Page 1

VersoDirect nr. 5 / december 2017 - januari 2018 / jaargang 19 V.U. Ann Gaublomme, Kolonel Bourgstraat 122 bus 4, 1140 Brussel

VersoDirect is de nieuwsbrief van de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen vzw, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse socialprofitsector. Verso verenigt ondernemers uit de gezondheidszorg, de welzijnssector, de socioculturele sector, de sector van de aangepaste tewerkstelling en de mutualiteiten.

INHOUD VERSONIEUWS 20 jaar sociaal ondernemerschap! Sociale ondernemingen: what’s in a name? Een interview met professor Marc Jegers (VUB)

2 4

ADVISERING EN OVERLEG Nieuw Overlegcomité WVG krijgt vorm 6 Vlaamse regering rondt hervorming 6 werk- en zorgtrajecten af “Tewerkstellingskansen personen 7 met een handicap stijgen te traag” SECTORNIEUWS ‘Ieder Talent Telt’ brengt 8 diversiteit in de sociale sector Vul de online Diversiteitchecklist in! 9 Virtual en Augmented Reality in de zorg 10 Roadtour arbeidsbemiddelaars 11 in sociale ondernemingen gaat verder AANKONDIGINGEN Gezondheidscoaches op de werkvloer komen eraan! Finale ‘Agressie? Speel erop in!’

“ De Vlaamse Sociale Bescherming is een emanciperend idee. We willen mensen zelf keuzes laten maken” Minister-president Geert Bourgeois Lees meer op p 2

12 12 1


EDITO

VERSONIEUWS

Sociale ondernemingen:

dé werkgevers voor de samenleving van morgen In 1997 ontstond Google. Toen revolutionair, vandaag zo geïmplementeerd in ons leven dat het niet meer weg te denken is. We vergeten bijna hoeveel nieuwe kansen het internet voor ons, zowel professioneel als privé, heeft geopend. Ook Verso ontstond in 1997. Ook de social profit is vandaag onherkenbaar veranderd voor wie met 1997 vergelijkt. En net zoals bij Google, zijn we evoluties, innovaties en nieuwe opportuniteiten als een evidentie gaan zien. Op 15 november vierden we met velen 20 jaar samenwerking, sociaal ondernemerschap en innovatie. Het was deugddoend om vast te stellen dat het vertrouwen en het geloof in de kracht van sociale ondernemers niet is verminderd. Het was bemoedigend te merken dat de positie van sociale ondernemingen, als derde weg tussen commercialisering en overheid, aan belang wint. Nu is het aan ons om ook de volgende 20 jaar ambitieus, innovatief en ondernemend tegemoet te treden. De uitdagingen in de samenleving zijn groot en complex, maar sociale ondernemingen hebben meerdere troeven in handen. Sociale ondernemingen bevorderen zowel economische welvaart als sociale cohesie en zijn daarom een uitgelezen partner van de Vlaamse overheid. Over onze identiteit brachten we een boek uit ‘De sociale onderneming: een conceptueel kompas’. We leveren hiermee een bijdrage om de conceptuele verwarring rond het begrip sociale onderneming uit te klaren. Hierover gaan we de volgende maanden graag in gesprek met sociale partners, middenveld en beleid. Intussen wil ik u van harte danken voor uw aanwezigheid, uw blijken van steun en sympathie. Verso en haar ledenfederaties gaan nu onverminderd verder: sociale ondernemingen zijn immers de werkgevers voor de samenleving van morgen.

Ann Gaublomme, directeur Verso

2

20 jaar sociaal

ondernemerschap! In 2017 was het 20 jaar geleden dat Verso werd opgericht als bundeling van de werkgeverskrachten in de Vlaamse social profit. Deze mijlpaal werd op gepaste wijze gevierd op 15 november in het Stripmuseum van Brussel. Meer dan 200 aanwezigen – van pioniers van het eerste uur tot start-ups in de social profit – waren aanwezig op dit netwerkevent met als thema ‘Sociale ondernemingen: werkgevers voor de samenleving van morgen’! Jean-Pierre Van Baelen, voorzitter van Verso, beet de spits af met een introductie tot ‘het DNA van sociale ondernemingen’. Hij riep daarin onder andere op om het begrip ‘sociale onderneming’ te enten op de Europese benadering, namelijk: een sociaal doel, een ondernemende organisatie en bestuurlijke onafhankelijkheid. Tegelijkertijd voerde hij ook een pleidooi voor het behoud van een sociaal weefsel waar iedereen aan kan deelnemen. Dat sociale ondernemingen hierbij een uitgelezen partner zijn voor de Vlaamse overheid werd meermaals onderstreept en toegelicht. Minister-president Geert Bourgeois stond stil bij de grote investeringen in zorg en welzijn die zijn Vlaamse regering tijdens deze regeerperiode al heeft gerealiseerd en de ambitie om tegen het einde van de legislatuur jaarlijks 500 miljoen euro meer te begroten voor deze sectoren dan bij het begin van de legislatuur.


Foto’s: Sien Verstraeten

Daarnaast brak hij ook een lans voor de Vlaamse Sociale Bescherming, die stelselmatig wordt uitgebouwd tijdens deze legislatuur. Zo bouwt de Vlaamse regering een coherent solidariteitsstelsel uit dat mensen die zorg nodig hebben sterker moet maken. De Vlaamse Sociale Bescherming is namelijk een vraaggestuurd systeem, waar zorgbehoevenden zo veel mogelijk zelf kunnen kiezen welke ondersteuning zij verkiezen en zo de regie zelf in handen kunnen nemen. Verso besluit dat we vandaag meer dan ooit de troeven van sociale onder­ nemingen in de verf moeten zetten. De combinatie van ondernemen en innoveren zonder winstbejag blijft immers de sleutel voor een toegankelijk en kwalitatief aanbod voor elke Vlaming.

De sociale onderneming: een conceptueel kompas Op de viering ’20 jaar Verso’ lanceerden we ook een nieuwe publicatie: ‘De sociale onderneming: een conceptueel kompas’. Met deze publicatie wil Verso de sociale onderneming op de kaart zetten als ondernemings­ model dat het best uitgerust is om maatschappelijke dienstverlening te organiseren. De publicatie vertaalt internationale kaders en concepten naar onze Vlaamse context en gaat dieper in op de uitdagingen waar managers in sociale ondernemingen mee te maken krijgen. Wat hebben een woonzorgcentrum, een sociaal verhuurkantoor, een kringwinkel of een dienst voor kinderopvang met elkaar gemeen? Wat is nu precies een sociale onderneming? In deze publicatie licht Verso alle kenmerken van deze derde weg, tussen overheid en for-profit, toe. Op www.verso-net.be/sociaal-ondernemen kunt u de publicatie downloaden.

3


VERSONIEUWS Sociale ondernemingen: what’s in a name? Een interview met professor Marc Jegers (VUB)

“De definitie van wat sociaal is en wat asociaal is, verschilt in functie van je ideologie en overtuiging” Professor Marc Jegers (VUB) is econoom en expert op het vlak van managementprocessen in de social profit. Zijn onderzoek richt zich zowel op financiële vraagstukken als op HRM, corporate governance en organisatieontwikkeling binnen sociale ondernemingen. Verso vroeg hem als hoofdspreker op het event ter gelegenheid van 20 jaar Verso.

De titel van uw lezing op 20 jaar Verso luidde ‘(A)sociaal ondernemen of ondernemen?’ U bent geen fan van de term ‘sociaal ondernemen’? Jullie hebben me natuurlijk gevraagd om een beetje provocerend te zijn. Het idee dat ik wou uitdrukken, is dat tegenwoordig ongeveer iedereen het woord sociaal in de mond neemt. Terwijl er natuurlijk geen enkele overeen-

stemming is over de vraag wat nu sociaal is en wat niet. Sommige leidinggevenden die aan het hoofd staan van gewone ondernemingen, zullen misschien ook vinden dat zij sociale meerwaarde afleveren omdat zij ook waarde creëren voor de samenleving. Zo kan je natuurlijk het begrip sociaal zodanig oprekken totdat ongeveer elke economische activiteit eronder valt (nvdr: voor een

“ Je kunt beter een onderscheid maken tussen bedrijven die financiële doelstellingen nastreven en bedrijven die dat niet doen”

© Sien Verstraeten

4


VERSONIEUWS

uitgebreide verkenning van het begrip ‘sociale onderneming’ verwijzen we graag naar de nieuwe publicatie: ‘De sociale onderneming: een conceptueel kompas’). Vindt u dan dat ‘sociale onderneming’ een loos begrip geworden is? Vandaag is het misschien wel een beetje een leeg begrip geworden, maar au fond is er natuurlijk wel een onderscheid. Al is het woord ‘sociaal’ misschien wel verkeerd gekozen. Want wat is sociaal en wat niet? Islamitische Staat is in principe ook een non-profitorganisatie, maar slechts weinig mensen zullen dat een sociaal doel vinden. De definitie van wat sociaal is en wat asociaal is, verschilt dus in functie van de ideologie of van de overtuigingen die mensen hebben. Je kunt misschien beter een onderscheid maken tussen bedrijven die financiële doelstellingen nastreven en daarbij bepaalde waarden hanteren en ondernemingen waarvan de oprichters of eigenaars geen financiële doelstellingen nastreven. Hoe zit het dan met het management van sociale ondernemingen? Ziet u daar verschillen met profitbedrijven? De managementsprocessen zijn grotendeels dezelfde. Maar omdat je doelstellingen anders zijn, zijn de beslissingen die je neemt ook anders. Als je management definieert als het nemen van de juiste actie om je doelstellingen te bereiken en de doelstelling van de ene is winst maken en die van de andere is werkloosheid tegengaan of honger bestrijden, dan bepaalt dat uiteraard de beslissingen die je neemt.

De doelstellingen van een organisatie om een verschil te kunnen maken in de worden natuurlijk bepaald door het samenleving. Dat heeft ook gevolgen voor bestuur. Wat typeert de governance van de verloning. Als je gaat kijken naar de een sociale onderneming? theorie, dan kun je zeggen dat iedereen Voor alle ondernemingen komt gedreven wordt door een bepaalde mate governance neer op het behartigen van altruïsme. Mensen die in een gewoon van de belangen van de stakeholders, bedrijf werken, zullen dit altruïsme niet maar wie je stakeholders zijn verschilt volledig kunnen uiten in hun job en zullen natuurlijk van organisatie tot organisatie. dan - zoals wij dat noemen - een lager nut Bij winstgedreven ondernemingen zijn dat ervaren als ze hun loon te laag vinden. In de aandeelhouders of eigenaars, maar de sociale sectoren of in de non-profitin de non-profit zijn dat in principe de sectoren gebeurt een stuk van de begunstigden waarvoor de organisatie is behoeftebevrediging door het nastreven opgericht. Op dat vlak weten we van de van de doelstellingen van de organisatie, academische literatuur dat er misschien waardoor het gedeelte dat van het loon onvoldoende betrokkenheid is van deze komt wat minder belangrijk wordt. Wat groep bij het bestuur van de natuurlijk niet wegneemt dat organisatie. De verantwoordeze mensen correct betaald “ We weten dat delijken binnen de organisatie er onvoldoende moeten worden. zelf zeggen wel dat hun betrokkenheid betrokkenheid belangrijk is. Persoonlijk vind ik dan ook dat is van Maar als je gaat vragen aan in de non-profit de hogere begunstigden de begunstigden zelf of zij functies niet even hoog bij het bestuur” verloond moeten worden veel in de pap te brokken hebben, dan blijkt dat veel als in de profit. Ik ben bang minder het geval te zijn. Dat is natuurlijk dat je dan meer mensen zult aantrekken ook niet eenvoudig te organiseren. In die enkel geïnteresseerd zijn in een hoog sommige omstandigheden is dat zelfs inkomen in plaats van in het bereiken quasi onmogelijk. Maar het verschil tussen van sociale doelstellingen. Er moet toch de retoriek en wat er in de feiten gebeurt, ook een zekere zin van engagement is wel opvallend. aanwezig zijn, vind ik. Blijkbaar speelt dat verschil in motivatie veel minder bij het Is er qua personeelsbeleid een groot uitvoerend personeel, maar daar zijn de verschil tussen werknemers in de profit loonverschillen dan ook kleiner of zelfs en de social profit? onbestaande. Dat zie je bijvoorbeeld ook Vooral op managementniveau en binnen bij sterk ideologische organisaties, zoals de kerntaken, bijvoorbeeld verpleegvakbonden. De mensen die daar adminiskundigen, zien we een verschil op vlak van tratief werk doen, die zouden in de meeste motivatie. In de sociale sectoren geven gevallen even gemakkelijk bij vakbond A als mensen vaker aan dat ze gaan werken bij vakbond B aan de slag kunnen.

#verso20jaar

5


ADVISERING EN OVERLEG

Nieuw Overlegcomité WVG krijgt vorm De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin en de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen namen gezamenlijk het initiatief om een advies uit te brengen over het ontwerpdecreet over het nieuw op te richten Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit gedeelde advies is volgens Verso alleszins een sterk signaal ten aanzien van de Vlaamse regering. Overleg én advies De Vlaamse regering maakt van dit Overlegcomité WVG zowel een overleg- als een adviesorgaan. De twee raden steunen deze keuze omdat het samenvoegen van beide taken de werking van de overleg- en adviesfunctie binnen dit beleidsdomein kan versterken. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn, zeker na de zesde staatsher-

Vlaamse regering rondt hervorming werk- en zorgtrajecten af De sociale partners binnen de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen zijn tevreden dat er een besluit is om de werken zorgtrajecten in Vlaanderen duurzaam te verankeren. Voor de activeringstrajecten zal vooral worden voortgebouwd op de ervaring die is opgedaan in het kader van de Tender Activeringszorg. Voor de arbeids­ matige activiteiten biedt het besluit een structureel kader waarin de brede doelgroep van mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen (MMPPS) een concreet perspectief krijgt op vlak van sociale en arbeidsmatige integratie. De trajecten maatschappelijke oriëntatie tot slot vallen buiten het kader van dit besluit en worden overgeheveld naar het decretaal kader van het lokaal sociaal beleid. Toch hebben de sociale partners heel wat vragen en bezorgdheden bij de invulling van 6

vorming, bijzonder grote en belangrijke bevoegdheden van Vlaanderen. Vlaanderen staat bovendien voor belangrijke strate­ gische keuzes op dit gebied. De raden zijn ervan overtuigd dat een gestructureerde en transparante betrokkenheid van de interprofessionele sociale partners, de belanghebbenden en onafhankelijke deskundigen uit het beleidsdomein een duidelijke meerwaarde biedt. Dit gaat van het inwinnen van adviezen tot het sluiten van gezamenlijke akkoorden.

zondheid en Gezin”. Daarnaast is het van groot belang dat het Overlegcomité WVG ook als een echte strategische adviesraad voor het beleidsdomein kan functioneren, met alle specifieke opdrachten die hieronder vallen. Daar hoort bijvoorbeeld ook het verlenen van advies over de uitvoering van de overeengekomen akkoorden toe. Deze strategische advies­ functie wordt het best toegewezen aan de intersectorale kamer van het nieuwe advies- en overlegorgaan.

Strategisch advies Maar de Serv en de SAR WGG hebben ook fundamentele bedenkingen bij het voorstel. Zo stellen de raden voor om de dubbele rol van het Overlegcomité WVG te laten weerspiegelen in een andere naamgeving: de ”Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksge-

Beide raden vragen ook aandacht voor de secretariaatsfunctie, die niet enkel een administratieve rol maar ook een inhoudelijke opdracht omvat. Een goed uitgebouwd secretariaat is noodzakelijk om tot onderbouwde adviezen en gedragen akkoorden te komen.

deze diverse trajecten. Vanuit Verso is hier bijzondere aandacht aan besteed, omdat er een brede waaier aan socialprofitsectoren gevat worden door dit dossier.

alle actoren die één of meerdere rollen willen opnemen in de verschillende trajecten.

Hieronder geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste aandachtspunten: - Het ontbreken van een grondige analyse over de omvang en samenstelling van de brede doelgroep die in aanmerking komt voor de werk- en zorgtrajecten (incl. trajecten maatschappelijke oriëntatie) en daaraan gekoppeld - meer transparantie over de contingenten of volumes aan trajecten die men voorziet zijn pijnpunten. - Er is ook nood aan een objectieve onderbouwing van het nodige budget voor begeleiding in activeringstrajecten en arbeidsmatige activiteiten. Dit gebeurt best voor het besluit in werking treedt. Vervolgens moet er ook over gewaakt worden dat het budget voldoet om voldoende begeleiding te voorzien op maat van de betrokken doelgroep. - De raad vraagt ook meer duidelijkheid over de keuzevrijheid, de gelijke spelregels en de nodige overgangsbepalingen voor

- Een ander heikel punt is de afstemming tussen sleutelfiguren in de activeringstrajecten zoals de casemanager werk, de casemanager zorg en de penhouder van het netwerk zorg/welzijn. Ook de door­ verwijzing naar de sociale economie vanuit de activeringstrajecten blijft belangrijk. - Met betrekking tot de arbeidsmatige activiteiten zijn er nog ‘missing links’: een specifieke toeleidings- en instapprocedure voor de doelgroep, het inzetten, behoud en creatie van een breed en dekkend netwerk van arbeidsmatige initiatieven en werkposten, de erkenning van ondernemingen uit de sociale economie als begeleider van arbeidsmatige activiteiten. - Het doel en de ambitie van de pilootprojecten die worden opgezet voor de trajecten maatschappelijke oriëntatie moeten dringend uitgeklaard worden. Het gevaar bestaat dat hier nieuwe schotten tussen werk en zorg/welzijn ontstaan. Lees ook het advies op www.serv.be.


ADVISERING EN OVERLEG

#verso20jaar

Commissie Diversiteit: “Tewerkstellings- kansen personen met een handicap stijgen te traag” België ratificeerde in 2009 het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. In de tussentijd heeft ook de Vlaamse overheid heel wat maatregelen op poten gezet, met name binnen het domein Werk en Sociale Economie. Toch ziet de Commissie Diversiteit van de Serv nog punten voor verbetering. De sociale partners en vertegenwoordigers van kansengroepen bezorgden hun advies aan minister van Werk Philippe Muyters in de laatste rechte lijn naar het vooruitgangsrapport aan de VN, dat in augustus 2019 verwacht wordt.

De recepten voor meer tewerkstelling binnen deze groep zijn nochtans gekend. Een goed aanbod aan plaatsen in het collectief maatwerk, in combinatie met een concreet uitgewerkte ondersteuning op vlak van individueel maatwerk. In dit kader wordt er veel verwacht van het nieuwe maatwerkdecreet, dat op 1 januari 2019 van start zal gaan. Verso vraagt, samen met de overige leden van de Commissie Diversiteit, om de dienstverlening in de domeinen Werk en Sociale Economie te blijven evalueren. Zo zijn er bijvoorbeeld klachten van werkgevers over de uitbetaling van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Langs de kant van de personen met een handicap komen er dan weer vragen over de manier waarop “ De recepten deze groep ondersteund wordt door voor meer de Vlaamse overheid wanneer ze tewerkstelling werk zoekt.

zijn gekend”

Tot slot pleit de Commissie Diversiteit ervoor om de arbeidskansen van personen met een handicap beter op te volgen, bijvoorbeeld door de Vlaamse statistische autoriteit te vragen hun tewerkstelling in beeld te brengen. Niet alleen wanneer het gaat om tewerkstelling binnen de Vlaamse overheid.

De cijfers tonen dat we op vlak van evenredige arbeidsdeelname op de goede weg zitten, maar dat er nog veel werk aan de winkel is. De werkzaamheidsgraad van personen met een beperkte arbeidshandicap steeg weliswaar, van 53,8% in 2010 tot 58,8% in 2016, en er zijn ook meer personen met een ernstige handicap die werk vinden, van 18,2% tot 24,7%. Toch blijven de tewerkstellingskansen voor personen met een handicap ruim onder die van de gehele Vlaamse arbeids­ populatie, waarvan vandaag 77,4% aan het werk is.

Lees het advies van de Commissie Diversiteit op www.serv.be/diversiteit.

7


SECTORNIEUWS

‘Ieder Talent Telt’ brengt diversiteit in de social profit Met maar liefst 125 waren ze, de deelnemers aan het eerste socialprofitsalon van ‘Ieder Talent Telt’. Allemaal mensen met een migratieachtergrond die graag aan de slag gaan in een sociale onderneming. Op het salon ontmoetten ze werkgevers en opleidingsverstrekkers die hen maar wat graag verwelkomen. Voor een kennismakingsgesprek, een job, een stage of vrijwilligerswerk. Of voor een oriëntering in hun studies. U kunt uw organisatie via dit project de markt in prijzen bij een onontgonnen publiek. Stap mee in dit project van Verso, VIVO, VDAB, Minderhedenforum, Agentschap Integratie en Inburgering, het Vlaams Welzijnsverbond en de Vlaamse Zorgambassadeur.

Socialprofitsalon Op dinsdag 19 december vindt een tweede socialprofitsalon plaats, ditmaal in Vilvoorde. Maar we komen ook langs in andere steden in Vlaanderen (zie kader), waar u uw organisatie kunt voorstellen aan zeer divers talent. Op zo’n salon bezet u een stand, net als op een jobbeurs. U maakt kennis met mensen met een migratieachtergrond. Sommigen zijn in België geboren, anderen zijn nieuwkomers of vluchtelingen. Die laatsten zijn allen in een opleidingstraject Nederlands gestapt of hebben dat al achter de rug. Met al deze mensen kunt u op zoek gaan naar een match. Soms gebeurt dit langs vrijwilligerswerk of een stage, soms via een al dan niet tijdelijke tewerkstelling.

Socialprofitsalons • Vilvoorde op 19 december 2017 • Oostende op 25 januari 2018 • Hasselt op 23 februari 2018 • Gent in maart 2018 • Antwerpen in april 2018 • Turnhout in mei 2018 • Leuven in juni 2018 • Genk op 18 september 2018 • Kortrijk in oktober 2018

8


SECTORNIEUWS Inleefmoment en werkervaringsplekken U kunt als organisatie ook zogenaamde ‘inleefmomenten’ aanbieden. Tijdens een halve of een hele dag draaien med­e­ werkers (niet alleen met een migratieachtergrond) mee in uw organisatie. Op die manier zult u snel zien of er een “Www.ikgaervoor.be samenwerking mogelijk is.

is voor dit project uitgebreid naar Zo’n inleefmoment kunt u de welzijns- en eenvoudigweg aanbieden via socioculturele sector” www.ikgaervoor.be. U kiest

zelf welk moment past, de kandidaat-werknemers vinden uw inleefmoment terug door zichzelf aan te melden. Via zoekfuncties komen ze dan bij uw organisatie terecht. Deze website is een initiatief van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Zorgambassadeur Lon Holtzer. Aanvankelijk was de site enkel gericht op de zorgsector, maar hij is voor dit project ook uitgebreid naar de welzijns- en socioculturele sector. Uiteraard kunt u directer werken en werkervaringsplekken aanbieden (een stage, een opleiding, IBO, BIO). De mogelijkheden en aanpak vindt u terug via www.iedertalenttelt.be. Ondersteuning vanuit HRwijs Verso en HRwijs ondersteunen u ook in een mogelijke samenwerking met mensen met een migratieachtergrond. We ontwierpen de brochure ‘Aan de slag met vluchtelingen in de social profit’, met een uitleg over statuten en tewerkstellingsmaatregelen, een lijst van partners en inspirerende verhalen uit andere organisaties. Daarnaast is er de online Checklist Diversiteit. Daarmee kunt u nagaan of uw mede­ werkersbeleid onder meer is afgestemd op mensen met een migratie­achtergrond. De tips die u erbij krijgt, zijn geheel gratis. Alsook de vruchten die u ervan plukt. Meer informatie: www.iedertalenttelt.be

Vul de online Diversiteit- checklist in!

CH EC K LI ST IT D IV ER SI TE MAAK ZELF

EEN ANALY

SE VAN JE

PERSONEELS

BELEID

g van Dienstverlenin

1

25/04/17 08:46

417.indd 1

hecklist-250

diversiteitsc

RSO-6277-

De samenleving wordt steeds diverser, maar hierop inspelen als werkgever is niet altijd eenvoudig. Bovendien is de nood aan nieuwe, getalenteerde werknemers voor elke werkgever prangend. Het uitstippelen van een goed diversiteitsbeleid heeft invloed op verschillende aspecten binnen het HR-beleid. Daarom heeft Verso een Diversiteitchecklist ontwikkeld voor socialprofitwerkgevers. Met deze checklist kunt u nagaan of uw organisatie op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit. Een degelijk diversiteitsbeleid houdt rekening met de verschillen in personen en voorziet in aangepaste maatregelen voor bepaalde doelgroepen. Is alles in het werk gesteld om iedereen gelijke kansen en voldoende rechten te geven, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur of eventuele fysieke beperking? Een lijst van concrete vragen maakt het je makkelijk. Zijn je vacatures in toegankelijke taal geschreven? Is er ruimte voor gebed? Is het werk van je medewerkers afgestemd op hun leeftijd en hun privésituatie? Kunnen medewerkers lang genoeg op vakantie om hun thuisland te bezoeken? Wordt er bij selecties rekening gehouden met de complementariteit in een team? Is het kantoor rolstoeltoegankelijk? Deze checklist is momenteel beschikbaar als onlinetool. Via http://diversiteit.hrwijs.be kunt u alle vragen beantwoorden en krijgt u meteen een eigen verslag. Maar een medewerker van HRwijs kan ook gratis bij uw organisatie langskomen om de checklist mee door te nemen, aandachtspunten aan te brengen en tips mee te geven. Contacteer hiervoor Fatma Qorlazja (fatma@hrwijs.be of 0473 82 52 32).

#verso20jaar 9


SECTORNIEUWS

Een wereld aan nieuwe mogelijkheden: Virtual en Augmented Reality in de zorg Wie Virtual en Augmented Reality zegt, denkt wellicht aan jeugdige gamers die op zombies jagen. Maar de technologie kent ook in andere sectoren een succesvolle opmars. Virtual Reality (VR) wordt in Vlaanderen reeds ingezet om de assemblage van een machine virtueel aan te leren voor een operator één stap in de productieomgeving heeft gezet. Of wat dacht je van een agent die een bijscholing ‘hoe met een pistool omgaan’ krijgt? In architectuur raakt VR stilaan ingeburgerd, en ook voor onderwijs zijn talloze toepassingen beschikbaar om bijvoorbeeld meetkundige begrippen te visualiseren of met je klas, via Google expeditions, een uitstap te maken door de geschiedenis naar het Colosseum in Rome. 10

Wie Augmented Reality (AR) zegt, denkt wellicht aan dé zomerrage van 2016, het spel Pokémon Go, waarbij je de bekende digitale wezentjes met je smartphone kon vangen door rond te wandelen in de echte wereld. Maar ook dat is slechts het topje van de ijsberg. Zo bracht IKEA recent een app uit waarmee je meubelen virtueel kan uitproberen in je woonruimte met je tablet. In productieafdelingen worden technische werkfiches geprojecteerd op een industriële machinelijn door er met een speciale bril naar te kijken. Chirurgen kunnen vandaag een ingewikkelde operatie plannen met 3D-hologrammen en oefenen in VR. Zelfs de culturele sector experimenteert mee: beleef meer in een museum door met een AR-bril naar tentoongestelde werken te kijken. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Ook in de zorgsector ligt een toekomst vol mogelijkheden. In baanbrekend onderzoek aan het befaamde MIT-instuut werd VR ingezet bij patiënten met Alzheimer. “De toekomst van VR voor ouderen ligt in het verleden”, proclameerden de onderzoekers. Door deze mensen plaatsen uit hun verleden, virtueel te laten herbeleven, worden hun hersenen getriggerd en leven ze enorm op. In Australië specialiseert een bedrijf zich in VR-toepassingen voor verzorgingstehuizen: met entertainment en fun willen ze de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren en verveling bestrijden. Zij claimen dat ze ook zeer goede resultaten boeken met dementerende bewoners. Ook in andere sectoren in de zorg, ontdekt men de mogelijkheden van VR en AR. VR wordt bijvoorbeeld ingezet om echte bewegingen na te bootsen, zonder extra belasting van de spieren, zodat sporters na een blessure sneller kunnen revalideren. Psychologen gebruiken VR/AR om mensen met fobieën van


SECTORNIEUWS hun angsten af te helpen. Een virtuele ontmoeting met een spin op je arm wordt zo een eerste stap naar niet gillend uit je garage lopen. Mensen met een ernstige lichamelijke beperking kunnen met VR beleven wat het is om met een parachute van “De lijst van VR-/ een hoge klif te duiken AR-toepassingen als afwisseling van een groeit dagelijks” fysiosessie. Langdurig zieke patiënten kunnen via VR nog eens virtueel een concert bijwonen. De lijst van bestaande VR-/AR-toepassingen buiten de game-industrie groeit dagelijks. Geïnspireerd? Op 12 december bent u van harte welkom voor een boeiende kennismakingssessie over de mogelijkheden van deze technologie voor de zorg bij Digital Arts and Entertainment Howest The Level in Kortrijk. Dankzij het SIVAR-onderzoeksproject hebben zij heel wat expertise verzameld rond de meerwaarde van VR en AR in de praktijk. Meer informatie en inschrijven via www.cera-award.be.

Virtual reality (VR) Je zet een speciale bril op en komt direct terecht in een volledig virtuele wereld die in 3D werd nagemaakt of je staat middenin een film die 360° rond je werd opgenomen. Je kan rond, boven en onder je kijken en mee interageren met behulp van een of twee gamecontrollers.

Augmented reality (AR) Wanneer je met de camera van je smartphone, tablet of een wearable zoals een Google Glass of Microsoft Hololens naar de echte wereld kijkt en er een virtuele laag met informatie wordt toegevoegd.

Roadtour arbeids­ bemiddelaars in sociale ondernemingen gaat verder Arbeidsbemiddelaars maken kennis met sociale ondernemingen. Zo weten ze precies welke kandidaten ze moeten aanreiken. Dat is het idee achter een reeks organisatiebezoeken die HRwijs en VDAB samen organiseren. De passages bij kinderopvangorganisatie Infano vzw en de woon- en zorgcentra van Compostela vzw waren alvast erg geslaagd. “Na een bedrijfsbezoek schat je veel beter in waar de behoeftes liggen. Met deze samenwerking brengen we vraag en aanbod dichter bij elkaar”, zei Ann Gaublomme, directeur Verso, na de kennismakingssessie bij Infano vzw. Dit kinderopvangbedrijf is op zoek naar bijkomende kinderverzorgers. “We zien dat er in het algemeen vooral nood aan werk is bij 55-plussers”, aldus woordvoerster Maxime Dehulster. “Zij hebben het vaak moeilijk om nog aan een job te raken. Bij Infano verwelkomen we deze mensen met open armen, zij hebben vaak al meer levenswijsheid en willen graag iets terugdoen na een lange carrière aan een bureau of in een bedrijf. Doordat de arbeidsbemiddelaars onze organisatie hebben leren kennen, kunnen zij beter inschatten welke profielen we precies zoeken en ons tegelijkertijd tips geven in de rekrutering.” De karavaan trekt op 13 december nog langs PUUUR. Deze organisatie voor huishoudhulp heeft 20 regiokantoren verspreid over heel Vlaanderen. Vanuit het hoofdkantoor begeleiden en ondersteunen 106 omkaderingsmedewerkers meer dan 3000 huishoudhulpen om 18.000 klanten te kunnen bedienen. Bent u arbeidsbemiddelaar, dan kunt u zich hiervoor nog inschrijven via www.hrwijs.be. Wilt u zelf graag een bezoek van arbeidsbemiddelaars organiseren in uw organisatie? Mail dan naar mieke.mertens@verso-net.be.

Dit artikel kwam tot stand dankzij Howest Digital Arts and Entertainement research team, i.s.m. Innovatiecentrum en Cera Award. 11


AANKONDIGINGEN

Gezondheidscoaches op de werkvloer komen eraan!

#verso20jaar

Op 5 december 2017 vindt in Kortrijk Xpo, na de uitreiking van de Gezond Werken Award, de lancering van het project ‘coaching van ondernemingen voor het voeren van een preventief gezondheidsbeleid’ plaats. Dit project is een samenwerking van Verso, het Vlaams Instituut Gezond Leven en Voka, met steun van minister Jo Vandeurzen. Ondernemingen, in de eerste plaats kleine ondernemingen, zullen aangemoedigd worden om in samenwerking met een bedrijfscoach een preventief gezondheidsbeleid op te zetten. De Vlaamse overheid zal trouwens tussenkomen in een deel van de kosten van deze coach. In totaal is er een budget van 2,8 miljoen euro voorzien tot aan het einde van deze legislatuur. Meer informatie over welke trajecten hiervoor in aanmerking komen en waar u een aanvraag kunt richten, vindt u op www.gezondleven.be of op onze website: www.verso-net.be.

Finale ‘Agressie? Speel erop in!’ Donderdag, 14 december, 2017 In 2015 startte de Icoba-campagne ‘Agressie? Speel erop in!’. Vier thema’s werden expliciet belicht: agressie bespreken, er gepast op reageren, brokken – materieel of relationeel – herstellen en incidenten opvolgen om er uit te leren. Op donderdag 14 december 2017 zie je in de Brabanthal Leuven wat twee jaar campagne oplevert. Kom kijken, luisteren en vooral zelf ervaren. Maak kennis met de agressiescan, het agressiespel, de sorrybox 2.0, de Ivan-tool en de tool VBM: Bouwen aan afbouw. Inschrijven kan op www.agressiespeeleropin.be.

12

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen vzw - www.verso-net.be Kolonel Bourgstraat 122 bus 4 - 1140 Brussel - T 02 739 10 71 - F 02 736 75 06 - info@verso-net.be

VersoDirect nr5-jg19  

VersoDirect is de tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen vzw.

Advertisement