Page 5

spørgsmål om styrkeforhold og vå­ ben. - M it udgangspunkt var som sagt, at vi skulle have mere i løn generelt. V o ­ res resultat i dag er ikke andet end et nederlag i forhold til, hvad vi gik i k o n flik t på. Jeg ville aldrig gå i kamp fo r en individuel løsning, heller ikke en H K-løsning. F o r det afgørende i den er, at det er de enkelte kom m u­ nalbestyrelser der sidder og bestem­ mer hvem der skal have hvad og hvor­ for. - Kommunerne forpligter sig ikke til at få alle op i lønramm e 18 i H K -løsningen. De må selv bestemme - de kan hæve fo lk op, når bestemte ting er op­ fyldt, men de kan også lade være. Jeg frygter, at det samme kan ske med vo­ res 225 stillinger, at de bliver til fedterøvstillæg.

lille gruppe, fo r hvilke krav kan vi så samles om? Det er fatalt at komme ud a f en k o n flik t om generelle lø n fo rh ø ­ jelser med individuelle løsninger. Gertrud Birke: - Jeg tror ikke vi no­ gensinde var kommet igennem med en generel lønforhøjelse. Jeg kan godt forstå, at du stemte nej til K T U -fo rliget, hvis du troede at kunne kæmpe den igennem, men jeg forstår ikke, du tror på det. R ie Græsborg: - Jeg mente, det var et forsøg værd. Gertrud Birke: - Gennemskuede du dengang, at det ville blive så strengt og dyrt? R ie Græsborg: - Det havde ingen vist fantasi til. M en jeg hørte til dem, der allerede i slutningen a f ap ril på tillid s­ mandsmødet i Å lb o rg gik ind for, at

så langt som her. Der skete noget helt fatalt om kring lockouten. D a skulle man have sagt: N u har vi ikke flere penge at slås for, nu går vi over til individuelle løsnin­ ger, og så er det ikke faglig kollektiv kamp. Og konfliktkontingent og fond skulle i øvrigt generelt have væ­ ret i orden fra begyndelsen, så vi hav­ de haft noget til at redde os igennem. R ie Græsborg: - Jeg mener nok, at si­ tuationen om kring lockouten kunne være vendt til kollektiv kam p, men det var fatalt i forh old til afstem nin­ gen, at der ikke forinden var sikret so­ lidarisk dækning og lavet retningslini­ er fo r tilbagebetaling a f bistandshjæ l­ pen. - Afstem ningen forud fo r lockouten var meget svær, fo rd i vi ikke stemte om et indhold, men om nogle økono­ miske konsekvenser, og vi mente alle noget forskelligt med det, vi stemte. Nogle troede, der ville komme fo rlig forinden, andre at vi gik i lockout, fo rd i vi ville have generelle lø n fo rh ø ­ jelser. - Dagen efter urafstem ningsresultatet var kendt, oplevede vi, at hovedbesty­ relsen kom med forslag til en in d iv i­ duel lønram m e 18-udform ning. Så var det lige før, man ikke kunne klare en lockout. Sådan en afstem ning må man aldrig lave mere.

Lukkethed

A lt på et bræt Gertrud Birke: - Jeg var med til at anbefale et ja til de 225 stillinger. Det er bedre end ingenting, og resultater­ ne nås ikke i ét hug. Jeg synes heller ikke, man skal være så bange fo r funktionskriterier, når man nu har få ­ et de stillinger. Personaleledelse har man brugt som kriterium . H v o rfo r ikke også faglig ledelse og sæ rfunkti­ oner som forebyggende og opsøgende arbejde, evt. i en kom bination med anciennitetskriterier? Rie Græsborg: - Den løsning er jeg helt uenig i. V i skal have mere i løn, fordi vi får fo r lidt, og ikke fo rd i vi er specielt dygtige til noget, for vi er alle­ sammen dygtige til et eller andet. Det kan ikke være kriteriet for, at nogle skal tilgodeses specielt, og det splitter også vores fagforening, hvis vi skal have så mange klassificeringer i vores

vi skulle sætte alt på ét bræt og lave en hurtig 14 dages optrapning, hvor nog­ le tjenestemænd i nogle stærke om rå­ der strejkede. Så måtte vi se, hvad det kunne give, og kunne det ikke give noget, måtte vi stoppe. - Tjenestemændene var vores eneste politiske våben og et våben, der kun­ ne have givet os nogle alliancer, for tjenestemandsbegrebet er også en hemsko fo r andre offentlig t ansatte. M en den plan vandt ikke gehør, og det mener jeg var begyndelsen til vo­ res nederlag. V i kom ikke selv til at vælge våben, mens vi havde kræ fterne til det, men lod konflikten trække ud. Det var ikke med m in gode vilje.

E n svær afstemning Gertrud Birke: - Enig. Skal en kon­ flik t lykkes, bør den helst overstås på 14 dage og i hvert fald ikke strækkes

Gertrud Birke: - Ifølge urafstem ­ ningsreglerne er det forhandlingsre­ sultater, der skal sendes til afstem ­ ning. Hovedbestyrelsen bad os stem­ me ja eller nej til fortsat kamp. Det er jo en um ulig situation at sætte sig selv og medlemmerne i - hvordan skal man f.eks. kunne forhandle sig frem til et fo rlig , hvis medlemmerne har sagt nej til fortsat kamp! H B skulle have forhandlet fæ rdigt eller stoppet forhandlingerne og sagt: H e rtil er vi nået, det her skal vi stemme om. H B havde jo ikke behøvet at anbefale. R ie Græsborg: - Jeg var bange fo r at få forhandlingsresultatet på bordet, for hvis det nu gik som med typogra­ ferne. Jeg var bange for, at man ville sige ja fo r at få det overstået, uanset hvor dårligt resultatet var. - M en principperne skulle være lagt på bordet. Havde H B sagt, at det handlede om individuelle klassifice­ ringer contra højere løn til alle, havde vi vidst hvad vi stemte om - og H B hvad den havde at rette sig efter. H av­ de jeg vidst, at de ville bruge m it ja til en fortsat kamp til at forhandle indiv­ iduelle klassificeringer, havde de fået m it nej - det ville jeg ikke i lockout på. - M en det vidste vi ikke, fo r der var så lid t åbenhed. Fortsættes

5

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg