Page 1

Sylaby a pokyny Predmet: Št.program: Semester: Ročník: Vyučujúca:

Úvod do sociálnej práce. Sociálna práca. zimný 2010/2011. druhý. doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

Ciele predmetu: - Študent/ka bude ovládať základný pojmový aparát sociálnej práce, - Študent/ka bude zorientovaný/á vo vybraných otázkach sociálnej práce v jej teoretickej aj praktickej rovine, - Študent/ka bude poznať slovenskú a českú modernú odbornú literatúru z oblasti teórie sociálnej práce. Stručná osnova predmetu: Základný pojmový aparát sociálnej práce: Základné kategórie a pojmy: najmä sociálna práca, sociálna politika, sociálna udalosť, sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne služby, sociálno-právna ochrana, sociálne poradenstvo, klient, cieľové skupiny... Humanistická koncepcia sociálnej práce - hodnoty, princípy, ciele sociálnej práce. Poslanie a význam sociálnej práce v spoločnosti. Úlohy sociálnej práce. Vzťah sociálnej práce k sociálnej politike. Sociálna práca ako praktická činnosť: Cieľové skupiny sociálnej práce. Intervencie sociálnej práce. Metódy sociálnej práce – klasifikácia, základná charakteristika. Charakteristika špecifík sociálnej práce s vybranými cieľovými skupinami. Sociálna práca ako veda: Základná charakteristika vybraných teórii sociálnej práce. Ukončenie predmetu: Zápočet: z max. počtu 100 bodov zisk 70 bodov. Podmienkou získania zápočtu je prijatie seminárnych prác: a) konspektu a b) referátu a zápočtová písomka (40 bodov). Počas seminárov sa vyžaduje aktívna účasť, t.j. očakáva sa, že študent/ka budú mať pripravené úlohy, naštudovanú základnú literatúru a budú diskutovať. Študent/ka môže za písomné spracovanie úloh získať max. 60 bodov. V hodnotení prác bude zohľadnená štylistická a gramatická úroveň textu, jeho formálna úprava a z obsahovej stránky kvalita spracovania (výstižnosť, vlastný prínos). Konspekt vybranej monografie – písomné spracovanie podľa požiadaviek 30 bodov. Súčasťou musí byť pasáž zameraná na hodnotenie prínosov state pre študenta/študentku. Referát o vybranej intervencii, metóde alebo technike sociálnej práce. Písomné spracovanie podľa požiadaviek: 30 bodov.


Skúška: kombinovaná (písomná časť 20 bodov, ústna 20 bodov). Literatúra: CZINKOTAI, R. (Ed.) Praktická sociálna práca s utečencami. Budapešť : Menedék, 2006. HARTL, P. : Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha, 1997. HAWKINS, P. - SHOHET, R. : Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, 2004. KOPŘIVA, K. : Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál. 1997. ISBN: 80-7178-150-9 LABÁTH, V. : REZIDENCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ. BRATISLAVA : Občianske združenie Sociálna práca. 2004. ISBN 80-89185-03-7 LEVICKÁ, J. : Metódy sociálnej práce. Trnava, 2003. MASLEN, J. – BRNULA, P. Sociálna práca s utečencami. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca. 2004. MATOUŠEK, O a kol.. : Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7. MATOUŠEK, O. : Slovník sociální práce. Praha : Portál. 2003. ISBN 80-7178-549-0. MATOUŠEK, O. : Ústavní péče. Praha : SLON, 1999. 2. vydanie, ISBN MATOUŠEK, O. a kol. : Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál. 2003. MATOUŠEK, O. a kol. : Sociální práce v praxi. Praha : Portál. 2005. ISBN 80-7367-002-X. MATULAY, S. – MATULAYOVÁ, T. 1998. Sociálna práca – vybrané kapitoly. Nitra : PF Univerzity Konštantína Filozofa. 96 s. ISBN 80-8050-210-2. NAVRÁTIL, P. a kol. Romové v české společnosti. Praha : Portál, 2003. NOVOTNÁ, V. – SCHIMMERLINGOVÁ, V. : Sociální práce, její vývoj a metodické PICHAUD, C.- THAREAUOVÁ, I.: Soužití se staršími lidmi. Praha, Portál 1998. PREVENDÁROVÁ, J.: Rodina s postihnutým dieťaťom. Nové Zámky 1998. RADIČOVÁ, I. (ed.): Sociálna politika na Slovensku. Bratislava, Nadácia S.P.A.C.E. 1998. REPKOVÁ, K. : Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie. Bratislava 1998. RHEINWALDOVÁ, E.: Novodobá péče o seniory. Praha, Grada 1999. RIEVAJOVÁ, E. (ed.): Transformácia sociálnej sféry v SR. Bratislava, Sprint vfra 1997. ŘEZNÍČEK, I. : Metody sociální práce. Praha : SLON, 1994. SCHAVEL, M. : Sociálne poradenstvo a supervízia v sociálnej práci. Bratislava : Gerthoffer, a. s.2004 ISBN 1335-05378. SCHILLING, J. : Sociálna práca. Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava, 1999. STRIEŽENEC, Š. : Úvod do sociálnej práce. Trnava : AD, 1999. ISBN 80-967589-6-9. STRIEŽENEC, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : AD, 1996. ISBN 80-967589-0-X. TOKÁROVÁ, A. a kol. : Sociálna práca. Prešov : AKCENT – PRINT, 2003. TOMEŠ, I. (eds.). 2002. Sociální správa. Praha : Portál. 303 s. ISBN 80-7178-560-1. TOMEŠ, I. 2002. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : Socioklub. 262 s. ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Praha, SLON 1999. ŽIAKOVÁ, E. : Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov : AKCENT – PRINT, 2005. Zákon NR SR č. 446/2008 Z.z. o sociálnych službách

V Prešove, 13.09.2011

Sylaby Úvod do sociálnej práce 1 SOPb  

Sylaby Úvod do sociálnej práce 1 SOPb

Sylaby Úvod do sociálnej práce 1 SOPb  

Sylaby Úvod do sociálnej práce 1 SOPb