Page 1

Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Inštitút edukológie a sociálnej práce

Katedra sociálnej práce 17. novembra 1, 080 78 Prešov, Slovenská republika tel./fax: 00421-51/7570 817, 00421-51/7570 817 www.unipo.sk

http://socialnapraca.weebly.com

www.unipo.sk/ff

ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE - VÝBER SO ZAMERANÍM NA CIEĽOVÉ SKUPINY TÉZY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 2010/2011 Človek s duševným ochorením v spoločnosti: Možnosti komplexnej pomoci. (So zreteľom na psychotické a neurotické poruchy, poruchy nálady a správanie vyvolané užívaním návykových látok.) Diagnostika v sociálnej práci: Sociálna diagnóza, diagnostikovanie, hodnotenie – terminologické vymedzenie, história a súčasnosť sociálnej diagnózy a diagnostiky. Diagnostický proces, predpoklady výkonu diagnostického procesu, informácie v diagnostike, riziká a úskalia diagnostického procesu. Rámec diagnostiky – výber vhodného prístupu: antiopresívny, systémový, psychodynamický, behaviorálny, prístup zameraný na úlohy, prístup orientovaný na riešenie, vybrané metódy a techniky sociálnej diagnostiky. Vybrané diagnostické problémy - diagnostika narušených komunikačných schopností; diagnostika rodiny, partnerských vzťahov, rodičovských zručností; diagnostika sebaobslužných činnosti zdravotne postihnutých a seniorov. Charakteristika špecifík sociálnej práce s vybranými cieľovými skupinami: Najmä seniori, občania so zdravotným postihnutím, etnické skupiny, bezdomovci, osoby so závislosťou, nezamestnaní. Extrémizmus ako výzva pre sociálnu prácu. (Charakteristika cieľovej skupiny z aspektu sociálnej práce, teoretické vymedzenie prístupov a metód sociálnej práce vo vzťahu k danej skupine, súčasný stav realizácie sociálnej práce v SR s príkladmi dobrej praxe.) Intervencie v sociálnej práci: Krízová intervencia. Sociálna prevencia. Sociálne služby. Sociálne poradenstvo. Sociálna rehabilitácia. Sociálno-právna ochrana. Terapie v sociálnej práci. (Terminologické a legislatívne vymedzenie s charakteristikou kľúčových znakov, súčasný stav v SR s poukazom na príklady dobrej praxe, rozvojové trendy.) Metódy sociálnej práce s nezamestnanými I: Organizačné zabezpečenie. Subjekty participujúce na riešení nezamestnanosti v SR (úrady práce, samosprávny kraj, obec, mimovládne organizácie, zamestnávatelia, agentúry sprostredkujúce zamestnanie a pod.). Legislatívne zabezpečenie (zákon o zamestnanosti, zákon o sociálnej pomoci, zákon o sociálnom poistení a pod.). Metódy sociálnej práce s nezamestnanými II: Aktívna a pasívna politika trhu práce.

1


Metódy sociálnej práce s nezamestnanými III: Poradenstvo pre nezamestnaných (individuálne, skupinové a hromadné). Metódy sociálnej práce: Klasifikácia metód a techník sociálnej práce, najmä prípadová sociálna práca, sociálna práca s jednotlivcom, skupinová sociálna práca, sociálna práca s komunitou, terénna sociálna práca. Projektovanie v sociálnej práci. Vedenie rozhovoru. Supervízia. Bálintovské skupiny. (Charakteristika metód na základe ťažiskových pojmov s poukazom na techniky sociálnej práce, objasnenie vzťahu teórií sociálnej práce k metódam sociálnej práce, súčasný stav celoživotného vzdelávania v tejto oblasti, príklady dobrej praxe.) Sociálna práca ako praktická činnosť: Poslanie sociálnej práce - koncept sociálneho fungovania. Význam sociálnej práce pre spoločnosť. Ciele a úlohy sociálnej práce. Etapy sociálnej práce. Vzťah sociálnej práce k sociálnej politike. Cieľové skupiny sociálnej práce. Klient sociálnej práce. Sociológia práce a organizácie I: Administratívna organizácia ako štruktúra a usporiadanie. Poriadok a neporiadok. Chaos a sociálny poriadok. Štruktúra organizácie (formálna a neformálna). Sociológia práce a organizácie II: Postbyrokracia. Ideálny typ postbyrokratickej organizácie. Učiaca sa organizácia. Dimenzie učiacich sa organizácií. Sociológia práce a organizácie III: Práca, jej historická a aktuálna sociologická a ekonomická podmienenosť. Úloha práce v živote človeka a spoločnosti. Podstata organizovania, administratívna organizácia. Vzťah jednotlivca a organizácie. Sociológia práce a organizácie IV: Prostredie organizácie. Aspekty prostredia (stupne analýzy, prostredie informácií a zdrojov, kultúrne koncepcie prostredia, časové elementy v prostredí). Supervízia v sociálnej práci I: Supervízia ako metóda osobnostného a profesionálneho rastu sociálnych pracovníkov a pracovníčok (podstata, charakteristika supervízie a jej význam). Supervízia v sociálnej práci II: Procesný a cyklický model supervízie (charakteristiky a porovnanie). Vybrané kapitoly z psychoterapie a socioterapie: Základná charakteristika psychoterapie a socioterapie, úrovne, formy, organizácia, proces práce s klientom, vznik terapeutického vzťahu v psychoterapii a socioterapii. Rodinná psychoterapia a socioterapia.

2


Odporúčaná literatúra: BALOGOVÁ, B. et al.: Úvod do sociálnej práce pre sociálnych a char. pracovníkov. Prešov : PBF 2006. BALOGOVÁ, B. et al.: Vybrané kapitoly zo sociológie pre sociálnych a char. pracovníkov. Prešov : PBF 2005. BALOGOVÁ, B. et al: Múdrosť veku – vek múdrosti. Prešov : FF PU 2009. BALOGOVÁ, B. et al: Svet seniora – senior vo svete. Prešov : FF PU 2008. BALOGOVÁ, B. Model posúdenia životnej situácie rodiny. In NAVRÁTIL, P., JANEBOVÁ, R. et al. Reflexivita v posuzování. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 157-180. BALOGOVÁ, B.: Seniori v spektre súčasného sveta. Prešov : Akcent Print 2007. BALOGOVÁ, B.: Seniori. Prešov : Akcent print 2007. BALOGOVÁ, Beáta, LEVICKÁ Jana 2009. Imaginárny diskurz s Neilom Thompsonom o sociálnej práci... In Revue sociálnych služieb, roč. I, č. 1, s. 4-18. BALOGOVÁ, Beáta. 2009. Mobbing a medicínska etika. In Metodologické a metodické otázky z bioetiky v súčasnosti. Prešov : FF PU, s. 187-198. BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha : Prospektrum, 1994. BOLFÍKOVÁ, E.: Organizačná teória pre verejnú správu. Od byrokracie k inteligentnej administratíve. Košice : UPJŠ, 2008. BOLFÍKOVÁ, E.: Teória správy a byrokracie. Košice : UPJŠ, 2007. BUCHTOVÁ, B. a kol.: Nezamestnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha : Grada publishing, 2002. DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : UK Karolinum, 2006. DRUCKER, P.: Post/kapitalistická společnost. Praha : Management Press, 1993. GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J.: Poradenský proces. Praha : Slon, 1995. GABURA, J.: Sociálne poradenstvo. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2005. GAVORA, Peter. 2006. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava : Regent. ISBN 80-88904-46-3. GERBERY, D., LESAY, I., ŠKOBLA, D.: Kniha o chudobe. Bratislava : Priatelia Zeme – CEPA, 2007. GUGGENBÜHL-CRAIG, A.: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha : Portál, 2007. HARTL, P. : Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha, 1997. HAWKINS, P., SHOHET, R.: Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, 2004. HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005. HIRNER, A.: Primárne dáta v sociológii. Bratislava : Pravda, 1980. HIRNER, Alexander. Ako sociologicky analyzovať? Bratislava : ÚSI, 1976. HIRNER, Alexander. Primárne dáta v sociológii. Bratislava: Pravda, 1978. HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – MATULAYOVÁ, T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica : UMB 2000. HUDECOVÁ, A., BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A. et al: Sociálna práca s rodinou. Banská Bystrica : UMB 2008. JADOV, V. A.: Sociologický výskum. Bratislava : Pravda, 1974. KAPPL, M.: Metódy sociální práce s jednotlivcem. Hradec Králové : Gaudeámus, 2004. KELLER, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON, 1996. KERLINGER F. M.: Základy výskumu chování. Praha : Academia, 1972. KLEIN, Vladimír, MATULAYOVÁ, Tatiana. Projekt európskeho sociálneho fondu Ďalšie vzdelávanie asistentov učiteľov a učiteľov so zameraním na marginalizované skupiny. In KLEIN, Vladimír – FABIANOVÁ, Vlasta (eds.). Aktuálne trendy v sociálno-edukačnej práci s rómskymi žiakmi. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2007. s. 6-43. KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál, 2000. KREDÁTUS, J., FRK, V. 2008. Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi. Prešov : Akcent print. KREDÁTUS, J.: Od funkčnej k disfunkčnej rodine, od kvality k nekvalite života. Zborník, Prešov : FF PU 2002, s. 196-203. KUCHAŘ, P.: Trh práce. Sociologicka analýza. Praha : Karolinum, 2007. LABÁTH, V. : Rezidenciálna starostlivosť. Bratislava : OZ Sociálna práca. 2004. LECHTA, V., et al: Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha : Portál 2003.

3


LEVICKÁ, J. : Metódy sociálnej práce. Trnava : TU, 2003. LEVICKÁ, J.: Na ceste za klientom. Trnava : TU, 2008. LOUČKOVÁ, I.: Integrovaný přístup v sociálně vědným výzkumu. Praha: Slon, 2010. MAREŠ, J. et al.: Sociálna opora. Olomouc : Filozofická fakulta UJEP 2003. MAROON, I., MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H.: Vzdělávaní studentů sociální práce v terénu. Model pro supervizi. Praha : UK, 2007. MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z.: Krízové situace v rodine očima dítěte. Praha : Grada 2002. MATEJKO, A.: Nástin sociologie práce. Praha : Práce, 1967. MATOUŠEK, O.: Slovník sociální práce. Praha : Portál, 2003. MATOUŠEK, O.: Ústavní péče. Praha : SLON, 1999. MATOUŠEK, O. et al.: Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005. MATOUŠEK, O. et al.: Metódy a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2003. MATOUŠEK, O. et al.: Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001. MATOUŠEK, O., LANDISHOVÁ, E. Příběhy a profesionální pomáhání. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 4/2007, s. 87-94. MATOUŠEK, O.: Klientúv přirozený svět a sociální služby. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 3/2004, s. 57-75. MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Slon 1993. MATULAY0VÁ, Tatiana – MATULAYOVÁ, Nataša. 2006. Školská sociálna práca – potreba a perspektívy. In Sociální práce/Sociálna práca. 2006. MATULAYOVÁ, T.: Dobrovoľníctvo v sociálnych službách v kontexte andragogiky a sociálnej práce. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2007. MORAWSKI, W.: Ekonomická sociologie, Praha: SLON, 2005. MUSIL, L.: Ráda bych Vám pomohla, ale... Brno : Marek Zeman, 2004. MYDLÍKOVÁ, E. Príprava soc. pracovníkov na terénnu sociálnu prácu s dysfunkčnou rodinou. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 2/2008, s. 133 - 135. MYDLÍKOVÁ, E., GABURA, J., SCHAVEL, M.: Sociálne poradenstvo. Bratislava : ASSP, 2002. MYDLÍKOVÁ, E., GABURA., J. et al.: Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2002. NAVRÁTIL, P. Posouzení životní situace: úvod do problematiky. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 1/2007, s. 72 - 86. NAVRÁTIL, P., NAVRÁTILOVÁ, J.: Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 4/2008, s. 124-135. NEČASOVÁ, M. (2008). Profesionalizmus a etické kodexy v sociální práci. In: Fischer, O., Milfait, R. et al. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok. s. 72–94. NOVOTNÁ, V. – SCHIMMERLINGOVÁ, V. : Sociální práce, její vývoj a metodické ONDREJKOVIČ, P.: Sociálna patológia. Bratislava : Veda 2000. ONDREJKOVIČ, P.: Úvod do metodológie sociálnych vied. Bratislava : Regent, 2005. PAGE, S., WOSKET, V.: Úvod do supervize. Cyklický model. Tišnov : Sdružení SCAN, 2002. PERGLER, P.: Vybrané techniky sociologického výskumu. Praha : Svoboda, 1980. PICHAUD, C.- THAREAUOVÁ, I.: Soužití se staršími lidmi. Praha : Portál 1998. POLOMSKÝ D.: Úvod do sociologického výskumu. Topoľčany : Prima print, 2000. prednášky PREVENDÁROVÁ, J.: Rodina s postihnutým dieťaťom. Nové Zámky 1998. PUGH, D.S., HICKSON, D.J.: Napísali o organizáciách. Bratislava, 1972. RADIČOVÁ, I. (ed.): Sociálna politika na Slovensku. Bratislava, Nadácia S.P.A.C.E. 1998. RADIČOVÁ, I.: Krížne cesty sociálneho poznania. Bratislava : FF UK, 1996. REPKOVÁ, K. : Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie. Bratislava 1998. REPKOVÁ, K. Starostlivosť o zdravotne postihnutého člena preberá takmer vždy žena. In Sociální práce/Sociálna práca, č./roč. 3/2005, s. 18 - 24. RHEINWALDOVÁ, E.: Novodobá péče o seniory. Praha : Grada 1999. RITOMSKÝ, A, IMRICHOVIČOVÁ, M.: Súčasné trendy v analýze sociologických údajov. Sociologická perspektíva. Martin : Honer v spolupráci FH TU 2001. ŘEZNÍČEK, I. : Metody sociální práce. Praha : SLON, 1994.

4


SENGE, P.M.: Piata disciplína manažmentu. Systémové myslenie – předpoklad rozvoja organizácií. Bratislava : Open Windows, 1995. SCHILLING, J. : Sociálna práca. Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava : 1999. SCHMIDBAUER, W.: Syndrom pomocníka. Praha : Portál, 2008. SIROVÁTKA, T. a kol.: Nejistoty na trhu práce. Brno : ALBERT, 2009. Sociálna politika a zamestnanosť - mesačník Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR STRIEŽENEC, Š. : Teória a metodológia sociálnej práce. Ostrava : OÚ, 2005. STRIEŽENEC, Š. : Úvod do sociálnej práce. Trnava : AD, 1999. STRIEŽENEC, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : AD, 1996. SURYNEK, A. - KOMÁRKOVÁ, R. - KAŠPAROVÁ, E.: Základy sociologického výzkumu. Praha : Management Press, 2001. ŠIMEK, A. et al.: Supervize - kazuistiky. Praha : Triton, 2004. ŠRAJER, J., MUSIL, L. (2008). Etické kontexty sociální práce s rodinou. České Budějovice, Brno: Albert ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K.: Kvalitatívní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. TOKÁROVÁ, A. et al. : Sociálna práca. Prešov : Akcent print, 2003. TVRDOŇ, M. (2006). Etika sociálnej práce ako profesijnej činnosti. In: Quo Vadis sociálna práca slovenská?. Trnava: FZaSP. ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat. Praha : Slon, 1999. WEBER, M.: Byrokracie. In.: Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá fronta, 1997. WINKLER, J. a kol.: Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno : Masarykova univerzita, 2005. www.upsvar.sk – web stránka národného Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch v pestúnskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Zborníky z konferencií organizovaných IEaSP (www.unipo.sk) ZITA, J. (2009). Sociální práce jako součásť vysoce inčtitucionalizované spločnosti. In Revue sociálych služieb. Trnava: Oliva, s. 4-25. ŽIAKOVÁ, E. : Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov : Akcent Print, 2005.

5

Profile for Katedra sociálnej práce FF PU v Prešove

ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE - TÉZY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 2010/2011  

ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE - VÝBER SO ZAMERANÍM NA CIEĽOVÉ SKUPINY TÉZY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 2010/2011

ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE - TÉZY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 2010/2011  

ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE - VÝBER SO ZAMERANÍM NA CIEĽOVÉ SKUPINY TÉZY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY - MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 2010/2011

Advertisement