Socialrådgiveren 19-2008

Page 1

$ ]^eT\QTa

! '

(

5aP b^RXP[azSVXeTa cX[ Q^aV\TbcTa)

6A =;0=3B B0<E8CC86743 "% =H4B>280; 68E =H0=B0CC4 5A0 5 =6B4; Ao368E4A4 4= 6>3 8=CA> C8; ><B>A6 1D364C5>A;86 8 oA7DB '

D=36o ?A0:B8B27>::4C !

70;0 >6 07;0< ?o 0BH; 24=C4A <43 BC CC4 '


05 <4CC4 < A: 9>DA=0;8BC

34 $ B:0A?4 ) =8:>;09 74==8=6B4=

D]VT bZP[ ^Vbz ZXVVTb TUcTa X b­\\T]T 3Tc Ta _^_d[¬ac Pc [PST d]VT ^_[hbT ]¬bcT] Y¬e]P[SaT]ST d]VT ^\ \^QX]V bTg ^V adb\XS[Ta <T] \P] bZP[ XZZT QadVT \Tc^ST] U^a Pc b_PaT _T]VT bXVTa b^RXP[azSVXeTa ^V Y^da]P[Xbc =XZ^[PY 7T]]X]VbT] 7P] Ta U^aUPccTa cX[ c^ ]hT Q­VTa ^\ d]V cX[ d]V X]SbPcbTa 3d WPa [PeTc T] Q^V STa QTbZaXeTa d]V cX[ d]V \Tc^ST] ^V T] Q^V STa Ta bZaTeTc SXaTZcT cX[ ST d]VT P\QPbbPS­aTa 7e^aU^a Ta ST Q­VTa ]­SeT]SXVT. 3T bT]TbcT $ ! za WPa \Tc^ST] e¬aTc e¬[SXV _^_d[¬a 3Ta WPa e¬aTc [XSc ¿Qdiif^aSÀ ^eTa STc ^V _^[XcXbZ Z^aaTZc Pc bXVT Pc ]za ST d]VT Ta T] ST[ PU _a^Q[T\Tc bz bZP[ ST ^Vbz e¬aT T] ST[ PU [­b]X]VT] Bz Q­VTa]T Ta c¬]Zc b^\ T] b[PVb cX\T ^dc We^a YTV ZXVVTa \Tc^ ST] Z¬a[XVc TUcTa X b­\\T]T) 7ePS Ta STc ST] ZP] ^V We^aSP] QadVTa eX ST].

3d _TVTa ^Vbz _z Pc STa PU ^V cX[ Ta ZaXcXZ PU Pc ]^V[T WPa ­Z^]^\XbZT QPVcP]ZTa \TS Pc e¬[VT \Tc^ST] 7e^aSP] STc. <P] bZP[ XZZT ca^ Pc \P] ZP] [PeT T] bTaX­b X]SbPcb \^S \^Q]X]V eTS Pc b¬ccT T] b\b ZP\_PV]T X VP]V ½ ^V bz XZZT dSSP]]T ST d]VT P\QPbbPS­aTa STa bZP[ e¬aT T] ST[ PU ZP\_PV]T] 3Tc Ta Y^ ch_XbZ aTc cd]VT T\]Ta ST d]VT P\QPbbPS­aTa cPVTa UPc X bz STaU^a bZP[ ST ^Vbz Z[¬STb ^aST]c[XV _z cX[ Pc cPRZ[T dSU^aSaX]VT] >V STc Z^bcTa P[cbz cXS T]VPVT \T]c ^V _T]VT

7ePS Ta _a^Q[T\Tc X Pc STc Q[XeTa ]^VTc \P] V­a U^aSX STc Ta ^__T X cXST]. 0c STc Q[XeTa bzSP] Tc ¿bz WPa eX SP VY^ac ]^VTcÀ cX[cPV ;XVTb^\ ]za T] [TST[bT ca^a Pc STc Ta ]^Z Pc bT]ST \TSPaQTYSTa]T _z Z^\ _TcT]RTdSeXZ[X]V X dVT # ^V % ^V bz Ta ST] WT[[XVT VaPe eT[U^aePaTc

>\eT]Sc \T]Ta Sd Pc STa P]SaT bcTSTa XZZT WPa e¬aTc b]^a ]^Z X QTeX[[X]VTa]T cX[ d]V cX[ d]V _a^YTZcTa]T. =d bZP[ \P] _PbbT _z \TS Pc [PeT R^bc QT]T Ëc P]P[hbTa PU P[ U^aTQhVVT[bT \T] STaU^a bZP[ \P] XZZT UaPbZaXeT bXV P[ Z­Q\P]SbZPQ ^V b_­aVb\z[Tc) 1PccTa X]SbPcbT]. 7eXb \P] [PeTa T] b^RXP[_¬SPV^VXbZ X]SbPcb b^\ e^Zb]T bcza U^a eX[ \P] ch_XbZ Za¬eT _a¬RXbT \z[cP[ <T] ]za STc Ta d]VT STa cP[Ta cX[ d]VT Q[XeTa STc ]T\c ]^VTc ]dccTc ^V ¿8WWW We^a Ta 8 ShVcXVTÀ b^\ eX XZZT QTW­eTa \z[T TUUTZcT] PU 9TV ca^a Pc STc eX[ bchaZT X]SbPcbT] WeXb \P] QTVh]STa Pc Za¬eT \TaT PU ST]

B^RXP[azSVXeTaT] 8BB= ' % " dSVXeTb PU 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^g %( " :QW : CT[TU^] & (( 5Pg "" ( " ( fff b^RXP[aSV SZ 0]bePabWPeT]ST 1TccX]P ?^bc Q_/b^RXP[aSV SZ ATSPZc­a <TccT 4[[TVPPaS \T/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc BdbP] ?Pd[bT]

7e^aSP] eXbTa STc bXV. ?z \P]VT \zSTa 5^a TZbT\_T[ b]PZZTa YTV \TS T] ST[ [¬aTaT ^V ]^V[T PU ST\ Ta [XSc QTa­aX]VbP]Vbc ^eTa U^a Pc b]PZZT \TS ST d]VT ^\ bTg Bz Ta STc Y^ e¬[SXV _aPZcXbZ Pc \P] ZP] Uz T] d]V dS ^V b]PZZT ^\ Z[P\hSXP ¿U­abcT VP]VÀ ^V _a¬eT]cX^] ^V bz ZP] \P] ZahSbT STc PU _z [XbcT] <T] d]V cX[ d]V \Tc^ST] ZP] Y^ XZZT bcz P[T]T b^\ [­b]X]VT] _z Tc caXebT[b_a^Q[T\ 3T] Ta V[X\aT]ST b^\ ST[ PU T] ^_[hb]X]VbZP\_PV]T T[[Ta T] cT\PdVT <T] WeXb ST] bcza P[T]T bz Z^\\Ta ST d]VT P\QPbbPS­aTa ]T\c cX[ Pc Q[XeT dVT]b d]STaW^[ST]ST X]Sb[PV ½ ^V bz QPccTa STc XZZT ]^VTc

\TccT \^aZ/\PX[ SZ

b_/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ :^\\d]XZPcX^]b\TSPaQTYSTa 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ 6aPËbZ 3TbXV] T])% fff T]% SZ 5^abXST 9T]b 2WT\]Xci CahZ 3PcPVaPU 0d]X]V 0B 0]]^]RTa 36 <TSXP P b BcdSXTbca¬ST $ & #$$ :QW : CT[TU^] & !& 5Pg & !&

$$

$%

T_^bc/SV\TSXP SZ oabPQ^]]T\T]c % Za X]R[ \^\b ;­bbP[V " Za _a ]d\\Ta _[db U^abT]ST[bT

=8:>;09 74==8=6B4= b^RXP[azSVXeTa ^V Y^da]P[Xbc

B^RXP[azSVXeTaT] dSZ^\\Ta ! VP]VT ^\ zaTc

0acXZ[Ta ^V [¬bTaX]S[¬V Ta XZZT ]­SeT]SXVeXb dScahZ U^a ^aVP]XbPcX^]T]b W^[S]X]V :^]ca^[[TaTc ^_[PV) " % # CahZc ^_[PV) # !


8]SW^[S W^[S 0:CD4;C 28C0C

¿=za eX WPa UYTa]Tc bz \TVTc P]bePa UaP STc T]ZT[cT \T]]TbZT ^V bP\cXSXV bXV]P[TaTa Pc STc T]TbcT b^\ SaXeTa Q^aVTa]T Ta TVT]]hccT] Uza eX Tc bP\Ud]S We^a X]VT] VXSTa Pc cPVT P]bePa ^V We^a STa Ta dUPccT[XVc \P]VT STcP[YTaTST aTV[Ta b^\ bZP[ W^[ST ^b _z _[PSbÀ ETa]Ta 2 ?TcTabT] S^RT]c eTS 8]bcXcdc U^a ;TST[bT 7P]ST[bW­YbZ^[T] X oaWdb Q^VPZcdT[ \TS ¿EX[SeTYT X eT[U¬aSbbcPcT]À ' ^Zc^QTa X ?^[XcXZT]

5;4A4 7 =34A B^RXP[azSVXeTa]T WPa bPc Tc chST[XVc Ë]VTaPUcahZ _z oaWdb :^\\d]Tb QdSVTcU^a[XV 5aP zabbZXUcTc ^_aTccTb ^\ZaX]V "% ]hT b^RXP[azSVXeTabcX[[X]VTa '

34CC4 =D<<4A ! 5T\ bZPa_T # 3B bc­ccTa [¬VT^aSX]TaTc WTa^X] % :^ac ]hc ' "% ÌTaT b^RXP[azSVXeTaT 0aQTYSb[Xe ^V <Xc ]hT Y^Q ! 6Xe ]hP]bPccT T] V^S X]ca^ # 6a­][P]Sb b^RXP[T bP\eXccXVWTS ' 5aP U¬]VbT[ cX[ ^\b^aV ! 3B X _aTbbT] ^V 3B)ATVX^] !! 3B)=D #" 3B):^]cPZc ## ;TSTa

8=CA>3D:C8>= <P]VT ]hdS SP]]TST b^RXP[ azSVXeTaT Uza _aPZbXbRW^Z CPV X]ca^SdZcX^]T] P[e^a[XVc ^V b¬c ST] X bhbcT\ azSTa 3B B^\ ]hP]bPc Q[Te 0]]P B^ËT 9TbbT] cPVTc V^Sc X\^S X :­QT]WPe]b :^\\d]T !

9>1B:85C4 b^RXP[azSVXeTa 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ Q[XeTa TUcTa zabbZXUcTc Q^aV\TbcTa U^a T] PU 6a­][P]Sb ]hT bc^aZ^\\d]Ta 7Ta Ta dSQaTSc UPccXVS^\ \XbQadV ^V ^\b^aVbbeXVcTST Q­a] ^V ST] Z^\\T]ST Q^aV\TbcTa Uza QadV U^a bX] cz[\^SXVWTS ^V Q[XZ U^a _a^RTbbTa %

; 64>A38=4A4C 74A>8= =za Z^\\d]Ta]T cX[ b^\\Ta cX[QhSTa [¬VT^aSX]TaTc WTa^X] cX[ dSeP[VcT \XbQadVTaT Ta STc \TS 3P]bZ B^RXP[azS VXeTaU^aT]X]Vb ^_QPZ]X]V #

0BH;0=B 64A4 7P[P ^V 0W[P\ WPa [TeTc Tc cdaQd[T]c [Xe bXST] ST b^\ b\z ÌhVcTST cX[ 3P] \PaZ =d Q^a ST X 2T]cTa :^]VT [d]ST] ^V WPa T] ^\b^aVb_Tab^] STa _PbbTa _z ST\ \T]b ST WzQTa _z ^_W^[SbcX[[PST[bT ' B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! '

"


DS støtter lægeordineret heroin =za Z^\\d]Ta]T cX[ b^\\Ta cX[QhSTa [¬VT^aSX]TaTc WTa^X] cX[ eXbbT \XbQadVTaT Ta STc \TS 3P]bZ B^ RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb ^_QPZ]X]V >aVP]XbPcX^]T] WPa ]d ]TSU¬[STc T] W^[S]X]V cX[ ST] ^\SXbZdcTaTST QTWP]S[X]V 05 <4CC4 4;;4600A3 5>C> B20=?8G

5^[ZTcX]VTc QTb[dccTST U^a ]h[XV ½ TUcTa zaT [P]VT SXbZdbbX^]Ta ½ Pc X]SU­aT WTa^X]d]STa bc­ccTc QTWP]S[X]V 5^[ZTcX]VTcb QTb[dc]X]V QhVVTa _z T] P]QTUP[X]V UaP Bd]SWTSbbchaT[ bT] b^\ WPa bTc _z TaUPaX]VTa UaP 7^[[P]S ChbZ[P]S B_P]XT] ^V BRWfTXi 7^eTSQTbchaT[bT] X 3P]bZ B^RXP[azSVXeTa U^aT]X]V 3B WPa WXScX[ c­eTc \TS Pc QPZZT ^_ ^\ [¬VT^aSX]TaTc WTa^X] X 3P]\PaZ Q[P]Sc P]STc U^aSX aXVcXV \P]VT bc^U\XbQadVTaT ZP] WPeT [XVT bz bc^ac dSQhccT PU \TcPS^] b^\ PU WTa^X] 8 ! $ Zd]]T \P] TZbT\_T[eXb ^UUT]c[XVV­aT V^ST aTbd[cPcTa UaP Tc SP]bZ U^ab­V \TS \TcPS^]QTWP]S[X]V \T] ST] W­YT S­ST[XVWTS Q[P]Sc bc^U\XbQadVTaT U^aQ[Te d¬]SaTc ^V STa Ta STaU^a bcPSXV T] X]SbPcb Pc V­aT [XVT b^\ STa Ta T] Vad__T PU PUW¬]VXVT b^\ XZZT ]zb \TS ST ]de¬aT]ST cX[QdS 8 Tc W­aX]VbbePa cX[ <X]XbcTaXTc U^a Bd]SWTS ^V 5^aTQhVVT[bT X U^azaTc ! ' cX[b[dccTST 3B bXV T] [^e¬]SaX]V STa V­a STc \d[XVc Pc VXeT WTa^X]d]STabc­ccTc QTWP]S[X]V 3B d]STabcaT VTa X W­aX]VbbePaTc Pc T] bzSP] QTWP]S[X]V bZP[ Z^\QX]TaTb \TS T] b^[XS b^RXP[UPV[XV X]SbPcb bz STc XZZT Zd] Q[XeTa Tc bd]SWTSbUPV [XVc cX[QdS 3Ta Ta ^\ZaX]V ! WTa^X]\XbQadVTaT X 3P]\PaZ Ta WzaSc QT[PbcTST ^V Q[P]Sc ST\ eX[ " # e¬aT TV]TST cX[ Pc X]SVz X QTWP]S[X]VT]

1Tbe¬a[XVc U^a \XbQadVTa]T ?z QPVVad]S PU W­aX]VbbePaTc ^V T] _^bXcXe X]SbcX[[X]V UaP bc^U\XbQadVbUPVVad__T] X 3B WPa W^eTSQTbchaT[bT] ]d ]TSU¬[STc Tc W^[S ]X]Vb_P_Xa cX[ WTa^X]d]STabc­ccTc QTWP]S[X]V 7Ta bcza Q[P]Sc P]STc Pc ¿3B Ë]STa STc eXVcXVc Pc STa TcPQ[TaTb T] Z^]cPZc cX[ ST] ST[ PU bc^UQadVTa]T b^\ STc ^UUT]c[XVT QTWP]S[X]Vb bhbcT\ XZZT WPa U^a\zTc Pc bZPQT Tc cX[QdS cX[ Bz[TSTb bZP[ STc X STc WTa^X]bc­ccTST cX[QdS bzeT[ b^\ X P[[T P]SaT X]Sc¬]ZTb We^aSP] \P] [PeTa Tc cX[QdS b^\ X\­STZ^\\Ta ST QTW^e b^\ ST WzaSTbc QT[PbcTST QadVTaT WPaÀ #

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

3B _z_TVTa ^Vbz Pc STc XZZT \z e¬aT ^_ cX[ ST] T]ZT[cT Z^\\d]T Pc UPbc[¬VVT bTaeXRT]XeTPdTc \T] Pc STa bZP[ ]TSU¬[STb ]^V[T VT]TaT[[T bcP]SPaSTa >V Pc b^RXP[UPV[XVT \TSPaQTYSTaT bZP[ e¬aT Z^]cPZc_Tab^ ]Ta cX[ \XbQadVTa]T bz ST ZP] Q[XeT WYd[_Tc ¿eXSTaT X bhbcT\TcÀ <XbQadVbUPVVad__T] X 3B bZaXeTa cX[ W^eTSQTbchaT[bT] Pc ¿STa Ta X]VT] ceXe[ ^\ Pc \P] eTS Pc dSQhVVT STc TZbXbcTaT]ST cX[QdS ZP] ]z ÌTaT ^V WY¬[_T \TaT 3^V Q­a ­]bZTc ^\ T] U^aQTSaX]V PU STc TZbXbcT aT]ST cX[QdS XZZT bcz X \^Sb¬c]X]V cX[ ^Vbz Pc _a­eT ]^VTc ]hc ½ ^V SP b[Tc XZZT WeXb STa U^aT[XVVTa eXST] ^\ Pc STc UPZcXbZ ZP] aTSST [XeÀ 5PVVad__T] _z_TVTa X\XS[TacXS Pc STc cXSbad\ WTa^X] eXaZTa X Ta e¬ bT]c[XV Z^acTaT T]S U^a TZbT\_T[eXb \TcPS^] Bz ST] [¬VT^aSX]TaTST WTa^X] b^\ X ­eaXVc Ta VaPcXb Za¬eTa STaU^a T] W­Y VaPS PU cX[V¬]VT [XVWTS ½ X U^a\ PU [P]VT zQ]X]VbcXSTa ½ ^V Tc Wh__XVc UaT\\­ST U^a ]PaZ^\P]Ta]T 4] TaUPaX]V W^eTSQTbchaT[bTb\TS[T\ :PcYP 1PaU^S VPe dScahZ U^a _z \­STc ST] ! ^Zc^QTa) =za STc WTa QTVh]STa Pc Q[XeT _aPZcXbTaTc eX[ WT[T eTaST] Q[XeT U^a QPebTc ^eTa We^a QTbe¬a[XVc STc Ta U^a U^[Z Pc Z^\\T S­V]Tc ad]Sc ^V Uz WTa^X] <T] YTV Ta T]XV X Pc eX bZP[ QPZZT ^_ ^\ [^e¬]SaX]VT] bPVST Wd] STa cX[ SPV[XV Ta \XbQadVbQTWP]S[Ta X 5aTSTaXZbQTaVb :^\\d]Tb AzSVXe]X]VbRT]cTa >V ]Tc^_ U^aSX STc Ta Tc be¬ac ^\azST QTb[dccTST W^eTSQTbchaT[bT] Pc U­[VT STc ]­YT \T/b^RXP[aSV SZ

5>AB 6 <43 ; 64>A38=4A4C 74A>8= 3Tc bT]TbcT zacX WPa STa X ]^V[T Tda^_¬XbZT [P]ST e¬aTc U^ab­V \TS WT a^X]d]STabc­ccTc QTWP]S[X]V cX[ ST WzaSTbc QT[PbcTST ]PaZ^\P]Ta ½ ^V \TS T] eXb bdRRTb 8 BRWfTXi WPeST \P] Tc U^ab­V UaP ((# ((& Q[P]Sc P]STc _z Vad]S PU T] \TVTc W­Y S­ST[XVWTS Q[P]Sc bc^U\XbQadVTa]T 7Ta UP[Sc U^aQadVTc PU X[[TVP[ WTa^X] \XbQadVTa]T ËZ STc QTSaT b^RXP[c ^V Q[Te \X]SaT ZaX\X]T[[T 8 7^[[P]S U^ab­VcT \P] bXV X ((' ! \TS T] Vad__T ¿QTWP]S[X]VbaTbXbcT]cTÀ ^V ^Vbz WTa ËZ QadVTa]T STc QTSaT UhbXbZ ^V _bhZXbZ 8 ! & Q[Te WTa^X]d]STabc­ccTc QTWP]S[X]V _Ta\P]T]c X 7^[[P]S 8 STc SP]bZT X]XcXPcXe b^\ Vza X VP]V ]¬bcT b^\\Ta Ta STa PUbPc RXaZP % \X[[X^]Ta Za^]Ta cX[ SaXUcT] PU ST Z[X]XZZTa We^a ]PaZ^\P]Ta]T bZP[ \­ST c^ caT VP]VT SPV[XVc Bd]SWTSbbchaT[bT] U^aQTaTSTa PaQTYSTc UaT\ cX[ STRT\QTa X za ;«b 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb W^[S]X]Vb_P_Xa _z b^RXP[aSV SZ d]STa ¿3B \T]Ta¿


$

0 ]]^]RTa


ATSXVTaTc PU 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ

:>AC =HC

5aT[bT]b 7¬a

DRIVER ”SPORLØS” FRA RÆKKEHUS &RA ET LILLE R KKEHUS I (VIDOVRE UDEN FOR + BENHAVN DRIVER &RELSENS ( R I $ANMARK SIN EFTERS GNINGSTJENESTE HVOR FAMILIER KAN S GE EFTER PkR RENDE $ET ER TYPISK B RN DER LEDER EFTER DERES FOR LDRE MEN KAN OGSk V RE S SKENDE DER LEDER EFTER HINANDEN FORKLARER INFORMATIONSCHEF ,ARS ,YDHOLM 3IDSTE kR ½K TJENESTEN HENVENDELSER TOG SIG AF SAGER OG HAVDE SUCCES MED DE

5>C>) B20=?8G

NYE BØGER ?PaU^aW^[S

AV MIN BARNDOM 0ARFORHOLDET ER EN FANTASTISK MULIGHED HVIS VI NSKER AT UDVIKLE OS OG BLIVE GTE VOKSNE MEN NESKER SIGER SOCIALRkDGIVER "IRGIT 7EBER I SIN BOG ²3IG AV NkR DU BLIVER RAMT² (ER BEHAND LER HUN BARNDOMMENS BETYDNING FOR VORES RELATIONER TIL ANDRE MENNESKER I VOKSENLIVET &OR SELV OM VI ALLE GERNE VIL HAVE ET BERIGENDE OG N RT K RLIGHEDSFORHOLD TIL ET ANDET MENNESKE SP NDER VI OFTE UBEVIDST BEN FOR OS SELV I DEN UUNDGkELIGE KONTAKT MED FORTR NGTE F LELSER OG BEHOV 3k I STEDET FOR AT TAGE EN DYB INDkNDING OG SUGE TIL OS NkR VORES PARTNER UFORVARENDE PRIKKER TIL ET GAMMELT MT PUNKT FORSVARER VI OS SELV INSTINKTIVT VED AT PROJEKTERE $ET VI SKAL L RE AT SE ER AT VORES PARTNER HAR GIVET OS EN GAVE SIGER FORFATTEREN MED DEN BEGRUNDELSE AT ²NkR VI FkR MULIGHED FOR AT Fk DISSE BEHOV OG F LELSER FREM I LYSET Sk VI KAN L RE AT STk VED DEM OG BRYDE UHENSIGTSM SSIGE M NSTRE I VORES LIV² "OGEN FORT LLER DETALJERET OM DISSE PROCESSER MED EKSEMPLER Pk GENKENDELIGE SITUATIONER FRA DAGLIGDAGEN $EN VISER HVORDAN VI FkR JE Pk VORES PROJEKTIONER OG HVORDAN VI TR KKER DEM TILBAGE TIL OS SELV IGEN Sk VI KAN UDVIKLE OS ²3IG AV NkR DU BLIVER RAMT² AF "IRGIT 7EBER "ORGENS FORLAG SIDER KR %

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

7T[WTSbbh]

1TeXSbcV­aT[bT

ANVENDELIG FORSKNING

DISKUTÉR DIG TIL HØJERE FAGLIGHED

0RAKTIKERE PLANL GGERE OG POLITIKERE SKAL HELE TIDEN FORHOLDE SIG TIL PROBLEMER DER SKAL AFHJ LPES BEHANDLES MILDNES OG FOREBYG GES /G DET ER VIGTIGT AT PROBLEMERNE BELYSES HELE VEJEN RUNDT OG IKKE BARE UD FRA DET DER ER I PRESSENS OG POLITIKERNES FOKUS NU OG HER (ELHEDSSYN OG FORKLARING ER EN BOG OM MULIGHEDERNE FOR AT FORSTk OG FORKLARE PROBLEMER GENNEM SAMFUNDSVIDENSKABELIG TEORI OG FORSKNING /G EN BOG OM HVORDAN PRAKTIKERE KAN BRUGE TEORIERNE OG FORSKNIN GEN TIL AT KVALI½CERE DERES HELHEDSSYN ¯ MEN OGSk AT DET KR VER AT FORSKERNE FORMIDLER DEN ANVENDELSESORIENTEREDE FORSKNING Sk DET KAN FORSTkS OG BRUGES "EGGE FORFATTERNE UNDERVISER Pk SOCIALRkDGIVERUDDANNELSEN ²(ELHEDSSYN OG FORKLARING I SOCIOLOGI SOCIALT SUNDHEDSFAGLIGT OG P DAGOGISK ARBEJDE² AF -ORTEN %JRN S OG *ENS 'ULDAGER !KADEMISK &ORLAG SIDER KR

3TkR DU LIGE OG MANGLER EN NY VINKEL Pk HVOR DAN DU KAN ARBEJDE ANALYTISK SYSTEMATISK OG RE¾EKSIVT MED PROBLEMSTILLINGER 3k HAR TRE SOCIALRkDGIVERE OG EN LEKTOR FRA $EN SOCIALE ( JSKOLE I `RHUS STRIKKET EN BOG SAMMEN DER SKAL OPKVALI½CERE DINE FAGLIGE VURDERIN GER GENNEM BEVIDST BRUG AF TEORI FORSKNINGS OG ERFARINGSBASERET VIDEN -ED BOGEN ²3OCIAL ANALYSE OG HANDLING² ER FORFATTERNE IKKE UDE I AT FORS GE AT SKABE ENS FAGLIGHED MEN EN RE¾EKSIV FAGLIGHED "OGEN ER T NKT SOM ET KOMMUNIKATIONSREDSKAB MELLEM KOLLEGER OG SAMARBEJDSPARTNERE OG ET OPL G DER SKAL FREMME EN DISKUSSIONS KULTUR ²3OCIAL ANALYSE OG HANDLING² AF 2IKKE !LMINDE ,OUISE #ATHRINE . RMARK -ONA 3TEVNSGAARD !N DERSEN OG +IRSTEN (ENRIKSEN (ANS 2EITZELS &ORLAG SIDER KR


:>AC =HC

*F*U* C*K* D*I*G*

AXbXZ^

SOCIALARBEJDERE ME ST VOLDSTRUEDE 5>C>) 27A8BC>554A A468;3

B3B

DROP ANSVAR I STUDIE JOBS /P MOD STUDERENDE SIDDER I STUDIEJOB SOM SOCIALRkDGIVER MED ANSVAR FOR TUNGE SAGER SOM FOR EKSEMPEL TILDELING AF F RTIDSPENSION OG INDDRAGELSE AF KONTANTHJ LP $ET VIL 3AM MENSLUTNINGEN AF $ANSKE 3OCIALRkDGIVERSTUDERENDE 3$3 HAVE SAT EN STOPPER FOR SELV OM INTET Pk NUV RENDE TIDSPUNKT FORHINDRER KOMMUNERNE I AT ANS TTE STUDERENDE MED FULDT ANSVAR 3$3 HAR LAVET EN NY UNDERS GELSE AF SOCIALRkDGIVERSTUDERENDE MED STUDIEJOB OG UD AF DEM SIDDER MED FULD KOMPETENCE 3$3 VURDERER AT DER I ALT ER OMKRING STUDERENDE MED DETTE JOBANSVAR I LANDET 3TUDERENDE SKAL IKKE TR FFE AFG RELSER DER KAN Fk VIDTR KKENDE KONSEKVENSER FOR BORGERNES LIV $ET ER ET PROBLEM FOR RETSSIKKERHEDEN OG EN URIMELIG BYRDE FOR DE STUDERENDE $ER ER JO EN GRUND TIL AT UDDANNELSEN TAGER kR SIGER -ADS 3AMSING FORMAND FOR 3$3 3$3´ L SNING Pk PROBLEMET ER AT OPRETTE S RLIGE STUDENTERJOBS UDEN ANSVAR FOR AFG RELSER

3PV_T]VT

R A S L E R N E D I VÆ R D I

0aQTYSb\PaZTS

0k kR ER DAGPENGENES V RDI FORRINGET MED PROCENTPOINT %N GENNEMSNITLIG ,/ L NMODTAGER FkR I DAG KUN D KKET PROCENT AF SIN L NINDKOMST HVIS HAN ELLER HUN MISTER SIT ARBEJDE OG SKAL LEVE AF DAGPENGE $ET ER Pk ALLERH JESTE TID AT DAGPENGE SATSEN BLIVER H VET %LLER RISIKERER VI AT HELE FUNDAMENTET FOR DEN DANSKE MODEL KRAKELERER SIGER ,/´S N STFORMAND ,I ZETTE 2ISGAARD TIL -ORGENAVISEN *YLLANDS 0OSTEN

ANTIFAGFORENINGSF I R M A E R I E U R O PA %FTER AMERIKANSK FORBILLEDE ER DE SkKALDTE ±UNION BUSTERS² DER BEK MPER FAGLIG OR GANISERING Pk ARBEJDSPLADSERNE DUKKET OP I %UROPA SKRIVER 5GEBREVET ! 3TORE VIRKSOM HEDER BETALER DYRE KONSULENTER FOR AT SKR M ME DE ANSATTE TIL AT DROPPE FAGFORENINGEN $ET BETALER SIG FOR RESULTATET ER LAVERE L N OG RINGERE ARBEJDSFORHOLD !LENE I 53! BENYTTER PROCENT AF DE AMERIKANSKE ARBEJDSGIVERE SIG AF RkDGIVNING FRA UNION BUSTERS OG DET VURDERES AT ANTIFAGFORENINGSINDUSTRIEN kRLIGT OMS TTER FOR CA ½RE MILLIARDER DOLLER MIA KRONER )NDTIL VIDERE STkR 3KANDINAVIEN IKKE VERST Pk LISTEN HOS DE PROFESSIONELLE BEK MPERE AF FAGFORENINGER

3OCIALARBEJDERE ER DEN FAGGRUPPE DER ER MEST UDSAT FOR VOLD OG TRUSLER Pk ARBEJDSPLADSEN VISER EN NY RAPPORT FRA )&37 DEN INTERNA TIONALE SOCIALARBEJDERORGANISATION &AKTISK ER DE DOBBELT Sk UDSATTE SOM ANDRE ANSATTE I %UROPA )KKE OVERRASKENDE VISER RAPPOR TEN OGSk AT SOCIALARBEJDERE F LER SIG MEGET F LELSESM SSIGT OG INTELLEKTUELT BELASTET SOM F LGE AF VOLD OG TRUSLER 3OCIALARBEJDERE RAPPORTERER OFTERE END ANDRE OM PSYKOSOMA TISKE SYMPTOMER EFTER VOLD Pk ARBEJDSPLADSEN OG ER OFTERE SYGEMELDT 3OCIALARBEJDERE UD VER ET AT VERDENS MEST KR VENDE KOMPLEKSE OG UDFORDRENDE JOB ¯ ET JOB DER IKKE KAN UDF RES I ISOLATION ELLER BAG TYKKE GLASRUDER $ERFOR ER DET ARBEJDS GIVERS PLIGT AT S RGE FOR AT SOCIALARBEJDERE BESKYTTES OG IKKE L BER ALVORLIGE RISICI I DERES PRAKSISARBEJDE SIGER $AVID *ONES PR SIDENT FOR )&37 , S MERE Pk WWW IFSW ORG

D[XVWTS

F L E R E F ATT I G E DANSKERE &EM PROCENT AF DANSKERNE I DEN AR BEJDSDYGTIGE ALDER LEVER UNDER /%$#S FATTIGDOMSGR NSE $ET ER PROCENT ¾ERE END FOR BARE TI kR SIDEN FREMGkR DET AF EN NY /%#$ RAPPORT OM DEN VOKSENDE ULIGHED I VERDEN

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

&


1D364C5>A;86 8 oA7DB)

LAVERE SAGSTAL OG MERE FAGLIGHED B^RXP[azSVXeTa]T WPa bPc Tc chST[XVc Ë]VTaPUcahZ _z oaWdb :^\\d]Tb QdSVTcU^a[XV 5aP zabbZXUcTc ^_aTc cTb ^\ZaX]V "% ]hT b^RXP[azSVXeTabcX[[X]VTa 05 BDB0= ?0D;B4= 8;;DBCA0C8>=) :0CA8=4 2;0=C4

B^RXP[azSVXeTa]Tb Ë]VTaPUcahZ Ta cX[ Pc Uz ­YT _z X oaWdb :^\\d]Tb QdSVTcU^a[XV b^\ Q[Te X]SVzTc X bT_cT\QTa ETS zabbZXUcTc Q[XeTa STa ^_aTccTc RXaZP ! ]hT b^RXP[ azSVXeTabcX[[X]VTa _z bhVTSPV_T]VT^\azSTc ^V b^\ U^aeT]cTc % ]hT bcX[[X]VTa _z Q­a]T^\azSTc 3Tc QTchSTa Pc Z^\\d]T] _z QTVVT ^\azSTa Z^\\Ta cX[ Pc \PcRWT 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb eTY[TST]ST bPVbcP[ DST] U^a U^a[XVTc Ta STa ^Vbz PUcP[c Tc za[XVc [­]cX[[¬V _z ! Za^]Ta cX[ b^RXP[azSVXeTaT \TS \h]SXVWTSb^_VPeTa _z Q­a]T^\azSTc 8U­[VT b^RXP[azSVXeTa]Tb c^ U¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cTa CaX]T @dXbc ^V <PSb 1X[bcad_ WPa STc e¬aTc ^_ PS QPZZT Pc ]z bz [P]Vc 3Tc WPa cPVTc ^eTa c^ za Pc Uz ^eTaQTeXbc [TST[bT ^V _^[XcXZTaT ^\ Pc STc ePa ]­SeT]SXVc \TS ÌTaT aTbb^daRTa

CaX]T @dXbc ^V <PSb 1X[bcad_ U¬[[TbcX[[XSb aT_a¬bT]cP]cTa

'

;­]cX[[¬V Ta P]TaZT]ST[bT

BP\cXSXV \TS Pc ^\azSTc WPa e¬aTc d]STa e^[Sb^\c _aTb WPa b^RXP[U^aeP[c]X]VT] XU­[VT CaX]T @dXbc ^Vbz e¬aTc _[P VTc PU T] bc^a _Tab^]P[TdSbZXUc]X]V _z Vad]S PU U^a bc^ac PaQTYSb_aTb ^V U^aSX b^RXP[azSVXeTa]T WT[[Ta XZZT [­]\¬b bXVc WPa U­[c bXV P]TaZT]Sc 3TaU^a Ta Wd] \TVTc V[PS U^a Pc STc Ta [hZZTSTb Pc Uz U^aWP]S[Tc Tc za[XVc [­]cX[[¬V _z ! Za^]Ta WYT\ cX[ ST $ b^RXP[azSVXeTaT STa WPa T] \h]SXVWTSb^_VPeT X Q­a]TbPVTa 3Tc ]hT [­]cX[[¬V bePaTa cX[ WePS b^RXP[azSVXeTa]T X SPVQTWP]S[X]VT] U^a TZbT\_T[ UP\X[XTQTWP]S[X]V ^V UP\X[XTe¬aZbcTSTa Uza X STc bzZP[ScT QTWP]S[TacX[[¬V 3Tc Ta T] bc^a bTYa ^V Tc bXV]P[ ^\ Pc \h]SXVWTSb^_VP eT] We^a \P] bXSSTa X Ua^]c ^V ePaTcPVTa cd]VT ^_VPeTa Ta [XVT bz e¬aSXUd[S b^\ QTWP]S[X]Vb^_VPeT] 9TV ca^a Pc [TST[bT] WPa UzTc ­Y]T]T ^_ U^a Pc \P] Ta ]­Sc cX[ Pc V­aT ]^VTc U^a Pc UPbcW^[ST TaUPa]T \TSPaQTYSTaT ^V STa\TS C¬c _z 3BÂ bPVbcP[ d]SVz Pc UP\X[XTa Uza bZXUcT]ST bPVbQTWP]S[TaT bXVTa CaX]T CaX]T @dXbc U¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]c U^a RXaZP # b^ @dXbc RXP[azSVXeTaT X oaWdb :^\\d]Tb b^RXP[U^aeP[c]X]V bXVTa) 8]ST] [­]cX[[¬VVTc ePa T] aTP[XcTc QPS Wd] P[[T b^RXP[ BXST] ! % WPa eX bPVc Pc eX XZZT Zd]]Tc hST T] ^aST]c azSVXeTaT \TS \h]SXVWTSb^_VPeTa ^\ Pc bT]ST Tc QaTe [XV bTaeXRT ^V ^eTaW^[ST [^eT] _z Q­a]T ^V UP\X[XT^\az STc Bz TZb_[^STaTST STc WT[T X U^azaTc We^a oaWdb Z^\ _z cX[ STaTb RT]cTaRWTU \TS P[[T ST V^ST PaVd\T]cTa U^a Tc cX[[¬V U^abXST] PU P[[T [P]STcb PeXbTa \TS c^ bPVTa We^a Z^\ 9TV c^V X]XcXPcXeTc bz [TST[bT] Zd]]T bT Pc STc XZZT QPaT \d]T] ZaXcXbTaTb U^a Pc WPeT ceP]VbUYTa]Tc Q­a]T]T U^a ePa ¿WT]ST ST] bdaT U¬[[TbbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]cÀ STa Qa^Z bT]c 3P ËZ eX PZdc ËaT TZbcaP b^RXP[azSVXeTaT X B_TRXP[ azSVXe]X]VT] ^V [^e]X]V _z ST % bcX[[X]VTa b^\ eX ]d \TS ZTST bXV <X]T Z^[[TVTa [PVST Tc bc^ac bchZZT PaQTYST X STc ^V STc QTchSTa \TVTc Pc P[[T WPa e¬aTc c¬]Sc ^V Z¬\_Tc QdSVTcU^a[XVTc Ta bXZaT _z Pc Uz UaP YP]dPa U^a cX[[¬VVTc ! PU bcX[[X]VTa]T Ta cX[ \h]SXVWTSb^\azSTc \T]b ËaT Ta cX[ Tc ^_b­VT]ST cTP\ b^\ bZP[ TcPQ[TaT Z^]cPZc cX[ ST U^a¬[SaT b^\ b^RXP[azSVXeTa]T d\XSST[QPac WPa be¬ac eTS ATccXSXVc cX[QdS Pc Uz Z^]cPZc \TS >V \TS ST ]hT ]^a\TaX]VTa Z^\\Ta STc >Vbz bhVTSPV_T]VT ^\azSTc Q[XeTa b^\ ]¬e]c cX[V^STbTc VT]]T\b]Xc[XVT bPVbcP[ cX[ Pc [XVVT _z "$ bPVTa _z ]^a\P[ \TS QdSVTcU^a[XVTc 3Ta ^_aTccTb !$ ]hT bcX[[X]VTa We^aPU ^\azSTc \T]b b_TRXP[azSVXe]X]VT] b^\ _ c VT]]T\b]Xc \P] XU­[VT <PSb 1X[bcad_ STa Ta U¬[[TbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]c [XVc [XVVTa _z ' bPVTa XU­[VT CaX]T @dXbc Zd] Z^\\Ta cX[ Pc U^a RP " b^RXP[azSVXeTaT X 1TbZ¬UcXVT[bTbU^aeP[c]X]VT] ]¬a\T bXV 3BÂ eTY[TST]ST bPVbcP[ U^aeT]cTa Pc ! Q[XeTa aT]T b^RXP[azSVXeTabcX[[X]VTa

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '


3T] cXS[XVT ^V WdacXVT X]SbPcb _z bhVTSPV_T]VT ^\azSTc WPa eX TUcTa[hbc VT]]T\ ST bT]TbcT c^ ^V Tc WP[ec za <X]T Z^[[TVTa WPa WPUc \TaT T]S be¬ac eTS Pc [PeT ST [^e_[XVcXVT ^_U­[V]X]VTa 3Tc WPa Q[P]Sc P]STc QTchSTc Pc ePaXVWTST] PU STc [P]VT bhVTUaPe¬a Ta bcTVTc ^V bcTVTc 9^ [¬]VTaT cXS U^[Z Ta _z bhVTSPV_T]VT Y^ ÌTaT dSVXUcTa bZP[ Z^\\d ]T] bT[e PUW^[ST 4UcTa !% dVTa _z bhVTSPV_T]VT WP[eTaTb bcPcbaTUdbX^]T] ^V Ta T] Q^aVTa U^a TZbT\_T[ bhVT\T[Sc X \TaT T]S $! dVTa ^_W­aTa bcPcbaTUdbX^]T] ^V Z^\\d]T] bZP[ STa\TS bT[e Ë]P]bXTaT bhVTSPV_T]VT]T <z[b¬c]X]VT] U^a ST] U^abc¬aZTST X]SbPcb Ta Tc UP[S _z $ _a^RT]c X bhVTSPV_T]VTbPVTa ^eTa !% dVTa X [­QTc PU ST ]¬bcT caT za 7eXb \z[Tc ^\ Pc ]TSQaX]VT bhVTUaPe¬aTc [hZZTSTb eX[ X]eTbcTaX]VT] X bcX[[X]VTa]T _z RP !& \X[[X^]Ta Za^]Ta Ë]P]bXTaT bXV bT[e X ZaPUc PU ST U^aeT]cTST QTb_P aT[bTa _z ^\azSTc >V \TS ST ]hT b^RXP[azSVXeTabcX[[X]VTa eX[ bPVbcP[[Tc UP[ST UaP ST ]de¬aT]ST & bPVTa cX[ \T[[T\ #$ ^V $ bPVTa 3T ]hT QTeX[[X]VTa Ta T] TaZT]ST[bT UaP [TST[bT]b bXST PU Pc ]za \P] bXSSTa \TS bz \P]VT bPVTa Ta STc be¬ac Pc ]z ST] b^RXP[UPV[XVT ST[ ½ Pc VXeT Tc aTccXSXVc cX[QdS ^V Uz U^[Z X]SZP[Sc aTccXSXVc cX[ bP\cP[T 3TaU^a Ta STc V[¬ST[XVc Pc QzST [TST[bT ^V _^[XcXZTaT ]d WPa [hccTc ^V WP]S[Tc _z e^aTb ZaPe ^V PaVd\T]cTa >V Pc \P] WPa bc­ccTc bXV cX[ 3BÂ eTY[TST]ST bPVbcP[ bXVTa <PSb 1X[bcad_

5^a Pc Uz QTbPc ST ]hT bcX[[X]VTa WPa WP] bP\\T] \TS [TST[bT] ^eTaeTYTc Pc Z^]cPZcT 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T ^V ST bcdSTaT]ST STa Q[XeTa dSZ[¬ZZTc cX[ YP]dPa EX WzQTa Pc STc [hZZTb Pc Uz QTbPc bcX[[X]VTa]T <T] X oaWdb :^\\d]T Ta ($ _a^RT]c PU b^RXP[azSVXeTa]T X]S _[PRTaTc _z Vad]S[­] !( ^V bz [¬]VT \P] UPbcW^[STa ST] aT[PcXec [PeT Vad]S[­] ZP] STc e¬aT be¬ac Pc cX[ca¬ZZT ST] ]­SeT]SXVT PaQTYSbZaPUc ½ Xb¬a ]za ÌTaT PU ^\TV]b Z^\\d]Ta]T WPa Tc W­YTaT Vad]S[­]b]XeTPd bXVTa <PSb 1X[bcad_ b_/b^RXP[aSV SZ

3BÂ E49;434=34 B06BC0; 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V P]QTUP[Ta eTY[TST]ST bPVbcP[ U^a U^aT[­QXV UT\ ^\azSTa X ST Z^\\d]P[T U^aeP[c]X]VTa) 1­a]T UP\X[XT^\azSTc) 2P " "$ UP\X[XTa _a b^RXP[azSVXeTa BhVTSPV_T]VT^\azSTc) 2P " $ bhVT\T[ScT Q^aVTaT _a b^RXP[azSVXeTa 1TbZ¬UcXVT[bTb^\azSTc \PcRW # $) 2P # $$ [TSXVT Q^aVTaT _a b^RXP[azSVXeTa 1­a]TWP]SXRP_^\azSTc) 2P # $$ WP]SXRP__TST Q­a] _a b^RXP[azSVXeTa E^ZbT]WP]SXRP_ ^\azSTc) 2P & '$ WP]SXRP__TST e^Zb]T _a b^RXP[azSVXeTa ;«b \TaT ^\ 3BÁ bPVbcP[ _z fff b^RXP[aSV SZ bPVbcP[ We^a Sd ^Vbz ZP] aTVXbcaTaT SX] PaQTYSb_[PSb WeXb 8 PaQTYSTa \TS eTY[TST]ST bPVbcP[

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

(


0A1493B;8E

ATSXVTaTc PU CX]P 9dd[ APb\dbbT] cYa/b^RXP[aSV SZ

NIKKEL I M O B I LT E L E F O N E R %T STIGENDE ANTAL DANSKERE OPLEVER AT DE FkR UDSL T OG ANDRE ALLERGISKE REAKTIONER AF AT TALE I MOBILTELEFON SKRIVER $2S FORBRUGERMA GASIN +ONTANT Pk SIN HJEMMESIDE &ORSKER *ACOB 4HYSSEN FRA 6IDENCENTER FOR !LLERGI PkVISTE I EN UNDERS GTE SIDSTE kR AT NOGLE MOBILTELEFONER FRIGIVER MERE NIKKEL END DET TILLADTE *ACOB 4HYSSEN MENER AT DER B R HANDLES NU Sk UDVIKLINGEN KAN VENDES 3E UNDERS GELSEN OG FAKTA OM LOVGIVNINGEN Pk WWW DR DK KONTANT

5>C>) B20=?8G

mit NYE job 5A0) 9>124=C4A 7E83>EA4 :><<D=4

05 18A68CC4 A A30<

C8;) B>280;:>=BD;4=C ?o :DA7DB 24=C4A 5>A A47018;8C4A8=6 0D6DBC ! ' E8==84 4;80B4= #! :0AA84A45>A; 1)

((#)

D SSP]]Tc UaP 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T X :­QT]WPe] ((# ! ') 0]bPc X U^abZT[[XVT Z^\\d]Ta X :­QT]WPe]b^\azSTc X]ST] U^a Q TbZ¬UcXVT[bTb ^V bhVTSPV_T]VT ^\azSTc ! $ ! &) 5¬[[TSbcX[[XSbaT_a¬bT]cP]c X 1TbZ¬UcXVT[bTb ^V 8]cTVaPcX^]bU^a eP[c]X]VT] :­QT]WPe]b :^\\d]T ! ') 9^QRT]cTa 7eXS^eaT :^\\d]T

DIT NYE JOB 7Pa Sd bZXUcTc PaQTYST U^a ]h[XV ^V WPa Sd ]^VTc Sd VTa]T eX[ U^ac¬[[T X ST] P][TS]X]V ½ \zbZT QPaT U^aSX Sd Ta V[PS U^a STc bz bT]S T] \PX[ cX[) aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

. 7ePS ËZ SXV cX[ Pc b­VT Y^QQTc b^\

[T]ST Pc U^ab­VT Pc Uz Z[XT]cTa]Tb eXaZT[XVWTS ^V STaTb QTW^e cX[ Pc _PbbT X]S X bcadZcdaT] b^RXP[Z^]bd[T]c _z :daWdb. 3T[b PU _aXePcT zabPVTa U^aSX YTV Ta ÌhccTc _z [P]STc ^V ST[b U^aSX YTV bh]cTb YTV WPeST . 7ePS b¬ccTa Sd \X]Sbc _aXb _z eTS Pc e¬aT QadV U^a T] QaTSTaT eXST] ^\ WT[T bTaeXRT[^e b^RXP[azSVXeTa. ^\azST 7Ta Uza YTV \d[XVWTS U^a Pc Uz T] \TaT 0c STa X ST] b^RXP[_^[XcXbZT STQPc Q[XeTa [hccTc bz [XSc cX[ ^b STa Ta TZb_TacTa 3Tc ¬aVaTa b_TRXP[XbTaTc eXST] ^\ ]Tda^aTWPQX[XcTaX]Vb \XV Pc Y^QRT]caT]T WPa UzTc bzSP] Tc Sza[XVc ^\azSTc <T] STc Ta T] ^a[^ebbcX[[X]V _z " \z]TSTa ^V ]za ST] cXS Ta VzTc Ta STc \Xc ­] ah Pc eX Ta U^a Uz ^V Pc eX XZZT ZP] bZPUUT U^[Z bZT Pc eT]ST cX[QPVT cX[ Y^QRT]cTa^\azSTc 3Tc ]^Z \TS T] b^RXP[UPV[XV QPVVad]S >\azSTc Ta X Z^\\d]Ta]T STc Vad]S[¬VVT]ST b^RXP[T U^acYT]Ta Pc eX _aX^aXcTaTa STc W­Yc U^aSX STc Ta bz RT]caP[c U^a b^RXP[c PaQTYST PaQTYST U^aTVza ]T\[XV Pc bXZaT U^[Zb U^ab­a VT[bT ^V cX[Z]hc]X]V cX[ PaQTYSb\PaZTSTc ^V STc eX[ YTV VTa]T e¬aT \TS cX[ Pc _a¬VT . 7ePS [PeTa Sd ^\ $ za. 3P Ta YTV U^a\T]c[XV P]bPc X Tc Y^QRT]cTa >V . 7ePS b¬ccTa Sd \Tbc _aXb _z eTS Pc e¬aT YTV WzQTa YTV ZP] X]cTVaTaT ST ]hT TaUPaX] VTa YTV WPa UzTc WTa eTS Pc QXQaX]VT T] \TaT b^RXP[azSVXeTa. b_TRXP[XbTaTc eXST] ^\ WYTa]TbZPSTa 5^a TZ 0aQTYSTc b^\ b^RXP[azSVXeTa Ta T] SPV[XV bT\_T[ eTS Pc ^_aTccT T] bcX[[X]V X Y^QRT]caTc dSU^aSaX]V We^a XZZT c^ SPVT Ta T]b 3Tc ZP] We^a \P] bP\[Ta X]SbPcbT] ^eTa U^a U^[Z \TS YTV V^Sc [XST >V bz Ta UPVTc QaTSc EX bZP[ _z WYTa]TbZPSTa ^V cX[bePaT]ST _a^Q[T\Ta |] VP]V Uz bcadZcda ­Z^]^\X ^V [^eVXe]X]V cX[ Pc _PbbT \TS Z[XT]cTa]Tb QTW^e ^V STc Ta T] bc^a dSU^aSaX]V 9TV bh]Tb STc Ta cX[UaTSbbcX[


0A1493B;8E

FIRE KONTORER I B E VÆ G E LS E -ERE BEV GELSE Pk JOBBET ,YDER DET FRISTENDE 3k ER DIN ARBEJDSPLADS MkSKE BLANDT DEM SOM SKAL S GE OM AT KOMME MED I PROJEKTET +ROP OG +ONTOR 5>C>) B20=?8G %LLER ±&ORS GSPROJEKTER OM AT INTEGRERE FYSISK AKTIVITET I KONTORARBEJDE² SOM PROJEKTET RETTELIG HEDDER +ORT FORTALT SKAL ½RE DANSKE KONTORARBEJDSPLADSER MED HJ LP FRA DE TO BEV GELSESEKSPERTER -ARTIN 3PANG /LSEN OG -ADS !NDREA SEN SKABE MERE BEV GELSE I L BET AF EN ARBEJDSDAG -kLET ER AT MEDARBEJDERNE FkR MERE ENERGI BLIVER MERE KREATIVE OG OPLEVER ST RRE ARBEJDSGL DE OG SAMTIDIG ER MINDST LIGE Sk EFFEKTIVE SOM HVIS DE HAVDE GJORT SOM DE PLEJER -kLET ER OGSk AT VIRKSOMHE DEN FkR HJ LP TIL AT TILTR KKE OG FASTHOLDE MEDARBEJDERE &ORS GET STARTER I JUNI OG STR KKER SIG OVER ET kR "AG PROJEKTET STkR -INISTERIET FOR 3UNDHED OG &OREBYGGELSE 3UNDHEDSSTYRELSEN OG "!2 &/+! $ER ER kBEN FOR ANS GNINGER INDTIL DECEMBER Pk WWW KROPOGKONTOR DK

5>C>) B20=?8G

SUND MAD I KANTINEN

:T]Sc UaP CE)

FÅ DIN EGEN ” S C H Y Y- S M I L E Y ” 3CHYY SMILEY´EN ER BLEVET KENDT OG EFTERSPURGT EFTER !R BEJDSTILSYNET !4 I SEPTEMBER MEDVIRKEDE I -AGASINET 0ENGE Pk $2 4EMAET VAR STOR RUMSKONTORER OG I !4´S EGNE LOKALER HAVDE ¾ERE MEDARBEJ DERE EN SkKALT ±SCHYY SMILEY² Pk SKRIVEBORDET $ET AFF DTE MANGE HENVENDELSER OG !4 HAR NU LAGT SMILEY´EN UD TIL FRI BRUG Pk DERES HJEMMESIDE $EN RUMMER BkDE ET R DT OG GR NT BUDSKAB $U FORETR K KER EN ROLIG STUND %LLER DU Mk GERNE FORSTYRRES (ENTE 3MILEY´EN Pk WWW AT DK UNDER .YHEDSARKIV

%R DU TR T AF SOVS OG KARTO¾ER MAJON SE OG STEGT ¾ SK I KANTINEN %LLER KEDER SALATBUFFETEN DIG 3k KAN EN MAD OG MkLTIDSPOLITIK V RE VEJEN FREM HVIS DU VIL PkVIRKE DIN OG DINE KOLLEGERS MAD OG SUNDHED Pk ARBEJDSPLADSEN ³' R DET SUNDE VALG TIL DET LETTE VALG OG G R AL MADEN SUND´ LYDER RkDET FRA & DEVARESTYRELSEN -EN HVORDAN $ISSE ½RE TRIN TIL EN MAD OG MkLTIDSPOLITIK KAN HJ LPE Pk VEJ "RUG KANTINEUDVALGET ELLER NEDS T ET KOSTUDVALG &ORMULER POLITIKKEN !FD K F RST HOLDNINGER TIL MAD NSKER OG BEHOV FOR NDRINGER 3 T MkL !FPR V OG S T POLITIKKEN I GANG &ASTHOLD OG G R FORANDRINGERNE SYNLIGE 4AG POLITIKKEN OP TIL REVISION EFTER F EKS ET kR 3E MERE Pk WWW ALTOMKOST DK MAD?PAA?ARBEJDE

ARBEJD DIG RASK ¿3Tc Ta Y^ aT] \PVX 9TV eTS XZZT WePS ST U^aTbcX[[Ta bXV 3Tc Ta Y^ [XVTb^\ 9Tbdb STa Vza WT] ^V bXVTa cX[ U^[Z STa Ta eTS Pc S­) ¶ATYb SXV 3d Ta aPbZµ ^V bz Ta ST XZZT bhVT \TaTÀ CXS[XVTaT _a^UTbb^a _z STc =PcX^]P[T 5^abZ]X]VbRT]cTa U^a 0aQTYSb\X[Y¬ CPVT B¬] STaVPPaS :aXbcT]bT]b Z^\\T]cPa cX[ aTVTaX]VT]b _zbcP]S ^\ Pc bhVT ZP] PaQTYST bXV aPbZT :X[ST) DVTQaTeTc 0#

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '


En hånd til de nyuddannede 3T] V^ST X]ca^SdZcX^] WP[cTa ^UcT ]za ]hdSSP]]TST b^RXP[azSVXeTaT QTVh]STa X STaTb U­abcT Y^Q ½ ^V bz T]STa STc WdacXVc \TS Tc Y^QbZXUc CPV X]ca^SdZcX^]T] P[e^a[XVc ^V b¬c ST] X bhbcT\ azSTa 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V 05 940==4CC4 D;=8CB 9>DA=0;8BC

¿9TV Q[Te ZPbcTc [XVT dS X PaQTYSTc ^V YTV ZP] XZZT ^eTabZdT STcÀ ¿9TV U­[Ta XZZT Pc YTV ZP] Q[XeT eTS Pc b_­aVTÀ ¿9TV ZP] V^Sc \¬aZT Pc \P] U^aeT]cTa Pc Á]d \z YTV SP b]Pac Zd]]T Ë]ST dS PU STc À BzSP] bXVTa U^aceXe[TST ]hdSSP]]TST b^RXP[azSVXeTaT ]za ST aX]VTa cX[ 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb :PaaXTaTcT[T U^] U^a Pc Uz azSVXe]X]V =^V[T U­[Ta Pc ST Ta Z^\\Tc _z ST] VP[T Wh[ST ^V ^eTaeTYTa Pc b­VT dS PU UPVTc 0]SaT U^ac¬[[Ta ST_aX\TaT]ST WXbc^aXTa ^\ Pc e¬aT ^eTa[PSc cX[ bXV bT[e dST] Z^[[TVXP[ T[[Ta [TST[ bTb\¬bbXV ^_\¬aZb^\WTS U^ac¬[[Ta 4[XbP QTcW 7ddb ?TSTabT] dSSP]]T[bTbZ^]bd[T]c ^V UPV[XV bTZaTc¬a _z PaQTYSb\X[Y­^\azSTc X 3B 6T]TaT[c WP]S[Ta bP\cP[Ta]T \TVTc ^\ bcaTbb ^V _aPZbXbRW^Z 8b¬a ]hdSP]]TST U­[Ta Pc ST WPa U^a caPe[c ^V \z Vz _z Z^\_a^\Xb \TS TV]T XSTP[Ta 3T STa aX]VTa Ta ^UcT ]hdS SP]]TST b^\ Ta Z­ac ca¬c X STaTb ]hT Y^Q T[[Ta b^\ X STc WT[T cPVTc ^eTaeTYTa ^\ ST bZP[ e¬aT b^RXP[azSVXeTaT bXVTa Wd] ^V d]STabcaT VTa Pc STa ZP] eX]STb \TVTc eTS Pc [PeT Tc ^a ST]c[XVc X]ca^SdZcX^]b_a^VaP\ U^a ]hP]bPccT ^V Xb¬a ]hdSSP]]TST \TSPaQTYSTaT) B¬c X]ca^_a^VaP\\Tc X bhbcT\ STc Ta XZZT ]^Z Pc bXVT cX[ T] ]hdSSP]]Tc Pc Sd QPaT ZP] Z^\\T ]za STa Ta QadV U^a STc 3T ]hdSSP]]TST WPa QadV U^a \TaT X]ca^ cX[ PaQTYSbVP]VT]T aTSbZPQTa]T ^aVP]XbPcX^]T] ^V QTb[dc]X]VbVP]VT]T T]S ST STa Z^\\Ta dSTUaP \TS Y^QTaUPaX]V 3Tc cPVTa Tc zab cXS U­a ]hdSSP]]TST Ta ^__T X Ud[ST ^\SaTY]X] VTa \T] ^\eT]Sc Ta STa ^Vbz \P]VT U^aST[T eTS Pc P]b¬ccT ]hdSSP]]TST Q[P]Sc P]STc U^aSX ST Ta V^ST cX[ Pc bcX[[T b_­aVb\z[ eTS STc QTbczT]ST bXVTa 4[XbPQTcW 7ddb ?TSTabT] b^\ ^Vbz P]QTUP[Ta UPV[XV bd_TaeXbX^] ^V ]TSbPc P]cP[ bPVTa X U^a TZbT\_T[ ST U­abcT caT \z]TSTa ! B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

3Tc ZP] e¬aT \TS cX[ Pc cPVT Qa^SST] PU QT Vh]STa_a^Q[T\Ta]T \T] STc Ta ^Vbz T] aXVcXV V^S XS| Pc Z^Q[T T] \T]c^a T[[Ta cX[bePaT]ST _z ST ]hdSSP]]TST aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ

5 AA4 B064A >6 <4=C>A 3B WPa U­[VT]ST P]QTUP[X]VTa X U^aW^[S cX[ Tc X]ca^SdZcX^]b_a^VaP\) =TSbPc P]cP[ bPVTa X caT cX[ bTZb \z]TSTa U^a TZbT\_T[ WP[e bcP\\T U^a ]hdSSP]]TST <T]c^a^aS]X]V X Tc WP[ec za cX[ Tc WT[c za <T] c^aT] bZP[ WY¬[_T ]hP]bPccT \TS _aPZcXbZT UPV[XVT ^V PaQTYSb_[PSbZd[cdaT[[T b_­aVb\z[ <T]c^aT] bZP[ WPeT Z^\_T]bPcX^] X U^a\ PU [­]cX[[¬V ^V Tc aTSdRTaTc P]cP[ bPVTa ;TSTaT] bZP[ Y¬e][XVc U­[VT ^_ _z ST] ]hP] bPccTb caXebT[ ^V ^_VPeTa 4ZbcTa] bd_TaeXbX^] \z[aTccTc ST ]hP]bPccT =Tce¬aZ U^a ]hdSSP]]TST \TS \­STa X PaQTYSbcXST] 4eT]cdT[c b^\ \T]c^a^aS]X]V X bP\PaQTYST \TS dSSP]]T[bTbX]bcXcdcX^]T] :dabTa X PaQTYSb_[PSbT]b Xc bhbcT\Ta _aPZcXbZT PaQTYSbVP]VT _a^RTSdaT\P]dP[Ta ^V Z^\_TcT]RTU^aW^[S _^[XcXbZ ^V ^aVP]X bPc^aXbZ ^_QhV]X]V ^V QTb[dc]X]Vb_a^RTb bTa ]­V[T_Tab^]Ta b¬a[XVT eXST]b_Tab^ ]Ta bP\PaQTYSb_Pac]TaT _z ^V dST] U^a PaQTYSb_[PSbT] cX[[XSb ^V bXZZTaWTSbaT_a¬ bT]cP]cTa ce¬aUPV[XV ^V ce¬a^aVP]XbPc^ aXbZ bP\PaQTYST ^V _Tab^]P[T_^[XcXZ [­] _Tab^]P[TV^STa bcaTbb_^[XcXZ e^[Sb_^[XcXZ

58A4 585 C8; 4C 8=CA> ?A>6A0<) 8]SSaPV ST bT]Tbc P]bPccT X dSeXZ[X]V PU X]ca^SdZcX^]b_a^VaP\ U^a ]hP]bPccT 3T bT]Tbc P]bPccT Ta ^UcT ST QTSbcT cX[ Pc edaSTaT WePS ST bT[e WPeST QadV U^a 6T]]T\U­a T] b_­aVTbZT\Pd]STab­VT[ bT We^a ]hP]bPccT P]^]h\c ZP] QTbePaT T] a¬ZZT b_­aVb\z[ ^\ STaTb X]ca^SdZ cX^] \e EdaSTa WeT\ STa ZP] WPeT V[¬ST PU X]ca^SdZcX^]b_^[XcXZZT]) =hdSSP]]TST ]hP]bPccT ^V \TSPaQTYSTaT STa eT]STa cX[QPVT TUcTa [P]VT ^a[^eb_TaX^STa <T] \P] Q­a ^Vbz ^eTaeTYT b¬a[XVT X]ca^SdZcX ^]b_a^VaP\\Ta U^a ]hT [TSTaT ^V ]h eP[VcT _^[XcXZTaT ;Pe Tc ¿^aXT]cTaX]Vb[­QÀ U^a ]hP]bPccT _z PaQTYSb_[PSbT] ½ \TS X]SQhVVTST ^_VPeTa STa bZP[ [­bTb 3Tc ZP] U^aTVz _z PaQTYSb_[PSbT]b WYT\\TbXST ^V eTS Pc X]cTaeXTfT T[[Ta aX]VT cX[ P]bPccT 3T ­eaXVT P]bPccT bZP[ bT[eU­[VT[XV PUb¬ccT cXS cX[ Pc bePaT _z b_­aVb\z[


En blid start 0]]P B^ËT 9TbbT] Ta V[PS U^a Pc WPeT VT]]T\VzTc Tc X]ca^SdZcX ^]b_a^VaP\ ½ Wd] d]SVXZ _aPbXb RW^Z ^V U­[VTa bXV V^Sc Z[¬Sc _z

:­QT]WPe]b :^\\d]Tb b^RXP[U^aeP[c]X]V bPcbTa _z ST ]hdSSP]]TST ½ STaU^a _aX^aXcTaTa \P] QTSaT X]ca^SdZcX^] ^V b¬a[XVT cX[QdS cX[ ]hdSSP]]TST b^RXP[azSVXeTaT

05 940==4CC4 D;=8CB 9>DA=0;8BC 5>C>) 90B?4A 20A;14A6

8 P_aX[ X za QTVh]STa ST] ]hdSSP]]TST b^ RXP[azSVXeTa 0]]P B^ËT 9TbbT] X :­QT]WPe]b :^\\d]Tb Q­a]T ^V UP\X[XTcTP\ X EP[Qh ?z bZaXeTQ^aSTc [XVVTa cX[\T[SX]VT] cX[ X]ca^ _a^VaP\\Tc b^\ Wd] bP\\T] \TS ST P]SaT ]hdSSP]]TST ^V ]hP]bPccT b^RXP[azSVXeTaT QTVh]STa _z Tc _Pa dVTa bT]TaT 3Tc VY^aST ]^VTc b¬a[XVc Pc eX b^\ ]hP] bPccT QzST ËZ \d[XVWTS U^a Pc [¬aT WX]P]ST] Pc ZT]ST ^V Uz [XSc [dUc X WeTaSPVT] bz eX XZZT U­[cT ^b ^eTabe­\\Tc PU PaQTYST BXST[­ QT]ST ËZ YTV ]TSbPc bPVbbcP\\T X ST U­abcT caT \z]TSTa 3Tc ^\UPccT]ST X]ca^ _a^VaP\ ^_UPccTa YTV b^\ Tc _^bXcXec bXV]P[ ^\ Pc \P] V^Sc eTS Pc STc Ta be¬ac Pc e¬aT ]hdSSP]]Tc ^V Pc \P] Ta Z[Pa cX[ Pc cPVT ^b X Wz]ST] 9TV U­[Ta \XV X SPV V^Sc Z[¬Sc _z 3Tc RT]caP[T cP]ZTb¬c b^\ YTV X SPV Ta \TS cX[ Pc dS\­]cT ZT]STa YTV ½ ST _^[XcXbZT eXbX^]Ta YdaPT] ^V bz eXSTaT 3Tc Pc WPeT UzTc Z^]cTZbc eXbX^]Ta ^V e¬aSXTa _z _[PSb WPa ^Vbz adbcTc \XV cX[ Pc cPVT UPc WeXb YTV U^a TZbT\_T[ ^_[TeTa Pc T] [^ZP[ _aPZbXb XZZT bcT\\Ta ^eTaT]b \TS ST ^eTa^aS]TST e¬aSXTa 7d] V[¬STa bXV ^Vbz cX[ bXSbcT UPbT X X]ca^ SdZcX^]T]) 3T] bXSbcT UPbT Ta T] ]Tce¬aZbVad__T b^\ Ta RT]caP[c bchaTc \T] _z bXVc bT[eZ­aT]ST 8 ]Tce¬aZTc QTb[dccTa eX bT[e cT\PTa]T eX \­STa P]SaT ]hdSSP]]TST Z^[[TVTa Uza bd _TaeXbX^] b_PaaX]V ^V V^ST azS cX[ Pc Wz]ScTaT SX[T\\PTa X PaQTYSTc bz STc V[¬STa YTV \XV cX[ 0[c X P[c WPa YTV UzTc T] Q[XS bcPac dST] STc bc^aT _aPZbXbRW^Z U^ac¬[[Ta 0]]T B^ËT 9Tb bT] <T] Wd] WPa W­ac ^\ bcdSXTZP\\TaPcTa STa ËZ _aPZbXbRW^Z ^V XZZT W^[Sc \P]VT \z]TSTa X STc U­abcT Y^Q 0[[XVTeT[ ePa Tc ^aST]c[XVc X]ca^SdZcX^]b_a^VaP\ XZZT T] QTcX]VT[bT SP Wd] b­VcT bXc U­abcT Y^Q)

5PZcXbZ WPeST YTV XZZT c¬]Zc \TVTc ^eTa X]ca^SdZcX^]b_a^VaP\\Tc U­a YTV Q[Te cX[QdSc Pc ST[cPVT <T] ]d We^a YTV eTS WePS T] V^S X]ca^SdZcX^] QTchSTa U^a \Xc PaQTYSb[Xe eX[ STc WT[c bXZZTac e¬aT \TS X \X]T ^eTaeTYT[bTa WeXb YTV T] SPV bZP[ b­VT ]hc Y^Q 3Tc eXbTa Y^ Pc PaQTYSb_[PSbT] WPa VY^ac bXV cP]ZTa ^\ \TSPa QTYSTa_[TYT ^V PaQTYSb\X[Y­ bXVTa Wd]

$ SPVT _z Zdabdb 0]]P <PaXT <­[[Ta _a^YTZc[TSTa ^V Z^]bd [T]c X :­QT]WPe]b :^\\d]T U^ac¬[[Ta Pc b^RXP[azSVXeTaT Ta T] eXVcXV _Tab^]P[TVad__T b^\ VTa]T bZP[ bT bc^aZ^\\d]T] b^\ T] PccaPZcXe PaQTYSb_[PSb 4c [TS X ST] bcaPcTVX Ta STc RT]caP[T X]ca^SdZcX^]b_a^VaP\ b^\ P[[T ]hP]bPccT WPa UzTc cX[QdSc bXST] ! % 3Tc QTbcza PU Tc U^a[­Q _z ! \^Sd[Ta X P[c $ ZdabdbSPVT X ^aVP]XbTaTST aP\\Ta X PaQTYSbcX ST] U^aZ[PaTa Wd] :^]ZaTc Ta STc PaQTYSb_[PSbTa]T STa WPa P]bePaTc U^a ST ST[T PU X]ca^SdZcX^]T] b^\ ]­SeT]SXVeXb bZP[ bZT X cX[Z]hc]X]V cX[ ST SPV[XVT PaQTYSb^_VPeTa 3T RT]caP[T X]ca^Zda bTa Z­aTa caT VP]VT ^\ zaTc 7Ta X TUcTazaTc bcPacTa c^ ]hT cX[QdS cX[ ]hP]bPccT ½ bd_TaeX bX^] U^a ]hdSSP]]TST ^V UPV[XVc ]Tce¬aZ U^a ]hdSSP]]TST 3TbdST] ^_adbcTa \P] _z ST [^ZP[T RT]caT U^a Pc UPbcW^[ST b^RXP[azSVX eTa]T Q[P]Sc P]STc VT]]T\ [^ZP[T X]ca^U^a[­Q \TS \T]c^aTa ^V Z^]cPZc_Tab^]Ta ATZadc cTaX]V bPcbTa eX Q[P]Sc P]STc _z VT]]T\ ÌTaT _aPZcXZP]cTa ^V QTSaT _aPZcXZU^a[­Q 3Tc Ta Y^ X]VT] WT\\T[XVWTS Pc bcdSTaT]ST \TS V^ST _aPZcXZTaUPaX]VTa ^UcT eT]STa ¿WYT\À TUcTa TZbP\T] ½ bz STaU^a WPa % b^RXP[azSVXeTaT X b^RXP[U^aeP[c]X]VT] bXSbcT za UzTc QTeX[VTc _aPZcXZeTY[TSTaZdabTc _z 3T] b^RXP[T 7­Y bZ^[T bXVTa 0]]P <PaXT <­[[Ta aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

"


05 940==4CC4 D;=8CB 9>DA=0;8BC 5>C>) 94=B 274<=8CI

GRØNLANDS SOCIALE

SAMVITTIGHED 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ cPVTa TUcTa zabbZXUcTc b_aX]VTc UaP b^RXP[azSVXeTa cX[ Q^aV\TbcTa U^a T] PU 6a­][P]Sb ]hT bc^aZ^\\d]Ta 7Ta Ta dSQaTSc UPccXVS^\ \XbQadV ^V ^\b^aVbbeXVcTST Q­a] ^V ST] Z^\\T]ST Q^aV\TbcTa Uza QadV U^a bX] cz[\^SXVWTS ^V Q[XZ U^a _a^RTbbTa

# B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

¿CPZ U^a X]cTaTbbT]À bXVTa 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ QTbZTST]c SP B^RXP[azSVXeTaT] QTSTa ^\ Tc X]cTaeXTf >V STc Ta ]Tc^_ TVT]bZPQTa b^\ QTbZTST]WTS TUcTac¬]Zb^\WTS ^V Tc bca­V PU cX[QPVTW^[ST]WTS STa ca¬STa UaT\ d]STa bP\cP[T] \TS ZeX]ST] WeXb ]Pe] ZP] ^eTab¬ccTb cX[ ¿;X[YT] STa aTYbTa bXV TUcTa bc^a\T]À <T] ST] d]STa[XVVT]ST T]TaVX PU eX[YTbchaZT X]cT[[TZc ^V PdcT]cXRXcTc Vza [XVT bz aT]c X]S 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ Ta Tc \­]bcTaTZbT\_T[ _z T] b^RXP[ azSVXeTab aTYbT UaP Vd[e cX[ c^_ B^\ U^aQX[[TST ^V bcT\ \Tb[dVTa X STc hSTabcT eT]bcaTÌ­Yb_PacX 8]dXc 0cP`PcXVXXc 80 bcTV Wd] cX[ c^_b eTS T] _^[XcXbZ Y^aSbZaTSbbTYa X P_aX[ X za We^a WT]STb _Tab^][XVT bcT\\Ta e¬[cTST STc b^RXP[ST \^ZaPcXbZT _PacX BXd\dc b^\ T[[Tab WPa WPUc ÌTacP[ X ' za X =ddZ 7d] T]caTaTST ST] _^[XcXbZT bRT]T X ((( TUcTa Pc e¬aTc Q[TeTc _a^e^ZTaTc PU WePS Wd] ZP[STa ¿T] d]dP]RT aTc ^eTaÌPSXbZ ^V WPccTSP\TPVcXV b^RXP[_^[XcXbZ STQPcÀ BXST] bXSbcT za WPa Wd] e¬aTc ]¬bcU^a\P]S X bXc _PacX


B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

$


À

9TV bTa \XV bT[e b^\ T] b[PVb cP[T]cb_TYSTa _z Z^]bcP]c dSZXV TUcTa aTbb^daRTa ^V \d[XVWTSTa <TS T] T\_^fTa PVcXVT cX[VP]V WzQTa YTV Pc Zd]]T eXSTaTVXeT WzQ ^V [hbc cX[ bP\\T] Pc Z¬\_T U^a U^aP]SaX]VTa 0bXX 2WT\]Xci =Pad_

4] Va­][P]SbZ U^[ZTbY¬[ 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ Ta U^a ­YTQ[XZZTc U^a\P]S U^a ^eTaVP]VbdSeP[VTc ^V Q[XeTa TUcTa zabbZXUcTc Q^aV\TbcTa U^a bc^aZ^\\d]T] :^\\d]T`PËZ BTa\Tab^^` 3T] WPa W^eTSb¬ST X =ddZ ^V S¬ZZTa Tc PaTP[ UT\cT] VP]VT bc­aaT T]S 3P]\PaZ ^V ^\UPccTa ST] bhS[XVT ST[ PU ETbcVa­][P]S ^V bc^aT ST[T PU bcVa­][P]S <T]b ST] cXS[XVTaT b^RXP[azSVXeTa XZZT Ë]STa b]PZZT] ^\ bX] _Tab^] ^V ZPaPZcTaca¬Z b¬a[XV X]cTaTbbP]c b_PaTa U^[Z ^\ZaX]V WT]ST XZZT _z bd_Ta[PcXeTa]T) 0bXX Ta 6a­][P]Sb bP\eXccXVWTS ½ X]SQTVaTQTc PU STc YTV eX[ ZP[ST ¿Tc ^aST]c[XVc \T]]TbZTÀ 7d] Ta STc PaZTch_XbZT QX[[TST _z ST] Va­][P]SbZT U^[ZTbY¬[ \T] Wd] WPa bP\ cXSXV Tc \^STa]T [Xebbh] AXVcXV \P]VT Q[Te V[PST SP Wd] ËZ Q^aV\TbcTa_^bcT] U^aSX Wd] cPVTa Tc ¬VcT P]bePa ^V WT[[XVTa bXV ZP\_T] U^a ST bePVT ^V XZZT \X]Sbc U^a ST ^\ b^aVbeXVcTST Q­a] bcZ^\\d]Ta]T Ta T]^a\c QT[PbcTST PU UPccXVS^\ ^V \XbQadV bz WeXb ]^VT] ZP] ¬]SaT STaTb U^aW^[S bz Ta STc WT]ST [hSTa STc UaP eT]X]ST] 5Pcd\P 0[X b^\P[XbZ SP]bZ _bhZXPcTa STa WPa Q^Tc ^V PaQTYSTc X 6a­][P]S EXQTZT EX]ST[­e _a^UTbb^a Sa Yda ZT]STa Q[P]Sc P]STc 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ b^\ bcdSTaT]ST _z STc YdaXSXbZT UP Zd[cTc _z :­QT]WPe]b D]XeTabXcTc We^a Wd] d]STaeXbTa ST] Z^\\T]ST Q^aV\TbcTa X UPVTc :^]ÌXZc\¬V[X]V) 0bXX Ta Tc QT\¬aZT[bTbe¬aSXVc \T]]TbZT STa ca^Sb bX] bdRRTb bcPSXV Ta hS\hV ^V WPa [hbc cX[ Pc Q[XeT Z[^VTaT 7d] \­STa bX]T ^\VXeT[bTa \TS T] ]Pcda[XV aTb_TZc ^V STc Ta X]cTVaTaTc X WT]STb e¬bT] Pc bT P[cX]V X T] bP\\T]W¬]V ^V Pc WPeT aTb_TZc U^a ST] bP\\T]W¬]V 7d] Ta bTaX­b ^V WPa T] bc^a X]SU­[X]VbTe]T \T] Ta ^Vbz _a^UTbbX^]T[ ]^Z cX[ Pc WP]S[T X bcTSTc U^a Pc U^aQ[­ST \TS P[[T bZ¬Q]Ta]T 7d] Ta QTchS]X]VbUd[S U^a 6a­][P]S ^V Q[XeTa b^\ Q^aV\TbcTa T]S]d eXVcXVTaT U^a bcVa­][P]S bXVTa EXQTZT EX]ST[­e 4] UPVU¬[[T STa WPa ZT]Sc 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ UaP bX] bcdSXTcXS _a^Ë[TaTa WT]ST b^\ ¿6a­][P]Sb bePa _z 7P]]T ATX]c^UcÀ ^V ¿Tc [TeT]ST TZbT\_T[ _z Pc \P] dP]bTc WeX[ZT] bTZc^a \P] QTË]STa bXV X bcPSXV ZP] dS[TeT UPVTcb Vad]Se¬aSXTa X bXc PaQTYSTÀ 5PVU¬[[T] b^\ ­]bZTa Pc e¬aT P]^]h\ aTUTaTaTa bP\cXSXV cX[ Tc Q^aVTa\­ST We^a T] ZeX]ST ^eTaaPZcT 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ Tc bcTPaX][hb \TS ^aST]T) ¿7eTa VP]V Sd c¬]STa [hbTc bz bZP[ Sd eXST Pc ZeX]STa]T X bcVa­][P]S QPZZTa SXV ^_À

\d]Ta [¬VVTb bP\\T] cX[ ËaT bc^aZ^\\d]Ta \TS WeTa bX] Q^aV\TbcTa 0c 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ UaP zabbZXUcTc bZP[ ^eTacPVT UT\ Q^aV\TbcaTb PaQTYST ahbcTa XZZT _^[XcXZTaT] \TS STc eT[ZT]ScT U^Zdb ^V UPV[XVT T]VPVT\T]c _z Xb¬a Q­a]T Q^aVTaX]SSaPVT[bTb ^V U^a]hT[bTb^\azSTc) 9TV WPa VT]]T\ T] b[PVb \TbcTa[¬aT W^b \X]T _PacXU¬[ [Ta X ;P]SbcX]VTc [¬ac Pc QTVz \XV X _^[XcXZ ^V STc WPa VXeTc \XV T] hS\hV cX[VP]V ?^[XcXZ Ta Tc Wz]Se¬aZ \T] ^Vbz T] [¬aX]V STa P[SaXV T]STa U^aZ[PaTa Wd] Q[P]Sc P]STc \TS WT]eXb]X]V cX[ bZYd[cT SPVb^aS]Ta ^V daT]c caPe <T] b^\ T] bP]S b^RXP[azSVXeTa [¬bbTa Wd] PU X bd_TaeXbX^] ¿bz VXUcT] XZZT Vza X]S X \Xc bhbcT\À 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ eT]STa ÌTaT VP]VT cX[QPVT cX[ bc Va­][P]Sb \PbbXeT _a^Q[T\Ta \TS UPccXVS^\ \XbQadV ^V ^\b^aVbbeXVcTST Q­a] CXS[XV X]SbPcb Ta Z^ST^aSTc X WT] STb _^[XcXZ ^V Tc PU WT]STb Z^]ZaTcT QdS _z U^aP]SaX]VTa _z Q­a]T^\azSTc Ta bchaZT[bT PU STc ce¬aUPV[XVT bP\Pa QTYST \T[[T\ bZ^[Ta b^RXP[^\azSTc ^V bd]SWTSbe¬bT]Tc) 3Tc Ta Zd] T] bP\[Tc X]SbPcb STa ZP] V­aT T] U^abZT[ ^V U^aQTSaT UP\X[XTa]Tb \d[XVWTSTa U^a Tc bd]Sc [Xe \TS V[¬ ST ^_cX\Xb\T ^V ^eTabZdS cX[ Pc bXZaT Q­a]T]Tb bd]SWTS 5[TaT \TSPaQTYSTaT _z b^RXP[Z^]c^aTa]T Ta ]­SeT]SXVc bz STa Q[XeTa cXS ]^Z cX[ W­Y]T ZeP[XcTcT] PU ST] QTWP]S[T]ST ^V U^aTQhVVT]ST X]SbPcb \¬aZQPac ½ ^V bz bZP[ eX bXZaT Z^\_TcT]cT [TSTaT _z WT[T STc b^RXP[T PaQTYSbUT[c 1­a] Z^\\Ta dUaXeX[[XVc X Z[T\\T b^\ U­[VT PU bP\Ud]STcb daTc U¬aSXVT U^aST[X]V PU ST ­Z^]^\XbZT aTbb^daRTa STaU^a Ta 80b \z[ Tc bP\Ud]S \TS [XVT eX[Zza ^V \d[XVWTSTa U^a P[[T

3XP[^V Uza U^[Z _z QP]T]

0bXX 2WT\]Xci =Pad_ Q¬aTa _z \P]VT \T]]TbZTab Sa­\\T U^a UaT\cXST] \T] Wd] ­]bZTa XZZT bT[e Pc Q[XeT ^_UPccTc b^\ T] UaT[bTa) 9TV eX[ VTa]T bTb b^\ T] _^[XcXZTa STa PaQTYSTa U^a Pc VXeT \T]]TbZTa aP\\Ta cX[ Pc Q[XeT \h]SXVT ^V cPVT P]bePa 3TQPccT] ePa cXS[XVTaT QzaTc PU _a^e^ZTaT]ST d]dP]RTaTST W^[S]X]VTa b^\ T]cT] ¿STc Ta bh]S U^a ^bÀ T[[Ta ¿STc Ta U^[Zb TVT] bZh[SÀ >UUTaV­aT[bT ÌhccTa [XVT bz [XSc b^\ U^aZTacV­aT[bT bz YTV eX[ VTa]T QXSaPVT \TS ]^V[T \^SQX[[TSTa ^V S|c YTV ZP[STa T] ¿H4B cX[VP]VÀ 7YTacTc bZP[ \TS X _^[XcXZ \T] STc Ta [XVT bz eXVcXVc Pc W^[ST U^Zdb _z WT[WTST] bz \P] XZZT Zd] bTa STc STa Ta be¬ac T[[Ta bh]S U^a \T]]TbZTa U^aZ[PaTa 0bXX 2WT\]Xci =Pad_ ^V _TVTa _z SXP[^VT] b^\ bX] b¬a[XVT \zST Pc Vz cX[ e¬[VTa]T _z) 8 \TbcTa[¬aT b^\ _^[XcXZTa 3XP[^V Uza U^[Z \TS X]S _z QP]T] 3Tc Ta T] TUUTZcXe BP\\T][¬V]X]VT] X 6a­][P]S Ta Tc [TS X T] Z^\\d]P[aT U^a\ [XV ST] eX WPa WPUc X 3P]\PaZ 8 6a­][P]S bZP[ ' Z^\ \zST Pc W^[ST Ë]VTaT] _z _d[bT] bz YTV XZZT QPaT Z­aTa % B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '


À

9TV Ta \TaT b^RXP[azSVXeTaPVcXV T]S _^[XcXZTaPVcXV U^aSX \X] cP]ZTVP]V Ta RXaZd[¬a ^V YTV Ta ^_cPVTc PU _a^RTbbTaÀ 0bXX 2WT\]Xci =Pad_

\Xc TVTc [­Q 3Tc Ta ]^Z \X] QPVVad]S b^\ b^RXP[azSVX eTa STa WPa VY^ac \XV ]hbVTaaXV _z P]SaT \T]]TbZTa 9TV T[bZTa Pc aTYbT ad]Sc b^\ U^[ZTeP[Vc ^V cP[T \TS e¬[VTa]T ½ ^V U^a \XV QTbcza T] bP]S SXP[^V XZZT QPaT X b_­aVb\z[ ^V bePa \T] ^Vbz X dSShQ]X]V ^V X]cTaTbbT 9TV bTa \XV bT[e b^\ T] b[PVb cP[T]cb_TYSTa _z Z^]bcP]c dSZXV TUcTa aTbb^daRTa ^V \d[XVWTSTa <TS T] T\_^fTa\T]c PVcXV cX[ VP]V WzQTa YTV Pc Zd]]T eXSTaTVXeT WzQ ^V [hbc cX[ bP\\T] Pc Z¬\_T U^a U^aP]SaX]VTa bXVTa Wd]

>Z Pc e¬aT ceXe[T]ST 4] PU 0bXX 2WT\]Xci =Pad_b U^aRTa b^\ _^[XcXZTa Ta dceXe[ b^\c WT]STb PdcT]cXRXcTc <T]b WT]STb ePaT\¬aZT Zd]]T e¬aT TUcTacP]ZT] ^V ST [XSc [¬]VTaT c¬]ZT_PdbTa) 3Ta Ë]STb T] aTc bcTaT^ch_ ^_UPccT[bT PU We^aSP] T] _^[XcXZTa bZP[ PaQTYST \T] YTV dSUh[STa \X] _^[XcXbZT a^[[T _z T] P]ST] \zST 5^[Z \z VTa]T bT Pc YTV ZP] WPeT QadV U^a Pc c¬]ZT \X]T bePa XVT]]T\ T[[Ta Pc YTV ZP] e¬aT ceXe[T]ST T[[Ta dbXZZTa ^eTaU^a Tc b_­aVb\z[ ?^[XcXZ Ta \TaT T]S _PaPcbePa ½ \T] STa Ta SP ]^VTc bTYc ^eTa ST\ STa QPaT ZP] b[z T] eTaQP[ Pdc^_X[^c cX[ bXVTa ST] $# zaXVT _^[XcXZTa 7d] dSShQTa Pc Wd] P[cXS WPa ­]bZTc Pc PaQTYST \TS \T] ]TbZTa ^V U­abc _a­eTST Za¬UcTa \TS YdaPbcdSXTc <X[Y­Tcb b^[^[­Q ^V b_XSbT P[QdTa Q[Te Wd] S^V WdacXVc ca¬c PU \T]b Wd] _z b^RXP[azSVXeTadSSP]]T[bT] WPeST STc b^\ T] ËbZ X eP]STc) 3Tc ePa ]^V[T STY[XVT za _z 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T X :­QT] WPe] 9TV caXeTSTb ^V WPeST ShVcXVT [¬aTaT \TS Tc b\Xc cT]ST T]VPVT\T]c bT[e ^\ YTV b^\ Va­][¬]STa bPe]TST Tc U^Zdb STa VXZ dS^eTa SP]bZT U^aW^[S bXVTa _^[XcXZTaT] STa WPa cPVTc P]STc T]S \T]]TbZTbh]Tc \TS bXV UaP UPVTc =za Wd] X]SZaTSbTa T] ]h dSU^aSaX]V U^aTca¬ZZTa Wd] b^RXP[azSVXe]X]VT]b \Tc^STa) 9TV eX[ WPeT Tc Vad]SXVc QTb[dc]X]VbVad]S[PV ^V STc Uza YTV eTS Pc d]STab­VT edaSTaT _[P][¬VVT ^V bz WP]S[T 9TV Ta TVT]c[XV \TaT b^RXP[azSVXeTaPVcXV T]S _^[XcXZTaPVcXV U^aSX \X] cP]ZTVP]V Ta RXaZd[¬a ^V YTV Ta ^_cPVTc PU _a^ RTbbTa 3Tc Ta eXVcXVc ^Vbz Pc WPeT ­YT U^a ST [P]Vb^\\T _a^RTbbTa ^V aTbd[cPcTa _z bXVc BTa \P] ST\ bTa \P] ST \P]VT _^bXcXeT U^aP]SaX]VTa STa Ta X VP]V X 6a­][P]S :eX] STa]Tb T]^a\T bchaZT Ta U^a TZbT\_T[ Q[TeTc \TaT bh][XV BT[e X ST \Tbc QT[PbcTST ^\azSTa bXVTa ST X W­YTaT VaPS UaP ^V Za¬eTa Tc QTSaT [Xe 6T]TaT[c Ta eX Z^\\Tc [P]Vc X e^aTb WT[QaTST[bTb_a^RTb ^V Ta b^\ Zd[cda eTS Pc VT]eX]ST e^aTb XST]cXcTc TUcTa Z^[^]XcXST] bXVTa 0bXX 2WT\]Xci =Pad_

1;o 1>6 0B88 274<=8CI =0AD? 5­Sc X =ddZ ($# 6XUc \TS 9dPPZP ;hQTacW b^\ Wd] WPa b­]]T] Bd[dZ _z !! za ^V SPccTaT] :X\\Ta]P` _z & za \TS <TS[T\ PU ;P]SbcX]VTc bXST] ((( WTaPU ;P]SbbchaT\TS [T\ UaP ! " ! % ^V U^a\P]S U^a ^eTaVP]VbdSeP[VTc U^a bc ETbcZ^\\d]T] bXST] \PY ! ' ^V Z^\\T]ST Q^aV\TbcTa D330==4;B4) B^RXP[azSVXeTa :­QT]WPe] (' 8[XbX\PcdbPaËZ QXUPV X :d[cda ^V BP\Ud]S ('( oabZdabdb U^a b^RXP[azSVXeTaT oaWdb (( ?¬SPV^VXbZ Vad]SZdabdb BXbX\Xdc ^V =ddZ ((# B^aV ^V ZaXbTcTaP_Tdc 3a^]]X]V\­[[T ((% (' 1TVh]Sc _z <PbcTadSSP]]T[bT] X :^]ÌXZc\¬V[X]V eTS STc YdaXSXbZT UPZd[cTc _z :D X ! ' 4A7E4AEB4A50A8=6) B^RXP[ azSVXe]X]V ^V QTWP]S[X]V =dd_ :^\\d]TP 5^aTQhVVT]ST PaQTYST X ?00A8B0 P]bPc X U^aQX]ST[bT \TS P[Z^W^[ZP\_PV]T U^a d]VT ^V U^a¬[SaT (( >_[hb]X]V ^\ b^RXP[T aTccXVWTSTa ^V _[XVcTa b^\ aTSPZc­a X bTZb za PU ¿0_TaX[PPa[P]VPÀ :=A D]STaeXb]X]V PU b^RXP[azS VXeTaT b^RXP[_¬SPV^VTa bhVT_[TYTabZTa ^V bd]SWTSb\TS WY¬[_TaT 4UcTa ^V eXSTaTdSSP]]T[bTbZdabTa U^a P]bPccT X]ST] U^a b^RXP[ ^V bd]SWTSbbTZc^aT] B^aV ^V ZaXbTcTaP_X U^a e^Zb]T X]SXeXSdT[c ^V X Vad__Ta Bd_TaeXbX^] PU P]bPccT ^V [TSTaT X b^RXP[ ^V bd]SWTSbbTZc^ aT] <TVT] Zdabdb ^V d]STaeXb]X]VbeXaZb^\WTS PU _Tab^]P[T _z ZhbcT] ;TSTa PU b^aVVad__T] X =ddZ \TSTYTa PU ^V \TSPaQTYSTa X BXd]]TabdbXPaËZ 8]dZ Z^]bd[T]cËa\P >\UPccT]ST bZaXQT]ceXaZb^\WTS ^V P]SaT bP\Ud]Sb\¬b bXVT PZcXeXcTcTa Q[ P ]¬bcU^a\P]S X 083B U^]ST] X 6a­][P]S

aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

&


50:C0 >< :>=64;D=34=) :^]VT[d]ST] WPa e¬aTc ^\b^aVbRT]cTa bXST] ('# \T] WPa ^Vbz P[\X]ST[XVT Pbh[P]b­ VTaT 3Ta Q^a _c % Pbh[P]b­VTaT WTaPU Ta ' cX[ST[c T] ^\b^aVb_[PSb >\b^aVb_[PSbTa cX[ST[Tb eXP Tc eXbXcPcX^]bdS eP[V \TS aT_a¬bT]cP]cTa UaP DS[¬]SX]VT bTaeXRT ^V 3P]bZ A­ST :^ab >\b^aVbRT]caTc WPa TVT] bd]SWTSbZ[X]XZ \TS [¬VTa ^V bhVT_[TYTabZTa ^V STadS^eTa Ta STa P]bPc _¬SPV^VTa _bhZ^[^VTa ^V UhbX^ cTaP_Tdc 8 3P]\PaZ WPa eX UT\ Pbh[RT]caT Tc Q­a]T RT]cTa ^V ZeX]STRT]cTa \TS X P[c RP " QTQ^TaT

' B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '


Fra fængsel til omsorg 7P[P ^V 0W[P\ WPa [TeTc Tc cdaQd[T]c [Xe bXST] ST b^\ b\z ÌhVcTST cX[ 3P]\PaZ =d Q^a ST X 2T]cTa :^]VT [d]ST] ^V WPa T] ^\b^aVb_Tab^] STa _PbbTa _z ST\ 3Tc ]hSTa ST \T]b ST WzQTa _z T] ^_W^[SbcX[[PST[bT bz ST ZP] [TeT b^\ P]SaT \T]]TbZTa 05 18A68CC4 A A30< 5>C>) B20=?8G

( P_aX[

! '

&

5^a Uz \z]TSTa bXST] bPS ST c^ cTT]PVT_XVTa 7P[P ^V 0W[P\ UaP ;XQP]^] QPV [zb ^V b[z X 4[[TQ¬ZU¬]Vb[Tc U^a PUeXbcT Pbh[P]b­VTaT Bz Q[Te ST X]bcP[[TaTc X T] [TY[XVWTS X ST] zQ]T BP]SW^[\[TYa X =^aSbY¬[[P]S ^V X SPV Ta ST ÌhccTc cX[ 2T]cTa :^]VT[d]ST] _z 0\PVTa Tc Pbh[RT]cTa b^\ Ta X]SaTccTc cX[ ÌhVc]X]VT STa WPa QadV U^a b¬a[XV \TVTc ^\b^aV ^V bc­ccT =^VTc PU Tc bZXUc U^a ST c^ _XVTa STa T[[Tab WPa [TeTc Tc YPVTc [Xe bXST] ST b^\ ^V ! zaXVT Z^\ cX[ 3P]\PaZ UaP T] ÌhVc]X]VT[TYa X ;XQP]^] EXbbT cX]V Ta \TVTc QTSaT WTa _z :^]VT[d] ST] EX \z bcPSXV XZZT PaQTYST ^V cYT]T _T]VT >V e^aTb UaT\cXS Ta U^acbPc deXb U^a eX eTS XZZT ^\ eX T]STa \TS Pc Uz ^_W^[SbcX[[PST[bT <T] eX Q[XeTa QTWP]S[Tc V^Sc PU _Tab^]P[Tc WTa STc Ta eX V[PST U^a ^V STc WPa eX XZZT _a­eTc U­a X 3P]\PaZ bXVTa ' zaXVT 7P[P ST] h]VbcT PU ST c^ _XVTa

5^[Z Ta b­STaT WTa 7P[P ^V 0W[P\ Q[Te ÌhccTc cX[ 2T]cTa :^]VT [d]ST] U^aSX STa ePa U^a \TVTc da^ ^V QP[[PST ^\ZaX]V ST\ X BP]SW^[\[TYaT] 3Ta ePa cXc QP[[PST eXbc \Tbc U^aSX eX Ta _XVTa STa Q^a P[T]T dST] UP\X[XT cX[ Pc _PbbT _z ^b ?z Tc cXSb_d]Zc cX[b_XSbTST bXcdPcX^]T] bXV 9TV Q[Te b[zTc PU T] P[VXTabZ bcPcbQ^aVTa ^V bz ePa RT]caTc QP]VT U^a Pc STa eX[[T bZT hSTa[XVTaT 7P] eX[[T VTa]T e¬aT Z¬aTbcT \TS \XV \T] YTV eX[[T XZZT WPeT ]^VTc \TS WP\ Pc V­aT ^V STaU^a Q[Te WP] eaTS U^ac¬[[Ta 7P[P 7d] ^_[TeTa Pc ST c^ bcTSTa Ta \TVTc U^abZT[[XVT bT[e^\ QTVVT [TYaT Ta QTaTV]Tc _z Pbh[P]b­VTaT >V Wd] Ta XZZT ZTS PU Ìhc]X]VT] 3T] bc^aT U^abZT[ Ta Pc U^[Z WTa Ta b­STaT 8 BP]SW^[\ Q[XeTa \P] XZZT QTcaPVcTc b^\ T] _Tab^] 3Tc Q[XeTa \P] WTa 7Ta Q[XeTa STa W^[Sc \­STa b^\ eX Ta \TS cX[ >V bz X]cTaTb bTaTa ST bXV U^a WePS eX VTa]T eX[ ^V We^aSP]

eX WPa STc ^V b_­aVTa cX[ ^\ STa Ta ]^VTc eX \P]V[Ta EX WPa T] Z^]cPZc _Tab^] ^V Wd] Ta Tc dca^[XV b­Sc \T]]TbZT STa V­a WePS Wd] ZP] U^a Pc _PbbT _z ^b ET]cTa _z Pc Q[XeT

dSeXbc)

C8 <o=434A 1 06 CA4<<4A

3a­\\Ta ^\ _aPZcXZ <T] ^Vbz _z P]SaT \zSTa Ta STa U^abZT[ Q[P]Sc P]STc Ta _XVTa]T QTVh]Sc Pc Vz X bZ^[T 3T Q[XeTa d]STaeXbc X SP]bZ ^V T]VT[bZ ^V QTVVT Sa­\\Ta ST ^\ Pc Z^\\T X _aPZcXZ 7P[P W^b T] UaXb­a ^V 0W[P\ X T] c­YQdcXZ <T] U­abc bZP[ ST e¬aT QTSaT cX[ SP]bZ ^V UaT\ U^a P[c cX[ Pc eXbT Pc ST ZP] _PbbT STaTb bZ^[TVP]V ^V [PeT [TZcXTa EX Vza X bZ^[T WeTa SPV X]ST X :­QT]WPe] \T] STc Vza XZZT P[cXS bz V^Sc \TS STc U^a eX WPa Y^ ]¬bcT] P[SaXV VzTc X bZ^[T <T] eX bZP[ [¬aT SP]bZ U^a Pc Z[PaT ^b WTa ^V YTV WPa c¬]Zc \XV Pc Q[XeT [XVT bz V^S cX[ SP]bZ b^\ SP]bZTaT Ta bz YTV ZP] Uz PaQTYST b^\ UaXb­a bXVTa 7P[P 5^a _XVTa]T b^\ U^a \P]VT P]SaT Pbh[P]b­VTa]T bcza aTccT] cX[ Pc Zd]]T PaQTYST b^\ eTYT] cX[ Uz ÌTaT ^V TV]T _T]VT >V XZZT dST] Vad]S ?z 2T]cTa :^]VT[d]ST] WPa Pbh[P]b­VTa]T STaTb TVTc QdSVTc ^V [PeTa bT[e \PS <T] QdSVTccTc Ta bZaPQTc) &$ Za^]Ta Uza ST WeTa # SPV ½ STc bePaTa cX[ $" Za^]Ta ^\ SPVT] ½ b^\ bZP[ QadVTb cX[ QzST Pc Z­QT \PS \¬[Z ^_ePbZT\XSST[ ePbZT_d[eTa c­Y ^V RXVPaTccTa bz STc Ta [P]Vc UaP P[cXS _T]VT]T a¬ZZTa 3Tc bZTa Pc eX WPa QadVc P[[T e^aTb _T]VT ^V XZZT WPa ]^VTc \PS ^V bz Uza eX XZZT ]^VTc Pc b_XbT 0]SaT VP]VT Ta eX Ta cPVTc dS cX[ T] eT]X]ST b^\ WPa [PeTc \PS cX[ ^b ^V eX [z]Ta PU ST\ eX ZT]STa EX \z Y^ XZZT PaQTYST ^V [PeTa eX b^ac PaQTYST Uza eX P[SaXV ^_W^[SbcX[[PST[bT PU _^[XcXTc U^aZ[PaTa 7P[P >V ^_W^[SbcX[[PST[bT] bcza b^\ STc d[cX\PcXeT \z[ 5^a \TS ST] zQ]Ta \d[XVWTST] bXV U^a Tc [Xe b^\ P[[T P]SaT SP]bZTaT EX eX[ WT[bc Q[XeT X 3P]\PaZ EX Ta bcPcb[­bT _P[¬bcX]T]bTaT ^V WPa X]VT] RWP]RT U^a Pc Uz Tc [Xe X ;XQP]^] 3T [XQP]TbXbZT \h]SXVWTSTa eX[ \zbZT XZZT VXeT ST SP]bZT \h]SXVWTSTa ST _P_XaTa STa bZP[ cX[ U^a Pc bT]ST ^b cX[QPVT ]Tc^_ U^aSX eX Ta bcPcb[­bT ^V ST XZZT ­]bZTa bzSP] ]^V[T b^\ ^b ^V _z ST] \zST Uza eX \zbZT [^e cX[ Pc Q[XeT WTa X [P]STc 3Tc WzQTa YTV bXVTa Wd]

A464;74;E43 8 :><<D=4A=4 ;4<5 ;386 5A8 A03 4 743B14A E4 8:0; 3 3BBCA05 ;B4 D3<4;38 ½ Bo :0= 3D ; :A8C8: 5A0 4: A4 34C ' =6 B?4AC 8 <4==4B:4A4C 9>1:>= C867434A '

BD;4=C 3oA;86C D330 4A ==434 #

B^RXP[azSVXeTaT] ]a & '

7P[P ^V 0W[P\ ZP] U^aeT]cT Pc W­aT UaP AXVb_^[XcXTc ^\ Tc zab cXS \TS WT]bh] cX[ STaTb Tec ^_W^[SbcX[[PST[bT WeXb ST SP]bZT \h]SXVWTSTa XZZT U^aX]ST] WPa \^ScPVTc _P_XaTa UaP ;XQP]^] b^\ QTchSTa Pc _XVTa]T ZP] eT]ST WYT\ edaSTaTa STaTb PSe^ZPc :zaT CaPQTaV B\XSc Qa/b^RXP[aSV SZ B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

(


24=C4A :>=64;D=34=)

Det mest eftertragtede for asylansøgere 2T]cTa :^]VT[d]ST] Tc Pbh[RT]cTa U^a b¬a[XV QT[PbcTST Pbh[P]b­VTaT WdbTa ST c^ PUeXbcT Pbh[P]b­VTaT 7P[P ^V 0W[P\ 7Ta Uza ST \TaT ^\b^aV WPa QTSaT _[PSb \T] WPa T[[Tab XZZT ÌTaT aTccXVWTSTa T]S Pbh[P] b­VTaT X ST ­eaXVT RT]caT X [P]STc 05 18A68CC4 A A30< 5>C>)B20=?8G

5aP [TY[XVWTSTa]T X ST [PeT WeXST QhV]X]VTa Ta STa dSbXVc cX[ Va­]]T ^\azSTa a¬ZZTa PU eT[e^Zb]T QXaZTca¬Ta ^V Zd] $ \TcTa STaUaP [XVVTa 3aPV­a bcaP]S ½ T] XSh[[XbZ _[Tc ^\caT]c % ZX[^\TcTa UaP :­QT]WPe]b RT]cad\ 2T]cTa :^]VT[d]ST] Ta 3P]\PaZb T]TbcT Pbh[RT]cTa \TS T] ^\b^aVbT]WTS ^V Ta Tc b_TRXP[RT]cTa STa Ta X]SaTccTc \TS _¬SPV^VXbZ dSSP]]Tc _Tab^]P[T cX[ Pc cPVT bXV PU Pbh[P] b­VTaT STa WPa QTW^e U^a b¬a[XV ^\b^aV 3Tc ZP] e¬aT ÌhVc]X]VT b^\ [XSTa PU UhbXbZT T[[Ta _bhZXbZT bhVS^\\T _^bc caPd\PcXbZ bcaTbb b^\ U­[VT PU c^acda beXVcT]ST ^\b^aVbTe]T X U^aW^[S cX[ STaTb Q­a] T[[Ta d]VT STa Z^\ \Ta UaP Tc Q­a]TRT]cTa U^aSX ST Ta Z^\\Tc cX[ [P]STc dST] UP\X[XT

D]VT _XVTa \TS b_a¬[ X 1[P]Sc ST % STa _c Q^a X RT]caTc Ta 7P[P ^V 0W[P\ 3T Z^\ WTacX[ U^aSX A­ST :^ab edaSTaTST Pc ST ePa U^a d]VT ^V bzaQPaT cX[ Pc cPVT ePaT _z bXV bT[e X ST] zQ]T [TYa X 2T]cTa BP]SW^[\ 3Tc U^ac¬[[Ta 9TccT Ha^ STa Ta dSSP] ]Tc _¬SPV^V ^V Z^]cPZc_Tab^] U^a ST c^ _XVTa X 2T]cTa :^]VT[d]ST] 3Tc Ta Tc _Pa VP]bZT d]VT _XVTa \TS \TVTc b_a¬[ X ST WPa X]VT] UP\X[XT cX[ Pc bT TUcTa bXV ^V X BP]SW^[\[TYaT] Ta STa \P]VT \¬]S 3Tc VPe ]^V[T _a^Q[T\Ta ^V Zd]]T Wda cXVc WPeT dSeXZ[Tc bXV d^eTabZdT[XVc WeXb XZZT ST ePa Q[TeTc ÌhccTc U^aZ[PaTa Wd] 8 2T]cTa :^]VT[d]ST] WPa P[[T STa Ta cX[ST[c T] b_TRXP[ _[PSb cX[Z]hccTc T] Z^]cPZc_Tab^] 3Tc QTchSTa Pc ST WPa T] _Tab^] b^\ Vza X]S X STaTb [Xe ^V WeTaSPV _z P[[T \d[XVT \zSTa BP\\T] \TS QTQ^TaT] ^V STc ­eaXVT _Tab^]P[T Q[XeTa STa [PeTc T] WP]S[T_[P] U^a WeTa T]ZT[c >V ST] Q[XeTa Ud[Vc ^_ _z _bhZ^b^RXP[T cTP\\­STa WeTa P]ST] \z]TS We^a _Tab^]P[Tc [PeTa bcPcdb ^V Sa­UcTa WePS ST ZP] V­aT U^a Pc bc­ccT QTSbc \d[XVc Bz Z^]cPZcT] \T[[T\ QTQ^TaT ^V _Tab^]P[T Ta c¬ccTaT WTa T]S X BP]SW^[\[TY ! B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

aT] BP\cXSXV ^_[TeTa \P]VT QTQ^TaT Pc ST X 2T]cTa :^]VT[d]ST] Uza bc­aaT UaXWTS cX[ Pc cX[aTccT[¬VVT WeTaSPVT] Bz bT[e^\ STc [P]Vc UaP Ta T] ­]bZe¬aSXV bXcdPcX^] Pc cX[QaX]VT za \TS dbXZZTa eT]cT] X T] Pbh[[TYa Ta RT]cTaTc X :^]VT[d]ST] STc \Tbc TUcTacaPVcTST bcTS U^aZ[PaTa 9TccT Ha^ 3Ta Ta Vad]S[¬VVT]ST XZZT U^abZT[ _z ST aTccXVWTSTa QTQ^Ta]T WPa WTa ^V X BP]SW^[\ <T] WTa Ta \TaT a^ ^V ST WPa QTSaT _[PSb 5P\X[XTa \TS Q­a] WPa c^ T[[Ta caT e¬aT[bTa PUW¬]VXVc PU We^a \P]VT ST Ta ^V ST Z­QTa bT[e X]S ^V [PeTa \PS bz _z ST] \zST ^_[TeTa ST P[[XVTeT[ Pc WPeT T] b\d[T \TaT _Tab^][XV UaXWTS WTa edaSTaTa Wd] 5^a 7P[P ^V 0W[P\ Vza WP]S[T_[P]T] dS _z Pc ST bZP[ bc­ccTb X Pc _PbbT STaTb d]STaeXb]X]V Pc ST bZP[ [¬aT Pc _PbbT V^Sc _z bXV bT[e ^V WPeT Tc bz P[\X]ST[XVc [Xe b^\ STc ]d Ta \d[XVc \TS ST QTVa¬]b]X]VTa ST WPa X U^aW^[S cX[ Pc e¬aT PUeXbcT Pbh[P]b­VTaT dST] U^a¬[SaT ^V Z^]cPZc cX[ ­eaXVT UP\X[XT <X] ^_VPeT Ta Pc WY¬[_T ST\ \TS Pc _PbbT STaTb bZ^[T bz ST ZP] [¬aT SP]bZ ^V STa\TS Uz \d[XVWTS U^a Pc Z^\\T X T] PaQTYSb_aPZcXZ 3T bZP[ eXbT ST ZP] e¬aT bcPQX[T ^V STc Ta XZZT VzTc bz V^Sc X]ScX[ ]d \TS Pc _PbbT bZ^ [T] 3Tc Ta \zbZT XZZT bz d]STa[XVc U^a ST WPa cX[QaPVc WT[T STaTb [Xe X ÌhVc]X]VT[TYa U¬]VbT[ ^V Pbh[RT]caT ^V WPa P[SaXV e¬aTc eP]c cX[ [¬]VTaT ^V bcPQX[T U^a[­Q Bz U^a \XV Ta STc eXVcXVbcT Pc adbcT ST\ cX[ Zd]]T Z[PaT bXV bT[e ^V [TeT Tc ]^a\P[c [Xe U^a STc cX[U¬[ST Pc ST Uza ^_W^[SbcX[[PST[bT ^V STa\TS aTc cX[ Pc Q^ ^V PaQTYST X 3P]\PaZ Qa/b^RXP[aSV SZ


ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

A468>=

REGION NORD

NY BESÆTNING <TS[T\bPaaP]VT\T]cTa _a^UTbbX^]bbcaPcT VX \PaZTSbV­aT[bT PU ST] ^UUT]c[XVT bTZc^a [XVT[­] ^V >: Ta ]^V[T PU ST T\]Ta ST] ]heP[VcT aTVX^]bQTbchaT[bT bZP[ QTbZ¬UcXVT bXV \TS 3Tc QTb[dccTST '$ PZcXeT b^RXP[azS VXeTaT _z ATVX^] =^aSb VT]TaP[U^abP\[X]V 6T]TaP[U^abP\[X]VT] c^V ^Vbz T] ad]ST ^\ STc U^acbPc ^\bXVVaXQT]ST QdaTPdZaPcX EX Zd]]T PccTa Z^]bcPcTaT Pc b^RXP[azS VXeTa]T QadVTa \TaT cXS _z Z^]ca^[ S^Zd \T]cPcX^] ^V ÌdTQT]ba¬b T]S _z STc STa Zd]]T V­aT T] U^abZT[ ]T\[XV Pc eX bP\\T] \TS Q^aVTa]T bXZaTST Pc ST Z^\ eXSTaT X cX[e¬aT[bT] 6T]TaP[U^abP\[X]VT] eTSc^V T] dScP[T[bT STa Za¬eTa aT[TeP]c UPV[XV S^Zd\T]cPcX^] PUbZPUUT[bT PU QdaTPdZaPcXTc ^V UPbcb¬ccT[ bT PU eTY[TST]ST bPVbcP[ VT]]T\ [^eVXe]X]V BT WT[T dScP[T[bT] _z =^aSb WYT\\TbXST _z fff b^RXP[aSV SZ ]^aS 7TaUaP bZP[ [hST T] ZaPUcXV ^_U^aSaX]V cX[ Pc QaX]VT QdaTPdZaPcXbZT _a^RTSdaTa UaT\ X

[hbTc bz eX ZP] UPbcW^[ST _aTbbTc _z eT[U¬aSb ^V QTbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaT] 3Tc Ta \X]X bcaT]T STa azQTa ^\ \P]VT[ _z W¬]STa STc Ta \X]XbcaT]T STa W^[STa W¬]STa]T QTbZ¬UcXVTc \TS dUadVcQPac QdaTPdZaPcX

EX cP[Ta ^\ U^aTQhV VT[bT ^V _^[XcXZTa]T eX[ VTa]T W­aT ^\ STc ^UcT PU WT]bh] cX[ ­Z^]^\XT] 7e^aU^a Ta b^RXP[azSVXeTa]Tb a^[[T 05 A468>=B5>A<0=3 ^V PZcXeXcTcTa dbh][XVT :P] eX Uz czVT] cX[ Pc [TccT. B A4= 9D; 0=34AB4= X STc U^aTQhVVT]ST 8ZZT P[[T WPa bTc [hbTc X ?a^UTbbX^]bbcaPcTVX PaQTYST. 4a STc U^aSX eX T]b bTZb \z[b¬c]X]VTa ?z VT]TaP[U^abP\[X] QPaT b]PZZTa ^\ STc ^V XZZT ^\b¬ccTa STc. VT] ePa STa ]^VT] b^\ \T]cT Pc bcaPcTVXT] B^RXP[azSVXeTa]T Ta eXVcXVT PZc­aTa _z STccT ePa ]^VTc czVTc ]^VTc UT[c ½ STc Ta bcaPcTVXT]b caTSYT \z[ ATVX^] =^aS bZP[ X ST] Z^\\T]ST eP[V_T 8 ATVX^] =^aS eX[ eX X ST Z^\\T]ST za b­VT aX^ST b­VT Pc Uz czVT] cX[ Pc [TccT ^V V­aT Pc bh][XVV­aT TZbT\_[Ta _z b^RXP[c PaQTYST STc \d[XVc U^a ST] T]ZT[cT b^RXP[azSVXeTa ^V STa d]STabc­ccTa ^V dSeXZ[Ta ?a^UTbbX^]b PaQTYSb_[PSb Pc QadVT bcaPcTVXT] bcaPcTVXT] 3Tc eX[ eX Q[P]Sc P]STc V­aT eTS Pc B^RXP[azSVXeTa]T Ta ST UPV_a^UTbbX^]T[[T X]eXcTaT b^RXP[azSVXeTaT ^V PaQTYSb_[PSbTa cX[ STa bZP[ bXZaT Tc UPV[XVc azSTad\ We^a eXST] Pc ¿dSbcX[[TÀ STc b^RXP[T PaQTYST b^\ V­a T] TaUPaX]V ^V dSeXZ[X]V ZeP[XËRTaTa STc b^RXP[T PaQTYST 3Tc ZP] V­aTb VT]]T\ bPVbaTSdZcX^] U^abZT[ EX[ 8 e¬aT \TS. BePa dSQTSTb STc ZP] V­aTb VT]]T\ ce¬aUPV[XVc bP\Pa ;¬b \TaT ^\ ?a^UTbbX^]bbcaPcTVXT] _z QTYST U^a ]d Pc cPVT Wd[ _z bcaPcTVXT]b _d]Zc fff b^RXP[aSV SZ _b ! ^V %

ATSXVTaTc PU BdbP] ?Pd[bT] b_/b^RXP[aSV SZ

3B 8 ?A4BB4=

B^RXP[azSVXeTaT] QaX]VTa WTa T] ^_c¬[[X]V PU We^a \P]VT VP]VT 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb _^[XcXZTaT ^V \TS[T\\Ta WPa e¬aTc X \TSXTa]T 7eXb Sd WPa QXSaPVTc \TS Tc X]S[¬V X _aTbbT] \z Sd STaU^a VTa]T \PX[T T[[Ta bT]ST T] Z^_X PU STc 3T]]T VP]V WPa eX cYTZZTc _TaX^ST] UaP ^Zc^QTa cX[ !& ^Zc^QTa ! ' 8 P[c WPa 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ½ _^[X cXZTaT T[[Ta \TS[T\\Ta ½ e¬aTc X \TSXTa]T RP ! VP]VT X _TaX^ST] Bhe PU RXcPcTa]T ^\WP]S [Ta bPcb_d[YT\XS[Ta]T

?^[XcXZTa]T _dSbTa STaTb V[^aXT À3Ta Ta T] chST[XV cT]ST]b cX[ Pc _^[XcXZTa]T QadVTa bPcb_d[YT\XS[Ta]T cX[ Pc _a^Ë[TaT bXV _z 7eTac T]TbcT za ^_ cX[ U^aWP]S[X]VTa]T W­aTa \P] _^[XcXZTaT QadVT bPcb_d[YT\XS[Ta]T cX[ Pc [^eT U^aQTSaX]VTa U^a ST \Tbc dSbPccT 3T Z^\\Ta cX[ Pc UaT\bcz b^\ ST bePVTb QTbZhccTaT ^V STc Ta Tc UP[bZ QX[[TST U^a _d[YT] Ë]P]bXTaTb PU ST bePVTbcT bT[e eXP T] _a^RT]ceXb QTbZ¬aX]V PU ^eTaU­abT[bX]SZ^\ bcTa]T À 3BÂ U^a\P]S 1TccX]P ?^bc X & ^Zc^QTa X =^aSYhbZT BcXUcbcXST]ST ^V 5hT]b BcXUcbcXST]ST 5[TaT P]SaT \TSXTa Q[ P AXciPdb 1daTPd ^V fff SP]bZTZ^\\d]Ta SZ WPa ^Vbz QaPVc RXcPcTc

DST] U^a U¬[[TbbZPQTc

1­a] \XbcTa cX[[XS cX[ bhbcT\Tc

¿DP]bTc ST] ^UUT]c[XVT _^[XcXbZT aTc^aXZ ^\ \P]VT[ _z PaQTYSbZaPUc U^aW^[STa STc bXV Y^ XZZT bzSP] Pc PaQTYSbVXeTaT VT]]T\VzT]ST eX[ \^ScPVT T] #& zaXV ZeX]ST \TS Sza[XVT b_a^VZd]SbZPQTa b[XSVXVc ^V ST_aTbbX^] \TS zQ]T Pa\T 3Tc Ta WT[[Ta XZZT P[[T PaQTYSb _[PSbTa STa ZP] ad\\T T] bc¬aZc caPd\PcX bTaTc \P]S[XV ÌhVc]X]V Q[ P \TS ÌPbWQPRZ b\TacTa Z^]RT]caPcX^]bQTbe¬a ^V P]Vbc =za SXbbT \T]]TbZTa WPa be¬ac eTS Pc Z^\\T X PaQTYST bZh[STb STc XZZT PaQTYSbbZhWTS T[[Ta \P]VT[ _z \^cXePcX^] 3TaU^a WPa ­Z^]^\XbZT X]RXcP\T]cTa X]VT] TUUTZc À

¿BPVbQTWP]S[Ta]T Ta _aTbbTST \TS bPVTa ^V bZP[ cPVT WT]bh] cX[ QzST U^a¬[SaT Q­a] ^V ­Z^]^\X 3TaU^a \XbcTa \P]VT Q­a] cX[[XST] cX[ bhbcT\Tc U^aSX ST ^_[TeTa Pc ST XZZT Q[XeTa [hccTc cX[ T[[Ta bc^[Tc _z 3T Q­a] eX[ eX VTa]T bc­ccT ^V VXeT cX[[XST] cX[QPVT cX[ bhbcT\Tc À

5[^aP 6W^bW RP]S bRXT]c b^R ^V b^RXP[azSVXeTa bP\c \TS[T\ PU 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb W^eTSQT bchaT[bT ' ^Zc^QTa X ?^[XcXZT]b Za^]XZ \TS cXc[T] ¿3P]\PaZ T] cX[bcP]SbaP__^acÀ

B^RXP[azSVXeTa 9TccT FX[WT[\bT] [TSTa PU STc ]hT QXbXS STaZ^a_b X 1­a]b EX[Zza ! ^Zc^QTa X !#cX\Ta GcaP

EX[ST _XVTa Ta TZbcaT\T ¿EX WPa P[cXS WPUc SaT]VTQP]STa STa QTVza W¬ae¬aZ cPVTa bc^UUTa ^V dS­eTa e^[S 3Tc eX bTa W^b ST eX[ST _XVTa Ta Pc ST UPZcXbZ Ta [P]Vc \TaT TZbcaT\T ^V QadcP[T _z T] a¬ZZT _d]Z cTa 3d W­aTa P[SaXV ^\ SaT]VT STa Z[X__Ta WX]P]ST]b Wza PU T[[Ta cXbbTa _z WX]P]ST] 3Tc Ta T] \TVTc QXiPa ^V dWT[SXV dSeXZ[X]V À B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST _z D]XeTabXch 2^[[TVT BY¬[ [P]S 2WaXbcX]P ;d]S !! ^Zc^QTa X 3PVQ[PSTc :­VT 7d] Ta X VP]V \TS T] d]STab­VT[bT We^a Wd] eX[ Z^ac[¬VVT ST eX[ST _XVTab PSU¬aS B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! ' !


ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

3B)=D

DS-TEMADAGE

Om voldspolitik og konямВiktl├╕sning for sikkerhedsrepr├жsentanter ┬┐E^[Sb_^[XcXZ ^V Z^]├МXZc[┬нb]X]V├А Ta ^eTabZaXU cT] _z caT cT\PSPVT U^a bXZZTaWTSbaT_a┬м bT]cP]cTa b^\ 3B X STRT\QTa \z]TS cX[QhSTa X A^bZX[ST AP]STab ^V 5aTSTaXRXP ┬У ET[Z^\bc eTS 3B├В aTVX^]bU^a\P]S ┬У >aXT]cTaX]V ^\ >: ' PUcP[T] ^\ aTc]X]Vb [X]YTa U^a e^[S \^Q]X]V ^V RWXZP]T U^Zdb _z ST ^UUT]c[XVT PaQTYSb_[PSbTab ]hT U^a_[XV cT[bT cX[ Pc WPeT aTc]X]Vb[X]YTa U^a e^[SbU^aT QhVVT[bT ^V Wz]ScTaX]V PU e^[S e 4[XbPQTcW 7ddb ?TcTabT] UPV[XV bTZaTc┬мa X 3B ┬У 6^ST azS ^\ P]\T[ST[bT PU e^[S ^V cadb[Ta PaQTYSbbZPSTa _^[XcXP]\T[ST[bT ┬У ?a┬мbT]cPcX^] PU 10A 5>:0├Вb ]hT \┬нST _PZZT ^\ e^[S _YTRTa b_X[ ^V ├Л[\ ^\ e^[S ^V ZaXbTa ARBEJDSSEMINAR

┬У :^]├МXZc[┬нb]X]V _z PaQTYSb_[PSbT] Wz]ScT aX]V PU Z^]├МXZcbXcdPcX^]Ta \TS Q^aVTaT ^V bXZZTaWTSbaT_a┬мbT]cP]cT]b a^[[T e RP]S _WX[ :PaX] =XT[bT] dSeXZ[X]VbZ^]bd[T]c <PaXP]]T <d]Xb UaP 2T]cTa U^a :^]├МXZc[┬нb ]X]V ?z cT\PSPVT] dS[TeTaTb 10A 5>:0├Вb \┬нST _PZZT cX[ QadV U^a ^_bcPac PU e^[Sb_^[XcXZ _z PaQTYSb_[PSbT] _YTRTa SXP[^Vb_X[ ├Л[\ ATVX^] ┬Эbc) ! STRT\QTa Z[ $ " _z 3B aTVX^]bZ^]c^aTc 0[VPST #" ! bP[ # A^bZX[ST CX[\T[SX]V cX[ <TccT 6[dS 7^[\ _z \VW/b^RXP[aSV SZ bT]Tbc !& ]^eT\QTa

VALG 2008

Helhedssynet i klemme Stem senest 7T[WTSbbh]Tc Ta X Z[T\\T ┬╜ WePS ZP] STa V┬н 6. november aTb U^a Pc U^aQTSaT U^aW^[ST]T U^a ST b^RXP[c dSbPccT. 3Tc Ta X U^Zdb _z Tc PaQTYSbbT\X]Pa b^\ 1TbZ┬мUcXVT[bTbUPVVad__T] PaaP]VTaTa B^RXP[azSVXeTaT b^\ PaQTYSTa X b^RXP[U^aeP[c ]X]VT] ^V X]ST]U^a WYT\[┬нbT ^V \XbQadVb^\ azSTc Ta \TaT T]S eT[Z^\]T 5^a\z[Tc \TS 0aQTYSbbT\X]PaTc Ta Pc b^RXP[ azSVXeTaT X]ST] U^a U^abZT[[XVT PaQTYSbVaT]T ^V U^aeP[c]X]VTa STa \┬нSTa dSbPccT Q^aVTaT b^\ Ug WPa \XbcTc T[[Ta Ta X UPaT U^a Pc \XbcT Q^[XV Uza \d[XVWTS U^a Pc dSeTZb[T TaUPaX]VTa ^V _TVT _z TeT]cdT[[T U^ab[PV cX[ [┬нb]X]V <TS dSVP]Vb_d]Zc X WXbc^aXTa UaP WeTaSPVT] STQPccTaTb bP\PaQTYSTc \T[[T\ ST U^abZT[[X VT PaQTYSbVaT]T ST _a^Q[T\Ta STa ^_bcza ^V WePS STa ZP] V┬нaTb U^a Pc U^aQTSaT U^aW^[ST]T U^a ST b^RXP[c dSbPccT ;┬мb STcP[YTaTc _a^VaP\ _z fff b^RXP[aSV SZ UPVVad__Ta d]STa QTbZ┬мUcXVT[bT 3Tc bZTa !% ]^eT\QTa _z 3T] b^RXP[T 7┬нYbZ^[T X :┬нQT]WPe] :a^]_aX]bTbbT B^├ЛTb ETY "$ 5aTSTaXZbQTaV CX[\T[SX]V cX[ PaQTYSb bT\X]Pa/SbW Z SZ !! B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

DaPUbcT\]X]VT] ^\ eP[V PU ]┬мbcU^a\P]S U^a 3B ^V W^eTSQTbchaT[bTb\TS[T\\Ta b[dccTa % ]^eT\QTa Z[ ! 7Pa Sd XZZT P[[TaTST bcT\c bz Z[XZ bcaPZb X]S _z fff b^RXP[aSV SZ ^V e┬мa \TS cX[ Pc QT bcT\\T WeT\ STa bZP[ [TST 3P]bZ B^RXP[azS VXeTaU^aT]X]V ST ]┬мbcT c^ za ┬╜ Sd \^Sc^V Tc QaTe \TS _X]Z^ST X b[dc]X]VT] PU bT_cT\QTa 3d ZP] [┬мbT ZP]SXSPcTa]Tb ^_bcX[[X]VbVad]S [PV _z fff b^RXP[aSV SZ WQ eP[V

ATVX^] =^aS) " STRT\QTa Z[ $ " _z BRP]SXR :^]VT]b 4VT 6[ 7PSbd]SeTY ! '( AP]STab CX[\T[SX]V cX[ ;Xb ?TSTabT] _z [_/b^RXP[aSV SZ bT]Tbc " ^Zc^QTa ATVX^] BhS) ' STRT\QTa Z[ $ " _z DS SP]]T[bTbRT]caTc 5aTSTaXRXP <^bTVPPaSbeTY ! 5aTSTaXRXP CX[\T[SX]V cX[ 1^ D[aXRW <PSbT] _z Qd\/b^RXP[aSV SZ bT]Tbc !& ]^eT\QTa BT _a^VaP\\Tc _z 3B aTVX^]Ta]Tb WYT\\TbXSTa

FYRAFTENSM├ШDE

Netv├жrk p├е integrationsomr├еdet E^aTb ]Tce┬мaZ U^a b^RXP[azSVXeTaT STa PaQTY STa _z X]cTVaPcX^]b^\azSTc X W^eTSbcPSb^\ azSTc \┬нSTb !$ ]^eT\QTa Z[ % $ cX[ & #$ X C^[SQ^SVPST (0 B_┬нaVb\z[ ZP] aTccTb cX[ <TccT _z \TccT Q[PdT]UT[Sc/SaR SZ

HB-VALG

F├е svar p├е de sidste sp├╕rgsm├еl til kandidaterne EP[VTc PU ]┬мbcU^a\P]S U^a 3B ^V W^eTSQTbchaT[bTb\TS[T\\Ta [PZZTa \^S T]ST] 1[P]S SXV X STQPccT] ^V Uz bePa _z ST bXSbcT b_┬нaVb\z[ cX[ ZP]SXSPcTa]T _z fff b^RXP[aSV SZ eP[VSTQPc


3B)=D

SENIORER I ØST

REGION ØST

Livsliniens telefonrådgivning

Fra stress til overblik

CT\PTUcTa\XSSPV ^\ We^aU^a eX Q[XeTa bcaTb bTST PU PaQTYSTc ^V WeX[ZT bcaPcTVXTa ST] T]ZT[cT ZP] V­aT QadV PU U^a Pc d]SVz STc EX \­STb & ]^eT\QTa Z[ " X 5aTSTaXZb 3Ta eX[ e¬aT ^_[¬V SXP[^V ­eT[bTa ^V QTaV :XaZTb <T]XVWTSbWdb ?X[T 0[[T " We^a Z^]ZaTcT \Tc^STa ST] T]ZT[cT b^RXP[azSVXeTa b^RXP[azSVXeTa <TccT B­VPPaS U^ac¬[[Ta ^\ ;Xeb[X]XT]b cT[TU^]azSVXe]X]V U^a Pc U^aTQhVVT ZP] P]eT]ST cX[ Pc U^aTQhVVT ^V Wz]ScTaT TVT] bcaTbb ^V dSQa¬]ScWTS bT[e\^aS ^V UaT\\T caXebT[ D]STaeXbTa Ta RP]S cTRW] b^R 6XccP 5a^Z^bcT] Ta Yd[T_[PccT X 1Y­a]TZ¬[STaT] 3PdVPPaS b^\ PaQTYSTa \TS U^aTQhVVT[bT _z 5aTSTaXZbQTaV 0[[| 7TaUaP Vza eX VT]]T\ PU bcaTbb ^V dSeXZ[X]V PU STc V^ST PaQTYSb[Xe 5aTSTaXZbQTaV 7PeT cX[ 5aTSTaXZbQTaV B[^c VT]]T\ QzST PaQTYSb_[PSbdSeXZ[X]V ^V X]SXeX We^a eX Uza ! cX\Tb ad]SeXb]X]V SdT[ bd_TaeXbX^] 0aaP]VT\T]cTc \TS cT ZPUUT ^V Yd[T_[PccT 3Tc bZTa !% ]^eT\QTa Z[ % ( W^b ATVX^] Z^bcTa % Za 3aXZZTePaTa U^a TVT] aTV]X]V bc 0[VPST #" A^bZX[ST 7TaTUcTa QhSTb STa ;¬b STc STcP[YTaTST _a^VaP\ _z _z T] [Tc P]aTc]X]V fff b^RXP[aSV SZ bT]X^aVad__T] 1X]ST]ST cX[\T[SX]V cX[ Zd]bc\P]]/_aXePc SZ CX[\T[SX]V bT]Tbc ]^eT\QTa _z \VW/b^RXP[aSV SZ T[[Ta _z _^bcZ^ac cX[ 9­aVT] :d]bc\P]] ETbcTaQa^VPST "" # %! :­QT]WPe] E bT]Tbc ]^eT\QTa

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

:dabTa ^V

Z^]UTaT]RTa :0AA84A4C4;45>=4= 7Pa Sd QadV U^a WY¬[_ cX[ _Tab^][XV PUZ[PaX]V ^V dSeXZ[X]V PU SXc Y^QU^a[­Q b^\ b^RXP[azS VXeTa. AX]V cX[ 3BÂ :PaaXTaTcT[TU^] 3d Uza T] WP[e cX\Tb R^PRWX]V PU T] TaUPaT] Z^]bd[T]c UaP 3B 7T]bXVcT] Ta Pc VXeT bc­ccT cX[ ^V dSU^aSaT SX]T TV]T cP]ZTa ^\ SX] Y^Q\¬b bXVT UaT\cXS oQT] \P]SPVT Z[ $ ' _z cT[TU^] "" (" " ;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ ZPaaXTaTcT[TU^]

BT ZP[T]STaT] \TS ^_[hb]X]VTa ^\ ZdabTa Z^]UTaT]RTa ^V U^aTSaPV STa Ta aT[TeP]cT U^a b^RXP[azSVXeTaT _z B^RXP[azSVXeTaT]b WYT\\TbXST _z fff b^RXP[aSV SZ

7Pa Sd QadV

Tc UaXbcTS. B^RXP[azSVXeTaT \TS QTZh\aX]VTa _z WYT\\TUa^]cT] T[[Ta _z PaQTYSTc ZP] Uz cT[TU^]XbZ _Tab^][XV bc­ccT ^V eTY[TS]X]V PU 5aXbcTSbVad__T] fff b^RXP[aSV SZ UaXbcTSbVad__T]

DS-Kalender ;¬b \TaT ^\ PaaP]VT\T]cTa]T _z fff b^RXP[aSV SZ ZP[T]STa % =>E4<14A : 14=70E= ATcb_bhZXPcaX 5PVVad__T] W^[STa VT]TaP[U^abP\[X]V =>E4<14A A>B:8;34 ?aXePcP]bPc 4UcTa\XSSPVb\­ST U^a ]de¬aT]ST ^V Z^\ \T]ST _aXePcP]bPccT ^\ aTccXVWTSTa Z^]caPZc U^aWP]S[X]VbcTZ]XZ \\ & =>E4<14A : 14=70E= ;Xeb[X]XT]b cT[TU^]azSVXe]X]V BT]X^aVad__T] \­STb cX[ U^aTSaPV ^\ ;Xeb[X]X T]b cT[TU^]azSVXe]X]V ad]SeXb]X]V _z 5aTSTaXZb QTaV B[^c ^V Yd[T_[PccT X 1Y­a]TZ¬[STaT] ' =>E4<14A 5A434A8280 0[Z^W^[QTWP]S[TaT CT\PSPV ^\ 0373 ^V Z^V]XcXe QTWP]S[X]V bP\c VT]TaP[U^abP\[X]V ! ! =>E4<14A E49;4 3BÂ aT_a¬bT]cP]cbZPQb\­ST !$ =>E4<14A : 14=70E= 8]cTVaPcX^]b^\azSTc =Tce¬aZ _z X]cTVaPcX^]b^\azSTc \­STb Z[ % $ X C^[SQ^SVPST (0 !% =>E4<14A BC A>B:8;34 5aP bcaTbb cX[ ^eTaQ[XZ 7e^aU^a Q[XeTa eX bcaTbbTST PU PaQTYSTc ^V WePS ZP] ST] T]ZT[cT V­aT U^a Pc d]SVz STc. ! 3424<14A A>B:8;34 E^[Sb_^[XcXZ U^a BXA 5^Zdb _z e^[SbU^aTQhVVT[bT Z^]ÌXZc[­b]X]V ^V P]\T[ST[bT PU e^[S ^V cadb[Ta

B>280;Ao368E4A4= ( 8 ! '

!"


SUF 0 ]]^]RTa

Den Sociale Udviklingsfond

SUF tilbyder: "O 3ELV SOM ALTERNATIV TIL D GNANBRINGELSE %FTERV RN e STK NR e e /PGANGSF LLESSKABER !FGIFTNING !KUT BEREDSKAB "OSTEDER FOR PSYKISK SYGE UNGE !LTERNATIV AFSONING -ENTOR ORDNING 5DREDNING 4ILSYN MED ANBRAGTE B RN OG UNGE

Målgrupper: 5NGE MED SOCIALE OG ELLER PSYKISKE VANSKELIGHEDER 5NGE MED KRIMINEL BAGGRUND 3ENT UDVIKLEDE -ISBRUGERE $OBBELTDIAGNOSER $!-0 !$($ !SPERGERS SYNDROM "ORDERLINE M m 35& HAR AFDELINGER OVER HELE LANDET +ONTAKT OS PÍ TLF ELLER L S OM VORE AKTIVITETER PÍ

&OTO 3HUTTERSTOCK

www.suf.dk

CXSbUaXbcTa U^a X]S[TeTaX]V PU cTZbcbXSTP]]^]RTa ]a

DSZ^\\Ta

!

( ]^eT\QTa

$ ]^eT\QTa

!

STRT\QTa

!% ]^eT\QTa

(

!

"

' YP]dPa !! YP]dPa $ UTQadPa

BXSbcT UaXbc U^a QTbcX[[X]V PU P]]^]RTa

Tegn en profil af F 4EGN EN PROFIL A DIN VIKAR $). 6)+!2 – S såÍ FINDER VI VIKAREN

finder vi vikaren, der matcher DER MATCHER

Tegn en profil af dig 4 EGN EN PROFIL AF DIG SOM VIKAR 3/- 6)+!2 – så finder vi vikariatet, SÍ FINDER VI VIKARIATET

der matcher DER MATCHER

! STRT\QTa ( YP]dPa !" YP]dPa

14< A: 0C 3403;8=4 5>A 05;4E4A8=6 05 5 A386C <0C4A80;4 4A C> 3064 45C4A 14BC8;;8=6B5A8BC4= :; !

BT]S SX] P]]^]RT cX[ 36 <TSXP T_^bc/SV\TSXP SZ UPg & !& $%

!#

3OCIALRÍDGIVERE

(AR ) BRUG FOR EN DYGTIG 3OCIALRÍDGIVERVIKAR (AR ) BRUG FOR mEKSIBILITET PÍ ARBEJDSPLADSEN 4R NGER ) TIL EN EKSTRA HÍND

%R DU EN DYGTIG 3OCIALRÍDGIVER (AR DU LYST TIL AT ARBEJDE PÍ EN ANDERLEDES MÍDE (AR DU EN H J STRESST RSKEL +AN DU ARBEJDE SELVST NDIGT

Overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening 6I ER SPECIALISTER BÍDE INDENFOR DET PRIVATE OG OFFENTLIGE ARBEJDSOMRÍDE

6IKARBUREAU SIDEN FOR 3OCIAL OG 3UNDHEDSSEKTOREN 3OCIALRÍDGIVER OG 3OCIALP DAGOGER Vikarbureau siden 1995 for Social- og Sundhedssektoren, Socialrådgivere og Socialpædagoger #HRISTIANSHUSVEJ & s ( RSHOLM s TLF s FAX #HRISTIANSHUSVEJ & s ( RSHOLM s TLF s FAX WWW KINNERUPCARE DK s INFO KINNERUPCARE DK WWW KINNERUPCARE DK


0 ]]^]RTa

Kys rutinen farvel

Bliv rådgiver for Kavaleriet Savner du alsidighed, fleksibilitet og frihed i dit arbejdsliv? Bliv rådgiver i Kavaleriet - her kan du vælge forskellige typer af jobs af varierende perioder i både det private og offentlige regi. Kavaleriet giver dig mulighed for at planlægge dit arbejdsliv med udgangspunkt i dit privatliv. Pension fra 1. dag, feriepenge på 12,5%, lønudbetaling hver 14. dag og overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening.

Tlf: +45 3930 9603 www.kavaleriet.dk

Vil du gøre en forskel, bliv socialrådgivervikar! Hos Hartmanns får du muligheden for at gøre en forskel for dig selv, dine kollegaer og dit fag Vi tilbyder dig vikarjob, som matcher dine ønsker, kvalifikationer og krav. Du får faglig sparring og en personlig personalekonsulent tilknyttet. Vi afholder netværks-caféer og kurser for nyuddannede. Du får højere løn og pension fra første dag. Velafgrænsede opgaver og faglig fordybelse Som vikar i Hartmanns har du mulighed for at bruge din faglighed til at fordybe dig i på forhånd veldefinerede opgaver. Den første dag i dit vikariet tager vi med ud på din arbejdsplads og afstemmer gensidige forventninger. Vi er garant for, at du får en god oplevelse gennem hele vikariatet - både fagligt og personligt.

Overskud, gå-på-mod og “hår på brystet” Hos Hartmanns har vi de bedste socialrådgivere. Det er altafgørende, at du kan agere selvstændigt på dine opgaver fra dag ét samt holde et højt fagligt niveau. Hartmanns er en holdningsvirksomhed! Når du er vikar i Hartmanns, er du ansat i en værdibaseret virksomhed, som tager del i det sociale ansvar. Hartmanns arbejder ud fra værdierne: gensidig respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation. Send din ansøgning og CV til markedschef Hanne Nyström på hanne.nystroem@hartmanns.dk eller personalekonsulent Connie Sørensen på connie.sorensen@hartmanns.dk.

Hanne Nyström +45 41 21 13 20 - Connie Sørensen +45 41 21 13 85 Tlf: +45 70 20 03 83 · www.hartmanns.dk · www.hartmanns.pl !$


Som vikar bliver jeg übenlyst vÌrdsat for min store erfaring Jeg oplever, at livet som socialrüdgivervikar giver mig ‌

0 ]]^]RTa

Tryghed "Jeg har hele tiden haft arbejde, nür jeg ønskede det, uden en eneste ufrivillig ledighedsperiode." VÌrdi "Det er en positiv oplevelse at komme ud til kunderne. De er imødekommende, hjÌlpsomme og utroligt glade for at fü hjÌlp fra en erfaren socialrüdgiver." Frihed "Det er rart fx at kunne arbejde pü deltid og vide, at man nür som helst kan vÌlge flere eller fÌrre arbejdstimer."

Selvbestemmelse "Det er rart selv at kunne bestemme hvornür og hvor lÌnge, jeg ønsker at holde ferie." Anerkendelse "Min indsats bliver virkelig püskønnet og vÌrdsat, selvom jeg jo blot laver det samme, som jeg altid har gjort. Det er dejligt at fü sü mange positive tilkendegivelser for det arbejde, jeg udfører." Udfordringer "Det halve ür jeg har arbejdet som vikar har hverken vÌret kedeligt eller rutineprÌget." Bente Høst, 53 ür Uddannet socialrüdgiver i 1978

Adecco søger flere dygtige socialrüdgivere og socialformidlere. Ring til os pü tlf. 38 88 94 00 og hør mere om dine muligheder.

Adecco har et tĂŚt samarbejde med Wiederquist kurser.

2ELEASING POLITICAL PRISONERS WORLDWIDE $IN UNDERSKRIFT KAN REDDE LIV (VERT Ă?R BLIVER mERE HUNDREDE MENNESKER LÂ’SLADT I FORLÂ?NGELSE AF !MNESTY )NTERNATIONALS BREVAKTIONER ,Â?S MERE OG SKRIV FOR LIV PĂ? AMNESTY DK

3888 9400 adecco.dk

Overvejer du at blive SundhedsCoach ?

FAMILIEBEHANDLING Børns problemer skal løses i familien Viden om og erfaring med Familier og gravide med sociale, psykiske eller misbrugsproblemer. Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndrom og senabstinenser.

Se mere pĂĽ www.trivselsgruppen.as En uddannelse med levende coaching og Ć?ƾŜĚŚĞĚĆ?ŏŽžžƾŜĹ?ĹŹÄ‚Ć&#x; ŽŜÍ• Ć?Žž Ć?ƚƆƊ ÄžĆŒ žĞŜŜÄžĆ?ĹŹÄžĆŒ Ĺ? Ä‚Ćš ĆšĆŒÄ?ÄŤ Äž Ć?ĆľÇ€ÄžĆŒÄ?ŜĞ͕ ĹšŽůÄšÄ?Ä‚ĆŒÄž sundhedsvalg og handle pĂĽ dem.

Vi tilbyder Familiebehandling døgn/ambulant Konsulentbistand

sĹ? Ć&#x; ĹŻÄ?Ç‡ÄšÄžĆŒ ĞŜ ĞƚͲÄŠĆŒĹ?Ĺ? ÄžĹŒ ÄžĆŒĆľÄšÄšÄ‚ŜŜĞůĆ?Äž žĞĚ Ć?ƚƾĚĹ?ÄžĆ?ĆšÄ‚ĆŒĆš Ě͘ ĎŽĎŻÍ˜ ĹŠÄ‚ŜƾÄ‚ĆŒ ĎŽĎŹĎŹĎľÍ˜

grundlagt 1/4 1997

!%

Ă˜rnsøvej 5-7 - 8600 Silkeborg - tlf. 87 22 42 24 - info@trivselsgruppen.as - www.trivselsgruppen.as

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne, 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk


3TPS[X]T Z[ !

B83BC4 5A8BC 5>A 8=3;4E4A8=6 D3:><<4A

B^RXP[azSVXeTaT] ]a ! & ]^eT\QTa ( ]^eT\QTa B^RXP[azSVXeTaT] ]a ! !' ]^eT\QTa STRT\QTa B^RXP[azSVXeTaT] ]a ( ! STRT\QTa ' YP]dPa ! ( B^RXP[azSVXeTaT] ]a ! ( YP]dPa !! YP]dPa B^RXP[azSVXeTaT] ]a " !" YP]dPa $ UTQadPa

Jobkonsulent

Sygedagpengesagsbehandler

Jobcenter Næstved søger 3 jobkonsulenter, 37 timer ugentligt, til Job & Helbred.

*OBCENTER . STVED S GER EN MEDARBEJDER TIL OPF LGNING AF SYGEDAGPENGE TIMER UGENTLIGT TIL (ELBREDSTEAMET I *OB (ELBRED

De primære arbejdsopgaver er s AFKLARING AF RESSOURCER OG KOMPETENCER s ARBEJDSFASTHOLDELSE s ETABLERING AF ORDIN RE JOB mEKSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIKKER s JOBTR NING OG L NTILSKUD s OPF LGNING OG EVALUERING

Der er etableret 3 team, der arbejder med opfølgning af sygedagpengesager: s ET TEAM DER ARBEJDER MED DEN TIDLIGE OPF LGNING n KATEGORI s ET TEAM DER ARBEJDER MED OPF LGNING AF SAGER VISITERET TIL KATEGORI OG s ET TEAM n 4ASK&ORCE n DER ARBEJDER MED SAGER OVER UGER

&OR TO AF STILLINGERNE VIL DER ENDVIDERE V RE OPGAVER VEDR RENDE GODKENDELSE AF PERSONLIG ASSISTANCE SAMT HANDICAPKOMPENSErende ydelser.

$EN LEDIGE STILLING ER TIL OPF LGNING AF SAGER I KATEGORI OG

6I NSKER STILLINGERNE BESAT MED MEDARBEJDERE DER HAR EN UDDANNELSE SOM SOCIALRÍDGIVER SOCIALFORMIDLER ELLER ANDEN RELEVANT UDDANNELSE OG ELLER HAR ERFARING FRA LIGNENDE ARBEJDSOMRÍDER !NS TTELSE OG AFL NNING SKER I HENHOLD TIL G LDENDE OVERENSKOMST MELLEM +, OG (+ $ANSK 3OCIALRÍDGIVERFORENING (ELE STILLINGSOPSLAGET KAN L SES PÍ WWW NAESTVED DK JOB 9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES HOS OMRÍDECHEF +IM 0OULSEN PÍ TELEFON !NS TTELSESSAMTALER FORVENTES HOLDT I UGE !NS GNINGSFRIST 4ORSDAG DEN NOVEMBER

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BC

BT]S SX] P]]^]RT cX[ 36 <TSXP Pb 6P\\T[c^ae ' #$& :­QT]WPe] : c[U) & !& $$ UPg & !& $% T[[Ta T_^bc/SV\TSXP SZ

! '

BcX[[X]VbP]]^]RTa

De primære arbejdsopgaver er s LOVPLIGTIG OPF LGNING OG REKATEGORISERING s AFD KNING AF ARBEJDSEVNE s RESSOURCEPROlLER s INDSTILLING TIL REVALIDERING FLEKSJOB OG F RTIDSPENSION 6I NSKER STILLINGEN BESAT MED EN MEDARBEJDER DER HAR EN UDDANNELSE SOM SOCIALRÍDGIVER SOCIALFORMIDLER ELLER ANDEN RELEVANT UDDANNELSE OG ELLER HAR ERFARING FRA LIGNENDE ARBEJDSOMRÍDER !NS TTELSE OG AFL NNING SKER I HENHOLD TIL G LDENDE OVERENSKOMST MELLEM +, OG (+ $ANSK 3OCIALRÍDGIVERFORENING (ELE STILLINGSOPSLAGET KAN L SES PÍ WWW NAESTVED DK JOB 9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES HOS OMRÍDECHEF +IM 0OULSEN PÍ TELEFON !NS TTELSESSAMTALER FORVENTES HOLDT I UGE !NS GNINGSFRIST 4ORSDAG DEN NOVEMBER

6I FORETR KKER AT DU SENDER DIN ANS GNING ONLINE VIA WWW NAESTVED DK JOB (AR DU IKKE INTERNETADGANG KAN DU SENDE DIN ANS GNING I ET ALMINDELIGT BREV MED DOKUMENTATION FOR UDDANNELSE OG ARBEJDSERFARING TIL . STVED +OMMUNE 0ERSONALEAFDELINGEN 4EATERGADE . STVED (USK AT M RKE ANS GNINGEN MED STILLING OG ARBEJDSSTED

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

!&


:^]cX]VT]cTa

SocialrĂĽdgiver/Socialformidler

<TS[T\bZ^]cX]VT]c UPbcbÂŹccTb XWc U^aT]X]VT]b [^eT Â’# PU aT_aÂŹbT] cP]cbZPQTc

Helsingør kommune, Voksen Psykiatri - Handicap Fast stilling 37 timer

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

! '

7^eTSQTbchaT[bT] WPa QTb[dccTc Pc Z^]cX]VT]cTc ^_ZaÂŹeTb ZePacP[beXb X UTQadPa \PY PdVdbc ^V ]^eT\QTa Q^acbTc UaP bcdSTaT]ST 5^a PZcXeT \TS[T\\Ta Ta STa Ă‹aT U^abZT[[XVT Z^]cX]VT]cTa)

SocialrĂĽdgiver/Socialformidler søges til Voksen Psykiatri – Handicap pr. 1. januar 2009 eller gerne tidligere.

0ZcXe ]^a\P[Z^]cX]VT]c ) "($ Za _a ZePacP[ =^a\P[Z^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T b^\ XZZT Ta PaQTYSb[­bT

Drømmer du om et rigtigt socialrüdgiver/formidler arbejde, kunne det vÌre dig vi søger, hvis du har lyst til at arbejde med voksne der har en psykisk lidelse, en dobbeltdiagnose eller sÌrlige sociale problematikker.

!P 0ZcXe ! PaQTYSb[­bWTSbZ^]cX]VT]c ) (&$ Za _a ZePacP[ 0aQTYSb[­bWTSbZ^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T STa _z \z]TSbQPbXb X VT]]T\b]Xc PaQTYSTa WP[e cXS ]^a \P[c ! cX\Ta T[[Ta STad]STa ^\ dVT] T[[Ta Ta PaQTYSb[­b ^V PZcXec PaQTYSbb­VT]ST

Du behøver ikke, at have erfaringer med mülgruppen. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med mülgruppen, har et positivt livssyn og ønsker at tilegne dig faglig viden om omrüdet.

!Q 0ZcXe ! QPabT[bZ^]cX]VT]c ) (&$ Za _a ZePacP[ :^]cX]VT]cTc STa bePaTa cX[ Z^]cX] VT]cTc U^a PaQTYSb[­bT QTa­aTa ST \TS[T\\Ta STa Ta _z QPabT[b^a[^e ^V ^\UPccTa ST] _TaX^ST PU QPa bT[b^a[^eT] We^a ST Ta _z SPV_T]VT " 0ZcXe " SX\XccT]SZ^]cX]VT]c ) &%! Za _a ZePacP[ 3X\XccT]SZ^]cX]VT]c QTcP[Tb PU P[[T SX\XccT]STa STa _z \z]TSbQPbXb X VT]]T\b]Xc PaQTYSTa WP[e cXS ]^a\P[c ! cX\Ta T[[Ta STad]STa ^V b^\ Ta PZcXec PaQTYSbb­VT]ST # ?PbbXeT \TS[T\\Ta) ! # Za _a ZePacP[ ?PbbXec \TS[T\bZPQ Ta U^a b^RXP[azSVXeTaT QTbZÂŹUcXVTc dST] U^a 3BĂ‚ U^aWP]S[X]Vb^\azST dST] bP\PaQTYSbPUcP[T \TS 3B \T] ^aVP]XbTaTc X _V[ U^aWP]S[X]VbQTa TccXVTST ^aVP]XbPcX^] bP\c U^a b^RXP[azSVXeTaT dST] QTbZÂŹUcX VT[bT X 3P]\PaZ dST] SPV_T]VTaTc ^V XZZT PaQTYSbb­VT]ST X]ST] U^a UPVTc BT]X^a\TS[T\\Ta) ! # Za _a ZePacP[ BT]X^aZ^]cX]VT]c QTcP[Tb PU P[[T \TS[T\\Ta STa ^eTaVza cX[ _T]bX^] T[[Ta TUcTa[­] BcdST]cTa\TS[T\\Ta) ! ' Za _a za 0[[T b^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST eTS _a^UTbbX^]bW­YbZ^[Ta]T ^V eTS 0P[ Q^aV D]XeTabXcTc ZP] ^_cPVTb b^\ bcdST]cTa\TS[T\\Ta <TS[T\bZP QTc bePaTa cX[ _PbbXec \TS[T\bZPQ 3B WPa WTadS^eTa bP\PaQTYSbPUcP [Ta \TS 39Â?5 ^V BT\X]PaXT[ÂŹaTa U^aT]X]VT] 3P]bZ <PVXbcTa U^aT]X]V bP\c B; P]bPccT _z 5^a\XS[X]VbRT]caT]T :^]cX]VT]c bPcb U^a ^eT]bczT]ST S^QQT[c\TS [T\\Ta ^_[hbTb eTS WT]eT]ST[bT cX[ 3BĂ‚ bTZaTcPaXPc 0]STc) Bcza Sd X T] bXcdPcX^] We^a Sd XZZT ZP] WT]U­aTb cX[ T] PU ^eT]bczT]ST Z^]cX]VT]cch_Ta QTSTb Sd aTccT WT]eT]ST[bT cX[ 3BĂ‚ bTZaTcPaXPc 1TcP[X]VbbTaeXRT) 8]SQTcP[X]VTa ZP] ^eTaU­aTb cX[ 3B eXP ?1B 3d ZP] cX[\T[ST SXV _z fff b^RXP[aSV SZ \TS[T\bbTaeXRT d]STa Q[P]ZTccTa

!'

Hovedopgaverne er Afklare funktionsniveau og behov, vurdere, visitere, koordinere samt følge op pü foranstaltninger og sociale tilbud i henhold til Lov om social service. UdfÌrdige handleplaner samt deltage i div. samarbejdsmøder herunder handleplansmøder. Rüd og vejledning til mülgruppen. Vi søger en kollega der Er uddannet socialrüdgiver/socialformidler, som har lyst til at arbejde med voksne der har behov for et tilbud efter Serviceloven. Er minded for teamarbejde og er samarbejdsorienteret i forhold til borgerne, kollegaerne samt de forskellige samarbejdspartnere. Har en respektfuld tilgang til borgerne og er god til at skabe kontakt og tillid. Er et übent og rummeligt menneske som har lyst til at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø. Er smilende og har et positivt livssyn Kan lide god humor. Vi kan tilbyde et arbejde i en velfungerende afdeling med fagligt dygtige og hjÌlpsomme kollegaer og mange spÌndende udfordringer inden for det sociale omrüde. I Psykiatri teamet arbejdes der udelukkende med afklaring og opfølgning af den sociale indsats. Forsørgelsen varetages af økonomiske sagsbehandlere. Vi kan endvidere tilbyde dig flekstid, høj grad af fleksibilitet vedrørende tilrettelÌggelse af eget arbejde, gode kantineforhold og motionscenter. Flere oplysninger kan indhentes hos Funktionsleder Marianne Mandal telefon. 49 28 31 53, eller socialrüdgiver Marianne Duch telefon 49 28 31 24. Løn og ansÌttelsesforhold Løn- og ansÌttelsesvilkür efter gÌldende overenskomst og principperne i Ny Løn. Ansøgningsfristen er den 21. november 2008 med morgenposten og der vil blive afholdt ansÌttelsessamtaler den 26. november 2008. Ansøgningen vedlagt relevant dokumentation skal sendes til Social- og Sundhedsforvaltningen Familie og Handicap afd. att.: ForvaltningssekretÌr Yvonne Falck Birkedalsvej 27 3000 Helsingør, eller via mail pü yfa43@helsingor.dk, mrk. SOC 29/08.

Helsingør Kommune www.helsingorkommune.dk


Socialafdelingens Gruppe for Støtte- og behandlingstilbud søger en engageret og dygtig socialrĂĽdgiver eller socialformidler til at rĂĽdgive og vejlede udsatte borgere med fysiske, psykiske og sociale problemer herunder misbrug og handicaps. Som vores nye kollega er det vigtigt, at du har en sĂŚrlig interesse i at arbejde med borgere med netop disse problemstillinger. I et tĂŚt samarbejde med bl.a. Jobcenter Køge afklares borgerens støttebehov via samtaler. Vi KDU IRNXV Sn DW ÂżQGH IUHP WLO GH UHVVRXUFHU EHKRY RJ EHJU QVQLQJHU ERUJHUHQ PnWWH KDYH Gennem din faglige viden, dit engagement i socialt arbejde og dine personlige kompetencer, skal du hjĂŚlpe den enkelte til at hĂĽndtere sin situation. Du skal rĂĽdgive og vejlede samt indstille til visitation af borgerne til stof – og alkoholbehandling, socialpĂŚdagogisk hjemmevejledning, ledsagelse og hjĂŚlperordninger, aktivitets og samvĂŚrstilbud, bo – og behandlingstilbud, kvindekrisecenter og forsorgshjem.Derudover skal du tage stilling til pĂĽbegyndelse af sager om førtidspension efter endt afklaring i jobcentret. Vi forventer, at du

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

HU VRFLDOUnGJLYHU VRFLDOIRUPLGOHU Âą HOOHU HU OLJH YHG DW YÂ UH IÂ UGLJ PHG XGGDQQHOVHQ VHU ERUJHUHQV UHVVRXUFHU IUHP IRU EHJUÂ QVQLQJHU WÂ QNHU XWUDGLWLRQHOW NDQ DUEHMGH PHG PRGVWDQG NDQ DUEHMGH KHOKHGVRULHQWHUHW WYÂ UIDJOLJW RJ VWUXNWXUHUHW HU L VWDQG WLO DW VNDEH HQ JRG RJ YÂ UGLJ NRQWDNW WLO ERUJHUQH KDU LQWHUHVVH L RJ WDJHU GHO L XGYLNOLQJHQ DI Q\H PHWRGHU L RSJDYHOÂĄVQLQJHQ KDU JRGH PXQGWOLJH RJ VNULIWOLJH NRPPXQLNDWLRQVHYQHU

Vi tilbyder

‡ XGIRUGUHQGH RJ VS QGHQGH DUEHMGVRSJDYHU ‡ PXOLJKHG IRU DW Y UH PHG WLO DW YLGHUHXGYLNOH 6RFLDODIGHOLQJHQ KYRU YL RJVn VNDEHU UXP WLO dine idÊer ‡ HQ VWRU NRQWDNWÀDGH WLO EnGH LQWHUQH RJ HNVWHUQH VDPDUEHMGVSDUWQHUH ‡ LQWURGXNWLRQVIRUO¥E EnGH JHQHUHOW WLO IRUYDOWQLQJHQ RJ NRQNUHW WLOUHWWHODJW HIWHU GLQH EHKRY ‡ O¥EHQGH NRPSHWHQFHXGYLNOLQJ JHQQHP NXUVHU RJ IDJOLJ VSDUULQJ ‡ PXOLJKHGHU IRU EnGH IDJOLJ RJ SHUVRQOLJ XGYLNOLQJ ‡ HW WHDP Sn VDJVEHKDQGOHUH Yderligere oplysninger

RP VWLOOLQJHQ NDQ GX In KRV JUXSSHOHGHU %HWWLQD 5HLQKROG -DFREVHQ Sn WHOHIRQ 'X kan ogsü besøge vores hjemmeside pü www.koege.dk. Løn - og ansÌttelsesvilkür

efter gĂŚldende overenskomst. Lønnen vil blive forhandlet med din faglige organisation i henhold til aftale om Ny Løn. 'HU HU WDOH RP HQ IDVW VWLOOLQJ GHU HU OHGLJ WLO EHV WWHOVH VQDUHVW HOOHU VHQHVW SU MDQXDU $UEHMGVWLGHQ HU Sn WLPHU XJHQWOLJW RJ YL KDU Ă€HNVWLG Ansøgningsfrist

$QV¥JQLQJHQ PHG ELODJ RJ HYW UHIHUHQFHU VNDO YL KDYH VHQHVW WRUVGDJ GHQ QRYHPEHU NO 'HU DIKROGHV VDPWDOHU GHQ RJ QRYHPEHU $QV¥JQLQJHQ GHU P UNHV ´RSVODJ QU ´ VHQGHV WLO .¥JH .RPPXQH 6RFLDO RJ DUEHMGVPDUNHGVIRUYDOWQLQJHQ 6HNUHWDULDWHW 7RUYHW .¥JH eller pü mail saf.stillinger@koege.dk. Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mÌnd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koege.dk

! '

0[[T PaQTYSbQTcX]VTST bhVT\T[SX]VTa bZP[ P] \T[STb cX[ 0aQTYSbcX[ bh]Tc ^Vbz bT[e^\ ST Ta \TVTc Z^acePaXVT ^V dP]bTc ^\ STc Ta T] bhVT\T[SX]V STa bZh[STb UhbXbZT T[[Ta _bhZXbZT U^aW^[S

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Køge Kommune søger en sagsbehandler til rüdgivning og vejledning af sÌrligt udsatte borgere

7Pa Sd eÂŹaTc bhVT \T[Sc _z Vad]S PU SXc PaQTYST.

3Tc Ta eXVcXVc PU c^ Vad]ST) 3T[b U^aSX STc S^Zd\T]cTaTa b^RXP[azS VXeTa]Tb PaQTYSb\X[Y­ _a^Q[T\Ta ^V ST[b U^aSX STc ZP] WPeT QTchS]X]V X TabcPc]X]Vbb_­aVb\z[Tc X T] TeT]cdT[ bT]TaT bPV PU [XV]T]ST ZPaPZcTa 3d ZP] Uz WYÂŹ[_ cX[ P]\T[ST[bT] _z SXc aTVX^]bZ^]c^a b^\ ^Vbz ZP] WT]eXbT cX[ T] TZbcTa] Z^]bd[T]c WeXb STa Ta QadV U^a QXbcP]S cX[ PaQTYSbbZPSTbbPVb QTWP]S[X]VT] 7eXb Sd Ta X ceXe[ ^\ Sd eX[ bZP[ P]\T[ST T] Pa QTYSbQTcX]VTc bhVT\T[ SX]V bz Sa­Uc STc \TS SX] aTVX^] 7eXb Sd bT[e SX] [ÂŹVT T[[Ta P]SaT P]\T[STa bPVT] U^a SXV bz eÂŹa ^_\ÂŹaZb^\ _z Pc STa bZP[ bcz Ă€b^RXP[azSVXeTaĂ€ d]STa bcX[[X]VbQTcTV]T[ bT] ^V bT]S Tc Z^_X PU bZT\PTc cX[ SX] aTVX^] BZT\PTa cX[ P]\T[ST[bT] ZP] Uzb _z aTVX^]bZ^] c^aTa]T AX]V _z cT[TU^] '&" ( ( WeXb Sd WPa PaQTY ST X ATVX^] =^aSYh[[P]S T[[Ta ATVX^] <XScYh[[P]S AX]V cX[ 1^ D[aXRZ <PS bT] cT[TU^] '&#& " " T[[Ta ! && #$ WeXb Sd WPa PaQTYST X ATVX^] BhSSP]\PaZ AX]V _z cT[TU^] """' %!!! WeXb Sd WPa PaQTY ST X ATVX^] 7^eTSbcPST] T[[Ta ATVX^] BYÂŹ[[P]S !(


! '

5aXbcTSb Vad__T]

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

BPe]Ta Sd ]^VT] STa ^Vbz ZP] [hccT cX[ SXV. Bz aX]V T[[Ta \PX[ cX[ 5aXbcTSb Vad__T] STa ZP] VXeT SXV bc­ccT ^V eTY[TS]X]V 5aXbcTSbVad__T] Ta VaPcXb P]^]h\ ^V dU^a_[XVcT]ST Pc QT]hccT 7eT\ Ta 5aXbcTSbVad__T]. EX Ta bTZb b^RXP[azSVXeTaT b^\ Ta bT]X^aTa \TS \P]VT zab TaUPaX]V 3TaU^a ZP] eX VXeT SXV Ă€Tc ad\Ă€ We^a Sd ZP] cP[T ^\ _a^Q[T\Ta T[[Ta QTZh\aX]VTa b^\ SX]T Z^[[TVTa T[[Ta SXc ­eaXVT ]TceÂŹaZ T]cT] XZZT ZP] WYÂŹ[_T SXV \TS T[[Ta b^\ Sd U^aTcaÂŹZZTa Pc Sa­UcT \TS P]SaT 7ePS ZP] eX WYÂŹ[_T \TS. 3d ZP] WT]eT]ST SXV \TS P[[T b[PVb _a^Q[T\Ta Ug bZX[b\XbbT \^Q]X]V _z PaQTYSb_[PSbT] ^eTaVP]V UaP PaQTYST cX[ _T]bX^] T[[Ta P]STc We^a Sd WPa QadV U^a Z^]ZaTc azS T[[Ta Tc \T] ]TbZT STa ZP] [hccT PZcXec ^V WYÂŹ[_T \TS Pc QT[hbT STc STa Ă€cahZZTaĂ€ :^]cPZc ^b) 3^acT E^[cT[T] C "(%! ##$ < !""# "$# Y e^[cT[T]/VTc!]Tc SZ 9­aVT] 6 7P]bT] C &$!' '%$" < " !' '%$" S^aXb Y^aVT]/WP]bT] \PX[ SZ CaX]T 7^[\ C "(%( "#!! < !& & ( $ 8]VaXS <XRWPT[ 9T]bT] < !#(' ((%$ ;XbQTc ;hPVTa C ('(" $'% < # &" (%'$ [XbQTcN[hPVTa/W^c\PX[ R^\ ;^]]X EX[bcad_ C ""! $%! < !$&& (" [^]]X/ !"\PX[ SZ

"

Familierüdgivningen i Helsingør Kommune søger daglig leder Hvis du er optaget af faglig kvalitet - og udvikling, er det müske dig? Familierüdgivningen er en del af Familie og Handicap afdelingen. Afdelingens mülgruppe er børn og voksne med sÌrlige behov. Afdelingen er opdelt i 7 funktioner. Familierüdgivningen er en af disse funktioner og mülgruppen er børn med sÌrlige behov samt deres familier. Ledelsen er todelt. 1 funktionsleder, som har det overordnede ansvar for Familierüdgivningen, herunder personale- og økonomiansvar. Samt 1 daglig leder, der isÌr har ansvar for vejledning, coaching og implementering Som daglig leder refererer du til Familierüdgivningens funktionsleder. Sammen für I ansvaret for den fortsatte udvikling af en Familierüdgivning med et højt fagligt niveau. 30 engagerede og dygtige medarbejdere varetager i Familierüdgivningen myndighedsopgaver efter Serviceloven. Vi har inddelt Familierüdgivningen i 6 teams med hver deres speciale: § 50 undersøgelse, forebyggende foranstaltninger, anbringelser, ydelser til børn med handicaps og deres familier (primÌrt §§ 41 og 42), et ungeteam samt et administrativt team. Den daglige leders opgaver er bl.a. at sikre daglig drift sikre et højt fagligt niveau sikre overholdelse af f.eks. sagsbehandlingsstandarder, svarfrister, serviceniveau sikre løbende metodeudvikling implementere beslutninger til daglig drift coache og vejlede samarbejde pü tvÌrs i kommunen og mellem kommuner. Dit ansvarsomrüde dÌkker børn med handicap og børn med sociale vanskeligheder samt deres familier og det deraf følgende administrative arbejde Du bliver stedfortrÌder for funktionsleder. Du bliver medlem af afdelingens lederforum, som bestür af 31 ledere, som mødes ca. 4 gange ürligt. Lederforum skal sikre sammenhÌng og udvikling i afdelingen som helhed. Vi tilbyder: et spÌndende job i en dynamisk og uformel organisation videreudvikling af en funktion med højt fagligt niveau og stor ansvarlighed medudvikling af en stor og velfungerende afdeling gode kollegaer og medarbejdere en kontaktperson, som i det første halve ür hjÌlper dig til rette i den nye organisation lederuddannelse velfÌrdstilbud, motionsklub, kunstklub mv. Vi forventer: At du er uddannet socialrüdgiver eller socialformidler, og at du har solid erfaring med arbejdet i en familieafdeling. Du er en dygtig socialrüdgiver/-formidler, du har enten erfaring i eller lyst og evne til ledelse. Du har let ved: at sÌtte dig ind i nyt stof, formidling, implementering af lovgivning i daglig drift osv. Du har administrativt flair og økonomisk forstüelse. Derudover skal du vÌre proces- og udviklingsorienteret, sü du sammen med funktionslederen kan engagere medarbejderne og give hver enkelt mulighed for udfordringer. Selvfølgelig har du gode samarbejdsevner, er tillidsvÌkkende og trovÌrdig. Ansøgning Du skal sende din ansøgning pr. mail til yfa43@helsingor.dk eller pr. post til Social- og Sundhedsforvaltningen, Familie og Handicap att.: ForvaltningssekretÌr Yvonne Falck, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør. Ansøgningen skal mÌrkes SOC 28/08. Ansøgningsfrist: fredag, den 21. november 2008 kl. 9.00. Helsingør Kommune www.helsingorkommune.dk


-ED TILTRÂ?DELSE DEN JANUAR SÂ’GER VI SOCIALRĂ?DGIVER TIL ET NYT TVÂ?RFAGLIGT BEHANDLERTEAM BESTĂ?ENDE AF SOCIAL RĂ?DGIVER PSYKOLOG FYSIOTERAPEUT OG LÂ?GE $ER ER TALE OM EN Ă?RIG STILLING MED MULIGHED FOR FORLÂ?N gelse. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Arbejdsopgaver: s )NDGĂ? I DET PRAKTISKE REHABILITERINGSARBEJDE MED TRAUMA TISEREDE m YGTNINGE s 6Â?RE MED TIL AT UDVIKLE DET INDIVIDUELLE REHABILITERINGSTIL bud. s $ELTAGE I 2#4gS UNDERVISNINGS OG INFORMATIONSVIRKSOM HED Vores forventninger til dig: s !T DU ER UDDANNET SOCIALRĂ?DGIVER ELLER SOCIONOM s !T DU HAR MIN Ă?RS ERHVERVSERFARING s !T DU HAR EN RESPEKTFULD TILGANG TIL KLIENTARBEJDE OG ER GOD TIL AT SKABE TILLID s !T DU HAR KENDSKAB TIL OG ERFARING MED TRAUMATISEREDE m YGTNINGE n OG GERNE ERFARING I ARBEJDE MED FAMILIER børn. s !T DU HAR ET SOLIDT KENDSKAB TIL SOCIALLOVGIVNING s !T DU HAR ERFARING MED UNDERVISNING Vi tilbyder %T AFVEKSLENDE JOB I EN DYNAMISK ORGANISATION %T SPÂ?N DENDE MILJÂ’ HVOR DU VIL BLIVE EN DEL AF ET TVÂ?RFAGLIGT TEAM MED ENGAGEREDE MEDARBEJDERE %T ARBEJDE HVOR TOR TUROVERLEVEREN ALTID ER I CENTRUM Tjenestested: !NSÂ?TTELSE VIL SKE I 2#4gS 2EHABILITERINGSAFDELING !FLÂ’N NING EFTER OVERENSKOMST MED STATEN 2#4 HAR FLEKSTID Ansøgning: 3KRIFTLIG ANSÂ’GNING SENDES TIL Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) !TT (2 KONSULENT *ETTE 3VENDSEN "ORGERGADE 0OSTBOKS +Â’BENHAVN + ELLER VIA E MAIL JS RCT DK !NSÂ’GNINGERNE SKAL VÂ?RE 2#4 I HÂ?NDE SENEST D NOVEMBER KL !NSÂ?TTELSESSAMTALER FORVENTES AT FINDE STED I UGE %VT YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FĂ?S HOS FAGUDVIKLINGSLEDER SOCIALRĂ?DGIVER "ENTE -IDTGAARD ELLER AFDELINGSLEDER OVER LÂ?GE )B :EEBERG PĂ? TLF RCT er en selvejende humanitĂŚr, politisk uafhĂŚngig institution. RCT rehabiliterer torturoverlevere, der har opnĂĽet asyl i Danmark, og har udviklingssamarbejde med organisationer i et antal udviklingslande. Endvidere er forskning i ĂĽrsager til – og følger af – tortur, udvikling af behandlingsmetoder og forebyggelse af tortur vigtige indsatsomrĂĽder. Du kan lĂŚse mere om vor institution og vort arbejde pĂĽ www.rct.dk.

%=IEHEALHAFAGKJOQHAJP O…CAO 3FI %>JFIFB>CABIFKDBK F %OBABOFHP?BOD *LJJRKB $K >QQO>HQFS CRIAQFAPPQFIIFKD F BK PM…KABKAB >CABIFKD ABO S>OBQ>DBO CLOPHBIIFD>OQBAB LMD>SBO FKABKCLO ?†OKB LD RKDBLJOdABQ (KQBOBPPBOBQ

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) ekspanderer

! '

Vil du anvende din socialfaglige baggrund i arbejdet med traumatiserede flygtninge?

+Â…P EBIB PQFIIFKDPLMPI>DBQ Md %OBABOFHP?BOD *LJJRKBP EGBJJBPFAB

%OBABOFHP?BOD *LJJRKB †KPHBO >Q COBJJB IFDBPQFIIFKDBK LD LMCLOAOBO ABOCLO >IIB HS>IFœ@BOBAB QFI >Q P†DB R>KPBQ >IABO H†K OBIFDFLK E>KAF@>M BIIBO BQKFPH ?>DDORKA 5F BO HK>M JBA>O?BGABOB ABO ?BQGBKBO @> ?LODBOB F %OBABOFHP?BOD *LJJRKB CO> SRDDB QFI DO>S ,BOB BKA >O?BGABO AFOBHQB JBA ?†OK RKDB SLHPKB LD …IAOB Md HLJJRKBKP FKPQFQRQFLKBO ‘ KLDIB A†DKBQ ORKAQ LD @> >O?BGABO F >AJFKFPQO>QFLKBK

2A KLOH=C Lc SSS BNA@ANEGO>ANC @G FK> JOÂ…CJEJCOBNEOP JKRAI>AN

Vil du vĂŚre en del af en organisation med fokus pĂĽ faglighed?

www.as3employment.dk

Engagerede socialrĂĽdgivere søges til AS3 Employment Vi søger jobrĂĽdgivere til SjĂŚlland – primĂŚrt VestsjĂŚlland.

Arbejdsopgaverne vil primĂŚrt bestĂĽ af s afvikling af opfølgningssamtaler med sygedagpengemodtagere s afdĂŚkning af den sygemeldtes muligheder, ressourcer og eget arbejdsmarkedsperspektiv s udarbejdelse af opfølgningsplaner og ressourceproďŹ ler i tĂŚt samarbejde med den sygemeldte s afklaring af behov for indsats i forhold til revalidering, eksjob eller førtidspension s holdundervisning af sygedagpenge- og kontanthjĂŚlpsmodtagere og A-kasse berettigede ledige

Hvem er du? Du er uddannet socialrüdgiver, socialformidler, socionom. Alternativt er du HKuddannet eller har anden relevant faglig baggrund. Du har erfaring og kendskab til lovgivningen pü beskÌftigelsesomrüdet og besidder en god social forstüelse. Som person er du god til at arbejde selvstÌndigt og bevare overblikket i pressede situationer. Du er engageret og evner at motivere andre - ogsü som holdunderviser. Det er nødvendigt, at du har personligt drive og gennemslagskraft og er psykisk robust.

Ansøgning Vi glÌder os til at modtage din ansøgning og cv via www.as3employment.dk under Job. Ansøgninger vurderes løbende, og der afholdes samtaler hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er d. 17. november 2008. Ved spørgsmül til stillingen kontakt da rekrutteringskonsulent Lise-Lotte Berg pü tlf. 82 10 00 00. AS3 Employment er en privat rüdg ivningsvirksomhed, som siden 1989 udelukkende har beskÌftiget sig med at rüdg ive og hjÌlpe mennesker videre i job og k arriere. Vi gennemfører forløb for alle grupper af ledige og har stor succes med vores arbejde. Vores rüdg ivning t ager altid udgangspunkt i den enkelte k andidats situation.

"


Socialrüdgiver/Socialformidler til Børnefamilieafdelingen i Brøndby

! '

"Det ta'r kun ‌ - 2 min. at lÌse denne stillingsannonce,

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Vi gür nye veje – vil du med?

I Børnefamilieafdelingen har vi pr. 1. december 2008 eller snarest derefter brug for en socialrüdgiver/socialformidler til arbejdet omkring Servicelovens kap. 11 - Børn med sÌrlige behov.

Jobcenter Greve søger medarbejdere Vi arbejder i tvÌrfaglige teams, hvor rüdgivere og virksomhedskonsulenter i fÌllesskab varetager indsatsen over for ledige og sygemeldte borgere. Vi arbejder ogsü pü at integrere kursusledere i de enkelte teams. Jobcentret har brug for büde rüdgivere og kursusledere. Vi prioriterer ansøgere, der har mod pü nytÌnkning og som müske har lyst til at arbejde med büde rüdgivning og aktivering af borgerne. LÌs hele opslaget pü www.jobcenter.greve.dk

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sÌttes i højsÌdet.

0ÂĄG RV Sn ZZZ LVKRM GN

men vi vil sĂĽ gerne ha' ‌ - at du fĂĽr lyst til at arbejde i Brøndby.

,VKÂĄM .RPPXQH

%DUVHOVYLNDU WLO IDPLOLHSOHMHNRQVXOHQWHUQH

Sammen med 9 andre sagsbehandlere skal du vÌre med til at rüdgive og yde støtte til vanskeligt stillede børn og deres familier i Brøndby Kommune. Det krÌver, at du kan holde "hovedet koldt" og "humøret højt" i stressede situationer, men skaber ogsü mulighed for at gü nye og utraditionelle veje i løsningen af de vanskeligheder børn, unge og deres familier har. For Brøndby er en Kommune med plads til udvikling og forandring, hvilket kommer til udtryk i en dynamisk organisation med 2 socialfaglige grupper, 1 handicapgruppe og 1 døgnplejegruppe samt forskellige interne foranstaltningstilbud som "Familiehuset" og "KontaktnetvÌrket". Du für en høj grad af indflydelse pü din arbejdsdag og begynder med et introprogram samt tilknyttet mentor. For vi ønsker den bedste start for vores nye kollega og ledelsen ønsker, at tiltrÌkke fagligt kompetente kollegaer, derfor lønindplaceres du pü trin 33 og für mulighed for at deltage i Servicestyrelsen kursus omkring "Introduktion for sagsbehandlere til Børnefamilieomrüdet". Intern supervision og uddannelse er en naturlig del af et ansÌttelsesforhold i Brøndby i lighed med kantineordning, motionsklub, feriefond o.a. Har du lyst til at høre nÌrmere om stillingerne, sü kontakt afdelingsleder Anne-Marie Wulf pü tlf. 4328 2595 eller sagsbehandler Dina Hvass pü tlf. 4328 2481. Vi forventer at holde ansÌttelsessamtaler i uge 48.

)DPLOLHFHQWUHW L ,VK¥M .RPPXQH V¥JHU EDUVHOVYLNDU IUD MDQXDU RJ IRUYHQWHOLJW nU IUHP 6WLOOLQJHQ HU Sn WLPHU 6WLOOLQJHQ LQGHKROGHU ‡ UHNUXWWHULQJ RJ JRGNHQGHOVH DI SOHMHIDPLOLHU DIODVW QLQJVIDPLOLHU RJ RSKROGVVWHGHU ‡ PDWFKQLQJ DI E¥UQ RJ XQJH PHG GH UHOHYDQWH ERWLOEXG ‡ WLOV\Q PHG GH DQEUDJWH E¥UQ RJ XQJH L SOHMHIDPLOLHU RJ Sn RSKROGVVWHGHU ‡ YHMOHGQLQJ RJ VXSHUYLVRQ DI SOHMHIDPLOLHU ‡ W W VDPDUEHMGH PHG )DPLOLHFHQWUHWV ¥YULJH IDJJUXSSHU <GHUOLJHUH LQIRUPDWLRQ Sn ZZZ LVKRM GN

³'HW HU HQ GHO DI DQV WWHOVHVSROLWLNNHQ L ,VK¥M .RPPXQH DW IUHPPH N¥QVOLJ HWQLVN RJ KDQGLFDSOLJHVWLOOLQJ´ "!

Løn og ansÌttelse efter gÌldende overenskomst og principperne i Ny løn. I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise straffeattest. Ved beskÌftigelse og direkte kontakt med børn under 15 ür, indhentes der ogsü børneattest.

Ansøgningen sendes til

BRĂ˜NDBY KOMMUNE Børneforvaltningen Park Alle 160, 2605 Brøndby - eller pr. mail til job-born@brondby.dk. Ansøgningsfrist den 19. november 2008. MĂŚrk ansøgningen: socialrĂĽdgiver/socialformidler Vil du vide mere om Brøndby, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.brondby.dk.


%R DU GOD TIL AT SKABE KONTAKT TIL FORÂ?LDRE DER LEVER MED STORE BELASTNINGER PĂ? GRUND AF DERES BARNS HANDICAP +AN DU VURDERE HVILKEN STÂ’TTE OG HJÂ?LP DE HAR BEHOV FOR OG KAN DU TRÂ?FFE EN VELBEGRUNDET AFGÂ’RELSE +AN DU FORKLARE OG FORMIDLE REGLER OG BEREGNINGER SĂ? FORÂ?LDRENE KAN FORSTĂ? DET %R DU GOD TIL AT SAMARBEJDE MED MANGE FORSKELLIGE SAMARBEJDSPARTNERE BĂ?DE INDEN FOR OG UDEN FOR KOMMUNEN 3Ă? ER DU MĂ?SKE VORES NYE BÂ’RNE HANDICAP SAGSBEHANDLER "Â’RN OG 5NGE I &AXE +OMMUNE SÂ’GER EN UDDANNET SAGSBEHANDLER TIL BEHANDLING AF SAGER VEDRÂ’RENDE BÂ’RN MED NEDSAT FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSEVNE $ER ER TALE OM EN FULDTIDSSTILLING SOM ER LEDIG TIL BESÂ?TTELSE PR JANUAR ELLER SNAREST DEREFTER ,Â?S DET FULDE STILLINGSOPSLAG PĂ? www.faxekommune.dk

! '

socialrüdgiver til børnehandicapgruppe og barselsvikar til børne- og familiearbejde Har du lyst til at vÌre en del af en fagligt engageret og udviklingsorienteret rüdgivergruppe? Sü har du muligheden her! Vi søger en kollega til handicapgruppen 31-37 timer om ugen og en barselsvikar 34 timer om ugen til børne- og familiearbejdet.

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Sagsbehandler til handicapteamet

RĂĽdgiverne er organiseret i tre grupper: en handicapgruppe, der har familier med handicappede børn som mĂĽlgruppe og to psykosociale grupper, der arbejder med undersøgelser, udredning og ivĂŚrksĂŚttelse af foranstaltninger for de øvrige børn og familier. Mere information: Du skal starte den 1. januar 2009 eller snarest derefter. Du kan fĂĽ mange ere oplysninger om stillingerne hos faglig leder Annegrete Reindel pĂĽ telefon 36 37 73 66 eller pĂĽ www.rk.dk under job. Ansøgningsfrist: 17. november 2008. Send ansøgningen til: Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller via e-mail til rk@rk.dk. MĂŚrk â€?Personaleafdelingen 08.03203SRâ€?. Der er samtaler den 21. november 2008. I Rødovre Kommune sĂŚtter vi pris pĂĽ vores medarbejdere. Vi har en trivselsordning med gratis motionsfaciliteter, kaffe, te og frugt – og en sundhedsordning med fysioterapi, helbredscheck og massage.

LĂŚs hele opslaget pĂĽ rk.dk

SocialrĂĽdgiver/socialformidler til vikariat

SocialrĂĽdgiver/socialformidler til familiesektionen

% % % ! % % % % % % % % % % % % # % % # % "% % !

(<1:&$0<7-<-5<,$# 0!$)#$0</0 < <) -3 0< <2(+<% ,(+($1$*2(.-$- 1.,<$0<$-<#$+< %< ,(+($ <.&<' -#(" /1$*2(.-$-</6< ++$03/< 6#'31 .,<1 &1!$' -#+$0<(<% ,(+($1$*2(.-$-< 0!$)#$0<#3<,$#<06#<.&<4$) +$#-(-&<2(+<% ,(+($0 <3# 0!$)#$+1$< %<8< <3-#$01:&$+1$0 <$2 !+$0(-&<.& ./%:+&-(-&< %<')9+/$%.0 -12 +2-(-&$0 <1 ,2<2(+15-<,$#<!:0-<.&<3-&$ -!0 &2< 3#$-< %.0< ')$,,$2< /6< #:&-(-12(232(.-$0 < (< 2(+!5#$0< $2< ':)2 % &+(&2<-(4$ 3 <% &+(&<3#4(*+(-&<.&<&.#$<*.++$&$0 <1 ,2<$-<4 0($0$2<.& 1/9-#$-#$<'4$0# &

.!< < ,(+($ < $)+$#-(-& <, -&+$0<$-<1."( +06#&(4$0 1."( +%.0,(#+$0 (< 4(* 0( 2< (< 2(#$-< < ) -3 0< < ;< < %$!03 0< < < 4(< ' 0< $<*.++$& <#$0</+ -+9&&$0< 2<&6</6</$-1(.- <4(+<#$0<$42 <490$<,3+(&'$# %.0<% 12 -1922$+1$<$%2$0%:+&$-#$ < $)+$#-(-&<!$1260< %< <1."( +06#< &(4$0$ 1."( +%.0,(#+$0$ <$-< #,(-(120 2(4<,$# 0!$)#$0<1 ,2<$-<+$#$0 (<$0<(-##$+2<(<$2< -#(" /2$ ,<.&<$2< ."( +2$ , < $-<+$#(&$<12(++(-& $0< (< ."( +2$ ,$2 < (< 2(+!5#$0< $-< ,!(2(:1< 0!$)#1/+ #1 < $*12$013/$04(1(.-<(<2$ ,$2 <1 ,2<$-<0 0<2.-$<,$#<, 11$0< %<'3,.0 :0< ,$0$ < 1$*2(.-1+$#$0< 2'0(-$< (-#!9* < 2+% <

<

< 1."( + 06#&(4$0< +1$< ($+1$- <2+% <

< <$++$0<1."( +06#&(4$0< -3#< +1$- 2+% <<

<

$ % % % % -1922$+1$11 ,2 +$0<%.04$-2$1<'.+#2<(<3&$< %

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online

:0< ,$0$ < 1$*2(.-1+$#$0< $++$< $2$01$-<

< < $++$0< 1$*2(.-1< +$#$0< 0 < (-< + "$1<

<

$ % % % %

Ballerup Ă…rets IdrĂŚtskommune

www.ballerup.dk/job ""


! '

2K?E=HNc@CERAN PEH GKJBANAJ?A?AJPAN BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BC

%OBABOFHP?BOD *LJJRKBP /OLARHQF LKP>H>ABJF BO F C OA JBA >Q PQ>OQB BQ HLKCBOBK@B@BKQBO PLJ PH>I AOFSBP >C HLKQ>KQEG IMPJLAQ>DBOB $O AR BK SBICRKABOBQ PL@F>IOdADFSBO ABO HRKKB Q KHB PFD BK PQFIIFKD JBA IFDB ABIB PL@F>IM A>DLDFPH LD >AJFKFPQO>QFSQ >O ?BGAB Pd DI ABO SF LP QFI >Q E OB CO> AFD 'RAI AN RE %OBABOFHP?BOD /OLARHQFLKP>H>ABJF BO BQ KVQ ?BPH CQFDBIPBPQFI?RA F HQFSBOFKDP ERPBQ % /OLARHQFLKP>H>ABJFBQ EBKSBKABO PFD QFI HLKQ>KQEG IMPJLA Q>DBOB ABO E>O MOL?IBJBO RA LSBO IBAFDEBA LD SF QFI?VABO LMHS>IF @BOFKD LD ?BPH CQFDBIPB FKABK CLO BK O HHB C>DIFDB LJOdABO MOFJ OQ FKABK CLO PBOSF@B?O>K@EBK ( /OLARHQFLKP>H>ABJFBQ S DQBO SF S OAFBO PLJ RASFHIFKD BKD>DBJBKQ >KBOHBKABIPB LD OBPMBHQ 5F MOFLOFQBOBO BQ E GQ C>DIFDQ KFSB>R LD E>O >J?FQFLKBO LJ >Q A>KKB AB O>JJBO LD ABQ FKAELIA PLJ COBJJBO RASFHIFKDPMOL@BPPBO ELP AB ?LODBOB PLJ ?BPH CQFDBP ELP LP 5F E>O LSBOQ>DBQ PJd Jȼ Od MOL ARHQFLKPILH>IBO PLJ SF BO F D>KD JBA >Q D OB QFI SLOBP ERP 5F BO F GB?IFHHBQ FKAOBQQBQ QFI HROPFPQBO LD SF RASFABO I ?BKAB LSBO AB K PQB JdKBABO HQRBIQ BO SF >KP>QQB LD PH>I RASFABP QFI >KP>QQB

#EJA KLC=RAN #R FKADdO F BQ QB>J JBA >KAOB FKPQORHQ OBO #R LMHS>IF @BOBO HROPFPQBO C>DIFDQ QFI >Q AOFSB HLKCBOBK@B@BKQOBQ JBA ES>A ABQ FKAB? OBO >C HLLOAFKBOFKD PBOSF@B LD CLOMIBGKFKD 2>JJBK JBA AFKB HLIIBD>BO AB KB OBO LD LOD>KFPBOBO AR A>DIFDA>DBK PBQ F CLOELIA QFI BK JBQLAFPH QFID>KD LSBOCLO HROPFPQBOKB PdIBABP >Q ( RALSBO ABK C>DIFDB LMHS>IF @BOFKD LDPd ?FAO>DBO QFI LMHS>IF @BOFKD >C AB MBOPLKIFDB LD PL@F>IB HLJMBQBK@BO #R CLOBPQdO ABQ FKAFSFARBIIB HLKQ>HQ CLOI ? CLO HROPFPQBOKB #R RAC OBO >AJFKFPQO>QFSB LMD>SBO CLO?RKABQ JBA ABQ FKAFSFARBIIB HLK Q>HQCLOI ? #R ?FAO>DBO QFI ABQ HLKPQORHQFSB P>J>O?BGAB JBA )L?@BKQOBQ LJHOFKD AB EBKSFPQB HROPFPQBO #R E>O P>J>O?BGAB JBA AB SOFDB PL@F>IOdADFSBOB LD QB>JP F /OLARHQF LKP>H>ABJFBQ

#> HLKCBOBK@B@BKQOBQ BO BQ KVQ QFIQ>D Ed?BO SF >Q AR E>O J>PPBO >C FAfBO BKBODF AOFSB P>J>O?BGAPBSKB LD PQFI

#EJ LNK H #R E>O BK PL@F>IC>DIFD ?>DDORKA #R BO EROQFD BCCBHQFS LD I OBKBJ ES>A >KDdO >AJFKFPQO>QFSB PVPQBJBO #R ?O KABO CLO ABQ PL@F>IM A>DLDF PHB >O?BGAB JBA HROPFPQBOKB #R CLOPQdO LD JBPQOBO >KBOHBKABI PBKP HRKPQ LD P>JQFAFD E>O AR JLA Md LD JBQLABO QFI >Q HLKCOLKQBOB HROPFPQBOKB JBA AB CLOELIA PLJ H>K S OB S>KPHBIFDB >Q ?BO OB JBK BO K ASBKAFDB CLO >Q HLJJB SFABOB

JO CJEJCOBNEOP 3FOPA>D ABK KLSBJ?BO HI #BO SFI S OB >KP QQBIPBPP>JQ>IBO F RDB 3FIQO ABIPB PK>OBPQ LD PBKBPQ ABK G>KR>O

+ J KC =JO PPAHOAOBKNDKH@ 2QFIIFKDBK BO Md QFJBO RDBKQIFDQ K P QQBIPB PHBO BCQBO D IABKAB LSBOBKP HLJPQ P>JQ BCQBO MOFK@FMMBOKB F -V + K 8@ANHECANA KLHUOJEJCAN %dP SBA EBKSBKABIPB QFI %>DIFD IBABO 2QFKB 'GLOQPE G 'BFK Md QBIBCLK BIIBO AJFKFPQO>QFS IBABO )>@L? 1BDBI , IIBO Md JO CJEJC KP DKFKD JOH MOLARHQFLKP>H>ABJFBQ PBKABP JBA OBIBS>KQB LMIVPKFKDBO QFI % %OBABOFHP?BOD /OLARHQFLKP>H>ABJF %FKPBKPSBG P>I %OBABOFHP?BOD $ J>FI MOLARHQFLKP>H>ABJFBQ COBABOFHP?BOD AH

%OBABOFHP?BOD *LJJRKB KPHBO >Q COBJJB IFDBPQFIIFKDBK LD LMCLOAOBO ABOCLO >IIB HS>IF @BOBAB QFI >Q P DB R>KPBQ >IABO H K OBIFDFLK E>KAF@>M BIIBO BQKFPH ?>DDORKA 5F BO HK>M JBA>O?BGABOB ABO ?BQGBKBO @> ?LODBOB F %OBABOFHP?BOD *LJJRKB CO> SRDDB QFI DO>S ,BOB BKA >O?BGABO AFOBHQB JBA ? OK RKDB SLHPKB LD IAOB Md HLJJRKBKP FKPQFQRQFLKBO KLDIB A DKBQ ORKAQ LD @> >O?BGABO F >AJFKFPQO>QFLKBK

"#


) &AMILIEAMBULATORIET VED (VIDOVRE (OSPITAL OG 2IGSHOSPITALET ER EN STILLING SOM SOCIALRĂ?DGIVER TIMER UGENTLIGT LEDIG PR 3TILLINGEN OPSLĂ?S SOM LED I EN OPNORMERING I FORBINDELSE MED EN MINISTERIEL BEVILLING TIL ETABLERING AF FAMILIEAMBULATORIER PĂ? LANDSPLAN Ă?T I HVER AF DE REGIONER EFTER SAMME INTERVENTIONSMODEL SOM I &AMILIEAMBULATORIET PĂ? (VIDOVRE (OSPITAL OG 2IGSHOSPITALET &AMILIEAMBULATORIET ARBEJDER TVÂ?RFAGLIGT MED GRAVIDE OG SMĂ?BÂ’RNSFAMILIER MED RUSMIDDELPROBLEMER FOREBYGGELSE BEHANDLING FORSKNING OG FORMIDLING 0ERSONALEGRUPPEN BESTĂ?R AF LÂ?GER JORDEMÂ’DRE PSYKOLOGER SOCIALRĂ?DGIVER OG SEKRETÂ?RER !RBEJDET FOREGĂ?R I &AMILIEAMBULATORIET FÂ’DEAFDELING NEONATALAFDELING OG BÂ’RNEAFDELING PĂ? DE HOSPITALER &AMILIEAMBULATORIET ARBEJDER OG SAMARBEJDER PĂ? TVÂ?RS AF FAGGRÂ?NSER AFDELINGSGRÂ?NSER OG SEKTORGRÂ?NSER !RBEJDET ER PROCES OG HELHEDSORIENTERET &AMILIEAMBULATORIET HAR ET OMFATTENDE OG FORMALISERET SAMARBEJDE MED MANGE FAGPERSONER OG INSTANSER I DEN PRIMÂ?RE SOCIAL OG SUNDHEDSSEKTOR OG I HOSPITALSSEKTOREN !RBEJDET OMFATTER EN DEL AKUTARBEJDE HVORFOR DET ER NÂ’DVENDIGT AT ANSÂ’GEREN ER FLEKSIBEL !RBEJDET OMFATTER TILLIGE EN DEL TVÂ?RFAGLIG OG TVÂ?RSEKTORIEL UNDERVISNING OG ANDRE FORMIDLINGSOPGAVER SAMT PROJEKT OG UDVIKLINGSORIENTERET ARBEJDE $ET ER NÂ’DVENDIGT MED ET GRUNDIGT KENDSKAB TIL OG ERFARING MED SĂ?VEL BÂ’RNS UDVIKLING OG BEHOV SAMT MED VOKSNE MED ALVORLIGE PSYKOSOCIALE PROBLEMER %RFARING MED TVÂ?RFAGLIGT OG TVÂ?RSEKTORIELT SAMARBEJDE ER LIGELEDES NÂ’DVENDIGT Vi kan tilbyde: s ET GODT OG INSPIRERENDE ARBEJDSMILJÂ’ s PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING s TÂ?T TEAMARBEJDE s EN TRAVL OG UDFORDRENDE HVERDAG s SUPERVISION s STRUKTURERET INTRODUKTION 9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN FĂ?S VED HENVENDELSE TIL SOCIALRĂ?DGIVER $ORTHE +EMP TLF ELLER OVERLÂ?GE -AY /LOFSSON TLF ,Â’N OG ANSÂ?TTELSESVILKĂ?R I HENHOLD TIL OVERENSKOMST HERUNDER PRINCIPPERNE OM .Y ,Â’N !NSÂ’GNING MÂ?RKES 3OCIALRĂ?DGIVER OG STILES TIL OVERLÂ?GE -AY /LOFSSON &AMILIEAMBULATORIET (VIDOVRE (OSPITAL ÂŒSTVEJ 0AV (VIDOVRE ELLER PR MAIL FAMILIEAMBULATORIET HVH REGIONH DK !NSÂ’GNINGSFRIST ER DEN NOVEMBER KL

SocialrĂĽdgiver/socialformidler til Vordingborg Kommune

! '

SocialrĂĽdgiver

) AFDELINGEN "Â’RN OG 5NGE I 6ORDINGBORG +OMMUNE SÂ’GER VI EN NY KOLLEGA TIL EN TIMERS STILLING TIL ANSÂ?TTELSE PR JANUAR ELLER SNAREST DEREFTER $U FĂ?R PLADS I TEAM (ANDICAP OMRĂ?DET PrimĂŚre arbejdsopgaver: s 2Ă?DGIVE OG VEJLEDE FAMILIER MED HANDICAPPEDE BÂ’RN OG UNGE FRA Ă?R s 5DFÂ’RE SOCIALFAGLIGT ARBEJDE IHT 3ERVICELOVENS ee OG s 5DARBEJDE SOCIALFAGLIGE UNDERSÂ’GELSE IHT 3ERVICELOVENS e s )VÂ?RKSÂ?TTE FORANSTALTNINGER IHT 3ERVICELOVENS e s )NDGĂ? I TVÂ?RFAGLIGE SAMARBEJDSRELATIONER OG SIKRE EN SAMMENHÂ?NGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS OVER FOR FAMILIERNE Vi ønsker: s $ET VIL VÂ?RE EN FORDEL HVIS DU HAR ERFARING FRA OMRĂ?DET OG KAN BEVARE OVERBLIKKET I PRESSEDE SITUATIONER s $U SKAL KUNNE LIDE AT ARBEJDE MED FAMILIER MED HANDICAPPEDE BÂ’RN UNGE Vi tilbyder: s %T AFVEKSLENDE OG UDADVENDT JOB MED GODE UDVIKLINGSMULIGHEDER s %T ARBEJDSMILJÂ’ PRÂ?GET AF EN FRI Ă?BEN OG UHÂ’JTIDELIG OMGANGSFORM s 6ORDINGBORG +OMMUNE HAR BESLUTTET AT DELTAGE I $5"5 PROJEKTET OG DER VIL BLIVE AF HOLDT KURSUS I )#3 METODEN FOR IMPLEMENTERING AF DENNE Aflønning: ,Â’N OG ANSÂ?TTELSESVILKĂ?R EFTER GÂ?LDENDE OVERENSKOMST OG PRINCIPPERNE I .Y ,Â’N 9DERLIGERE OPLYSNINGER OM STILLINGEN KAN SKE TIL AFDELINGSLEDER 0ALLE "UKHAVE PĂ? TLF ELLER KOORDINATOR !RNE 4ASTESEN PĂ? TLF OG I Â’VRIGT PĂ? WWW VORDINGBORG DK Send os din ansøgning med kopier af eksamensbeviser, anbefalinger og referencer til: 6ORDINGBORG +OMMUNE 6ALDEMARSGADE 6ORDINGBORG ATT -ARIANNE -IKKELSEN ELLER PĂ? MAIL TIL MAMI VORDINGBORG DK Ansøgningsfrist: !NSÂ?TTELSESSAMTALER FORVENTES AFHOLDT I UGE

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Hvidovre Hospital Familieambulatoriet

VORDINGBORG KOMMUNE

Socialrüdgivere eller socialformidlere TIL UDFORDRENDE OG SPÆNDENDE JOB I SYGEDAGPENGETEAMET, FREDENSBORG JOBCENTER

Vi søger to nye kolleger med godt humør til et udfordrende og spÌndende job i et team, der er normeret til 11 sagsbehandlere og 1 teamleder.

PERSONLIGT ENGAGEMENT er den allerbedste drivkraft. Er du samtidig üben af natur, vil du hurtigt føle dig godt tilpas i teamet. Er du ny i faget, lÌrer vi dig op.

Du vil fĂĽ en overskuelig sagsstamme og blive en del af et godt team med hjĂŚlpsomme og kompetente kolleger.

Du vil fĂĽ en arbejdsplads i rivende udvikling pĂĽ tvĂŚrs i organisationen, fokus pĂĽ trivsel, dejlige lyse lokaler, en beliggenhed ca. 30 min. fra København Nørreport, super kantine med billige priser, ďŹ ne medarbejdertilbud, herunder kommende gratis sundhedsforsikring.

HVORFOR UDFORDRENDE? Du fĂĽr brug for dit talent. Du skal hver eneste gang sĂŚtte dig ind i en ny situation, og hver eneste gang hĂĽndtere samspillet mellem proces og resultat – med det mĂĽl for øje, at borgeren ved en tidlig indsats bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammen med borgeren arbejder du mĂĽlrettet og ivĂŚrksĂŚtter nødvendige tiltag. Jo større engagement vi kan smitte med, des større chance er der for, at det lykkes. HVORFOR SPÆNDENDE? Du fĂĽr kontakt med mennesker fra alle sociale lag og med hver sin unikke problemstilling. Du fĂĽr en bred ade af sĂĽvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

SE MERE PĂ… FREDENSBORG.DK Du er ogsĂĽ velkommen til at kontakte teamleder Susanne Rasmussen pĂĽ 7256 5558 / 2552 8949 eller rĂĽdgiver Mia Kofoed 7256 5581. Lyder jobbet som en som en passende mundfuld, vil vi glĂŚde os rigtigt meget til at fĂĽ din ansøgning. Send den inden den 19. november 2008 til sra@fredensborg.dk eller til Jobcenter Fredensborg, att. Susanne Rasmussen, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 48. Lønnen er efter overenskomst.

WWW.FREDENSBORG.DK

"$


Socialpolitisk Forening skal have ny landssekretĂŚr %R DET DIG DER SKAL HAVE ET UDFORDRENDE OG UDVIKLENDE MEN OGSĂ? KRÂ?VENDE JOB SOM LANDSSEKRETÂ?R I 3OCIALPOLITISK &ORENING FRA JANUAR

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

! '

3Ă? LÂ?S MERE OG SE ANSÂ’GNINGSVILKĂ?R PĂ? www.socialpolitisk-forening.dk.

B^RXP[UPV[XV \TSPaQTYSTa cX[ P[Z^W^[SPVQTWP]S[X]VT] _z <XbQadVbRT]cTa ½ "& cX\Ta dVT]c[XVc

Børnekonsulent

HSTa[XVTaT ^_[hb]X]VTa ^\ bcX[[X]VT]b X]SW^[S Uzb _z) fff \XbQadVbRT]caTc SZ CX[caÂŹST[bT) b]PaTbc \d[XVc T[[Ta bT]Tbc ST] YP]dPa ! ( 0]b­V]X]VbUaXbc) <P]SPV ST] & ]^eT\QTa ! ' <aZ P]b­V]X]V ÂżB^RXP[UPV[XV \TSPaQTYSTa cX[ P[Z^W^[SPVQTWP]S[X]VĂ€ BT]S SX] P]]^]RT cX[ <XbQadVbRT]caTc 8]VT\P]]beTY !! #! B[PVT[bT

Børnekonsulent søges til Børne- og Familierüdgivningen 37 t/uge. Er du socialrüdgiver-/formidler med efteruddannelse og har lyst til at arbejde med at støtte sagsbehandlerne i deres funktion samt udvikle det børnesociale omrüde fagligt, sü søg senest 19. november med morgenposten. LÌs jobannoncen pü herlev.dk eller ring pü 4452 5516.

ETS P[[T P]bÂŹccT[bTa X B[PVT[bT :^\\d]T bZP[ U^aT[XVVT bcaPUUTPccTbc

b[PVT[bT SZ

SocialrĂĽdgiver/Jobkonsulent

Â?iĂ€iĂŠ}Âœ`iĂŠ Ă•`vÂœĂ€`Ă€ÂˆÂ˜}iĂ€ 9 9ʇÊ/ , ĂŠ " 1

,F`}ÂˆĂ›Â˜ÂˆÂ˜}ĂƒViÂ˜ĂŒiĂ€iĂŒĂŠĂƒŠ}iĂ€ ĂŒĂ€iĂŠĂƒ>}ĂƒLiÂ…>˜`Â?iĂ€iĂŠ ĂŒÂˆÂ?ĂŠÂ…i˜…œÂ?`ĂƒĂ›ÂˆĂƒĂŠÂ…>˜`ˆV>ÂŤĂŒi>“iĂŒĂŠÂœ}ĂŠLŠĂ€Â˜i‡v>“ˆÂ?ˆiĂŠĂŒi>“iĂŒ Vi kan tilbyde en stilling i en dynamisk organisation med mange spĂŚndende og udfordrende opgaver. UĂŠ ĂŠ/ÂœĂŠ-ÂœVˆ>Â?Ă€F`}ÂˆĂ›iĂ€iĂ‰ĂƒÂœVˆ>Â?vÂœĂ€Â“Âˆ`Â?iĂ€iĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠLŠĂ€Â˜iÂ…>˜`ˆV>‡ teamet. Børne- og familierĂĽdgivningen søger en sagsbehandler ĂĄ 37 timer ugentligt til børnehandicapgruppen. UĂŠ ĂŠ Â˜ĂŠ-ÂœVˆ>Â?Ă€F`}ÂˆĂ›iĂ€Ă‰ĂƒÂœVˆ>Â?vÂœĂ€Â“Âˆ`Â?iĂ€ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠLŠĂ€Â˜iÂ‡ĂŠÂœ}ĂŠ v>“ˆÂ?ˆiĂŠÂœÂ“Ă€F`iĂŒ°ĂŠBørne- familierĂĽdgivningen søger en sagsbehandler - 37 timer ugentligt til børne- familiesagerne. Stillingsopslag med uddybende beskrivelse af stillingerne ďŹ nder du pĂĽ Lyngby-TaarbĂŚk kommunes hjemmeside www.ltk.dk. Du er ogsĂĽ velkommen til at rette henvendelse til Socialfaglig leder Anne-Mette Henriksen pĂĽ mail ash@ltk.dk eller tlf. 45 97 34 78 – eller Konsulent Hanne Christensen pĂĽ mail hch@ltk.dk eller tlf. 45 97 34 10.

til Vestegnen Erhvervscenter I forbindelse med at en socialrüdgiver/jobkonsulent har valgt at søge nye udfordringer, søger Vestegnens Erhvervscenter en jobkonsulent pü 30 - 37 timer. Opgaven bestür i at hjÌlpe med at finde fleksjob og rüdighedsvurdere ift. et fleksjob. Der er udlagt myndighedsopgaver i jobbet. Vestegnens Erhvervscenter er aktuelt i en fusionsproces. Vi forventer, at du vil indgü i og vÌre med til at udvikle tilbuddene i denne spÌndende proces. Du skal derfor vÌre indstillet pü, at der vil kunne ske Ìndringer i arbejdsopgaverne. Se hele opslaget pü www.vestegnens.dk Ansøgningsfrist: 17. november 2008 AnsÌttelsessamtalerne afholdes 26. november 2008 Yderlige oplysninger füs ved henvendelse til stedfortrÌder Hanne Nielsen pü tlf. 4328 3920. Yderligere information om Vestegnens Erhvervscenter kan findes pü www.vestegnens.dk Kommunen har en generel politik om, at straffeattest skal forevises i forbindelse med nyansÌttelse.

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes til Â˜ĂƒŠ}˜ˆ˜}ĂƒvĂ€ÂˆĂƒĂŒ den 19. november 2008. AnsĂŚttelsessamtalerne forventes afholdt i uge 48.

www.ltk.dk

"%

...her ďŹ nder du ere jobtilbud. NĂĽr du søger job hos os, fĂĽr du faglige udfordringer med mulighed for at udnytte din uddannelse og dine evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.

BRĂ˜NDBY KOMMUNE Vestegnens Erhvervscenter Knudslundvej 33, 2605 Brøndby Att. Per Møller - eller pr. mail vestegnens@brondby.dk


! '

VORDINGBORG KOMMUNE

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BC

Koordinator til Vordingborg Kommunes indsats over for unges brug af rusmidler Vil du være med i etableringen af en helt ny forebyggelsesindsats på ungeområdet? Brænder du for dialogen med unge – og for at samle flere forskellige sektorer og faggrupper om et fælles mål? Trives du med både faglige opgaver og administration? -ÍSKE ER DU DEN DYNAMISKE OG KOMPETENTE MEDARBEJDER DER SKAL KOORDINERE 6ORDINGBORG +OMMUNES RUSMIDDELFOREBYGGELSE 6I S GER EN MEDARBEJDER DER KAN V RE MED TIL AT UDVIKLE KOMMUNENS FOREBYGGELSESINDSATS OVER FOR UNGES BRUG AF RUSMIDLER $ER VIL V RE TALE OM ET KOMPLEKST ARBEJDSFELT MED MANGE AKT RER OG SAMARBEJDSPARTNERE UNGE FOR LDRE GRUNDSKOLER UNGDOMSUDDANNELSER SAGSBEHANDLER POLITI RESTAURATIONSLIV M FL )NDSATSEN SKAL ERSTATTE TIDLIGERE TILBUD I AMTSLIGT REGI

s $OKUMENTERET ERFARING MED UNGES PSYKO SOCIALE PROBLEMSTILLINGER n OG GERNE EFTERUDDANNELSE PÍ RUSMIDDEL OG ELLER FAMILIEBEHANDLINGSOMRÍDET s !DMINISTRATIV ERFARING F EKS PROJEKTLEDELSE VIL V RE EN FORDEL s 3T RKE KOMPETENCER I FORHOLD TIL AT SKABE RELATIONER ER EN N DVENDIGHED

$ET KOMMENDE FOREBYGGELSESTILBUD DU VIL BLIVE EN DEL AF INVOLVERER MEDARBEJDERE FRA FAMILIE P DAGOGIK OG SUNDHEDSOMRÍDET MEN VIL ORGANISATORISK V RE FORANKRET I KOMMUNENS MISBRUGSCENTER

Herudover vil vi lægge vægt på: s $IN EVNE OG LYST TIL AT INDGÍ I EN FORPLIGTENDE OG LIGEV RDIG DIALOG MED UNGE OG DERES FOR LDRE s $IT KENDSKAB TIL RUSMIDLER ALKOHOL OG DISSES SKADEvirkninger s 'ODE FORMIDLINGSEVNER n MUNDTLIGT OG SKRIFTLIGT n TIL SÍVEL UNGE OG FOR LDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE OG POLITIKERE s !T DU ER UDADVENDT DYNAMISK OG INITIATIVRIG OG ARBEJDER MÍLRETTET OG SELVST NDIGT s !T DU HAR OVERBLIK OG KAN ARBEJDE TV RFAGLIGT OG HELHEDSORIENTERET s !T DU KAN SAMLE MANGE FORSKELLIGE AKT RER OM F LLES MÍL OG SE L SNINGER FREM FOR BARRIERER

+ERNEN I INDSATSEN VIL V RE ET RÍDGIVENDE TEAM BESTÍENDE AF DIG MISBRUGSCENTRETS UNGEKONSULENT OG EN 330 MEDARBEJDER DER ALLEREDE NU FUNGERER SOM UNGERÍDGIVER VED 6ORDINGBORG 5DDANNELSESCENTER *ERES TEAM VIL PÍ L NGERE SIGT S GES PLACERET I EN SEPARAT FYSISK ENHED ADSKILT FRA BEHANDLINGEN AF VOKSNE misbrugere. Om stillingen: $INE OPGAVEOMRÍDER FORDELER SIG I TO SPOR n ET FAGLIGT OG ET ADMINISTRATIVT Fagligt: s $U BIDRAGER AKTIVT TIL RÍDGIVNING AF UNGE OG FOR LDRE s $U FUNGERER SAMMEN MED DET VRIGE TEAM SOM KONSULENT I FORHOLD TIL UDDANNELSESINSTITUTIONER SAGSBEHANDLERE M V VED UDDANNELSESINSTITUTIONERNE SKAL TEAMET F RST OG FREMMEST KL DE L RERNE PÍ TIL SELV AT FORESTÍ UNDERVISNING PÍ MISBRUGSOMRÍDET Administrativt: s 0LANL GNING OG UDVIKLING AF INDSATSEN I SAMARBEJDE MED TEAMET s 3IKRE REGELM SSIG DIALOG MELLEM INVOLVEREDE SEKTORER AKT RER s 3IKRE FORMIDLING OG AFRAPPORTERING I FORHOLD TIL NATIONALE FORA OG DET POLITISKE NIVEAU s , BENDE DOKUMENTATION OG EVALUERING AF INDSATSEN

Løn- og ansættelsesvilkår: 3TILLINGEN NSKES BESAT PR JANUAR !RBEJDSTIDEN ER TIMER UGENTLIGT , NNEN FASTS TTES EFTER gældende overenskomst. 9DERLIGERE OPLYSNINGER FÍS VED HENVENDELSE TIL CENTERLEDER +AJ "ENGTSEN KABE VORDINGBORG DK ELLER PROJEKTLEDER $ORRIT 'UTTMAN DOGUT VORDINGBORG DK !NS GNING MED BILAG SKAL V RE OS I H NDE SENEST ONSDAG D NOVEMBER KL OG STILES TIL CENTERLEDER +AJ "ENGTSEN 6ORDINGBORG +OMMUNES -ISBRUGSCENTER 6ALDEMARSTORVET SAL 6ORdingborg. !NS TTELSESSAMTALER AFHOLDES MANDAG D NOVEMBER

Kvalifikationer: s 2ELEVANT GRUNDUDDANNELSE F EKS SOCIALRÍDGIVER SOCIALP DAGOG ELLER L RER

"&


Parkinsonforeningen søger socialrüdgiver ! '

0ARKINSONFORENINGEN SÂ’GER EN SOCIALRĂ?DGIVER DER KAN VARETAGE TELEFONRĂ?DGIVNINGEN AF VORE MEDLEMMER MED 0ARKINSONS SYGDOM PĂ?RÂ’RENDE FAGFOLK MV I CA TIMER OM UGEN FRA

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC BH3

(AR DU INTERESSE FOR AT ARBEJDE INDEN FOR HANDICAPOMRĂ?DET FOR VOKSNE OG DET SOCIALRETLIGE FELT KAN VI TILBYDE ET UDVIKLENDE JOB I ET UHÂ’JTIDELIGT ARBEJDSMILJÂ’ 3E HELE STILLINGSOPSLAGET PĂ? 0ARKINSONFORENINGENS HJEMMESIDE WWW PARKINSON DK $U KAN FĂ? YDERLIGERE OPLYSNINGER OM STILLINGEN VED KONTAKT TIL SOCIALRĂ?DGIVER ,ENE 0OULSEN PĂ? TLF !NSÂ’GNINGSFRIST NOVEMBER Parkinsonforeningen har ca. 7000 medlemmer, og foreningens formĂĽl er at bekĂŚmpe Parkinsons sygdom og at sikre optimale livsvilkĂĽr, ligevĂŚrdighed og selvbestemmelse for de sygdomsramte og deres familier.

SocialrĂĽdgiver

REVALIDERINGSKONSULENT til Den specialiserede Revalideringsindsats Revalideringsteamet har en ledig stilling som revalideringskonsulent pü 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat fra 1. november 2008 eller snarest muligt. Teamet bestür af revalideringskonsulenter, virksomhedskonsulent, vÌrkstedsleder, psykolog, lÌge og ergoterapeut. Teamets mülgruppe er sygedagpengemodtagere og kontanthjÌlpsmodtagere med betydelige fysiske, psykiske og sociale barrierer i forhold til arbejdsmarkedet, som er fundet omfattet af revalideringsbestemmelserne. Engagement, faglighed og foranderlighed Vi vÌgter faglighed og tvÌrfaglighed højt og betragter samarbejdet i teamet som en forudsÌtning for at kunne servicere de henviste borgere og som en kilde til faglig og personlig udvikling. Vi forudsÌtter, at du arbejder selvstÌndigt, har overblik og er fagligt funderet, samt har social forstüelse og kommunikationsevne süvel mundtligt som skriftligt. Metodisk tÌnker vi processuelt, og vores succeskriterium er at tilrettelÌgge og etablere et forløb, som giver büde bestiller og borger en indsigt, der giver grundlag for at kunne trÌffe et valg. Kort sagt er vi et team, som arbejder med udgangspunkt i engagement, faglighed og foranderlighed. Revalideringskonsulent Vi forventer, at du er uddannet og har erfaring som socialrüdgiver/anden faglig baggrund med tilsvarende kvalifikationer. Mere information Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for Den specialiserede Revalideringsindsats Lotte Attrup, tlf. 72 53 71 02, e-mail llar@faaborgmidtfyn.dk. AnsÌttelse Løn- og ansÌttelsesvilkür sker ved forhandling med udgangspunkt i gÌldende overenskomst og aftale om Ny løn. Ansøgning sendes til: Jobcenter Faaborg-Midtfyn, Bygmestervej 23 A, 1., 5750 Ringe, att. Birgitte Andersen, eller pr. mail: bian@faaborgmidtfyn.dk. Ansøgningsfrist: Mandag den 17. november 2008 kl. 12.00. AnsÌttelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 25. november 2008.

En nyoprettet stilling som socialrĂĽdgiver ved UNGDOMSHJEMMET v3EDEN %NGGĂ?RDv VED /DENSE Â’NSKES BESAT FRA JANUAR (ENT HELE STILLINGSBESKRIVELSEN PĂ? WWW SEDEN ENGGAARD DK 5NGDOMSHJEMMET 3EDEN %NGGĂ?RD ER TILKNYTTET FORENINGEN Ungdommens Vel

Paraplyen i Varde søger faglig opsøgende medarbejder til isolerede alkoholmisbrugere Vejle Kommune, Voksenservice, SĂ˜GER RĂ…DGIVERE ) (ANDICAPAFDELINGEN OG I 3OCIALAFDELINGEN MISBRUG HAR VI LEDIGE STILLINGER SOM SOCIALRĂ?DGIVER FORMIDLER PĂ? FULD TID 6IL DU VÂ?RE VORES NYE KOLLEGA LĂŚs mere pĂĽ www.vejle.dk

0R ELLER EFTER AFTALE SÂ’GES TIMERS FAGLIG MEDARBEJDER SOM STÂ’TTE OG KONTAKTPERSON FOR ISOLEREDE ALKOHOLMISBRUGERE MED UDGANGSPUNKT FRA DEN SOCIALE #AFE 0ARAPLYEN 3E I Â’VRIGT PĂ? WWW PARAPLYEN VARDE DK !NSÂ’GNINGSFRIST DEN NOVEMBER KL 3AMTALER VIL FINDE STED DEN NOVEMBER !NSÂ’GNING BILAGT RELEVANT DOKUMENTATION FREMSENDES TIL Paraplyen .Â’RREGADE 6ARDE

"'


) FORBINDELSE MED OPNORMERING AF VORES SPECIALRĂ?DGIVERGRUPPE SÂ’GES EN SAGSBEHANDLER TIMER UGENTLIGT MED ANSÂ?TTELSE FRA !NSÂ’GNINGSFRIST 3AMTALER I UGE 3E ANNONCEN I SIN FULDE LÂ?NGDE PĂ? WWW SKANDERBORG DK Skanderborg Kommune !DELGADE 3KANDERBORG

! ' BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] =>A3

Sagsbehandler i Fagsekretariat for Handicap og socialpsykiatri, Skanderborg Kommune

Leder af socialrĂĽdgiveromrĂĽdet for udsatte børn og unge og Leder af socialrĂĽdgiveromrĂĽdet for handicappede børn og unge "RÂ?NDER DU FOR LEDELSE OG FOR AT KVALIFICERE MYNDIGHEDSARBEJDET VEDRÂ’RENDE BÂ’RN OG UNGE OG DERES FAMILIER %R DU GOD TIL AT ORIENTERE DIG I LOVGIVNINGSMÂ?SSIGE RAMMER OG REGLER n OG KAN DU LIDE AT OPTIMERE DE ADMINISTRATIVE SAGSGANGE OG PROCEDURER 3Ă? ER DET MĂ?SKE DIG DER SKAL BYDE IND PĂ? Ă?N AF DE TO LEDERSTILLINGER FOR VORES ENGAGEREDE OG KOMPETENTE SOCIALRĂ?DGIVERE I 3YDDJURS +OMMUNE ,Â?S DET FULDE STILLINGSOPSLAG PĂ? WWW SYDDJURS DK !NSÂ’GNINGSFRIST DEN NOVEMBER

4a Sd _z U^aZP]c \TS dSeXZ[X]VT]. 4] V^S PaQTYSb_[PSb WPa T] V^S _[P] U^a Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]V ;ÂŹb \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ _Tab^]P[T_^[XcXZ

Syddjurs Kommune har ca. 41.000 indbyggere, og organisationen har i alt ca. 3.200 fastansatte medarbejdere. Kommunen ligger i et omrĂĽde med en unik natur og kulturarv. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fĂŚlles ansvar for kommunens udvikling. VĂŚrdierne ĂĽbenhed, udvikling, respekt og kvalitet skal prĂŚge hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere. (OVEDGADEN s 2Â’NDE 4LF SYDDJURS SYDDJURS DK s WWW SYDDJURS DK

Leder af Familiebehandlingen Ikast-Brande Kommunes Familiebehandling søger en ny daglig leder, som brĂŚnder for kvalificering og udvikling af metoder i familiebaserede indsatser. Stillingen indbefatter ledelse af 9 kompetente medarbejdere samt behandlingsarbejde. Familiebehandlingen har til huse i en villa i Ikast. Huset er velindrettet og udstyret med moderne udstyr til DVD optagelser, anvendelse af reflekterende teams, direkte supervision m.v. Annoncens fulde ordlyd kan du lĂŚse pĂĽ www.ikast-brande.dk Ansøgningsfrist: 20.november 2008 Ikast-Brande Kommune har ca. 40.000 indbyggere. Vores sammenhĂŚngende Børne- og Ungepolitik er det grundlag, vi pĂĽ børne- og familieomrĂĽdet arbejder ud fra. Uddrag: â€?Ikast-Brande Kommune har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bĂŚrende fĂŚllesskab, der skal styrkes som sĂĽdan. Barnets velfĂŚrd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn.â€?

lĂŚs mere pĂĽ

www.ikast-brande.dk "(


! ' BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] =>A3

S O C I A L R Ă… D G I V E R / - F O R M I D L E R Til Børne- og Familieafdelingen. Er du uddannet socialrĂĽdgiver eller socialformidler og har du mod pĂĽ nye udfordringer? SĂĽ se her. I Vesthimmerlands Kommune har vi valgt at styrke indsatsen over for børn og unge. Vi fĂĽr derfor brug for Ă€HUH VDJVEHKDQGOHUH WLO YRUHV %ÂĄUQH RJ )DPLOLHDIGHOLQJ Kunne du tĂŚnke dig at blive en del af holdet? Børneog Familieafdelingen, der har til huse i Administrationsbygningen i Løgstør, er en del af BeskĂŚftigelses- og Socialforvaltningen. Vi er 16 rĂĽdgivere og 5 administrative medarbejdere. Vi kan tilbyde dig en spĂŚndende og udviklingsorienteret arbejdsplads med faglige og personlige udviklingsmuligheder og gode, dygtige og hjĂŚlpsomme kollegaer. Som sagsbehandler i Vesthimmerlands Kommune vil du blive tildelt en høj grad af selvstĂŚndig kompetence ud fra den overbevisning, at udfordringer bedst varetages, der KYRU GH ÂżQGHV 'X YLO EOLYH HQ GHO DI HW WY UIDJOLJW WHDP med mulighed for faglig sparring, supervision og vidensGHOLQJ 'X Pn PHJHW JHUQH KDYH HUIDULQJ IUD DUEHMGHW med børn og unge, men det er ingen betingelse. Vi KM OSHU JHUQH PHG DW RSNYDOLÂżFHUH GLJ Vi forventer, at du er robust, humørfyldt og brĂŚnder for at gøre en forskel i forhold til at arbejde med børn og unge. Synes du ovenstĂĽende lyder interessant, hører vi gerne fra dig. Løn- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr AnsĂŚttelse i henhold til gĂŚldende overenskomst. Stillingerne er omfattet af Ny Løn og normeret til 37 timer/uge. Yderligere oplysninger .DQ GX ÂżQGH Sn ZZZ YHVWKLPPHUODQG GN HOOHU YHG henvendelse til afdelingschef Kirsten Mørck, pĂĽ tlf. 9966 7733. 'X VNDO VHQGH GLQ DQVÂĄJQLQJ RJ &9 WLO 9HVWKLPPHUODQGV Kommune, Socialafdelingen, Postboks 55, 9670 Løgstør, mrk: â€?RĂĽdgiver Børne- og Familieafdelingenâ€?. Eller pr. mail: maj@vesthimmerland.dk Frist: Tirsdag den 18. november kl. 12.00. AnsĂŚttelsessamtaler forventes afholdt i uge 48.

#

T O

T I L S Y N S K O N S U L E N T E R

Til Godkendelses- og Tilsynsafdelingen (GOT). TiltrĂŚdelse snarest muligt. GOT, der er en del af BeskĂŚftigelses- og Socialforvaltningen, fører tilsyn med og giver vejledning til plejefamilier, opholdssteder og bo-tilbud. Afdelingen har desuden til opgave at godkende opholdssteder og bo-tilbud samt at rekruttere og uddanne plejefamilier. Afdelingen har et tĂŚt samarbejde med Børne- og Familieafdelingens rĂĽdgivere. Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads i spĂŚndende udvikling og et samarbejde med kollegaer med en stor viden inden IRU RPUnGHW 'HU HU WDOH RP HW PHJHW VHOYVW QGLJW MRE med en høj grad af frihed under ansvar og med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi forventer, at du kan tage initiativer, og at du er parat til at dele viden og erfaringer. Vi forventer desuden, at du har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner. Endelig er det en fordel, hvis du har erfaring med team-/ tvĂŚrfagligt samarbejde omkring fĂŚlles mĂĽl og visioner. Løn- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr AnsĂŚttelse i henhold til gĂŚldende overenskomst. Stillingerne er omfattet af Ny Løn. Stillingerne er normeret til henholdsvis 30 og 37 timer. Yderligere oplysninger .DQ GX ÂżQGH Sn ZZZ YHVWKLPPHUODQG GN HOOHU ved henvendelse til afdelingschef Kirsten Mørck, pĂĽ tlf. 9966 7733. 'X VNDO VHQGH GLQ DQVÂĄJQLQJ RJ &9 WLO 9HVWKLPPHUODQGV Kommune, Socialafdelingen, Postboks 55, 9670 Løgstør, mrk. â€?Tilsynsførende konsulentâ€?. Eller pĂĽ mail: maj@vesthimmerland.dk Frist: Tirsdag den 18. november kl. 12.00. AnsĂŚttelsessamtaler forventes afholdt i uge 48.

LĂŚs mere om stillingerne pĂĽ vesthimmerland.dk Vesthimmerlands Kommune vil tiltrĂŚkke, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere ved at vĂŚre kendt som en attraktiv og spĂŚndende arbejdsplads.


A:BK>< @DBBJC: =VcY^XVe" d\ ehn`^Vig^

HdX^Vag Y\^kZg$hdX^Va[dgb^YaZg

$ER ER TALE OM EN NY STILLING 6I HAR I FORVEJEN EN KONSULENT ANSAT Dine hovedopgaver vil være: s REKRUTTERING OG GODKENDELSE AF NYE AmASTNINGS OG PLEJEFAMILIER s AT MATCHE BARN OG FAMILIE s AT F RE TILSYN SAMT YDE RÍDGIVNING VEJLEDNING OG ST TTE I FAMILIERNE s AT S RGE FOR UDDANNELSE OG TEMADAGE SAMT NETV RKSGRUPPER s KONSULENTOPGAVER I FORHOLD TIL B RNESOCIALRÍDGIVERNE I ANBRINGELSESSAGER 6I ARBEJDER TIL STADIGHED MED UDVIKLING AF GODKENDELSES OG TILSYNSOPGAVEN SAMT H JNE FAGLIGHEDEN AF vDET GODE MATCHv SOM G R AT BARN OG ANBRINGELSESSTED PASSER SAMMEN ) SÍVEL DET GENERELLE SOM DET INDIVIDUELLE TILSYN V GTER VI BARNEPERSPEKTIVET H JT 6ORES TILSYN INDEHOLDER FIRE ASPEKTER , RING 5DVIKLING 3T TTE OG +ONTROL 6I FÍR L BENDE JURIDISK BISTAND OG SUPERVISION Vi forventer, at du: s ER UDDANNET SOCIALRÍDGIVER s HAR VIDEN OM B RN OG UNGE MED S RLIGE BEHOV s HAR ERFARING I ARBEJDET MED ANBRAGTE B RN s KAN HÍNDTERE DET FAGLIGE DILEMMA MELLEM KONTROL AF OG ST TTE TIL PLEJE AmASTNINGSFAMILIERNE s KAN TAGE INITIATIVER OG BRUGE DIN VIDEN I F LLES FAGLIG udvikling s ER mEKSIBEL OG KAN ARBEJDE SELVST NDIGT s HAR GOD SKRIFTLIG FORMULERINGSEVNE Vi tilbyder: s GODE KOLLEGER s mEKSIBEL ARBEJDSTID s ET JOB SOM DU HAR MULIGHED FOR AT PR GE OG UDVIKLE s FAGLIG UDVIKLING BL A GENNEM ET VELETABLERET TILSYNSNETværk &AGSEKRETARIATET FOR " RN OG 5NGE ER FYSISK PLACERET PÍ 3ERVICECENTER 'ALTEN 3 NDERGADE 'ALTEN Løn og ansættelse: 3TILLINGEN ER PÍ TIMER OG FORHANDLES I HENHOLD TIL G LDENDE OVERENSKOMST OG EFTER PRINCIPPERNE OM NY L N $ER MÍ PÍREGNES NOGEN K RSEL DER YDES VED K RSEL I EGEN BIL K RSELSGODTG RELSE EFTER STATENS TAKSTER 9DERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÍS HOS KONSULENT !NNE -ARIE "ERG TLF

7VghZahk^`Vg J\Zcia^\ VgWZ_Yhi^Y/ (, i^bZg EZg^dYZ/ 8V# &# [ZWgjVg '%%. " XV# &*# hZeiZbWZg '%%. Hi^aa^c\hcg#/ )'$%-

ughk^`Vg

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] =>A3

Skanderborg Kommune, Fagsekretariatet Børn og Unge søger pr. 1. januar 2009 en familieplejekonsulent 37 timer pr. uge

! '

HeZX^Va\gjeeZc h³\Zg ' k^`VgZg i^a kd`hZcdbg YZi#

J\Zcia^\ VgWZ_Yhi^Y/ &- &$' i^bZg I^aig²YZc/ & # _VcjVg '%%. ZaaZg hcVgZhi YZgZ[iZg d\ &' b cZ" YZg [gZb# 9Zi j\Zcia^\Z i^bZiVa Zg i^a [dg]VcYa^c\ bdY i^ahkVgZcYZ ²cYg^c\ ^ kVg^\]ZY V[ Vch²iiZahZc# Hi^aa^c\hcg#/ )($%@dciV`ieZghdc 6[YZa^c\haZYZg @Vg^c K# 8]g^hiZchZc! ia[# .+ +( &' %%! bV^a `Vg^c#kZ^aZ#X]g^hiZchZc5aZbk^\#Y`# A³c" d\ Vch²iiZahZhk^a` g A³c" d\ Vch²iiZahZh[dg]daY Z[iZg \²aYZcYZ dkZgZch`dbhi d\ eg^cX^e" eZgcZ db cn a³c# 6ch³\c^c\ 6ch³\c^c\ b²g`Zi hi^aa^c\hcjbbZg d\ `de^ V[ Yd`jbZciVi^dc [dg gZaZkVci jYYVccZahZ! WZh`²[i^\ZahZ bk# h`Va k²gZ dh ^ ]²cYZ hZcZhi YZc &.# cdkZbWZg '%%- e [³a\ZcYZ VYgZhhZ/ AZbk^\ @dbbjcZ =VcY^XVe Ehn`^Vig^ G Y]jh\VYZ ' ,+'% AZbk^\ A²h bZgZ db hi^aa^c\Zc e lll#aZbk^\#Y`#

!

!

Socialrådgiver %$"$( %# $ ,# &$ ' #$ % %$ !$" % ! #- ' # $+ $ % %$"$( %# $ ,# &$ ' #$ % %$ !$" % $$ !' # $ # $% # % # % # "- %$"$( %# $ & %!# & ! #- ' # $ "# *#% - # % & % % ! $ #' % ! # #& # & # $! $ # % % # *# # # % !# -# %'*# % $

+'# # $! #- # ' '*# % ( * " % % +$ &%% ! + $! "#! # $ $ ! % % % $! ( # ! $ # # !#$!# !# ! % $" % % # ! #$ % # ! # % % + ! $*%% $ $' -# % ( + ! !# ! & % ! $ ! ' ) % ! $% * $+ $ # $%

!NS GNINGSFRISTEN ER DEN NOVEMBER KL OG ANS TTELSESSAMTALER FORVENTES AFHOLDT DEN NOVEMBER !NS GNING SENDES TIL 3KANDERBORG +OMMUNE 0OSTBOKS 3KANDERBORG MRK &AMILIEPLEJEKONSULENT ELLER PR MAIL TIL ANNA MARIE OLESEN SKANDERBORG DK Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job #


Ledig stilling i Hjørring Kommune

! '

Teamleder til Jobcenter Hjørring

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] =>A3

Er du socialrĂĽdgiver pĂĽ jagt efter et spĂŚndende job? Og kan du lide at vĂŚre med til at udvikle din arbejdsplads sammen med engagerede kollegaer? 3Ă? HAR VI JOBBET TIL DIG I "Â’RNESOCIALRĂ?DGIVNINGEN I 3KANderborg Kommune. "Â’RNESOCIALRĂ?DGIVNINGEN ER I GANG MED ET UDVIKLINGSARBEJDE DER HAR FOKUS PĂ? AT HÂ’JNE FAGLIGHEDEN OG SKABE ET GODT ARBEJDSMILJÂ’ $ERFOR UDVIDER VI MED FULDTIDSSTILLING INDEN FOR OMRĂ?DET SOCIALE SAGER MED TILTRÂ?DELSE JANUAR &AGSEKRETARIATET FOR "Â’RN OG 5NGE MYNDIGHEDSOMRĂ?DET BESTĂ?R AF DYGTIGE MEDARBEJDERE OG ER FYSISK PLACERET PĂ? 3ERVICECENTER 'ALTEN 3Â’NDERGADE 'ALTEN JobomrĂĽde "Â’RNEFAMILIER MED SÂ?RLIG BEHOV FOR STÂ’TTE BESKREVET I 3ERVICELOVENS BESTEMMELSER OM BÂ’RN OG UNGE SOM BL A OMHANDLER s 9DE RĂ?D OG VEJLEDNING s $ELTAGE I DISTRIKTSSAMARBEJDE s &ORETAGE SOCIALFAGLIGE UNDERSÂ’GELSER s )VÂ?RKSÂ?TTE FORANSTANINGER I SAMARBEJDE MED FAMILIERNE og netvĂŚrket s &ORETAGE OPFÂ’LGNINGER OG TILSYN Vi kan tilbyde s %T SPÂ?NDENDE JOB MED ALSIDIGE OPGAVER s %NGAGEREDE OG KOMPETENTE KOLLEGAER s %N GOD OG OMSORGSFULD SAMARBEJDSKULTUR s +OLLEGAPARTNERSKABER OG STÂ’TTE I TEAM MED FAGLIG LEDER s 3UPERVISIONS OG REmEKSIONSRUM s %N AFDELING MED FOKUS PĂ? UDVIKLING OG NYTÂ?NKNING

Jobcenter Hjørring søger en teamleder til sygedagpengeomrĂĽdet. Der er tale om en fast fuldtidsstilling til besĂŚttelse den 1. december 2008. En stilling med udfordring Vi arbejder løbende med at sikre en kvalitativ og effektiv sagsbehandling vedrørende sygedagpengeopfølgning, revalidering og indstilling til henholdsvis fleksjob og førtidspension, herunder ogsĂĽ kontrol af førtidspensionssager samt forhøjelser efter gammel lov. Dette foregĂĽr bl.a. i samarbejde med revalideringsinstitution, virksomheder, fagforeninger og lĂŚger. Der er stor politisk opbakning til at gøre en aktiv og udadvendt indsats pĂĽ omrĂĽdet. Sygedagpengeafdelingen bestĂĽr af i alt ca. 60 ansatte og dĂŚkker udover sygedagpengeomrĂĽdet ogsĂĽ fleksjobsomrĂĽdet. Arbejdet er organiseret i teams, hvoraf fleksteamet bestĂĽende af i alt 18 medarbejdere har deres egen teamleder. De resterende ca. 40 medarbejdere arbejder i 7 teams, som der pt er to teamledere til at dĂŚkke ind. Med dette opslag søges nu en tredje teamleder til at forestĂĽ den nĂŚrmeste ledelse af udvalgte teams indenfor selve sygedagpengeomrĂĽdet. Med direkte reference til afdelingslederen for sygedagpengeafdelingen er den primĂŚre opgave som teamleder at forestĂĽ den nĂŚrmeste ledelse af medarbejderne i de teams, teamlederen bliver leder for, herunder isĂŚr den faglige ledelse. Vi søger en leder der s HAR LEDELSESERFARING OG EN RELEVANT UDDANNELSE s HAR STORT KENDSKAB TIL SYGEDAGPENGE OG BESKÂ?FTIGELSESOMRĂ?DET s KAN MOTIVERE OG INSPIRERE SINE MEDARBEJDERE s HAR SOLIDE ADMINISTRATIVE KOMPETENCER OG FLAIR FOR UDNYTTELSE AF IT-styringsredskaber s HAR ET POSITIVT LIVSSYN OG EVNER AT GĂ? FORREST I EN TRAVL HVERDAG s KAN SÂ?TTE MĂ?L FOR INDSATSEN FÂ’LGE OP OG SIKRE RESULTATER s KAN SAMARBEJDE PĂ? ALLE NIVEAUER OG TRIVES I EN POLITISK STYRET organisation Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr Stillingen aflønnes efter den gĂŚldende overenskomst efter principperne for Ny Løn.

Vi forventer, at du: s %R UDDANNET SOCIALRĂ?DGIVER ELLER SOCIALFORMIDLER s (AR SÂ?RLIG INTERESSE FOR ARBEJDET MED BÂ’RN OG FAMILIER s 6Â?GTER HÂ’J FAGLIGHED OG GOD FORVALTNINGSSKIK s +AN SAMARBEJDE MED FAMILIERNE OG NETVÂ?RKET SOM AKTIV OG KREATIV MEDSPILLER I PROBLEMLÂ’SNINGEN s +AN ARBEJDE SELVSTÂ?NDIGT OG SYSTEMATISK I EN OFTE TRAVL HVERDAG s (AR LYST TIL AT ARBEJDE MED IT

Praktiske oplysninger Du kan fĂĽ mere at vide om stillingen hos afdelingsleder Anni Storm Madsen tlf. 72 33 60 81. Du kan ogsĂĽ sende mail til: anni.storm.madsen@hjoerring.dk

Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr 3TILLINGEN AFLÂ’NNES I HENHOLD TIL GÂ?LDENDE OVERENSKOMST OG EFTER PRINCIPPERNE OM NY LÂ’N

Vi forventer at afholde ansĂŚttelsessamtaler d. 20. november 2008.

Ansøgning og ansøgningsfrist Send din ansøgning, gerne pr. mail, med relevante bilag til: Hjørring Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen Sct. Knuds Park 6, 9800 Hjørring, att. Anni Storm Madsen, sü vi har den senest med morgenposten mandag den 17. november 2008.

Yderligere oplysninger $U ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE LEDER 3IGRID !NDERSEN TLF Ansøgningsfrist !NSÂ’GNINGEN SENDES TIL 3KANDERBORG +OMMUNE 0OSTBOKS 3KANDERBORG MRK 3OCIALRĂ?DGIVER ELLER PĂ? MAIL TIL ANNA MARIE OLESEN SKANDERBORG DK SENEST DEN NOVEMBER KL $ER FORVENTES SAMTALER TIRSDAG DEN NOVEMBER #!

Du kan lÌse mere om Hjørring Kommunes organisation pü vores hjemmeside www.hjoerring.dk.


DS:kontakt CT[TU^]Ta]T Ta zQ]T \P]SPV UaTSPV Z[ ( #

7^eTSQTbchaT[bT) 5^a\P]S 1TccX]P ?^bc Q_/b^RXP[aSV SZ eaXV W^eTSQTbchaT[bT B­aT] 9d[ 0]STabT] bY/b^RXP[aSV SZ 5[^aP 6W^bW Ì^aP VW^bW/SaR SZ <PYQaXc 1Ta[Pd \QQ/b^RXPP[aSV SZ BdbP]]T 6a^eT bVa/cWXbcTS SZ APb\db 1P[b[Te aNQP[b[Te/hPW^^ SZ 0]]T 9­aVT]bT] P]Y/b^RXP[aSV SZ 7T]aXZ <PcWXPbT] W\c/UP PPaWdb SZ EXQTZT 1PZ =XT[bT] eXQTZT/WTeaX]VW^[\ SZ =XR^[PX ?Pd[bT] ]_/SbW ^ SZ <PSb BP\bX]V \bP/bSb]Tc SZ 7P]]T A B­aT]bT] Wb]/c^T]STa SZ 1XacWT ?^e[bT] Q_^/b_Tb^R SZ

A468>= BC ATVX^] bc S¬ZZTa ATVX^] 7^eTSbcPST] ^V ATVX^] BY¬[[P]S 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] bc 0[VPST #" ! # A^bZX[ST C[U) "" "' %! !! 5Pg) #% "! & %& Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

A468>= BH3 ATVX^] BhS S¬ZZTa ATVX^] BhSSP]\PaZ 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] BhS >[PU AhTb 6PST &: % :^[SX]V C[U) '& #& " 5Pg) &$ '# "# $ Sb bhS/b^RXP[aSV SZ

9^QU^a\XS[X]V <PaXT 7Y^ac C[U) "" "' %! !" Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

:^]c^aTc X >ST]bT EX]STVPST &! &# $ >ST]bT 2 C[U) '& #& " 5Pg) %% # % !

0aQTYSb\X[Y­ 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) "" "' %! !! Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

9^QU^a\XS[X]V 0]] ?TSTabT] C[U) '& #& " # P_/b^RXP[aSV SZ 0aQTYSb\X[Y­Z^]bd[T]c 1^ D[aXRZ <PSbT] C[U) '& #& " " T[[Ta C[U) ! && # $ Qd\/b^RXP[aSV SZ

A468>= =>A3 ATVX^] =^aS S¬ZZTa ATVX^] =^aSYh[[P]S ^V ATVX^] <XScYh[[P]S 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] =^aS B­aT] 5aXRWb ETY #! 7 cW '!" oQhW­Y C[U) '& " ( ( 5Pg) '% " $ "! Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X 7^[bcTQa^ 5aTSTaXRXPVPST !& !( &$ 7^[bcTQa^ C[U) '& " ( ( 5Pg) (& #! ' (' Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X =­aaTbd]SQh BZP]bTeTY ( 1 (# =­aaTbd]SQh C[U) '& " ( ( 5Pg) (' " !! $ Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ 9^QU^a\XS[X]V :^]cPZc 5C5 0 C[U) & " " ! 0aQTYSb\X[Y­) 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) '& " ( ( Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ

B4:A4C0A80C4C 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( Sb/b^RXP[aSV SZ

EA864 ;TSTabTZcX^]T] 5^a\P]S 4eP 7P[[VaT] C[U PaQ) (% (( !( !( C[U _ae) (& #! ( '% fff b^RXP[aSV SZ [TSTabTZcX^]T] BT[ebc¬]SXVT 5^a\P]S :PaT] 5PQaXRXdb 7P]bT] C[U) $( #" !" " T[[Ta !% !' #! " fff b^RXP[aSV SZ bT[ebcPT]SXV

0aQTYSb[­bWTSbZPbbT] 5C5 0 W^eTSZ^]c^a B]^aaTbVPST $ 1^Zb !! ( :­QT]WPe] 2 C[U) & " " !

BP\\T]b[dc]X]VT] PU 3P]bZT B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST 5^a\P]S <PSb BP\bX]V C[U) ! '& ' !( fff b^RXP[aSV SZ bcdSTaT]ST

?T]bX^]bZPbbT] ?:0 ?T]bX^]bZPbbTa]Tb 0S\X]XbcaPcX^] CdQ^aV 1^d[TePaS " !( 7T[[Tad_ C[U) "( #$ #$ #$

5PVVad__Ta ^V bT]X^aTa BT 3BÂ WYT\\TbXST U^a Z^]cPZc_Tab^]Ta ^V cT[TU^]]d\aT fff b^RXP[aSV SZ


5>C>) ?4C4A B A4=B4= 30B 1tA>

; 4 3 4 A 05 14CC8=0 ?>BC 5>A<0=3

Når de syge skal arbejde

Bhe U^abZTaT Ta U^aQ[­UUTST 5^a Pc Uz Z^\\d]Ta]T cX[ P[[XVTeT[ Pc bh]Tb Pc P[[T bhVT bZP[ WPeT cX[QdSSTc [TSbPVTb U^ab[PVTc PU Tc ^aST]c[XVc SaTY _z aTUdbX^]b bZadT] Bz[TSTb bcXVTa aTUdbX^]T] UaP $ cX[ %$ _a^RT]c WeXb ST bhVT Ta ¿PZcXeTÀ \T]b ST] UP[STa cX[ "$ _a^RT]c WeXb ST XZZT Ta >V STc

bT[e ^\ QTbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaT]b QTVTYbcaX]V U^a Pc VXeT bhVT SP]bZTaT PZcXeT cX[QdS XZZT Ta QPbTaTc _z aTc \TVTc P]STc T]S WP]b deX[YT \^S Pc STa bZP[ e¬aT [TVXcX\T Vad]ST cX[ XZZT Pc PaQTYST 3Tc S^Zd\T]cTaTb X DVTQaTeTc 0# " ^Zc^QTa We^a WT[T bhe PU [P]STcb U­ aT]ST U^abZTaT X]ST] U^a PaQTYSb\X[Y­ PUeXbTa Pc STa Ta U^abZ]X]Vb\¬bbXVc QT[¬V U^a Pc STc P[cXS Ta bd]Sc U^a bhVT Pc PaQTYST CXS[XVTaT _a^UTbb^a X PaQTYSb\X[Y­ eTS =50 CPVT B­]STaVPPaS :aXbcT]bT] bXVTa STc bz[TSTb) ¿3Tc Ta Y^ aT] \PVX 9TV eTS XZZT WePS ST U^aTbcX[[Ta bXV 3Tc Ta Y^ [XVTb^\ 9Tbdb STa Vza WT] ^V bXVTa cX[ U^[Z STa Ta eTS Pc S­) ÁATYb SXV 3d Ta aPbZÂ ^V bz Ta ST XZZT bhVT \TaTÀ

3^] 2^a[T^]T cX[QdS 5^ab[PVTc WPa \P]VT _^cT]cXT[[T ^V UPcP[T QXeXaZ]X]VTa 8 e¬abcT UP[S eX[ bhVT\T[ScT \TS bcaTbb ^V ST_aTbbX^ ]Ta Q[XeT T]S]d \TaT bhVT U^aSX ST _aTbbTb X VP]V U­a ST Ta Z[Pa T[[Ta ST eX[ \XbcT aTccT] cX[ bhVTSPV_T]VT U^aSX ST PUeXbTa Pc ST[cPVT X Tc PZcXec cX[QdS 3Ta ZP] ^Vbz bZT STc Pc Z^\\d]Ta]Tb dSVXUc cX[ bhVTSPV_T]VT bcXVTa UPaTcadT]ST U^aSX Tc ]TY cX[ PZcXeXcTc UaP ST] bhVT\T[ScT aTb_TZcTaTb ^V Z^\\d]T] STa\TS Zd] Uza "$ _a^RT]c X aTUdbX^] X bcTSTc U^a %$ _a^RT]c 8 Tc STQPcX]S[¬V X ?^[XcXZT] U^a ]h[XV X]bXbcTaTa QTbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaT] _z Pc eX \z WPeT cX[[XS cX[ Z^\\d]Ta]Tb bhVTSPV_T]VT^_U­[V]X]V b^\ QPbTaTb _z ¿T] WT[WTSbedaSTaX]V We^a STa Q[P]Sc P]STc X]SVza ^_[hb]X]VTa UaP T] [¬VTÀ 9TV Ta Ud[Sbc¬]SXV T]XV \TS \X]XbcTaT] X Pc eX bZP[ WPeT cX[[XS cX[ Z^\\d]Ta]T <T] We^aU^a bZP[ ST bz bcaPUUTb ­Z^]^\XbZ U^a Pc STa Ta bhVT\T[ScT WeXb ¿U^adSb¬c]X]VTa QTW^e [XST[bT ^V aTbb^daRTaÀ XZZT ZP[STa _z Tc PZcXec cX[QdS. 3TccT U^ab[PV Q­a PQb^[dc XZZT Q[XeT cX[ eXaZT[XVWTS \TS \X]SaT cX[QdSbeXUcT] dSeXSTb ! aTUdbX^]b bZadT] UYTa]Tb ^V " STc V­aTb PUW¬]VXVc PU T] Z^]ZaTc [¬VT ^V b^RXP[UPV[XV edaSTaX]V b^\ eXbTa Pc ST] bhVT\T[ScT eX[ Zd]]T _a^ËcTaT PU Tc PZcXec cX[QdS ^\ ST] bhVT bZP[ WPeT STccT ¿3^] 2^a[T^]TÀ cX[QdS Q_/b^RXP[aSV SZ

C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( fff b^RXP[aSV SZ

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

D368E4A03A4BB4A4C <0B:8=4; <060B8=?>BC 83 =A #! '( 0; 74=E4=34;B4) 30=B: B>280;Ao368E4A5>A4=8=6 FFF B>280;A36 3: C;5) & ((

4c PU U^ab[PVT]T UaP Y^QRT]caT]T X PUQdaTPd ZaPcXbTaX]Vb_a^YTZcTc ePa Pc [TccT PSVP]VT] cX[ Pc VXeT Tc PZcXec cX[QdS cX[ bhVT\TP[ScT 4c dS\¬aZTc U^ab[PV TUcTab^\ STc TUcTa ST ]dV¬[ST]ST aTV[Ta XZZT ZP] bZT dST] Pc ST] bhVT\T[ScT Ta edaSTaTc aTeP[XSTaX]VbQTaTc cXVTc WeX[ZTc \X[Sc bPVc Ta WzQ[­bc 2[Pdb 7Y^ac c^V SP ^Vbz X\^S U^ab[PVTc \TS ZhbWz]S ^V WPa U^aTb[zTc STc b^\ Tc [TS X ]TSQaX]VT[bT] PU bhVTUaPe¬aTc 3Tbe¬aaT dST] b\z[XV bZT[T] cX[ Pc STc ePa QPbTaTc _z T] U^aeT]c]X]V ^\ T] dSeXST[bT PU eXUcT] PU cX[QdS cX[ ^Vbz Pc ^\UPccT U TZb _bhZ^[^VWY¬[_ bcaTbbWz]ScT aX]V ^V \^cX^] 0[[T bhVT\T[ScT bZP[ bz[TSTb UaT\^eTa TUcTa ^ccT dVTab bhVT\T[SX]V WPeT bP\\T cX[QdS b^\ aPbZT [TSXVT) ETY[TS]X]V ^V ^_ZeP[XËRTaX]V eXaZb^\WTSb_aPZcXZ ^V P] b¬ccT[bT \TS [­]cX[bZdS 8ZZT ST \Tbc [^VXbZT cX[QdS cX[ _Tab^]Ta b^\ Ta bhVT\T[Sc UaP STaTb PaQTYST 3^V cX[U­YTb STc U^ab^][XVc X ST] ]d X]SVzTST caT_PacbPUcP[T Pc ¿cX[QdS P[cXS bZP[ cX[_PbbTb ST] T]ZT[cT bhVTb U^adSb¬c]X]VTa ^V QTW^e ^V e¬aT PU_PbbTc X U^aW^[S cX[ ST] bhVT\T[ScTb [XST[bT ^V aTbb^daRTa À


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.