Page 1

Prešovská univerzita Filozofická fakulta Inštitút edukológie a sociálnej práce ___________________________________________________________________________________

Vážená pani Eva Džodlová riadite ľ ka Detský domov Slon v Šarišských Micha ľ anoch k 80. výročiu založenia Detského domova Slon v Šarišských Micha ľ anoch si dovo ľujem v mene Katedry sociálnej práce a Katedry andragogiky Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove i v mene svojom srdečne zablahožela ť. Úprimne Vám ďakujem za dlhoro čnú spoluprácu, za všetko, čo mali možnosť naši študenti získa ť počas odbornej praxe vo Vašom detskom domove, pri organizovaní viano čných koncertov v Divadle Jonáša Záborského. Ďakujem za skvelé vystúpenia Vašich detí v spoločenskom programe našich vedeckých konferencií – svojim umením si získali obdiv a výsledky Vašej pedagogickej práce úctu našich a zahrani č ných účastníkov. Vyjadrujeme obdiv majstrovskému vedeniu Detského domova Slon, a najmä umeniu Vašich detí, v ďaka ktorému sa Váš detský domov stal známym u nás i v zahrani č í. Ste priekopní č ka v mnohých oblastiach: presadzujete najnovšie trendy vo vytváraní optimálnych životných podmienok detí v domove a v metódach práce odborného personálu. V ďaka Vášmu hudobnému nadaniu, pedagogickému talentu, a najmä vď aka svojmu ve ľ kému srdcu, ste dokázali objavi ť ve ľké spevácke talenty i rozdúcha ť do plame ňa iskri čky talentu, rozvinú ť krásu osobnosti desiatkam až stovkám detí, ktoré vystupovali vo Vašich programoch. Obdivuhodné je aj to, že polovica 80 ročnej histórie predstavuje 40 ro čná história Vášho pôsobenia v Detskom domove, z toho 23 rokov vo funkcii riadite ľ ky. Všetka česť!


Blahoželáme aj predchádzajúcim generáciám riaditeliek/ ľ ov a ich pracovníkom/čkam k tomu, že sa im, spolu s Vami, podarilo da ť základy pre kvalitný život vyše 1500 detí. Želáme Vám, Vašim spolupracovníkom/č kam , deťom a Vašim „absolventom“ do ďalších rokov ve ľa úspechov, zdravia a naplnenie všetkých predsavzatí. S úctou, v mene učite ľov/liek a študentov/tiek inštitútu a katedier prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. riadite ľ ka Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove V Prešove 24. novembra 2010

Pozdravný list Detský domov Slon 2010  

Pozdravný list Detský domov Slon 2010