Page 27

E fter adskillige beskyldninger og in ­ jurier, der siden har vist sig at være hule og tomme - og hvor der under retssagen opstod pinlige situationer, når vidnerne fra Sømændenes F o r­ bund ikke rigtigt havde koordineret vidneudsagnene og ikke gjort sig den ulejlighed at forhøre sig om hvad vid­ nerne udenfor forbundets kreds, ville vidne om, faldt dommernes afgørelse klart ud til Socialrådgiverforeningens fordel. Dommerne udtalte, at der ikke kunne være nogen tvivl om, at jeg havde væ­ ret socialrådgiver i Sømændenes F o r­ bund. De udtalte endvidere, at jeg måske kunne forvente, at blive sat til andet end socialt arbejde under de an­ sættelsesforhold, der herskede, men at det ligeledes måtte fremhæves, at jeg kunne være i m in gode ret til at si­ ge fra overfor et arbejde, som jeg ikke mente, jeg kunne magte. Det var såle­ des klart, at jeg skulle have erstat­ ning, men retten ville foretræ kke om der blev et fo rlig mellem de to parter. Socialrådgiverforeningen ønskede ik ­ ke at modsætte sig et fo rlig , idet en uoverensstemmelse mellem to fag for­ bund aldrig kan være ønskelig. E t fo rlig har den fordel, at den anklage­ de part derved erkender, at han har begået en ulovlig handling, en dom kan modtages mod protest. Sussi Handberg socialrådgiver

Stillings­ annoncer Til medlemmer og annoncører Vedrørende stillingsopslag i Socialrådgi­ veren bedes man være opmærksom på ne­ denstående retningslinier:

Dansk Socialrådgiverforenings love § 5 Hvis det af et stillingsopslag fremgår, at der - evt. blandt andre - ønskes an­ søgere med uddannelse som socialrådgivere/socionom, må stillingen ik­ ke søges, før den er opslået ledig gen­ nem forbundet. Hvis det af et stillingsopslag fremgår, at ansættelsesvilkårene ikke på for­ hånd er godkendt af forbundet, påhvi­ ler det medlemmer, der ønsker at søge stillingen, at drøfte sagen med forbundets ledelse.

Almindelige opslag

5. Den ugentlige arbejdstid 6. Løn- og ansæ ttelsesforhold Her præciseres, i henhold til hvilken overenskomst/aftale ansættelsen finder sted. Lønramme bør angives. 7. A nsøgningsfrist Ansøgningsfristen må ikke være under 14 dage i henhold til KTU-aftale om op­ slag af stillinger. 8. Eventuelt øvrige ansættelsesvilkår Dansk Socialrådgiverforening accepte­ rer bemærkningen »kvalificeret ansø­ ger haves«, men ikke, at det er en for­ udsætning for at få stillingen, at man har bil.

Opslag med bemærkninger Under stillingsopslag der giver anledning til kommentar fra Dansk Socialrådgiver­ forening, vil der der være henvist til følgen­ de kommentarer: DS-kommentar: 1 »Stillingsopslaget indeholder en ansøg­ ningsfrist, der er kortere end den aftalte frist i aftale af 1.4.76, indgået mellem det Kommunale Tjenestemandsudvalg (KTU) og de kommunale arbejdsgivere. DS-kommentar: 2 »Ansøgere bedes rette telefonisk henven­ delse til sekretariatets lønafdeling før an­ sæ ttelsen«. DS-kommentar: 3 »Dansk Socialrådgiverforening kan ikke på det foreliggende grundlag afgøre, om den løn, der tilbydes, er i overensstemmel­ se med foreningens krav«. DS-kommentar: 4 »Fuldtidsforsikrede skal til denne stilling have en frigørelsesattest for at få supple­ rende dagpenge. Evt. ansøgere kan kon­ takte arbejdsgiveren for at få oplyst, om frigørelsesattest gives«. DS-kommentar: 5 »Dansk Socialrådgiverforening gør op­ mærksom på, at du inden ansøgning bør kontakte arbejdsløshedsudvalget (ALU) el­ ler de arbejdsløses kontaktperson i kreds­ foreningen for det pågæ ldende område, for at sikre dig, at læ ngst ledig princippet overholdes. Der henvises til adresselister over kredsforeninger bagest i bladet«. DS-kommentar 6 »Blokade. Der henvises til rubrik vedrøren­ de Blokader andetsteds i bladet«.

Ved ansættelse Ved ansæ ttelse i en ny stilling er det vig­ tigt, at såvel løn- som ansættelsesvilkår aftales og nedskrives i et ansæ ttelses­ brev. Ved ansættelsesvilkår forstås, hvorvidt man f.eks. er ansat som tjenestemand på overenskomst, i henhold til funktionæ rlo­ vens regler osv. Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål i an­ sæ ttelsesforholdet, kan medlemmer altid henvende sig til sit afdelingskontor eller sekretariatet.

Sidste frist for indrykning af stillingsannon­ cer vil for følgende numre være:

Dansk Socialrådgiverforening vil henstille, at stillingsopslag i fagbladet som mini­ mum indeholder følgende:

Sidste frist:

1. 2. 3. 4.

nr. nr. nr. nr.

Ansæ ttelsesm yndighed Tjenestested Tiltrædelsessted Stillingsbetegnelse

23: 28. oktober 24: 11. november 25: 25. november 26: 9. december

Udkommer. 11. 25. 9. 23.

november november december december

Plejefamilier Professionel familiepleje søges Til enlig mor, 18 år med en datter på 1 år. Arbejdet omfatter primært personlig støt­ te til moderen i dennes opdragelse af dat­ teren, samt aflastning i form af børneDasning 2-3 gange ugentligt. Supervision vil blive ydet. Aflønning efter gældende regler. Interesserede bedes ringe til social- ^ sundhedsforvaltningen i Rødovre kommu­ ne, cand. psyk. Birgit Bruun Rasm ussen eller soc.råd. Mona Andersen, tlf. 01- 70 41 11, lokal 460 eller 658.

Færøerne Landssjukrahusid Dronning Alexandrines Hospital søger vikar for socialrådgiver ved psykia­ trisk afd. i 14 uger fra 2. november 1981. Aflønning i henhold til overenskomst mel­ lem Am tsrådsforeningen i Danmark og Dansk Socialrådgiverforening. Ansøgning indsendes senest 28. oktober til hospitalinspektøren, Landssjukrahusid, 3800 Tbrshavn.

Københavns området Frederiksborg amtskommune Social- og sundhedsforvaltningen Socialrådgiver Ved Frederiksborg amtskommunes socialog sundhedsforvaltning er en stilling som socialrådgiver ledig til besæ ttelse snarest muligt. Stillingen er indtil videre placeret i forvalt­ ningens socialcenter, som er beliggende på Skovledet 97, Hillerød. Arbejdsopgaverne vedrører indstitutionsafdelingen for børn og unge, og omfatter primært vejledning og rådgivning over for kommunerne i forbindelse med instituti­ onsanbringelse af børn og unge, vejled­ ning og rådgivning over for institutionerne samt opgaver i forbindelse med visitation til disse. Nærmere oplysninger om arbejdets art m.v. kan fåes ved henvendelse til so cial­ centret (tlf. 02- 25 45 44, lokal 30 eller 31). Arbejdstiden udgør 40 timer ugentligt. Løn- og ansæ ttelsesvilkår i henhold til gæ ldende overenskomst mellem Am ts­ rådsforeningen i Danmark og Dansk S oci­ alrådgiverforening. Ansøgning, mrk. SU 81-4-2-14, med oplys­ ning om uddannelse og tidligere beskæ fti­ gelse m.v., bilagt kopi af eksamensbeviser og eventuelle anbefalinger, indsendes in­ den den 31. oktober 1981 til Frederiksborg amtsråd Social- og sundhedsforvaltningen Amtsgården Kongens Vænge 3400 Hillerød

27

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg