Page 5

WAT U VOORAF MOET WETEN OVER HET BEGRIPPENKADER HET GEBRUIKTE BRONNENMATERIAAL De nationale en regionale rekeningen van de Nationale Bank van België bieden de inhoudelijk relevante macro-economische kerngegevens van de economische ontwikkeling op het niveau van de bedrijfstak of groepering van bedrijfstakken. De relevante gegevens voor een analyse zijn in de nationale rekeningen uitvoeriger voorhanden dan in de regionale rekeningen. Mede daardoor ligt de focus bij de analyse op het niveau van het Vlaamse Gewest op de beschikbare kerncomponenten van de economische ontwikkeling, zijnde

Er dient evenwel rekening gehouden te worden met een paar belangrijke verschillen tussen de nationale tabellen en de interregionale tabellen op vlak van methodologie (ESR 2010 versus ESR 1995) en structuur (“product x product” versus “bedrijfstak x bedrijfstak”). Op basis van de input-outputdata ontwikkelde het Federaal Planbureau “multiplicatoren” in verband met de productie, het inkomen en de werkgelegenheid 3. Bij de detailanalyse van de social profit wordt nader ingegaan op de resultaten hiervan.

de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid.

De SERV heeft de mogelijkheden tot analyse van het basismateriaal van de interregionale inputoutputtabellen verduidelijkt4.

De werkgelegenheidsgegevens in de nationale en regionale rekeningen worden in dit cahier gebruikt om de positie en evolutie van de social profit af te zetten tegenover het gemiddelde van de economie. Verso presenteert via de eigen communicatiekanalen, systematisch en op basis van meerdere databronnen, een meer fijnmazig inzicht in de werkgelegenheid binnen de geledingen van de social profit (cf. website en cahiers).

5

De nationale input-outputtabellen1 (IOT) en de interregionale input-outputtabellen (RIOT) voor de Belgische gewesten2 voor het jaar 2010, gepubliceerd door het Federaal Planbureau, bieden binnen een uniform analysekader een gedetailleerd zicht op de sociaal-economische impact van de bedrijfstakken, met inbegrip van de social profit. Een input-outputtabel beschrijft op gedetailleerde wijze de monetaire stromen binnen een economie die voortvloeien uit goederen- en dienstenstromen.

1 Federaal Planbureau (2015), Input-outputtabellen 2010, Brussel.

3 Federaal Planbureau (2016), Interregionale input-outputtabel: Multiplicatoren 2010, Brussel

2 Federaal Planbureau (2016), Interregionale input-outputtabel voor de Belgische gewesten 2010 (RIOT), Brussel.

4 SERV (2016) De interregionale input-outputtabel 2010: Een analyse voor Vlaanderen, Brussel (auteur: Tim Buyse)

De social-profitsectoren in macro-economisch perspectief: productie, bestedingen en inkomen  

De social profit is niet alleen een maatschappelijk waardevolle tak van de economie, het is ook een economisch succesverhaal.

De social-profitsectoren in macro-economisch perspectief: productie, bestedingen en inkomen  

De social profit is niet alleen een maatschappelijk waardevolle tak van de economie, het is ook een economisch succesverhaal.

Advertisement