Page 1

Sylaby Predmet: Proseminár k ročníkovej práci II. Študijný program: Sociálna práca Ročník: 2. Vyučujúci: Mgr. Martin Béreš, Mgr. Michaela Lipčaková Cieľ a obsah predmetu: Študenti a študentky získajú poznatky o príprave, koncipovaní, tvorbe a písaní ročníkovej práce. Základom výučby je praktické sledovanie etáp tvorby ročníkovej práce, počnúc výberom témy a prvotným prieskumom, cez získanie konkrétnych zdrojov a ich výber spojený s koncipovaním štruktúry ročníkovej práce. Uvedený cieľ vyžaduje zvládnutie plánovania, informačného prieskumu, výber relevantných zdrojov, analýzu a syntézu textu, prácu s odbornou literatúrou, precízne a čisté uvádzanie citácií a parafráz v texte ako aj formulovanie myšlienok v odbornom štýle a precvičovanie formálnej úpravy textu podľa platných noriem. Stručná osnova predmetu: 1. Úvod predmetu bude venovaný opakovaniu vo forme testu alebo previerky. 2. Prechod vybranými základnými etapami tvorby ročníkovej práce. Predmet môže byť dopĺňaný teoretickými vstupmi prednášajúcich, napr. na tému koncipovania cieľov písomnej práce, stratégie a taktiky tvorby odborného textu alebo k základným žánrom (kompilácia, komparácia, prehľadová stať) či k charakteristike a požiadavkám kladeným na daný druh diplomovej práce. 3. Študenti a študentky vypracujú a odprezentujú na každom stretnutí anotovanú rešerš vychádzajúcu z princípov aktívneho čítania (3-5 zdrojov na každom stretnutí). Na posledných dvoch stretnutiach odprezentujú formou powerpointu seminárne práce so všetkými náležitosťami. Podmienky získania zápočtu: Priebežné hodnotenie: Písomná previerka orientovaná na problémové časti (popis, definovanie) a citovanie/parafrázovanie, tvorbu zoznamu bibliografických odkazov. Hodnotenie: A-50-40; B-39-36; C-35-32; D-31-28; E-27-25; FX-24,5-0. Záverečné hodnotenie: Seminárna práca z anotovaných rešerší so všetkými náležitosťami (úvod, ciele, štruktúra, rešerš, témotvorné pojmy, zoznam bibliografických odkazov), podpísaná školiteľkou/ľom. Hodnotenie: A - 30-28, B - 27-25, C - 24-22, D -21-19, E - 18-16, FX -15-0. Výsledné hodnotenie: A – 80-68, B – 67-61, C – 60-54, D – 53-47, E – 46-41, FX – 40-0. Neospravedlnená neúčasť na vyučovaní: strata 50 % celkových bodov. Odporúčaná literatúra (v tematickom poradí): 1. MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. et al. 2005. Akademická príručka. 2., upravené a doplnené vydanie. 496 s. ISBN 80-8063-200-6. 2. BALOGOVÁ, B. et al. 2008. Pokyny na vypracovanie seminárnej, bakalárskej bakalárskej, diplomovej a rigoróznej práce. Prešov : Pavol Šidelský – AKCENT Print Prešov, 104 s. ISBN 978-80-89295-08-1. 3. ŠANDEROVÁ, J. 2007. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha : SLON, 209 s. ISBN 978-80-86429-40-3. 4. HALEČKA, T. 2000. Ako písať seminárnu, ročníkovú, diplomovú, rigoróznu prácu. AKCENT PRINT Pavol Šidelský : Prešov. 46 s. ISBN 80-968367-0-6.


5. KATUŠČÁK, D. 1998. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: ako písať seminárne a ročníkové práce, práce študentskej, vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Bratislava : Stimul 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. 6. ECCO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia. 7. ŠIMEK, D. - KUBÁTOVÁ, H. 1996. Od abstraktu do závěrečné práce. Jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ze sociologie nebo z andragogiky. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého. 8. Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní [online]. [cit. 2010-09-02]. PU v Prešove : Prešov. Dostupné na: <http://www.unipo.sk/public/media/10472/smernica_ZP.doc>. 9. Študijný poriadok Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. [cit. 201009-02]. PU v Prešove : Prešov, júl 2008, platnosť od septembra 2008. Dostupné na: <http://www.unipo.sk/public/media/8888/st_poriadok_PU_kred.pdf>. 10. DODATOK č. 1 k Študijnému poriadku Prešovskej univerzity v Prešove [online]. [cit. 2010-09-02]. PU v Prešove : Prešov, 2010. Dostupné na: <http://www.unipo.sk/public/media/5225/dodatok%202010.doc>.

Sylaby Proseminár k RP II. - 2. SOPb  

Sylaby Proseminár k RP II. - 2. SOPb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you