Page 1

SEKCIA Č. 1 - TEORET ICKÉ VÝCHOD ISKÁ MEDZIGENERA Č NÝCH VZ Ť AHOV Prihlásení účastníci a ú častní čky Vedenie sekcie: Mgr. Monika Bosá, PhD. a dr hab. Janusz Miąso, prof. UR

Autor: Dr hab. JanuszMiąso, prof. UR

Autor: doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc. Autorka : Dr. Anna Batiuk Autor: doc . PhDr. Andrej Sičak, Ph.D. Autorka: Urszula Gruca-Miąsik, PhD. Autor: Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR Autorka: Dr. Ewa Barnaś-Baran Autor: Dr. Jerzy Tomala Autorka: Dr. Marta Uberman a Dr. Aleksandra Mach Autorka : PhDr. Mária Bayerová Autor: Dr. Jerzy Smoleń Autorka: Dr. Ewa Tadla-Tłuczek Autorka: PhDr. Mária Gojdičová Autorka: Mgr. Monika Bosá,PhD.

Názov príspevku: Interpersonalna, interaktywna i permanentna edukacja budowaniem mostów międzypokoleniowych w perspektywie rekonstrukcjonizmu społeczeństwa sieci Názov príspevku: Staří a mladí – příležitost ke kooperaci nebo bitevní pole? Názov príspevku: Konflikt pokoleń czy różnic cywilizacyjnych? Názov príspevku: Špecifiká hodnotovej orientácie mládeže a staršej generácie v súčasnom spoločenskom procese Názov príspevku: Konflikty międzypokoleniowe w kontekście moralnego wychowania Názov príspevku: Pasja naukowa a relacje międzypokoleniowe Názov príspevku: Zabawy i zabawki dziadków i wnuków Názov príspevku: Sztuka formą integrująca pokolenia Názov príspevku: Rękodzieło artystyczne – łącznikiem pokoleń Názov príspevku: Seniori a medzigeneračné vzťahy v rodine Názov príspevku: Umiejętnośćsłuchania jako istotny czynnik w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych Názov príspevku: Dziadkowie i ich wnuki – czy i kto uczy dzisiaj patriotyzmu Názov príspevku: Profesionálna rodina a seniori - výrazná pomoc starostlivosti o dieťa Názov príspevku: Dejiny sociálnej práce – most ku generáciam aktivistiek v sociálnej práci


SEKCIA Č. 2 – METODOLOGICKÉ ASPEKTY MEDZIGENERA Č NÝCH VZ Ť AHOV Prihlásení účastníci a ú častní čky Vedenie sekcie: PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., dr. Marta Wrońska

Autor: prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko Autorka: prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. Autorka: Dr. Elżbieta Dolata Autorka: Dr. Maria Kocór Autorka: Dr. Marta Wrońska

Autorka: Urszula Gruca-Miąsik, PhD. Autor: Dr. Marek Hallada a Dr. Dorota Jankowska

Autorka: Dr. Zbigniew Chodkowski

Názov príspevku: Samotnośćdzieci sierocych w różnych formach opieki i wychowania Názov príspevku: Literatúra v živote, život v literatúre. Medzigeneračné poznanie v noetike prózy Názov príspevku: Tradycje pedeutologiczne a współczesny wizerunek nauczyciela Názov príspevku: Gotowośćdo zmian mlodego i starzego pokolenia nauczycieli w Polsce Názov príspevku: Przestrzeń medialna – miejscem spotkania adolescentów i seniorow -edukacja miedzypokoleniowa Názov príspevku: Konflikty międzypokoleniowe w kontekście moralnego wychowania Názov príspevku: Kino i film pomostem miedzy pokoleniami. Zmiany liczby kin i widzów w województwie podkarpackim na tle innych województw w latach 2004-2010 Názov príspevku: Znaczenie studiów podyplomowych w łagodzeniu różnic pokoleniowych

Autorka: PaedDr. Marianna Hupková, PhD. a Mgr. Monika Zimermanová

Názov príspevku: Sociálno-psychologický výcvik ako jedna z efektívnych foriem edukácie seniorov

Autorka: PaedDr. Mária Tomová, PhD.

Názov príspevku: Animácia, aktivizujúca metóda i spôsob medzigeneračného premostenia

Autork a: Mgr. Alena Moravčíková

Názov príspevku: Funkcia hudby v medzigeneračných vzťahoch a jej využitie v sociálnej práci Názov príspevku: Viera ako integračný prvok medzigeneračných vzťahov Názov príspevku: Ľudová kultúra ako prostriedok komunikácie generácií Názov príspevku: Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Zjawisko przemocy wobec osób starszych

Autorka: PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. Autorka : PaedDr. Anna Derevjaniková, PhD. Autorka : dr. hab. Krzysztof Rejman


SEKCIA Č. 3 – VÝSKUMNÉ OTÁZKY MEDZIGENERA Č NÝCH VZ Ť AHOV Prihlásení účastníci a účastní č ky Vedenie sekcie: Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD., prof. dr hab. Kazimierz Szmyd Autor: Prof. dr hab. Kazimierz Szmyd Autorka: Mgr. Ivana Lyócsa Autor: Mgr. Grzegorz Polański Autor : Dr. Wojciech Błażejewski a Dr. Zbigniew Ruszaj Autorka: Dr. Bożena Dusza Autor ka: Dr. Barbara Lulek Autorka: Mgr. Lenka Tlučáková Autor ka: Ing. Mgr. Zuzana Poklembová Autor ka: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Autorka: Dr. Magdalena Wasylewicz Autorka: Mgr. Monika Zielińska Autorka: Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. Autorka: doc. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. Autor: PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD. Autorka: PhDr. Mária Homišinová, PhD.

Názov príspevku: Pokolenie doby „postmodernistycznej” wobec tradycji regionalnej Názov príspevku: Rodovo rolová konformita : starí rodičia v domácnosti Názov príspevku: Społeczne nasycenie a obraz świata dziadków w umysłach młodych ludzi Názov príspevku: Adaptacja młodych nauczycieli w rzeczywistości szkolnej Názov príspevku: Telewizja – międzypokoleniowy most czy mur? Názov príspevku: Dziadkowie i wnuki o samotności. Wybrane aspekty do dyskusji Názov príspevku: Miesto pohybovej aktivity v živote seniora Názov príspevku: Mechanizmy zvládania reakcií okolia u rodičov detí s poruchami autistického spektra Názov príspevku: Dobrovoľníctvo seniorov na Slovensku – realita a budúcnosť (Výskumné zistenia a reflexie) Názov príspevku: Przepaśćkomunikacyjna - czy technologia dzieli pokolenia? Názov príspevku: Rola środków społecznego przekazu w kształtowaniu relacji rodziców z dziećmi Názov príspevku: Význam ekologickej perspektívy v sociálnej práci s dysfunkčnou rodinou Názov príspevku: Medzigeneračné interaktívne vzdelávanie v hudbe – prezentácia projektu Grundtvig 2 Názov príspevku: Transfer kultúrnych informácií zo staršej generácie na mladšiu Názov príspevku: Medzigeneračné súvislosti jazykovej komunikácie slovenskej mládeže na -Slovensku a v Maďarsku – empirický kontext

POSTEROVÁ SEKCIA Autorka: PhDr. Ľudmila Majerník ová PhD., PaedDr. Viera Cmorejová a doc. MUDr. Eleónora Klímová, CSc. Autorka: PhDr. Andrea Lengyelová, PaedDr. Viera Cmorejová a doc. MUDr. Eleónora Klímová, CSc.

Názov príspevku: Rodina a pacient s Alzheimerovou chorobou v kontexte potreby vytvárania medzigeneračných mostov Názov príspevku: Pomoc rodinám pri starostlivosti o pacienta s demenciou

Sekcie konferencie Medzigeneracne mosty  
Sekcie konferencie Medzigeneracne mosty  

Sekcie konferencie Medzigeneracne mosty