__MAIN_TEXT__

Page 1

5^aTQhVbZX[b\XbbT])

E0=338C 464C6AœB

BCCC4?4AB>= =49C0:

50<8;84A ?o5;D6C

:>;;460 8:A86BI>=4=

5>Aœ;3A405B;oA?o 5>A:4AC6AD=3;06 %

5>AB8=:4A :><<D=4=B8=3B0CB'

<0=64E8; 854;C4=!!

$UTQadPa

!(

"


05<4CC4<A:9>DA=0;8BC

D E 5 S K A R P E : PA LL E Ø R B Æ K

BcaTbbTaXZZTZd]ST]T]ZT[cTb_a^Q[T\ 8T]]hZP\_PV]Tb¬ccTaEXST]RT]cTaU^a0aQTYSb\X[Y­U^Zdb_zbcaTbb_z^UUT]c[XVT PaQTYSb_[PSbTa<T]TaSTa]^VTc]hcd]STab^[T].b_­aVTaeX?P[[TaQ¬ZSTaTaSXaTZc­a X3Tc=PcX^]P[T5^abZ]X]VbRT]cTaU^a0aQTYSb\X[Y­^V­eTabcTP]bePa[XVTU^aZP\_PV]T]

8ZP[STaYTaTbZP\_PV]T¿BcaTbbaP\\TaX]SX eXSdT[c\T]bZP[[­bTbXU¬[[TbbZPQÀ7e^aU^a WTSSTaST]STc. 5^aSXeXaTPVTaTa\TVTcU^abZT[[XVc_zQT[P bcT]STbXcdPcX^]TabzSTaU^abZP[U¬[[TbbZP QTce¬aT\TScX[Pc[­bTSTcSTabcaTbbTaST] T]ZT[cT 7PaeXSPXZZTe¬aTcV^ST]^ZcX[STc. =TY3TcWPaXW­YVaPSe¬aTc[TSTaT]bP]bePa >VSTcTaSTc^Vbz½U^a\T[cbTc<T]eXbZP[ WPeTUPcXSTcWT[TeTYT]ad]Sc½ST]T]ZT[cT Z^[[TVTa]T^V[TSTaT]½U^aPcUz[­bcSTcTU UTZcXec

7e^aU^abZP[eXeXST\TaT. 5^aSXSTQPccT]^\bcaTbbWPae¬aTc_a¬VTc PUPceXWPaWPUccT\\T[XVdZ[PaTSTË]XcX^]Ta _zbcaTbb^VSTaTa\P]VTcX]VSTaTaa­ac XbcaTbbVahST]<T]STcTaeXVcXVcPceXST Pc\P]aT[PcXecbX\_T[cZP]V­aT]^VTceTS PcQ[XeT^_\¬aZb^\_zWe^aSP]\P]bT[e aTPVTaTa

B^RXP[azSVXeTaT]

7ePSca^a8bT[e_zPcZP\_PV]T]eX[¬]SaT. EXWzQTaPcSTceX[¬]SaTSP]bZTa]Tb\zSTPc U^aTQhVVTbcaTbb_z8bcTSTcU^aPcca^PcSTc [XVVTadST]U^aST]T]ZT[cTba¬ZZTeXSSTbz ZP]STc[­bTb½XU¬[[TbbZPQ

0]bePabWPeT]ST1TccX]P?^bc

8BB= '% "dSVXeTbPU 3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^g%( ":QW: CT[TU^]& (( 5Pg""( " ( fffb^RXP[aSVSZ

Q_/b^RXP[aSVSZ ATSPZc­a<TccT4[[TVPPaS \T/b^RXP[aSVSZ 9^da]P[XbcBdbP]?Pd[bT]

;¬b^\ZP\_PV]T]_z 7ePSTaSTaPU]heXST]^\bcaTbbXZP\_PV fffPaQTYSb\X[Y^eXST]SZcaXebT[ ]T]. 0ceXVTa]TeX[WPeTSP]bZTa]TcX[Pcc¬]ZTX Vad]S[¬VVT]STbcaTbb\TZP]Xb\Ta½P[cbz \TccT\^aZ/\PX[SZ WePSV­a\XVbcaTbbTcUaT\U^aXaXbXZ^UPZ c^aTab^\cadb[TaW­YPaQTYSbQT[Pbc]X]V^be AXbXZ^UPZc^aTaQ[XeTa]T\c]^VTcPQbcaPZcSTa ZP]bh]Tbbe¬acPcWP]S[T_z\T]b\TZP]Xb \Ta]TTae^aTbTVT]\zSTPcaTPVTaT_z=za eXU^abczaST\ZP]eX]T\\TaTWP]S[T>VeTS PccPVTSTc^_\TSZ^[[TVTa]TZP]STc\zbZT eXbTbXVPcSTcXZZTTaST]T]ZT[cTSTaWPaTc _a^Q[T\\T]PcSTcTa]^VTcbcadZcdaT[cb^\ WT[TVad__T]bZP[V­aT]^VTceTS

b_/b^RXP[aSVSZ 9^da]P[Xbc1XaVXccTA­aSP\ Qa/b^RXP[aSVSZ :^\\d]XZPcX^]b\TSPaQTYSTa 1XaVXc1PaU^TS QQ/b^RXP[aSVSZ 6aPËbZ3TbXV]T])% fffT]%SZ 5^abXST ?TcTaB­aT]bT]3Pb1daTPd

CahZ3PcPVaPU0d]X]V0B 0]]^]RTa 36<TSXPPb BcdSXTbca¬ST$& #$$:QW: CT[TU^]&!& 5Pg&!&

$$

$%

T_^bc/SV\TSXPSZ oabPQ^]]T\T]c %$ZaX]R[\^\b ;­bbP[V "$Za_a]d\\Ta _[dbU^abT]ST[bT B^RXP[azSVXeTaT]dSZ^\\Ta ! VP]VT^\zaTc

0acXZ[Ta^V[¬bTaX]S[¬VTa

?P[[TaQ¬ZSXaTZc­aX3Tc=PcX^]P[T 5^abZ]X]VbRT]cTaU^a0aQTYSb\X[Y­

XZZT]­SeT]SXVeXbdScahZ U^a^aVP]XbPcX^]T]bW^[S]X]V :^]ca^[[TaTc^_[PV) "% # CahZc^_[PV) #!


0:CD4;C28C0C

¿;PS^bXZZTV[T\\TPcWeTaT]TbcTUhaT bTSST[cX[UP[STaTc[TeT]ST\T]]TbZTb^\ ^UcTWPaT]UP\X[XTPcU^ab­aVT<P]VTZP] WeTaZT]UzSPV_T]VTT[[TaZ^]cP]cWY¬[_ bT[e^\STca^aSTcÀ ATSPZcX^]bbTZaTc¬aB­aT]:dSPW[X DVTQaTeTc0#Âb[TSTa!%YP]dPa

B:8;B<8BB4A7e^aU^a QadVTaeXXZZTaTbb^daRTa _zPcU^aTQhVVTbZX[b\Xb bTa.3TcWPaP[cXSd]SaTc b^RXP[azSVXeTa;XbP 4]VT[QaTRWc5^aTcV^Sc _PaU^aW^[SVPe]TaQzST e^aTbQ­a]e^aTbcaXebT[ _zPaQTYSb_[PSbT]^V e^aTb[XebV[¬ST !

5>A41H664;B4D]VTSTa\^ScPVTa U^aTQhVVT]STU^aP]bcP[c]X]VTaXWYT\ \TcWPa[XVTbz\PbbXeT_a^Q[T\Tab^\ P]QaPVcTd]VTeXbTa]hB58aP__^ac# 34CC4=D<<4A

! # % ' ! % ! !! !$ !% !' $ $!

5T\bZPa_T =heXST]^\d]VTX]SbPcbT] :^ac]hc ?zÌdVcUaPZ^\\d]T] 0aQTYSb[Xe^V<Xc]hTY^Q 6a¬bbTcTaVa­]]TbcSTaWe^a\P]eP]STaSTc <P]VTcPZZTa]TYcX[bc­ccT_Tab^]Ta DS[XRXcTaX]VbZPQTadbXZZTaWTS B^RXP[azSVXeTaXZaXVbi^]T] 3TQPc 3B)=D 3B)ATVX^] 3B):^]cPZc ;TSTa

?o5;D6C=za U^a¬[SaTÌhVcTa cX[T]]hZ^\ \d]TU^aPcd]SVz U^aP]bcP[c]X]VTa ^eTaU^aTcQPa] U^abX]ZTaSTc^UcT X]SVaXQT]'

8:A86BI>=4= ;Pab:Pbcad_ >[TbT]5^abeP aTcb\TbcadcX ]TaTSTb^RXP[ azSVXeTac^VcX[ :P]SPWPa0XaËT[S X0UVWP]XbcP]U^a PcU^aQTaTSTST SP]bZTb^[SPcTa _zST]be¬aT WYT\Z^\bc!

BCCC4?4AB>=4A:d]Z]P_WeTa cXT]STU^a¬[STacX[P]QaPVcTQ­a] WPaST]bc­ccT_Tab^]b^\ST XU­[VT[^eT]WPaZaPe_z $ B>280;Ao368E4A4="8!(

"


Ny viden om unge-indsatsen =hB58aP__^acWPaZ^ac[PVcZ^\\d]Ta]TbU^aQhVVT]STcX[QdS cX[dSbPccTd]VT>VaTbd[cPcTcWPa^eTaaPbZTcU^abZTa]T

0518A68CC4AA30< 5>C>)B20=?8G

D]VTSTa\^ScPVTaU^aTQhVVT]STU^aP]bcP[c ]X]VTaXSTaTbTVTc\X[Y­WPa[XVTbz\PbbXeT _a^Q[T\Tab^\d]VTP]QaPVcdST]U^aWYT\ \Tc BzSP][hSTaT]PUZ^]Z[dbX^]Ta]TXT]]h aP__^acUaP3Tc=PcX^]P[T5^abZ]X]VbRT]cTa U^aET[U¬aSB58¿:^ac[¬V]X]VPUZ^\\d]Ta ]TbX]SbPcb^eTaU^adSbPccTd]VTÀ>VST]WPa ^eTaaPbZTcU^abZTa]TQPVaP__^acT]U^ac¬[[Ta _WSbcdSTaT]STCTPC^aQT]UT[Sc1T]Vcbb^]) 3TcWPa^eTaaPbZTc^bPcSTd]VTWYT\ \TQ^T]STSTa\^ScPVTaU^aTQhVVT]ST U^aP]bcP[c]X]VTaWPabz\PbbXeT_a^Q[T\Ta 3TaTbUP\X[XT\¬bbXVT_a^Q[T\TaTa]^Z[XSc \X]SaTT]SSTP]QaPVcTb\T]cX[VT]V¬[STa STaTbX]SXeXSdT[[T_a^Q[T\Tabc­aaTEXWPeST U^aTbcX[[Tc^bPcSTaeX[[TWPeTe¬aTcT]bc­aaT P]ST[PUd]VT\TSXZZTbz\PbbXeT_a^Q[T\Ta STa\^Sc^VU^aTQhVVT]STU^aP]bcP[c]X]VTa CTPC^aQT]UT[Sc1T]Vcb^]d]STabcaTVTaS^V PcSTaXZZTTa[PeTc]^VT]edaSTaX]VXaP__^a cT]PUWePSSTaTaV^ScT[[TabZXScAP__^acT] TaQTbcX[cPUET[U¬aSb\X]XbcTaXTc^VTaTc[TS XTeP[dTaX]VT]PUP]QaX]VT[bTbaTU^a\T]STa cazScTXZaPUcX!%>VST]WPaP[T]TWPUccX[ U^a\z[PcbZPUUT^eTaQ[XZ^eTaWeX[ZTd]VTSTa \^ScPVTaU^aP]bcP[c]X]VTa^VWeX[ZTU^aP] bcP[c]X]VTaZ^\\d]Ta]TQT]hccTabXVPU4] TVT]c[XVTUUTZc\z[X]VPUSTU^aP]bcP[c]X]VTa Z^\\d]TaXe¬aZb¬ccTaeX[B58Z^\\T\TSX !ST[aP__^acb^\U^aeT]cTbU¬aSXVX[­QTcPU TUcTazaTc

5^ab­VTaPcd]SVzP]QaX]VT[bT CXS[XVTaTWPaeXXZZTeXSbc]^VTc^\SXbbT d]VT\T]]deTSeXWeT\STTaeXeTSWePS STaZPaPZcTaXbTaTaST\^VeXeTSWeX[ZT #

B>280;Ao368E4A4="8!(

U^aP]bcP[c]X]VTaSTQ[XeTacX[QdSc>VSTcX]cTaTbbP]cTTaeXZP]bTPc STWYT\\TQPbTaTSTU^aP]bcP[c]X]VTaXZZTZd]TadScahZU^a_a^Q[T\Ta d]STa^_bTY[X]V\T]PcSXbbTU^aP]bcP[c]X]VTa\TbcVXeTbcX[d]VT\TS \PbbXeT_a^Q[T\Ta3TU^aTQhVVT]STU^aP]bcP[c]X]VTaQ[XeTaXZZTX b¬a[XVcbc^ac^\UP]VQadVcb^\T]cXS[XVX]SbPcbU^abzeX[[TSTa]^Z WPeTe¬aTcT]bc­aaTP]ST[STaWPeSTU¬aaT_a^Q[T\TaU^aZ[PaTaCTP C^aQT]UT[Sc1T]Vcbb^]^VU^acb¬ccTa) <T]STcPcU^aP]bcP[c]X]VTaVXeTbXWYT\\Tc_PbbTa\TVTcV^SccX[ ST]W^[S]X]VeXWPaWTaWYT\\TWe^a\P]U^ab­VTaPcd]SVzP]QaX]VT[ bT^VPc[­bT_a^Q[T\Ta]TXUP\X[XTa]TWeXbSTcZP][PSTbXVV­aT>V STcW¬]VTa\zbZT^VbzV^ScbP\\T]\TSPceXW^b]Tc^_ST]Vad__T d]VTZP]bT[XSc\TaTbcPQX[TUP\X[XTU^aW^[S

:^\\d]TaPaQTYSTaU^abZT[[XVc B58ÂbZ^ac[¬V]X]VTaQ[P]ScP]STcU^aTcPVTc_zQPVVad]SPU! Z^\ \d]TabU^aP]bcP[c]X]VTa^VeXbTaPcSTcTa\TVTcU^abZT[[XVcWe^aSP] PaQTYSTc\TSdSbPccTd]VTTa^aVP]XbTaTc 3Tc\TbcX­YTUP[ST]STTaPcSTaTa\TVTcbc^aU^abZT[_zWeX[ZT cX[QdSZ^\\d]Ta]TQT]hccTabXVPU=^V[TWPaUP\X[XTRT]caTWe^aST cPVTabXVPUP[c^\ZaX]VSTd]VT\T]bP]SaTZ^\\d]TaZ­QTabXVcX[ T]UP\X[XTQTWP]S[Ta^V\zbZTZ]hccTaT]Z^]cPZc_Tab^]cX[=^VTc \­]bcTaTaSTaXZZT\T]STcQTchSTa]^VTcWe^a\P]Q^a8bc­aaT Z^\\d]TaP]eT]STa\P]TZbT\_T[eXbÌTaT_aXePcTU^aP]bcP[c]X]VTa T]SP]SaTbcTSTa<T]XVT]½eXWPaXZZTWTabTc_z^\]^VTcTaQTSaT T]SP]STcbXVTaCTPC^aQT]UT[Sc1T]Vcb^] 3TcT]TbcT^\azSTaP__^acT]QaX]VTaT]ZeP[XcPcXeedaSTaX]V_zTa STd]VTbTV]TedaSTaX]VTaPUU^aP]bcP[c]X]VTa]T 3TaTbWXbc^aXTaU^ac¬[[Ta^b]^VTc^\WePSSTaTaV^Sc^VbZXSc3T bZP[X]SSaPVTbWeXbSTcbZP[eXaZT^Vbh]TbSTbT[ePcT]U^aP]bcP[c ]X]VTaT]V^SXSTTaST\TaTzQ]T^V\^ScPVT[XVT6ad]S[¬VVT]ST WP]S[TaSTc^\PcSTbZP[U­[TbXVP]TaZT]Sc?zbP\\T\zSTWPaSTc QTchS]X]VPcU^a¬[SaT]TTa\TS_zU^aP]bcP[c]X]VT]^VSTcTaU^adS b¬c]X]VT]U^aPcST^_[TeTaSTcb^\T]WY¬[_UPbcb[zaU^abZTaT] Qa/b^RXP[aSVSZ

BTWT[TaP__^acT]_zfffB58SZT[[TaZ^]cPZcCTPC^aQT]UT[Sc 1T]Vcbb^]_zcT[TU^]""#''$


$

0 ]]^]RTa


KORT NY T

ATSXVTaTcPU1XaVXccTA­aSP\Qa/b^RXP[aSVSZ

7YT\[­bT

2 0 0 0 PÅ H E R B E R G I 2 0 0 7 .YETALFRA!NKESTYRELSENVISER ATPERSONER HVERNATIVARINDSKREVETPkETAFLANDETSFOR SORGSHJEMELLERHERBERGER$ETSVARERTILANTALLETAF PLADSER)LžBETAFkRETBENYTTEDEPERSONERSIG AFETFORSORGSHJEMELLERHERBERGIKORTEREELLERLN GERETID4REUDAF½REBRUGEREVARMNDPROCENT AFBRUGERNEHAVDEIKKE VESTLIGBAGGRUND

5>C>)B20=?8G

NYE BØGER

%

DSSP]]T[bT

5^abZ]X]V

1TWP]S[X]V

GRUNDBOG I SOCIALRÅDGIVNING

VIDENS- ELLER EVIDENSBASERET?

BØRN I TERAPI

$ERERLANGTIMELLEMUDGIVELSERSOMDENNE ¯ENGRUNDBOGISOCIALRkDGIVNINGOGSOCIALT ARBEJDE SKREVETAFDANSKEPRAKTIKERE"OGEN SAMLERDANSKOGUDENLANDSKLITTERATUROG FALDERITREDELE&žRSTEDELSTTERFOKUSPk DEETISKE HISTORISKEOGPOLITISKERAMMERFOR FAGET!NDENDELHANDLEROMDEFEMCEN TRALEARBEJDSFORMERISOCIALRkDGIVERARBEJDET 3AGSARBEJDE SOCIALEBEHANDLING AKTIVERING PROJEKTARBEJDEOGLOKALSAMFUNDSARBEJDE 4REDJEDELHARDENMUNDTLIGEOGSKRIFTLIGE KOMMUNIKATIONIFOKUS -EDBOGENžNSKERVISYSTEMATISKATBE SKRIVEMETODEROGASPEKTERISOCIALTARBEJDE GENNEMENkBENOGUNDERSžGENDEPROCESFOR DERVEDATFREMLGGEKOMPLEKSITETENIFELTET SKRIVERFORFATTERNEBLANDTANDETIFORORDET ±3OCIALRkDGIVNINGOGSOCIALTARBEJDE%NGRUNDBOG² AF2IKKE0OSBORG (ELLE.žRRELYKKEOG(ELLE!NTCZAK RED (ANS2EITZELS&ORLAG SIDER KRONER

0OLITIKERNEIDEMOKRATIERVERDENOVERSTILLER ISTIGENDEGRADSPžRGSMkLSTEGNVED OM VELFRDSSYSTEMERNELEVERER HVADOFFENT LIGHEDENFORVENTER OGRETTERBLIKKETMOD DESTIGENDEOMKOSTNINGERTILVELFRD$ET SKABERETBEHOVFORMEREEVIDENSOGVIDEN OMMETODERNEISOCIALTARBEJDE3AMTIDIG BRUGERBkDEPOLITIKERE PRAKTIKEREOGFOR SKEREMEREENDNOGENSINDEFžRBEGREBERNE ³VIDEN´OG³EVIDENS´ NkRDESKALBESKRIVEDEN PRAKSIS DESžGERATOPNkGENNEMFORSKNING "IDRAGYDERNETILDENNEBOGREPRSENTEREREN BREDVIFTEAFHOLDNINGERTILVIDENSBASERETOG EVIDENSBASERETPRAKSIS"OGENERPkENGELSK ±%VIDENCE"ASEDAND+NOWLEDGE"ASED3OCIAL7ORK 2ESEARCH-ETHODSAND!PPROACHESIN3OCIAL7ORK 2ESEARCH²%DITEDBY)NGE-"RYDERUP !ARHUS 5NIVERSITETSFORLAGSIDER KRONER

B>280;Ao368E4A4="8!(

³,žSNINGSFOKUSERETKORTTIDSTERAPI´OGSk KALDET,Ž&4 MEDBžRNBRUGES NkRBžRN OGUNGEHARVANSKELIGHEDER FOREKSEMPEL !$($ AUTISME SEKSUELTMISBRUG TAB TRAUMEROSV ,Ž&4TAGERUDGANGSPUNKTIBARNETSOPLE VELSER OGTERAPEUTENSOPGAVEERATHJLPE BARNETTILATOPDAGEOGUDNYTTEDETSEGNE RESSOURCER$ENNETILGANGERKORTVARIG AKTIV OGHANDLINGSORIENTERETOGMATCHERBžRNS BEHOVFORHANDLINGOGMENINGSFULDHEDFORAT KOMMEVIDERE "OGENLGGERVGTPkPRAKSISOGGIVER EKSEMPLERMEDBESKRIVELSERAFKONKRETE TERAPIFORLžB$ENHENVENDERSIGTILALLE DER BESKFTIGERSIGMEDBžRN SOMHARDETSVRT ±"žRNITERAPI,žSNINGSFOKUSERETKORTTIDSTERAPI² AF )NSOO+IM"ERGOG4HERESE3TEINER $ANSK0SYKOLO GISK&ORLAG SIDER KRONER


KORT NY T

1­a]PUX]SbPccT

FÅR HJÆLP AF FANGE-CD /MKRINGBžRN SOMHARFORLDREI FNGSEL FkRGLDEAFCD´EN±&ARVELTILSLOT TET² DERERBLEVETINDSPILLETIDETNEDLAGTE (ORSENS3TATSFNGSELUNDERLEDELSEAF DAVRENDEORGANIST)NGEBORG,OMHOLT -EDVIRKENDEVAR&ANGEKORET FNGSLETS KIRKEKORSAMTBLANDTANDETSANGERINDEN %STER"ROHUS#D´ENERSIDENSOLGTI EKSEMPLARER)NDTGTENGkRUBESKkRETTIL HJLPTILPkRžRENDETILINDSATTE FžRSTOG FREMMESTBžRNVIAPkRžRENDEORGANISATIO NEN3!6. SOMEROPRETTETAF,INE$AHL +RABSENIFORBINDELSEMEDFNGSLINGEN AFHENDESMAND#D´ENKANKžBESVED +IRKENS+ORSHRI(ORSENS SOMKANKON TAKTESPkHORSENS KIRKENSKORSHAERDK

5>C>)B20=?8G

;TST[bT

BEDRE LEDERUDDANNELSE I DET OFFENTLIGE %NHELTNYMASTERUDDANNELSEIOFFENTLIG LEDELSESERNUDAGENSLYS$ERMEDFkR LEDEREIDENOFFENTLIGESEKTORNYEOG BEDREMULIGHEDERFORATBLIVERUSTETTILAT FžLGEMEDFREMTIDENSKRAVOMATSIKRE BkDEEFFEKTIVSERVICEOGATTRAKTIVEARBEJDSPLADSER-ASTERUDDAN NELSENERETKONKRETRESULTATAFTREPARTSAFTALENMELLEMREGERINGEN OGPARTERNEPkDETOFFENTLIGEARBEJDSMARKED$ERERAFSATIALT MILLIONERKRONERTILATFkDETNYEINITIATIVSATPkSKINNER.kRUD DANNELSENkBNERSEPTEMBER FORVENTESDET ATDEROPRETTES CANYESTUDIEPLADSER ,SMEREOMDENNYEMASTERUDDANNELSEPk WWWSDUDKMASTEROFFENTLIGLEDELSE

En ommer!

?bhZXPcaX

P S Y K I S K S Y G E PA R K E R E S I PENSIONSORDNINGER -ENNESKERMEDPSYKISKELIDELSERTILKENDESISTIGENDEGRADFžR TIDSPENSION SELVOMDERESLIDELSEIKKEERKRONISK$ETVISEREN OPGžRELSEFRA&4&PkBAGGRUNDAFTALFRA!NKESTYRELSEN#IRKA PROCENTAFDEPERSONER DERTILKENDESVARIGFžRTIDSPENSION LIDER AFENIKKE KRONISKSYGDOM&ORkRSIDENUDGJORDEGRUPPEN PROCENT$ETHARMEDFžRT ATMENNESKERMEDENFORBIGkENDE SYGDOMIDAGERERKLRETVARIGTUARBEJDSDYGTIGE&4&MENER AT GRUPPENIHžJEREGRADSKALTILKENDESFžRTIDSPENSIONMEDREVISION %NPENSIONSFORM DERKUNSJLDENTBENYTTESIDAG

JOBCENTER UDLICITEREDE ULOVLIGT SAGER 3VENDBORG+OMMUNEHARTABTFEMSAGERVED"ESKFTIGELSESNV NET FORDIDEUDLICITEREDEENMYNDIGHEDSOPGAVETILETPRIVAT½RMA HVILKETERULOVLIGT$ETBETYDER ATHUNDREDVISAFSAGEROMSYGEDAG PENGEMkSKESKALGENNEMGkSIGEN SKRIVER&YNS!MTS!VIS 3VENDBORG*OBCENTER½KDETPRIVATESELSKAB4UC*OBTILATLAVERES SOURCEPRO½LERISYGEDAGPENGESAGER-ENDETERENMYNDIGHEDSOP GAVE SOMDERMEDIKKEKANUDLICITERES LYDER"ESKFTIGELSESANKE NVNETSAFGžRELSE$ETERFAGFORENINGEN& DERHARANKETDEFEM AFGžRELSERTILNVNET B>280;Ao368E4A4="8!(

&


P├е ямВugt fra

KOMMUNEN =zaU^a┬м[SaT├МhVcTacX[T]]hZ^\\d]TU^aPcd]SVzU^aP]bcP[c]X]VTa^eTaU^aTcQPa]U^abX]ZTaSTc^UcT X]SVaXQT]┬╜ca^Sb_[XVcT]cX[Pcd]STaaTccTST]]hTZ^\\d]TBT]TbcTaSTcbTcXbPVTa]TUaPC┬н]STa^V <^d\T]_a^Q[T\TcZP]\X]X\TaTb\T]TaTZb_Tac 0518A68CC4A┬ЭA30<┬У8;;DBCA0C8>=4=)%

'

3TcbZTcTXC┬н]STabPVT]^V]dTaSTc^Vbz bZTcXbPVT]UaP<^dWe^aT] "zaXV_XVTTa Q[TeTc\XbWP]S[TcPUbX]\^a^VbcTSUPaVT] ]T\├МTaTza)0cT]b^RXP[cQT[PbcTcUP\X[XTSTa Ta[XVTeTSPcUzceP]VbUYTa]TcTcQPa]├МhVcTa cX[T]P]ST]Z^\\d]T?zST]\zSTeX]STa STcXSdST]X]SQ[P]SX]V^VX]SVaXQT]XWeTac UP[SX]ScX[ST]]hTZ^\\d]T[┬мaTaUP\X[XT]Pc ZT]STUzabPcbXVX]SXbPVT]Uza[PeTcST][^e _[XVcXVT┬Т$d]STab┬нVT[bTT[[TaUzaaTPVTaTc _zX]SQTaTc]X]VTaUaP_┬мSPV^VTaSPV_[TYT \┬нSaTT[[TaQTZh\aTST]PQ^Ta<T]ST]cXS UP\X[XTa]TeX]STaZP]e┬мaTZPcPbca^UP[U^a STQ┬нa]STcVzadS^eTa3TceXbTabPVTa]TUaP Q[P]ScP]STcC┬н]STa^V<^d ?a^Q[T\Tc\TSU^[ZSTa├МhVcTa^eTaZ^\ \d]TVa┬м]bTa]TU^aPcd]SVz\h]SXVWTSTa]Tb X]SQ[P]SX]VWPae┬мaTcZT]ScPUSTcb^RXP[T bhbcT\X\P]VTza3TaU^aTa[^eT]_z^\azSTc ^VbzQ[TeTcbcaP\\Tcbz\P]bXST] ((( WPaWPUc_[XVccX[Pc[PeTT]d]STaaTc]X]VUaP ST]T]TZ^\\d]TcX[ST]P]ST]XbPVTaWe^a UaP├Мhc]X]VbZ^\\d]T]edaSTaTaPcTcQPa]WPa QTW^eU^ab┬мa[XVbc┬нccTX├МVBTaeXRT[^eT]b┬Т $!aTS

├МhccTaWeXbSTaTaVad]ScX[PcQTZh\aTbXV ^\TcQPa]bcaXebT[CX[VT]V┬м[Sca^aWd]XZZT P[cXSSTd]STab┬нVT[bTaZ^\\d]Ta]T[PeTaTa ShQSTVzT]ST]^Z 7eXb\P]^\VzT]ST[PeTaT]ShQSTVzT]ST ┬Т$d]STab┬нVT[bTb^\QzSTQhVVTa_z^_ [hb]X]VTa]TUaPST]VP\[TZ^\\d]TX]SSaP VTaaT[TeP]cT]hTd]STab┬нVT[bTa^V[PeTaST] U┬мaSXVX]ST]U^a├ЛaT\z]TSTaZP]SXbbTbPVTa bc^acbTcd]SVzb┬╜Q^acbTcUaPXWT[cb_TRXT[[T cX[U┬м[STWe^aT]UP\X[XTTaXbcP]ScX[Pcb]┬нaT TcbhbcT\3TabZP[\P]dSeXZ[T\Tc^STabz STcWT[[TaXZZTbZTabXVTaWd]^VcX[U┬нYTa) <T]b^RXP[azSVXeTa]TbZP[Z[Pac]^ZWPeT aP\\TacX[Pc[PeTSTccTPaQTYST^VSTcZP] \P]TUcTa\X]\T]X]VbXZaT_zc^\zSTa 3T[beTSPcU┬н[VTSTaTc]X]Vb[X]YTa3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VWPabPcU^abPVbcP[X UP\X[XTbPVTa^VST[beTSPcb┬нaVTU^aPcSTaTa aTbb^daRTaX^aVP]XbPcX^]T]b^\b^RXP[azSVX eTaT]ZP]ca┬мZZT_zXSXbbTbPVTa>VbT[e^\ T]ST[Z^\\d]TaWPaaTccTcX]S\TSbPVbcP[ V┬м[STaSTcb[TcXZZTXP[[TZ^\\d]TaPcST UPV[XVTaP\\TaU^aPcPaQTYST\TSQ┬нa]T UP\X[XTbPVTaTaV^ST]^ZbXVTa:PaX]:X[STSP[

BTaeXRT[^eT]V^S]^Z

<^dbPVT]b_TRXT[

8U┬н[VT:PaX]:X[STSP[[TZc^aXb^RXP[cPaQTYST eTS0P[Q^aVD]XeTabXcTcTaaTV[Ta]TXBTaeXRT [^eT]V^ST]^Z>VSTcTa^VbzWT]STbX]ScahZ PcZ^\\d]Ta]TTa\TVTc^_\┬мaZb^\\T _zPc[PSTd]STaaTc]X]VTaU┬н[VTUP\X[XTaSTa

BT]TbcTa0P[Q^aV:^\\d]TZ^\\TcX\TSX Ta]Tbb┬нVT[hb_zVad]SPUST] "zaXVT_XVT UaP<^db^\bhbcT\PcXbZQ[Te\XbWP]S[TcPU bX]\^a^VbcTSUPa8Z^\\d]T]\T]Ta\P]Pc bPVT]ePabzb_TRXT[PcUP\X[XT]b├Мhc]X]VXZZT

B>280;Ao368E4A4="8!(

TazabPVcX[PcSTcePaTSTbz[┬м]VTU┬нa_XVT] Q[TeUYTa]TcUaPWYT\\Tc<T]]dWPa\P] QTSc^\PcUz[PeTcT]TZbcTa]d]STab┬нVT[bT PUbPVbU^a[┬нQTcb^\bZP[ZPbcT[hb^eTaWePS Z^\\d]T]VY^aST^V^\]^VTcQdaSTe┬мaT VaTQTcP]STa[TSTbP]U^ac┬м[[TaZ^]c^aRWTU X5P\X[XT^V1TbZ┬мUcXVT[bTbU^aeP[c]X]VT]b YdaXSXbZTZ^]c^a0[[P]AP\bVPPaS) 9TVZP]XZZTVzXSTcP[YTa^\STcZ^]ZaTcT U^a[┬нQ\T]YTVZP]S^VbXVTPc\P]bZP[[TST \TVTc[┬м]VTU^aPc├Л]STT]bPVSTaTabz eT[QTbZaTeTc^Vbzc┬мcUd[Vcb^\ST]]T>V ]dWPaeXY^QTb[dccTcPc[PeTT]TZbcTa]d] STab┬нVT[bTbz\zeXbTWePSST]Z^]Z[dSTaTa <T]b^\e^aTbazS\P]SWPae┬мaTcUaT\\T \TS^Vb^\STc^VbzZ^\UaT\XaTccT]WPa UP\X[XT]WTae┬мaTcdca^[XVShVcXVcX[Pcb]hST \h]SXVWTSTa]T^eTaT]QaTSZP\1[P]Sc P]STc├ЛZUP\X[XT]Y^STc_bhZXPcaXbZTbhbcT\ cX[PcbcX[[TT]0373SXPV]^bT_zSPccTaT] b^\_bhZXPcTaT]caPZcX[QPVTTUcTaPcbPVT] QTVh]ScTPcad[[TU^aSXSTceXbcTbXVPcSTc X]cTcWPeST_zbXVU^aZ[PaTaWP] 7T[ceX[0[[P]AP\bVPPaSS^VXZZTPUeXbTPc ]^VTcaXbXZTaTaPcVzVP[c]zaT]UP\X[XT├МhccTa cX[T]]hZ^\\d]TWe^aX]VT]ZT]STaST\ =za\P][PeTabZXUcQzSTX]cTa]cXT]Z^\ \d]T\T]^VbzZ^\\d]Ta]TX\T[[T\ZP]STc QzSTe┬мaTV^Sc^VbZXSc6^ScU^aSX\P]ZP] bTbPVT]\TS]hT┬нY]TWeX[ZTc]^V[TVP]VTTa ]^VTcP[[TeX]STaeTS\T]^VbzbZXScU^aSX \P]XZZTTabzc┬мc_z_a^Q[T\Tc<P]bh]Tb


:PaX]:X[STSP[[TZc^aXb^RXP[c PaQTYSTeTS0P[Q^aVD]XeTabXcT

0[[P]AP\bVPPaS 0P[Q^aV:^\\d]T

\P]bZP[bZPQTbXcTVTcbP\PaQTYST\TSUP\X [XT]bXcTVTcQX[[TSTPUbXcdPcX^]T]^VSTaeTS aXbXZTaTa\P]PcUP\X[XT]ZP]eX]STcXS^VbzX bPVTaWe^aSTcTa\TVTcZaXcXbZbXVTaWP]

:^\\d]Ta]TQTSaT 8U­[VT>[T?PbbU^a\P]SU^a5^aT]X]VT]PU B^RXP[RWTUTaX3P]\PaZTaZ^\\d]Ta]TQ[T eTc\TVTcQTSaTcX[PcQadVTSTX]U^a\PcX^]Ta STUzaUaPP]SaTZ^\\d]Ta^VSTaU^aTaSTa bX\_T[cWT]U¬aaTbPVTaSTaVzaVP[c 3TcTabT[eU­[VT[XVbe¬acPcbczUPbc_zPc ]^VTcVzaV^Sc]zaSTaTaZ^]ZaTcTTZbT\ _[Ta_zPc]^VTcXZZTTaVzTcV^Sc\T]YTV ca^aZ^\\d]Ta]TTaQ[TeTc\TVTcQTSaTcX[ PcQadVTSTX]U^a\PcX^]TaSTUzaUaPP]SaT Z^\\d]Ta^VSTa\TSU^ab¬ccTST][X]YTSTa P[[TaTSTTa[PVcBzQPaTSTcPcSTaU­[VTa T]d]STaaTc]X]V\TST]bPVUzaP[Pa\Z[^Z ZTa]TcX[PcaX]VT3TcTa]^VTceXTa\TVTc ^_\¬aZb^\\T_zXZ^\\d]Ta]T^VbzWTaX A­S^eaT^VYTVbh]Tb^VbzeXTaV^STcX[Pc aTPVTaT_zSTc5zaeXT]d]STaaTc]X]V^\Pc T]Z^\\d]TWPa\zccTcPUQahSTU^aP]bcP[c ]X]VTaU^aSXT]UP\X[XTTaÌhccTcU^acb¬ccTa eXWe^aSTb[P_>VeXQadVTabT[eU­[VT[XVST cX]VST]P]ST]Z^\\d]TTa]zTcUaT\cX[ bXVTa>[T?Pbb <T]WP]d]STabcaTVTa^VbzPcbPVTaSTa WP]S[Ta^\\T]]TbZTaZP]e¬aTZ^\_[XRT aTST^VcXcTabP]SWTST]XZZTT]chSXV BT[e^\T]d]STaaTc]X]VQ[XeTacPVTc\TVTc

P[e^a[XVcZP]STce¬aT\P]bZ­]]TaP]STa [TSTbXST]P]ST]Z^\\d]T3TaZP]^Vbz e¬aTdT]XVWTSXQ­a]T^Vd]VTdSeP[VTc=za STaTacP[T^\bZ­]\z\P]eXSTPcSTaXZZT P[cXSeX[Q[XeTbZ­]]TcWT[cT]b>VSTaTaTc P]STcSX[T\\P5^aWeXbeXbZP[e¬aTbzc¬c_z UP\X[XTa]TPceX^_SPVTaWePSSTabZTaX]ST QPVe¬VVT]T^eTabZaXSTaeX]^V[TP]SaTQPa aXTaTa>VSTcbZP[eXV­aT^bZ[Pac0c_aXbT] U^aPcbchaZTSXbbTQ­a]Ta\TaT^eTaezV]X]V UPbcb[za>[T?Pbb

?zcXSTPc[­UcTUPV[XVWTST] :PaX]:X[STSP[bh]TbXZZTSTaTaVad]ScX[Pc QTZh\aTbXV^\^eTaezV]X]VSPWd]\T]Ta T]ShQSTVzT]ST’$d]STab­VT[bTTaT] ]Pcda[XVU­[VTPUT]d]STaaTc]X]V^\TcQPa]b caXebT[<T]Wd]\T]TacX[VT]V¬[SPcb^RXP[ azSVXeTa]TbZP[dSSP]]TbcX[^_VPeT]\TSPc Vzc¬c_zUP\X[XTa]T ?^[XcXZTa]TWPaX\P]VTzaU^ab­VcPc^aS]T _a^Q[T\Ta]T_zSTcWTa^\azSTeTSPcbcaP\ \T[^eVXe]X]VT]\T]]dTaSTc_zcXSTPc\P] [­UcTaUPV[XVWTST]BzdS^eTaPcaP\\Ta]T bZP[e¬aTX^aST]QdaSTSTae¬aTTcZaPe^\ T]b_TRXP[XbTaTceXSTaTdSSP]]T[bTbz\P] UzaTcbP\b_X[\T[[T\cT^aX^V_aPZbXb3TceX[ W­Y]TZeP[XcTcT]PUSTcPaQTYSTSTdSU­aTa \TSQ­a]TUP\X[XTa]T^VSTceX[bP\cXSXVV­aT STc\TaTPccaPZcXecPce¬aTXY^QQTcbzU¬aaT eX[ÌhVcTSTaUaPbXVTaWd]

>[T?PbbU^a\P]SU^a 5^aT]X]VT]PUB^RXP[RWTUTa X3P]\PaZ

Qa/b^RXP[aSVSZ B>280;Ao368E4A4="8!(

(


ARBEJDSLIV

ATSXVTaTcPUCX]P9dd[APb\dbbT]cYa/b^RXP[aSVSZ

STRE SS RAMMER DIG! $ETERVIGTIGTATFkFORTALT ATSTRESSRAMMERINDIVIDUELT MENSKAL LžSESIFLLESSKAB3TRESSHANDLERALTIDOM ATDENENKELTEOPLEVEREN UBALANCEMELLEMKRAVENE EGNERESSOURCEROGEGNEFORVENTNINGER 3TRESSKANDERFORHkNDTERESVEDATGENSKABEDENBALANCE&ORDENEN KELTEVILDETOFTEHANDLEOM ATNEGATIVEFORVENTNINGERSKALVENDESTIL POSITIVEFORVENTNINGER MENDETKANKUNSKE HVISALLE¯OGSkLEDELSEN ¯ERMEDTILATSKABEGODERAMMER 3kDANSIGER0ALLEŽRBK DIREKTžRI$ET.ATIONALE&ORSKNINGSCEN TERFOR!RBEJDSMILJž OMINDHOLDETIENNYKAMPAGNEOMSTRESSOG TRIVSELPkOFFENTLIGEARBEJDSPLADSER SOMBLEVSKUDTIGANGIMIDTENAF JANUAR ,SMEREOMKAMPAGNENPkWWWARBEJDSMILJOVIDENDKUNDERNYHEDER 5>C>)B20=?8G

mit NYE job

Fra: PsykiatriFonden Til: Studenterrådgivningen på Københavns Universitet Amager

NANNA BOYSEN, 37 ÅR =HC9>1)

((&)DSSP]]TcUaP3B7oaWdb !)DSSP]]Tcb^\RP]SbRXT]cb^R !!!)D]STaeXbTaX_bhZ^[^VX_bhZXPcaX^V b^RXP[UPV_zB^RXP[^Vbd]SWTSbbZ^[T]XAP]STab !!!$)ATePRT]caTcX:­QT]WPe] !$!&)D]STaeXbTa_zB^RXP[^VBd]SWTSb bZ^[T]X:­QT]WPe] !&!')?bhZXPcaX5^]ST]bcT[TU^]azSVXe]X]V !')BcdST]cTaazSVXe]X]VT] !#!%)4UcTadSSP]]T[bTX38B?D:Z^]bd [T]cdSSP]]T[bTXbhbcT\XbZ\Tc^ST

Dit NYE job Har du skiftet arbejde for nylig, og har du noget, du gerne vil fortælle i den anledning – måske bare fordi du er glad for det, så send en mail til: redaktionen@socialrdg.dk

 B>280;Ao368E4A4="8!(

Af Birgitte Rørdam

. 7ePSËZSXVcX[Pcb­VTY^QQTcXBcdST]cTaazS . 7ePSb¬ccTaSd\Tbc_aXb_zeTSPce¬aT

VXe]X]VT]. 9TVWPaP[cXSVTa]TeX[[TcPaQTYST\TSd]VT ^VSTaTb_a^Q[T\TaQ[P]ScP]STcX]b_XaTaTc PUST]\zSTCaX]T1ah[SPaQTYSTa_z3TaU^a WPeSTYTVVT]]T\[¬]VTaTcXSW^[Sc­YT\TS bcX[[X]VTaXazSVXe]X]VT]^VSPSTabzQ[TeT] [TSXVËZYTVST] . 7e^aSP]TaeXaZT[XVWTST]XSXc]hTY^Q.

b^RXP[azSVXeTa. 3TcTa]^ZPcb^RXP[azSVXeTadSSP]]T[bT]TaT] VT]TaP[XbcdSSP]]T[bT3T]WPaVXeTc\XVX]S bXVcX\P]VT^\azSTa^VbP\\T]W¬]VTb^\ YTVeX[Zd]]Te¬[VTPcU^aShQT\XVX\T]ST] WPa^VbzVY^acPcYTVWPaUzTcT]U^abczT[bT U^aWe^aU^ab^RXP[T_a^Q[T\Ta^_bcza

. 7ePSb¬ccTaSd\X]Sbc_aXb_zeTSPce¬aT 3TaTa\P]VTbcdSTaT]STSTaWPaVP]bZT b^RXP[azSVXeTa. bc^aT_a^Q[T\Ta^V\XcY^QTaPcWY¬[_TST\ =za\P]TaXT]bXcdPcX^]We^a\P]bZP[U^aeP[ bzSTZP]Q[XeT_zbcdSXTc9TVWPacT[TU^]azS cTT][^eVXe]X]V\P]Ta\TVTcdT]XVX VXe]X]V^VbP\cP[TU^a[­Q\TSbcdSTaT]ST STaWPa_bhZXbZT^VT[[Tab^RXP[T_a^Q[T\Ta . 7ePS[PeTaSd^\$za. >VYTVZ­aTaVad__Ta\TSbcdSTaT]ST\TS BP]Sbh][XVeXbTaYTVbcPSXVXazSVXe]X]VT] TZbP\T]bP]Vbc^VbcaTbb=^V[TVP]VTZP] U^aWTaTa\P]VTdSU^aSaX]VTa^V\zbZT\TS YTVWY¬[_TU^[ZeXSTaTQPaTeTST]T]ZT[cbP\ ]^VTcd]STaeXb]X]VeTSbXST]PU9TVc¬]ZTa cP[T]^V[TVP]VTWT]eXbTaYTVcX[P]SaTT[[Ta _z]^V[TPUST^\azSTaYTVeTSb¬a[XV\TVTc ZP[STaST\X]S\T]YTVWPabc^acbTcP[cXST] ^\b^\_bhZ^[^VX_bhZXPcaX^Vb^RXP[UPVT[[Ta ^_[TeT[bTPUPcYTVZP]WY¬[_TU^[Z ]hT^\azSTaYTV\zcX[TV]T\XV


ARBEJDSLIV

ÀEXWPa_[PZPcTa^__TXQhT]^VXQX^VaPUT]eXbTbT]Ë[\ \TS\TSPaQTYSTaTSTaU^ac¬[[Ta^\STcV^STeTSSTaTb PaQTYSTEXZP]bT[TSTaT^VP]bPccTaTccTahVVT]^V e¬aTbc^[cTPUSTaTbX]SbPcbXA^bZX[ST:^\\d]TEXTa XUd[SVP]V\TSPcUzQdSbZPQTcdSÀ He^]]T1Pa]W^[ScSXaTZc­aU^aA^bZX[STZ^\\d]T]b7APUST[X]V^\ QaP]SX]VPUZ^\\d]T]X^UUT]c[XVWTST]b^\T]PccaPZcXePaQTYSb_[PSb :X[ST)B¬]SPVbPeXbT]

DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS (VERTkRKkRER'REAT0LACETO7ORK )NSTITUTEDENBEDSTEARBEJDSPLADS I$ANMARKOGIANDRELANDE VERDENOVER INDENFOR¾EREKATEGO RIER BLANDTANDETBEDSTEOFFENTLIGE ARBEJDSPLADS!LLEORGANISATIONER MEDMEREENDMEDARBEJDEREKAN DELTAGE3IDSTEkRDELTOGDANSKE ARBEJDSPLADSERIUNDERSžGELSEN(ER KOM(ADERSLEV+OMMUNES"ORGER SERVICEPkENPLADS ,SMEREPkWWWGREATPLACETOWORKDK

ST R E S S PÅ K O RT "RANCHEARBEJDSMILJžRkDETHARUDVIKLETETHFTEMEDTI KORT DERMEDETGLIMTIžJETKANVREMEDTILATSTTE STRESSPkDAGSORDENENPkARBEJDSPLADSEN+ORTENE SLkRNEDPkCENTRALEMEKANISMERIFORHOLDTILATBLIVE BEDRETILATSTRUKTUREREARBEJDETOGUNDGkMULIGE STRESSSITUATIONER +ORTENEKANENTENBESTILLESSOMFYSISKEKORTELLER HENTESELEKTRONISKGRATIS -ANKANOGSkSENDEET KORT DERPASSERTILENKOLLEGA ELLERVENPkEMAIL FACEBOOKOG LIGNENDE3EKORTENEPk WWWARBEJDSMILJOWEBDK4RIVSEL3TRESS +ORTENEKOSTERKRONERPRHFTE !RBEJDSPLADSERINDENFORDETOFFENTLIGE KONTOROMRkDEOGI½NANSSEKTOREN KANFkTILSENDTGRATISEKSEMPLARERAF KORTENE3KRIVTIL,ARS"ECK !RBEJDSMIL JžSEKRETARIATETPkLUB BARDK

5>C>)B20=?8G

N U L R Ø V H U L L E R , TA K !

±.kkH DERVARDUNOKDYGTIG HVA²ELLER±$ULIGNERNOGET KAT TENHARSLBTMEDIND² 3kDANKANENTYPISKKOMMENTARFRAENRIGTIG³LEDSTODDER´Pk JOBBETLYDE$E¾ESTEHARSIKKERTMžDTUBEHžVLEDEPERSONER ENTENPRIVATELLERPkARBEJDSPLADSEN¯DERBEVIDSTHARTILHENSIGT ATPILLEANDRENED/GDENNEDLADENDEHOLDNINGKANžDELGGE BkDESTEMNINGENPkJOBBETOGSAMARBEJDETMELLEMKOLLEGER $ERFORHARFORFATTERENTILBOGEN±.ULRžVHULLER REGLEN² 2OBERT) 3UTTON LAVETENLISTEMEDIDEERTILATSLIPPEAFMEDDE³LEDESTOD DERE´,SDENPkBUSINESSDK

STODDERENS KENDETEGN   

0ERSONLIGEFORNRMELSER )NVASIONAFANDRES±PERSONLIGERUM² 5OPFORDRETFYSISKKONTAKT 4RUSLEROGINTIMIDERING SkVELVERBALESOMNONVERBALE ±3ARKASTISKEVITTIGHEDER²OG±DRILLERIER² DERBLOTTJENERTILAT OVERBRINGEFORNRMELSER 3žNDERLEMMENDEE MAIL BOMBARDEMENTER 3TATUSKLASK HVORHENSIGTENERATYDMYGEOFFERET )RETTESTTELSEIANDRESPkHžRELLER§STATUSFORRINGENDE¦ RITUALER 5FORSKAMMEDEAFBRYDELSER 4VETUNGEDEANGREB 4RUENDEBLIKKE !TBEHANDLEFOLK SOMOMDEERLUFT B>280;Ao368E4A4="8!(


Græsset er grønnest, der hvor man vander det 7e^aU^aQadVTaeXXZZTaTbb^daRTa_zPcU^aTQhVVTbZX[b\XbbT½[XVTb^\eXV­a\TSP]SaT[XebbcX[bbhVS^\ \T.3TcWPaP[cXSd]SaTcb^RXP[azSVXeTa;XbP4]VT[QaTRWc5^aTcV^Sc_PaU^aW^[SVPe]TaQzSTe^aTbQ­a] e^aTbcaXebT[^VX]SbPcb_zPaQTYSb_[PSbT]½^V\TbcPUP[ce^aTb[XebV[¬ST 05C8=09DD;A0B<DBB4=“5>C>)?4C4ABA4=B4=30B1tA>

=zae^aTbVP\[TQX[bXVTa\¬aZT[XVT[hST Z^\\TaST]_ze¬aZbcTS>V]zaeX]SdTa]T TabzQTbZXScTPc\P]XZZTZP]bTdSPUST\ _dSbTaeXST\<T]]zae^aTb_PaU^aW^[S T[[Ta¬VcTbZPQZ]PbTa½WePSV­aeXbz.>UcT XZZTbz\TVTcZ^]bcPcTaTab^RXP[azSVXeTa^V UP\X[XTR^PRW;XbP4]VT[QaTRWc>eTabZ^e>V STcd]SaTaWT]ST =zae^aTb_PaU^aW^[SUd]VTaTaV^ScUd]VT aTaeX^VbzbT[eV^ScEXWPabc­aaT^eTabZdS eXUzabd]STaT^VV[PSTaTQ­a]b^\caXeTb X]S[¬aTaQTSaTXbZ^[T]^VWPe]TaXU¬aaTZ^] ÌXZcTa\TSZP\\TaPcTa^V[¬aTaTBzSTaU^a d]SaTaSTc\XV½^Vbz_zbP\Ud]Sb]XeTPd½ We^aU^aeXXZZT_aX^aXcTaTaW­YTaTPcU^aTQhVVT bZX[b\XbbTa

1PV[P]STcbZP[e¬aTX^aST] ;XbP4]VT[QaTRWc>eTabZ^eWPaX\P]VTza PaQTYSTc\TSUP\X[XTaT[PcX^]Tab^\bT[e

B:8;B<8BB4A830=<0A: “ 3P]\PaZ[XVVTa_zUT\cT_[PSbT]X4DÂbbZX[b \XbbTbcPcXbcXZ “ 5aP (((!$TaP]cP[[TcPUbZX[b\XbbT bcTVTcUaP "$cX[ $"^\zaTc “ 8ÌTaTT]S PUbZX[b\XbbTa]TTaSTa Q­a]X]e^[eTaTc “ 7eTacUYTaSTQPa]X3P]\PaZQ^aXZZTbP\ \T]\TSQTVVTSTaTbU^a¬[SaT :X[ST)3P]\PaZbBcPcXbcXZ^V<¬SaTWY«[_T]

! B>280;Ao368E4A4="8!(

bc¬]SXVR^PRW^Vb^RXP[azSVXeTa8]cTaTbbT] U^aÁSTcV^ST_PaU^aW^[SÂQ[TeU^aP[e^aePZc SPWd]^V¬VcT\P]ST]bT[eePa_zZdabdbX _PaU^aW^[STcbZ^\\d]XZPcX^]BXST] ((%WPa Wd]Q[P]ScP]STcd]STaeXbcP]SaT_PaXPcQ[XeT QTSaTcX[PcZ^\\d]XZTaT^V[­bTZ^]ÌXZcTa BzWd]eTSV^ScWePSSTaZP]bZTWeXb\P] U^a[¬]VTXV]^aTaTaSTb\zb_a¬ZZTaX_PaU^a W^[STc>VWd]WPabTcWePSSTcZP]V­aTU^a e^aTb[XebV[¬STZ¬a[XVWTS^VcaXebT[^Vbz_z PaQTYSb_[PSbT]]zaeXcPVTae^aTb_PaU^aW^[S P[e^a[XVcBzSTcQ­aeXV­aT½^\XZZTP]STc U^ae^aTbQ­a]bbZh[S\T]TaWd] 3TaTa[PeTc\P]VTP\TaXZP]bZTd]STab­ VT[bTa^\_PaU^aW^[STcbQTchS]X]VU^aQ­a]b caXebT[3TS^Zd\T]cTaTaXZZT^eTaaPbZT]ST PcY^QTSaTU^a¬[SaT]TUd]VTaTaY^QTSaT caXeTbQ­a]T]T1­a]^QbTaeTaTa^VX\XcTaTa U^a¬[SaT]TbPSU¬aS^VSTQ[XeTadcahVVT^V QP]VT]zaUP\X[XT]cadTbPUQadSca¬ZZTabXV X]SXbXVbT[eWPe]TaXZ^]ÌXZcTa\TSZP\\T aPcTa^be ETSPccPVTWz]S^\ST]dcahVWTS^VUahVc b^\U^a¬[SaT]Tch_XbZ^VbzbT[e\¬aZTa Q[XeTaSTV^STa^[[T\^ST[[TaU^aSTaTbQ­a] _^X]cTaTa;XbP4]VT[QaTRWc>eTabZ^e) 7eXbU^a¬[SaT]T[¬aTaPcZ^\\d]XZTaT_z T]P]TaZT]ST]ST^VaTb_TZcUd[S\zST[¬aTa STaTbQ­a]STc^Vbz8SPVQ[XeTaSTaQadVc P[cU^a\P]VTaTbb^daRTa_zZ^]ÌXZcTa^V \^Q]X]VXbZ^[Ta]TXbcTSTcU^a_zX]S[¬aX]V >V\P]VTQ­a]WPe]TaX_a^Q[T\Ta\XbQadV^V ZaX\X]P[XcTc]Tc^_U^aSXUP\X[XTU^aW^[ST]TWPa e¬aTcU^aZ^]ÌXZcUh[ScT^Vbe¬aTBzSTaU^a

\T]TaYTVPcbZX[b\XbbTU^aTQhVVT[bT^VbzWPa T]bc^abP\Ud]Sb\¬bbXVQTchS]X]V ;XbP4]VT[QaTRWc>eTabZ^ee^eTacX[\TSST] _zbcP]SPcbZX[b\XbbTU^aTQhVVT[bTeX[[Tb[z _^bXcXecXVT]]T\X_zPaQTYSb_[PSbT] =zaeXUd]VTaTaXe^aTb_PaU^aW^[SWPaeX ^Vbzbc­aaT^eTabZdS_zPaQTYSTcEXQ[XeTa XZZTbzWdacXVcbcaTbbTST^VbhVTbzYP½_z ST]\zSTca^aYTV^VbzPcSTceX[VXeT\X]SaT bhVTUaPe¬a^Vbc­aaTcaXebT[_zPaQTYSb_[PS bTa]TbXVTaWd]^V^_U^aSaTaXb¬aZ^[[TVTa]TX U^aeP[c]X]VTa]T[P]STc^eTacX[Pcb_XSbT­aTa) =Tc^_b^RXP[azSVXeTa]TPaQTYSTaY^_zTc TZbcaT\c_aTbbTc^\azST\TSe^[Sb^\\T QT[Pbc]X]VTa^VZaPeBzWeXbXZZTQPV[P]STc Ud]VTaTaV^Sc]^Zca^aYTVXZZT\P]XSTc [P]VT[­QWPa^eTabZdScX[PcPaQTYSTXbzQT[P bcTcTcUT[cdST]PcVz]TS\TSÌPVTc

7e^abe¬acZP]STce¬aT. Za^]Tabb_­aVb\z[TcTabz)7e^aU^a Q^]TabcPcXbcXZZT]dS\TS^\ZaX]V $ bZX[b\XbbTaWeTacza.7e^aU^aV­aeXXZZT]^VTc eTSe^aTbbZaP]cT]STUP\X[XT[XeU­aSTcVza VP[c. 9TVca^a\TbcSTcWP]S[Ta^\caPSXcX^]Ta EXWPaXZZT½\^SbPcU^aTZbT\_T[P\TaXZP ]Ta]T½ST]bc^aTU^Zdb_zÁSTcV^ST_PaU^a W^[SÂ7eXbeXQ[XeTaU^achZZTT[[TaQTVh]STaPU W^bcT_zVad]SPUb\­VTa]TcPQTaeX^bT[[Ta W^[STa^_\TSPcahVT3T]bP\\TcaPSXcX^] U^aWP]S[X]VWPaeXXZZTWT[cT]S]d]zaSTc V¬[STae^aTb_PaU^aW^[SbePaTa;XbP4]VT[ QaTRWc^VU^acb¬ccTa)


7eXbU^a¬[SaT]T[¬aTaPcZ^\ \d]XZTaT_zT]P]TaZT]ST]ST^V aTb_TZcUd[S\zST[¬aTaSTaTb Q­a]STc^Vbz8SPVQ[XeTaSTa QadVcP[cU^a\P]VTaTbb^daRTa _zZ^]ÌXZcTa^V\^Q]X]VXbZ^[Ta ]TXbcTSTcU^a_zX]S[¬aX]V>V \P]VTQ­a]WPe]TaX_a^Q[T\Ta \XbQadV^VZaX\X]P[XcTc]Tc^_ U^aSXUP\X[XTU^aW^[ST]TWPae¬ aTcU^aZ^]ÌXZcUh[ScT^Vbe¬aT bXVTa;XbP4]VT[QaTRWc>eTabZ^e b^\TcPaVd\T]cU^abZX[b\XbbT U^aTQhVVT[bTB>280;Ao368E4A4="8!(

"


1;o1>6 ;XbP4]VT[QaTRWc>eTabZ^e#%za “ >_adSSP]]Tc\TaZ^]^\X_Tab^]P[TdSeXZ[X]V “ DSSP]]Tcb^RXP[azSVXeTaUaP3T]b^RXP[T7­YbZ^[TX:­QT]WPe]X ((" “ B^RXP[azSVXeTaXA­S^eaT:^\\d]Tb1­a]TUP\X[XTPUST[X]VXTcza “ :^]bd[T]cX0bc\P0[[TaVXU^aQd]STc^V:a¬UcT]b1TZ¬\_T[bT “ BT[ebc¬]SXVb^RXP[azSVXeTaX! “ <TSbcXUcTaPU5^aT]X]VT]PU?a^UTbbX^]T[[TBc­ccT_Tab^]Ta “ <TSbcXUcTaPUeXZPaQdaTPdTc:PeP[TaXTcU^ab^RXP[azSVXeTaT “ CaTzaXVce¬aUPV[XVdSSP]]T[bTXbhbcT\XbZcT^aX^V\Tc^STUaP38B?D: “ 2TacXËRTaTc?A4?X]bcadZc­a?aTeT]cX^]P]SAT[PcX^]bWX_4]WP]RT\T]c ?a^VaP\½Tc_¬SPV^VXbZZ^\\d]XZPcX^]be¬aZc­YU^a_Pa “ DSSP]]Tc[XUT^VQdbX]TbbR^PRWW^bB^ËP<P]]X]V “ 3aXeTaXSPVbX]TVT]eXaZb^\WTS2^PRWX]V!d\TSb_TRXP[TX_Pad]VT^V UP\X[XTabP\c?A4?ZdabTaU^a_Pa “ 6XUc\TSST]bP\\TVT]]T\!!za^V\^acX[c^bc^aTQ­a] ;«b\TaT_zfffR^PRWX]V!dSZ

U^aTcV^Sc^VcahVcUd]SP\T]ceT[bT]TaPc UzU^ZdbcX[QPVT_zST_^bXcXeTTVT]bZPQTa W^bWX]P]ST]^V_zPcbZPQTT[[TaVT]bZPQT eT]bZPQTcX\T[[T\^bbXVTa;XbP4]VT[QaTRWc >eTabZ^e 4cP]STceXVcXVcQdSbZPQTaPcZ¬a[XVWTST] bZP[_[TYTb½WT[TcXST]B^\]hU^aT[bZTSTTa eXeTaST]b\TbcaTcX[STc\T]b^\cXST]Vza ^VVPbbT]VzaPUQP[[^]T]QTVh]STacX]VT]T PceXb]T 6a¬bbTcTaVa­]]TbcSTaWe^a\P]eP]STa STc3TcTa\TVTcT]ZT[c7eXbeXWPaU^acaPe[c \TSP[c\d[XVcP]STc^VXZZTUzaeP]STce^aTb Va¬b_[¬]TVzaSTcVP[c_^X]cTaTaWd]^V P]QTUP[Ta]^V[TbX\_[T­eT[bTa) 7^[SWX]P]ST]XWz]ST]VzT][P]VcdaUz b]PZZTccPVT]fTTZT]SdST]Q­a]b[dZU^a ÌX\\TaZPbbT]^Vb\¬ZQT]T]T^_XWeTabX] T]STPUb^UPT]^Vb]PZ\TSWX]P]ST]5X]SU­ [T[bT]PUZ¬a[XVWTSUaT\XVT]7dbZWePSSTc ePa8UP[ScU^aW^bWX]P]ST]3TcTaQPaT\TS B\¬ZQT]T]T^_Xb^UPT]^Vb]PZ PcZ^\\TXVP]V7eXbSTaQPaTTaT][X[[TV]Xbc 7ePSTaSTcbzeXZP]V­aT]zaeXVTa]TeX[. cX[QPVTZP]\P]V^ScaTccT^__zSTcb^\Ta 1dSbZPQTcTaU­abc^VUaT\\TbcPcSTcWeTa ZT]QTW­eTaPcZ^bcTZPbbT]T[[Tae¬aTb¬a[XV VzTcbZ¬ec<T]STcZa¬eTaPc\P]U^ac¬[[Ta bX]_Pac]TaWe^aSP]\P]WPaSTc be¬acPcUzb_Pac[TcUdVTa]TXZ¬a[XVWTST] 3TcWP]S[TaQ[^c^\eX[YTZ¬a[XVWTS^VUaT\ U^aP[c):^\\d]XZPcX^] :PbcbeTbZT]_zSXbZT] ATb_TZcUd[S^VP]TaZT]ST]STZ^\\d]X 3TcV¬[STaX­eaXVc^Vbz_zPaQTYSb_[PSbT] ZPcX^]0c[¬aTSTcX]STQ¬aTa^VbzPc[¬aT d]STabcaTVTa;XbP4]VT[QaTRWc>eTabZ^e Pc[hccTcX[WX]P]ST]WT[TU^adSb¬c]X]VT] :PbcÁbeTbZT]_zSXbZT]Â^VbXVW­YcWe^aSP] 3TacX[Z^\\TaPcQzSTbZX[b\XbbT^VSTcPc VzX_PacTaP_XWPae¬aTc[XSccPQd=^a\T]WPa [¬]VTe¬aTcPceXWT[bcbZP[bT[hZZT[XVTdS WPeTcYTZ_zQzSTQ­a]ZPaaXTaT^VZ¬a[XVWTS EXbZP[aTYbTeTaST]ad]Sce^aTbQ­a]bZP[ Z[PaTbXVV^SceXbZP[WPeTTcbc^ac]Tce¬aZ T]c^QX[TaXVPaPVT]^VÌPSbZ¬a\_ze¬V VT]4cSza[XVc_PaU^aW^[S_PbbTaXZZTbzV^Sc X]SXSTcQX[[TST 1X[[TSTcTaS^VeTSPceT]STZ^]bcPcTaTa Wd]=dZP]eXXZZTzQ]TTcSP\TQ[PST[[TaT] U^a\XSSPVbPeXbdST]PcQ[XeTZ^]Ua^]cTaTc \TSWePSeXbZP[V­aTU^aPc_[TYTe^aTb_Pa U^aW^[S^VUP\X[XT 3TcTa\zbZT]Tc^_U^aSXeXWPaP[[TST ]TVPcXeTTaUPaX]VTaUaPbZX[b\XbbTQ^^\TcX (%ÂTa]TWe^ae^aTbU^a¬[SaTQTSbcTU^a¬[ SaT½^VbT]TaT^bbT[e½_[dSbT[XVQ[TebZX[cP[[T bP\\T]Bz]deX[eXVTa]TV­aT]^VTcP]STc

# B>280;Ao368E4A4="8!(

SdWPaSTc7eXbSdU^aTZbT\_T[ZP]\¬aZT SdTaeTSPcQ[XeTbcaTbbTcbzbXVSTccX[SX]T Z^[[TVTa^VSX][TSTa^VQTS^\WY¬[_)¿9TV WPa'bPVTaSdWPa ·YTVWPaQadVU^a WY¬[_À9^STcTa\zbZTbe¬acU^aSXeX[P]Vc WT]PSeTYT]Ta_¬]T_XVTab^\TaeP]ccX[ PcWPeT\P]VT^_VPeTa_zT]VP]V^VP[cXS WPaZd]]TcZ[PaTST\bzÁSTcWTaZP]YTVeT[ ^VbzZ[PaTÂEXeTS^eT]XZ­QTcPcZ^[[T VPT]^VbzTa_aTbbTcbzeX_a­eTaPcZ[PaT cX]VT]TbT[e\T]STcW^[STaQPaTXZZTbXVTa ;XbP4]VT[QaTRWc>eTabZ^e^V^_U^aSaTacX[ PRcX^]) 9TVbXVTa)Á3dTaSX]TWP]S[X]VTaÂ3Tc]hc cTaY^XZZT]^VTcPcbXVT)¿9TVTaU^achZYTV eX[bzVTa]TcPQT\XVÀWeXbSdXZZTV­a]^VTc 3TcbP\\TV¬[STaWeXbSdTabcaTbbTc6­a ]^VTceTSSTc>VYPSTc[hSTaT]ZT[c½STc TaSTcUPZcXbZ^Vbz<T]^UcTc­aeXXZZT bczeTSe^aTbQTW^e^V\P]VTca^aSTc TaUPa[XVcPcbXVTUaP3Tc\T]TaYTVTaWT[c \XbU^abczTcCe¬acX\^Sca^aYTVSTaeT]cTa ^b\P]VTaXVcXV\P]VT_^bXcXeTTaUPaX]VTa WeXbeXV­aSTcbXVTaWd]½^VcX[U­YTaZ¬Zc) >VË]STa\P]dSPUPcSTc\TSZ^\ \d]XZPcX^]QzSTSTaWYT\\T^V_zY^QQTcTa be¬aTaTT]SYTV[XVTUzaSTccX[Pc[hST½YP bzTaSTcQPaT\TSPcZ^\\TcX[cT[TU^]T] ^VË]STT]STaZP]WY¬[_T_zeTY cYa/b^RXP[aSVSZ


Hvad er det nu lige børn og unge har brug for?

Karsten Degnbol Kostskoleinspektør, Kostskolen i Sønderjylland

” De har brug for skolegang i et miljø, hvor der er tydelige grænser,

forudsigelighed og masser af voksenomsorg, men også et sted hvor

de i fritiden kan trække sig tilbage på deres eget værelse.


Mange takker nej til støttepersoner :d]Z]P_T]dSPUcXU^a¬[SaTcX[P]QaPVcTQ­a]WPaST]bc­ccT_Tab^]b^\STXU­[VT[^eT]WPaZaPe_z 3TcbTadScX[PcT]ST[cPZZTa]TY_zU^aZTacVad]S[PVB¬[VTbXSTT]aXVcXVcb_­aVTaU^aT]X]VU^a bc­ccT_Tab^]Ta 05BDB0=?0D;B4=>6940==4CC4D;=8CB“8;;DBCA0C8>=):0CA8=42;0=C4

5^a¬[SaTcX[P]QaPVcTQ­a]UzaXZZTST]WY¬[_ STWPaZaPe_z8U­[VTBTaeXRT[^eT]WPaSTaTc cX[T]bc­ccT_Tab^]\T]Zd]Z]P_]X_a^RT]c WPaT]bc­ccT_Tab^] 3TceXbTacP[UaP3P]\PaZbBcPcXbcXZ8!% ePa #!&%Q­a]P]QaPVcdST]U^aWYT\\Tc \T]STaQ[TeZd]VXeTcbc­ccTcX[ !#&U^a¬[ SaTTUcTaBTaeXRT[^eT]b’$#^\bc­ccT_Ta b^]^aS]X]VT] BXST]! SP[^eT]cazScTXZaPUcWPa 1XacTBZ^e7T]aXZbT]PaQTYSTcU^aPcdSQaTST ZT]SbZPQTccX[^VQadVT]PUbc­ccT_Tab^]^aS ]X]VT]7d]Tab^RXP[azSVXeTabc­ccT_Tab^]^V U^a\P]SU^a¿?B5^aT]X]VT]PU?a^UTbbX^]T[[T Bc­ccT_Tab^]TaÀ5^a\z[Tc\TST]bc­ccT _Tab^]TaPcbc­ccTU^a¬[SaT]TcX[PcPRRT_ cTaTP]QaX]VT[bT]PcU^a¬[SaTbZPQTcd]STa P]QaX]VT[bT]Z^\\TacX[PcUd]VTaTQTSaT^V PcZ^]cPZcT]\T[[T\QPa]Tc^VU^a¬[SaT]T Q[XeTabchaZTc 1XacTBZ^e7T]aXZbT]WPaÌTaTQdS_zWe^a U^a’$#XZZTTa\TaTP]eT]ScXZ^\\d]Ta]T) 4]ST[U^a¬[SaTPUeXbTacX[QdSSTcU^aSXST ca^aPcbc­ccT_Tab^]T]aT_a¬bT]cTaTabhbcT \Tc^VeX[VzQPVSTaTbahVEXW­aTa^VbzUaP ]^V[TU^a¬[SaTPcSTbT[e\zË]STdSPUPc STWPaZaPe_zT]bc­ccT_Tab^]<zbZTWPaST Ud]STcT]_YTRTXTceT]cTe¬aT[bTT[[Ta[¬bc ^\^b_z]TccTc=^V[TU^ac¬[[TaPcSTWPa QTSc^\T]bc­ccT_Tab^]ÌTaTVP]VT½^VSTa Ta^Vbz]^V[TSTaUzaPUb[PV_zSTaTbP]\^S ]X]VU^aSXZ^\\d]Ta]TaTT[cbT[e\zedaSTaT We^a]zaXTcP]QaX]VT[bTbU^a[­QSTeX[QTeX[VT T]bc­ccT_Tab^]

>eTabZdScX[QPa]TcbQTW^e 4]P]ST]Vad]ScX[PcU^a¬[SaT]TcPZZTa]TY ZP]XU­[VT1XacTBZ^e7T]aXZbT]e¬aTPcbPVb % B>280;Ao368E4A4="8!(

QTWP]S[Ta]TXZZTWPaU^abczTcZ^]RT_cTc^V STaU^aXZZTTabzV^STcX[Pcb¬[VTQdSbZPQTc 9TVTaXZZTbXZZTa_zPcP[[TbPVbQTWP]S[T aTZT]STabc­ccT_Tab^]T]bTVT]c[XVTUd]ZcX^] EXbZP[e¬aT]TdcaP[TXU^aW^[ScX[Z^\\d]T] P]QaX]VT[bTbbcTSTc^VQPa]Tc½^VbP\cXSXV e¬aTbc­ccT]ST^Vad\\T[XVTXU^aW^[ScX[ U^a¬[SaT]TbzSTQ[XeTaW­ac^VU^abczTc^V STaXVT]]T\Uzabc­aaT^eTabZdScX[PcbTSTaTb QPa]bQTW^e3TcTaT]\TVTcP]STa[TSTb Ud]ZcX^]T]SPce¬aTbPVbQTWP]S[Ta\TS Z^\_TcT]RT^VZ^]ca^[azSVXeTacTaP_Tdc T[[TaPSe^ZPcbXVTaWd]^VU^acb¬ccTa) 4]bc­ccT_Tab^]Uzach_XbZ!#Za^]Ta ^\\z]TST]_aU^a¬[STa3TcTaY^Zd]T] [X[[TQXccT_a^RT]cST[PUSTcT]P]QaX]VT[bT Z^bcTa5^a¬[SaT]TbQTW^ePUV­ae^aTbX]S bPcbbzSTaZP]e¬aTc^\­STa^\dVT]T[[Ta TcWeTaP]ST]dVTETSbXST]PUQTbePaTaeX cT[TU^]bP\cP[Tab\bÂTa^VT\PX[bUaPU^a¬[ SaT]TB^\bc­ccT_Tab^]Tab_X]STaeXWeTaZT] Vd[ST[[Ta[­bTaP[[T_a^Q[T\Ta<T]eXTa\TS cX[PcbZPQTU^adSb¬c]X]VTa]TU^aPcU^a¬[SaT ^VQ­a]ZP]Z^\\TeXSTaTXSTaTb[Xe\TS^V dST]WX]P]ST] 1XacTBZ^e7T]aXZbT]_^X]cTaTaPcU^a¬[ SaTV^ScZP]WPeTQadVU^aT]bc­ccT_Tab^] ^Vbz]zaSTbT[eWPaQTSc^\PcUzSTaTbQPa] P]QaPVc EXWPaTZbT\_[Ta_zbPVbQTWP]S[TaTSTa bXVTaPcSTQTeX[VTSTT]bc­ccT_Tab^]U^aSX U^a¬[SaT]TXU­[VT[^eT]WPaaTccX[STc\T] TVT]c[XVXZZT\T]cTPcU^a¬[SaT]TWPeST QTW^eU^aSTc]zaSTbT[eWPaQTSc^\PcUz STaTbQPa]P]QaPVc9TVca^aPcSTcZP]e¬aT eP]bZT[XVcU^abPVbQTWP]S[TaT]Pc[TeTbXVX]S XWe^ab^aVUd[Sc^VcPQdUh[ScSTcTaPc\zccT QTSTP]SaT^\PccPVT^eTa3TcTaca^SbP[c

Sa­\\T]^\STcP[\X]ST[XVT[Xeb^\U^abeX] STa3TcTaT]^a\ceXVcXVcPcU^a¬[SaT]TQ[XeTa XbcP]ScX[Pcad\\TSTc¬]SaTSTUP\X[XT[Xe^V cPVTP]bePaU^aSTc½bzQ­a]T]TXZZTQ[XeTaST ¿bZh[SXVTÀbXVTa1XacTBZ^e7T]aXZbT] 7d]V­aSTbdST]^_\¬aZb^\_zPcU^a ¬[SaT\TST]bc­ccT_Tab^]^UcTbZadTa]TS U^aWT]eT]ST[bTa]TcX[bPVbQTWP]S[Ta]T3Tc \TSU­aTaT]aXbXZ^U^aPcbPVbQTWP]S[TaT] ZP]\XbcTU­[X]VT]\TSU^a¬[SaT]TbQTW^e ^VSTaTbdSeXZ[X]VPU]hTZ^\_TcT]RTa^V STa\TSXZZTUzaX]SSaPVTcSTcXbPVbQTWP]S [X]VT]<T]STcTaWT]STbX]ScahZPcSTZ^\ \d]Tab^\P]eT]STabc­ccT_Tab^]TaTaaXVcXV V[PSTU^aSTc 7T[SXVeXbTae^aTbTaUPaX]VPc]zaT]Z^\ \d]TU­abcZT]STa^aS]X]VT]bzQ[XeTaSTeTS \TSPcQadVTST]>VWeXbT]bPVbQTWP]S[Ta T[[TaT][TSTaUaPbzSP]T]Z^\\d]TbZXUcTa Y^QbTaeXPcST]]hTZ^\\d]T_[dSbT[XVeXbTa X]cTaTbbTU^aPcQadVTbc­ccT_Tab^]Ta

:d]WeTacaTSYTcPZZTaYP 8Cza]Qh:^\\d]TcX[QhSTa\P]Z^]bTZeT]c T]bc­ccT_Tab^]cX[U^a¬[SaTcX[P]QaPVcTQ­a] B^RXP[azSVXeTa4[XbPQTcW0PZY¬aU^aZ[PaTa PcSTWPaQadVc^aS]X]VT]UPbcbXST][^eT] cazScTXZaPUcX! ) 9TVbZd[[T[XVTe¬]]T\XVcX[PcWPeTT] UPVU¬[[TbXSST]ST\TS\T]Q[TeWdacXVcV[PS U^a^aS]X]VT]<X]TTaUPaX]VTa\TSbc­c cT_Tab^]TaTaPcSTVXeTaa^XbPVT]^V\TaT PUQP[P]RTaTSTU^a¬[SaT3TcVXeTa\XV^Vbz T]bXZZTaWTSPcYTVeTSPcT]UPV_Tab^]WPa [hccTc\TSWeXbU^a¬[STaT]XZZTWPaU^abczTc e^aTbPUcP[Ta9TVWPaU^aTZbT\_T[WPUcT] \TVTc^_UPaT]STU^a¬[STaWeXbbc­ccT_Ta b^]ePaaXVcXVV^ScX[PcVaXQTX]S^VX]SU­aT


_PdbTabzU^a¬[STaT]Q[TecP[c]TS^V\­STc Zd]]TU^acb¬ccT3TcePaT]bc^a[TccT[bTX \XcPaQTYST3Tbe¬aaTcPZZTaZd]^\ZaX]VT] caTSYTST[PUU^a¬[SaT]TX\X]TbPVTaYPcX[T] bc­ccT_Tab^]½\T]STUzaP[cXScX[QdSSTc BdbP]]T9­aVT]bT]U^a\P]SU^a3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VbUPVVad__TU^ab^RXP[ azSVXeTaTP]bPc_zQ­a]^VUP\X[XT^\azSTcX Z^\\d]Ta]TTa^eTaQTeXbc^\PcU^aZ[PaX] VT]_zSTUzbc­ccT_Tab^]TaTaPcU^a¬[SaT]T c­eTa\TSPccPZZTYPcX[cX[QdSSTc 5^a\P]VTP]QaX]VT[bTaV¬[STaSTcPc U^a¬[SaT]TQPZZTa^_^\U^aP]bcP[c]X]VT]bz STaU^aWPaSTXZZTd\XSST[QPacQTW^eU^aT] bc­ccT_Tab^]<X]QTSbcTedaSTaX]VTaPcSTc XZZTTaZ^\\d]Ta]TSTabeXVcTa\T]PcSTc TaZ^\_[XRTaTc^VU­[b^\cU^aU^a¬[SaT]T9TV c¬]ZTa_zT]UP\X[XTb^\WPacaTceP]Vb P]QaPVcTQ­a]<^STaT]WPaPUeXbcPcUzT] bc­ccT_Tab^]^VYTVca^aPcSTcWP]S[Ta^\Pc WeXbWd]bXVTaYPcX[T]bc­ccT_Tab^]^VQTVh] STaPcbP\PaQTYSTeX[STcU^aWT]STe¬aT[XV \TSPcP]TaZT]STP]QaX]VT[bTa]T>VSTceX[ Wd]U^aP[cXeTaST]XZZT BdbP]]T9­aVT]bT]PaQTYSTaX6T]c^UcT :^\\d]TbQ­a]TPUST[X]VWe^a\P]XaT[T eP]cTbXcdPcX^]TaP[cXS^_U^aSaTaU^a¬[SaTcX[ P]QaPVcTQ­a]cX[PcUzT]bc­ccT_Tab^] E^aTbTaUPaX]VTaPcWeXbSTaTaT]bc­c cT_Tab^]bzUd]VTaTabP\PaQTYSTc\TS U^a¬[SaT]T[P]VcQTSaTBc­ccT_Tab^]T]ZP] WPeTST]Ud]ZcX^]PcWeXbTcU^a¬[SaT_PaWPa bTcbXVeaTST_z^bbzTabc­ccT_Tab^]T]X bcP]ScX[PcPaQTYST\TSST]eaTST^V\^S bcP]SBc­ccT_Tab^]T]TaT]V^S\¬V[Ta^V Qa^QhVVTa\T[[T\^b^VU^a¬[SaT]T½^VSTc Z^\\TaXbXSbcTT]STSTcP]QaPVcTQPa]cX[ V^ST]]]]]]]]]]]b_/b^RXP[aSVSZ --

7E03B864A;>E4=. 8U­[VTBTaeXRT[^eT]’$#WPaZ^\\d]Ta]T _[XVccX[PccX[QhSTU^a¬[SaTcX[P]QaPVcT Q­a]T]bc­ccT_Tab^];^eQT\¬aZ]X]VTa]T _a¬RXbTaTaPcbc­ccT_Tab^]T]bZP[e¬aTTc cX[QdSd]STabT[eTP]QaX]VT[bT] 3TcTaeXVcXVc) “ P cSTcTaTccX[QdSb^\U^a¬[SaT]TcX[ P]QaPVcTQ­a]UaXcZP]e¬[VT “ PcU^a¬[SaTbT[eZP]e¬[VTST]Z^]ZaTcT bc­ccT_Tab^] “ P cbc­ccT_Tab^]T]TadPUW¬]VXVPU U^aeP[c]X]VT] “ 3TcP]QTUP[TbPcZ^\\d]Ta]T dSPaQTYSTaT][XbcT^eTa¿ZeP[XËRTaTST bc­ccT_Tab^]TaÀ


<>A<43BCCC4?4AB>=)

Følelsen af afmagt deler jeg med Lotte CP]ZTa^VU­[T[bTaZP]UzUaXc[­QXSXP[^VT]\TS\X]bc­ccT_Tab^]U^ac¬[[Ta;T]T5a­\\X]V WeXbb­]TaP]QaPVc 05;4=45A<<8=6

?A>54BB8>=4;;4BCCC4?4AB>=4A ¿?B5^aT]X]VT]PU?a^UTbbX^]T[[TBc­c cT_Tab^]TaÀQ[TeSP]]TcX! \TSSTc U^a\z[) “ PcdSQaTSTZT]SbZPQcX[bc­ccT_Tab^ ]^aS]X]VT]TUcTaBTaeXRT[^eT]b’$# cXS[XVTaT’#P “ P cZeP[XËRTaTbc­ccT_Tab^]Ta “ PcbZPQTZ^]cPZc^VTaUPaX]VbdSeTZb[X]V Q[P]ScU^aT]X]VT]b\TS[T\\Ta “ PcUaT\\TU^abczT[bT]U^aSTeX[Zza U^a¬[SaTcX[P]QaPVcTQ­a][TeTad]STa “ PcbXZaTU^a¬[SaT]TbaTcbbXZZTaWTS “ PcU^a\XS[Tbc­ccT_Tab^]TacX[U^a¬[SaT <TS[T\\Ta]TWPaP[[TT]caTzaXVVad]SdS SP]]T[bTX]ST]U^ab^RXP[bd]SWTSb^V d]STaeXb]X]VbbTZc^aT]T[[TaP]ST]aT[T eP]cdSSP]]T[bT^VTaUPaX]V\TSPaQTYSTX b^RXP[cQT[PbcTSTUP\X[XTa5^aT]X]VT]WPa RP \TS[T\\Ta^Vbc­ccTa"# U^a¬[SaT ;«b\TaT_zfff_bU^aT]X]VSZ

' B>280;Ao368E4A4="8!(

9TVeX[[TS­dST]ST]bc­ccTYTVWPaUzTc UaP;^ccTbc­ccT_Tab^]aTSbXST]eXbz WX]P]ST]U­abcTVP]VU^aRXaZPTczabXST]3Tc ;^ccTVXeTa\XVTaVd[Se¬aS3PYTV\zccTTa ZT]STPc\X]b­]EXRc^aWPeSTQadVU^a\TaT WY¬[_T]SYTVZd]]TVXeTWP\ePa\X]U­abcT cP]ZT^VU­[T[bTPc\X]eTaST]VXZXbcz 0UcT]TUcTaPUcT]Va¬SYTV\XVXb­e]U^a X]VT]Zd]]T_dccT\X][X[[TSaT]Vb^\YTV 9TVePa^eTaQTeXbc^\PcEXRc^a[zXbX]bT]V X=¬bceTS^Vc¬]ZcTPcWP]b\^aXZZTeX[[T WPeTWP\>VSTU­abcTfTTZT]STaWP]ePa WYT\\TQadVcTYTV\TVTccXS_zPcZ^\_T] bTaTU^a\X]Sza[XVTbP\eXccXVWTSU^aWeX[ZT] \^aVXeTaPUZP[S_zbXcQPa]· 9TV\zccT[P]Vb^\cTaZT]STPcWP]UPZcXbZ WPeSTSTcaXVcXVV^ScS|aWe^aWP]ePa7P] Q[TeWdacXVcahVXSTUPbcTaP\\Ta^VWP] bh]cTbPcSTcePaTcSTY[XVcbcTS0[[XVTeT[WPa YTVQadVc\TVTccXS_zPcb[z\XVbT[e^eT]X W^eTSTc^eTaPcYTVWPaUTY[Tcb^\\^a^VPc YTVQ[^cWPabT]Sc\X]b­]eXSTaTU^aSXYTV XZZT\PVcTSTPccPVTP]bePabT[e;^ccT^V dST[dZZT]ST;^ccTWPaeXaZT[XVVXeTc\XVSTc STabZd[[TcX[U^aPceT]STSTcWT[T_zW^eTSTc

7YTa]T^VWYTacT_z^eTaPaQTYST 8cPZc\TSPcYTVWPaZd]]TcbTEXRc^aQ[^\bcaT ^_XVT]^VYTVWPae¬aTc_zZdabTaX0373 U^aT]X]VT]WPaYTV^Vbz[¬acPccPRZ[T\P]VT cX]VP]STa[TSTb<T]X]cTcPU\XcPaQTYSTWPeST e¬aTcSTcbP\\TdST]STbc­ccTcX\TaYTVWPa WPUc\TS;^ccTWeTadVT9TVWPa^Vbz\­Sc \P]VTU^aS^\\T^eTaPcYTVWPa¿[PVc\X]b­]b caXebT[XP]SaTbW¬]STaÀ=za;^ccTWPae¬aTc W^b\XVTaYTVS­Sca¬c^V\X]WYTa]T^V\Xc WYTacTWPae¬aTc_z^eTaPaQTYSTU^aWd]U^a\za PcUz\XVcX[Pcc¬]ZTP]STa[TSTb BT[e^\EXRc^aWPae¬aTcP]QaPVcXTczaTa STcXZZT[dccTa[PVZPVTU^aWP]eX[bT[eU­[VT[XV WT[bce¬aTW^bbX]\^a9TVbZP[d]STabcaTVT

PcSTcXZZTTab¬a[XVUTScPcc¬]ZT_z PcSTcTaT]_¬SPV^V^VXZZT\XVb^\ _dccTa^V[¬bTaV^S]PcWXbc^aXTU^a\X] b­]WeTaPUcT]=zaWP]UP[STa^Vb[zaWd[ _zZ]¬TcTaSTcXZZT\XVSTa_dbcTa^V ca­bcTa3TcbZ¬aTaX\Xc\^STaWYTacT WeTab­]SPV]zaYTVPÌTeTaTaWP\_z bcPcX^]T]eT[eXST]STPcYTVU­abcbTa WP\XVT]^\T]WT[dVT7P]bb\dZZT ­Y]TSTaZXVVTacP__Tac_z\XV^VdST] ^aSbXVTaPcWP]V^SceTSPcSTcTa bzSP]STcbZP[e¬aT[XVT]d 0[[T]TVPcXeTcP]ZTa^VU­[T[bTaPU PU\PVcSTaSdZZTa^_X\X]bY¬[ST[Ta YTV\TS;^ccT>VdST]ST]\d[XVWTSU^a PcUzPÌ­QU^a\X]TUadbcaPcX^]Ta^VcX[ cXSTabe¬aTcP]ZTaeX[[TYTVe¬aTVzTccX[ Vad]STU^a[¬]VTbXST]>VWePSbZd[[T STabzQ[XeTPU\X]TQ­a]·


Hvad er et godt skolemiljø?

Charlotte Møller Pedersen Forstander, Dannevirkeskolen

” På Dannevirke vægter vi et skolemiljø, hvor udvikling af de faglige færdigheder er i fokus. Vi arbejder ikke med at reparere en fortid,

men med at opbygge en fremtid. Det handler om at skabe et miljø,

hvor eleven indskriver sig i en ny historie – en positiv identitet.


:><<4=C0A

Udlicitering skaber usikkerhed 9^QRT]caT]Tb\h]SXVWTSb^_VPeTaZP]XZZTdS[XRXcTaTbcX[_aXePcT^VeTSdS[XRXcTaX]VbZP[Z^\\d]Ta]T cPVTW­YSTU^aSTU^aeP[c]X]VbaTcb[XVTaTV[Ta<T]STcbZTaXZZTP[cXSeXbTaRPbT^\T]bhVT\T[Sc^VSTc bZPQTadbXZZTaWTSW^bQ^aVTa]T

05;4:C>A20=39DA 0==4C784;4<0== D=8E4AB8CH2>;;464 B9œ;;0=3B>280;Ao3 68E4AD330==4;B4=

4]QTZT]ScSTaTabhVT\T[SceXbcT\XVU^a]h[XVTcQaTe UaPTcPZcXTbT[bZPQSTaePaQ[TeTcX]SSaPVTcXWP]bbhVT SPV_T]VTbPVb^\bzZP[ScÁP]ST]PZc­aÂ9TVWPaTUcTaU­[ VT]STUzTc\d[XVWTSU^aPcVT]]T\[¬bTSTbPVbPZcTaWP] WPa\^ScPVTcUaPZ^\\d]T] 1^aVTaT]½[PS^bZP[STWP\;Pab½ËZdS[TeTaTcT] ^_U­[V]X]Vb_[P]TUcTabhVTSPV_T]VT[^eT]b’ %PUbX] Z^\\d]TXbT_cT\QTa!'8^_U­[V]X]Vb_[P]T]bcza) ¿3TaTaQTW^eU^aT]PUZ[PaX]VXU^aW^[ScX[PaQTYSb\PaZT STcÀ>VeXSTaT)¿3TaWT]eXbTbcX[PZc­aGÀ3TcTaXZZTcX[Pc bT^\ST]]TPZc­aTaTZbcTa]T[[TaX]cTa] 8adQaXZZT]¿0ZcXeXcTcTad]STa^_U­[V]X]Vb_[P]T]ÀTaSTa XZZTP]U­ac]^VT]QT\¬aZ]X]VTa 8QTVh]ST[bT]PU]^eT\QTa!'ËZ;PabbzST]^\cP[cT WT]eT]ST[bTUaPP]ST]PZc­a½PZcXTbT[bZPQTcH1aTeTc WPeSTU­[VT]STX]S[TS]X]V) ¿9TVWPaUaPSXcY^QRT]cTaUzTc^_[hbcPcPZcXTbT[bZPQWTa P]U­acb^\Hb^\P]ST]PZc­abZP[ePaTcPVTSX]bhVTSPV _T]VTbPV3TcQTchSTaPcYTVeX[e¬aTSX]bPVbQTWP]S[Ta X]ScX[bPVT]TaPUb[dccTcÀ 0ZcXTbT[bZPQTc^_[hbcTPcSTaZd]]Te¬aTQTW^eU^a X]SWT]c]X]VPU^_[hb]X]VTacX[QadVU^abPVT]^VeTS[PVST cX[QadVWTaU^aT]bP\chZZTTaZ[¬aX]V\TSST]]T^aS[hS) ¿9TVVXeTaWTa\TS\XcbP\chZZTcX[PcPZcXTbT[bZPQTcH ZP]X]SWT]cT^VT[[TaeXSTaTVXeT^_[hb]X]VTaX\X]bhVT SPV_T]VTbPV3Tce¬aTbXVXU^aW^[ScX[Y^QRT]cTaTVT] [¬VTb_TRXP[[¬VTbhVTWdb_bhZ^[^VT[[TaPaQTYSbVXeTa ATcbVad]S[PVTcTaATcbbXZZTaWTSb[^eT]b’ PbcZ ^V 5^aeP[c]X]Vb[^eT]b’!' EXSTaTUaT\VXZPUbP\chZZTTaZ[¬aX]VT]) ¿9TVTaQTZT]Sc\TSPcWeXbYTVXZZTVXeTa\XcbP\chZZT eX[bPVT]Q[XeTQTWP]S[Tc_zSTcU^aT[XVVT]STVad]S[PV \TS\X]SaT^_[hb]X]VTa]TZP]X]SWT]cTbdST]bP\chZZT YUATcbbXZZTaWTSb[^eT]b’ R3TccTZP]UzQTchS]X]VU^a \X]aTccX[hST[bT]À

! B>280;Ao368E4A4="8!(

:^\\d]T]WPaP]bePaTcU^aX]SbPcbT] 9TVeX[QT[hbT]^V[TPUSTYdaXSXbZT^VaTcbbXZZTaWTSb\¬b bXVT_a^Q[T\TaQaTeTc^VbP\chZZTTaZ[¬aX]VT]UaPP]ST] PZc­aad\\Ta 8U­[VTbhVTSPV_T]VT[^eT]b’ (bcZ ZP]T]Z^\\d]T b^\[TSX^_U­[V]X]VbX]SbPcbT]^eTa[PST^_VPeTacX[P]SaT PZc­aTa0]bePaTcU^aX]SbPcbT]_zWeX[TaU^acbPcZ^\\d ]T]8BhVTSPV_T]VT[^eT]b’ (bcZ!TaSTcUPbcbPcPc STcTaZ^\\d]T]STadSPaQTYSTaT]^_U­[V]X]Vb_[P]TUcTa [^eT]b’ %X]ST]P]ST]PZc­aX]SSaPVTb0]ST]PZc­ab X]SbPcbbZP[UPbcb¬ccTbX_[P]T] <d[XVWTST]U^aPcZd]]TX]SSaPVTP]ST]PZc­aXT]bh VTSPV_T]VTbPVQ[TeX]SU­acX!$8QT\¬aZ]X]VTa]TcX[ [^eU^ab[PVTcbT]ZT[cTQTbcT\\T[bTaQ[TeSTc_a¬RXbTaTc PcP]SaTPZc­aTaXZZTeX[[TUzZ^\_TcT]RTcX[\h]SXVWTSb dS­eT[bT^VPcPZc­aTa]TSTaU^aWT[[TaXZZTeX[[TZd]]T ca¬UUTPUV­aT[bTaSTad\XSST[QPaceX[[TUzZ^]bTZeT]bTa U^aST]bhVT\T[ScTbbhVTSPV_T]VT 4]SeXSTaTQ[TeSTcUaT\W¬eTcPcP]SaTPZc­aTaSTa dSU­aTa^_U­[V]X]VbX]SbPcbT]U^aZ^\\d]T]\^ScPVTaST ^_[hb]X]VTa^\ST]bhVT\T[ScTSTaTa]­SeT]SXVTU^aPc ePaTcPVTX]SbPcbT] 8[^eU^ab[PVTcbQT\¬aZ]X]VTacX[’ ]a ^V!Q[TeU­[ VT]STdScahZZT[XVcb[zTcUPbc)¿;¬VTTaZ[¬aX]VTaZP]Zd] X]SWT]cTbPUZ^\\d]T]0]SaTPZc­aTaZP]bz[TSTbXZZT b^\[TSX^_VPeTePaTcPVT[bT]U^aT]Z^\\d]TX]SWT]cTT] [¬VTTaZ[¬aX]VT[[Ta[¬VT[XVT^_[hb]X]VTaX­eaXVcÀ

<h]SXVWTSb^_VPeTaZP]XZZTdS[XRXcTaTb 8ST]Z^]ZaTcTbPVTaSTaXU­[VT^_U­[V]X]Vb_[P]T]cP[T^\ TcPUZ[PaX]VbU^a[­Q=zabPVT]^eTaVXeTbcX[P]ST]PZc­aTa STc½YUbhVTSPV_T]VT[^eT]b’!Z^\\d]T]Y^QRT] cTaTcSTabZP[eXSTaTVXeTSTU^a]­S]T^_[hb]X]VTacX[ST] P]ST]PZc­a 8;PabÂbPVTaSTacX[bh]T[PST]STbZTcT]¬]SaX]VXeP[VTc PUPZc­aUaPGcX[HB^\[TSXWT[cP[\X]ST[XVV^SbPVbQT WP]S[X]VeX[[TSTcSTaU^aWPeTe¬aTc\TaTT]SaX\T[XVc^\


Z^\\d]T]_zU^aWz]SWPeSTX]U^a\TaTcQ^aVTaT]^\¬] SaX]VT]3Ta\TSeX[[TZ^\\d]T]^eTaU^aQ^aVTaT]WPeT [TVXcX\TaTcPceTSZ^\\T]STZd]]TaTV]T\TSPcSTa eX[[TZ^\\TQaTeUaPT]U^aWP\_zU^aWz]SQTZT]ScP]ST] PZc­a^VXZZTb^\XSTccTcX[U¬[STT]VP]bZTdZT]Sc 7T]eT]ST[bT]UaPP]ST]PZc­aH^\PceTSZ^\\T]ST eX[¿e¬aTbPVbQTWP]S[TaX]ScX[bPVT]TaPUb[dccTcÀZP]VXeT P][TS]X]VcX[\XbU^abczT[bT<P]ZP]U^aTZbT\_T[XZZT d\XSST[QPaceXST^\ST]]Tb¬c]X]VQTchSTaPcP]ST] PZc­aHZP]ca¬UUTPUV­aT[bTXQ^aVTaT]bbPVDbXZZTaWT ST]­VTbeTS[¬b]X]VPUbP\chZZTTaZ[¬aX]VT]We^aSTc ]¬e]TbPc\P]V[T]STbP\chZZT¿ZP]WPeTQTchS]X]VU^a \X]aTccX[hST[bT]À DSVP]Vb_d]ZcTcTaX\XS[TacXSPcP]ST]PZc­aXZZTZP] ca¬UUTPUV­aT[bTa_zeTV]TPUZ^\\d]T]SPSTaXZZTXbh VTSPV_T]VT[^eT]Ë]STbQTbcT\\T[bTaSTaVXeTaPSVP]V cX[Pc^eTaSaPVTST]]TZ^\_TcT]RTcX[P]ST]PZc­a

[^e¬]SaX]VTa]TX!$Q[TeUPbcb[zTcPcP]SaTPZc­aTa XZZTbZd[[TWPeT0c]zUaT\cX[TcP]STcaTbd[cPc½P[cbzPc PRRT_cTaTST[TVPcX^]dST][^eWYT\\T[½eX[e¬aT^eTa^a ST]c[XVcQTc¬]ZT[XVc

DaX\T[XVc_aTb

BzSP]b^\bhVTSPV_T]VT[^eT]b’ (TaU^a\d[TaTcTa STaXZZT]^VTcXeTYT]U^aPcST]_aPZcXbZTVT]]T\U­aT[bT PUPUZ[PaX]VbU^a[­Q\eZP]^eTa[PSTbcX[_aXePcT3T] Z^\\d]P[TaTVd[TaX]VPU^eTaSaPVT[bT]cX[P]ST]PZc­a Z^]caPZcbchaX]VT]\zVTa]Te¬aTbchaTcPU­Z^]^\XbZT ^VaPcX^]T[[TWT]bh]\T]aTVd[TaX]VT]bZP[^VbzcPVT W­YSTU^aSTZ^]ZaTcTaTcbaTV[TaSTaV¬[STaU^a^\azSTcX STccTcX[U¬[STbhVTSPV_T]VT[^eT]^VSTVad]S[¬VVT]ST U^aeP[c]X]VbaTc[XVTaTV[TaB^\[TSXSTcZ^\\d]P[TcX[bh] YUaTcbbXZZTaWTSb[^eT]b’ %eX[[TSTcWT[[TaXZZTe¬aT daX\T[XVcWeXbZ^]caPZcT]]¬a\TaTU^aW^[ScbXVcX[STccT _d]Zc 3T]\zSTP]ST]PZc­aWPaWT]eT]ScbXVcX[;Pab_zZd]]T <zXZZTX]SWT]cT[¬VTTaZ[¬aX]VTa chST_zPcP]ST]PZc­aTaPUST]^_UPccT[bTPcZ^\\d]T] 5^abzeXScP]VzaX]SWT]c]X]VPU^_[hb]X]VTaeTSa­aT]ST T]ZT[c_Tab^]TaUaT\VzaSTcZ[PacPUaTcbbXZZTaWTSb[^eT]b WPa^eTaSaPVTcZ^\_TcT]RT]cX[\h]SXVWTSbdS­eT[bTcX[ ’#"bcZ"PcSTcTaU^aeP[c]X]Vb[^eT]b’!(STaV¬[STa PZcXTbT[bZPQTc4]bzSP]Z^\_TcT]RTST[TVPcX^]TaXZZT [^e[XV WTaBT[e^\bP\chZZTcX[PcX]SWT]cT^_[hb]X]VTaTUcTa ;PabeP[VcTXZZTPcaTPVTaT_zPZcXTbT[bZPQTcbWT]eT] U^aeP[c]X]VT]b’!(XZZTQTW­eTaPce¬aTbZaXUc[XVcbZP[ STcS^VP[cXSe¬aTZ^]ZaTcPUVa¬]bTc4]SeXSTaTUaT\Vza ST[bT\T]bZaTecX[Z^\\d]T]PcWP]XZZTZd]]TU^abcz STcPUU^aPaQTYSTa]TcX[bhVTSPV_T]VT[^eT]b]dV¬[ST]ST We^aU^aPZcXTbT[bZPQTcbZd[[T^eTacPVTWT[TbPVT]]za WP]P[T]TbZd[[TXTcPUZ[PaX]VbU^a[­Q;PabeP[VcTXZZTPc ’"(bcZ PcP]ST]PZc­aXZZT\zX]SWT]cT[¬VTTaZ[¬ d]STabZaXeTbP\chZZTTaZ[¬aX]VT] aX]VTaT[[Ta[¬VT[XVT^_[hb]X]VTa 7eXbZ^\\d]T]WPeSTe¬aTc\TaT^\WhVVT[XV\TSPc 3TaË]STbX]VT][^eQTbcT\\T[bTaSTaVXeTaP]ST]PZc­a dSU^a\TPUcP[T]\TSST]P]ST]PZc­aeX[[T;Pabb[TcXZZT PSVP]VcX[XbhVTSPV_T]VTbPVTaPcX]SWT]cT^_[hb]X]VTa WPeTe¬aTcdSbPcU^aSTc_aTbPcbZd[[T^eTaeTYTWe^aeXSc TUcTaaTcbbXZZTaWTSb[^eT]b’ P3TcTab^\dSVP]Vb _d]ZcSTaU^aP[T]TZ^\\d]T]STaZP]X]SWT]cT^_[hb]X] STceX[[TbZPSTWP]bbPVPcWP]S[TP]STa[TSTbT]SU^aT bZaTeTcPUP]ST]PZc­a4cbzSP]c_aTbQ­aWeTaZT];Pab VTaTUcTaaTcbbXZZTaWTSb[^eT]b’ P^Vb^\ZP]cX[[PST T[[TaP]SaTQ^aVTaTdSb¬ccTbU^a bXVPcWT]eXbTcX[_aX]RX__Tc^\ST]_a^RTbbdT[[TbZPST =zaSTVad]S[¬VVT]STU^aeP[c]X]VbaTcb[XVTaTV[TaXZZT eXaZ]X]VYUaTcbbXZZTaWTSb[^eT]b’ Q 1TVad]ST[bT]TaPcSTaTacP[T^\\h]SXVWTSbdS­eT[bT cX[[¬VVTbbc^aQTchS]X]VTaSTaVad]ScX[QTZh\aX]V XU^aW^[ScX[Q^aVTaT]½T]Z^\_TcT]RTb^\STceTS B>280;Ao368E4A4="8!( !


Socialrådgiver i KRIGSZONEN 5^abePaTcb\TbcadcX]TaTSTb^RXP[azSVXeTac^VcX[:P]SPWPa0XaËT[SX0UVWP]XbcP]U^aPcU^aQTaTSTST SP]bZTb^[SPcTa_zdSU^aSaX]VTa]TeTSPcZ^\\TWYT\>V\XbbX^]T]ePaeT[[hZZTc

05;485>=A600A3 9>DA=0;8BC 5>C>)?>D;0=:4A

<P]WPabTZbbTZd]STaPcaTPVTaTX½XQTSbcTUP[S^VZd] WeXbP[Pa\T]]zaPcVzXVP]VX]ST]aPZTccT]b[za]TS3Tc TaQPaTPcb\XSTbXVbz[P]V\P]TaU^aSTaTaXZZTcXScX[ Pc]zQTbZhccT[bTbad\\Tc1PaTcP]ZT]^\T]aPZTcTaT] QT[Pbc]X]V^VST]bXSSTaXQPVW^eTSTc<P]eTSSTcZP] bZT]zab^\WT[bc\T]b\P]b_XbTab^eTaPaQTYSTa½T[[Ta Ta_zc^X[TccTc BzSP]bXVTab^RXP[azSVXeTa;Pab:PPbcad_>[TbT]TUcTaT] PaQTYSbdVTXZaXVbi^]T]_z:P]SPWPa0XaËT[SXSTcbhS[XVT 0UVWP]XbcP]\¬aZTcPUSTaPZTccTacP[TQP]Ta]TdST] ePabT[bT]STa\^SQPbT] 5^a\z[Tc\TSWP]bQTb­VePaPcPU_a­eT_X[^c_a^YTZcTc Á7YT\Z^\bc^aXT]cTaX]VX\XbbX^]b^\azSTcÂb^\TaaTccTc \^SSTb^[SPcTaSTaTadSbT]ScPU5[heTezQ]TcXbcTSTc U^ab^\WXScX[PceT]cTcX[STTaZ^\\TcWYT\cX[3P]\PaZ =^V[TaPZTccTaUP[STadST]U^a[TYaT]P]SaTX]ST]U^a QT\¬aZTab^RXP[azSVXeTaT][PZ^]XbZ^VcX[U­YTaPcSTc ]Pcda[XVeXbTae¬abcU^aST\STaWPaSTaTbSPV[XVTPaQTYST _zST] ! #\P]Sbc^aT\d[cX]PcX^]P[TQPbT

#\XbbX^]TabT]TaT· 5aPV\T]cPcX^]beTbcbcz[WYT[\­aZT]d]XU^a\bc­e[Ta ^VP]STc_XZ_PZb^\W­aTab^[SPcT]cX[TabcdeTcV^Sc PUeTYT]^eT]_zbZPQTc_zb^RXP[azSVXeTaT]bZ^]c^a_z 5[heTbcPcX^]BZahSbcad_We^a;Pab:PPbcad_>[TbT]WPa bX]SPV[XVTVP]V <T]XZZT[¬]VTaTe¬ZT]SPcSTcZP]WXeTb]TSXT] UPac]za5^abePaTc]¬bcTVP]Vb_­aVTabX]\TbcTaUPa]T ^VadcX]TaTSTb^RXP[azSVXeTa_zUT[cTc^\WP]eX[cPVT_z \XbbX^]3TceX[bze¬aT #VP]VbXST] ((!We^a;Pab :PPbcad_>[TbT]ePa\TSSTcU­abcTSP]bZTZ^]cX]VT]c W¬ab^[SPcTaX:a^PcXT]d]STaQ^aVTaZaXVT]_z1P[ZP] BXST]WPaWP]^VbzPbbXbcTaTcX1^b]XT]BhSXcP[XT]d]STa Q^\Q]X]VT]X:^b^e^^V:XaVXbXbcP]We^aUaPSP]bZ5 % Ìh^_TaTaTST^eTa0UVWP]XbcP]

!! B>280;Ao368E4A4="8!(

<P]U^aP]SaTabXV 5^abePaTcV­aWePSSTcZP]U^aPcUzUhbXbZ^V_bhZXbZWT[T \T]]TbZTaWYT\UaPX]SbPcbT]XSTcUYTa]T>VXSTc[hbbZP[ ;Pab:PPbcad_>[TbT]b\XbbX^]cX[ÌheTab^[SPcTa]TX0U VWP]XbcP]bTb8]ScX[]dWPa5^abePaTcU­abcW^[ScT]^aXT] cTaX]V]zab^[SPcTa]TTaZ^\\TcWYT\?X[^c_a^YTZcTcbZP[ eXbT^\STcXbcTSTcTaQTSaTPccPVTWz]S^\TeT]cdT[[T _a^Q[T\TadSTXUT[cT]>UcT[¬VVTaV[¬ST]eTSWYT\Z^\ bcT]]T\[XV[zV^eTa[PcT]cTb_¬]SX]VTa^VZ^]ÌXZcTab^\ STa\TSU^aQ[XeTad[­bcT ;Pab:PPbcad_>[TbT]^_VPeTTaQ[P]ScP]STcPcU^ac¬[[T b^[SPcTa]TPcSTcTabe¬aTaTPcZ^\\TWYT\T]SSTcTa PcaTYbTdS½^VWePSSTZP]V­aTU^a[TccTaTPcË]STbXVcX[ aTccTWYT\\TX3P]\PaZ 3T]dSbT]ScTU^aP]SaTabXV^VST]STaeT]cTaWYT\\T U^aP]SaTabXV^VbzeTSPcbcz\TSSTcWT[TbT[e1TVVTWPa bc^aTU^aeT]c]X]VTacX[VT]bh]Tc\T]ZP]e¬aTdbXZaT^V ]Tae­bTU^aWe^aSP]STcbZP[Vz1­a]T]TZP]^Vbze¬aT dbXZaT]zaUPaT[[Ta\^aZ^\\TaWYT\TUcTa\z]TSTab UaPe¬a 3T]WYT\eT]ScTZP]U­[TbXVT]b^\DSTTaWP]P[SaXV P[T]T\T]bP\\T]\TSZ^[[TVTa]T!#cX\TaXS­V]TcBz STcZP]^Vbze¬aTZTST[XVcPcZ^\\TWYT\bXVTa;Pab :PPbcad_>[TbT] >VbT[e^\\P]VTXbcPacT]eX[b_­aVTST]WYT\eT]ScT b^[SPc^\WP]b^_[TeT[bTaW^[STaX]cTaTbbT]XZZTX[¬]V ST] =zaSTa[XVTZ^\\TaT]U^aQX^VU^ac¬[[TaPcSTaTaWdV VTc!b\­VTaX1adVbT]bzVXSTaSTXZZTW­aT^\\X]cda cX[1P[ZP]U^aZ[PaTa;Pab:PPbcad_>[TbT]

;hSW­aT^V\^cXeTaTST 9TV\T]TaSTcTaT]\TaTWT]bXVcb\¬bbXV\zSTPcV­aT STc_zbXVTa;Pab:PPbcad_>[TbT]TUcTaPcWPeTTeP[dTaTc _zbX]ST[PU_a^YTZcTc^V_zQPVVad]SPU_^bXcXeTcX[ZT]ST VXeT[bTaUaPSTb^[SPcTaWP]ePaXZ^]cPZc\TSX0UVWP]XbcP]


:P]SPWPa0XaËT[STaT]X]cTa]PcX^]P[ QPbT_zbc­aaT[bT\TST]WP[ebc^a SP]bZ_a^eX]bQh½WTaTcV[X\c UaPT]PU\TbbTa]T\TS;Pab :PPbcad_>[TbT]cX[eT]bcaT

>aXT]cTaX]VT]X\XbbX^]b^\azSTcd\XSST[QPacU­aST aTYbTaWYT\TaT]V^SXS|U^aSXb^[SPcTa]TbU^ZdbTa_z WYT\Z^\bcT]3TaU^aTaST[hSW­aT^V\^cXeTaTST>V eXVcXVcPcUz_bhZ^[^VTa^VP]SaTUPVU^[ZX]SSaPVTc^\ ]­SeT]SXVcbzb^[SPcTa]TZ^\\TaWYT\b^\WT[T\T] ]TbZTa3TcTaeXQ[TeTc\TVTcQTSaTcX[VT]]T\zaT]T=za YTVc¬]ZTacX[QPVTZP]YTV]¬bcT]Q[XeTÌ^e^eTa\zST] STU­abcTW^[Sb^[SPcTaeXWPeSTdSTQ[TeQTWP]S[Tc_z TUcTaT]Sc\XbbX^]8]VT]eXSbcTT]ShcST]VP]V8SPVTa STaT]V^SU^abczT[bTU^aST_a^Q[T\TaSTaU­[VTa\TST] dSbT]ST[bTbXVTa;Pab:PPbcad_>[TbT]

Z^\\TaWYT\<zbZTUzbPcT]_bhZ^[^V_zX]e^[eTaTUP\X [XT]Tce¬aZTc^VX]SSaPVT\X]TP]SaTZ^[[TVTaX5^abePaTc 0[[TcYT]TbcTbcTSTaWPaXSPVb^RXP[azSVXeTaQXbcP]S

BZPa_[PSc_Xbc^[X[^\\T]

3TcZa¬eTabX]\P]S\ZPce¬aTb^RXP[azSVXeTaX0UVWP]X bcP]^VU^aQTaTST5^abePaTcbU^[Z_zWeTaSPVT]X3P]\PaZ TUcTa\z]TSTaXSTcUaT\\TST4]U^adSb¬c]X]VTaÌTZbX QX[XcTcbP\cT]V^SUhbXZ^V_bhZT B^\b^RXP[azSVXeTabZP[\P]Z[PaTÌTaT^_VPeTa_z bP\\TcXSdST]Pce¬aTT]QT[Pbc]X]VU^aT]WTST]<P]Ta ¿P[T]TXeTaST]ÀXbX]VTa]X]VWPaaPZTccadb[T]W¬]VT]ST ^eTaW^eTSTc^V\TSbcPSXVT¬]SaX]VTaX_[P][¬V]X]Vb CXScX[X]SXeXSdT[azSVXe]X]V ETSbP\\T[TY[XVWTScPVTaWP]Wz]S^\ST_a^Q[T\TaST] Vad]S[PVTcTaSTceXVcXVcPcZd]]TX\_a^eXbTaT;¬VSTacX[ [P]VTPaQTYSbSPVTP[cU^a[XScb­e]P[cU^a\TVTcbc­YUaP T]ZT[cTb^[SPc\zccTZ^\\T\TS :]PbX¬VcTbZPQTcT[[Ta_a^Q[T\Ta\TSd]VTa]TTaXZZT Ìh^VWT[XZ^_cTaT½bP\cTcbP]Scbc­eWT[eTSTUaPÌhT]T ^VSTdcP[[XVTZ­aTc­YTa deP]cT_a^Q[T\bcX[[X]VTa3TZP]e¬aTPUU­ScPUdSbT] 3TaTaXZZTT]bcd\_PbUP[c_z:P]SPWPa0XaËT[S7eTa ST[bT]e¬aTQTVh]Sc[¬]VTU­aT[[Ta^_bczTc_zVad]SPU VP]V\P]_dSbTa]¬bTUza\P]]¬bTQ[^SbXVTa;Pab dQTWPVT[XVT^_[TeT[bTa\TSY^QQTcT[[TaZ^[[TVTa]T :PPbcad_>[TbT]0[[XVTeT[ePaSTcT]aXVcXVV^SdVT 8Q­a]TUP\X[XTaWPaU^a¬[SaT]TdSTY^QWeTaU^abXV^V 3TcTaT]P]ST]eTaST]PccPVT_zPaQTYSTX9TVWPaXZZT TaU¬[[Tb^\STcSTaWYT\\T=zabzST]T]T¬VcTU¬[[T TUcTa[PSTb\TSSXbbT_a^Q[T\TaT[[TaST^_bcza\T]bST] ÌTaT_P_XaTa_z\XVT]SPcSTZP][XVVTXeT]bcaT[za[^\\T XZP\_d]XU^a\T]3TcTaSTcSTY[XVTeTSPce¬aTSTadST P]ST]TadSbT]ScU^abc¬aZTb_a^Q[T\Ta]T^UcTPUST] We^aYTVZP]Z^]RT]caTaT\XV^\^_VPeT]^VXZZTQadVTa bc^aTPUbcP]ScX[¬VcTU¬[[T]b^\WPabe¬aceTSWY¬[_T T]\PbbTcXS_zQdaTPdZaPcX \TSPc[­bTWzaSZ]dST]>VT]b^[SPc\TS_a^Q[T\TaTa >eTabP\\T[za[^\\TW¬]VTaX­eaXVcST]bZPa_[PScT ]¬bcT]P[cXST]Sza[XVb^[SPcbXVTa;Pab:PPbcad_>[TbT] cYT]TbcT_Xbc^[8ZZTU^aSXb^RXP[azSVXeTaT]bZP[XZaXV\T] ^VU^acb¬ccTa) QPaTU^aP[[TcX[U¬[STbbZh[SWeXb]^VT]eX[WP\cX[[Xeb =zaeXUzab]PZZTcbXcdPcX^]T]XVT]]T\ZP]YTVUz Xe¬aZbPc]^VTcT]cT]\TSSTcbP\\TT[[TacX[b^[SPcT]

1;o1>6 ;Pab:PPbcad_ >[TbT]%!za EPaT]zaa¬ZZT b^[SPceTS 5[heTezQ]Tc BXST]dSSP]]Tc b^RXP[azSVXeTa^V eT]ScTcX[QPVTcX[ 5[heTezQ]Tc 5^a]h[XVTaWP]b #zabYdQX[¬d\ Q[TeTc\PaZTaTc \TS3a^]]X]V <PaVaTcWTb 5^acYT]bc\TSP[YT Xb­[e

B>280;Ao368E4A4="8!( !"


Vil ud i felten B^RXP[azSVXeTaTbczaXZ­U^aPcUzY^QX5^abePaTc^VZ^\\TdSXeTaST]\T]ST^_U^aSaTbcX[Pcc¬]ZTbXV V^Sc^\X]ST]STbZaXeTad]STa_zP]b¬ccT[bTbZ^]caPZcT]

05;485>=A600A3 9>DA=0;8BC 5>C>)?>D;0=:4A

B^RXP[azSVXeTaCX]]T:Y¬a

<TST]d]STabZaXUcU^a_[XVcTab^RXP[azSVXeTaTX5^abePaTc bXVcX[PcaTYbTdSWe^aSP]bZTb^[SPcTaZ¬\_Ta\TS[XeTc b^\X]SbPcb 2WTUT]U^aST 'b^RXP[azSVXeTaTXB^RXP[bTZcX^]T]d]STa 5^abePabPZPST\XTcb^RXP[azSVXeTaCX]]T:Y¬aWPa]Tc^_ P]QTUP[TcT]Z^[[TVPb^\b­VcTT]PUSTTUcTab_daVcT bcX[[X]VTaeTSbTZcX^]T]¿PcVzWYT\^Vb]PZZTbPVT]V^Sc XVT]]T\\TSZ^]T]À 7P]WPac^b\zQ­a]^VSTcTaY^XZZTbXZZTacWd]Ta ePa\_zXSTT]ETS]hP]b¬ccT[bTabXZaTaeX^bP[cXSPcSTa TacYTZZTcPU\TSWYT\\TUa^]cT]bXVTaCX]]T:Y¬a

WePSSTabZTa^VWe^aSP]b^[SPcTa]TPaQTYSTa^Vd]STa WeX[ZTU^aW^[S3TcZP]eXV^Sc[¬bT]^VTc^\^VbT_zË[\ \T]STcTa]^VTcP]STcPce¬aTSTabT[ebXVTaCX]]T:Y¬a b^\WPaQTb­VcSP]bZTbchaZTaQzSTX8aPZ0UVWP]XbcP] ^V:^b^e^>V^VbzWPaQTZh\aTST_za­aT]STXcT[TU^]T] b^\Wd]cP[TaQTSaT\TS]Tc^__zVad]SPUeXST]^VZT]S bZPQUaPSXbbTQTb­VXUT[cT]

5za\X[Xc¬aVad]SdSSP]]T[bT

=hTZ^[[TVTaUzaT]\X[Xc¬aVad]SdSSP]]T[bTb^\cPVTa UT\SPVT^VTaT]QTcX]VT[bTU^aP]b¬ccT[bT]>VbzbZP[ STQTbczT]WT[QaTSbcTbc BT[e^\eXXZZTWPa^UËRXT[[TZaPe^\PcQTbczca¬]X]Vb <PbbTaPUP]b­VTaT 7d]\P]V[TaS^VXZZTP]b­VTaT\TS[hbccX[PcW^]^aTaTST cX[bcP]Sb_a­eT]bTaeXWT[bcPcSTaTbUhbXZTaX^aST]^VPc ZaPeSTaU­[VTa\TSPaQTYSTcXb^RXP[bTZcX^]T]8]cTaTbbT] STWPaT]aX\T[XVZ^]SXcX^]3TcTaP[cbzXZZT]^ZPcQTbcz WT[QaTSbcTbcT]WeXbZ^]SXcX^]T]TabzT[T]SXVPcSTXZZT U^a[TSXVTbcX[[X]VTaTabc^aQ[P]Scd]VTb^RXP[azSVXeTaT ZP][­QTcX[TcQTbZhccT[bTbad\QT\¬aZTaCX]]T:Y¬a Ch_XbZZ^\\TaSTa""$P]b­V]X]VTacX[T]bcX[[X]V 1[P]ScWT]STb\TSPaQTYSTaTaSTaU^abPc]^V[TUaPT]cXS EXcPVTaST]QTSbcZeP[XËRTaTSTdP]bTcZ­]7eXbT] P]b­VTabXVTaPcWP]T[[TaWd]XZZTeX[cX[0UVWP]XbcP]ZP] We^aP]b¬ccT[bTbQaTeTcXZZTbcX[[TSTZaPe^\dSbT]ST[bT ^VeXaZTQ[P]Scb^[SPcTa_z\XbbX^]^Vb^\P[cbzZP] eTSZ^\\T]STV[T\\TP[c^\PcQ[XeTP]bPcWTa3Tabcza XP]b¬ccT[bTbQaTeTcPc\P]bZP[e¬aTeX[[XVcX[PcaTYbTcX[ e¬[VTPcQ[XeTWYT\\T 3TcTaXZZTTc_a^Q[T\EXWPad]VT]^Zb^\V^SceX[ \XbbX^]b^\azSTa]T aTYbTdSZ^]bcPcTaTaCX]]T:Y¬a EX[¬VVTabc^ae¬Vc_zPce^aTWPae¬aTcdST^VbT

!# B>280;Ao368E4A4="8!(


ATSXVTaTcPUaTSPZcX^]T]

D E B AT

Læserbreve BZaXeZ^ac);¬bTaQaTeT\zZd]Uh[ST!T]WTSTa5^a[P]VTX]S[¬VQ[XeTaaTcda]TaTcT[[TaU^aZ^acTcPUaTSPZcX^]T]7dbZ]Pe]PUbT]STaPSaTbbT^VTeccT[TU^]]d\\Ta BT]SVTa]TU^c^\TS3dZP]\PX[T_zU­[VT]STPSaTbbT)aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSVSZ4[[TabT]ST\TS_^bccX[)B^RXP[azSVXeTaT]C^[SQ^SVPST (0_^bcQ^Zb%( ":­QT]WPe]: 3TPS[X]TU^a[¬bTaQaTeTcX[]a#Ta\P]SPVS(UTQadPaZ[^ZZT](

MELD DIG IND I VORE S FAGGRUPPE 8\XbQadVbUPVVad__T]bQTbchaT[bT\T]Ta eXPcSTaTaQadVU^a^bcX[PcaT_a¬bT]cTaT \XbQadVb^\azSTcX^VdST]U^aU^aT]X]VT] B^\b^RXP[azSVXeTaTWPaeXQadVU^aTcU^ad\ We^aUaPeXZP]dSQaTSTe^aTbUPV[XVWTS3Tc Zd]]TUTZbe¬aT]za_^[XcXZTa]T[PeTa[^eT b^\XZZTV­aP]STcT]SPcbT]STbXV]P[Ta4[[Ta ]zaZ^\\d]Ta]TbZ¬aTa]TS^Vbc^U\XbQad VTaTcPQTaQdSVTcZ^]ZdaaT]RT]cX[¬[SaTRT] caT^VSPVX]bcXcdcX^]Ta3TcZd]]T^Vbze¬aT ]zaeTaST]V[T\\TaPcc¬]ZTXQ^[XV­Z^]^\X ]Tce¬aZ^VbP\PaQTYST\TSP]SaTX]bcP]bTa ^VP[T]TU^ZdbTaTa_z\TSXRX]bZQTWP]S[X]V B^\STcTa]db­VTa\XbQadVbUPVVad__T] _aX\¬acX]SÌhST[bTeXPW­aX]VbbePa^VST[cP VT[bTXaT[TeP]cTUPV[XVTZ^]UTaT]RTa?zbXVc eX[eXX]SSaPVTbb^\aT[TeP]cPZc­aX[^eVXe

]X]VbPaQTYSTc^VST[cPVTT]S]d\TaTXST]^U UT]c[XVTSTQPcEXeX[STaWT]We^aeX]Pcda[XVc Q[XeTac¬]Zc\TS]zaT\]TcTabc^U\XbQadV ^VQTWP]S[X]V EXTaZ]P_"\TS[T\\TaSTaeX[\TVTc ^Vb^\bT[ebh]TbPcSTaTaQadVU^ab^RXP[ azSVXeTa]TbbcT\\TXT]STQPcb^\T[[Tab ^UcTTaS^\X]TaTcPUYdaXbcTa^VcXS[XVTaT \XbQadVTaT3TaU^aWPaeXQadVU^a\TS[T\ \Ta^VSTaTbX]_dcST[cPVT[bT^V^_QPZ]X]V Bc^U\XbQadVbUPVVad__T]QTbczaPUb^RXP[azS VXeTaTb^\PaQTYSTa\TSbc^U\XbQadVTaTX P[[TPUbZhV]X]VTa^V_zU^abZT[[XVT^\azSTaX STc^UUT]c[XVT^V_aXePcT1TbchaT[bT]QTbcza PUbTZbb^RXP[azSVXeTaTb^\UTZbPaQTYSTaX UP\X[XTQTWP]S[X]Vbc^UUaXSPVQTWP]S[X]V^V \TSbZPSTbaTSdZcX^]

20;;5>A?0?4A

Socialrådgiverdage 2009

1TbchaT[bT]PaaP]VTaTaQX[[XVT^Vb]PacVaPcXb cT\PSPVTU^a\TS[T\\Ta^\PZcdT[[TT\]Ta b^\UaXeX[[XVWTSceP]V[TVP[XbTaX]VPUWPbW _Tab^][XVWTSbU^abchaaT[bTaZeP[XcTcbbXZaX]V ^VaTcbbXZZTaWTS 1TbchaT[bT]WY¬[_Ta^Vbz3B\TSPc[PeT QPVVad]Sb\PcTaXP[TcX[STaTbW­aX]VbbePa =^V[TPUSXbbTZP]bTb_z]TST]bczT]STWYT\ \TbXST BzTaSdb^RXP[azSVXeTaX]ST]U^abc^U\Xb QadVbQTWP]S[X]Vbz\T[SSXVX]SXe^aTb UPVVad__T^VZ^\_ze^aTb\PX[X]V[XbcTEX V[¬STa^bcX[PcbTSXVcX[e^aTb]¬bcTcT\P SPV7eXbSdeX[W­aT\TaTT[[TaWPaV^STXS|Ta bzZ^]cPZc^bT]ST[XV;¬b\TaT^\^b_z b^RXP[aSVSZd]STaUPVVad__Ta 3XccT;­YQ^aV UPVVad__T]U^a\P]SPUbc^U\XbQadVQTWP]S[TaT

ED H G I L G A F

7PaSdU^ab[PVcX[T]f^aZbW^_. 4[[TaT]XS|cX[Tc^_[¬VT[[TaT]_P]T[STQPc. BzTaSTc]dSdbZP[QhSTX]S 7PaSdb_¬]ST]STTaUPaX]VTaUaPSXcPa QTYST.1a¬]STaSdU^aTc_a^YTZc.7PaSX] U^abZ]X]VVXeTcaTbd[cPcTaZ^[[TVTa]TQ­a ZT]STcX[.7PaSdZ^acbPVc]^VTc_zWYTacT b^\bZP[QaX]VTbXb_X[XTcUPV[XVcbP\e¬a \TSP]SaTb^RXP[azSVXeTaT. BzTaSTc]dSdbZP[QhSTX]S\TSU^ab[PV cX[f^aZbW^_T[[Ta^_[¬V_zB^RXP[azSVXeTa SPVTEX^_U^aSaTaP[[TcX[PcQhSTX]S\TS UPV[XVc_Tab_TZcXeTaT]STf^aZbW^_b½_aPZ cXZTaTbzeT[b^\U^abZTaT 5^ab[PVcX[f^aZbW^_bZP[bT]STbcX[3BeXP WYT\\TbXST]fffb^RXP[aSVSZ

BXSbcTUaXbc)C^abSPVST] "\PacbZ[ ! EXZ^]cPZcTaP[[TSTaWPaX]SbT]ScU^ab[PVX \Pacb^VP_aX[

5^ab[PVZP]bT]STbcX[7T]aXZ4VT[d]S =XT[bT]_z\PX[WT]/b^RXP[aSVSZ c[U"""'% &bT]Tbc "\Pacb

3TahSTbXZZTW^]^aPaU^af^aZbW^_b\T]U^a WeTaf^aZbW^_TaSTa|]UaX_[PSb_zB^RXP[azS VXeTaSPVT3T]^\UPccTaST[cPVT[bT^V^eTa ]Pc]X]V_zS^QQT[ce¬aT[bT0[[TSTaX]S[TSTa f^aZbW^_bUza^VbzTcVPeTZ^ac_z$Za

7PaSd_aPZcXbZTb_­aVb\z[bzZ^]cPZc B­b0\\T]c^a__zc[U"""'% %T[[Ta T\PX[bP/b^RXP[aSVSZ

CX[\T[SX]VcX[B^RXP[azSVXeTaSPVT!(zQ ]Ta^]bSPVST] "\PY_z3BÂWYT\\TbXST EXeX[^Vbz\TVTcVTa]TWPeTU^ab[PVcX[UPV[XVT fffb^RXP[aSVSZ ^_[¬V_P]T[SXbZdbbX^]Ta\e EXV[¬STa^bcX[PcW­aTUaPSXV

B>280;Ao368E4A4="8!( !$


DS:NU

ATSXVTaTcPU1XaVXc1PaU^TSQQ/b^RXP[aSVSZ

GENERALFORSAMLING

Socialrådgivere i Hovedstadsregionen :[dQQT]U^ab^RXP[azSVXeTaTX7^eTSbcPSbaTVX ^]T]X]SZP[STacX[VT]TaP[U^abP\[X]V^VUPV[XV PUcT]^]bSPVST]!$UTQadPa!(Z[ &! X :d[cdaWdbTc8b[P]Sb1ahVVT ':­QT]WPe]B “B^RXP[azSVXeTa]TXSTcU^aTQhVVT]STPaQTYST eb^RXP[_^[XcXbZZ^]bd[T]c9P]]T1aP\9T] bT]3BC^[SQ^SVPST “3T]hTbcT]hWTSTaUaP3P]bZB^RXP[azSVXeTa U^aT]X]VeU^a\P]SU^aATVX^]bc<PYQaXcc 1Ta[Pd

“6T]TaP[U^abP\[X]V3PVb^aST]XU­[VT[^eT]T 5^ab[PVbZP[e¬aTQTbchaT[bT]XW¬]ST bT]Tbc'SPVTU­aVT]TaP[U^abP\[X]VT] BT]STbcX[;PdaP;PdaXcbT]\PX[;0;0D/ _be aTVX^]WSZ D]STa\­STcTaSTabP]SfXRW^VSXeTabTSaXZ ZTePaTaWTad]STacWT^VZPUUT CX[\T[SX]VbT]Tbc 'UTQadPaZ[ !cX[0]]T QTcc:^RW_z\PX[P]]TQTcc/V\PX[R^\T[[Ta \^QX[!(%! &%'

STOFMISBRUGSFAGGRUPPEN

ÅRSMØDE

Generalforsamling

Børne- og familieområdet

5PVVad__T]PUb^RXP[azSVXeTaTb^\PaQTYSTa \TSbc^U\XbQadVbQTWP]S[X]VX]SZP[STacX[VT ]TaP[U^abP\[X]V!$\Pacb!(Z[ $ %_z 3T]b^RXP[T7­YbZ^[TX>ST]bTC^[STa[d]SbeTY $$>ST]bT2 3PVb^aST]XU­[VT[^eT]T5^ab[PVcX[SPVb^a ST]T]bT]STbcX[SX[^Y/b[PVT[bTSZ

5PVVad__T]U^aZ^\\d]P[cP]bPccTX]ST]U^a 1­a]T^VUP\X[XT^\azSTcX]eXcTaTacX[Z^]UT aT]RT"\Pacb!(Z['" %_z3T]b^RXP[T 7­YbZ^[TX>ST]bT “>_[¬VeTS5P\X[XTP\Qd[Pc^aXTc_z7eXS^eaT bhVTWdb^\adb\XS[TabX]SeXaZ]X]V_zVaPeX SXcTcT]7Pabc^UUTa]TU^abZT[[XVX]SÌhST[bT d]STaVaPeXSXcTcT].7eX[ZTU^bcTabZPSTaZP] U^aTZ^\\T^VWePSPUV­a^\STU^aTZ^\ \TaT[[TaTY.7eX[ZTZ^\_[XZPcX^]TaZP]STa U^aTZ^\\Td]STaU­Sb[T]. “>_[¬VeTS5P\X[XTP\Qd[Pc^aXTc^\aXbXZ^T] U^abT]U­[VTbZPSTaWTad]STaWeX[ZTU^a\Ta U^abZPSTaSTaZP]U^aTZ^\\T^VQTWP]S [X]Vb\d[XVWTSTa

TEMADAG

Stofmisbrugsbehandling Bc^U\XbQadVbUPVVad__T]X]eXcTaTacX[cT\P SPV!$\Pacb!(Z[( %_z3T]b^RXP[T 7­YbZ^[TX>ST]bT “D]STa^eTabZaXUcT]¿U^aTbcX[[X]VTa^\PUW¬] VXVWTS^VU^aP]SaX]V5^aeT]c]X]VTa]TcX[ QTWP]S[X]VÀbTa<XRWPT[9^daSP]2T]cTaU^a adb\XSST[U^abZ]X]V_ze^aTbPaQTYSbUT[c^V e^aTbdSU^aSaX]VTaUaPTcP]STc_Tab_TZcXe “;TVP[XbTaX]VPUWPbW.7­aPaVd\T]cTaUaP \^SbcP]STaceXe[Ta^VcX[W¬]VTa^VUzSX]T TV]Tb_­aVb\z[QTbePaTc3TQPc\TS\z[^\ ­VTceXST]^VUPbc[¬VVT[bTPUUPVVad__T]b W^[S]X]V BTSTcSTcP[YTaTST_a^VaP\_ze^aTbWYT\\T bXST_zfffb^RXP[aSVSZUPVVad__Ta 0aaP]VT\T]cTcTaVaPcXbU^a\TS[T\\TaPU bc^U\XbQadVbUPVVad__T]0]SaT\TS[T\\Ta PU3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VPUZa¬eTb $Za CX[\T[SX]VcX[SX[^Y/b[PVT[bTSZX]ST](\Pacb

!% B>280;Ao368E4A4='8!'

“3XbZdbbX^]^VSTQPc^\STTcXbZTSX[T\ \PTaSTa^_bcza]zaWT]bh]TccX[QPa]Tc Z^\\TaXU­abcTa¬ZZT\T]U^a¬[SaT]T bP\cXSXVU^acYT]TaT]RWP]RTU^aPc_zcPVT bXVU^a¬[SaTbZPQTc7e^a\P]VTRWP]RTa bZP[T]U^a¬[STaWPeTWeXbSTcTa_z\d[XV QTZ^bc]X]VPUQPa]TcbcaXebT[^VdSeXZ[X]V W^[Sc^_X\^SPcQPa]TcWPaaTccX[^VQTW^e U^abX]TQX^[^VXbZTU^a¬[SaT. BTSTcSTcP[YTaTST_a^VaP\_zUPVVad__T]b WYT\\TbXST_zfffb^RXP[aSVSZUPVVad__Ta CX[\T[SX]VcX[9^P]1TaVT]WP\\Ta_z\PX[ Y^P]/QTaVT]WP\\TaSZbT]Tbc#\Pacb 3T[cPVT[bTTaVaPcXb^VSTahSTb­Z^]^\XbZ cX[bZdScX[caP]b_^acTUcTaV¬[ST]STaTV[Ta

3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

Karrieretelefonen 7PaSdQadVU^aWY¬[_cX[_Tab^][XVPUZ[PaX]V^VdSeXZ[X]VPU SXcY^QU^a[­Qb^\b^RXP[azSVXeTa.AX]VcX[3BÂ:PaaXTaTcT[TU^] 3dUzaT]WP[ecX\TbR^PRWX]VPUT]TaUPaT]Z^]bd[T]cUaP3B 7T]bXVcT]TaPcVXeTbc­ccTcX[^VdSU^aSaTSX]TTV]TcP]ZTa ^\SX]Y^Q\¬bbXVTUaT\cXS oQT]\P]SPVTZ[ $ '_zcT[TU^]""("" ;¬b\TaT_zfffb^RXP[aSVSZZPaaXTaTcT[TU^]


DS:NU

DS-Kalender ;¬b\TaT^\PaaP]VT\T]cTa]T_z fffb^RXP[aSVSZZP[T]STa $½%<0ACB<8334;50AC ?bhZXPcaXUPVad__T] 5PVVad__T]W^[STaZ^]UTaT]RTQ[P^\ST] SXPV]^bT\¬bbXVTdSeXZ[X]V^V]hTZaPecX[ST] aTWPQX[XcTaT]STX]SbPcb 5>C>)B20=?8G

BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET

Generalforsamling 5PVVad__T]U^aZ^\\d]P[cP]bPccTX]ST] U^a1­a]T^VUP\X[XT^\azSTcX]SZP[STacX[ VT]TaP[U^abP\[X]V"\Pacb!(Z[ $! % _z3T]b^RXP[T7­YbZ^[TX>ST]bT 3PVb^aST]XU­[VT[^eT]T5^ab[PVbT]STbcX[ Y^P]/QTaVT]WP\\TaSZ

%½&<0ACB=H1>A6 BhVTWdbUPVVad__T] =zaPaQTYSTTabzbd]ScbzVXeSTccX[STbhVT½ UPVVad__TbT\X]Pa^VVT]TaP[U^abP\[X]V !½ "<0ACB5A434A8280 7P]SXRP_^\azSTc 5PVVad__T]W^[STaZ^]UTaT]RT^\WP]SXRP_^\ azSTcXX]cTa]PcX^]P[c_Tab_TZcXebP\cVT]TaP[ U^abP\[X]V

(½!<0ACBB:œ;B:A BT[ebc¬]SXVTb^RXP[azSVXeTaT BTZcX^]T]U^abT[ebc¬]SXVTW^[STacT\PSPVT ^\UPV[XVXST]cXcTc^VQaP]SX]VbP\cVT]TaP[ U^abP\[X]V !$<0ACBBH3A8=64 0]QaPVcTQ­a] CX]T4VT[d]SU^a\XS[TaeXST]^VX]SbXVcUaP U^a[­Qbd]STab­VT[bT^\P]QaPVcTQ­a]^VSTaTb eX[Zza !$!&<0ACB 3­V]X]bcXcdcX^]Ta^V^_W^[SbbcTSTa 5PVVad__T]W^[STaZ^]UTaT]RT^\Q[PQ^aSTa [X]T^VPZcdT[c[^ebc^U^V_aPZbXb_zP]QaX]VT[ bTb^\azSTc #½ $<09=H1>A6 B>BDbZ^[Ta]T 5PVVad__T]W^[STa[P]Sb\­ST

NYT FRA DIN FAGGRUPPE:

05B0==4=84;B4=5>A<0=35>A

Behandlingsgaranti uden virkning

1A=4?BH:80CA85066AD??4=

3T[P]VTeT]cT[XbcTa^VQTWP]S[X]VbVPaP]cXT] Uh[STa\TVTcW^b^bXUPVVad__T]U^ab^RXP[ azSVXeTaTP]bPceTSQ­a]T^Vd]VS^\b_bh ZXPcaXbZTPUST[X]VTa_zW^b_XcP[Ta]T 8SPVbXVTa[^eVXe]X]VT]PcP[[TQ­a]^V d]VTX]ST]U^ac^\z]TSTabZP[WPeTTccX[QdS ^\_bhZXPcaXbZd]STab­VT[bT^VQTWP]S[X]V <T]cX[bca­\]X]VT]PU_PcXT]cTabcXVTa\TaT T]SeXZP]U­[VT\TSU^aTZbT\_T[Tae^aTb eT]cTcXSX]ST]U^aQ­a]T_bhZXPcaXT]\T[[T\ ^ccT\z]TSTa^VWP[eP]STcza3TcbZTaU^aSX [TSSTcU­a^b½Z^\\d]Ta]T½XZZTcX[U­aTb bP\\TaTbb^daRTab^\Q­a]T_bhZXPcaXT]^V STaU^aXZZTTaXbcP]ScX[PccPVTP[cX^_[­QTc ?bhZXbZT_a^Q[T\TaW^bQ­a]^Vd]VT Za¬eTaWdacXVWP]S[X]V3TcbXVTabXVbT[e PcSTcVzaVP[cWeXbSTbZP[eT]cT\z]TSTa

^Vza_zQTWP]S[X]V3T_a^Q[T\TaQ­a]^V d]VTZ^\\TacX[^b\TSbZh[STbbY¬[ST]caT] _bhZXPcaX\T]dSb_aX]VTa^UcT^VbzPUb^RXP[T _a^Q[T\Tab^\Z^\\d]Ta]TbZd[[TWPeT U^aTQhVVTc\TST]b^RXP[X]SbPcb DSbd[c]X]VT]PUST]b^RXP[TST[PUST]bP\ [TSTX]SbPcbbTb\TVTcWdacXVc3TaTa\TVTc Z^\\d]P[cQdaTPdZaPcX½eXZP]^UcTXZZT UzUPcXSTaT[TeP]cTbPVbQTWP]S[TaT^VeTS \­STabZTaSTc^VbzPcbPVbQTWP]S[TaT]XZZT SdZZTa^__zVad]SPUbhVS^\T[[TaY^QbZXUcT 5^abX]ZT[bTa]TZP]QTchSTPc_PcXT]cTa]Tb _a^Q[T\TaTbZP[TaTaT[[TabcPV]TaTa7eXb TcQPa]QzSTWPa_bhZXPcaXbZT^Vb^RXP[T _a^Q[T\TaU^aTZbT\_T[XUP\X[XT]bZTaSTa bT[eU­[VT[XVX]VT]UaT\bZaXScWeXbSTdST] U^aP]bcP[c]X]VTabT]STbcX[QPVTcX[WYT\\Tc

ATSPZ c W^bST X^]T]VzaT ]ad]S !%UP T VVad_ cX^]Ta _Ta^V STaT bTZ aX3P] VXeTaU bZB^ ^aT]X] R XP [azS V7eX[ ½UPV[X ZTc^\ VcT[[T azST a_^[Xc eXVcXV Xb Z ½ bcTU^ TaST aUPVV c ad__T [XVT] ] d.

XVT]TUcTaQTWP]S[X]VW^b^b5^a^bb^RXP[azS VXeTaTZP]STce¬aTbe¬acPcW^[STVTYbcT] ^__T_zSTcb^RXP[UPV[XVT^\azSTEXUadb caTaTb_zQ­a]T]TbSTd]VTb^VUP\X[XTa]Tb eTV]T^VeXbcaTbbTbPUT]eT]cT[XbcT^VT] [^eeXXZZTWPaT]RWP]RTU^aPc^eTaW^[STEX b_­aVTa^bbT[e^\We^aeXSceXXZZTZd]]T QadVTWX]P]ST]baTbb^daRTa\TVTcQTSaTeTS PcU^a\P[XbTaTbP\PaQTYSTc^VeTSPcbc^[T \TaT_zWX]P]ST]bd]STab­VT[bTbaTbd[cPcTa 5^a]zabP\PaQTYSTcUd]VTaTabzQPccTaSTc eXaZT[XVU^aSXbbTQ­a]^Vd]VT<T]b^\ eX[ZzaT]TTa]dTaSTcSTbe¬aaT\TVTcbe¬ac PcV­aTSTcQTSbcTU^aST]]TVad__T BP]]T=XT[bT]PaQTYSTa_zATVX^]BY¬[[P]Sb d]VS^\b_bhZXPcaXbZTP\Qd[Pc^aXd\X7^[Q¬Z b]Xb/aTVX^]bYPT[[P]SSZ B>280;Ao368E4A4="8!( !&


REGION

ATSXVTaTcPU1XaVXc1PaU^TSQQ/b^RXP[aSVSZ

05A468>=B5>A<0=3 0==49A64=B4= REGION SYD

PERSONALEGODER – HVAD ER DET? 3TaTaVP]VXb]PZZT]^\X]SU­aT[bTPU_Ta b^]P[TV^STaX\P]VTZ^\\d]Ta3TeX[VTa]T \PcRWTSTcX[QdS\P]VT_aXePcTËa\PTa P[[TaTSTcX[QhSTaSTaTbP]bPccT3TcbZP[e¬aT PccaPZcXecPce¬aT^UUT]c[XVcP]bPc^VSTa TaZ^]ZdaaT]RT^\PccX[ca¬ZZT^VUPbcW^[ST ZeP[XËRTaTcPaQTYSbZaPUc ?Tab^]P[TV^STaTabPc_zSPVb^aST]T]X <43dSeP[VWe^a[TSTaT^VcX[[XSbU^[ZbZP[ Ë]STdSPUWePSSTbZP[\T]TD\XSST[QPac \z­]bZTceT[e¬aTPcbZPUUTSTP]bPccTÌTbc \d[XVTV^STcX[QdS3T]SXbZdbbX^]TaSTaQadV U^aPceXbP\\T]ZeP[XËRTaTa

T]a¬ZZTËa\PTabePaT]STcX[P]SaTX]S Z­QbU^aT]X]VTa7eXb]¬bcT]P[[T^UUT]c[XVT P]bPccTZ^\\Ta\TSXX]SZ­QbU^aT]X]VTabz bXVTaSTcbXVbT[ePc_aXbT]cX[bXSbcbcXVTaT[ [Ta_aXbT]bcXVTaU^aSTUzXbP\Ud]STcSTaXZZT cX[QhSTbPce¬aT\TSXT]X]SZ­QbU^aT]X]V 1adcc^[­]^aS]X]VTaTaaT]bZPccT_^[XcXZ ^VZ^bcTaZd]Z^\\d]T]_T]VTXTeT]cdT[c \XbcTSTbZPccTZa^]Ta9PSTZP]\zbZT [XVTUaT\cYT]T_T]VT_z\^\baTUdbX^]_zSTc \TSPaQTYSTa]TZ­QTa<TSPaQTYSTa]TbZP[ bT[eQTcP[T5^aST[T]b^\P]bPcTaPcQT[­QTc ca¬ZZTbUaP[­]]T]X]ST]bZPcQadcc^[­] ^VVXeTaT]bc­aaTZ­QTZaPUc3TcTaXZZTP[[T P]bPccTSTaZP]e¬aT\TS\P]bZP[X]SXeXSd 3TcZP]\P]Uz ?Tab^]P[TV^STaTa\TbccX[QdSb^\aPQPc^aS]X] T[cedaSTaTb ET[U¬aSbhST[bTa^V_Tab^]P[T_[TYTTab^\ VTa^VQadcc^[­]^aS]X]VTab^\ST]P]bPccTbT[e dSVP]Vb_d]ZcQTcP[cPUPaQTYSbVXeTaT]^V bZP[QTcP[T3TcZ^bcTaXZZTZ^\\d]T]]^VTc ZP]e¬aTVaPcXbUadVcZPUUTUa^Z^bcUTbcTa APQPc^aS]X]VTaeX[ch_XbZe¬aTT]X]SZ­Qb Yd[TVPeTa\PbbPVTahVTbc^_\\ U^aT]X]V\TSPUcP[Ta\T[[T\T]Z^\\d]T^V

7PaSdbZXUcTcY^Q. BzWdbZPc\TSST[TSX]]hTPSaTbbTcX[ \TS[T\bPUST[X]VT]bzeXZP]bT]STSXV B^RXP[azSVXeTaT]½eXUzaXZZTQTbZTSUaP _^bce¬bT]Tc^\We^aSdTaÌhccTcWT] ?z\TS[T\b^RXP[aSVSZZP]SdbT[e¬]SaT SX]T^_[hb]X]VTaBTSXc\TS[T\b]d\\Ta _zQPVbXST]PUB^RXP[azSVXeTaT]

9TVbh]TbPc\P][^ZP[cbZP[eTScPVT^eTa ^aS]TST_^[XcXbZTe¬aSX]^a\Ta^\WePSeT[ U¬aSbV^STa]TbZP[^\UPccT4aSTcbd]SWTS ^VZd[cdaT[[TaQX[Ta^VQT]iX]. ?Tab^][XVcVza\X]Va¬]bTeTSX]SU­aT[bT PUbd]SWTSbU^abXZaX]VTab^\YTV\T]Ta\P] bZP[bXVT]TYcX[9TVVzaX]SU^aTcV^Sc^U UT]c[XVcbd]SWTSbbhbcT\U^aP[[T3TceX[e¬aT aXVcXVSza[XVcWeXbZ^\\d]Ta]Tb^\^UUT]c [XVTPaQTYSbVXeTaTeX[eTScPVT_Tab^]P[T_^[X cXbZTcX[cPVSTaXST]VaPSeX[\TSeXaZTcX[Pc U^aaX]VTSTc^UUT]c[XVTbd]SWTSbbhbcT\ BTcXTcbP\Ud]Sb_Tab_TZcXeeX[ST^UUT]c[XVT PaQTYSb_[PSbTaQadVTSTaTV[TaSTaË]STb^V b^\ST_aXePcTQadVTa\T]\zbZTbZd[[T\P] [PeTSTaTV[Ta^\3XbbTaTV[TaUPe^aXbTaTa ST\XbP\Ud]STcSTaWPa\Tbc^V[¬VVTa \TaTPUbcP]ScX[STbePVTbcTVad__Ta^VST Sza[XVbcbcX[[TST 

REGION NORD

REGION NORD

R E TT E L S E R T I L KALENDER

FORLØBSUNDERSØGELSE AF ANBRAGTE BØRN

3TaTaSTbe¬aaTUP[STcTc_PacXSb_d]ZcTadS PUST]PaaP]VT\T]cbZP[T]STaATVX^]=^aS WPabT]ScdSU^a]h[XV) CT\PSPVT]^\bT[ebZPST]STPSU¬aSW^b d]VTW^[STb #\PYZ[ %8=­aaTbd]SQh 5haPUcT]b\­STc^\U^aTQhVVT[bT½\Tc^ STae¬aZc­YTa^VTaUPaX]VTaW^[STb!\Pacb Z[ % 'X=­aaTbd]SQh

ATVX^]BhSX]eXcTaTaXbP\PaQTYST\TS24B0 cX[T]cT\PSPVWe^aCX]T4VT[d]SeX[UaT\[¬V VTaTbd[cPcTaUaPB58bU^a[­Qbd]STab­VT[bT PUQ­a]U­ScX (($STaTaT[[TaWPae¬aTc P]QaPVcD]STab­VT[bT]VXeTa\d[XVWTSU^aPc P]P[hbTaTWe^aSP]SXeTabTU^aP]bcP[c]X]VTa ^VQ­a]T]TbP]QaX]VT[bTbU^a[­Q_zeXaZTa STaTbdSeXZ[X]V CX]T4VT[d]SeX[eXSTaTVXeTSTe¬bT]c[XVbcT X]U^a\PcX^]TacX[QTSaTX]SbXVc^VU^abczT[bT U^a^bSTaPaQTYSTa\TSSTP]QaPVcTQ­a]^V STaTbeX[Zza 3TcbZTa!$\PacbW^b24B0XAX]VT cX[\T[SX]VbT]Tbc$\Pacb_z_^bc/RTbPSZ ;¬b\TaT_zfffb^RXP[aSVSZbhSd]STa PaaP]VT\T]cTa

=hcX[[XSbaT_a¬bT]cP]c. =hbXZZTaWTSbaT_a¬bT]cP]c.

5zT]

1[XeTaSdeP[VccX[CAT[[TaBXA^Vbzbd_ _[TP]c½bzZ^]cPZcSX]aTVX^] 3BbZP[P]\T[STeP[VTcPUCA^VBXA^eTaU^a PaQTYSbVXeTaT]5­abcSPTaSd^\UPccTcPU aTV[Ta]T^\QTbZhccT[bT\^SPUbZTSXVT[bT

B^\\TS[T\PU3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^a T]X]VZP]SdcTV]TQX[[XVU^abXZaX]VW^b bT[bZPQTc1PdcP5^abXZaX]V0B ;¬b\TaT_zfffQPdcPSZ

!' B>280;Ao368E4A4="8!(

BP\Ud]Sb_Tab_TZcXe

5^abXZaX]V


0 ]]^]RTa

Bruger – Hjælper Formidlingen og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - hos os styrer borgerne allerede…! Fra 1. januar 2009 lempes reglerne for at få tilskud til egen hjælpeordning efter §§ 95 og 96 i serviceloven. En af lempelserne er, at borgerne nu frit kan vælge at overdrage administrationen af arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som f.eks. Bruger – Hjælper Formidlingen. Som Danmarks største leverandør af ydelser til mennesker med fysisk handicap er vi naturligvis parat til - i dialog med borger og kommune - at levere fleksible BPA produkter, der sikrer at hjælpeordningerne virkelig fungerer. Læs mere om Bruger – Hjælper Formidlingen og BPA på www.formidlingen.dk eller ring til os på tlf. 3634 7900.

Kys rutinen farvel

Bliv rådgiver for Kavaleriet Savner du alsidighed, fleksibilitet og frihed i dit arbejdsliv? Bliv rådgiver i Kavaleriet - her kan du vælge forskellige typer af jobs af varierende perioder i både det private og offentlige regi. Kavaleriet giver dig mulighed for at planlægge dit arbejdsliv med udgangspunkt i dit privatliv. Pension fra 1. dag, feriepenge på 12,5%, lønudbetaling hver 14. dag og overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening.

Tlf: +45 3930 9603 www.kavaleriet.dk

!(


SocialrĂĽdgivere 3OCIALRĂ?DGIVERE 0 ]]^]RTa

4EGNENPROFILAF $).6)+!2 SĂ?FINDERVIVIKAREN

DERMATCHER Tegn en profil af DIN VIKAR (AR)BRUGFORENDYGTIG3OCIALRĂ?DGIVERVIKAR â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ finder vi vikaren, (AR)BRUGFORmEKSIBILITETPĂ?ARBEJDSPLADSEN der matcher 4RÂ?NGER)TILENEKSTRAHĂ?ND

4EGNENPROFILAFDIG 3/-6)+!2 SĂ?FINDERVIVIKARIATET

DERMATCHER Tegn en profil af dig SOM VIKAR %RDUENDYGTIG3OCIALRĂ?DGIVER â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ finder vi vikariatet, (ARDULYSTTILATARBEJDEPĂ?ENANDERLEDESMĂ?DE der matcher (ARDUENHÂ&#x2019;JSTRESSTÂ?RSKEL +ANDUARBEJDESELVSTÂ?NDIGT

Overenskomst med Dansk SocialrĂĽdgiverforening 6IERSPECIALISTERBĂ?DEINDENFORDETPRIVATEOGOFFENTLIGEARBEJDSOMRĂ?DE

6IKARBUREAUSIDENFOR3OCIAL OG3UNDHEDSSEKTOREN 3OCIALRĂ?DGIVEROG3OCIALPÂ?DAGOGER Vikarbureau siden 1995 for Social- og Sundhedssektoren, SocialrĂĽdgivere og SocialpĂŚdagoger #HRISTIANSHUSVEJ&s(Â&#x2019;RSHOLMsTLFsFAX TLFsWWWKINNERUPCAREDK WWWKINNERUPCAREDKsINFO KINNERUPCAREDK

CXSbUaXbcTaU^a X]S[TeTaX]VPU cTZbcbXSTP]]^]RTa ]a  

DSZ^\\Ta 

BXSbcTUaXbc U^aQTbcX[[X]V PUP]]^]RTa#

(UTQadPa

#UTQadPa$

$\Pacb

'UTQadPa%

(\Pacb

#\Pacb&

!P_aX[

'\Pacb'

!"P_aX[(

&\PY

!\PY

$\PY

#Yd]X

'\PY!

!$Yd]X"

"PdVdbc#

!&PdVdbc$%&

'^Zc^QTa'

!!^Zc^QTa

%P_aX[ !!P_aX[

Yd]X !(Yd[X !PdVdbc

bT_cT\QTa !%PdVdbc !#bT_cT\QTa

(bT_cT\QTa !"bT_cT\QTa &^Zc^QTa

14<Â&#x153;A:0C3403;8=45>A 05;4E4A8=6055Â&#x153;A386C <0C4A80;44AC>306445C4A 14BC8;;8=6B5A8BC4=:; !

BT]SSX]P]]^]RTcX[ 36<TSXPT_^bc/SV\TSXPSZ UPg&!& $%

CAFA - Undersøgelser og foranstaltninger i forhold til børn, unge og familier - Supervison, konsultation, coaching og undervisning til fagfolk. Vi tager udgangspunkt i, hvad du og din organisation har brug for, og tilrettelÌgger opgaverne sammen med dig.

www.cafa.dk "

Tlf. 46 37 32 32 - E-mail: cafa@cafa.dk


- lad os hjÌlpe Efter den nye lovgivning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan en borger med egen hjÌlpeordning fra den 1. januar 2009 fü kommunalt tilskud til at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som fx HandicapHjÌlp Danmark. HandicapHjÌlp Danmark kan bl.a. hjÌlpe med: Ŝ Udbetaling af løn samt indberetning til SKAT, ATP og feriekonto Ŝ Indberetning af sygedagpenge samt barselsordning Ŝ Kontrakt til borgerens hjÌlpere Ŝ Forsikring af borgerens hjÌlpere Ŝ Udregning af hjÌlpernes løn pü baggrund af indsendte vagtplaner Borgeren für tilknyttet en fast kontaktperson og für adgang til sit eget personlige websystem, hvor borgeren kan holde styr pü alle sine data.

D

A

N

M

A

R

K

* !  

0 ]]^]RTa

Borgerstyret Personlig Assistance

%## #+ $#  $#  $# &&& %# ##   # "  %# "+  ##"  #"- %# # 

&#;()' )  )) !)% $ *  ))

)  #&#()&#" #('', )

8' ) # : & &)/)#)/)# )##9)5)/).71,)#

 # )13)76)1,)03)/)#2#+! #

DPersonligAog professionel N hjĂŚlp M til handicappede A R

K

HandicapHjĂŚlp Danmark HandicapHjĂŚlp Danmark StationsallĂŠen 42,42, 1. sal StationsallĂŠen 1. sal 2730 Herlev 2730 Herlev Tlf:Tlf: 88 88 88 88 71 71 71 71 www.hhdanmark.dk www.hhdanmark.dk

4  &"))-)" 

ikarformidlingen Formidling af socialrĂĽdgivere og socialformidlere K^`Vg[dgb^Ya^c\ZchÂł\ZgYn\i^\ZhdX^VagÂ&#x20AC;Y\^kZgZd\hdX^Va[dgb^YaZgZ =VgYjanhii^acnZjY[dgYg^c\Zgd\ZgYjYn\i^\d\ Zc\V\ZgZi!ZgYZiY^\k^bVc\aZg K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc`Vci^aWnYZY^\k^`Vg^ViZg V[ `dgiZgZZaaZga²c\ZgZkVg^\]ZY^]ZaZ9VcbVg`

K^aYj]ÂłgZbZgZdb_dWWZihdbk^`Vg!`dciV`idheÂ&#x20AC;/ ,%'++%%*H_²aaVcYÂ&#x2122;,%'++%%&?naaVcYd\;nc

=kdg[dgVgWZ_YZ[dgK^`Vg[dgb^Ya^c\Zc4 Â&#x2122;EZch^dc[gV&#YV\ Â&#x2122;H`ViiZ[g^`ÂłghZahi^aa²\^]i#HiViZchiV`hiZg Â&#x2122;;g^]ZYi^aVik²a\ZVgWZ_Yhi^Yd\hiZY Â&#x2122;<dYZVgWZ_Yh[dg]daY Â&#x2122;I_ZcbZaaZb(%"()#%%%`g#eg#bÂ&#x20AC;cZY NYZga^\ZgZ^c[dhZd\hÂ&#x20AC;lll#k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y` ZaaZgh`g^ki^a^c[d5k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y` 

L_aWhXkh[Wk[j\ehieY_Wbh Z]_l[h[e]ieY_Wb\ehc_Zb[h[ K^`Vg[dgb^Ya^c\ZcÂ&#x2122;H_²aaVcY IVVhigje=dkZY\VYZ.' '+(%IVVhigje

K^`Vg[dgb^Ya^c\ZcÂ&#x2122;?naaVcY HÂłcYZgWgd\VYZ&'8 -,%%=dghZch "


# # 0 ]]^]RTa

$## ##  ##" #! # #". $#" # !! ## . ## $# ##  # ,!. 

 $"%$ % % !!&%"! ." #%#')%#$#'*%#!#(&&" # #%#'+%#$#'-%#! '% %%$%"% "%$ %% %" 

'PSFCZHHFMTFBGBOCSJOHFMTFS 'BNJMJFCFWBSFOEFJOETBUTJIKFNNFUIFMFEÂ&#x201C;HOFU *OTUJUVUGPS'BNJMJF6EWJLMJOHZEFSIKÂ?MQUJM 1SBLUJTLFPQHBWFSJGBNJMJFO &UBCMFSJOHBGGBTUFSZUNFSPHSVUJOFS 'BNJMJFNFEMFNNFSNFEQTZLJTLFVEGPSESJOHFS 'BNJMJFNFEMFNNFSNFENJTCSVHTQSPCMFNFS "UWBSFUBHFCÂ&#x201C;SOTVEWJLMJOHQĂ&#x152;GPSTLFMMJHFBMEFSTUSJO 'PSÂ?MESFTVEGPSESJOHFSTPNQBS GPSÂ?MESFPHTBNBSCFKET QBSUOFSFUJMEJWFSTFJOTUJUVUJPOFS 'BNJMJFO OĂ&#x152;SEFIBSCFIPWQĂ&#x152;GPSTLFMMJHFUJEFSJEÂ&#x201C;HOFU

#FIBOEMJOHFO 5BHFSVEHBOHTQVOLUJTZTUFNJTLUFPSJPHNFUPEF IWPSEFO WÂ?SETÂ?UUFOEFTBNUBMFFSDFOUSBMPHCZHHFSQĂ&#x152;SFMBUJPOFSOF CÂ&#x201C;SOPHGPSÂ?MESFJNFMMFN #FTUĂ&#x152;SBGQTZLPMPHTBNUBMFS QSBLUJTLQÂ?EBHPHJTLJOETBUTPH GBNJMJFLVSTFS 5WÂ?SGBHMJHUTBNBSCFKEFPHGBNJMJFBSCFKEF VHFLVSTFSYĂ&#x152;SMJHU

5$ % ! 7 % %%,%!%,%! %!!6%2%,%+4.)%!

# ! %.0%43%.)%-0%,%!/! (

'PSÂ?MESFLVSTFS OFUWÂ?SLTTLBCFOEF

4VQFSWJTJPOUJMJOWPMWFSFEFGBHHSVQQFS 3JOHGPSHSBUJTPHVGPSQMJHUFOEFPQMÂ?HPHCSPDIVSFNBUFSJBMF ,MJOJTLQTZLPMPH+PIO'BMLFOCFSH 5MG

KPIOGBMLFOCFSH!NBJMEL XXXPNWFOEUGBNJMJFQMFKFEL

1 #%%*%â&#x20AC;&#x153;Livslinien er en professionel rĂĽdgivning. Der bliver taget godt hĂĽnd om os, sĂĽ vi kan tage os af andre.â&#x20AC;?

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF tilbyder: Bo-Selv som alternativ til døgnanbringelse EftervÌrn, § 52, stk. 3 nr. 7, § 76, § 85 OpgangsfÌllesskaber Afgiftning / Akut beredskab Bosteder for psykisk syge unge Alternativ afsoning Mentor-ordning Udredning

Bliv frivillig pü Livslinien Du für en solid grunduddannelse som telefon- eller netrüdgiver, 180 engagerede kolleger, regelmÌssig supervision, efteruddannelse og temaaftener. Vi forventer, at du: Har en relevant faglig baggrund. Er ansvarsfuld og tolerant. Kan engagere dig helhjertet 4 timer om ugen. Send din ansøgning inden onsdag den 25. februar. LÌs mere pü www.livslinien.dk "!

Mülgrupper: Unge med sociale og/eller psykiske vanskeligheder Unge med kriminel baggrund Sent udviklede Misbrugere Dobbeltdiagnoser DAMP/ADHD Aspergers syndrom &SVHIVPMRIQž SUF har afdelinger over hele landet. Kontakt os pü tlf. 86 19 28 00 eller lÌs om vore aktiviteter pü

www.suf.dk

Foto: Shutterstock


     

      

             !   !  

 ! "  # $!  

  "          %  "  #  

  "    !     !   !  

      "  #  

   ##     "    !   ##      "  &'   #  

    "       

  #  

    $ ( ! )  #  # *+,+ *+-+#

Vikariaterne er mit støttehjul mens jeg fĂĽr mit eget firma til at køre Jeg oplever at livet som socialrĂĽdgivervikar giver mig â&#x20AC;Ś Frihed "Vikarlivet giver mig frihed - jeg bestemmer selv hvad, hvor og hvornĂĽr jeg vil arbejde. Det er i orden at sige nej tak."

0 ]]^]RTa

 

Udfordringer "Vikarlivet er forandring og nye udfordringer." Udvikling "For mig betyder vikarlivet en anderledes, spÌndende udvikling af mine faglige kompetencer." Fleksibilitet "Jeg har valgt at prøve livet som selvstÌndig - vikarlivet giver mig friheden til at passe mit selvstÌndige virke, og samtidig vedligeholde og udvikle mine faglige kompetencer." Ingegerd Aaby Chistiansen, 55 ür, Uddannet socialrüdgiver i 1989

Adecco søger dygtige socialrüdgivere og - formidlere, som ønsker et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar. Ring til os pü tlf. 3888 9400 og hør mere om vores tilbud til dig.

Adecco har et tĂŚt samarbejde med Wiederquist kurser.

3888 9400 adecco.dk

  

-+,*-)%-'"'0*,"%

('*' "(* *!-+,"%$(* ')*"%

+  ! %" *%+* ' ( + * (*+,0* )%2 +!(%*

*,,13*! *+,''43* '+' "%&%"' ( 3.*" ()%0+'"' *

///(-+,*-)%-'$ -+,*-).#

#%%*-) ,% 

Kognitiv Center Fyn Kognitiv Center Fyn udbyder i 2009-2010 Intensivt Mindfulness-kursus Trin 1 og Trin 2 - med 2 undervisere 4-dages kursus i Kognitiv Mindfulness Meditation - nyeste evidensbaserede metode inden for den kognitive tradition. En form for opmÌrksomhedstrÌning, hvor man opøver evnen til at vÌre til stede i nuet. Anvendes til kroniske smerter, stress, angst og depression. Trin 1 A: 26.-27/3-2009 + 4.-5/5-2009, internat. Tilmeldingsfrist: 1.3. 2009. Trin 1 B: 17.-18/9-2009 + 29.-30/10-2009, internat. Tilmeldingsfrist: 15. juli 2009. Formül: At lÌre metoden og bruge den pü sig selv. Trin 2: 18.-19/11-2009 + 25.-26/1-2010 internat. Tilmeldingsfrist: 15/9-09. Formül: At lÌre at trÌne/lave kurser for andre - for deltagere m. erfaring m. mindfulness svarende til trin 1. Pris pr. kursus: Kr. 7.030 inkl. fuld forplejning, ophold og 2 undervisere.

Grunduddannelse, niveau 1, i Kognitive Behandlingsformer 14-dages grundkursus i kognitive behandlingsformer. Opstart Grund A: 7/9-2009 Opstart Grund B: 14/9-2009

Videreuddannelse, niveau 2, i Kognitive behandlingsformer 14-dages videreuddannelse i kognitive behandlingsformer (personer som i forvejen har et vist kendskab til kognitiv behandling.) Opstart 1/9-2009 Sidste tilmeldingsfrist for Grund- og Videreuddannelser: 1. juli 2009 Pris: Kr. 14.900 pr. uddannelse (inkl. forplejning). Sted: Fisketorvet 4-6, 10., Odense. Tilmelding og yderligere oplysninger af kursusindhold se: www.kognitivcenterfyn.dk eller kontakt sekretĂŚr Yvonne pĂĽ tlf. 5124 0450, tlf.tid onsdag og fredag kl. 9-13 / mail: yw@kognitivcenterfyn.dk

""


!(

BcX[[X]VbP]]^]RTa

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

BT]SSX]P]]^]RTcX[36<TSXPPb 6P\\T[c^ae ' #$&:­QT]WPe]: c[U)&!& $$UPg&!& $%T[[Ta T_^bc/SV\TSXPSZ 3TPS[X]TZ[ !

  

B83BC45A8BC5>A8=3;4E4A8=6D3:><<4A

B^RXP[azSVXeTaT]]a# B^RXP[azSVXeTaT]]a$ B^RXP[azSVXeTaT]]a% B^RXP[azSVXeTaT]]a& B^RXP[azSVXeTaT]]a'

%UTQadPa !UTQadPa %\Pacb !\Pacb &P_aX[

(UTQadPa $\Pacb (\Pacb !P_aX[ !"P_aX[

SocialrĂĽdgiver/Socialformidler til Vestegnens Erhvervscenter

("" " (% 

Vi søger to socialrüdgivere/socialformidlere snarest. Det samlede ugentlige timetal er 60. Stillingerne kan süledes fordeles pü 2, der arbejder 30 timer eller 1 pü fuld tid og 1 pü ca. 25 timer. Vi arbejder med afklaring af arbejdsevnen hos sygemeldte borgere, der i kortere eller lÌngere tid har vÌret ude af arbejdsmarkedet. Derudover tilbyder vi vurdering af rüdighed og arbejdsevnen for ledighedsydelsesmodtagere.

$%%%"$-($"!%$&+$%" &% !$ $%"#($!%&-$% $ #&!&" (!&'&#-$,$!&("!&&$&%" *! $"!$%" !(+$ &&+# %""!%(!%$%" &&'%*" %"$, $!# ,$$

Vi er et team bestüende af socialrüdgivere, vejledere, jobkonsulent, psykolog og lÌgekonsulent, der arbejder tvÌrfagligt pü et løsningsfokuseret, systemisk grundlag.

&'%&!%"#%#-)))%#$"%#& "'!($%%&!$"!' $$ 

Se hele stillingsopslaget pĂĽ www.vestegnens.dk

'( $" &(%!%"$-($$ %-$!$ & !%"$-($!$! & 

$ $"!    $'$ 

     "  $ & " $ "  &  & $ ( !  (   "! "  """   " ! " &(" !"(### 

"" '"! 

Du har en socialfaglig uddannelse og har lyst til at arbejde med dine kernekompetencer i et arbejdsmiljø med en engageret kollegagruppe, gode muligheder for udvikling og indflydelse og med tilbud om supervision.

Løn og ansÌttelsesvilkür efter gÌldende overenskomst og efter principperne i Ny løn. For yderligere oplysninger ring gerne til socialformidler Jane Pedersen eller faglig leder Hanne Nielsen pü tlf. 4328 3300 for at høre mere om stillingen. Ansøgningsfrist: 17. februar 2009 med morgenposten Vi holder ansÌttelsessamtaler d. 25. februar 2009. Vestegnens Erhvervscenter er en røgfri arbejdsplads. Brøndby Kommune har en generel politik om, at du skal vise straffeattest i forbindelse med nyansÌttelse, og vi tager referencer fra tidligere arbejdsplads.

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes til

BRĂ&#x2DC;NDBY KOMMUNE Vestegnens Erhvervscenter Knudslundvej 33, 2605 Brøndby Att. faglig leder Hanne Nielsen - eller pr. mail vestegnens@brondby.dk

1Tb­V3B_zfffb^RXP[aSVSZ "#


 !( BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

SocialrĂĽdgiver til arbejdsskadeomrĂĽdet BrĂŚnder du for at tale med mange mennesker, og vil du vĂŚre med til at gøre en forskel? Vil du vĂŚre med til at yde rĂĽdgivning og vejledning til medlemmer under forløbet af en arbejdsskadesag? Kan du rumme sygeplejerskers forskelligartede arbejdsskader? SĂĽ kan vi tilbyde dig en stilling som socialrĂĽdgiver pĂĽ 27 timer snarest muligt. Dansk SygeplejerĂĽds Sekretariat i København varetager behandling af arbejdsskadesager for medlemmer. Vi arbejder tĂŚt sammen med Dansk SygeplejerĂĽds lokale kredse og formidler relevant viden til kredsene. Vi har eksternt tilknyttede advokater og lĂŚgekonsulent. Vi deltager i udviklingen af Dansk SygeplejerĂĽds politik pĂĽ omrĂĽdet, og vi formidler viden om omrĂĽdet til medlemmer og tillidsvalgte. Kan du sammen med engagerede kollegaer løfte denne opgave? Afdelingen bestĂĽr af et tvĂŚrfagligt team pĂĽ 18 personer, der varetager individuelle medlemshenvendelser pĂĽ forskellig vis. I vores medlemsservice er bl.a. yderligere 2 socialrĂĽdgivere og 2 administrative funktionĂŚrer tilknyttet arbejdsskadeomrĂĽdet. Vi forventer, at du: t IBSFSGBSJOHNFEBUBSCFKEFNFES´EHJWOJOHJOEFOGPSBSCFKETTLBEFPNS´EFU t IBSFUCSFEULFOETLBCUJMBSCFKETNBSLFETGPSIPME t IBSJOUFSFTTFGPSBUBSCFKEFNFENFEMFNTLPOUBLU t FSHPEUJMNVOEUMJHPHTLSJGUMJHLPNNVOJLBUJPO t LBOBSCFKEFTFMWTUÂ?OEJHUPHN´MSFUUFU t LBOJOEH´JFUUÂ?UTBNBSCFKEFJFOUSBWMIWFSEBH t FSHPEUJMBUUBHFJOJUJBUJW t IBSMZTUUJMBUBSCFKEFJFOQBSUJQPMJUJTLOFVUSBMPSHBOJTBUJPO IWPSC´EFTZHFQMFKFGBHMJHFPH politiske synsvinkler inddrages Vi tilbyder: t TQÂ?OEFOEFPHVEGPSESFOEFGBHMJHFPQHBWFS t FOPGUFUSBWMIWFSEBH t FOBSCFKETQMBETEFSCZHHFSQ´WÂ?SEJFSOFFOHBHFNFOU SFTQFLU OZUÂ?OLOJOH TBNBSCFKEFPHWJEFOEFMJOH t NVMJHIFEGPSGBHMJHPHQFSTPOMJHVEWJLMJOHJKPCCFU Løn- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr i henhold til intern overenskomst. Har du spørgsmĂĽl er du velkommen til at kontakte socialrĂĽdgiver Anders Mølbak Petersen pĂĽ 4695 4131 eller medlemsservicechef Gitte Bendtsen pĂĽ 4695 4145. Du skal sende din ansøgning via www.dsr.dk/jobidsr senest den 19. februar 2009 LM"OTÂ?UUFMTFTTBNUBMFSWJMCMJWFBGIPMEUJVHF Dansk SygeplejerĂĽds vision er, at vi ďŹ&#x201A;ytter grĂŚnser i organisation, fag og samfund. Vi er en partipolitisk uafhĂŚngig organisation, der varetager 75.000 sygeplejerskers interesser. Dansk SygeplejerĂĽd er en røgfri arbejdsplads. LĂŚs mere om Dansk SygeplejerĂĽd pĂĽ www.dsr.dk Dansk SygeplejerĂĽd t Sankt AnnĂŚ Plads 30 Tlf. 33 15 15 55 t dsr@dsr.dk t www.dsr.dk

t

Postboks 1084

t

1008 København K

"$


SocialrĂĽdgivere !(

HKI søger socialrüdgivere - fastansÌttelse og barselsvikariat fra 1. april. Begge skal primÌrt indgü i et team omkring erhvervsafklaring af borgere til uddannelse, job, fleksjob, revalidering eller førtidspension.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Dine hovedopgaver vil vĂŚre: sTILRETTELÂ?GGELSEAFBORGERENSFORLÂ&#x2019;BPĂ?VOREINTERNEAFDELIN ger sLÂ&#x2019;BENDESAMTALERMEDBORGERE sGRUPPEBASEREDEDRÂ&#x2019;FTELSERMEDBORGERNE sTVÂ?RFAGLIGEDRÂ&#x2019;FTELSEROMKRINGBORGEREN sUDARBEJDELSEAFDENAFKOMMUNERÂ&#x2019;NSKEDEAFRAPPORTERING MĂĽlgrupperne er: s5NGEMELLEM Ă?R s"ORGEREMEDFYSISKEPSYKISKEFUNKTIONSNEDSÂ?TTELSER s"ORGERE HVORDERSKALSKEENTIDLIGINDSATSISYGEDAGPENGE perioden. AnsĂŚttelsesvilkĂĽr: Stillingerne er pĂĽ 37 timer. Hele stillingsopslaget kan lĂŚses pĂĽ www.hki.dk - sektionsCHEF)NGE,ISE"LANDSPĂ?TELEFON

HKI er en Erhvervsdrivende Fond, der har til formül at give personer uden for arbejdsmarkedet den erhvervsrüdgivning, arbejdsprøvning, uddannelse eller beskyttet beskÌftigelse, som er nødvendig for at finde en plads pü arbejdsmarkedet.

:^]cX]VT]cU^a!( <TS[T\bZ^]cX]VT]cTccX[3P]bZB^ RXP[azSVXeTaU^aT]X]V3BUPbcbccTb PUaT_abT]cP]cbZPQTc 3Tc^_ZaeTbZePacP[beXbXUTQadPa \PYPdVdbc^V]^eT\QTabcdSTaT]ST ^_ZaeTbS^VWP[eza[XVc 0ZcXe )=^a\P[cZ^]cX]VT]c) ##(Za_aZePacP[ =^a\P[Z^]cX]VT]cQTcP[TbPUP[[Tb^\ XZZTTaPaQTYSb[­bT 0ZcXe!)0aQTYSb[­bWTSb^VST[cXSb Z^]cX]VT]c) Za_aZePacP[ 0aQTYSb[­bWTSbZ^]cX]VT]cTcQTcP[Tb PUP[[TSTa_z\z]TSbQPbXbXVT] ]T\b]XcPaQTYSTaWP[ecXS]^a\P[c! cX\TaT[[TaSTad]STa^\dVT]T[[TaTa PaQTYSb[­b^VPZcXecPaQTYSbb­VT]ST 0ZcXe!)1PabT[bZ^]cX]VT]c) Za_aZePacP[ :^]cX]VT]cTcSTabePaTacX[Z^]cX] VT]cTcU^aPaQTYSb[­bTQTcP[TbPUST \TS[T\\TaSTaTa_zQPabT[b^a[^e^V ^\UPccTaST]_TaX^STPUQPabT[b^a [^eT]We^aSTTa_zSPV_T]VT 0ZcXe")3X\XccT]SZ^]cX]VT]c) &(!Za_aZePacP[ :^]cX]VT]cTcQTcP[TbPUP[[TSX\Xc cT]STaSTa_z\z]TSbQPbXbXVT] ]T\b]XcPaQTYSTaWPecXS]^a\P[c! cX\TaT[[TaSTad]STa^Vb^\TaPZcXec PaQTYSbb­VT]ST 0ZcXe#)5d[ScXSbbcdSTaT]ST b^RXP[azSVXeTaT) (Za_aZePacP[ 1TcX]VT[bT]U^aPcQTcP[TSTccT Z^]cX]VT]cTaPcST]_zV[ST]STTa QTaTccXVTccX[BD:^]cX]VT]cbPcbT]Ta _zbP\\T]XeTPdb^\Z^]cX]VT]cTcU^a bcdST]cTa\TS[T\\Ta

"%

BT]X^a^VTUcTa[­]bZ^]cX]VT]c) ! %Za_aZePacP[ BT]X^aZ^]cX]VT]cTcQTcP[TbPUP[[T \TS[T\\TaSTa^eTaVzacX[_T]bX^] T[[TaTUcTa[­] ?PbbXeZ^]cX]VT]c) ! %Za_aZePacP[ ?PbbXec\TS[T\bZPQTaU^ab^RXP[ azSVXeTaTSTaTaQTbZÂŹUcXVTcdST]U^a 3BĂ&#x201A;U^aWP]S[X]Vb^\azSTdST]bP\Pa QTYSbPUcP[T\TS3B\T]^aVP]XbTaTcX _zVÂŹ[ST]STU^aWP]S[X]VbQTaTccXVTST ^aVP]XbPcX^]bP\cU^ab^RXP[azSVXeTaT dST]QTbZÂŹUcXVT[bTX3P]\PaZdST] SPV_T]VTaTc^VXZZTPaQTYSbb­VT]ST X]ST]U^aUPVTc BcdSTaT]ST) "$Za_aza 0[[Tb^RXP[azSVXeTabcdSTaT]STeTS _a^UTbbX^]bW­YbZ^[Ta]T^VeTS 0P[Q^aVD]XeTabXcTcZP]^_cPVTbb^\ bcdST]cTa\TS[T\\Ta<TS[T\bZPQTc bePaTacX[_PbbXec\TS[T\bZPQ BP\PaQTYSbPUcP[Ta) 3BWPaWTadS^eTabP\PaQTYSbPUcP [Ta\TS39Â?5^VBT\X]PaXT[ÂŹaTa U^aT]X]VT]3P]bZ<PVXbcTaU^aT]X]V bP\cB^RXP[_ÂŹSPV^VTa]TP]bPccT_z 5^a\XS[X]VbRT]caT]T:^]cX]VT]cbPcb U^a^eT]bczT]STS^QQT[c\TS[T\ \Ta^_[hbTbeTSWT]eT]ST[bTcX[3BĂ&#x201A; bTZaTcPaXPc 0]STc) :P]SdXZZTWT]U­aTbcX[T]PU^eT] bczT]STZ^]cX]VT]cch_TaQTSTbSd aTccTWT]eT]ST[bTcX[3BĂ&#x201A;bTZaTcPaXPc 1TcP[X]VbbTaeXRT) 8]SQTcP[X]VTaZP]^eTaU­aTbcX[3B eXP?1B3dZP]cX[\T[STSXV_zSX] bXST_z\TS[T\b^RXP[aSVSZd]STa Z^]cX]VT]c^_[hb]X]VTa3dbZP[QadVT SXc\TS[T\b]d\\Ta]zaSd[^VVTa_z STcĂ&#x2039;]STaSdQPV_zB^RXP[azSVXeTaT]

   

      "!/4(&0.&/("+0".,.!/'5))+!&))".6!"0)"."/ !"."0-/6$"+!"/4(&0.&0"*-.#".1. "*"0/()2."0$""%+!)&+$#-0&"+0".,$ "/07.#"+0"*)"!".,2".)5$"/"(."05./*0 (,+ 0(0-"./,+".*"!1!!++")/"/*5//&$$$.1+!&+!"+ #,."%+!)&+$/,$/, &)-/4(&0.&"+"*"02&)!5((" ,*.7!".+"&))".6!))".6!&.(".6!,$.1* ,+0(0-"./,+"+/()&2&!0,*#+$."'!"/")2/05+!&$0 &-0&"+0".+"/),()*&)'6*"!"+//".0&20&)$+$%2,. +/2."0#,.,-."0%,)!")/"#(,+0(0)&$$".&0"*"0,$ &(("%,/-0&"+0"+,+0(0-"./,+"+%.+/2."0#,."+ .5(("+6$)",*.7!"./7/,*01!#6."$.1+!&$21.!".&+$ 1!#6."+"025.(/."'!",$25.",-/6$"+!"2"!%4--&$" (,+0(0".-7$.1+!)$#"+&+!&2&!1")0&)."00")$0"%+! )&+$/-)++(")0"1+!".2&/+&+$/,-$2"./()-7."$+"/ &#,.2"+0".0(1++"0&)0.5((""+!4+*&/(*"!."'!". $".+"*"!&+0"."//"#,.1!$7"+!"-/4(&0.&/(."'!" &)5$$".25$0-7".#.&+$#./, &)#$)&$0."'!"&(,* *1+)#,.2)0+&+$,$*"!$,!0("+!/(0&)!"+/, &)" ),2$&2+&+$&6+/("."+-"./,+!".".#)"(/&")(+ ."'!"/")2/05+!&$0*"!"0$,!0,2".)&(,$%."2+"0&) ().,$"+(")(,**1+&(0&,+ &0&)4!"./1-".2&/&,+,$025.#$)&$1+!".2&/+&+$ 0&))&+$"+6+/("/"/0/,*#1)!0&!//0&))&+$ 0&*". 1$"+0)&$0."'!/0&!"+".-.&*5.0%2".!$"&0&!/.1**"0

 *"+!".*7&+!&*"))"*-7."$+"/#0"+,$3""("+ !."'!"&)0.5!")/"/+."/0*1)&$0 6+,$+/500")/"/2&)(7."#0".$5)!"+!",2"."+/(,*/0 ,.4!".)&$"."&+#,.*0&,+(,+0(00"*)"!".&*.6+! *.(0)#    !"+ #".1. ()    %.-/4(+,.!+,%."$&,+%!(   "+0".)"!")/"+ /4(&0.&/("+0".,.!/'5))+!&))".6! 4."%2"2"'

 &))".6! &#,.2"+0".0#%,)!"+/500")/"//*0)".&1$" ,$ /()&!"+#,.&+!")/"$6.",-*5.(/,*-70!".#,.1! #,.+/500")/"2&)&+!%"+0"/."#"."+ ".#.0&!)&$"." ."'!/-)!/


Vil du UDVIKLE KĂ&#x2DC;BENHAVN?

Socialrüdgiver Svanemøllens Kaserne

Sagsbehandlere Børnefamilieteam VEST søger sagsbehandlere med relevant socialfaglig uddannelse.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

  " !  " "    .,%&&/1+,- )+-+1+ )+,)#&,%-#)(," ("+.(+,*+ +#(!,*+-(+ )+,''/#+%-#&)!&-!#./#%&#(!,*+)$%-+ *&(&1!(#(!)! /#%&#(! #(-+(,'#(++)!-'!&-!# +&/(-./&!)!+$,!+.**+#)+,/+-,+!#,'-0 !&#! +3!#/(#(!)!,-2---#&)#&,%-#)((,2/+#!'+$+ .+.((-,)#&+3!#/+"++&/(- -+.((&,)!( ++ +#(!#(( )+-,)#&)'+3."+#(-+,,)! &#+ )+ '#(#,-+-#/)*!/+)!"+-!)-%(,%-#&+.! .,%& %.((+$,&/,-1(#!-)!(,/+,/#,- .%( 30+&#!+)*&0,(#(!+)',-#&&#(!(/"(/(&,-#& ,%-#)(," #(($1+-&  &&+,- )+-+1+)+-"0 -&   +.,*2+!,'3&)'&2()!(,1--&,, )+")&%(.+--"(/( &,-#&)+,/+-,+,)(&-$(,-%)(-)+ .&'1!-#!)((0(-+.* -& !(

SOCIALCENTER AMAGER

Børnefamilieteamets mĂĽlgruppe er børn, unge og familier, som har behov for sĂŚrlig støtte grundet betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder. Vi er 45 medarbejdere med forskellig uddannelsesmĂŚssig baggrund. Teamet er opdelt i en undersøgelsesgruppe, en børnegruppe og en ungegruppe. Vi har opnormeret de 3 undergrupper og vi har et barselsvikariat i børnegruppen ledigt. Undersøgelsesgruppen foretager §50 undersøgelser i nye henvendelser. Børnegruppen arbejder med børn i alderen 0-12 ĂĽr. Ungegruppen arbejder med unge i alderen 13-23 ĂĽr. Vi søger medarbejdere med relevant socialfaglig uddannelsesbaggrund f.eks. socialrĂĽdgiver, socialformidler, cand.scient.soc â&#x20AC;&#x201C; gerne med erfaring inden for børneomrĂĽdet. Ansøgningsfrist: d. 18. februar 2009 kl. 12.00 LĂŚs mere om stillingen pĂĽ kk.dk/job

(,2!(#(!, +#,- '+-, LĂ&#x2020;S MERE PĂ&#x2026; CIVIL-I-FORSVARET.DK Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der beskĂŚftiger over 23.500 mĂŚnd og kvinder. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark â&#x20AC;&#x201C; og der er 7.000 af os, der gør det uden uniform.

Køge Kommune søger Familieplejekonsulent Køge Kommune søger familieplejekonsulent 37 timer om ugen pr. 1. maj 2009 til vores familieplejeteam, som varetager opgaver iht. de i Servicelovens bestemmelser, der RPKDQGOHUGHWJHQHUHOOHRJVSHFL¿NNHWLOV\QLSOHMHIDPLOLHU Yderligere oplysninger Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte gruppeleder Malthe Schultz-Petersen pü telefon 56 67 65 81/ mobil: 29 45 79 17.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og vÌrdsÌtter, at medarbejderne hver isÌr bidrager med deres sÌrlige baggrund, personlighed og evner.

KĂ&#x2DC;BENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen www.kk.dk/job

Socialfaglig leder til Handicapomrüdet Frederiksberg Kommune søger en daglig leder til Specialkonsulentgruppen. Specialkonsulentgruppen varetager indsatsen pü handicapomrüdet for de 0-18-ürige børn og unge. Har du lyst til at indgü i Familieafdelingens ledelseteam sü klik ind og lÌs hele opslaget.

Ansøgningsfrist er fredag den 20. februar 2009, kl. 12.00. LÌs hele stillingsopslaget pü Køge Kommunes hjemmeside: http://www.koege.dk/287915 Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mÌnd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koege.dk

Se opslaget pü www.frederiksberg.dk/job Ansøgningsfrist: 19. februar 2009 "&


!(

Daglig leder

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

I forbindelse med nyetableringen af et familiehus i Frederikssund Kommune, søger vi en daglig leder, der i tĂŚt samspil med lederen af Familieafdelingens børneteam skal stĂĽ i spidsen for etablering og udvikling af familiehuset. Familiehuset vil organisatorisk vĂŚre placeret som en del af Familieafdelingens Børneteam. Familiehuset er et tilbud til r'BNJMJFSNFECÂ&#x2018;SOGSB Ă&#x2021;S IWPSCÂ&#x2018;SOFOFTVEWJLMJOHFSUSVFU r4Ă&#x2021;SCBSFHSBWJEFLWJOEFS PHEFSFTNÂ&#x17D;OE TPNIBSTÂ&#x17D;SMJHFCFIPWGPS støtte før fødslen og i forbindelse med den kommende forĂŚldrerolle r6NPEOFPHFMMFSEĂ&#x2021;SMJHUCFHBWFEFNÂ&#x2018;ESF r'PSÂ&#x17D;MESFEFSIBSWÂ&#x17D;SFUNJTCSVHFSF NFOOVFSTUPG eller alkoholfri eller i metadonvedligeholdelse. Familierne kan modtage behandlingen pĂĽ dagbasis med mulighed for døgnindsats. Indskrivningen er fleksibel â&#x20AC;&#x201C; afhĂŚngig af dels bekymringen for barnet og dels motivationen hos forĂŚldrene. 'BNJMJFIVTFUFSOPNFSFUNFENFEBSCFKEFSFUJMWBSFUBHFMTFBGEFU CFIBOEMJOHTNÂ&#x17D;TTJHFBSCFKEF %FUEBHMJHFBSCFKEFWJMTLFJFUUÂ&#x17D;UTBNBSCFKEFNFE'BNJMJFBGEFMJOHFOT familiekonsulenter, psykologer og socialrĂĽdgivere, ligesom der skal TBNBSCFKEFTNFEBOESFLPNNVOBMFTBNBSCFKETQBSUOFSF Vi forventer, at du rIBSVEEBOOFMTFTPNQÂ&#x17D;EBHPH TPDJBMSĂ&#x2021;EHJWFSFMMFSQTZLPMPHNFE relevant efteruddannelse rIBSMFEFMTFTFSGBSJOHPHLBOBSCFKEFWJTJPOÂ&#x17D;SUPHTUSBUFHJTL rFSFOTNJEJHPHLSBUJWQSPCMFNMÂ&#x2018;TFSTPNVOEFSTUÂ&#x2018;UUFSLPNNVOFOT behov for en enhed, der er udviklingsorienteret og dynamisk, og som ikke lukker sig om sig selv rFSHBSBOUFOGPSGBNJMJFIVTFUTLPOUJOVFSMJHFGBHMJHFVEWJLMJOHPHLWBMJUFU i tilbudet rFSFOTUÂ&#x17D;SLLVMUVSCÂ&#x17D;SFSEFSLBOTJLSF BUNFEBSCFKEFSOFPQUSÂ&#x17D;EFS respektfuldt, anerkendende og inkluderende rIBSTUÂ&#x17D;SLFPHUSPWÂ&#x17D;SEJHFTBNBSCFKETFWOFS Vi kan tilbyde rNVMJHIFEGPS JFUUWÂ&#x17D;SGBHMJHUTBNBSCFKEF BUCJESBHFUJMPQCZHOJOHFO og udviklingen af et familiehus i Frederikssund Kommune rJOEĂĄZEFMTFQĂ&#x2021;EFNFEBSCFKEFSF EFSTLBMBOTÂ&#x17D;UUFTJ'BNJMJFIVTFU rFLTUFSOTVQFSWJTJPO rFUTUPSUOFUWÂ&#x17D;SLBGFOHBHFSFEFLPMMFHBFSJ'BNJMJFBGEFMJOHFO rFOUÂ&#x17D;UMFEFMTFTTQBSSJOHNFEMFEFSFOBG'BNJMJFBGEFMJOHFOT#Â&#x2018;SOFteam. Familiehuset fĂĽr til huse i JĂŚgerspris i selvstĂŚndige lokaler. 1SPKFLUCFTLSJWFMTFLBOSFLWJSFSFTWFEIFOEWFOEFMTFUJM.BJCSJUU)BOTFO UMG NBJMNIBOT!GSFEFSJLTTVOEEL Yderligere information Yderligere oplysninger kan fĂĽs ved henvendelse til leder af BørneteaNFU)BOOF#BMMF+FOTFO UMGFMMFSGBHMJHLPPSEJOBUPS)FJEJ .PSUFOTFO UMG Løn- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr Løn og ansĂŚttelse ifølge gĂŚldende overenskomst efter principperne om Ny Løn efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Ansøgningsfrist:%FOGFCSVBS "OTÂ&#x17D;UUFMTFTTBNUBMFSGPSWFOUFTBUĂ OEFTUFEJVHF Vi foretrĂŚkker, at du sender din ansøgning ved e-mail adressen GBNJMJF!GSFEFSJLTTVOEEL Alternativt kan din ansøgning sendes som almindeligt brev til 'SFEFSJLTTVOE,PNNVOF 0QWÂ&#x17D;LTU6EEBOOFMTF 'BNJMJFBGEFMJOHFO 5PSWFU 5PSWFU 'SFEFSJLTTVOE

"'

)DJOLJNRRUGLQDWRUWLO-RERJ .RPSHWHQFH Jobcenter NĂŚstved søger en faglig koordinator til Job og Kompetence! Vild med arbejdsmarkedsomrĂĽdet! Den faglige koordinator har det daglige ansvar for omrĂĽdets faglige opgavevaretagelse i samarbejde med den faglige chef, herunder bl.a.: Â&#x2021;7LOUHWWHO JJHRJJHQQHPIÂĄUHDNWLYLWHWHUIRUDWVW\UNH PHGDUEHMGHUQHVIDJOLJHYLGHQRPORYJLYQLQJSUDNVLV PHWRGHUERUJHUEHWMHQLQJPYLQGHQIRUEHVN IWLJHOVHVRPUnGHW Â&#x2021;6SDUUHLIRUKROGWLOPHGDUEHMGHUHLGHWGDJOLJHDUEHMGH Â&#x2021;2ULHQWHUHVLJRPQ\ORYJLYQLQJRJLPSOHPHQWHUH GHQQH Â&#x2021;8GDUEHMGHVDJVIUHPVWLOOLQJHUWLOSROLWLVNHXGYDOJ Â&#x2021;6LNUHRYHUKROGHOVHDIGHIDJOLJHUHVXOWDWRJLQGVDWVPnO 'HQIDJOLJHNRRUGLQDWRUVDUEHMGVLQGVDWVIRUYHQWHVDW IRUGHOHVLJPHGFDSnJHQHUHOOHIDJOHGHOVHVRSJDYHURJFDSnVHOYVW QGLJEHKDQGOLQJDINRQNUHWH VDJHUHOOHURSJDYHU Vi tilbyder Â&#x2021;HWMREPHGNRPSHWHQFHRJDQVYDU Â&#x2021;G\JWLJHNROOHJHU Â&#x2021;VDPDUEHMGHPHGPHJHWLQWHUHVVHUHGHSROLWLNHUH Â&#x2021;Q UNROOHNWLYWUDQVSRUW Vi forventer, at du Â&#x2021;KDUHWKÂĄMWIDJOLJWQLYHDXRJGXHUIHNVMXULVWVRFLRQRPHOOHUVRFLDOUnGJLYHU Â&#x2021;KDUSUDNWLVNHUIDULQJIUDNRQWDQWKM OSVRPUnGHW Â&#x2021;HU´IUHPPHLVNRHQH´ Â&#x2021;KDUJRGHNRPPXQLNDWLYHHJHQVNDEHUNDQPRWLYHUH RJKDUJHQQHPVODJVNUDIW /ÂĄQRJDQV WWHOVHVYLONnUIÂĄOJHUJ OGHQGHRYHUHQVNRPVWPHOOHP./RJ'-Â&#x2018;)+.HOOHU'DQVN6RFLDOUnGJLYHUIRUHQLQJ Ă&#x2DC;vrigt / VKHOHVWLOOLQJVRSVODJHWLQNOMRESURILOSn ZZZQDHVWYHGGN'XHURJVnYHONRPPHQWLODWNRQWDNWHRPUnGHOHGHU3LD$QGHUVHQSnWHOHIRQ HOOHUSnHPDLOSLDQG#QDHVWYHGGN 9LIRUHWU NNHUDWGXVHQGHUGLQDQVÂĄJQLQJRQOLQHYLD ZZZQDHVWYHGGNMRE $QVÂĄJQLQJVIULVWRQVGDJ GHQIHEUXDU $QV WWHOVHVVDPWDOHU IRUYHQWHVKROGWGHQ HOOHUIHEUXDU 

NĂŚstved LĂŚs mere om NĂŚstved Kommune pĂĽ www.naestved.dk


(ARDULYSTTILATARBEJDEIENAFDELING HVORVIBĂ?DESOCIALT og fagligt forventer noget? SĂĽ er stillingen som børnesagsbehandler i Faxe KommuNES"Â&#x2019;RNOG5NGEAFDELINGMĂ?SKENOGETFORDIG$ERERTALE om en fuldtidsstilling, som er ledig til besĂŚttelse snarest muligt. !NSÂ&#x2019;GNINGSFRIST4IRSDAGDENFEBRUAR Ansøgning vedlagt CV sendes til: Faxe Kommune "Â&#x2019;RNOG5NGE Att. Annette Rasmussen &REDERIKSGADE (ASLEV Eller pĂĽ mail: anra@faxekommune.dk LĂŚs det fulde stillingsopslag pĂĽ www.faxekommune.dk

!(

Tror du pü, at børn og familier udvikler sig? Er du parat til ATINDG�IENBETYDNINGSFULDROLLEB�DEIDETTV�RFAGLIGE samarbejde og i de udsattes børns familier? Kan du fü mennesker omkring dig til at samarbejde om jeres fÌlles mül? Kan du se familiens fremskridt, selvom de er smü?

SOCIALRĂ&#x2026;DGIVER /VISITATOR til Krumsø Fri- og Kostskole 6ISÂ&#x2019;GERSNARESTENSOCIALRĂ?DGIVERVISITATORTILVORESKOSTSKOLE +RUMSÂ&#x2019;&RI OG+OSTSKOLEHARPTKOSTELEVEROGDAGELEVER 6ORESKOSTELEVERHARALLEENDIAGNOSEENTEN!$($ELLER!SPERGER SYNDROM AnsĂŚttelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC, gĂŚldende for ledere, lĂŚrere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Socialrüdgiver/-formidler til Børn og Unge

,Â&#x2019;NNENERINTERVALLÂ&#x2019;N)NTERVALLETLIGGERMELLEMKR KRPRAPRIL 9DERLIGEREOPLYSNINGEROMSTILLINGENKANFĂ?SHOSFORSTANDER!LLAN (OFFMANN TLFELLERKONSVICEFORSTANDER2ENE(ENRIKSEN TLF ARBEJDSOPGAVER FOR SOCIALRĂ&#x2026;DGIVER/VISITATOR s,Â?SEOGBEDÂ&#x2019;MMETILSENDTEPAPIRERPĂ?KOMMENDEELEVER s4AGEKONTAKTTILKOMMENDEELEVERSSAGSBEHANDLEREOGFORÂ?LDRE s!RRANGEREBESÂ&#x2019;GPĂ?SKOLEN s$ELTAGESAMMENMEDENAFDELINGSLEDERIVISITATIONSMÂ&#x2019;DER s&REMSENDEKONTRAKTERTILKOMMENDEELEVERSSAGSBEHANDLERE s,AVEELEVBESKRIVELSERUDFRAPAPIREROGNOTATERVEDBESÂ&#x2019;GENE s&ORMIDLEKONTAKTTILAFDELINGERNEFORPLACERINGAFNYEELEVER s!JOURFÂ&#x2019;REVENTELISTE s$ELTAGEINETVÂ?RKSMÂ&#x2019;DER HVORDETDREJERSIGOMUDSLUSNING udskrivning af elever. s(OLDESIGAJOURMED3ERVICELOVEN Ansøgning sendes til:+RUMSÂ&#x2019;&RI OG+OSTSKOLE (Â&#x2019;JSKOLEVEJ 3Â&#x2019;LLESTEDELLERKRUMSOE KRUMSOEDK-Â?RKET6)3)4!4/2 3%.%34MEDPOSTENELLERE MAILDEN&%"25!2 !NSÂ?TTELSESSAMTALERFORVENTESAFHOLDTIUGE

Uddannelsesleder 3/35.YKÂ&#x2019;BING&SÂ&#x2019;GERENUDDANNELSESLEDERTILSOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSENTILANSÂ?TTELSEPRELLEREFTER aftale. Vi søger en person, som har grunduddannelse inden for et af skolens fagomrĂĽder, diplomuddannelse eller tilsvarende inden for ledelse eller pĂŚdagogik, bred praksiserfaring fra mindst et af skolens praksisfelter, undervisnings- og ledelseserfaring samt gerne erfaring med projektledelse.

6RFLDOIRUPLGOHUVRFLDOUnGJLYHU WLPHUWLOKDQGLFDSIDJJUXSSH +DUGXHUIDULQJIUDRPUnGHWIRUYRNVQHKDQGLFDSSHGHNDQYL WLOE\GHGLJHWVS QGHQGHMRELQ\HWDEOHUHWRJWY UIDJOLJWVDPPHQVDWWHDP $UEHMGVRSJDYHUQHHUSULP UWLQGHQIRU6HUYLFHORYHQVÂ&#x2020;Â&#x2020; RJ9LIRUYHQWHUDWGXKDUHQXGGDQQHOVHVRPVRFLDOUnG JLYHUVRFLDOIRUPLGOHUHOOHUOLJQHQGH 6WLOOLQJVRSVODJHWVIXOGHRUGO\GNDQO VHVSnZZZQDHVWYHGGNMRE

Aflønning efter gÌldende regler. 9DERLIGEREOPLYSNINGERP�WWWSOSUNYKDK

LĂŚs mere om NĂŚstved Kommune pĂĽ www.naestved.dk

3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V^_U^aSaTa P]]^]R­aTa]TcX[PcbXV]P[TaTTc­]bZT^\[XVTbcX[[X]V^V \P]VU^[SXVWTS_zPaQTYSb_[PSbTa]T "(


!( BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Sygedagpengesagsbehandler i Jobcenter Frederikssund - Vil du arbejde hos os? Vi glĂŚder os til at byde dig velkommen hos os â&#x20AC;&#x201C; vi mangler dig rigtig meget! Har du de rigtige kvaliďŹ kationer er vi ogsĂĽ parat til at give dig en god løn! Vil du have et spĂŚndende og udfordrende job blandt gode kolleger i et engageret og udviklingsorienteret miljø? Jobcenter Frederikssund søger sagsbehandlere til opfølgningsindsatsen for de sygemeldte. Stillingerne er placeret i alle 3 nedenstĂĽende sygedagpengegrupper. Rigtig mange udfordringer og kommende lovĂŚndringer betyder, at vi er i gang med at ĂŚndre vores organisering af sygedagpengeindsatsen. Udover 3 sygedagpengegrupper har vi ogsĂĽ en tvĂŚrfaglig gruppe, der tager sig af revalideringssager og fastholdelsessager.

Vi tilbyder: rFOHBHFSFEFLPMMFHFS rFUHPEUBSCFKETNJMKÂ&#x2018; GBHMJHTQBSSJOHPHFUIÂ&#x2018;KUGBHMJHU niveau rTVQFSWJTJPO rGPSIPMETWJTCSFELPNQFUFODF rUÂ&#x17D;UTBNBSCFKEFNFEUFBNFUTWJSLTPNIFETLPOTVMFOUFS og kommunallĂŚgen rNVMJHIFEGPSQFSTPOMJHPHGBHMJHVEWJLMJOH rUÂ&#x17D;UPHVGPSNFMUTBNBSCFKEFNFEMFEFSLPMMFHBFS rXPSLCBTFTPN*5TBHTCFIBOEMFSTZTUFN rKVSJEJTLWFKMFEOJOHPHTQBSSJOH rKPCDFOUFS'SFEFSJLTTVOEMJHHFSNJEUJDFOUSVNPHLVOGĂ&#x2021; minutters gang fra S-toget.

Gruppe 2: Hurtig afklaring af arbejdsevnen og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Hovedopgaver: Kategorisering (i samarbejde med gruppe 1). Afklaring af arbejdsevnen - udarbejdelse af ressourceprofil. Opfølgning af kategori 2 og 3 sager fra 0 til 39 uger.

Løn og ansÌttelsesvilkür Ydes efter gÌldende overenskomst og reglerne om Ny Løn. Som socialrüdgiver og socialformidler er du ved ansÌttelsen garanteret en grundlønsindplacering pü trin 35 (pr. 1.4.2009 grundlønstrin 37). Ved minimum 10 ürs erfaring som udannet inden for faget, er du garanteret grundlønstrin 40 (pr. 1.4.2009 grundlønstrin 41½). Med henblik pü rekruttering, giver vi yderligere kr. 2000,brutto pr. md. i løn, süfremt du er uddannet socialrüdgiver, socialformidler eller har diplomuddannelse inden for beskÌftigelsesomrüdet, og har mindst 3 ürs aktuel sammenhÌngende erfaring med opfølgning pü sygedagpengeomrüdet umiddelbart op til ansÌttelsestidspunktet.

Gruppe 3: Afslutning af sygedagpengesag. Hovedopgaver: FÌrdiggørelse/evt. opdatering af ressourceprofilen Vurdering efter § 27 forlÌngelse udover 52 uger. Opfølgning af alle sager med en varighed pü over 39 uger.

Vi glÌder os til at høre fra dig. Vil du høre mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte, socialrüdgiver Lotte Bjørnstad Jacobsen tlf. 47 35 15 43, socialformidler Anette Hjortshøj tlf. 47 35 15 45 eller teamleder Kirsten Edske tlf. 47 35 15 34.

Vi lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ: rBUEVFSVEEBOOFUTPDJBMSĂ&#x2021;EHJWFS TPDJBMGPSNJEMFSFMMFSIBS anden relevant uddannelse rBUEVIBSGBHMJHFSGBSJOHFMMFSTUPSMZTUUJMBUMÂ&#x17D;SF rBUEVIBSFNQBUJ NFOBUEVPHTĂ&#x2021;LBOTUJMMFLSBW rBUEVFSHPEUJMBUGPSNVMFSFEJHTLSJGUMJHUPHNVOEUMJHU rBUEVIBSNPEUJMBUUSÂ&#x17D;GGFCFTMVUOJOHFS rBUEVTPNPTIBSHĂ&#x2021;QĂ&#x2021;NPEPHFSFGGFLUJW

Din ansøgning med relevante bilag skal sendes til:

Gruppe 1: Hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Hovedopgaver: Oprettelse af alle sager modtaget fra ydelsescentret. Kategorisering (i samarbejde med gruppe 2). Anvendelse af delvis raskmelding samt den bredere vurdering. Opfølgning af kategori 1 sager fra 0-16 uger.

Jobcenter, Frederikssund Lundevej 9 A 3600 Frederikssund eller job@jobcenter.frederikssund.dk og skal vĂŚre os i hĂŚnde senest 17. februar 2009 kl. 9.00.

#


!(

 

 

 

Lederen for Børn og Unge har besluttet sig for at gü pü pension fra august 2009. Stillingen ønskes besat fra 1. maj 2009 süledes, at der kan ske en kontinuerlig og rolig overdragelse. Vi søger en leder med ledelseserfaring, gerne inden for omrüdet. Børn og Unge bestür af myndighedsopgaver og et forebyggelsesteam (Familiecentret). Vi er 32 dygtige medarbejdere, der arbejder i übne og attraktive kontorlandskaber pü Rüdhuset samt ude decentralt. Du vil vÌre økonomiansvarlig for omrüdet for børn og unge med sÌrlige behov herunder børn med handicap. Du vil refere direkte til direktøren for Børn og Forebyggelse

Børn og Forebyggelse os eller lÌse den pü kommunens hjemmeside under ledige stillinger.

- er en tvĂŚrfaglig, opgaveorienteret en-

Løn og ansÌttelse

udviklingsbetingelser for børn og unge

Vi tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke inkl. pension der forhandles med udgangspunkt i gÌldende overenskomst med vedkommendes faggruppe. Du vil ogsü fü tilbudt hjemmearbejdsplads. Desuden har vi i kommunen en attraktiv personalepolitik, hvor trivsel og muligheder for kompetenceudvikling vÌgtes meget højt. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansÌttelse indenfor børne- og ungeomrüdet indhentes straffeog børneattest.

samt medvirke til at børn og unge med

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Er du proaktiv og udviklingsorienteret og ønsker du nye spÌndende udfordringer? Sü er denne lederstilling hos os müske lige noget for dig.

hed. Vores vision er at sikre de bedste

sĂŚrlige behov - og deres familier - fĂĽr de mest optimale tilbud indenfor de fastlagte servicerammer.

Yderligere oplysninger Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør Torben H.D. Petersen, tlf. 3998 4001 eller leder Erna Ernfeldt, tlf. 3998 4003.

Ansøgning Børn og Unge er en del af Børn og Forebyggelse. Herudover bestĂĽr Børn og Forebyggelse af PĂŚdagogisk Psykologisk RĂĽdgivning, Sundhedsplejen, Tandplejen, Dagtilbud, Sociale Institutioner, et Administrativt team samt et Ă&#x2DC;konomiteam. I Børn og Forebyggelse spiller specialfaglighed og tvĂŚrfagligt tĂŚt sammen. Det tvĂŚrfaglige arbejde vĂŚgtes højt i bĂĽde det individuelle borgerrettede arbejde som i tvĂŚrfaglige projekter og indsatsomrĂĽder. Du skal derfor ogsĂĽ lede nogle projekter pĂĽ den tvĂŚrfaglige bane og indgĂĽ i samarbejde pĂĽ tvĂŚrs af andre direktøromrĂĽder f.eks. SkoleFritid samt Social og Sundhed. Det forventes at du deltager i samarbejdet i Region København og indgĂĽr i samarbejdsrelationer med andre kommuner.

Ansøgningsfrist: 23. februar 2009. Vi forventer at holde ansÌttelsessamtaler ca. 1 uge efter fristens udløb. Ansøgningen, vedlagt dit CV, sendes til: Gentofte Rüdhus Børn og Forebyggelse Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Att. Line Kongsted

LÌs mere om Børn og Forebyggelse og kommunen pü kommunens hjemmeside www.gentofte.dk

Gentofte Kommune vil vÌre Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tÌnke dig et meningsfuldt job, pü en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Sü er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi pü, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne für den bedst mulige service. LÌs mere pü www.gentofte.dk

#


SĂ&#x2DC;GES TIL HĂ&#x2DC;RSHOLM KOMMUNE

!(

  

   %*#./! +))0*!9*.'!-/3 !!*'/%1%* ./."+-+-#!-!,7 .+%(!3 !(.!-!-"+-$-3-7 !/+#.71(#//./.!,7/.'! /%(./-8''!(%#!-))!-/%(/+,#1!-*!%&+!*/!-!/'*0 "9-!. "+-.1-(%#/

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

 1%'(%*#!*%)7(#-0,,!*"(! %#!+#.3#! #,!*#!)+ /#!-! ))#7-./8-'/+# !-!-$!(!/% !*!$+1"+-/1%+#.70 1%'(!- +..+)!.'8"/%#!(.!.-7 #%1!-!)/% %#+,(!1!-1%+#.7/ )! -!& !-!#7-,7-.!(+#/ !-(/% !-+)-7 !-$1+- !/" "+-.'!((%#!7-.#!-4-8* !-,74!-"+-$-1%+,-!//!/!*./%((%*# .+)4;31!-4%&+!*/!-!//%((%*#!*#%1!- %#)0(%#$! "+-"1!'. (%*#+#"+--! "#(%#!-"-%*#+,'1(%:!-%*# 0+1!-/% 1%( *7-0* /%((!&+!*/!-!/./!).%!*/!*'+-/!-!!((!-(8*#!-!/% !/'*18-!.+))% (!-/% %#/.0,,(!)!*/1%'-"+-!* !-!-,7 +-(+1.+)!'./- !(/#!-%!//!)$1+- !-.'(.'!.8-(%#!0 1%'(%*#!-!((!-.+)4-* .(0''!-4+1!-"+-'0//!!$+1+,#1!- '/0!(/1%(4;31!-./%((%*#!*418-!/%('*3//!/1+-!.;!'.&+/!) ! 5(! !(.!*!-,+.%/%1+1!-"+-'0-.!-+#!"/!-0 **!(.! 5.#.!$* (!-*!"7-!'./!-*.0,!-1%.%+*!*#*#+))7*! !* 5 !-!-/%('*3//!/'/%1!&+'+*.0(!*/!-+##+ !'0-.0.+#'/%1! -%*#./%(0 "+-+-#!-*! 57 !)! -!& !-!+#(! !(.!9*.'!-/0 1%'(!+#"+-! -!1+ -!."#(%#!)!/+ !5 !-!-!*#+ "#(%#.,--%*#+##+ "#(%# !/ 51%$-/-1(/)!*%''!)!-!!* !-!-,( ./%('-!/%1%/!/+##+ +-#!-!/&!*%*# 51%$-,8*!+)#%1!(.!-#+ !'+*/+--! .'!-#-/%.)..#! ./+("-0#/+#'""!$1!- # 5 !-!-!*-%#/%##+ ./!)*%*#%" !(%*#!*+#1%$&8(,!-$%** !*

 5$-!*0 **!(.!.##-0* .+).+%("+-)% (!-.+%(-7 #%1!- !((!-.+%+*+) 5$-!-"-%*#+#!-(+1)8..%#/+, /!-!/ 5$-'!* .'/%(-!& .!1*!)!/+ !*+#0 -!& !(.!"-!. .+0-!,-+:( 5$-!/9*.'!+)/-!& !'/%1/)! +-#!-!*+#-0#!((! -! .'!5$-!1*!*/%(/%* #7%!/'+((!#%(/"8((!..'+#18-!.+%( 5$-$0)+-+#!-#+ /%(/.'!'+*/'//%(.71!(+-#!-!.+)'+( (!#!-+#.)-!& .,-/*!-! 5$-(3.//%(/!)2+-')! "#(%#$! %$9&.8 !/ 9*+#*.8//!(.!.1%('7-.'!-!"/!-#8( !* !+1!-!*.'+)./+# "/(!+)3(9* /%((%*#!*!-!*"0( /% ../%((%*#)! ;!'./% !* %**.9#*%*#6#!-*!,7)%(6/%( -!..!**! !*"+-+# /%('!* !#%1$1%('!*./%((%*# 09*.'!-/.9#!!* !*.))!* )! '+,%"*!"(%*#!-+# +'0)!*//%+*"+-0 **!(.!+# !-$1!-1.!-"-%*#+!*/!-%*#./! +,"+- -!-((!0*.!/( !- '9*-!-!#%+*!((!-!/*%.'/%($9-."+-$+( /%(/.9#!  *%* $!*/!.$+.".*%/.(! !-%((!0-.)/-7 #%1!-*!%-/$! +"/(0* -.!*+#%*-.!* "!-0-'( ! .*-!./ ! 0#! +!*/!-%*#./! 9--!# ! %*#./! %((!0- 

 %-/$!+"/(0* -.!* 

 %*-.!* 

 &+!*/!--%*#./! ' #!

Test om du er vores nye kollega R R R R R R R R R

Du er socialrüdgiver/socialformidler Du brÌnder for at hjÌlpe borgerne Du ønsker tid til fagligt arbejde og fordybelse i sagerne Du er fleksibel Du er udadvendt Du er selvstÌndig Du vil have nogle dygtige og kompetente kollegaer Du ønsker et godt arbejdsmiljø med gode personalegoder Du kan lide at arbejde afvekslende og udfordrende med udstrakt kompetence

Kan du genkende dig selv? Hvis ja, sĂĽ lĂŚs videre Vi stĂĽr netop nu og mangler 1 ny kollega i Hørsholm Kommunes Socialcenter i Handicap og Specialundervisning for voksne pĂĽ 37 timer om ugen. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. vĂŚre Â&#x2021; 'DJRJGÂĄJQIRUDQVWDOWQLQJHU Â&#x2021; 6RFLDOS GDJRJLVNHVWÂĄWWHIRUDQVWDOWQLQJHU Â&#x2021; 1ÂĄGYHQGLJHPHUXGJLIWHU Â&#x2021; %RUJHUVW\UHWSHUVRQOLJDVVLVWDQFH Â&#x2021; /HGVDJHURUGQLQJ Â&#x2021; %LOHU Â&#x2021; 6SHFLDOXQGHUYLVQLQJ Du har kendskab og interesse for Serviceloven og Lov om specialundervisning. Ligeledes har du kendskab til KMD og har administrativ flair. Hørsholm Kommune tilbyder Â&#x2021; (WjobLVPXNNHRPJLYHOVHUKYRUGXVHOYHUPHGWLODW V WWHGDJVRUGQHQLHWDUEHMGVPLOMÂĄSU JHWDIWY U faglighed og samarbejde. Â&#x2021; 1RJOHIORWWHDUEHMGVUDPPHUPHGIDJOLJWG\JWLJHRJ kompetente medarbejdere. Vi lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ et godt arbejdsmiljø med god stemning og gode arbejdsforhold. 9LKDUEODNDQWLQHPRWLRQVUXPPDVVDJHRJIRUVNHOOLJH personaleforeninger. Aflønning sker i henhold til Ny Løn og aflønnes med grund løntrin 35 med mulighed for tillĂŚg alt efter kvalifikationer. Herudover har vi flekstidsordning og fri hver anden fredag. 5nGKXVHWOLJJHUW WYHG.RNNHGDO6WDWLRQFD20PLQXWWHU fra København med tog. 'XHUYHONRPPHQWLODWNRQWDNWHJUXSSHOHGHU-HDQQH%HUWHOVHQ Sn48493160IRU\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHU$QVÂĄJQLQJVHQGHV sammen med relevante bilag til: 6RFLDORJDUEHMGVPDUNHG¡+ÂĄUVKROP.RPPXQH cGDOVSDUNYHM2Ă&#x201A;2970+ÂĄUVKROP (PDLOVRDSRVW#KRUVKROPGN


!( BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Har du lyst til at vĂŚre med som børnesagsbehandler i et spĂŚndende kvalitetsudviklingsprojekt pĂĽ børne- og ungeomrĂĽdet? 1 socialrĂĽdgiver eller socialformidler fĂĽr hermed muligheden for at vĂŚre med i et flerĂĽrigt projekt, der blandt andet skal forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, herunder undersøGELSEROGHANDLEPLANER SIKREENTIDLIGFOREBYGGENDEINDSATS og udvikle flere lokalt forankrede tilbud til børn og unge og deres familier i Lejre Kommune. Vi søger 1 sagsbehandler, som primĂŚrt skal betjene foranstaltningsomrĂĽdet, idet vi har specialiseret handicapsagsbeHANDLINGENHOSSAGSBEHANDLERE Vi ser dog løbende pĂĽ vores sagsfordeling rĂĽdgiverne imelLEM HVILKETĂ?BNERMULIGHEDFORATFĂ?OPFYLDTEVENTUELLESÂ?Rlige ønsker i forhold til arbejdsomrĂĽde. Børne- og ungeomrĂĽdet er organiseret i enheden â&#x20AC;?Visitation og TvĂŚrfagligt Samarbejdeâ&#x20AC;? sammen med PPR, sundhedsplejersker og familiebehandlere. Sagerne er delt op efter skoledistrikt med to-tre sagsbehandlere i hvert distrikt. Vi lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ sATINDDRAGEBÂ&#x2019;RNOGFORÂ?LDREIBEHANDLINGENAFDERESEGEN sag sATBRUGEOGUDVIKLELOKALETILBUDOGANVENDEMINDSTEINDGREBSPRINCIPPET BEGGEDELEALTIDUNDERHENSYNTIL HVADDER er bedst for barnet og familien sATSAMARBEJDEOGHJÂ?LPEHINANDEN sATGIVEPLADSFORKREATIVITETOGGODEIDEER sATVÂ?REANSVARLIGEBĂ?DEOVERFOREGNESAGEROGOVERFOR helheden sĂĽvel fagligt som socialt, sĂĽdan at vi sammen udvikler et godt fagligt fĂŚllesskab og et rart arbejdsmiljø Vi forventer af dig, at du sERUDDANNETSOCIALRĂ?DGIVERELLERSOCIALFORMIDLER sKANSAMARBEJDEMEDFAGFÂ?LLEROGSAMARBEJDSPARTNERE sHARFLAIRFORADMINISTRATIONOGSYSTEMATIKISAGSBEHANDLINgen sHARGODEKOMMUNIKATIONSEVNERBĂ?DEMUNDTLIGTOGSKRIFTLIGT sHARETGODTHUMÂ&#x2019;ROGMASSERAFHUMORISTISKSANS DETHAR vi sHARLYSTOGENGAGEMENTTILATINDGĂ?PĂ?LIGEFODBĂ?DEIDET daglige arbejde og i vores udviklingsprojekt

Vi tilbyder sSUPERVISION sETPOSITIVTOGDYNAMISKARBEJDSMILJÂ&#x2019; sGODEKOLLEGER sFLEKSIBELARBEJDSTID sETJOB SOMDUKANVÂ?REMEDTILATPRÂ?GEOGUDVIKLE sMULIGHEDFORATVÂ?REENDELAFENORGANISATIONMED LEDELSESMÂ?SSIGOGPOLITISKOPBAKNINGTILNYTÂ?NKNINGOG kreativitet sETINTRODUKTIONSPROGRAM SOMTILPASSESDINEFORUDSÂ?TNINGER Om kommunen: ,EJRE+OMMUNEHARCAINDBYGGEREOGLIGGERPĂ? togstrĂŚkningen mellem København og Kalundborg, 7 minutters togkørsel fra Roskilde. RĂĽdhuset i Allerslev, hvor stillingen organisatorisk er placeret, er inden for gĂĽafstand af Lejre Station. Løn og ansĂŚttelse: Stillingerne er pĂĽ 37 timer og forhandles i henhold til gĂŚldenDEOVERENSKOMSTOGINDENFORRAMMERNEAFNYLÂ&#x2019;N Yderligere oplysninger kan fĂĽs hos: &AGLIGKOORDINATOR+AREN3OMMER TLF SOCIALRĂ?DGIVER"ENNY$YHRTLFELLERVISITATIONSCHEF!NNETTE ,ARSEN TLF Hvis ovenstĂĽende har fanget din interesse, sĂĽ send en ansøgning med relevante bilag til: Lejre Kommune mrk. â&#x20AC;?sagsbehandler Visitation Børn og 5NGEv -Â&#x2019;LLEBJERGVEJ (VALSÂ&#x2019; !NSÂ&#x2019;GNINGSFRISTENERDFEBRUAR!NSÂ?TTELSESSAMTALERFORVENTESATFINDESTEDDFEBRUAR

#"


'".*-*&"'%&-*/(&/

!(

#Â?3/&4"(4#&)"/%-&3&

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Vi gĂĽr nye veje â&#x20AC;&#x201C; vil du med? 7JTLBMWÂ&#x17E;SFÂżFSFGPSBUIBWF UJEUJMBUCMJWFCFESF7JMEV WÂ&#x17E;SFNFE

BSCFKETQMBET7PSFTJOETBUTFS WÂ&#x17E;SETBU PHWJGlSEFSGPSFU TÂ&#x17E;SMJHUMÂ&#x;OUJMMÂ&#x17E;H

%*/&01("7&3WJMQSJNÂ&#x17E;SU WÂ&#x17E;SFJOEFOGPSTFSWJDFMPWFOT SBNNFS SlEHJWOJOHPHWFKMFEOJOH TPDJBMGBHMJHFVOEFSTÂ&#x;HFMTFS IBOEMFQMBOFS PQGÂ&#x;MHOJOHQl JWÂ&#x17E;SLTBUUFGPSBOTUBMUOJOHFS UWÂ&#x17E;SGBHMJHUTBNBSCFKEFJ EJTUSJLUFSOFPHGPSFCZHHFOEF TBNBSCFKEF

7*-%67*%&.&3& ,POUBLU GBHMJHLPOTVMFOU%PSUF4DINJEU +Â&#x;SHFOTFOQl TPDJBM SlEHJWFS4BOOF'FMUIFJNQl FMMFSGBNJMJFDIFG .BSJBOO.JLLFMTFOQl

%6'a3FUTQÂ&#x17E;OEFOEFKPCJFU SJHUJHHPEULPMMFHJBMUGÂ&#x17E;MMFTTLBC EFSIBSGPLVTQlTQBSSJOHPH VEWJLMJOHBGWPSFTLPNQFUFODFS

'3*45GFCSVBSLM 4&/%%*/"/4Â?(/*/( NÂ&#x17E;SLFU#Â&#x;SOFTBHTCFIBOEMFS UJM0ETIFSSFE,PNNVOF 1FSTPOBMFBGEFMJOHFO /ZWFK )Â&#x;KCZ

Jobcenter Greve søger ny medarbejder til nyskabende beskÌftigelsesindsats Vi arbejder i tvÌrfaglige teams, hvor rüdgivere, kursusledere og virksomhedskonsulenter i fÌllesskab varetager indsatsen over for ledige og sygemeldte borgere. Jobcentret har brug for en rüdgiver til Team ForstÌrket indsats. Vi vil prioritere ansøgere, der har mod pü nytÌnkning og som müske har lyst til at arbejde med büde rüdgivning og aktivering af ledige og sygemeldte borgere. Ansøgningsfristen er den 18/2 2009. LÌs hele opslaget pü www.jobcenter.greve.dk

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sÌttes i højsÌdet.

7JFSFOGBNJMJFWFOMJHBSCFKET QMBETNFENVMJHIFEGPSIKFNNF

8880%4)&33&%%,+0#

Da en medarbejder skal vÌre selvstÌndig, søger Studenterrüdgivningens afdeling i KompagnistrÌde en socialrüdgiver 30 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat 1. april eller snarest derefter. Studenterrüdgivningen tilbyder social, psykologisk og psykiatrisk rüdgivning og vejledning til studerende ved de mellemlange og lange videregüende uddannelser. LÌs det fulde stillingsopslag pü Studenterrüdgivningens hjemmeside www.srg.dk. Ansøgningsfristen er den 18. februar 2009 senest kl. 12.00. Du kan fü yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til afdelingsleder Susanne Springborg, socialrüdgiver Josephine Evald eller socialrüdgiver Mette Rosenvel pü telefon 33 12 19 11.

7PaSdcaPe[c. 4]V^SPaQTYSb_[PSbWPaT]V^SbcaTbb_^[XcXZ ;ÂŹb\TaT_z fffb^RXP[aSVSZ_Tab^]P[T_^[XcXZ ##

pĂĽ holdet SocialrĂĽdgiver/socialpĂŚ- vil du vĂŚre med?

UĂ&#x160;Â&#x153;Â?LCÂ&#x17D;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Â&#x201C;Ă&#x2022;Â&#x2DC;i

til StudenterrĂĽdgivningen

S TUD EN TERRĂ&#x2026;D GIVNING EN

SocialrĂĽdgiver

Misbrugsbehandler søges Vi har ledige pladser dagog/sygeplejerske

3OCIALCENTER(OLBÂ?KKANTILBYDEDIG et spĂŚndende job som sagsbehandler #ENTERFOR-ISBRUGOG&ORSORGSÂ&#x2019;GEREN inden for enten børn & unge- eller vokbehandler pĂĽ stofmisbrugsomrĂĽdet pĂĽ SENOMRĂ?DET$UVILFĂ?GODEOGENGAGErĂĽdgivningscentret i HolbĂŚk. Stillingen rede kolleger, et selvstĂŚndigt job med ERPĂ?TIMER4ILTRÂ?DELSEAPRIL muligheder at prĂŚge omrĂĽdet, faglig eller snarestfor derefter. sparring og inspirerende samarbejde 9DERLIGEREOPLYSNINGEROMSTILLINGEN med andre faggrupper. findes pĂĽ www.holbaek.dk eller hos Kan du arbejde med den sociale lovAFDELINGSLEDER-ORTEN0EDERSENPĂ? givning tĂŚt pĂĽ borgeren, har du gode TLF formidlingsevner, og kan du arbejde tvĂŚrfagligt og hĂĽndtere komplekse pro!NSÂ&#x2019;GNINGSFRISTDENFEBRUAR blemstillinger, sendes sĂĽ hørertil:vi meget gerne Ansøgningen fra dig. RĂĽdgivningscentret i HolbĂŚk !NSÂ&#x2019;GNINGSFRISTFEBRUAR BirkevĂŚnget 4 4300 HolbĂŚk Du finder det fulde stillingsopslag pĂĽ Mrk.: Stilling som stofmisbrugswww.holbaek.dk behandler


Rammen &ONDEN02/SÂ&#x2019;GERPR ELLEREFTERAFTALE MEDARBEJDERTIL ENNYOPRETTETSTILLINGPĂ?FULDTIDSOMSOCIALKONSULENT3TILLINGENER TIDSBEGRÂ?NSETTILĂ?RMEDMULIGHEDFORFORLÂ?NGELSE!RBEJDETUDGĂ?RFRA02/gSSEKRETARIATI2OSKILDE%NSTORDELAFARBEJDETLIGGER ude i â&#x20AC;?markenâ&#x20AC;?, sĂĽ tjenestekørsel i egen bil er en betingelse. &ONDEN02/ERENORGANISATIONDERTILBYDERYDELSER TILSĂ?VELOFfentlige som private, inden for omrĂĽdet med de sĂŚrligt udsatte BÂ&#x2019;RNOGUNGE"LANDTANDETINDENFORFOREBYGGENDEARBEJDE rĂĽdgivning, arbejde med unge pĂĽ eget vĂŚrelse samt dagbehandling og døgnanbringelser. !RBEJDETVILBLIVEUDFÂ&#x2019;RTSAMMENMED02/gSTVÂ?RFAGLIGEMEDarbejdergruppe og er en blanding af teamwork og individuelt arbejde. Arbejdet Arbejdet vil vĂŚre sammensat af opgaver, der dels er i gang i 02/ SAMTNYETILTAGINDENFOROMRĂ?DET $ERVILVÂ?REVEDLIGEHOLDENDEOPGAVERISAMARBEJDEMEDKOMMUNERSAMT02/ TILKNYTTEDEBÂ&#x2019;RNE OGUNGEPROJEKTER3OCIALFAGLIGE YDELSERMEDRĂ?DGIVNINGOGVEJLEDNINGIFORBINDELSEMEDANBRAGTE børn og unge samt faglig sparring af døgnansatte og kommunale samarbejdspartnere. Endvidere arbejdes der med anvisning af anbringelsessteder og visitationer. 6IÂ&#x2019;NSKERHERUDOVERATSTYRKEENINDSATS DERKANBIDRAGEMED NYEMETODEROGTILUDVIKLINGAFARBEJDET Faglig baggrund $ENUDDANNELSESMÂ?SSIGEBAGGRUNDERIKKEAFGÂ&#x2019;RENDE$ET kunne vĂŚre som socialrĂĽdgiver, socialpĂŚdagog, men ogsĂĽ anden relevant socialfaglig baggrund kan komme i betragtning. $ERVILBLIVELAGTVÂ?GTPĂ?ENRELEVANTERFARINGIARBEJDETMEDDE udsatte børn og unge. Kendskab og erfaring med døgnanbringelsesomrĂĽdet er en fordel, ligesom erfaring fra arbejde med børn og familier i kommunalt regi vil tĂŚlle med. En ansøger med et godt og relevant netvĂŚrk vil vĂŚre at foretrĂŚkke. Vi ser gerne ansøgere, der har erfaringer med fonds- og puljemidler, og meget gerne ansøgere der har haft berøring med forskning, dokumentation og formidling. Personen Engageret og fleksibel â&#x20AC;&#x201C; med mod og vilje til at arbejde bĂĽde utraditionelt og mĂĽlrettet for at nĂĽ sine mĂĽl. Inden for rammer, hvor faglig etik og kollegiale sider er prioriteret højt. %NMEDARBEJDER DEREROPTIMISTISK LOYALOGFREMADSKUENDE OGSĂ?NĂ?RDERERTRAVLT OGNĂ?RDETINDIMELLEMGĂ?ROPADBAKKE$U betragter supervision som en selvfølge. Aflønning Efter kvalifikationer. NĂŚrmere oplysninger $UERVELKOMMENTILATKONTAKTE&INN+NUDSENPĂ?TLF 3EMEREOM&ONDEN02/OGSTILLINGENPĂ?VORESHJEMMESIDE www.fondenpro.dk. !NSÂ&#x2019;GNINGSFRIST/NSDAGD !NSÂ?TTELSESSAMTALER!FHOLDESIUGEOG 

Vordingborg Kommune opnormerer med 3 stillinger inden for børn- og ungeomrüdet

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Fonden PRO søger socialkonsulent

!(

VORDINGBORG KOMMUNE

Vil du vĂŚre med til at optimere indsatsen over for udsatte børn og unge? Er du til: En god løn, et rimeligt sagsantal, gode muligheder for kurser, efteruddannelse, supervision, selvstĂŚndighed i arbejdet, masser AFINDFLYDELSE MASSERAFOPBAKNINGOGIKKEMINDSTETUDVIKLENDE fagligt miljø blandt engagerede kolleger, med gode muligheder for at udvikle og tilrettelĂŚgge arbejdsfunktioner. SĂĽ er Vordingborg Kommune stedet for dig! 6ORDINGBORG+OMMUNESÂ&#x2019;GERNYEKOLLEGERTIL"Â&#x2019;RNOG5NGERĂ?Dgivningen til ansĂŚttelse 1. april eller snarest muligt. Børn og ungerĂĽdgivningen er organisatorisk placeret under Børn og Kultur. 6ORDINGBORG+OMMUNES"Â&#x2019;RNE 5NGE OG&AMILIEPOLITIKBETYDER at der søges lokale løsninger. /MRĂ?DETEROPDELTIDISTRIKTERSĂ?TÂ?TPĂ?BORGERENSOMMULIGT OGDUVILBLIVETILKNYTTETETLOKALOMRĂ?DEKONTORI6ORDINGBORG+OMmune. Alle sagsbehandlerne i distrikterne indgĂĽr som tovholder i den tvĂŚrfaglige mødeaktivitet, der er etableret i lokalomrĂĽderne OMKRINGHVERAFKOMMUNENSOVERBYGNINGSSKOLER$EINTERNE AKTÂ&#x2019;RERPĂ?OMRĂ?DET SOMERTILKNYTTETHVERTDISTRIKT ERPSYKOLOGER sundhedsplejersker og diverse konsulenter. Vi ønsker: s$UERUDDANNETSOCIALRĂ?DGIVERSOCIALFORMIDLERELLERHARANDEN relevant uddannelse. s$UKANBEVAREOVERBLIKKETIPRESSEDESITUATIONER s$UHARETGODTHUMÂ&#x2019;R s$URUMMERENVISmEKSIBILITETOGERIDERIG s$UERKLARTILATUDFORSKE UNDERSÂ&#x2019;GEOGVÂ?RENYSGERRIGPĂ? omrĂĽdet. PrimĂŚre opgaver: !RBEJDEMEDSĂ?RBAREBÂ&#x2019;RNMELLEM Ă?R RĂĽdgive og vejlede familier samt ivĂŚrksĂŚtte foranstaltninger iht. 3ERVICELOVENSe 5DARBEJDESOCIALFAGLIGEUNDERSÂ&#x2019;GELSERIHT3ERVICELOVENSe Sikre en sammenhĂŚngende og helhedsorienteret indsats over for familierne. IndgĂĽ i tvĂŚrfaglige samarbejdsrelationer med interne og eksterne samarbejdspartnere. $Â&#x2019;GNANBRINGELSERMED OGUDENSAMTYKKE GĂŚldende for alle 3 stillinger: $ENUGENTLIGEARBEJDSTIDERTIMER!FLÂ&#x2019;NNINGSKEREFTERGÂ?LDENDEOVERENSKOMSTOGPRINCIPPERNEI.YLÂ&#x2019;N Henvendelse om stillingen kan ske til afdelingsleder Palle BukHAVEPĂ?TELEFONELLERKOORDINATOR!RNE4ASTESENPĂ? TELEFON Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere erfaring sendes til: 6ORDINGBORG+OMMUNE 6ALDEMARSGADE 6ORDINGBORG ATT-ARIANNE-IKKELSENELLERPĂ?MAILTILMAMI VORDINGBORGDK 6ISKALHAVEDINANSÂ&#x2019;GNINGSENESTDENFEBRUAR !NSÂ?TTELSESSAMTALERVILFINDESTEDIUGE #$


Misbrugsbehandler søges Socialrüdgiver til døgn-

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

UĂ&#x160;Â&#x153;Â?LCÂ&#x17D;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Â&#x201C;Ă&#x2022;Â&#x2DC;i

!(

institution i Undløse SocialrĂĽdgiver/socialpĂŚ(ARDULYSTTILATVÂ?RESOCIALRĂ?DGIVERIET dagog/sygeplejerske behandlingsmiljø, der sĂŚtter tvĂŚrfagligt samarbejde og gensidig respekt højt? #ENTERFOR-ISBRUGOG&ORSORGSÂ&#x2019;GEREN Vi søger en mĂĽlrettet og udviklingsoribehandler pĂĽ stofmisbrugsomrĂĽdet pĂĽ enteret kollega med en solid baggrund rĂĽdgivningscentret i HolbĂŚk. Stillingen inden for børne- og ungeomrĂĽdet. ERPĂ?TIMER4ILTRÂ?DELSEAPRIL eller snarest derefter. 6IKANTILBYDEDIGETDYNAMISKARBEJDSmiljø med gode kollegaer og masser af 9DERLIGEREOPLYSNINGEROMSTILLINGEN udfordringer. findes pĂĽ www.holbaek.dk eller hos AFDELINGSLEDER-ORTEN0EDERSENPĂ? LĂŚs mere om os pĂĽ www.holbaek.dk TLF under Borger ("Â&#x2019;RN5NGE($Â&#x2019;GNinstitutioner. !NSÂ&#x2019;GNINGSFRISTDENFEBRUAR Ansøgningen sendes til: !NSÂ&#x2019;GNINGSFRISTFEBRUAR RĂĽdgivningscentret i HolbĂŚk BirkevĂŚnget Du finder det 4fulde stillingsopslag pĂĽ 4300 HolbĂŚk www.holbaek.dk Mrk.: Stilling som stofmisbrugsbehandler

Socialrüdgiver/ socialformidler Rüdgivning og vejledning om sociale problemstillinger, tvÌrfagligt samarbejde og faglig udvikling. Er det dig, der er vores nye kollega i kontanthjÌlpsteamet i Socialafdelingen? Vi tilbyder introduktionsprogram og oplÌring. Ansøgningsfrist: 19. februar. LÌs jobannoncen pü herlev.dk eller ring pü tlf. 4452 8680.

Sagsbehandler og projektholder 30 evt. 37 timer Familieafdelingen Kontakt: Koordinator Bjarne Grenvald, tlf. 4778 4117. Ansøgningsfrist: fredag den 20. februar 2009 kl. 12.00.

Ansøgningen sendes til HalsnÌs Kommune

eller via mail

RĂĽdhuspladsen 1

job@halsnaes.dk

3300 FrederiksvĂŚrk

LĂŚs mere pĂĽ

Telefon 4778 4000

www.halsnaes.dk

Rüdgiver - barselsvikar Borgerne og vi har brug for din faglige ekspertise I Socialcentrets Rüdgiverteam betjener vi borgere med komplekse sociale problemstillinger. Vi yder rüd og vejledning, visiterer til og følger op pü: specialiserede botilbud, aktivitets- og samvÌrstilbud, merudgifter, krisecentre og herberg. Desuden indstiller vi til førtidspension.

5­[TaSdSXVVP\\T[. 4]V^SPaQTYSb_[PSbWPaV^STbT]X^a ^aS]X]VTa ;b\TaT_z fffb^RXP[aSVSZ_Tab^]P[T_^[XcXZ #%

Vi tilbyder blandt andet et højt fagligt niveau med selvstÌndig kompetence og supervision pü sagsniveau. Besøg www.greve.dk og lÌs hele stillingsannoncen under ledige job. Der er ansøgningsfrist den 17. februar 2009.

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sÌttes i højsÌdet.


Har du erfaring i at arbejde med borgere i matchgruppe OG ERDUGODTILATSAMARBEJDEOGKOMMUNIKERE OG trives du med et selvstĂŚndigt job i en travl hverdag, er du meget velkommen til at ringe til leder Lotte Thomsen pĂĽ OGHÂ&#x2019;RENÂ?RMEREOMMULIGHEDERNE3EOGSĂ? www.springbraet.dk. Som jobkonsulent skal du have individuelle samtaler, oplede arbejdspladser til virksomhedspraktik, arbejdsprøvning samt ansĂŚttelse med løntilskud samt følge borgerne TÂ?TUNDERHELEDERESFORLÂ&#x2019;B$EREROGSĂ?MULIGHEDFORAT undervise pĂĽ vores forskellige kurser. Kørekort er en nødvendighed. Send din ansøgning hurtigst muligt til SpringbrĂŚt, 4OLDBODGADED SAL +Â&#x2019;BENHAVN+ELLERTIL lotte@springbraet.dk. SpringbrĂŚt ser mangfoldighed som en ressource og vĂŚrdsĂŚtter, at medarbejderne hver isĂŚr bidrager med deres sĂŚrlige baggrund, personlighed og evner.

SocialrĂĽdgiver/socialpĂŚdagog/sygeplejerske #ENTERFOR-ISBRUGOG&ORSORGSÂ&#x2019;GEREN behandler pĂĽ stofmisbrugsomrĂĽdet pĂĽ rĂĽdgivningscentret i HolbĂŚk. Stillingen ERPĂ?TIMER4ILTRÂ?DELSEAPRIL eller snarest derefter.

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Vi har 3 jobkonsulenter, der skal pĂĽ barselsorlov i løbet af FORĂ?RET OGSÂ&#x2019;GERDERFORNYEMEDARBEJDERE

UĂ&#x160;Â&#x153;Â?LCÂ&#x17D;Ă&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;Â&#x201C;Ă&#x2022;Â&#x2DC;i

SpringbrÌt søger jobkonsulenter

!(

Misbrugsbehandler søges

9DERLIGEREOPLYSNINGEROMSTILLINGEN findes pĂĽ www.holbaek.dk eller hos AFDELINGSLEDER-ORTEN0EDERSENPĂ? TLF TLF !NSÂ&#x2019;GNINGSFRISTDENFEBRUAR Ansøgningen sendes til: RĂĽdgivningscentret i HolbĂŚk BirkevĂŚnget 4 4300 HolbĂŚk Mrk.: Stilling som stofmisbrugsbehandler

Vi er noget helt specielt - Vil du vÌre med? KontanthjÌlps-, sygedagpenge- og virksomhedsteamet i Agens søger socialrüdgivere/socialformidlere - eller lignende med pioneründ Hos os er der ikke langt fra ide til handling. 6IARBEJDERISELVSTYRENDETEAM men er samtidig i direkte og tÌt dialog med ledelsen. Strukturen er flad, og vi har en uformel omgangstone med vÌgt pü übenhed kolleger og ledelse imellem. Vi har et godt sammenhold og prioriterer sociale aktiviteter og godt humør højt. Vi har en ambition om et højt serviceniveau over for vores borgere, og vi lÌgger stor vÌgt pü at møde det enkelte menneske i øjenhøjde. Vi tager udgangspunkt i coaching som arbejdsmetode.

Vi varetager den lovpligtige opfølgning, sagsbehandling samt beskÌftigelsesrettede indsats P�SYGEDAGPENGE OGKONTANT hjÌlpsomrüdet. $UVILF�UDSTRAKTKOMPETENCE i forhold til støtte efter den beskÌftigelsesrettede lovgivning samt i sager om aktivering, revalidering og fleksjob. $UVILF�MULIGHEDFORSTOR INDFLYDELSEP�TILRETTEL�GGELSE samt afholdelse af individuelle kursusforløb og projekter for netop vores mülgrupper. 6IERNYEP�OMR�DET OGDUVIL vÌre med til at sÌtte dit prÌg pü büde organisationen og pü indsatsen over for vores mülgrupper.

3OMVORESNYEKOLLEGAHARDU formentlig erfaring inden for konTANTHJÂ?LPS SYGEDAGPENGE ELLER virksomheds-kontaktomrĂĽdet.

Vi tilbyder ansÌttelse med overenskomstmÌssig løn og bonusordning. Endvidere flekstid, mad- og frugtordning.

$UERKREATIV IDERIG OGDUTÂ&#x2019;R LADEDIGINSPIREREAFNYEMETODER og tilgange til arbejdet med mĂĽlgruppen.

Har du brug for oplysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte:

$USÂ?TTERPRISPĂ?FAGLIGEUDFORdringer og kvalitet i arbejdet, kan se muligheder og finde balancen imellem at stille krav til borgerne og udvise empati. $UKANARBEJDESELVSTÂ?NDIGTOG indgĂĽ i et positivt samarbejde internt sĂĽvel som eksternt. $UTRIVESIETUHÂ&#x2019;JTIDELIGTARBEJDSmiljø.

Stina Hermann Virksomhedsteamet Tlf.: 5637 3923 eller Karen Djørup Sygedagpengeteamet: Tlf.: 5637 3930 Ansøgning sendes pr. mail til stina.hermann@agensdanmark.dk eller til Agens Strandvejen 99 4600 Køge TiltrÌdelse efter aftale.

Agens har siden april 2008 overtaget den beskÌftigelsesrettede indsats pü halvdelen af borgerne i Køge Kommune, som modtager henholdsvis sygedagpenge, kontanthjÌlp eller ledighedsydelse. #&


Lae]dÂśff]\] cgfkmd]fl]j !(

ladm\Zj]\]dk]Y^af\\jY_]f\]e]lg\]j

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]BH3

I forbindelse med det et-ĂĽrige projekt, â&#x20AC;&#x153;Formidling af familierĂĽdslagning og andre inddragende metoderâ&#x20AC;?, ønsker Servicestyrelsen at indgĂĽ aftale med et antal konsulenter med socialfaglig baggrund, som pĂĽ timebasis kan virke som rĂĽdgivere og igangsĂŚttere for interesserede socialrĂĽdgivere el. andre. Vi lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ, at du har indgĂĽende kendskab til og praksiserfaring med enten familierĂĽdslagning eller netvĂŚrksmøder â&#x20AC;&#x201C; gerne begge metoder. Da Recalling the Future ønskes bredere introduceret i Danmark, vil det vĂŚre en fordel ogsĂĽ at have kendskab til denne metode. I ansøgningen bedes redegjort for relevant teoretisk efteruddannelse og erfaring i forhold til temaet. #Ć&#x192;Ă&#x201D;PPKPIUMGTGHVGTQXGTGPUMQOUVRĂ VKOGDCUKU-QPUWNGPVGTPG skal i perioden 15. marts 2009 â&#x20AC;&#x201C; 31. december 2009 pĂĽregne et timeforbrug i perioden op til ca. 150. Transportudgifter dĂŚkkes KĆ&#x192;IUVCVGPUCNOKPFGNKIGVCMUVHQTMO Ved indgĂĽelse af aftale med konsulenterne vil der desuden blive NCIVXĂ&#x201A;IVRĂ IGQITCĆ&#x201A;UMURTGFPKPIUĂ NGFGUCVMQTRUGVCHMQPUWNGPVGT dĂŚkker hele landet.

AFDELINGEN I SYD- OG SĂ&#x2DC;NDERJYLLAND

Vi søger en socialrĂĽdgiver med en arbejdstid pĂĽ 37 timer ugentlig Stillingen er til besĂŚttelse snarest. ,Â&#x2019;N OGANSÂ?TTELSESVILKĂ?RIHENHOLDTILNYLÂ&#x2019;N$ERINDGĂ?RET RĂ?DIGHEDSTILLÂ?GPĂ?KR Ă?RLIGT !FDELINGENI3YD OG3Â&#x2019;NDERJYLLANDBESTĂ?RIÂ&#x2019;JEBLIKKETAFETFODLÂ?NKETEAMPĂ?OTTEMEDARBEJDERE MEDARBEJDEREMEDSOCIALRĂ?DGIVERUDDANNELSESAMTADMINISTRATIVEMEDARBEJDERE FORDELT pĂĽ kontorer i Haderslev, Esbjerg og Sønderborg. Herudover er der beskĂŚftiget et antal honorarlønnede medarbejdere. 6ORESARBEJDEBESTĂ?RAFTILSYNMEDDÂ&#x2019;MTE DERHARFĂ?ETTILSYN enten ved en betinget dom, en prøveløsladelse eller en behandlingsdom. Heri kan indgĂĽ samfundstjeneste eller behandling mod misbrug eller behandling i forbindelse med en sindslidelse. Yderligere udfĂŚrdiger vi personundersøgelser og deltager i retsmøder. Vores primĂŚre funktion er at støtte den dømte til at leve et kriminalitetsfrit liv samt føre kontrol med, at den idømte sanktion efterleves. Vores arbejde krĂŚver sĂĽledes, at man er indstillet pĂĽ at arbejde med sĂĽvel bløde som hĂĽrde vĂŚrdier. 9DERLIGEREOPLYSNINGEROMSTILLINGENKANFĂ?SVEDHENVENDELSETIL KRIMINALFORSORGSLEDER)B/LANDER!NDERSEN TLF ELLER FORSORGSFULDMÂ?GTIG(ANS!LMDAL TLF !NSÂ&#x2019;GNINGSFRISTENUDLÂ&#x2019;BERDEN!NSÂ&#x2019;GNINGENSKAL STILESTIL$IREKTORATETFOR+RIMINALFORSORGENOGSENDESTIL+RIMINALFORSORGEN !FDELINGENI3YD OG3Â&#x2019;NDERJYLLAND .Y!LLEGADE (ADERSLEV ELLERPĂ?MAIL !FDELINGEN3YDSOENDERJYLLAND KRIMINALFORSORGENDK

LĂŚs mere pĂĽ www.servicestyrelsen.dk eller henvendelse til projektleder Birgit Mortensen tlf. 4193 2441.

Skibhusvej 52B, 3. sal 5000 Odense C Tlf. 7242 3700

5zaSdQadVU^aT]PaQTYSb \X[Y­Z^]bd[T]cbZP[Sd) :^]cPZcTATVX^]=^aS_zcT[TU^]'&" ( ( WeXbSdWPaPaQTYSTXATVX^]=^aSYh[ [P]ST[[TaATVX^]<XScYh[[P]S :^]cPZcT1^D[aXRZ<PSbT]cT[TU^]'&#& " "T[[Ta! &&#$ WeXbSdWPaPaQTYSTX ATVX^]BhSSP]\PaZ :^]cPZcTATVX^]BhS_zcT[TU^]"""'%!!! WeXbSdWPaPaQTYSTXATVX^]7^eTSbcPST] T[[TaATVX^]BY[[P]S

#'

Socialfaglig gruppeleder til Børneog Unge Rüdgivningen omrüde Nord i Broby, pr. 1. april 2009 Tør du gü nye veje og brÌnder du for at fü sat myndighedsomrüdet vedr. Børn og Unge med sÌrlige vanskeligheder pü dagsordnen ? Børne- og Unge Rüdgivningen har brug for en dynamisk socialfaglig gruppeleder i omrüde Nord, der ønsker at lede og motivere myndighedssocialrüdgivergruppen i en stadig udviklingsproces. Stillingen refererer til Fagsekretariatschefen. Gür du og leger med ideen om at afprøve dig selv som leder? Vores spÌndende stilling kan du lÌse meget mere om pü www.faaborgmidtfyn.dk Du er ogsü velkommen til at kontakte souschef Anne-Marie Storgaard pü anst@faaborgmidtfyn.dk eller pü tlf. 72533002.


Odder Kommune Odder

Stillinger Ă&#x2026;rhus Kommune

FAGLIG KONSULENT I DriftsomrĂĽdet for Familier, Børn og Unge er der nu en fuldtids konsulentstilling ledig til besĂŚttelse snarest muligt. Vi søger en fagligt velfunderet socialrĂĽdgiver gerne med en akademisk overbygning til løsning af opgaver inden for visitation, vejledning af rĂĽdgivere og institutioner samt udviklingsopgaver. Familier, Børn og Unge er et af fem driftsomrĂĽder i Socialforvaltningen, Ă&#x2026;rhus Kommune. DriftsomrĂĽdet varetager de specialiserede tilbud inden for handicapomrĂĽdet og til sĂŚrligt udsatte familier, børn og unge i hele Ă&#x2026;rhus Kommune samt andre kommuner, der ønsker at anvende omrĂĽdets tilbud.

!(

En af vores socialrĂĽdgivere skal pĂĽ barsel, sĂĽ Jobcenter /DDERSÂ&#x2019;GERMEDTILTRÂ?DELSEAPRILELLERSNAREST DEREFTERENFULDTIDSSOCIALRĂ?DGIVERTILSYGEDAGPENGE OG LEDIGHEDSYDELSESOMRĂ?DET

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

SOCIALFORVALTNINGEN

Jobcenter Odder søger barselsvikar til sygedagpengeomrüdet

$USKALARBEJDEIETVELFUNGERENDEOGERFARENTTEAMMED ASSISTENTER JOBKONSULENTEROGSOCIALRĂ?DGIVEREUDOVER dig. $UKANLÂ?SEDETFULDEOPSLAGPĂ?WWWODDERNETTETDK JOBSOGFĂ?YDERLIGEREOPLYSNINGERVEDHENVENDELSETIL JOBCENTERCHEF/LE3TOUNBJERGPĂ?TLF

Konsulentstillingen er placeret i kontoret i Familier, Børn og Unge pĂĽ JĂŚgergĂĽrden, der er en stabsfunktion i forhold til omrĂĽdets tilbud. Kontoret bestĂĽr udover driftschef, souschef og en faglig leder af to team med i alt 13 medarbejdere fordelt pĂĽ forskellige faggrupper â&#x20AC;&#x201C; socialrĂĽdgivere, psykologer, djøfere og HKâ&#x20AC;&#x2122;ere.

!NSÂ&#x2019;GNINGSFRISTFEBRUAR

Du bliver den centrale medarbejder i forhold til driftsomrĂĽdets kerneydelse: Samarbejde med myndighedsomrĂĽdet i Ă&#x2026;rhus Kommune og i andre kommuner og hermed bl.a. visitation til driftsomrĂĽdets tilbud.

Vil du vide mere om vores kommune, kan du ogsĂĽ se pĂĽ vores hjemmeside www.oddernettet.dk , og du kan lĂŚse det fulde opslag pĂĽ www.oddernettet.dk/jobs.

Odder Kommune er en digital kommune. Derfor foretrÌkker vi, at du sender din ansøgning og dit CV pr. mail til adressen: ole.stounbjerg@odder.dk , men den kan ogsü sendes til Odder Rüdhus, Rüdhusgade 3, 8300 Odder.

Du vil vĂŚre kontaktperson til lederne af en rĂŚkke af omrĂĽdets tilbud og vĂŚre en af kommunens videnspersoner om udsatte børn og unge og deres familier. I DriftsomrĂĽdet er der stor opmĂŚrksomhed pĂĽ, at tilbudene fortsat udvikles, sĂĽ Ă&#x2026;rhus Kommune har de bedste tilbud. I den forbindelse er DriftsomrĂĽdet i gang med at implementere en udviklingsplan. Der ligger derfor en stor udfordring i at omsĂŚtte forslag om nye tilbud og mellemformer, nye mĂĽder at organisere det eksisterende pĂĽ, dokumentation af den faglige indsats mv. Du vil fĂĽ en vigtig funktion i den fortsatte udvikling inden for det faglige felt. Yderligere oplysninger FĂĽ mere info pĂĽ www.aarhuskommune.dk/job, ved henvendelse til faglig leder Marianne Brix Hvillum pĂĽ tlf. 8713 4160, e-post: mhv@aarhus.dk eller til faglig konsulent Helene Tørsleff pĂĽ tlf. 8713 4158 eller heto@aarhus.dk. Løn- og ansĂŚttelsesforhold kan forhandles i henhold til gĂŚldende overenskomst. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansøgning Ansøgningsfrist: 18/2 med morgenposten. Samtaler afholdes 23/2. Ansøgere der indkaldes til samtale vil fĂĽ besked telefonisk eller via mail 20/2.

BrĂŚnder du for ledelse og kan du kommunikere? SĂĽ er du mĂĽske den kommende leder af Randers Kommunes â&#x20AC;?Center for stofmisbrugsbehandling. Du kan lĂŚse mere om den spĂŚndende stilling som leder for 30 dygtige medarbejdere pĂĽ www.randers.dk

Ansøgning med relevante bilag mrk. â&#x20AC;?Faglig konsulentâ&#x20AC;?, sendes til Socialforvaltningen, DriftsomrĂĽdet Familier, Børn og Unge, att. Lise Carlsen, VĂŚrkmestergade 15, 8100 Ă&#x2026;rhus C., eller pĂĽ mail til lmca@aarhus.dk.

Randers Kommune

www.aarhuskommune.dk/job #(


!(

SocialrĂĽdgivere/ socialformidlere

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]=>A3

Børn og familieafdelingen i Randers Kommune søger to medarbejdere pü fuld tid til lÌngerevarende vikariater i forebyggelsen pr. 1. marts 2009 eller snarest derefter. Flere oplysninger füs hos fagkonsulent Tove Kirk, tlf. 8915 1953, eller fagkonsulent Tove Andersen, tlf. 8710 4515. Vil du vide mere om stillingerne, se www.randers.dk. Ansøgningsfrist: 18. februar 2009.

SOCIALRĂ&#x2026;DGIVER/SOCIALFORMIDLER SocialrĂĽdgiver/socialformidler til Familieafdelingen, Viborg Kommune Søger du et job med udfordringer i forhold til ungeomrĂĽdet med nøgleord som anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, eller brĂŚnder du for at gøre en forskel i arbejdet med anbragte børn og unge, sĂĽ har vi to stillinger ledige til besĂŚttelse snarest. Yderligere oplysninger om jobbene fĂĽs ved henvendelse til familiechef Jytte Thomsen pĂĽ tlf. 87 87 76 15 eller afdelingsleder Elisabeth Knudsen pĂĽ tlf. 87 87 76 30 I øvrigt henvises til www.viborg.dk/job hvor stillingsopslaget kan ses i fuld lĂŚngde

Ansøgningsfrist: Senest onsdag den 18. februar kl. 12

Randers Kommune

(

Familieafdelingen Nytorv 6 8800 Viborg

www.viborg.dk

Socialrüdgiver søges snarest muligt til Havredal gl. Skole Her für du muligheden for et skÌgt og kreativt job, med god brug af din faglighed.

  

 

       

     

 SocialrĂĽdgiver ( .2' , (( !"%",*"' +',*( .2' ,+3 *+("%*4 ".* *-%0+,,"%,*#&0' *.($+'&*!.*., !#*'+$ ,"%%"' '*)4,"&*- ',%" ,( 3'+$*++,*')*"%  ///( .' ,*&$%%*$(',$,',*%*"'1 (,% %%*+("%*4 ".**'-',%  '+3 '"' +'+,"%(( !"%",*"' +',*( .2' , ( .2' , '+, 2*$$-.*,'+("%*4 ".* '+3 '"' *"+,*&' ' &,%* 

Vi søger en person, som kan indgĂĽ i vores faglige team omkring uddanNELSE JOB OGBOPLACERINGAFVORESUNGEMEDSÂ?RLIGEBEHOV s3OMHARFAGLIGVIDEN s3OMTÂ?NKERHELHEDSORIENTERETOGPROBLEMLÂ&#x2019;SENDE s3OMHARMODPĂ?OPFÂ&#x2019;LGNINGVEDRDEUNGEMEDKOMMUNALESAGSBEhandlere s3OMHARENGODTĂ?LMODIGHEDOGETGODTHUMÂ&#x2019;R s3OMERKREATIVOGTÂ&#x2019;RTÂ?NKENYTOGFÂ&#x2019;REIDEERUDILIVET s3OMERENGAGERETOGKANINDGĂ?IETTEAM s/GSOMFREMFORALTHARLYSTTILATARBEJDEMEDUNGEMENNESKER Vi kan tilbyde s%TLEVENDEARBEJDSMILJÂ&#x2019;UNDERSTADIGUDVIKLING s-ULIGHEDFORSELVATSÂ?TTESITPRÂ?GPĂ?JOBBET s&ULDTIDSARBEJDE EVTTIMER s%TBERIGENDEMILJÂ&#x2019;MEDDEJLIGEUNGEMENNESKER Løn ifølge overenskomst. Ansøgning med relevante papirer og referencer skal vĂŚre os i hĂŚnde SENESTDENFEBRUAR $ERERANSÂ?TTELSESSAMTALERIUGE Havredal gl. Skole 5LVEDALSVEJ +ARUP Att. Centerleder Kirsten Fabian $UERVELKOMMENTILATRINGEEFTERYDERLIGEREOPLYSNINGER )UGEOGTILSOUSCHEF0IA*AKOBSENPĂ? )UGETILCENTERLEDER+IRSTEN&ABIANPĂ? (AVREDALGL3KOLEERENSELVSTÂ?NDIGINSTITUTION DERGENNEMĂ?R har udviklet og tilbudt en tre-ĂĽrig helhedsorienteret Grøn ServicemedHJÂ?LPER5DDANNELSEFORBOGLIGTSVAGEELEVER6IHARPTELEVER DER oplĂŚres i servicefag, med hovedvĂŚgten lagt pĂĽ havepleje, hĂĽndvĂŚrk, rengøring, køkken og it. Som led i uddannelsen afsluttes alle elever med job- og boplacering.

Se hele stillingsopslaget pĂĽ www.rm.dk/job $

Se www.hgs.dk


DS:Kontakt CT[TU^]Ta]TTazQ]T\P]SPVUaTSPVZ[( #

7^eTSQTbchaT[bT) 5^a\P]S 1TccX]P?^bc Q_/b^RXP[aSVSZ =¬bcU^a\P]S D[aXZ5aTSTaXZbT] dU/b^RXP[aSVSZ eaXVW^eTSQTbchaT[bT B­aT]9d[0]STabT] bY/b^RXP[aSVSZ <PSb1X[bcad_ \Q/b^RXP[aSVSZ 5[^aP6W^bW Ì^aPVW^bW/SaRSZ <PYQaXc1Ta[Pd \QQ/b^RXPP[aSVSZ 9T__T4[[TVPPaS YT__TT[[TVPPaS/ZaX\X]P[ U^ab^aVT]SZ 0]]T9­aVT]bT] P]Y/b^RXP[aSVSZ BdbP]]T;h]Vb­ bP]]T[h]V/\PX[SZ 7T]aXZ<PcWXPbT] W\c/UPPPaWdbSZ =XR^[PX?Pd[bT] ]_/SbW^SZ 1XacWT?^e[bT] Q_^/b_Tb^RSZ <PSbBP\bX]V \bP/bSb]TcSZ ;XbQTcW1h[^e5P[VaT] [QU/bSb]TcSZ

A468>=BC ATVX^]bcS¬ZZTaATVX^]7^eTSbcPST] ^VATVX^]BY¬[[P]S

B4:A4C0A80C4C 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb%( ":­QT]WPe]: C[U)& (( 5Pg)""( "%( Sb/b^RXP[aSVSZ

EA864 ;TSTabTZcX^]T] 5^a\P]S4eP7P[[VaT] C[UPaQ)(%((!(!( C[U_ae)(&#!('% fffb^RXP[aSVSZ[TSTabTZcX^]T]

3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^]bc 0[VPST#"! #A^bZX[ST C[U)"""'%!!! 5Pg)#%"!&%& Sb^Tbc/b^RXP[aSVSZ 9^QU^a\XS[X]V <PaXT7Y^ac C[U)"""'%!!" Sb^Tbc/b^RXP[aSVSZ 0aQTYSb\X[Y­ 7T]eT]ST[bTcX[aTVX^]bZ^]c^aTc C[U)"""'%!!! Sb^Tbc/b^RXP[aSVSZ

A468>=BH3 ATVX^]BhSS¬ZZTaATVX^]BhSSP]\PaZ 3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^]BhS ETbcTaQP[[TeTY"0 4aXcb­ &5aTSTaXRXP C[U)'&#& " 5Pg)&$'#"#$ SbbhS/b^RXP[aSVSZ :^]c^aTcX>ST]bT EX]STVPST&!&# $>ST]bT2 C[U)'&#& " 5Pg)%% #%! 9^QU^a\XS[X]V 0]]?TSTabT] C[U)'&#& "# P_/b^RXP[aSVSZ 0aQTYSb\X[Y­Z^]bd[T]c 1^D[aXRZ<PSbT] C[U)'&#& " "T[[Ta C[U)! &&#$ Qd\/b^RXP[aSVSZ

A468>==>A3 ATVX^]=^aSS¬ZZTaATVX^]=^aSYh[[P]S ^VATVX^]<XScYh[[P]S 3P]bZB^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^]=^aS B­aT]5aXRWbETY#!7 cW '!"oQhW­Y C[U)'&"( ( 5Pg)'% "$"! Sb]^aS/b^RXP[aSVSZ :^]c^aTcX7^[bcTQa^ 5aTSTaXRXPVPST!&!( &$7^[bcTQa^ C[U)'&"( ( 5Pg)(&#! '(' Sb]^aS/b^RXP[aSVSZ :^]c^aTcX=­aaTbd]SQh BZP]bTeTY(1 (#=­aaTbd]SQh C[U)'&"( ( 5Pg)(' "!!$ Sb]^aS/b^RXP[aSVSZ 9^QU^a\XS[X]V :^]cPZc5C50 C[U)& " " ! 0aQTYSb\X[Y­) 7T]eT]ST[bTcX[aTVX^]bZ^]c^aTc C[U)'&"( ( Sb]^aS/b^RXP[aSVSZ

BT[ebc¬]SXVT 5^a\P]S:PaT]5PQaXRXdb7P]bT] C[U)$(#"!" "T[[Ta!%!'#! " fffb^RXP[aSVSZbT[ebcPT]SXV

0aQTYSb[­bWTSbZPbbT] 5C50W^eTSZ^]c^a B]^aaTbVPST $1^Zb!! (:­QT]WPe]2 C[U)& " " !

BP\\T]b[dc]X]VT]PU3P]bZT B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST 5^a\P]S<PSbBP\bX]V C[U)!'&' !( fffb^RXP[aSVSZbcdSTaT]ST

?T]bX^]bZPbbT]?:0 ?T]bX^]bZPbbTa]Tb0S\X]XbcaPcX^] CdQ^aV1^d[TePaS" !(7T[[Tad_ C[U)"(#$#$#$

5PVVad__Ta^VbT]X^aTa BT3BÂWYT\\TbXSTU^a Z^]cPZc_Tab^]Ta^V cT[TU^]]d\aT fffb^RXP[aSVSZ


; 4 3 4 A 05D;A8:5A434A8:B4==œBC5>A<0=3 5>C>)?4C4ABA4=B4=30B1DA>

Har socialrådgiverne X-faktor? E^aTbdSSP]]T[bTWPaTcV^ScQaP]SEXWPab^\ U^aT]X]V^V_a^UTbbX^]cP[ce^aTbUPV^_^VeXbcPc eXZP]]^VTcEXTaVzTcUaPPce¬aTUPVVad__T]P[[T bZ­S_zcX[Pce¬aTT]TUcTacaPVcTcTZb_TacP[[T b_­aVTacX[azSb3TceTSSTd]VTQPaTXZZT·^VeX eTSWT[[TaXZZT^\S|cTaGUPZc^a]^Z\T]XSTc \X]SbcTQ­aeXV­aT]^VTc\TaTU^aPcU^ac¬[[T^\ STc0ceXbT]TaeT]Xe^aTbUPV½eXbTe^aTbGUPZc^a V­aSTcXZZTP[T]TSTcZa¬eTa¿XbRT]Tb¬ccT[bTÀ^V bP\b_X[UaPÌTaT\TSb_X[[TaT

<TaTZeP[XcTcÌTaT\XS[Ta

6ad]S[PVTcU^adSSP]]T[bT]bZP[e¬aTX^aST]½^V STaTa_[PSbcX[U^aQTSaX]V3T]bT]TbcTd]STab­ VT[bTUaP0:50]eT]Sc:^\\d]P[5^abZ]X]VeXbTa Pc!!_a^RT]cPUSTbcdSTaT]STUP[STaUaPdSSP] ]T[bT]3TcTaQTchST[XVcÌTaTT]SU^aUzzabXST] 3TeXVcXVbcTzabPVTaTaU^a\P]VTPÌhbcTd]STaeXb ]X]VbcX\Ta^V\P]V[T]STSXP[^V\TS^VUTTSQPRZ UaPSTaTbd]STaeXbTaT 5[TaTzab]TSbZ¬aX]VTaWPae¬aTc\TScX[Pc bZPQTSXbbT_a^Q[T\Ta_zdSSP]]T[bTa]T^VSTc \zSTaaTccTb^__zWeXbZeP[XcTcT]bZP[­VTb^V UaPUP[STc\X]SbZTb EXTa^eTaP[c 3TaTa_z5X]P]b[^eT]!(PUbPc#\X[[X^]Ta 5^a\P]VTd]VTTaY^QQTcb^\b^RXP[azSVXeTa [XV\TSbcaTbb^V\TVTcQdaTPdZaPcX3TcZP] Za^]TacX[P[[TTaWeTaebaTccTSTdSSP]]T[bTa½\T] STc^Vbze¬aT½\T]eXeTSPcSTcTa\TaTT]S STcTaX\X]edaSTaX]V[P]VcUaPcX[bca¬ZZT[XVcWeXb STcEXaZT[XVWTST]U^ab^RXP[azSVXeTaTTa[P]Vc eXU^aP[e^abZP[bchaZTSaXUcT]PUVad]SdSSP]]T[ \TaTb_¬]ST]ST\T]X]VbUd[S^V\P]VU^[SXV bTa]TbzbZ^[Ta]TZP][­UcT^_VPeT] T]SSPV[XVcQdaTPdZaPcX8SPVTaSTab^RXP[azS VXeTaTP]bPcbzU^abZT[[XVTbcTSTab^\QP]ZTa 0aQTYSbVXeTa]TbZP[VXeT^baP\\Ta]T U^abXZaX]VbbT[bZPQTaWY¬[_T^aVP]XbPcX^]Ta 0aQTYSbVXeTa]Tba^[[TXbW^fTcTaPcb¬ccTbRT]T] ePa\TbcdTa½^VYP½^VbzXWT[TST]^UUT]c[XVT ^VbZPQT\d[XVWTSTa]TU^aSTcV^STb^RXP[TPa bTZc^aEXTa^eTaP[c½^Ve^aTbZ^\_TcT]RTa QTYST5^adST]^aST]c[XVTaP\\TaZP]eXWPeTP[[T TaTUcTab_daVc STV^STcP]ZTa^VP\QXcX^]Ta\T]X]VT]\d[XVWTS U^aPcU­aTST\dSX[XeTc =zabRT]T]bzTabPcbZP[eXb^\^aVP]XbPcX^] b­aVTU^aPcb¬[VTQX[[TccTa]TcX[bW^fTc½b­aVTU^a PcSTV^STWXbc^aXTaZ^\\TadSbzP]SaTT]Se^aTb b]¬eaTZaTSbQ[XeTaQTZT]Sc\TSPceXZP]]^VTc X]VT]P]SaTZP]½PceXWPaGUPZc^a dU/b^RXP[aSVSZ C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb%( ":­QT]WPe]: C[U)& (( 5Pg)""( "%( fffb^RXP[aSVSZ

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

D368E4A03A4BB4A4C<0B:8=4;<060B8=?>BC83=A#! '( 0;74=E4=34;B4)30=B:B>280;Ao368E4A5>A4=8=6FFFB>280;A363:C;5)& ((

0]cP[[TcPUP]b­VTaTcX[_a^UTbbX^]bdSSP]]T[ bTa]TTaSTbT]TbcTzaUP[STc\PaZP]c½^Vbz cX[b^RXP[azSVXeTabcdSXTc3TcTaTc_a^Q[T\U^a eT[U¬aSbbcPcT]3P]\PaZSPeXSTaeTSQ[XeTa U¬aaTcX[Pc[­bTSTb^RXP[T_a^Q[T\Ta5C5WPa STaU^a[PVcbXVXbT[T]U^abP\\T]\TS:; 3P]bZTATVX^]Ta^VdSSP]]T[bTbX]bcXcdcX^ ]Ta]TPc[PeTT]]PcX^]P[bcaPcTVXU^adSSP] ]T[bTb^\azSTc 3TaTaXST]P][TS]X]V[PeTcÌTaTd]STab­ VT[bTa^VSTaTaZ^\\Tc\P]VTQdS_zWePS STabZP[[^ZZTUaT\cXST]bbcdSTaT]STX]S_z e^aTb^VP]SaT_a^UTbbX^]bdSSP]]T[bTa=za \P]Z^VTaSTcWT[T]TS½bzWP]S[TaSTcXQd]S ^VVad]S^\PceXbZP[WPeT\TaTGUPZc^a 7ePSTabzSTc.1TchSTaSTcPcdSSP] ]T[bTa]TbZP[À_^__Tb^_À.BZP[STcWT[T XbRT]Tb¬ccTbb^\T][TV.B_­aVTa\P]2WaX bcXP]<PSbQYTaVUaPATS0bb^RXPcTbTabePaTc Z[Pac)3Td]VTeX[WPeTT]dSSP]]T[bTSTZP] XST]cXËRTaTbXV\TST]dSSP]]T[bTSTbh]Tb Tab_¬]ST]ST½^VTcY^QSTaWPaGUPZc^a

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 03-2009  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 03-2009  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg