Socialrådgiveren 14-2008

Page 1

!& PdVdbc

! '

#

:e^cTÌhVc]X]V X IP\QXP)

:><<4A 946 C8; 30=<0A:.

0;34AB?D::4; 946 50CC4A CH=64A 8=64=C8=6

= 3E4=386C 1DA40D:A0C8.

7E4A 54<C4 >E4A $$ oA %

;>E:A0E B8:A4A A4CC867434A !

C4BC 38= BCA4BBCH?4


05 <4CC4 < A: 9>DA=0;8BC

34 $ B:0A?4

5^aWP]S[X]VTa ^\ [­]bcXV]X]VTa Ta T] X[[dbX^] 4a STc V^ST ^eTaT]bZ^\bcaTbd[cPc bcPSXV V^Sc. CYPW bXVTa _a^UTbb^a ^V PaQTYSb\PaZTSb U^abZTa 9Tb_Ta 3dT UaP :­QT]WPe]b D]XeTabXcTc

=d Ta STa VzTc ]^V[T \z]TSTa bXST] _PacTa]T _z STc ^UUT]c[XVT PaQTYSb\PaZTS PUcP[cT T] ^eTaT]bZ^\bc STa Q[Te ZP[Sc WXbc^aXbZ V^S 7ePS bh]Tb Sd ^\ ST] X SPV. 7eXb \P] QTS­\\Ta ST] P[T]T _z [­]bcXV ]X]VTa bz Ta ST] WXbc^aXbZ V^S ½ ^Vbz U^a b^RXP[azSVXeTa]T <T] Sd bXVTa WeXb ½ WePS [XVVTa STa X STc U^aQTW^[S. 3Ta WPa U^a TZbT\_T[ e¬aTc bc­aaT [­]bcXV]X] VTa U^a bcPcbP]bPccT T]S U^a _aXePcP]bPccT ^V bz QTchSTa aTVd[TaX]Vb^aS]X]VT] \T[[T\ STc ^UUT]c[XVT ^V STc _aXePcT PaQTYSb\PaZTS Pc ST bcPcbP]bPccT aTVd[TaTb ]TS Bz b^\ bzSP] Ta STc T] X[[dbX^] Pc \P] U^aWP]S[Ta ^\ [­]bcXV ]X]VTa cX[ ^eTaT]bZ^\bcU^aWP]S[X]VTa]T <T] Tc Ta Pc \P] zQT]QPac U^aWP]S[Ta ^\ ]^VTc STa Ta \TVTc PUW¬]VXV PU [­]dSeXZ [X]VT] _z STc _aXePcT PaQTYSb\PaZTS =^VTc P]STc Ta Pc U­STePaT_aXbTa]T Ta bcTVTc \TS ^_ \^S _a^RT]c 4a aTbd[cPcTc P[[TaTST dSWd[Tc PS ST] eTY. <P] ZP] XZZT Z^]ca^[[TaT P[[T _aXbbcXV]X]VTa ^V \P] VXZ Y^ e¬Z UaP ShacXSbaTVd[TaX]VT] U^aSX STc WPeST T] bT[eU^abc¬aZT]ST TUUTZc) 7eXb \P] aTVd[TaTST [­]]T] ]za _aXbTa]T bcTV bz bcTV _aXbTa]T ^V bz eXSTaT <T] XVT]) 5^aWP]S[X]VbQ^aSTc Ta XZZT STc eXVcXVbcT 3Tc Ta STc STa bZTa X zaT]T \T[[T\ ^eTaT]bZ^\bc U^aWP]S[X]VTa]T STa Ta eXVcXVc ?z STc _aXePcT PaQTYSb\PaZTS U^aWP]S[Ta \P] Y^ ^Vbz dST _z ST T]ZT[cT PaQTYSb_[PSbTa bz WeXb [­]]T] bcXVTa STa bz Q[XeTa ST ^UUT]c[XVT [­]]X]VTa aTVd[TaTc ^_

5>0Âb U^a\P]S 3T]]Xb 2WaXbcT]bT] WPa bPVc Pc \P] Q­a VT]U^aWP]S[T PUcP[Ta]T _z Vad]S PU Q[P]Sc P]STc _aXbdSeXZ[X]VT] 7e^a aTP[X bcXbZ Ta STc TVT]c[XV. 3Tc Ta Tc bZdS X czVT] ^V STc Ta XZZT PZcdT[c <T] STc Ta T] \zST Pc Uz ^_\¬aZb^\WTS _z <P] ZP] Y^ XZZT U^aWP]S[T WeTa VP]V X]ÌPcX^ ]T] bcXVTa

B^RXP[azSVXeTaT]

3d bXVTa Pc ]za a­VT] TUcTa >: ! ' WPa [PVc bXV \z \P] U^a\^ST Pc STc ]¬__T Ta b_­aVb \z[Tc ^\ [­]bcXV]X]VTa]Tb bc­aaT[bT STa eX[ eTYT cd]VTbc X QTS­\\T[bT] PU aTbd[cPcTc \T] STaX\^S eT[U¬aSbU^aQTSaX]VTa BZP[ \P] X UaT\cXST] ]­YTb \TS Pc U^aWP]S[T ^\ STc. =TY STc ZP] \P] XZZT ]­YTb \TS 8]ScX[ b[dc]X]VT] PU (' Ta]T ePa STc _aX\¬ac [­] ^V PaQTYSbcXS \P] U^aWP]S[TST ^\ bXST] Ta U^a TZbT\_T[ _T]bX^] Z^\_TcT]RTdSeXZ[X]V TUcTadSSP]]T[bT ^V QPabT[ Z^\\Tc cX[ ^V STa Ta X]VT] ceXe[ ^\ Pc STc Ta e¬bT]c[XVc _z [P]V bXVc \T] bT[eU­[VT[XV bZP[ \P] WPeT _T]VT U^a Pc Vz _z PaQTYST

0]bePabWPeT]ST 1TccX]P ?^bc

8BB= ' % " dSVXeTb PU 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^g %( " :QW : CT[TU^] & (( 5Pg "" ( " ( fff b^RXP[aSV SZ

Q_/b^RXP[aSV SZ ATSPZc­a <TccT 4[[TVPPaS \T/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc BdbP] ?Pd[bT] b_/b^RXP[aSV SZ 9^da]P[Xbc 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ :^\\d]XZPcX^]b\TSPaQTYSTa 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ 6aPËbZ 3TbXV] T])% fff T]% SZ

\TccT \^aZ/\PX[ SZ 5^abXST 9­a] BcYTa]TZ[Pa <PhSPh _aTbb CahZ 3PcPVaPU 0d]X]V 0B 0]]^]RTa 36 <TSXP P b BcdSXTbca¬ST $ & #$$ :QW : CT[TU^] & !& 5Pg & !&

$$

$%

T_^bc/SV\TSXP SZ oabPQ^]]T\T]c % Za X]R[ \^\b ;­bbP[V " Za _a ]d\\Ta _[db U^abT]ST[bT B^RXP[azSVXeTaT] dSZ^\\Ta ! VP]VT ^\ zaTc

0acXZ[Ta ^V [¬bTaX]S[¬V Ta

9Tb_Ta 3dT :­QT]WPe]b D]XeTabXcTc

XZZT ]­SeT]SXVeXb dScahZ U^a ^aVP]XbPcX^]T]b W^[S]X]V 5>C>) B20=?8G

:^]ca^[[TaTc ^_[PV) " % # CahZc ^_[PV) # !


8]SW^[S 0:CD4;C 28C0C

¿EX ZeX]STa WPa \T]bcadPcX^]bRhZ[dbbTa \T] STc Ta b^\ ^\ X]VT] [¬]VTaT eX[ PRRT_cTaT STc EX bZP[ _z ]^V[T ^\azSTa ]¬a\Tbc [PST b^\ ^\ eX Ta \¬]S <T] eX Ta ZeX]STa b^\ X ­eaXVc Ta QTSaT T]S \¬]S cX[ Pc U^abcz WePS STa U^aTVza X]ST X P]SaT \T]]TbZTab W^eTSTa À

5^aUPccTa 5Ph FT[S^] X <PVXbcTaQ[PSTc $ PdVdbc

6T]]T\ ]z[T­YTc 3T WzQTa _z Tc [Xe dST] e^[Sc¬Vc bd[c ^V ]­S 3T Ta Q[P]Sc ' ÌhVc]X]VT X IP\QXP b^\ Ta dSeP[Vc PU 5= cX[ \zbZT Pc Q[XeT VT]Q^bPc X 3P]\PaZ 5^a ST] SP] bZT ST[TVPcX^] WP]S[Ta STc ^\ Pc edaSTaT ^\ ST ^_Uh[STa ZaPeT]T cX[ Pbh[ ^V X]cTVaPcX^] 5^a ÌhVc]X]VT]T ZP] STc \TVTc eT[ WP]S[T ^\ [Xe T[[Ta S­S !

<TS TV]T ­Y]T B^RXP[azSVXeTa CX]P 1P[ bXV UaP :P[d]SQ^aV :^\\d]T ePa \TS X IP\QXP U^a Pc X]cTaeXTfT Ze^cTÌhVc ]X]VT 3Tc WPa VXeTc \XV T] WT[c P]ST] U^abczT[bT U^a WePS ST \T]]TbZTa WPa e¬aTc XVT]]T\ ^V We^a bc¬aZT ST Ta >V [P]Vc QTSaT U^adSb¬c]X]VTa U^a Pc PaQTYST \TS ÌhVc]X]VT WYT\\T '

6T]TaPcX^]bbZXUcT 7eTa UT\cT b^RXP[azSVXeTa Ta ^eTa $$ za ^V STa\TS W­aTa b^RXP[azS VXeTa]T cX[ ST _Tab^]P[T Vad__Ta STa Ta WzaSc aP\c PU Pc T] bc^a _dZZT[ PU ¬[SaT Z^[[TVTa Vza _z _T]bX^] ^V TUcTa[­] %

34CC4 =D<<4A ! 5T\ bZPa_T # :^ac ]hc % 7eTa UT\cT b^RXP[azSVXeTa Ta ^eTa $$ za ' Be¬ac Pc QTb¬ccT [TSXVT Y^Q ( 7^[S UPbc X UPV[XVWTST] 0aQTYSb[Xe ^V <Xc ]hT Y^Q ! CT\P ^\ Ze^cTÌhVc]X]VT !! :^\\T]cPa) 1daTPdZaPcX T[[Ta b^RXP[c PaQTYST. !# 3B X _aTbbT] ^V STQPc !$ EX[ Sd e¬aT c^__^[XcXZTa X 3B !% 3B)ATVX^] !& 3B)=D #& 3B):^]cPZc #' ;TSTa

=­SeT]SXVc QdaTPdZaPcX. BZP[ b^RXP[azSVXeTa]Tb PaQTYSbU^aW^[S U^aQTSaTb _z QTZ^bc]X]V PU Q^aV Ta]Tb aTccXVWTSTa. =za 3B ZP[STa cX[ ZP\_ \^S QdaTPdZaPcX beXVcTa \P] Q­a] ^V UP\X[XTa \T]Ta BdbP]]T :Pci b^RXP[ azSVXeTa ^V UPV[XV [TSTa X 2050 !! B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

"


:>AC =HC

ATSXVTaTc PU 1XaVXccT A­aSP\ Qa/b^RXP[aSV SZ

0]QaX]VT[bTa

STIGNING I BØRNE SAGER $ER ER I L BET AF HALVANDET kR SKET EN EKSPLOSION I ANTALLET AF ANBRIN GELSESSAGER SKRIVER 0OLITIKEN 3AMTLIGE KOMMUNER I DEN SYDLIGE DEL AF *YLLAND MELDER OM STIGNINGER ) ¾ERE TILF LDE Sk STORE AT DET TRUER KOMMUNENS KONOMI 3T RST ER STIGNINGEN I 6EJEN +OMMUNE MED PROCENT 4INE %GELUND FORSKER I ANBRINGELSER HOS 3&) UNDRER SIG OVER STIGNINGEN FORDI FREKVENSEN STORT SET HAR LIGGET KONSTANT I kR MED CIRKA EN PROCENT AF DE kRIGE

5>C>) B20=?8G

NYE BØGER

D]VS^\

B^RXP[_¬SPV^VXZ

0S^_cX^]

TI VILDE PIGER

KOFOED SKOLE SOM EKSPORT

EN VIDTRÆKKENDE LØSNING

'ENNEM kR HAR +OFOEDS 3KOLE HJULPET SAMFUNDETS SVAGESTE ¯ HELE TIDEN BASERET Pk STIFTEREN ( # +OFOEDS IDm OM HVORDAN MAN KAN HJ LPE GENNEM ±HJ LP TIL SELVHJ LP² ) ±6EJEN FRA HJERTET² FORT LLER FORSTANDER *ENS !AGE "J RK E OM DEN ½LOSO½SKE OG HISTORISKE BAGGRUND FOR SKOLEN MEN BOGEN ER F RST OG FREMMEST EN DETALJERET HkNDBOG I SKOLENS P DAGOGIK "OGEN ER OPRINDELIG UDGIVET I SOM EN DISPUTATS DER BLEV FORSVARET VED 7ARSZAWAS 5NIVERSITET ) 0OLEN VAR DER STOR INTERESSE FOR AT KOPIERE SKOLENS METODER OG IDEER Sk DER VAR STORT BEHOV FOR LITTERATUR OM SKOLENS TEORI METODER OG PRAKTIK ) DET HELE TAGET ER SKOLENS IDE BLEVET EN EKSPORTVARE DER ½NDES NU OGSk +OFOEDS 3KOLER I 0OLEN 4JEKKIET %STLAND ,ITAUEN !RMENIEN 5KRAINE OG 2UM NIEN ±6EJEN FRA HJERTET² AF *ENS !AGE "J RK E +OFOEDS 3KOLES FORLAG WWW KOEFOEDSSKOLE DK SIDER KR

$E ¾ESTE ADOPTERER ET BARN UD FRA MOTIVET ±VI VIL HAVE ET BARN² -EN STRAKS EFTER BARNETS ANKOMST BLIVER DE ¾ESTE KLAR OVER HVOR VIDT R KKENDE ET PERSPEKTIV ADOPTIONEN HAR ¯ AT BARNET HAR SIN EGEN SL GT SOM MAN MkSKE MkSKE IKKE FkR KENDSKAB TIL /G AT DET STAM MER FRA ET ANDET LAND SOM MAN MkSKE FkR ET FORHOLD TIL /VEN I DET SKIFTER FOKUS FRA FOR LDRENE DER HAR V RET GENNEM ACCEPT AF IKKE AT KUNNE Fk ET BIOLOGISK BARN GODKENDELSESPROCEDURE OG VENTETID TIL BARNET SOM HEREFTER ER HOVED PERSON 3OCIALRkDGIVER 'ERDA 3KOVMAND -ADSEN SOM HAR ARBEJDET MED ADOPTION I MANGE kR LADER I SIN BOG ADOPTIVFOR LDRENE FORT LLE DERES VERSION AF ADOPTIVLIVET MED DETS GL DER SORGER OG SPECIELLE VANSKELIGHEDER ±!DOPTION ¯ IKKE ALTID DEN LIGE VEJ² AF 'ERDA 3KOVMAND -ADSEN !BRAKADABRA &ORLAG WWW ABRAKADABRAFORLAG DK SIDER KR

(VORDAN STYRKER MAN EN PIGES NETV RK Sk DET KAN B RE NkR HUN SKAL KLARE SIG SELV (VAD KENDETEGNER RELATIONEN DER MEDVIRKER TIL UDVIKLING I ET ANDET MENNESKE $ET ER NOGLE AF OMDREJNINGSPUNKTERNE I DET GRUP PEBILLEDE AF TI VILDE PIGER ¯ OG DERES PROFES SIONELLE VOKSNE ¯ SOM TEGNES I BOGEN ±3 DE PIGER VILDE LIV ¯ PRAKSIS OG METODER I ARBEJDET MED VILDE PIGER² 0IGERNE HAR DERES DAGLIGE GANG I 0IGEGRUPPEN I 3AXOGADE + BENHAVNS KOMMUNES TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE PIGER I ALDEREN FRA kR "OGEN GIVER ET INDBLIK I HVEM PIGERNE ER OG HVORDAN PIGER OG VOKSNE SAMMEN SKABER RAMMER DER S TTER GANG I EN POSITIV UDVIK LING 0IGEGRUPPEN HAR F EKS V RET Pk EN REJSE TIL .EW 9ORK "OGEN BESKRIVER DESUDEN EN R KKE DILEMMAER OG HOLDNINGER TIL FOR EK SEMPEL FOR LDRESAMARBEJDE DET OPS GENDE ARBEJDE OG DEN INDLEDENDE KONTAKT ±3 DE PIGER VILDE LIV² AF 0IGEGRUPPEN I 3AXOGADE &RYDENLUND WWW FRYDENLUND DK SIDER KR

#

B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '


$

0 ]]^]RTa


Hver femte er over 55 år B^RXP[azSVXeTa]T W­aTa cX[ ST _Tab^]P[T Vad__Ta STa Ta WzaSc aP\c PU Pc T] bc^a _dZZT[ PU ¬[SaT Z^[[TVTa Vza _z _T]bX^] ^V TUcTa[­]

05 ;0AB 5A88B 9>DA=0;8BC 8;;DBCA0C8>=) :0CA8=4 2;0=C4

%

B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

<zbZT WPa Sd P[[TaTST QT\¬aZTc Pc SX]T Z^[[TVTa WPa UzTc ÌTaT ah]ZTa ^V Vaz Wza <zbZT WPa Sd ^Vbz bT[e Z^]bcPcTaTc ST\ X b_TY[Tc 5PZcP Ta X WeTac UP[S Pc Vad__T] PU \TVTc TaUPa]T b^RXP[azSVXeTaT Ta e^ZbTc e^[Sb^\c X ST bT]TaT za) BXST] ((' Ta STa Q[TeTc S^QQT[c bz \P]VT X P[STaT] $$ za ^V STa^eTa 8 SPV dSV­a ST V^Sc T] UT\cTST[ PU ST Z]P_ b^RXP[azSVXeTaT X Z^\\d]Ta ^V aTVX^]Ta :XVVTa \P] _z WT[T Vad__T] PU \TSPaQTYSTaT ^eTa $ za Ta ST] e^ZbTc cX[ "' _a^RT]c X ! ' \^S Zd] !& _a^RT]c X ((' BcPcXbcXZZTa]T eXbTa T] chST[XV _dZZT[ PU \TSPaQTYSTaT STa ch_XbZ Q[Te P]bPc X T] Z^\\d]T T[[Ta Tc P\c d]STa ST] bc^aT dSQhV]X]V PU eT[U¬aSbbcPcT] X (& ÂTa]T T[[Ta QTVh]ST[bT] PU ËabTa]T 5[Tbc ¬[SaT Ta STa X W^eTSbcPSb^\azSTc We^a Z^\\d]P[_^[XcXZTa]T U^a !$ # za bXST] ePa \Tbc XeaXVT TUcTa Pc P]b¬ccT ]hT \TSPaQTYSTaT BT]TaT ½ X (' ÂTa]T ^V X ( ÂTa]T ½ ePa STa Z]P_ bz \P]VT ]hP]b¬ccT[ bTa ^V X ­eaXVc ^Vbz \TVTc \X]SaT d]VS^\bzaVP]VT 0]b¬ccT[bTb\­]bcaTc X ST bT]TbcT ! " za Ta P[cbz T] e¬bT]c[XV ST[ PU U^aZ[PaX]VT] _z Pc \P]VT b^RXP[azSVXeTaT U^a cXST] ZP] ­]bZT TaUPa]T Z^[[TVTa cX[[hZZT \TS Tc eT[U^acYT]c ^cXd\ bP\cXSXV \TS Pc _Tab^]P[TPUST[X]VTa]T \P]VT bcTSTa WPa bc^aT _a^Q[T\Ta \TS Pc


!$

!

$

! ' (('

$

z

a

za &

%'

%$

%

#

za

za

%

(

%

za

$

#

$$

za

$

(

$

#

#$

#

za

za

#

(

#

"

"$

#

za

za

"

(

"

! !$

!

!

#

za

0;34AB?D:;4= 0[STabU^aST[X]VT] Q[P]Sc ST ^UUT]c[XVc P]bPccT b^RXP[azSVXeTaT ^V U^a\XS[TaT X ((' ^V ! ' 3T] a­ST ZdaeT eXbTa ¿STc ST\^VaPËbZT b_­VT[bTÀ b^\ STc bz dS X ((' 8 ! ' ½ ST] Q[z ZdaeT ½ Ta _dZ[T] Q[TeTc \X]SaT U^aSX \P]VT WPa cadZZTc bXV dS PU PaQTYSb\PaZTSTc ^V U^aSX ST ¬[SaTb P]ST[ Ta Q[TeTc aTSdRTaTc SP STa Ta P]bPc ÌTaT h]VaT \TSPaQTY STaT 3Ta Ta S^V U^acbPc T] ^eTae¬Vc X P[STabVad__T] $ % za :X[ST) 1TaTV]X]VTa _z QPVVad]S PU cP[ UaP 3Tc 5«[[TbZ^\\d]P[T ;¬]SPcPZ^]c^a

Uz Uh[Sc ST c^\\T bZaXeTQ^aST \TS UaXbZT Za¬UcTa

5[TaT ¬[SaT ^V U¬aaT X PaQTYST ?a^Q[T\PcXZZT] WPa e¬aTc ZT]Sc X \P]VT za 5^a RXaZP za bXST] ËZ ST] P[STab\¬bbXVT bZ¬eWTS bc^a ^_\¬aZb^\WTS d]STa ]Pe]Tc ¿STc ST\^VaPËbZT b_­VT[bTÀ 8 ! Q[Te dSU^aSaX]VT] cadZZTc chST[XVc ^_ X aP__^acT] ¿ATZadccTaX]V ^V BTaeXRTÀ b^\ T] a¬ZZT \X]X bcTaXTa [PeTST X bP\PaQTYST \TS :^\\d]Ta]Tb ;P]SbU^aT]X]V ^V 0\cbazSbU^aT]X]VT] 7Ta Ta STc X W­Y VaPS Z¬STc bP\\T] \TS T] P]ST] ST[ PU _a^Q[T\bcX[[X]VT] ]T\[XV Pc STa VT]TaT[c X 3P]\PaZ Q[XeTa e¬bT]c[XV ÌTaT ¬[SaT ^V e¬bT]c[XV U¬aaT X ST] TaWeTaebPZcXeT P[STa Bz STc ^UUT]c[XVT Uza _z bP\\T cXS ÌTaT aTbb^da RTZa¬eT]ST ¬[SaT ^V Z^\\Ta cX[ Pc Z¬\_T ^\ QzST U¬aaT W¬]STa ^V U¬aaT bZPccThSTaT

2XaZP WeTa caTSYT X ST] TaWeTaebPZcXeT P[STa Ta P]bPc X STc ^UUT]c[XVT \T] aP__^acT] Z^]bcPcTaTa Pc ST] bZ¬eT P[STabU^aST[X]V X T] zaa¬ZZT WPa \TSU­ac Pc STc ^UUT]c[XVT WPa P]bPc U¬aaT T]S WeTa caTSYT PU ST ]hT _z PaQTYSb\PaZTSTc <TS P]SaT ^aS WPa _dZ[T] PU ¬[SaT XZZT VXeTc _[PSb cX[ ]hT d]VT

B_­VT[bTc [TeTa T]S]d 3Tc Ta STa aTccTc [XSc ^_ _z X ST bT]TaT za \T] b_­VT[bTc Ta P[[XVTeT[ X SPV Q[TeTc Wz]SUPbc eXaZT[XVWTS _z ST Z^\\d]P[T PaQTYSb_[PSbTa 0[STabU^aST[X]VT] ^V STc ­eaXVT _aTb \^S bTaeXRT] QTchSTa bcPSXV Pc STc bc^aT ÌTacP[ PU d]VT bZP[ b­VT \^S Y^Q b^\ U TZb [¬aTaT bhVT_[T YTabZTa _¬SPV^VTa B>BD PbbXbcT]cTa 7:ÂTaT T[[Ta b^RXP[azSVXeTaT X STc ^UUT]c[XVT WeXb \P] Q[^c bZP[ dSUh[ST ST c^\\T _[PSbTa TUcTa ST\ STa Vza _z _T]bX^] 1TaTV]X]VTa UaP >423 eXbTa Pc ST] ^UUT]c[XVT bTZc^a X 3P]\PaZ bZP[ bXZaT bXV caT dS PU ËaT ]hdSSP]]TST X ST ]hT d]VS^\bzaVP]VT 8U­[VT bcPcXbcXZZT] W­aTa b^RXP[azSVXeTaUPVTc cX[ Q[P]Sc ST \Tbc _aTbbTST _z Vad]S PU P[STabbZ¬eWTS S^V ^eTaVzTc PU [¬aTa]T We^a ## _a^RT]c Ta \TaT T]S $ za _^bc/[PabUaXXb SZ 5^acb¬ccTb ]¬bcT bXST B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

&


Svært at besætte ledige job 3T ZaTPcXeT [­b]X]VTa Ta X b_X[ ]za Z^\\d]Ta]T U^ab­VTa Pc S¬ZZT Wd[[Ta]T TUcTa PUVzTST b^RXP[azSVXeTaT <T]c^a^aS]X]VTa bd_TaeXbX^] W­Y bcPac[­] ^V [^Uc ^eTa bPVbcP[ Ta ]^V[T PU ST cX[QdS P]b­VTa]T Uza 0]SaT bcTSTa e¬[VTa \P] Pc P]b¬ccT P]SaT UPVVad__Ta ]za STa \P]V[Ta P]b­VTaT 05 ;0AB 5A88B 9>DA=0;8BC 8;;DBCA0C8>=) :0CA8=4 2;0=C4

8ZZT QPaT dSU^a\]X]VT] PU bcX[[X]Vb P]]^]RTa]T Ta Q[TeTc \TaT ZaTPcXeT 3Tc bP\\T V¬[STa ST b¬a[XVT cX[QdS ^V QTbZaXeT[bT] PU Y^QX]SW^[S STa bZP[ Uz b^RXP[azSVXeTaT cX[ Pc b­VT Tc Z^]ZaTc Y^Q 0[[XVTeT[ ZP] STc e¬aT \TVTc be¬ac Pc cX[ca¬ZZT ZeP[XËRT aTST \TSPaQTYSTaT 3Tc eXbTa T] d]STab­VT[bT Q[P]Sc ST Z^\\d ]Ta STa U­a b^\\TaUTaXT] b­VcT ]hT \TSPaQTY STaT eXP T] bcX[[X]VbP]]^]RT X B^RXP[azSVXeTaT] 4] PU ST\ Ta 7PSTab[Te :^\\d]T STa \TS Tc UPaeTQX[[TST PU ]de¬aT]ST \TSPaQTY STaT ¿STa Qa¬]STa U^a Q­a]TUP\X[XT^\azSTcÀ b­VcT UT\ ]hT Z^[[TVTa 0]]^]RT] [^eTa ¿U­[ ^aS]X]V ½ # SPVT We^a \P] Ta UaTSTcÀ \TS TUcTaU­[VT]ST \T]c^a^aS]X]V ½ ^V cX[QhSTa X ­eaXVc V^S bcPac[­] Z^]cX]dTa[XV bd_TaeX bX^] bTZaTc¬aQXbcP]S ^V ÌTaT P]SaT V^STa 0[[XVTeT[ Zd]]T c^ PU ST [TSXVT bcX[[X]VTa XZZT QTb¬ccTb X U­abcT ^\VP]V \T] \z VT]^_b[zb cX[ TUcTazaTc BhSSYdab :^\\d]T ËZ X]VT] ZeP[XËRTaTST P]b­V]X]VTa SP \P] b­VcT ¿c^ PaQTYSb\Pa ZTSbazSVXeTaT bhVTSPV_T]VT\TSPaQTYSTaTÀ 8U­[VT Y^QRT]cTaRWTU =XT[b 0]STab ?^d[bT] Uza \P] VT]TaT[c bc^ac bTc X]VT] P]b­VTaT STa Ta dSSP]]Tc b^RXP[azSVXeTaT ^V \P] eX[ ]d bPcbT _z P]SaT UPVVad__Ta 7Ta]X]V :^\\d]T \zccT [PeT Tc VT]^_b[PV U^a Pc Uz |] ZeP[XËRTaTc P]b­VTa cX[ Tc Y^Q X B^ RXP[ 8]cTVaPcX^] 0c STc ^eTaW^eTSTc [hZZTSTb Pc Uz Y^QQTc QTbPc bZh[STb bP]Sbh][XVeXb Pc STc ad\\Ta \PbbTa PU UPV[XVT dSU^aSaX]VTa \TS Q[P]Sc P]STc X]cTVaPcX^] \XbQadV ^V _bhZXbZ bhVT \T]Ta PUb]Xcb[TSTa ;^]T 7TbbT[SP[ CXS[XVTaT WPa \P] WT[c \zccTc ^_VXeT Pc Uz ]hT \TSPaQTYSTaT ^V WPa X bcTSTc QadVc eXZPaTa 3Tc Q[XeTa eX UaX U^a ]d U^a bT[e ^\ eXZPaTa]T Ta ShVcXVT bz Ta ST ^Vbz ShaT ^V STc Za¬eTa \P]VT aTbb^daRTa Pc X]ca^SdRTaT ST\ cX[ e^aTb Xc ^V PaQTYSbVP]VT bXVTa ;^]T 7TbbT[SP[ '

B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

DSU^aSaX]VTa cX[ca¬ZZTa B_TRXT[[T Y^Q We^a azSVXeTaT ZP] QadVT STaTb UPV[XVWTS ^V XZZT PaQTYSTa TUcTa P[c U^a b]¬eaT [^eaP\\Ta cX[ca¬ZZTa VT]TaT[c ÌTbc P]b­ VTaT =^aSbY¬[[P]SbZT 4VTSP[ :^\\d]T ËZ U^a TZbT\_T[ P]b­V]X]VTa UaP c^ ZeP[XËRTaTST b^RXP[azSVXeTaT cX[ T] bcX[[X]V b^\ WP]SXRP_ azSVXeTa _z d]VT^\azSTc ^V XU­[VT [TSTa BcTT] 2WaXbcXP]bT] ePa STc bP]Sbh][XVeXb STc X]cTaTbbP]cT PaQTYSb^\azST STa [^ZZTST 7P] WPa cXS[XVTaT ^_[TeTc Pc STa XZZT WPa e¬aTc aTb_^]b _z bcX[[X]VbP]]^]RTa >Vbz P]SaT bcTSTa ËZ \P] X P_aX[ \PY Tc _¬]c P]cP[ P]b­V]X]VTa _z QPVVad]S PU Tc b¬a[XVc Y^QX]SW^[S 3Tc V¬[STa U^a TZbT\ _T[ X ETY[T We^a Tc ^_b[PV TUcTa bTZb ]hT \TSPaQTYSTaT b^\ bc­ccT Z^]cPZc_Tab^]Ta azSVXeTa _z Q[P]Sc P]STc e¬aTbcTSTa ^V P[Z^W^[azSVXeTa U­acT cX[ Tc P]b­VTaUT[c _z " eT[ZeP[XËRTaTST >ST]bT D]XeTabXcTcbW^b_XcP[ ËZ % P]b­V ]X]VTa cX[ T] bcX[[X]V b^\ b^RXP[azSVXeTa _z Tc b\TacTRT]cTa >V WTa Q[XeTa STa bPc _aXb _z P] b­VTa]Tb QPVVad]S X ST] Z^\\d]P[T eTaST]) EX \TVTc V[PST U^a Pc e¬aT T] PccaPZcXe PaQTYSb_[PSb U^a TaUPa]T b^RXP[azSVXeTaT U^a eX [¬VVTa bc^a e¬Vc _z Pc Uz \TSPaQTY STaT \TS \X]Sbc Tc _Pa zab TaUPaX]V UaP T] Z^\\d]P[ U^aeP[c]X]V STa Ta e^aTb _aX\¬aT bP\PaQTYSb_Pac]Ta U^ac¬[[Ta ^eTa[¬VT 6XccT 7P]SQTaV 3TbdST] ePa STa bhe _Tab^]Ta WTaPU c^ b^RXP[azSVXeTaT STa aTPVTaTST _z T] b­V]X]V TUcTa T] P[Z^W^[QTWP]S[Ta X CPa\ X STc eTbc [XVbcT 9h[[P]S

BPVbcP[ VXeTa Q^]db 8 ;^[[P]S :^\\d]T STa T[[Tab [XSTa d]STa Tc ah \TS \P]VT cd]VT bPVTa U­acT T] b­V]X]V TU cTa T] d]VTazSVXeTa cX[ ]X P]b­V]X]VTa We^aPU ËaT \TVTc ZeP[XËRTaTST b^RXP[azSVXeTaT Q[Te X]SZP[Sc cX[ bP\cP[T

3Tc ePa Tc aXVcXVc V^Sc dSQhccT Z^]bcPcTaTa b^dbRWTU <XRWPT[ EX]cWTa 7P]bT] STa Q[P]Sc P]STc U^aZ[PaTa STc \TS T] a¬ZZT eT[^eTaeT YTST cX[QdS X ST] [X[[T P]]^]RT) EX P]]^]RTaTa \TS Tc \PZbX\P[c P]cP[ bPVTa _z # 3Tc VXeTa _^bXcXe aTb_^]b ^V Ta ]^VTc \P]VT P]b­VTaT [¬VVTa e¬Vc _z X STaTb P]b­V]X]VTa 3TadS^eTa U^ac¬[[Ta P]]^]RT] ^Vbz ^\ T] ¿PccaPZcXe [­]À ^V ¿^_[¬aX]V eXP \T]c^a^aS ]X]VÀ WeXb \P] Ta ]hdSSP]]Tc 0]cP[[Tc PU P]b­V]X]VTa beX]VTa \TVTc WT] ^eTa zaTc ^V eX WPa bc^a V[¬ST PU ]hT Zd[S PU b^RXP[azSVXeTaT UaP bZ^[T] X =hZ­QX]V 9TV eTS UPZcXbZ XZZT WePS eX bZd[[T V­aT dST] ST] ^V ST ]hdSSP]]TST WTaUaP [¬VVTa bc^a e¬Vc _z \T]c^a^aS]X]VT] ^V STc \PZbX\P[T P]cP[ bPVTa U^ac¬[[Ta b^dbRWTUT] 8 WP]b ­Y]T ePa STc e¬bT]c[XVc Pc PaQTYSb _[PSbT] X STc Z^]ZaTcT cX[U¬[ST [XVVTa RT]caP[c CXS[XVTaT WPa \P] e¬aTc dSbPc U^a Pc STc WPa e¬aTc d\d[XVc Pc ca¬ZZT b^RXP[azSVXeTaT cX[ Y^Q X hSTa^\azSTa 8 ST cX[U¬[ST bZaXeTa eX X bcX[[X]VbP]]^]RT] Pc eX ^_U^aSaTa P]SaT aT[TeP]cT UPVVad__Ta cX[ Pc b­VT ^V STc ZP] Z^\\T _z cP[T Pc P]b¬ccT _Tab^]Ta \TS P[cTa]PcXeT dSSP]]T[bTa Q[P]Sc P]STc TaUPa]T _¬SPV^VTa UaP S­V]X]bcXcd cX^]Ta ^V ^_W^[SbbcTSTa B^RXP[azSVXeTaT WPa VP]bZT eXbc T] QPbXbZ^\_TcT]RT X U^aW^[S cX[ dSU­aT[bT] PU PaQTYSb^_VPeTa]T \T] eX b­aVTa U^a Pc ]hP]bPccT \TS T] P]ST] dS SP]]T[bTb\¬bbXV QPVVad]S Z^\\Ta XVT] ]T\ STc ]­SeT]SXVT X]ca^SdZcX^]bU^a[­Q ^V [­QT]ST Uza \TaT bc­ccT T]S ST UPVdSSP]]TST b^RXP[azSVXeTaT >V ST Q[XeTa V^Sc \^ScPVTc PU ST ­eaXVT Z^[[TVTa b^\ Y^ ^Vbz Ta V[PST U^a Pc Uz T] ]h Z^[[TVP We^a P[cTa]PcXeTc eX[[T e¬aT ePZP]cT bcX[[X]VTa b^\ QT[PbcTa ST P]bPccT \TS TZbcaP ^_VPeTa bXVTa <XRWPT[ EX]cWTa 7P]bT] _^bc/[PabUaXXb SZ


;Pab DVVTaW­Y bcdSXT ^V U^abZ]X]Vb[TSTa _z 8]bcXcdc U^a B^RX^[^VX B^RXP[c 0aQTYST ^V >aVP]XbPcX^] eTS 0P[Q^aV D]XeTabXcTc

Hold fast i fagligheden 3Tc Ta U^a daX\T[XVc ^eTa U^a ST bePVT Q^aVTaT Pc Z^\\d]Ta]T e¬[VTa Pc P]b¬ccT P]SaT UPVVad__Ta \T]Ta T] TZb_Tac

05 ;0AB 5A88B 9>DA=0;8BC

?z 0P[Q^aV D]XeTabXcTc PSePaTa ;Pab DVVTa W­Y bcdSXT ^V U^abZ]X]Vb[TSTa _z 8]bcXcdc U^a B^RX^[^VX B^RXP[c 0aQTYST ^V >aVP]XbPcX^] \^S Pc Vz _z Z^\_a^\Xb \TS UPV[XVWTST] ]za Qd]ZT] PU P]b­V]X]VTa cX[ T] b^RXP[azSVXeTa bcX[[X]V Ta U^a [X[[T) EX dSSP]]Ta _Tab^]Ta \TS T] b¬a[XV eXST] ^V TZb_TacXbT ^V U^aSX ]^V[T _^[XcXZTaT WPa b^eTc X cX\T] bZP[ eX Y^ XZZT QPaT U^a[PST eXST]bbP\Ud]STc ^V U^a TZbT\_T[ P]b¬ccT |] b^\ bPVbQTWP]S[Ta X T] UP\X[XTPUST[X]V U^aSX WP] Ta ¿V^S cX[ Pc cP[T \TS \T]]TbZTaÀ 3Tc Ta VP]bZT T]ZT[c daX\T[XVc ^eTa U^a ST Q^aVTaT STa WPa QadV U^a _a^UTbbX^]T[ WY¬[_ 7P] \T]Ta Pc STc ZP] e¬aT dS\¬aZTc Pc bP\\T]b¬ccT cTP\b \TS \TSPaQTYSTaT STa ZP] X]b_XaTaT WX]P]ST] \TS STaTb U^abZT[[XVT dSSP]]T[bTb\¬bbXVT QPVVad]ST <T] \P] bZP[ XZZT b¬ccT P]SaT UPVVad__Ta cX[ Pc [PeT b^RXP[UPV[XVc PaQTYST Bz Zd]]T eX [XVT bz V^Sc WPeT |] bc^a VT]TaP[XbcdSSP] ]T[bT U^a bhVT_[TYTabZTa YdaXbcTa _¬SPV^VTa b^RXP[azSVXeTaT ^be ?a^Q[T\Tc Ta Pc \P] aXbX ZTaTa Pc aP\\T ST] [PeTbcT U¬[[Tb]¬e]Ta U^a SXbbT UPVVad__Ta UaT\ U^a Pc d]STabc­ccT ST] TZb_TacXbT Q^aVTa]T WPa QadV U^a <P] ZP] Y^ ^Vbz bXVT Pc eX P[[T Ta X bcP]S cX[ Pc _PbbT Q­a] \T] STaU^a WPa eX Y^ XZZT P[[T bP\\T] Z^\_T cT]RTa]T cX[ Pc PaQTYST X T] SPVX]bcXcdcX^] ^ccT cX\Ta WeTa SPV 3Tc bZP[ eX WPeT _a^UTbbX^]T[[T

cX[ bXVTa ;Pab DVVTaW­Y STa X \P]VT za WPa PaQTYSTc \TS Pc dSeXZ[T ^V ZeP[XËRTaT _aPZbXb X b^RXP[c PaQTYST

?¬SPV^VTa eX[ XZZT PS\X]XbcaTaT 4UcTa WP]b \T]X]V Ta STa c^ cX]V \P] ZP] V­aT WeXb \P] XZZT Uza P]b­V]X]VTa ]^Z) 5^a STc U­abcT Ta \P] ]­Sc cX[ Pc Q[XeT eTS \TS Pc _aTbbT _^[XcXZTa]T U^a Pc bXZaT Pc STa Q[XeTa dSSP]]Tc cX[bca¬ZZT[XVc \P]VT ^V \zbZT ÌTaT bcTSTa X [P]STc <T] STc cPVTa Y^ caTTcWP[ec za U­a \P] Uza ]^VTc dSQhccT PU STc bz _z Z^ac bXVc \z ST Z^\\d]Ta STa WPa _a^Q[T\Tc b­aVT U^a Pc X]eXcTaT UPV[XVT ^aVP ]XbPcX^]Ta ^V dSSP]]T[bTbbcTSTa cX[ Tc \­ST We^a \P] WT[c zQT]c bcX[[Ta b_­aVb\z[Tc) 7ePS V­a eX U^a Pc bXZaT Pc eX WPa cX[bca¬ZZT[XVc \TS ZeP[XËRTaTST \TSPaQTYSTaT. 3Tc ZP] e¬aT \TS cX[ Pc bXZaT Pc ]hT X]XcXPcXeTa XZZT U­aTa cX[ T] Z^]ÌXZc \TS ST dSSP]]TST \TSPaQTYSTaT ^V STaTb UPVU^aT]X]V ^V STc ZP] QaX]VT ]hT XSTTa _z QP]T] b^\ \P] XZZT [XVT bT[e WPeST c¬]Zc _z bXVTa WP] 7eXb \P] Ta ]­Sc cX[ Pc P]b¬ccT _Tab^]P[T dST] ST] TZb_TacXbT \P] TUcTab_­aVTa \z \P] b­aVT U^a Pc ST Uza eXST] VT]]T\ ZdabTa ^V dSSP]]T[bT ½ ^V \zbZT [XVTUaT\ bcX[[T ST\ T] TVT]c[XV dSSP]]T[bT b^\ b^RXP[azSVXeTa X dSbXVc \T]Ta ;Pab DVVTaW­Y 7P] \X]STa STbdST] ^\ Pc STa Ta T] Vad]S

cX[ Pc \P] ^_aX]ST[XVc eP[VcT T] QTbcT\c dSSP]]T[bT UaT\ U^a T] P]ST] ^V Pc STc ZP] QTchST TZbcaP ^\Z^bc]X]VTa Pc P]b¬ccT T] _Tab^] dST] ST aTccT ZeP[XËZPcX^]Ta) 3T ÌTbcT _¬SPV^VTa [­QTa Y^ bZaXVT]ST e¬Z UaP P[c WePS STa WPa \TS TVT]c[XV bPVbQTWP]S[X]V ^V \h]SXVWTSb^_VPeTa Pc V­aT >V ZT]SbZPQ cX[ [^eVXe]X]V ^V Z^aaTZc PS\X]XbcaPcX^] Ta Y^ ]^VTc PU STc STa Ta dSbPc U^a ST] P[[Tabc¬aZTbcT Z^]ca^[ bz Pc P]b¬ccT \TSPaQTYSTaT dST] ST aTccT ZeP[XËZPcX^]Ta ZP] U­aT cX[ aXVcXV \P]VT P]\¬aZ]X] VTa UaP aTeXbX^]T] ^V STa\TS \TVTc \TaT TZbcaP PaQTYST T]S Z^\ \d]T] [XVT aTV]TST \TS edaSTaTa ;Pab DVVTaW­Y _^bc/[PabUaXXb SZ

B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

(


0A1493B;8E

ATSXVTaTc PU CX]P 9dd[ APb\dbbT] cYa/b^RXP[aSV SZ

¿4] Z^\\d]T \TS Sza[XVc PaQTYSb\X[Y­ Ta b^\ T] W¬b ^_TaPbP]VTa) <TSPaQTYSTaT] WPa STc bZXSc ^V _dQ[XZd\ Uza XZZT STc ST U^aeT]cTa À 0ETER &UNDER +OMMUNALDIREKT R !LLER D KOMMUNE

KL LAVER A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I +OMMUNERNES ,ANDSFORENING HAR UDARBEJ DET EN NY STRATEGI FOR ET GODT ARBEJDSMILJ I KOMMUNERNE /G MED AMBITI SE MkLS T NINGER PROCENT AF DE KOMMUNALT ANSATTE SKAL V RE MEGET ELLER OVERORDENTLIGT TILFREDSE MED JOBBET 6ED DEN SENESTE MkLING I VAR TILFREDSHEDEN PROCENT $ESUDEN ER DET ET MkL AT REDUCERE SYGEFRAV RET OG ANTALLET AF ARBEJDSSKADER %RIK &ABRIN FORMAND FOR +, OPFORDRER TIL AT ±KOMMUNERNE SKAL PRIORITERE ARBEJDET MED TRIVSEL ENDNU MERE END DET SKER I DAG² I FORORDET TIL STRATEGIEN $EN KAN DOWNLOADES Pk WWW KL DK ARBEJDSMILJOE STRATEGI (ER ER OGSk ANDRE INSPIRATIONSMATERIALER OG V RKT JER 5>C>) B20=?8G

mit NYE job ¿4] ]¬a Z^]cPZc \TS Q^aVTaT] Ta eXVcXV U^a \XV ^V STc WPa eX _z Bd]SW^[\À 9>7==H ?;>D6 "' oA =HC 9>1)

5aP $ ! P]bPc b^\ b^RXP[azSVXeTa eTS 1^RT]caTc _z Bd]SW^[\ X :­QT]WPe] T] & Q^U^a\ U^a WYT\[­bT \TS P]SaT _a^Q[T\Ta T]S WYT\[­bWTS :0AA84A45>A; 1)

DSSP]]Tc UaP ST] X]cTa]PcX^]P[T X]cTaZd[cdaT[[T [X]YT _z 3B7 X :­QT]WPe] X ! ' >_aX]ST[XV dS SP]]Tc b\TS \T] Zd]]T XZZT cz[T STc WzaST UhbXbZT PaQTYST ^V ËZ VT]]T\ aTeP[XSTaX]V \d[XV WTS U^a Pc dSSP]]T bXV cX[ b^RXP[azSVXeTa

DIT NYE JOB 7Pa Sd bZXUcTc PaQTYST U^a ]h[XV ^V WPa Sd ]^VTc Sd VTa]T eX[ U^ac¬[[T X ST] P][TS]X]V ½ \zbZT QPaT U^aSX Sd Ta V[PS U^a STc bz bT]S T] \PX[ cX[) aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

. 7ePS ËZ SXV cX[ Pc b­VT Y^QQTc _z Bd]SW^[\.

9TV ePa X _aPZcXZ X ;^]S^] We^a YTV PaQTYSTST \TS bc^U\XbQadVTaT ^V WYT\[­bT ^V YTV WPeST cXS[XVTaT PaQTYSTc UaXeX[[XVc \TS bc^U\XbQad VTaT WTaWYT\\T bz SP YTV bz bcX[[X]VT] b­VcT YTV ST] 9^QQTc _PbbTST V^Sc QzST X U^aW^[S cX[ STc STa X]cTaTbbTaTa \XV ^V STc YTV cXS[XVTaT WPeST QTbZ¬UcXVTc \XV \TS . 7e^aSP] bTa eXaZT[XVWTST] dS X SXc ]hT Y^Q.

05 18A68CC4 A A30<

. 7ePS Ta Tc V^Sc Y^Q U^a SXV.

3Tc Ta Tc Y^Q We^a YTV WPa \d[XVWTS U^a _Tab^][XV dSeXZ[X]V Tc V^Sc PaQTYSb\X[Y­ \TS V^ST Z^[[TVPTa 4] ]¬a Z^]cPZc \TS Q^aVTaT] Ta ^Vbz eXVcXV ^V STc WPa eX WTa BP\cXSXV bZP[ STa e¬aT T] _a^UTbbX^]T[ [TST[bT ^V \d[XVWTS U^a Pc dSeXZ[T bXV UPV[XVc 9TV eX[ U^a TZbT\_T[ VTa]T WPeT \d[XVWTS U^a ZdabTa X Zd[cdaU^abcz T[bT bz YTV ZP] eTS[XVTW^[ST \X]T Z^\_TcT] RTa UaP dSSP]]T[bT]

9TV Ud]VTaTa b^\ b_PaaX]Vb_Pac]Ta cX[ STc _¬SPV^VXbZT _Tab^]P[T Ta QX]ST[TS \T[[T\ . 7ePS [PeTa Sd ^\ $ za. 9TV Ta \TVTc V[PS U^a Pc e¬aT _z Bd]SW^[\ _Tab^]P[Tc ^V STc b^RXP[T bhbcT\ Xb¬a \TS U^Zdb _z PS\X]XbcaPcXeT ^_VPeTa 9TV WY¬[_Ta ^V WTa Ta ^Vbz dSeXZ[X]Vb\d[XVWTSTa STaU^a Ta YTV aTc bXZZTa _z Pc YTV bcPSXV Ta WTa ^V X WeTac U^[Z \TS Pc Q[XeT dSb[dbTc ]za ST bZP[ X TVT] UP[S PaQTYSTa YTV U^acbPc \TS WYT\[­bT^\az Q^[XV ^V b­aVTa U^a Pc ST Uza T] Q^[XVazSVXeTa STc 4eT]cdT[c eX[ YTV b­VT T] [TST[bTb\¬bbXV ^V WY¬[_Ta ST\ X STc WT[T cPVTc eXSTaT ^eTaQhV]X]V 9TV Zd]]T V^Sc c¬]ZcT \XV Pc Z^\\T cX[ Pc PaQTYST \TS _Tab^]P[T[TST[bT T] Pac ¿[TSTa _z Vd[eTcÀ We^a YTV Uza Tc Y^Q \TS [TST[bTbUd]ZcX^]Ta \T] bcPSXV WPa Z^]cPZcT] cX[ ST \T]]TbZTa STc WT[T WP]S[Ta ^\


0A1493B;8E

OVER 100 ARBEJDSSKADER OM ÅRET $ANSK 3OCIALRkDGIVERFORENINGS NYESTE ARBEJDSSKADESTATISTIK VISER AT SOCIALRkDGIVERE GENNEM DE SENESTE SEKS kR HAR ANMELDT I ALT ARBEJDSSKADESAGER ¯ ELLER OVER OM kRET $E ¾ESTE HAR STRESSRELATEREDE LIDELSER . STEN ALLE ANMELDELSER STAMMER FRA SOCIALRkDGIVERE I DET OFFENTLIGE /VER HALVDELEN ER FRA SOCIALRkDGIVERE Pk B RNE FAMILIEOMRkDET ELLER BESK FTIGELSESOMRkDET ) OG KOM EN TREDJEDEL AF ALLE ANMELDELSER FRA SOCIAL RkDGIVERE UNDER kR MED MINDRE END TI kRS ANCIENNITET S A G K Ø R E R PÅ 1 2 . Å R ) BLEV AF SAGERNE HENVIST TIL EN 3OCIALRkDGIVER -ARIANNE (ERTZ FORT LLER I &4& MAGASINET 2ESONANS OM SIN SAG MED ARBEJDSSKADEKONSULENT /G SAMME kR ARBEJDSSKADESYSTEMET DER K RER Pk kR HENTEDE $3 MIO KRONER I ARBEJDSSKADE ) BLEV -ARIANNE DENGANG SOCIALRkDGIVERSTUDERENDE OG HENDES FAMILIE F RSTE ERSTATNING TIL MEDLEMMERNE GANG TRUET Pk LIVET AF FAREN TIL EN DRENG HUN VILLE TVANGSFJERNE $ENGANG ½K HUN TILDELT 6OLDS OG TRUSSELSOMRkDET B R FORTSAT ERSTATNING FOR VARIGT MmN Pk PROCENT 3IDEN HAR HUN I TO ANDRE JOBS OPLEVET D DSTRUS V RE ET S RLIGT OPM RKSOMHEDSFELT 3AGER LER OG HAR MkTTET FORLADE ARBEJDSMARKEDET ) DAG ER -ARIANNE F RTIDSPENSIONIST FAMILIEN NE SKAL ANMELDES ¯ IKKE KUN TIL !RBEJDSTIL ER DYBT FORG LDET HUSET TIL SALG OG BkDE -ARIANNES B RN OG MAND ER FYSISK OG PSYKISK SYNET OG !RBEJDSSKADESTYRELSEN MEN OGSk M RKET AF FORL BET !RBEJDSSKADESTYRELSEN HAR SIDEN ¾ERE GANGE AFVIST AT GENOP TIL POLITIET FORDI LOVGIVNINGEN Pk OMRkDET TAGE -ARIANNES SAG OM ERSTATNING FOR TAB AF ERHVERVSEVNE TRODS ANMODNINGER OG PkBUD GIVER GODE MULIGHEDER FOR ERSTATNING TIL FRA BkDE $3 OG ,ANDSRETTEN /M SAGEN SKAL GENOPTAGES AFG RES I ( JESTERET I OKTOBER OFRENE SIGER $3´ ARBEJDSMILJ KONSULENT (VIS ( JESTERET ER ENIG MED ,ANDSRETTEN I AT ARBEJDSSKADESAGEN SKAL GENOPTAGES %LISABETH (UUS 0EDERSEN STARTER SAGSBEHANDLINGEN $ERMED KAN DER Gk YDERLIGERE HALVANDET TIL TO kR F R -ARIANNE $ERUDOVER HOLDER $3 SIT FOKUS Pk BkDE (ERTZ´ ERSTATNING KAN BLIVE UDREGNET OPLYSER HENDES ADVOKAT DE UNGE SOCIALRkDGIVERE SAMT MEDLEM +ILDE &4& MAGASINET 2ESONANS , S DET Pk HTTP WWW FTF DK MAGASINET RESONAN MERNE ANSAT Pk B RNE FAMILIEOMRkDET OG I JOBCENTRENE

HVILKEN STRE SS-TYPE ER DU? (VAD FkR DIG OP I DET R DE FELT NkR DU SIDDER MED EN OPGAVE %R DET DEADLINE &ORDI DU IKKE FORSTkR HVAD OPGAVEN GkR UD Pk %LLER FORDI DU KUN KAN OVERSKUE mN TING AD GANGEN $ET SVENSKE MAGASIN #HEF HAR LAVET EN LISTE OVER SEKS STRESS TYPER OG GIVER BUD Pk HVAD LEDEREN Pk ARBEJDSPLAD SEN KAN G RE VED DET $E SEKS TYPER ER

DEADLINE-STRE SSEREN $EADLINE STRESSEREN *EG FATTER INGENTING $EN BEDREVIDENDE bN TING AD GANGEN (URTIGT OG FORKERT *EG KAN IKKE 3E OM DU KAN GENKENDE DIN TYPE Pk WWW ARBEJDSMILJOVIDEN DK UNDER -AGASINET !RBEJDSMILJ

(AR SV RT VED AT PLANL GGE ER UFORBEDERLIG TIDSOPTIMIST MEN FkR KOLDSVED NkR DEADLINE N RMER SIG 4IER STILLE OG LADER SOM OM ALT ER UNDER KONTROL HELT INDTIL SIDSTE JEBLIK HVOR ALTING BRASER SAMMEN ¯ GERNE LEDSAGET AF TkRER OG VREDE , SNING *OBBET SKAL STRUKTURERES HELT FRA BEGYNDELSEN MED MANGE KORTE DEADLINES OG DELMkL & LG OP TJEK OG ¯ FREM FOR ALT ¯ ST T VED HELE TIDEN AT H RE TIL HVORDAN DET GkR +ILDE -AGASINET !RBEJDSMILJ OG CHEF SE

5>C>) B20=?8G

B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '


<dbWP\_fP ^V WT]STb $ Q­a] [XVT TUcTa X]cTaeXTfTc \TS ST] SP]bZT ST[TVPcX^]

! B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '


:E>C4 5;H6C=8=64

IKKE ALLE KOMMER GENNEM NÅLEØJET 05 18A68CC4 A A30< 5>C>) 9 A= BC94A=4:;0A <0H30H ?A4BB

3T Ta Q[P]Sc ' ÌhVc]X]VT X IP\QXP b^\ Ta dSeP[Vc PU 5= cX[ \zbZT Pc Q[XeT VT]Q^bPc X 3P]\PaZ ^V ]d WzQTa _z Tc [Xe dST] e^[Sc¬Vc bd[c ^V ]­S <T] XZZT P[[T Q[XeTa V^SZT]Sc ^V STc eTS ST 5^a ST] SP]bZT ST[TVPcX^] b^\ c¬[[Ta c^ b^RXP[azSVXeTaT WP]S[Ta STc ^\ Pc edaSTaT ^\ ST ^_Uh[STa ZaPeT]T cX[ Pbh[ ^V X]cTVaPcX^] 5^a ÌhVc]X]VT]T ZP] STc \TVTc eT[ WP]S[T ^\ [Xe T[[Ta S­S

B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

"


:E>C4 5;H6C=8=64

:E>C45;H6C=8=64 8 30=<0A: 3P]\PaZ VT]Q^b¬ccTa X bP\PaQTYST \TS 5=b 5[hVc]X]VTW­Y Z^\\XbbPaXPc D=72A WeTac za RXaZP $ bzZP[ScT Ze^cT ÌhVc]X]VT STa WPa QTW^e U^a Pbh[ ^V QTbZhccT[bT 3T Z^\\Ta U^acaX]beXb UaP 0bXT] ^V 0UaXZP ^V dSe¬[VTb PU D=72A We^a TUcTa ST bZP[ V^SZT]STb PU DS[¬]SX]VTbTaeXRT X 3P]\PaZ 7eT\ STa Uza ^_W^[S X 3P]\PaZ Q[XeTa PUVY^ac _z Ze^cTaTYbTa b^\ VT]]T\U­aTb PU DS[¬]SX]VTbTaeXRT bP\\T] \TS 3P]bZ 5[hVc]X]VTWY¬[_ ^V TeT]cdT[c T] Z^\\d]P[ aT_a¬bT]cP]c ?z T] Ze^cTaTYbT cX[ IP\QXP X Yd]X bZd[[T T] ST[TVPcX^] \TS Q[P]Sc P]STc c^ b^RXP[azSVXeTaT UaP WT]W^[SbeXb :P[d]SQ^aV :^\\d]T ^V 3P]bZ 5[hVc]X]VTWY¬[_ dSe¬[VT $ ÌhVc]X] VT B^RXP[azSVXeTaT] eP[VcT _z ST] QPVVad]S Pc U­[VT \TS U^a Pc Uz X]SQ[XZ X We^aSP] dSe¬[VT[bT] U^aTVza

50:C0 >< I0<180 8]SQhVVTaT) \X[[X^] 6T]]T\b]Xc[XV [TeTP[STa) "& za 0]P[UPQTcTa X QTU^[Z]X]VT] ^eTa # za) !! _a^RT]c Z^]^\X) 4a Q[P]Sc eTaST]b UPccXVbcT [P]ST <TaT T]S & _a^RT]c PU QTU^[Z]X]VT] [TeTa XU­[VT ETaST]bQP]ZT]b ]­V[TcP[ d]STa UPccXVS^\bVa¬]bT] :X[ST) FXZX_TSXP

# B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '


2T]cTaUd[S\¬VcXV ;Pab :a^VW 9T]bT] X]ca^SdRTaTa ST] SP]bZT ST[TVPcX^] U^a Tc W^[S ÌhVc]X]VT ^V U^aZ[PaTa We^aSP] _a^RTSdaT] \TS dSe¬[VT[bT] U^aTVza

3T bXSSTa bXST ^\ bXST _z dScYT]cT _[PbcXRbc^[T X Va¬bbTc U^aP] ST] Vaz QPaPZ ^V eT]cTa _z Pc Q[XeT ZP[Sc X]S <¬]S ^V ZeX]STa ^V Q­a] \TS P[ e^a[XVT P]bXVcTa STa WPa cPVTc STaTb Ë]TbcT c­Y _z U^a Pc V­aT bXV V^Sc >V STa Ta \TVTc _z b_X[ 3T "' STa Ta QTSc ^\ Pc \­ST ^_ X D=72Ab W^eTSZePacTa X ;dbPZP X IP\QXP ST]]T cXabSPV \^aVT] Ta Q[P]Sc ST PUaXZP]bZT ÌhVc]X]VT b^\ \zbZT Uza cX[QdSSTc ^\ Pc Q[XeT VT]Q^bPc X 3P]\PaZ ^V STa\TS \d[XVWTST] U^a Pc QTVh]ST Tc ]hc [Xe 8 P[c ' ÌhVc]X]VT eX[ X SPVT]T STa Z^\\Ta Q[XeT X]cTaeXTfTc PU T] SP]bZ ST[TVPcX^] <T] Zd] ^\ZaX]V $ ZP] aTV]T \TS Pc b[X__T VT]]T\ ]z[T­YTc ^V STc eTS ST >V ST eTS ^Vbz Pc VT]Q^b¬c]X]V Ta bz V^Sc b^\ STaTb T]TbcT RWP]RT U^a Pc QTe¬VT bXV e¬Z UaP ÌhVc]X]VT[TY aT]Tb UahVc bd[c ^V ]­S

bcT ÌhVc]X]VT[TYaT :P[P \TS ^\ZaX]V !$ P]SaT ÌhVc]X]VT 9TV eX[ e¬aT [hZZT[XV WeXb YTV Uza \d[XVWTS U^a Pc Z^\\T cX[ 3P] \PaZ <X]T Q­a] Ta ]¬bcT] P[cXS bhVT ^V YTV WPa T] e^[Sb^\ T_X[T_bX b^\ YTV XZZT ZP] Uz \TSXRX] U^a WTa ^V STc QTchSTa Pc YTV XZZT ZP] cPVT \XV ^aST]c[XVc PU \X]T Q­a] 9TV ZP] WPeT ^_ cX[ ÌTaT P]UP[S WeTa SPV ^V c^ VP]VT Ta YTV UP[STc ^\ X ST] zQ]T X[S \T]b YTV WPa [PeTc \PS bz WT[T \X] ahV ^V T]T Pa\ Ta ­ST[PVc PU QaP]Sbza >V bz Ta STc UPa[XVc Pc e¬aT T]T ZeX]ST WTa 9TV WPa ÌTaT VP]VT e¬aTc dST U^a Pc STa Ta ca¬]Vc \¬]S X]S cX[ \XV ^\ ]PccT] ^V WPa e^[ScPVTc \XV ^V X]VT] Ta Z^\\Tc U^a Pc WY¬[_T U^ac¬[[Ta <dbWP\_fP \T]b Q­a]T]T W¬]VTa ^\ WT]ST \TS Q[P]ZT ­Y]T ^V bTa dS b^\ ^\ Pc ]^VTc eP]S T[[Ta [XSc \PS eX[[T V­aT d]STae¬aZTa

;hZZT] Pc Z^\\T cX[ 3P]\PaZ

4] [P]V _a^RTb

4] PU ST\ Ta ST] !' zaXVT <dbWP\_fP STa Ta WTa \TS bX]T UT\ Q­a] 3T] ¬[SbcT Ta T] aP]V[Tc SaT]V _z ]X za ST] \X]SbcT XZZT bc­aaT T]S Pc WP] bcPSXV W¬]VTa X Tc c­aZ[¬ST ^\ bX] \^ab ahV <dbWP\_fP ÌhVcTST UaP ZaXVT] X 2^]V^ \TS bX] \P]S ^V c^ Q­a] X ! >_a­abb^[SPcTa ePa ca¬]Vc X]S X WT]STb [P]SbQh ^V Sa¬QcT ZXS]P__TST ^V e^[Sc^V U^[Z We^a ST Z^\ UaT\ 3T] ­eaXVT UP\X[XT Q[Te b_aTSc U^a P[[T eX]ST ^V We^a ST Ta X SPV T[[Ta ^\ ST Ta X [XeT eTS Wd] XZZT BXST] WPa Wd] UzTc caT Q­a] \TaT \T] \P]ST] WPa U^a[PSc WT]ST ^V X SPV Q^a Wd] P[T]T ^V _z bheT]ST za X T] PU IP\QXPb bc­a

>\ <dbWP\_fP Ta T] PU ST WT[SXVT STa Z^\\Ta \TS cX[ 3P]\PaZ eTS Wd] XZZT U­a ^\ V^Sc c^ \z]TSTa 5­abc ]za ST[TVPcX^]T]b X]SbcX[[X]VTa Ta Q[TeTc T]ST[XVc QTWP]S[Tc X DS[¬]SX]VTbTaeXRT Uza ÌhVc]X]VT]T Pc eXST ^\ ST Ta Q[P]Sc ST dSeP[VcT U^aZ[PaTa ;Pab :a^VW 9T]bT] 7P] Ta RT]cTaUd[S\¬VcXV X DS[¬]SX]VTbTaeXRT ^V [TSTa ST] SP]bZT dSe¬[VT[ bTbST[TVPcX^] b^\ QTbcza PU c^ _Tab^]Ta UaP DS[¬]SX]VTbTaeXRT c^ UaP 3P]bZ 5[hVc]X]VTWY¬[_ ^V T] Z^\\d]P[ b^RXP[azSVXeTa 3Tc Ta T] [P]V _a^RTb 5­abc Ta ST TUcTa \P]VT X]cTaeXTfb ^V d]STa b­VT[bTa PU STaTb QPVVad]S Q[TeTc dSeP[Vc PU D=72A b^\ TV]TST cX[ B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

$


:E>C4 5;H6C=8=64

4c d]Vc _Pa bcdSTaTa \PcTaXP[T ^\ 3P]\PaZ U^a Pc e¬aT U^aQTaTSc cX[ X]cTaeXTfTc \TS ST] SP]bZT ST[TVPcX^]

'

BCA0<=8=6 05 ;>E4= BcaP\]X]VT] PU DS[¬]SX]VT[^eT] X ! $ QTc­S Q[ P Pc ' b^\ ^\WP]S[Ta Ze^cTÌhVc]X]VT]T Q[Te dSeXSTc UaP T] T]ZT[c b¬c]X]V cX[ X P[c bTZb _d]ZcTa 7Ta Ta STc _d]Zc # b^\ ad\\Ta ST ]hT X]cTVaPcX^]bZaPe DS[¬]SX]VT[^eT] U­a ! $) ' 4UcTa P]b­V]X]V VXeTb STa ^_W^[SbcX[[PST[bT cX[ dS[¬]SX]VT STa Z^\\Ta WTacX[ b^\ [TS X T] PUcP[T \TS 3T 5^aT]TST =PcX^]Tab 7­YZ^\\Xbb¬a U^a 5[hVc]X]VT T[[Ta [XV]T]ST X]cTa]PcX^]P[ PUcP[T DS[¬]SX]VT[^eT] TUcTa ! $) ' 4UcTa P]b­V]X]V VXeTb STa ^_W^[SbcX[[PST[bT cX[ dS[¬]SX]VT STa Z^\\Ta WTacX[ b^\ [TS X T] PUcP[T \TS 3T 5^aT]TST =PcX^]Tab 7­YZ^\\Xbb¬a U^a 5[hVc]X]VT T[[Ta [XV]T]ST X]cTa]PcX^]P[ PUcP[T ^V b^\ Ta ^\UPccTc PU ÌhVc]X]VTZ^]eT]cX^]T] PU !' Yd[X ($ YU & bcZ BcZ # ETS dSe¬[VT[bT] PU dS[¬]SX]VT STa \TSST[Tb ^_W^[SbcX[[PST[bT TUcTa bcZ " bZP[ STa \TS\X]SaT b¬a[XVT Vad]ST cP[Ta STaX\^S [¬VVTb e¬Vc _z dS[¬] SX]VT]Tb \d[XVWTS U^a Pc b[z a^S X 3P]\PaZ ^V Uz V[¬ST PU ^_W^[SbcX[[PST[bT] WTad]STa STaTb b_a^V[XVT U^adSb¬c]X]VTa dSSP]]T[bTbU^aW^[S PaQTYSbTaUPaX]V UP\X[XTU^aW^[S ]Tce¬aZ P[STa ^V \^cXePcX^]

% B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

Pc Q[XeT VT]Q^bPc X 3P]\PaZ >V ]d bZP[ eX cP[T \TS ST\ U^a Pc Ë]ST dS PU ^\ ST ^Vbz ^_Uh[STa ST ZaPe eX bcX[[Ta X 3P]\PaZ EX cP[Ta \TS P[[T VT]]T\Vza STaTb bPV ^V PUbcT\\Ta ^Vbz ^\ ST ^_[hb]X]VTa eX WPa UaP D=72A _PbbTa X U^aW^[S cX[ WeTa T]ZT[c ^V _z ST] QPVVad]S [PeTa eX X]SbcX[[X]VTa cX[ WeT\ STa ZP] Uz cX[QdSc VT]Q^b¬c]X]V bXVTa ;Pab :a^VW 9T]bT] b^\ S^V _z_TVTa Pc STc Ta DS[¬]SX]VTbTaeXRT STa QTb[dccTa X bXSbcT T]ST) 3Tc Ta ^b b^\ DS[¬]SX]VTbTaeXRT STa P[T]T ca¬UUTa ST T]ST[XVT PUV­aT[bTa ^\ WeT\ STa Q[XeTa cX[QdSc VT]Q^b¬c]X]V ^V STc bZTa U­abc TUcTa eX Ta cX[QPVT X 3P]\PaZ XVT]

7P]S[Ta ^\ [Xe T[[Ta S­S 8 (&( Z^\ ST U­abcT Ze^cTÌhVc]X]VT cX[ 3P]\PaZ ^V bXST] ('( WPa 3P]\PaZ \^ScPVTc $ WeTac za <T] ZaXcTaXTa]T U^a We^aSP] \P] e¬[VTa ÌhVc]X]VT Ta Q[TeTc bcaP\\Tc X cPZc \TS Pc ÌhVc]X]VT_^[XcXZ ZT] WTaWYT\\T Ta Q[TeTc bcaP\\Tc bT Q^Zb \TS ' 8 ! $ Q[Te STa bz[TSTb X]SU­YTc ]^V[T X]cTVaPcX^]bZaPe ^Vbz ZP[STc ST bd__[TaT]ST dSe¬[VT[bTbZaXcTaXTa b^\ Vza dS _z Pc Ze^cTÌhVc ]X]VT]T bZP[ edaSTaTb _z Q[P]Sc P]STc dSSP]]T[bT PaQTYSbTaUPaX]V b_a^V[XVT U^adSb¬c]X]VTa UP\X[XT ]Tce¬aZ ^V WP]S[TZaPUc 0[c bP\ \T] U^a Pc bXZaT Pc ST ÌhVc]X]VT STa Q[XeTa eP[Vc dS X W­YTaT VaPS T]S cXS[XVTaT Ta bz aTbb^daRTbc¬aZT Pc ST ZP] Ë]ST bXV cX[ aTccT ^V Q[XeT bT[eU^ab­aVT]ST ^V PZcXeT Q^aVTaT X 3P]\PaZ >V ST ]hT ZaXcTaXTa QTchSTa Pc STa X SPV Ta ÌTaT S­aT STa bZP[ U^aRT aTb PU ST] T]ZT[cT ÌhVc]X]V U^a Pc Q[XeT V^SZT]Sc U^aZ[PaTa Z^]bd[T]c 1T]cT 1^]STQYTaV UaP 3P]bZ 5[hVc]X]VTWY¬[_ 7e^a eX cXS[XVTaT Zd] WPeST Pbh[ ^V QTbZhccT[bTbZaXcTaXTc STa bZd[[T e¬aT ^_Uh[Sc bz Ta STa ]d ^Vbz ST bd__[TaT]ST ZaPe b^\ Vza dS _z Pc edaSTaT ÌhVc]X]VT]b X]cTVaPcX^]b_^cT]cXP[T ^V b^\ Q[P]Sc P]STc QTchSTa Pc STc c¬[[Ta ]TVPcXec WeXb \P] Ta T][XV dST] ]Tce¬aZ P]P[UP QTc _bhZXbZ bhV T[[Ta caPd\PcXbTaTc <T] STc QhVVTa _z Tc bZ­] ^V STa ZP] UaPeXVTb WeXb U^a TZbT\_T[ T] P]P[UPQTc Ta T] ST[ PU T] T[[Tab aTbb^daRTbc¬aZ UP\X[XT Bz X bXSbcT T]ST Ta STc T] bP\[Tc edaSTaX]V STa PUV­a ^\ T] _Tab^] ZP] Q[XeT V^S ZT]Sc cX[ VT]Q^b¬c]X]V U^aZ[PaTa 1T]cT 1^]STQYTaV b^\ WPa e¬aTc \TS _z dSe¬[VT[bTbaTYbTa ÌTaT VP]VT cXS[XVTaT ^V b[Tc XZZT Ta X ceXe[ ^\ We^a \TVTc STa Ta X b_X[ U^a SXbbT \T]]TbZTa


:E>C4 5;H6C=8=64

4] ST[ PU ST WTa ÌhVc]X]VT ^_[TeTa Pc STc WP]S[Ta ^\ [Xe T[[Ta S­S 0c Q[XeT eP[Vc b^\ Ze^cTÌhVc]X]V QTchSTa Pc STaTb ZP\_ U^a bXV bT[e ^V STaTb Q­a] \zbZT Ta c¬c _z Pc [hZZTb 3T Ta cXc ST T]TbcT ^eTa[T eT]ST 3Tc Ta [hZZTSTb ST\ Pc ÌhVcT ^UcT \P]VT Wd]SaTST ZX[^\TcTa VT]]T\ STaTb ZaXVbW¬aVTST [P]S Pc ]z cX[ Tc P]STc [P]S Ë]ST UaT\ cX[ T] ÌhVc]X]VT[TYa Pc ^eTa[TeT e^[Sc¬Vc UPccXVS^\ ^V ^eTaVaTQ ^Vbz STa ^V ]d bcza ST bz U^aP] Pc STc \zbZT T]ST[XV [hZZTSTb ST\ Pc ^_]z bXZZTaWTS bXVTa Wd]

EP]c cX[ Pc eT]cT :[^ZZT] Ta WP[e c^ ^\ TUcTa\XSSPVT] ^V <dbWP\_fP bXSSTa bcPSXV U^aP] ST] Vaz QPaPZ 7T]STb \T[[T\bcT b­] T] [X[[T ch]S SaT]V WeXb ]¬bT [­QTa X |c e¬Z WPa QTV¬a[XVc bdVTc ST b­aVT[XVT aTbcTa dS PU T] ÌPbZT \X]TaP[eP]S b^\ T] PU SP]bZTa]T WPa V[T\c _z Va¬bbTc <dbWP\_fP WPa e¬aTc X]ST ^V cP[T \TS ST] SP]bZT ST[TVPcX^] X \TaT T]S c^ cX\Ta ^V ]d eT]cTa Wd] _z Pc P[[T ST P]SaT Q[XeTa U¬aSXVT bz ST bP\\T] ZP] bcPacT cdaT] cX[QPVT cX[ ÌhVc]X]VT[TYaT] >V eT]cT Ta Wd] eP]c cX[ 3Tc Ta ]d ]¬bcT] c^ za bXST] Wd] U­abcT VP]V W­acT Pc Wd] WPeST T] \d[XVWTS U^a Pc Q[XeT dSeP[Vc cX[ Tc [Xe Tc P]STc bcTS 8 ! % Z^\ STa U^[Z UaP D=72A cX[ \Xc Wdb ^V STa W­acT YTV U^a U­abcT VP]V Pc YTV WPeST T] \d[XVWTS U^a Pc Q[XeT VT]Q^bPc BXST] WPa YTV e¬aTc cX[ \P]VT X]cTaeXTfb ^V WzQTc \TVTc 3Tc eX[ Y^ QTchST Pc YTV Z^\\Ta Tc bcTS WT] We^a YTV XZZT bZP[ e¬aT bz QP]VT U^a We^aSP] STc bZP[ Vz \X]T Q­a] 7e^a ST Uza \PS WeTa SPV >V We^a YTV ZP] Uz QTWP]S[X]V 9TV WPa \P]VT Sa­\\T \T] STc eXVcXVbcT Ta Pc YTV Uza QT WP]S[X]V ^V Q[XeTa aPbZ U^a bz eX[ YTV Zd]]T PaQTYST ^V bcPacT Tc aXVcXVc [Xe U^ac¬[[Ta Wd] 0U ST V^Sc ( ÌhVc]X]VT STa Q^a X IP\QXPb ÌhVc]X]VT[TYaT T[[Ta b^\ X[[TVP[T Q^aVTaT X QhTa]T Q[XeTa Zd] \T[[T\ # ^V #$ ÌhVc]X]VT VT]Q^bPc PU D=72A WeTac za ATbcT] Ta WT]eXbc cX[ Pc [TeT STaTb [Xe X ÌhVc]X]VT[TYaT \TS \X]SaT ST Uza \d[XVWTS U^a Pc eT]ST cX[QPVT cX[ STaTb [P]S T[[Ta WPa T] [¬]VTaTePaT]ST dSSP]]T[bT b^\ V­a Pc ST ZP] Q[XeT VT]Q^bPc ^V Uz PaQTYSbcX[[PST[bT X IP\QXP

50:C0 >< I0<180B 5;H6C=8=64) 8 IP\QXP [TeTa STa X SPV ( ÌhVc]X]VT %& PU ST\ Q^a X ÌhVc ]X]VT[TYaT \T]b aTbcT] [TeTa X QhTa]T 3T Z^\\Ta UaP 0]V^[P 1dad]SX AfP]SP B^\P[XP DVP]SP ^V IX\ QPQfT \T] [P]Vc ST ÌTbcT UaP 3T] 3T\^ZaPcXbZT AT_dQ[XZ 2^]V^ 2^]V^ T] cXS[XVTaT QT[VXbZ Z^[^]X b^\ X zaTeXb WPa e¬aTc _[PVTc PU Q^aVTaZaXV ^V Z^]ÌXZcTa Da^T] WPa bXST] ((& Z^bcTc " $ \X[[X^]Ta \T]]TbZTa [XeTc ^V \P]VT Wd]SaTST cdbX]ST Ta Q[TeTc U^aSaTeTc # #$ ÌhVc]X]VT UaP IP\QXP Uza WeTac za \d[XVWTST] U^a Pc Q[XeT VT]Q^bPc X Tc P]STc [P]S

50:C0 >< :E>C45;H6C=8=64 3P]\PaZ WPa bXST] (&( VXeTc ^_W^[SbcX[[PST[bT cX[ ÌhVc]X]VT STa X bP\PaQTYST \TS D=72A Q[XeTa VT]Q^bPc X 3P]\PaZ >aS]X]VT] ^\UPccTa ]^V[T PU eTaST]b \Tbc dSbPccT ÌhVc]X]VT <T]]TbZTa b^\ Ta U^aSaTeTc UaP STaTb WYT\ _z Vad]S PU ZaXVT ZPcPbca^UTa ^V QadcP[T aTVX\Ta b^\ WPa cPVTc ^_W^[S X ]¬a^\azSTa]T ^V b^\ edaSTaTb XZZT Pc Zd]]T eT]ST cX[QPVT cX[ STaTb WYT\[P]S T[[Ta U^aQ[XeT X STc PZcdT[[T ^_W^[Sb[P]S 0]cP[ [Tc PU SXbbT ÌhVc]X]VT ^Vbz ZP[STc Ze^cTÌhVc]X]VT UPbcb¬ccTb za[XVc X Ë]P]b[^eT] BXST] ('( WPa ST] za[XVT Ze^cT dSVY^ac $ VT]Q^b¬c ]X]Vb_[PSbTa >_W^[SbcX[[PST[bT VXeTb TUcTa dS[¬]SX]VT[^eT]b ' ^V PUV­aT[bT] ca¬UUTb PU DS[¬]SX]VTbTaeXRT =^V[T PU ST ÌhVc]X]VT STa cXS[XVTaT Ta Q[TeTc VT]Q^bPc WTa X [P]STc WPa WPUc b¬aST[Tb eP]bZT[XVc eTS Pc Ë]ST bXV cX[ aTccT ^V Q[XeT bT[eU^ab­aVT]ST PZcXeT Q^aVTaT X STc SP]bZT bP\Ud]S 3Tc U­acT cX[ T] ¬]SaX]V PU DS[¬]SX]VT[^eT] X ! $ We^a aTVTaX]VT] \TS ]^V[T ]hT bZ¬a_TST X]cTVaPcX^]bZaPe eX[ U^ab­VT Pc bXZaT Pc ST Ze^cTÌhVc]X]VT ZP] Ë]ST bXV cX[ aTccT ^V Q[XeT bT[eU^ab­a VT]ST PZcXeT Q^aVTaT X STc SP]bZT bP\Ud]S

B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

&


:E>C4 5;H6C=8=64

' B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! '


KOMMER DE GENNEM NÅLEØJET?

5[hVc]X]VT X IP\QXP STa P[[T Ta Q[P]Sc ST dSeP[VcT b^\ \zbZT Z^\\Ta cX[ 3P]\PaZ

B>280;Ao368E4A4= ' 8 ! '

(


:E>C4 5;H6C=8=64

NU HAR JEG MÆRKET DET

B^RXP[azSVXeTa CX]P 1P[bXV

B^RXP[azSVXeTa CX]P 1P[bXV UaP :P[d]SQ^aV :^\\d]T ePa \TS X IP\QXP U^a Pc X]cTaeXTfT Ze^cTÌhVc]X]VT STa WPa T] RWP]RT U^a Pc Z^\\T cX[ 3P]\PaZ 3Tc WPa VXeTc \XV T] WT[c P]ST] U^abczT[bT U^a WePS ST \T] ]TbZTa WPa e¬aTc XVT]]T\ ^V We^a bc¬aZT ST Ta >V [P]Vc QTSaT U^adSb¬c]X]VTa U^a Pc PaQTYST \TS ÌhVc ]X]VT WYT\\T bXVTa Wd] 05 18A68CC4 A A30< 5>C>) 9 A= BC94A=4:;0A <0H30H ?A4BB

=oA :E>C45;H6C=8=64 :><<4A C8; 30=<0A: 3T V^SZT]ScT ÌhVc]X]VT Z^\\Ta _z T] dVTb Zdabdb X SP]bZ Zd[cda ^V [TeTeXb X]ST] ST cPVTa cX[ 3P]\PaZ 5[hVc]X]VT]T Q[XeTa _z U^aWz]S U^aST[c X Z^\\d]Ta [P]STc ^eTa =za ÌhVc]X]VT]T Z^\\Ta cX[ 3P]\PaZ Ta STaTb Pbh[bcPcdb X ^aST] ^V STaU^a TcPQ [TaTb ST \TS STc bP\\T X TVT] Q^[XV :e^cTÌhVc]X]VT Ta b^\ P]SaT dS[¬] SX]VT STa Z^\\Ta cX[ 3P]\PaZ ^\UPccTc PU Tc X]ca^SdZcX^]b_a^VaP\ X ^_ cX[ caT za \TS SP]bZdSSP]]T[bT X "& cX\Ta ^\ dVT] 8 bP\\T _TaX^ST \^ScPVTa ST X]ca^SdZcX^]bhST[bT UaP bcPcT] 4] Ze^cTÌhVc]X]V Uza X U­abcT ^\VP]V ^_W^[SbcX[[PST[bT U^a % \z]TSTa >_ W^[SbcX[[PST[bT] ZP] U^a[¬]VTb X ^_ cX[ & za 7TaTUcTa WPa ÌhVc]X]VT] \d[XVWTS U^a Pc b­VT _Ta\P]T]c ^_W^[SbcX[[PST[bT

0c ^_[TeT STc WTa X eXaZT[XVWTST] Pc bT ÌhVc ]X]VT[TYaT bT d]STaTa]¬aT]ST Q­a] \TS ­Y]T STa Ta c^\\T PU bd[c ^V UahVc Pc bT We^aSP] STc T]TbcT P[cX]V WP]S[Ta ^\ Ta Pc ^eTa[TeT 3Tc Ta ]^VTc YTV cXS[XVTaT WPa [¬bc ^\ \T] ]d WPa YTV \¬aZTc STc >V STc WPa VXeTc \XV T] ShQ U^abczT[bT U^a ÌhVc]X]VT]Tb bXcdPcX^] ^V T] bc^a aTb_TZc U^a ST WTa \T]]TbZTa ½ Pc ST ^eTaW^eTSTc WPa ^eTa[TeTc BzSP] [hSTa aTPZcX^]T] UaP b^RXP[azSVXeTa CX]P 1P[bXV STa Ta UPV[XV [TSTa U^a Q[P]Sc P]STc ÌhVc]X]VT^\azSTc X :P[d]SQ^aV :^\ \d]T ^V T] PU ST UT\ SP]bZTaT STa ePa \TS X IP\QXP X Yd]X U^a Pc dSe¬[VT $ Ze^cTÌhVc ]X]VT cX[ 3P]\PaZ 0c CX]P 1P[bXV ^eTaW^eTSTc ePa \TS _z cdaT] bZh[ScTb Pc \P] X :P[d]SQ^aV :^\\d]T aTP VTaTST _z ST] U^aTb_­aVbT[ P[[T Z^\\d]Ta WPa UzTc UaP DS[¬]SX]VTbTaeXRT ^\ Pc ST[cPVT ½ Tc cX[QdS b^\ Ud[VcT \TS ST ]hT X]cTVaPcX ^]baTV[Ta UaP ! $ >V CX]P 1P[bXV Ta V[PS U^a Pc Wd] ËZ \d[XVWTST] 8]cTaTbbT] WPa X]ScX[ ]d XZZT e¬aTc bz bc^a UaP Z^\\d]Ta]T 3TaU^a ËZ YTV cX[QdSSTc ^V STc Ta YTV dca^[XV V[PS U^a >Vbz U^aSX STa UaT\ ^eTa ]^Z eX[ e¬aT ÌTaT ^\ QdSSTc U^aSX Z^\ \d]Ta]T Ta Q[TeTc \TaT ^_\¬aZb^\\T _z ST] UPV[XVT dSU^aSaX]V STa [XVVTa X Pc ST[cPVT bXVTa Wd]

5XZ aTbb^daRTa]T UaT\ >V dSU^aSaX]VTa ePa STa \P]VT PU QzST UPV[XVT ^V \T]]TbZT[XVT U^ac¬[[Ta CX]P 1P[bXV 7d] c^V PU bcTS \TS ST] ^_VPeT Pc Wd] bP\\T] ! B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

\TS c^ _Tab^]Ta UaP 3P]bZ 5[hVc]X]VTWY¬[_ bZd[[T QXbcz DS[¬]SX]VTbTaeXRT \TS Pc PUS¬ZZT ÌhVc]X]VT]Tb aTbb^daRTa X U^aW^[S cX[ ST ]hT X]cTVaPcX^]bZaPe STa bXVTa Pc U^[Z bZP[ e¬aT \^cXeTaTST ^V WP]S[TZaPUcXVT bz ST WPa RWP]RT] U^a Pc bZPQT bXV T] cX[e¬aT[bT b^\ bT[eU^ab­aVT]ST X 3P]\PaZ 8 ^ccT SPVT X ca¬Z cP[cT ST UaP cXS[XV \^aVT] cX[ \­aZTc U^a [¬]Vbc WPeST b¬]ZTc bXV \TS ' ÌhVc]X]VT STaTb Q­a] ^V TeT]cdT[[T _za­aT]ST >V ]Tc^_ STc \TS Pc b_­aVT X]S cX[ U^[Z ^V Uz ST\ cX[ Pc b¬ccT ^aS _z STaTb aTbb^daRTa Ta ]^VTc PU STc CX]P 1P[bXV bT[e \T]Ta Wd] Zd]]T QXSaPVT \TS 3Tc YTV WPa TaUPaX]V \TS b^\ b^RXP[azSVXeTa Ta Pc PaQTYST bhbcT\PcXbZ Pc Ë]ST UaT\ cX[ aTbb^daRTa \T] ^Vbz Pc bZPQT T] Z^]cPZc \TS U^[Z STa V­a Pc aTbb^daRTa]T Z^\\Ta UaT\ Q[XeTa bh][XVT 3Tc bXSbcT ePa b¬a[XV eXVcXVc WTa We^a cXST] ePa Z]P_ We^a U^abZT[[XVc b_a^V ^V Zd[cda VY^aST STc eP]bZT[XVTaT ^V We^a STa ePa bz e^[Sb^\c \TVTc _z b_X[ U^a ST \T]]TbZTa eX bPS ^eTa U^a Bz STc ePa ^Vbz Tc b_­aVb\z[ ^\ Pc bcX[[T ST aXVcXVT b_­aVb\z[ bz eX Z^\ X]S QPV _Tab^]T] ^V ËZ ­YT _z aTbb^daRTa eX \zbZT T[[Tab XZZT eX[[T WPeT bTc U^aZ[PaTa Wd]

6ad__T] Q[Te cX[ X]SXeXSTa CX]P 1P[bXV bh]Tb Pc STc X]SQ[XZ X ÌhVc]X]VT ]Tb QPVVad]S ^V eX[Zza WPa VXeTc WT]ST ]^V[T [P]Vc QTSaT U^adSb¬c]X]VTa U^a Pc \^ScPVT ^V PaQTYST \TS ÌhVc]X]VT X bX] Z^\\d]T 3Tc Pc YTV WPa e¬aTc \TS WTa]TST Pc YTV


3Tc Ta Zd] bXST] ! $ Pc Z^\\d]Ta]T WPa e¬aTc \TS _z Ze^cTaTYbTa 7Ta b^RXP[azSVXeTa CX]P 1P[bXV UaP :P[d]SQ^aV :^\\d]T

WPa cP[c \TS ÌhVc]X]VT]T ^V QTb­Vc ST\ X STaTb eXaZT[XVWTS V­a Pc ST U^a \XV XZZT [¬] VTaT QPaT Ta T] Vad__T PU \T]]TbZTa 3T Ta Q[TeTc cX[ X]SXeXSTa P[[T \TS Vad^_e¬ZZT]ST ^_[TeT[bTa X QPVPVT] \T] \TS WeTac bXc [Xe ^V WeTa bX] bZ¬Q]T ^V STc WPa bZPQc T] ShQTaT U^abczT[bT W^b \XV U^a We^aU^a STc Ta eXVcXVc Pc eX QXSaPVTa BP\cXSXV WPa STc eXbc \XV We^a bc¬aZT \P]VT PU SXbbT \T]]TbZTa Ta 9TV d]SaTa \XV bcPSXV ^eTa We^aSP] STc ^eTaW^eTSTc WPa e¬aTc \d[XVc U^a ST\ Pc Z[PaT P[c STc WTa ^V ^eTa[TeT bXVTa Wd] ^V U^acb¬c cTa) >V ]Tc^_ STaTb bchaZT WPa zQ]Tc \X]T ­Y]T U^a Pc eX X Z^\\d]T] bZP[ QadVT \TVTc \TaT cXS _z Pc [hccT cX[ STaTb aTbb^daRTa EX bZP[ cP[T \TS ST\ ^\ STaTb QPVVad]S ^V Zd[cda W­aT _z WePS ST VTa]T eX[ WPeT U^a TZbT\_T[ We^a SP] ST Ta eP]c cX[ Pc X]SaTccT bXV ^V Q^ ^V dS UaP STc WY¬[_T ST\ cX[ T] cX[e¬aT[bT X 3P]\PaZ ?z ST] \zST ZP] eX \zbZT ^Vbz WY¬[_T \TS cX[ Pc ST Uza STc V^ST \TS UaP STaTb Zd[cda We^a U^a TZbT\_T[ Tc c¬c b^RXP[c U¬[[TbbZPQ Ta ]^VTc STa W^[STa bP\\T] _z \P]VT cX]V bXVTa Wd]

WPa UzTc Pc eXST ^\ WeTa T]ZT[c <T] ]d eTS YTV Pc ST WPa ^_[TeTc \TVTc \TaT QT[PbcT]ST cX]V T]S STc YTV Uza ^_[hbc ^V STc \z YTV bz PaQTYST dS UaP >Vbz _z P]SaT \zSTa WPa YTV UzTc T] U^abczT[bT YTV ZP] QadVT WYT\\T 8 ÌhVc]X]VT[TYaT]T Ta STa UaX bZ^[TVP]V U^a P[[T Q­a] ST U­abcT UT\ za ^V STc [hSTa Y^ Ë]c <T] TUcTa Pc YTV WPa bTc Pc STa Ta cX ZX[^\TcTa cX[ bZ^[T] Pc STa bXSSTa $ X WeTa Z[PbbT Pc STa WeTaZT] Ta bZ^[TZaXSc Q[hP]cTa T[[Ta Q­VTa cX[ T[TeTa]T ^V X]VT] \PS ^V SaXZZT cX[ ST ^UcT d]STaTa]¬aT]ST Q­a] U^abcza YTV QTSaT Pc ST XZZT ]­SeT]SXVeXb WPa [¬ac Pc [¬bT U^aZ[PaTa Wd] 5^a CX]P 1P[bXV WPa cdaT] cX[ IP\QXP VXeTc \TVTc \T]X]V U^aSX Wd] bh]Tb Wd] b^\ b^ RXP[azSVXeTa WPa e¬aTc \TS cX[ Pc bXZaT Pc dS e¬[VT[bT] PU ÌhVc]X]VT Ta bZTc _z Tc QaTSTaT Vad]S[PV <T] ST] WPa ^Vbz VXeTc P][TS]X]V cX[ aTÌTZbX^]Ta qc Ta Pc [¬bT T] [^e ]^VTc P]STc Ta Pc ^_ [TeT ST \T]]TbZTa [^eT] WP]S[Ta ^\ 3Tc WPa VY^ac X]ScahZ ^V STc ad\[Ta bcPSXV X \Xc W^eTS >V YTV Ta Q[TeTc \TVTc ^_\¬aZb^\ _z We^a eXVcXVc STc Ta Pc eX SXbZdcTaTa Z^]bTZeT]bTa]T PU ST b^RXP[_^[XcXbZT cX[cPV eX U­aTa dS X [XeTc 3Tc Ta ^Vbz Q[TeTc Z[Pac U^a \XV We^a eXVcXVc BXZaTa UPV[XVc Vad]S[PV STc Ta Pc eX b^\ b^RXP[azSVXeTaT ST[cPVTa ½ ^V <T] ^Vbz Ze^cTÌhVc]X]VT]Tb QPVVad]S bZP[ WPeT \TaT ^_\¬aZb^\WTS ]za ST Z^\\Ta cX[ \TS \TaT T]S T] _Tab^] WeTa VP]V U^aSX eX Z^\\d]Ta]T Q[P]Sc P]STc U^aSX \^cXeTc cX[ Pc ZP] e¬aT \TS cX[ Pc bXZaT T] UPV[XV ZeP[XcTc X dSe¬[VT[bT] BP\cXSXV VXeTa STc ^b \d[XVWTS U^[Z WPa UzTc Pbh[ Ta cPebWTSbQT[PVc ^V XZZT U^a Pc TeP[dTaT ^V dSeXZ[T \zST] eX PaQTYSTa Q[XeTa QTbZaTeTc X ST _P_XaTa Z^\\d]T] Uza \TS Ze^cTÌhVc]X]VT _z ^Vbz WYT\\T X Z^\ U^aZ[PaTa CX]P 1P[bXV \d]Ta]T 9TV WPa P[cXS d]SaTc \XV ^eTa We^a [XSc YTV

<4=B 34 E4=C4A· ;¬b X ]¬bcT ]d\\Ta PU B^RXP[azSVXeTaT] WeX[ZT U^aW^[S ÌhVc]X]VT]T X IP\QXPb ÌhVc ]X]VT[TYaT [TeTa d]STa \T]b ST eT]cTa ^V Wz QTa _z Pc Uz Tc [Xe dST] U^a IP\QXP EX \­ScT Q[P]Sc P]STc !! zaXVT 0\P]X AdbP]VXP b^\ Ta ÌhVcTc UaP bcR^]V^ bP\\T] \TS bX]T UT\ \X]SaT b­bZT]ST 7P]b U^a¬[SaT Q[Te ZXS]P__Tc PU ^_a­abb^[SPcTa

B>280;Ao368E4A4= # 8 ! ' !


Bureaukrati eller socialt arbejde? BZP[ b^RXP[azSVXeTa]Tb PaQTYSbU^aW^[S U^aQTSaTb _z QTZ^bc]X]V PU Q^aVTa]Tb aTccXVWTSTa. =za B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]VT] ZP[STa cX[ ZP\_ \^S QdaTPdZaPcX beXVcTa \P] Q­a] ^V UP\X[XTa

05 BDB0==4 :0CI B>280;Ao368E4A >6 506;86 ;434A 8 2050

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V 3B WPa U^aTcPVTc T] d]STab­VT[bT PU WePS bPVbQTWP]S[Ta]T _z Q­a]T^\azSTc QadVTa STaTb cXS _z D]STa b­VT[bT] eXbcT Pc T] bPVbQTWP]S[Ta Zd] QadVTa # _a^RT]c PU PaQTYSb cXST] _z SXaTZcT Z[XT]cZ^]cPZc ^V aTbcT] PU cXST] _z Q[P]Sc P]STc ¿bZaXeTQ^aSbPaQTYSTÀ ^V PS\X]XbcaPcX^] 8 SPVb_aTbbT] ^V X B^RXP[azSVXeTaT] bTb Z^]bcP]c X]S[¬V \TS QdSbZPQTc) 3Ta Ta U^a \TVTc QdaTPdZaPcX X ST] Z^\\d]P[T U^aeP[c]X]V =za \P] U^ab­VTa Pc bZPQT bXV Tc ^eTaQ[XZ ^eTa WePS STccT ¿bZaXeT Q^aSbPaQTYSTÀ ^V QdaTPdZaPcX TVT]c[XVc S¬ZZTa ^eTa bTa STc dS cX[ Pc d]STab­VT[bTa YU bTaeXRT[^eT]b $ X Tc eXbc ^\UP]V Z^\\Ta X]S d]STa ZPcTV^aXT] 9TV Ta Vad]S[¬VVT]ST dT]XV X Pc QTcaPVcT T] [P]V a¬ZZT PU ST [^eZaPe ^V PZcXeXcTcTa b^\ ZT]STb _z Q­a]T^\azSTc b^\ QdaTPdZaPcXbZT X ST] QadVcT ]TVPcXeT U^abcP]S 8b¬a aTPVTaTa YTV X\^S Pc d]STab­VT[bTa PU Q­a] ^V UP\X[XTab U^aW^[S PU b^RXP[azSVXeTaT ^V 3B ZP] ]¬e]Tb X ST]]T bP\\T]W¬]V 9TV PSePaTa ^Vbz X\^S Pc ST aTccXVWTSTa b^\ Q­a] ^V U^a¬[SaT Zd] [P]Vb^\c Ta Q[TeTc dSbchaTc \TS X U^aW^[S cX[ STc ^UUT]c[XVT Q[XeTa dS]¬e]c cX[ ¿]TSbZ¬aX]Vb^\azSTaÀ U^aSX b^RXP[azSVX eTa]T XZZT WPa cXS cX[ Pc XPVccPVT SXbbT 3Tc bh]Tb b^\ Tc WT[c Ud]SP \T]cP[c _a^Q[T\ Pc 3B U^a cXST] XZZT Ta ^_cPVTc PU ST bePVT Q^aVTaTb aTccXVWTSTa \T] WPa P][PVc Tc U^Zdb We^a \P] ]¬a\Tbc bTa Q^aVTa]Tb aTccXVWTSTa b^\ ]^VTc b^RXP[azSVXeTa]T bZP[ e¬a]Tb X\^S

:P] ^eTaW^[ST cXSbUaXbcT] <T] U­abc eX[ YTV VXeT [XSc X]U^a\PcX^] ^\ \X] QPVVad]S U^a Pc \T]T ]^ VTc ^\ Q­a]T^\azSTc ^V $ d]STab­VT[bTa) 9TV WPa e¬aTc b^RXP[azS VXeTa X]ST] U^a Q­a]T UP\X[XT^\azSTc X ^\ZaX]V " za ^V PaQTYSTa _c X T] bT[eTYT]ST X]bcXcdcX^] 2050 2T]cTa U^a P]QaX]VT[bT ^V U^aTQhV VT]ST PaQTYST T] X]bcXcdcX^] STa _z ]^] _a^Ëc QPbXb dSU­aTa ^_VPeTa U^a Z^\\d]Ta X]bcXcdcX^]Ta \TS ÌTaT eTSa­aT]ST Q­a] ^V d]VT ^V UP\X[XTa \TS b¬a[XVT QTW^e 2050 WPa XVT]]T\ ST bT]TaT za VT]]T\U­ac \P]VT $ d]STab­ VT[bTa U^a U^abZT[[XVT Z^\\d]Ta 3Tc V­a eX ^UcT _z QPVVad]S PU Pc T] Z^\\d]T PU U^abZT[[XVT zabPVTa XZZT WPa aTbb^daRTa cX[ Pc Z[PaT STc bT[e T[[Ta ]za STa Ta b¬a[XVT U^aST[T eTS Pc [¬VVT d]STab­VT[bT] dST] U^a Z^\\d]P[c aTVX 4ZbT\_T[eXb WeXb U^a¬[SaT]T Ta \TaT cahVVT eTS Pc d]STab­VT[bT] dSU­aTb PU T] ¿deX[SXVÀ T[[Ta WeXb Z^\\d]T] bT[e ­]bZTa Pc Uz T] dST]U^abczT]STb QTS­\\T[bT PU U^aW^[ST]T EX WPa X 2050 VT]]T\VzTc ^V ^_VY^ac U^abZT[[XVT SPcP ^\ ST d]STab­ VT[bTa eX WPa VT]]T\U­ac 3T b_¬]STa UaP U^aW^[SbeXb T]Z[T d]STab­ VT[bTa cX[ \TVTc Z^\_[XRTaTST d]STab­VT[bTa 3Ta Ta cP[T ^\ UP\X[XTa \TS Tc T[[Ta ÌTaT Q­a] T][XVT U^ab­aVTaT T[[Ta ¬VcT_Pa UP\X[XTa UaP bc­aaT QhTa T[[Ta b^\ Q^a _z [P]STc ?a^Q[T\bcX[[X]VTa]T X bPVTa]T Ta \P]VTPacTST* _a^Q[T\Ta W^b U^a¬[SaT]T U^a TZbT\_T[ \XbQadVb_a^

!! B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

Q[T\Ta bP\[Xeb_a^Q[T\Ta ^V e^[S QT[PbcTc QPVVad]S bhVS^\ ^_SaPVT[bTb_a^Q[T\Ta ^V bz eXSTaT ^V _a^Q[T\Ta W^b Q­a]T]T U^a TZbT\_T[ PSU¬aSb_a^Q[T\Ta WT[QaTSb_a^Q[T \Ta dSeXZ[X]Vb_a^Q[T\bcX[[X]VTa ^V _bhZXbZT _a^Q[T\Ta bT[e\^aSbU^ab­V ^V bT[ebZPST EX WPa ^_VY^ac ST bT]TbcT $ $ d] STab­VT[bTa eX WPa VT]]T\U­ac X _TaX^ST] ! % ! ' U^aza EX WPa ^_VY^ac We^a [¬]VT d]STab­VT[bTa]T WPa cPVTc Pc VT]]T\U­aT ^V ZP] ^_[hbT Pc ST] VT]]T\b]Xc[XVT d]STab­ VT[bTbcXS ePa %# $ SPVT P[cbz [XVT ^eTa c^ \z]TSTa 3T] Z^acTbcT d]STab­VT[bT WPa ePaTc ! SPVT ST] [¬]VbcT d]STab­VT[bT WPa ePaTc # SPVT 3Tc eX[ bXVT Pc STc WPa e¬aTc \d[XVc Pc d]STab­VT P[[T bPVTa X]ST] U^a [^eT]b cXSbUaXbc _z ËaT \z]TSTa EX WPa ^Vbz ZXVVTc _z cXSbU^aQadVTc X bPVTa]T b^\ eXbTa bXV Pc b_¬]ST UaP ! cX\Ta \X]SbcT U^aQadV cX[ #$ cX\Ta bc­abcT U^aQadV EX WPa QTaTV]Tc STc VT]]T\b]Xc[XVT cXSbU^aQadV X ST bT]TbcT VT]]T\U­acT !$ d]STab­VT[bTa cX[ ( $ cX\Ta

1TW^e U^a b¬a[XV bc­ccT 8 P[[T bPVTa Ta [^eT]b ZaPe ^_Uh[Sc 3Tc eX[ Q[P]Sc P]STc bXVT Pc P[[T d]STab­VT[bTa ^\UPccTa T] QTbZaXeT[bT PU ST U^Zdb_d]ZcTa b^\ [^eT] U^aTbZaXeTa ^V X P[[T bPVTa WPa STa Ud]STc \X]Sbc |] bP\cP[T bcTS \TS QPa]Tc T[[Ta ST] d]VT ^V \X]Sbc |] bP\cP[T bcTS \TS U^a¬[SaT]T 7eXb STa Ta c^ XZZT bP\Q^T]ST U^a¬[SaT\h]SXVWTSbX]STWPeTaT Ta STa cP[c \TS QTVVT [XVTb^\ STa ^Vbz X ST ÌTbcT cX[ U¬[ST Ta cP[c \TS ST] U^a¬[STa STa TeT]cdT[c XZZT WPa ST[ X U^a¬[SaT\h]SXVWTST] \T] b^\ WPa bP\e¬a \TS QPa]Tc 3Ta Ta X]SWT]cTc X]U^a\PcX^] UaP aT[TeP]cT _a^UTbbX^]T[[T \TS ZT]SbZPQ cX[ QPa]Tc ^V X]STW^[Sc X cXSbU^aQad VTc Ta ^Vbz bZaXeTPaQTYSTc bP\c caP]b_^accXS \e 0[[T d]STab­VT[bTa Ta U^aT[PVc U^a¬[SaT ^V ST] d]VT ^eTa $ za \TS WT]Q[XZ _z STaTb dScP [T[bT ^Vbz X]ST] U^a STc P]U­acT cXSbU^aQadV


BePa cX[ BdbP]]T :Pci)

1^aVTa]T bZP[ 8::4 ca¬STb d]STa U^ST 0[[T d]STab­VT[bTa VT]]T\U­aTb d]STa bd_Ta eXbX^] 8 P[[T $ bPVTa WPa eX QTS­\c Pc STa ePa Tc QTW^e U^a b¬a[XV bc­ccT 5^a¬[SaT]T ^V ST d]VT ^eTa $ za ePa X [P]Vc ST] ^eTaeTYT]ST ST[ PU d]STab­VT[bTa]T T]XVT X e^aTb QTS­\ \T[bT ^V P]QTUP[X]VTa 8 T] VP]bZT [X[[T ST[ ½ ËaT bTZb bPVTa ½ ePa U^a¬[SaT]T WT[c T[[Ta ST[eXbc dT]XV X d]STab­VT[bT]b Z^]Z[dbX^] ^V P]QTUP[X]V 8 SXbbT Uz bPVTa Ta ^Vbz X]STW^[Sc bXcdPcX^]Ta We^a ST] T]T U^a¬[STa ePa T]XV ^V ST] P]ST] dT]XV

3B Q­a ¬]SaT bXV]P[ 9TV \T]Ta Pc ^eT]bczT]ST SPcP eXbTa Pc STc Ta WT[c aTP[XbcXbZ Pc VT]]T\U­aT $ d]STab­ VT[bTa X]ST] U^a ST] cXSbUaXbc _z ËaT \z]TSTa b^\ [^eT] U^aTbZaXeTa >V Pc STc Ta Tc VP]bZT aX\T[XVc cXSbU^aQadV STa Ta ]­SeT]SXVc U^a Pc Zd]]T ^_Uh[ST [^eT]b ZaPe 3Ta Ta U^a \XV Pc bT XZZT cP[T ^\ QdaTPdZaPcX \T] STaX\^S ^\ Tc bchZZT b^RXP[c PaQTYST STa PUS¬ZZTa b^RXP[T _a^Q[T\Ta b^\ X]SSaPVTa Q^aVTa]T QzST U^a¬[SaT ^V Q­a] ^V b^\ bc­ccTa ^_ ^\ Pc ST] WY¬[_ b^\ Q^aVTa]T bZP[ WPeT cX[QdS ^\ X U^aW^[S cX[ STaTb _a^Q[T\Ta bZTa X ^eTaT]b bcT\\T[bT \TS STaTb ­]bZTa ^V \TS STaTb \^cXePcX^] 8U­[VT e^aTb TaUPaX]VTa ZP] STc [Tc [PST bXV V­aT Pc VT]]T\U­aT $ d]STab­VT[bTa b^\ [^eT] U^aTbZaXeTa 3Ta Ta bz[TSTb XZZT QadV U^a _^[XcXbZT ^V [TST[bTb\¬bbXVT X]XcXPcXeTa cX[ Pc Q^ac_aX^aXcTaT PaQTYSb^_VPeTa STa Ta QadV U^a ;^eVXe]X]VT] U^aTbZaXeTa T] X]SbPcb STa ZP] VT]]T\U­aTb \TS QTbZTS]T aTbb^daRTa bz ZaPeTc \z e¬aT ^V eTSQ[XeT Pc e¬aT Pc Z^\ \d]Ta]T [TeTaTa ST]]T aTbb^daRT 9TV bh]Tb Pc 3B Q­a ¬]SaT bXV]P[Ta 4] ^aST]c[XV $ d]STab­VT[bT STa bXZaTa T] aT[TeP]c PUS¬Z]X]V PU Tc QPa] UP\X[XTb QTW^e Ta ^V Q[XeTa Tc bchZZT b^RXP[c PaQTYST b^\ e^aTb UPVU^aT]X]V XZZT Q­a b¬ccT ¿_z dSbP[VÀ X ZP\_T] U^a QTSaT PaQTYSbU^aW^[S U^a b^RXP[ azSVXeTa]T

CPZ U^a SX] Z^\\T]cPa ^\ $ d]STab­VT[bT] ^V 3BÂ dS\T[SX]VTa X U^aW^[S cX[ STc Z^\\d]P[T QdaTPdZaPcX 3Tc Ta aXVcXV V[¬ST[XVc WeXb STa ZP] ^_bcz T] STQPc ^\ QTchS]X]VT] PU QdaTPdZaPcX U^abZT[[T] _z QdaTPdZaPcX ^V ]­SeT]SXV PS\X]XbcaPcX^] ^V XZZT \X]Sbc U^abZT[[T] X\T[[T\ Pc e¬aT P]bPc X T] Z^\\d]T ^V bz Pc e¬aT P]bPc X T] _aXePc ^aVP]XbPcX^] 3X]T QTcaPVc]X]VTa VXeTa \XV P][TS]X]V cX[ ÌTaT Z^\\T]cPaTa) 5^a STc U­abcT WPa YTV be¬ac eTS Pc U^abcz We^a Sd WPa Ud]STc QT[¬V UaP SX] _zbcP]S ^\ Pc 3B WPa P][PVc Tc U^Zdb We^a eX ¿]¬a\Tbc bTa Q^aVTa]Tb 05 14CC8=0 ?>BC aTccXVWTSTa b^\ ]^VTc b^RXP[azSVXeTa]T bZP[ e¬a]Tb X\^SÀ 5PZcXbZ V­a :>=BC8CD4A4C eX Tc bc^ac ]d\\Ta dS PU Pc Q^aVTa]Tb aTcbbXZZTaWTS ]Tc^_ XZZT ca¬STb 5>A<0=3 8 3B d]STa U^ST d]STa S¬ZZT PU Pc STa bZP[ PUQdaTPdZaPcXbTaTb Bz[TSTb PaaP]VTaTST eX X bP\PaQTYST \TS ATcbbXZZTaWTSbU^]ST] U^a Z^ac cXS bXST] T] bc^a ^V eT[QTb­Vc Z^]UTaT]RT d]STa ^eTabZaXUcT] ¿ATcbbXZ ZTaWTS X b^RXP[[^eVXe]X]VT]À [XVTb^\ TcWeTac ]^cPc T[[Ta ^_[¬V eX WPa QTVzTc ^\ZaX]V PUQdaTPdZaPcXbTaX]V Ta Q[TeTc X]S[TSc \TS Pc UPbcb[z ST] Vad]S[¬VVT]ST _a¬\Xb Pc PS\X]XbcaPcX^] Ta T] ]­SeT]SXV ^V eXVcXV ST[ PU b^RXP[azSVXeTa]Tb PaQTYST 3Tc eX eX[ cX[ [Xeb Ta ST] WT[c ^eTaSaTe]T S^QQT[c PS\X]XbcaPcX^] ^V ST bcPSXV \TaT STcP[YTaTST [^eQTbcT\cT ZaPe cX[ We^aSP] STc b^RXP[T PaQTYST bZP[ dSU­aTb 3Tc Ta STa X ­eaXVc QaTS _^[XcXbZ T]XVWTS ^\

4UcTa[hbTa ÌTZbXQ[T ZaPe 8 U^aW^[S cX[ $ d]STab­VT[bT] Ta e^aTb P]ZT bz[TSTb XZZT Pc ST] Ta Sd\ ^V bZP[ PUbZPUUTb Ce¬acX\^S b[za eX UPbc Pc STa bZP[ UPbcW^[STb Tc W­Yc ]XeTPd X SXbbT d]STab­VT[bTa 3B Ta bz[TSTb WT[c T]XV \TS SXV X Pc $ d]STab­VT[bT] Ta Tc eXVcXVc bchZZT b^RXP[c PaQTYST 3Tc eX ZaXcXbTaTa Ta WT[c Z^ac U^acP[c Pc STc bZP[ chST[XVV­aTb Pc ZaPeT]T cX[ $ d]STab­ VT[bT] bZP[ e¬aT ÌTZbXQ[T X U^aW^[S cX[ ST _a^Q[T\Ta STa bZP[ [­bTb 5^a TZbT\_T[ Pc STa XZZT bZP[ [PeTb T] Ud[S $ d]STab­VT[bT ]za _a^Q[T \Tc Ta Pc Tc U^a¬[SaT_Pa cX[ Tc WP]SXRP__Tc QPa] b^\ U^aeP[c]X]VT] WPa ZT]Sc X zaTeXb QTSTa ^\ Pc Uz T] PÌPbc]X]VbUP\X[XT =za Sd bz Ì^c ZP] S^Zd\T]cTaT Pc 8 ^eT] X Z­QTc [Tc ZP] VT]]T\U­aT P[[T d]STab­VT[bTa WT[c TUcTa Q^VT] X]ST] U^a aP\\T] _z ST ËaT \z]TSTa bz d]S[PSTa Sd WT[c Pc ^_[hbT We^a \P]VT d]STab­VT[bTa 8 WeTa Xb¬a VT] ]T\U­aTa _z bP\\T cXS bP\c WeX[ZT ­eaXVT ^_VPeTa 8 bZP[ [­bT bP\cXSXV \TS Pc 8 WPa SXbbT d]STab­VT[bTbU^a[­Q X VP]V 3Tc Ta Y^ e¬bT]c[XVT UPZ c^aTa X U^aW^[S cX[ We^a \TVTc \P] ZP] ]z X]ST] U^a T] VXeT] cXSbaP\\T ^V STaU^a Ta e^aTb U^ab[PV ^\ZaX]V $ d]STab­VT[bT] ^Vbz T] ST[ PU Tc bP\[Tc U^ab[PV cX[ Pc PUQdaTPdZaPcXbTaT BPVbPaQTYSTc X WeTa T]ZT[c bPV Ta Y^ [P]Vc \TaT ^\UPccT]ST T]S Q[^c d]STab­VT[bTbPaQTYSTc [XVTb^\ STa bcX[[Tb \P]VT ]Pe][XV PS\X]XbcaPcXeT ZaPe cX[ ST Z^\\d]P[c P]bPccT b^RXP[azSVXeTaT b^\ XZZT SXaTZcT ZP] aT[PcTaTb cX[ ST] T]ZT[cT bPV 3Tc Ta T] PU Vad]ST]T cX[ Pc 3B WPa P]QTUP[Tc Tc \PZbX\d\ _z " "$ Q­a]TbPVTa _a Ud[ScXSbP]bPc b^RXP[azSVXeTa

B>280;Ao368E4A4= # 8 ! ' !"


ATSXVTaTc PU aTSPZcX^]T]

3 4 1 0C

Læserbreve BZaXe Z^ac) ;¬bTaQaTeT \z Zd] Uh[ST ! T]WTSTa 5^a [P]VT X]S[¬V Q[XeTa aTcda]TaTc T[[Ta U^aZ^acTc PU aTSPZcX^]T] 7dbZ ]Pe] PUbT]STaPSaTbbT ^V Tec cT[TU^]]d\\Ta BT]S VTa]T U^c^ \TS 3d ZP] \PX[T _z U­[VT]ST PSaTbbT) aTSPZcX^]T]/b^RXP[aSV SZ 4[[Ta bT]ST \TS _^bc cX[) B^RXP[azSVXeTaT] C^[SQ^SVPST (0 _^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : 3TPS[X]T U^a [¬bTaQaTeT cX[ ]a $ Ta \P]SPV S bT_cT\QTa Z[^ZZT] (

Å B E N T B R E V T I L B E TT I N A P O S T

SKABT TIL FORAGT

:¬aT 1TccX]P CPZ U^a SX] [TSTa X B^RXP[azSVXeTaT] ]a " CPZ U^aSX Sd eX[ bXZaT ST] V^ST V¬]VT X 3B eTS Pc bcX[[T ^_ b^\ U^a\P]S 3P Sd \TSST[cT X UT QadPa Pc Sd XZZT eX[[T VT]^_bcX[[T \^Sc^V YTV QdSbZPQTc \TS ­e U^a 3B ^V bP\cXSXV \TS T] PRRT_c PU Pc Sd ]Pcda[XVeXb \zccT U­[VT SX] X\_d[b cX[ ]hT UPV[XVT dSU^aSaX]VTa =za YTV bz [¬bTa SX] [TSTa X ]a " Q[XeTa YTV QTa­ac ^eTa Pc Sd Ta X bcP]S cX[ Pc ¬]SaT SX]T _[P]Ta 9TV Q[XeTa ^Vbz QTa­ac ^eTa Pc Sd ST[Ta _a^RTbbT] \TS ^b \TS[T\\Ta 1zST ^\ cPQTc PU 7T]]X]V b^\ b_Pa aX]Vb_Pac]Ta ^V ^\ Pc e¬aT X c^\ad\\Tc TUcTa WP]b S­S 3TbdST] Q[XeTa YTV cPZ]T\\T[XV ^eTa Pc Sd ST[Ta SX] X]SaT _a^RTb ^\ SX]T c¬]Z b^\\T [­QTcdaT U^a Pc Z^\\T X Z^]cPZc \TS QzST WePS STa Ta eXVcXVc ^V aXVcXVc U^a SXV ^V U^a 3B 3TccT eXbTa ]Tc^_ SXc U^a\Pc ^V Te]T cX[ Pc e¬aT X _a^RTbbT] ^V [PST ST] dSeXZ[T bXV U^a STaTUcTa ]za Sd Ta _z _[PSb \TS SXV bT[e \T[ST STc dS bz QzST 3BÂ bTZaTcPaXPc U^aaTc]X]Vb dSeP[V ^V eX \TS[T\\Ta WPa Tc W^[ST_d]Zc 3Tc Ta V[¬STbUh[Sc Pc eX X 3B WPa T] Z^]bcXcdTaTc U^a\P]S b^\ SXV 3Tc VXeTa T] V^S \PeTU^a]T\\T[bT ^V YTV ­]bZTa SXV Tc V^Sc eP[V

7T] ^eTa caT WT[T bXSTa aTZ[P\TaTb STa X B^RXP[azSVXeTaT] " ! ' U^a U^aUPccTaT] ^V b^RX^[^VT] 7T]aXZ 3PW[ 0c \P]ST] Ta U^aUPccTa ZP] ]¬__T QTbcaXSTb \T] b^RX^[^VcXc[T] U^aTZ^\\Ta T] b\d[T _zcPVTc 8 WeTac UP[S WeXb \P] [¬bTa WP]b dSVhST[bTa X ?^[XcXZT] !' % ' 7Ta ^_ca¬STa ¿b^RX^[^VT]À b^\ 5^VWb bZ­STWd]S X U^aW^[S cX[ Pc bcXV\PcXbTaT Q­a] ^V d]VT STa WPa STc T]S^V \TVTc be¬ac 3T] Vad__T Q­a] ^V d]VT b^\ B^RXP[azSVXeTaT]b [¬bTa bZPaT ZT]STa b^\ dSbPc U^a e^[S X]RTbc \XbQadVbU^a¬[SaT ^be ^be Q[XeTa X 7T]aXZ 3PW[b ^_cXZ cX[ Q[^c ^V QPac ¿_bhZ^_PcQ­a]À ^V ¿STRXSTaTc P]cXb^RXP[T T[T\T]cTaÀ STa ¿b\PSaTa ^V U^ad[T\_Ta P[cÀ BZPa_TaT Q[XeTa ¿b^RX^[^VT]À 7T]aXZ 3PW[b P]P[hbT XZZT 7T[c _z [X]XT \TS bcPcb \X]XbcTaT] STa WPa dScP[c PU SXbbT Q­a] bZP[ UYTa]Tb ^V ^eTa[PSTb cX[ ¿cPc^eTaTST ch_TaÀ 0c T] bz Ë] WTaaT b^\ Wa PSYd]VTaTc _a^UTbb^a 3PW[ \TS bX]T QT bZTS]T " ZePSaPc\TcTab [TY[XVWTS bZd[[T ZT]ST STc \X]SbcT cX[ SXbbT Q­a] ^V d]VTb [Xe U^aTZ^\\Ta bT[eU­[VT[XV dc¬]ZT[XVc 0c B^RXP[azSVX eTaT] ­]bZTa Pc aTZ[P\TaT U^a T] \P]S \TS SXbbT bh]b_d]ZcTa ]¬a\Ta bXV ]^VTc STa Ta bZPQc cX[ U^aPVc

1XacT BZ^e 7T]aXZbT] bT[ebc¬]SXV bd_TaeXb^a ^V b^RXP[azSVXeTa

8Q 9T]bT] eXRTU^abcP]STa BZ^[T] U^a <dbXZ ^V CTPcTa B­Q^aV

3B 8 ?A4BB4=

ATSXVTaTc PU BdbP] ?Pd[bT] b_/b^RXP[aSV SZ

B^RXP[azSVXeTaT] QaX]VTa WTa T] ^_c¬[[X]V PU We^a \P]VT VP]VT _^[XcXZTaT X ^V \TS[T\\Ta PU 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V STa WPa e¬aTc X \TSXTa]T 7eXb Sd WPa QXSaPVTc \TS Tc X]S[¬V X _aTbbT] \z Sd STaU^a VTa]T \PX[T T[[Ta bT]ST T] Z^_X PU STc 3T]]T VP]V WPa eX cYTZZTc _TaX^ST] UaP ST] $ PdVdbc cX[ ST] ' PdVdbc ! '

8 P[c WPa 3B ½ _^[XcXZTaT T[[Ta \TS[T\\Ta ½ e¬aTc X \TSXTa]T UXaT VP]VT X _TaX^ST] 3Tc [PeT cP[ Ta WT[c Pch_XbZ ^V bZh[STb bP]Sbh][XV eXb b^\\Ta_TaX^ST] EX WPa dSeP[Vc U­[VT]ST RXcPcTa)

EX[S \TS ]hT ^_VPeTa ¿3Ta Q[XeTa eTS \TS Pc e¬aT [XVT bz \P]VT STa b­VTa X]S _z b^RXP[azSVXeTadSSP]]T[bTa]T ½ We^a ]^V[T PU ST P]SaT UPVVad__Ta ^_[TeTa Tc _a^Q[T\ >V eX b^RXP[azSVXeTaT WPa T] [P]V caPSXcX^] U^a Pc ZPbcT ^b dS X ]hT ^_VPeTaÀ :^]bcXcdTaTc U^a\P]S 1TccX]P ?^bc X 8]U^a\PcX^] $ PdVdbc b^\ aTPZcX^] _z B ^V B5Âb X]cTVaPcX^]bdSb_X[ STa [¬VVTa ^_ cX[ T] a¬ZZT ]hT ^_VPeTa U^a Q[ P b^RXP[azSVX eTaT [¬aTaT ^V _^[XcXU^[Z

!# B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

>_b­VT]ST PaQTYST _z UTbcXeP[

1TePa U­acXSb_T]bX^]T]

¿E^aTb \z[ Ta Pc ST\ d]STa ' za Uza T] bY^e UTS ^V WhVVT[XV UTbcXeP[ 8STT] Z^\ UaP A^bZX[ ST 5TbcXeP[ We^a Xb¬a \P]VT bXV­Y]TaT bT]STa STaTb b\z Q­a] PU bcTS U^a Pc bP\[T ÌPbZTa 3Tc bTa eX ^Vbz WTa 8 Vza UP]Sc eX T] c^zaXV STa [­Q P[T]T Z[^ZZT] c^ ^\ ]PccT]À

¿5­acXSb_T]bX^] Ta U­abc ^V UaT\\Tbc T] ^U ËRXT[ P]TaZT]ST[bT PU Pc P]b­VTaT] XZZT ZP] U^ab­aVT bXV bT[e eTS PaQTYST 4] \XS[TacXSXV V­aT[bT PU P[[T U­acXSb_T]bX^]Ta eX[ dSWd[T WT[T ST] XS| ^V ST[b bZPQT WT[c d]­SeT]SXV QTZh\ aX]V W^b U­acXSb_T]bX^]XbcTa]T ST[b _z[¬VVT Z^\\d]Ta]T \TaT ]hccTb[­b PS\X]XbcaPcX^] 3Ta Ë]STb Y^ P[[TaTST \d[XVWTS U^a Pc QTb[dccT T] aTedaSTaX]V PU _T]bX^]T] TUcTa T] _TaX^ST

B^RXP[azSVXeTa ?Ta]X[[T EP\QTaV 3T[Ub X 9hSbZT ETbc ZhbcT] ( PdVdbc ^\ PaQTYSTc _z BZP]STaQ^aV 5TbcXeP[ We^a Wd] Ta [TSTa U^a b^RXP[ f^aZTa]T

:^]bcXcdTaTc U^a\P]S 1TccX]P ?^bc X STQPcX]S[¬V 1Ta[X]VbZT CXST]ST ' PdVdbc


Vil du være toppolitiker i foreningen? 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V WPa ]TSbPc Tc ZP]SXSPcdSeP[V b^\ bZP[ ^_U^aSaT \TS[T\\Ta cX[ Pc bcX[[T ^_ cX[ U^a\P]Sb ^V ]¬bcU^a\P]Sb_^bcT] ^V bZPQT ^_\¬aZb^\WTS ^\ daPUbcT\]X]VbeP[VTc X TUcTazaTc

3Ta Ta X za ]heP[V cX[ QTVVT c^__^bcTa X 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^a T]X]V 7^eTSQTbchaT[bT] WPa STaU^a ]TSbPc Tc ZP]SXSPcdSeP[V b^\ bZP[ b¬ccT U^Zdb _z eP[VTc ^V Z^]cPZcT \d[XVT ZP]SXSPcTa \TS WT]Q[XZ _z Pc Uz ST\ cX[ Pc bcX[[T ^_ ATVX^]bU^a\P]S X bc <PYQaXc 1Ta[Pd Ta Tc PU UT\ \TS[T\\Ta X ZP]SXSPcdSeP[VTc 3Tc Ta Tc dSeP[V We^a eX _a^PZcXec eX[ ^_U^aSaT U^[Z STa WPa T] U^a \P]S T[[Ta ]¬bcU^a\P]S X \PeT] cX[ Pc bcX[[T ^_ cX[ ST c^ [TSXVT _^bcTa EX ^_UPccTa STc b^\ e^aTb eXVcXVbcT a^[[T Pc bXZaT Tc dSQdS PU ZP]SXSP cTa \TS ST ZeP[XËZPcX^]Ta STa bZP[ cX[ U^a Pc [TST U^aT]X]VT] DSeP[VTc Ta ]TSbPc U^aSX eX ­]bZTa T] zQT] _a^RTb ^\ZaX]V ^_bcX[[X]VT] cX[ U^a \P]Sb ^V ]¬bcU^a\P]Sb_^bcT] EX ­]bZTa ^Vbz Pc _^cT]cXT[[T ZP]SX SPcTa WPa Tc U^aca^[XVc ad\ We^a ST ZP] WT]eT]ST bXV :P]SXSPcTa b^\ XZZT ]­SeT]SXVeXb WPa T] [P]V PZcXe ZPaaXTaT X U^aT]X]VT] ^V b^\ STaU^a WPa QadV U^a Tc ]Tce¬aZ Pc b_­aVT cX[ azSb ^\ WePS STc X]STQ¬aTa Pc e¬aT c^__^[XcXZTa X 3B <PYQaXc 1Ta[Pd ^_U^aSaTa P[[T b^RXP[azSVXeTaT cX[ bT[e Pc V­aT bXV cP]ZTa ^\ Pc ^_bcX[[T T[[Ta cPVT Tc ZXV ad]Sc _z STaTb Z^[[TVTa dST X Z[dQQTa]T 7Pa eX T] Z^[[TVP STa Zd]]T e¬aT Tc ZeP[XËRTaTc QdS. 3Tc Ta eXV cXVc Pc b¬ccT cP]ZT_a^RTbbT] X VP]V bz eX ZP] Uz Tc QaTSc ^V P[bXSXVc ZP]SXSPcUT[c

5aXbcT] U^a Pc \T[ST bXV b^\ ZP]SXSPc cX[ U^a\P]Sb T[[Ta ]¬bcU^a\P]Sb_^bcT] Ta bT_cT\QTa ETS aTSPZcX^]T]b STPS[X]T WPeST Z^]bcXcdTaTc U^a\P]S 1TccX]P ?^bc \TSST[c Pc Wd] bcX[[Ta ^_ cX[ U^a\P]Sb_^bcT] ^V W^ eTSQTbchaT[bTb\TS[T\ BdbP]]T 6a^eT WPeST \T[Sc bXV b^\ ZP]SXSPc cX[ ]¬bcU^a\P]Sb_^ bcT] 4eT]cdT[[T P]SaT ZP]SXSPcdaTa ZP] cYTZ ZTb _z WYT\\TbXST] b^RXP[aSV SZ WQ eP[V 7eXb Sd Ta X]cTaTbbTaTc X Pc bcX[[T ^_ ZP] Sd WT]eT]ST SXV cX[ \TS[T\\Ta]T PU ZP]SXSPc dSeP[VTc) ;PdaP ;PdaXcbT] \TS[T\ PU QTbchaT[bT] X ATVX^] bc [P[Pd/_be aTVX^]W SZ c[U # #( $& & 1aXccP ;d]S 7P]bT] \TS[T\ PU QTbchaT[bT] X ATVX^] BhS Q[dW/^ST]bT SZ c[U !" " &' ' 1XacWT ?^e[bT] \TS[T\ PU W^eTSQTbchaT[bT] bP\c QTbchaT[bT] X ATVX^] BhS fd]bRW/\PX[ SZ c[U # #$ !' B­aT] 9d[ 0]STabT] aTVX^]bU^a\P]S X =^aS bY/b^RXP[aSV SZ c[U # &" (# # <PYQaXc 1Ta[Pd aTVX^]bU^a\P]S X bc \QQ/b^RXP[aSV SZ c[U % ! #! &$ 0

E0;6 8 EA86C 3Ta Ta ^Vbz eP[V cX[ ST ­eaXVT _^[XcXbZT _^bcTa X 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V <TS[T\\Ta]T bZP[ dS^eTa Pc e¬[VT U^a\P]S ^V ]¬bcU^a \P]S ^Vbz e¬[VT caT aTVX^]bU^a\¬]S ^V bhe d[­]]TST W^eTSQTbchaT[bTb\TS[T\\Ta 3T caT aTVX^]bU^a\¬]S WPa \TSST[c Pc ST VT]^_bcX[ [Ta \T]b ÌTaT PU ST ­eaXVT _^[XcXZTaT T]S]d XZZT WPa \T[Sc dS ^\ ST VT]^_bcX[[Ta 7eXb Sd eX[ ZP]SXSTaT cX[ T] PU _^bcTa]T ZP] Sd Z[XZZT X]S _z fff b^RXP[aSV SZ WQ eP[V 3d ZP] Uz ]¬a\TaT ^_[hb]X]VTa ^\ eP[VTc W^b 0PbT <PSbT] _z cT[TU^] "" "' % #" >_bcX[[X]VbUaXbcT] Ta bT_cT\QTa

B>280;Ao368E4A4= # 8 ! ' !$


ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

A468>=

05 A468>=B5>A<0=3 <091A8C 14A;0D REGION ØST

ØKONOMISK RIVEGILDE 8 SXbbT dVTa Q[XeTa ST U­abcT dSZPbc cX[ QdSVTc ! ( QTWP]S[Tc X ST Z^\\d]P[T ^V aTVX^]P[T azS ?z ca^Sb PU T] PUcP[T \T[[T\ aTVTaX]VT] ^V :; ^V aTVX^]Ta]T We^a aTVTaX]VT] W¬eSTST Pc WPeT X\­STZ^\\Tc ST Z^\\d]P[T ^V aTVX^ ]P[T QTW^e Ta STc chST[XVc Pc P[[T QdSVTccTa bZP[ b[P]ZTb e^[Sb^\c

3T b_PaTa _z ST bePVT 8 aTVX^]Ta]T Ta STc bd]SWTSbe¬b]Tc STa ZP] b_PaTb _z 8 Z^\\d]Ta]T Q[XeTa STc U^abZT[ [XVc UaP bcTS cX[ bcTS We^a _T]VT]T bZP[ Ë]STb <T] Tc ^_[PVc bcTS Q[XeTa _z Q­a]T d]VT ^\azSTc ^\b^aV ^V bd]SWTS ^V ST b^RXP[T QdSVTccTa 0[[T ^\azSTa STa eX[ _zeXaZT b^RXP[ azSVXeTa]Tb PaQTYST 7e^aU^a ZP] \P] b_­aVT bXV bT[e WPa aTVT aX]VT] bz caPe[c \TS Pc ceX]VT Z^\\d]Ta]T X Z]¬ 7ePS Uza aTVTaX]VT] dS PU Pc aP\\T Q­a] d]VT ¬[SaT ^V ST b^RXP[c dSbPccT. 9TV ca^a XZZT Pc aTVTaX]VT] QTbcza PU ^]ST

REGION SYD

HOUSEWARMING PÅ O D E N S E K O N TO R E T >ST]bTZ^]c^aTc Ta ÌhccTc cX[ ]hT [^ZP[Ta X 5PVU^aT]X]VbWdbTc X EX]STVPST &! &# We^a eX WPa UzTc [P]Vc QTSaT UPRX[XcTcTa ^V QadVbaTc cX[ T] a¬ZZT \­ST[^ZP[Ta 0[[T \TS[T\\Ta X]eXcTaTb cX[ Pc bT ST ]hT Z^]c^aTa \­ST [^ZP[Ta]T ^V WdbTc X ­eaXVc UaTSPV ST] ( bT_cT\QTa Z[ " ' 3Ta eX[ e¬aT [XSc V^Sc cX[ VP]T] ^V \d[XVWTS U^a T] b]PZ \TS QzST Z^]bd[T]cTa ^V QTbchaT[bTb\TS[T\\Ta

!% B>280;Ao368E4A4= # 8 ! '

\T]]TbZTa STa ]hSTa Pc \T]]TbZTa Z^\\Ta X Z[T\\T ^V XZZT Uza ^_Uh[Sc STaTb QTW^e <T] STc YTV eTS Ta Pc aTVTaX]VT]b XST^[^VX Ta [XQTaP[ ^V ST]b U^abczT[bT PU STc ^_cX\P[T bP\Ud]SbbhbcT\ Ta T] \X]X\P[ ^UUT]c[XV bTZc^a We^a T] [P]V a¬ZZT PU ST hST[bTa b^\ Z^\\d]Ta]T ^V aTVX^]Ta X SPV ePaTcPVTa Q­a ^eTa[PSTb cX[ STc _aXePcT X]XcXPcXe 3TaU^a ^_b¬ccTa aTVTaX]VT] QTVa¬]b]X]VTa U^a We^a \TVTc PU QdSVTccTa]T Z^\\d]Ta]T \z QadVT _z bTaeXRT ^V WTad]STa b^RXP[c PaQTYST 3TaU^a PUZa¬eTa aTVTaX]VT] Z^]bcP]cT QTb_PaT[ bTa UaP aTVX^]Ta ^V Z^\\d]Ta ATVTaX]VT]b ^eTaQTeXb]X]V Ta WT[c Z[Pac Pc ]za STc ^UUT]c[X VTb cX[QdS Ta bz aX]VT bz eX[ T] a¬ZZT Q^aVTa X W­YTaT VaPS QT]hccT _aXePcT cX[QdS ^V STa\TS bZPQT _[PSb U^a _aXePcT PZc­aTa X eT[U¬aSb hST[bTa >V STa\TS TUcTa[PST \X]SaT QTW^e U^a STc ^UUT]c[XVT 7e^aSP] ST ZP] ca^ _z Pc \X]X\P[bcPcT] Ta Tc QTSaT QdS _z STc V^ST [Xe Ta \XV T] VzST <T] dPVcTc ^\ \P] ca^a _z

aTVTaX]Vb \X]X\P[bcPc T[[Ta TY Ta STc Tc UPZ cd\ Pc bcaPcTVXT] ^\ Pc b¬ccT ST ^UUT]c[XVT QdSVTccTa _z b[P]ZTZda Ta daX\T[XV ^eTaU^a ST bePVTbcT Q^aVTa X STccT bP\Ud]S

BXV ]TY cX[ STc d\d[XVT EX ZP] U^aeT]cT Tc bc^ac aXeTVX[ST ^\ STccT zab QdSVTccTa 3Tc Ta eXVcXVc Pc eX b^\ b^RXP[azS VXeTaT dST X aTVX^]Ta ^V Z^\\d]Ta ^eTaezVTa We^a \P]VT _T]VT STa bZP[ b_PaTb _z e^aTb ^\azSTa 0UZa¬e [TST[bT ^V _^[XcXZTaT bePa _z WeX[ZTc aTSdRTaTc bTaeXRT]XeTPd ST eX[ [¬VVT ]Pe] cX[ 1[XeTa QdSVTccTa]T bz b\z Pc STc Ta d\d[XVc Pc [TeTaT Tc V^Sc b^RXP[c Pa QTYST ^V ^eTaW^[ST [^eT] ½ bz bXV ]TY :^]cPZc YTaTb CA T[[Ta aTVX^]bZ^]c^aTc U^a bz ZP] eX PbbXbcTaT YTa X We^aSP] 8 ZP] Z^\\T eXSTaT _z YTaTb PaQTYSb_[PSb dST] Pc STc Ta YTa b^\ b^ RXP[azSVXeTaT STa bXSSTa cX[QPVT \TS P]bePaTc U^a Pc [^eT] Q[XeTa QadSc Vad]STc ­Z^]^\XbZT U^aaX]VT[bTa

REGION SYD

REGION SYD

VEJEN GENNEM SYGEDAGPENGEAFDELINGEN

OMSORGSSVIGT AF BØRN KAN MEDFØRE HJERNESKADER

5haPUcT]b\­ST \TS 4[[T] AhV >[bT] PUST [X]Vb[¬VT _z A2C aTWPQX[XcTaX]VbRT]cTa U^a c^acda^UaT b^\ W^[STa ^_[¬V ^\ Q^aVTaT]b eTY VT]]T\ bhVTSPV_T]VTPUST[X]VT] cX[ [TSXV WTSbhST[bT bZz]TY^Q ÌTgY^Q ^V U­acXSb_T]bX^] 4[[T] AhV >[bT] WPa T] ZaXcXbZ cX[VP]V cX[ ST] \zST STc ^UUT]c[XVT bhbcT\ U^aeP[cTa [^eVXe ]X]VT] X]ST] U^a STc QTbZ¬UcXVT[bTb\¬bbXVT ^\azST 7d] eX[ VTa]T _a^e^ZTaT bhbcT\Tc X]STUaP \T] P]bePaTc U^a ST]]T _aPZbXb [XVVTa T]chSXVc W^b _^[XcXZTa]T bXVTa Wd] 3Tc bZTa !! bT_cT\QTa Z[ & X >[PU AhTb 6PST & : X :^[SX]V 5[TaT ^_[hb]X]VTa _z fff b^RXP[aSV bhS T[[Ta W^b 1^ D[aXRZ <PSbT] cT[TU^] '& #& " " T[[Ta \PX[ Qd\/b^RXP[aSV SZ CX[\T[S SXV bT]Tbc & bT_cT\QTa _z \PX[ Sb bhS/b^RXP[aSV SZ

3B ATVX^] BhS ^V 5P\X[XT_[TYT] _z 5h] PUW^[STa cT\PSPV U^a bPVbQTWP]S[TaT ^V UP\X[XT_[TYTZ^]bd[T]cTa !& ^Zc^QTa Z[ ( " $ X AX]VT =hTaT U^abZ]X]V chSTa _z Pc P[e^a[XVc ^\b^aVbbeXVc X ST] cXS[XVT QPa]S^\ ZP] \TSU­aT WYTa]TbZPSTa ^V Pc dSeXZ[X]VT] PU WYTa]T] X \TVTc W­Y VaPS Ta PUW¬]VXV PU ST _zeXaZ]X]VTa QPa]Tc dSb¬ccTb U^a WePS T]cT] STc SaTYTa bXV ^\ ^\b^aV ^V bcX\d[PcX^] T[[Ta ^\b^aVbbeXVc ^V caPd\Ta <TS ST]]T cT\P SPV b¬ccTa eX U^Zdb _z STccT \TVTc P[e^a[XVT dSeXZ[X]Vb_Tab_TZcXe cX[ VPe] U^a ST cadTST ^\b^aVbbeXVcTST Q­a] eX b^\ b^RXP[azSVXeTaT \­STa X STc SPV[XVT PaQTYST ;¬b _a^VaP\\Tc _z fff b^RXP[aSV SZ bhS d]STa PaaP]VT\T]cTa CX[\T[SX]V bT]Tbc ^Zc^QTa _aXb % Za


ATSXVTaTc PU 1XaVXc 1PaU^TS QQ/b^RXP[aSV SZ

3B)=D

DS-Kalender ;¬b \TaT ^\ PaaP]VT\T]cTa]T _z fff b^RXP[aSV SZ ZP[T]STa !% 0D6DBC : 14=70E= 8]cTVaPcX^]b^\azSTc =Tce¬aZ _z X]cTVaPcX^]b^\azSTc \­STb Z[ % $ X C^[SQ^SVPST (0 !' 0D6DBC E8=6BC43 1­a]T ^V d]VS^\b_bhZXPcaX 5PVVad__T] W^[STa bT\X]Pa ^V VT]TaP[U^a bP\[X]V # B4?C4<14A BH3 5A434A8280 :^\ X VP]V \TS bcaTbb_^[XcXZ bcPacWY¬[_ U^a bXZZTaWTSbaT_a¬bT]cP]cTa B4?C4<14A BC A>B:8;34 :^\ X VP]V \TS bcaTbb_^[XcXZ bcPacWY¬[_ U^a bXZZTaWTSbaT_a¬bT]cP]cTa

FAGGRUPPE

Socialrådgiver i fagbevægelsen? 0aQTYSTa Sd b^\ b^RXP[azSVXeTa X UPVQTe¬VT[ bT] bz \T[S SXV X]S X e^aTb UPVVad__T EX PaaP]VTaTa cT\PSPVT ZdabTa ^V bT\X ]PaTa U^a e^aT \TS[T\\Ta ^V eX WPa [^ZP[T ]Tce¬aZ b^\ bZP[ bc­ccT WeTa T]ZT[c PU ^b \TS ST ^_VPeTa ^V _a^Q[T\bcX[[X]VTa b^\ eX Y^ ^UcT T[[Tab bcza P[T]T \TS EX WPa T] \PX[X]Vb[XbcT We^a eX X]eXcTaTa ST QPccTaTa ^_b[za bcX[[X]Vb P]]^]RTa X]SZP[STa cX[ \TS[T\b\­STa ^V VT]TaP[U^abP\[X]V ^V \TVTc P]STc 3d ZP] cX[\T[ST SXV [XbcT] _z e^aTb WYT\\TbXST _z fff b^RXP[aSV SZ UPV Vad__Ta

3d \T[STa SXV X]S X UPVVad__T eTS Pc bT]ST T] ¬]SaX]VbQ[P]ZTc cX[ \TS[T\bPUST[X]VT] ½ Sd Ë]STa Q[P]ZTccT] fff b^RXP[aSV SZ d]STa \TS[T\bbTaeXRT 3Tc Z^bcTa XZZT ]^VTc Pc e¬aT \TS[T\ PU T] UPVVad__T ^V Sd ZP] e¬aT \TS X ÌTaT WeXb Sd WPa ÌTaT Y^Qb X]ST] U^a U^abZT[[XVT ^\azSTa PU b^RXP[azSVXeTaUPVTc 7eXb Sd eX[ eXST \TaT Ta Sd eT[Z^\\T] cX[ Pc Z^]cPZcT U^a\P]ST] ;TXU 5 <PSbT] _z \PX[ ! $[T\/SP]bZ\TcP[ SZ

% B4?C4<14A : 14=70E= BT[ebc¬]SXVT =Tce¬aZb\­ST \TS Q[ P Sa­UcT[bT PU \^\b ^V [­]bd\bWz]SQ^V !# B4?C4<14A BC A>B:8;34 B^RXP[ X]cT[[XVT]b ATVX^] bc X]eXcTaTa cX[ WT[SPVbZ^]UTaT]RT !# B4?C4<14A : 14=70E= :­QT]WPe]b :^\\d]P[T B^RXP[azSVXeTaT ::B W^[STa VT]TaP[U^abP\[X]V ! >:C>14A Bc^U\XbQadV Bc^U\XbQadVbUPVVad__T] W^[STa cT\PSPV ^V VT]TaP[U^abP\[X]V ! " >:C>14A =H1>A6 ;TSTabTZcX^]T] ;TSTabTZcX^]T] W^[STa zab\­ST ^V VT]TaP[U^a bP\[X]V

:dabTa ^V

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

Z^]UTaT]RTa BT ZP[T]STaT] \TS ^_[hb]X]VTa ^\ ZdabTa Z^]UTaT]RTa ^V U^aTSaPV STa Ta aT[TeP]cT U^a b^RXP[azSVXeTaT _z B^RXP[azSVXeTaT]b WYT\\TbXST _z fff b^RXP[aSV SZ

;TY Tc

b^\\TaWdb B^\ \TS[T\ PU 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^a T]X]V WPa Sd \d[XVWTS U^a Pc [TYT 3BÂ b^\\TaWdb X A­SeXV :­QT]WPe]b :^\\d]P[T B^RXP[azSVXeTaT ::B bcza U^a dS[TY]X]VT] BT ^V [¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV ZZb SZ

:0AA84A4C4;45>=4= 7Pa Sd QadV U^a WY¬[_ cX[ _Tab^][XV PUZ[PaX]V ^V dSeXZ[X]V PU SXc Y^QU^a[­Q b^\ b^RXP[azS VXeTa. AX]V cX[ 3BÂ :PaaXTaTcT[TU^] 3d Uza T] WP[e cX\Tb R^PRWX]V PU T] TaUPaT] Z^]bd[T]c UaP 3B 7T]bXVcT] Ta Pc VXeT bc­ccT cX[ ^V dSU^aSaT SX]T TV]T cP]ZTa ^\ SX] Y^Q\¬b bXVT UaT\cXS oQT] \P]SPVT Z[ $ ' _z cT[TU^] "" (" " ;¬b \TaT _z fff b^RXP[aSV SZ ZPaaXTaTcT[TU^]

B>280;Ao368E4A4= 8 ! ' !&


$ % &' $()*+, 0 ]]^]RTa

#

INDBYDELSE TIL BĂ˜RNESAGENS FÆLLESRĂ…DS KONFERENCE OM

Børn i krise - anerkendelse af omsorgssvigtede børn HovedoplÌgsholder Lars J. Sørensen, chefpsykolog Pernille Hviid, pÌdagog, cand.psyk., PHD !!! " #

København Tirsdag den 7. oktober 2008 ¡ Quality Hotel, Tüstrup

Ă…rhus Onsdag den 8. oktober 2008 ¡ Radisson, SAS Hotel

Børnesagens FÌllesrüd Hele programmet prÌsenteres pü www.boernesagen.dk ¡ Deltagerprisen er kr. 1.995,00 Tilmelding kan ske elektronisk pü www.boernesagen.dk eller pü tilmeldingsblanket der kan hentes pü www.boernesagen.dk, telefon 33 22 17 33 ¡ Tilmelding før den 1. september 2008

Institut for

Social Kvalitet

Nyt Institut, der vĂŚgter samspil mellem teori og praksis, udbyder

En dag med Per Revstedt: Motivationsarbejde 25/11 2008, max 50 deltagere, pris kr. 1250, -

Uddannelser 2009 Supervision og analyser i socialt arbejde, 2½ ür v/ Gitte Duus, GÌsteundervisere: Per Revstedt & Jytte Birk Sørensen

'PSFCZHHFMTF BG BOCSJOHFMTFS 'BNJMJFCFWBSFOEF JOETBUT J IKFNNFU IFMF E“HOFU *OTUJUVU GPS 'BNJMJF6EWJLMJOH ZEFS IKÂ?MQ UJM 1SBLUJTLF PQHBWFS J GBNJMJFO &UBCMFSJOH BG GBTUF SZUNFS PH SVUJOFS 'BNJMJFNFEMFNNFS NFE QTZLJTLF VEGPSESJOHFS 'BNJMJFNFEMFNNFS NFE NJTCSVHTQSPCMFNFS "U WBSFUBHF C“SOT VEWJLMJOH QĂŒ GPSTLFMMJHF BMEFSTUSJO 'PSÂ?MESFT VEGPSESJOHFS TPN QBS GPSÂ?MESF PH TBNBSCFKET QBSUOFSF UJM EJWFSTF JOTUJUVUJPOFS 'BNJMJFO OĂŒS EF IBS CFIPW QĂŒ GPSTLFMMJHF UJEFS J E“HOFU

#FIBOEMJOHFO 5BHFS VEHBOHTQVOLU J TZTUFNJTL UFPSJ PH NFUPEF IWPS EFO WÂ?SETÂ?UUFOEF TBNUBMF FS DFOUSBM PH CZHHFS QĂŒ SFMBUJPOFSOF C“SO PH GPSÂ?MESF JNFMMFN #FTUĂŒS BG QTZLPMPHTBNUBMFS QSBLUJTL QÂ?EBHPHJTL JOETBUT PH GBNJMJFLVSTFS 5WÂ?SGBHMJHU TBNBSCFKEF PH GBNJMJFBSCFKEF VHFLVSTFS Y ĂŒSMJHU

Motivationsarbejde, 1 ĂĽr

'PSÂ?MESFLVSTFS OFUWÂ?SLTTLBCFOEF

v/ Per Revstedt

4VQFSWJTJPO UJM JOWPMWFSFEF GBHHSVQQFS 3JOH GPS HSBUJT PH VGPSQMJHUFOEF PQMÂ?H PH CSPDIVSFNBUFSJBMF

Sted: Aalborg - Se mere om flere forløb:

www.socialkvalitet.dk Administration: Lindskovvej 27 ¡ 9000 Aalborg ¡ Tlf. 40 45 83 20 !'

,MJOJTL QTZLPMPH +PIO 'BMLFOCFSH 5MG

KPIOGBMLFOCFSH!NBJM EL XXX PNWFOEUGBNJMJFQMFKF EL


& !" ' $ # # # $ &$ ! $ ( 0 ]]^]RTa

( !' "

! " ! + " !& ! "! % ! # ! # !" !! &" $ ! ! ! * # # $! * " ! !"

# ! %! #

& %

" ! ! ! #" $ ! !! % " ! " , " ! $ $ & !# ! $ " " & % #

)# ! %! #

!(


0 ]]^]RTa

1 års FAMILIETERAPEUTISK efterUDDANNELSE Ved familie- og psykoterapeuterne Bodil Mikkelsen og Günther Hauptvogel MPF. Nyt hold starter 21. oktober 08 med max. 12 deltagere. Kurset henvender sig til alle som arbejder med familier, børn og unge. Læs mere på

FAMILIEBEHANDLING Børns problemer skal løses i familien Viden om og erfaring med Familier og gravide med sociale, psykiske eller misbrugsproblemer. Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndrom og senabstinenser. Vi tilbyder Familiebehandling døgn/ambulant Konsulentbistand

www.sitecenter.dk/margarethegaarden eller www.hauptvogel.dk Center for familie- og psykoterapi Løjt Skolegade 24, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa Telefon: 74 61 87 60 Mobil 30 66 50 17 - 18 E-mail: familien@post6.tele.dk gunther@tdcadsl.dk

grundlagt 1/4 1997

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne, 75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

Vikarer Socialrådgivere - Kontorassistenter - socialpædagoger Booking/forespørgsel: Telefon 23 20 90 43 Eller mail; booking@socialgruppen.dk

Du’ for lækker ! Derfor skal du da også tage springet og blive vikar eller freelancer i socialgruppen, hvor du kan tegne din karriereprofil med fokus på dine spidskompetencer og dine idéer , ambitioner og drømme. Tjek vores hjemmeside og send os en mail derfra eller ring til Pia på telefon 31 12 16 22

"

www.socialgruppen.dk


0 ]]^]RTa

Succesoplevelse Nogle unge kræver lidt mere end andre. Trygge rammer, voksenkontakt, omsorg og fastlagte målsætninger betaler sig.

Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler i Danmark. Vi tilbyder trygge og stabile rammer, hvor de unge kan udforske, udfordre og udvikle sig selv i et engageret og professionelt fællesskab.

"


0 ]]^]RTa

KOMPETENT ASSISTANCE TIL SYDJYSKE KOMMUNER Socialrüdgiverarbejde inden for børn- og ungeomrüdet udbydes pü konsulentbasis: 

Sagsbehandling.

ÂŹ

Kontaktperson-funktion for unge (§ 52, stk. 3. nr. 7).

ÂŹ

§ 54 - støtte.

ÂŹ

§ 50 - undersøgelser.

ÂŹ

Børnesamtaler.

ÂŹ

Evt. andet efter aftale.

# $ ' ' ' (' ' $ ('-*'. ' ' % " ' !' ' "

% # &% & & '& "" & ' '& $0& " ' )'+*)'('++)' %& ',**/ 6& & " & &" & % & % " & & 4 & & & &*((

4 % & " 6 ) ! ) &+& " &+& " & ""5&1&+&*3-(& "

" &-/&32&-(&,/&+& " . " '

For yderligere oplysninger/spørgsmül/aftale - kontakt: Marianne Bodilsen Tlf. 74698483 / 60930711 E-mail: mariannebodilsen@care-taking.dk hjemmeside: www.care-taking.dk

0 $! & &)&!

CAFA Center for anbringelse og forebyggende arbejde §50 undersøgelser Ungdomssanktion – koordinatorfunktionen Interviews/afklarende samtaler med børn, unge og forĂŚldre ForĂŚldre(evne)undersøgelser Behandling - familiebehandling - terapi Støtte i hjemmet Støtteperson §54 FamilierĂĽdslagning - netvĂŚrksmøder KoniktmĂŚgling/mediation ForĂŚldrekreds SamvĂŚr - samvĂŚrshus Det generelle tilsyn med opholdssteder Opholdssteder - hjĂŚlp til placering Godkendelseskurser - netvĂŚrks- og plejefamilier NetvĂŚrks- og familiepleje - døgn og aastning Fysisk og psykisk handicap - døgn og aastning ForĂŚldre/barn placeringer og/eller observation Kurser for fagpersoner og for plejeforĂŚldre Supervision, coaching og konsulentbistand Netop- eftervĂŚrn - eftervĂŚrnsgruppe 16 - 23 ĂĽr Gruppe af anbragte unge 12 - 16 ĂĽr Projektvirksomhed og projektstøtte Tilbud om partnerskab

www.cafa.dk Vi løser de opgaver, du ikke kan nü

KONTORER OG MĂ˜DELOKALER: Hovedvejen 3, Ny Glim, 4000 Roskilde - tlf. 46 37 32 32 OehlenschlĂŚgersgade 16 b-c, 4200 Slagelse - tlf. 58 52 78 30 cafa@cafa.dk "!

KONSULENTER Anette Hansen Bente Kliver Birgitte SchjÌr Jensen Grete M. Madsen Hans Paulsen Jan Petterson Jette Lykke Hansen Jytte Lorenzen Jørgen Moe Karin Skov Larsen Kim Kammer Jensen Kirsten KjÌr Traore Kirsten Mortensen Lene Friis Lillian Kortbek Merete Flyvholm Peter Klagenberg Pia Brenøe Sharon Rasmussen Tina Bjørn Olsen

ah@cafa.dk bk@cafa.dk bsj@cafa.dk gm@cafa.dk hp@cafa.dk jp@cafa.dk jlh@cafa.dk jl@cafa.dk jm@cafa.dk ksl@cafa.dk kj@cafa.dk kkt@cafa.dk km@cafa.dk lf@cafa.dk lk@cafa.dk mf@cafa.dk pk@cafa.dk pb@cafa.dk sr@cafa.dk tbo@cafa.dk

PSYKOLOGER Julie Noack SkÌrbÌk jns@cafa.dk Marianne Sørensen ms@cafa.dk LEDELSE Per Jeppesen Jannik Sølyst Jørgensen Susanne Katz

pj@cafa.dk jsj@cafa.dk sk@cafa.dk

REGNSKAB OG SEKRETARIAT Annie Dirksen ad@cafa.dk Susanne Jensen sj@cafa.dk Mona Tellerup mt@cafa.dk Susanne Tengstedt st@cafa.dk


0 ]]^]RTa

+YS RUTINEN FARVEL

"LIV RĂ?DGIVER FOR +AVALERIET 3AVNER DU ALSIDIGHED FLEKSIBILITET OG FRIHED I DIT ARBEJDSLIV "LIV RĂ?DGIVER I +AVALERIET HER KAN DU VÂ?LGE FORSKELLIGE TYPER AF JOBS AF VARIERENDE PERIODER I BĂ?DE DET PRIVATE OG OFFENTLIGE REGI +AVALERIET GIVER DIG MULIGHED FOR AT PLANLÂ?GGE DIT ARBEJDSLIV MED UDGANGSPUNKT I DIT PRIVATLIV 0ENSION FRA DAG FERIEPENGE PĂ? LÂ’NUDBETALING HVER DAG OG OVERENSKOMST MED $ANSK 3OCIALRĂ?DGIVERFORENING

4LF WWW KAVALERIET DK

CAFA Center for anbringelse og forebyggende arbejde

Ungdomssanktion Koordinatorfunktion og kontaktperson CAFA rüder over konsulenter, der af Servicestyrelsen er uddannede til at varetage den lovbestemte funktion som koordinatorer i forbindelse med ungdomssanktion. CAFA trÌkker i denne sammenhÌng pü mangeürige erfaringer i at planlÌgge, lede og koordinere komplicerede sager og sikre at planer og aftaler følges op. I relation til den unge har CAFA solide erfaringer i relationsarbejdet i forbindelse med kontaktpersonordninger, eftervÌrn og vores grupper for unge. Koordinatorer og kontaktpersoner arbejder under supervision.

www.cafa.dk Hovedvejen 3, Ny Glim, 4000 Roskilde - tlf. 46 37 32 32 OehlenschlÌgersgade 16 b - c, 4200 Slagelse - tlf. 58 52 78 30 cafa@cafa.dk Vi løser de opgaver, du ikke kan nü

inpraxis tilbyder følgende uddannelsesforløb i 2009 Systemisk konsulentuddannelse. I Systemisk og narrativ konsulentuddannelse. II

TILMELDING Rekvirer tilmeldingsblanket via vores hjemmeside: www.inpraxis.dk hvor du ogsü kan lÌse mere om uddannelser og øvrige aktiviteter hos inpraxis. Cand.psych Annette Mortensen, am@inpraxis.dk, 2889 8130 Cand.psych Ane Wermer, aw@inpraxis.dk, 2262 0251 Cand.psych Janne Graff, jg@inpraxis.dk, 4053 7886

organisationsudvikling terapi supervision og coaching uddannelser

Langesvej 37, 3400 Hillerød ""


Jeg stiller krav til mine vikarjobs - og dem opfylder Adecco Jeg oplever at livet som socialrüdgivervikar giver mig ‌ 0 ]]^]RTa

Tilfredshed "Selvom jeg er en krÌvende arbejdskraft, der fordrer stor fleksibilitet omkring jobindholdet, timetal og geografisk beliggenhed, har jeg altid kunnet fü et vikariat, der matchede mine behov." Tryghed "Min personalekonsulent i Adecco er en seriøs og professionel samarbejdspartner, og jeg er meget tryg ved at lade hende varetage mine interesser." Godt samarbejde "Jeg kan varmt anbefale kollegaer et samarbejde med Adecco." Josef Krzeminski, 61 ür . Uddannet socialrüdgiver i 1982

Adecco søger dygtige socialrüdgivere og -formidlere, som ønsker et frit og afvekslende arbejdsliv som vikar. Ring til os pü tlf. 3888 9400 og hør mere om vores tilbud til dig.

Adecco har et tĂŚt samarbejde med Wiederquist kurser.

3888 9400 adecco.dk

BT]S SX] P]]^]RT cX[

B^RXP[azSVXeTaT] _z T _^bc) T_^bc/SV\TSXP SZ UPg) & !&

$%

_^bc) 6P\\T[c^ae ' #$& :­QT]WPe] :

HjÌlp børn i nød! Du kan købe UNICEF kort üret rundt. Ring: 35 27 38 00 eller besøg www.unicef.dk

"#

UnGJLYHUH WLO WHOHIRQUnGJLYQLQJ RJ QHWUnGJLYQLQJ /LYVOLQLHQ V¥JHU YRNVQH L DOOH 6RP IULYLOOLJ Sn /LYVOLQLHQ HU GX DOGUH PHG O\VW RJ RYHUVNXG WLO DW DQRQ\PW L NRQWDNW PHG VHOY HQJDJHUH VLJ VRP IULYLOOLJH PHG PRUGVWUXHGH PHG PHQQHVNHU L DUEHMGHUH Sn /LYVOLQLHQ NULVH VDPW PHG SnU¥UHQGH RJ HIWHUODGWH ¹ HQWHQ L WHOHIRQHQ ‘QVNHU GX PHUH LQIRUPDWLRQ RP HOOHU JHQQHP QHWUnGJLYQLQJ DUEHMGHW VRP IULYLOOLJ Vn NRQWDNW RV Sn WHOHIRQ HOOHU /LYVOLQLHQ WLOE\GHU GLJ OLYVOLQLHQ#OLYVOLQLHQ GN x (Q VROLG JUXQGXGGDQQHOVH VRP 6n VHQGHU YL YRUHV LQIRUPDWLRQV HQWHQ WHOHIRQ HOOHU QHWUnGJLYHU PDWHULDOH œ)ULYLOOLJ Sn /LYVOLQLHQœ x 5HJHOP VVLJ VXSHUYLVLRQ WLO GLJ x (IWHUXGGDQQHOVH RJ WHPDDIWQHU x $W EOLYH HQ GHO DI HW WHDP PHG 6HQG GLQ DQV¥JQLQJ WLO HQJDJHUHGH IULYLOOLJH /LYVOLQLHQ LQGHQ GHQ x (W WY UIDJOLJW PLOM¥ VHSWHPEHU x *RGW VRFLDOW RJ IDJOLJW QHWY UN x *RGH ORNDOHU L 1\KDYQ .¥EHQ )RUW O RP GLJ VHOY GLQ IDJOLJH KDYQ EDJJUXQG RJ KYRUIRU GX YLO Y UH IULYLOOLJ Sn QHWRS /LYVOLQLHQ /LYVOLQLHQ IRUYHQWHU DW GX 0 UN DQV¥JQLQJHQ œ)ULYLOOLJœ x (U DQVYDUVIXOG RJ WROHUDQW 6HQG DQV¥JQLQJHQ WLO x 9LO XGYLNOH GLQH NRPSHWHQFHU /LYVOLQLHQ 3RVWERNV LQGHQ IRU VHOYPRUGVIRUHE\J .¥EHQKDYQ . HOOHU JHOVH RJ ULVLNRYXUGHULQJ VDPW IULYLOOLJ#OLYVOLQLHQ GN VDPWDOH RJ NRPPXQLNDWLRQV WHNQLN / V PHUH RP /LYVOLQLHQ RJ VH x .DQ WDJH IRUPLGGDJV HIWHU GDWRHU IRU DQV WWHOVHVVDPWDOHU PLGGDJV HOOHU DIWHQYDJWHU RJ GHQ REOLJDWRULVNH JUXQG x (QJDJHUHU GLJ KHOKMHUWHW XGGDQQHOVH Sn ZZZ OLYVOLQLHQ GN JHQQHPVQLWOLJW ILUH WLPHU RP XJHQ

/LYVOLQLHQ VÂĄJHU IULYLOOLJH


3TPS[X]T Z[ !

B83BC4 5A8BC 5>A 8=3;4E4A8=6 D3:><<4A

B^RXP[azSVXeTaT] ]a B^RXP[azSVXeTaT] ]a B^RXP[azSVXeTaT] ]a B^RXP[azSVXeTaT] ]a B^RXP[azSVXeTaT] ]a

$ % & ' (

!( PdVdbc bT_cT\QTa ! bT_cT\QTa !# bT_cT\QTa !% bT_cT\QTa ' ^Zc^QTa ^Zc^QTa !! ^Zc^QTa !# ^Zc^QTa $ ]^eT\QTa

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

BT]S SX] P]]^]RT cX[ 36 <TSXP Pb 6P\\T[c^ae ' #$& :­QT]WPe] : c[U) & !& $$ UPg & !& $% T[[Ta T_^bc/SV\TSXP SZ

! '

BcX[[X]VbP]]^]RTa

Mammakirurgisk Klinik pü Ringsted Sygehus søger

socialrĂĽdgiver Et 2-ĂĽrigt vikariat er ledigt pr. 01.10.09, gerne tidligere, 18,5 timer ugentligt. Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med tĂŚt tvĂŚrfagligt samarbejde pĂĽ en meget engageret arbejdsplads med høj grad af faglighed. Arbejdet er selvstĂŚndigt, alsidigt og udfordrende med stor indydelse pĂĽ tilrettelĂŚggelse af dine arbejdstider. Introduktion og faglig sparring af afdelingens faste socialrĂĽdgiver. Ansøgningsfrist 15. september 2008. Yderligere oplysninger kan fĂĽs hos socialrĂĽdgiver Anne Martinsen, 5467 2144 eller oversygeplejerske Hanne Jakobsen, 5467 2182.

a

LĂŚs mere om stillingen pĂĽ: www.Regionsjaelland.dk

Ansøgning sendes til: Ringsted Sygehus att.: Hanne Jakobsen Mammakirurgisk afdeling Nørregade 54, 4100 Ringsted

Jurister, socialrüdgivere eller socialformidlere Visitation, Pension og Handicap har en ledig fuldtidsstilling og en ledig deltidsstilling, 20 timer, i Handicapteamet - til besÌttelse snarest muligt. Handicapteamet er et team under forandring. Fra 1. oktober 2008 bestür det nye team dels af sagsbehandlere og dels af visitatorer. Teamet opdeles i to faggrupper: en for misbrug og psykiatri og en for handicap. De ledige stillinger er i handicap-faggruppen. Vi ser gerne, at du har erfaring fra handicapomrüdet fra enten kommune eller amt/region. Ansøgningsfrist onsdag den 10. september 2008. LÌs annoncens fulde ordlyd pü www.naestved.dk.

www.nĂŚstved.dk/job

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

LĂŚs mere om NĂŚstved Kommune pĂĽ www.naestved.dk

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ^_U^aSaTa P]]^]R­aTa]T cX[ Pc bXV]P[TaT Tc ­]bZT ^\ [XVTbcX[[X]V ^V \P]VU^[SXVWTS _z PaQTYSb_[PSbTa]T "$


! '

HĂ˜VELTE

Familieterapeut

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Greve FamilievĂŚrksted søger en ansvarsbevidt og dynamisk kollega. Vi søger familieterapeut med relevant faglig uddannelse (psykolog eller socialrĂĽdgiver). Stillingen er pĂĽ 37 timer (evt. 32 timer), og er ledig pr. 01.11.08 eller hurtigst muligt herefter. Vi søger en kollega med følgende kvaliďŹ kationer: - gerne praktisk og teoretisk erfaring i løsningsorienteret familiebehandling - brĂŚnder for at arbejde med familier - du kan samarbejde med andre faggrupper - gerne kendskab i Marte Meo-metoden Se hele annoncen pĂĽ www.greve.dk

SOCIALRĂ…DGIVER Forsvaret søger en socialrĂĽdgiver til Høvelte Kaserne, Den Kongelige Livgarde 1. november 2008, 37 t/ugentligt. Du skal bl.a. rĂĽdgive og vejlede Forsvarets medarbejdere sĂĽvel militĂŚre som civile i socialfaglige spørgsmĂĽl samt afholde orienteringer om socialfaglige emner for personel, der skal udsendes i internationale missioner, deres pĂĽrørende samt andet personel. Du er uddannet socialrĂĽdgiver, skal kunne arbejde selvstĂŚndigt og ansvarsbevidst, have gode formuleringsevner samt vĂŚre udadvendt og have let ved at skabe kontakter. Vil du vide mere om stillingen kan henvendelse rettes til sektionschef Tinne KjĂŚr, tlf. 3915 1320.

Vi er til for borgerne og tager udgangspunkt i den enkelte borger, deres ressourcer og opfattelse af egen situation og problemer.

ATVX^] Â?bc ^\UPccTa ATVX^] BYÂŹ[[P]S ^V ATVX^] 7^eTSbcPST]

ATVX^] BhS ^\UPccTa ATVX^] BhSSP]\PaZ

ATVX^] =^aS ^\UPccTa ATVX^] =^aSYh[[P]S ^V ATVX^] <XScYh[[P]S

Ved oplysninger om løn- og ansÌttelsesforhold kan henvendelse rettes til kontorfuldmÌgtig Conny Ventrup, tlf. 3266 5797.

DER FINDES MANGE UNIFORMER I FORSVARET – bliv civilt ansat og bestem selv din Som civilt ansat i Forsvaret arbejder du selvfølgelig for sagen, men samtidig bliver du en del af en stor, uhøjtidelig og eksibel arbejdsplads med mange personlige og faglige udviklingsmuligheder. ANSĂ˜GNINGFRIST D. 10. SEPTEMBER 2008

PU P[[T STa _z \z]TSbQPbXb X VT] # ?PbbXeT \TS[T\\Ta) ]T\b]Xc PaQTYSTa WP[e cXS ]^a\P[c ! ! # Za _a ZePacP[ cX\Ta T[[Ta STad]STa ^\ dVT] T[[Ta Ta ?PbbXec \TS[T\bZPQ Ta U^a b^RXP[ <TS[T\bZ^]cX]VT]c UPbcbÂŹccTb XWc PaQTYSb[­b ^V PZcXec PaQTYSbb­VT]ST azSVXeTaT QTbZÂŹUcXVTc dST] U^a 3BĂ‚ U^aT]X]VT]b [^eT Â’# PU aT_aÂŹbT] U^aWP]S[X]Vb^\azST dST] bP\ Pa cP]cbZPQTc !Q 0ZcXe ! QPabT[bZ^]cX]VT]c ) QTYSb PUcP[T \TS 3B \T] ^aVP]XbTaTc (&$ Za _a ZePacP[ X _V[ U^aWP]S[X]VbQTaTccXVTST ^a 7^eTSQTbchaT[bT] WPa QTb[dccTc Pc :^]cX]VT]cTc STa bePaTa cX[ Z^]cX] VP]XbPcX^] bP\c U^a b^RXP[azSVXeTaT Z^]cX]VT]cTc ^_ZaÂŹeTb ZePacP[beXb VT]cTc U^a PaQTYSb[­bT QTa­aTa ST dST] QTbZÂŹUcXVT[bT X 3P]\PaZ dST] X UTQadPa \PY PdVdbc ^V ]^eT\QTa \TS[T\\Ta STa Ta _z QPabT[b^a[^e SPV_T]VTaTc ^V XZZT PaQTYSbb­VT]ST Q^acbTc UaP bcdSTaT]ST ^V ^\UPccTa ST] _TaX^ST PU QPabT[b X]ST] U^a UPVTc ^a[^eT] We^a ST Ta _z SPV_T]VT 5^a PZcXeT \TS[T\\Ta Ta STa Ă‹aT BT]X^a\TS[T\\Ta) U^abZT[[XVT Z^]cX]VT]cTa) ! # Za _a ZePacP[ " 0ZcXe " SX\XccT]SZ^]cX]VT]c ) &%! Za _a ZePacP[ BT]X^aZ^]cX]VT]c QTcP[Tb PU P[[T 0ZcXe ]^a\P[Z^]cX]VT]c ) \TS[T\\Ta STa ^eTaVza cX[ _T]bX^] "($ Za _a ZePacP[ 3X\XccT]SZ^]cX]VT]c QTcP[Tb PU P[[T T[[Ta TUcTa[­] =^a\P[Z^]cX]VT]cTc QTcP[Tb PU P[[T SX\XccT]STa STa _z \z]TSbQPbXb X b^\ XZZT Ta PaQTYSb[­bT VT]]T\b]Xc PaQTYSTa WP[e cXS ]^a \P[c ! cX\Ta T[[Ta STad]STa ^V b^\ BcdST]cTa\TS[T\\Ta) ! ' Za _a za !P 0ZcXe ! Ta PZcXec PaQTYSbb­VT]ST 0[[T b^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST eTS PaQTYSb[­bWTSbZ^]cX]VT]c ) _a^UTbbX^]bW­YbZ^[Ta]T ^V eTS 0P[ (&$ Za _a ZePacP[ Q^aV D]XeTabXcTc ZP] ^_cPVTb b^\ 0aQTYSb[­bWTSbZ^]cX]VT]cTc QTcP[Tb

:^]cX]VT]cTa

"%

LĂŚs mere pĂĽ civil-i-forsvaret.dk

bcdST]cTa\TS[T\\Ta <TS[T\bZP QTc bePaTa cX[ _PbbXec \TS[T\bZPQ 3B WPa WTadS^eTa bP\PaQTYSbPUcP[Ta \TS 39Â?5 ^V BT\X]PaXT[ÂŹaTaU^aT ]X]VT] 3P]bZ <PVXbcTaU^aT]X]V bP\c B; P]bPccT _z 5^a\XS[X]VbRT] caT]T :^]cX]VT]cbPcb U^a ^eT] bczT]ST S^QQT[c\TS[T\\Ta ^_[hbTb eTS WT]eT]ST[bT cX[ 3BĂ‚ bTZaTcPaXPc 0]STc) Bcza Sd X T] bXcdPcX^] We^a Sd XZZT ZP] WT]U­aTb cX[ T] PU ^eT]bczT]ST Z^]cX]VT]cch_Ta QTSTb Sd aTccT WT]eT]ST[bT cX[ 3BĂ‚ bTZaTcPaXPc 1TcP[X]VbbTaeXRT) 8]SQTcP[X]VTa ZP] ^eTaU­aTb cX[ 3B eXP ?1B 3d ZP] cX[\T[ST SXV _z fff b^RXP[aSV SZ \TS[T\bbTaeXRT d]STa Q[P]ZTccTa


I TrygVesta ser vi det som vores primĂŚre opgave at vĂŚre tryghedsleverandør. I Arbejdsskadeafdelingen betyder det, at vi rĂĽdgiver, vejleder og planlĂŚgger et trygt skadeforløb for sĂĽvel vores erhvervs- og industrikunder som de skadelidte, nĂĽr ulykken er sket. Med udgangspunkt i TrygVestas skadepolitik og vores vĂŚrdier vil dine arbejdsopgaver bl.a. vĂŚre, at t 3ĂŒEHJWF PH WFKMFEF EF TLBEFMJEUF i forbindelse med deres arbejdsulykke t 7Â?SF J EJBMPH NFE WJSLTPNIFEFS omkring arbejdstilrettelĂŚggelse samt generel information om TrygVestas koncept t 4BNBSCFKEF NFE LPNNVOFS behandlingsinstitutioner og pĂĽrørende t ,PPSEJOFSF J GPSIPME UJM BMMF implicerede parter i sagen t /ZUÂ?OLF PH VEWJLMF LPODFQUFS omkring alternative jobmuligheder t #JESBHF UJM BU WJ FGUFSMBEFS FU UZEF ligt hĂĽndtryk hos vores kunder og skadelidte i form af menneskelighed, nytĂŚnkning og handlekraft Vi forventer at du t )BS FO VEEBOOFMTF TPN TPDJBMSĂŒE giver gerne med erfaring inden for arbejdsmarkedsomrĂĽdet

t )BS LFOETLBC UJM BSCFKETTLBEFMPW givningen og mulighederne i forhold til støtte inden for arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen t .FTUSFS IFMIFETTZOFU TÂ?SEFMFT godt t )BS GPSSFUOJOHTGPSTUĂŒFMTF PH FS indstillet pĂĽ, at der løbende fastsĂŚttes mĂĽl for teamets arbejdsopgaver, og at disse bliver evalueret t )BS GMBJS GPS *5 Desuden skal du have t (PEF TBNBSCFKETFWOFS o EV TLBM bĂĽde kunne arbejde i team og ogsĂĽ vĂŚre i stand til at arbejde selvstĂŚndigt t 'BHMJHU FOHBHFNFOU IWPS EV GPS stĂĽr â€?at brĂŚndeâ€? igennem til de involverede t (PEF FWOFS GPS LPNNVOJLBUJPO idet du skal kunne formidle i forhold til mange forskellige modUBHFSF o MJHF GSB EFO TU“STUF industrivirksomhed til den individuelle skadelidte t ,VOOF CFWBSF EJU HPEF IVN“S J FO hverdag, hvor der er mange bolde i luften

Der er tale om en fuldtidsstilling og aflønning vil ske efter gÌldende overenskomst for ansatte i forsikringsbranchen.

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Kan du levere Tryghed – og vil du vĂŚre med til at udvikle os som nordens førende Tryghedsleverandør?

! '

SocialrĂĽdgiver til Aktiv Skade i Arbejdsskadeafdelingen

3FKTFBLUJWJUFU SVOEU J %BONBSL NĂŒ pĂĽregnes. Interesseret? Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdeMJOHTMFEFS +BDPC /JFMTFO QĂŒ UMG 4420 4458 eller socialrĂĽdgiver 3JLLF #PSH +PIBOOFTFO QĂŒ UFMFGPO 4420 3786. 4FOE EJO BOT“HOJOH NÂ?SLFU â€?54553â€? sammen med dit CV senest d. 15. september 2008 til vores mail-adresse: personale@tryg.dk

Vi tilbyder t &U GBHMJHU TQÂ?OEFOEF NJMK“ NFE god plads til initiativ og visioner t &U NFOJOHTGZMEU BSCFKEF J UÂ?U EJB log med skadelidte og virksomheder. Du mĂĽ forvente, at der er en høj grad af telefonisk kontakt t &U QFSTPOMJHU VEWJLMFOEF BSCFKEF hvor du konstant kommer til at udfordre dig selv og dine omgivelser t &U HPEU BSCFKETNJMK“ NFE FOHBHF rede kolleger, der er initiativrige og som udviser menneskelighed i alle relationer

"&


7P]SXRP_ ^V _bhZXPcaXazSVXeTaT

To nye medarbejdere

! '

TIL PENSIONSTEAMET :P] Sd QhVVT Qa^ \T[[T\ Z^\\d]T] ^V Q^aVTa]T. 4a Sd T] bcÂŹaZ _Tab^] \TS WYTacTc ^V WYTa]T] _z aTccT bcTS. >V ZP] Sd PVTaT _a^UTbbX^]T[c.

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

EX b­VTa c^ azSVXeTaT \TS T] Vad]SXV ^V bhbcT\PcXbZ cX[VP]V cX[ bPVbQTWP]S[X]VT] “ 3T] T]T bcX[[X]V Ta X CTP\ We^a Sd Z^\\Ta cX[ Pc PaQTYST \TS Q^aVTaT \TS TaWeTaeTc WYTa]TbZPST S­eQ[X]ST SÂŹZ]X]V PU \TadSVXUcTa ^V WYÂŹ[_T^aS]X]V “ 3T] P]ST] bcX[[X]V Ta X CTP\ " We^a Sd Z^\\Ta cX[ Pc PaQTYST \TS Q^aVTaT STa WPa T] bX]Sb[XST[bT 3T]]T bcX[[X]V Ta Tc eXZPaXPc b^\ [­QTa UaT\ cX[ ST] \PY ! ( 5^a QTVVT bcX[[X]VTa VÂŹ[STa Pc Sd Ta dSSP]]Tc b^RXP[azSVXeTa U^a\XS[Ta T[[Ta WPa T] cX[bePaT]ST dSSP]]T[bT 3d Q[XeTa T] ST[ PU <h]SXVWTS We^a eX Ta azSVXeTaT U^aST[c _z " cTP\ <z[Vad__T] Ta e^Zb]T Q^aVTaT \TS QTchST[XV ePaXV UhbXbZ ^V _bhZXbZ Ud]ZcX^]b]TSbÂŹccT[bT bP\c bX]Sb[XST]ST EX WPa Tc V^Sc PaQTYSb\X[Y­ \TS T] _^bXcXe dU^a\T[ ^V WYÂŹ[_b^\ ^\VP]Vbc^]T ^V cX[QhSTa V^ST \d[XVWTSTa U^a QzST UPV[XV ^V _Tab^][XV dSeXZ[X]V CX[caÂŹST[bT b]PaTbc T[[Ta _a ^Zc^QTa ! ' ;­] TUcTa VÂŹ[ST]ST ^eTaT]bZ^\bc ^V TUcTa _aX]RX__Ta]T U^a =h ;­] EX[ Sd eXST \TaT. Bz aX]V cX[) “ PUST[X]Vb[TSTa 9TccT 4]VT[QaTRWc c[U $'$& (#%$ “ WP]SXRP_azSVXeTa CaX]T APbZ ?TSTabT] c[U $'$& ("$( “ _bhZXPcaXazSVXeTa CX]P E^aQ­[ 7P]bT] c[U $'$& (#&! 0]b­V]X]V BT]S SX] P]b­V]X]V cX[ 7P]SXRP_ ^V B^RXP[_bhZXPcaX <h]SXVWTS Pcc 9TccT 4]VT[QaTRWc EP[QheTY %( 6 #! B[PVT[bT T[[Ta _a \PX[ cX[ WP]SXRP_e^ZbT]/b[PVT[bT SZ 0]b­V]X]VbUaXbc Ta bT]Tbc ST] bT_cT\QTa ! ' Z[ ! 0]bÂŹccT[bTbbP\cP[Ta U^aeT]cTa eX Pc PUW^[ST X dVT "'

Vi søger to friske nye medarbejdere, fuldtid eller deltid, da tre af vores kolleger gĂĽr pĂĽ pension den 1. august. Den ene stilling er blevet besat internt, sĂĽ nu mangler vi bare jer, sĂĽ vi bliver fuldtallige. Pensionsteamet bestĂĽr af 12 medarbejdere, fordelt som 9 rĂĽdgivere, 2 administrative medarbejdere og 1 teamleder. Fredensborg Kommunes administration herunder ogsĂĽ pensionsteamet har til huse i Kokkedal. PENSIONSTEAMETS OPGAVER BESTĂ…R BLANDT ANDET I 5 Udbetaling af folke- og førtidspension til ca. 7.200 pensionister i Fredensborg Kommune 5 Administration af pension, for de pensionister, der ikke selv er i stand til at administrere 5 RĂĽdgivning og vejledning 5 Behandling af ansøgninger om personlige tillĂŚg 5 Behandling af ansøgninger om enkeltudgifter 5 Behandling af ansøgninger om supplerende kontanthjĂŚlp til pensionen 5 Behandling af ansøgninger om forhøjelse af pension 5 Behandling af ansøgninger om bistands- /plejetillĂŚg 5 Samt øvrige opgaver vedrørende kommunens pensionister.

Hvis du har lyst til at vÌre med i et team af gode kolleger i en travl hverdag, sü send din ansøgning til Fredensborg Kommune, att. Hanne Gray, Ydelse og Rüdgivning, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Vi skal modtage din ansøgning senest den 10. september 2008. Vi forventer at holde ansÌttelsessamtaler i uge 38.

<h]SXVWTS PaQTYSTa TUcTa T] ÀËaZ[­eTa Ă€PU eÂŹaSXTa X U^aW^[S cX[ Q^aVTaT]) :eP[XcTc BP\\T]WÂŹ]V 6T]]T\bXVcXVWTS 7T[WTS

ETS P[[T P]bÂŹccT[bTa X B[PVT[bT :^\\d]T bZP[ U^aT[XVVT bcaPUUTPccTbc

WWW.FREDENSBORG.DK b[PVT[bT SZ

"'

Har du spørgsmül til stillingen, sü ring til teamleder Turid Høgnesen tlf. 7256 5563 eller pensionsrüdgiver Lonni Vemmelund tlf. 7256 5593.


Vi søger en socialrĂĽdgiver med ekspertise inden for s "Â’RNE OG FAMILIEOMRĂ?DET s /RGANISATORISKE RAMMER FOR SOCIALT ARBEJDE LEDELSE OG FORVALTNING Vi søger en person, der s HAR SOLID ERFARING MED SOCIALT ARBEJDE INDEN FOR DE RELEVANTE ARBEJDSPLADSER FOR OMRĂ?DET OVENFOR

s HAR TEORETISK VIDEN GENERELT

s Â’NSKER AT DELTAGE I ET TVÂ?RFAGLIGT LÂ?RERMILJÂ’ MED STUDENTERIND mYDELSE PĂ? UNDERVISNINGEN

s HAR PÂ?DAGOGISK VIDEN OG ERFARING SAMT LYST TIL UDVIKLING OG ANVENDELSE AF IT SOM PÂ?DAGOGISK REDSKAB s HAR ERFARING MED PROJEKTARBEJDE OG PROJEKTVEJLEDNING

s ER OPDATERET OG ENGAGERET I FAGETS NYERE UDVIKLING OG MULIGHE DER

s HAR EN UDDANNELSE SOM SOCIALRĂ?DGIVER ELLER SOCIALFORMIDLER %N ANSÂ’GER MED RELEVANT VIDEREUDDANNELSE PRIMÂ?RT MASTERUD DANNELSE ELLER KANDIDATUDDANNELSE FORETRÂ?KKES 5NDERVISERGRUPPEN PĂ? $S( + ER OPDELT I FEM TVÂ?RFAGLIGE SELV STYRENDE UNDERVISNINGSENHEDER DER RELATERER SIG TIL ET RELEVANT PRAKSISFELT FOR DET SOCIALE ARBEJDE 5NDERVISNINGEN PĂ? HÂ’JSKOLEN FOREGĂ?R BĂ?DE FAGSPECIFIKT OG TVÂ?R FAGLIGT SOM HOLDUNDERVISNING FORELÂ?SNINGER PROJEKTVEJLEDNING OG I FORBINDELSE MED PRAKTIKFORLÂ’B 0LANLÂ?GNING AF UNDERVISNINGEN FOREGĂ?R I DET TVÂ?RFAGLIGE UNDERVISERTEAM 5NDERVISERNE INDGĂ?R BĂ?DE PĂ? GRUNDUDDANNELSE OG I EFTERUDDANNELSE (Â’JSKOLEN LÂ?GGER VÂ?GT PĂ? AT SOCIALRĂ?DGIVERUDDANNELSEN ER PRAK SISNÂ?R INTERNATIONALT OG FORSKNINGS UDVIKLINGSORIENTERET (Â’JSKOLEN LÂ?GGER VÂ?GT PĂ? AT ALLE UNDERVISERE ER OPDATERET I VIDEN FRA PRAKSIS OG FORSKNINGSSEKTOREN (Â’JSKOLEN TILBYDER GODE MULIGHEDER FOR EFTERUDDANNELSE OG UNDERSTÂ’TTER AT LÂ?RERNE KAN DELTAGE I UDVIKLINGS OG FORSKNINGSPROJEKTER OGSĂ? HORISONTALT MED DE UDDANNELSESOMRĂ?DER DER INDGĂ?R I $EN FLERFAGLIGE 0ROFESSIONS HÂ’JSKOLE I 2EGION (OVEDSTADEN SUNDHED ERNÂ?RING FORVALTNING FOLKESKOLEOMRĂ?DET MV !NSÂ’GER MĂ? FORVENTE AT UNDERVISE BĂ?DE PĂ? GRUNDUDDANNELSE OG EFTER OG VIDEREUDDANNELSESNIVEAU EFTER EN RIMELIG INDKÂ’RINGSPE RIODE 3TILLINGEN ER EN FULDTIDSSTILLING MEN KAN BESÂ?TTES SOM STILLING ELLER EVT TIDSBEGRÂ?NSET IF TURNUS 6I OPFORDRER ALLE KVALIFICEREDE TIL AT SÂ’GE STILLINGEN (Â’JSKOLEN LÂ?GGER VÂ?GT PĂ? ET FAMILIEVENLIGT ARBEJDSMILJÂ’ !FLÂ’NNING EFTER OVERENSKOMST MED MULIGHED FOR TILLÂ?G EFTER NY LÂ’N .Â?RMERE OPLYSNINGER OM HÂ’JSKOLEN UNDERVISNINGSENHEDERNE STUDIEORDNING SAMT STILLINGSVILKĂ?R KAN LÂ?SES PĂ? HÂ’JSKOLENS HJEM MESIDE WWW DSH K DK 9DERLIGERE OPLYSNINGER OM STILLINGEN KAN FĂ?S HOS FAGKOORDINATOR LEKTOR (ELLE 3TRAUSS PĂ? TLF ELLER PĂ? E MAIL HS DSH K DK ELLER ENHEDSKOORDINATOR ADJUNKT !IRO "JARKING TLF ELLER E MAIL AIB DSH K DK

socialrüdgiver til Bo-støtteteam Bostøtte er et behandlingstilbud til unge voksne sindslidende borgere med dobbeltdiagnoser, som har svÌrt ved at indpasse sig i eksisterende socialpsykiatriske tilbud. Støtten ydes som bostøtte i eget hjem i henhold til Servicelovens § 85. Opgaverne for socialrüdgiveren i Bo-støtteteamet er bl.a. at sikre koordinationen af behandlingsindsatsen for den enkelte borger, herunder indkaldelse og ledelse af behandlingsmøder, udarbejdelse af og opfølgning pü handleplaner samt sikre skriftlig dokumentation. Derudover deltager socialrüdgiveren i Platangürdens Ungdomscenters visitation. Der tilbydes ekstern supervision med andre socialrüdgivere. Vi tilbyder engagerede kollegaer og en travl og udfordrende hverdag med alsidige opgaver. Gode muligheder for faglig udvikling. En levende og udfordrende arbejdsplads, hvor engagement og übenhed er i centrum. En arbejdsplads

hvor faglighed og kvalitet prioriteres

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Den sociale Højskole udvider sine uddannelsesaktiviteter pü büde grund-, efter- og videreuddannelse. Der er derfor brug for at ansÌtte yderligere dygtige undervisere.

! '

Platangürdens Ungdomscenter søger

Løn og ansÌttelsesforhold efter gÌldende overenskomst. Stillingen er pü 37 timer ugl. Den arbejdsmÌssige placering er i Vordingborg. Se uddybende opslag pü stillingen pü www.regionsjaelland.dk quicknr. 1991 Fü mere information pü Platangürdens Ungdomscenters hjemmeside www.ungcenter.dk eller kontakt enten omrüdeleder Flemming Schrøder pü telefon 5535 0300 eller 2046 4932 eller afdelingsleder Anette Wessel- Schmidt pü telefon 3053 8546. Der forventes afholdt samtaler hurtigst muligt. Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskÌftigelse og mrk. socialrüdgiver til Bo-støtteteam sendes inden den 10.09.08 til platangaarden@regionsjaelland.dk Platangürdens Ungdomscenter PrÌstegürdsvej 8 4760 Vordingborg

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

!NSÂ’GNING SENDES PR MAIL TIL JOB DSH K DK SENEST DEN SEP TEMBER DEN SOCIALE HĂ˜JSKOLE ER EN DEL AF DEN FLERFAGLIGE PROFESSIONSHĂ˜JSKOLE I REGION HOVEDSTADEN "(


KOMMUNE

! '

Familiekonsulent PoppelgĂĽrden familiecenter

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Sagsbehandler til pensionsomrüdet i nyoprettet stilling Har du lyst til en spÌndende og udfordrende stilling, og vil du vÌre med til at gøre en forskel? Sü er muligheden der nu. Team Pension søger en engageret kollega, der i samarbejde med de øvrige sagsbehandlere kan sikre en god opgaveløsning og vÌre med til udvikling pü pensionsomrüdet. Vi er et team pü syv sagsbehandlere og to administrative medarbejdere til betjening af vores folke- og førtidspensionister. En del af den lettere sagsbehandling foregür i Borgerservice. Teamet er opdelt i to grupper, der henholdsvis tager sig af den lettere og den komplekse sagsbehandling. Den ledige stilling er i gruppen med den komplekse sagsbehandling. Der er et tÌt samarbejde mellem grupperne og de administrative medarbejdere. Ugentligt timetal: 37 timer. Yderligere oplysninger om stillingen: Kan füs hos Teamchef Bente Kyhl Nielsen tlf. 43 59 17 28, e-mail benteky@htk.dk eller pü stillingsopslaget pü kommunens hjemmeside www.htk.dk Ansøgningsfrist: Mandag den 8. september 2008 kl. 12.00. AnsÌttelsessamtalerne forventes at blive afholdt torsdag den 11. september 2008. Ansøgningen sendes til: Høje-Taastrup Kommune Pensions- og Omsorgscentret Team Pension Bygaden 2, 2630 Taastrup

"Nye vinkler pĂĽ fremtiden" er Hvidovre Kommunes motto. Udvikling, dialog og nye former for samarbejde mellem kommune, kulturliv, virksomheder, borgere og foreninger kendetegner hverdagen i Hvidovre. Hvidovre Kommune er en grøn kommune midt i Ă˜resundsregionen. 10 minutter fra Københavns RĂĽdhusplads, Ă˜resundsbroen og Københavns Lufthavn. Omkring 50.000 borgere og 2000 virksomheder har adresse i Hvidovre. Se www.hvidovre.dk

Hvidovre kommunes familiecenter Poppelgürden søger pr 1. november 2008 en fuldtids familiekonsulent med pÌdagogisk eller socialfaglig grunduddannelse. Poppelgürdens familiecenter udgør et af Hvidovre kommunes egne tilbud til børn og familier og tilbyder üben anonym rüdgivning, ambulant familiebehandling, praktisk, pÌdagogisk og anden støtte i eget hjem, samt støtte til samvÌr og til overvüget samvÌr i henhold til Serviceloven. Medarbejdergruppen udgør i alt 11 personer og er tvÌrfagligt sammensat bestüende af psykologer, socialrüdgivere, pÌdagoger og en administrativ medarbejder. Familiekonsulenten vil blive en del af et familiekonsulent-team pü i alt 5 medarbejdere, hvor der er mulighed for faglig sparring i dagligdagen og krav om deltagelse i teamets faste supervision. Som familiekonsulent vil dine primÌre arbejdsopgaver vÌre at yde praktisk pÌdagogisk og anden støtte i hjemmet samt deltage som kommunens reprÌsentant i støttede og overvügede samvÌr. Opgaverne som familiekonsulent er mangeartede og stiller store krav til süvel faglige som personlige kompetencer inden for familiearbejdet. Der mü püregnes skiftende arbejdstider i tidsrummet kl.7.00- kl. 22.00, ligesom du skal vÌre indstillet pü evt. delt tjeneste og weekend arbejde. Til gengÌld kan vi tilbyde dig et attraktivt miljø, engagerede kolleger og en arbejdsplads, hvor faglig nytÌnkning og udvikling vÌgtes højt. Vi er fagligt ambitiøse og har konkrete mül for vores indsats, som vi gerne formidler til interesserede. Poppelgürden er beliggende i en hyggelig, renoveret gammel gürd pü adressen: Byvej 90 i Avedøre. LÌs og se mere pü hjemmesiden: www.poppelgaarden.hvidovre.dk Løn og ansÌttelsesforhold jf. gÌldende overenskomst. Yderligere oplysninger füs ved henvendelse til Poppelgürdens leder: Villy Kring tlf. 3677 3388 eller til Familieenhedens leder: Inge Holtkøtter 3639 3758. Ansøgning med oplysning om og dokumentation for tidligere uddannelse og beskÌftigelse skal vÌre Hvidovre kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre i hÌnde senest den 15.september 2008.

Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf.: 43 59 10 00 - Fax: 43 59 10 02 kommune@htk.dk - www.htk.dk

#

AnsĂŚttelsessamtaler forventes afholdt den 24. september 2008 pĂĽ PoppelgĂĽrden familiecenter.


! '

Foto: colourbox

RĂĽdgiver til Jobcenter Ballerup % $) '0 "" '*&0(/ '0(% "'- + '0 "" '0 %'# " ' 0 0) # ' * $)" ) 0) "0 %!( $) # )0 0 !" ' $ 0% 0' + " ' $ 0 %' (0 ' 0 ()-'0 0 !" ' $ 0% 0%& /" $ $ 0 0!%$) $) ."&( #% ) ' 0%+ '0 0-' 0 '0 '0&'% " # '0* 0%+ '0" 0 '0 " ' 0 ". '0 + 0 * $$ "( (&" $ '0 % 0 $ () "" '0 ) "0 ' + " ' $ 0 % 0 " !( % 0( #)0 !" ' '0( '0 0 %' %" 0) "0 /') (& $( %$ 0 0 '0 )0 , ) )0% 0 $ ' )0) # 0 '0! $0" 0* %' ' $ '$ 0 +%' (0 ' 0 %' (0 ' ( 0 '0&'. )0 0 % )0 *#/' 0% 0+ '0# )0%&#.'!(%## 0&-0 $ $ $0% 0 % 0) "0( ## $0 )0 "/()0%& + '$ 0". '0+. )0&-0%& + "/($ $ '0&-0 )0 / )0 " )0$ + *0% -'0 ."&0) "0 )0 " 0 $$ #0(*& '+ ( %$ % $ 0

Sagsbehandler i Jobcenter Furesø Et arbejde med stolthed, samvĂŚr og identitet Vil du arbejde tĂŚt pĂĽ mennesker, der i en kortere eller lĂŚngere periode har mĂĽttet forlade arbejdsmarkedet? Vil du vĂŚre med til at sikre en fair og effektiv sagsbehandling? Og vil du dele din arbejdsglĂŚde med andre? I Jobcenter Furesø søger vi en sagsbehandler 37 t/u til opfølgning af sygedagpengesager. Din gulerod er udfordring i et krĂŚvende og fagligt udviklende job, der indeholder ressourceproďŹ ler, afklaring af arbejdsevne, arbejdsfastholdelse og indstillinger til revalidering, eksjob og førtidspension.

%#0 $, $( )0 ' '0 *0 0 /'() 0 0 #-$ '0 # 0 $ ( )) 0 ( () "

Ansøgningsfrist den 12. september.

/'0# ' 0 !) %$(" '0 ' ) 0 /" ' 0)" 0

0

LÌs hele opslaget, og søg stillingen pü www.furesoe.dk/job.

$(/ $ $ ( ' () 0 0( &) # '0 $(.)) "( (( #) " '0 $ '0() 0 0* 0

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

www.ballerup.dk/job

Ballerup Ă…rets IdrĂŚtskommune

LÌs mere om jobbet og send din ansøgning online

+ZWJXÂŁ

SOLRĂ˜D KOMMUNE | BĂ˜RN OG UNGE RĂ…DGIVNINGEN

)DPLOLHUnGJLYHU genopslag Jobbet Vi søger en kompetent og engageret familierüdgiver til en fuldtidsstilling i Familieafsnittet fra 1. november 2008 eller snarest derefter. Arbejdsomrüdet er rüdgivning og vejledning til børnefamilier, socialfaglige undersøgelser, handleplaner og ivÌrksÌttelse af og opfølgning pü hjÌlpeforanstaltninger i henhold til Serviceloven. Jobmiljø Familieafsnittet arbejder distriktsopdelt i 4 skoledistrikter. Vi har et veludbygget og tÌt tvÌrfagligt samarbejde i grupperne og mellem de forskellige faggrupper i Børn og Unge Rüdgivningen, hvor der arbejdes i et systemisk og fremadrettet perspektiv. Som familierüdgiver har du stor egen kompetence, og der er store mulig-

heder for nytĂŚnkning og udvikling af nye ideer. Kommunen er ved at opføre et VĂŚksthus til undervisning, dagbehandling og forskellige gruppe- og familieorienterede tilbud. .YDOLÂżNDWLRQHU Vi ønsker, at du har ‡ uddannelse som socialrĂĽdgiver eller socialformidler ‡ kendskab til serviceloven og erfaring/ lyst til at arbejde med børn, unge og familier ‡ erfaring med tvĂŚrfagligt samarbejde og gode samarbejdsevner ‡ erfaring med administrative funktioner Vi tilbyder ‡ et afvekslende og udadvendt arbejde ‡ ekstern supervision ‡ erfarne og engagerede kolleger

‡ en travl arbejdsplads, hvor der samtidig er plads til bĂĽde humor og alvor ‡ Ă€HNVLEOH DUEHMGVIRUKROG /ÂĄQ Løn og ansĂŚttelse er omfattet af principperne i aftale om Ny Løn og sker efter gĂŚldende overenskomst. Vil du vide mere? Er du velkommen til at kontakte leder af Børn og Unge RĂĽdgivningen Leif Pedersen pĂĽ tlf. 56 18 28 61, lp@solrod.dk eller socialfaglig leder Lone Vandborg pĂĽ tlf. 56 18 28 62, lv@solrod.dk $QVÂĄJQLQJVIULVW 15. september med morgenposten. Jobsamtaler i uge 39.

Send ansøgningen til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller pü job@solrod.dk

Se mere pĂĽ solrod.dk #


! ' BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] Â?BC

Vil du UDVIKLE KĂ˜BENHAVN?

Vil du UDVIKLE KĂ˜BENHAVN?

DĂ˜GNKONTAKTEN

BĂ˜RNEFAMILIETEAM NĂ˜RREBRO

Etnisk konsulent

SocialrĂĽdgiver/formidler

Har du praktisk og teoretisk erfaring med etnicitet, undervisning og konsultativ bistand?

Et tvĂŚrfagligt team med mange projekter, interne og eksterne samarbejdsader søger fast sagsbehandler og barselsvikarer.

Fra 1. november søger vi dig til etnisk konsulentteam (EKT). Stillingen er pĂĽ 30 timer ugentligt i et team med 2 ansatte. Arbejdstiden er eksibel. Etnisk konsulentteam har til opgave at yde støtte, rĂĽdgivning og konsulentbistand til andre medarbejdere i Københavns socialforvaltning vedrørende børn, unge og familier med anden etnisk baggrund. MĂĽlgruppen er 15-25 ĂĽrige med sĂŚrligt fokus pĂĽ generationskonikter og tvangsĂŚgteskaber.

â€?en skal videreuddanne sig og to skal have familieforøgelseâ€? Derfor har vi i børnegrupperne brug for sagsbehandlere, der gerne vil have en spĂŚndende og udfordrende arbejdsdag i et godt kollegialt fĂŚllesskab.

Du skal have minimum en mellemlang videregĂĽende uddannelse gerne suppleret med relevant efter/videreuddannelse. For yderligere beskrivelse af stillingen og af Døgnkontakten: se www.doegnkontakten.dk eller ring til Lasse Christensen 3537 3623. Ansøgningsfristen er mandag den 15. september og ansøgning sendes til: Døgnkontakten, Ă…boulevard 38, 2200 København N, att: EKT.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og vÌrdsÌtter, at medarbejderne hver isÌr bidrager med deres sÌrlige baggrund, personlighed og evner.

KĂ˜BENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen

Vi forventer du er: s UDDANNET SOCIALRĂ‹DGIVER FORMIDLER GERNE MED ERFARING s PARAT TIL AT ARBEJDE MED FAMILIER BÂ’RN OG UNGE s I BESIDDELSE AF AF HUMOR OG ENGAGEMENT Vi tilbyder dig bl.a. introduktionsplan og supervision af ekstern professionel supervisor. Vil du vide mere, kontakt afd. leder Karin Jørgensen 3317 4280. Se mere pĂĽ www.kk.dk/job. Ansøgningsfrist 19. september kl. 12.00. Socialcenter Nørrebro, Griffenfeldsgade 44, 2200 København N.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og vÌrdsÌtter, at medarbejderne hver isÌr bidrager med deres sÌrlige baggrund, personlighed og evner.

www.kk.dk/job

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KĂ˜BENHAVN?

Vil du UDVIKLE KĂ˜BENHAVN?

EGMONTGĂ…RDEN

SOCIALCENTER AMAGER

SocialrĂĽdgivervikar

Sagsbehandlere

Vil du arbejde empowermentorienteret og styrke brugerne til selv at kunne - sĂĽ er dette noget for dig.

Børnefamilieteam VEST søger medarbejdere med relevant socialfaglig uddannelse.

I EgmontgĂĽrden er et 35-timers barselsvikariat som socialrĂĽdgiver ledig fra 4. november 2008.

Børnefamilieteamets mülgruppe er børn, unge og familier, som har behov for sÌrlig støtte grundet betydelige sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede vanskeligheder. Vi er 45 medarbejdere med forskellig uddannelsesmÌssig baggrund. Teamet er opdelt i en undersøgelsesgruppe, en børnegruppe og en ungegruppe. Vi har en ledig stilling i børnegruppen og søger desuden barselsvikarer til alle 3 grupper. Undersøgelsesgruppen foretager §50 undersøgelser i nye henvendelser. Børnegruppen arbejder med børn i alderen 0-12 ür. Ungegruppen arbejder med unge i alderen 13-23 ür. Vi søger medarbejdere med relevant socialfaglig uddannelsesbaggrund f.eks. socialrüdgiver, socialformidler, cand.scient.soc - gerne med erfaring indenfor børneomrüdet. Ansøgningsfrist: d. 12. september 2008 kl. 12.00. LÌs mere om stillingen pü kk.dk/job

EgmontgĂĽrden er et krisecenter/botilbud for enlige forsørgere m/k med børn i.h.t. serv.lov. §109/ og 110. Vi søger en socialrĂĽdgiver, der: s ARBEJDER MED AFSÂ?T I EMPOWERMENT OG NETVÂ?RKSETABLERING s Â’NSKER AT FORESTĂ‹ ET RĂ‹DGIVNINGS OG VEJLEDNINGSVÂ?RKSTED s HAR LYST TIL AT ARBEJDE MED ALSIDIG INDIVIDUEL RĂ‹DGIVNING s KAN ARBEJDE I ET LILLE TÂ?T MILJÂ’ PĂ‹ EN TEAMORGANISERET ARBEJDSPLADS (AR DU LYST TIL AT VIDE MERE SĂ‹ SE ANNONCEN PĂ‹ NETTET WWW KK DK JOB eller kontakt socialrĂĽdgiver Helle Kjems, tlf. 3317 4988 eller socialrĂĽdgiver Susse Smith, tlf. 3317 4987.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og vÌrdsÌtter, at medarbejderne hver isÌr bidrager med deres sÌrlige baggrund, personlighed og evner.

KĂ˜BENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen www.kk.dk/job

#!

KĂ˜BENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og vÌrdsÌtter, at medarbejderne hver isÌr bidrager med deres sÌrlige baggrund, personlighed og evner.

KĂ˜BENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen www.kk.dk/job


Socialrådgiver/sagsbehandler 6I S GER EN DYGTIG SOCIALRÍDGIVER DER PRIM RT SKAL IND GÍ I ET TEAM HVOR MAN ARBEJDER MED BORGERE DER SKAL AFKLARES TIL FLEKSJOB REVALIDERING ELLER F RTIDSPENSION

,VK¡M .RPPXQH

!LLE ARBEJDSOPGAVER GENNEMF RES I TEAM DER OMFATTER BLANDT ANDET PSYKOLOGER SOCIALRÍDGIVERE P DAGO GER OG V RKSTEDSPERSONALE $ER ER TILKNYTTET RELEVANT ADMINISTRATIV HJ LP TIL ALLE ARBEJDSOMRÍDER SÍ DU KAN KONCENTRERE DIG OM L SNING AF DE FAGLIGE OPGAVER

´9LO GX RSVOXJHV DI VN¡UH LGHHU RJ Q\H WHQGHQVHU"´

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BC

$U SKAL V RE INDSTILLET PÍ AT DER I MINDRE UDSTR KNING KAN BLIVE TALE OM AT UDF RE SAGSBEHANDLINGSOPGAVER FOR VRIGE DELE AF (+) S ORGANISATION

! '

!RBEJDSOPGAVERNE OMFATTER INDIVIDUEL AFKLARING AF BOR GERNE SAMTALE OG KONTAKTFORL B 3IDEL BENDE SKAL DU IV RKS TTE ARBEJDSPR VNINGER OG UDARBEJDE UDKAST TIL RESSOURCEPROFILER

Vi forventer: s $U ER UDDANNET SOCIALRÍDGIVER ELLER HAR EN ANDEN BAGGRUND MED DOKUMENTERET ERFARING FOR OPGAVEL S NING INDEN FOR DE BESKREVNE OMRÍDER s $U ER SELVST NDIG PRODUKTIONSORIENTERET OG ER OPDA TERET PÍ LOVGIVNINGEN INDEN FOR JOBBETS RAMMER s $U HAR EN BAGGRUND FRA BESK FTIGELSESINDSATSEN ET JOBCENTER ELLER ANDEN AKT R OG HAR ERFARING I ARBEJDET MED AFKLARING AF BORGERE I MATCHGRUPPE OG s $U HAR GODE KOMMUNIKATIONSEVNER BÍDE MUNDTLIGT OG SKRIFTLIGT OG KAN LIDE AT BRUGE DINE KOMPETENCER s $U ER OMSTILLINGSPARAT HAR EN TEAMBASERET TANKE GANG OG DELER GERNE DIN VIDEN MED DINE KOLLEGER s $U HAR OVERBLIK ER TÍLMODIG MED ET STORT PERSONLIGT OVERSKUD Vi tilbyder: s %N STILLING MED GODE FAGLIGE OG PERSONLIGE UDVIKLINGS MULIGHEDER I ET DYNAMISK MILJ s 'ODT KOLLEGIALT SAMMENHOLD MED FAGLIG SPARRING s %N ARBEJDSPLADS HVOR DU FÍR MULIGHED FOR AT FÍ EN VARIERET ARBEJDSDAG MED TV RFAGLIGHED OG HVOR DU KAN G RE EN FORSKEL FOR DEN ENKELTE BORGER s , N I HENHOLD TIL G LDENDE OVERENSKOMST OG KVALIFI KATIONER Vil du vide mere: . RMERE OPLYSNINGER KAN FÍS VED HENVENDELSE TIL SEK TIONSCHEF ,ARS (ANSEN PÍ TELEFON ELLER PÍ VORES HJEMMESIDE WWW HKI DK 3END DIN ANS GNING PR MAIL TIL HKI HKI DK ELLER PR BREV TIL (ANS +NUDSEN )NSTITUTTET 'LENTEVEJ + BENHAVN .6 !NS GNINGEN SKAL V RE OS I H NDE SENEST DEN 15. september 2008 (+) OPFORDRER TIL AT S GE STILLINGEN UANSET K N ALDER RELIGION OG ETNISK BAGGRUND HKI er en Erhvervsdrivende Fond, der har til formål at give personer uden for arbejdsmarkedet den erhvervsrådgivning, arbejdsprøvning, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse, som er nødvendig for at finde en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere om HKI på www.hki.dk

,VK¡M .RPPXQHV )DPLOLHFHQWHU RSQRUPHUHU RJ VSHFLDOLVHUHU

6H ZZZ LVKRM GN IRU OHGLJH UnGJLYHU VWLOOLQJHU

³'HW HU HQ GHO DI DQV WWHOVHVSROLWLNNHQ L ,VK¡M .RPPXQH DW IUHPPH N¡QVOLJ HWQLVN RJ KDQGLFDSOLJHVWLOOLQJ´ #"


! ' BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BC BH3

2K?E=HNc@CERAN O CAO PEH % <O BGH=NEJCOPA=I 2QFIIFKDBK BO MI>@BOBQ F % =P CHI>OFKDPQB>JBQ PLJ F P>J>O?BGAB JBA ERPBQP S OHPQBAPFKPQORHQ OBO S>OBQ>DBO >CHI>OFKD >C HLKQ>KQEG IMPJLAQ>DBOP >O?BGAPBSKB MOFJ OQ JBA EBK?IFH Md FKAPQFIIFKD QFI OBS>IFABOFKD BHPGL? LD C OQFAPMBKPFLK

%NA@ANEGO>ANC *KIIQJAO 1c@CERJEJCO?AJPAN O CAN IEO>NQCO>AD=J@HAN 5BA %OBABOFHP?BOD *LJJRKBP 1dADFSKFKDP@BKQBO BO BK CRIAQFAPPQFIIFKD PLJ ?BE>KAIBO IBAFD QFI ?BP QQBIPB PK>OBPQ JRIFDQ 2QFIIFKDBK BO MI>@BOBQ SBA >CABIFKDBK Md -LOAOB %>P>KSBG ABO S>OBQ>DBO OdADFSKFKD LD ?BE>KAIFKD >C ?LODBOB F HLJJRKBK ABO E>O MOL?IBJBO MOFJ OQ F OBI>QFLK QFI E>PE LD HLH>FK

2A KLOH=C Lc SSS BNA@ANEGO>ANC @G FK> JO CJEJCOBNEOP OALPAI>AN

#R H>K PB EBIB PQFIIFKDPLMPI>DBQ Md TTT COBABOFHP?BOD AH GL? LD Cd VABOIFDBOB FKCLOJ>QFLK LJ %OBABOFHP?BOD *LJJRKBP 1dADFSKFKDP@BKQBO Md TTT COBABOFHP?BOD AH CHO@ 8ABOIFDBOB LMIVPKFKDBO DFSBP LDPd >C >CABIFKDPIBABO 4II> KABOPBK 1LPBKA>I Md KP DKFKDBK PBKABP QFI

#"&( "' &. % " & #"&( "' ' " " #% # $ (" %) &" " ' " " % $, ' ! % # % % ' '%- & ' % ' ( % " %(" &#! &# %, ) % # &# % % " ! #"&( "'#$ ) % " & ' % ' ! .%" (" " $$ % &$ (" %) &" " &#!%, ' % " #% ! " " " ' " & ( % % &+&' ! ' & # &-'' % ) ' ' . &- ' ( % '+ & % ' # ' ' ( &' " &#$& $, *** % #"&+ "! % #

! ) "

##

%OBABOFHP?BOD *LJJRKBP 1dADFSKFKDP "BKQBO >CABIFKD -LOAOB %>P>KSBG P>I %OBABOFHP?BOD LD Jd S OB LP F E KAB FKABK COBA>D ABK PBMQBJ?BO HI KP DKFKD H>K LDPd PBKABP BIBHQOLKFPH QFI CHO@ COBABOFHP?BOD AH

2A KLOH=C Lc SSS BNA@ANEGO>ANC @G FK> JO CJEJCOBNEOP OALPAI>AN


$ET FÂ?LLES NÂ?VNSSEKRETARIAT SÂ’GER EN SAGSBEHANDLER MED TIL TRÂ?DELSE SNAREST MULIGT OG EN BARSELSVIKAR MED TILTRÂ?DELSE PR NOVEMBER 6I ER EN AFDELING UNDER 3TATSFORVALTNINGEN 3YDDANMARK SOM HOLDER TIL I 3TATSFORVALTNINGENS HOVEDSÂ?DE I !ABENRAA 6I ER CIRKA MEDARBEJDERE HVORAF STÂ’RSTEDELEN ER JURISTER Stillingsbeskrivelse: "ESKÂ?FTIGELSESANKENÂ?VNET OG $ET 3OCIALE .Â?VN BEHANDLER KLAGER OVER KOMMUNERNES OG JOBCENTRENES AFGÂ’RELSER EFTER DEN SOCIALE LOVGIVNING OG BESKÂ?FTIGELSESLOVGIVNINGEN !RBEJDET BESTĂ?R I SKRIFTLIG KLAGESAGSBEHANDLING OG VEJLEDNING AF KOMMUNER OG JOBCENTRE ) BEGGE NÂ?VN ER OPGAVERNE SAMMENSAT SĂ?LEDES AT MAN FĂ?R ET BREDT KENDSKAB TIL NÂ?VNENES ANSVARSOMRĂ?DER -AN BESKÂ?FTIGER SIG DESUDEN EN DEL MED FORVALTNINGSRET

KontanthjĂŚlpsrĂĽdgiver til Jobcenter Herning KontanthjĂŚlpsrĂĽdgivergruppen pĂĽ Jobcenter Herning søger en ny udviklingsorienteret kollega. Vi er en velfungerende gruppe med ca. en halv snes rĂĽdgivere, der pĂĽ trods af travlhed har â€?ĂĽbne døreâ€?, et kanon sammenhold og et godt arbejdsmiljø (check selv ved at ringe til ĂŠn af os). Gruppen er udviklingsorienteret og har stor indydelse pĂĽ sĂĽvel tilrettelĂŚggelse som gennemførelse af et sĂŚt afvekslende arbejdsopgaver. Jobcenter Herning er Pilotjobcenter, og har derfor samlet indsatsen overfor kontanthjĂŚlpsmodtagere, A-kasseledige og sygedagpengemodtagere under samme administrative ledelse. Vi har ligeledes kun ĂŠn ambitiøs og engageret politisk ledelse. Du vil fĂĽ: 5 "+ 1!#,.!."+!" ,$ (,))"(0&2 /- ..&+$ 5 *1)&$%"! #,. # $)&$" 1!#,.!.&+$". &+!"+#,. ,*.9!"0 ,$ %2&/ !1 senere ønsker det, kan du ogsĂĽ udfordres pĂĽ andre fagomrĂĽder

6I HAR EN FLAD STRUKTUR HVOR SAGSBEHANDLERNE ARBEJDER I DELVIST SELVSTYRENDE GRUPPER

5 "+ # /0 / $//0 **" ,$ "+ (2 )&0"0/0&) 1!/2&#0" !". *1)&$$8. 0 dine sager kan �ytte sig�

6I ARBEJDER LÂ’BENDE MED AT SIKRE AT NÂ?VNENES AFGÂ’RELSER HAR EN HÂ’J FAGLIG STANDARD $ETTE INDEBÂ?RER BL A GRUNDIG OPLÂ?RING SYSTEMATISK VIDENDELING OG KVALIFICERET SPARRING MED KOLLEGER

5 #,.!") $0&$" (1)01. ,$ #.&0&!/0&) 1! # "(/ 0&) 1! ,* * // $" motion m.v.

6I EKSPERIMENTERER LÂ’BENDE MED VORES ARBEJDSFORM MED DET FORMĂ?L AT GIVE VORES BRUGERE DE BEDST MULIGE YDELSER OG MAN HAR SOM MEDARBEJDER EN HÂ’J GRAD AF MEDINDFLYDELSE HERPĂ?

Vi ønsker:

$ER VIL VÂ?RE MULIGHED FOR HJEMMEARBEJDE I ET VIST OMFANG EFTER NÂ?RMERE AFTALE Kvalifikationer: 3TILLINGERNE KAN SÂ’GES AF JURISTER OG AF ERFARNE SOCIALRĂ?DGIVERE 5D OVER FAGLIG DYGTIGHED SOM VI REGNER FOR EN SELVFÂ’LGE LÂ?GGER VI VÂ?GT PĂ? EGENSKABER SOM ANSVARLIGHED FLEKSIBILITET SELVSTÂ?NDIG HED EFFEKTIVITET GODE SAMARBEJDSEVNER OG LYST TIL FAGLIG UDVIKLING (VIS DU DERTIL OGSĂ? HAR SANS FOR HUMOR VIL DU PASSE GODT TIL OS

5 +!&2&!1") 4ønning efter overenskomst

5 "+ 1!2&()&+$/,.&"+0"."0 (,))"$ /,* 2&) &!. $" 0&) $.1--"+ 5 "+ !3$0&$ /, & ).9!$&2". )0".+ 0&20 "+ !3$0&$ #,.*&!)". "))". +!"+ baggrund, hvis du kan overbevise os om at du har de fornødne faglige fĂŚrdigheder 5 0 !1 %8'0 2&) (1++" /&$" 0 !1 ". $) ! #,. !&0 . "'!" Du vil blive grundigt introduceret til sĂĽvel arbejdsopgaver, â€?husetâ€?, husets kultur og vĂŚrdier mv. Du vil fĂĽ tilknyttet en â€?tanteâ€? eller â€?onkelâ€?, som hjĂŚlper dig gennem de usikkerheder og udfordringer der naturligt er i et nyt job.

Løn- og ansÌttelsesvilkür: 3TILLINGERNE ER SOM UDGANGSPUNKT P� TIMER OM UGEN

Hvis du skal ytte til omrĂĽdet, vil vi naturligvis ogsĂĽ kunne rĂĽdgive dig med hensyn til boligmuligheder, jobmuligheder for evt. ĂŚgtefĂŚlle samt pasnings- og skolemuligheder til evt. børn.

,Â’N OG ANSÂ?TTELSESVILKĂ?R FASTSÂ?TTES I HENHOLD TIL &INANSMINISTERI ETS OVERENSKOMST MED DEN RELEVANTE FAGFORENING

Du er velkommen til at ringe til ĂŠn af dine kommende kolleger SocialrĂĽdgiver Karin Andersson pĂĽ tlf.: 96 28 50 05 eller

Yderligere information: $U ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE KONTORCHEF (ANNAH "RANDT PĂ? TLF ELLER MAIL HBSYD STATSFORVALTNING DK HVIS DU VIL VIDE MERE OM STILLINGERNE $U KAN OGSĂ? FĂ? TILSENDT VORES HĂ?NDBOG OM ARBEJDET I NÂ?VNSSEKRETARIATET VED AT KONTAKTE NÂ?VNSSEKRETÂ?R "ERIT !NDERSEN 3KOV PĂ? TLF ELLER E POST BASSYD STATSFORVALTNING DK

SocialrĂĽdgiver Tanja Munkholm pĂĽ tlf.: 96 28 50 24.

0Ă? STATSFORVALTNINGENS HJEMMESIDE WWW STATSFORVALTNING DK KAN DU LÂ?SE MERE OM NÂ?VNENE OG OM STATSFORVALTNINGENS Â’VRIGE OPGAVER Ansøgning 3END DIN ANSÂ’GNING SOM ER VEDLAGT EKSAMENSBEVISER OG ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER TIL 3TATSFORVALTNINGEN 3YDDANMARK 3TORE TORV !ABENRAA ELLER SYDDANMARK STATSFORVALTNING DK ATT 3EKRETARIATET SĂ?LEDES AT VI HAR MODTAGET ANSÂ’GNINGEN SENEST MANDAG SEPTEMBER KL !LLE KVALIFICEREDE UANSET PERSONLIG BAGGRUND OPFORDRES TIL AT SÂ’GE STILLINGERNE 6I FORVENTER AT HOLDE ANSÂ?TTELSESSAMTALER MANDAG DEN SEP TEMBER

BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BH3 =>A3 ! '

Sagsbehandler og barselsvikar til BeskĂŚftigelsesankenĂŚvnet og Det Sociale NĂŚvn

TiltrÌdelse vil kunne ske snarest muligt, efter aftale - men vi venter gerne pü den rigtige. Send derfor straks din ansøgning til: Jobcenter Herning Nørregade 44, 7400 Herning eller pü mail til jobcenter@herning.dk. Din ansøgning vil blive behandlet selektivt, fortroligt - og meget hurtigt.

www.herning.dk

Her er alle muligheder ĂĽbne...

Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sĂŚtter borgeren i centrum gennem ĂĽbenhed, nĂŚrhed og en levende demokratisk dialog. Vi gĂĽr nye veje i bestrĂŚbelsen pĂĽ at udvikle et regionalt kraftcenter, der er kendetegnet ved effektivitet, udvikling, eksibilitet og fokus pĂĽ menneskelige vĂŚrdier. Vores vĂŚrdier: I Herning Kommune har vi formuleret ďŹ re vĂŚrdier, som danner grundlag for vores mĂĽde at arbejde pĂĽ: Professionalisme – God dømmekraft – Ă˜konomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

#$


"' BcX[[X]VbP]]^]RTa ATVX^] BH3 =>A3 ! '

Socialrüdgiver/socialformidler til nyetableret voksenteam Jobindholdet er opgaver omkring borgere med funktionsnedsÌttelse og manglende sociale kompetencer. Mülgruppen er udviklingshÌmmede og sent udviklede. Opgaverne omfatter bl.a. sagsbehandling, herunder afklaring af behov for, visitation til og ivÌrksÌttelse af hjÌlpeforanstaltninger m.m. Vi tilbyder engagerede kollegaer, der vÌgter arbejdsmiljø og et godt kollegialt samvÌr. En arbejdsplads med rum til faglig og personlig udvikling og en organisation, som tÌnker vÌrdibaseret og helhedsorienteret. Yderligere information: Kan füs hos leder Lone Røj tlf. 7210 7239 eller sagsbehandler Gitte Burgwald tlf. 7210 7863. Job & profilbeskrivelse kan ses pü www.fredericiakommune.dk, under ledige stillinger. Ansøgning: Sendes til Fredericia Kommune, Personale & Uddannelse, Att.: Rekrutteringsteamet, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Mrk.: 08/33171. AnsÌttelsessamtaler forventes afholdt 26. september 2008.

(1& & *+!$$!& - %!$! ' *#1 +! $* * ')- $+&!& & !$+)1 $* &'- % ) &*2 &!& * )!*+ & * (+ % ) #$ 3 "' &)

, *# $ -1) $! $ ) ') % ) " ) ) ) " ) % #'&+ &+ "1$( */ ( & $ #*"' % % , -!$ * %+! ! !& 0 ! ' &+ ) $ ') * $ ) ),(( ' *# $ -! ! $' & % % ) " )& !& #'$$ ) ' ' &+ ) & ! ) +!$ + , -!#$ ' ()1 !& * +* & ' & ) *,$+ +')! & + ) + #,$+,) ! ')- &+ ) + , # & ')- $+ !+ '%)0 % $ $* *%1**! $! ' %!&!*+) +!- !& *! + !& $ $* *%1**! #'%( + & ) *0- $ *'% & $! !& *! + ' ),& ) &+) $ *0 & + , # & ! ) #+!-+ ! $! *$,+&!& *()' ** ) ! # & +!$ / ! & ) " *($ * % % & , ') )!& ) ' & ) " *($ * ) '), *1++ ) + , # & $! & +) -$ - ) , -!$ * %+! ! 0 %,$! ') $ ), && $* * %+ *( ))!& % !& #'$$ ) ! $ )& +-1)# + % ) (0 ... $ ') #'%%,& # "' '&+ #+( )*'& )& ,& )!*+ &* & +$

Ansøgningsfrist: 19. september 2008.

Se fuldt stillingsopslag pĂĽ www.fredericiakommune.dk

Er du en af Kavaleriets nye konsulenter? Vi er en engageret og dynamisk virksomhed i rivende udvikling, som søger en konsulent til vores kontor i Ă…rhus

Som konsulent skal du sammen med de øvrige medarbejdere bidrage til, at vi sammen tilbyder effektive, kompetente og professionelle løsninger. Stillingsbeskrivelse: s Indkalde ansøgere og afholde ansĂŚttelsessamtaler s 0LEJE AF +AVALERIETS KUNDER s -ATCHE KUNDER OG VIKARER s &ORETAGE TELEFONOPFÂ’LGNING OG OPFÂ’LGNINGSBESÂ’G HOS KUNDER og vikarer s 2EKRUTTERING AF NYE KUNDER OG VIKARER s 0LANLÂ?GGE OG AFVIKLE GĂ? HJEMMÂ’DER FOR VIKARERNE Vi forventer: s $U ER UDDANNET SOCIALRĂ?DGIVER FORMIDLER s !T DU HAR MINIMUM Ă?RS ERHVERVSERFARING s !T DU HAR EN PROFESSIONEL OG NYSGERRIG TILGANG TIL OPGAVELÂ’SNINGEN

SAMT ET HÂ’JT SERVICENIVEAU s !T DU KAN ARBEJDE STRUKTURERET OG SELVSTÂ?NDIGT MOTIVERE OG inspirere andre s !T DU ER OMSTILLINGSPARAT OG KAN LIDE AT HAVE MANGE BOLDE I LUFTEN s !T DU HAR BIL TIL RĂ?DIGHED #%

0ERSONLIGE EGENSKABER s $U ER ROBUST HUMORISTISK OG ENGAGERET s $U TRIVES MED EN DYNAMISK HVERDAG s $U ER OPMÂ?RKSOM OG SERVICEMINDED s $U ER INNOVATIV OG Ă?BEN FOR NYE IDEER Vi tilbyder: 6I TILBYDER EN ATTRAKTIV LÂ’NPAKKE 3TILLINGEN ER EN FULDTIDSSTILLING PĂ? TIMER SOM Â’NSKES BESAT SNAREST MULIGT -EN VI VENTER GERNE PĂ? DEN rette kandidat. Ansøgningsfrist: %R DU +AVALERIETS NYE KONSULENT 3Ă? SEND DIN ANSÂ’GNING SENEST DEN SEPTEMBER 6I FORVENTER AT AFHOLDE SAMTALER I ÂżRHUS DEN SEPTEMBER 6IL DU VIDE MERE OM STILLINGEN SĂ? KONTAKT 0IA (OFFBECK I ÂżRHUS PĂ? TELEFON ELLER EMAIL kavaleriet@kavaleriet.dk $U KAN LÂ?SE MERE OM +AVALERIET PĂ? WWW KAVALERIET DK


DS:kontakt CT[TU^]Ta]T Ta zQ]T \P]SPV UaTSPV Z[ ( #

7^eTSQTbchaT[bT) :^]bcXcdTaTc U^a\P]S 1TccX]P ?^bc Q_/b^RXP[aSV SZ eaXV W^eTSQTbchaT[bT B­aT] 9d[ 0]STabT] bY/b^RXP[aSV SZ 5[^aP 6W^bW Ì^aP VW^bW/SaR SZ <PYQaXc 1Ta[Pd \QQ/b^RXP[aSV SZ BdbP]]T 6a^eT bVa/cWXbcTS SZ APb\db 1P[b[Te aNQP[b[Te/hPW^^ SZ 0]]T 9­aVT]bT] P]Y/b^RXP[aSV SZ 7T]aXZ <PcWXPbT] W\c/UP PPaWdb SZ EXQTZT 1PZ =XT[bT] eXQTZT/WTeaX]VW^[\ SZ =XR^[PX ?Pd[bT] ]_/SbW ^ SZ <PSb BP\bX]V \bP/bSb]Tc SZ 7P]]T A B­aT]bT] Wb]/c^T]STa SZ 1XacWT ?^e[bT] Q_^/b_Tb^R SZ

A468>= BC ATVX^] bc S¬ZZTa ATVX^] 7^eTSbcPST] ^V ATVX^] BY¬[[P]S 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] bc 0[VPST #" ! # A^bZX[ST C[U) "" "' %! !! 5Pg) #% "! & %& Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

A468>= BH3 ATVX^] BhS S¬ZZTa ATVX^] BhSSP]\PaZ 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] BhS >[PU AhTb 6PST &: % :^[SX]V C[U) '& #& " 5Pg) &$ '# "# $ Sb bhS/b^RXP[aSV SZ

9^QU^a\XS[X]V <PaXT 7Y^ac C[U) "" "' %! !" Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

:^]c^aTc X >ST]bT EX]STVPST &! &# $ >ST]bT 2 C[U) '& #& " 5Pg) %% # % !

0aQTYSb\X[Y­ 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) "" "' %! !! Sb ^Tbc/b^RXP[aSV SZ

9^QU^a\XS[X]V 0]] ?TSTabT] C[U) '& #& " # P_/b^RXP[aSV SZ 0aQTYSb\X[Y­Z^]bd[T]c 1^ D[aXRZ <PSbT] C[U) '& #& " " T[[Ta C[U) ! && # $ Qd\/b^RXP[aSV SZ

A468>= =>A3 ATVX^] =^aS S¬ZZTa ATVX^] =^aSYh[[P]S ^V ATVX^] <XScYh[[P]S 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V ATVX^] =^aS B­aT] 5aXRWb ETY #! 7 cW '!" oQhW­Y C[U) '& " ( ( 5Pg) '% " $ "! Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X 7^[bcTQa^ 5aTSTaXRXPVPST !& !( &$ 7^[bcTQa^ C[U) '& " ( ( 5Pg) (& #! ' (' Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ :^]c^aTc X =­aaTbd]SQh BZP]bTeTY ( 1 (# =­aaTbd]SQh C[U) '& " ( ( 5Pg) (' " !! $ Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ 9^QU^a\XS[X]V :^]cPZc 5C5 0 C[U) & " " ! 0aQTYSb\X[Y­) 7T]eT]ST[bT cX[ aTVX^]bZ^]c^aTc C[U) '& " ( ( Sb ]^aS/b^RXP[aSV SZ

B4:A4C0A80C4C 3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( Sb/b^RXP[aSV SZ

EA864 ;TSTabTZcX^]T] 5^a\P]S 4eP 7P[[VaT] C[U PaQ) (% (( !( !( C[U _ae) (& #! ( '% fff b^RXP[aSV SZ [TSTabTZcX^]T] BT[ebc¬]SXVT 5^a\P]S :PaT] 5PQaXRXdb 7P]bT] C[U) $( #" !" " T[[Ta !% !' #! " fff b^RXP[aSV SZ bT[ebcPT]SXV

0aQTYSb[­bWTSbZPbbT] 5C5 0 W^eTSZ^]c^a B]^aaTbVPST $ 1^Zb !! ( :­QT]WPe] 2 C[U) & " " !

BP\\T]b[dc]X]VT] PU 3P]bZT B^RXP[azSVXeTabcdSTaT]ST 5^a\P]S <PSb BP\bX]V C[U) ! '& ' !( fff b^RXP[aSV SZ bcdSTaT]ST

?T]bX^]bZPbbT] ?:0 ?T]bX^]bZPbbTa]Tb 0S\X]XbcaPcX^] CdQ^aV 1^d[TePaS " !( 7T[[Tad_ C[U) "( #$ #$ #$

5PVVad__Ta ^V bT]X^aTa BT 3BÂ WYT\\TbXST U^a Z^]cPZc_Tab^]Ta ^V cT[TU^]]d\aT fff b^RXP[aSV SZ


5>C>) 74=A8: B A4=B4=

; 4 3 4 A 05 14CC8=0 ?>BC :>=BC8CD4A4C 5>A<0=3

Førtidspensionen under pres

<XbeXbT]ST QX[[TST >eTabZaXUcTa]T WPa ]Pe][XV STaTb ]¬aX]V X T] aP__^ac ^\ bP\\T]W¬]VT] \T[[T\ _bhZX bZT [XST[bTa ^V U­acXSb_T]bX^] b^\ B^RXP[ \X]XbcTaXTc ËZ [PeTc X ! & 3T c^ _bhZXPcTaT b^\ WPa U^aUPccTc aP__^acT] Ta QTZh\aTST U^a bcXV]X]VT] X _T]bX^]Ta cX[ _bhZXbZ bhVT \TS XZZT _bhZ^cXbZT [XST[bTa 9TV eTS XZZT PU Pc \X]XbcTaXTc WPa b_daVc Z^\\d]Ta]T ^\ STaTb edaSTaX]V PU _a^Q[T\bcX[[X]VT] \T] YTV WPa XZZT W­ac ^\ |] b^RXP[azSVXeTa b^\ ZP] VT]

ZT]ST Pc STa cX[ST[Tb _T]bX^]Ta cX[ _bhZXbZ bhVT b^\ ZP] PaQTYST <zbZT W¬]VTa dT]XVWTST] bP\\T] \TS Pc ST c^ _bhZXPcTaT _TVTa _z Pc STa \P]V[Ta U^abZ]X]V _z ^\azSTc U^a TZbT\_T[ ]za STc V¬[STa eXST] ^\ zabPVT] cX[ bcXV]X]VT] X cX[ST[X]VTa :^\\d]Ta]T ZP] Y^ SP Zd] cX[ST[T U­acXSb_T]bX^]Ta _z QPVVad]S PU WePS eX eTS ^V XZZT _z QPVVad]S PU WePS STa \P]V[Ta Pc Q[XeT U^abZTc X 3|a We^a STQPccT] Vza P[[Ta\Tbc UTY[ Ta ]za STc P] chSTb Pc U­acXSb_T]bX^]Ta cX[ST[Tb P[T]T _z SXPV]^bTa 5­acXSb_T]bX^]baTU^a\T] b^\ cazScT X ZaPUc X ! " ]TSc^]TST Y^ ]Tc^_ ST [¬VT[XVT SXPV]^bTa cX[ U^aST[ U^a aTbb^daRT_a^Ë[T]b P]SaT T[T\T]cTa Bz ]za STa cX[ST[Tb U­acXSb_T]bX^] cX[ \T]]TbZTa WeXb W^eTS SXPV]^bT \d[XVeXb Xb^[TaTc bTc eX[[T Zd]]T QTSaTb \TS Z^aaTZc ^V [P]VePaXV QTWP]S[X]V bz bZh[STb STc ch_XbZ Pc QTWP]S[X]V [¬]VT WPa e¬aTc U^ab­Vc ^V Pc P]b­VT aT] WPa e¬bT]c[XVT QPaaXTaTa _z ST P]SaT T[T\T] cTa X _a^Ë[T] 0[[XVTeT[ QTSTa 0]ZTbchaT[bT] bcPSXV Z^\\d]Ta]T ^\ Pc X]SQTaTccT T] W^eTSSXPV]^bT ^V _z ST] \zST Uza \P] Tc \XbeXbT]ST QX[[TST PU WePS STc ePa STa VY^aST dSb[PVTc

5^abZ]X]V U­abc cPZ 3Ta Ë]STb P[[TaTST \d[XVWTS U^a Pc aTedaSTaT _T]bX^ ]T] TUcTa T] _TaX^ST WeXb STa Ta ceXe[ ^\ _a^V]^bT] 0[[T U­acXSb_T]bX^]XbcTa WPa STbdST] _[XVc cX[ Pc ^_[hbT WeXb eX[ZzaT]T U^a _T]bX^] XZZT [¬]VTaT Ta cX[ bcTST ^V _T]bX^]T] bZP[ X]SSaPVTb 7eXb \P] Zd] ZP] PaQTYST [XSc Ta STa \d[XVWTS U^a Pc Uz Tc Y^Q \TS [­]cX[bZdS BZd[[T \^STc a¬ZZT cX[ \TaT ZP] \P] QT]hccT ST ]hT aTV[Ta ^\ Pc QTePaT aTccT] cX[ _T]bX^] \T]b STccT PU_a­eTb 4] \XS[TacXSXV V­aT[bT PU P[[T U­acXSb_T] bX^]Ta U^aTZ^\\Ta STaU^a WT[c d]­SeT]SXV 3Tc eX[ QzST dSWd[T WT[T XSTT] \TS U­acXSb_T]bX^] bZPQT d]­SeT]SXV QTZh\aX]V W^b U­acXSb_T]bX^]XbcTa]T ^V _z[¬VVT Z^\\d]Ta]T \TaT ]hccT[­b PS\X]XbcaPcX^] bdZ Bz X bcTSTc U^a Pc d]STaVaPeT WT[T XSTT] \TS U­acXSb_T]bX^]Ta]T Q­a ST P]bePa[XVT _^[XcXZTaT bXZaT Pc ST \d[XVWTSTa STa P[[TaTST Ë]STb Q[XeTa QadVc >V bz bZP[ STa VP]V X U^abZ]X]VT] bz eX eTS WePS STc Ta eX V­a U­a eX VaXQTa cX[ U^aP]SaX]VTa b^\ ­ST[¬VVTa \TaT T]S ST VPe]Ta Q_/b^RXP[aSV SZ

C^[SQ^SVPST (0 ?^bcQ^Zb %( " :­QT]WPe] : C[U) & (( 5Pg) "" ( " %( fff b^RXP[aSV SZ

3P]bZ B^RXP[azSVXeTaU^aT]X]V

D368E4A03A4BB4A4C <0B:8=4; <060B8=?>BC 83 =A #! '( 0; 74=E4=34;B4) 30=B: B>280;Ao368E4A5>A4=8=6 FFF B>280;A36 3: C;5) & ((

CT\PTc ^\ Pc bZPUUT ÌTaT W¬]STa X PaQTYSb bchaZT] Q[XeTa bc^ac ST] ]¬bcT cXS 5[TaT _PacXTa WPa X ST] P][TS]X]V bTc bXV ePa\T _z [P]STcb U­acXSb_T]bX^]XbcTa Q[P]Sc P]STc \TS U^ab[PV ^\ Pc V­aT U­acXSb_T]bX^] cX[ ]^VTc \XS[TacXSXVc B^\\TaT]b STQPc ^\ T\]Tc WPa e¬aTc _a¬VTc PU ^eTabZaXUcTa b^\) ¿?bhZXbZ bhVT W^[STb e¬Z UaP Y^QÀ ^V ¿CdbX]STa PU U­a cXSb_T]bX^]XbcTa ZP] WT[QaTSTbÀ ^V WPa VXeTc STc X]ScahZ Pc Z^\\d]Ta]T ZPbcTa ^\ bXV \TS _T]bX^]Ta b^\ P[SaXV U­a XZZT \X]Sbc cX[ _bhZXbZ bhVT b^\ bPVcT]b ZP] PaQTYST BPVT] Ta S^V Pc P]cP[[Tc PU U­acXSb_T]bX^]Ta UPZcXbZ Ta UP[STc \TS Z]P_ !" _a^RT]c bXST] ! # ^V Pc ST\ STa Uza _T]bX^] Ta e¬bT]c[XVc [¬]VTaT e¬Z UaP PaQTYSb\PaZTSTc ]d T]S ST ePa cXS[XVTaT CX[ST[X]VTa]T WPa S^V U^abZdQQTc bXV bz \T]b STa Ta bZTc \PaZP]cT UP[S _z Vad]S PU UhbXbZT [XST[bTa T[[Ta b^RXP[T X]SXZPcX^] b^\ Ta UP[STc \TS WT[T & _a^RT]c bz Ta P]cP[[Tc PU U­acXSb_T]bX^]Ta cX[ _bhZXbZ bhVT bcTVTc


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.