Page 1

VŠEOBECNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM PRE SOCIÁLNU PRÁCU A SOCIÁLNY ROZVOJ

Smerujúci k záväznému programu Mobilizácia sociálnych pracovníčok a pracovníkov, vzdelávateľov v oblasti sociálnej práce a vykonávateľov politík a pracovníkov v oblasti rozvoja a globálnej sociálnej zmeny


VÝCHODISKÁ Viac ako tritisíc sociálnych pracovníkov a pracovníčok, vzdelávateľov v oblasti sociálnej práce a pracovníkov v oblasti rozvoja, ktorí sa stretli v Hong Kongu v júni 2010, sa rozhodlo naštartovať celosvetové hnutie zamerané na najväčšie výzvy našej spoločnosti. Delegáti a delegátky sa zhodli na tom, že naše tri organizácie, vzhľadom na naše skúsenosti s problematikou týkajúcou sa širšej verejnosti, by mali otvorene prehovoriť. Delegáti a delegátky potvrdili potrebu venovať sa hlavným a závažným otázkam spájajúcim sa s našou profesiou. Na ďalšie prerokovanie bol odsúhlasený celý rad problémových okruhov celosvetového významu. Mobilizácia, na ktorú vyzývame, je zameraná na vytvorenie zrozumiteľného a medzinárodne koordinovaného Všeobecného rámcového programu, ktorý bude slúžiť ako rámcová základňa pre odborné vzdelávanie, výskum a ďalšiu činnosť: pre objasnenie budúceho smerovania profesie, pre podporné advokačné aktivity a kampane zamerané na uplatňovanie nami vyznávaných hodnôt a pre zaangažovanie celej profesie a tých, ktorí za ňou stoja. Vychádzajúc z rozhodnutia, ktoré bolo prijaté na konferencii v Hong Kongu, si vedenie troch medzinárodných organizácií (Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW), Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce (IASSW) a Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW)), reprezentujúce celé spektrum praxe, vzdelávania a vývoja v sociálnej na celosvetovej úrovni, želá zapojiť všetkých našich členov do tvorby tohto Všeobecného rámcového plánu. Rokovania v Hong Kongu demonštrujú silnú podporu tomu, aby bola znovu naformulovaná dôležitá rola, ktorú by sociálna práca ako profesia mala zohrať v podpore humánneho a spravodlivého sveta. Proces, ktorý začal v Hong Kongu v júni 2010, si kladie za cieľ rozvoj rozmanitých platforiem pre podporu vzniku Všeobecného rámcového programu profesie prostredníctvom spoločného, kolektívneho hlasu jej členov. Očakávame, že Všeobecný rámcový program vytvorený týmto spôsobom aktívne zapojí členov celej profesie počas nasledujúcej dekády. Od Hong Kongskej konferencie v júni 2010 vzniklo po celom svete množstvo iniciatív. Tieto iniciatívy sú súčasťou prvého konzultačného procesu nasledujúceho po tvorbe návrhu dokumentu v Hong Kongu. Tieto iniciatívy nabádajú vedenie troch organizácii (IFSW, IASSW, ICSW) znovu potvrdiť svoj záväzok k tomuto procesu tým, že venujú viac prostriedkov tvorbe a rozvoju Všeobecného rámcového programu. Všade na svete sociálne pracovníčky a pracovníci, vzdelávatelia, vykonávatelia politík a pracovníci v oblasti rozvoja organizujú konferencie, diskusné fóra a ďalšie platformy, aby obohatili prvotný dokument, ktorý bol vytvorený počas konferencie v Hong Kongu. Tri vedúce organizácie sú si teda vedomé existencie silnej podpory tohto procesu. Spätná väzba z prvých rokovaní ukazuje, že väčšina členov, ktorí poskytli túto spätnú väzbu, sa zhodli na problémových okruhoch identifikovaných v návrhu dokumentu Všeobecného rámcového programu. Avšak, počas konzultácií a pokračujúcich rozhovorov sa objavili nové témy a otázky, ktoré neboli zahrnuté v prvom návrhu programového dokumentu. Niektorí respondenti predložili doplňujúce stratégie. Niektoré návrhy zahŕňali: • •

vytvorenie prepojenia s ostatnými „podobne zmýšľajúcimi organizáciami“, „vytvorenie aliancií“ a „rozvoj a zjednotenie jednotného profesionálneho hlasu vo svete“, „účasť tam, kde sa dejú veci a v relevantných orgánoch“ a


vytvorenie mechanizmov, ktoré poskytnú počas tvorby Rámcového programu dostatok priestoru pre „užívateľov služieb a komunitné skupiny“.

Radi by sme pri tejto príležitosti vyjadrili naše hlboké ocenenie našim kolegom z celého sveta za ich úsilie a za ich odpoveď na prvý konzultačný proces. Radi by sme tiež povzbudili všetkých z vás, aby ste sa podieľali aktívne na procese mobilizácie a zapojenia v nasledujúcich dňoch a mesiacoch. Vaša účasť umožní komunite sociálnej práce spracovať súdržný a spoločný program pre budúcnosť našej profesie. Proces spracovávania spoločného Programu pre celú profesiu a všetko čo s ňou súvisí je však iba jedným z počiatočných štádií. Musia byť naplnené ďalšie významné úlohy, aby sa dosiahli ambiciózne ciele, ktoré sme sa spoločne rozhodli naplniť. Rastúca mobilizácia a pokračujúce debaty medzi členmi profesie (a mimo nej) sú nevyhnutné pre zapojenie dôležitého množstva aktérov, ktorí sa môžu stať silou transformujúcou naše ciele do činov.

INICIATÍVY RÁMCOVÉHO PROGRAMU Tri organizácie (IASSW, IFSW, ICSW) pripravili spoločnú platformu, ktorá pomôže pri riadení procesu a podpore kolegov na celom svete v rokovaniach a mobilizácii ich iniciatív vo vzťahu k Všeobecnému rámcovému programu. Národné a regionálne združenia sociálnych pracovníkov a pracovníčok, vzdelávateľov a vykonávateľov politík boli vyzvané, aby na svojich stretnutiach a konferenciách prednostne venovali čas a prostriedky procesu prípravy Všeobecného rámcového programu. Mnohé z týchto subjektov sú stále zapojené do procesu. Boli by sme radi, ak by Svetový deň sociálnej práce, ktorý sa oslavuje 15. marca 2011, bol využitý ako významná príležitosť pre podporu rokovaní a diskusií. Dúfame, že pri tohoročnej príležitosti Dňa sociálnej práce, školy sociálnej práce, organizácie sociálnej práce a rozvojové agentúry na celom svete zorganizujú diskusné fóra, workshopy a konferencie, na ktorých prediskutujú dokument Všeobecného rámcového programu a vyjadria svoje názory, prepoja lokálne problematiky s globálnym programom. Riadiaci výbor programu troch organizácií zahrnie tieto rozmanité pohľady pri posune Všeobecného rámcového programu na ďalšiu úroveň. Hlavné celosvetové stretnutie týkajúce sa procesu prípravy Všeobecného rámcového programu sa uskutoční v ústredí OSN v New Yorku počas Dňa sociálnej práce UN (28. marca 2011). Súčasťou programu rokovania bude aj dôležitá panelová sekcia venovaná Všeobecného rámcovému programu. Okrem týchto iniciatív bude troma organizáciami vytvorená webová stránka Všeobecného rámcového programu. Jej cieľom bude podpora debát a diskusií a bude slúžiť aj ako prostriedok na zber spätnej väzby od všetkých zapojených do tohto procesu, tak dôležitého pre našu profesiu. Medzinárodný žurnál sociálnej práce venuje špeciálne vydanie článkom zameraným na problematiku a témy Všeobecného rámcového programu, rovnako ako samotnému procesu mobilizácie. Navyše, naše tri organizácie použijú svoje webové stránky, bulletíny, plagáty a ostatné komunikačné prostriedky ako súčasť kampane na budovanie Programu, aby bolo možné osloviť veľkú časť našej základne.


AKO SA VY A VAŠA ORGANIZÁCIA MÔŽETE PODIEĽAŤ NA TOMTO PROCESE Žiadame všetky organizácie sociálnych pracovníčok a pracovníkov, škôl sociálnej práce a sociálnej politiky a vývojových pracovníkov aby organizovali workshopy, rozhovory a/alebo diskusné fóra v období okolo Svetového dňa sociálnej práce (15. marca 2011), na ktorých prediskutujú problematiky vyjadrené v návrhu prikladaného Programového dokumentu a poslali nám svoju spätnú väzbu do 30. apríla 2011. Je dôležité, aby v tejto dôležitej iniciatíve boli zohľadnené názory sociálnych pracovníčok a pracovníkov, pedagogičiek a pedagógov, pracovníkov v oblasti sociálnych politík a sociálneho rozvoja z celého sveta. Zaviazali sme sa zahrnúť do výslednej podoby Všeobecného rámcového programu toľko rozmanitých názorov ako bude možné. Zamyslenie sa nad Všeobecným rámcovým programom vytvorí príležitosť pre každú lokálnu, národnú a regionálnu asociáciu alebo skupinu, aby naformulovala špecifickú a lokálnu problematiku spôsobom, ktorý pomôže mobilizovať zainteresovaných na národnej, regionálnej a/alebo celosvetovej úrovni. Veríme, že všetci z vás využijú túto jedinečnú príležitosť rozpracovať problematiky, ktoré sú pre vás špecifické a podieľať sa na formulácii Všeobecného rámcového programu na medzinárodnej úrovni. V prílohách tohto listu: 1) Prvý návrh Všeobecného rámcového programu, tak ako bol prediskutovaný na stretnutí v Hong Kongu. 2) Hlavné problematiky, ktoré boli prednesené počas prvého konzultačného procesu. 3) Dokument, ktorý môžete použiť ako sprievodcu budúcimi diskusiami a rokovaniami pri návrhu Programu počas aktivít Dňa sociálnej práce. 4) Možné stratégie pre realizáciu kampaní.

Tasse Abye

Charles Abbey

David N. Jones

Predseda Rámcového programu Predseda Rámcového programu Predseda Rámcového programu IASSW ICSW IFSW


PRÍLOHA Č.1

Návrh Všeobecného rámcového programu (prijatý počas konferencie v Hong Kongu) 1) Potvrdiť/znovu potvrdiť prioritu „politickej“ činnosti, vytvoriť kolektívny hlas pre sociálny rozvoj, sociálnych pracovníkov a pracovníčky a vzdelávateľov v sociálnej práci. 2) Naštartovať kolektívny proces vypracovania a nastavenia spoločného programu pre budúce roky, ktorý môže zjednotiť tých, ktorí sa podieľajú na sociálnej práci a sociálnom rozvoji. 3) Vytvoriť strategické mechanizmy pre realizáciu spoločných činností a rozvoj postupov monitorovania nášho úsilia. Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce (IASSW), Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) a Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW) iniciujú diskusiu zameranú na vytvorenie Všeobecného rámcového programu pre sociálnu prácu a sociálny rozvoj v Hong Kongu (Čína) v januári 2010. Z našich predchádzajúcich konzultácií a diskusií počas Hong Kongskej konferencie, navrhujeme nasledujúce štyri oblasti ako kostru pre prvý návrh Všeobecného rámcového programu, ktoré bude potrebné rozpracovať a podrobne naformulovať v procese nasledujúcich konzultácií:

Sociálne a ekonomické nerovnosti v rámci jednotlivých krajín a medzi regiónmi Pokračujúca ekonomická kríza v poslednom období a postupy, ktoré si svetoví lídri vybrali na ich riešenie (napríklad použitie zdrojov na podporu finančných systémov, zatiaľ čo sa krátia zdroje pre sociálnu podporu a sociálny rozvoj) vedú k: • Rastúcim nerovnostiam a ich dôsledkom • Zhoršeniu marginalizácie obyvateľstva a pracujúcej chudoby • Rastúcej zraniteľnosti chudobných ľudí v krajinách, ktoré nemajú zodpovedajúcu sociálnu ochranu • Rozpadu komunity

Dôstojnosť a hodnota človeka • • • • • •

Problematika ľudských práv vo vzťahu k sociálnej, ekonomickej, kultúrnej a politickej situácii Rešpekt pre rozmanitosť a rozličné systémy viery, predovšetkým týkajúce sa pôvodného obyvateľstva Politická nestabilita, násilie, nadvláda a rozpad mierového procesu Terorizmus a spôsoby odpovede jednotlivých štátov, postupy riešenia globálnych konfliktov Migrácia, utečenci, obchodovanie s ľuďmi, imigranti, imigrácia a spôsoby riešenia týchto problematík Úloha praxe sociálnej práce, vzdelávania v sociálnej práci a sociálneho rozvoja

Trvalá udržateľnosť životného prostredia • • • • •

Katastrofy prírodného a ľudského pôvodu, riadenie a prevencia Zapojenie lokálnych komunít v rozvojových aktivitách Následky pre trvalo udržateľný sociálny rozvoj Ochrana prírodného zdrojov Aktívne zapojenie do sociálneho, ľudského a ekologického rozvoja


Dôležitosť medziľudských vzťahov Problematiky rodiny a vzťahov a záťažových situácii počas ľudského života sa objavili ako hlavný záujem vo vzťahu k transformácii sveta. Napríklad potreby: • Detí a rodiny • Ľudí so zdravotným znevýhodnením • Ľudí vyžadujúcich zdravotnícku starostlivosť, vrátane starostlivosti o duševné zdravie • Seniorov • Ľudí, ktorí majú problémy s rozličnými druhmi závislosti • Obetí domáceho násilia


PRÍLOHA č. 2

Problematiky, ktoré sa objavili počas prvej konzultácie Témy navrhnuté na pridanie počas prvej konzultácie • • • • • • •

• • •

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v sociálnej práci Problematika zdravia (fyzického aj duševného) - prepojenie medzi sociálnym blahobytom a zdravím (viď. nižšie) Uznanie odlišností miestnych a regionálnych programov Mechanizmus sociálnej ochrany pre všetkých Pôvodné obyvateľstvo a Deklarácia spojených národov Medzigeneračná rovnosť Oblasť „Sociálnych a ekonomických nerovností“ • Geografické rizika a riziká vyplývajúce zo životného prostredia, konfliktné a postkonfliktné situácie, zraniteľnosť ľudí v krajinách s nízkym príjmom voči globálnemu tlaku • Sociálne a ekonomické nerovnosti na individuálnej a komunitnej úrovni • Nerovnosti v sociálnej, zdravotnej a ekonomickej oblasti v jednotlivých krajinách a medzi regiónmi • Zdravotné dôsledky Oblasť „Dôstojnosť a hodnota človeka“ • Náboženstvá ako faktor ovplyvňujúci problemtiku ľudských práv • Problematika ľudských práv vo vzťahu k sociálnej, zdravotnej, ekonomickej, kultúrnej a politickej situácii Oblasť trvalej udržateľnosti životného prostredia • Významná dôležitosť prírodných zdrojov pre zdravé komunity • Sociálne, ekonomické a enviromentálne faktory • Trvalá udržateľnost životného prostredia pre zdravie Rodová problematika Všetky formy diskriminácie Vedomostná generácia a zdieľanie – vrátane použitia pôvodných poznatkov


PRÍLOHA č. 3

Niektoré otázky na podnietenie diskusií o návrhu Programu pre sociálnu prácu a sociálny rozvoj Prosím, pozrite si nasledujúci zoznam návrhov otázok, ktoré môžete použiť ako príručku pre vaše diskusie o všeobecnom rámcovom programe pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce (15. marec). Pripravili sme tiež niekoľko základných návrhov postupu ako viesť vaše rokovania – pokiaľ by ste si zvolili formu workshopu. Po ukončení vašich aktivít pošlite, prosím, stručnú správu načrtávajúcu vaše výsledky a akékoľvek špecifické zmeny, ktoré by ste chceli v tomto dokumente navrhnúť na tieto adresy: International Association of Schools of Social Work - iassw.globalagenda@gmail.com International Council on Socail Welfare - globalagenda@icsw.org International Federation of Social Workers - globalagenda@ifsw.org

a) Navrhované otázky 1. Aké sú priority sociálnych problémov/otázok/výziev zažívaných na lokálnej/národnej úrovni? 2. Ako sa tieto problematiky/výzvy zhodujú so tými, ktoré sú vo Všeobecnom rámcovom programovom dokumente? 3. Aké konkrétne aktivity zamerané na tieto otázky by mali nasledujúce orgány realizovať? • Programy vzdelávania v sociálnej práci (Upozornenie: tieto otázky sa môžu odlišovať v závislosti od organizácie) • Asociácie sociálnych pracovníčok a pracovníkov • Ostatné relevantné organizácie 4. Ako môžeme spolupracovať a budovať kapacity – vo vnútri profesie a tiež spoluprácou s inými skupinami, organizáciami a inštitúciami – na dosiahnutie týchto priorít? b) Navrhovaný proces Vyberte si akúkoľvek formu procesu, ktorú budete považovať za vhodnú. Môžete zvoliť workshop, panelovú diskusiu a podobne. Pokiaľ si vyberiete formu workshopu, ponúkame vám nižšie niekoľko nápadov. Uskutočnite jedno alebo viac stretnutí (napr. workshopov) so zainteresovanými • Predstavte Všeobecný rámcový dokument • Prediskutujte dokument vo vzťahu k vyššie navrhnutým otázkam a návrhom, ktoré vzišli z prvého konzultačného procesu. Pokiaľ je skupina väčšia, môžu byť vytvorené menšie skupiny, pričom každá sa bude zaoberať všetkými týmito otázkami. • Spojte všetkých zúčastnených opäť do jednej skupiny a prediskutujte výstupy jednotlivých skupín. Rokovania môžu zdôrazniť nasledujúce: • Témy dokumentu, ktoré náš celosvetovo odzrkadľujú náš spoločný názor. • Jedinečné lokálne problematiky a výzvy, ktoré sa nenachádzajú v Programovom dokumente. • Akékoľvek odporúčania týkajúce sa tém a aktivít stratégie. Napríklad:


• Roly, ktoré by profesia sociálnej práce/sociálneho rozvoja mala vykonávať vo vzťahu k týmto problematikám? – napríklad ovplyvňovať politiku a postupy v praxi? • Ako môžeme spolupracovať a budovať kapacity – vo vnútri profesie a tiež spoluprácou s inými skupinami, organizáciami a inštitúciami – pre napĺňanie tohto programu?


PRÍLOHA č. 4

Možné stratégie realizácie kampaní ovplyvňujúce Medzinárodné a regionálne organizácie, Národné a lokálne vlády a Komunity sociálnej práce a zainteresovaných Dosiahnuť zastúpenie predstaviteľov všetkých svetových krajín na UNSWD (Deň sociálnej práce Organizácie spojených národov) v New Yorku v roku 2012, kedy bude Generálnemu tajomníkovi Spojených národov odovzdaný dokument Všeobecného rámcového programu; Dosiahnuť zastúpenie predstaviteľov všetkých svetových krajín na UNSWD v Afrike, Európe, Ázii a Latinskej Amerike 20. marca 2012, kedy bude prezidentom regionálnych organizácií (Africká Únia, Európska Únia, Mercosur, ASEAN a podobne) odovzdaný dokument Všeobecného rámcového programu; Dosiahnuť, aby bol vedeniu každej vlády vo svete odovzdaný Všeobecný rámcový program a národný Rámcový program; Dosiahnuť, aby bol vedeniu každej lokálnej vlády vo svete odovzdaný Všeobecný rámcový program, národný Rámcový program a pokiaľ to bude možné aj lokálny Rámcový program; S využitím všetkých spôsobov komunikácie a zapojením zástupcov profesie aj ďalších zainteresovaných zorganizovať niekoľko kampaní zameraných na presadzovanie a obhajobu problematiky Všeobecného rámcového programu; Podporovať vedecký výskum a publikačnú činnosť so zameraním na analýzu dokumentu a transformáciu problematík spomínaných vo Všeobecnom rámcovom programe; Identifikovať pre možné partnerstvá (napríklad podieľanie sa na organizovaní sekcií počas svetových sociálnych fór), organizované siete a organizácie pracujúce v rovnakých oblastiach; a podobne..

Preložila: Mgr. Zuzana Poklembová, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Profile for Katedra sociálnej práce FF PU v Prešove

Globálna agenda  

Globálna agenda

Globálna agenda  

Globálna agenda

Advertisement