Page 13

DebatDebatDebal satte, såvel økonom isk som solidarisk inden overenskom stforhandlingerne i 1983. V i må sidst men ikke mindst sikre os, at de personer i hovedbesty­ relse og forhandlingsdelegation, der ønsker at centralisere foreningens ar­ bejde, der hellere forhandler med skæg og blå b riller end i fu ld t dagslys, bliver fjernet fra deres politisk valgte poster. Jeg ønsker nemlig ikke en gang til at blive solgt, uden at have været med til at bestemme prisen. Kun handling skaber styrke Fortsat god kamp Jan Borum Å rhus M odtaget den 28.9.81

D in egen og D S ’s økonom i B etalin g a f ko n tin g en t, refussion a f k o n ­ tingent, tild elin g fra D e n sociale sikrin gs­ fo n d , sletning, udm eldelse, genoptagelses­ gebyr m .y . skal i orden nu. H o v e d b e styre l­ sen h ar den 25.9.81, d rø fte t situationen. D e r er besluttet følgende: Refusioner

Tildelinger

- Personkreds og starttidspunkt

Fra Den sociale Sikringsfond:

Lock-outede: A lle lock-outede (Bagudlønnede, forudlønnede samt tidligere strejkende) kan få fu ld refusion fo r månederne august og september = 2 x kr. 500,= kr. 1.000,00.

Mange faglige organisationer har in d ­ samlet og tildelt Dansk Socialrådgi­ verforening m idler, fo r at komme de lock-outede til undsætning. V i er der­ fo r i stand til at udsende et beløb a f samme størrelsesorden som sidste gang.

Arbejdsløse: A lle , der har været fuldtidsarbejdslø­ se i august og/eller september, kan få refunderet 50% a f kontingentet i au­ gust og september = 2 x kr. 250,- = kr. 500,00 Frem over refunderes strejkekontin­ gentet fo r denne gruppe med 50% så længe konfliktgæ lden skal afdrages. I oktober måned betales ordinæ rt kontingent. D.v.s. at næste refusions­ tidspunkt v il blive november måned.

Deltidsansatte: A lle deltidsansatte kan få refunderet strejkekontingent med virkning fra 1.8.1981 - dette vil ske efter følgende satser: 0-20 tim er 21-30 tim er 31- tim er

50% ref. 25% ref. 0% ref.

= kr. 250,- pr.m d. = kr. 125,- pr.m d.

Der kan refunderes fo r august og sep­ tember måneder. I oktober måned be­ tales ordinæ rt kontingent, hvilket ik ­ ke kan refunderes. Novem ber kan igen refunderes efter ovenstående principper.

Hvem foretager refusion? Refusion finder sted på det lokale kredsforeningskontor. A f tekniske årsager er vi ikke i stand til fra centralt hold at foretage d iffe ­ rentierede udskrivninger a f opkræ v­ ningskortene, hvorfor det er nødven­ digt at kontakte det lokale kredsfore­ ningskontor, hver gang refusion skal finde sted.

Der v il i løbet a f oktober måned tilgå alle kredse et beløb svarende til kr. 1.000 pr. lock-outede og strejkende. Pengene skal fordeles efter følgende principper: 1. kr. 750,00 uddeles til alle lock-ou­ tede og tidligere strejkende. Pengene er B-skattepligtige og skal opgives på selvangivelsen ved årets slutning. Der vil ikke komme »lønseddel« til brug fo r selvangivelsen. 2. 25% a f den tildelte pulje hensættes til eventuelle individuelle ansøgnin­ ger. Kriterierne fo r ansøgning og til­ deling udarbejdes a f de lokale økonom igrupper. Der v il blive m ulighed fo r at kunne disponere over de resterende m idler til medio december 1981, hvorefter de ikke-forbrugte restbeløb skal returne­ res til Dansk Socialrådgiverforening centralt.

Betingelser - for refusion og for tildeling af støtte fra Den sociale Sikringsfond: Fo r at få refunderet de sidste kontin­ gentopkræ vninger og fo r at opnå til­ deling fra Den sociale Sikringsfond, er det en betingelse, at man ikke har kontingent-restance. Der skal derfor medbringes gyldige kvitteringer, såle­ des at det kan dokumenteres, at man er ajour med betalingerne.

Sletninger og udmeldelser: Under konflikten blev der lukket fo r sletninger og udmeldelser. ForeninFortsættes

13

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg