Socialrådgiveren 17-2008

Page 1

' ^Zc^QTa

! '

&

D]SVz e^[S _z Y^QQTc)

5o BCHA ?o B8::4A7434= 6034AD<<4C =H B58 $ 5A ::4 ?o 6034= D=34AB 64;B4 C8; 5>A<0=34= E8; 5>ACB CC4 4C 0=34C BC43 !

0=1A06C4 1 A= <0=6;4A 79 ;? %

106 >< 14CC8=0 ?>BC '


05 <4CC4 < A: 9>DA=0;8BC

34 $ B:0A?4 ) 4;;4= CA0=4 = A1H E

B^RXP[azSVXeTaT]

EX cP[Ta ^\ #$ cX\Ta ½ STc bePaTa cX[ T] PeXbadcT

8BB= ' % " dSVXeTb PU 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^g %( " :QW :

:aPeT]T cX[ Pc ^_Uh[ST #$ cX\Tab aTV[T] Q[XeTa ^eTaSaTeTc \T]Ta ET]bcaTb b^RXP[ _^[XcXbZT ^aSU­aTa 4[[T] CaP]T =­aQh

CT[TU^] & (( 5Pg "" ( " ( fff b^RXP[aSV SZ 0]bePabWPeT]ST 1TccX]P ?^bc Q_/b^RXP[aSV SZ ATSPZc­a <TccT 4[[TVPPaS

7ePS Ta STc V^ST PaVd\T]c U^a Pc bZ¬a_T " cX\Tab aTV[T] cX[ T] #$ cX\Tab aTVT[. 3Tc Ta T] bcaP\]X]V PU ST ZaPe STa ePa U­a ^V STc WP]S[Ta ^\ Pc bXZaT Pc ST \T]]TbZTa STa aTYbTa X]S X [P]STc Ta bT[eU^ab­aVT]ST <T] bXZaTa T] bcaP\]X]V STc. 4UcTab^\ <Tc^R S^\\T] 4D S^\bc^[T]b S^\ ^\ 3P]\PaZb dS[¬]SX]VT_^[XcXZ aTS QTchSTa Pc eX \z b[¬ZZT _z ]^V[T P]SaT ZaPe bz \z eX bcaP\\T _z ST] WTa \zST 7ePS QhVVTa 8 _z Pc STc eX[ eXaZT Pc bcaP\\T aTV[T]. 9P\T] STc WTa bZP[ XZZT bTb b^\ Tc b^RXP[_^ [XcXbZ X]XcXPcXe 3Tc Ta Tc X]XcXPcXe _z dS[¬]SX] VT^\azSTc b^\ bZP[ bXZaT Pc U^[Z STa aTYbTa X]S X [P]STc Z^\\Ta _z PaQTYSb\PaZTSTc 3Tc bZd[[T VTa]T X bXSbcT T]ST ^Vbz VXeT T] QTSaT X]cTVaPcX^]

5PVU^[Z U^aeT]cTa Pc ÌTaT b^\ UPZcXbZ VTa]T eX[ PaQTYST \T] XZZT ZP] Uz ]^VTc Y^Q Q[XeTa aP\c 4a STc aX\T[XVc. 7eXb ST XZZT ZP] Z[PaT #$ cX\Tab PaQTYST U^aST[c _z c^ za bz ZP] STc e¬aT Pc STc X bcTSTc Ta T] U­acXSb_T]bX^] STa bZP[ X b_X[ 8VT]) EX cP[Ta ^\ #$ cX\Ta STc bePaTa cX[ T] PeXbadcT 3Tc Ta XZZT b¬a[XV \P]VT cX\Ta ^V YTV bh]Tb Pc ZaPeT]T Q[XeTa ^eTaSaTeTc ZaPUcXVc X _aTbbT] 5^a P[[T ZP] Z[PaT Pc PaQTYST #$ cX\Ta \T]Ta Sd. EX WPa T] WXbc^aXbZ [Pe [TSXVWTS X ­YTQ[XZZTc bz WeXb XZZT U^[Z bZP[ Z^\\T _z PaQTYSb\Pa ZTSTc ]d We^a]za bZP[ ST bz. <zbZT bZP[ \P] ZXVVT _z ^\ ST] X]SbPcb STa Q[XeTa [PeTc U^a Pc Uz U^[Z X PaQTYST Ta V^S ]^Z >\ \P] b¬ccTa STc aXVcXVT X e¬aZ 8VT]) 3Tc Ta WeTaZT] Ud[S cXS T[[Ta WP[e cXS \TccT \^aZ/\PX[ SZ

\T/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc BdbP] ?Pd[bT] b_/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ :^\\d]XZPcX^]b\TSPaQTYSTa 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ 6aPËbZ 3TbXV] T])% fff T]% SZ 5^abXST ?TcTa B­aT]bT] 3Pb 1daTPd CahZ 3PcPVaPU 0d]X]V 0B 0]]^]RTa 36 <TSXP P b BcdSXTbca¬ST $ & #$$ :QW : CT[TU^] & !& 5Pg & !&

$$

$%

T_^bc/SV\TSXP SZ oabPQ^]]T\T]c % Za X]R[ \^\b ;­bbP[V " Za _a ]d\\Ta _[db U^abT]ST[bT B^RXP[azSVXeTaT] dSZ^\\Ta

4;;4= CA0=4 = A1H E Ta ET]bcaTb b^RXP[_^[XcXbZT ^aSU­aTa

! VP]VT ^\ zaTc

0acXZ[Ta ^V [¬bTaX]S[¬V Ta XZZT ]­SeT]SXVeXb dScahZ U^a ^aVP]XbPcX^]T]b W^[S]X]V :^]ca^[[TaTc ^_[PV) " % # CahZc ^_[PV) # !

5>C>) 74=A8: B A4=B4=


8]SW^[S W^[S 0:CD4;C 28C0C

EX Uza PÌ­Q U^a e^aTb UahVc eTS Pc QTZ¬\_T ST\ eX eTS eX ZP] QTbTYaT) ?Tab^]Ta \TS P]ST] Tc]XbZ QPVVad]S ahVTa]T ST UTST ^V ST _bhZXbZ bhVT 8]SXeXSdP[Xb\T] WPa U^a P[e^a b[zTc XVT]]T\ ^V ST] Uza U­[VT PU VaXbZWTST] b^\ bcXZZTa W^eTSTc ^_ ^eTaP[c

1YPa]T ;T]Pd 7T]aXZbT] RWTU U^a :XaZT]b :^abW¬a ( bT_cT\QTa X :aXbcT[XVc 3PVQ[PS

?>ACA C 0[[TaTST b^\ zaXV eP]Sc 3BÂ ]heP[VcT U^a\P]S 1TccX]P ?^bc bX] U­abcT _^[XcXbZT bTYa ½ ^\ c^X[Tc_P_XaTc _z bZ^[T] 7­a ^Vbz Z¬aTbcT]b eT] X]STa]Tb ^V Z^[[TVTa]Tb bZdSb\z[ '

34CC4 =D<<4A ! 5T\ bZPa_T # :^ac =hc % 0]QaPVcT Q­a] \P]V[Ta WY¬[_ ' $ Ua¬ZZT cX[ U^a\P]ST] ! 0aQTYSb[Xe ^V <Xc ]hT Y^Q # 8]VT] b[X]VTa X bXZZTaWTST] % 4a STc e^[S Pc QadVT ÂUdRZ Ë]VTaT]Â. ' :^]S^\Tc Ta DVP]SPb WzQ ! 6PSTad\\Tc ½ ]d _z VPST] !! CX[[XSbTaZ[¬aX]VTa bZP[ U­[VTb PU WP]S[X]V !# 3B X _aTbbT] 3TQPc !$ 3B)ATVX^] !% 3B)=D #& 3B):^]cPZc #' ;TSTa

B8::4A743 1^aVTab[dbT bP\cP[Tad\ ^V eXST^^eTaezV]X]V AzSWdbTc X 7P[b]¬b :^\\d]T Ta bXZZTaWTSb\¬bbXVc c^_cd]Tc PU WT]bh] cX[ \TSPaQTYSTa]T #

5D2: 386 E^[S ^V cadb[Ta _z Y^QQTc Ta Tc bcXVT]ST _a^Q[T\ U^a b^RXP[azSVXeTaT X Z^\\d]Ta]T =h e^[Sb_PZZT U^ac¬[[Ta We^aSP] Z^]ÌXZ cTa]T ZP] U^aTQhVVTb %

?o 6034= =d WPa :­QT]WPe]b :^\\d]T ^Vbz ;P]SbaTccT]b ^aS U^a Pc ST \z b¬ccT STc ^\bcaXScT ^_W^[SbbcTS U^a dSbPccT d]VT 6PSTad\\Tc _z VPST] ! 1DA40D:A0C8 CX[[XS UaT\ U^a ÌTaT [^eT ^V aTV[Ta Ta eTYT] UaT\ X STc b^RXP[T PaQTYST \TS dSbPccT Q­a] ^V d]VT _z_TVTa 1aXVXccT :[X]cbZ^e 9TaZT[ ^V ;Pab ;X]SbZ^e X T] U¬[[Tb Z^\\T]cPa !! B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

"


:>AC =HC

ATSXVTaTc PU 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ

7YT\[­bT

KVART MILLION TIL MORGENCAFÉEN -ORGENCAFmEN ET V RESTED FOR HJEML SE UNDER "LkGkRDS +IRKE Pk . RREBRO I + BENHAVN HAR FkET KR FRA +RONPRINSEPARRETS +ULTURPRISUDDELING ,EDEREN AF V RESTEDET -ICHAEL %SPERSEN GL DER SIG OVER PRISEN 0RISEN HENLEDER OPM RKSOMHEDEN Pk AT DER ER HJEML SE I DET HER LAND /G DET AT DEN KOMMER FRA KRONPRINSEPARRET BETYDER EKSTRA MEGET &OLK LYTTER TIL KONGEHUSET OG DERFOR GAVNER DET HJEML SESA GEN SIGER HAN -ORGENCAFmEN LEVER AF PRIVATE FONDE OG PENGENE FRA PRISEN VIL DER FOR INDGk I DEN DAGLIGE DRIFT

5>C>) B20=?8G

NYE BØGER

#

1­a] ^V d]VT

=^aSXbZ b^RXP[c PaQTYST

B^RXP[c dSbPccT

FAMILIERE SSOURCER I FOKUS

TRIVSEL OG S O C I A L K A P I TA L

I N N O V AT I V T FAMILIEARBE JDE

4AG ALLE TRIVSELSPROBLEMER ALVORLIGT ¯ FOR DE KAN HURTIGT F RE TIL ANDRE PROBLEMER KONKLU DERER 3&) RAPPORTEN kRIGES HVERDAGSLIV OG TRIVSEL $EN FREML GGER IKKE OVERRASKENDE AT B RN DER TRIVES DkRLIGT FYSISK PSYKISK ELLER SOCIALT OFTERE END VELFUNGERENDE B RN UDVI SER RISIKOADF RD SOM FOR EKSEMPEL AT RYGE MOBBE OG STJ LE .YHEDEN ER AT FAMILIENS EGNE RESSOURCER HAR VIST SIG AT HAVE EN LANGT ST RRE BETYDNING END FORVENTET ¯ SET I LYSET AF AT NUTIDENS B RN TILBRINGER DET MESTE AF DERES DAG UDEN FOR HJEMMET &AMILIENS RESSOURCER AFSPEJLER SIG NEMLIG BkDE I HVORDAN B RNENE KLARER SIG I SKOLEN MEN OGSk I DERES OPDRA GELSE SUNDHED SOCIALE FORHOLD OG FRITIDSLIV FREMGkR DET kRIGE B RNS HVERDAGSLIV OG TRIVSEL 2ESULTATER FRA 3&)´S FORL BSUNDERS GELSER AF kRGANG !F !NNE $ORTHE (ESTB K #ATHRINE -ATTSSON OG !NGELO 2OSENSTJERNE !NDERSEN SIDER KR

"EGREBET SOCIAL KAPITAL OPLEVER I DISSE kR EN REN SSANCE IKKE MINDST INDEN FOR FELTET AF SOCIALT ARBEJDE -EN HVORDAN PkVIRKER ADGANGEN TIL SOCIAL KAPITAL B RN OG UNGES VELBE½NDENDE ¯ OG HVORDAN KAN DET SOCIALE ARBEJDE DRAGE NYTTE AF DENNE VIDEN $ET BESK FTIGER EN AF ARTIKLERNE I DET SENESTE NUMMER AF TIDSSKRIFTET .ORDISK SOSIALT ARBEID SIG MED -ULTISYSTEMISK TERAPI -34 SOCIALT ARBEJDE I ET SAMFUND MED MANGE LDRE OG ´FRA VELF RDSSTAT TIL SOCIAL INVESTERINGSSTAT´ ER BLANDT DE ANDRE ARTIKLER I TIDSKRIFTET .ORDISK SOSIALT ARBEID NR 5DGIVET AF .ORDISKE SOSIONOMFORBUNDS SAMARBEJDSKOMITm 3E ABONNEMENTSPRISER M M Pk WWW IDUNN NO

&AMILIEN OG NETV RKET OMKRING DEN ER EN V RDIFULD SAMARBEJDSPARTNER NkR SELV DE MEST UDSATTE FAMILIER SKAL HAVE HJ LP ¯ MED FOKUS Pk DERES EGNE RESSOURCER $ET ER UD GANGSPUNKTET FOR DET SYSTEMISKE OG STRUKTU RELLE FAMILIEARBEJDE SOM 3ALVADOR -INUCHIN I MANGE kR HAR BESK FTIGET SIG MED ) DEN NYE BOG ER DET STADIG UDGANGSPUNKTET OG POINTERNE HERI KAN UMIDDELBART OVERF RES TIL ARBEJDET MED UDSATTE FAMILIER I $ANMARK "O GEN VEKSLER MELLEM TEORI OG CASEBESKRIVELSER 5DSATTE FAMILIER I ET RESSOURCEPERSPEKTIV !& 0ATRICIA -INUCHIN *ORGE #OLAPINTO OG 3ALVADOR -INUCHIN (ANS 2EITZELS &ORLAG SIDER KR

B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '


:>AC =HC

5PVU^aT]X]V

OP MED PUNGEN, HADERSLEV! ) SIDSTE NUMMER AF 3OCIALRkDGIVEREN BRAGTE VI EN ARTIKEL OM (ADERSLEV +OMMUNES !RBEJDSMARKEDSSERVICE DER Pk GRUND AF ET OVERFORBRUG HAR FYRET SOCIALRkDGIVERE &AGLIG KONSULENT !NETTE +RISTENSEN I $ANSK 3OCIALRkDGIVERFORENING KAN EFTER EN VILKkRSFORHANDLING MED (ADERSLEV +OMMUNE NU FREM L GGE ET MEGET TILFREDSSTILLENDE RESULTAT &YRINGERNE ER JURIDISK SET IKKE USAGLIGE NkR DER ER TALE OM BESPA RELSER !LLIGEVEL ½K DE SOCIALRkDGIVERE DER HAVDE V RET ANSAT L NGE EKSTRA MkNEDSL NNINGER FORDI KONSULENTEN HOLDT FAST I AT OMPLACE RING IKKE VAR FORS GT !LLE ½K FERIEKORT FOR OPSPARET FERIE !NETTE +RISTENSEN ½K OGSk TRUKKET EN KONOMISK GODTG RELSE HJEM TIL SAMTLIGE FYREDE SOCIALRkDGIVERE Pk GRUND AF ET ALVORLIGT BRUD Pk TAVSHEDSPLIGTEN BEGkET AF TO NAVNGIVNE LEDERE I AFDELINGEN $EN ENE LEDER HAVDE ENDOG PR CISERET AT DET DER BLEV TALT OM Pk ET BESTEMT PERSONALEM DE IKKE MkTTE GENGIVES UDENFOR KONTORETS ½RE V GGE ,EDEREN HAVDE HER UNDERHOLDT MED AT REMSE NAVNENE OP Pk DE SOCIALRkDGIVERE SOM VAR PkT NKT AFSKEDIGET ¯ OG KOMMENTE RET HVORFOR HAN IKKE NSKEDE HVER ENKELT AF DEM ANSAT ) DENNE SAG ER DER ¾ERE DER HAR HANDLET UTILSTEDELIGT OG UPASSENDE $ERFOR HAR DET V RET VIGTIGT FOR OS AT Fk Sk MANGE KRAV SOM MULIGT IGEN NEM FORT LLER !NETTE +RISTENSEN DER ALTSk K RTE SAMTLIGE KRAV HJEM Pk N R TO AF SOCIALRkDGIVERNES RESTFERIE $E TO DER HAVDE MEST TIL GODE MkTTE GIVE AFKALD Pk DAGE MENS DE VRIGE GIK GLIP AF H JST Fk TIMER 5>C>) B20=?8G

B^RXP[_^[XcXZ

R E TT E L S E

F Æ R R E A N B R I N G E LS E R S I D ST PÅ Å R E T

) DEN OMTALTE ARTIKEL ER DER BEKLAGELIGVIS SKET EN OMBYT NING AF NAVNENE I AFSNITTET ±5ACCEPTABEL BEHANDLING² #ITATET VEDR RENDE MkDEN MEDARBEJDERNE ER FYRET Pk KOMMER FRA !NETTE +RISTENSEN FAGLIG KONSULENT I $ANSK 3OCIALRkDGIVERFORENING OG IKKE 3USANNE $ALSGAARD 42

.YE TAL FRA !NKESTYRELSENS ANBRINGELSESSTATISTIK VISER AT KOM MUNERNE TR FFER F RRE AFG RELSER OM ANBRINGELSER I FJERDE KVARTAL SAMMENLIGNET MED kRETS TRE F RSTE KVARTALER 4ALLENE VISER AT TI KOM MUNER STkR FOR PROCENT AF FALDET I ANBRINGELSER SIDST Pk kRET HVOR KOMMUNEKASSEN TYPISK ER VED AT V RE TOM ) EN KOMMENTAR Pk 6ELF RDSMINISTERIETS HJEMMESIDE SIGER +AREN *ESPERSEN 6 4ALLENE PEGER Pk AT Fk KOMMUNER TEGNER SIG FOR DET FALD I ANTAL LET AF ANBRINGELSER DER SKER SIDST Pk kRET (VIS DETTE ER UDTRYK FOR AT ENKELTE KOMMUNER S TTER SPAREHENSYN OVER BARNETS TARV ER DET IKKE ACCEPTABELT /GSk $ANSK 3OCIALRkDGIVERFORENINGS UNDERS GELSE ±&AGLIGHED OG KONOMI I B RNESAGER² PEGER Pk AT DET KAN V RE VANSKELIGERE FOR SOCIALRkDGIVERE AT VARETAGE BARNETS TARV I SLUTNINGEN AF ET BUDGETkR 3kLEDES HAR PROCENT AF SOCIALRkDGIVERNE OPLEVET AT DER IKKE VAR RkD TIL FORANSTALTNINGER ¯ HERUNDER ANBRINGELSER ¯ I FJERDE KVARTAL

?T]bX^]

HUSK DEN 1 0. OKTOBER! $ET ER NEMLIG DEN SIDSTE DAG DU KAN TILMELDE DIG DEN NYE PEN SIONSORDNING Pk WWW PKA DK SOM EFTER 0+!S VURDERING VIL GIVE H JERE PENSIONER TIL MEDLEMMER /RDNINGEN G LDER FOR MEDLEM MER OPTAGET FRA JANUAR OG ER DU EN AF DEM HAR DU MODTA GET ET BREV MED BEREGNING AF DIN PENSION I TO VERSIONER ¯ I DEN NUV RENDE ORDNING OG I DEN NYE ORDNING SOM 0+! ANBEFALER

Bd]SWTS

ANBRAGTE BØRN HAR FLE ST DIAGNOSER !NBRAGTE B RN HAR OFTERE EN DIAGNOSE END ANDRE B RN $E HAR ¾ERE HANDICAP OG LIDER BETYDELIGT HYPPIGERE AF B RNEPSYKIATRISKE SYGDOMME ELLER ER UDVIKLINGSH MMEDE "LANDT IKKE ANBRAGTE B RN MED EN DIAGNOSE ER KUN PROCENT UDVIKLINGSH MMEDE $ET VISER EN NY 3&) RAPPORT ±!NBRAGTE B RNS SUNDHED OG SKOLEGANG ¯ UDVIKLINGEN EFTER ANBRINGELSESREFORMEN² SOM ER EN DEL AF EN ST RRE EVALUERING AF ANBRIN GELSESREFORMEN 5NDERS GELSEN VISER OGSk AT KNAP HALVDELEN AF DE ANBRAGTE B RN MODTAGER SPECIALUNDERVISNING )F LGE ANBRINGELSES STEDERNE HAR PROCENT AF DE ANBRAGTE B RN SKOLEPROBLEMER 2APPORTEN KAN BESTILLES ELLER DOWNLOADES Pk WWW S½ DK

5>C>) B20=?8G

B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

$


=H D=34AB 64;B4

Anbringelse alene forbedrer ikke børns liv 4] P]QaX]VT[bT Ta XZZT X bXV bT[e ]^Z cX[ Pc U^aQTSaT Tc QPa]b [Xe 0]QaPVcT Q­a] ^V STaTb U^a¬[SaT WPa bz \PbbXeT _a^Q[T\Ta Pc STa bZP[ T] TZbcaP^aSX]¬a X]SbPcb cX[ [hSTa Z^]Z[dbX^]T] _z T] ]h U^a[­Qb d]STab­VT[bT UaP B58 05 BDB0= ?0D;B4=

5PccXVS^\ \XbQadV bhVS^\ [TSXVWTS ^V ZaX\X ]P[XcTc 1zST P]QaPVcT Q­a] ^V STaTb U^a¬[SaT Ta ^__T X\^S bz \P]VT ^SSb Pc STa bZP[ T] \TaT eTSW^[ST]ST ^V ce¬aUPV[XV X]SbPcb cX[ WeXb ST aTb [Xe bZP[ U^aP]SaTb cX[ STc QTSaT BzSP] [hSTa Z^]Z[dbX^]T] _z B58Âb ]hT U^a[­Qbd]STab­VT[bT ¿0]QaPVcT Q­a]b dSeXZ[X]V ^V eX[ZzaÀ STa WPa i^^\Tc X]S _z P[[T P]QaPVcT Q­a] U­Sc X (($ D]STab­VT[bT] S^Zd\T]cTaTa Pc QzST U^a¬[ SaT]T cX[ ST P]QaPVcT Q­a] ^V ST P]QaPVcT Q­a]b TVT] bXcdPcX^] XZZT WPa U^aP]SaTc bXV e¬bT]c[XVc X ST bT]TbcT caT za _z ca^Sb PU Pc Q­a]T]T WPa e¬aTc P]QaPVc X ÌTaT za 1­a]T]T WPa XZZT UzTc STc QTSaT WeTaZT] bZ^[T\¬bbXVc T[[Ta X U^aW^[S cX[ STaTb TeT]cdT[[T _bhZXbZT bhVS^\

1aTSb_TZcaTc X]SbPcb 5^a[­Qbd]STab­VT[bT] Ta ST] U­abcT PU bX] Pac X 3P]\PaZ 3Ta Ta cP[T ^\ ST] P]ST] SPcPX]S bP\[X]V X U^a[­Qbd]STab­VT[bT] ^V Q­a]T]T Ta ! za VP\[T ETS U­abcT SPcPX]SbP\[X]V ePa

34C :>BC4A 4= 0=1A8=64;B4 B[¬Vcb ^V ]Tce¬aZb_[TYT RP # Za _a \z]TS 5P\X[XT_[TYT RP ! Za _a \z]TS B^RXP[_¬SPV^VXbZT ^_W^[SbbcTSTa RP #$ Za _a \z]TS 3­V]X]bcXcdcX^]Ta RP '% Za _a \z]TS :X[ST) ¿0]QaPVcT Q­a]b dSeXZ[X]V ^V eX[Zza ½ aTbd[cPcTa UaP B58Âb U^a[­Qbd]STab­VT[bTa PU zaVP]V (($À

%

B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

Q­a]T]T bhe za VP\[T D]STab­VT[bT] bZP[ U­[VT Q­a]T]T RP WeTac caTSYT za VT]]T\ QPa]S^\ d]VS^\ ^V cXS[XVc e^ZbT][Xe CX]T 4VT[d]S b^\ Ta T] PU U^abZTa]T QPV aP_ _^acT] Ta bT[e ^eTaaPbZTc ^eTa ST] ]TSb[zT]ST Z^]Z[dbX^] <X] Wh_^cTbT Ta Pc QzST Q­a] ^V U^a¬[SaT WPa bz TZbcaP^aSX]¬aT QTW^e bz bT[e ^\ Z^\ \d]Ta]T bP]Sbh][XVeXb WPa bPcbTc _z Pc bc­ccT ^V WY¬[_T ST\ X ST] caT zaXVT _TaX^ST STa Ta VzTc bXST] e^aTb U­abcT SPcPX]SbP\[X]V bz Ta STc T] \TVTc \TaT QaTSb_TZcaTc ^V [P]VePaXV X]SbPcb STa bZP[ cX[ WeXb \P] U^a P[e^a bZd[[T ¬]SaT _z STaTb bXcdPcX^] 8 d]STab­VT[bT] WTSSTa STc Q[P]Sc P]STc) ¿0] QaX]VT[bT dST] U^a WYT\\Tc ^V STa\TS _[PRT aX]V X P]SaT ^\VXeT[bTa T]S STc WYT\\T\X[Y­ STa U^a T] bc^a ST[ PU Q­a]T]T P]bTb U^a bZPST[XVc eX[ U^a ST ÌTbcT PU Q­a]T]T XZZT X bXV bT[e e¬aT ]^Z cX[ Pc U^aQTSaT STaTb dSeXZ[X]VbRWP]RTaÀ 3Tc bZP[ XU­[VT U^abZTaT] XZZT c^[ZTb STaWT] Pc P]QaX]VT[bTa XZZT ]hccTa 1­a]T]Tb bXcdPcX^] Ta P[e^a[XV bz STaU^a WPa YTV _Tab^][XVc be¬ac eTS Pc U^aTbcX[[T \XV Pc Q­a]T]T XZZT bZd[[T WPeT e¬aTc P]QaPVc bT[e ^\ STc Ta Tc Z^]ca^eTabXT[c QdSbZPQ X SXbbT cXSTa We^a \P] e¬[SXV VTa]T eX[ \Tc^STdSeXZ[T ^V Ë]ST TUUTZcXeT cX[cPV dST] Pc P]QaX]VT Q­a]T]T dST] U^a WYT\\Tc

3Tc aXVcXVT cX[QdS CX]T 4VT[d]S d]STabcaTVTa Pc P]QaX]VT[bT] TZbT\_T[eXb bZP[ bd__[TaTb \TS Tc QTWP]S [X]VbcX[QdS

B\z Q­a] Q[XeTa ch_XbZ P]QaPVc X UP\X[XT_[TYT b^\ ZP] e¬aT \TVTc V^S ^V bc¬aZ cX[ Pc ^a VP]XbTaT Tc cahVc WeTaSPVb[Xe ^V aT[PcX^]Ta cX[ QPa]Tc <T] _[TYTUP\X[XT] WPa XZZT ]­SeT]SXV eXb U^adSb¬c]X]VTa U^a Pc QTWP]S[T QPa]Tcb P[e^a[XVT _bhZXbZT bZPSTa DSU^aSaX]VT] U^a Z^\\d]Ta]T Ta X T]S]d W­YTaT VaPS Pc Ë]ST STc aTccT cX[QdS cX[ QPa]Tc 4c cX[QdS b^\ ZP] e¬aT T] bP\\T]bchZZTc _PZZT PU U^abZT[[XVT TZb_TacXbTa STa ZP] WY¬[_T QPa]Tc BT[e ^\ d]STab­VT[bT]b aTbd[cPc Ta U^abcT\ \T]ST W^[STa CX]T 4VT[d]S UPbc X Pc STa ^Vbz Ta Tc WzQ 8 d]STab­VT[bT] aTYbTa eX ]^V[T _a^Q[T\ bcX[[X]VTa b^\ dSV­a Tc b^[XSc Vad]S[PV U^a Pc _aPZbXb ZP] SXbZdcTaT X]SbPcbT] _z ^\azSTc 7zQTc Ta ]Tc^_ Pc \P] ZP] WY¬[_T ST P]QaPVcT Q­a] ^V STaTb U^a¬[SaT cX[ Pc dSeXZ[T bXV QTSaT ½ eTS Pc V­aT T] TZbcaP^aSX ]¬a X]SbPcb 8ZZT QPaT bPcbT _z P]QaX]VT[bT dST] U^a WYT\\Tc X bXV bT[e \T] P]QaX]VT[bT _[db TZbT\_T[eXb _bhZXPcaXbZ QTWP]S[X]V T[[Ta P]QaX]VT[bT _[db T] \PbbXe X]SbPcb cX[ bZ^[TVP]VT] 3Tc Ta \Xc X]ScahZ Pc STa Ta T] WXbc^aXbZ caPSXcX^] U^a Pc ca^ _z Pc \X[Y­bZXU cTc X bXV bT[e Ta WT[QaTST]ST \T] ]^V[T Q­a] Z^\\Ta X]S X P]QaX]VT[bT] \TS bZPSTa PU T] bzSP] ZPaPZcTa We^a \X[Y­bZXUcTc XZZT P[T]T WPa WT[QaTST]ST _^cT]cXP[T 7ePS ZP] b^RXP[azSVXeTa]T QadVT Z^]Z[d bX^]T] cX[. 3Tc Ta XZZT _z STc dS­eT]ST ]XeTPd Pc Z^]Z[dbX^]T] WPa bc­abc QTchS]X]V <T] b^RXP[azSVXeTa]T ZP] ½ T]S]d \TaT T]S


À CX]T 4VT[d]S

3Ta Ta T] WXbc^aXbZ caPSXcX^] U^a Pc ca^ _z Pc \X[Y­bZXUcTc X bXV bT[e Ta WT[QaTST]ST \T] ]^V[T Q­a] Z^\ \Ta X]S X P]QaX]VT[bT] \TS bZPSTa PU T] bzSP] ZPaPZcTa We^a \X[Y­bZXUcTc XZZT P[T]T WPa WT[QaTST]ST _^cT]cXP[T

P]QaX]VT[bTbaTU^a\T] WPa [PVc ^_ cX[ ½ bZ¬a_T ^_\¬aZb^\WTST] _z Pc dSbPccT Q­a] ch_XbZ WPa bd]SWTSb_a^Q[T\Ta ^V P[e^a[XVT bZ^[T_a^ Q[T\Ta 4[[Tab Ta STc ]^Z bz \TVTc ST _^[XcXbZT QTb[dc]X]VbcPVTaT QzST [^ZP[c ^V RT]caP[c b^\ WPa QadV U^a Pc SXbZdcTaT d]STab­VT[bT]b Z^]Z[dbX^] XVT]]T\

5z beX]VS­abQ­a] D]STab­VT[bT] ad\\Ta ^Vbz Tc _Pa V^ST ]hWTSTa 4] PU ST\ Ta Pc ST zaXVT Q­a] WPa ^_[TeTc T] aT[PcXec W­Y bcPQX[XcTc X STaTb P] QaX]VT[bTa Bz[TSTb WPa '' _a^RT]c PU Q­a]T]T W­Ybc ^_[TeTc Pc e¬aT P]QaPVc c^ bcTSTa 3Tc eX[ bXVT Pc Zd] ! _a^RT]c PU P]QaX]VT[bTa]T X d]STab­VT[bT] QTcTV]Tb b^\ dbcPQX[T ½ \TS caT T[[Ta ÌTaT P]QaX]VT[bTbbcTSTa EX ZP] XZZT QTZa¬UcT Pc STa Ta \P]VT beX]VS­abQ­a] CX[bh]T[PST]ST Ta \P] dST X Z^\\d]Ta]T aTc _a¬RXb \TS Pc Ë]ST dS PU We^a QPa]Tc bZP[ P]QaX]VTb <T] eX ZP] bT Pc WeXb Tc QPa] WPa e¬aTc P]QaPVc X [P]V cXS bz Ta STa ^Vbz T] bc­aaT bP]Sbh][XVWTS U^a Tc dbcPQX[c U^a[­Q

BhbcT\PcXZ X P]QaX]VT[bTbeP[V D]STab­VT[bT] eXbTa Pc UP\X[XT_[TYT Ta ST] \Tbc P]eT]ScT P]QaX]VT[bTbU^a\ 3­V]X]bcX cdcX^] P]eT]STb cX[ RP T] caTSYTST[ PU ST WT[c b\z Q­a] ½ ^_ cX[ za ½ \T] P]eT]STb STaTU cTa Zd] X RP _a^RT]c PU P]QaX]VT[bTa]T =za Q­a]T]T Uh[STa ' za bcXVTa QadVT] PU S­V] X]bcXcdcX^] cX[ RP $ _a^RT]c ^V bcPQX[XbTaTa bXV STa

3T] P]ST] V^ST ]hWTS X d]STab­VT[bT] Ta Pc STa ca^Sb d]STab­VT[bT]b W^eTSZ^]Z[dbX^] cTV]Ta bXV Tc Z[Pac \­]bcTa X U^aW^[S cX[ Pc QPa]Tcb bXcdPcX^] ^V QTW^e PUb_TY[Ta bXV X eP[V PU P]QaX]VT[bTbbcTS 1­a] STa Ta P]QaPVc b^\ U­[VT PU TV]T _a^Q[T\Ta b^\ TZbT\_T[eXb T] _bhZXPcaXbZ SXPV]^bT ^V STa\TS WPa Tc QTWP]S[X]VbQTW^e Ta X W­YTaT VaPS P]QaPVc _z S­V]X]bcXcdcX^] T[[Ta _z Tc b^RXP[_¬SPV^VXbZ ^_W^[SbbcTS T]S X UP\X[XT_[TYT T[[Ta b[¬Vcb ^V ]Tce¬aZb_[TYT CX]T 4VT[d]S bTa STc b^\ T] _^bXcXe ^eTa

aPbZT[bT Pc STa Ta ST] U^a\ U^a bhbcT\PcXZ X P]QaX]VT[bTa]T =za \P] c¬]ZTa _z We^a \P]VT X]SXeXSd T[[T QTb[dc]X]VTa STa Ta cP[T ^\ ]za QzST b^RXP[azSVXeTaT Z^\\d]Ta Q­a] ^V U^a¬[SaT Ta \TS cX[ Pc QTb[dccT bz Ta STc _^bXcXec Pc STa P[[XVTeT[ cTV]Ta bXV bz Z[Pac Tc \­]bcTa U^a eP[V PU P]QaX]VT[bTbbcTS 3Tc chSTa _z Pc \P] X _aPZbXb WPa U¬[[Tb bcP]SPaSTa U^a WeX[ZT Q­a] ^V U^a¬[SaT \P] WPa TaUPaX]V \TS _PbbTa cX[ WeX[ZT P]QaX]VT[bTbbcTSTa ;¬b WT[T d]STab­VT[bT] _z fff bË SZ b_/b^RXP[aSV SZ

?A>58; 05 0=1A06C4 1 A=B 50<8;84A 5PccXVS^\) 7eTac bheT]ST QPa] ^_[TeTa Tc WYT\ \TS bc¬aZ \PcTaXT[ Z]P_WTS 0]QaPVcT Q­a]b \­SaT ½ b^\ ^UcT Ta T][XVT ½ bZP[ U^a b­aVT bX] UP\X[XT U^a "$ Za ]Tcc^ =¬bcT] WP[eST[T] PU ST P]QaPVcT Q­a] WPa \X]Sbc T] U^a¬[STa STa bT[e WPa e¬aTc P] QaPVc dST] U^a WYT\\Tc b^\ QPa] T[[Ta d]V DSSP]]T[bT) $( _a^RT]c PU \­SaT]T ^V " _a^RT]c PU U¬SaT]T WPa XZZT ]^VT] dSSP] ]T[bT dS ^eTa U^[ZTbZ^[T]b PUVP]Vb_a­eT >eTabhVT[XVWTS) 5^a¬[SaT]T WPa S^QQT[c bz \P]VT SXPV]^bTa _z b^\PcXbZT bhVS^\\T b^\ U^a¬[SaT cX[ Q­a] X QTU^[Z]X]VT] b^\

WT[WTS 3TbdST] WPa #$ _a^RT]c PU ST P]QaPVcT Q­a]b \­SaT T] _bhZXPcaXbZ SXPV]^bT \T]b STc V¬[STa U^a !' _a^RT]c PU U¬SaT]T &( _a^RT]c PU ST P]QaPVcT Q­a]b \­SaT ^V # _a^RT]c PU U¬SaT]T Ta dST] U^a PaQTYSb\PaZTSTc T[[Ta U^ab­aVTc eTS U­acXSb_T]bX^] Z^]cP]cWY¬[_ T[[Ta PaQTYSb[­bWTSbSPV_T]VT <XbQadVb_a^Q[T\Ta) 5^a Z]P_ WP[eST[T] PU ST P]QaPVcT Q­a] Ta T] PU ST e¬bT]c[XVbcT Vad]ST cX[ P]QaX]VT[bT Pc U^a¬[SaT]T WPa Tc \XbQadV :aX\X]P[XcTc) =¬bcT] WeTa P]QaPVcT QPa] WPa T] \^a STa WPa bXSSTc X U¬]VbT[ ^V WeTac caTSYT WPa T] UPa STa WPa e¬aTc U¬]Vb[Tc :X[ST) ¿0]QaPVcT Q­a]b dSeXZ[X]V ^V eX[Zza ½ aTbd[cPcTa UaP B58Âb U^a[­Qbd]STab­VT[bTa PU zaVP]V (($À

B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

&


15

FRÆKKE TIL FORMANDEN

7ePS [PeTa U^a\P]ST] ]za Wd] XZZT [XVT Z[^VTa bXV _z b^RXP[_^[XcXZ T[[Ta ÌX]caTa ad]Sc X [P]STc U^a 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V. B^RXP[azSVXeTaT] WPa ZXVVTc 1TccX]P ?^bc TUcTa X b­\\T]T 05 940==4CC4 D;=8CB 5>C>) ?4C4A B A4=B4= 30B 1tA>

'

B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

7ePS eX[ Sd WT[bc ZP[STb ¼ U^a\P]S U^aZeX]ST T[[Ta U^a\P]SX]ST. 5^a\P]S bT[eU­[VT[XV ½ STc P]STc Ta SP ]^VTc _[PSSTa bXVTa U^a\P]S X]ST] 4a STa XZZT [XSc bZaP__TSd[[T ^eTa SXV. 9^ ]za \X] aTcU¬aSXVWTSbbP]b Q[XeTa _a^e^ZTaTc 9TV WPa [PVc \¬aZT cX[ Pc \P] ^UcT Z^Q[Ta ^aS b^\ ¿WPaSR^aTÀ ¿aTebTaÀ ^V ¿T] STa WdSÌTc cTa ST[Ta eTaQP[T ­aTc¬eTa dS Vza WzaSc cX[À _z \XV 7e^aU^a WPeST Sd X]VT] \^SZP]SXSPcTa. 3T[b ca^a YTV Pc STa ePa P[\X]ST[XV cX[UaTSbWTS \TS \Xc PaQTYST b^\ ]¬bcU^a\P]S ST[b Ta STc ]^Z ]^VTc PU T] \d]SUd[S Pc bcX[[T ^_ dST] U­abc Pc WPeT e¬aTc ]¬bcU^a\P]S 4a ST XZZT QPaT QP]VT U^a SXV. 3Tc ca^a YTV SP XZZT Bz ePa STa eT[ XZZT ËaT ]¬bcU^a\P]SbZP]SXSPcTa WeXb U^[Z ePa QP]VT U^a \XV. 3Tc U^a[hSTa Pc T] PU SX]T ZT]ScT _^[XcXbZT \^SbcP]STaT cX[ Tc _^[XcXbZ PaaP]VT\T]c V[^TST [hbcT]c _z SXV ^V Xb«a SX]T QT] ¼ dST] Pc P]T Pc ST bPS _z bZaP__TSd[[T] 1TccX]P ?^bc 4a STc bP]Sc ¼ ^V WeT\ Ta WP]. 9^ ST] Ta V^S ]^Z WP WP 7P] ËZ S^V Tc P]STc dScahZ _z TUcTa YTV WPeST _a¬bT]cTaTc \XV <T] YTV bZP[ XZZT WPeT T] X]YdaXTbPV _z ]PZ ZT] bz YTV bXVTa XZZT WeT\ WP] Ta 7eT\ \«aZTa Xb«a SX] bZPa_T cd]VT. 4a STa ]^VT] YTV XZZT ZP] W^[ST dS bz Ta STc _Tab^]Ta]T QPV 24?>B ST] [XQTaP[T c¬]ZTcP]Z 3T Ta QPaT QPS R^\_P]h 3TaTb W^[S]X]VTa Ta bZa¬\\T]ST ^V YTV ZP] bX\_T[cWT] Uz STc UhbXbZ Sza[XVc PU Pc W­aT _z ST\ 8ZZT T]VP]V QTbZ¬UcXVT[bTb\X]XbcTaT] ZP] Uz \XV ^_ Pc aX]VT b^\ ST ZP]

3T ÌTbcT eTS Pc 1TccX]P ?^bc b^\ U^a\P]S cTV]Ta 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb b^RXP[_^[XcXbZT _a^Ë[ Z]XebZPa_c Pc Wd] Vza WzaSc cX[ bX]T \^SbcP]STaT [TeTaTa bcaXQTeXb PU b_a^V[XVc eT[SaTYTST STQPcX]S[¬V ^V WPa Tc SaXeT b^\ T] ]h^_[PSTc 3daPRT[[ ZP]X] 3T _Tab^][XVT Z^ac W^[STa Wd] STaX\^S c¬c cX[ Za^__T] 8ZZT \P]VT eTS Pc ST]]T ]^ bWXc SP\T Ta T] UdaXT X caPËZZT] QTbXSSTa T] b¬a ST[Tb az Wd\^a Yd]ZTa Sza[XVc ce ^V cP[Ta \TS bXV bT[e 4[[Ta Pc Wd] WTe bX] U­abcT _^[XcXbZT bTYa WYT\ X # Z[PbbT WPeST Tc PccXcdST_a^Q[T\ ^eTa U^a [¬aTa]T ½ ^V T] VaP]S^]ZT[ STa zS R^V]PRV[Pb eTS UP\X[XTUTbcTa]T 8 P][TS]X]V PU U^a\P]SbZPQTc ZXVVTa B^RXP[ azSVXeTaT] ]¬a\TaT _z 1TccX]P ?^bcb dZT]ScT ^V _aXePcT bXSTa EX ZP] TUcTa dVTab ËbZTaX bfTTc cP[ZX]V ^V b_X^]PVT PUb[­aT T] [P]V a¬ZZT P[\X]ST[XVWTSTa b¬aWTSTa ^V WT\ \T[XVWTSTa EX WPa S^V XZZT X]cTaTbbTaTc ^b U^a STc UPZcd\ Pc Wd] Ta T] c^_caX\\Tc bPV _z $! ZX[^ STa XaaXcTaT]ST [Tc [­QTa QzST UaP bX]T #& za ^V UaP \P]S[XVT \TSPaQTYSTaT UaP 1TbZ¬U cXVT[bTb\X]XbcTaXTc 7d] bZd[[T ^Vbz e¬aT T] ShVcXV Z^Z \T] aTbTPaRWT] Q[Te WT][PVc SP Wd] X]Sa­\\TST Pc e¬aT eTVTcPa _z !& za 7T]STb Z[X__TUPbcWTS Ta cX[bh]T[PST]ST ¬VcT 7d] ZP] XZZT Wh[Tb dS PU ST] ^V Ta QPaT XZZT |] \P] ]^VT]bX]ST Ë]STa bXSST]ST X Tc WY­a]T PU bXc Z^]c^a \TS W¬]STa]T U^a ­aTa]T 7Ta\TS VXeTa eX ^aSTc cX[ U^a\P]ST] bT[e ½ ^V bT]TaT [¬VVTa eT]]Ta Z¬aTbcT ^V Z^[[T VTa Z^acT]T _z Q^aSTc \TS STc ^eTa^aS]T]ST b_­aVb\z[) 7eT\ Ta X]ST QPV U^a\P]ST] \TS ST] bZPa_T cd]VT.

1TccX]P ?^bc ËZ bX] U­abcT _^[XcXbZT bTYa b^\ zaXV TUcTa Pc WPeT bZaTeTc Tc P]^]h\c STQPcX]S[¬V X bZ^[TQ[PSTc 7d] WPeST cX[U¬[SXVeXb ^_SPVTc Pc bZ^[TX]b_TZc­aT]b c^X[Tc ePa dSbchaTc \TS Q[­Sc [hbTa­Sc c^X[Tc_P_Xa \T]b aTbcT] PU bZ^[T] \zccT ]­YTb \TS STc Qad]T _TaVP\T]cPVcXVT c^X[Tc_P_Xa :^ac TUcTa WT]STb X]S[¬V ËZ bZ^[T] QTSaT c^X[Tc_P_Xa 1TccX]P bPcbTST _z Pc Wd] ePa dXVT]ZT]ST[XV ½ \T] T] [¬aTa _PbbTST WT]ST bT]TaT ^_ _z VP]VT] ^V QTZT]ScVY^aST SXbZaTc Pc ¿c^X[TcÀ bcPeTb \TS X ^V XZZT ÁPÂ


1;o 1>6) 14CC8=0 ?>BC #& oA) DSSP]]Tc b^RXP[azSVXeTa X ('' 7Pa Q[P]Sc P]STc PaQTYSTc \TS _bhZXbZ bzaQPaT d]VT P]QaX]VT[bTa bhVTSPV _T]VTbPVTa Z^]cP]cWY¬[_b\^ScP VTaT [P]Vc UaP PaQTYSb\PaZTSTc ^V b^\ UPV[XV [TSTa X T] QTbZ¬UcXVT[bTb PUST[X]V EP[Vc b^\ ]¬bcU^a\P]S X ! # ^V VT]eP[Vc eTS UaTSbeP[V X ! % EP[Vc b^\ U^a\P]S dST] \^SZP]SXSP cTa X bT_cT\QTa ! ' 1^a X 7Ta[Te \TS bX]T c^ b­]]Ta _z " ^V & za

B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

(


15

FRÆKKE TIL FORMANDEN

3Tc ST[eXbT ]Pe]TbP\\T]UP[S \TS \X] TVT] c¬]ZTcP]Z U^a 1TbX]SXVT ?^[XcXbZT BcdSXTa 14?>B ePa bT[eU­[VT[XV QTeXSbc 24?>B bZP[ WPeT T] e¬aSXV \^SbcP]STa bz 14?>B X]XcXPcXeTc Ta XZZT QPaT T] b_­V ½ STc Ta ShQc P[e^a[XVc \T]c UPZcXbZ WPa YTV Z­Qc S^\¬]T ]Pe]Tc 7eT\ ePa\Ta bz SXc WYTacT. <P]VT ½ Xb¬a P[[T ST\ STa Z¬\_Ta U^a Pc e^aTb bP\Ud]S ^Vbz bZP[ Zd]]T ad\\T P]SaT T]S ST STa [XV]Ta ^b bT[e ?aTQT] 1aP]Sc ^V 1YPa]T ;T]Pd 7T]aXZbT] Ta V^ST TZbT\_[Ta _z \T]]TbZTa STa Ta cP[Ta­a U^a ST b^RXP[T dSbPc cT _z ST b^RXP[c dSbPccTb eX[Zza ?Ta BRWd[ci 9­aVT]bT] Ta ^Vbz eXVcXV Pc ]¬e]T 7e^aSP] Q«aTa Sd SXV PS \TS P[cXS Pc e«aT bz Z[Pa X b_hccTc. 9TV b­aVTa U^a Pc e¬aT eT[U^aQTaTSc 7eXb ]^VTc Z^\\Ta WT[c QPV _z \XV bz Ta STc ]P cda[XVc U^a \XV Pc VaX]T 3Tc PUe¬Q]Ta ^V VXeTa \XV bP\cXSXV [XSc cXS cX[ Pc c¬]ZT ^eTa WePS YTV bZP[ bXVT 3TbdST] U­[VTa YTV \^cc^Tc) ¿BXV STc b^\ STc TaÀ 7ePS WPa Sd \TS UaP QPa]S^\\T]. 9TV e^ZbTST ^_ X B­[[Ta­S X T] ePbZT¬VcT Wz]Se¬aZTaUP\X[XT \TS UPa STa ePa bT[ebc¬] SXV c­\aTa WYT\\TVzT]ST \^a bc^aTQa^a ½ ^V Wz]SQPYTaT ^V WYT\\TQahVVTc eTa\^dcW _z Q^aSTc <X] VaP]S^]ZT[ h]STST Pc QXST ST Ë]T Vd[SaP]STST V[Pb X bchZZTa ]za WP] WPeST UzTc U^a \TVTc 8 \X] UP\X[XTZd[cda ePa STa U^a \TVTc P[Z^W^[ ^V U^a [XSc Z^\\d]XZPcX^] <X] \^a ePa _bhZXbZ bePV ^V [XSc U^a V[PS U^a ST] WYT\\TQahVVTST eTa\^dcW ½ ^V YTV ePa ST] STa bPVST STc W­Yc 9TV VXZ X Z[PbbT \TS Q­a] PU X]SÌhST[ bTbaXVT \T]]TbZTa <¬aZT[XVc ]^Z ePa STc U­abc b^\ e^ZbT] Pc STc VXZ ^_ U^a \XV Pc YTV UP[Sc dST]U^a 9TV ca^a Pc STc ePa STa YTV [¬acT Pc cP[T \TS U^[Z UaP P[[T [PV 9TV WPeST P[[TaTST b^\ QPa] ST] S|a \TS Pc eX[[T e¬aT ¿]^VTc \TS \T]]TbZTaÀ bz ST] Ta [XVT TUcTa Q^VT] Pc YTV Q[Te b^RXP[azSVXeTa CX[ VT]V¬[S [z \X] UPVU^aT]X]VbZPaaXTaT [P]Vc UaP X \X]T Z^ac <X] UPa WPeST T] bc¬aZ PeTabX^] \^S UPVU^aT]X]VbU^[Z ^V _^[XcXZTaT 1[P]Sc P]STc bPVST WP] SP YTV Q[Te eP[Vc cX[ ]¬bcU^a\P]S Pc \P] XZZT ZP] bc^[T _z WeTaZT] _^[XcXZTaT T[[Ta UPVU^aT]X]Vb_P\_TaT <T] X SPV Ta WP] T]^a\c bc^[c PU \XV

B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

7ePS Ta STc U^a ]^VTc \TS SXV ^V ¿P[T]TcXS¿. 9P STc Ta ]^VTc YTV Ta aTc Z^]bTZeT]c \TS 9TV WPa Tc bc^ac QTW^e U^a Pc e¬aT P[T]T ^V Q[XeTa bcaTbbTc WeXb YTV X T] c^ dVTab ZP[T]STa XZZT ZP] Ë]ST \X]Sbc |] SPV We^a YTV ZP] e¬aT P[T]T dST] Pc bZd[[T ]^VTc 3Tc QTW^e ^_bc^S cXS[XVc U^a YTV cdbbTST Y^ ad]Sc P[T]T X]ScX[ YTV Z^\ X bZ^[T b^\ bTZbzaXV =za YTV Ta P[T]T V­a YTV T] ShS dS PU Pc UP[ST ]TS ^V U^aQTaTST \XV \T]cP[c _z ^_VPeTa STa eT]cTa 9TV [­QTa bZaXeTa c¬]ZTa ^V SXbZdcTaTa W­Yc \TS \XV bT[e ½ ^V Uza _z ST] \zST ¿[P]STcÀ U^abZT[[XVT _a^Q[T\Ta 9TV bZaXeTa Za^]XZZTa ^V STQPccTaTa P[c WePS YTV ZP] _z bZaXUc 5PZcXbZ Q[XeTa YTV W­Y PU Pc bZaXeT U^aSX _a^RTbbT] \TS Pc Uz T\]Tc PUVa¬]bTc ^V Z^]ZaTcXbTaTc ^Vbz b¬ccTa cX]VT]T _z _[PSb W^b \XV bT[e =za YTV ]za STacX[ We^a YTV _a¬RXb eTS We^a YTV eX[ WT] Ta STc T] UTbc 7ePS ZP] dS ^eTa 3P]bZ 5^[ZT_PacXb [P]Sb\¬STa Uz SXV cX[ Pc VaX]T. 3P]bZ 5^[ZT_PacXb [P]Sb\­STa ZP] TUcTaWz]ST] ^Vbz Uz \XV cX[ Pc Va¬ST <T] T[[Tab VaX]Ta YTV \TVTc PU ce bTaXT] ¿4gcaPbÀ ^V Ta eX[S \TS 0]STab <PccWTbT]b az Wd\^a ¿9d[ _z ETbcTaQa^À Ta WT[c VT]XP[ ^V YTV VT]ZT]STa P[[T ch_Ta]T 9TV T[bZTa ^Vbz W¬]STaeaXST]ST _X][XVT bX cdPcX^]Ta ^V bTa STaU^a ^Vbz VTa]T ¿:[^e]À ¿3Tb_TaPcT 7^dbTfXUTbÀ ^V ST] b[PVb 5Pe^aXccT] Ta X ­YTQ[XZZTc SPcX]V_a^VaP\\Tc ¿1^]ST b­VTa 1adSÀ ½ STc Ta bd_Ta]­aSTc <T] WeXb \X] Z¬aTbcT SdZZTa ^_ bZh]STa YTV \XV Pc b[dZZT T[[Ta b[z ^eTa _z 3TPS[X]T 7ePS WPa Sd bT[e [PeTc PU W«]STaeaXST]ST _X][XVT cX]V. ?z B^RXP[azSVXeTaSPVT ! % WPeST eX cT\PTc ¿VaXQ Q^[ST]À We^a WT[T W^eTSQTbchaT[bT] bc^S ^V ZPbcTST [hb Q^[ST cX[ ST[cPVTa]T SP ST P] Z^\ 9TV ZPbcTST T] Q^[S cX[ T] \P]S b^\ XZZT VY^aST \X]T cX[ Pc VaXQT ST] Bz YTV c^V ST] ^_ XVT] ^V ZPbcTST ST] cX[ WP\ T]S]d T] VP]V \TS ^aST]T) ¿3Tc ZP] Sd SP V­aT QTSaT À 7e^aTUcTa ST] aP\cT WP\ X QahbcTc ^V YTV ^_SPVTST Pc WP] ePa Q[X]S· 7ePS Ta SX]T bePVWTSTa. 9TV ZP] V^Sc e¬aT dcz[\^SXV DS^eTa Pc YTV QPV aPccTc bXSSTa ^V azQTa ¿:^\ bz <PVSP À T[[Ta ¿:­a ]d \^aUPa À PS \X]T \TScaPËZP]cTa bz WPSTa YTV \­STa dST] T] SPVb^aST] ^V Ta Sza[XV cX[ b\P[[cP[Z 4a Sd dSPSeT]Sc \TS cT]ST]b cX[ X]SPSeT]ScWTS ¼ T[[Ta X]SPSeT]Sc \TS cT]ST]b cX[ dSPSeT]ScWTS. 3Tc bXSbcT 9TV bh]Tb STc Ta ca¬ccT]ST P[cXS Pc bZd[[T e¬aT dSPS eT]Sc B^\ T] ^UUT]c[XV _Tab^] Ta STa T] U^aeT]c]X]V ^\ Pc YTV Ta ¿_zÀ Z^]bcP]c ^V X]cTaTbbTaTa \XV U^a P[[T ad]Sc ^\ZaX]V \XV <T] ]^V[T VP]VT VXSTa YTV QPaT XZZT [¬aT ÌTaT \T]]TbZTa Pc ZT]ST 7e^aSP] WPa Sd STc \TS SX]T 3B Z^[[TVTa. 5P]cPbcXbZ 7Ta Ta ST] W^[S]X]V Pc P[c ZP] [PST bXV V­aT ^V ^\VP]Vb c^]T] Ta _^bXcXe ^V bY^e 5^[Z Ta ShVcXVT ^V b­ST <T] ST Zd]]T V^Sc WPeT b­aVTc U^a T] U^c^VaPU SP YTV ST] bXSbcT ZX[^\TcTa PU 37; [­QTc X bT_cT\QTa ^eTaWP[TST T] \P]S[XV \TSPaQTYSTa UaP 1TbZ¬UcXVT[bTb\X ]XbcTaXTc 3T] Ta be¬a Pc cX[VXeT aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ


BAG OM BETTINA POST : A4BC4= ;Pab =hW^[\ b^RXP[azSVXeTa Z^]bd[T]c X 6T]c^UcT 9^QRT]cTa) B^\ 1TccX]Pb Z¬aTbcT Ta YTV ]­Sc cX[ Pc e¬aT hSTabc cz[\^SXV 3Ta Ta XZZT \TVTc cXS cX[ \XV U^aSX Wd] Ta bz dca^[XV STSXZTaTc cX[ bXc PaQTYST 7T]STb Te]T cX[ Pc \d[cX cPbZT Ta dca^[XV ^V Wd] ZP] U^a TZbT\_T[ [XXVT a­aT ]^VTc [¬ZZTa \PS bP\\T] cX[ c^[e _Tab^]Ta X ST] cXS STc cPVTa \XV Pc bZa¬[[T T] Vd[Ta^S 1PVbXST] PU WT]STb SaXeT Ta Y^ aXbXZ^T] U^a Pc Qa¬]ST dS 7d] ZP] V^Sc Q[XeT QTSaT cX[ Pc _PbbT _z bXV bT[e ^V X]S X \T[[T\ Ta YTV [XSc QTZh\aTc U^a WT]ST 1TccX]P ZP] ^Vbz e¬aT aTc ZTST[XV 5^a TZ bT\_T[ UPccTa YTV XZZT Pc Wd] VXSTa Yd]ZT Sza [XVc ce 7d] WPa ca^Sb bXc b_X]Z[T ^V UT\X]X]T hSaT \P]VT bzZP[ScT \P]S[XVT bXSTa Q[P]Sc P]STc WP]S[Ta Wd] \TaT T]S Wd] cP[Ta WPSTa Pc cPQT ^V Vza X Wd[T We^a Wd] ShaZTa STc Wd] ZP[STa ¿P[T]TcXSÀ 9TV Ta UPZcXbZ aXVcXV aXVcXV eX[S \TS WT]ST ½ \T] STc eTS Wd] V^Sc bz STc bZP[ Sd XZZT bZaXeT

E4=8=34A=4 1XaVXccT CWhQ^ 3PW[ Y^QRT]cTaRWTU X 6T]c^UcT) 1TccX]Pb U^aRT Ta WT]STb T]^a\T T]VPVT \T]c ^V T]TaVX 7d] c­a V^Sc bT bX]T cXS[XVTaT UTY[ X ­Y]T]T ^V [¬aTa STaU^a PU ST\ 7d] Ta ^Vbz Z^]bTZeT]c ^V UP]cPbcXbZ V^Sc cX[ Pc _[PRTaT PQT] ST aXVcXVT bcTSTa <P] ZP] [Tc bT _z WT]STb SaT]VT Pc Wd] ^Vbz Ta T] bd_TaV^S \^a BePVWTSTa W\\ 7d] Ta [XSc cX[Q­YT[XV cX[ Pc Q¬aT ]PV ½ ^V bz bZP[ Wd] Q[XeT QTSaT cX[ Pc bXVT ]TY dSST[TVTaT ^V b[dZZT bX] \^QX[ 7d] Zd]]T V^Sc b[z [XSc \TS WzaTc T[[Ta b\dccT \TS ­Y]T]T T] VP]V X\T[[T\ ½ bz Q[XeTa STc WT[T [XSc bY^eTaT <T] YTV eTS V^Sc Pc YTV P[ SaXV Uza WT]ST cX[ Pc b_X[[T _z bX] ZeX]ST[XVWTS

3B :>;;4604= B­aT] 0]STabT] U^a\P]S U^a ATVX^] =^aS) 1TccX]Pb _a^Ë[ Ta V^S U^a U^aT]X]VT] 7d] Ta XZZT T] c^_SX_[^\Pc \T] aTb_TZcTaTc U^a bX] ShVcXVWTS ^V U^a P[SaXV Pc U^abcX[[T bXV B^\ U^a\P]S \z Wd] e¬aT \X]SaT bT[TZcXe \TS WePS Wd] eX[ QTbZ¬UcXVT bXV \TS >V Wd] eX[ ]^Z ^Vbz bcPSXV bZd[[T Z¬\_T \^S \^SbcP]S U^aSX Wd] \TS bX]T ËaT za b^\ ]¬bcU^a\P]S Y^ XZZT WPa e^[Sb^\c \TVTc ^aVP]XbPc^aXbZ TaUPaX]V 1TccX]P Ta V[PS UaXbZ ^V WPa ^UcT T] bZ¬e WXbc^aXT X ¬a\Tc ½ ^V bz [XSTa Wd] XZZT PU ^aS SXPaa| b^\ \P]VT PU ^b P]SaT X 3P]bZ B^RXP[ azSVXeTaU^aT]X]V 7d] cP[Ta Zd] ]za Wd] WPa ]^VTc Pc bXVT ½ ^V bz Ta Wd] T]TaVXbZ b[XSb^\ eT[U^aQTaTSc ^V Vad]SXV

?Ta]X[[T APb\dbbT] b^RXP[azSVXeTa X A­S^eaT :^\\d]T) 1TccX]P ^V YTV cP[cT ^_ cX[ ]¬bcU^a\P]Sb eP[VTc U^a bTZb za bXST] ^\ Pc U^aT]X]VT] ca¬]VcT cX[ Pc Q[XeT \TaT Z^]ZaTc ^V \TaT eTSZ^\\T]ST U^a \TS[T\\Ta]T 3Tc ËZ UPZcXbZ 1TccX]P cX[ Pc bcX[[T ^_ ^V YTV b^e XZZT WT[T ]PccT] TUcTa Wd] ePa Q[TeTc eP[Vc ½ PU ]Tae­bXcTc U^a ^\ Wd] ]d Zd]]T cz[T _aTbbTc 3Tc Ta YTV ^eTaW^eTSTc XZZT X ceXe[ ^\ [¬]VTaT 5PV[XVc ^V \T]]TbZT[XVc Ta Wd] Ud[Sbc¬]SXV dQTbcXZZT[XV ^V b^\ eT]X]ST Ta Wd] V^S cX[ Pc [hccT ^V b_­aVT X]S >V bz WPa Wd] T] UTS Wd\^a ^V VaX]Ta VTa]T PU bXV bT[e

B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '


0A1493B;8E

ATSXVTaTc PU CX]P 9dd[ APb\dbbT] cYa/b^RXP[aSV SZ

DRØMMER JEG….?

5>C>) B20=?8G

%LLER ER JEG BARE Pk ARBEJDE %N NY UNDERS GELSE SOM 5GEBREVET ! HAR OFFENTLIGGJORT SLkR FAST AT OVER HALVDELEN AF ALLE ARBEJDENDE DANSKERE OPLEVER AT SIDDE I DERES DR MMEJOB -EN HVORFOR BUKKER Sk MANGE Sk UNDER FOR STRESS ELLER K MPER FOR AT Fk ARBEJDE OG FAMILIELIV TIL AT H NGE SAMMEN %N FORKLARING KAN V RE GODE KOLLEGER MENER #HRISTIAN "J RNSKOV LEKTOR I KONOMI Pk (ANDELSH JSKOLEN I `RHUS OG FORSKER I LYKKE !T Sk MANGE SYNES DE HAR ET DR MMEJOB HARMONERER ½NT MED AT DANSKERNE HAR STOR JOBTILFREDSHED OG OGSk GENERELT OPLEVER AT V RE MEGET LYKKELIGE $ET SKYLDES I H J GRAD AT DANSKERE HAR GODE KOLLEGER OG ER DYGTIGE TIL AT SAMARBEJDE (J LPSOMME OG FORSTkENDE KOLLEGER ER HELT CENTRALT FOR HVOR GODT MAN TRIVES Pk SIT JOB SIGER HAN ,ISE +IERTZNER SELVST NDIG (2 RkDGIVER K DER TENDENSEN MOD ST RRE JOBTILFREDSHED SAMMEN MED ST RRE FOKUS Pk BETYDNINGEN AF GODE LEDERE !T SIDDE I SIT DR MMEJOB FORUDS TTER AT MAN F LER SIG TILPAS OG HAR EN LEDER DER TAGER ANSVAR OG SIKRER UDVIKLING $ET KAN TYDE Pk AT DE SENERE kRS STORE FOKUS Pk LEDERROLLEN HAR NYTTET SIGER HUN ! ´S UNDERS GELSE VISER OGSk AT TRE UD AF ½RE DANSKERE SYNES AT DE BE½NDER SIG Pk DERES RETTE HYLDE I FORHOLD TIL JOB PROCENT SVARER JA TIL AT DE ARBEJDSM SSIGT ER INDEN FOR DET OMRkDE HVOR DE GERNE VIL V RE +UN PROCENT SVARER NEJ +ILDE 5GEBREVET !

mit NYE job 5aP) 3T] B^RXP[T 7­YbZ^[T 4bQYTaV CX[) 3T] bT[eTYT]ST X]bcXcdcX^] B_aX]VQa¬ccTc

?4A=8;;4 ;0AB4= !( oA :0AA84A45>A; 1

9d]X ! ') DSSP]]Tc UaP 3B7 X 4bQYTaV 9d]X ! ') B^RXP[azSVXeTa X S­V]X]bcXcdcX^]T] B_aX]VQa¬ccTc X EPaST :^\\d]T

DIT NYE JOB 7Pa Sd bZXUcTc PaQTYST U^a ]h[XV ^V WPa Sd ]^VTc Sd VTa]T eX[ U^ac¬[[T X ST] P][TS]X]V ½ \zbZT QPaT U^aSX Sd Ta V[PS U^a STc bz bT]S T] \PX[ cX[) aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ ! B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

. 7ePS ËZ SXV cX[ Pc b­VT Y^QQTc.

bXV bT[e 0c Zd]]T V­aT T] U^abZT[ U^a ]^V[T \T]]TbZTa b^\ WPa QadV U^a WY¬[_ 9TV WPeST Tc eXZPaXPc WTa d]STa \X] dSSP] ]T[bT ^V Q[Te b_daVc ^\ YTV ePa X]cTaTbbTaTc X T] bcX[[X]V b^\ b^RXP[azSVXeTa ^V STc ePa YTV . 7ePS b¬ccTa Sd \X]Sbc _aXb _z eTS SXc PaQTYST b^\ b^RXP[azSVXeTa. >V YTV T[bZTa \z[Vad__T] PU d]VT bc^U\Xb 9TV Ta Tc bcTS We^a YTV WPa STc aTc V^Sc \T] QadVTaT D]STa dSSP]]T[bT] VXZ STc ^Vbz ^_ T[[Tab bh]Tb YTV STc \z e¬aT be¬ac Pc bXSST U^a \XV Pc YTV WT[bc eX[[T e¬aT _z STc _aXePcT X ST] Z^\\d]P[T U^aeP[c]X]V We^a \P] Ta bz PaQTYSb\PaZTS ;XVT ]d ^V \TS ST]]T WTa aT VTaX]V \T]Ta YTV STa Ta P[c U^a \P]VT WT]bh] bchaTc PU ­Z^]^\X ^V cXS 3Tc Ta _z \P]VT \zSTa Tc dcPZ]T\\T[XVc UPV EX WPa Zd] [XSc STa bZP[ cPVTb X STc ^UUT]c[XVT X]SÌhST[bT ^_PScX[ U^aW^[SbeXb \TVTc X]SÌh . 7e^aSP] bTa eXaZT[XVWTST] dS X SXc ]hT Y^Q. ST[bT ]TSPScX[ ^V Q[XeTa QTbZdSc UaP P[[T bXSTa 3Tc Ta Tc S­V]QTWP]S[X]VbbcTS U^a ]PaZ^ \P]Ta ^V YTV Ud]VTaTa _z \P]VT \zSTa b^\ . 7ePS [PeTa Sd ^\ $ za. X]bcXcdcX^]T]b P]bXVc dSPScX[ 9TV bP\PaQTYSTa ;XVT ]d bZP[ YTV QPaT WPeT T] \PbbT TaUPaX]V \TS Z^\\d]Ta]T :aX\X]P[U^ab^aVT] _bhZXP \T] YTV ca^a YTV Q[XeTa X]ST] U^a ^\azSTc caXT] ^V \XbQadVbRT]caT]T ^V YTV dSPaQTYSTa \TS bc^U\XbQadVTaT T[[Ta ZaX\X]T[[T ^V X ST] _aXePcT bTZc^a 9TV bZP[ ]^Z eXSTaT _z Tc cXSb bcPcdbaP__^acTa ^V P]b­V]X]VTa cX[ Z^\\d _d]Zc ^V Zd]]T V^Sc c¬]ZT \XV Pc QTbcaXST T] ]Ta]T ^\ Tec U^a[¬]VT[bT PU ^_W^[STc [TSTabcX[[X]V b^\ U^a TZbT\_T[ SPV[XV [TSTa _z . 7ePS b¬ccTa Sd \Tbc _aXb _z eTS SXc PaQTYST. Tc QTWP]S[X]VbWYT\ B^\ P]bPc WTa Uza YTV Tc 0c YTV ZP] WY¬[_T \T]]TbZTa b^\ XZZT WPa bz zab _bhZ^cTaP_TdcXbZ Zdabdb ^V STc Zd]]T YTV V^Sc U^aTbcX[[T \XV Pc YTV eX[ QhVVT eXSTaT _z bc¬aZT b^RXP[T Z^\_TcT]RTa bz ST ZP] Z[PaT


0A1493B;8E

¿8 P_^[^VXiT cWPc cWXb [TccTa Xb b^ [^]V 8 SXS ]^c WPeT cWT cX\T c^ \PZT Xc bW^ac À 1[PXbT ?PbRP[ UaP]bZ \PcT\PcXZTa ^V UhbXZTa %!" %%!

KAMPEN OM MAILBOKSEN +AMPEN OM OPM RKSOMHEDEN I VORES ELEKTRONISKE IND BAKKER ER STOR 3k ODDSENE FOR AT DIN EMAIL BLIVER L ST AF MODTAGEREN ER IKKE H JE $U ER OPPE IMOD NYHEDSBREVE CAMOU¾EREDE REKLAMER STATUSMELDINGER M DEINDKAL DELSER PkMINDELSER SPAMMAIL OG MEGET ANDET /G HER ER LANGE KLOGE EMAILS IKKE VEJEN TIL SUCCES (VIS DU VIL V RE SIKKER Pk AT MODTAGEREN AF DIN EMAIL L SER HVAD DU SKRIVER SKAL DU FREM FOR ALT SKRIVE KORT $ET KONKLUDERER $USTIN 7AX I SIN BLOG ³-ASTERING THE SHORT EMAIL´ (ANS FORSLAG ER AT HkNDTERE EMAILS SOM SMS´ER 3KRIV ET BEGR NSET ANTAL ORD OG H JST FEM S T NINGER I ALT %N SKABELON FOR EN L SEVENLIG EMAIL KAN SE SkDAN UD 5>C>) B20=?8G

)WFN FS EV %FO LBO TQSJOHFT PWFS IWJT EV LFOEFS NPEUBHFSFO J GPSWFKFO )WBE WJM EV )WPSGPS TLBM EJU OTLF JN EFLPNNFT )WBE FS EJO EFBEMJOF

ARBEJDSGLÆDE I ÅRHUS

±%N GOD ARBEJDSPLADS SKABES BLANDT ANDET AF TILFREDSE OG MOTIVEREDE MEDARBEJDERE %N GOD ARBEJDSPLADS ER DER HVOR DU SOM MEDARBEJDER GL DER DIG TIL AT KOMME Pk ARBEJDE ² 3kDAN LYDER PR MISSEN FOR EN NY UNDERS GELSE OM ARBEJDSGL DE I `RHUS +OMMUNE -ETODEN ER FOKUSGRUPPEINTERVIEW Pk FORSKELLI , S HELE EMAIL BLOGGEN Pk WWW LIFEHACK ORG ARTICLES COMMUNICA GE ARBEJDSPLADSER Pk TV RS AF MAGISTRATERNE -EDARBEJDERNES FORSLAG TION MASTERING THE SHORT EMAIL HTML TIL ARBEJDSGL DEFREMMENDE INITIATIVER SKAL PR SENTERES FOR BYRkDET I EFTERkRET 3OM EN DEL AF PROJEKTET KAN ALLE ANSATTE BLOGGE Pk KOMMUNENS MOTION I ARBE JDSTIDEN HJEMMESIDE OG DE BEDSTE BEL NNES MED PR MIER %N AF VINDERNE ER &ORSVARETS 0ERSONELTJENESTE HAR SIDEN HAFT RET TIL AT MOTIONERE TO ,IS %BBE #HRISTENSEN NYANSAT SEKRET R I `RHUS +OMMUNES &AMI TIMER OM UGEN I ARBEJDSTIDEN $E VANDT 3UNDHEDSPRISEN SOM LIERkDGIVNING 3OCIALCENTER .ORD SOM BLOGGEDE OM SIN OPLEVELSE UDDELES AF (ELSE (EALTHY #OMPANY OG DAGBLADET " RSEN AF HVORDAN ARBEJDSPLADSEN ANERKENDTE EN SEKRET R KOLLEGA DER VAR 6I ER SIKRE Pk AT DE TO TIMER TJENER SIG SELV IND FORDI ¾ERE KOMMER HkRDT SP NDT FOR I EN PERIODE TILBAGE EFTER EN TIMES MOTION OG ER MERE EFFEKTIVE END HVIS DE BARE ±) DECEMBER MkNED ½K "IRGIT ¾ERE GANGE BES G Pk KONTORET AF EN VAR BLEVET SIDDENDE FORAN COMPUTEREN SIGER "IRGITTE " K ,ARSEN OG DRILLENISSE DEN GODE SLAGS SOM EN MORGEN HAVDE LAGT CHOKOLADE 3TEEN "ERINGSKJOLD BEGGE SENIORSERGENTER OG ARBEJDSMILJ LEDERE I EN ANDEN DAG VAR DER LYSESTAGER Sk FULGTE EN SJOV T J NISSE OG DIVERSE &ORSVARETS 0ERSONELTJENESTE SJOVE GAVER /G EFTER LIDT TID KOM MAKKEREN TIL DEN F RSTE NISSE 3TOR $ET SOCIALE BETYDER MINDST LIGE Sk MEGET SOM MOTIONEN .kR VI UNDREN MEN OGSk GL DE (VEM VAR DET DER LAGDE PAKKERNE "IRGIT L BER SNAKKER VI SAMMEN Pk EN MERE UFORMEL MkDE BkDE OM KONER K BTE LIDT SLIK OG CHOKOLADE SOM HUN LAGDE Pk SKRIVEBORDET SOM TAK K RESTER OG KOLLEGER OG FkR L ST OPGAVER OG LUFTET IDEER SIGER 3EK -EN DET BLEV IKKE FJERNET $ERIMOD BLEV DER VED MED AT KOMME SMk TIONSLEDER ,ARS 3LOT OPMUNTRINGER MED SMk BREVE SOM BLEV GRANSKET N JE ¨ *EG KAN ANBEFALE ALLE MED ONDT I SJ LEN AT DYRKE MOTION TILF !FDELINGEN VAR SAMLET TIL MORGENKAFFE 0LUDSELIG TR DER NOGLE AF JER SEKTIONSCHEF *ENS 3TOKKEBYE SOM HAR MOTIONERET SIG UD AF EN VORES RkDGIVERE FREM MED EN STOR ¾OT BUKET BLOMSTER SOM DE A¾EVE DEPRESSION RER TIL "IRGIT $E SIGER AT HUN ER kRETS SEKRET R FOR HUN HAR KLARET AT +ILDE (ELSE !RBEJDSLIV SKULLE OPL RE ½RE NYE MEDARBEJDERE OG SAMTIDIG HAFT OVERSKUD TIL AT BESVARE RkDGIVERNES HENVENDELSER MED ET STORT SMIL Pk L BEN ¯ TRODS ET STORT ARBEJDSPRES ¨ 3TOR JUBEL OG BIFALD OG ALLE SYNTES AT "IRGIT HAVDE FORTJENT DEN ¾OTTE TITEL OG JEG KAN KUN SIGE MAN BLIVER VARM Kl. 8:00 Kl. 11:00 Kl. 14:00 Kl. 17:00 LANGT IND I HJERTET OVER AT ANDRE KOLLEGER V RDS TTER EN KOLLEGAS INDSATS /G IKKE MINDST ¯ IKKE ER BANGE FOR AT VISE DET 3k VIDSTE JEG AT DET VAR EN RIGTIG GOD ARBEJDSPLADS JEG VAR KOMMET TIL ² HTTP WWW EASYBLOG DK ARBEJDSGLAD B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

"


INGEN SLINGER I SIKKERHEDEN 3Tc ZP] V^Sc eXaZT Va¬]bT^eTabZaXST]ST U^a Q^aVTa]T Pc Q[XeT Ë[\Tc \T] WeXb YTV bZP[ eTYT STc ^_ X\^S ST P]bPccTb bXZZTaWTS bcza ST P]bPccTb bXZZTaWTS ­eTabc :^\\d]P[SXaTZc­a X 7P[b]¬b <XRWPT[ 6aPPcP]V WPa bXZZTaWTSb\¬bbXVc c^_cd]Tc azSWdbTc X 7P[b]¬b 05 BDB0= ?0D;B4= 5>C>) ?4C4A B A4=B4= 30B 1tA>

8 ST] ]^aSbY¬[[P]SbZT 7P[b]¬b :^\\d]T Ta ST P]bPccTb bXZZTaWTS _z azSWdbTc _aX^aX cTaTc W­Yc 3TaU^a Ta STa Zd] |] X]SVP]V U^a Q^aVTa]T) 1^aVTabTaeXRT STa Ud]VTaTa b^\ T] bXZZTaWTSbb[dbT ½ [XVT b^\ X [dUcWPe]T] ½ X]S cX[ aTbcT] PU azSWdbTcb " P]bPccT 8 1^aVTa bTaeXRT Ta P[[T e¬VVT]T PU V[Pb Tc ZP\TaP ez VTa ^eTa ad\\Tc bz STa Ta X]VT] RWP]RT U^a Pc W­YT azQ ^V [XSc U^a bc^aT Pa\QTe¬VT[bTa ZP] U^aTVz X STc bZYd[cT 3T P]bPccT bZP[ QT]hccT ]­V[TZ^ac U^a Pc Z^\\T XVT]]T\ b[dbT]

B_TY[Ta bXV X TVT] ËPbZ^ 7Xbc^aXT] ^\ STc e^[SbbXZaTST azSWdb X 7P[b]¬b :^\\d]T QTVh]STa \TS Z^\\d ]P[aTU^a\T] SP azSWdbTc bZP[ QhVVTb ^\ bz STc ^Vbz ZP] ad\\T _Tab^]P[Tc UaP UdbX^]b Z^\\d]Ta]T 3Tc QTchSTa Q[P]Sc P]STc Pc ST \P]VT T]\P]SbZ^]c^aTa dSbZXUcTb \TS cTP\Z^]c^aTa :^\\d]P[SXaTZc­a <XRWPT[ 6aPPcP]V U^a c¬[[Ta) <P]VT e^[SbbXcdPcX^]Ta ZP] U^aTQhVVTb eTS Pc X]SaTccT bXV WT]bXVcb\¬bbXVc Ch_XbZ WPa T] b^RXP[azSVXeTa bXc TVTc Z^]c^a 3Tc Ta STa XZZT ]^VTc VP[c X \T] \P] b[¬QTa WT[bc Q^aVTaT] \TS STaX]S 5^a T] bXZZTaWTSbbZh[S [dZZTa \P] ^Vbz S­aT] >V U^a Pc V­aT STc [XSc WhVVT[XVc WPa b^RXP[azSVXeTaT] W¬]Vc QX[[TSTa PU UP\X[XT] ^V SX_[^\Ta _z e¬VVT] b^\ eXbTa We^a ShVcXV \P] Ta <T] \P] bZP[ XZZT e¬aT \TVTc Z[^V _z \T]]TbZTa U­a \P] Ta Z[Pa ^eTa Pc ]za STa Z^\\Ta Q^aVTaT X]S b^\ XZZT WPa WPUc STc bz [Tc X [XeTc Uza ST aXVcXV b_TY[Tc bXV X STaTb TVT] ËPbZ^ ^V X ST P]SaTb bdRRTb # B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

\T]cPcX^]T] _z Qz]S 3Tc bP\\T V¬[STa WeXb Q^aVTaT] azQTa) ¿9TV b[za UP]SÂ\T SXV XWYT[À Bz bc^__Ta bPVbQTWP]S[X]VT] ^V X aTccT] ZP] eX S^Zd\T]cTaT Pc STa Ta cP[T ^\ cadb[Ta _z [XeTc Ad\ cX[ VazS ^V _bhZ^_PcTa :^\\d]P[SXaTZc­aT] b¬ccTa bT[e Tc [X[[T TcXbZ 3T] W^[S]X]V WPa _a¬VTc QhVVT_[P]T] 3Tc QTchSTa b^\ ]¬e]c Pc T]\P]SbZ^]c^aTa]T Ta b_­aVb\z[bcTV] eTS Pc WPeT ZP\TaP^eTaezV dSbZXUcTc \TS cTP\Z^]c^aTa SP STc eX[[T e¬aT ]X]V X 1^aVTabTaeXRT ½ b[dbT] cX[ azSWdbTc 3Ta bXSSTa VP]bZT P[\X]ST[XVT QTSbcTQ^a dWT]bXVcb\¬bbXVc ½ ^V Shac ½ Pc c^_cd]T $ VTaT ^V eT]cTa ½ ^V Q[XeTa P[cbz Ë[\Tc X\T]b Z^]c^aTa bXZZTaWTSb\¬bbXVc ?z azSWdbTc Ta STa b^\ ]^VTc ]hc X]SaTccTc ^ccT bP\cP[Tad\ 7Ta Ta \X] Z^]Z[dbX^] XVT] Pc STc \z Q^a VTa]T PU bXZZTaWTSb\¬bbXVT Vad]ST [TeT \TS Bz X bcTSTc U^a Pc b^RXP[azSVXeTaT] Vza X]S _z bXc TVTc Z^]c^a \TS Q^aVTaT] Vza ST X]S X Tc PU bP\cP[Tad\\T]T b^\ Ë]STb X ËaT U^abZT[[XVT ?^[XcX _z azSWdbTc bXZZTaWTSbZPcTV^aXTa <XRWPT[ 6aPPcP]V Ta dSSP]]Tc YdaXbc ^V STc 3T U­abcT c^ ad\ WPa VT]]T\bXVcXVT V[Pb bc^aT T]VPVT\T]c X ST P]bPccTb bXZZTaWTS Ta e¬VVT 3T Ta cX[ ST\ ½ ]d bXVTa YTV STc [XVT dS XU­[VT WP\ bT[e _a¬VTc PU T] aTP[Xb\T b^\ PU _^bT] ½ b^\ eX ]^c^aXbZ eTS Ta e^[Sb_bh WP] WPa \TS bXV UaP cX za X _^[XcXTc Z^_PcTa 8 ]¬bcT ZPcTV^aX Ta STa bPc T] T]ZT[ 9TV WPa Tc \TVTc Z^]ZaTc U^aW^[S cX[ U^aT SXbZaTcX^]b[X]YT _z V[Pbe¬VVT]T X caTSYT QhVVT[bT PU e^[S ^V eX ^_[TeTa bc^ac bTc XZZT ZPcTV^aX [XSc \TaT SXbZaTZcX^]b[X]YT _z ^V X e^[S \^S ST P]bPccT _z azSWdbTc EX PVTaTa dS ST] UYTaST ZPcTV^aX ZP] \P] Zd] [XVT bT Pc STa UaP Tc _aX]RX_ ^\ Pc T] Z^]ÌXZc bZP[ bcP]SbTb Ta ]^V[T U­SSTa 3Tc Ta Va¬STad\\Tc b^\ eX _z bz [Pec Tc ]XeTPd b^\ \d[XVc 7eXb STc Vza bXVTa :^ac bPVc) 9^ [¬]VTaT Sd Z^\\Ta ]TS PU VP[c V­a eX \TVTc dS PU Pc U­[VT ^_ _z STc eTS VP]VT] Y^ \TaT Ua^bcTS Ta V[Pbe¬VVT]T Pc P]\T[ST STc b^\ PaQTYSbbZPST ^V WT]eXbT 0[[T ad\\T]T WPa P[Pa\ ^V c^ S­aT bz cX[ 5P[RZb ZaXbTWY¬[_ We^a \P] Uza _bhZ^[^V b^RXP[azSVXeTa]T Ta bXZaTc T] ÌdVceTY >V X WY¬[_ X]ST] U^a Uz cX\Ta ad\\T]T cX[ ST dSPSaTPVTaT]ST Q^aVTaT Ta EX Ta ^Vbz bz WT[SXVT Pc eX WPa UzTc ]¬a STa ^Vbz ZP\TaP ^V [hS^eTaezV]X]V _^[XcXTc cX[ Pc [TYT bXV X]S _z azSWdbTc ^V 3Tc ZP] V^Sc eXaZT Va¬]bT^eTabZaXST]ST STc bZX[cTa eX bT[eU­[VT[XV Ì^c \TS dST] U^a Pc bZd[[T [XST ST] c^ac Pc Q[XeT Ë[\Tc \T] WeXb azSWdbTc 5PZcXbZ Q^a _^[XcXTc [XVT ^eTa U^a ST YTV bZP[ eTYT STc ^_ X\^S ST P]bPccTb bXZZTa WT[c VT]]T\bXVcXVT bP\cP[Tad\ ^V WeXb eX Uza WTS bz bcza ST P]bPccTb bXZZTaWTS ­eTabc >V QTb­V PU T] Q^aVTa b^\ WPa e¬aTc WT[c d\d[XV bZd[[T dWT[STc e¬aT dST ^V b^RXP[azSVXeTaT] eTS bXc bT]TbcT QTb­V bz QTSTa eX [XVT _^[XcXTc Uza T] _z ZPbbT] bZP[ Wd] b^\ \X]X\d\ eXST ^\ Pc ca¬ZZT _TabXT]]Ta]T ^_ ^V W^[ST ­YT Pc Q^aVTaT] Q[XeTa bcaPUUTc U^aSX eX WPa S^Zd 3Tc ZP] ^Vbz WPeT T] _a¬eT]cXe TUUTZc EX

8 eXaZT[XVWTST] bZP[ \P] QTcYT]T Q^aVTa]T X [^ZP[Ta STa Ta [XSc \TaT ]TdcaP[XbTaTST


À

5PZcXbZ Q^a _^[XcXTc [XVT ^eTa U^a ST WT[c VT]]T\ bXVcXVT bP\cP[Tad\ ^V WeXb eX Uza QTb­V PU T] Q^aVTa b^\ WPa e¬aTc WT[c d\d[XV eTS bXc bT]T bcT QTb­V bz QTSTa eX [XVT _^[XcXTc ^\ Pc ca¬Z ZT _TabXT]]Ta]T ^_ ^V W^[ST ­YT <XRWPT[ 6aPPcP]V Z^\\d]P[SXaTZc­a 7P[b]¬b :^\\d]T

ZP] V^Sc bZaXeT Ë]T _^[XcXZZTa ^V [¬VVT ^eTa _z Wh[ST] \T] STc WY¬[_Ta XZZT ]^VTc ]za bXcdPcX^]T] \TS T] Q^aVTa [­QTa [­QbZ bXVTa ST] cXS[XVTaT _^[XcX\P]S <XRPWT[ 6aPPcP]V TaX]SaTa Pc STa X]S [TS]X]VbeXbc ePa [XSc b]dbU^a]dUcXV b^RXP[ azSVXeTa\^SbcP]S ^eTa U^a Pc ^_VXeT T]\P]SbZ^]c^aTa]T >V STc QTZa¬UcTa cX[[XSbaT_a¬bT]cP]c U^a b^RXP[azSVXeTa]T _z Q­a] ^V d]VT^\azSTc <PaXP]]T 0]bQ­[ b^\ X SPV ST[Ta Z^]c^a \TS bhe Z^[[TVTa) EX Z^\ P[[T bP\\T] UaP T]\P]SbZ^]c^aTa ^V ePa \TVTc bZT_cXbZT \T] Ta ]d Q[TeTc aXVcXV V[PST U^a Pc PaQTYST X bc^aad\bZ^]c^a EX QadVTa WX]P]ST] _z T] P]ST] \zST b_PaaTa \TVTc \TaT ^V ZT]STa X W­YTaT VaPS WX]P]ST]b bPVTa bXVTa Wd] ^V Q[zbcT\_[Ta bP\\T] \TS Z^[[T VTa]T ^Vbz ST bXZZTaWTSb\¬bbXVT U^aW^[S) BXZZTaWTSbU^aP]bcP[c]X]VTa]T Ud]VT aTa Ë]c 9TV WPa P[SaXV bT[e WPUc QadV U^a Pc P]eT]ST ST ^eTaezVTST bP\cP[Tad\ \T] YTV Ta V[PS U^a Pc STa ^Vbz Ta P[Pa\Ta X ST ­eaXVT bP\cP[Tad\ 9TV WPa STc Ë]c \TS Pc _^[XcXTc Q^a _z azSWdbTc 8 Tc _Pa cX[U¬[ST WPa eX _z U^aWz]S ^aXT]cTaTc ST\ ^\ Pc STa Zd]]T ^_bcz T] bXcdPcX^] We^a STa Zd]]T Q[XeT QadV U^a ST\ Bz WPa QTcYT]cT]T e¬aTc ÌX]ZT cX[ [XVT Pc Vz ]TS ^\ZaX]V ^b ^V bT ^\ STa ePa V^S a^ ^V ^aST] b_/b^RXP[aSV SZ

7^eTS <43 STc ­eTabcT bP\PaQTYSb^aVP] X 7P[b]¬b :^\\d]T Ta eTS Pc e¬aT Z[Pa \TS aTc]X]Vb[X]YTa ^\ ¿5^aTQhVVT[bT ^V Wz]ScT aX]V PU e^[S \^Q]X]V ^V RWXZP]TÀ B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

$


ER DET VOLD AT BRUGE

”FUCK-FINGEREN”? E^[S ^V cadb[Ta _z Y^QQTc Ta Tc bcXVT]ST _a^Q[T\ U^a b^RXP[azSVXeTaT X Z^\\d]Ta]T =h e^[Sb_PZZT U^ac¬[[Ta We^aSP] e^[S ZP] U^aTQhVVTb 05 BDB0= ?0D;B4= 5>C>) ?4C4A B A4=B4= 30B 1tA>

7e^aU^a ^_bcza e^[S. 7e^aSP] caP__Tb T] Z^]ÌXZc ]TS. 4a STc e^[S Pc QadVT ¿UdRZË] VTaT]À. 4a ^eTaezV]X]VbZP\TaPTa \TS cX[ Pc U^aTQhVVT e^[S. 3Tc Ta ]^V[T PU ST b_­aVb\z[ b^\ Q[XeTa QT[hbc X T] ]h e^[Sb_PZZT UaP 10A 5>:0 1aP]RWT0aQTYSb\X[Y­AzS 5X]P]b >U UT]c[XV :^]c^a 0S\X]XbcaPcX^] ATS ?PZZT] QTbcza Q[P]Sc P]STc PU _YTRT] ¿ETY[TS]X]V ^\ e^[S ^V e^[SbU^aTQhVVT[bT ½ U^a Z^]c^aTa X STc ^UUT]c[XVTÀ 8 eTY[TS]X]VT] _^X]cTaTb STc Pc P]bPccT X b^RXP[U^aeP[c]X]VTa Ta b¬a[XV dSbPccT U^a e^[S Bz[TSTb WPa !# _a^RT]c e¬aTc dSbPc U^a e^[S T[[Ta cadb[Ta ^\ e^[S E^[S Ta ^UcT Ta Tc dScahZ U^a PU\PVc ^V ^_ bcza ch_XbZ U^aSX T] Q^aVTa U­[Ta bXV hS\hVTc ^eTabTc d\h]SXVVY^ac T[[Ta U^aZTac QTWP]S[Tc 3TaU^a Ta STc XU­[VT eTY[TS]X]VT] eXVcXVc Pc SXbZdcTaT WePS e^[S Ta 7ePS Ta cX[[PSc ^V WePS Ta dPRRT_cPQT[c. 4a STc U^a TZbT\_T[

Bo30= 6 A 3D 8 4= E>;3BB8CD0C8>= E¬a P[cXS eT][XV a^[XV ^V ]TdcaP[ ^eTa U^a Z[XT]cT] ?a­e XZZT _z Pc PaVd\T]cTaT \TS Z[XT]cT] WeXb Sd U­[Ta Pc STa Ta eTS Pc ^_bcz T] cadT]ST bXcdPcX^] 5^ab­V Pc QTa^[XVT Z[XT]cT] ^V cP[T WP\ cX[ aTccT CahZ P[cXS _z P[Pa\Z]P__T] WeXb Sd U­[Ta SXV cadTc 6­a bz eXSc \d[XVc WePS ST] cadT]ST Z[XT]c QTSTa SXV ^\ X]ScX[ WY¬[_T] ]za UaT\ D]SVz QTe¬VT[bTa b^\ Z[XT]cT] ZP] ^_UPccT b^\ PVVaTbbXeT B_X[ XZZT WT[c :X[ST) ¿ETY[TS]X]V ^\ e^[S ^V e^[SbU^aTQhVVT[bT ¼ U^a Z^]c^aTa X STc ^UUT]c[XVT¿ 10A 5>:0

% B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

e^[S Pc QadVT Va¬]bT^eTabZaXST]ST b_a^V ^V bZ¬[Sb^aS. BZP[ \P] Ë]ST bXV X ZPaXZPcdacTV ]X]VTa ^V ]TSb¬ccT]ST ^\cP[T U^a TZbT\_T[ _z RWPcad\ T[[Ta X T \PX[b.

1P[P]RT X Z^]ca^[[T] 8 eTY[TS]X]VT] d]STabcaTVTb STc Pc X]SaTc ]X]VT] PU PaQTYSb_[PSbT] WPa QTchS]X]V U^a U^aTZ^\bcT] PU e^[S 3Ta bZP[ cPVTb W­YST U^a c^ U^aW^[S) 1^aVTaT] bZP[ U­[T bXV V^Sc \^S cPVTc U^aSX STc ZP] e¬aT \TS cX[ Pc U^aTQhVVT Z^]ÌXZcTa >V ST UhbXbZT aP\\Ta ^V X]SaTc ]X]VT] bZP[ bXZaT \TSPaQTYSTa]T bc­abc \d[XV bXZZTaWTS _z PaQTYSb_[PSbT] CTZ]XbZT [­b]X]VTa b^\ ^eTaUP[SbP[Pa\Ta ÌdVceTYT bXZaTST S­aT ^eTaezV]X]VbZP\TaP Ta ZP[STP][¬V ^V Q¬aQPaT cT[TU^]Ta Ta ]^V[T PU ST \TaT Wz]SVaXQT[XVT cX[cPV X U^aQX]ST[bT \TS U^aTQhVVT[bT PU e^[S ^V ZP] e¬aT \TS cX[ Pc bZPQT bc­aaT cahVWTS <T] STc ZP] e¬aT T] QP[P]RTVP]V _z ST] T]T bXST Pc bZPQT bXZZTaWTS _z PaQTYSb_[PS bT] ^V _z ST] P]ST] bXST d]SVz Pc Z^]ca^[ ^V ^eTaezV]X]V _a¬VTa bP\e¬aTc \TS Q^aVTa]T 7eXb Q^aVTaT] U­[Ta bXV _aTbbTc T[[Ta ca¬]Vc ZP] STc e¬aT \TS cX[ Pc dS[­bT e^[SbT_Xb^STa 6^S _[PSb [hb ^V [dUc X [^ZP[Ta]T VXeTa b^\ aTVT[ Tc QTSaT \X[Y­ WTSSTa STc X eTY[TS]X]VT] 3T] V­a ^Vbz ^_\¬aZb^\ _z Pc P[[T PaQTYSb_[PSbTa Q­a WPeT aTc]X]Vb[X]YTa bz \TSPaQTYSTa]T eTS We^aSP] ST bZP[ aTPVTaT WeXb T] Z^]ÌXZc dSeXZ[Ta bXV 7eT\ bZP[ \P] cX[ZP[ST ^V We^aSP] bZP[ STc bZT. =­SZP[Sb _a^RTSdaTa bZP[ e¬aT VT]]T\c¬]ZcT ^V P[[T X]e^[eTaTST bZP[ e¬aT T]XVT X UaT\VP]Vb\zST]

1[z \¬aZTa _z _bhZT] 0aQTYSb\X[Y­[^eT] b[za UPbc Pc PaQTYSbVX eTa]T WPa _[XVc cX[ Pc QTbZhccT \TSPaQTYSTa]T \^S e^[S \^Q]X]V ^V bTZbdT[ RWXZP]T _z PaQTYSb_[PSbT] >eTaT]bZ^\bcTa]T \T[[T\

:; 3P]bZT ATVX^]Ta ^V :C> ! ' bP\c ST] cX[bePaT]ST bcPcb[XVT ^eTaT]bZ^\bc ^\UPc cTa ^Vbz T] PUcP[T ^\ caXebT[ ^V bd]SWTS _z PaQTYSb_[PSbT] >Vbz WTa Ta STa U^Zdb _z U^aTQhVVT[bT PU e^[S 3BÂ PaQTYSb\X[Y­Z^]bd[T]c 4[XbPQTcW 7ddb ?TSTabT] WPa e¬aTc \TS cX[ Pc dSU^a\T e^[Sb _PZZT] 7d] bXVTa) <PcTaXP[Tc bZP[ bc­ccT <43 dSeP[VTc STc ­eTabcT bP\PaQTYSb^aVP] X Pc Uz dSPaQTYSTc ^V X\_[T\T]cTaTc T] e^[SbU^aTQhVVT]ST _^[XcXZ _z PaQTYSb_[PSbTa]T U^a e^[S \^S \TSPaQTYSTaT \z XZZT c^[TaTaTb 8U­[VT 4[XbPQTcW 7ddb ?TSTabT] WPa b^RXP[ azSVXeTaT T] cT]ST]b cX[ Pc bXVT Pc e^[S ^V cadb[Ta Ta T] ST[ PU Y^QQTc ^V STc \z \P] Zd]]T cz[T 8 SPV eTS eX Pc \P]VT b\z T_Xb^STa VXeTa Q[z \¬aZTa _z _bhZT] b^\ Q[XeTa be¬aTaT ^V be¬aTaT Pc b[X__T PU \TS 3Tc ZP] T]ST \TS Pc T] cX[bh]T[PST]ST [X[[T T_Xb^ST Ud[Sbc¬]SXV b[za QT]T]T e¬Z d]STa T] ½ \TS [P]VePaXVT bhVT\T[SX]VTa cX[ U­[VT 3Tc Ta eXVcXV \TS \T]cP[ QTPaQTYS]X]V PU ^Vbz ST b\z T_Xb^STa ;PS e¬aT \TS Pc PVTaT ¿bWT \P]À [hSTa STc UaP PaQTYSb\X[Y­Z^]bd[T]cT] DS^eTa ¿ETY[TS]X]V ^\ e^[S ^V e^[SbU^aTQhV VT[bTÀ " Za QTbcza e^[Sb _PZZT] PU Tc b_X[ " Za T] S^QQT[c SeS \TS \­STeTY[TS]X]V eTY[TS]X]V X ZaXbTQTaTSbZPQ ^V T] Ë[\ ^\ U^abZT[[XVT Z^]ÌXZcbXcdPcX^]Ta \TS Q^aVTa]T # Za <PcTaXP[Tc ZP] Z­QTb X PaQTYSb\X[Y­ QdcXZZT] eXP fff PaQTYSb\X[Y^QdcXZZT] SZ 0[cTa]PcXec ZP] \PcTaXP[Tc S^f][^PSTb _z fff PaQTYSb\X[Y^fTQ SZ We^a Ë[\T] ^Vbz ZP] bTb 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V Ta bP\\T] \TS T] a¬ZZT P]SaT ^aVP]XbPcX^]Ta cX[Z]hccTc 10A 5>:0 ;¬b \TaT _z fff QPa U^ZP SZ b_/b^RXP[aSV SZ


Bo30= 0=<4;34A 3D E>;3 5^ac¬[ SX] [TSTa ^\ ^eTaUP[STc e^[S cadb[Ta ^V ^aXT]cTa SX] bXZZTaWTSbaT _a¬bT]cP]c ^V T[[Ta cX[[XSbaT_a¬bT] cP]c 3X] [TSTa bZP[ P]\T[ST ^eTaUP[STc e^[S cadb[Ta]T cX[ Z^\\d]T]b PaQTYSbbZPSTU^abXZaX]VbbT[bZPQ X bT[eU^abXZaTST Z^\\d]Ta Ta STc Z^\ \d]T]b U^abXZaX]VbPUST[X]V SP e^[S QTcTV]Tb b^\ T] PaQTYSbd[hZZT YU 0aQTYSbbZPST[^eT] 0aQTYSb_[PSbT] Q­a [XVT[TSTb P]\T[ST ^eTaUP[STc cX[ _^[XcXTc YU bcaPUUT[^eT]b QTbcT\\T[bTa ^\ e^[S \^S P]bPccT X ^UUT]c[XV cYT]TbcT SP e^[S STa Ta dSU­ac \TS U^ab¬c ^\ Pc V­aT bZPST

ZP] bcaPUUTb \TS Q­ST T[[Ta U¬]VbT[ ^V ZP] VXeT TabcPc]X]V TUcTa ^UUTaTa bcPc]X]Vb[^eT] 5z Z^_X PU P]\T[ST[bT] UaP U^abXZ aX]VbbT[bZPQTc Z^\\d]T]b U^abXZ aX]VbPUST[X]V bz Sd Ta bXZZTa _z Pc PaQTYSbd[hZZT] Ta P]\T[Sc 7Pa Sd XZZT W­ac UaP U^abXZaX]VbbT[bZP QTc Z^\\d]T]b U^abXZaX]VbPUST[X]V X]ST] caT \z]TSTa TUcTa bZPSTbSP c^T] bz Z^]cPZc 3B aTVX^]T] 0[[T ZP] P]\T[ST T] PaQTYSbd[hZZT \T] WdbZ Pc UaXbcT] U^a P]\T[ST[bT ]^a\P[c Ta za TUcTa Pc d[hZZT] X]S caPU :X[ST) 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

3B C4<03064) E>;3B?>;8C8: 5>A B8::4A743B A4?A B4=C0=C4A 8 STRT\QTa VT]]T\U­aTa 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V caT cT\PSPVT U^a bXZZTaWTSbaT_a¬bT]cP]cTa \TS U^Zdb _z e^[SbU^aTQhVVT[bT ^V P]\T[ST[bT PU e^[S ^V cadb[Ta bP\c Z^]ÌXZc[­b]X]V _z PaQTYSb_[PSbT] " STRT\QTa Z[ $ " X AP]STab ATVX^] =^aS ! STRT\QTa Z[ $ " X A^bZX[ST ATVX^] bc ' STRT\QTa Z[ $ " X 5aTSTaXRXP ATVX^] BhS ?z cT\PSPVT] dS[TeTaTb 10A 5>:0Âb e^[Sb_PZZT D]STaeXbTa]T Ta 3BÂ Z^]bd[T]c _z PaQTYSb\X[Y­^\azSTc 4[XbPQTcW 7ddb ?TSTabT] bP\c 2T]cTa U^a :^]ÌXZc[­b]X]V CT\PSPVT]T Q[XeTa P]]^]RTaTc _z 3BÂ WYT\\TbXST

BP\cP[Tad\\T]T X 7P[b]¬b :^\\d]T Ë]STb X ËaT U^abZT[[XVT bXZZTaWTSbZPcTV^aXTa ^V \TS \P]VT T[[Ta Uz SXbZaTcX^]b[X]YTa B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

&


KONDOMET

=d[ bTg U­a ¬VcTbZPQ ^V ca^bZPQ TUcTa :XZbTa STc bz WdbZ Z^]S^\Tc BzSP] [hSTa QdSbZPQTc cX[ d]VT dVP]STaT UaP =PVdad CTT]PVT 8]U^a\PcX^] 7TP[cW 2T]cTa

er Ugandas håb

8 DVP]SP WP]S[Ta 012 XZZT b^\ X 3P]\PaZ ^\ T[T\T]c¬a bZ^[T[¬aS^\ \T] ^\ [P]STcb cX[cPV U^a Pc QTZ¬\_T WXe ^V PXSb 05 ;8B0 ; A:4 8E4AB4= B>280;Ao368E4A 20=3 B284=C B>2

?z =PVdad CTT]PVT 8]U^a\PcX^] 7TP[cW 2T] cTa Ta \P] ^eTaQTeXbc ^\ Pc ST caT Q^VbcPeTa 012 bZP[ e¬aT ZTa]T] X STc SPV[XVT b^RXP[T PaQTYST 3TaTb PaQTYST QTbcza Q[P]Sc P]STc X Pc d]STaeXbT azSVXeT ^V cTbcT d]VT U^a WXe DVP]SP Ta Tc PU ST PUaXZP]bZT [P]ST b^\ VT] ' B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

]T\ zaT]T WPa e¬aTc UaT\W¬eTc X]cTa]PcX^]P[c U^a STaTb PaQTYST \TS Pc QTZ¬\_T WXe ^V PXSb DVP]SP WPa _z Tc cXS[XVc cXSb_d]Zc TaZT]Sc ^\UP]VTc PU ZPcPbca^UT] ½ T] TaZT]ST[bT b^\ T[[Tab Z^\ bT]c cX[ \P] VT P]SaT PUaXZP]bZT [P]ST We^a [TSTa]T b^e C^a]Ta^bTb­e] X \P]VT za 7Ta ePa ^eTaQTeXb]X]VT] Pc WXe ^V PXSb Ta 6dSb bcaPU cX[ ST X U^aeTYT] \^aP[bZ U^acPQcT ½ ^V STaU^a ]^VTc b^\ XZZT aP\\Ta P[\X]ST[XVT U^[Z


À

2 bcza U^a 2^]S^\ dbT ½ ^V Ta WePS Sd ^_U^aSaTb cX[ Pc WdbZT WeXb Sd XZZT ZP] T[[Ta eX[ W^[ST SXV cX[ 0 T[[Ta 1 ;XbP ;«aZT 8eTabT] b^RXP[azSVXeTa

0[[TaTST X ('% TcPQ[TaTST \P] X DVP]SP Tc [P]SbS¬ZZT]ST PXSb Z^]ca^[_a^VaP\ WTaX Q[P]Sc ¿012 bcaPcTVXT]À b^\ Z^ac U^acP[c Vza dS _z Pc U^ab­VT Pc QTZ¬\_T WXe ^V PXSb dS UaP caT U^abZT[[XVT _a¬eT]cXeT eX]Z[Ta 0 bcza U^a 0QbcPX] ^V QTchSTa Pc dVP]STaT ^_U^aSaTb cX[ bTZbdT[ PUW^[ST]WTS 1dSbZPQTc cX[ ST d]VT Ta Pc STc WPbcTa XZZT \TS Pc Uz TV]T TaUPaX]VTa ^V Pc ST a^[XVc ZP] eT]cT cX[ QzST dSSP]]T[bT ^V ¬VcTbZPQ Ta X Wdb 1 bcza U^a 1TX]V UPXcWUd[ c^ h^da _Pac]Ta 3Tc Ta T] ZaPUcXV ^_U^aSaX]V cX[ P[[T dVP]STaT ^\ Pc [TeT Tc \^]^VP\c [Xe 4c QdSbZPQ b^\ \P] ZP] WPeT X]ScahZ PU ^UcT UaT\b¬ccTb U^a S­eT ­aT] 8 DVP]SP Ta Q[^c cX _a^RT]c ca^UPbcT ^eTaU^a STaTb _Pac]Ta ^V ^\ZaX]V T] UYTaSTST[ PU QTU^[Z]X]VT] [TeTa X ! % bcPSXV X _^[hVP\T U^aW^[S 2 bcza U^a 2^]S^\ dbT ½ ^V Ta WePS Sd ^_U^aSaTb cX[ Pc WdbZT WeXb Sd XZZT ZP] T[[Ta eX[ W^[ST SXV cX[ 0 T[[Ta 1

BdVPa SPSSh VXeTa WXe

012 \TS aXSbTa X [PZZT]

:aTPcXe eT]cTcXS

DVP]SPb aT]^\\| b^\ U^aTVP]Vb[P]S X U^a W^[S cX[ WXe ^V PXSb QTZ¬\_T[bT WPa _z STc bT ]TbcT UzTc ]^V[T aXSbTa X [PZZT] AhVcTa bXVTa Pc \P]VT ^aVP]XbPcX^]Ta PaQTYSTa \TS QzST 0 ^V 1 bcaPcTVXT] \T] Pc 2 Ta bPc X bZP\\T Za^VT] <zbZT U^aSX \P]VT X Tc _z ^eTaÌPST] \TVTc aT[XVX­bc bP\Ud]S ­]bZTa Pc W^[ST UPbc X Tc V[P]bQX[[TST PU ST] _TaUTZcT ZTa]TUP\X[XT \TS UPa \^a ^V Q­a] W­YT XSTP[Ta ^V UPbc ZXa ZTVP]V ^\ b­]SPVT] 4[[Ta \zbZT U^aSX WXe ^V PXSb^aVP]XbPcX^]Ta UahVcTa Pc STc _T]VTbc¬a ZT P\TaXZP]bZT ?4?50A \TS _a¬bXST]c 1dbW ^V WP]b ]haT[XVX­bT P]bZdT[bTa X b_XSbT] XZZT Ta bz X]cTaTbbTaTc X Pc [PST STaTb S^]^a_T]VT cX[ÌhST ^aVP]XbPcX^]Ta b^\ cP[Ta W­Yc ^\ ^V ^_U^aSaTa P]SaT T]S _a^bcXcdTaTST ^V \XbQad VTaT cX[ QadV PU Z^]S^\ =^V[T \T]Ta Pc STc bXSbcT \z e¬aT U^aZ[PaX]VT] _z Pc DVP]SPb _a¬bXST]c <dbTeT]X b^\ WXScX[ WPa e¬aTc U^acP[Ta U^a QzST 0 1 ^V 2 cX[ bc^a U^ad]SaX]V U^a \P]VT U^a ]h[XV dScP[cT X T] [P]SbS¬Z ZT]ST PeXb Pc ¿Z^]S^\Ta Ta U^a _a^bcXcdTaTST ^V XZZT ]^VTc eX bZP[ ^_U^aSaT e^aTb Q­a] ^V d]VT cX[ Pc QadVTÀ

Cz[\^SXVWTS Ta QzST T] ShS ^V T] ]­SeT]SXVWTS WeXb \P] b^\ ' zaXVT 4SXcW Ta QadVTa PU RT]caTc 7d] Ta \­Sc ^_ cXS[XVc ^\ \^aVT ]T] bP\\T] \TS bX] Tc za ¬[SaT Z¬aTbcT 9P\Tb 3T Ta QTVVT Z^\\Tc U^a Pc Q[XeT cTbcTc U^a WXe ^V ST eT]cTa cz[\^SXVc T] WP[e SPVb cXS _z Pc STc Q[XeTa STaTb cda ET]cTcXST] bZh[STb Pc dSQdS ^V TUcTab_­aVT[ b^\ X bz \P]VT P]SaT d[P]ST XZZT W¬]VTa bP\\T] 7Ta Ta Z]P__T aTbb^da RTa \T] STc Ta QTbcT\c XZZT [XV \TS Pc UPV[XVWTST] ^V ZaTPcXeXcTcT] Ta bcPV]TaTc 8 bcTSTc U^a Q[^c Pc PRRT_cTaT T]ST[­b eT]cT] WPa ST P]bPccT QTb[dc cTc Pc bT[eT eT]cTcXST] bZP[ e¬aT X]SW^[SbaXV <T]b 4SXcW ^V 9P\Tb bXSSTa X eT]cTe¬aT[bTc bP\\T] \TS ST P]SaT d]VT X]U^a\TaTb ST ^\ bTZbdP[XcTc Z­]bbhVS^\\T d­]bZTc VaPeXSXcTc QadV PU Z^]S^\ \\ 3T bTa eXST^Ta ^\ T\]Ta]T ^V TUcTaU­[VT]ST QTbePaTa T] PU azSVXeTa ]T b_­aVb\z[ ^V [¬VVTa ^_ cX[ SXbZdbbX^] >V eXbTa We^aSP] Tc Z^]S^\ b¬ccTb _z T] _T]XbPccaP_ 3T d]VT ^_U^aSaTb cX[ Pc bcz UaT\ X ST] bc^aT U^abP\[X]V ^V cdaST bcX[[T b_­aVb\z[ ^V ST[cPVT X SXbZdbbX^]Ta]T

?z =PVdad CTT]PVT 8]U^a\PcX^] 7TP[cW 2T]caT PaQTYSTa \P] S^V bc¬SXVc eXSTaT \TS P[[T caT bcaPcTVXTa ?z RT]caTc Ta \P] QTbcT\c XZZT dT]XVT \TS _a¬bXST]c 1dbW ^V WP]b cX[W¬]VTaT 3Tc Ta Ë]c Pc eT]cT \TS bX] bTZbdT[[T STQdc ^V Ë]c Pc e¬aT ca^UPbc <T] ST \T]Ta ^Vbz Pc STc Ta ]PXec Pc ca^ Pc 0 ^V 1 bcaPcTVXTa P[T]T eX[ aTSdRTaT P]cP[[Tc PU ]hb\XccTST D]VT X DVP]SP WPa \X]Sbc [XVT bz \P]VT dZ^]ca^[[TaTST W^a\^]Ta b^\ SP]bZT d]VT WPa 3TacX[ Z^\\Ta BdVPa SPSSh U¬]^\T ]Tc We^a ¬[SaT \¬]S U^a bTg b_^]b^aTaTa d]VT _XVTab bZ^[T_T]VT c­Y cP[TcXS cX[ \^QX[cT[TU^] \\ 3Tc Ta U^acbPc \TVTc dSQaTSc X DVP]SP ?XVTa]T STa Z^\\Ta _z RT]caTc U^ac¬[[Ta aTc T]b[hST]ST Pc STc Ta be¬ac Pc X]bXbcTaT _z QadV PU Z^]S^\ 7ePS T]cT] \P]ST] Ta T] Y¬e]P[SaT]ST Z¬aTbcT T[[Ta T] BdVPa SPSSh bh]Tb STc Pc e¬aT T] aTc dSQaTSc W^[S]X]V Pc QadV PU Z^]S^\ Ta ]^VTc _YPc ?z RT]caTc Ta \P] \TVTc ^_bPc _z Pc a^ZZT eTS ST] ^_UPccT[bT <P] eX[ X]U^a\TaT ^V T\_^fTa V­aT ST d]VT 3T bZP[ QTeXSbcV­aTb X U^aW^[S cX[ aT_a^SdZcXe bd]SWTS ^V ZT]ST STaTb bTZbdT[[T aTccXVWTSTa 3TaU^a Q[XeTa \P] QTW­aXVc X]ca^SdRTaTc cX[ Z^]S^\Ta WePS T]cT] \P] Ta Q[P]Sc ST # cX[ #$ d]VT STa Z^\\Ta SPV[XVc U^a Pc Q[XeT azSVXeTc ^V cTbcTc U^a WXe T[[Ta Q[P]Sc ST\ STa Ta Z^\\Tc U^a Pc \^ScPVT P]SaT hST[bTa

Bc^a deXST]WTS =d Ta STc T]ST[XV Q[TeTc 4SXcW ^V 9P\Tb cda 3T bcPacTa \TS Pc b]PZZT P[T]T \TS T] azSVXeTa STa b_­aVTa ST\ We^aU^a ST Ta Z^\\Tc U^a Pc Q[XeT cTbcTc U^a WXe 3T U^ac¬[[Ta Pc ST ]d WPa e¬aTc Z¬aTbcTa X ^eTa Tc za 3P \P] X DVP]SP ^_U^aSaTa P[[T X UPbc U^aW^[S cX[ Pc Q[XeT cTbcTc bP\\T] YP bz Ta ST P[cbz Z^\\Tc X SPV 3T U^ac¬[[Ta a­S\T]ST Pc ST WPa bTg bP\\T] bT]Tbc X Vza PUcTb ½ ^V Pc ST XZZT P[cXS QadVTa Z^]S^\ B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

(


502CB >< =C872 8 D60=30 >_aTccTc X ((# PU T] Vad__T _a^UTbbX^]T[[T UaXeX[[XVT 4c Sa^_ X] U^a d]VT \T[[T\ !# za \TS U^Zdb _z bTZbdT[ ^V aT_a^SdZcXe bd]SWTS 2T]caTc cX[QhSTa) ;¬VTWY¬[_ 5P\X[XT_[P][¬V]X]V 9^aST\^STaZ^]bd[cPcX^] U^a VaPeXST ^V TUcTaU­SbT[bWY¬[_ AzSVXe]X]V ^V cTbc U^a WXe ^V bhË[Xb 6T]TaT[ azSVXe]X]V X U^aW^[S cX[ SXeTabT d]VS^\b_a^Q[T\Ta APSX^_a^VaP\ U^a d]VT ^V aPSX^_a^VaP\ U^a U^a¬[SaT cX[ d]VT oQT] cT[TU^]azSVXe]X]V :[dQ U^a WXe cTbcTST D]STaeXb]X]V cX[ bZ^[Ta Q^[XV^\azSTa \\ 2T]caTc bc¬ccTb Q[ P PU :P\_P[Pb QhazS ^V beT]bZT B830

AzSVXeTaT] b]PZZTa ^Vbz P[T]T \TS WeTa PU ST\ 9P\Tb U^ac¬[[Ta Pc 4SXcW Ta ST] U­abcT ^V T]TbcT WP] WPa WPUc bTg \TS 4SXcW U^ac¬[ [Ta c­eT]ST ½ TUcTa Pc Wd] T]S]d T] VP]V WPa UzTc QTZa¬UcTc Pc bP\cP[T] Ta U^aca^[XV ½ Pc Wd] WPa WPUc ÌTaT bTg_Pac]TaT BT[e \T]b Wd] ^V 9P\Tb WPa e¬aTc bP\\T] WPa Wd] WPUc Tc bTZbdT[c U^aW^[S cX[ T] P]ST] 4] ¬[SaT \P]S \TaT eX[ Wd] XZZT bXVT ^\ STc 3TaTUcTa U^ab¬ccTa azSVXe]X]VT] X T] bc­aaT Vad__T 4SXcW 9P\Tb ^V bTZb P]SaT d]VT d]STaeXbTb ^V azSVXeTb ^\ WXe ^V PXSb ^V Z­]bbhVS^\\T 7ePS Ta WXe ^V WePS Ta PXSb ^V WePS \TS ST \P]VT Z­]bbhVS^\\T. 7e^aSP] b\XccTa STc. 7e^aSP] ZP] ST d]SVz Pc Q[XeT b\XccTc. 7ePS ]d WeXb ST Q[XeTa cTbcTc _^bXcXe U^a WXe. AzSVXeTaT]b ^aS ZahSaTb Wh__XVc \TS QX[ [TS_[P]RWTa b^\ WTa _z RT]caTc QadVTb b^\ Tc aTSbZPQ X STc b^RXP[T PaQTYST 1X[[TSTa]T Ta \TS cX[ Pc bXZaT Pc ST d]VT STa XZZT Ta bz bZ^ [TeP]cT QTSaT ZP] QTePaT Z^]RT]caPcX^]T] ^V QTSaT U^abcza ^V WdbZTa ST eXVcXVT QdSbZPQTa 3T d]VT Ta [XSc U^a[TV]T \T] \TS [dccTa ­aT] ^V \P]VT U^abXVcXVT b_­aVb\z[ b^\ VXeTa Tc QX[[TST PU Pc deXST]WTST] Ta bc^a) :P] YTV Q[X eT b\XccTc \TS WXe T[[Ta Q[XeT VaPeXS WeXb YTV c­aaTa \XV \TS \X] bc^aTQa^ab Wz]SZ[¬ST. EX[ \X] Z¬aTbcT XZZT QPaT ca^ Pc YTV Ta [­b _z cazST] WeXb YTV bXVTa Pc eX bZP[ QadVT Z^]S^\. :P] \P] S­ PU bTg. 4a STc d[^e[XVc U^a _XVTa Pc Z­QT Z^]S^\Ta.

U^a Pc W­aT STaTb cTbcaTbd[cPc 9P\Tb Ta cTbcTc WXe ]TVPcXe ^V z]STa [TccTc ^_ X Tc bc^ac b\X[ :^ac TUcTa U­[Tb STc b^\ ^\ eTaST] QahSTa bP\\T] SP azSVXeTaT] U^ac¬[[Ta ^\ 4SXcWb cTbcaTbd[cPc 4SXcW Ta WXe _^bXcXe 7d] Va¬STa bcX[[T \T]b Wd] U^abXVcXVc bZT[Ta cX[ 9P\Tb U^a Pc U^a]T\\T WP]b aTPZcX^] 9P\Tb P]bXVcbdScahZ Ta _[dSbT[XV U^abcT]Tc 7P] bXVTa X]VT]cX]V ^V ZXVVTa WeTaZT] _z 4SXcW T[[Ta azSVXeTaT] d]STa aTbcT] PU bP\cP[T] =za T] d]V cTbcTb WXe _^bXcXe cX[QhSTb eTSZ^\\T]ST U^acbPccT bP\cP[Ta 3Ta Ta ^UcT Tc \TVTc bc^ac QTW^e U^a WY¬[_ QzST X U^aW^[S cX[ Pc QTPaQTYST RW^ZZTc ^V cX[ Pc Ë]ST dS PU ^\ \P] c­a U^ac¬[[T STc cX[ UP\X[XT ^V ^\eTaST]

4] ÌTaUPaeTc eXaZT[XVWTS 8 4SXcW ^V 9P\Tb cX[U¬[ST Ta STa ^Vbz QadV U^a bP\cP[Ta U^a Pc U^abcz STc eXaePa PU \^SbPcaTccTST U­[T[bTa STaTb U^aW^[S _[dSbT[XV Ta Uh[Sc PU ;XVT ]d Ta 9P\Tb U^aU¬aST[XV QP]VT U^a Pc WP] P[[XVTeT[ Ta b\Xc cTc ½ bT[e ^\ _a­eT] ePa ]TVPcXe 7P] eTS Pc STa Vza caT ]TaeT_XaaT]ST \z]TSTa U­a WP] ZP] Uz STc T]ST[XVT bePa BP\cXSXV Ta WP] \TVTc eaTS _z 4SXcW dST] WT[c Pc U^abcz We^aU^a 4SXcW Ta d[hZZT[XV ^V UahVcT[XV QP]VT U^a Pc Q[XeT U^a[PSc PU 9P\Tb 3Tc Ta b[T\c ]^Z Pc e¬aT T] ' zaXV WXe b\XccTc dVP]SXbZ _XVT \T] Pc e¬aT ' za b\XccTc ^V dST] Z¬aTbcT U­[Tb [XVT ]d [P]Vc e¬aaT 7d] eX[ V­aT ]¬bcT] WePS b^\ WT[bc U^a Pc Q[XeT VXUc 3Tc Ta Z[Pac Pc QTVVT WPa QadV U^a WY¬[_ ½ bP\\T] T[[Ta WeTa U^a bXV 3T [TeTa X Tc [P]S We^a bTZb cX[ bhe _a^RT]c PU QTU^[Z]X]VT] V^Sc ]^Z U^aeT]cTb Pc e¬aT b\XccTc \T] We^a U^aS^\\T ^V bcXV\PcXbTaX]V U^acbPc Ì^aTaTa ^V dSV­a T] ST[ PU ST] WeTaSPV ST Z^\\Ta cX[ Pc \­ST ?z =Pdad CTT]PVTa 8]U^a\PcX^] 7TP[cW 2T]caT ZP] ST P]bPccT bcPSXV STaTb 012 BT[e ^\ STa \zbZT Ta ÌTaT S^]^a\XS[Ta X Pc V[T\\T Q^VbcPe 2 X STccT P[UPQTc bz U^acb¬ccTa ST dU^aca­ST]c STaTb PaQTYST 5^a WePS ]hccTa STc Pc cTV]T Tc QX[[TST PU [XeTc b^\ d]V X DVP]SP dST[dZZT]ST \TS [hbTa­ST ^aS b^\ PUW^[ST]WTS ^V ca^UPbcWTS WeXb eXaZT[XVWTST] Ta P]STa[TSTb ÌTaUPaeTc.

?^bXcXe T[[Ta ]TVPcXe. =za cTbcaTbd[cPcTc bT]TaT bP\\T SPV [XVVTa Z[Pa U^aTVza ST] ^UcT \TVTc U­[T[bTb[PSTST bP\cP[T XVT] _z c^\P]SbWz]S 4a \P] Tc _Pa b^\ 4SXcW ^V 9P\Tb Z^\\Ta \P] X]S bP\ \T] 4a ST] d]VT cTbcTc WXe ]TVPcXe b]PZZTa azSVXeTaT] \TS eTSZ^\\T]ST ^\ We^aSP] \P] ZP] _PbbT QTSbc \d[XVc _z bXV bT[e ^V d]SVz UaT\cXSXV b\XccT :^]S^\Ta dS[TeTaTb VaPcXb cX[ ST d]VT STa Ta bTZbdT[c PZcXeT 4SXcW ^V 9P\Tb Q[XeTa ZP[Sc X]S cX[ azSVXeTaT] ! B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

4SXcW ^V 9P\Tb Ta ËZcXeT ]Pe]T \T] XZZT ËZcXeT _Tab^]Ta 3T Z^\\Ta U^acbPc _z RT]caTc cX[ bP\cP[Ta \TS ;XbP ;¬aZT 8eTabT] b^\ Ta UaXeX[[XV azSVXeTa 5^a hSTa[XVTaT X]U^a\PcX^] ^\ RT]caTc ZP] Wd] Z^]cPZcTb _z XeTaW^e/V\PX[ R^\ \T] RT]caTc ZP] ^Vbz Z^]cPZcTb SXaTZcT VT]]T\ ?a^VaP\ 3XaTRc^a ?TcTa <_X]ZP _z T\PX[ \_X]VPN_TcTa/hPW^^ R^\


n? sat på porte

Tc T]WPe] 6PSTad\\ TSTaT] d]VT WYT\[­bT X :­Q \TS _bhZXPcaXT] ; 4c ^_W^[SbbcTS U^a cTc PU T] Pc eX[[T bP\PaQTYST ST] ^V Q[XeT TabcPc QTbZh[STb U^a XZZT STa T b\XSc dS PU U^VT ]Ta ?aTQT] 1aP]Sc aXbXZTaTa ]d Pc Q[Xe 4] ZPcPbca^UT \T PaQTYST _z ZaXbcT[XV X]bcXcdcX^] ad\\Tcb \zST Pc QPZZTa ^_ ^\ 6PST

' aT] ]a ! !

B^RXP[azSVXeT

GADERUMMET

– nu på gaden

5­abc 5^VTSaTccT] ^V bT]Tbc ;P]SbaTccT]) :­QT]WPe]b :^\\d]T WPa aTc cX[ Pc b\XST 6PSTad\\Tc dS ;TST[bT] eX[ ]d Ë]ST ]hT [^ZP[Ta We^a bcTSTc ZP] U^acb¬ccT \T]b :­QT]WPe]b :^\\d]T V[¬STa bXV cX[ Pc eXSTaTU­aT 6PSTad\\Tc X T] ]h U^a\ 05 18A68CC4 A A30< 5>C>) ?4C4A B A4=B4= 30B 1tA>

% \z]TSTa TUcTa :­QT]WPe]b :^\\d]T [dZZTST U^a ZPbbT] cX[ STc ^\bcaXScT ^_W^[SbbcTS 6PSTad\\Tc U^a d]VT dSbPccT X :­QT]WPe] WPa ;P]SbaTccT] ]d bcPSU¬bcTc 5^VTSaTccT]b QTb[dc]X]V ^\ Pc Z^\\d]T] ZP] b¬ccT _a^YTZcTc _z VPST] 3Ta\TS zQ]Tb STa \d[XVWTS U^a Pc Z^\\d]T] ZP] zQ]T 6PSTad\\Tc X T] ]h U^a\ ;P]SbaTccT] WPa XZZT cPVTc bcX[[X]V cX[ ST _¬SPV^VXbZT Z[PVTa STa [XVVTa QPV Z^\\d]T]b ­]bZT ^\ Pc [dZZT ^_W^[SbbcTSTc \T] WPa P[T]T U^aW^[Sc bXV cX[ Pc 6PSTad\\Tc XZZT WPa QTcP[c Wdb[TYT ^V _z STc Vad]S[PV WPa :­QT]WPe]b :^\\d]T aTc cX[ Pc b\XST 6PST ad\\Tc dS 3Tc Ta ¬aVTa[XVc \T] ]d \z eX U^aW^[ST ^b cX[ PUV­aT[bT] ^V eX ­]bZTa WeTaZT] e^[S T[[Ta b_TZcPZ[Ta CX[ VT]V¬[S eX[ eX U^ab­VT Pc Ë]ST P]SaT [^ZP[Ta cX[ 6PSTad\\Tc bz eX ZP] Z­aT bcTSTc eXSTaT EX \T]Ta XZZT Pc Z^\\d]T]b Z^]RT_c cX[ T] U^acb¬ccT[bT eX[ Zd]]T ad\\T ST \Tbc dSbPccT d]VT U^aZ[PaTa ?aTQT] 1aP]Sc QTbchaT[bTb\TS[T\ X 6PSTad\\Tc ^V U^a\P]S U^a AzSTc U^a B^RXP[c DSbPccT 4UcTa WP]b \T]X]V ]hccTa STc XZZT Pc U^ab­VT Pc ¬]SaT T[[Ta _zeXaZT ST] PUV­aT[bT b^\ ]d Ta cPVTc PU ;P]SbaTccT] 9TV ca^a XZZT STc ]hccTa Pc P]ZT ST]]T PUV­aT[bT CX[ VT]V¬[S ca^a YTV STc Zd]]T e¬aT T] aTP[XbcXbZ [­b]X]V Pc Ë]ST _aXePcT U^]ST ^V \XS [Ta bz eX ZP] [TYT Tc bcTS We^a eX ZP] U^acb¬ccT azSVXe]X]VT] ^V WT[bc ^Vbz Q^ST[T] U^a ST P[[Ta\Tbc dSbPccT d]VT 8 QTbchaT[bT] ^V Q[P]Sc \TSPaQTYSTa]T Ta eX T]XVT ^\ c^ cX]V) 3Ta Ta QadV U^a 6PSTad\\Tc b^\ STc Ta X SPV ^V STc Z^\\d]T] U^aTb[za \T]Ta eX XZZT ^_Uh[STa ]Tc^_ SXbbT d]VTb QTW^e 3Tc Ta U^a caPSXcX^]T[c ^V STa Ta QadV U^a P[cTa]PcXeT aP\\Ta U^a Pc ad\\T SXbbT P[cTa]PcXeT d]VT bXVTa ?aTQT] 1aP]Sc

5­aTb eXSTaT X ]h U^a\ B^RXP[Q^aV\TbcTa <XZZT[ FPa\X]V Ta V[PS U^a PUV­aT[bT] >V WP] UahV cTa XZZT Pc ST d]VT XZZT eX[ QadVT Z^\\d]T]b ]hT VPSTad\ 3Tc Ta V^Sc U^a P[[T QzST QadVTa]T ^V Z^\\T]ST \TSPaQTYSTaT Pc Uz PUZ[PaTc bXcdPcX^]T] =d eTS eX eX WPa aTc ^V \d[XVWTS U^a Pc U­aT 6PSTad\\Tc eXSTaT X T] ]h U^a\ >V Tc P[cTa]PcXe bcTS cX[ ST d]VT WPa eX QadV U^a EX eX[ [PeT Tc cX[QdS STa PaQTYSTa QTSaT bP\\T] \TS P]SaT \h]SXVWTSTa WTad]STa _bhZXPcaXT] \T] YTV Ta bXZZTa _z Pc bZT_cXZTa ]T Q[XeTa \TaT _^bXcXeT ]za ST bTa STc ]hT cX[QdS >V bz ca^a YTV eX ZP] Uz UPc X P]SaT d]VT b^\ XZZT QadVTa 6PSTad\\Tc X SPV bXVTa <XZZT[ FPa\X]V b^\ bTa UaT\ cX[ Pc ST] ]de¬aT]ST [TST[bT ca¬ZZTa bXV EX U^aeT]cTa bT[eU­[VT[XV Pc [TST[bT] ca¬ZZTa bXV \TVTc b]Pac 0]STc eX[ ST] XZZT Zd]]T e¬aT QTZT]Sc U^a QadVTa]T WPa ZaPe _z T] PUZ[PaTc UaT\cXS bXVTa WP] ] ]]]]]]]]Qa/b^RXP[aSV SZ

7E03 B864A 3D C8; 0C 6034AD<<4C 1;8E4A ;D::4C.

BE48= 14=4382C F>;; !" oA) 3Tc Ta bh]S WeXb eX Q[XeTa b\XSc dS ]d We^a eX]cTaT] ]¬a\Ta bXV ^V STc Q[XeTa Z^[Sc 3Tc WPa YTV _a­eTc U­a 3P Q^TST YTV Tc WT[c za X Tc cT[c dST _z 2WaXbcXP]XP ^V STc ePa aXVcXV Z^[Sc 9TV WPa Q^Tc WTa X _TaX^STa X ST bT]TbcT ËaT za ]za YTV WPa \XbcTc Tc e¬aT[bT T[[Ta QPaT ]za YTV WPa WPUc QadV U^a STc 9TV WPa P[cXS e¬aTc eT[Z^\\T] ^V YTV eTS ¬a[XVc cP[c XZZT We^a YTV bZP[ Vz WT] WeXb 6PSTad\\Tc [dZZTa 4c VPSTad\ X T] \TaT bchaTc U^a\ b^\ :­QT]WPe]b :^\\d]T eX[ [PeT Zd]]T YTV XZZT Sa­\\T ^\ Pc QadVT

19 A= "# oA) 3Tc eTS YTV XZZT 9TV WPa Q^Tc WTa X \P] VT za ;XVT ]d Q^a YTV _z Tc e¬aT[bT YTV WPa [z]c PU T] YTV ZT]STa <T] STc Ta Zd] U^a T] \z]TS ^V YTV Z^\\Ta P[[XVTeT[ WTa X 6PSTad\\Tc SPV[XVc 9TV Z^\\Ta U^a Pc Uz \PS U^a Pc WPeT ]^V[T Pc b]PZZT \TS ^V U^a Pc SaXZZT ZPUUT 3Ta Ta P[cXS ]^V[T STa QhSTa _z ]^VTc Pc b_XbT WTa ^V YTV WPa bY¬[ST]c bT[e _T]VT cX[ \PS 9TV WPa Q^Tc _z VPST] bXST] YTV ePa $ za ^V WPa P[SaXV WPUc \Xc TVTc WYT\ T[[Ta PaQTYST bz dST] 6PSTad\\Tc P]Ta YTV XZZT WePS YTV bZP[ bcX[[T ^_

B>280;Ao368E4A4= % 8 ! ' !


:><<4=C0A

Tillidserklæringer skal følges af HANDLING 5[TaT [^eT ^V aTV[Ta Ta XZZT eTYT] UaT\ X STc b^RXP[T PaQTYST \TS dSbPccT Q­a] ^V d]VT ;­b]X]VT] _z T] QTSaT bPVbQTWP]S[X]V \TS V^S caXebT[ U^a Q­a]T]T ^V STaTb UP\X[XTa b^\ VTeX]bc \z e¬aT Pc STa eXbTb cX[[XS cX[ bPVbQTWP]S[Ta]T ^V STc UPV[XVT _Tab^]P[T X Z^\\d]Ta]T 05 1A868CC4 :;8=CB:>E 94A:4; >6 ;0AB ;8=3B:>E

BcadZcda ^V ^_VPeTaTU^a\ ATVT[U^aT]Z[X]Vb aTU^a\ :eP[XcTcbaTU^a\ CX[[XSbaTU^a\ 3Tc bZ^acTa XZZT _z ST _^bXcXec [PSTST ^aS bc^aT eXbX^]Ta ^V d\XSST[QPac V^ST X]cT]cX^]Ta ]za U^[ZTcX]Vb _^[XcXZTa]T _z ce¬ab PU _PacXTa]T bZP[ VXeT STaTb QdS _z Pc bXZaT V^S bTaeXRT ^V aTcbbXZZTaWTS U^a Q^aVTa]T bP\cXSXV \TS Pc eX bXZaTa UPV[XVc ^V _Tab^][XVc cX[UaTSbbcX[[T]ST PaQTYSbeX[Zza U^a bPVbQTWP]S[Ta]T ^V \TSPa QTYSTa]T X ST] ^UUT]c[XVT bTZc^a D]STa U^aWP]S[X]VTa]T ^\ Z^\\d]Ta]Tb ­Z^]^\X U^a ! ( Q[Te aTVTaX]VT] ^V :; T]XVT ^\ Pc STa bZP[ b¬ccTb U^Zdb _z PUQdaTPdZaP cXbTaX]V 3T]]T VP]V bZP[ STa Z^\\T aTT[[T aTVT[U^aT]Z[X]VTa dS PU _a^RTbbT] CXS[XVTaT U^ab­V WPa ]T\[XV XZZT aTbd[cTaTc X U^aT]Z[X] VTa 5^a caP]VT] cX[ Pc STcPX[aTVd[TaT Z^\ \d]Ta]T Ta STbe¬aaT XZZT Q[TeTc \X]SaT ST bT]TbcT za 3T] dSeXZ[X]V bZP[ eT]STb

cX[ X \TSXTa]T U­a ¿ahbcTSTÀ \X]XbcaT ^V U^[ZTcX]Vb\TS[T\\Ta ¿Za¬eTa WP]S[X]VÀ ^V ¿­VTc S^Zd\T]cPcX^] ^V Z^]ca^[À bP\c ¿bP]ZcX^]TaX]V ^eTa U^a Z^\\d]Ta]TÀ 3Ta Ta _^[XcXZTaT STa b^\ U­[VT PU UTY[ ^V d[hZZT[XVT T_Xb^STa WPa Za¬eTc Pc P]bePaTc U^a dSbPccT Q­a] ^V d]VT cPVTb UaP Z^\\d]Ta]T ^V ^eTaSaP VTb cX[ bcPcT] 7ePS bZd[[T STc WY¬[_T. >V We^a]za WPa bcPcT] QTeXbc Pc ST ZP] U^aTbcz SaXUcT] PU aTc \TVTc. BZPccT^\azSTc Ta WzQ[­bc QPVdS TUcTa STc Q[Te ^eTaU­ac UaP Z^\\d]Ta]T cX[ bcPcT] C^VT]T Z­aTa U^acbPc XZZT cX[ cXST] ?^[XcXaTU^a\T] WPa VY^ac STc bc^ac bTc d\d[XVc Pc Z^\\T X Z^]cPZc \TS ^aST]b\PVcT] ^V \TSPaQTYSTa]T X STc ^UUT]c[XVT ÌhVcTa X W^QTcP[ 3Tc ZP] ]Pcda[XVeXb e¬aT be¬ac U^a T] _^[XcXZTa XZZT Pc Z^\\T]cTaT _z bPVTa ]za \P] !# cX\Ta X S­V]Tc Uza bcdZZTc T] \XZa^U^] SXaTZcT ^_ X P]bXVcTc ^V PUZa¬eTb Tc bePa <T] U^[ZTcX]Vb_^[XcXZTa]T Q­a W^[ST bXV U^a V^ST cX[ Pc Q[P]ST bXV X ST] Z^]ZaTcT bPVbQTWP]S[X]V 8 bcTSTc U^a Pc eXaZT b^\ ST] S­\\T]ST \PVc X T] bPV ^V _z QPVVad]S PU \TSXTa]Tb ^UcT \TVTc T]bXSXVT UaT\bcX[[X]V PU T] bPV QdaST \P] ^_U^aSaT cX[ Pc zabPVT] cX[ Tc beXVc T[[Ta T] UTY[ d]STab­VTb ]¬a\TaT 5­abc ]za T] bPV[XV Z^]Z[dbX^] U^aT[XVVTa ZP] \P] _^[XcXbZ Z^\\T]cTaT

5[TaT aTV[Ta ÌhccTa U^Zdb :a¬eTa WP]S[X]V X T]ZT[cbPVTa 7eXb \P] U^a TZbT\_T[ cPVTa dSVP]Vb_d]Zc X STc b^RXP[T ^\azST U^a dSbPccT Q­a] ^V d]VT STa Ta \TVTc bh][XVc X \TSXTa]T Ta STc ]Pcda [XVeXb dPRRT_cPQT[c ]za STa bZTa beXVc UaP ST P]bePa[XVT X]bcP]bTa X [^ZP[^\azSTc WTad]STa bPVbQTWP]S[Ta]T X Z^\\d]Ta]T 3Ta ZP] X\XS[TacXS e¬aT \P]VT zabPVTa cX[ Pc T] bPV Uza Tc d­]bZTc U^a[­Q T[[Ta T] d[hZZT[XV dSVP]V <T] STc Ta STa ^UcT XZZT cXS cX[ Pc Se¬[T eTS zabPVTa]T cX[ U^a SPVT]b bT]bPcX^] bZP[ Z^\\T]cTaTb ½ WT[bc \TS Tc _Pa ¿bc¬aZT ^V WP]S[TZaPUcXVTÀ _^[XcXbZT Z^\\T]cPaTa UaP 2WaXbcXP]bQ^aV 5^a WXbc^aXT] eXbTa STbe¬aaT Pc STa ½ dP]bTc aTVTaX]VT]b UPaeT ½ Zd] bZP[ |] WXbc^aXT ^\ U^a TZbT\_T[ \Xba­VcTST Q­a] X T] Z^\\d]T !! B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

3Ta WPa ST bT]TbcT za e¬aTc \P]VT aTVT[¬]SaX]VTa _z ^\azSTc U^a dSbPccT Q­a] ^V d]VT 3T Uza X\XS[TacXS ST] \^SbPccT TUUTZc ]T\[XV Pc bPVbQTWP]S[X]VT] ½ dP]bTc bTZc^a^\azST ½ Ta Q[TeTc \TaT U^a\ T]S X]SW^[S 5^a WeTa VP]V STa Z^\\Ta ]hT aTV[Ta cX[ Q[XeTa [^eVXe]X]VT] bcPSXV \TaT Z^\_[XRTaTc ^V dÌTZbXQT[ 3T ]hT aTV[Ta [¬VVTb ^eT]X ST TZbXbcTaT]ST aTV[Ta dST] T] edaSTaX]V PU We^aSP] aTV[Ta]T b_X[[Ta bP\\T] ^V We^aSP] STc _zeXaZTa STc b^RXP[UPV[XVT PaQTYST 3Ta Ta STaU^a bc^ac QTW^e U^a Tc Vad]SXVc TUcTabh] PU ST TZbXbcTaT]ST aTV[Ta :; ZP[STa STc Tc ¿c^cP[TUcTabh] PU bTaeXRT[^eT]b Q­a]TaTV[TaÀ ^V WPa X STaTb aTVT[bP]TaX]Vb^_[¬V Q[ P bcX[[Tc Tc b¬aST[Tb Y^aS]¬ac U^ab[PV ^\ Pc P[[T aTV[Ta]T edaSTaTb eTS WY¬[_ PU U­[VT]ST b_­aVb\z[) 4a STa S^Zd\T]cPcX^] U^a Pc ST]]T aTVT[ QXSaPVTa cX[ Pc STa ca¬UUTb QTSaT ^V \TaT ZeP[XËRTaTST PUV­aT[bTa. 7Pa ST]]T aTVT[ QTchS]X]V U^a QPa]Tcb ^V UP\X[XT]b aTcbbXZZTaWTS. 4a ST]]T aTVT[ U^aT]T[XV \TS ­]bZTc ^\ T] cXS[XV X]SbPcb. Bcza ^\UP]VTc PU ST aTbb^daRTa b^\ QadVTb cX[ Pc [TeT ^_ cX[ aTV[T] \z[ \TS ]hccT].


1aXVXccT :[X]cbZ^e 9TaZT[ Ta b^RXP[azSVXeTa ^V eXRTQ^aV\TbcTa X 6aTeT Z^\\d]T 2 ;Pab ;X]SbZ^e Ta Z^\\d]XZPcX^]bazSVXeTa U^[ZTcX]VbZP]SXSPc X 6aTeT ZaTSbT] ^V UWe QhazSb\TS[T\ X 6d]Sb­ ^V A^bZX[ST Z^\\d]T

: P] ST aTbb^daRTa b^\ QadVTb cX[ Pc [TeT ^_ cX[ aTV[T] QadVTb cX[ ]^VTc P]STc ^V QTSaT. 3T] bT]TbcT _aPZbXbd]STab­VT[bT UaP 0] ZTbchaT[bT] eXbTa Pc Z^\\d]Ta]T X ]¬bcT] P[[T bPVTa ca¬UUTa T] aXVcXV ^V eT[QTVad]STc PUV­aT[bT ^Vbz bT[e ^\ XZZT P[[T _a^RTbaTV [Ta Ta Ud[Vc cX[ _d]Zc ^V _aXZZT

1TW^e U^a Pc bT _z bPVbQTWP]S[Ta]Tb PaQTYSbeX[Zza 5aT\ U^a Pc UPaT UaT\ \TS cadb[Ta ^\ ­VTST bP]ZcX^]Ta ]za T] bPV Z^\\Ta X CE QdaST \P] b]PaTaT ½ dS^eTa Pc U^aT]Z[T aTV[Ta]T bT _z bPVbQTWP]S[Ta]Tb ^V ST ^UUT]c[XVc P]bPccTb PaQTYSbeX[Zza :^\\d]Ta]Tb ;P]SbU^aT]X]V _z_TVTa Pc \TSPaQTYSTa]T Zd] QadVTa Z]P_ $ _a^RT]c PU STaTb PaQTYSbcXS _z ST] SXaTZcT Z^]cPZc cX[ Q­a] ^V UP\X[XTa 3Tc bXVTa bXV bT[e Pc STa Ta QadV U^a T] QTSaT QP[P]RT 4] \z[b¬c]X]V ^\ Pc % _a^RT]c QadVTb cX[ SXaTZcT Z^]cPZc \TS Q­a] ^V UP\X[XTa ^V ST bXSbcT # _a^RT]c cX[ ]­SeT]SXVc _P_XaPaQTYST \TS eXSTaT Ta \TaT _PbbT]ST WeXb \P] bZP[ bXZaT Pc STa ZP] b¬ccTb X]S X cXST \TS ST] aTccT azSVXe]X]V ^V U^aP]bcP[c]X]V ATV[Ta]T X SPV Ta bz Z^\_[XRTaTST Pc STc X bXV bT[e Ta Tc aTcbbXZZTaWTSb_a^Q[T\ ATV[Ta b^\ XZZT ZP] ^\b¬ccTb X _aPZbXb ^V XZZT VXeTa \T]X]V Q­a UYTa]Tb ?Tab_TZcXeTc Q­a e¬aT Pc aTV[Ta]T bZP[ Zd]]T U^abczb PU ST \TSPaQTY STaT b^\ WPa P]bePaTc U^a ^\azSTc <P]VT PU aTV[Ta]T WPa X eXaZT[XVWTST] QPVVad]S X Tc ­]bZT ^\ bcPcb[XV STcPX[bchaX]V ^V Z^]ca^[ b^\ XZZT Ta \TS cX[ Pc V­aT X]SbPcbT] ^eTa U^a dSbPccT Q­a] ^V UP\X[XTa QTSaT 3Tc Ta bc¬aZc ­ST[¬VVT]ST U^a [TST[bT] ^V \TSPaQTYSTa]T

b^\ Y^ SPV[XVc bZP[ ca¬UUT \TVTc eXVcXVT QTb[dc]X]VTa ^V STaU^a WPa QadV U^a cX[[XS b]PaTaT T]S Z^]ca^[ :; _z_TVTa X STaTb aTVT[U^aT]Z[X]Vb^_[¬V Pc ST b^RXP[UPV[XVT Z^\_TcT]RTa [P]Vb^\c Ta^STaTb cX[ U^aST[ U^a PS\X]XbcaPcX^] YdaP \ e 7e^a STc b^RXP[UPV[XVT cXS[XVTaT ePa X W­Yb¬ST Ta Q­a]T^\az STc eTS Pc dSeXZ[T bXV cX[ T] PS\X]XbcaPcXe SXbRX_[X] 3Tc Ta \TVTc ST\^cXeTaT]ST U^a QzST [TSTaT ^V \TSPaQTYSTaT ^V W¬\\Ta STaTb ZaTPcXeXcTc B^RXP[UPV[XVWTST] bZP[ XVT] X W­Yb¬ST ^V bZP[ QTePaTb ^V _[TYTb

BZh[STa ^aST]c[XVT PaQTYSbeX[Zza 3Tc Ta eX WT[c T]XVT X 5^a T]VPVTaT]ST \TSPaQTYSTaT V­a T] U^abZT[ 3TaU^a bZP[ cX[[XSbTaZ[¬aX]VTa UaP 2WaXbcXP]bQ^aV U­[VTb PU WP]S[X]V 5[TaT [^eT ^V \TaT STcPX[bchaX]V Ta XZZT eTYT] UaT\ ;­b]X]VT] _z T] QTSaT bPVbQTWP]S[X]V ^V ÌTbc \d[XVT U^a[­Q \TS V^S bPVbQTWP]S[X]V ^V V^S caXebT[ U^a Q­a]T]T ^V STaTb UP\X[XTa \z e¬aT Pc STa eXbTb aTT[ cX[[XS cX[ bPVbQTWP]S[Ta]T ^V STc UPV[XVT _Tab^ ]P[T X Z^\\d]Ta]T ^V _z X]bcXcdcX^]Ta]T 0c ST Uza ^aST]c[XVT PaQTYSb eX[Zza \TS T] _PbbT]ST bPVb\¬]VST _a \TSPaQTYSTa 0c ST Uza [^e cX[ Pc QadVT STaTb Z^\_TcT]RT \^cXePcX^] ^V dSSP]]T[bT cX[ Pc [­bT ST ^_VPeTa eX b^\ bP\Ud]S WPa QTSc ST\ ^\ >V Pc ST XZZT Z^]bcP]c bZP[ PaQTYST \TS aXbXZ^T] U^a Pc WPe]T _z U^abXST] PU T] cPQ[^XSPeXb WeXb ST XZZT WPa QadVc '$ _a^RT]c PU STaTb PaQTYSbcXS _z PS\X]XbcaP cXec PaQTYST We^a U^Zdb \TaT WPa e¬aTc _z Pc ^eTaW^[ST d]­SeT]SXVc QdaTPdZaPcXbZ [^eVXe]X]V \TS WT]Q[XZ _z Pc bZPQT ahVS¬Z]X]V U^a bhbcT\Tc ^V bXV bT[e UaT\ U^a _z ST Q^aVTaT ST aTccT[XV QdaST QadVT STaTb Z^\_TcT]RT ^V cXS _z Pc QTcYT]T bTaeXRTaT ^V azSVXeT EX bZh[STa ST dSbPccT Q­a] ^V d]VT bP\c STaTb UP\X[XTa Pc ST ^UUT]c [XVT P]bPccT STa bZP[ QTWP]S[T STaTb bPV Uza ^aST]c[XVT PaQTYSbeX[Zza >V Pc ST] bcPcb[XVT STcPX[bchaX]V XZZT T]S]d T] VP]V ­VTb \T] Pc E: aTVTaX]VT]b ^V :;b PaQTYST ^\ Pc U^aT]Z[T aTV[Ta]T VT]]T\U­aTb \TS cX[[XS cX[ \TSPaQTYSTa]T \TS \TaT ^_cX\P[T aP\\Ta U^a bPVbQT WP]S[X]VT] ^V \TS QTSaT eX[Zza U^a ST dSbPccT Q­a] ^V d]VT ^V STaTb UP\X[XTa cX[ U­[VT

B>280;Ao368E4A4= & 8 ! ' !"


4=)% 8 ! :>AA4:CDA 8 " ( '

ATSXVTaTc PU BdbP] ?Pd[bT] b_/b^RXP[aSV SZ

3B 8 ?A4BB4=

B^RXP[azSVXeTaT] QaX]VTa WTa T] ^_c¬[[X]V PU We^a \P]VT VP]VT 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb _^[XcXZTaT ^V \TS[T\\Ta WPa e¬aTc X \TSXTa]T 7eXb Sd WPa QXSaPVTc \TS Tc X]S[¬V X _aTbbT] \z Sd STaU^a VTa]T \PX[T T[[Ta bT]ST T] Z^_X PU STc 3T]]T VP]V WPa eX cYTZZTc _TaX^ST] UaP $ bT_cT\QTa cX[ !( bT_cT\QTa ! '

8 P[c WPa 3B ½ _^[XcXZTaT T[[Ta \TS[T\\Ta ½ e¬aTc X \TSXTa]T RP $! VP]VT X _TaX^ST] 3T ÌTbcT RXcPcTa ^V QXSaPV WP]S[Ta ^\ #$ cX\Tab aTV[T] b^\ Ta T] ST[ PU aTVTaX]VT]b ^V 3P]bZ 5^[ZT_PacXb ]hT dS[¬]SX]VTPUcP[T EX WPa dSeP[Vc U­[VT]ST RXcPcTa) #$ cX\Tab aTVT[

b_¬]STa QT] U^a X]cTVaPcX^] ¿<TS Zd] |] Z^]cP]cWY¬[_ \z T] UP\X[XT bZ¬aT P[c e¬Z ½ ^Vbz dSVXUcTa cX[ Pc Q­a]T]T ZP] Vz cX[ U^SQ^[S ^V ST[cPVT X P]SaT b^RXP[T bP\\T]W¬]VT _z [X]YT \TS STaTb bZ^[TZP\ \TaPcTa 3Ta eX[ XZZT e¬aT azS cX[ Pc X]eXcTaT WYT\ cX[ T] Z^_ cT ^V ZPVT P[[T SXbbT b\z cX]V eX[ QTchST Pc SXbbT UP\X[XTab Q­a] [XVT[TSTb eX[ Q[XeT \TVTc aX]VTaT bcX[[Tc T]S STaTb ZP\ \TaPcTa ^V STc Ta STc bcXZ \^SbPccT PU STc TaZ[¬aTST \z[ \TS X]cTVaPcX^]T] À

¿9TV WPa P[[TaTST \TS ST V¬[ST]ST aTV[Ta ^\ Z^]cP]cWY¬[_b[^UcTc ^V " cX\Tab aTV[T] ^_[TeTc Pc U^ab­aVTaT WPa \zccT U^a[PST Wdb ^V WYT\ U^aSX ST] ^UUT]c[XVT WY¬[_ Ta bZzaTc bz ZaPUcXVc Pc STa T]S XZZT Ta azS cX[ ST \Tbc Ud]SP\T]cP[T dSVXUcTa · ATV[T] aP\\Ta Xb¬a X]SeP]SaTa ^V ÌhVc]X]VTUP\X[XTa ^V STc [­bTa XZZT X]cTVaPcX^]b_a^Q[T\Tc Ce¬ac X\^S bZPQTa STc b_[XccT[bT \T[[T\ ST\ ^V ^b 4c WeXSc ^V b^ac 3P]\PaZ À 7^eTSQTbchaT[bTb\TS[T\ 5[^aP 6W^bW !% bT_cT\QTa X STQPcX]S[¬V ^\ ST] ]hT #$ cX\TabaTVT[ X 8]U^a\P cX^]

5^a\z[b[­bc QdaTPdZaPcX ¿3T] ]de¬aT]ST PaQTYSb\X]XbcTa 2[Pdb 7Y^ac 5aTSTaXZbT] ca^a XZZT Pc Z^\\d]Ta eX[ V­aT P[c U^a Pc Uz Z^]cP]cWY¬[_b\^ScPVTaT ^V bhVT\T[ScT X PaQTYST 3TaU^a WPa WP] X]SU­ac ST bzZP[ScT Z^]cPZcbP\cP[Ta STa bZP[ Ë]ST bcTS WeTa # dVT DP]bTc ^\ STa \P]V[Ta [¬VTdScP[T[bT T[[Ta STa PUeT]cTb aTbd[cPc bz bZP[ bP\cP[T] W^[STb · <TS ST]]T WP]V cX[ Z^]ca^[ b­aVTa ST] ]de¬aT]ST aTVTaX]V U^a Pc W^[ST \P]VT \T]]TbZTa QTbZ¬UcXVTc \TS U^a\z[b[­bc QdaTPdZaPcXÀ 5^a\P]S U^a 3BÂ ATVX^] =^aS B­aT] 0]STabT] $ bT_cT\QTa X STQPcX]S[¬V X oaWdb BcXUcbcXST]ST

5^a\P]S U^a 3BÂ ATVX^] BhS 0]]T 9­aVT]bT] !# bT_ cT\QTa X 5hT]b BcXUcbcXST]ST ^\ ST] ]hT #$ cX\Tab aTVT[ b^\ V­a STc be¬aTaT U^a PaQTYSb[­bT ¬VcT_Pa Pc QTePaT Z^]cP]cWY¬[_T]

3 4 1 0C

ATSXVTaTc PU aTSPZcX^]T]

Læserbreve BZaXe Z^ac) ;¬bTaQaTeT \z Zd] Uh[ST ! T]WTSTa 5^a [P]VT X]S[¬V Q[XeTa aTcda]TaTc T[[Ta U^aZ^acTc PU aTSPZcX^]T] 7dbZ ]Pe] PUbT]STaPSaTbbT ^V Tec cT[TU^]]d\\Ta BT]S VTa]T U^c^ \TS 3d ZP] \PX[T _z U­[VT]ST PSaTbbT) aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ 4[[Ta bT]ST \TS _^bc cX[) B^RXP[azSVXeTaT] C^[SQ^SVPST (0 _^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : 3TPS[X]T U^a [¬bTaQaTeT cX[ ]a ' Ta \P]SPV S % ^Zc^QTa Z[^ZZT] (

B U R E A U K R AT I – I N O G L E T I L F Æ L D E BdbP]]T :Pci b^RXP[UPV[XV[TSTa X 2050 Ë]STa XZZT aTV[Ta]T ^\ $ d]STab­VT[bTa _z Q­a]T^\azSTc U^a QdaTPdZaPcXbZT 0U WT]STb PacXZT[ X B^RXP[azSVXeTaT] # ! ' ^V WT]STb [¬bTaQaTe X STc TUcTa U­[VT]ST ]d\\Ta PU Q[PSTc UaT\Vza STc Pc BdbP]]T :Pci Ta dT]XV X Pc STa X eXbbT cX[U¬[ST XZZT Q­a [PeTb T] $ d]STab­VT[bT BT[eU­[VT[XV Ta Wd] STc 3Tc eX[[T Y^ e¬aT Pc cPVT [TeTQa­STc dS PU TVT] \d]S 2050 [TeTa Y^ Q[P]Sc P]STc PU Pc [PeT $ d]STab­VT[bTa 8 BcTe]b :^\\d]Tb UP\X[XTPUST[X]V WPa eX b^RXP[azSVXeTaT T] P]ST] ^_UPccT[bT PU $ d]STab­VT[bTa D]STab­VT[bT] bZP[ [PeTb dP]bTc ^\ STa Ta cP[T ^\ T] \TVTc X]SVaXQT]ST U^aP]bcP[c]X]V b^\ T] P]QaX] VT[bT dST] U^a WYT\\Tc T[[Ta STa Q[^c Ta cP[T ^\ ­Z^]^\XbZ bc­ccT cX[ T] UaXcXSbPZcXeXcTc 8]VT] ZP] e¬aT dT]XVT X Pc U^adSb¬c]X]VT] U^a Pc STa e¬[VTb ST] aXVcXVT bc­ccT ^V U^aP]bcP[c]X]V cX[ Tc QPa] Ta Pc QPa]Tcb U^aW^[S Ta eT[d]STab­VcT <T] STa Ë]STb cX[U¬[ST We^a _a^Q[T\bcX[[X]VTa]T Ta !# B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

zQT]QPaT ^V We^a STc Ta eXVcXVTaT U^a QPa]Tc ^V STcb UP\X[XT Pc STa WdacXVc Xe¬aZb¬ccTb T] X]SbPcb 3Ta Ta ^Vbz cX[U¬[ST We^a QPa]Tcb U^aW^[S X bPVT] UPZcXbZ Ta eT[QT[hbc dST] Pc STa TZbXbcTaTa T] TVT]c[XV $ d]STab­VT[bT B^\ [^eVXe]X]VT] Ta ]d bZP[ STa Xe¬aZb¬ccTb T] $ dP]bTc WePS ^V ST] bZP[ TeT]cdT[c [PeTb ¿QPVdSÀ 3Tc U­[Tb X W­Y VaPS b^\ Tc dÌTZbXQT[c [^eZaPe ^V e¬aSXT] PU Pc STa QadVTb cXS _z Pc [PeT T] d]STab­VT[bT ^_[TeTb b^\ ceXe[b^\ <TS ZaPeTc ^\ Pc STa P[cXS bZP[ [PeTb T] $ d]STab­VT[bT U­a STa Xe¬aZb¬ccTb T] U^aP] bcP[c]X]V U^a Tc QPa] [¬VVTb STa \TaT e¬Vc _z Pc PaQTYSTc V­aTb _z ST] aXVcXVT \zST T]S _z Pc STa V­aTb STc aXVcXVT U^a STc dSbPccT QPa] 3Tc \z SP e¬aT QdaTPdZaPcX <TS eT][XV WX[bT] 9T]b 2WaXbcXP] ;d]S B^RXP[azSVXeTa BcTe]b :^\\d]Tb 5P\X[XTPUST[X]V


ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

A468>=

05 A468>=B5>A<0=3 <091A8C 14A;0D REGION ØST

NEDSKÆRINGER GIVER FORRINGELSER B^\ STc UaT\VXZ PU bT]TbcT ]d\\Ta PU ÀB^RXP[azSVXeTaT]À bz \^Sc^V YTV VT]eP[V cX[ _^bcT] b^\ aTVX^]bU^a\P]S dST] \^SZP]SX SPc ½ ^V YTV eX[ VTa]T cPZZT U^a cX[[XST] 9TV WzQTa Pc ST] Ta dScahZ U^a Pc \TS[T\ \Ta]T X ATVX^] bc ^_[TeTa Pc aTVX^]T] [TeTaT T] cX[UaTSbbcX[[T]ST hST[bT ^V Pc STa Ta T] UaT\SaXUc X e^aTb _^[XcXZ 0\QXcX^]T] Ta Z[Pa U^a \Xc eTSZ^\\T]ST) 9TV ­]bZTa Pc aTVX^]T] Z^]bcP]c dSeXZ[Ta ^V U^aQTSaT \TS[T\bbTaeX RT] bz ST] _PbbTa cX[ YTaTb QTW^e \T] ^Vbz Pc eX Ta \TS cX[ Pc b¬ccT ST] _^[XcXbZT SPVb^aST] ½ T]cT] P[T]T \T] WT[bc X bP\PaQTYST \TS P]SaT UPVVad__Ta >V STa Ta ]^Z PU dSU^aSaX]VTa X aTVX^]T] X ST Z^\\T]ST za

=^V[T bcTSTa Ta STa [XVTUaT\ ePab[Tc PUbZTSX VT[bTa b^\ U^aTZbT\_T[ X 7X[[Ta­S :^\\d]T ^V ATVX^] 7^eTSbcPST] 3Tc Ta UPVU^aT]X]VT]b X]cTaTbbT Pc bXZaT PaQTYSb_[PSbTa]T \T] ^Vbz Pc bXZaT PaQTYSb eX[Zza U^a ST b^RXP[azSVXeTaT STa \zccT Q[XeT cX[QPVT _z PaQTYSb_[PSbT] >V STc bcza Z[^Z ZTZ[Pac Pc STc Uza ^\UPccT]ST Z^]bTZeT]bTa ]za U¬aaT W¬]STa bZP[ [­UcT bP\\T PaQTYSb QhaST ?z ST b^\PcXbZT PUST[X]VTa Ta STa P[[TaTST X SPV bz Uz b^RXP[azSVXeTaT cX[QPVT Pc STc Ta be¬ac Pc ^_aTcW^[ST ST UPV[XVT \X[Y­Ta STa bZP[ cX[ U^a Pc bXZaT dSeXZ[X]V ^V ZeP[XcTc X PaQTYSTc ½ bP\c bXZaT Pc STc Ta PccaPZcXeT PaQTYSb_[PSbTa X U^aW^[S cX[ UaT\cXSXV aTZadc cTaX]V 3XbbT PaQTYSb_[PSbTa eX[ [XST TZbcaP d]STa ST Z^\\T]ST ]TSbZ¬aX]VTa

:[^ZZTZ[PaT Z^]bTZeT]bTa 1dSVTc]TSbZ¬aX]VTa]T QTchSTa U^aaX]VTc bTaeXRT cX[ Q^aVTa]T \T] ST QTchSTa ^Vbz U^aaX]VTc PaQTYSbeX[Zza U^a b^RXP[azSVXeTa]T

?zeXaZT _z c^ _[P]Ta 4] P]ST] \^ST[ Z^\\d]Ta]T QT]hccTa bXV PU ]za STa UPccTb _T]VT Ta dS[XRXcTaX]V PU Y^QRT]

caT]T EX WPa bTc STc X :­VT \T] ^Vbz 6aXQbZ^e ^V :­QT]WPe] WPa _[P]Ta ^\ dS[XRXcTaX]VTa 5aP aTVX^]T]b bXST b­VTa eX bT[eU­[VT[XV Pc _zeXaZT _z c^ _[P]Ta 1zST eTS Pc bXZaT [­] ^V PaQTYSbeX[Zza W^b ST] ]hT PaQTYSbVXeTa <T] X]ST] STc b­VTa eX _^[XcXbZ Pc bc^__T dSeXZ[X] VT] 8 :­QT]WPe] WPa e^aTb ^V P]SaTb X]SbXVT[ bTa X WeTac UP[S U^abX]ZTc _[P]Ta]T [XSc EX WPa XZZT \P]VT TaUPaX]VTa UaP 3P]\PaZ \TS Pc dS[XRXcTaT Y^QRT]caT \T] eX WPa UaP dS[P]STc >V STc Ta XZZT _^bXcXeT \T[SX]VTa eX Uza STaUaP 8 0\bcTaSP\ Ta \P] ]d VzTc bz eXSc Pc \P] ca¬ZZTa dS[XRXcTaX]VT] cX[QPVT SP bTaeXRT] cX[ Q^aVTa]T ePa aX]VT ^V aTbd[cPcTa]T PU QTbZ¬UcXVT[bTbX]SbPcbT] dSTQ[Te 8 ST] Z^\\T]ST _TaX^ST eX[ eX [­QT]ST WTa X B^RXP[azSVXeTaT] ^V _z WYT\\TbXST] b­VT Pc QT[hbT ST Z^]bTZeT]bTa ]TSbZ¬aX]VTa]T Uza [^ZP[c dST X Z^\\d]Ta aTVX^]Ta ^V _z P]SaT PaQTYSb_[PSbTa

REGION ØST

REGION ØST

GODTGØRELSE FOR USAGLIG FYRING

E R D U P R I V AT A N S AT E L L E R O V E R V E J E R D U AT B L I V E D E T ?

4c ZeX]ST[XVc \TS[T\ WPa \TS B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VT]b WY¬[_ UzTc cX[ZT]Sc T] bZPccTUaX V^ScV­aT[bT _z ' Za^]Ta X U^aQX]ST[bT \TS T] daTc\¬bbXV ^_bXVT[bT <TS[T\\Tc Q[XeTa U­abc bhVT\T[Sc _z Vad]S PU PaQTYSb\¬bbXVc bcaTbb 7TaTUcTa PUcP[Tb STa T] ST[eXb aPbZ\T[SX]V _z # dVTa We^aTUcTa Wd] U^aeT]cTb Pc eT]ST cX[QPVT _z Ud[S cXS 3T # dVTa eXbTa bXV X\XS[Ta cXS Pc e¬aT [XVT Z^ac ]^Z Wd] Ta XZZT _z c^__T] ^V Wd] PUcP[Ta STaU^a \TS bX] [TSTa Pc ST] \XS[TacXSXVT aPbZ\T[SX]V U^a[¬]VTb hSTa[XVTaT # dVTa :^ac TUcTa eXbTa STc bXV Pc U^a[¬]VT[bT] XZZT Ta V^SZT]Sc PU PUST[X]Vb[TST[bT] :^\\d]T] WPa T] bhVTUaPe¬ab_^[XcXZ STa bXVTa Pc ST[eXbT aPbZ\T[SX]VTa Zd] ZP] PRRT_cTaTb X # dVTa ^V STaU^a \z \TS[T\\Tc T]cT] eT]ST cX[QPVT _z PaQTYSTc Ud[S cXS T[[Ta Wd] eX[ Q[XeT ^_bPVc ETS ST] TUcTaU­[VT]ST ^_bXVT[bT P]\^STa 3P]bZ B^RXP[azS VXeTaU^aT]X]V ^\ T] U^aWP]S[X]V :^]bd[T]cT] PaVd\T]cTaTa \TS Pc U^aeP[c]X]VT] XZZT WPa U^aTcPVTc STc _zZa¬eTST X]SXeXSdT[[T bZ­] PU \TS[T\\Tcb bXcdPcX^] We^aTUcTa \TS[T\\Tc Uza cX[ST[c ST] bZPccTUaX V^ScV­aT[bT _z ' Za

bz Z^\ cX[ cT\PTUcTa\XSSPVT] ¿B¬c [­] ^V P]b¬c cT[bTbeX[Zza _z SPVb^aST]T]À ^\ WeX[ZT eX[Zza SX] Z^]caPZc Q­a X]STW^[ST ^V WePS SX]T aTccXVWTSTa Ta b^\ P]bPc X STc _aXePcT We^a STa XZZT Ta X]SVzTc T] ^eTaT]bZ^\bc 3d eX[ ^Vbz Uz ZT]SbZPQ cX[ U^aWP]S[X]VbcTZ]XZ bz Sd Ta QTSaT Z[¬Sc _z cX[ SX] ]¬bcT [­]bP\cP[T D]STaeXbTaT Ta PSe^ZPc =^P\P] 0ii^diX ^V UPV[XV Z^]bd[T]c X aTVX^]T] 2PabcT] 9d]RWTa 2WaXbcT]bT] EX b[dccTa PU \TS ^bcTQ^aS ^V b\PV]X]V PU chbZT eX]T 3Tc bZTa ]^eT\QTa Z[ $ " cX[ ( W^b 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V 0[VPST #" A^bZX[ST CX[\T[ SX]V cX[ \VW/b^RXP[aSV SZ bT]Tbc " ]^eT\QTa

B>280;Ao368E4A4= & 8 ! ' !$


3B)=D

ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

Få nyhedsmails fra DS CX[\T[S SXV _z 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]Vb WYT\\TbXST BZaXe SX] \PX[ PSaTbbT X UT[cTc ]TSTabc cX[ W­YaT _z U^abXST] bz Z^\\Ta Sd X]S We^a Sd ZP] cX[\T[ST SXV ST T\]Ta Sd eX[ WPeT ]hWTSTa ^\ fff b^RXP[aSV SZ

NY UDDANNELSE

REVALIDERINGSFAGGRUPPEN

Diplomuddannelse i ledelse for TR

Temadag

!! bT_cT\QTa ! ' QTVh]ScT !! bcdSTaT]ST _z ST] ]hT SX_[^\dSSP]]T[bT X [TST[bT U^a cX[ [XSbaT_a¬bT]cP]cTa ^V ^aVP]XbPcX^]bP]bPccT DSSP]]T[bT] Ta Q[TeTc cX[ X bP\PaQTYST \TS 5C5 ^V VT]]T\U­aTb PU _a^UTbbX^]bW­YbZ^[T] :;4> X :­QT]WPe] CaT PU ST[cPVTa]T Ta CA X 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V X P[c " 5C5 ^aVP]XbPcX^]Ta WPa ST[cPVTaT _z W^[STc 5C5 WPa QTb[dccTc Pc dSQhST Tc ]hc U^a[­Q U^a dSSP]]T[bT] X bT_cT\QTa ! ( 3TccT eX[ Q[XeT P]]^]RTaTc ^eTaU^a CA eXP 3BÂ WYT\\TbXST

À>eTaW^[STa Sd aTV[Ta]T X U^aW^[S cX[ aTeP[XSTaX]VbQTbcT\\T[bTa]TÀ. ATeP[XSTaX]VbUPVVad__T] X]eXcTaTa cX[ cT\PSPV \TS U^Zdb _z Q^aVT aT]b aTcbbXZZTaWTS ^V Z^\\d]Ta]Tb _aPZbXb X U^aW^[S cX[ V¬[ST]ST aTV[Ta _z ^\azSTc 8 T] eTZb[T] \T[[T\ ^_[¬V Vad__TSa­UcT[bTa ^V X]SXeXSdT[ TUcTacP]ZT eX[ RP]S Yda 9P]]XT 3haX]V cPVT dSVP]Vb_d]Zc X V¬[ST]ST [^eVXe]X]V TeT]cdT[[T ]h [^eU^ab[PV ^V bT]TbcT _aPZbXbd]STab­VT[bT ]za Wd] cP[Ta ^\ Z^\\d]Ta]Tb _aPZbXb 3d WPa \d[XVWTS U^a Pc Uz ]Tc^_ SX]T ^eTaeTYT[bTa ^\ QTaTccXVT[bT PU aTeP[XSTaX]V Sa­UcTc ^V QT[hbc eTS Pc bT]ST Z^]ZaTcT RPbTb cX[ SPVT] 3Tc bZTa # ]^eT\QTa Z[ ( $ _z 3T] b^RXP[T 7­YbZ^[T X >ST]bT ;¬b WT[T _a^VaP\\Tc _z UPVVad__T]b WYT\\TbXST _z fff b^RXP[ aSV SZ UPVVad__Ta

Dansk Socialrådgiverforenings ordinære repræsentantskabsmøde Rep.’08 ! !! ]^eT\QTa _z EX]VbcTSRT]caTc 1aTSbcT] ETY[T 5^ab[PV ^V cXSbUaXbcTa cX[ aT_a¬bT]cP]cbZPQb\­ST ! ' ;^e¬]SaX]VTa) 0[[T PZcXeT \TS[T\\Ta ^V bT]X^a\TS[T\\Ta WPa WPUc \d[XVWTS U^a Pc bcX[[T U^ab[PV cX[ ¬]SaX]VTa X 3BÂb [^eT 5aXbcT] ePa $ PdVdbc ! ' 5^ab[PV cX[ [^e¬]SaX]VTa bP\c aTb^[dcX^]Ta ^V ­eaXVT U^ab[PV ^UUT]c [XVV­aTb _z fff b^RXP[aSV SZ aT_! ' 3Ta ZP] bcX[[Tb ¬]SaX]VbU^ab[PV cX[ aTccXSXVc X]SbT]ScT [^e¬] SaX]VbU^ab[PV 4\]Ta _z SPVb^aST]T] ]bZTb Tc T\]T ^_cPVTc _z SPVb^aST]T] U^a Tc ^aSX]¬ac aT_a¬ bT]cP]cbZPQb\­ST \z bZaXUc[XV ^V \^cXeTaTc P]\^S]X]V bT]STb cX[ W^eTSQTbchaT[bT] bT]Tbc & ^Zc^QTa ! ' 5^ab[PV cX[ SPVb^aST] U^a Tc ^aSX]¬ac aT_a¬bT]cP]cbZPQb\­ST ZP] bcX[[Tb PU PZcXeT \TS[T\\Ta bcdST]cTa\TS[T\\Ta ^V bT]X^a\TS [T\\Ta !% B>280;Ao368E4A4= & 8 ! '

DScP[T[bTa 5aXbcT] V¬[STa XZZT U^ab[PV cX[ dScP[T[bTa STa ^Vbz ZP] UaT\b¬ccTb _z aT_a¬bT]cP]cbZPQb\­STc ?z aT_a¬bT]cP]cbZPQb\­STc D]STa aT_a¬bT]cP]cbZPQb\­STc ZP] STa XZZT bcX[[Tb ]hT U^ab[PV \T] STa ZP] bcX[[Tb ¬]SaX]VbU^ab[PV cX[ ST dSbT]ScT U^ab[PV ]SaX]VbU^a b[PV bZP[ U^a Pc Zd]]T QTWP]S[Tb T]cT] e¬aT PU aT] aTSPZcX^]T[ Pac ^V T[[Ta W^[ST bXV X]ST] U^a STc X]SW^[S ST X]cT]cX^]Ta b^\ Ta X STc ^_aX] ST[XVT U^ab[PV 3TccT bZP[ bXZaT Pc aT_a¬bT]cP]cTa]T WPa \d[XVWTS U^a Pc e¬aT U^aQTaTScT _z STc X]SW^[S STa QTWP]S[Tb _z aT_a¬bT]cP]c bZPQb\­STc DP]bTc ^eT]bczT]ST eX[ STa e¬aT \d[XVWTS U^a Pc bcX[[T ¬]SaX]VbU^a b[PV cX[ QdSVTcU^ab[PVTc 1adV bTZaTcPaXPcTc) 4a STa ]^VTc Sd Ta 8 ceXe[ ^\ 8 U^aQX]ST[bT \TS ST]]T ]^cXcb bz Z^]cPZc 0PbT <PSbT] bTZaTcPaXPcTc c[U "" "' % #" T[[Ta T \PX[ PP\/b^RXP[aSV SZ


3B)=D

HB-VALG

Valget er i gang – mød kandidaterne online EP[VTc PU ]¬bcU^a\P]S U^a 3B ^V W^eTSQTbchaT[bTb \TS[T\\Ta Ta X VP]V 3d ZP] Q[P]ST SXV X STQPc cT] ^V bcX[[T b_­aVb\z[ cX[ ZP]SXSPcTa]T _z fff b^RXP[aSV SZ eP[VSTQPc

GENERALFORSAMLING

Retspsykiatrien 5PVVad__T] U^a b^RXP[azSVXeTaT X aTcb_bhZXP caXT] W^[STa VT]TaP[U^abP\[X]V c^abSPV ST] % ]^eT\QTa ! ' Z[ $ _z ATcb_bhZXPcaXbZ :[X]XZ 1[TVSP\beTY %1 " bP[ :­QT]WPe] = 3PVb^aST] XU­[VT eTSc¬VcTa

SENIORER I SYD OG NORD

Seniorer Uden Grænser !" ^Zc^QTa W^[STa eX \­ST ^V ad]SeXb]X]V _z :^[SX]VWdb B^RXP[azSVXeTa]T 8]VT ;XbT APdWT ^V APV]WX[S 0]STabT] eX[ U^ac¬[[T ^\ ¿BT]X^aTa DST] 6a¬]bTaÀ ^V We^aU^a ST Ta \TS STa 3T eX[ W^[ST ^_[¬V ^\ U^abZT[[XVT _a^YTZcTa STaXQ[P]Sc Tc 6WP]P_a^YTZc U^a ¬[SaT b^\ 8]VT ;XbT APdWT Ta \TS X 4UcTa T] [Tc Ua^Z^bc X T] ad]SeXb]X]V X STc WXbc^aXbZT :^[SX]VWdb CX[\T[SX]V bT]Tbc $ ^Zc^QTa cX[ 1T]cWT BcXV _z QT]cWTbcXV/V\PX[ R^\ T[[Ta cT[TU^] &$ '$ "' % ;¬b \TaT _z e^aTb WYT\\TbXST _z fff b^RXP[aSV SZ bT]X^aVad__T]

DS-Kalender ;¬b \TaT ^\ PaaP]VT\T]cTa]T _z fff b^RXP[aSV SZ ZP[T]STa

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

:0AA84A4C4;45>=4= 7Pa Sd QadV U^a WY¬[_ cX[ _Tab^][XV PUZ[PaX]V ^V dSeXZ[X]V PU SXc Y^QU^a[­Q b^\ b^RXP[azS VXeTa. AX]V cX[ 3BÂ :PaaXTaTcT[TU^] 3d Uza T] WP[e cX\Tb R^PRWX]V PU T] TaUPaT] Z^]bd[T]c UaP 3B 7T]bXVcT] Ta Pc VXeT bc­ccT cX[ ^V dSU^aSaT SX]T TV]T cP]ZTa ^\ SX] Y^Q\¬b bXVT UaT\cXS oQT] \P]SPVT Z[ $ ' _z cT[TU^] "" (" " ;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ ZPaaXTaTcT[TU^]

& >:C>14A 5^ab[PV cX[ SPVb^aST] BXSbcT UaXbc U^a U^ab[PV cX[ SPVb^aST] U^a AT_a¬ bT]cP]cbZPQb\­ST ! '

! =>E4<14A oA7DB B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST B3B W^[STa zab\­ST d]STa ^eTabZaXUcT] ¿4] UPV[XV U^abZT[À

!! >:C>14A >34=B4 EP[V\­ST <­S ]¬bcU^a\P]SbZP]SXSPcTa]T Z[ & X EX]STVPST &!

# =>E4<14A = AA4BD=31H EP[V\­ST <­S ]¬bcU^a\P]SbZP]SXSPcTa]T Z[ % _z BZP]bTeTY ( 1

!& >:C>14A : 14=70E= 1TbZ¬UcXVT[bTbUPVVad__T] CT\PSPV \TS U^Zdb _z e^Zb]T \TS _bhZXbZT [X ST[bTa ^V STaTb \d[XVWTSTa _z PaQTYSb\PaZTSTc

# =>E4<14A ATeP[XSTaX]V ¿CX[V^STbTa Sd Q^aVTa]T X U^aW^[S cX[ aTeP[XSTaX]Vb QTbcT\\T[bTa]T.À 5PVVad__T] W^[STa cT\PSPV \TS 9P]]XT 3haX]V

!& >:C>14A BH3 A8=64 >\b^aVbbeXVc PU Q­a] ZP] \TSU­aT WYTa]TbZPSTa CT\PSPV X bP\PaQTYST \TS 5P\X[XT_[TYT] _z 5h] !( >:C>14A oA7DB EP[V\­ST <­S ]¬bcU^a\P]SbZP]SXSPcTa]T Z[ % _z B­aT] 5aXRWb ETY #!2

' =>E4<14A 5A434A8280 0[Z^W^[QTWP]S[TaT CT\PSPV ^\ 0373 ^V Z^V]XcXe QTWP]S[X]V bP\c VT]TaP[U^abP\[X]V ! ! =>E4<14A E49;4 3BÂ aT_a¬bT]cP]cbZPQb\­ST B>280;Ao368E4A4= & 8 ! ' !&


0 ]]^]RTa

CXSbUaXbcTa U^a X]S[TeTaX]V PU cTZbcbXSTP]]^]RTa ]a

DSZ^\\Ta !! ^Zc^QTa

BXSbcT UaXbc U^a QTbcX[[X]V PU P]]^]RTa

'

(

$ ]^eT\QTa

!

( ]^eT\QTa

$ ]^eT\QTa

!

STRT\QTa

!% ]^eT\QTa

(

& YP]dPa

3OCIALRÍDGIVERE Tegn en profil af F 4EGN EN PROFIL A DIN VIKAR $). 6)+!2 – S såÍ FINDER VI VIKAREN

finder vi vikaren, der matcher DER MATCHER

Tegn en profil af dig 4 EGN EN PROFIL AF DIG SOM VIKAR 3/- 6)+!2 – så finder vi vikariatet, SÍ FINDER VI VIKARIATET

der matcher DER MATCHER

' ^Zc^QTa !! ^Zc^QTa

! STRT\QTa

14< A: 0C 3403;8=4 5>A 05;4E4A8=6 05 5 A386C <0C4A80;4 4A C> 3064 45C4A 14BC8;;8=6B5A8BC4= :; !

BT]S SX] P]]^]RT cX[ 36 <TSXP T_^bc/SV\TSXP SZ UPg & !& $%

%R DU EN DYGTIG 3OCIALRÍDGIVER (AR DU LYST TIL AT ARBEJDE PÍ EN ANDERLEDES MÍDE (AR DU EN H J STRESST RSKEL +AN DU ARBEJDE SELVST NDIGT

(AR ) BRUG FOR EN DYGTIG 3OCIALRÍDGIVERVIKAR (AR ) BRUG FOR mEKSIBILITET PÍ ARBEJDSPLADSEN 4R NGER ) TIL EN EKSTRA HÍND

Overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening 6I ER SPECIALISTER BÍDE INDENFOR DET PRIVATE OG OFFENTLIGE ARBEJDSOMRÍDE

6IKARBUREAU SIDEN FOR 3OCIAL OG 3UNDHEDSSEKTOREN 3OCIALRÍDGIVER OG 3OCIALP DAGOGER Vikarbureau siden 1995 for Social- og Sundhedssektoren, Socialrådgivere og Socialpædagoger #HRISTIANSHUSVEJ & s ( RSHOLM s TLF s FAX #HRISTIANSHUSVEJ & s ( RSHOLM s TLF s FAX WWW KINNERUPCARE DK s INFO KINNERUPCARE DK WWW KINNERUPCARE DK

" " "! $ #" "

) ) $ & ) ( " ) " $

" $ "

" $ ## $ % ) ' ! '

'PSFCZHHFMTF BG BOCSJOHFMTFS 'BNJMJFCFWBSFOEF JOETBUT J IKFNNFU IFMF E HOFU *OTUJUVU GPS 'BNJMJF6EWJLMJOH ZEFS IK MQ UJM 1SBLUJTLF PQHBWFS J GBNJMJFO &UBCMFSJOH BG GBTUF SZUNFS PH SVUJOFS 'BNJMJFNFEMFNNFS NFE QTZLJTLF VEGPSESJOHFS 'BNJMJFNFEMFNNFS NFE NJTCSVHTQSPCMFNFS "U WBSFUBHF C SOT VEWJLMJOH QÌ GPSTLFMMJHF BMEFSTUSJO 'PS MESFT VEGPSESJOHFS TPN QBS GPS MESF PH TBNBSCFKET QBSUOFSF UJM EJWFSTF JOTUJUVUJPOFS 'BNJMJFO OÌS EF IBS CFIPW QÌ GPSTLFMMJHF UJEFS J E HOFU

#FIBOEMJOHFO 5BHFS VEHBOHTQVOLU J TZTUFNJTL UFPSJ PH NFUPEF IWPS EFO W SET UUFOEF TBNUBMF FS DFOUSBM PH CZHHFS QÌ SFMBUJPOFSOF C SO PH GPS MESF JNFMMFN #FTUÌS BG QTZLPMPHTBNUBMFS QSBLUJTL Q EBHPHJTL JOETBUT PH GBNJMJFLVSTFS 5W SGBHMJHU TBNBSCFKEF PH GBNJMJFBSCFKEF VHFLVSTFS Y ÌSMJHU

'PS MESFLVSTFS OFUW SLTTLBCFOEF

4VQFSWJTJPO UJM JOWPMWFSFEF GBHHSVQQFS 3JOH GPS HSBUJT PH VGPSQMJHUFOEF PQM H PH CSPDIVSFNBUFSJBMF

" " ! " # "

!'

,MJOJTL QTZLPMPH +PIO 'BMLFOCFSH 5MG

KPIOGBMLFOCFSH!NBJM EL XXX PNWFOEUGBNJMJFQMFKF EL


SUF

FAMILIEBEHANDLING Børns problemer skal løses i familien 0 ]]^]RTa

Den Sociale Udviklingsfond

Viden om og erfaring med Familier og gravide med sociale, psykiske eller misbrugsproblemer. Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndrom og senabstinenser.

SUF tilbyder: "O 3ELV SOM ALTERNATIV TIL DÂ’GNANBRINGELSE %FTERVÂ?RN e STK NR e e /PGANGSFÂ?LLESSKABER !FGIFTNING !KUT BEREDSKAB "OSTEDER FOR PSYKISK SYGE UNGE !LTERNATIV AFSONING -ENTOR ORDNING 5DREDNING 4ILSYN MED ANBRAGTE BÂ’RN OG UNGE

Vi tilbyder Familiebehandling døgn/ambulant Konsulentbistand

MĂĽlgrupper: 5NGE MED SOCIALE OG ELLER PSYKISKE VANSKELIGHEDER 5NGE MED KRIMINEL BAGGRUND 3ENT UDVIKLEDE -ISBRUGERE $OBBELTDIAGNOSER $!-0 !$($ !SPERGERS SYNDROM "ORDERLINE M m 35& HAR AFDELINGER OVER HELE LANDET +ONTAKT OS PĂ? TLF ELLER LÂ?S OM VORE AKTIVITETER PĂ?

grundlagt 1/4 1997 &OTO 3HUTTERSTOCK

www.suf.dk

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne, 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

Vil du gøre en forskel, bliv socialrĂĽdgivervikar! Hos Hartmanns fĂĽr du muligheden for at gøre en forskel for dig selv, dine kollegaer og dit fag Vi tilbyder dig vikarjob, som matcher dine ønsker, kvaliďŹ kationer og krav. Du fĂĽr faglig sparring og en personlig personalekonsulent tilknyttet. Vi afholder netvĂŚrks-cafĂŠer og kurser for nyuddannede. Du fĂĽr højere løn og pension fra første dag. VelafgrĂŚnsede opgaver og faglig fordybelse Som vikar i Hartmanns har du mulighed for at bruge din faglighed til at fordybe dig i pĂĽ forhĂĽnd veldeďŹ nerede opgaver. Den første dag i dit vikariet tager vi med ud pĂĽ din arbejdsplads og afstemmer gensidige forventninger. Vi er garant for, at du fĂĽr en god oplevelse gennem hele vikariatet - bĂĽde fagligt og personligt.

Overskud, gĂĽ-pĂĽ-mod og “hĂĽr pĂĽ brystetâ€? Hos Hartmanns har vi de bedste socialrĂĽdgivere. Det er altafgørende, at du kan agere selvstĂŚndigt pĂĽ dine opgaver fra dag ĂŠt samt holde et højt fagligt niveau. Hartmanns er en holdningsvirksomhed! NĂĽr du er vikar i Hartmanns, er du ansat i en vĂŚrdibaseret virksomhed, som tager del i det sociale ansvar. Hartmanns arbejder ud fra vĂŚrdierne: gensidig respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation. Send din ansøgning og CV til markedschef Hanne NystrĂśm pĂĽ hanne.nystroem@hartmanns.dk eller personalekonsulent Connie Sørensen pĂĽ connie.sorensen@hartmanns.dk.

Hanne NystrÜm +45 41 21 13 20 - Connie Sørensen +45 21 41 13 85 Tlf: +45 70 20 03 83 ¡ www.hartmanns.dk ¡ www.hartmanns.pl !(


Uddannelser i UDVIKLING

0 ]]^]RTa

Kompetenceudvikling? Fordybelse? Større ansvar? Lederstilling? Personlig og faglig udvikling?

$IPLOMUDDANNELSER )NFORMATIONSMÂ’DER 28. oktober kl. 16-18 i Asylgade 7-9, Odense 4. november kl. 16-18 pĂĽ Soldalen 8, Vejle s $IPLOMUDDANNELSE I "ESKÂ?FTIGELSE s $IPLOMUDDANNELSE I ,EDELSE s $IPLOMUDDANNELSE I 5DDANNELSES OG ERHVERVSVEJLEDNING s &LEKSIBEL $IPLOMUDDANNELSE s ,Â?SEVEJLEDERUDDANNELSE s 0Â?DAGOGISKE $IPLOMUDDANNELSER s 3KOLEBIBLIOTEKARUDDANNELSE s 3OCIALE $IPLOMUDDANNELSER s 3UNDHEDSFAGLIGE $IPLOMUDDANNELSER s 4VÂ?RFAGLIG $IPLOMUDDANNELSE I 0SYKIATRI

Nye hold starter i Odense og Vejle januar 2009

)NFORMATION OG PERSONLIG VEJLEDNING ˆ DIPLOM UCL DK ˆ TLF WWW UCL DK DIPLOM "


INDBYDELSE

Jeg stiller krav til mine vikarjobs - og dem opfylder Adecco Jeg oplever at livet som socialrådgivervikar giver mig …

Fællessalen på Christiansborg

Den 22. oktober 2008 kl. 9.00 -15.30 (indskrivning imellem kl. 08.00 - 09.00)

”Alle børn og unges ret til læring og inklusion – også børn og unge, der er udsatte” Gæsteforedrag v/professor Gøsta EspingAndersen, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Børnesagens Fællesråd

0 ]]^]RTa

Børnepolitisk høring 2008

Tilfredshed "Selvom jeg er en krævende arbejdskraft, der fordrer stor fleksibilitet omkring jobindholdet, timetal og geografisk beliggenhed, har jeg altid kunnet få et vikariat, der matchede mine behov." Tryghed "Min personalekonsulent i Adecco er en seriøs og professionel samarbejdspartner, og jeg er meget tryg ved at lade hende varetage mine interesser." Godt samarbejde "Jeg kan varmt anbefale kollegaer et samarbejde med Adecco." Josef Krzeminski, 61 år . Uddannet socialrådgiver i 1982

Adecco søger dygtige socialrådgivere og -formidlere, som ønsker et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar. Ring til os på tlf. 3888 9400 og hør mere om vores tilbud til dig.

Adecco har et tæt samarbejde med Wiederquist kurser.

www.boernesagen.dk

3888 9400 Deltagerprisen er kr. 800,00. Tilmelding kan ske elektronisk på www.boernesagen.dk eller på tilmeldingsblanket, der kan hentes på www.boernesagen.dk, tlf. 33221733, bf@boernesagen.dk Tilmelding før den 15. oktober 2008

adecco.dk

Kys rutinen farvel

Bliv rådgiver for Kavaleriet Savner du alsidighed, fleksibilitet og frihed i dit arbejdsliv? Bliv rådgiver i Kavaleriet - her kan du vælge forskellige typer af jobs af varierende perioder i både det private og offentlige regi. Kavaleriet giver dig mulighed for at planlægge dit arbejdsliv med udgangspunkt i dit privatliv. Pension fra 1. dag, feriepenge på 12,5%, lønudbetaling hver 14. dag og overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening.

Tlf: +45 3930 9603 www.kavaleriet.dk

"


TvĂŚrfaglig kursusdag:

0 ]]^]RTa

Arbejdet med udsatte børn og unge i indvandrer- og flygtningefamilier afholdes i Odense 1. december 2008 kl. 9 til 16 H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C. OplĂŚgsholdere: Eva Malte, psykolog. med lang erfaring fra PPR i Ă…rhus Vest, hvor mange af de henviste børn kommer fra Mellemøsten. Fokus: De sĂŚrlige opvĂŚkstvilkĂĽr for børn og unge i udsatte familier - mange med krigstraumer i bagagen og konsekvenserne af dette i ungdoms og voksenlivet. Farwha Nielsen, cand.mag i internationale studier og engelsk. TvĂŚrkulturel konfliktmĂŚgler i LOKK.

ikarformidlingen Formidling af socialrĂĽdgivere og socialformidlere

K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc h³\Zg Yn\i^\Z hdX^Vag€Y\^kZgZ d\ hdX^Va[dgb^YaZgZ =Vg Yj anhi i^a cnZ jY[dgYg^c\Zg d\ Zg Yj Yn\i^\ d\ Zc\V\ZgZi! Zg YZi Y^\ k^ bVc\aZg

Fokus: TvĂŚrkulturel konfliktmĂŚgling i udsatte familier. Hvordan skaber vi dialog med forĂŚldrene? Kursusdagen er arr. af Fagligt Selskab for TvĂŚrkulturel Sygepleje www.dsr.dk/fs31 Pris: 1.150 kroner. Tilmelding senest 27.10.08 pĂĽ e-mail til moesterskov@rh.regionh.dk.

K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc `Vc i^aWnYZ Y^\ k^`Vg^ViZg V[ `dgiZgZ ZaaZg a²c\ZgZ kVg^\]ZY ^ ]ZaZ 9VcbVg` =kdg[dg VgWZ_YZ [dg K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc4 ™ EZch^dc [gV &# YV\ ™ H`ViiZ[g^ `ÂłghZahi^aa²\ ^]i# HiViZch iV`hiZg ™ ;g^]ZY i^a Vi k²a\Z VgWZ_Yhi^Y d\ hiZY ™ <dYZ VgWZ_Yh[dg]daY ™ I_Zc bZaaZb (%"()#%%% `g# eg# b€cZY K^a Yj ]ÂłgZ bZgZ db _dWWZi hdb k^`Vg! `dciV`i dh e€/ ,% '+ +% %* H_²aaVcY ™ ,% '+ +% %& ?naaVcY d\ ;nc NYZga^\ZgZ ^c[d hZ d\h€ lll#k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y` ZaaZg h`g^k i^a ^c[d5k^`Vg[dgb^Ya^c\Zc#Y`

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

:PaaXTaTcT[TU^]T] 7Pa Sd QadV U^a WYÂŹ[_ cX[ _Tab^][XV PUZ[PaX]V ^V dS

L_aWhXkh[Wk[j \eh ieY_Wbh Z]_l[h[ e] ieY_Wb\ehc_Zb[h[ K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc ™ H_²aaVcY CVkZgaVcY ' '+%% <adhigje

K^`Vg[dgb^Ya^c\Zc ™ ?naaVcY H³cYZgWgd\VYZ &' 8 -,%% =dghZch

eXZ[X]V PU SXc Y^QU^a[­Q b^\ b^RXP[azSVXeTa. AX]V cX[ 3BĂ‚ :PaaXTaTcT[TU^] 3d Uza T] WP[e cX\Tb R^PRW X]V PU T] TaUPaT] Z^]bd[T]c UaP 3B 7T]bXVcT] Ta Pc VXeT bc­ccT cX[ ^V dSU^aSaT SX]T TV]T

2ELEASING POLITICAL PRISONERS WORLDWIDE $IN UNDERSKRIFT KAN REDDE LIV (VERT Ă?R BLIVER mERE HUNDREDE MENNESKER LÂ’SLADT I FORLÂ?NGELSE AF !MNESTY )NTERNATIONALS BREVAKTIONER ,Â?S MERE OG SKRIV FOR LIV PĂ? AMNESTY DK

"!

cP]ZTa ^\ SX] Y^Q\ÂŹbbXVT UaT\cXS oQT] \P]SPVT Z[ $ ' _z c[U "" (" " ;ÂŹb \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ ZPaaXTaTcT[TU^]


3TPS[X]T Z[ !

B83BC4 5A8BC 5>A 8=3;4E4A8=6 D3:><<4A

B^RXP[azSVXeTaT] ]a ' ^Zc^QTa !! ^Zc^QTa B^RXP[azSVXeTaT] ]a ( !# ^Zc^QTa $ ]^eT\QTa B^RXP[azSVXeTaT] ]a ! & ]^eT\QTa ( ]^eT\QTa B^RXP[azSVXeTaT] ]a ! !' ]^eT\QTa STRT\QTa B^RXP[azSVXeTaT] ]a ( ! STRT\QTa & YP]dPa ! (

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

BT]S SX] P]]^]RT cX[ 36 <TSXP Pb 6P\\T[c^ae ' #$& :­QT]WPe] : c[U) & !& $$ UPg & !& $% T[[Ta T_^bc/SV\TSXP SZ

! '

BcX[[X]VbP]]^]RTa

Vil du UDVIKLE KĂ˜BENHAVN?

( iW]iX[^WdZb[h[ j_b Io][ZW]f[d][# W\id_jj[j >Wh Zk boij j_b [j `eX _ [j bWjj[hc_bZj io][ZW]f[d][W\id_j c[Z '/ hWh[ aebb[]W[h5 K^ hÂł\Zg ' hV\hWZ]VcYaZgZ# Hi^aa^c\ZgcZ Zg (, i^bZg j\Zcia^\i# K^ VgWZ_YZg b€agZiiZi bZY i^Ya^\ ^cYhVih# 6gWZ_YZi WZhi€g ^ hn\ZYV\eZc\Zde[Âła\c^c\! ^k²g`h²iiZahZ V[ k^g`hdb]ZYhgZkVa^YZg^c\! ^cYhi^aa^c\ i^a gZkVa^YZg^c\! Ă“Z`h_dW d\ [Âłgi^YheZch^dc# AÂłc d\ Vch²iiZahZhk^a`€g [dg]VcYaZh Z[iZg eg^cX^eeZgcZ db Cn AÂłc bZY jY\Vc\hejc`i ^ \gjcYaÂłchig^c (*# 9j `Vc `dciV`iZ V[hc^ihaZYZg 9dgi]Z B^Zg^io iZaZ[dc )+(& ,-,%! ]k^h Yj k^a k^YZ bZgZ db _dWWZi# HZcY Y^c VchÂł\c^c\ hdb Z"bV^a i^a Ydgi]Zb5gdh`^aYZ#Y` hZcZhi YZc '+# d`idWZg '%%-

CENTER FOR FAMILIEPLEJE

Konsulent Du indgĂĽr i et dynamisk team, og skal isĂŚr rekruttere nye plejefamilier og medvirke ved anbringelser af børn. Vi søger en person med erfaring fra socialt arbejde, gerne fra anbringelsesomrĂĽdet. Du er uddannet socialrĂĽdgiver, socialformidler eller anden relevant uddannelse. Der er tale om et barselsvikariat af ca. et ĂĽrs varighed. Yderligere oplysninger: kan indhentes ved henvendelse til centerleder Klaus Wilmann pĂĽ telefon 3317 2207. Ansøgere bør lĂŚse job- og personproďŹ l. Kan downloades fra www.familiepleje.kk.dk Ansøgningsfrist: Der er ansøgningsfrist den 1. november, og du begynder den1. januar 2009. Ansøgning sendes til: Center for Familiepleje pĂĽ mail: familieplejen@sof.kk.dk

lll#gdh`^aYZ#Y`$bZc^c\h[jaYi_dW Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og vÌrdsÌtter, at medarbejderne hver isÌr bidrager med deres sÌrlige baggrund, personlighed og evner.

KĂ˜BENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen www.kk.dk/job

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ^_U^aSaTa P]]^]R­aTa]T cX[ Pc bXV]P[TaT Tc ­]bZT ^\ [XVTbcX[[X]V ^V \P]VU^[SXVWTS _z PaQTYSb_[PSbTa]T ""


:^]cX]VT]cTa <TS[T\bZ^]cX]VT]c UPbcb¬ccTb XWc U^aT]X]VT]b [^eT # PU aT_a¬bT] cP]cbZPQTc

0¡G RV Sn ZZZ LVKRM GN

,VK¡M .RPPXQH

! '

7^eTSQTbchaT[bT] WPa QTb[dccTc Pc Z^]cX]VT]cTc ^_Za¬eTb ZePacP[beXb X UTQadPa \PY PdVdbc ^V ]^eT\QTa Q^acbTc UaP bcdSTaT]ST 5^a PZcXeT \TS[T\\Ta Ta STa ËaT U^abZT[[XVT Z^]cX]VT]cTa)

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BC

0ZcXe ]^a\P[Z^]cX]VT]c ) "($ Za _a ZePacP[ =^a\P[Z^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T b^\ XZZT Ta PaQTYSb[­bT !P 0ZcXe ! PaQTYSb[­bWTSbZ^]cX]VT]c ) (&$ Za _a ZePacP[ 0aQTYSb[­bWTSbZ^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T STa _z \z]TSbQPbXb X VT]]T\b]Xc PaQTYSTa WP[e cXS ]^a \P[c ! cX\Ta T[[Ta STad]STa ^\ dVT] T[[Ta Ta PaQTYSb[­b ^V PZcXec PaQTYSbb­VT]ST !Q 0ZcXe ! QPabT[bZ^]cX]VT]c ) (&$ Za _a ZePacP[ :^]cX]VT]cTc STa bePaTa cX[ Z^]cX] VT]cTc U^a PaQTYSb[­bT QTa­aTa ST \TS[T\\Ta STa Ta _z QPabT[b^a[^e ^V ^\UPccTa ST] _TaX^ST PU QPa bT[b^a[^eT] We^a ST Ta _z SPV_T]VT " 0ZcXe " SX\XccT]SZ^]cX]VT]c ) &%! Za _a ZePacP[ 3X\XccT]SZ^]cX]VT]c QTcP[Tb PU P[[T SX\XccT]STa STa _z \z]TSbQPbXb X VT]]T\b]Xc PaQTYSTa WP[e cXS ]^a\P[c ! cX\Ta T[[Ta STad]STa ^V b^\ Ta PZcXec PaQTYSbb­VT]ST # ?PbbXeT \TS[T\\Ta) ! # Za _a ZePacP[ ?PbbXec \TS[T\bZPQ Ta U^a b^RXP[azSVXeTaT QTbZ¬UcXVTc dST] U^a 3BÂ U^aWP]S[X]Vb^\azST dST] bP\PaQTYSbPUcP[T \TS 3B \T] ^aVP]XbTaTc X _V[ U^aWP]S[X]VbQTa TccXVTST ^aVP]XbPcX^] bP\c U^a b^RXP[azSVXeTaT dST] QTbZ¬UcX VT[bT X 3P]\PaZ dST] SPV_T]VTaTc ^V XZZT PaQTYSbb­VT]ST X]ST] U^a UPVTc BT]X^a\TS[T\\Ta) ! # Za _a ZePacP[ BT]X^aZ^]cX]VT]c QTcP[Tb PU P[[T \TS[T\\Ta STa ^eTaVza cX[ _T]bX^] T[[Ta TUcTa[­] BcdST]cTa\TS[T\\Ta) ! ' Za _a za 0[[T b^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST eTS _a^UTbbX^]bW­YbZ^[Ta]T ^V eTS 0P[ Q^aV D]XeTabXcTc ZP] ^_cPVTb b^\ bcdST]cTa\TS[T\\Ta <TS[T\bZP QTc bePaTa cX[ _PbbXec \TS[T\bZPQ 3B WPa WTadS^eTa bP\PaQTYSbPUcP [Ta \TS 39 5 ^V BT\X]PaXT[¬aTa U^aT]X]VT] 3P]bZ <PVXbcTa U^aT]X]V bP\c B; P]bPccT _z 5^a\XS[X]VbRT]caT]T :^]cX]VT]c bPcb U^a ^eT]bczT]ST S^QQT[c\TS [T\\Ta ^_[hbTb eTS WT]eT]ST[bT cX[ 3BÂ bTZaTcPaXPc 0]STc) Bcza Sd X T] bXcdPcX^] We^a Sd XZZT ZP] WT]U­aTb cX[ T] PU ^eT]bczT]ST Z^]cX]VT]cch_Ta QTSTb Sd aTccT WT]eT]ST[bT cX[ 3BÂ bTZaTcPaXPc 1TcP[X]VbbTaeXRT) 8]SQTcP[X]VTa ZP] ^eTaU­aTb cX[ 3B eXP ?1B 3d ZP] cX[\T[ST SXV _z fff b^RXP[aSV SZ \TS[T\bbTaeXRT d]STa Q[P]ZTccTa

"#

6DJVEHKDQGOHU WLO 5nGJLYQLQJVJUXSSHQ L 6RFLDOFHQWUHW ,VK¡M .RPPXQH 6RFLDOFHQWUHW V¡JHU HQ VDJVEHKDQGOHU WLO 5nGJLYQLQJVJUXSSHQ Sn GHW VRFLDOIDJOLJH RPUnGH 9L V¡JHU HQ NROOHJD WLPHU RP XJHQ WLO YRUHV 5nGJLYQLQJVJUXSSH VRP L IRUYHMHQ EHVWnU DI G\JWLJH RJ VWDELOH NROOHJHU ± DOOH Sn WLPHU 6RFLDOFHQWUHW YDUHWDJHU RSJDYHU LQGHQ IRU GHW VRFLDOH RPUnGH KHUXQGHU LQGHQ IRU PLVEUXJ SV\NLDWUL KDQGLFDS VDPW YLVLWHULQJ WLO NULVHFHQWUH IRUVRUJVKMHP 'HVXGHQ EHVWnU 6RFLDOFHQWUHW DI ¡NRQRPL JUXSSHU LQGHQ IRU NRQWDQWKM OS RJ V\JHGDJ SHQJH VDPW NRRUGLQDWRUHU Sn RPUnGHUQH PLVEUXJ KDQGLFDS RJ SV\NLDWUL , DOW HU YL HQJDJHUHGH RJ JRGH NROOHJHU VRP JO GHU RV WLO DW E\GH GLJ YHONRPPHQ KRV RV 'LQH NHUQHRSJDYHU L 5nGJLYQLQJVJUXS SHQ YLO Y UH JHQHUHO UnGJLYQLQJ RJ YHMOHGQLQJ Sn GHW VRFLDOH RPUnGH VRFLDOIDJOLJ VDJVEHKDQGOLQJ LQGHQ IRU RPUnGHUQH PLVEUXJ KDQGLFDS SV\NLDWUL L W W VDPDUEHMGH PHG YRUHV NRRUGLQDWRUHU Sn RPUnGHUQH XGDUEHMGHOVH DI VRFLDOH KDQGOHSODQHU L VDPDUEHMGH PHG ERUJHUH VDPDUEHMGV SDUWQHUH YLVLWDWLRQ WLO NULVHFHQWUH IRUVRUJVKMHP SnEHJ\QGHOVH DI VDJHU RP I¡UWLGV SHQVLRQ

LQLWLDWLY RJ HW SRVLWLYW PHQQHVNHV\Q KXPRU nEHQKHG RJ UOLJKHG VRP Y UGLHU O\VW WLO DW DUEHMGH V\VWHPDWLVN LQGHQ IRU GHW VRFLDOIDJOLJH RPUnGH

9L NDQ WLOE\GH HQ VS QGHQGH DUEHMGVSODGV PHG UXP PHOLJKHG RJ SODGV WLO IRUVNHOOLJKHG JRGH DUEHMGVIRUKROG Sn ,VK¡M 5nGKXV RJ W W Sn 6 WRJ JRGH PHGDUEHMGHUIRUKROG PHG JUDWLV VY¡PQLQJ I\VLRWHUDSL P P JRGH RJ SRVLWLYH NROOHJHU VDPW HQ JRG WULYVHO L YRUHV FHQWHU JRGH PXOLJKHGHU IRU SHUVRQOLJ RJ IDJOLJ XGYLNOLQJ HW VDJVDQWDO VRP VWnU PnO PHG HQ RUGHQWOLJ VRFLDOIDJOLJ LQGVDWV IRU NRP PXQHQV ERUJHUH /¡Q RJ DQV WWHOVHVYLONnU VNHU HIWHU SULQFLS SHUQH RP 1\ O¡Q RJ GLQ IDJOLJH RUJDQLVD WLRQ 9L JO GHU RV WLO DW K¡UH Q UPHUH IUD GLJ RJ KnEHU GX KDU O\VW WLO DW NRQWDNWH DIGHOLQJV OHGHU +HOOH 0DGVHQ RJ K¡UH Q UPHUH RP VWLOOLQJHQ $QV¡JQLQJVIULVW HU GHQ RNWREHU 'LQ DQV¡JQLQJ VNDO VHQGHV WLO KSP#LVKRM GN HOOHU WLO ,VK¡M .RPPXQH 6RFLDOFHQWUHW ,VK¡M 6WRUH 7RUY ,VK¡M

9L ¡QVNHU RV HQ NRPPHQGH NROOHJD VRP KDU VRFLDOIDJOLJ EDJJUXQG O\VW RJ PRG Sn DW EUXJH VLQH NRPSHWHQ FHU LQGHQ IRU RPUnGHW

³'HW HU HQ GHO DI DQV WWHOVHVSROLWLNNHQ L ,VK¡M .RPPXQH DW IUHPPH N¡QVOLJ HWQLVN RJ KDQGLFDSOLJHVWLOOLQJ´


! '

TÌnder du pü tvÌrfaglighed og videndeling! Børn og Unge søger nye sagsbehandlere, herunder et barselsvikariat. Du bli´r en del af en faggruppe, hvor engagement og høj faglighed er nøgleord.

Børn og forebyggelse eller lÌse den pü kommunens hjemmeside under ledige stillinger. Børn og Unge er en del af Børn og Forebyggelse. LÌs mere om Børn og Forebyggelse og kommunen pü kommunens hjemmeside www.gentofte.dk .

Du für En kreds af gode kolleger Adgang til spÌndende udviklingsprojekter TÌt samarbejde med de andre faggrupper arbejde Sparring med vores fagkonsulenter Ekstern supervision. I Børn og Unge arbejder vi med büde traditionelt, individuelt sagsbehandlerarbejde og udviklingsprojekter. Vi lÌgger vÌgt pü büde specialfaglig- og tvÌrfaglig udvikling. I Børn og Unge er den kollegiale tone omsorgsfuld og vi arbejder ud fra en üben dialog - ogsü med ledelsen. Vi arbejder i to velfungerende team: et psykosocialt team og et handicap team.

- er en tvÌrfaglig, opgaveorienteret enhed. Vores vision er at sikre de bedste udviklingsbetingelser for børn og unge samt medvirke til at børn og unge med sÌrlige behov - og deres familier - für de mest optimale tilbud indenfor de fastlagte servicerammer.

Vi forventer at du Er interesseret i faglig udvikling og sparring Har appetit pĂĽ tvĂŚrfagligt teamsamarbejde Er nysgerrig pĂĽ de juridiske muligheder i vores fag Interesserer dig for borgerens situation Har mod pĂĽ IT.

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Løn og ansÌttelse De faste stillinger er ledige fra 1. januar 2009 og barselsvikariatet er ledigt nu. Løn efter gÌldende overenskomst. I Gentofte Kommune er der en generel politik om, at der ved ansÌttelse indenfor børne- og ungeomrüdet indhentes straffeog børneattest.

Yderligere oplysninger Vil du vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at kontakte leder Erna Ernfeldt, sagsbehandler Anja Ă˜sterbye eller Johanne Rolff. Ring pĂĽ 3998 4500 og spørg efter en af os.

Ansøgning Ansøgningsfrist: 22. oktober 2008. Vi forventer at holde ansÌttelsessamtaler ca. en uge senere. Ansøgningen sendes til: Gentofte Rüdhus Børn og Forebyggelse Børn og Unge Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund. Att. Erna Ernfeldt

De faste stillinger er pü handicapomrüdet og vikariatet er pü det psykosociale omrüde. Børn og Unge ønsker stillingerne besat med socialrüdgivere eller socialformidlere. Gentofte Kommune vil vÌre Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tÌnke dig et meningsfuldt job, pü en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Sü er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi pü, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne für den bedst mulige service. LÌs mere pü www.gentofte.dk

"$


Kriminalforsorgen StatsfÌngslet i Vridsløselille

5P\X[XT_[TYTZ^]bd[T]c cX[ UP\X[XT_[TYTPUST[X]VT] B52

! '

SocialrĂĽdgiver (37 timer/uge)

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

En af vore socialrüdgivere har füet nyt arbejde og derfor søger vi en socialrüdgiver til fÌngslets behandlingsafdeling. StatsfÌngslet i Vridsløselille er en stor arbejdsplads med mange faggrupper. Vi lÌgger vÌgt pü, at ansøgeren til denne stilling har lyst til at indgü i et tÌt tvÌrfagligt samarbejde med henblik pü at varetage det sociale og behandlingsmÌssige arbejde vedrørende de indsatte. Jobbet Stillingen er tilknyttet afdeling 2/behandlingsafdeling. Pü fÌngslets behandlingsafdelinger er der et tÌt samarbejde med institutioner uden for Kriminalforsorgen. Afdelingen bestür af 3 afdelinger. Der er til afdelingen tilknyttet 2 socialrüdgivere. Kvalifikationer Socialrüdgiver eller tilsvarende kvalifikationer. AnsÌttelsesvilkür Stillingen besÌttes pü overenskomstvilkür medmindre ansøger er tjenestemand i forvejen. Aflønning sker i henhold til Ny Løn. Ansøgning NÌrmere oplysninger om stillingen kan füs ved henvendelse til behandlingskonsulent Anette Eller tlf. 7255 6235 eller afdelingsleder Kim Voss tlf. 7255 6395. Du kan lÌse mere om Kriminalforsorgen pü www.kriminalforsorgen.dk eller www.sv-info.dk Ansøgning vedlagt relevant dokumentation, beskÌftigelse m.v. sendes til StatsfÌngslet i Vridsløselille Personaleafdelingen FÌngselsvej 39 2620 Albertslund

5P\X[XT_[TYTPUST[X]VT] 5B2 b­VTa c^ ]hT UP\X[XT_[TYTZ^]bd[T]cTa \TS b^RXP[UPV[XV T[[Ta b^RXP[_ÂŹSPV^VXbZ dSSP]]T[bT ^V TaUPaX]V b]PaTbc 4] X UPbc bcX[[X]V ^V T] X Tc zabeXZPaXPc 5P\X[XT_[TYTPUST[X]VT] QTbcza _ c PU % UP\X[XT_[TYTZ^]bd[T]cTa ^V Ta T] bT[ebcÂŹ]SXV PUST[X]V X B[PVT[bT 5P\X[XT 2T]cTa B52 STa Ta T] STRT]caP[ T]WTS d]STa 2T]cTa U^a 1­a] D]VT ^V 5P\X[XT 0aQTYSTc ^\UPccTa “ V^SZT]ST[bT PU ]hT _[TYTUP\X[XTa ^V WTad]STa dSSP]]T[bT TUcTa AD6> \^ST[[T] “ VT]TaT[[T cX[bh] \TS ST V^SZT]ScT _[TYTUP\X[XTa X Z^\\d]T] “ cX[bh] \TS ST PU B[PVT[bT :^\\d]T P]QaPVcT Q­a] X _[TYT UP\X[XTa ^V ^_W^[SbbcTSTa bP\c Q­a] X PĂŒPbc]X]V X _[TYTUP\X[XTa “ eTY[TS]X]V bd_TaeXbX^] ^V ^_ZeP[XĂ‹RTaX]V PU ST _[TYTUP\X[XTa STa Ta P]bPc PU B[PVT[bT :^\\d]T “ eXbXcPcX^] X U^aW^[S cX[ P]QaX]VT[bT X _[TYTUP\X[XTa ^V ^_W^[Sb bcTSTa “ ST[cPVT X STc ceÂŹaUPV[XVT bP\PaQTYST ^\ZaX]V _[TYTQ­a] ^V Q­a] X ^_W^[SbbcTSTa “ PS\X]XbcaPcXec PaQTYST X U^aQX]ST[bT \TS ^eT]bczT]ST ^_VPeTa EX b­VTa T] \TSPaQTYSTa STa “ WPa TaUPaX]V \TS PaQTYSTc \TS P]QaPVcT Q­a] “ ZP] PaQTYST WT[WTSb^aXT]cTaTc bhbcT\PcXbZ ^V bT[ebcÂŹ]SXVc ^V bP\cXSXV X]SVz X cÂŹc bP\PaQTYST \TS \P]VT bP\PaQTYSb _Pac]TaT “ WPa V^ST \d]Sc[XVT ^V bZaXUc[XVT U^a\d[TaX]VbTe]Ta “ Ta ĂŒTZbXQT[ ePa\ ad\\T[XV ^V \TS Tc V^Sc Wd\­a “ Tec WPa ZT]SbZPQ cX[ AD6> dSSP]]T[bT] bP\c bd_TaeXbX^] ;­] ^V P]bÂŹccT[bTbeX[Zza bZTa X WT]W^[S cX[ VÂŹ[ST]ST ^eTaT] bZ^\bc PUcP[Ta U^a ^\azSTc 3Ta X]SWT]cTb QzST bcaPUUT ^V Q­a]TPccTbc 7eXb Sd Ta X]cTaTbbTaTc X Pc W­aT \TaT ^\ bcX[[X]VT] Ta Sd eT[Z^\\T] cX[ Pc Z^]cPZcT [TSTa PU UP\X[XT_[TYTPUST[X]VT] B52 9T]b CWTX[ =XT[bT] c[U $' $& ## $' !' $% !! $# T[[Ta UP\X[XT _[TYTZ^]bd[T]c 9TP]TccT APQT] c[U $' $& ## &$ " "$ (% &# 0]b­V]X]VT] bZP[ \ÂŹaZTb UP\X[XT_[TYTZ^]bd[T]c ^V bT]STb cX[ 2T]cTa U^a 1­a] D]VT ^V 5P\X[XT eTS ;X[[XP] CÂ?\\[Ta C^aeTVPST !# #! B[PVT[bT bT]Tbc ^]bSPV ST] !! ^Zc^QTa ! ' Z[ ! 3Ta U^aeT]cTb VT]]T\U­ac P]bÂŹccT[bTbbP\cP[Ta X dVT ##

ETS P[[T P]bÂŹccT[bTa X B[PVT[bT :^\\d]T bZP[ U^aT[XVVT bcaPUUTPccTbc

senest den 20. oktober 2008. b[PVT[bT SZ "%


Engageret SocialrĂĽdgiver Til Mandecentret

SocialrĂĽdgiver/socialformidler til Jobcenter Ballerup - $- '- &-,!% -" - &- $ - " # $%# & ( &- "$- "!& !& + #% " & $ -'! $- -*$-" -'! $%&,&& - "$ $ !%- $ ! -" - ! ! % &%- "$- &- " - -' !! % - $- $ - *- !- '- ( - ! - -("$ %-& ,< $<4-0#1<)-**#% #0<%70<.7<.#,1'-, <17<4'<1;%#0<.0 < <,-4#+ #0< <#, 3"" ,,#2<1-!' *07"%'4#0 <1-!' *$-0+'"*#0<2'*<2# +< - < < '1'2 2'-, < 0< "3< ,53"" ,,#2< 1-!' *07"%'4#0 1-!' *$-0+'"*#0< 4'*< 4'< -%17< +#%#2< %#0,# &;0#< $0 < "'% < " < 4'< & 0< %-"#< #0$ 0',%#0< +#"< 2< -.*:0#< ,53"" ,,#"# 0 #("12'"#,<#0< <2'+#0<3%#,2*'%2<',)* <$0-)-12 " -%&$' &'$ !- $-!'-( - &- $! " $* -(+$ - $ & "$ $ - - & - -" - -'! $- -*$

-

# +#2< #1270< $< < 0 #("1+ 0)#"107"%'4#0# <&4-0 $< <4 0#2 %#0< 0 #("#2 -+)0',%<"#< 0 #("1+ 0)#"1. 0 2#<3,%#<3,"#0< <70 < #03"-4#0<#0<"#0<#, " %*'%<*#"#0

Fagligt forventer vi: ‡ $W GX KDU HQ EUHG HUIDULQJ PHG VRFLDO UnGJLYQLQJ ‡ $W GX HU HQ KDELO EUXJHU DI SF Personligt sÌtter vi pris pü, hvis du er: ‡ (PSDWLVN RJ UXPPHOLJ XGDGYHQGW RJ DQVYDUVIXOG samt god til at arbejde i et team.

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

www.ballerup.dk/job

! '

Mandecentret i København søger en kompetent socialrüdgiver pü fuld tid. Du skal rüdgive og støtte mÌnd, der opsøger Mandecentret for at fü hjÌlp efter skilsmisse og brudte parforhold.

Dine opgaver bestür primÌrt i: ‡ 6RFLDOIDJOLJH WLOWDJ L IRUKROG WLO GHQ HQNHOWH PDQG ‡ 3HUVRQOLJ RJ WHOHIRQLVN UnGJLYQLQJ ‡ 'DJYDJWHU VDPW HQNHOWH DIWHQ RJ ZHHNHQGYDJWHU Vi kan tilbyde dig: ‡ )DJOLJH RJ SHUVRQOLJH XGIRUGULQJHU ‡ 0HGLQGIO\GHOVH Sn PDQGHFHQWUHWV DUEHMGH RJ XGYLNOLQJ ‡ /¥Q HIWHU DIWDOH )RU \GHUOLJHUH LQIRUPDWLRQHU RP 0DQGHFHQWUHW ¹ WMHN ZZZ PDQGHFHQWUHW GN HOOHU NRQWDNW RV WHOHIRQLVN Sn $QV¥JQLQJ WLO VWLOOLQJ#PDQGHFHQWUHW GN $QV¥JQLQJVIULVWHQ HU

! - "( $ %"# ( $- - " - - % & & "!

9<(- 1 +2 *#0< +#"< 4:%2< .7< 3"" ,,#*1# (- < -%< )2'4#< 2'* 3"< $-0< .#01-,#0 3,"#0< <70 <+ 2!&< <-%< <-%< < 9<15%#-.$;*%,',%<$-0<)-,2 ,2&(:*.1+-"2 %#0#<+#"<$-)31<.7< )2'4#<2'* 3" 9<%#,#0#*< $)* 0',%< $< -0%#0#,1<1'23 2'-,<-%<-.$;*%,',%< $<"#,<#,)#*2#<1 % -& ) $

9<#,<3"4')*#,"#<-%< + '2';1< 0 #("1.* "1<+#"<%-"<12;22#<$0 <)-**#% #0<-% *#"#0 9<1512#+ 2'1)<-.*:0',% 9<"5%2'%#<-%<#,% %#0#"#<)-**#% #0 9<13.#0<%-"2< 0 #("1)*'+ 9<#,<20 4*<-%<3"$-0"0#,"#<&4#0" % 9<#)12#0,<13.#04'1'-,<'<%03..# 9<$0'<) $$# 2#<-%<%0 2'1< "% ,%<2'*<+-2'-,103+ - "$( !& $ - &- '

9<#0<3"" ,,#2<1-!' *07"%'4#0 1-!' *$-0+'"*#0< 9<#0<#,% %#0#2<'< 2<5"#<#,<&302'%<-%<+7*0#22#2<',"1 21<'<$-0&-*"<2'*< -0%#0#, 9<& 0<$* '0<$-0< "+','120 2'4#<$3,)2'-,#0<+#"<1 ,1<$-0<1512#+ 2')<-%<<" 2 < "'1!'.*', 9<#0<$ %*'%<12:0)<',"#,<$-0< )2'4*-4#,<-%< #1):$2'%#*1#1',"1 21*-4#,< 9< 7"#<) ,< 0 #("#<1#*412:,"'%2<-%<1-+<#,<"#*< $<#2<2# + 9<& 0<%-"#<)-++3,') 2'-,1 <-%<1 + 0 #("1#4,#0 9<& 0<%-"2<&3+;0<-%<#2<.-1'2'42 <&#*&#"1-0'#,2#0#2<+#,,#1)#15,< 9<#0<',"12'**#2<.7< 2<+-"2 %#<#)12#0,<13.#04'1'-,<'<%03..# ;0< +#0# < 0 #("1+ 0)#"107"%'4#0< -,#< #"#0/3'12 < 2*$ <

< < #**#0 #)2'-,1*#"#0< #0'2< #02#*1#, <2*$ <

< !%, ! ! % $ %& - -" &" $-

'<$-04#,2#0< 2<&-*"#< ,1:22#*1#11 +2 *#0<"#,< <-%<"#,< <-)2- #0< " !' $ -

Vil du UDVIKLE KĂ˜BENHAVN?

SUNDHEDSRUMMET

Socialrüdgivere Sundhedsrum for stofmisbrugere übnes nu pü Vesterbro. Vi søger 2 erfarne socialrüdgivere. Sundhedsrummet er et social- og sundhedsfagligt tilbud til de mest belastede stofmisbrugere pü Vesterbro. Sundhedsrummet er et 3 ürigt projekt. Sundhedsrummet skal bruge 2 socialrüdgivere. Der søges socialrüdgivere med en bred faglig baggrund. Desuden er der ansat 4 sygeplejersker og en leder.

Projektleder til projekt â€?Førtidspensionister i jobâ€? - !#,2#0< **#03.< 1;%#0< #,< (- )-,13*#,2< 2'*< ,52< 1.:,"#,"#< .0-(#)2 < "#0 1) *<$7<$;02'"1.#,1'-,'12#0<'< 0 #("# < -+<(- )-,13*#,2#,<1) *<"3<1 +2'"'% $3,%#0#< 1-+< .0-(#)2*#"#0< -%< ',"%7< '< 24:0)-++3, *2< ,#24:0) 0-(#)2.#0'-"#,<3"*; #0< <1#.2#+ #0< ,<"3<*'"#<"'0#)2#<-%<.#01-,*'%< -0%#0 <-%<4'0)1-+&#"10#22#2<)-,2 )2 <-% & 0<"3<)#,"1) <2'*<+7*%03..#,<1 +2< $)* 0',%1 <-%<+ 2!&,',%1+#2-"#0 <#0 "#2<"'%<4'<1;%#0 < #"<.0-(#)2#21< $1*32,',%<1) *<"3<4:0#<+#"<2'*<-.1 +*',%< $ .0-!#1<-%<0#13*2 2+7*<-%<0 ..-02#0',% <

Vi tilbyder et job med rig mulighed for at fĂĽ indydelse pĂĽ hvordan dagligdagen skal indrettes. Erfaring med gadearbejde eller arbejde med stofmisbrugere er ikke en forudsĂŚtning, da der vil vĂŚre oplĂŚring. Se yderligere information og ansøgningsprocedure om disse stillinger pĂĽ www.kk.dk og søg pĂĽ jobnr. kk48473

;0<+#0# < - !#,2#0!&#$< #,8< ,1 ;* <2*$ <

< < #**#0<)-,2-0!&#$< -,,'#< 026 <2#*#$-,<

<

< !%, ! ! % $ %& - -" &" $-

" !' $ -

Ballerup Ă…rets IdrĂŚtskommune

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og vÌrdsÌtter, at medarbejderne hver isÌr bidrager med deres sÌrlige baggrund, personlighed og evner.

KĂ˜BENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen www.kk.dk/job "&


Flere gode udfordringer

! '

4QFDJBMSlEHJWOJOHFO T�HFS SlEHJWFS UJM C�SOFIBOEJDBQPNSlEFU Familie og Rüdgivning søger en rüdgiver, der vil udfordres i et spÌndende job, med masser af udviklingsmuligheder. Specialrüdgivningens 5 rüdgivere søger en engageret og dygtig kollega, der kan indgü i teamet snarest muligt.

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Specialrüdgivningen varetager sagsbehandlingen for forÌldre til børn med varigt nedsat funktionsevne efter Servicelovens kap. 8, 11 og 12. Specialrüdgivningen er i en rivende udvikling, hvor nye arbejdsgange og metoder er ved at blive implementeret. Der er derfor mulighed for at vÌre med til at prÌge dit arbejdsomrüde.

"SCFKETPQHBWFSOF FS ; Børnefamilier med behov for sÌrlig støtte i henhold til SL. kap. 8, 11 og 12 ; Vurdere og bevillige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste jf. SL. §§ 41 og 42 ; Rüdgivning og vejledning inden for handicapomrüdet ; Lave socialfaglige undersøgelser jf. SL. § 50 ; Udarbejde handleplaner ; Koordinere den tvÌrfaglige indsats ; Beslutte forebyggende foranstaltninger i henhold til SL. § 52. ; Følge op pü ivÌrksatte foranstaltninger.

1FSTPOQSPšM Â… Er udannet socialrĂĽdgiver/socialformidler eller anden relevant baggrund ; Har lyst, vilje og gerne erfaring inden for handicapomrĂĽdet ; Kan strukturere dit arbejde og er exibel ; Er psykisk robust og kan bevare overblikket i pressede situationer ; Kan se mulighederne frem for begrĂŚnsningerne ; Er glad for administrativt arbejde.

7J LBO UJMCZEF Â… Et krĂŚvende arbejdsomrĂĽde med store udfordringer ; Mange tvĂŚrfaglige opgaver med andre personalegrupper og afdelinger ; Dygtige, gode og humoristiske kolleger ; Introduktionsforløb og ekstern supervision ; Fleksibel arbejdstid ; 1-ĂĽrig intern uddannelse i systemisk familiearbejde. Hvis du har lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af specialrĂĽdgivningen Gitte Petersen pĂĽ 39 57 56 47 eller rĂĽdgiver Linda Sand pĂĽ 39 57 56 81. Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr fastsĂŚttes efter overenskomst og principperne for Ny Løn. Send din ansøgning med relevant dokumentation til csfvhe@gladsaxe.dk eller Gladsaxe Kommune, Familie og RĂĽdgivning, Bygning G, RĂĽdhus Alle, 2860 Søborg. Att. Vita Hendriksen. Mrk. RĂĽdgiver til specialrĂĽdgivningen. Vi skal have ansøgningen senest 22. oktober kl. 12.00. Vi holder ansĂŚttelsessamtaler 27. oktober.

LY N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E

Vil du arbejde med psykisk syge borgere? – SĂĽ har vi en stilling til dig i vores team! Vi er en rĂĽdgivergruppe pĂĽ 8 socialrĂĽdgivere samt en faglig konsulent, der arbejder med rĂĽdgivning, visitation og opfølgning pĂĽ borgere der er fysisk handicappede, udviklingshĂŚmmede, autister, sindslidende, misbrugere, har sociale problemer eller er nyankomne ygtninge. Vi er opdelt i undergrupper, sĂĽ hver rĂĽdgiver har 1-2 af ovenstĂĽende persongrupper og indgĂĽr i tvĂŚrgĂĽende teams hvor andre faggrupper ogsĂĽ deltager. Det er til omrĂĽdet sindslidende vi mangler en kollega. Vi har fokus pĂĽ den enkelte borgers muligheder frem for begrĂŚnsninger og arbejder løbende med at udvikle vores arbejdsgange og samarbejdsrelationer. Vi lĂŚgger pĂĽ vĂŚgt pĂĽ at du UĂŠ ĂŠiÀÊÕ``>˜˜iĂŒĂŠĂƒÂœVˆ>Â?Ă€F`}ÂˆĂ›iÀɇvÂœĂ€Â“Âˆ`Â?iÀʓi`ĂŠÂˆÂ˜ĂŒiĂ€iĂƒĂƒiĂŠÂœ}ĂŠ gerne erfaring fra omrĂĽdet UĂŠ ĂŠiÀÊ}Âœ`ĂŠĂŒÂˆÂ?ĂŠ>ĂŒĂŠÂŽÂœÂ“Â“Ă•Â˜ÂˆÂŽiĂ€iĂŠÂˆĂŠĂƒÂŽĂ€ÂˆvĂŒĂŠÂœ}ĂŠĂŒ>Â?iĂŠĂƒFĂ›iÂ?ĂŠĂƒÂœÂ“ĂŠÂˆĂŠĂ€iÂ?>ĂŒÂˆÂœÂ˜ĂŠ til teamets mĂĽlgrupper UĂŠ ĂŠÂŽ>Â˜ĂŠ>Ă€LiÂ?`iĂŠĂƒiÂ?Ă›ĂƒĂŒC˜`ˆ}ĂŒĂŠÂœ}ĂŠĂƒ>Â“ĂŒÂˆ`ˆ}ĂŠÂˆÂ˜`}FĂŠĂƒÂœÂ“ĂŠĂŒi>Â“ĂƒÂŤÂˆÂ?Â?iÀÊ i tvĂŚrgĂĽende samarbejde UĂŠ Â…>ÀÊiĂŒĂŠÂŤÂœĂƒÂˆĂŒÂˆĂ›ĂŒĂŠÂ?ÂˆĂ›ĂƒÂ‡ĂŠÂœ}ʓi˜˜iĂƒÂŽiĂƒĂžÂ˜° Vi kan tilbyde UĂŠ iĂŒĂŠĂ›iÂ?vĂ•Â˜}iĂ€i˜`iĂŠĂŒi>Â“ĂŠÂœ}ĂŠiĂŒĂŠ}Âœ`ĂŒĂŠ>Ă€LiÂ?`ĂƒÂ“ÂˆÂ?Â?ŠĂŠ UĂŠ ĂƒĂŒÂœĂ€ĂŒĂŠĂ€F`iĂ€Ă•Â“ĂŠÂœ}ʓÕÂ?ˆ}Â…i`ĂŠvÂœĂ€ĂŠv>}Â?ˆ}ĂŠĂ•`Ă›ÂˆÂŽÂ?ˆ˜} UĂŠ ĂŠÂ?ŠLi˜`iĂŠv>}Â?ˆ}ĂŠĂƒĂŒŠĂŒĂŒiĂŠvĂ€>ĂŠv>}Â?ˆ}ĂŠÂŽÂœÂ˜ĂƒĂ•Â?iÂ˜ĂŒĂŠĂƒ>Â“ĂŒĂŠiÂŽĂƒĂŒiĂ€Â˜ĂŠ supervision UĂŠ ĂŠiÂ˜ĂŠ>Ă€LiÂ?`ĂƒÂŤÂ?>`ĂƒĂŠ`iÀÊÛC}ĂŒiÀÊFLi˜…i`]ʓi`>Â˜ĂƒĂ›>Ă€ĂŠÂœ}ĂŠ anerkendelse. Løn forhandles individuelt ud fra uddannelsesbaggrund og erfaring. Vi har erfaring for at forskellighed er en styrke, og vi opfordrer derfor alle uanset køn, alder og oprindelse, til at søge stillingen. Yderligere oplysninger kan fĂĽs ved at kontakte faglig konsulent Marianne Bjørnholt, 45 97 33 64 eller teamleder Charlotte Olsen, 45 97 33 87. Ansøgningsfrist Ansøgningen skal vĂŚre os i hĂŚnde senest den 22. oktober 2008 kl. 12.00. Vi afholder ansĂŚttelsessamtaler løbende, efterhĂĽnden som vi modtager ansøgninger. Ansøgninger skal sendes til: Job og Social Service Administrationsbygningen ToftebĂŚksvej 12 2800 Kgs. Lyngby eller via e-mail socama@ltk.dk

(MBETBYF ,PNNVOF ÂŹ FO MFWFOEF BSCFKETQMBET NFE NBOHF NVMJHIFEFS "'

www.ltk.dk

...her ďŹ nder du ere jobtilbud. NĂĽr du søger job hos os, fĂĽr du faglige udfordringer med mulighed for at udnytte din uddannelse og dine evner. Vi tilbyder efteruddannelse samt en aktiv ligestillingspolitik.


Vil du UDVIKLE KĂ˜BENHAVN?

Sagsbehandler

+0#/3

Voksenteamet pĂĽ socialcenter Amager mangler en sagsbehandler til vores sĂŚrlige indsatsgruppe. Arbejdstiden er 37 timer om ugen og stillingen er til besĂŚttelse snarest muligt. Teamet varetager opgaver overfor borgere i vores distrikt, der er personligt eller socialt vanskeligt stillede, og som derfor har behov for sĂŚrlig støtte til at fĂĽ hverdagen til at fungere. Det primĂŚre arbejde er at yde borgeren en god rĂĽdgivning og vejledning samt at koordinere den socialfaglige indsats med samarbejdspartnere internt som eksternt. Som ansøger skal du have en relevant uddannelsesmĂŚssig baggrund gerne med erhvervserfaring inden for dele af omrĂĽdet. LĂŚs mere om stillingen pĂĽ www.kk.dk/job eller ring til souschef Jeanne S. Hansen, 3317 2356 eller sagsbehandler Birgitte Christensen, 3317 2351. KĂ˜BENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen www.kk.dk/job

4PDJBMSžEHJWFS TPDJBMGPS NJEMFS UJM #Ă‘SO PH 'BNJMJF

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Vil du vĂŚre vores nye medarbejder i et team i rivende udvikling? BrĂŚnder du for at yde en indsats for vanskeligt stillede borgere?

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og vÌrdsÌtter, at medarbejderne hver isÌr bidrager med deres sÌrlige baggrund, personlighed og evner.

! '

SOCIALCENTER AMAGER

-Ă‘O FGUFS HÂżMEFOEF PWFSFOTLPNTU

"OTĂ‘HOJOHTGSJTU EFO PLUPCFS LM

4F BOOPODFO Qž XXX LBMVOECPSH EL KPCOVNNFS

,BMVOECPSH ,PNNVOF Ă‘OTLFS FO NBOHGPMEJH TBNNFOTÂżUOJOH BG NFE BSCFKEFSF PH PQGPSESFS EFSGPS BMMF VBOTFU LĂ‘O PH FUOJTL CBHHSVOE UJM BU TĂ‘HF %FU CFNÂżSLFT BU ,BMVOECPSH ,PNNVOF LSÂżWFS TUSBGGF BUUFTU CĂ‘SOFBUUFTU

XXX LBMVOECPSH EL

HAR DU LYST til at vÌre en del af en organisation og en behandlingsmetode i rivende udvikling? MST TERAPEUTER TIL MST REGION SJÆLLAND

SUPERVISOR/LEDER TIL MST REGION SJÆLLAND

Du bliver en del af vores nye Team, med start 1. januar 2009. Teamet vil have base i Vordingborg og dĂŚkke kommunerne syd og nord herfor. Hvis du er blevet nysgerrig, kan du lĂŚse hele stillingsopslaget pĂĽ www.mst-rs.dk.

Du bliver vores frontďŹ gur fra 1. december 2009 eller efter aftale. Teamet vil have base i Vordingborg og dĂŚkke kommunerne syd og nord herfor. Hvis du er interesseret, kan du lĂŚse hele stillingsopslaget pĂĽ www.mst-rs.dk.

MST – Multi Systemisk Terapi er et intensivt forÌldreorienteret behandlingsprogram, der strÌkker sig over 3-5 müneder. Behandlingen foregür hjemme hos familien. Mülgruppen er familier med unge i alderen 12-17 ür med udadreagerende adfÌrd. AdfÌrden ses bl.a. ved aggressioner, skole- og misbrugsproblemer og kriminalitet. MST er organiseret i Service Styrelsen under VelfÌrdsministeriet og stür for konsultation, efteruddannelse, forskning og generel support til de lokale teams. MST Hovedstaden er en selvstÌndig organisation, som har to behandlingsteams i Region Hovedstaden og et team (1.januar 2009) som dÌkker den sydlige del af Region SjÌlland.

MST

MST "(


til StudenterrĂĽdgivningen ! '

Studenterrüdgivningen søger en socialrüdgiver. Stillingen er pü 30 timer pr. uge og er indtil videre placeret pü Københavns Universitet Amager (KUA). Stillingen ønskes besat snarest muligt. Studenterrüdgivningen tilbyder social, psykologisk og psykiatrisk rüdgivning og vejledning til studerende ved de mellemlange og lange videregüende uddannelser.

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

LÌs det fulde stillingsopslag pü Studenterrüdgivningens hjemmeside, www.srg.dk. Ansøgningsfristen er fredag den 17. oktober 2008 inden kl. 12.00. Du kan fü yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til afdelingsleder Susanne Springborg pü telefon: 33 12 19 11 eller til socialrüdgiver Marie Gjerum, 35 34 30 42.

S T UDENT ERRĂ… DGI V NI NGEN

SocialrĂĽdgiver

LĂŚnke-ambulatorierne i Danmark

Familie- og pĂĽrørendebehandler LĂŚnke-ambulatorierne i Danmark søger pr. 1.12.2008 en familie- og pĂĽrørendebehandler i Lyngby LĂŚnke-ambulatorium. Erfaring fra lignende beskĂŚftigelse og mellemlang videregĂĽende uddannelse gerne suppleret med terapeutisk efteruddannelse ønskeligt. LĂŚs stillingsopslaget pĂĽ hjemmesiden: www.laenken.dk under â€?Aktuelle nyhederâ€?.

Børnehandicaprüdgiver - genopslag Handicap- og Psykiatriafdelingen søger dig, der vil vÌre børnehandicaprüdgiver. Vi skaber ordentlige rammer for barnets udvikling, sikrer forÌldrene den nødvendige rüdgivning pü det rigtige tidspunkt og laver søskendenetvÌrk. Vil du vÌre med? Ansøgningsfrist den 22. oktober LÌs jobannoncen pü herlev.dk eller ring pü tlf. 4452 6016.

#

)+ - -#&-+3%% 7 + (,5! + ! ()*,&2, ,-#&&#(! ( ,)' )+,- ( + )+ , 5&& !2+ -#&&#(! ( + & #! )+ # /)+ , (./3+ ( )+,- ( + !2+ *2 * (,#)( , 5&& !2+ + ( 5!(#(,-#-.-#)( ' #(- +( ,%)& + / - #(!,- )''.( + + *& , -#& 5+( # & + ( -#& 2+ ' . /#%&#(!, )! * +,)(&#!" , )+ ,-1++ &, + , 5&& !2+ &#!! + # ( -.+,%5(( )'!#/ &, + # 1,-+.* )! + ( -+ #-#)(,+#! " ( &#(!,#(,-#-.-#)( ' ( ,( +- 2+#! . /#%&#(!,"#,-)+# # ,5! + ( /#,#)(3+ )+,- ( + ,)' ' 5+( ( )! + , '#&# + # (-+.' *2- ! + ,#! - )/ +)+ ( (,/ + )+ )+-, - - . /#%& #(,-#-.-#)( ( " +.( + & . /#%&#(! ( # 4!+.( & ! )! " ( &#(!,' -) + , '- . /#%&#(!, )! . (( &, , %-#/#- - + # )+! (#, -#)( ( )! &#! & , /#& + $ '2&+ -- - *2 - )+' )! )+'# & , 5&& !2+ , )/ +)+ ( *+)6 & . -#& # 5(,% + ( )+,- ( + + " + #( ,#!- )! (! ! ' (- # ( '#&$5- + * .-#,% " ( &#(!, )+' )! + # ,# &, ,2/ & . (( &, ,'3,,#! ,)' * +,)(&#! )+. ,3-(#(! + )+ - / + - ! ( )/ +)+ ( & &, #(,-#-.-#)( ( +. )/ + 5(,% + /# ( )+,- ( + ' ( + ,* %- .& )! ( +% ( ( & &, ,,-#& ,)' " + )%., *2 . & ! +#(! + $ ,)*! / +( )! + ,1(&#! # - !&#! + $ # -#& 1 + - ' (#(!, .& - . /#%& ( )! . )+ + ( + $ # , ' + $ ' %)'* - (- )! (! ! + %)&& ! + 5( # " (")& -#& )/ + (,%)',- )! - & )' (1 &5( 3, ' + )' #(,-#-.-#)( ( *2 000 ( ,') && ! + % )+ 1 +&#! + )*&1,(#(! + % ( " (/ ( &, + -- , -#& & + ,* # &-#& . ( # #(!,- )''.( ( -- .+ + -& ,%)& & + ) #& #,, ( && + & ( ,) # &+2 !#/ + (( -- +..( *2 , 5&& !2+ -&

% *+ $ (. + && + ,( + ,- + - + & ' %, ' (, #& ! )! ( ( + & / (- )%.' (- -#)( , ( , -#&

& $ & " # ! & )%-) + % )+/ (- , - 6 ( ,- ( ()/ ' +


Hvidovre Jobcenter søger 2 arbejdsmarkedsrĂĽdgivere. Stillingerne er placeret i BeskĂŚftigelsesafklaring som for nylig har gennemgĂĽet en omstrukturering med fokus pĂĽ at arbejde funktionsopdelt. For nyansatte er der fortsat stor mulighed for at prĂŚge organiseringen af arbejdet. For den ene stilling vil arbejdsindholdet primĂŚrt vĂŚre, at afholde jobsamtaler i forbindelse med det individuelle kontaktforløb jf. Lov om aktiv BeskĂŚftigelsespolitik § 15 – 18 samt stĂĽ for aktiveringsindsatsen for borgere i match 4 og 5. Den anden stilling er placeret i vores nyoprettede afklaringsgruppe, som stĂĽr for afklaring af erhvervsevnen hos borgere i match 4 og 5 som søger revalidering, eksjob eller førtidspension. Arbejdet i denne gruppe vil primĂŚrt bestĂĽ af, ivĂŚrksĂŚttelse af arbejdsprøvninger, helbredsmĂŚssig afklaring samt udarbejdelse af ressourceproďŹ ler. Ansøgningsfrist torsdag den 16.10.08 kl. 12.00.

! '

Gruppeleder søges til Familierüdgivningen i Køge Kommune

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

ArbejdsmarkedsrĂĽdgivere til jobcenter Hvidovre

Køge Kommune tager Børnepolitik og arbejdet med udsatte børn og unge alvorligt. Familierüdgivningen ønsker at udvikle organisation og metoder ud fra fokus pü behov og effekt. Vil du vÌre med til at lede og støtte dette arbejde? Familierüdgivningen søger en gruppeleder 37 timer. Gruppelederen varetager den faglige og den personalemÌssige ledelse og skal have fokus pü metodeudvikling. Vi tilbyder dig et job med mange udviklingsmuligheder i en afdeling med godt socialt og fagligt miljø. Du vil blive en del af en tvÌrgüende og udviklingsorienteret ledergruppe, hvor du kan hente sparring og støtte til din egen lederfaglige udvikling. Ansøgningsfrist 22. oktober 2008 kl. 12.00. LÌs mere om stillingen pü www.koege.dk Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mÌnd og kvinder uanset etnisk baggrund.

For yderligere informationer se hele stillingsannoncen pĂĽ Hvidovre Kommunes hjemmeside www.hvidovre.dk.

Mød os pü nettet: www.jobcenter.hvidovre.dk

www.koege.dk

teamleder Rødovre Jobcenter genopslĂĽr stillingen – for at udvide kredsen af ansøgere Vi brug for en ny teamleder for to velfungerende og selvkørende teams pĂĽ hhv. sygedagpenge- og kontanthjĂŚlpsomrĂĽdet. Vores nye teamleder fĂĽr ansvar for bĂĽde det faglige og det personalemĂŚssige omrĂĽde. Rødovre Jobcenter har gode resultater pĂĽ stort set alle omrĂĽder i beskĂŚftigelsesindsatsen, bĂĽde i kraft at det daglige systematiske arbejde og gode medarbejdere - og i kraft af mange metodeudviklingsprojekter for de enkelte mĂĽlgrupper. Vi lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ en uformel ledelsesstil, hvor udgangspunktet er tillid til at medarbejderne kan løse deres opgaver, og altid har gode forslag til eventuelle nye metoder og prioriteringer i hverdagen. Virksomhedskonsulenter og vejledere i Rødovre Jobcenter understøtter arbejdet for den enkelte borger og de enkelte mĂĽlgrupper, sĂĽ der skabes en sammenhĂŚngende indsats, hvor der trĂŚkkes pĂĽ mange erfaringer og indsatser.

ordnede arbejdsgange, og inspirator for den enkelte medarbejder og hele gruppen. Vi har brug for en teamleder der er systematisk i sit arbejde, og har indgüende kendskab til lovgivning og praksis pü Jobcentrets omrüde. Vi ønsker at fortsÌtte og udbygge vores gode resultater i beskÌftigelsesindsatsen og samtidigt bevare og udbygge vores gode arbejdsmiljø. Mere information Se hele opslaget pü www.rk.dk under job. Eller ring til Jobcenterchef Jakob Duvü og tillidsreprÌsentant Susanne Nielsen pü telefon 36 37 70 60. Ansøgningsfrist: 22/10 -08 Send ansøgning: med relevante papirer til: Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre eller pü rk@rk.dk mrk.: 08.02205sr.

Vores nye teamleder er selvfølgeligt sparringspartner i de vanskelige sager, men er først og fremmest tilrettelÌgger af de over-

I Rødovre Kommune sÌtter vi pris pü vores medarbejdere. Vi har en trivselsordning med gratis motionsfaciliteter, kaffe, te og frugt - og en sundhedsordning med fysioterapi, helbredscheck og massage.

#


! '

Distriktsleder til Familieafdelingen, Fagcenter Børn og Uddannelse

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BH3

Vil du vĂŚre med til at skabe forandringer for børn, unge og deres familier – og er ledelse samtidig noget for dig? Familieafdelingen, der hører under Fagcenter Børn og Uddannelse, søger en distriktsleder til Distrikt Sønderborg. Familieafdelingen er delt op i tre distrikter, og hvert distrikt har ansat socialrĂĽdgivere, psykologer, tale-hørepĂŚdagoger og administrative medarbejdere. Distriktets medarbejdergruppe bestĂĽr af 17 personer. SocialrĂĽdgiverne arbejder med børneparagrafferne i Serviceloven, og psykologerne samt tale-hørepĂŚdagogerne arbejder med Folkeskolens lovgivning vedr. specialundervisning. Der lĂŚgges stort vĂŚgt pĂĽ helhed i opgaveløsningen. Derfor er Familieafdelingen organiseret i distriktsopdelte teams, hvor vi arbejder tvĂŚrfagligt og tĂŚt sammen med omrĂĽdets institutioner og skoler. Familieafdelingen har desuden følgende tilbud: t Et familiecenter. t Et sĂŚrligt fritidstilbud for 10-14-ĂĽrige. t En familiekonsulentgruppe. t En handicapgruppe. t En institutions- og familieplejegruppe. Dine arbejdsopgaver som distriktsleder: t Daglig leder for distriktets medabejdere. t Faglig sparring. t Ansvarlig for den løbende udvikling af det tvĂŚrfaglige arbejde. t Budgetopfølgning. t Metodeudvikling.

Vi forventer: t En grunduddannelse som socialrĂĽdgiver. t Erfaring i arbejde inden for børne- og ungeomrĂĽdet og kendskab til aktuel lovgivning pĂĽ omrĂĽdet. t Personlig gennemslagskraft, klarhed og overblik som leder. Vi kan tilbyde: t Mulighed for deltagelse i intern lederuddannelse. t Gode og inspirerende kollegaer samt samarbejdspartnere. t En travl arbejdsplads, der samtidig har fokus pĂĽ at arbejde tvĂŚrfagligt. t Løn- og ansĂŚttelsesforhold efter gĂŚldende overenskomst med den faglige organisation. Sønderborg Kommune er i gang med en strukturĂŚndring, som ogsĂĽ kan pĂĽvirke distriktslederens arbejdsfunktioner. Ă˜nsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte distriktsleder i Nordborg Grethe Byrgesen pĂĽ tlf. 8872 5252 eller distriktsleder i Broager Margith Juhl pĂĽ tlf. 8872 5295. Ansøgning, vedlagt kopi af eksamensbevis, anbefalinger m.v., sendes til: Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse, Sekretariatet, Mads Clausens Vej 13, 6430 Nordborg Ansøgningen skal vĂŚre i Nordborg senest den 17. oktober 2008 med morgenposten. AnsĂŚttelsessamtaler forventes at ďŹ nde sted i uge 43/44.

Sønderborg Kommune er beliggende smukt omgivet af skov og vand og tÌt pü det øvrige Europa. Byen har et nyt universitet, et stort sygehus og mange attraktive arbejdspladser.

#!


med gode samarbejdsevner og stort overblik

( YXij\cjm`bXi ]fi ]Xd`c`\i‚[^`m\i

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BH3 =>A3 ! '

Faglig koordinator til HandicaprĂĽdgivning Arbejdssted: HandicaprĂĽdgivning – KlostergĂĽrden. Arbejdstid: 37 timer ugentligt. AnsĂŚttelsestidspunkt: Snarest muligt. Funktioner: 7 # 0!$)#$ 1 &1& -&$ /0."$#30$0 7 #$ % &+(& 4$)+$#-(-& 7 $2.#$3#4(*+(-& /< .,0<#$2 7 :0$ * 2 +51 2.0 ( %.0'.+# 2(+ 1 , 0!$)#$ ,$# (-2$0-$ .& $*12$0-$ 1 , 0!$)#1/ 02-$0$ 7 ,/+$,$-2$0(-& % -5 +.4&(4-(-& .& 3-#$04(1-(-& % /$01.- +$2 ( -5 +.4&(4-(-& 7 .4'.+#$0 %.0 ')$0-$1* #$2$ ,$2 7 &+(& 1/ 00(-& 2(+ %#$+(-&1"'$%$- Kvalifikationer: 7 ## --$+1$ 1., 1."( +0<#&(4$0 $++$0 1."( +%.0,(#+$0 7 0% 0(-& 4$#0;0$-#$ 1 &1!$' -#+(-& /< ' -#(" /.,0<#$2 7 0 (-#&<$-#$ *$-#1* ! 2(+ +.4&(4-(-&$- /< ' -#(" /., 0<#$2 1/$"($+2 !;0-$' -#(" /.,0<#$2 Løn: ;- .& -1:22$+1$14(+*<0 ( '$-'.+# 2(+ &:+#$-#$ .4$0 $-1*.,12 .& $%2$0 /0(-"(//$0-$ ., +.* + +;-# --$+1$ Hvem er vi ?: -#(" /0<#&(4-(-&$- !$12<0 % 1."( +0<# &(4$0$ #,(-(120 2(4$ ,$# 0!$)#$0$ .& %#$+(-&1"'$% Hvad kan vi tilbyde?: 7 2.0$ % &+(&$ 3#%.+#$+1$1,3+(&'$#$0 7 2 #5- ,(1* 0!$)#1,(+); ,$# $-& &$0$#$ *.++$& $0 7 - %#$+(-& ( +;!$-#$ 3#4(*+(-& 7 - 0!$)#1/+ #1 #$0 !5&&$0 /< %0('$# 3-#$0 -14 0 7 - 0!$)#1/+ #1 '4.0 #$0 $0 0$1/$*2 %.0 #$- $-*$+2$ 7 - 0!$)#1/+ #1 '4.0 4( 2:-*$0 ( '$+'$#$0 7 - 0!$)#1/+ #1 '4.0 -$2./ #(- (-#1 21 &;0 $- %.01*$+

En af vores dygtige medarbejdere gĂĽr pĂĽ barsel og vi søger derfor en barselsvikar 37 t/ugentlig pr. 1. december 2008, som har lyst til og mod pĂĽ at arbejde som familierĂĽdgiver pĂĽ Børnefamiliecenter Nordvang. Vi er en arbejdsplads som sĂŚtter udvikling af medarbejdere, det tvĂŚrfaglige miljø og et ressourceorienteret perspektiv i arbejdet højt. Løn- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr efter Ny Løn og gĂŚldende overenskomst. NĂŚrmere oplysninger hos familiesouschef Lone B. Petersen tlf. 76 29 30 12. Din ansøgningen, mrk. â€?familierĂĽdgivervikarâ€? skal vĂŚre modtaget senest den 21. oktober kl. 12.00 2008 i Børnefamiliecenter Nordvang, Robert Holms Vej 5, 8700 Horsens, Att. Susanne Nørgaard.

Se yderligere oplysninger om Horsens Kommune samt hele stillingsopslaget pĂĽ www.horsenskommune.dk

?fij\ej Bfddle\ I‚[_ljkfim\k + /.'' ?fij\ej K\c\]fe1 .- )0 )0 )0 nnn%_fij\ejbfddle\%[b

NÌrmere oplysninger füs ved henvendelse til: -#(" /"'$% ++ :12$-1$- /< 2$+$%.- $++$0 %#$+(-&1"'$% (- 5'-$ /< 2$+$%.- Ansøgning til: ."( + .& $1*:%2(&$+1$1%.04 +2-(-&$- (".+ ( + #1 .+#(-& 4$#+ &2 ./+51-(-&$0 ., 2(# +(&$0$ !$1*:%2(&$+1$ .& *./( % $*1 ,$-1!$4(1$0 , 4 MÌrk ansøgningen: 8 &+(& *..0#(- 2.0 -#(" /0<#&(4-(-&8 Ansøgningsfrist: .*2.!$0 *+ $0 4(+ !+(4$ %'.+#2 -1:22$+1$11 ,2 +$0 #$- .*2.!$0

ATVX^] Â?bc ^\UPccTa ATVX^] BYÂŹ[[P]S ^V ATVX^] 7^eTSbcP ST]

ATVX^] BhS ^\UPccTa ATVX^] BhSSP]\PaZ

ATVX^] =^aS ^\UPccTa ATVX^] =^aSYh[[P]S ^V ATVX^] <XScYh[ [P]S

#"


! '

Stillinger Ă…rhus Kommune SOCIALCENTER SYD

AFDELINGSLEDERE

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] =>A3

Socialcenter Syd søger 2 afdelingsledere 1 til SpecialrĂĽdgivning Børn og 1 til FamilierĂĽdgivningen Har du lyst til at vĂŚre leder i en moderne offentlig virksomhed? Har du lyst til at vĂŚre med i et stĂŚrkt lederteam? Bliver du inspireret, nĂĽr du som leder fĂĽr vide rammer for at skabe udvikling? Vil du vĂŚre med til at videreudvikle MyndighedsomrĂĽdet og Skoledistriktssamarbejdet i Ă…rhus sydby? SĂĽ skal du søge stillingen som afdelingsleder pĂĽ Socialcenter Syd med ansvar for SpecialrĂĽdgivning Børn og en del af FamilierĂĽdgivningen for Børn og Voksne. Vi søger en leder, der ~ Har en basisuddannelse som socialrĂĽdgiver eller socialformidler. ~ Har evnen til at lytte og kommunikere klart og tydeligt. ~ Har en dynamisk tilgang til samarbejdet og evnen til at reagere kreativt i med- og modgang. ~ Har motivation for mĂĽlrettet arbejde og er stolt af egne resultater. ~ Kan skabe en fortsat positiv udvikling i medarbejdergruppen. ~ Er god til at forhandle uoverensstemmelser pĂĽ plads. SpecialrĂĽdgivning Børn er et sĂŚrskilt speciale pĂĽ Socialcenter Syd. FamilierĂĽdgivningen er organiseret med en Modtagelse, en KriminalitetsrĂĽdgivning og 3 selvforvaltende grupper organiseret efter Magistraten for Børn og Unges omrĂĽdeopdeling. Du deler ledelsesansvaret med to andre afdelingsledere pĂĽ MyndighedsomrĂĽdet.

Yderligere oplysninger Stillingsbeskrivelse og virksomhedsplan kan fĂĽs ved henvendelse til socialcenterchef Jan Borum, tlf. 8940 5100, eller afdelingsleder Bitten Horwitz tlf. 8940 5263. Socialcenter Syd er et af 4 socialcentre i Ă…rhus Kommune. Socialcenter Syds ledelse bestĂĽr af 1 socialcenterchef, 2 afdelingsledere for Lokalpsykiatri Syd, 3 afdelingsledere for vore dagforanstaltninger og 3 afdelingsledere for MyndighedsomrĂĽdet. Vi servicerer et befolkningsunderlag pĂĽ ca. 80.000 med sociale ydelser fra 0 – 65 ĂĽr. Socialcenter Syd arbejder med afsĂŚt i Ă…rhus Kommunes vĂŚrdier: TrovĂŚrdighed, respekt, engagement. Hvordan vi omsĂŚtter vĂŚrdierne er beskrevet i Socialcenter Syds virksomhedsplan. Socialcenter Syds ledelse bestĂĽr af socialcenterchefen og 8 afdelingsledere. Der er ca. 160 ansatte ved centret. Stillingen er til besĂŚttelse 1/1 2009. Ansøgning Ansøgningsfrist: 27/10 kl. 12.00. Samtaler afholdes 10/11 og 13/11. Ansøgningen sendes til: Socialcenterchef Jan Borum, Socialcenter Syd, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J, mrk. Ansøgning.

MyndighedsomrĂĽdet har organisatorisk til huse pĂĽ Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Du fĂĽr det direkte lederansvar for en dygtig og engageret medarbejdergruppe pĂĽ ca. 18 rĂĽdgivere og sekretĂŚrer. UddannelsesmĂŚssigt har de baggrund som socialrĂĽdgivere, socialformidlere og HK- assistenter. Vi forventer, at du sammen med den øvrige ledelse er indstillet pĂĽ - og har idĂŠer til udvikling af MyndighedsomrĂĽdet. Du er en del af Socialcenter Syds fĂŚlles ledelse med fĂŚlles ledelsesansvar for økonomi, personale og udvikling pĂĽ Socialcenter Syd. Du indgĂĽr samtidig i et funktionslederteam sammen med øvrige afdelingsledere, der har ansvar for familie–, børne- og ungeomrĂĽdet. Vi ønsker ansøgere med ledererfaring, men det er ingen betingelse. Alle ledere ansat pĂĽ Socialcenter Syd fĂĽr tilbudt nødvendig lederuddannelse. Løn og ansĂŚttelsesvilkĂĽr i henhold til aftale med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne om Ny Løn.

www.aarhuskommune.dk/job ##

For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med unge under 15 ĂĽr, indhentes der altid børneattest (§36-attest). Ă…rhus Kommune ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.


Vil du vĂŚre med?

=Xd`c`\X][\c`e^\e j¾^\i ]Xd`c`\i‚[^`m\i\ k`c Y¾ie\$ _Xe[`ZXg jeXi\jk dlc`^k

! '

Vi efterlyser dig som har lyst til at udvikle og styrke plejefamiliernes kompetencer for derved at skabe de bedste opvÌkstvilkür for børn, som er anbragt i familiepleje. Vi forestiller os, at du har en relevant faglig uddannelse f.eks. pÌdagog eller socialrüdgiver og gerne med erfaring inden for det pÌdagogiske/socialfaglige felt. Vi tilbyder en inspirerende og udfordrende arbejdsplads med spÌndende og varierende arbejdsopgaver, hvor der tilbydes ekstern supervision.

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] =>A3

Familieplejekonsulent

Yderligere information om stillingen kan findes pĂĽ www.lemvig.dk

Bakkers og bølgers land...

Lemvig Kommune RĂĽdhusgade 2 7620 Lemvig

T: 96 63 12 00 E: info@lemvig.dk W: www.lemvig.dk

Vi har i Horsens fokus pĂĽ børnehandicapomrĂĽdet og har besluttet en opnormering pĂĽ omrĂĽdet – bĂĽde pĂĽ ledelsesdelen og pĂĽ medarbejderdelen. Ledelsen er pĂĽ plads og vi søger nu 1 medarbejder 37 t/ugentlig snarest muligt. Endvidere har en af vores medarbejdere søgt 1 ĂĽrs orlov og derfor søger vi ogsĂĽ 1 vikar 37 t/ugentlig snarest. Løn- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr efter Ny Løn og gĂŚldende RYHUHQVNRPVW 6DPWDOHUQH Âż QGHU VWHG WRUVGDJ G RNWREHU

SocialrĂĽdgiver/ formidler Til SpecialrĂĽdgivningen i Mariagerfjord Kommune AnsĂŚttelse: 1. december 2008.

'LQ DQVÂĄJQLQJ VNDO YÂ UH PRGWDJHW VHQHVW GHQ RNWREHU L %ÂĄUQHIDPLOLHFHQWHU 1RUGYDQJ 5REHUW +ROPV 9HM +RUVHQV $WW 6XVDQQH 1ÂĄUJDDUG

Se yderligere oplysninger om Horsens Kommune samt hele stillingsopslaget pĂĽ www.horsenskommune.dk

For yderligere oplysninger kontakt: Handicapchef Peer Heitmann tlf. 21 73 95 54.

?fij\ej Bfddle\ I‚[_ljkfim\k + /.'' ?fij\ej K\c\]fe1 .- )0 )0 )0 nnn%_fij\ejbfddle\%[b

Ansøgning sendes til: Sekretariatet, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, Mrk. "Specialrüdgiver". Ansøgningsfrist: Onsdag d. 22. oktober med morgenposten. Hele ansøgningen kan ses pü www.mariagerfjord.dk

BZP[ Sd ĂŒ hccT. Mariagerfjord Kommune . Tlf. 97 11 30 00 . www.mariagerfjord.dk

Bz WdbZ Pc \TSST[T SX] ]hT PSaTbbT cX[ \TS[T\bZPac^cTZTc T[[Tab ZP] eX XZZT bT]ST SXV B^RXP[azSVXeTaT] eX Uza XZZT QTbZTS UaP _^bceÂŹbT]Tc ^\ We^a Sd Ta ĂŒ hccTc WT] 6z X]S _z fff b^RXP[aSV SZ Z[XZ _z \TS[T\bbTaeXRT ^V eÂŹ[V Q[P]ZTccTa 7Ta ZP] Sd dSUh[ST \TS[T\b ÂŹ]SaX]VbQ[P]ZTccT] ^V bT]ST ST] cX[ \TS[T\bZPac^cTZTc \TS STc bP\\T

#$


! '

Sekretariatsmedarbejder

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] =>A3

BUPL Ă…rhus søger snarest en socialrĂĽdgiver til ledig stilling som sekretariatsmedarbejder 37 timer om ugen. Vi har brug for en, der: s VIL ARBEJDE I EN POLITISK STYRET ORGANISATION s HAR PERSONLIG AUTORITET OG GENNEMSLAGSKRAFT s HAR GODE SAMARBEJDSEVNER s HAR GODE FORHANDLINGS OG FORMIDLINGSEVNER s EVNER STRATEGISK TÂ?NKNING OG KAN UDLEDE GENERELLE POLItiske problemstillinger ud af den konkrete sagsbehandling, til det politiske niveau s HAR UNDERVISNINGSERFARING s DER KAN ARBEJDE UNDER PRES

Har misbrugere, udsatte eller sindslidende mennesker din interesse? Social, Sundhed og BeskÌftigelse, Social og Integration Social, Sundhed og BeskÌftigelse søger social faglig medarbejder til afdelingen Social og Integration. Dine arbejdsopgaver bliver primÌrt: ; >%(*6/*/( 0( 6&+-&%/*/( 4*- ,0/4"/4)+<-13.0%4"(&2& * ."4$) (2511& 3".4 '=24*%31&/3*0/*34&2 ; 02"/34"-4/*/( "' 4*-#5% +' -06 0. ",4*6 #&3,<'4*(&-3&3*/%3"43 ; /%34*--& ,002%*/&2& 0( '=-(& 01 1> 30$*"-& 4*-#5% &4 ,"/ 6<2& */%34*--*/( 4*- %"( &--&2 %=(/4*-#5% 4*- .*3#25(3 &--&2 "-,0)0- behandling eller bostøtte. Vi forestiller os, at du:

Samarbejdsfladerne vil relatere sig til de øvrige medarbejdere, der beskĂŚftiger sig med løn- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr, personsagsbehandling, lederrĂĽdgivning, de faglige sekretĂŚrer, A-kasse, fĂŚllestillidsreprĂŚsentanter og fĂŚllessikkerhedsreprĂŚsentanter. Vi er løbende i en proces, hvor vi udvikler vores opgaveløsninger og samarbejdsformer og samarbejdsrelationer, sĂĽ man skal kunne rumme, at der evt. vil ske ĂŚndringer i den enkeltes arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer. Det er vigtigt, at du selvstĂŚndigt kan prioritere din tid i forhold til arbejdsmĂŚngden: at kunne finde balancen og afgrĂŚnsningen i opgaverne og sagerne, sĂĽ de ressourcer, der er til rĂĽdighed forsøges udnyttet bedst muligt. ArbejdsomrĂĽdet er bredt defineret som sagsbehandling i forhold til sĂŚrligt afgrĂŚnsede løn- og ansĂŚttelsesomrĂĽder og personsagsbehandling af afskeds- og sygdomssager samt arbejdsopgaver i relation til arbejdsmiljøet pĂĽ institutionsomrĂĽdet. Det er afgørende, at du er i stand til løbende at sĂŚtte dig ind i og holde dig ajour med vores overenskomster og relevant lovstof. Vi tilbyder: Et spĂŚndende, udfordrende og afvekslende job, med fleksible arbejdstider. BUPL Ă…rhus er en dynamisk arbejdsplads med 21 kolleger med forskellige ansĂŚttelses- og uddannelsesmĂŚssige baggrunde. Løn- og ansĂŚttelsesvilkĂĽr i henhold til overenskomst med relevant faglig organisation. For uddybende spørgsmĂĽl kan du kontakte Annie Meier.

; 2 30$*"-2>%(*6&2 &--&2 30$*"-'02.*%-&2 ; 2 &/ >#&/ 0( 4*--*%36<,,&/%& 1&230/ ; "/ "2#&+%& 3&-634</%*(4 0( &2 3".4*%*( &/ 4&".31*--&2 ; "2 -834 4*- "4 (=2& &/ '023,&- '02 30$*"-4 5%3"44& #02(&2& ; "2 '0234>&-3& 0( */4&2&33& '02 '2&..&%& ,5-452&2 ; *- #*%2"(& 4*- "'%&-*/(&/3 4&".,5-452 0( 3"."2#&+%& .&% #02(&2&/ ,0--&(&2 0( '023,&--*(& 3"."2#&+%31"24/&2& ; *- .&%6*2,& 4*- "4 6* 5%6*,-&2 .&40%&2 0( 3"(3("/(& 30. 3*,2&2 %&/ (&/&2&--& ,6"-*4&4 * 3"(3#&)"/%-*/(&/ TiltrĂŚdelse: Snarest muligt. =/ 0( "/3<44&-3&3'02)0-% * )&/)0-% 4*- (<-%&/%& 06&2&/3,0.34 A =//*/( 6*- 3,& &'4&2 12*/$*11&2/& * 8 =/ )602 -=//&/ '"343<44&3 1> #"((25/% "' ,6"-*9kationer. Vi tilbyder: ; / '"34 34*--*/( 4*.&2 12 5(& :extid ; &230/-*( 0( '"(-*( ,0.1&4&/$&5%6*,-*/( ; 25/%*( 01-<2*/( ; 402 3&-634</%*( ,0.1&4&/$& ; 4 (0%4 "2#&+%3.*-+= ; 0%& 0( '"(-*(4 %8(4*(& ,0--&(&2 Ansøgningsfristen er: ansøgninger behandles løbende !%&2-*(&2& 01-83/*/(&2 0. 34*--*/(&/ ,"/ '>3 6&% )&/6&/%&-3& 4*- "'3/*43-&%&2 0/& &33&-%"- 4-' &--&2 30$*"-'02.*%-&2 *2(*4 "2#0 =--&2 4-' /3=(/*/( .&% 01-83/*/( 0. 5%%"//&-3& 0( 4*%-*(&2& #&3,<'4*(&-3& 6&%-"(4 ,01* "' &,3".&/3#&6*3&2 0( &6&/45&--& 5%4"-&-3&2 3&/%&3 4*- &2/*/( 0..5/& BeskĂŚftigelsesafdelingen >%)53&4 026&4

&2/*/(

Ansøgningsfrist: den 22. oktober 2008 kl. 10. Ansøgningen sendes til: BUPL aak Mindegade 12, 8000 Ă…rhus C telefon 3546 5650 www.bupl.dk/aak fax 3546 5680 bupl-aak@bupl.dk

#%

www.herning.dk

Her er alle muligheder ĂĽbne...

Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sĂŚtter borgeren i centrum gennem ĂĽbenhed, nĂŚrhed og en levende demokratisk dialog. Vi gĂĽr nye veje i bestrĂŚbelsen pĂĽ at udvikle et regionalt kraftcenter, der er kendetegnet ved effektivitet, udvikling, eksibilitet og fokus pĂĽ menneskelige vĂŚrdier. Vores vĂŚrdier: I Herning Kommune har vi formuleret ďŹ re vĂŚrdier, som danner grundlag for vores mĂĽde at arbejde pĂĽ: Professionalisme – God dømmekraft – Ă˜konomisk sans – Udfoldelsesfrihed.


DS:kontakt CT[TU^]Ta]T Ta zQ]T \P]SPV UaTSPV Z[ ( #

7^eTSQTbchaT[bT) :^]bcXcdTaTc U^a\P]S 1TccX]P ?^bc Q_/b^RXP[aSV SZ eaXV W^eTSQTbchaT[bT B­aT] 9d[ 0]STabT] bY/b^RXP[aSV SZ 5[^aP 6W^bW Ì^aP VW^bW/SaR SZ <PYQaXc 1Ta[Pd \QQ/b^RXP[aSV SZ BdbP]]T 6a^eT bVa/cWXbcTS SZ APb\db 1P[b[Te aNQP[b[Te/hPW^^ SZ 0]]T 9­aVT]bT] P]Y/b^RXP[aSV SZ 7T]aXZ <PcWXPbT] W\c/UP PPaWdb SZ EXQTZT 1PZ =XT[bT] eXQTZT/WTeaX]VW^[\ SZ =XR^[PX ?Pd[bT] ]_/SbW ^ SZ <PSb BP\bX]V \bP/bSb]Tc SZ 7P]]T A B­aT]bT] Wb]/c^T]STa SZ 1XacWT ?^e[bT] Q_^/b_Tb^R SZ

A468>= BC ATVX^] bc S¬ZZTa ATVX^] 7^eTSbcPST] ^V ATVX^] BY¬[[P]S 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] bc 0[VPST #" ! # A^bZX[ST C[U) "" "' %! !! 5Pg) #% "! & %& Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

A468>= BH3 ATVX^] BhS S¬ZZTa ATVX^] BhSSP]\PaZ 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] BhS >[PU AhTb 6PST &: % :^[SX]V C[U) '& #& " 5Pg) &$ '# "# $ Sb bhS/b^RXP[aSV SZ

9^QU^a\XS[X]V <PaXT 7Y^ac C[U) "" "' %! !" Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

:^]c^aTc X >ST]bT EX]STVPST &! &# $ >ST]bT 2 C[U) '& #& " 5Pg) %% # % !

0aQTYSb\X[Y­ 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) "" "' %! !! Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

9^QU^a\XS[X]V 0]] ?TSTabT] C[U) '& #& " # P_/b^RXP[aSV SZ 0aQTYSb\X[Y­Z^]bd[T]c 1^ D[aXRZ <PSbT] C[U) '& #& " " T[[Ta C[U) ! && # $ Qd\/b^RXP[aSV SZ

A468>= =>A3 ATVX^] =^aS S¬ZZTa ATVX^] =^aSYh[[P]S ^V ATVX^] <XScYh[[P]S 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] =^aS B­aT] 5aXRWb ETY #! 7 cW '!" oQhW­Y C[U) '& " ( ( 5Pg) '% " $ "! Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X 7^[bcTQa^ 5aTSTaXRXPVPST !& !( &$ 7^[bcTQa^ C[U) '& " ( ( 5Pg) (& #! ' (' Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X =­aaTbd]SQh BZP]bTeTY ( 1 (# =­aaTbd]SQh C[U) '& " ( ( 5Pg) (' " !! $ Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ 9^QU^a\XS[X]V :^]cPZc 5C5 0 C[U) & " " ! 0aQTYSb\X[Y­) 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) '& " ( ( Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ

B4:A4C0A80C4C 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( Sb/b^RXP[aSV SZ

EA864 ;TSTabTZcX^]T] 5^a\P]S 4eP 7P[[VaT] C[U PaQ) (% (( !( !( C[U _ae) (& #! ( '% fff b^RXP[aSV SZ [TSTabTZcX^]T] BT[ebc¬]SXVT 5^a\P]S :PaT] 5PQaXRXdb 7P]bT] C[U) $( #" !" " T[[Ta !% !' #! " fff b^RXP[aSV SZ bT[ebcPT]SXV

0aQTYSb[­bWTSbZPbbT] 5C5 0 W^eTSZ^]c^a B]^aaTbVPST $ 1^Zb !! ( :­QT]WPe] 2 C[U) & " " !

BP\\T]b[dc]X]VT] PU 3P]bZT B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST 5^a\P]S <PSb BP\bX]V C[U) ! '& ' !( fff b^RXP[aSV SZ bcdSTaT]ST

?T]bX^]bZPbbT] ?:0 ?T]bX^]bZPbbTa]Tb 0S\X]XbcaPcX^] CdQ^aV 1^d[TePaS " !( 7T[[Tad_ C[U) "( #$ #$ #$

5PVVad__Ta ^V bT]X^aTa BT 3BÂ WYT\\TbXST U^a Z^]cPZc_Tab^]Ta ^V cT[TU^]]d\aT fff b^RXP[aSV SZ


5>C>) 74=A8: B A4=B4=

; 4 3 4 A 05 14CC8=0 ?>BC 5>A<0=3

450-timers regel:

Et nulpunkt i dansk socialpolitik 9TV WPeST cX[U¬[SXVeXb c¬]Sc U^a \Xc ce SP X] cTVaPcX^]b\X]XbcTa 1XacWT A­]] 7^a]QTRW ST] !! bT_cT\QTa _a¬bT]cTaTST ST] dS[¬]SX] VTPUcP[T b^\ aTVTaX]VT] ^V 3P]bZ 5^[ZT_PacX 35 ]Tc^_ WPeST X]SVzTc >_[¬VVTc ePa Pc STa bZd[[T azSTb Q^S _z Z^]bTZeT]bTa]T PU ST] 45 S^\ b^\ X [­QTc PU b^\\TaT] WPa VY^ac STc Z[Pac Pc ^_W^[S X]ST] U^a 4D QTaTccXVTa dS[¬]SX]VT cX[ ^Vbz Pc b[z bXV ]TS X 3P]\PaZ 3T]]T _a^Q[T\PcXZ [XVVTa ]^VTc X hSTaZP]cT] PU b^RXP[azSVXeTa]Tb PaQTYSb^\azSTa ^V STaU^a ePa STc \Tbc U^a Pc Uz U^aZ[PaX]VT] _z Pc X]cTVaPcX^]b\X]XbcTaT] ePa ÌP]ZTaTc PU c^ 35ÂTaT ^V XZZT T] 35ÂTa ^V T] Z^]bTaePcXe Pc YTV VPe \XV cX[ Pc W­aT TUcTa WePS STa Q[Te bPVc

3Ta Z^\ bz U^aZ[PaX]VT] _z Pc STc ePa CWd[TbT] 3PW[ ^V BZPPad_ STa \P]Sb^_S¬ZZTST X]cTVaPcX^]b\X]X bcTaT] U^a STc Z^\\Ta eT[ XZZT QPV _z ]^VT] Pc 35 WPa b^\ STaTb \¬aZTbPV Pc V­aT STc eP]bZT[XVc Pc e¬aT X]SeP]SaTa X 3P]\PaZ dP]bTc WeX[ZT] bcPcdb \P] WPa 3Tc STa Z^\\Ta QPV _z \XV Ta Pc eX Ta ]zTc cX[ Tc bz U^aceXe[T]ST ]d[_d]Zc X dSU¬aSXVT[bT] PU SP]bZ b^RXP[ ^V QTbZ¬UcXVT[bTb_^[XcXZ Pc bzSP] T] bZ¬a_T[bT ZP] Z^\\T _z cP[T dST] ]^VT] b^\ WT[bc U^a\ U^a P]P[hbT QTVad]ST[bT T[[Ta bP\\T]W¬]V cX[ STc STa X ­eaXVc U^aTVza 9TV WPa W­ac ET]bcaTb _^[XcXbZT ^aSU­aTa 8]VTa Bc­YQTaV U^aZ[PaT [^e¬]SaX]VT] \TS Pc ¿" cX\Tab aTV[T] ePa T] QaPVT]ST bdRRTb ^V STaU^a Z^\\Ta #$ cX\TabaTV[T] cX[ Pc eXaZT T]S]d QTSaTÀ <PVT cX[ ea­e[ bZP[ \P] [TST [¬]VT TUcTa

Bc^a ePa \X] U^aQ[­UUT[bT SP 1XacWT A­]] d]STa bX] ^_aT\b]X]V PU PUcP[T] ^\ ­VTST S^Zd\T]cPcX^]bZaPe bZ¬a_Tc Z^]ca^[ ca^ ^V [^eT TaZ[¬aX]VTa ^V bcXZ_a­eTZ^]ca^[[Ta b^\ Y^ Ta eTS Pc e¬aT [­b]X]VT] _z b]Pac bPVc P[[T [P]STcb _a^Q[T\Ta ½ Wd] \P]V[TST QPaT Pc bXVT ¿]d[ c^[TaP]RTÀ bz WPeST YTV azQc 18=6> _[dSbT[XV Q[P]STa Z^]cP]cWY¬[_baTV [Ta]T X]S X bPVT] 5^a b^\ T] ST[ PU PUcP[T] Ta STc QTb[dccTc Pc " cX\Tab aTV[T] bZP[ [PeTb ^\ cX[ T] #$ cX\Tab aTVT[ STa bZP[ V¬[ST U^a P[[T ¬VcT_Pa We^a T] T[[Ta QTVVT ¬VcTU¬[[Ta \^ScPVTa Z^]cP]cWY¬[_

3Tc Ta X]SXbZdcPQT[c QTVa¬]bTc WePS eX eTS ^\ TU UTZcT] PU " cX\Tab aTV[T] ]Pe][XV U^aSX ST] XZZT WPa Ud]VTaTc [¬]VT ]^Z cX[ Pc eX ZT]STa [P]VcXSbeXaZ]X]VTa ]T EX eTS Pc aTV[T] _aX\¬ac aP\\Ta X]SeP]SaTaZeX] STa \TS QTVa¬]bTc PaQTYSbTe]T ^V Pc RP " PU ST\ STa \XbcTST Z^]cP]cWY¬[_T] X ! & Z^\ X PaQTYST TUcTa bTZb \z]TSTa EX eTS ^Vbz Pc aTV[T] VXeTa ST aP\cT bc^aT ­Z^]^\XbZT _a^Q[T\Ta We^aU^a T] UT\cTST[ PU ST\ X]ST]U^a T] caT \z]TSTab _TaX^ST d]S[^S Pc QT cP[T STaTb Wdb[TYT EX P]Ta XZZT ^\ ÌTaT T[[Ta U¬aaT eX[ Z^\\T X Y^Q \TS Tc ­VTc PaQTYSbZaPe ^V eX P]Ta WT[[Ta XZZT ]^VTc ^\ WePS ST aP\cT UP\X[XTa V­a _z [¬]VTaT bXVc 1TePaTa ST Y^QQTc. 7e^aSP] Z[PaTa ST STaTb ]hT ­Z^]^\XbZT bXcdPcX^]. B­VTa ST T]ZT[chST[bTa. ;PeTa ST b^ac PaQTYST. ;PSTa ST bXV U^ab­aVT PU STaTb e^Zb]T Q­a]. 1[XeTa ST bPc _z VPST]. 8]VT] eTS STc <P] ZP] \TS aTccT b_­aVT ^\ STccT \XbZ\PbZ PU T] ]h dS[¬]SX]VTPUcP[T UaT\\Ta U^a\z[Tc \TS X]cT VaPcX^]bPaQTYSTc b^\ X X]cTVaPcX^]b[^eT] Ta U^a\d [TaTc b^\ T] bXZaX]V PU Pc dS[¬]SX]VT X 3P]\PaZ Uza \d[XVWTS U^a ST[cPVT[bT _z [XVT U^S \TS P]SaT Q^aVTaT X bP\Ud]STcb _^[XcXbZT ­Z^]^\XbZT PaQTYSb\¬bbXVT b^RXP[T aT[XVX­bT ^V Zd[cdaT[[T [Xe 4[[Ta ^\ STa \^] bZTa ]­YPVcXV STc \^SbPccT. EX P]Ta STc XZZT 3Tc Ta ShQc _X][XVc Pc e¬aT eXS]T cX[ Q_/b^RXP[aSV SZ

C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( fff b^RXP[aSV SZ

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

D368E4A03A4BB4A4C <0B:8=4; <060B8=?>BC 83 =A #! '( 0; 74=E4=34;B4) 30=B: B>280;Ao368E4A5>A4=8=6 FFF B>280;A36 3: C;5) & ((

1TVa¬]bTc eXST] ^\ TUUTZc EP]bZT[XVTaT Pc e¬aT X]SeP]SaTa


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.