Page 1

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE, INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE FILOZOFICKÁ FAKULTA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE SYLABUS Názov predmetu / skratka: Študijný odbor: Študijný program: Výučbu zabezpečuje: Semester, ročník, akad. rok: Rozsah výučby: Počet kreditov, hodnotenie: Podmieňujúce predmety:

SUPERVÍZIA (SUPVI/09) 3.1.14 Sociálna práca Sociálna práca – Bc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. zimný, tretí, 2011/2012 1/1 3, skúška nie sú

Cieľ predmetu: Pochopiť podstatu supervízie v sociálnej práci ako jednej zo základných metód skvalitňovania profesionality sociálneho pracovníka a pracovníčky v sociálnom poli. Pochopiť možnosti využitia tejto metódy v sociálnej praxi, pri práci s problematickými klientmi/kami, pri rozširovaní schopnosti vnímania, pri rozvoji osobnosti, pri rozvoji schopnosti riešiť konflikty a pri pomáhaní. Naučiť sa pripravovať a prezentovať podkladové materiály pre supervíziu. Spoznať a pochopiť význam a uplatnenie vizualizačných techník pri práci v sociálnom poradenstve. Oboznámiť sa s procesom práce Bálintovskej skupiny a reflektujúceho tímu. Priebežné hodnotenie: Záverečné hodnotenie:

samostatná práca na seminároch; spracovanie a prezentácia seminárnych prác; spracovanie, prezentácia a analýza prípadových štúdií; písomná práca aktívna účasť na seminároch; ústna skúška

Témy: 1. Pojem supervízie. Základné vymedzenie supervízie, ciele supervízie v pomáhajúcich profesiách, formy, funkcie a druhy supervízie. História supervízie. 2. Supervízia, coaching, mediácia, facilitácia – vzťahy. 3. Sociálne poradenstvo, psychoterapia a supervízia – vzťahy. 4. Supervízor, jeho úlohy a základné zručnosti. 5. Príprava a prezentácia podkladových materiálov pre supervíziu. Prípadová štúdia a kazuistika. 6. Sebapoznávanie ako základný faktor rozvoja profesionálnych zručností sociálnych pracovníkov a jedna z podmienok efektívnej práce s klientmi. 7. Zásady podávania a prijímania konštruktívnej spätnej väzby. Zásady učenia v rámci supervízii. 8. Proces supervízie. Rámcové podmienky v supervízii, vývojový prístup k supervízii, proces vývinu supervidovaného. 9. Reflektujúci tím. Bálintovská skupina. 10. Vizualizácia v supervízii. Písomné a analógové neverbálne zobrazenia.


Odporúčaná literatúra: 1. ARGELANDER, H.: Prvé interview v psychoterapii. Trenčín : Vydavateľstvo F 1998. 2. DÜHRSSEN, A.: Biografická anamnéza z hlbinne-psychologického aspektu. Trenčín : Vydavateľstvo F 1998. 3. GABURA, J., MYDLÍKOVÁ, E. et al. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP 2004. 4. GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J.: Poradenský proces. Praha : Slon 1995. 5. HAWKINS, P., SHOHET, R.: Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál 2004. 6. KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál 2000. 7. MAROON, I., MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H.: Vzdělávaní studentů sociální práce v terénu. Model pro supervizi. Praha : UK 2007. 8. MATOUŠEK, O.: Slovník sociální práce. Praha : Portál 2003. 9. MATOUŠEK, O. et al.: Základy sociální práce. Praha : Portál 2001. 10. MATOUŠEK, O. et al.: Metódy a řízení sociální práce. Praha : Portál 2003. 11. MYDLÍKOVÁ, E. et al.: Štandardy sociálneho poradenstva. Bratislava : ASSP 2005. 12. MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M.: Sociálne poradenstvo. Bratislava : ASSP 2002. 13. MYDLÍKOVÁ, E., GABURA., J. et al.: Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP 2002. 14. OLÁH, M., SCHAVEL, M.: Sociálne poradenstvo a komunikácia. Prešov : PBF PU 2006. 15. STRIEŽENEC, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : AD 1996. 16. STRIEŽENEC, Š.: Úvod do sociálnej práce. Trnava : AD 1999. 17. ŠIMEK, A. et al.: Supervize - kazuistiky. Praha : Triton 2004. 18. TOKÁROVÁ, A. et al.: Sociálna práca. Prešov : FF PU 2002. 19. ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Praha : Slon 1999. 20. WETZIG-WÜRTH, H., MÜLLER, P.: Psychoterapeutický rozhovor. Terapeuticky účinné dialógy v lekárskej praxi. Trenčín : Vydavateľstvo F 2004. 21. odborné časopisy a platná legislatíva

Zadanie na výtvarné spracovanie: Vziať si papier A3 alebo väčší a zakresliť do nej mapu systému podpory, ktorú pri štúdiu alebo v práci máte. Do prostriedku nakreslite symbol alebo obrázok samých seba. Potom okolo obrázku nakreslite symboly, obrázky alebo diagramy alebo slová, ktoré predstavujú všetky veci a ľudí, ktorí vás podporujú pri učení a tvorivosti vo vašej práci. Môže to byť chôdza pešo do práce, knihy, kolegovia, stretnutia, priatelia... Pokúste sa zachytiť povahu vášho vzťahu k týmto druhom podpory. Keď skončíte, dokreslite do vašej mapy úplne inou farbou symboly predstavujúce všetko, čo vám v plnom využívaní tejto podpory bráni. Môže to byť strach z kritiky, prerušovanie alebo nedostupnosť podpory, prekážky vo vašom vnútri, prekážky v organizačnom usporiadaní..., teda všetko, čo pociťujete ako prekážku v získavaní opory, ktorú potrebujete.

Sylaby Supervízia 3 SOPb  
Sylaby Supervízia 3 SOPb  

Sylaby Supervízia 3 SOPb