Page 34

Jeg stiller krav til mine vikarjobs - og dem opfylder Adecco Jeg oplever at livet som socialrüdgivervikar giver mig ‌ 0 ]]^]RTa

Tilfredshed "Selvom jeg er en krÌvende arbejdskraft, der fordrer stor fleksibilitet omkring jobindholdet, timetal og geografisk beliggenhed, har jeg altid kunnet fü et vikariat, der matchede mine behov." Tryghed "Min personalekonsulent i Adecco er en seriøs og professionel samarbejdspartner, og jeg er meget tryg ved at lade hende varetage mine interesser." Godt samarbejde "Jeg kan varmt anbefale kollegaer et samarbejde med Adecco." Josef Krzeminski, 61 ür . Uddannet socialrüdgiver i 1982

Adecco søger dygtige socialrüdgivere og -formidlere, som ønsker et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar. Ring til os pü tlf. 3888 9400 og hør mere om vores tilbud til dig.

Adecco har et tĂŚt samarbejde med Wiederquist kurser.

3888 9400 adecco.dk

BT]SSX]P]]^]RTcX[

B^RXP[azSVXeTaT] _z T_^bc)T_^bc/SV\TSXPSZ UPg)&!&

$%

_^bc)6P\\T[c^ae ' #$&:­QT]WPe]:

HjÌlp børn i nød! Du kan købe UNICEF kort üret rundt. Ring: 35 27 38 00 eller besøg www.unicef.dk

"#

     UnGJLYHUHWLOWHOHIRQUnGJLYQLQJRJQHWUnGJLYQLQJ   /LYVOLQLHQVÂĄJHUYRNVQHLDOOH 6RPIULYLOOLJSn/LYVOLQLHQHUGX DOGUHPHGO\VWRJRYHUVNXGWLODW DQRQ\PWLNRQWDNWPHGVHOY HQJDJHUHVLJVRPIULYLOOLJHPHG PRUGVWUXHGHPHGPHQQHVNHUL DUEHMGHUHSn/LYVOLQLHQ NULVHVDPWPHGSnUÂĄUHQGHRJ HIWHUODGWHÂąHQWHQLWHOHIRQHQ ‘QVNHUGXPHUHLQIRUPDWLRQRP HOOHUJHQQHPQHWUnGJLYQLQJ DUEHMGHWVRPIULYLOOLJVnNRQWDNW RVSnWHOHIRQHOOHU /LYVOLQLHQWLOE\GHUGLJ OLYVOLQLHQ#OLYVOLQLHQGN  x (QVROLGJUXQGXGGDQQHOVHVRP 6nVHQGHUYLYRUHVLQIRUPDWLRQV HQWHQWHOHIRQHOOHUQHWUnGJLYHU PDWHULDOHÂś)ULYLOOLJSn/LYVOLQLHQÂś x 5HJHOP VVLJVXSHUYLVLRQ WLOGLJ x (IWHUXGGDQQHOVHRJWHPDDIWQHU x $WEOLYHHQGHODIHWWHDPPHG 6HQGGLQDQVÂĄJQLQJWLO HQJDJHUHGHIULYLOOLJH /LYVOLQLHQLQGHQGHQ x (WWY UIDJOLJWPLOMÂĄ VHSWHPEHU x *RGWVRFLDOWRJIDJOLJWQHWY UN x *RGHORNDOHUL1\KDYQ.ÂĄEHQ )RUW ORPGLJVHOYGLQIDJOLJH KDYQ EDJJUXQGRJKYRUIRUGXYLOY UH IULYLOOLJSnQHWRS/LYVOLQLHQ /LYVOLQLHQIRUYHQWHUDWGX 0 UNDQVÂĄJQLQJHQÂś)ULYLOOLJÂś  x (UDQVYDUVIXOGRJWROHUDQW 6HQGDQVÂĄJQLQJHQWLO x 9LOXGYLNOHGLQHNRPSHWHQFHU /LYVOLQLHQ3RVWERNV LQGHQIRUVHOYPRUGVIRUHE\J .ÂĄEHQKDYQ.HOOHU JHOVHRJULVLNRYXUGHULQJVDPW IULYLOOLJ#OLYVOLQLHQGN VDPWDOHRJNRPPXQLNDWLRQV WHNQLN / VPHUHRP/LYVOLQLHQRJVH x .DQWDJHIRUPLGGDJVHIWHU GDWRHUIRUDQV WWHOVHVVDPWDOHU PLGGDJVHOOHUDIWHQYDJWHU RJGHQREOLJDWRULVNHJUXQG x (QJDJHUHUGLJKHOKMHUWHW XGGDQQHOVHSnZZZOLYVOLQLHQGN JHQQHPVQLWOLJWILUHWLPHU RPXJHQ  

 /LYVOLQLHQVÂĄJHUIULYLOOLJH

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 14-2008  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 14-2008  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg