Page 1

Ročník 2. Predmet Teórie sociálnej práce Povinný predmet (P) Etika v andragogickej praxi Povinne voliteľný predmet (PV) Sociologické a genderové aspekty PV

PLÁN VÝUČBY 2011/12

V DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU ODBORU SOCIÁLNA PRÁCA 3.1. 14

Garant programu: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. Vyučujúci/a ČAS doc. PaedDr. T. Matulayová, PhD. 12. 11. 2011 - SOBOTA 8.45- 11.40 doc. PaedDr. T. Matulayová, PhD. 13.15-15.25 ďalšie termíny po dohode prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. 15. 35 – 16.40 ďalšie termíny po dohode

Teórie sociálnej práce Povinný predmet (P) Metodológia sociálnych vied a SP P Politologické a sociálno-politické aspekty SP PV

doc. PaedDr. T. Matulayová, PhD.

Teoreticko-metodologické a formálne usmernenie k vedeniu bakalárskych prác Teória a prax poradenstva Psycho-sociálne aspekty SP PV Politologické a a sociálno-politické aspekty SP PV

doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD

Metodológia sociálnych vied aSP P

prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. doc. PhDr. B. Balogová, PhD. prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.

Sociologické a genderové aspekty PV Politologické a a sociálno-politické aspekty SP PV Teórie sociálnej práce - skúška P Metodológia sociálnych vied a SP - skúška

prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD.

doc. PhDr. B. Balogová, PhD. doc. PhDr. B. Balogová, PhD. doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD.

doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD. doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. doc. PhDr. B. Balogová, PhD.

25. 11. 2011 – PIATOK 8.45- 11.40 13.15– 14.55 15.00 – 16.40 ďalšie termíny po dohode 2. 12. 2011 – PIATOK poobede 13.15 – 16.40 podľa dohody e-mailom podľa dohody e-mailom podľa dohody e-mailom 3.3. 2012- SOBOTA 8.45 -14. 55 15.00 – 16.40

Miesto č.158

Prihlásení/é Pataki, Hybačková, Gregová

č. 257

Hybačková

č.257 č. 257 č. 188

Pataki, Hybačková, Gregová

č. 257

všetci/ky externisti/tky, ktorí/é vedú bakalárske práce Gregová, Toldiová Pataki, Hybačková, Gregová

č. 188

Pataki, Hybačková, Gergová

č. 257

kancelária

Hybačková

č. 257

Pataki, Hybačková, Gergová

17. 3. 2012- SOBOTA 8.45 -15.25

č. 257

Poklembová, Sejková Gregová

7.4. 2012- SOBOTA 8.45 -11.40

č. 257

Poklembová , Pataki Hybačková, Gregová

15.00 – 16.40


Ročník 3.

Plán výučby 2011/12 v doktorandskom štúdiu odboru Garant programu: prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.

Predmet Teórie sociálnej práce -skúška P

Vyučujúci/a doc. PaedDr. T. Matulayová, PhD. prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.

Teória a prax poradenstva Sociálno-ekonomické aspekty SP

doc. PhDr. B. Balogová, PhD. doc. PhDr. Ing. S. Konečný, PhD.

Dejiny filozofie so zameraním na dejiny etiky Metodológia sociálnych vied a SP –skúška P

Mgr. M. Bosá, PhD. prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. doc. PhDr. B. Balogová, PhD.

Teoreticko-metodologické a formálne usmernenie k vedeniu bakalárskych prác

doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD

Teória a prax poradenstva Sociálno-ekonomické aspekty SP Dejiny filozofie so zameraním na dejiny etiky

doc. PhDr. B. Balogová, PhD. doc. PhDr. Ing. S. Konečný, PhD. Mgr. M. Bosá, PhD.

Sociálna práca 3.1. 14

ČAS - PIATOK 25.11. 2011 8.45- 11.40 po dohode e-mailom po dohode e-mailom po dohode e-mailom po dohode e-mailom 2. 12. 2011 – PIATOK 10.00.- 12.00 po dohode e-mailom 13-15 – 16.40 po dohode e-mailom po dohode e-mailom po dohode e-mailom

Miesto č. 257

Poznámka

Toldiová Toldiová

č. 257 č. 257

Toldiová Toldiová všetci/ky externisti/tky, ktorí/é vedú bakalárske práce Toldiová, Gregová Toldiová Toldiová

Plán výučby PhD. študentov 2011/2012  
Plán výučby PhD. študentov 2011/2012  

Plán výučby PhD. študentov 2011/2012