Page 1

E S C R IPT U R A D ’E LEV A C I Ó A PÚ B L IC D E L ’AC ORD D ’I NVE STI DURA P ER A L MA NDAT 2015 201 9 D E L’AJU NTA MENT DE T ORRENT -----------------------------------------------------------N ÚM ERO S IS CE NTS SE TANTA -C I NC - - - - - - - - - - - - - - - - En T O RREN T, la meu a r e s idèn c ia, a q u inz e d e j uny de dos- mil qu inz e. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D av ant meu, V IC ENT E SORR IB ES GIS BERT , Not a r i d e l’ I l· lus tre C o l· leg i de V a lèn c ia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - == = COMPA REIX = == EL SE NYOR JUA N- JESÚS ROS P I LE S, major d’edat, a d m i n is t rat i u , cas at , v e í d e T orrent (Valencia), amb domicili al

carrer

P e rú,

nú m e ro

4 2-D ,

p ta .

2;

a mb

D. N. I./ N. I. F.

737 47427C . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E L S EN YOR PAU A LA BAJOS FERR ER , major d’edat, músic, f adrí, v eí de T orrent ( V alen cia), amb domicili a la

- 1-


U r b an i t z ac i ó M on t e V e d at , ca r r e r Sa n P ab l o , n ú m e ro 8; a m b D. N. I./ N. I. F. 5 3204209 B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - == = INTERVENEN: === A . - E L SE N YOR JUA N J ESÚS R OS P I L ES , en n om i repres entació

del

“PSP V- PSOE

TORR ENT” ,

cosa

qu e

em

c on st a p er n ot o r ie ta t. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B.- EL SENYOR PAU A LABAJ OS F ERR ER, en n o m i r e p r es e n t a c i ó d e “ C OMP R OMÍ S P E R TOR RE N T”, c o sa qu e e m c on st a p er n ot o r ie ta t. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I

ambdós

repres entació

com del

a

mandat aris

S E NYOR

R ICART , r ep re sen tan t

de

verb als,

JAU ME -F E LI PE “ G UA NYA NT

en

nom

i

SA NTONJA

TORR E NT ,

ACO RD

C IU TA D À”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Advert isc els comp ar eixents qu e l’ef icàc ia de la present e s c r i pt u r a s eny or

q u ed a

c on d i c i on a d a

Jau me-F elip e

S ant on ja

a

la

R ic art

seua en

la

r at i f i c ac i ó

pel

rep res entac ió

in dicada; t ot i així els compareix ents insist ixen en el se u a t o rg a m ent . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E l s i d en t if i q u e p e l s s e u s D N I/N I Fs exh ib i t s i r es se n y at s; i t en e n , al m e u ent e n dr e , l a c a p ac i t at l e g a l n ec es s à r i a p e r a

- 2-


a t org a r es t a es cr iptu ra d ’ELEV ACIÓ A PÚ BLIC D ’ACORDS , i a est e efe c t e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - == = EXPOS E N === I. - AC O RDS. - Qu e e n d at a 1 1 d e jun y d e 20 1 5, e l s compareixent s,

en

la

represent ació

in dicada,

i

com

a

c on s eq ü èn c i a d e les e l e c c i on s l o ca l s d e l p a s sa t d i a 2 4 d e maig

de

2 0 15 ,

v an

f i r ma r

l ’Ac o rd

d’ In v est i du r a

p er

al

M an da t 20 1 5- 20 1 9 d e l ’ A ju n t a m ent d e T or r en t , en e l q u e s’ establien les lín ies d’acció bàsiqu es per les qu e es regix l’ a c o rd a co ns e gu it p e r les t re s f o rc e s p o lít iqu e s f irman ts. - - L ’ esment at

acord

arreplega

les

lín ies

bàsiques

i

p r imo r d ia ls a s e gu ir en e ls àmb it s s e gü en ts: - - - - - - - - - - - - - - - - 1 .- P la d’E m e rg èn cia S oc ia l. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 .- L lu it a c on t ra la d e s ocu p ac ió . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- Part ic ipació i T ransparència. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 .- L lu it a c on t ra e ls d esn on ame nt s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 . - Au d it or i a c om pt a b l e , ad min i s t ra t iv a i d e g e st ió. - - - - -

- 3-


6 .- Es colarit z ac ió de 0 a 3 any s i garant ia d’ edu cació. - 7 .- C iut a t V e rd a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.-

Municipalització

del

servei

del

su bmin istrament

d’aigua. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 .- Ju st íc ia per a les v íct ime s d e l m et ro . - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 .- San itat a cc e ss ib le. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 .- R es id us: un pas c ap a l r e s idu z ero. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 .- D is cap a c it a t i dep e nd èn c ia . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 1 3 .- Ig ualt at . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 .- Cu ltura i p at rimon i. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T ot aix ò amb les con d icions qu e en es v an pact ar en l’ a c o rd e sm e nt at , i q u e p e r la p re s ent s’ e le v a a pú b lic.

-----

I I . - I qu e, ha v ent e x p os at tot a ix ò, i p e r t in d r e-h o a ix í c on v in gut , e l s s en y o rs c o mp a r e i x en t s , t a l c om i n t e rv en en, a c o rd en , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- -- --- --- --- -- -ES TI PULAC IO NS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ú NICA .-

ELEVACIÓ

D ’INV EST IDURA

PER

AL

A

PÚ BLIC MA NDAT

DE

L’ACORD

2015 -201 9

DE

l ’ A JU NTAM E NT D E T OR R ENT . - E l s sen y o rs c om p a r e ix en t s rat if iqu en el con s ent iment prestat priv adamen t al cont ingut

- 4-


d e l r e f e r it a c ord, r e d ac t at e n qu at r e f o l i s d e p a p e r c om ú , que eleven públic per la present; recon eix ent com pròpies l e s s i gn atu r es d e l s s e u s at or g an t s est a mp a d es e n cad a u n d e ls f o lis d e l m at e ix . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - == = A TOR GA MIENT I AUT OR ITZAC IÓ == = A i x í h o d iu en i at o rg u en e l s s e n y or s com p a r e ix e n t s, a l s qu e

vaig

f er

les

reserv es

i

adv ert èn cies

legals

i

f iscals

o p o rtu nes, e sp ec ia lm e nt : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D ’ a c or d

amb

la

Llei

O r g àn i c a

1 5/ 1 . 99 9

de

13

de

d e s e mb r e d e p r ot ec c i ó d e da d e s d e c a r àc t er p e r s ona l , e l s c o m pa r e i x e n t s ac c ep t en l a i n c o r po r ac i ó d e l e s seu e s d ad es ( i l a c ò p i a del s e u d oc u m en t d’i d e n t i t at , e n e l s c asos p r ev i st o s per la Ll ei) al p rot oc ol not aria l i als f itx ers de la N ot aria. E s c on s e rv a ra n a mb ca r à ct e r conf id en c ial, s en s e p e r ju í d e les c o mun i c ac i o n s a l e s Ad m in i st r acions Pú bliqu es qu e est ipu la la L lei i, s i es c au, al N ot ari qu e succeïsca l’actual en la plaça. L a f in alit at del t ract ame nt és formalit zar la p res ent

- 5-


escriptu ra, realitz a r la seu a factu ració i segu iment post erior i les fun cion s

p ròp ies d e l’a c t iv it at n ot a r ia l. P ot ex e r cit a r

e l s s eu s dr e t s d’ ac cés , r e ct i f ic a ció, cancel· lació i oposició en la N ot ar ia aut o r itz ant . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E ls

v a ig

adv ert ir

del

dret

qu e

t en en

a

llegir

este

in st ru ment públic per si mateix os, que v an refu sar, f ent-h o j o , e l N ot a r i, ín t eg r a m ent i e n a lt a v eu , p r e st an t e l seu c on s ent im e nt e ls c om p a r e ix ent s, qu e fir m e n a mb m i. - - - - - - Llig la present als compareixents per la seua elecció, la t r ob an c on f o r m e, es r at i f i que n en e l s e u c on t i n gut i s i gn en a m b m i e l N o t a r i, q u e DONE F E d’ ident if icar- los, i les seu es c i r cu m st àn c i es m a n if e s t ac i o n s ;

p e rs on a l s en

pel

e s p e c ia l

que que

res u lt a els

de

les

s e u es

compareixents

fan

c on st a r h a v e r qu e da t d egu d am e n t i n f or m a t s d e l c on t in gut d e l’ in st ru ment i hav er prest at el seu lliu re con s entimen t, de la llibert at d’ elecció del N ot ari aut oritz ant i en general, en all ò q u e p e rt oq u e, d e l res t ant c on t i n gut d ’ e s t e in st ru m en t púb l i c que

qu ed a

exclusiv ament

es t és

s ob r e

notarial,

q u a t re

sèrie

CH,

fulls nom

de

p ap e r

5250287,

els

d’ús dos

s e gü ent s e n o rd r e, i e l d e l p re s e nt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 6-


E st án l e s f i r m es del s s en y or s c o m pa re i x e n t s.- S i g n a t i f irmat : VICEN TE SORRIBES GISBE RT .- Rubricats i Segellat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D I LI G ÈNC IA D E RAT IF ICAC IÓ . - L a p o s e j o, el N o t ar i, e n T o rr ent , a s et z e d e j u n y d e d o s m i l qu i n z e, per a f e r con st ar FE L IPE ban c ari,

qu e

dav ant

SANT ON JA v eí

de

meu,

RICART, T o rrent

compareix ma jor

EL

SENY OR

JAUME -

casat,

empleat

d'edad,

(València),

amb

domicili

a

la

U r b an i t z ac i ó M o n t e V e d at , c a r r e r M es t r e G ran ad o s , n ú mer o 1 7 , a mb D . N . I . / N . I. F . 5 2 74 4 31 7 G; q u i int e rv é en nom i r ep r es enta c ió d e "GU AN YA NT T ORRE NT , AC ORD C IU TAD À", la q u a l c o s a e m c on st a p e r n ot o riet at, i a qu i iden t ifiqu e pel dit d o cu m ent e x h ib it i r e s s eny at , i j ut g e a m b c a pac it at legal s u f i c i en t p e r a e st e a t o rg am e n t ; i des p r és d'a d v er t i r- l o d e l' opció de l' art. 193 del Regla m e nt Not a r ia l, qu e r ef us a, li llig ín t egrament i en alt a v eu l' escriptu ra qu e precedix, l a

- 7-


t r ob a c onf o r m e i ma n ifest a qu e la R ATI F IC A en t ot s e ls seu s e x tr e m s, s ig na" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I s en se r e s m és q u e f e r c on st a r t a n q u e l a p r es en t diligèn cia est esa sobre el present f oli not arial. D O N E F E . - - E st á la f irma del seny or compareix ent.- Sign at i f irmat: V IC E NTE S O R RI BE S G I SBE RT .- Ru b r ic a ts i S eg e lla t. - - - - - - - - - S ig u e D oc um en t ac ión Un id a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 8-


- 9-


- 1 0-


- 1 1-


- 1 2-


- 1 3-


- 1 4-


- 1 5-


ES COPIA SIMPLE

- 1 6-

acord_notarial_investidura  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you