Page 1

Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Inštitút edukológie a sociálnej práce

Katedra sociálnej práce 17. novembra 1, 080 78 Prešov, Slovenská republika tel./fax: 00421-51/7570 817, 00421-51/7570 817 www.unipo.sk

http://socialnapraca.weebly.com

www.unipo.sk/ff

TEÓRIA A METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE TÉZY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 2010/2011 Sociálna práca ako veda: Predmet skúmania, charakteristika základného pojmového aparátu (najmä životná situácia, kvalita života, pomáhanie a pomoc, sociálna opora, sociálne fungovanie, zmena...), postavenie v systéme vied, vzťah k iným vedným disciplínam (najmä k sociálnej pedagogike), základná charakteristika vybraných teórií sociálnej práce, význam teórie pre prax sociálnej práce. Malé paradigmy sociálnej práce. Etická dimenzia sociálnej práce. Sociálna práca ako profesia. Etické hodnoty a princípy sociálnej práce. Etické teórie v sociálnej práci. Etický kódex sociálneho pracovníka. Poslanie a význam sociálnej práce v spoločnosti. Etické dilemy a etické problémy v sociálnej práci. Profesionalizácia sociálnej práce a sociálneho pracovníka. Osobnosť sociálneho pracovníka. Charakteristika profesie sociálnej práce. Teórie sociálnej práce: Prístup orientovaný na klienta, existencionálna analýza a logoterapia, kognitívnobehaviorálna teória, teória rolí, etiketizačné teórie, komunikačné teórie, systemický prístup, prístup orientovaný na úlohy, antiopresívne prístupy. Vymedzenie a charakteristika kľúčových kategórii, pojmov a konceptov; významné predstaviteľky a predstavitelia s poukazom na ich dielo, aplikácia v praxi sociálnej práce, objasnenie požiadaviek na profesionalitu sociálnych pracovníkov, prínos pre rozvoj odboru. Globalizácia a jej sociálne súvislosti. Budúcnosť sociálnej práce - dôsledky modernizácie pre sociálnu prácu, nový manažerizmus. Metódy individuálnej sociálnej práce: Individuálna práca a prípadová práca - terminologické vymedzenie, história a súčasnosť. Teoretické východiská riešenia ISP v kontexte biologických, sociologických, filozofických, psychologických a etických teórii a v kontexte etáp sociálnej práce. Metodický postup riešenia prípadu – príprava pred prvým kontaktom (strategické uvažovanie o efektívnej intervencii), prvý rozhovor, určenie a popis problému, konštruovanie možnosti riešenia, tvorba cieľov, ukončenie spolupráce, dokumentácia. Vybrané metodiky individuálnej práce – psychogenetický rozhovor podľa Krakešovej, behaviorálna metodika a realitná terapia, individuálna práca podľa Úlehlu. Výskum v sociálnej práci I: Analýza výskumného materiálu (kontrola a hodnotenie skúmaného materiálu, techniky transkripcie, návrh kategoriálnych systémov, zobrazovacie prostriedky – tabuľky, grafy, mapy, vývojové schémy, záznamová analýza). Metódy vyhodnocovania a interpretácie

1


(funkčná a kauzálna analýza empirických výskumov, kvalitatívny a kvantitatívny opis – analýza časového radu, porovnávanie prípadov, analytická indukcia, kódovanie). Výskum v sociálnej práci II: Metódy poznávania v sociologických výskumoch (systémový prístup v poznávacích procesoch sociálnych javov, historická, typologická, monografická (prípadová štúdia) a experimentálna metóda v sociologických výskumoch, akčný výskum, kritický výskum, fenomenologické skúmanie, zakotvená teória, etnografický výskum). Kvantitatívny a kvalitatívny výskum (základné charakteristiky, zmiešaný výskum). Výskum v sociálnej práci III: Techniky výskumu v sociálnej práci: a. technika rozhovoru (kvantitatívny rozhovor - druhy, problémy realizácie, kvalitatívny rozhovor – základné taktiky, rozhovor pomocou návodu, neformálny rozhovor, naratívny rozhovor, fenomenologický rozhovor), b. technika dotazníka (druhy dotazníkov, štruktúra dotazníka, druhy otázok používaných v dotazníku, organizovanie dotazníkovej akcie, anketa), c. technika pozorovania v sociologických výskumoch (druhy pozorovania, štandardizácia pozorovacích postupov), d. štúdium dokumentov (kvantitatívna a kvalitatívna obsahová analýza). Odporúčaná literatúra: BALOGOVÁ, B. et al.: Úvod do sociálnej práce pre sociálnych a char. pracovníkov. Prešov : PBF 2006. BALOGOVÁ, B. et al.: Vybrané kapitoly zo sociológie pre sociálnych a char. pracovníkov. Prešov : PBF 2005. BALOGOVÁ, B. et al: Múdrosť veku – vek múdrosti. Prešov : FF PU 2009. BALOGOVÁ, B. et al: Svet seniora – senior vo svete. Prešov : FF PU 2008. BALOGOVÁ, B. Model posúdenia životnej situácie rodiny. In NAVRÁTIL, P., JANEBOVÁ, R. et al. Reflexivita v posuzování. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 157-180. BALOGOVÁ, B.: Seniori v spektre súčasného sveta. Prešov : Akcent Print 2007. BALOGOVÁ, B.: Seniori. Prešov : Akcent print 2007. BALOGOVÁ, Beáta, LEVICKÁ Jana 2009. Imaginárny diskurz s Neilom Thompsonom o sociálnej práci... In Revue sociálnych služieb, roč. I, č. 1, s. 4-18. BALOGOVÁ, Beáta. 2009. Mobbing a medicínska etika. In Metodologické a metodické otázky z bioetiky v súčasnosti. Prešov : FF PU, s. 187-198. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha : Prospektrum, 1994. BOLFÍKOVÁ, E.: Organizačná teória pre verejnú správu. Od byrokracie k inteligentnej administratíve. Košice : UPJŠ, 2008. BOLFÍKOVÁ, E.: Teória správy a byrokracie. Košice : UPJŠ, 2007. BUCHTOVÁ, B. a kol.: Nezamestnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha : Grada publishing, 2002.

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. GABURA, J..: Sociálne poradenstvo. Bratislava : ASSP 2005. GAVORA, Peter. 2006. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava : Regent. ISBN 80-88904-46-3. DRUCKER, P.: Post/kapitalistická společnost. Praha : Management Press, 1993. GERBERY, D., LESAY, I., ŠKOBLA, D.: Kniha o chudobe. Bratislava : Priatelia Zeme – CEPA, 2007.

2


GUGGENBÜHL-CRAIG, A.: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha : Portál, 2007. HARTL, P. : Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha, 1997.

HARTL, P. : Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha, 1997. HAWKINS, P. - SHOHET, R. : Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, 2004. HENDL, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 407 s. ISBN 80-7367-040-2. HIRNER, Alexander. Ako sociologicky analyzovať? Bratislava : ÚSI, 1976. HIRNER, Alexander. Primárne dáta v sociológii. Bratislava: Pravda, 1978. HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – MATULAYOVÁ, T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica : UMB 2000. HUDECOVÁ, A., BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A. et al: Sociálna práca s rodinou. Banská Bystrica : UMB 2008. JADOV, V. A.: Sociologický výskum. Bratislava : Pravda, 1974.

KAPPL, M.: Metódy sociální práce s jednotlivcem. Hradec Králové : Gaudeámus, 2004. KELLER, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON, 1996. KERLINGER F. M.: Základy výskumu chování. Praha : Academia, 1972.

KLEIN, Vladimír. – MATULAYOVÁ, Tatiana. Projekt európskeho sociálneho fondu Ďalšie vzdelávanie asistentov učiteľov a učiteľov so zameraním na marginalizované skupiny. In KLEIN, Vladimír – FABIANOVÁ, Vlasta (eds.). Aktuálne trendy v sociálno-edukačnej práci s rómskymi žiakmi. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2007. s. 6-43. KOPŘIVA, K. : Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál. 1997. KREDÁTUS, J., FRK, V. 2008. Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi. Prešov : Akcent print. KREDÁTUS, J.: Od funkčnej k disfunkčnej rodine, od kvality k nekvalite života. Zborník, Prešov : FF PU 2002, s. 196-203. KUCHAŘ, P.: Trh práce. Sociologicka analýza. Praha : Karolinum, 2007.

LABÁTH, V. : Rezidenciálna starostlivosť. Bratislava : OZ Sociálna práca. 2004. LECHTA, V., et al: Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha : Portál 2003. LEVICKÁ, J. : Metódy sociálnej práce. Trnava : 2003. LEVICKÁ, J.: Na ceste za klientom. Trnava : 2008. LOUČKOVÁ, I.: Integrovaný přístup v sociálně vědným výzkumu. Praha: Slon, 2010. MAREŠ, J. et al.: Sociálna opora. Olomouc : Filozofická fakulta UJEP 2003. MAROON, I., MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H.: Vzdělávaní studentů sociální práce v terénu. Model pro supervizi. Praha : UK, 2007.

MATĚJČEK, Z.- DYTRYCH, Z.: Krízové situace v rodine očima dítěte. Praha : Grada 2002. MATEJKO, A.: Nástin sociologie práce. Praha : Práce, 1967.

MATOUŠEK, O a kol.. : Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001. MATOUŠEK, O. : Slovník sociální práce. Praha : Portál. 2003. MATOUŠEK, O. : Ústavní péče. Praha : SLON, 1999. MATOUŠEK, O. a kol. : Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál. 2003. MATOUŠEK, O. a kol. : Sociální práce v praxi. Praha : Portál. 2005.. MATOUŠEK, O., LANDISHOVÁ, E. Příběhy a profesionální pomáhání. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 4/2007, s. 87-94. MATOUŠEK, O.: Klientúv přirozený svět a sociální služby. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 3/2004, s. 57-75. MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Slon 1993. MATULAY0VÁ, Tatiana – MATULAYOVÁ, Nataša. 2006. Školská sociálna práca – potreba a perspektívy. In Sociální práce/Sociálna práca. 2006. MATULAYOVÁ, T.: Dobrovoľníctvo v sociálnych službách v kontexte andragogiky a sociálnej práce. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2007. MORAWSKI, W.: Ekonomická sociologie, Praha: SLON, 2005.

3


MUSIL, L.: Ráda bych Vám pomohla, ale... Brno : Marek Zeman, 2004. MYDLÍKOVÁ, E. Príprava soc. pracovníkov na terénnu sociálnu prácu s dysfunkčnou rodinou. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 2/2008, s. 133 - 135. NAVRÁTIL, P. Posouzení životní situace: úvod do problematiky. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 1/2007, s. 72 - 86. NAVRÁTIL, P., NAVRÁTILOVÁ, J.: Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 4/2008, s. 124-135. NEČASOVÁ, M. (2008). Profesionalizmus a etické kodexy v sociální práci. In: Fischer, O., Milfait, R. et al. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok. s. 72–94. NOVOTNÁ, V. – SCHIMMERLINGOVÁ, V. : Sociální práce, její vývoj a metodické ONDREJKOVIČ, P.: Sociálna patológia. Bratislava : Veda 2000. PERGLER, P.: Vybrané techniky sociologického výskumu. Praha : Svoboda, 1980. PAGE, S., WOSKET, V.: Úvod do supervize. Cyklický model. Tišnov : Sdružení SCAN, 2002. PICHAUD, C.- THAREAUOVÁ, I.: Soužití se staršími lidmi. Praha : Portál 1998. POLOMSKÝ D.: Úvod do sociologického výskumu. Topoľčany : Prima print, 2000. prednášky PREVENDÁROVÁ, J.: Rodina s postihnutým dieťaťom. Nové Zámky 1998. PUGH, D.S., HICKSON, D.J.: Napísali o organizáciách. Bratislava, 1972.

RADIČOVÁ, I. (ed.): Sociálna politika na Slovensku. Bratislava, Nadácia S.P.A.C.E. 1998. RADIČOVÁ, I.: Krížne cesty sociálneho poznania. Bratislava : FF UK 1996. REPKOVÁ, K. : Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie. Bratislava 1998. REPKOVÁ, K. Starostlivosť o zdravotne postihnutého člena preberá takmer vždy žena. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 3/2005, s. 18 - 24. RHEINWALDOVÁ, E.: Novodobá péče o seniory. Praha : Grada 1999. RITOMSKÝ, A, IMRICHOVIČOVÁ, M.: Súčasné trendy v analýze sociologických údajov. Sociologická perspektíva. Martin : Honer v spolupráci FH TU 2001. ŘEZNÍČEK, I. : Metody sociální práce. Praha : SLON, 1994. SENGE, P.M.: Piata disciplína manažmentu. Systémové myslenie – předpoklad rozvoja organizácií. Bratislava : Open Windows, 1995. SCHMIDBAUER, W.: Syndrom pomocníka. Praha : Portál, 2008.

SCHILLING, J. : Sociálna práca. Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava : 1999. STRIEŽENEC, Š. : Teória a metodológia sociálnej práce. Ostrava : OÚ, 2005. STRIEŽENEC, Š. : Úvod do sociálnej práce. Trnava : AD, 1999. STRIEŽENEC, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : AD, 1996. SURYNEK, A. - KOMÁRKOVÁ, R. - KAŠPAROVÁ, E.: Základy sociologického výzkumu. Praha : Management Press, 2001. ŠRAJER, J., MUSIL, L. (2008). Etické kontexty sociální práce s rodinou. České Budějovice, Brno: Albert ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K.: Kvalitatívní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007.

TOKÁROVÁ, A. et al. : Sociálna práca. Prešov : Akcent print, 2003. TVRDOŇ, M. (2006). Etika sociálnej práce ako profesijnej činnosti. In: Quo Vadis sociálna práca slovenská?. Trnava: FZaSP. ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Praha : SLON 1999. WEBER, M.: Byrokracie. In.: Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá fronta, 1997. WINKLER, J. a kol.: Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno : Masarykova univerzita, 2005. www.upsvar.sk – web stránka národného Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch v pestúnskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4


Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Zborníky z konferencií organizovaných IEaSP (www.unipo.sk) ZITA, J. (2009). Sociální práce jako součásť vysoce inčtitucionalizované spločnosti. In Revue sociálych služieb. Trnava: Oliva, s. 4-25. ŽIAKOVÁ, E. : Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov : Akcent print, 2005. Časopisy: Sociální práce/Sociálna práca, Sociológia, Pedagogická revue, Mládež a spoločnosť, Výchova a vzdelávanie dospelých, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Integrácia, Alkohol a drogové závislosti, Čistý deň, Nebyť sám, Rodina a škola, Vychovávateľ.

5

TEÓRIA A METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE - TÉZY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 2010/2011  

TEÓRIA A METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE TÉZY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 2010/2011