Page 31

Ved annoncering Husk tidsfrister Vestsjællands amtskommune Socialrådgivertjenesten ved Centralsygehuset i Slagelse En stilling som fuldtidsbeskæ ftiget so cia l­ rådgiver ved sygehusene i Slagelse, Kor­ sør, Sorø og Skælskør, er ledig til besæt­ telse snarest.

Psykiatrisk Hospital i Århus Afdeling A En stilling som socialrådgiver med 30 ti­ mers tjeneste om ugen bliver ledig til be­ sættelse pr. 1. november 1981, evt. senere. Stillingen ønskes besat med en ansøger med nogen erfaring i arbejdet med psyki­ atriske patienter. Stillingen aflønnes efter skalatrin 19-26. Ansøgning indsendes senest den 28. okto­ ber 1981 til professor Niels Reisby, Psyki­ atrisk Hospital i Århus, 8240 Risskov.

Tjenestestedet vil indtil videre være Cen­ tralsygehuset i Slagelse, psykiatrisk afde­ ling. Arbejdsområdet må kunne påregnes at blive alkoholam bulatoriet med deraf føl­ gende forskudt arbejdstid, henholdsvis mandag og torsdag. Ansæ ttelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Am tsrådsforenin­ gen i Danmark og Dansk Socialrådgiver­ forening. Henvendelse om yderligere oplysninger kan ske til ledende socialrådgiver Bjørn Bendorff, tlf. (03) 52 19 00 - lokal 276. Ansøgning bilagt kopi af eksamensbevi­ ser, anbefalinger m.v. sendes til Vestsjæl­ lands amtskommune, Slagelsevej 7, 4180 Sorø og må være amtskommunen i hænde senest 28. oktober 1981.

Amterne Vejle Århus Sønderjylland Sønderjyllands amtskommune Alkoholkonsulent

Horsens kommune Sagsbehandler - vikar Ved social- og sundhedsforvaltningens serviceafdeling er en stilling som deltids­ beskæftiget sagsbehandler ledig til be­ sæ ttelse snarest og for ca. 1 år. Ansøgere med kommunal uddannelse (evt. videregående social uddannelse) eller so­ cialrådgiveruddannelse vil blive foretruk­ ket. Løn- og ansættelsesvilkår fastsæ ttes i henhold til den mellem Kommunernes Landsforening og pågældende faglige or­ ganisation indgåede overenskomst. Ansøgning med oplysning om tidligere be­ skæftigelse, biagt kopi af eksamensbevi­ ser og eventuelle anbefalinger bedes sendt til Horsens kommunes personale­ kontor, Rådhuset, Søndergade 26, 8700 Horsens, inden den 31. oktober 1981. Personalekontoret

Grenaa kommune Kommunalt uddannede sagsbehandlere/socialrådgivere Ved Grenaa kommunes social- og sund­ hedsforvaltning er to stillinger som kom­ munalt uddannede sagsbehandlere/soci­ alrådgivere ledige til besæ ttelse snarest muligt. Den ene stilling omfatter sagsbehandling vedrørende personer med vidtgående fy­ sisk eller psykisk handicap, og stillingen ønskes besat med ansøger med kendskab til særforsorgen, socialrådgiveruddannel­ se eller kommunal uddannelse med erfa­ ring i sagsbehandling af arbejde indenfor bistandsloven. Den anden stilling er placeret i social- og sundhedsforvaltningens bistandsafde­ ling, og ønskes besat enten med en a ssi­ stent med erfaring fra tidligere arbejde i en socialforvaltning eller med en so cia l­ rådgiveruddannet medarbejder. Ansæ ttelse og aflønning sker i henhold til gæ ldende overenskomster. Den gensidige prøvetid vil være 3 måne­ der. Nærmere oplysning om stillingerne fås ved henvendelse til socialinspektør Asger Larsen, tlf. (06) 32 15 88, lokal 150. Ansøgning med oplysninger om uddannel­ ser og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi­ er af eksamensbeviser og eventuelle udta­ lelser fremsendes senest den 26. oktober 1981 til: Grenaa byråd Torvet 3 8500 Grenaa

Å R H U S K O M M U N E S SOCIAL- O G S U N D H E D S F O R V A L T N IN G S Ø G E R :

Ved Sønderjyllands amtskommune er en 30 timers stilling som alkoholkonsulent le­ dig til besættelse snarest. Tjenestestedet er indtil videre ved amts­ kommunens socialcenter, Flensborgvej 130, 6200 Åbenrå. Konsulenten skal yde socialrådgiverbi­ stand til klienter på 2 forsorgshjem og et beskyttet pensionat. Arbejdet skal foregå i et samarbejde med institutionernes personale, socialcentrets øvrige alko-konsulenter og kommunerne m.v. Nærmere oplysninger om stillingens ind­ hold kan fås på tlf. (04) 62 50 50, lokal 270. Aflønning efter gældende overenskomst mellem Amtsrådsforeningen og Dansk So­ cialrådgiverforening. Skriftlig ansøgning indsendes inden 28. oktober 1981 til Sønderjyllands amtskommune Social- og sundhedsforvaltningen Flensborgvej 130 6200 Åbenrå DS-kommentar: 4

Til følgende centrale afdellnger/kontorer søger forvaltningen et antal medarbejdere med tjeneste indtil videre de pågældende steder. Løn- og ansættelsesvilkår sker I overens­ stemmelse med aftale/overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den på­ gældende fag-organlsatlon. FULDMÆGTIG, OMRÅDEKONTOR MIDT. Områdekontorets ledelsesgruppe skal udvi­ des, hvorfor en nyoprettet stilling som fuldmægtig ved Områdekontor Midt bliver ledig. Den nye fuldmægtig vil indgå i kontorets ledelsesgruppe - SKL-gruppen (støtte, koordine­ ring, ledelse), som foruden socialinspektøren består af 1 ekspeditionssekretær og 2 fuld­ mægtige - og skal sammen med denne gruppe varetage den daglige støtte og supervision vedrørende det direkte klient- og sagsbehandlingsarbejde, samt indgå i pålanlægningsog styringsfunktioner vedrørende den administrative tilrettelæggelse af husets samlede virksomhed. Det forudsættes derfor, at man som ansøger er i besiddelse af såvel en god teoretisk vi­ den som en bred praktisk erfaring. Områdekontoret har et befolkningsunderlag på ca. 35.000 indbyggere. Der er I alt norme­ ret 81 administrative stillinger ved kontoret fordelt på diverse servicegrupper og 6 rådgi­ vergrupper. Arbejdstid: 40 timer ugentligt. Tiltrædelse: Snarest muligt. Løn: K 23 (27/34). Begyndelses/slutløn kr. 10.779,15 - kr. 12.121,27. Yderligere oplysninger kan fås ved hen­ vendelse til soc. insp. Paul Locht på tlf. (06) 12 93 33, lokal 3080. Ansøgningsfrist: 28.10.81. Ansøgning mærkes 228/81. Ansøgning stiles til Århus Byråd.

Århus kommunes social- og sundhedsforvaltning. Fortsættes næste side... 31

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg