Page 1

BALANÇ CONSOLIDAT EXERCICI 2008

(Adap. PGC 2008 )

ACTIU ACTIU NO CORRENT IMMOBILITZAT MAT. / INV. IMMOBILIARIES INV. FINANCERES LL./T. ACTIU CORRENT EXISTENCIES DEUTORS INV. FINANCERES C./T. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LIQUIDS EQUIVALENTS

16.508.366,56

TOTAL ACTIU

27.658.319,98

16.463.506,86 44.859,70 11.149.953,42 150.329,40 1.562.351,56 1.320.376,00 8.116.896,46

PATRIMONI NET I PASSIU PATRIMONI NET 16.551.767,47 FONS PROPIS / RESERVES PASSIU NO CORRENT 9.863.084,06 DEUTES A LLARG TERMINI PASSIU CORRENT 1.243.468,45 DEUTES A CURT TERMINI ALTRES PASSIUS FINANCERS CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR PERIODIFICACIONS TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2008

16.551.767,47 9.863.084,06 261.867,69 229,11 1.463.783,19 482.411,54

27.658.319,98

(Adap. PGC 2008 )

INGRESSOS PROCEDENTS RECURSOS PÚBLICS INGRESSOS PROCEDENTS RECURSOS PRIVATS INGRESSOS DIVERSOS DESPESES DE PERSONAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT DESPESES EX. ANTERIORS INGRESSOS FINANCERS DESPESES FINANCERES

15.532.730,64 2.858.280,27 636.642,03 - 3.783.273,09 - 10.022.831,58 546.326,25 215.217,36 452.534,31

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

4.437.905,07

RESULTAT EXPLOTACIÓ

4.437.905,07

NÚMERO IMPORT TOTAL CRÈDITS CONCERTATS CRÈDITS A LLARG TERMINI CRÈDITS HIPOTECARIS CRÈDITS NO HIPOTECARIS CRÈDITS A CURT TERMINI CRÈDITS A CURT TERMINI

TIPUS ENTITAT

10.124.951,75

36

9.863.084,06 3.803.148,85 6.059.935,21

34 1

CAIXES D'ESTALVIS CAIXES D'ESTALVIS

261.867,69 261.867,69

1

BANC

CAP CONDONACIÓ DE DEUTE NI

D'INTERESSOS

Tancament consolidat exercici 2008  

Tancament consolidat exercici 2008

Tancament consolidat exercici 2008  

Tancament consolidat exercici 2008

Advertisement