Page 1

Full informatiu dels Socialistes de Llucmajor - Núm. 7 - Gener 2014

Socialistes de Llucmajor, s’Arenal i Urbanitzacions

EL PSIB-PSOE RECLAMA EL NOU INSTITUT A LES URBANITZACIONS El secretari general dels Socialistes de Llucmajor, Joan Catany, ha lliurat 2.154 signatures a la Conselleria d’Educació per demanar la construcció d’un nou institut al municipi. El creixement constant de la població dels nuclis costaners fa que s’hagi de construir un nou centre de secundària a la zona “per criteris de població, educatius i de p r o x i m i t a t ”. El PP va dir que abans que acabàs la legislatura faria un institut a la zona de les Badies per a r r e g l a r aquestes mancances però no ha fet Lliurament de les signatures a la r e s . Conselleria d’Educació L’Agrupació Socialista de Llucmajor assegura que

aquesta infraestructura es pot fer ja que “l’Ajuntament disposa d’un solar en propietat que s’havia contemplat per ferhi l’institut. Té l’extensió de terreny suficient per construir-lo però el PP té aturat el projecte”. Aquesta és una demanda social que no només ve del P a r t i t Socialista. Joan Catany ha assegurat que “les AMPAs dels col·legis de Llucmajor també han reunit 1.500 signatures més que Póster Campanya de recollida de també es signatures presentaran a la Conselleria per tal de reclamar una solució”.

NOVA EXECUTIVA DEL PSIB-PSOE A LLUCMAJOR Divendres 31 d’octubre, el PSIB-PSOE de Llucmajor va celebrar una assembela extraordinària en què es renovar la nova comissió executiva local i es va elegir a Joan Catany com a secretari general amb el 87% dels vots. Assistiren Francina Armengol, secretària general del PSIB-PSOE; Cosme Bonet, diputat al Parlament de les Illes Balears; Miquel Ramon, secretari d’Organització de la Federació Socialista de

Mallorca;

Aina

Calvo,

secretària general de l’Agrupació Socialista de Palma. La nova executiva està formada per: Joan Catany (secretaria general),

Catalina Garau (secretaria d’organització), Antòni Cerdà (secretaria de política municipal), Marina Garcias (secretaria d’igualtat i moviments socials), Isabel Almagro (secretaria d’acció electoral i formació), Llucia Garcias (secretaria de joventut), Francisca Almagro (secretaria d’esports), Joan Jaume Sastre (Portaveu Municipal), Miguel Obrador, Rosario Solano i Juan Jiménez (coordinadors territorials).


El PSIB-PSOE denuncia la falta d’ajuda i protecció del PP cap a les persones majors del municipi Els socialistes de Llucmajor critiquen el doble discurs del Batle. Com cada any, des de l’Ajuntament, s’ha enviat una felicitació de Nadal on es fa menció a les persones majors, en especial als que estan a la residència. Segons el secretari general dels socialistes de

Llucmajor, Joan Catany, “el Batle els hi desitja un bon any nou esperant que tenguin les butxaques plenes ja que ha pujat la quota de la residència de 750 a 1.350 € m e n s u a l s ” . Un regal de Nadal, que segons Catany, farà que les famílies

tenguin molt difícil mantenir els seus majors a la residència, mentre que altres no hi podran accedir. Per això, Joan Catany assegura que “si un Ajuntament com el de Llucmajor no pot donar ajudes socials ni protecció als nostres majors, que dimiteixin”.

EL GRUP MUNICIPAL DEL PSIBPSOE VA PRESENTAR UNA MOCIÓ AL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR EN SUPORT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA Bona part de la societat ha expressat la seva preocupació i el seu rebuig envers la ruptura del consens educatiu. El Govern de les Illes Balears té la responsabilitat d’escoltar els professionals i la resta de membres de la comunitat educativa, que els han advertit que l’aplicació del TIL, amb les condicions d’improvisació amb les que s’ha iniciat, només genera més fracàs escolar i un increment de les desigualtats. És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista va demanar que l’Ajuntament manifestàs el seu suport i la seva solidaritat amb la comunitat educativa, que instàs al Govern de les Illes Balears que torni enrere els expedients disciplinaris imposats als directors, que els nous projectes que es vulguin aplicar en els centres educatius es facin sense precipitacions i de manera consensuada. També s’insta a derogar el TIL i asseure’s a dialogar i elaborar una nova norma amb la comunitat educativa que reforci l’aprenentatge d’una llengua estrangera sense que això vagi en detriment de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.

SOPAR DE NADAL DELS SOCIALISTES DE MALLORCA

Militants del PSIB-PSOE de Llucmajor al Sopar de Nadal dels Socialistes de Mallorca (Binicomprat - Algaida)

Lliurament d’aliments de primera necessitat a s’Arenal

MOCIÓ PER LA TARGETA CIUTADANA En el passat, entre els ajuntaments de Palma i Llucmajor, s’establí un acord de col·laboració perquè els ciutadans gaudissin dels avantatges de la targeta ciutadana en l’àmbit de la EMT fins que de cop i volta es procedí a la ruptura de forma unilateral. Tenint en compte que els ciutadans han de fer ús del transport públic per anar als diferents centres hospitalaris haurien de tenir accés al bus de la EMT. El PSIB-PSOE demana a l’Ajuntament que torni a negociar l’acord amb l’Ajuntament de Palma per tornar a fer possible que els llucmajorers puguin disposar de la Targeta Ciutadana.

CONTACTA’NS Blog www.llucmajorsocialista.org Correu electrònic psib-psoellucmajor@hotmail.com Facebook www.facebook.com/socialistesdellucmajor Twitter @psoellucmajor Flickr www.flickr.com/photos/socialistesdellucmajor


Hoja informativa de los Socialistas de Llucmajor - Núm 7 - Enero 2014

Socialistas de Llucmajor, s’Arenal y Urbanizaciones

EL PSIB-PSOE RECLAMA EL NUEVO INSTITUTO EN LAS URBANIZACIONES El secretario general de los Socialistas de Llucmajor, Joan Catany, ha entregado 2.154 firmas en la Conselleria de Educación para pedir la construcción de un nuevo instituto en el municipio. El crecimiento constante de la población de los núcleos costeros hace que se tenga que construir un nuevo centro de secundaria en la zona “por criterios de población, educativos y de p r o x i m i d a d ”. Entrega de firmas en la Conselleria de El PP dijo Educación que antes de que acabara la legislatura haría un instituto en la zona de Bahías para arreglar estas carencias pero no ha hecho nada. La Agrupación Socialista de

Llucmajor asegura que esta infraestructura se puede hacer ya que “el Ayuntamiento dispone de un solar en propiedad para hacer el instituto Tiene la extensión de terreno suficiente p a r a construirlo pero el PP t i e n e parado el proyecto”. Esta es una demanda social que no sólo viene del PSOE. Joan Catany ha Póster Campaña recogida de firmas asegurado que “las AMPAs de los colegios de Llucmajor también han reunido 1.500 firmas más que también se presentaran en la Conselleria para reclamar un a solución”.

NUEVA EJECUTIVA DEL PSIB-PSOE EN LLUCMAJOR Viernes 31 de octubre, el PSIB-PSOE de Llucmajor celebró una asamblea extraordinaria en la que se renovó la comisión ejecutiva local y se eligió a Joan Catany como secretario general con el 87% de los votos. Asistieron Francina Armengol, secretaria general del PSIB-PSOE; Cosme Bonet, diputado autonómico; Miquel Ramon, secretario de organización de la Federación Socialista de Mallorca; Aina

Calvo, secretaria general

de la Agrupación Socialista de Palma. La nueva ejecutiva está formada por: Joan Catany (secretaría general), Catalina Garau (secretaría

de organitzación), Antòni Cerdà (secretaría de política municipal), Marina Garcias (secretaría de igualdad y movimientos sociales), Isabel Almagro (secretaría de acción electoral y formación), Llucia Garcias (secretaría de juventut), Francisca Almagro (secretaría de deportes), Joan Jaume Sastre (Portavoz Municipal), Miguel Obrador, Rosario Solano i Juan Jiménez (coordinadores territoriales).


El PSIB-PSOE denuncia la falta de ayuda y protección del PP hacia las personas mayores del municipio Los socialistas de Llucmajor critican el doble discurso del Alcalde. Como cada año, desde el Ayuntamiento, se ha enviado una felicitación de Navidad donde se hace mención a las personas mayores, en especial a los que están en la residencia. Según el secretario general de los socialista

de Llucmajor, Joan Catany, “el mayores en la residencia, mientras Alcalde les desea un buen año que otros no podrán acceder. esperando que tengan los bolsillos Por ello, Joan Catany llenos ya que ha subido la cuota de asegura que “si un Ayuntamiento la residencia de 750€ a 1.350€ como el de Llucmajor no puede m e n s u a l e s ” . dar ayudas sociales ni protección Un regalo de Navidad, que a nuestros mayores, que dimitan”. según Catany, hará que las familias tengan muy difícil mantener sus

EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSIBPSOE PRESENTÓ UNA MOCIÓN EN APOYO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Buena parte de la sociedad ha expresado su preocupación y su rechazo a la ruptura del consenso educativo. El Govern de les Illes Balears tiene la responsabilidad de escuchar a los profesionales y demás miembros de la comunidad educativa, que les han advertido que la aplicación del TIL, con las condiciones de improvisación con las que se ha iniciado, sólo genera más fracaso escolar y un incremento de las desigualdades. Por este motivo, el grupo municipal socialista pidió que el Ayuntamiento manifestara su apoyo y su solidaridad con la comunidad educativa, que instaran al Govern de les Illes Balears que vuelva atrás los expedientes disciplinarios impuestos a los directores, que los nuevos proyectos que se quieran aplicar en los centros educativos se hagan sin precipitaciones y de manera consensuada. También se insta a derogar el TIL y sentarse a dialogar y elabnorar una nueva norma con la comunidad educativa que refuerce el aprendizaje de una lengua extranjera sin que ello vaya en detrimento de la lengua catalana, propia de les Illes Balears.

CENA DE NAVIDAD DE LOS SOCIALISTAS DE MALLORCA

Militantes del PSIB-PSOE de Llucmajor en la cena de Navidad de los Socialistas de Mallorca (Binicomprat - Algaida)

Entrega de alimentos de primera necesidad en el Arenal

MOCIÓN POR LA TARJETA CIUDADANA En el pasado, entre los ayuntamientos de Palma y Llucmajor, se estableció un acuerdo de colaboración para que los ciudadanos disfrutaran de las ventajas de la tarjeta ciudadana en el ámbito de la EMT hasta que de repente se procedió a la ruptura de forma unilateral. Teniendo en cuenta que los ciudadanos deben hacer uso del transporte público para ir a los diferentes centros hospitalarios deberían tener acceso al bus de la EMT. El PSIB-PSOE pide al Ayuntamiento que vuelva a negociar el acuerdo con el Ayuntamiento de Palma para volver a hacer posible que los llucmajorers puedan disponer de la Tarjeta Ciudadana.

CONTACTA CON NOSOTROS Blog www.llucmajorsocialista.org Correo electrónico psib-psoellucmajor@hotmail.com Facebook www.facebook.com/socialistesdellucmajor Twitter @psoellucmajor Flickr www.flickr.com/photos/socialistesdellucmajor

Llucmajor socialista n 7 gener 2014  

Full informatiu núm.7 PSOE Llucmajor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you