Page 2

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19A, 1253 København K kontortid

mandag-fredag kl. 10-15 tlf.: 01-143033 giro: 6 03 25 67 form and

Carsten Andersen næstformænd

Farvelfæ rd eller G o ’dagpenge

Søren Andersen Carsten R iis øvrig hovedbestyrelse

G itte Vesterlund H enrik Mathiasen M erete Buddig Eva H allum medlemshenvendelser

A lle henvendelser til Dansk Socialrådsgiverforening fra medlemmer i kredsforeninger, hvor der er ansat af­ delingssekretærer skal rettes til afde­ lingssekretæren

Socialrådgiveren udgivet af

Dansk Socialrådgiverforening redaktion

H enrik M athiasen (ansvh.), redaktionsudvalg

H enrik Mathiasen (form and) Eva H allum (H B) L is Schwarz Lone M arie Petersen Kirsten W indekilde Johnny Holm e John Nielsen Jan H yttel M ette Ellekjæ r (A L U ) sagsbehandler

John Guldager sekretær

W innie Johannesen Annoncepriser

stillings- og tekstannoncer enkeltsp alte___kr. 7.15 pr. mm. dobbeltspalte . . . kr. 14.30 pr. mm. Såfremt anden aftale ikke foreligger, v il annoncer blive bragt med vanlig opsætning. Årsabonnem ent

200.00 kr. A lle priser er exklusiv moms Indlevering a f artikler og annoncer til næste nr.

Senest 14 dage fø r udgivelsen. Debat­ indlæg dog senest mandag med po­ sten, 10 dage fø r udgivelsen. Socialrådgiveren udkom m er

onsdag i lige uger O plag

7.100

I konsekvens a f de mange problem er, der eksisterer inden for kontanthjæ lps­ området nedsate socialm inister R itt Bjerregård i januar 1981 et kontanthjæ lps­ udvalg, der nu er kommet med en rapport vedr. revision a f bistandslovens kon­ tanthjæ lpsafsnit. Rapporten har ikke vakt de store dønninger i offentligheden, dog har Ekstra Bladet set skriften og kalder tidens tegn Farvelfæ rd. A t rapporten ikke har sat sindene særlig meget i bevægelse er ikke uforståeligt. Indholdet er m ildest talt tyndt og særdeles perspektivløst, hvis man ønsker at ændre den alvorlige situation alle landets bistandsafdelinger er underlagt. Ideen med rapporten har været at give forslag til regler om faste ydelser samt forenklet sagsbehandling - dette kan også være tiltræ ngt, enig - men rapportens indhold giver ikke anledning til at være særlig optim istisk, selv om visse skøn­ hedsfejl bliver rettet. DS har tidligere påpeget, at man ikke kan strukturere og rationalisere sig ud a f de problem er, der opstår, når sagsmængden stiger med over 200%, medens per­ sonaletilvæksten kun er på 60% - det må og skal give problem er fo r alle parter. M en sagsmængden er ikke kun opstået på baggrund a f den nu snart langvarige krise. Den siddende regering har i sin spareiver gjort en stor indsats fo r at en stor gruppe borgere, der tidligere ville være opfanget a f dagpengeydelser eller sikret anden form fo r indtægt, bliver klienter på bistandskontorerne. Som eksempler, der tvinger store befolkningsgrupper på bistandshjæ lp, kan nævnes: - nedskæringer på A-dagpengeområdet, der fratager unge, ældre og kvinder på deltid retten til dagpenge, - pensionister, der ikke kan klare sig uden supplement over bistandslovens § 43. - utilstræ kkeligt m edicintilskud, der tvinger fo lk til at søge individuel hjælp. - manglende daginstitutionspladser, - manglende beskæ ftigelsesforanstaltninger fo r arbejdsløse og - utilstræ kkelige studiestøtteordninger. Dette er eksempler på de følgevirkninger, nedskæ ringspolitikken har haft. B i­ standskontorerne har været tvunget til at modtage alle de grupper, der gennem de seneste år er tvunget ud a f de forskellige sikringssystemer. Store b efolk­ ningsgrupper er blevet klientgrupper, der nu er afhængige a f individuelle skøn, hvor de tidligere var sikret en vis retsydelse. Yderm ere har indførelsen a f dagpengemaksimum og indskræ nkningen i m ulig­ hederne fo r supplement bevirket, at klienterne fastholdes som klienter over en længere periode. Der skal i nærmeste frem tid etableres forsøg, hvor Socialm inisteriets m odeller skal afprøves. Der v il kunne registreres nogle positive og negative konsekven­ ser, afhængig a f om man ser på forsøgene som klient, ansat eller socialudvalg. M en generelt v il der ikke ske de store ændringer. Sagspresset v il være konstant, adm inistrationen lige konfus, og befolkningens opfattelse a f ydelsernes tilfæ l­ dighed lige udpræget.

T ry k

Kruses repro-offset aps. T lf. 01- 39 30 21

artikler, læserindlæg og anmeldelser er ikke nødvendigvis et udtryk fo r re­ daktionens eller organisationens me­ ning.

2

Skal der virkelig ske en rationalisering og lettelse a f arbejdet på bistandskonto­ rerne, må socialm inisteren i større om fang focusere på en ændring a f de eksiste­ rende sikringssystemer, så dagpengesystemerne benyttes i langt større udstræk­ ning. Der er m ulighed fo r det, blot den politiske vilje er til stede. V i v il ikke være med til at sige Farvelfæ rd, vi v il hellere sige G o ’dagpenge. Carsten R iis næstformand

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg