa ZP] Sd bT UaT\ cX[ T] [P]Vc \TaT \z[aTccTc bTaeXRT :d] Uz Z[XZ _z \dbT] ^V Sd Ta X]ST ;^V SXV _z VT]]T\ WYT\\TbXST] fff b^RXP[aSV SZ \TS SXc \TS[T\b]d\ \Ta aTc U^aZTacT ^_[hb]X]VTa ^V ^_[hb SX] T \PX[ Bz [Tc Ta eTYT] cX[ T] \TaT \z[aTccTc bTaeXRT UaP SX] UPVU^aT]X]V :^]VbcP]ZT] Ta Pc Sd Uza [TccTaT PSVP]V cX[ Pc cX[\T[ST SXV aT[TeP]cT UPVVad__Ta ]hWTSb\PX[b Z^]UTaT]RTa ^be ^V eX Uza [TccTaT PSVP]V cX[ Pc X]U^a\TaT \z[aTccTc cX[ SXV 7eXb eX WPa SX]T Z^]cPZc^_[hb]X]VTa Ta Sd \TaT bXZZTa _z Pc Uz SXc UPVQ[PS cX[ cXST] Sd ZP] Uz aT[TeP]cT X]U^a\PcX^]Ta _z T \PX[ Sd ZP] bT WeT\ SX] cX[[XSbaT_a¬bT]cP]c Ta >V Sd ZP] e¬aT bXZZTa _z Pc Sd QTcP[Ta ST] aXVcXVT cPZbc X Z^]cX]VT]c >_[hb]X]VTa ^\ SX] UPVVad__T SXc TeT]cdT[[T cX[[XSbTaWeTae We^aeXSc Sd Ta ZPbbTaTa QTbchaT[bTb\TS[T\ ^be Ta \TS cX[ Pc bXZaT Pc Sd Uza ^_[hb]X]VTa ^\ PaaP]VT \T]cTa STa Ta X]cTaTbbP]cT U^a SXV <TS BT[eQTcYT]X]V WPa 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V UzTc Tc ]hc ^V \TaT cX[V¬]VT[XVc \TS[T\bbhbcT\ BT[eQT cYT]X]V [XVVTa d]STa \TS[T\bbTaeXRT _z WYT\\TbXST] 3d

ZP] [Tc Z[XZZT SXV ad]Sc eXP ^eTabZaXUcTa]T ^V ST X]S[PVcT b_¬aaX]VTa bXZaTa Pc Sd XZZT ZP] Z^\\T cX[ Pc [¬VVT bhbcT \Tc ]TS \TS Tc U^aZTac Z[XZ >V \T]b Sd P[[XVTeT[ Ta STa ZP] Sd ZXVVT _z dSQdSSTc PU ZdabTa ½ ^V \TS Tc _Pa Z[XZ \TaT cX[\T[ST SXV 3d ZP] [^VVT SXV _z BT[eQTcYT]X]V UaP SX] TVT] _R dP]bTc ^\ Sd bXSSTa X CX[bc T[[Ta X CWPX[P]S 5­abcT VP]V WPa Sd QadV U^a Tc [^V X] b^\ Ta XST]cXbZ \TS ST bXSbcT ËaT T[[Ta UT\ cP[ X SXc \TS[T\b]d\\Ta 3TccT Ë]STa Sd _z QPVbXST] PU SXc UPVQ[PS T[[Ta _z Tc VXa^Z^ac UaP 3P]bZ B^RXP[azSVXeTa U^aT]X]V 0SVP]VbZ^ST] e¬[VTa Sd bT[e ]za Sd [^VVTa SXV _z U­abcT VP]V 3Tc Ta X bT[eQTcYT]X]VT] Pc Sd U­abc ^V UaT\\Tbc bZP[ ^_SPcTaT \TS TZbT\_T[eXb SX] T \PX[ ½ U^a bT[e ^\ Sd P[ [TaTST bcza _z T] \PX[X]V[XbcT U^a SX] UPVVad__T Ta STc Zd] UPVVad__T] ^V XZZT BT[eQTcYT]X]V STa WPa SX]T ^_[hb]X] VTa ^V Sd aXbXZTaTa bz[TSTb Pc Vz V[X_ PU P]SaT aT[TeP]cT X]U^a\PcX^]Ta

5X]S BT[eQTcYT]X]V d]STa \TS[T\bbTaeXRT ½ ^V QadV STc ]d

3Xc [^V X] Ta ST bXSbcT ËaT T[[Ta UT\ RXUaT X SXc \TS[T\b]d\\Ta

B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! ( !


På besøg i hinandens verdener ?za­aT]ST cX[ \XbQadVTaT WPa ^Vbz QadV U^a WY¬[_ cX[ Pc Z^\\T _z U^ST XVT] ^V P̬aT bXV STaTb PSU¬aS b^\ Á\TS\XbQadVTaT 7Ta Ta aT[PcX^]bbP\cP[T] Tc V^Sc e¬aZc­Y b^\ VT]^_QhVVTa Z^]cPZcT] ^V cX[[XST] \T[[T\ \XbQadVTa ^V _za­aT]ST

05 B>280;? 306>6 :8ABC4= D;E >6 B>280;Ao368E4A ;8BB0 <>AC4=B4= ?A8E0C?A0:C8B4A4=34 ?BH:>C4A0?4DC4A <?5 8;;DBCA0C8>=) :0CA8=4 2;0=C4

8 b^\\TaT] ! % ËZ eX bP\\T] \TS Adb\XS ST[RT]cTa >ST]bT caT \X[[X^]Ta Za^]Ta UaP B^RXP[\X]XbcTaXTcb ¿=PaZ^_d[YTÀ cX[ Tc _a^YTZc STa bc­ccTa _za­aT]ST cX[ bc^U\XbQadVTaT T] d]STa_aX^aXcTaTc Vad__T X \XbQadVbQTWP]S[X] VT] 3TaTb WeTaSPV Ta ^UcT _a¬VTc PU T]b^\ WTS ^V P]Vbc U^a \XbQadVTcb Z^]bTZeT]bTa DSVP]Vb_d]ZcTc U^a _a^YTZcTc ePa Pc eX VT]]T\ bc­ccT] cX[ ST _za­aT]ST bP\cXSXV ZP] ^_cX\TaT QTWP]S[X]VbX]SbPcbT] ^eTa U^a bc^U\XbQadVTa]T <TS e^aTb TaUPaX]VTa UaP ^\azSTc eX[[T eX cX[QhST ST _za­aT]ST Tc bT[ebc¬]SXVc QTWP]S [X]VbU^ad\ ½ dPUW¬]VXVc PU \XbQadVTaT]b

¾3Tc T]TbcT cXSb_d]Zc YTV ^_[TeTa Pc WPeT [XSc UaTS Ta ]za \X] b­] Ta X]ST ^V PUb^]T Bz eTS YTV We^a WP] Ta ^V Pc STa Q[XeTa W^[Sc ­YT \TS WP\À 5Pa cX[ T] \XbQadVTa

!! B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

QTWP]S[X]VbU^ad\ E^aTb Wh_^cTbT ePa Pc STc ePa eXVcXVc U^a QTVVT _PacTa U^a Pc Zd]]T bZPQT cahVWTS ^V Va^Qd]S U^a ST] cTaP_TdcX bZT P[[XP]RT EX \T]cT ^Vbz Pc ]za \XbQadVTa ^V _za­aT]ST WPeST PaQTYSTc \TS bXV bT[e X WeTa bXc QTWP]S[X]Vbad\ Zd]]T ST \­STb ^V Uz WY¬[_ cX[ Pc VT]TcPQ[TaT T] P]TaZT]ST]ST ^V Z^]bcadZcXe Z^]cPZc ^V WTaUaP WY¬[_T WX]P]ST] \TS Pc UPbcW^[ST T] ¬]SaTc PSU¬aS dST] \XbQadV ^V \TS\XbQadV

_a¬VTc PU Pc \XbQadVTaT] Ta dST] Z^]ca^[ P]bePab[­b [heTa QT]¬VcTa Xb^[TaTa bXV 3T] _za­aT]ST STaX\^S Ta ^eTaZ^]ca^[[TaT]ST ^eTaP]bePa[XV Ud[S PU \XbcX[[XS ^V Xb^[TaTc 1TVVT _PacTa bZP[ U^ab­VT Pc [¬VVT SXbbT bcaPcTVXTa UaP bXV ^V QTe¬VT bXV WT] X\^S cX[_Pb Z^]ca^[ cX[_Pb P]bePa[XVWTS ¬a[XVWTS ^V T] ]¬a aT[PcX^] 7Ta Ta aT[PcX^]bbP\cP[T] Tc cX[QdS cX[ ST\ QTVVT ^\ Pc bZPQT T[[Ta VT]bZPQT T] VT]bXSXV aTb_TZcUd[S cX[[XSbUd[S aT[PcX^] ^V Z^]cPZc b^\ zQ]Ta U^a \d[XVWTS U^a U^aP]SaX]V 8 bP\cP[T] <XbcTa bX] TVT] X]cTVaXcTc Q[XeTa ST bc­ccTc X Pc [hccT cX[ ^V P]TaZT]ST WX] 3T _za­aT]ST b^\ ST[c^V X _a^YTZcTc ePa U^a¬[SaT b­bZT]ST Z¬aTbcTa ¬VcTU¬[[Ta ^V P]ST] ^V ST WY¬[_Ta WX]P]ST] cX[ Pc VT]Ë]ST cPQcT Z^\_TcT]RTa T[[Ta TaWeTaeT bXV ]hT e^Zb]T Q­a] 5¬[[Tb U^a ST\ Ta Pc ST P[[T Ta ?^X]cT] Ta Pc QzST \XbQadVTaT] ^V ST] _za­ Á\TS\XbQadVTaTÂ ½ Tc QTVaTQ STa XZZT Ë]STb aT]ST WPa QadV U^a Pc Z^\\T _z U^ST XVT] ^V b^\ SXPV]^bT ^V STaU^a WT[[Ta XZZT Ta T] aT[PcX^]bbP\cP[T] Ta Tc eXVcXVc e¬aZc­Y cX[ Pc T]chSXV STË]XcX^] _z Vz _z QTb­V X WX]P]ST]b eTaST] dST] U^abePa EX PaQTYSTST STaU^a dS UaP e^aTb TVT] STË]X \T] \TS ]hbVTaaXVWTS ^V X]S[TeT[bT cX^]) ¶4] \TS\XbQadVTa Ta Tc \T]]TbZT b^\ 3Tc RT]caP[T T[T\T]c X aT[PcX^]bbP\cP[T] eTS Pc [TeT c¬c _z T] _Tab^] STa Ta PUW¬]VXV Ta P]TaZT]ST[bT) ¶0]TaZT]ST[bT QTcTV]Ta X PU TdU^aXbTaT]ST bc^UUTa Q[XeTa _zeXaZTc _z T] bzSP] \zST Pc ST Q[XeTa ^eTaZ^]ca^[[TaT]ST ^V ST]]T bP\\T]W¬]V T] Vad]SW^[S]X]V We^a eX Ta X bcP]S cX[ Pc b¬ccT ^b X ST] P]ST]b bcTS ^V ^eTaP]bePa[XVT b^\ aTPZcX^] _z ST] \XbcX[[XS ST Z^]bcP]c U­[Ta 3T \XbcTa TVT] X]cTVaXcTc ^V bT eTaST] \TS ST] P]ST]b ­Y]T 0]TaZT]ST[bT X]STQ¬aTa aTb_TZc U^a Pc ST] P]ST] WPa P]SaT Te]T] cX[ Pc e¬aT U^ZdbTaTc _z TV]T QTW^eµ AT[PcX^]T] \T[[T\ \XbQadVTa ^V _za­aT]ST Ta eTabX^]Ta PU eXaZT[XVWTST] T]S T]b TVT] µ


B^RXP[_¬SPV^V :XabcT] D[e _aXePc_aPZcXbTaT]ST _bhZ^cTaP_Tdc <?5

¾9TV bPS _z T] Q¬]Z ^V ZXV VTST dS ^eTa eP]STc 9TV Zd]]T XZZT \TaT 9TV WPeST XZZT \TaT T]TaVX 0[c ePa WzQ[­bc 9TV Zd]]T \¬aZT Pc \X]T QT] eX[[T WPeT Pc YTV VXZ dS X eP]STc ^V SadZ]TST \XV 9TV Zd]]T XZZT bchaT ST\ 3Tc U­[cTb QTUaXT]ST Bz aX]VTST \X] cT[TU^] 3Tc ePa \X] b­] 7P] WPeST QadV U^a \XV >V YTV ËZ caPe[c XVT] À 4] \^a cX[ T] \XbQadVTa

8 ST U­abcT c^ za PU _a^YTZcTc WPa !$ _za­aT]ST UzTc X P[c %$ bP\cP[Ta ^V TUcTab_­aVb[T] Ta e^ZbTc 3Ta Ta Q[TeTc QadVc ÌTbc aTbb^daRTa _z aT[PcX^]bbP\cP[Ta \TS ¬VcTU¬[[Ta Z¬aTbcTa 4aUPaX]VT] Ta Pc aT[PcX^]T] Ta \TVTc bZa­QT[XV ^V _a¬VTc PU bc^a \XbcX[[XS UaP ST] _za­aT]STb bXST

BZh[ST] ^V bZP\\T] ZP] Q¬aTb 5^a Pc d]STab­VT ^\ e^aTb Wh_^cTbTa ^\ aT[PcX^]bbP\cP[T]b dSQhccT W^[Sc bcXZ QPS eX ]^V[T PU ST[cPVTa]T ^\ Pc bZaXeT Tc QaTe cX[ T] eT] ^\ STaTb ^_[TeT[bT PU bP\cP[Ta]T >V) E^aTb Wh_^cTbT ^\ Pc aT[PcX^]bbP\ cP[T] QX]STa QTWP]S[X]Vbad\\T]T bP\\T] ePa aXVcXV 3Tc WPa WPUc bc^a QTchS]X]V Pc bzeT[ \XbQadVTa b^\ _za­aT]ST WPa WPUc WeTa STaTb QTWP]S[X]V X]ST] aT[PcX^]bbP\cP[T] 3T[b Ta ST Q[TeTc Z[Pa ^eTa TV]T ^eTa[TeT[bTb bcaPcTVXTa \T] eXVcXVbc PU P[c Ta ST Z^\\Tc X Z^]cPZc \TS ST] [¬]VbT[ STa [XVVTa d]STa UadbcaPcX^]T] BP\cP[Ta]T WPa WT[c Z[Pac U­ac cX[ Pc aT[PcX^ ]T] Ta Q[TeTc VT]TcPQ[TaTc ^V Ta Q[TeTc \TaT cX[[XSbUd[S ^V P]TaZT]ST]ST EX WPa X ÌTaT cX[U¬[ST ^_[TeTc Pc _PacTa]T WPa UzTc [P]Vc bc­aaT U^abczT[bT U^a WX]P]ST]b bXcdPcX^] ^V Pc STc WPa bZPQc Va^Qd]S U^a U^aP]SaX]V 3Tc Ta Q[TeTc chST[XVc We^a \P]VT aTbb^daRTa STa WPa e¬aTc Qd]STc ^_ X \P]V[T] _z Z^]cPZc ^V We^a bc^a T] QTUaXT[bT STc Ta ]za ST] VT]TcPQ [TaTb EX ZP] Z^]Z[dSTaT Pc aT[PcX^]bbP\cP[T] Ta eXaZ]X]VbUd[S ^V WPa UzTc QTZa¬UcTc Pc bT[e X bz bzaQPaT aT[PcX^]Ta Ta ST] QadVQPa cX[ Pc

B^RXP[azSVXeTa ;XbbP <^acT]bT] _aXePc_aPZcXbTaT]ST _bhZ^cTaP_TdcTa <?5

¾8 ST U­abcT za PU e^aTb bP\[Xe SP WP] XZZT ePa X \XbQadV Zd]]T eX cP[T bP\\T] bc­ccT ^V WY¬[_T WX]P]ST] EX ePa zQ]T ^V U^aca^ [XVT 3P WP] ËZ cX[QPVTUP[S cX[ bXc \XbQadV Zd]]T YTV XZZT ZT]ST WP\ 7P] [­Y U^a \XV ^eTaW^[Sc XZZT PUcP[Ta 9TV eXSbcT P[SaXV X WeX[ZT] cX[bcP]S WP] Z^\ WYT\ · 9TV Z^]ca^[[TaTST WP\ ^V WYP[_ WP\ T]SSP ]^VT] VP]VT \TS Pc WT]cT bc^UUTa =^VT] VP]VT cdaST YTV XZZT cPVT _z PaQTYST PU P]Vbc U^a WePS WP] [PeTST ]za YTV XZZT ePa STa =d Ta WP] X QTWP]S[X]V ^V eX bZP[ WPeT STc b^\ U­a À :¬aTbcT cX[ T] \XbQadVTa

bZPQT cahVWTS X STc aT[PcX^]T[[T ad\ BT[e ^\ P]Vbc]XeTPdTc WPa e¬aTc \TVTc bc^ac X]ST] bP\cP[Ta]T UP[STa QTVVT _PacTa cX[ a^ ^V Ë] STa V[¬ST eTS Pc Vz _z ^_SPVT[bT X WX]P]ST]b eTaST] 3Tc P]TaZT]ST]ST ad\ WPa bc^a QTchS ]X]V U^a Pc bZP\\T] ^V bZh[ST] ZP] Q¬aTb

3T] _aXePcT eXaZb^\WTS D< CTaP_X ^V ST] ^U UT]c[XVT eXaZb^\WTS Adb\XSST[RT]cTa >ST]bT WPa X U¬[[TbbZPQ VT]]T\U­ac _a^YTZcTc -B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! ( !"


Jeg har fået min mor tilbage

:P] Sd WdbZT Pc YTV T]ST[XV c^V \XV bP\\T] cX[ Pc b­VT WY¬[_ _z Adb\XSST[RT]caTc. 9TV WPa e¬aTc STa X T] _TaX^ST ]d 4c PU \X]T _a^Q[T\Ta ePa Pc YTV Z¬\_TST \TVTc \TS Pc Uz \X] \^a cX[ Pc U^abcz \XV ^V bc^[T _z Pc YTV PaQTYSTST \TS XZZT Pc cPVT bc^UUTa \TaT 7d] WPa e¬aTc aXVcXV be¬a Pc cP[T \TS ^V YTV WPa WPUc bz \TVTc YTV VTa]T eX[ dS \TS EX T]ScT P[cXS X bc^aT bZ¬]STaXTa U^aSX eX XZZT Zd]]T U^abcz WX]P]ST] 3Tc ePa WzQ[­bc U^a \XV YTV Zd]]T XZZT Z^\\T PU \TS \X]T UadbcaPcX^ ]Ta YTV Zd]]T XZZT U^ac¬[[T WT]ST WePS YTV bPe]TST <Xc bc^aT ­]bZT ePa Pc Z^\\T c¬c _z \X] \^a Uz QhVVTc Tc \^a SPccTa U^aW^[S ^_ YP bT[e Tc eT]X]STU^aW^[S ­]bZTST YTV \XV 3Tc YTV bPe]TST ePa Pc eX Zd]]T e¬aT ¬a[XVT ST[T V[¬ST b^aV ^V Z¬a[XVWTS \TS WX]P]ST] YP QPaT P[c STc T] \^a ^V SPccTa V­a bP\\T] 3TccT ­]bZT Ta VzTc X ^_Uh[ST[bT <X] QTWP]S[Ta U^acP[cT \XV T] SPV ^\ aT[PcX^]b bP\cP[Ta b^\ Zd]]T WY¬[_T _z \X] \^ab ^V \Xc U^aW^[S cX[ WX]P]ST] <X] \^a Vza X T] Vad__T U^a _za­aT]ST cX[ bc^U\XbQadVTaT STaU^a Zd]]T STccT cX[QdS Z^\\T 9TV bPVST YP cPZ cX[ cX[QdSSTc =d WPa eX WPUc ËaT aT[PcX^]bbP\cP[Ta ^V YTV WPa UzTc \X] \^a cX[QPVT ^V Wd] WPa UzTc bX] SPccTa cX[QPVT bc^UUaX

!# B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (

EX Ta bz c¬ccT _z WX]P]ST] ^V U^ac¬[[Ta WX]P] ST] We^a \TVTc eX T[bZTa WX]P]ST] EX ZhbbTa ^V VXeTa WX]P]ST] bc^aT ZaP\\Ta 9TV Ta bz V[PS Wd] a^bTa \XV ^V U^ac¬[[Ta \XV Pc Wd] Ta aXVcXV bc^[c PU \XV WePS \TaT ZP] \P] ­]bZT bXV PU T] \^a 9TV WPa UzTc \Xc U^aW^[S cX[ \X] \^a cX[QPVT ^V STc WPa VXeTc ZaPUc ^V bchaZT cX[ Pc YTV ZP] bT Pc YTV XZZT eX[ ­ST[¬VVT STc U^aW^[S U^a bc^UUTa]Tb bZh[S :¬a[XV WX[bT] 1XaVXccT ? B 3Tc Ta T] aXVcXV V^S WY¬[_ ^V V^S \zST Pc _Tab^]Ta _z bc^UUTa ^V STaTb _za­aT]ST Uza \d[XVWTS U^a Pc Zd]]T WY¬[_T ^V U^abcz WX] P]ST] ^V Z^\\T dS \TS STaTb UadbcaPcX^]Ta 9TV eX[[T ­]bZT Pc P[[T \XbQadVTaT Uza cX[QdSc STccT 1aTe UaP T] SPccTa STa WPa WPUc aT[PcX^]bbP\ cP[T \TS bX] \^a

Bo30= 5>A46oA A4;0C8>=BB0<C0;4= 8]XcXPcXeTc cX[ aT[PcX^]bbP\cP[T] ZP] T]cT] Z^\\T UaP ST] _za­aT]ST T[[Ta UaP \XbQadVT aT] 8]ST] bP\cP[T] bZP[ QTVVT _PacTa e¬aT U^aQTaTSc _z We^aSP] ST] U^aTVza AP\\Ta]T U^a bP\cP[T] Ta) 3Ta ST[cPVTa c^ QTWP]S[TaT X bP\cP[T] 3T] T]T Ta ST] _za­aT]STb QTWP]S[Ta ST] P]ST] Ta \XbQadVTaT]b QTWP]S[Ta 3Tc Ta ST c^ QTWP]S[TaTb ^_VPeT Pc TcPQ[TaT STc P]TaZT]ST]ST ad\ 1TWP]S[Ta]T bZP[ d]STa WT[T \­STc WPeT STaTb Ud[ST ^_\¬aZb^\WTS _z WT]W^[SbeXb ST] _za­aT]ST ^V \XbQadVTaT] 1TWP]S[Ta]Tb ^_VPeT Ta Pc bc­ccT _a^RTbbT] WT] X\^S T] bc­aaT Z^]cPZc \T[[T\ ST] _za­ aT]ST ^V \XbQadVTaT] 1TWP]S[Ta]T bZP[ \TSeXaZT cX[ Pc SXP[^VT] VXeTa _PacTa]T T] ShQTaT X]SbXVc X WX]P]ST]b eTaST]Ta _z T] T\_PcXbZ ^V P]TaZT]ST \zST 8 ]^V[T cX[U¬[ST Ta STc ]­SeT]SXVc Pc ST aTb_TZ cXeT QTWP]S[TaT bc­ccTa ST] _za­aT]ST T[[Ta \XbQadVTaT] VT]]T\ T] Z^ac bP\cP[T X]ST] SXP[^VT] ZP] Vz eXSTaT 3Tc Ta ^Vbz \d[XVc Pc QTST ^\ T] Z^ac _PdbT WeXb ST] _za­aT]ST T[[Ta \XbQadVTaT] Uza eP]bZT[XVc eTS Pc Q[XeT X Z^]cPZcT] 34 58A4 6AD=3CA8= 3XP[^VT] Ta ZT]STcTV]Tc eTS Pc \P] bZXUcTb cX[ Pc [hccT ^V U^ac¬[[T <Tc^ST] QTbcza X bX] Vad]S U^a\ PU ËaT caX]) B_TY[X]V ;hccTaT] U^ZdbTaTa bX] ^_\¬aZ b^\WTS ^V ]¬ae¬a ^eTa U^a U^ac¬[[TaT] ^V VT]VXeTa X]SW^[STc PU STc U^acP[cT bz c¬c _z ST] P]ST]b ^aS b_a^V b^\ \d[XVc dST] Pc [PST TV]T \T]X]VTa c^[Z]X]VTa ^V U­[T[bTa Z^\\T cX[ dScahZ 0]TaZT]ST[bT ;hccTaT] dScahZZTa STc STa bZPQTa \T]X]V X U^ac¬[[TaT]b WXbc^aXT _z STc Z^V]XcXeT _[P] ^V bcPSXV U­[T[bTb\¬bbXVc PUbcT\c U TZb ) ¿=za YTV bTa STc \TS SX]T ­Y]T VXeTa STc \T]X]V U^a \XV Pc Sd Q[XeTa bda ]za YTV·À 8]SU­[X]V T\_PcX ;hccTaT] b¬ccTa bXV X U^ac¬[ [TaT]b bcTS aT]c U­[T[bTb\¬bbXVc 5^aP]SaX]Vb­]bZTa BP\cP[T] U^aQTaTSTa T] QTVh]ST]ST ¬]SaX]V PU aT[PcX^]T] 5^ac¬[ [TaT] U^a\d[TaTa caT _^bXcXeT \z[QPaT ^V Z^] ZaTcT ­]bZTa cX[ [hccTaT] ]bZTa]Tb ^\UP]V bZP[ e¬aT Z[Pac QTbZaTeTc bz [hccTaT] eTS We^a]za ^_VPeT] Ta [­bc ;hccTaT] WPa \d[XVWTS U^a Pc e¬[VT Tc PU ­]bZTa]T ½ WYT\\TPaQTYSTc cX[ ]¬bcT aT[PcX^]bbP\cP[T


D E H G I L G A F

20;; 5>A ?0?4A

Socialrådgiverdage 2009 7Pa Sd U^ab[PV cX[ T] f^aZbW^_. 4[[Ta T] XS| cX[ Tc ^_[¬V T[[Ta T] _P]T[STQPc. Bz Ta STc ]d Sd bZP[ QhST X]S

7Pa Sd b_¬]ST]ST TaUPaX]VTa UaP SXc PaQTYST. 1a¬]STa Sd U^a Tc _a^YTZc. 7Pa SX] U^abZ]X]V VXeTc aTbd[ cPcTa Z^[[TVTa]T Q­a ZT]ST cX[. 7Pa Sd Z^ac bPVc ]^VTc _z WYTacT b^\ bZP[ QaX]VTb X b_X[ X Tc UPV[XVc bP\e¬a \TS P]SaT b^RXP[azS VXeTaT. Bz Ta STc ]d Sd bZP[ QhST X]S \TS U^ab[PV cX[ f^aZbW^_ T[[Ta ^_[¬V _z B^RXP[azSVXeTaSPVT B^RXP[azSVXeTaSPVT ! ( W^[STb d]STa ^eTa bZaXUcT] ¿5PV[XVWTS d_ Ua^]cÀ ST] !' ^V !( bT_cT\QTa _z 7^cT[ =hQ^aV BcaP]S U^a ^eTa ' b^RXP[azSVXeTaT ^V bcdSTaT]ST B^RXP[azSVXeTaSPVT ! ( cPVTa PUb¬c X eX[Zz aT]T U^a STc b^RXP[T PaQTYST X SPV 5PbcW^[Sc X QdaTPdZaPcX ^V \TS bcXVT]ST QadV PU \P]dP [Ta =^V[T VP]VT \Xbc¬]ZT[XVVY^ac PU _^[XcX ZTaT ?aTbbTc PU T] bcaP\ Z^\\d]P[ ­Z^]^\X BcX[[Tc ^eTa U^a bcXVT]ST ZaPe ^\ S^Zd\T]cP cX^] ^V eXST]b\¬bbXV Ud]STaX]V <^SbePaTc Ta Pc ahSST dS X QdaTPdZaPcX ^V aXVXS bchaX]V 0c bZPQT aTb_TZc ^\ UPV[XVWTST] ^V bchaZT ST] eXST]b\¬bbXVc 0c P]TaZT]ST UPV[XV WP]S[TZaPUc 0c eXbT P]SaT ST V^ST aT bd[cPcTa PU STc b^RXP[T PaQTYST 0c V­aT UPV[XV bc^[cWTS Q¬aT]ST U^a b^RXP[azSVXeTaT b^\ UPV[XVT PZc­aTa

?z B^RXP[azSVXeTaSPVT ZP] WT[T UPVTc ca¬ST X ZPaPZcTa ½ QTbZ¬UcXVT[bTb^\azSTc Q­a]T PaQTYSTc PaQTYSTc _z WP]SXRP_^\azSTc X]cT VaPcX^]bPaQTYSTc X]SbPcbT] ^eTa U^a dSbPccT Vad__Ta _bhZXPcaXT] STc Q^[XVb^RXP[T PaQTYST bd]SWTSbPaQTYSTc PaQTYSTc X QadVTa^aVP]XbP cX^]Ta X UPVQTe¬VT[bT] ^be EX ^_U^aSaTa P[[T cX[ Pc QhST X]S \TS UPV[XVc _Tab_TZcX eTaT]ST f^aZb W^_b ½ _aPZcXZTaT bzeT[ b^\ U^abZTaT 4] f^aZbW^_ ePaTa cX\T EX PaQTYSTa _z Tc QaTSc _a^VaP\ \TS ^\ZaX]V % f^aZbW^_b ^V P]SaT UPV[XVT X]Sb[PV B^RXP[azSVXeTaSPVTb bchaTVad__T bP\\T]b¬ccTa _a^VaP\ \Tc dS UaP ST X]SZ^\]T U^ab[PV BchaTVad__T] U^a QTW^[STa bXV aTc cX[ Pc QadVT U^ab[PV ^V XS|Ta X P]ST] bP\\T] W¬]V _z B^RXP[azSVXeTaSPVT ! ( 5^ab[PV cX[ f^aZbW^_ bZP[ bT]STb cX[ 3B eXP WYT\\TbXST] fff b^RXP[aSV SZ

3Ta hSTb XZZT W^]^aPa U^a f^aZbW^_b \T] U^a WeTa f^aZbW^_ Ta STa |] UaX_[PSb _z B^RXP[azS VXeTaSPVT 3T] ^\UPccTa ST[cPVT[bT ^V ^eTa ]Pc]X]V _z S^QQT[ce¬aT[bT 0[[T STa X]S[TSTa f^aZbW^_b Uza ^Vbz Tc VPeTZ^ac _z $ Za EX eX[ ^Vbz \TVTc VTa]T WPeT U^ab[PV cX[ UPV[XVT ^_[¬V _P]T[SXbZdbbX^]Ta \ e 5^ab[PV ZP] bT]STb cX[ 7T]aXZ 4VT[d]S =XT[bT] _z \PX[ WT]/b^RXP[aSV SZ c[U "" "' % & bT]Tbc " \Pacb 7Pa Sd _aPZcXbZT b_­aVb\z[ bz Z^]cPZc B­b 0\\T]c^a_ _z c[U "" "' % % T[[Ta T \PX[ bP/b^RXP[aSV SZ CX[\T[SX]V cX[ B^RXP[azSVXeTaSPVT ! ( zQ]Ta ^]bSPV ST] " \PY _z 3BÂ WYT\\TbXST fff b^RXP[aSV SZ EX V[¬STa ^b cX[ Pc W­aT UaP SXV

BXSbcT UaXbc) C^abSPV ST] " \Pacb Z[ ! EX Z^]cPZcTa P[[T STa WPa X]SbT]Sc U^ab[PV X \Pacb ^V P_aX[

B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! ( !$


DS:NU

ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

World Social Work Day 3T] caTSYT cXabSPV X \Pacb Ta za[XV PZcX^]bSPV U^a b^RXP[PaQTY STaT ^eTa WT[T 4da^_P 3Tc WPa X bcXVT]ST VaPS e^aTb ]PQ^Tab X]cTaTbbT \T]b SPVT] XZZT WPa bz bc^a VT]]T\b[PVbZaPUc X 3P]\PaZ 3Tc V­a ST bcdSTaT]STb ^aVP]XbPcX^] ]d ]^VTc eTS

7^[bcTQa^) 3T bcdSTaT]ST UaP B3B 7^[bcTQa^ X]eXcTaTa _z ZPUUT ZPVT ^V \dbXZ _z VzVPST] X 7^[bcTQa^ bP\c V^ST WXbc^aXTa ^V STQPc ^\ b^RXP[c PaQTYST ^V Vad]ST cX[ Pc b^RXP[azSVXeTaT bZPQTa b^RXP[ U^aP]SaX]V BT cXSb_d]Zc _z fff bSb]Tc SZ 4bQYTaV) B3B 4bQYTaV ^V B3B 0PQT]aPP bcX[[Ta b_­aVb\z[Tc) À7e^aSP] Vza STc \TS X]cTVaPcX^]T] X 3P]\PaZÀ. 4] a¬ZZT & \Pacb WPa B3B U­[VT]ST PZcXeXcTcTa) X]cTaTbbP]cT V¬bcTa Ta X]eXcTaTc cX[ Pc bePaT ½ WTaXQ[P]Sc EX[[h 0P[Q^aV) 5^aTSaPV PU 9PR`dTb A^hP[ b^\ bcza QPV _a^VaP\\Tc À3T eX[ B­e]SP[ B5 7T]aXZ 4VT[d]S =XT[bT] b^RXP[_^[XcXbZ ^V X]cTa]P ST d]VTÀ ^V U^aTSaPV PU T] b^RXP[azSVXeTa b^\ PaQTYSTa \TS ZaX\X]T[[T cX^]P[ Z^^aSX]Pc^a X 3B ^V <TccT 1[PdT]UT[Sc Z^^aSX]Pc^a eTS d]VT X 0P[Q^aV ^V Ta Q[TeTc W¬SaTc \TS T] _aXb U^a bXc ZaX\X]P[_a¬eT] RT]cTa U^a b^RXP[c dSbPccT 3Tc bZTa Z[ ' $ # " _z BZ^[TQPZ ZT] & 4bQYTaV cXeT PaQTYST 3Tc bZTa _z :a^VWbca¬ST & 0P[Q^aV BT cXSb_d]Zc _z >ST]bT) B3BÂ U^a\P]S <PSb BP\bX]V QhSTa eT[Z^\\T] cX[ Tc fff bSb]Tc SZ oaWdb) B3B oaWdb PaaP]VTaTa U^aTSaPV U^a ST bcdSTaT]ST ^V P]SaT X] _a^VaP\ b^\ QhSTa _z QTb­V PU EXST]bRT]cTa U^a _a^bcXcdcX^] ^V cTaTbbTaTST B[­aTc U^a WeT\ U^aTSaPVbW^[STaT] Ta [­UcTb bT]TaT 3Tc EX[[h B­e]SP[ B5 3Tc bZTa UaP Z[ ( _z C^[STa[d]SeTY $ >ST]bT 2 bZTa _z 9T]b 2Wa BZ^db ETY ! oaWdb 2 X [^ZP[T #'$ !" BT cXSb_d]Zc :­QT]WPe]) 3T bcdSTaT]ST UaP B3B :­QT]WPe] QhSTa STaTb \TS bcdSTaT]ST _z \^aVT]\PS 3Tc bZTa UaP Z[ ' _z :a^]_aX]bTbbT ^V U^aTSaPVbW^[STa _z fff bSb ]Tc SZ B^ËTb ETY "$ 5aTSTaXZbQTaV

BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET

AJOURFØRING

Årsmøde

Beskæftigelsesfaggruppen

5PVVad__T] U^a Z^\\d]P[c P]bPccT X]ST] U^a 1­a]T ^V UP\X[XT^\az STc X]eXcTaTa cX[ Z^]UTaT]RT " \Pacb ! ( Z[ ' " % _z 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T X >ST]bT >_[¬V eTS 5P\X[XTP\Qd[Pc^aXTc _z 7eXS^eaT bhVTWdb ^\ adb\XS[Tab X]SeXaZ]X]V _z VaPeXSXcTcT] >_[¬V eTS 5P\X[XTP\Qd[Pc^aXTc ^\ aXbXZ^T] U^a bT]U­[VTbZPSTa WeX[ZT bZPSTa STa ZP] U^aTZ^\\T ^V QTWP]S[X]Vb\d[XVWTSTa 3XbZdbbX^] ^\ ST TcXbZT SX[T\\PTa STa ^_bcza ]za WT]bh]Tc cX[ QPa]Tc Z^\\Ta X U­abcT a¬ZZT \T] U^a¬[SaT]T bP\cXSXV U^acYT]Ta T] RWP]RT U^a Pc _zcPVT bXV U^a¬[SaTbZPQTc 6T]TaP[U^abP\[X]V BT STc STcP[YTaTST _a^VaP\ _z UPVVad__T]b WYT\\TbXST _z fff b^RXP[ aSV SZ UPVVad__Ta CX[\T[SX]V ]d cX[ 9^P] 1TaVT]WP\\Ta _z \PX[ Y^P]/ QTaVT]WP\\Ta SZ 3T[cPVT[bT Ta VaPcXb ^V STa hSTb ­Z^]^\XbZ cX[bZdS cX[ caP]b_^ac TUcTa V¬[ST]ST aTV[Ta

1TbZ¬UcXVTbTbUPVVad__T] W^[STa VT]TaP[U^abP\[X]V ^V cT\P\­ST !% \Pacb _z 3B7 >ST]bT We^a bZdTb_X[[Ta ^V Y^da]P[Xbc <PSb :PXbTa W^[STa U^aTSaPV ^\ Z^\\d]XZPcX^] ^V Wd\^a ^V _[P][¬VVTa Tc cT\P\­ST ^\ ¿?bhZXbZT bhVT ^V PaQTYSb\PaZTSTcÀ _z 3B7 oaWdb X QTVh]ST[bT] PU Yd]X ;¬b \TaT ^\ ^b ^V ^\ \­STa]T _z e^aTb WYT\\TbXST _z fff b^RXP[aSV SZ UPVVad__Ta ½ \zbZT eX[ Sd e¬aT \TS 5aT\^eTa bT]STa eX XZZT X]SZP[ST[bT cX[ VT]TaP[U^abP\[X]V ^V X]eXcP cX^] cX[ cT\PSPVT \TS P[\X]ST[XV _^bc \T] Z^\\d]XZTaTa ^V X]eXcTaTa UPVVad__T]b \TS[T\\Ta _a T \PX[ ^V e^aTb WYT\\TbXST 3Tc Ta \TVTc [TccTaT U^a QTbchaT[bT] ^V eX b_PaTa % ! Za _a dSbT]ST[bT EX WzQTa _z U^abczT[bT ^V P]QTUP[Ta P[[T b^\ Ta T[[Ta WPa X]cTaTbbT U^a Pc e¬aT \TS[T\\Ta PU 1TbZ¬UcXVT[bTbUPVVad__T] ^\ Pc PY^daU­aT STaTb \TS[T\b^_[hb]X]VTa 3d ZP] V­aT STc _z fff b^RXP[aSV SZ d]STa <TS[T\

ARRANGEMENTER

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

Seniorer i Nord og Syd BT]X^abTZcX^]T] X =^aS ^V BhS WPa bP\\T]bPc Tc _a^VaP\ U^a U­abcT WP[eza ! ( 3Tc QhSTa Q[P]Sc P]STc _z Zd]bc ^V Zd[cda X AP]STab ^V dSÌdVcTa cX[ 5PPQ^aV ^V 2WaXbcXP]bUT[S X V^Sc b^RXP[azSVXeTabT[bZPQ ;¬b \TaT _z bT]X^abTZcX^]T]b WYT\\TbXST _z fff b^RXP[aSV SZ

Karrieretelefonen 7Pa Sd QadV U^a WY¬[_ cX[ _Tab^][XV PUZ[PaX]V ^V dSeXZ[X]V PU SXc Y^QU^a[­Q b^\ b^RXP[azSVXeTa. AX]V cX[ 3BÂ :PaaXTaTcT[TU^] 3d Uza T] WP[e cX\Tb R^PRWX]V PU T] TaUPaT] Z^]bd[T]c UaP 3B 7T]bXVcT] Ta Pc VXeT bc­ccT cX[ ^V dSU^aSaT SX]T TV]T cP]ZTa ^\ SX] Y^Q\¬bbXVT UaT\cXS oQT] \P]SPVT Z[ $ ' _z cT[TU^] "" (" " ;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ ZPaaXTaTcT[TU^]

!% B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (


DS:NU

Få nyhedsmails fra DS CX[\T[S SXV _z 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb WYT\\TbXST BZaXe SX] \PX[ PSaTbbT X UT[cTc ]TSTabc cX[ W­YaT _z U^abXST] bz Z^\\Ta Sd X]S We^a Sd ZP] cX[\T[ST SXV ST T\]Ta Sd eX[ WPeT ]hWTSTa ^\ fff b^RXP[aSV SZ

DS-Kalender ;¬b \TaT ^\ PaaP]VT\T]cTa]T _z fff b^RXP[aSV SZ ZP[T]STa ' <0ACB oA7DB :eX]STab eP[V

" <0ACB >34=B4 1­a]T ^V UP\X[XT^\azSTc

!$ <0ACB BH3 A8=64 0]QaPVcT Q­a]

:eX]STa]Tb X]cTa]PcX^]P[T ZP\_SPV \PaZTaTb eTS Tc PaaP]VT\T]c \TS ^_[¬V _P]T[STQPc cTPcTa \\ & " _z :eX]ST\dbTTc X oaWdb

5PVVad__T] W^[STa Z^]UTaT]RT ^\ adb\XS[Ta ^V VaPeXSXcTc \TS ^_[¬V UaP 5P\X[XTP\Qd[Pc^ aXTc _z 7eXS^eaT BhVTWdb

CX]T 4VT[d]S U^a\XS[Ta eXST] ^V X]SbXVc UaP U^a[­Qbd]STab­VT[bT ^\ P]QaPVcT Q­a] ^V STaTb eX[Zza

& <0ACB F^a[S B^RXP[ F^aZ 3Ph

!$ <0ACB >34=B4 Bc^U\XbQadVbQTWP]S[X]V

3T] caTSYT cXabSPV X \Pacb Ta za[XV PZcX^]bSPV U^a b^RXP[PaQTYSTaT ^eTa WT[T 4da^_P 3T bcdSTaT]STb ^aVP]XbPcX^] bcza QPV PaaP]VT \T]cTa X 0P[Q^aV oaWdb 7^[bcTQa^ 4bQYTaV >ST]bT ^V :­QT]WPe]

5PVVad__T] W^[STa Z^]UTaT]RT ^\ ÀU^aTbcX[ [X]VTa ^\ PUW¬]VXVWTS ^V U^aP]SaX]V ½ U^a eT]c]X]VTa cX[ QTWP]S[X]VÀ ^V Àbh]b_d]ZcTa _z [TVP[XbTaX]V PU WPbWÀ bP\c VT]TaP[U^abP\[X]V

<0ACB oA7DB & <0ACB = AA4BD=31H BTZbdT[[T ^eTaVaTQ

F^aZbW^_ ^\ \­STc \TS U^a¬[SaT cX[ Q­a] STa WPa e¬aTc dSbPc U^a bTZbdT[[T ^eTaVaTQ CX[\T[S SXV ]d _z fff b^RXP[ aSV SZ ]^aS d]STa PaaP]VT\T]cTa ! " <0ACB 5A434A8280 7P]SXRP_^\azSTc

5PVVad__T] W^[STa Z^]UTaT]RT ^\ WP] SXRP_^\azSTc X X]cTa]PcX^]P[c _Tab_TZcXe bP\c VT]TaP[U^abP\[X]V

!$ !& <0ACB 3­V]X]bcXcdcX^]Ta ^V ^_W^[SbbcTSTa

( ! <0ACB B: ;B: A BT[ebc¬]SXVT b^RXP[azSVXeTaT

BTZcX^]T] U^a bT[ebc¬]SXVT W^[STa cT\PSPVT ^\ UPV[XV XST]cXcTc ^V QaP]SX]V bP\c VT]TaP[ U^abP\[X]V

5PVVad__T] W^[STa Z^]UTaT]RT ^\ Q[ P Q^aSTa[X]T ^V PZcdT[c [^ebc^U ^V _aPZbXb _z P]QaX]VT[ bTb^\azSTc ATSPZ c W^b ST X^]T] Vza T ] ad]S !% UP T VVad_ cX^]Ta _Ta ^V STa T bTZ a X 3P] VXeTaU bZ B^ ^aT]X] R XP [azS V 7eX[ ½ UPV[X ZTc ^\ Vc T[[T azST a _^[Xc eXVcXV Xb Z ½ bcT U^ Ta ST a UPVV c ad__T [XVT ] ] d.

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:

Langtidsrehabiliteringer er den bedste løsning 8 ­YTQ[XZZTc aXSTa aTcb_bhZXPcaXT] _z T] _^bX cXe Q­[VT PU U^abczT[bT UaP _^[XcXbZ bXST EX Uza cX[U­ac ÌTaT \XS[Ta Q[ P cX[ P[cTa]PcXeT [­b]X] VTa cX[ T] [X[[T Vad__T _PcXT]cTa STc T[[Tab VXeTa bc^aT _a^Q[T\Ta Pc Ë]ST TV]TST Q^[XVTa cX[ ]za ST Ta STc \P] ZP[STa ÀU¬aSXVQTWP]S[TSTÀ ?a^Q[T\Tc Ta Pc Ë]ST cX[_Pb b\z ^V V^Sc QT\P]STST Q^ T]WTSTa cX[ SXbbT \T]]TbZTa B^RXP[_bhZXPcaXT] WPa eP]bZT[XVc eTS Pc ad\\T ST]]T Vad__T ^V X _aPZbXb Ta bXcdPcX^]T] ^UcT ST] Pc _PcXT]cTa]T QTb[PV[¬VVTa c^ _[PSbTa X bhbcT\Tc _z bP\\T cXS SP ST _T]S[Ta \T[[T\ Q^bcTS ^V T] _bhZXPcaXbZ PUST[X]V EX WPa Pc V­aT \TS \T]]TbZTa STa Ta \TVTc bhVT ^V b^\ ^UcT cX[\TS WPa Tc \XbQadV Pc

0==8 9D7; 5>A<0=3 5>A 5066AD??4= 05 A4CB?BH:80CA8B:4 B>280;Ao368E4A4 4A 0=B0C ?o ?BH:80CA8B: 24=C4A B2C 70=B 8 A>B:8;34

Z¬\_T \TS ETaST] ZP] P[SaXV e¬aT WT[c bXZ ZTa _z Pc QTcTV]T[bT] ÂU¬aSXVQTWP]S[Tc Ta STc bP\\T b^\ ÂdUPa[XV 3T eT[QTWP]S[TST _PcXT] cTa ZP] dST] STaTb \TSXRX] e¬aT dSPSaTPVT aT]ST T[[Ta SXaTZcT UPa[XVT U^a P]SaT \T]]TbZTa 3Tc _PaPS^ZbP[T Ta Pc _PcXT]cTa]T ^UcT Ta \TaT cahVVT _z T] _bhZXPcaXbZ PUST[X]V bP\\T] \TS STc _Tab^]P[T b^\ Ta STaTb T]TbcT ]Tce¬aZ ^V b^\ ZT]STa ST\ ^V Ta adbcTc cX[ Pc ad\\T ST\ 5­a X cXST] ePa bzSP]]T _PcXT]cTa Za^]XbZ X]S [PVc <T] TUcTaWz]ST] Q[Te XSTT] ^\ [Xeb[P]V X]S[¬VVT[bT _^[XcXbZ dZ^aaTZc ^V \P] [^eVPe TUcTa T] W^[S]X]V ^\ Pc P[[T U¬aSXVQTWP]S[TST bZP[ dS ^V Q[P]STb \TS ]^a\P[QTU^[Z]X]VT]

8 SPV chSTa STc _z Pc _^[XcXZTa]T WPa U^abczTc Pc ]^V[T P[SaXV eX[ TV]T bXV cX[ Pc Q[XeT SX] T[[Ta \X] ]PQ^ 3Tc Ta T] dcX[UaTSbbcX[[T]ST [­b]X]V U^a _PcXT]cTa]T ^V STc ZP] e¬aT \TVTc Shac bzeT[ ­Z^]^\XbZ b^\ \T]]TbZT[XVc ?PcXT] cTa]Tb PVTaT] WPa eX bTc T] ST[ d[hZZT[XVT TZbT\_[Ta _z ^V ]d aTPVTaTa _^[XcXZTa]T WT[ SXVeXb ^V cX[U­aTa _d[YT\XS[Ta bz eX ZP] Ë]ST QTSaT [­b]X]VTa Bz bT[e ^\ STc STa X SPV ZP[STb Â[P]VcXSbaT WPQX[XcTaX]VÂ bTa dS cX[ Pc e¬aT VP\\T[ eX] _z ]hT ÌPbZTa Ta eX STa PaQTYSTa \TS Q[ P SXbbT _PcXT]cTa V[PST U^a [­b]X]VT] 5^aSX eX eTS Pc STc Ta ST] QTSbcT [­b]X]V U^a _PcXT]cTa]T bT[e ^V U^a bP\Ud]STc B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! ( !&


REGION

ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

05 A468>=B5>A<0=3 <091A8C 14A;0D REGION ØST

8. MARTS: LIGELØN OG TR AFFICKING ' \Pacb Ta e^aTb 5^a\P]S 1TccX]P ?^bcÂb U­SbT[bSPV 4] SPc^ b^\ Wd] ST[Ta \TS ZeX] STa ^eTa WT[T ETaST] SP STc Ta ZeX]STa]Tb X]cTa]PcX^]P[T ZP\_SPV 3T] SPV We^a STa X [P]Vc ST ÌTbcT [P]ST PUeXZ[Tb _^[XcXbZT \­STa \TS U^Zdb _z [XVTbcX[[X]V 3Tc ZP] eXaZT ]^VTc ]Pe[TQTbZdT]ST Pc U^a W^[ST bXV cX[ [XVTbcX[[X]VbSTQPccT] X 3P]\PaZ X QTcaPVc]X]V PU ZeX]STab U^aW^[S X \P]VT P]SaT [P]ST <T] YTV eX[ ]d P[[XVTeT[ QT]hccT P][TS]X]VT] cX[ Pc U^ZdbTaT _z c^ T\]Ta b^\ YTV \T]Ta WPa 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb 3B X]cTaTbbT

;XVT[­]bSTQPccT] ;XVT ]d Ta [XVT[­]bSTQPccT] ÌhccTc X]S X aTVTaX]VT]b [­]Z^\\XbbX^] 4] Z^\\XbbX^] STa U­abc bZP[ Z^\\T \TS T] P]P[hbT ^_ cX[ ]¬bcT ^eTaT]bZ^\bcU^aWP]S[X]V <T] eX \z XZZT V[T\\T PaQTYSTc U^a [XVT[­] \T]b ST] PaQTYSTa 5X]P]bZaXbT] eX[ \TSU­aT Pc ST ¿WzaSTÀ ZaPe b^\ [­] ^V _T]bX^] Uza be¬aT

eX[Zza eTS ]¬bcT ^eTaT]bZ^\bcU^aWP]S[X]V E^aTb ^eTaT]bZ^\bcU^aWP]S[X]VTa Ta Y^ c¬c U^aQd]STc \TS STc STa bZTa _z STc _aXePcT ^\azST b^\ Q[XeTa U^aWP]S[Tc X ! 7Ta cP [Ta PaQTYSbVXeTaT P[[TaTST ^\ [­]cX[QPVTW^[ ST]WTS ½ YP ]^V[T [XVTUaT\ ^\ [­]]TSVP]V 8 ST] Z^]cTZbc eX[ ZaPeTc ^\ [XVT[­] Q[TV]T 3Tc Ta STaU^a WT[c RT]caP[c Pc eX QTePaTa STc _^[XcXbZT _aTb _z [XVT[­]bb_­aVb\z[Tc ^V bcX[ [Ta ZaPe ^\ Pc dS[XV]X]V PU d[XVT[­] _aX^aXcT aTb _^[XcXbZ

:P\_T] \^S caPUËRZX]V 3TQPccT] ^\ ST \Tbc d]STacahZcT ZeX]STa X 3P]\PaZ ½ ST _a^bcXcdTaTST ½ Ta ]¬a[XVVT]ST X P][TS]X]V PU ' \Pacb 3T] ^aVP]XbTaTST WP]ST[ \TS ZeX]STa Ta bcXVT]ST X 3P]\PaZ ^V X]cTc chSTa _z Pc Ë]P]bZaXbT] bZPQTa ]TSPS VzT]ST ^\b¬c]X]V X ST]]T QdbX]Tbb 7e^aeXSc STc bZP[ e¬aT d[^e[XVc Pc e¬aT Zd]ST W^b T] _a^bcXcdTaTc T[[Ta ^\ ST _a^ bcXcdTaTST ZP] ^_]z bc­ccT UaP STc b^RXP[T

bhbcT\ ½ WTad]STa ^_W^[SbcX[[PST[bT WeXb ST Ta WP]S[Tc UaP dS[P]STc ½ Ta Tc PU ST ePa\T bcT T\]Ta X ST]]T STQPc 8 dS[P]STc WPa \P] VY^ac bXV TaUPaX]VTa \TS Pc ZaX\X]P[XbTaT Zd]STa]T 4aUPaX]VTa]T Ta XU­[VT U^abZTaT XZZT T]chSXVT \T] X STc \X]SbcT U^ab­VTa ST Pc WP]S[T _z _a^Q[T\Tc 3P]\PaZ WPa ÌTaT VP]VT UzTc _zcP[T U^a XZZT Pc V­aT ]^Z X ZP\_T] \^S caPUËRZX]V :d] _^[XcXTc ZP] WY¬[_T ST _a^bcXcdTaTST dS PU ST] QdbX]Tbb ST Ta WPe]Tc X \T] PaQTYSTc U^a Pc ST ZP] U^aQ[XeT dST ^V bZPQT bXV Tc [Xe dST] _a^bcXcdcX^] Za¬eTa T] b^RXP[ X]SbPcb >_ cX[ 4D eP[VTc X Yd]X eX[ STQPccT] ^\ caPU ËZRX]V e¬aT XeaXV SP STc Ta Tc Va¬]bT^eTa bZaXST]ST _a^Q[T\ 3TQPccT] Z­aTa P[[TaTST Q[P]Sc 4D _^[XcXZTaT ½ ^V WeXb 3B eX[ b_PaZT bXc QTbhe X]S X STQPccT] ^_ cX[ eP[VTc Ta STc eXVcXVc Pc eX Z^\\T \TS e^aTb QdS _z WeX[ ZT] b^RXP[ X]SbPcb SXbbT ZeX]STa WPa QTW^e U^a EX WPa T] V^S \d[XVWTS U^a Pc _zeXaZT 4D _^[XcXZTa]T ]d

ARBEJDSSKADER – FRA ANMELDELSE TIL ERSTATNING

REGION NORD

TEMADAG FOR S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N TA N T E R

S O C I A L A N A LY S E OG HANDLING

6T]]T\VP]V PU [^eVad]S[PVTc U^a PaQTYSbbZPSTbPVTa 0]\T[ST[bTb_a^RTSdaT] X PaQTYSbbZPSTbPVTa 3BÂ \d[XVWTSTa U^a Pc VXeT QXbcP]S X PaQTYSbbZPSTbPVTa D]STaeXbTa) :PaT] <PaXT 0SP\bT] 3BÂ PaQTYSbbZPSTZ^]bd[T]c

EX[ Sd ^V SX]T Z^[[TVPTa PaQTYST \TS Pc chST[XVV­aT _a^RTbbT] X YTaTb PaQTYST ½ UaP _a^Q[T\U^abczT[bT ^eTa P]P[hbT PU _a^Q[T \Tcb ZPaPZcTa ^V \d[XVT [­b]X]VTa cX[ YTaTb b^RXP[UPV[XVT edaSTaX]V ^V QTb[dc]X]V ^\ X]SbPcb ½ bz ZP] T] \d[XV eTY e¬aT Pc PaQTYST \TS U¬[[Tb UPV[XV aTÌTZbX^] eTS WY¬[_ PU aTS bZPQTc B^RXP[ P]P[hbT ^V WP]S[X]V 8VP]Vb¬c cT]ST cT\P\­ST % P_aX[ X AP]STab ^V # P_aX[ X 7^[bcTQa^ ;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ ]^aS d]STa PaaP]VT\T]cTa

CXS ^V bcTS % P_aX[ aTVX^] =^aS AP]STab cX[\T[SX]V cX[ ;Xb ?TSTabT] [_/b^RXP[aSV SZ bT]Tbc ! \Pacb WdacXVbc \d[XVc ! P_aX[ aTVX^] BhS 5aTSTaXRXP cX[\T[SX]V cX[ 1^ <PSbT] Qd\/b^RXP[aSV SZ bT]Tbc % P_aX[ !" P_aX[ aTVX^] bc A^bZX[ST cX[\T[SX]V cX[ <TccT 6[dS 7^[\ \VW/b^RXP[aSV SZ bT]Tbc % P_aX[ BT _a^VaP\\Tc _z 3BÂ WYT\\TbXST d]STa ATVX^]Ta 0aaP]VT\T]cTa

!' B>280;Ao368E4A4= $ 8 ! (


Har du som sagsbehandler i børne- familieafdelingen behov for at få foretaget en psykologisk udredning af et barn eller en familie, hvor der samtidig er behov for at få vurderet forældrekompetance, skoleplacering, behandlingsbehov, barnets behov for samvær med forældre osv. Cand.psych. Susan Hart og cand.psych. Rikke Schwartz har foretaget denne type undersøgelser i årevis og har haft mange års ansættelse i børnepsykiatrien. Vi samarbejder med et team bestående af free-lance psykologer, der er i stand til at foretage denne type undersøgelser uden

A nnoncer

Brede kliniske psykologiske børneundersøgelser tilbydes på Sjælland og Fyn af psykolog Susan Hart og Rikke Schwartz ventetid. Socialrådgiver Michael Baadsgaard med mange års erfaring i kommunale socialforvaltninger sikrer, at undersøgelsen afdækker de problemstillinger, som sagsbehandleren ønsker at få belyst i den færdige psykologiske erklæring. Erklæringen afleveres til kommunen med enten Susan Hart eller Rikke Schwartz som medunderskrivere, som garant for det psykologiske arbejde. For en yderligere drøftelse kontakt socialrådgiver Michael Baadsgaard på tlf. 40 43 02 34 eller skriv en mail til: mic_baad@hotmail.com

Kys rutinen farvel

Bliv rådgiver for Kavaleriet Savner du alsidighed, fleksibilitet og frihed i dit arbejdsliv? Bliv rådgiver i Kavaleriet - her kan du vælge forskellige typer af jobs af varierende perioder i både det private og offentlige regi. Kavaleriet giver dig mulighed for at planlægge dit arbejdsliv med udgangspunkt i dit privatliv. Pension fra 1. dag, feriepenge på 12,5%, lønudbetaling hver 14. dag og overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening.

Tlf: +45 3930 9603 www.kavaleriet.dk

29


SocialrĂĽdgivere 3OCIALRĂ?DGIVERE A nnoncer

4EGN EN PROFIL AF $). 6)+!2 SĂ? FINDER VI VIKAREN

DER MATCHER Tegn en profil af DIN VIKAR (AR ) BRUG FOR EN DYGTIG 3OCIALR�DGIVERVIKAR – sü finder vi vikaren, (AR ) BRUG FOR mEKSIBILITET P� ARBEJDSPLADSEN der matcher 4R�NGER ) TIL EN EKSTRA H�ND

Tidsfrister for indlevering af tekstsideannoncer

4EGN EN PROFIL AF DIG 3/- 6)+!2 SĂ? FINDER VI VIKARIATET

DER MATCHER Tegn en profil af dig SOM VIKAR %R DU EN DYGTIG 3OCIALR�DGIVER – sü finder vi vikariatet, (AR DU LYST TIL AT ARBEJDE P� EN ANDERLEDES M�DE der matcher (AR DU EN H’J STRESST�RSKEL +AN DU ARBEJDE SELVST�NDIGT

Overenskomst med Dansk SocialrĂĽdgiverforening 6I ER SPECIALISTER BĂ?DE INDENFOR DET PRIVATE OG OFFENTLIGE ARBEJDSOMRĂ?DE

6IKARBUREAU SIDEN FOR 3OCIAL OG 3UNDHEDSSEKTOREN 3OCIALRĂ?DGIVER OG 3OCIALPÂ?DAGOGER Vikarbureau siden 1995 for Social- og Sundhedssektoren, SocialrĂĽdgivere og SocialpĂŚdagoger #HRISTIANSHUSVEJ & s (Â’RSHOLM s TLF s FAX TLF s WWW KINNERUPCARE DK WWW KINNERUPCARE DK s INFO KINNERUPCARE DK

nr.

Udkommer

Sidste frist for bestilling af annoncer

6

19. marts

7

2. april

8

23. april

6. april

9

7. maj

22. april

10

20. maj

5. maj

11

4. juni

18. maj

12

25. juni

10. juni

13

13. august

29. juli

14

27. august

12. august

15

10. september 26. august

16

24. september

17

8. oktober

18

22. oktober

19

5. november

20

19. november

4. marts 18. marts

9. september 23. september 7. oktober 21. oktober 4. november

BEMÆRK AT DEADLINE FOR AFLEVERING AF FÆRDIGT MATERIALE ER TO DAGE EFTER BESTILLINGSFRISTEN KL. 12

Send din annonce til DG Media, epost@dgmedia.dk fax 70 27 11 56

Bliv bedre til at kommunikere - tag et kursus i journalistisk formidling ’Fü historien ud’

Tag et lynkursus i at skrive journalistisk. Dine tekster om børnenes hverdag bliver bedre, og forĂŚldre, medarbejdere og kolleger forstĂĽr budskabet. LĂŚr pĂĽ kun ĂŠn dag at skrive fĂŚngende om børnenes hverdag, indsatsomrĂĽder og pĂŚdagogiske mĂĽl og fĂĽ gladere forĂŚldre og andre lĂŚsere. Kursus: 10. marts 2009 i København og 6. maj 2009 i Ă…rhus

Ĺ—2JQHU SQNUÂĄQCHFD NF DƤDJtive rapporter’ Med journalistiske redskaber kan du skrive bedre rapporter og spare tid. FĂĽ professionelle formidlingsvĂŚrktøjer, sĂĽ du lĂŚrer at skrive LDQD DƤDJSHUS NF GÂłIMD Q@Oportens kvalitet. PĂĽ to dage lĂŚrer du at forbedre dine rapporter og skrive trovĂŚrdigt til fagfolk uden at hĂŚgte de unge og deres forĂŚldre af. Kursus: 29.-30. april 2009 i Ă…rhus og 11.-12. juni 2009 i København

/ĂŚs mere og tilmeld dig pĂĽ WWW.UPDATE.DK/.20081,.$7,2166.2/(1

30

Foto: Hung Tien Vu

XXXUPDATEXXXXXXXXX XXXDANMARKS MED,(Ę˜ 2* -2851$/,67+—-6.2/(XXXXXX XXX7/F 8944 0592XXXWEB WWW.UPDATE.DKXXX0$,/ 83D$7(@UPDATE.DKXXXXX


A nnoncer

Bruger – Hjælper Formidlingen og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - hos os styrer borgerne allerede…! Fra 1. januar 2009 lempes reglerne for at få tilskud til egen hjælpeordning efter §§ 95 og 96 i serviceloven. En af lempelserne er, at borgerne nu frit kan vælge at overdrage administrationen af arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som f.eks. Bruger – Hjælper Formidlingen. Som Danmarks største leverandør af ydelser til mennesker med fysisk handicap er vi naturligvis parat til - i dialog med borger og kommune - at levere fleksible BPA produkter, der sikrer at hjælpeordningerne virkelig fungerer. Læs mere om Bruger – Hjælper Formidlingen og BPA på www.formidlingen.dk eller ring til os på tlf. 3634 7900.

ikarformidlingen Formidling af socialrådgivere og socialformidlere K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc h³\Zg Yn\i^\Z hdX^Vag Y\^kZgZ d\ hdX^Va[dgb^YaZgZ =Vg Yj anhi i^a cnZ jY[dgYg^c\Zg d\ Zg Yj Yn\i^\ d\ Zc\V\ZgZi! Zg YZi Y^\ k^ bVc\aZg K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc `Vc i^aWnYZ Y^\ k^`Vg^ViZg V[ `dgiZgZ ZaaZg a²c\ZgZ kVg^\]ZY ^ ]ZaZ 9VcbVg`

K^a Yj ]³gZ bZgZ db _dWWZi hdb k^`Vg! `dciV`i dh e / ,% '+ +% %* H_²aaVcY ,% '+ +% %& ?naaVcY d\ ;nc

=kdg[dg VgWZ_YZ [dg K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc4 EZch^dc [gV &# YV\ H`ViiZ[g^ `³ghZahi^aa²\ ^]i# HiViZch iV`hiZg ;g^]ZY i^a Vi k²a\Z VgWZ_Yhi^Y d\ hiZY <dYZ VgWZ_Yh[dg]daY I_Zc bZaaZb (%"()#%%% `g# eg# b cZY NYZga^\ZgZ ^c[d hZ d\h lll#k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y` ZaaZg h`g^k i^a ^c[d5k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y`

L_aWhXkh[Wk[j \eh ieY_Wbh Z]_l[h[ e] ieY_Wb\ehc_Zb[h[ K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc H_²aaVcY IVVhigje =dkZY\VYZ .' '+(% IVVhigje

K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc ?naaVcY H³cYZgWgd\VYZ &' 8 -,%% =dghZch 31


A nnoncer

Externa

Narrativt center for terapi, konsultation, undervisning og supervision

www.externa.dk

Efteruddannelse i narrativ teori og metode Nyt hold starter til efteråret 2009 2- årigt praksisbaseret efteruddannelsesforløb for professionelle behandlere. 19 + 20 dage. Efterår 2009 til juni 2011 Sted: Rebildhus, Skørping. Tilmeldingsfrist 1. juli 2008 Pris pr. år 24.000 kr. + moms Information og tilmelding elena@externa.dk Undervisere Elena Smith og John Gurnæs samt danske gæstelærere. Læs mere på hjemmesiden.

Workshop ”Håbefuld Psykiatri” Rebild 18.-19 juni. 2009 Externa udbyder enestående workshop med to af Danmarks mest markante personligheder indenfor det systemiske og narrative område. Psykiater Søren Hertz om ”Uanede muligheder” i psykiatrien Psykolog Anette Holmgren om at blive ” Berørt og beriget” i psykoterapi. Pris 3300 kr. + moms

Tilmelding: elena@externa.dk. Senest den 1. juni. 2009

KO

Beskyttet Beskæftigelse Nyeste forskning, krav og forventninger til fremtidens arbejdsmarked

NF

ER

EN

CE

Kommunerne har overtaget størstedelen af de beskyttede værksteder, aktivpolitikken er blevet udviklet, og der er et stigende antal fleks-jobs. Nu tænkes der bredere indenfor rammerne af Servicelovens § 103. Et af resultaterne er en øget bevidsthed om muligheden for at kombinere adgang til det ordinære arbejdsmarked med relevante beskæftigelsestilbud til de borgere, det ordinære arbejdsmarked ikke rummer. På konferencen får du: ( Indblik i resultaterne af SFI’s undersøgelse af beskyttet beskæftigelse. ( Viden om den nyeste europæiske forskning på området. ( Et kig ind i borgernes oplevelse af rettigheder, muligheder og barrierer. ( Indblik i erfaringer fra en række kommunale projekter og tiltag. ( Indsigt i forskellige aspekter af den kommunale beskæftigelsesindsats i workshops. Praktiske oplysninger: Tirsdag d. 28. april 2009 i Torvehallerne i Vejle eller Onsdag d. 29. april 2009 på Quality Hotel Høje Taastrup Begge dage fra kl. 9.00 – 16.00. Kursusgebyr kr. 550,- ekskl. moms.

32

Konferencen udbydes i samarbejde mellem: &


FAMILIEBEHANDLING s $Â’GNBEHANDLING s )NDIVIDUEL BEHANDLING AF BARNET s 3KOVBÂ’RNEGRUPPE s )NTERN SKOLE n +LASSE s &ORÂ?LDREUNDERVISNING s )NDIVIDUEL PAR FAMILIE OG GRUPPETERAPI s -ISBRUGSTERAPI s -ILJÂ’TERAPI s $AGBEHANDLING s 3TÂ’TTE TIL BARNETS START I DAGINSTITUTION SKOLE s 3TÂ’TTE TIL START PĂŒ UDDANNELSE ARBEJDE s !MBULANTBEHANDLING s +ONSULENTBISTAND

A nnoncer

Colo9

Børns problemer skal løses i familien - forbyggende arbejde

Et weekend/ferietilbud For piger og drenge i alderen 7-12 ĂĽr pĂĽ indskrivningstidspunktet Optagelsesbetingelse: Diagnose inden for autismespektret, ADHD, Tourette -, Downs syndrom. NYT: 1. aug. 2009 etableres SĂŚrligt tilrettelagt uddannelse (STU).

GRUNDLAGT

Se mere om de enkelte tilbud pĂĽ www.colo9.dk eller ring til 59 90 95 45.

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne, 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

'PSFCZHHFMTF BG BOCSJOHFMTFS 'BNJMJFCFWBSFOEF JOETBUT J IKFNNFU IFMF E“HOFU *OTUJUVU GPS 'BNJMJF6EWJLMJOH ZEFS IKÂ?MQ UJM 1SBLUJTLF PQHBWFS J GBNJMJFO &UBCMFSJOH BG GBTUF SZUNFS PH SVUJOFS 'BNJMJFNFEMFNNFS NFE QTZLJTLF VEGPSESJOHFS 'BNJMJFNFEMFNNFS NFE NJTCSVHTQSPCMFNFS "U WBSFUBHF C“SOT VEWJLMJOH QĂŒ GPSTLFMMJHF BMEFSTUSJO 'PSÂ?MESFT VEGPSESJOHFS TPN QBS GPSÂ?MESF PH TBNBSCFKET QBSUOFSF UJM EJWFSTF JOTUJUVUJPOFS 'BNJMJFO OĂŒS EF IBS CFIPW QĂŒ GPSTLFMMJHF UJEFS J E“HOFU

#FIBOEMJOHFO 5BHFS VEHBOHTQVOLU J TZTUFNJTL UFPSJ PH NFUPEF IWPS EFO WÂ?SETÂ?UUFOEF TBNUBMF FS DFOUSBM PH CZHHFS QĂŒ SFMBUJPOFSOF C“SO PH GPSÂ?MESF JNFMMFN #FTUĂŒS BG QTZLPMPHTBNUBMFS QSBLUJTL QÂ?EBHPHJTL JOETBUT PH GBNJMJFLVSTFS 5WÂ?SGBHMJHU TBNBSCFKEF PH GBNJMJFBSCFKEF VHFLVSTFS Y ĂŒSMJHU

'PSÂ?MESFLVSTFS OFUWÂ?SLTTLBCFOEF

4VQFSWJTJPO UJM JOWPMWFSFEF GBHHSVQQFS 3JOH GPS HSBUJT PH VGPSQMJHUFOEF PQMÂ?H PH CSPDIVSFNBUFSJBMF ,MJOJTL QTZLPMPH +PIO 'BMLFOCFSH 5MG

KPIOGBMLFOCFSH!NBJM EL XXX PNWFOEUGBNJMJFQMFKF EL

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF tilbyder: Bo-Selv som alternativ til døgnanbringelse EftervÌrn, § 52, stk. 3 nr. 7, § 76, § 85 OpgangsfÌllesskaber Afgiftning / Akut beredskab Bosteder for psykisk syge unge Alternativ afsoning Mentor-ordning Udredning

Mülgrupper: Unge med sociale og/eller psykiske vanskeligheder Unge med kriminel baggrund Sent udviklede Misbrugere Dobbeltdiagnoser DAMP/ADHD Aspergers syndrom &SVHIVPMRI Q ž SUF har afdelinger over hele landet. Kontakt os pü tlf. 86 19 28 00 eller lÌs om vore aktiviteter pü

www.suf.dk

Foto: Shutterstock

33


A nnoncer

Vikariaterne er mit støttehjul mens jeg für mit eget firma til at køre

CAFA

Jeg oplever at livet som socialrüdgivervikar giver mig ‌ Frihed "Vikarlivet giver mig frihed - jeg bestemmer selv hvad, hvor og hvornür jeg vil arbejde. Det er i orden at sige nej tak."

- Undersøgelser og foranstaltninger i forhold til børn, unge og familier

Udfordringer "Vikarlivet er forandring og nye udfordringer." Udvikling "For mig betyder vikarlivet en anderledes, spĂŚndende udvikling af mine faglige kompetencer."

- Supervison, konsultation, coaching og undervisning til fagfolk. Vi tager udgangspunkt i, hvad du og din organisation har brug for, og tilrettelĂŚgger opgaverne sammen med dig.

Fleksibilitet "Jeg har valgt at prøve livet som selvstÌndig - vikarlivet giver mig friheden til at passe mit selvstÌndige virke, og samtidig vedligeholde og udvikle mine faglige kompetencer." Ingegerd Aaby Chistiansen, 55 ür, Uddannet socialrüdgiver i 1989

Adecco søger dygtige socialrüdgivere og - formidlere, som ønsker et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar. Ring til os pü tlf. 3888 9400 og hør mere om vores tilbud til dig.

Adecco har et tĂŚt samarbejde med Wiederquist kurser.

3888 9400 adecco.dk

www.cafa.dk Tlf. 46 37 32 32 - E-mail: cafa@cafa.dk

HjÌlp børn i nød! Du kan købe UNICEF kort üret rundt.

Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse i misbrugsbehandling DAGES WORKSHOP I +Â’BENHAVN MED Alan Marlatt, Ph.D. Professor i psykologi, University of Washington, USA.

Ring: 35 27 38 00 eller besøg www.unicef.dk

Tirsdag d. 21. og onsdag d. 22. april 2009 kl. 9.00-16.00. Ny misbrugsbehandling med dokumenteret virkning !LAN -ARLATT GENNEMGĂŒR SIT NYUDVIKLEDE BEHANDLINGSPROGRAM -INDFULNESS "ASED 2ELAPSE 0REVENTION -"20 ) WORKSHOPPEN indgĂĽr oplĂŚg, meditationsøvelser og spørgsmĂĽl fra salen. Han prĂŚsenterer desuden de nyeste forskningsresultater inDEN FOR -"20 PROGRAMMET SOM DOKUMENTERER DETS VIRKNING Det er første gang, disse resultater prĂŚsenteres i Danmark. Workshoppen henvender sig til behandlere og andre fagfolk, som arbejder med mennesker med alkohol- og stofmisbrug og anden afhĂŚngighedsadfĂŚrd. Derudover til andre, som ønsker større indsigt i mindfulness meditation i terapeutisk arbejde. Pris: 3.200 kr. inkl. morgenbuffet og frokost. For mere information og tilmelding: www.laenken.dk.

34

Kontaktperson: Distriktsleder Stella LĂźtzer, tlf. 33 31 99 88 el. 21 26 67 61.

2ELEASING POLITICAL PRISONERS WORLDWIDE $IN UNDERSKRIFT KAN REDDE LIV (VERT Ă?R BLIVER mERE HUNDREDE MENNESKER LÂ’SLADT I FORLÂ?NGELSE AF !MNESTY )NTERNATIONALS BREVAKTIONER ,Â?S MERE OG SKRIV FOR LIV PĂ? AMNESTY DK


Er kostskolen en institution eller et hjem?

Benny Andersen Afdelingsleder, Ryomgaard Realskoles Kostafdeling

” Vi tilbyder forhold, der mere ligner et hjem end en institution. Giver de

unge både god plads, tryghed og inspiration, men også konsekvens og faste rammer. Det handler om menneskelige relationer – mere familie

og mindre institution.


2009

Stillingsannoncer

Stillingsannoncer Region ØST

Send din annonce til DG Media as, Gammeltorv 18, 1457 København K, tlf: 70 27 11 55, fax 70 27 11 56 eller epost@dgmedia.dk Deadline kl. 12

SIDSTE FRIST FOR INDLEVERING

Socialrådgiveren nr. 6 Socialrådgiveren nr. 7 Socialrådgiveren nr. 8 Socialrådgiveren nr. 9 Socialrådgiveren nr. 10

UDKOMMER

6. marts 20. marts 7. april 24. april 6. maj

19. marts 2. april 23. april 7. maj 20. maj

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

a Socialrådgiver til PsykInfo

Brænder du for at bruge din viden til rådgivning om psykisk sygdom? Er du en ildsjæl, som holder af at arbejde med mange forskellige opgaver? Så er det dig, vi søger som kollega i PsykInfo - Psykiatrisk Informationscenter i Region Sjælland. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: + Opbygning af PsykInfos afdeling i Roskilde + telefonisk og personlig rådgivning + planlægning og gennemførsel af arrangementer, temadage m.m. Du har: + Uddannelse som socialrådgiver og erfaring indenfor psykiatrien + træning i samtaler med mennesker om psykisk sygdom + "' % && #% $&* '% + engagement og gode samarbejdsevner Yderligere oplysninger hos PsykInfos leder Anne Mette Billekop, 54 84 56 29. Ansøgning sendes til psykinfo@regionsjaelland.dk senest den 16. marts 2009. Se hele stillingsopslaget, quick nr. 3318 og læs mere om PsykInfo på www.regionsjaelland.dk

RÅDG. CENTER KØBENHAVN

Socialrådgiver Vil du være med til at udvikle misbrugsbehandlingen i Københavns Kommune? Modtageenheden Indre søger en socialrådgiver/socialformidler. Som socialrådgiver vil dine hovedopgaver være visitation og ambulant behandlingsarbejde for alkohol og stofmisbrugere samt behandling af ansøgning om enkeltydelser i henhold til aktivloven. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt på hverdage med flexordning. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til socialrådgiver Elin Ørnstedt tlf. 3317 3352 teamchef Finn Jensen tlf. 3317 3331. Ansøgningsfrist: d. 17. marts 2009 kl.12.00. Du kan se stillingsopslaget i sin fulde længde på www.kk.dk/job

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen www.kk.dk/job

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer annoncørerne til at signalere et ønske om ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladserne. 36


2009

4PDJBMGBHMJH NFEBSCFKEFS UJM 6OHFOFUW¿SLFU

Stillingsannoncer Region ØST

6OHFOFUW¿SLFU FS FO TQ¿OEFOEF PH EZOBNJTL UW¿S GBHMJH PSHBOJTBUJPO VOEFS #ÑSOF PH 6OHFBGEFMJOHFO EFS IBS UJM PQHBWF BU VEWJLMF PH I¾OEUFSF EFU MPLBMF

Socialrådgiver/socialformidler til Team Sygedagpenge i Jobcenter Lejre Et team på 11, med stor socialfaglig kompetence, søger ny kollega 37 timer ugentlig fra 1. maj 2009.

VOHFBSCFKEF J WPSFT LPNNVOF &MFNFOUFSOF J 6OHF OFUW¿SLFU CFTU¾S J EBH BG 441 BSCFKEFU FO BLUJW VOHFS¾EHJWOJOH QFSTPOMJH S¾EHJWOJOH TUÑUUF LPOUBLU QFSTPOFS FO TUPS VOHFCPMJH FO GPSWBMUOJOHTFOIFE PH FU MJMMF EÑHONJMKÑ 6OHFOFUW¿SLFUT N¾MHSVQQF FS VOHF J BMEFSFO UJM ¾S 7J BSCFKEFS NFE QSPCMFNGZMEUF VOHF J IFMF TLBMBFO GSB CFHZOEFOEF QVCFSUFUTQSPCMFNFS

Vi tilbyder dig: s !T BLIVE MEDLEM AF ET VELFUNGERENDE TEAM MED H J FAGLIGHED OG TRIVSEL s %T JOB I ET MINDRE JOBCENTER MED T TTE SAMARBEJDSRELATIONER PÍ TV RS OG STOR FRIHED I ARBEJDSTILRETTEL GGELSEN SAMT METODEVALG s %T SAGSTAL PÍ SAGER INDEN FOR SYGEDAGPENGE REVALIDERING OG mEKSJOBOMRÍDET MED STOR PERSONLIG kompetence og råderum. s 'ODE UDVIKLINGSMULIGHEDER I JOBBET n BLANDT ANDET VIA faglig sparring, uddannelse og kurser. s -ULIGHED FOR DISTANCEARBEJDE s %N GOD INTRODUKTION OG EVENTUEL OPL RING 4EAM 3YGEDAGPENGE BESTÍR AF SAGSBEHANDLERE MÍSKE DIG DER TAGER SIG AF DAGPENGEOPF LGNING VURDERING AF ARBEJDSEVNE SAMT REVALIDERING OG RÍDIGHEDSVURDERING AF LEDIGHEDSYDELSESSAGER %NDVIDERE PROJEKTLEDERE L GEKONSULENTER PSYKOLOGISK KONSULENT OG ERGOTERAPEUTISK KONSULENTBISTAND $ER ER T T SAMARBEJDE MED SAGSBEHANDLERE I UDBETALINGSTEAMET SAMT VIRKSOMHEDSkonsulenter. 6I FORVENTER AT DU ER UDDANNET SOCIALRÍDGIVER ELLER SOCIALFORMIDLER ER GOD TIL AT SAMARBEJDE OG KAN ARBEJDE SYSTEMATISK UD FRA LOVGIVNINGERNES OG JOBCENTRETS MÍL (AR DU IKKE SÍ MEGET ERFARING VIL VI S RGE FOR OPL RING

UJM VOHF EFS FS LFOEU GPS BU W¿SF VEFO GPS S¿LLFWJEEF

7JM EV WJEF NFSF -¿T IFMF TUJMMJOHTPQTMBHFU Q¾ XXX OBFTUWFE EL KPC

%V FS PHT¾ WFMLPNNFO UJM BU LPOUBLUF 6OHFOFUW¿SLFU WFE TPDJBMGPSNJEMFS "OOF .ÑSLFCFSH UFMFGPO FMMFS DIFG GPS 6OHFOFUW¿SLFU .JDIBFM )BOTFO UFMFGPO GPS ZEFSMJHFSF PQMZTOJOHFS

"OTÑHOJOHTGSJTU MÑSEBH EFO NBSUT

7J GPSFUS¿LLFS BU EV TFOEFS EJO BOTÑHOJOH POMJOF WJB XXX OBFTUWFE EL KPC

)BS EV JLLF NVMJHIFE GPS BU TÑHF WJB JOUFSOFUUFU LBO EV TFOEF EJO BOTÑHOJOH J FU BMNJOEFMJHU CSFW NFE EPLV NFOUBUJPO GPS VEEBOOFMTF PH BSCFKETFSGBSJOH UJM /¿TUWFE ,PNNVOF 1FSTPOBMFBGEFMJOHFO 5FBUFSHBEF

, N FORVENTES FASTSAT I HENHOLD TIL AFTALE OM NY L N

/¿TUWFE

*OBCENTER ,EJRE ER FYSISK PLACERET I (VALS n STATIONER FRA 2OSKILDE n INDEN FOR (4 OMRÍDET

)VTL BU N¿SLF BOTÑHOJOHFO NFE TUJMMJOH PH BSCFKET

9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES HOS JOBCENTERCHEF ,ONE ,YKKE -ARKER TLF NR MAIL LOLY LEJRE DK ELLER LEDER AF VIRKSOMHEDSSERVICE * RGEN 4ERKELSEN TLF NR !NS GNINGEN MED OPLYSNING OM UDDANNELSE OG TIDLIGERE BESK FTIGELSE SKAL V RE ,EJRE +OMMUNE ATT ,ONE ,YKKE -ARKER v*OBCENTRETv - LLEBJERGVEJ (VALS I H NDE SENEST D MARTS - RKET v!NS GNING 4EAM 3YGEDAGPENGEv

TUFE )BS EV J QBQJSBOTÑHOJOHFO PQMZTU FO F NBJMBESFT TF WJM EV NPEUBHF LWJUUFSJOH PH FGUFSGÑMHFOEF JOGPSNB UJPOFS WFESÑSFOEF KPCCFU Q¾ EFOOF F NBJMBESFTTF

XXX OBFTUWFE EL KPC

-¿T NFSF PN /¿TUWFE ,PNNVOF Q¾ XXX OBFTUWFE EL

37


2009

www.hillerod.dk

HANDICAPRÅDGIVER, 37 TIMER Handicapteamet – til handicapsager 0-18 ür

Stillingsannoncer Region Ă˜ST

Stillingen indebĂŚrer, at du primĂŚrt arbejder med LSS §§ 41, 42 og 52. I sagsbehandlingen vil indsatsen vĂŚre koncentreret om det tvĂŚrfaglige arbejde i forhold til det handicappede barn og dets familie. Handicapteamet er organiseret i sektionen Sundhedsfremme og Trivsel sammen med sundhedsplejen og bestĂĽr af otte handicaprĂĽdgivere, hvoraf ĂŠn er faglig koordinator. Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr I henhold til gĂŚldende overenskomst. Løn ift. erfaring og kompetence. Yderligere oplysninger ďŹ ndes pĂĽ www.hillerod.dk eller pr. tlf. hos faglig koordinator Lene Simony, 7232 5521. Send din ansøgning til Hillerød Kommune, Familier og Sundhed, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, att. Birgitte Worholm. Frist: 20. marts.

CASA BLANCA SĂ˜GER SOCIALRĂ…DGIVER/SOCIALFORMIDLER #ASA "LANCA "O OG %RHVERV SÂ’GER HUSLEDER MED STÂ’TTEkontaktfunktion. s $U HAR EN SOLID ERFARING SOM SOCIALRĂ?DGIVER FORMIDLER PÂ?DAGOG ELLER LIGN s $U KAN PĂ?TAGE DIG LEDELSESOPGAVER I MINDRE SAMMENHÂ?NGE s $U KAN ARBEJDE TVÂ?RFAGLIGT OG KAN UDDELEGERE OG MODTAGE ARBEJDSOPGAVER s $U KAN ARBEJDE SELVSTÂ?NDIGT OG PRAKTISK s $U HAR ERFARING I AT SAMARBEJDE MED DET KOMMUNALE system. s $U HAR ERFARING MED SĂ?RBARE UNGE I ALDERSGRUPPEN Ă?R s $U ER GOD TIL AT LYTTE OG TÂ’R STILLE KRAV Jobbet indeholder følgende arbejdsomrĂĽder: Husleder: (ER HAR DU ANSVAR FOR AT HUSENE P T HUSE MED I ALT UNGE SOM HELHED ER VELFUNGERENDE AT DER ARBEJDES EFTER DET FORMĂ?L SOM DE UNGE ER ANBRAGT EFTER $U HAR ENDVIDERE ANSVAR FOR AT KOORDINERE DET DAGLIGE ARBEJDE I HUSET MED DE ANDRE STÂ’TTEKONTAKTPERSONER Støttekontaktfunktion: (ER HAR DU ANSVAR FOR AT STÂ’TTE DE UNGE DER BOR I HUSET $E UNGE SKAL STÂ’TTES I PRAKTISKE OPGAVER SOM MADLAVNING OG RENGÂ’RING Â’KONOMISTYRING M M $E SKAL VEJLEDES OG STÂ’TTES I UDDANNELSE OG ARBEJDE $U SKAL KUNNE GIVE AF DIG SELV SOM MENNESKE OG VÂ?RE rollemodel.

4PDJBMSžEHJWFS 4PDJBMGPS NJEMFS UJM 1FOTJPOTUFBN

+Â’REKORT OG EGEN BIL ER EN FORUDSÂ?TNING FOR ANSÂ?TTELSE !NSÂ?TTELSESTIDSPUNKT SNAREST MULIGT !NSÂ’GNINGSFRIST SENEST DEN MARTS

"SCFKETPQHBWFSOF FS SžE PH WFKMFEOJOH BG Ă‘LPOPNJTL BSU PH J GPSCJOEFMTF NFE GPSTLFMMJHF MJWTLSJTFS 7J CFIBOEMFS PHTž NBOHF BOTĂ‘HOJOHFS PN QFSTPOMJHF UJMMÂżH PH FOLFMUZEFMTFS PH BOTĂ‘HOJOHTTBHFS PN GPS IĂ‘KFMTF BG BMMFSFEF UJMLFOEU QFOTJPO "OTĂ‘HOJOHTGSJTU EFO NBSUT -ÂżT BOOPODFOT GVMEF PSEMZE Qž

XXX OBFTUWFE EL KPC

#ASA "LANCA ER EN PRIVAT VIRKSOMHED MED BO OG ERHVERVSTRÂ?NINGSPLADSER FOR UNGE OVER Ă?R MED PSYKO SOCIALE VANSKELIGHEDER 6I ER EN BLANDET PERSONALEGRUPPE PĂ? ANSATTE MED FORSKELLIG BAGGRUND OG UDDANNELSE OG MED ET POSITIVT MENNESKESYN SOM FÂ?LLESNÂ?VNER 6I ARBEJDER I ET ENGAGERET MILJÂ’ HVOR DER TAGES UDGANGSPUNKT I RESPEKT FOR DEN ENKELTE n Ă?BENHED OG TILLID n OG EN HOLDNING OM AT DER SKAL STILLES KRAV 6I HAR SUPERVISION !RBEJDSTIDEN ER HVERDAGE INDEN FOR KL TIL n MED HOVEDVÂ?GTEN I TIDSRUMMET NĂ?R DE UNGE KOMMER HJEM $ER ER ENKELTE AFTENVAGTER OG EN VAGTTELEFONTURNUS !NSÂ’GNING SENDES TIL MAHv DK ELLER #ASA "LANCA 6ALBY ,ANGGADE 6ALBY ATT -ARIANNE (ELLNER

/¿TUWFE ,PNNVOF CMFW EBOOFU KBOVBS WFE TBNNFOM¿HOJOH BG 'MBETž 'VHMFCKFSH )PMNFHBBSE /¿TUWFE PH 4VTž LPNNVOFS

38

-ERE INFO WWW CASABLANCA BO ERHVERV DK ELLER TAL MED -ARIANNE PĂ? TLF ELLER )NGVAR PĂ? TLF


BeskÌftigelsesrüdgiver pü sygedagpengeomrüdet til Jobcenter Brøndby

â—? â—?

â—?

opfølgning af sygemeldte borgere tÌt opfølgning af sagerne süvel individuelt som tvÌrfagligt i samarbejde med de tvÌrgüende fagteams bestüende af virksomhedskonsulenter, projektkonsulenter og kollegaer. udarbejdelse af opfølgningsplaner og ressourceprofiler i tÌt samarbejde med borgeren.

Vi søger en person, som ‌ â—?

â—? â—? â—?

er uddannet socialrĂĽdgiver / socialformidler eller tilsvarende erfaring fra beskĂŚftigelsesomrĂĽdet. ser muligheder frem for barrierer i arbejde med mĂĽlgrupperne kan arbejde selvstĂŚndigt og er god til at strukturere eget arbejde. er god til at samarbejde og er indstillet pĂĽ at arbejde tvĂŚrfagligt.

Vi tilbyder bl.a. ‌ � � � � � �

et selvstÌndigt job med stor kompetence stor mulighed for faglig udvikling en spÌndende og dynamisk arbejdsplads. supervision ved ekstern supervisor et stabilt team med gode, faglig kompetente kolleger flexordning, gode kantineforhold, motionsklub og et røgfrit arbejdsmiljø.

Løn og ansĂŚttelse sker efter gĂŚldende overenskomst samt efter principperne om NY LĂ˜N. I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Yderligere oplysninger om stillingen kan fĂĽs ved henvendelse til beskĂŚftigelsesrĂĽdgiver Karoline Hygum pĂĽ tlf. 4328 2629, til beskĂŚftigelsesrĂĽdgiver Lone Persson pĂĽ tlf. 4328 2546 eller teamleder Kurt Naszada pĂĽ tlf. 4328 2548.

#Ă‘SOF PH 6OHF ,POTVMFOU #Ă‘SOF PH 6OHF ,POTVMFOU TĂ‘HFT UJM EFU HFOFSFMMF NZOEJHIFETPNSžEF

Stillingsannoncer Region Ă˜ST

Arbejdet omfatter bl.a. ‌

2009

Afklaringsteamet i Jobcenter Brøndby søger en beskÌftigelsesrüdgiver til en ledig fuldtidsstilling. Afklaringsafsnittet arbejder primÌrt med borgere, som modtager sygedagpenge. Afsnittet bestür aktuelt af 15 medarbejdere.

%JOF QSJNÂżSF BSCFKETPQHBWFS WJM WÂżSF HPELFOEFMTF BG OZF QMFKFGBNJMJFS PQIPMETTUFEFS FHOF WÂżSFMTFS PH BOCSJOHFMTFS Qž LPTU PH FGUFSTLPMFS J /ÂżTUWFE ,PNNVOF "U GĂ‘SF EF HF OFSFMMF NZOEJHIFETUJMTZO NFE BOCSJOHFMTFTTUFEFS J /ÂżTUWFE ,PNNVOF 1ÂżEBHPHJTL PH KVSJEJTL CFIBOEMJOH BG NBHUBOWFO EFMTFTJOECFSFUOJOHFS "KPVSGĂ‘SJOH J GPSIPME UJM 5JMCVETQPSUBMFO

7JM EV WJEF NFSF 4F EFU GVMEF TUJMMJOHTJOEIPME Qž XXX OBFTUWFE EL

%V LBO SJOHF UJM LPOUPSDIFG 4WFO 4Ă‘SFOTFO Qž UFMFGPO FMMFS TLSJWF Qž TWTPS!OBFTUWFE EL

"OTĂ‘HOJOHTGSJTU 'SFEBH EFO NBSUT

Ansøgning vedlagt eksamensbevis og CV sendes til

BRĂ˜NDBY KOMMUNE

7J GPSFUSÂżLLFS BU EV TFOEFS EJO BOTĂ‘HOJOH POMJOF

Jobcenter Brøndby Park Alle 160, 2605 Brøndby senest mandag den 16. marts 2009.

,MJL Qž o4FOE BOTĂ‘HOJOHo PH WFEIÂżGU EJO BOTĂ‘HOJOH EJU $7 PH VEEBOOFMTFTCFWJT TPN XPSE FMMFS QEG ĂĄM

)BS EV JLLF NVMJHIFE GPS BU TĂ‘HF WJB JOUFSOFUUFU LBO EV

Mød os pü www.ishøj.dk

Ishøj Kommune

TFOEF EJO BOTĂ‘HOJOH J FU BMNJOEFMJHU CSFW NFE EPLVNFOUB UJPO GPS VEEBOOFMTF PH BSCFKETFSGBSJOH UJM /ÂżTUWFE ,PN NVOF 1FSTPOBMFBGEFMJOHFO 5FBUFSHBEF /ÂżTUWFE )VTL BU NÂżSLF BOTĂ‘HOJOHFO NFE TUJMMJOH PH BSCFKETTUFE

Familiecentret i Ishøj søger skarpe, søde og sjove kolleger

)BS EV J QBQJSBOTĂ‘HOJOHFO PQMZTU FO F NBJMBESFTTF WJM EV

Familiecentret er organisatorisk opdelt i børneteam, ungeteam, § 50-team, specialrüdgivning og akut/visitationsteam. Dertil kommer familieplejekonsulenter, sundhedsplejen, gadeplansmedarbejdere, decentrale døgninstitutioner og et familievÌrksted.

NPEUBHF LWJUUFSJOH PH FGUFSGĂ‘MHFOEF JOGPSNBUJPOFS WFESĂ‘

Vi søger 2 rüdgivere til hhv. akutteam og børneteam samt en ungeteamkoordinator til en nyoprettet stilling.

XXX OBFTUWFE EL KPC

SFOEF KPCCFU Qž EFOOF F NBJMBESFTTF

NÌrmere oplysninger pü www.ishoj.dk. Det er en del af ansÌttelsespolitikken i Ishøj Kommune at fremme kønslig, etnisk- og handicapligestilling

-¿T NFSF PN /¿TUWFE ,PNNVOF Qž XXX OBFTUWFE EL

39


Flere gode udfordringer LY N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E

2009

Anstalten ved Herstedvester

Socialrådgiver

Stillingsannoncer Region ØST

Du bliver en del af et bredt tværfagligt samarbejde mellem afdelingsleder, psykiatere, psykologer, fængselsfunktionærer og administrativt personale, og herudover får du et tæt samarbejde med anstaltens øvrige otte socialrådgivere. Dit arbejde består i at yde råd og vejledning samt bistå de indsatte med hensyn til personlige og sociale forhold, kontakt og motivationsarbejde, planlægning af afsoningsforløb, herunder udarbejdelse af handleplaner og fængselsfaglig sagsbehandling. Desuden forventes det, at du yder socialfaglig vejledning af øvrige faggrupper. Du er uddannet socialrådgiver/socialformidler, og du har viljen og evnen til aktivt og engageret at samarbejde med andre faggrupper. Desuden har du en vis modenhed og psykisk robusthed, og du kan arbejde både selvstændigt og i team. Anstalten ved Herstedvester, med plads til 145 indsatte, hører under Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, og er udover at være et lukket fængsel også Kriminalforsorgens behandlingsinstitution for indsatte, der har behov for psykiatrisk/psykologisk behandling. Der henvises endvidere til Kriminalforsorgens hjemmeside www.kriminalforsorgen.dk Stillingen er på 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. juni 2009. Løn i henhold til principperne om ny løn. Vil du vide mere? Kontakt socialfaglig leder Louise Faltum Morton, tlf. 72 55 65 40 eller forsorgsfuldmægtig Birgitte Melbye, tlf. 72 55 65 42. Send din ansøgning til Anstalten ved Herstedvester Holsbjergvej 20 2620 Albertslund att.: Sanne Myllerup eller pr. mail: sanne.myllerup@kriminalforsorgen.dk Frist: 20. marts 2009.

Vil du arbejde i et Voksen-/ Handicapteam? Så har vi et ledigt barselsvikariat fra slutningen af marts i vores team! Vi er et stort team med en rådgivergruppe på 8 socialrådgivere samt 2 faglige konsulenter, der arbejder med rådgivning, visitation og opfølgning på borgere der er fysisk handicappede, udviklingshæmmede, autister, sindslidende, misbrugere, har sociale problemer eller er nyankomne flygtninge. Herudover har vi et administrativt team der består af 5 medarbejdere, der arbejder med opgaver i relation til lov om kompenserende specialundervisning for voksne samt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, alle former for administrative og regnskabsmæssige opgaver samt drift af vores 4 sociale institutioner. Endelig har vi et team der består af 4 støttekontaktpersoner til målgrupperne sindslidende, misbrugere og hjemløse. Rådgivergruppen er opdelt i undergrupper, så hver rådgiver har 1-2 af de persongrupper der hører under teamet og rådgiverne indgår i tværgående teams hvor andre faggrupper også deltager. Vi har fokus på den enkelte borgers muligheder frem for begrænsninger og arbejder løbende med at udvikle vores arbejdsgange og samarbejdsrelationer. Vi lægger på vægt på at du UÊ ÊiÀÊÕ``> iÌÊà V > ÀF`} ÛiÀÉ v À ` iÀÊ i`Ê ÌiÀiÃÃiÊ }Ê gerne erfaring fra området UÊ ÊiÀÊ} `ÊÌ Ê>ÌÊ Õ iÀiÊ Êà À vÌÊ }ÊÌ> iÊÃFÛi ÊÃ Ê ÊÀi >Ì Ê til teamets målgrupper UÊ Ê > Ê>ÀLi `iÊÃi ÛÃÌC ` }ÌÊ }ÊÃ> Ì ` }Ê `}FÊà ÊÌi> ë iÀÊ i tværgående samarbejde UÊ >ÀÊiÌÊ« Ã Ì ÛÌÊ ÛÃ Ê }Ê i ià iÃÞ ° Vi kan tilbyde UÊ iÌÊÛi vÕ }iÀi `iÊÌi> Ê }ÊiÌÊ} `ÌÊ>ÀLi `à ©Ê UÊ ÃÌ ÀÌÊÀF`iÀÕ Ê }Ê Õ } i`Êv ÀÊv>} }ÊÕ`Û } UÊ Ê ©Li `iÊv>} }ÊÃÌ©ÌÌiÊvÀ>Êv>} }iÊ ÃÕ i ÌiÀÊÃ> ÌÊi ÃÌiÀ Ê supervision UÊ Êi Ê>ÀLi `ë >`ÃÊ`iÀÊÛC}ÌiÀÊFLi i`]Ê i`> ÃÛ>ÀÊ }Ê> iÀkendelse. Løn forhandles individuelt ud fra uddannelsesbaggrund og erfaring. Vi har erfaring for at forskellighed er en styrke, og vi opfordrer derfor alle uanset køn, alder og oprindelse, til at søge stillingen. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte faglig konsulent Dina Kreiner-Møller, 45 97 33 47 eller teamleder Charlotte Olsen, 45 97 33 87. Ansøgninger skal sendes til Job og Social Service, Administrationsbygningen, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby eller via e-mail socama@ltk.dk. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 19. marts 2009 kl. 12.00. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende, efterhånden som vi modtager ansøgninger.

www.ltk.dk

40

...her finder du flere jobtilbud. Når du søger job hos os, får du faglige udfordringer med mulighed for at udnytte din uddannelse og dine evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.


/: 5*-4:/4&/)&%

2009

&/("(&3&%& 5*-4:/4,0/46-&/5&3 'BHMJH DIFG %FO GBHMJHF DIFG )BS EFU EBHMJHF BOTWBS GPS PNS¾EFUT GBHMJHF PQHBWFWBSF UBHFMTF IFSVOEFS CMBOEU BOEFU p MFEFMTFTUJMTZO p TQBSSFS J GPSIPME UJM NFEBSCFKEFSF J EFU EBHMJHF BSCFKEF p GPSCFSFEFS PH EFMUBHFS J CFWJMMJOHTNÑEFS p UJMSFUUFM¿HHFS PH HFOOFNGÑSF BLUJWJUFUFS GPS BU TUZSLF NFEBSCFKEFSOFT GBHMJHF WJEFO PN MPWHJWOJOH QSBLTJT NFUPEFS CPSHFSCFUKFOJOH NFE WJEFSF JOEFO GPS EFU p CFTL¿GUJHFMTFTN¿TTJHF PNS¾EF p PSJFOUFSFS TJH PN OZ MPWHJWOJOH PH JNQMFNFOUFSF EFO p VEBSCFKEFS TBHTGSFNTUJMMJOHFS UJM QPMJUJTL CFIBOEMJOH p TJLSFS PWFSIPMEFMTF BG EF GBHMJHF SFTVMUBU PH JOETBUTN¾M p NFEWJSLFS UJM VESFEFMTF BG LMBHFTBHFS 7J UJMCZEFS FU KPC p NFE LPNQFUFODF PH BOTWBS p NFE GBHMJHU LPNQFUFOUF NFEBSCFKEFSF PH LPMMFHFS p TBNBSCFKEF NFE JOUFSFTTFSFEF QPMJUJLFSF p HPEF MÑO PH BOT¿UUFMTFTWJML¾S p O¿S CZNJEUFO U¿U WFE LPMMFLUJW USBOTQPSU 7J GPSWFOUFS BU EV p IBS FU IÑKU GBHMJHU OJWFBV PH EV FS G FLT KVSJTU TPDJPOPN FMMFS TPDJBMS¾EHJWFS p IBS QSBLUJTL FSGBSJOH GSB TZHFEBHQFOHFPNS¾EFU p FS oGSFNNF J TLPFOFo p IBS HPEF LPNNVOJLBUJWF FHFOTLBCFS LBO NPUJWFSF PH IBS HFOOFNTMBHTLSBGU -ÑO PH BOT¿UUFMTFTWJML¾S -ÑO PH BOT¿UUFMTFTWJML¾S TLFS J IFOIPME UJM H¿MEFOEF PWFSFOTLPNTU NFMMFN ,- PH ), %BOTL 4PDJBMS¾EHJWFSGPS FOJOH FMMFS CMBOEU BOEFU %+±' #S¿OEFS EV GPS 4ZHFEBHQFOHFPNS¾EFU PH WJM EV WJEF NFSF 4¾ FS EV WFMLPNNFO UJM BU LPOUBLUF WJDFEJSFLUÑS #P (BNNFMHBBSE Q¾ UFMFGPO FMMFS Q¾ F NBJM CPHBN!OBFTUWFE EL 1¾ WPSFT IKFNNFTJEF LBO EV TF NFSF PN WPSFT W¿SEJ HSVOEMBH PSHBOJTBUJPO TBNU FO KPCQSPáM "OTÑHOJOHTGSJTU POTEBH EFO NBSUT "OT¿UUFM TFTTBNUBMFS GPSWFOUFT BGIPMEU J VHF 7J GPSFUS¿LLFS BU EV TFOEFS EJO BOTÑHOJOH POMJOF WJB XXX OBFTUWFE EL )BS EV JLLF NVMJHIFE GPS BU TÑHF WJB JOUFSOFUUFU LBO EV TFOEF EJO BOTÑHOJOH J FU BMNJOEFMJHU CSFW NFE EPLVNFO UBUJPO GPS VEEBOOFMTF PH BSCFKETFSGBSJOH UJM /¿TUWFE ,PNNVOF 1FSTPOBMFBGEFMJOHFO 5FBUFSHBEF /¿TUWFE )VTL BU N¿SLF BOTÑHOJOHFO NFE TUJMMJOH PH BSCFKETTUFE )BS EV J QBQJSBOTÑHOJOHFO PQMZTU FO F NBJMBESFTTF WJM EV NPEUBHF LWJUUFSJOH PH FGUFSGÑMHFOEF JOGPSNBUJPOFS WFESÑSFOEF KPCCFU Q¾ EFOOF F NBJMBESFTTF

0ETIFSSFE ,PNNVOF T HFS UP UJMTZOTLPOTVMFOUFS Ql IIW PH UJNFS QS VHF ° EFO FOF NFE TUBSU EFO BQSJM PH EFO BOEFO NFE TUBSU E KVOJ 7J FS J HBOH NFE BU FUBCMFSF FO OZ UJMTZOTFOIFE EFS PNGBUUFS C SO VOHF PH WPLTOF &OIFEFO GlS CBTF J #PSHNFTUFSTFLSFUBSJBUFU NFE UJMLOZUOJOH UJM WPSFT KVSJTUFS

Stillingsannoncer Region ØST

UJM +PC )FMCSFE

7* ,"/ 5*-#:%& 4UPS JOE¿ZEFMTF Ql PQCZHOJOHFO BG LPNNVOFOT OZF UJMTZOTFOIFE &O NFHFU TFMWTU OEJH TUJMMJOH 4Q OEFOEF PH BGWFLTMFOEF PQHBWFS J FU ¿FLTJCFMU PH VGPSNFMU BSCFKETNJMK 5SBWMIFE PH GBHMJHF VEGPSESJOHFS - / 0(

+0##&5 %JOF IPWFEPQHBWFS CMJWFS BU HPELFOEF PH G SF UJMTZO NFE LPNNVOBMF PH QSJWBUF PQIPMETTUFEFS PH CPUJMCVE %F DFOUSBMF FMFNFOUFS J KPCCFU FS LPOUSPM LWBMJUFU TTJLSJOH PH LWBMJUFUTVEWJLMJOH %*/& '"(-*(& ,7"-*'*,"5*0/&3 6EEBOOFU TPDJBMQ EBHPH TPDJBMSlEHJWFS FMMFS MJHO ,FOETLBC UJM PGGFOUMJHF GPSIPME PH FSGBSJOH NFE TBHTCFIBOEMJOH ) K GBHMJH TUBOEBSE J GPSIPME UJM PQHBWFM TOJOHFO (PEF GPSNJEMJOHT PH GPSNVMFSJOHTFWOFS (PEF BOBMZUJTLF FWOFS

"/4 55&-4&47*-,a3 TLFS J IFOIPME UJM GPSIBOEMJOH PH H MEFOEF PWFSFOTLPNTU PH FGUFS QSJODJQQFSOF J /Z - O '-&3& 01-:4/*/(&3 %V LBO M TF PN 0ETIFSSFE ,PNNVOF Ql XXX PETIFSSFE EL IWPS EV PHTl ¾OEFS FO KPC PH QFSTPOQSP¾M %V FS WFMLPNNFO UJM BU LPOUBLUF UJMTZOTLPOTVMFOU 7JCFLF ,K S UMG "/4 (/*/( 4FOE EJO BOT HOJOH WFEMBHU SFMFWBOUF CJMBH UJM 0ETIFSSFE ,PNNVOF /ZWFK ) KCZ 4K

%*/& 1&340/-*(& ,0.1&5&/$&3 .ZOEJHIFE PH TUPS JOUFHSJUFU 4UPS QFSTPOMJH SPCVTUIFE 6EBEWFOEU PH FOHBHFSFU 4BNBSCFKETFWOF 1SPEVLUJW PH TZTUFNBUJTL

FMMFS FMFLUSPOJTL UJM LPNNVOF!PETIFSSFE EL '3*45 ."354 ,- 7J GPSWFOUFS BU IPMEF BOT UUFMTFTTBNUBMFS J VHF

XXX OBFTUWFE EL KPC

-¿T NFSF Q¾ /¿TUWFE ,PNNVOF Q¾ XXX OBFTUWFE EL

888 0%4)&33&% %, +0#

41


2009 Stillingsannoncer Region Ă˜ST/SYD

www.ballerup.dk/job

Jobcenter Ballerup søger rüdgiver til barselsvikariat i sygedagpengeopfølgning

Den sociale Højskole i København søger en udviklingsleder og en uddannelsesleder !NSÂ’GNINGSFRIST PĂ? STILLINGERNE ER MARTS KL 3E MERE PĂ? WWW DSH K DK ELLER WWW PHMETROPOL DK ELLER WW SOCIALRAADGIVERJOB DK

Da en af vore kollegaer er güet pü barsel, søger vi rüdgiver til barselsvikariat med ugentlig arbejdstid pü 37 timer. Vikariatet er til besÌttelse snarest muligt og frem til 31. januar 2010. Vi forudsÌtter, at du er uddannet socialrüdgiver, socialformidler eller kommunom. Du vil have et sagstal pü 40 sager. Er du ny inden for omrüdet starter du med 30 sager de første 3 müneder. Vi lÌgger vÌgt pü opgaveløsninger pü et højt fagligt niveau i et positivt og overskueligt arbejdsmiljø, der rummer mulighed for faglig og personlig udvikling. Hør mere: Hanne Gry, tlf. 44 77 65 00. Ansøgningsfrist: 20. marts 2009 AnsÌttelsessamtaler forventes at finde sted i uge 13 Jobnummer: 09-044

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online

Rehabiliteringscenter for Torturofre Jylland søger socialrĂĽdgiver til en ny afdeling i Sønderborg $ER ER TALE OM ET UDVIKLINGSPROJEKT FINANSIERET VIA SATSPULJEMIDLERNE 0ROJEKTETS PRIMÂ?RE FORMĂ?L ER AT NEDBRINGE CENTRETS LANGE VENTETID PĂ? BEHANDLING 3OCIALRĂ?DGIVEREN ER EN DEL AF ET TVÂ?RFAGLIGT TEAM SOM DESUDEN BESTĂ?R AF EN PSYKOLOG OG EN FYSIOTERAPEUT %N STOR DEL AF ARBEJDET VIL SKULLE FOREGĂ? MED TOLK 3TILLINGEN DER ER Ă?RIG MED MULIGHED FOR FORLÂ?NGELSE ER TIL BESÂ?TTELSE SNAREST MULIGT !RBEJDSTIDEN ER TIMER PR UGE Arbejdsopgaver: s -EDVIRKE VED UDREDNING AF PATIENTER FRA VENTELISTEN MED HENBLIK PĂ? AT IVÂ?RKSÂ?TTE FORANSTALTNINGER I VENTETIDEN (ERUNDER AT UDVIKLE REHABILITERINGSTILBUD SĂ? VIDT MULIGT I TÂ?T SAMARBEJDE MED DE LOKALE MYNDIGHEDER PĂ? SOCIAL OG SUNDHEDSOMRĂ?DET s -EDVIRKE VED ETABLERING AF UNDERVISNINGS INFORMATIONS OG GRUPPEFORLÂ’B s )NDGĂ? I ET SAMARBEJDE MED 2#4 *YLLANDS MEDARBEJDERE I (ADERSLEV HVOR DEN OVERVEJENDE DEL AF CENTRETS BEHANDLING FORTSAT SKAL FINDE sted.

Socialrüdgiver/ socialformidler Rüdgivning og vejledning om sociale problemstillinger, tvÌrfagligt samarbejde og faglig udvikling. Er det dig, der er vores nye kollega i Socialafdelingen, pensionsteamet? Vi tilbyder introduktionsprogram og oplÌring. Ansøgningsfrist: 19. marts. LÌs jobannoncen pü herlev.dk eller ring pü tlf. 4452 8680.

Føler du dig gammel? En god arbejdsplads har gode seniorordninger. LÌs mere pü www.socialrdg.dk/personalepolitik 42

Vi vil foretrĂŚkke: %N SOCIALRĂ?DGIVER MED BREDEST MULIG ERFARING GODE SAMARBEJDSEVNER OG FLEKSIBILITET ,Â’N OG ANSÂ?TTELSESVILKĂ?R EFTER GÂ?LDENDE AFTALE MED $ANSK 3OCIALRĂ?DGIVERFORENING !NSÂ’GNINGSFRIST /NSDAG DEN MARTS !NSÂ?TTELSESSAMTALER FORVENTES AFHOLDT I UGE 9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN FĂ?S VED HENVENDELSE TIL CENTERLEDER .IELS +RUSTRUP ELLER BEHANDLINGSLEDER !NNA -ARIE %RBS PĂ? TELEFON %NDVIDERE KAN HENVISES TIL VORES HJEMMESIDE WWW RCT JYLLAND DK Rehabiliteringscenter for Torturofre - Jylland Storegade 82 6100 Haderslev

Har du travlt? En god arbejdsplads har en god stresspolitik. LĂŚs mere pĂĽ www.socialrdg.dk/personalepolitik


2009 Stillingsannoncer Region SYD

SocialrĂĽdgivere til Børne- og Unge RĂĽdgivningen Børne- og Unge RĂĽdgivningen, Faaborg-Midtfyn Kommune, søger socialrĂĽdgivere pr. 1. april 2009 eller snarest derefter. Der er tale om en stilling pĂĽ 33,5 t/uge og en stilling pĂĽ 37 t/uge. Fagsekretariatet Børne- og Unge RĂĽdgivningen er en velfungerende tvĂŚrfagligt sammensat rĂĽdgivning, som er i løbende udvikling.Vi er fysisk placeret i tre omrĂĽder: Nord, Midt og Syd, som ligger henholdsvis i Nr. Broby, Ringe og Faaborg. Hvert af de 3 omrĂĽder omfatter myndighedssocialrĂĽdgivere med tilhørende pĂŚdagogiske rĂĽdgivere, PPRfunktioner samt støtte/kontaktpersoner. Herudover understøttes Børne- og Unge RĂĽdgivningen af børnehuse, sundhedsplejersker, kommunallĂŚge, SSP-konsulenter, handicapsocialrĂĽdgivere samt et tilsynsteam indeholdende bl.a. familieplejekonsulenter. Vi vĂŚgter højt, at der arbejdes tvĂŚrfagligt og struktureret, idet vores tankegang er, at familierne skal hjĂŚlpes hurtigst muligt og tidligst muligt. Basisteamene (socialrĂĽdgivere, sundhedsplejersker og psykologer) er derfor fysisk placeret sammen i fĂŚlles kontorer. Har du lyst til og mod pĂĽ at arbejde i en Børne- og Unge RĂĽdgivning: s (VOR AL VORES VIRKSOMHED TAGER AFSÂ?T I DEN VEDTAGEDE Børne- og ungepolitik. s (VOR LEDELSENS VÂ?RDIER ER KLART FORMULERET s (VOR VI FOKUSERER PĂ? BÂ’RNENES n OG DEN UDVIDEDE families ressourcer. s (VOR VI SER BÂ’RN I PROBLEMER IKKE MED PROBLEMER s (VOR VI LEGER MED SPÂ?NDENDE IDEER TIL VIDEREUDVIKLING af det tvĂŚrfaglige samarbejde. Ideen er, at der skal gøres â€?det, der virkerâ€? i forhold til familierne, hvor dit initiativ vĂŚrdsĂŚttes, og hvor din kompetence i de enkelte sager er stor, samtidig med at din samlede jobprofil er klart defineret og overskuelig. s (VOR VÂ?RDIER SOM ENGAGEMENT ANSVARLIGHED KVALITET samarbejde, ĂŚrlighed, nĂŚrvĂŚr og trovĂŚrdighed vĂŚgtes højt.

s (VOR VI LÂ’BENDE UDDANNER OS I NYE SOCIALFAGLIGE METOder herunder bl.a. familierĂĽdslagning. Vi vĂŚgter, at du er fuld af â€?gĂĽpĂĽmodâ€?, har lyst til at lĂŚre og har et godt humør. Det er en selvfølge for os, at du er stĂŚrk i børne- og ungeomrĂĽdets lovgivning og kan varetage myndighedsomrĂĽdet. At du kan indgĂĽ ligevĂŚrdigt i dit tvĂŚrfaglige sammensatte basisteam. At du kan skabe vĂŚrditilvĂŚkst hos borgerne via din tvĂŚrfaglige refleksion pĂĽ alle niveauer, og at du finder det spĂŚndende at medvirke til udvikling af nye metoder samt spĂŚndende arbejdsfĂŚllesskaber. Stillingen refererer til gruppelederen i omrĂĽdet, og vi er sĂŚrdeles interesserede i ansøgere, der finder nytĂŚnkning og tvĂŚrfaglige metoder samt mĂĽlrettet forsøgsarbejde spĂŚndende. Løn i henhold til gĂŚldende overenskomst. Hvis du er interesseret i yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte socialfaglig gruppeleder Ditte Askerod pĂĽ telefon 7253 3027 eller via mail dias@faaborgmidtfyn.dk og socialfaglig gruppeleder Janni Ellegaard pĂĽ telefon 7253 3032 eller via mail jae@faaborgmidtfyn.dk. Ansøgning med relevante bilag fremsendes til: Fagsekretariatat Børne- og Unge RĂĽdgivningen Ă˜sterĂĽgade 40, 5672 Broby att: Gruppeleder Ditte Askerod mrk. Ansøgning socialrĂĽdgiver Ansøgningen skal vĂŚre os i hĂŚnde senest den onsdag 18. marts 2009 kl. 12:00. AnsĂŚttelsessamtaler afholdes mandag den 23. marts 2009.

43


Stillingsannoncer Region SYD/NORD 2009

2 konsulenter til Misbrugsafdelingen Begge 37 timer ugentlig – henholdsvis snarest og pr. 1. juni 2009. I skal arbejde bĂĽde i RĂĽdgivningscentret og i det tilknyttede dagbehandlingstilbud. Dagbehandlingen er et nyt kombineret behandlings- og beskĂŚftigelsestilbud. I vil komme til at indgĂĽ i et engageret team i RĂĽdgivningscentret, hvor I vil fĂĽ indflydelse pĂĽ tilrettelĂŚggelse af dagbehandlingen. Derudover omfatter stillingerne bl.a. udredning og behandlingsarbejde vedrørende misbrugere, rĂĽdgivning, formidling og opfølgning af døgnbehandling, konsulentbistand og samarbejde med kommunens øvrige sagsbehandlere og andre. FĂĽ yderligere oplysninger hos fagchef Anne-Lene Meng, telefon 74 52 76 16. Send din ansøgning til RĂĽdgivningscentret, Teaterstien 9 A, 6100 Haderslev sĂĽ vi har den senest den 19. marts 2009 med morgenposten.

BeskĂŚftigelsessagsbehandlere til Jobcenter Herning AnsĂŚttelsested: Jobcenter Herning, Nørregade 44, 7400 Herning Vi søger beskĂŚftigelsessagsbehandlere pĂĽ sygedagpenge- eller kontanthjĂŚlpsomrĂĽdet, der ønsker at give en god service til borgere og virksomheder mv. PĂĽ sygedagpengeomrĂĽdet er det vigtigt at: r EV LBO MJEF BU UBMF NFE TZHFNFMEUF m HFSOF IZQQJHF LPOUBLUFS r EV LBO HJWF EFO TZHFNFMEUF EFO SFUUF NPUJWBUJPO NFE IFOCMJL QÇ IFM FMMFS EFMWJT SBTLNFMEJOH m QÇ EFU SFUUF UJETQVOLU r EV WFE BU TZHEPN JLLF O‘EWFOEJHWJT CFUZEFS GSBWÂŽS GSB BSCFKEFU PĂĽ kontanthjĂŚlpsomrĂĽdet er det vigtigt at: r EV LBO MJEF BU UBMF NFE LPOUBOUIKÂŽMQTNPEUBHFSF m NBUDIHSVQQF PH r EV ‘OTLFS FO GBTU TBHTTUBNNF IFSVOEFS LPOUBLUGPSM‘C BLUJWFSJOH NW r EV LBO NPUJWFSF EFO MFEJHF UJM BU VEOZUUF TJU CFTLÂŽGUJHFMTFTQPUFOUJBMF I begge stillingstyper er det vigtigt at: r EV FS VEEBOOFU FMMFS TOBSU GÂŽSEJHVEEBOOFU TPDJBMSÇEHJWFS FMMFS TPDJBMGPSNJEMFS FMMFS EV IBS QÇ BOEFO WJT UJMFHOFU EJH EF GPSO‘EOF socialfaglige kompetencer r EV IBS ĂŤBJS GPS BOWFOEFMTF BG &%# r EV FS WFMGVOEFSFU J MPWHJWOJOHFO PH EFOOFT NVMJHIFEFS r EV FS VEWJLMJOHTPSJFOUFSFU PH WJM CJESBHF UJM VEWJLMJOH r EV FGUFS LPSU UJET BOTÂŽUUFMTF LBO TJHF m KFH FS HMBE GPS NJU BSCFKEF Du vil fĂĽ: r NVMJHIFE GPS BU WÂŽMHF NFMMFN PWFOOÂŽWOUF UP TUJMMJOHTUZQFS

Familiekonsulent

Silkeborg Kommunes Familiecenter søger en ny medarbejder, der har erfaring med familiearbejde. Stillingen er pü 37 timer ugentlig. Familiecentret er et dagbehandlingstilbud til familier med børn, som har brug for støtte til udvikling og forandring.

Arbejdsopgaver;

r NVMJHIFE GPS GBHMJHF VEGPSESJOHFS JOEFOGPS PNSÇEFU m PH NVMJHIFE GPS at skifte til andet fagomrĂĽde r FO LWBMJUFUTUJMCVETWJGUF EFS H‘S BU EJOF TBHFS LBO uĂŤZUUF TJHu r QFSTPOBMFHPEFS J GPSN BG GPSEFMBHUJHF UJMCVE PN G FLT BWJTIPME massage, motion, telefoni og it-indkøb mv. r JOEJWJEVFM B͑OOJOH FGUFS PWFSFOTLPNTU %V WJM CMJWF HSVOEJHU JOUSPEVDFSFU UJM TÇWFM BSCFKETPQHBWFS uIVTFUu IVTFUT LVMUVS PH WÂŽSEJFS NW %V WJM GÇ UJMLOZUUFU LPMMFHFS TPN IKÂŽMQFS EJH HFOOFN EF VTJLLFSIFEFS PH VEGPSESJOHFS EFS OBUVSMJHU FS J FU OZU KPC

Vores hovedopgave er, at yde støtte til familier for at understøtte og udvikle deres evne til at drage omsorg for deres børn. Arbejdsopgaverne bestĂĽr primĂŚrt af; t Samtaleforløb i eget hjem eller i Familiecentret, individuelle og familiesamtaler t 1SBLUJTL QÂ?EBHPHJTL TU“UUF SPMMFNPEFM t "GEÂ?LOJOH BG GBNJMJFOT VEWJLMJOHTQPUFOUJBMF t ,POUSPM PH UJMTZO J TÂ?SMJHF UJMGÂ?MEF

)WJT EV TLBM ÍZUUF UJM PNSÇEFU WJM WJ OBUVSMJHWJT WŽSF EJH CFIKŽMQFMJH NFE IFOTZO UJM CPNVMJHIFEFS KPCNVMJHIFEFS GPS FWU ŽHUFGŽMMF TBNU QBTOJOHT PH TLPMFNVMJHIFEFS UJM EJOF C‘SO

Ansøgningsfrist onsdag den 18. marts 2009, kl. 12.

Ansøgningsfristen er: 16-03-2009

Se hele annonceteksten pĂĽ www.silkeborgkommune.dk (Job ved Kommunen)

%V FS WFMLPNNFO UJM BU SJOHF UJM BGTOJUTMFEFS "OFUUF 'FMECPSH FMMFS TPDJBMSÇEHJWFS #JSHJUUF )BSFTLPW QÇ TZHFEBHQFOHFPNSÇEFU QÇ UMG 1Ç LPOUBOUIKŽMQTPNSÇEFU LBO EV SJOHF UJM BGTOJUTMFEFS #FOU -BSTFO FMMFS TPDJBMSÇEHJWFS ,BSJO "OEFSTTPO QÇ UMG

www.silkeborgkommune.dk

5JMUSÂŽEFMTF WJM LVOOF TLF TOBSFTU NVMJHU FGUFS BGUBMF NFO WJ WFOUFS HFSOF pĂĽ de rigtige. Jobcenter Herning er pilotjobcenter, og har derfor samlet indsatsen PWFSGPS TZHFNFMEUF LPOUBOUIKÂŽMQTNPEUBHFSF PH B LBTTFMFEJHF VOEFS samme adminitrative og politiske ledelse.

Send derfor straks din ansøgning og senest den 16. marts 2009 til Jobcenter Herning Nørregade 44, 7400 Herning eller pĂĽ mail til jobcenter@herning.dk. %JO BOT‘HOJOH WJM CMJWF CFIBOEMFU TFMFLUJWU GPSUSPMJHU m PH NFHFU IVSUJHU

44


– Skal dit næste job være i en afdeling, hvor vi hele tiden arbejder på at blive endnu dygtigere? Hvem er vi: Socialafdelingens Specialrådgivning – som i øjeblikket består af syv medarbejdere – varetager myndighedsopgaver og sagsbehandling overfor voksne borgere med fysisk handicap, psykisk udviklingshæmning, psykiske lidelser, autisme, ADHD og misbrug. Vi tilbyder: En attraktiv og ambitiøs arbejdsplads med meget dygtige og engagerede kolleger En travl og udfordrende hverdag i et anerkendende og uformelt miljø Et givende samarbejde med borgere, institutioner og øvrige samarbejdspartnere Tværfagligt samarbejde og stor berøringsflade såvel internt som eksternt Et job fuld af dynamik samt mulighed for fortsat personlig og faglig udvikling Et job, hvor man har indflydelse på andres liv, og kan medvirke til at gøre en positiv forskel Kollegial sparring og ledelsesmæssig støtte Systematisk introduktion og oplæring

t t t t t t t t

Vi forventer, at du: er socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant uddannelse eller baggrund har et godt humør og et positivt helhedsorienteret menneskesyn medvirker til et fortsat godt socialt sammenhold i afdelingen er psykisk robust møder borgerne med respekt og indlevelse arbejder systematisk og har overblik – også i pressede situationer kan arbejde selvstændigt og samtidig være en aktiv spiller i et team kan afpasse serviceniveauet i forhold til den enkelte borgers behov har gode kommunikations- og samarbejdsevner har fokus på muligheder og ressourcer

t t t t t t t t t t

Lyder dette som dig? Send din ansøgning allerede i dag! Skive Kommune arbejder værdibaseret med den enkelte ansatte som vigtigste ressource og med følgende overordnede værdier: Udvikling, Trivsel og Ordentlighed. Læs mere på www.skive.dk, blandt andet om vores attraktive sundhedsordning. Praktiske oplysninger: Stillingen er på 37 timer pr. uge. Stillingen er fast og ønskes besat snarest muligt. Løn efter kvalifikationer, herunder rammerne i Ny Løn. Få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til socialrådgiver Mette Salling 9915 3452 eller sektionsleder Christian Munch Rosenkrands på telefon 9915 6853. Ansøgning mærket "Sagsbehandler Psykiatri og Misbrug" sendes til cmro@skivekommune.dk senest søndag den 15. marts 2009. Skive Kommune opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund – til at søge.

SOCIALCENTER CENTRUM

SOCIALRÅDGIVER / -FORMIDLER Socialforvaltningen i Århus Kommune styrker indsatsen for udsatte børn og unge

Stillingsannoncer Region NORD

Sagsbehandler til psykiatri og misbrug

2009

Stillinger Århus Kommune

Der er etableret et nyt opsøgende Team, bestående af 4 fuldtidsansatte medarbejdere, hvoraf 1 medarbejder søges. Teamet er samlet i en bydækkende enhed og forankret på Socialcenter Centrum. Arbejdsområde: Børnefamilier, der har særlige behov for støtte beskrevet i Servicelovens bestemmelser om børn og unge. Målgruppen for indsatsen er særligt udsatte familier med hjemmeboende børn og unge. Familier som er vanskelige at få til at indgå i et samarbejde eller som afviser kontakt med Socialcentrene. Familier som er omfattet af: ~ Underretninger ~ § 50-undersøgelser og/eller ~ Har forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Yderligere oplysninger Stillingen ønskes besat pr. 1/5. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lone Vieland Mortensen, tlf. 8940 3389 eller socialcenterchef Bent Nielsen, tlf. 8940 3204. Hele stillingsopslaget kan ses www.aarhuskommune.dk/job. Ansøgning Ansøgningsfrist: 12/3, kl. 12. Ansøgningen skal sendes til Socialcenter Centrum, Jægergården, Værkmestergade 15, 8100 Århus C - eller på mail til adressen facentrum@fa.aarhus.dk. Mrk. Ansøgning 66/09

www.aarhuskommune.dk/job

Får du brug for en arbejdsmiljøkonsulent, skal du: Kontakte Region Nord på telefon 8730 9191, hvis du har arbejde i Region Nordjylland eller Region Midtjylland. Kontakte Bo Ulrick Madsen, telefon 8747 1313 eller 2177 0451, hvis du har arbejde i Region Syddanmark. Kontakte Region Syd på telefon 3338 6222, hvis du har arbejde i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. 45


2009 Stillingsannoncer Region NORD

Kontingent for 2009

SOCIALAFDELINGEN

LØGSTØR

EN A R B E JD S P LA DS I – GOD L ØN O G LA V T

RI V E N D E U D V I K L I N G S A G S A N TA L

SOCIALRÅDGIVER OG BARSELSVIKAR

SOCIALFAGLIG KONSULENT

Som led i en opnormering søger Børne- og Familieafdelingen en fuldtids socialrådgiver og en barselsvikar med tiltrædelse den 1. maj 2009 eller snarest muligt.

Som led i en opnormering søger Børne- og Familieafdelingen en fuldtids socialfaglig konsulent med tiltrædelse den 1. maj 2009 eller snarest muligt.

I Familieafdelingen arbejder 16 socialrådgivere, 2 fagkonsulenter, 6 administrative medarbejdere og en afdelingsleder.

Du vil blive en del af et team på to socialfaglige konsulenter, som skal være med til at udvikle og NYDOL¿FHUH den VRFLDOfaglige indsats i Børne- og Familieafdelingen, som har til huse i Løgstør. Der vil være et tæt samarbejde med afdelingslederen.

Dine hovedopgaver vil blive Sagsbehandling inden for Servicelovens område Rådgivning og vejledning Socialfaglige undersøgelser Iværksættelse af foranstaltninger Medvirke til at udvikle det tværfaglige samarbejde.

FAMILIEKONSULENT Forebyggelsesafdelingen søger en familiekonsulent med tiltrædelse snarest muligt.

Som familiekonsulent vil du indgå i et team bestående af ti kompetente medarbejdere. Samlet for afdelingen er der en afdelingsleder.

Aktiv 2: Barselskontingent: 1011 kr. pr. kvartal Kontingentet, der svarer til kontingentet for arbejdsløse, betales af de medlemmer, der er på barselsorlov, og omfatter den periode af barselsorloven, hvor de er på dagpenge.

Arbejdet består blandt andet i Praktisk-pædagogisk arbejde med familier, børn og unge Familiebehandlingsforløb Tværfagligt samarbejde med interne samarbejdspartnere i Socialafdelingen, samt eksterne samarbejdspartnere som eks. PPR, skole, institutioner etc.

”socialrådgiver”.

Hvis du vil vide mere om

Ansøgningen bedes mærket

”familiekonsulent”.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. marts 2009.

stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Tine Nielsen på tlf. 9966 7780.

Ansøgningen bedes mærket

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26.-27. marts.

Ansøgningen bedes mærket

”socialfaglig konsulent”. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. marts 2009. FOR ALLE STILLINGERNE Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes til Vesthimmerlands Kommune, Vester Boulevard 7, 9600 Aars, att. Helle Gregersen eller E-mail: jobcenter@vesthimmerland.dk Ansøgningsfrist: 19. marts.

Læs mere om stillingerne på vesthimmerland.dk

46

Aktiv 1: Normalt kontingent: 1449 kr. pr. kvartal Normalkontingent betales af alle, som ikke er arbejdsløse.

Arbejdstiden er 37 timer ugentlig. 'HU HU ÀHNVLEOH arbejdstider.

Yderligere oplysninger ved afdelingsleder Lone Buus 9966 7743/3059 8766 eller ved afdelingschef Kirsten Mørck 9966 7733.

stillingen er du velkommen til at kontakte socialrådgiver Tove Nielsen på tlf. 9966 7731 eller afdelingsleder Tine Nielsen på tlf. 9966 7780.

Det opkræves kvartalsvis i februar, maj, august og november - studerende opkræves dog halvårligt.

Aktiv 2: Arbejdsløsheds- og deltidskontingent: 1011 kr. pr. kvartal Arbejdsløshedskontingentet betales af alle, der på månedsbasis i gennemsnit arbejder halv tid (normalt 20 timer) eller derunder om ugen eller er arbejdsløs og aktivt arbejdssøgende.

Dine hovedopgaver vil blive Medvirke ved planlægning og implementering af udviklingsinitiativer Faglig støtte og sparring med socialrådgiverne Introduktion af nye socialrådgivere. Udarbejde og ajourføre administrationsvejledning Sammen med ledelsen at være back-up for Døgnvagten.

Hvis du vil vide mere om

Medlemskontingentet til Dansk Socialrådgiverforening (DS) fastsættes af repræsentantskabet.

Aktiv 3: Dimittendkontingent: 792 kr. pr. kvartal Kontingentet betales af alle dimittender, der på månedsbasis i gennemsnit arbejder hav tid (normalt 20 timer) eller derunder, og som er aktivt arbejdssøgende. Aktiv 4: Fuldtidsstuderende socialrådgivere: 90 kr. pr kvartal Betingelsen for at betale dette kontingent er, at den pågældende er berettiget til SU. Kontingentsatsen er på samme niveau som kontingentet for studentermedlemmer. Senior- og efterlønskontingent: 216 kr. pr. kvartal Seniorkontingentet betales af alle medlemmer, der overgår til pension eller efterløn. Passiv kontingent: 216 kr. pr. kvartal Passivt medlemskab er for socialrådgivere, der er beskæftiget uden for DS’ forhandlingsområde uden samarbejdsaftale med DS, men organiseret i pågældende forhandlingsberettigede organisation, samt for socialrådgivere uden beskæftigelse i Danmark, uden dagpengeret og ikke arbejdssøgende inden for faget. Studerende: 350 kr. pr. år Alle socialrådgiverstuderende ved professionshøjskolerne og ved Aalborg Universitet kan optages som studentermedlemmer. Medlemskabet svarer til passivt medlemskab. Samarbejdsaftaler: DS har herudover samarbejdsaftaler med DJØF og Seminarielærerforeningen (Dansk Magisterforening) samt Socialpædagogerne (ansatte på Formidlingscentrene). Kontingentsats for ovenstående dobbeltmedlemmer oplyses ved henvendelse til DS’ sekretariat. Andet: Kan du ikke henføres til en af ovenstående kontingenttyper, bedes du rette henvendelse til DS’ sekretariat. Betalingsservice: Indbetalinger kan overføres til DS via PBS. Du kan tilmelde dig på din side på medlem.socialrdg.dk under kontingentoplysninger. Du skal bruge dit medlemsnummer når du logger på - det finder du bag på Socialrådgiveren.


DS:Kontakt CT[TU^]Ta]T Ta zQ]T \P]SPV UaTSPV Z[ ( #

7^eTSQTbchaT[bT) 5^a\P]S 1TccX]P ?^bc Q_/b^RXP[aSV SZ =¬bcU^a\P]S D[aXZ 5aTSTaXZbT] dU/b^RXP[aSV SZ eaXV W^eTSQTbchaT[bT B­aT] 9d[ 0]STabT] bY/b^RXP[aSV SZ <PSb 1X[bcad_ \Q/b^RXP[aSV SZ 5[^aP 6W^bW Ì^aP VW^bW/SaR SZ <PYQaXc 1Ta[Pd \QQ/b^RXPP[aSV SZ 9T__T 4[[TVPPaS YT__T T[[TVPPaS/ZaX\X]P[ U^ab^aVT] SZ 0]]T 9­aVT]bT] P]Y/b^RXP[aSV SZ BdbP]]T ;h]Vb­ bP]]T[h]V/\PX[ SZ 7T]aXZ <PcWXPbT] W\c/UP PPaWdb SZ =XR^[PX ?Pd[bT] ]_/SbW ^ SZ 1XacWT ?^e[bT] Q_^/b_Tb^R SZ <PSb BP\bX]V \bP/bSb]Tc SZ ;XbQTcW 1h[^e 5P[VaT] [QU/bSb]Tc SZ

A468>= BC ATVX^] bc S¬ZZTa ATVX^] 7^eTSbcPST] ^V ATVX^] BY¬[[P]S

B4:A4C0A80C4C 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( Sb/b^RXP[aSV SZ

EA864 ;TSTabTZcX^]T] 5^a\P]S 4eP 7P[[VaT] C[U PaQ) (% (( !( !( C[U _ae) (& #! ( '% fff b^RXP[aSV SZ [TSTabTZcX^]T]

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] bc 0[VPST #" ! # A^bZX[ST C[U) "" "' %! !! 5Pg) #% "! & %& Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ 9^QU^a\XS[X]V <PaXT 7Y^ac C[U) "" "' %! !" Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ 0aQTYSb\X[Y­ 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) "" "' %! !! Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

A468>= BH3 ATVX^] BhS S¬ZZTa ATVX^] BhSSP]\PaZ 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] BhS ETbcTaQP[[TeTY "0 4aXcb­ & 5aTSTaXRXP C[U) '& #& " 5Pg) &$ '# "# $ Sb bhS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X >ST]bT EX]STVPST &! &# $ >ST]bT 2 C[U) '& #& " 5Pg) %% # % ! 9^QU^a\XS[X]V 0]] ?TSTabT] C[U) '& #& " # P_/b^RXP[aSV SZ 0aQTYSb\X[Y­Z^]bd[T]c 1^ D[aXRZ <PSbT] C[U) '& #& " " T[[Ta C[U) ! && # $ Qd\/b^RXP[aSV SZ

A468>= =>A3 ATVX^] =^aS S¬ZZTa ATVX^] =^aSYh[[P]S ^V ATVX^] <XScYh[[P]S 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] =^aS B­aT] 5aXRWb ETY #! 7 cW '!" oQhW­Y C[U) '& " ( ( 5Pg) '% " $ "! Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X 7^[bcTQa^ 5aTSTaXRXPVPST !& !( &$ 7^[bcTQa^ C[U) '& " ( ( 5Pg) (& #! ' (' Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X =­aaTbd]SQh BZP]bTeTY ( 1 (# =­aaTbd]SQh C[U) '& " ( ( 5Pg) (' " !! $ Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ 9^QU^a\XS[X]V :^]cPZc 5C5 0 C[U) & " " ! 0aQTYSb\X[Y­) 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) '& " ( ( Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ

BT[ebc¬]SXVT 5^a\P]S :PaT] 5PQaXRXdb 7P]bT] C[U) $( #" !" " T[[Ta !% !' #! " fff b^RXP[aSV SZ bT[ebcPT]SXV

0aQTYSb[­bWTSbZPbbT] 5C5 0 W^eTSZ^]c^a B]^aaTbVPST $ 1^Zb !! ( :­QT]WPe] 2 C[U) & " " !

BP\\T]b[dc]X]VT] PU 3P]bZT B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST 5^a\P]S <PSb BP\bX]V C[U) ! '& ' !( fff b^RXP[aSV SZ bcdSTaT]ST

?T]bX^]bZPbbT] ?:0 ?T]bX^]bZPbbTa]Tb 0S\X]XbcaPcX^] CdQ^aV 1^d[TePaS " !( 7T[[Tad_ C[U) "( #$ #$ #$

5PVVad__Ta ^V bT]X^aTa BT 3BÂ WYT\\TbXST U^a Z^]cPZc_Tab^]Ta ^V cT[TU^]]d\aT fff b^RXP[aSV SZ


; 4 3 4 A 05 D;A8: 5A434A8:B4= = BC5>A<0=3 5>C>) ?4C4A B A4=B4= 30B 1DA>

Der var en, der var to, der var tre…

C^[SQ^SVPST (0

?z [¬VTa]Tb bZd[SaT :^\\d]Ta]T Ta X SPV ^_ST[c [P]Vc \TaT b_TRXP[X bTaTc T]S cXS[XVTaT 3Ta Ta STaU^a QadV U^a b^RXP[ azSVXeTaT cX[ Pc bXZaT Pc ST] aTccT X]U^a\PcX^] ]za UaT\ cX[ Z^\\d]Ta]T bz ST] bhVT ZP] Uz bX]T bhVTSPV_T]VT bcPacT VT]^_ca¬]X]V T[[Ta P]b­VT ^\ WYT\\TWY¬[_ ^V STa\TS U^ZdbTaT _z Pc Q[XeT aPbZ :^ac bPVc) 3Ta Ta QadV U^a b^RXP[azSVXeTaT] cX[ Pc bXZaT _PcXT]cT] =za \P] aTSdRTaTa P]cP[[Tc PU b^RXP[azSVXeTaT _z W^b_XcP[Ta]T [¬VVTa \P] b_TRXP[XbTaTST b^RXP[ azSVXeTa^_VPeTa ^eTa _z TZbT\_T[eXb [¬VTa ^V bhVT_[TYTabZTa <TS ST] \P]VT[ STa Ta _z STaTb TZb_TacXbT QdaST ST WPeT ]^Z X Pc Z[PaT STaTb TVTc PaQTYST

:¬\_ U^a _[PSbTa]T 3Tc Ta S^V XZZT P[[T bcTSTa STa aTSdRTaTb X P]cP[[Tc ½ T]ZT[cT W^b_XcP[Ta dSeXSTa P]cP[[Tc PU b^RXP[azS VXeTaT 3TccT bZTa X\XS[TacXS XZZT b^\ T] QTeXSbc WP]S[X]V UaP aTVX^]b_^[XcXZTa]Tb bXST \T] ch_XbZ _z ^_U^aSaX]V UaP PS\X]XbcaTaT]ST ^eTa[¬VTa ^V ^eTabhVT_[TYTabZTa b^\ ZP] bT U^aST[T] X Pc WPeT b_TRXP[XbTaTST b^RXP[azSVXeTaT _z STaTb PUST[X]VTa ?z >ST]bT D]XeTabXcTcbW^b_XcP[ ^V _z 7Ta[Te ^V A^bZX[ST bhVTWdbT WPa \P] dSeXSTc U^a ]h[XV ^V QTb[dccTc Pc bh][XVV­aT b^RXP[azSVXeTa]T eTS Pc bP\[T ST\ X T] ^aVP]XbPc^aXbZ T]WTS ?z ST] \zST ZP] ST e¬aT \TS cX[ Pc _a¬VT ^aVP]XbTaX]VT] PU PaQTYSTc ½ Tc PaQTYST STa T[[Tab _aX\¬ac Ta bchaTc PU STc bd]SWTSbUPV[XVT _Tab^]P[T 8 ST] ]hT bhVTWdb_[P] Ta STa [PVc ^_ cX[ Pc \P]VT ^_VPeTa eX[ bZXUcT W¬]STa EX bZP[ b^\ b^RXP[azS VXeTaT e¬aT ^_\¬aZb^\\T _z \d[XVWTSTa]T ^V \PaZTaT e^aTb Z^\_TcT]RTa bz[TSTb Pc eX ZP] Uz [^e cX[ Pc [­bT ST ^_VPeTa eX Ta V^ST cX[ 5^a STc Z^\\Ta XZZT PU bXV bT[e 3Tc Ta _PaPS^ZbP[c Pc \P] _z STc T]T W^b_XcP[ \T]Ta Pc STc ZP] bePaT bXV Pc b_PaT ST] ]¬bcbXS bcT b^RXP[azSVXeTa e¬Z ½ bP\cXSXV \TS Pc \P] _z Tc P]STc W^b_XcP[ XVT] e¬[VTa Pc dSeXST 3Tc Ta STa X]VT] bP\\T]W¬]V X ½ ^V STc eXaZTa b^\ ^\ ]^V[T W^b_XcP[b[TST[bTa ÀUP\[Ta X Q[X]STÀ ½ \T]b P]SaT c¬]ZTa bXV ^\ ;XVT b^\ ST] cXT]ST RhZ[Xbc c¬]ZcT bXV ^\ ^V U^aQ[Te X]cPZc ^V Ë]·

?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] :

dU/b^RXP[aSV SZ

C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( fff b^RXP[aSV SZ

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

D368E4A03A4BB4A4C <0B:8=4; <060B8=?>BC 83 =A #! '( 0; 74=E4=34;B4) 30=B: B>280;Ao368E4A5>A4=8=6 FFF B>280;A36 3: C;5) & ((

;XVT b^\ X ST] VP\[T Q­a]TbP]V ^\ ST cX b\z RhZ[XbcTa STa U^a WeTac eTab aTSdRTaTb \TS T] bZ¬aTa bhVTWdbT]T WeTac za ]TS _z P]cP[[Tc PU b^RXP[azSVXeTaT 3Tc ePa T[[Tab _z bhVTWd bT]T Pc eX b^\ b^RXP[azSVXeTaT bcPacTST e^aTb _aPZbXb ^V dSeXZ[TST ^b 8 SPV Ta STc Tc PU ST ^\azSTa STa ^UcTbc QTbZ¬aTb ^V _z T]ZT[cT bhVTWdbT eXaZTa STc b^\ ^\ Pc [TST[bTa]T b[Tc XZZT \T]Ta Pc STa Ta QTW^e U^a ^b ?z 6T] c^UcT BhVTWdb WPa \P] TZbT\_T[eXb [XVT b^\ \TS ST cX RhZ[XbcTa ]Tc^_ aTSdRTaTc P]cP[[Tc PU b^RXP[azSVXeTa cX[ T] 3Tc ZP] d]SaT B^RXP[azSVXeTa]T _z W^b_XcP[Ta]T WPa P[cXS b_X[[Tc T] eXVcXV Z^^aSX]TaT]ST a^[[T U^a ST _P cXT]cTa STa WPa WPUc QadV U^a STaTb TZb_TacXbT 1zST _z Q­a]T e^ZbT] ^V ¬[SaT^\azSTc ^V XZZT \X]Sbc X]ST] U^a _bhZXPcaXT] B^RXP[azS VXeTa]T QadVTb b^\ QX]ST[TS U^a ST\ STa WPa \Tbc QadV U^a STc TZbT\_T[eXb ]za \P] Ta Za¬UcaP\c T[[Ta WPa e¬aTc dST U^a Tc caPËZ d[hZZT b^\ eT]STa ^_ ^V ]TS _z cX[e¬aT[bT] U^a P[cXS :^^aSX]TaX]VT] bXZaTa Pc ST] T]ZT[cT Uza ST] bc­ccT ^V WY¬[_ b^\ _zV¬[ST]ST WPa aTc cX[ ^V QadV U^a B^RXP[azSVXeTa]T Ta QX]ST[TSSTc \T[ [T\ ST] _aX\¬aT QTWP]S[X]V _z W^b_XcP[Ta]T ^V ST] X]SbPcb b^\ Z^\\d]Ta]T bZP[ [PeT TUcTaU­[VT]ST


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.