Page 36

 ! 

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

Familieafdelingen har 3 ledige stillinger som socialrĂĽdgivere/socialformidlere til besĂŚttelse snarest muligt. Der er tale om:

!%

SocialrĂĽdgivere/Socialformidlere til Familieafdelingen

Gerne med videreuddannelse &%;2/&0(/(%0.3138,*"42*3,&/4&2&2&/30$*"-2<% (*6&234*--*/(-&%*(&'4&2"45/(%0.3138,*"42*3,<#&/"'%&-*/(3 30$*"-2<%(*6&2&&2(<&41<1&/3*0/

BcX[[X]VbP]]^]RTaATVX^]Â?BC

!&

Erfaren socialrĂĽdgiver

 "  

( En 37 timers stilling i vores Ungeteam. ( En 37 timers stilling i vores Tilsynsteam. ( En 37 timers stilling, der starter med et vikariat i vores. Tilsynsteam for senere at indgü i et sagsteam (børn, unge eller handicappede). Familieafdelingen, der har ca. 55 ansatte, er tvÌrfagligt sammensat og alle ansatte er organiseret i et fagteam.

&4<#/&/(%0.3138,*"42*3,&"'3/*4#&34<2"'%;(/1-"% 3&20(%"(1-"%3&2'3/*44&4&2"%.*/*342"4*643"..&/); 2&/%&.&%;2/&0(/(%0.3138,*"42*3,"'%&-*/(0(%&2&2 ':--&3-&%&-3&&4%"(-*(&-&%&-3&3"/36"2);2&25/%&2%&/ 5/(%0.3138,*"42*3,&06&2-:(&56*-,0..&4*-"4%&-4"(&* %&446:2'"(-*(&3"."2#&+%&1<"--&/*6&"5&20(*/%(<*"'%&-*/ (&/3#&)"/%-&24&".#&34<&/%&"'-:(&2138,0-0(&20( 30$*"-2<%(*6&2

  

Vi er en dynamisk og udviklingsorienteret Familieafdeling, der lÌgger vÌgt pü høj faglighed, tvÌrfaglig indsats, nysgerrighed og vedholdende udforskning af de udfordringer vi møder i vores arbejde, for til stadighed at blive bedre til vores arbejde. For yderligere oplysninger om stillingen se www.frederikssund.dk

 

   

SocialrĂĽdgiver ved Psykiatrisk Center Bispebjerg

9 30$*"-'"(-*(2<%(*6/*/(*'02)0-%4*-5%"2#&+%&-3&"' 5/%&23;(&-3&0(#&)"/%-*/(31-"/&2 9 */%*6*%5&-2<%(*6/*/(0(6&+-&%/*/("'%&*/%-"(4&5/(&* 30$*"-&31;2(3.<9 %&-4"(&-3&*(2511&*%"("'3/*44&4.&%)&/#-*,1<"',-"2*/( 0(2<%(*6/*/("'%&5/(&30$*"-&'02)0-% 9 ,002%*/&2&'02:-%2&(2511&20((&//&.';2&&6&/45&--& */%*6*%5&--&'".*-*&3".4"-&21<&4138,0&%5,"4*64(25/%-"( 9 ,002%*/&2&3"."2#&+%&*'02)0-%4*-30$*"-'026"-4/*/(0( "/%2&*/34*454*0/&2 9 #*%2"(&.&%",45&-6*%&/0.30$*"--06(*6/*/( 4*--*/(&/;/3,&3#&3"4.&%&/&2'"2&/30$*"-2<%(*6&2(&2/& .&%6*%&2&5%%"//&-3&&46*--*(&-&%&36:2&&/'02%&- 3<'2&.4%5)"2&2'"2*/(.&%"2#&+%&*0..5/"-;2/&0( 5/(&'026"-4/*/(!%&2-*(&2&01-83/*/(&2,"/*/%)&/4&36&% )&/6&/%&-3&4*-06&2-:(&&/4"7"4-' 

 &--&2 4*--*%32&12:3&/4"/430$*"-2<%(*6&2"/".5&-3&/ 4-'  

! %&/ 0,40#&2 5/,4*0/3#&3,2*6&-3&,"/2&,6*2&2&3

 !" "!!&" ! " )!) !"!" !! *$ " #""!(""! ! !"#"    $ 

;/'02)"/%-&3&'4&2(:-%&/%&06&2&/3,0.34.&%%"/3, 30$*"-2<%(*6&2'02&/*/( &2(;2&301.:2,30.1<"4%&26&%"/3:44&-3&*/%)&/4&3 5%6*%&4342"=&"44&34

!

!"!!* %%%+"!" %%%'

/'02."4*0/&/ ;2/&0(/(%0.3138,*"42*3,&/4&2 02%2&*/(6&+  -034251 :2,,56&24&/"/3;(/*/("//0/$&/22) 

7PaSdTcb_­aVb\z[^\[­] bzZ^]cPZcSX]cX[[XSbaT_abT]cP]cT[[TaSXcaTVX^]bZ^]c^a "%

59081_SR18jobombr.indd 36

"%

10/10/07 13:42:14

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 18-2007  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 18-2007  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg