Page 1

september

5

2010

Normering rijtijd in de praktijk

Inhoudsopgave Verkeerstip

3

Hoe werkt uw pensioenregeling?

3

De dag van… Rob Veenstra

4

Kort taxi nieuws

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Veel taxibedrijven hanteren voor een schoolroute een vast aantal uren. In de CAO wordt dit de

normering van de rijtijd genoemd. De normering wordt stapsgewijs bepaald.

4/5

Toepassing nieuwe loontabel

5

Column Henk Bröker

6

Pauze puzzel

6

SFT gaat bedrijfsoordeel vermelden

6

Krant niet ontvangen? Sociaal Fonds Taxi maakt gebruik van een ander adressenbestand voor verzending van de krant. Misschien staat uw adres hier niet bij. Wilt u de krant toch blijven ontvangen, stuur ons dan een e-mail en vermeld daarin uw naam en adres (info@sociaalfondstaxi.nl).

Taxi Expo 2010

D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

Op 19 en 20 november vindt de Taxi Expo plaats in Houten. Werknemers zijn welkom op de speciale werknemersdag op zaterdag 20 november. Schrijft u het alvast in uw agenda?

Hoe werkt deze normering? Volgens artikel 2.1.5 van de CAO kan bij taxivervoer waarbij personen die tot een beperkte groep behoren en volgens een schema op regelmatige tijden voor de duur van minimaal zes maanden worden vervoerd, de rijtijd worden genormeerd. De normering vindt in dat geval plaats volgens onderstaande methode: a. D  e werkgever bepaalt in eerste instantie de normtijd; vaak is deze gebaseerd op een route­

datum

van

tot

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

6-9-2010 7-9-2010 8-9-2010 9-9-2010 10-9-2010

7:30 7:30 7:30 7:30 7:30

9:05 9:02 8:50 9:10 9:07

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

13-9-2010 14-9-2010 15-9-2010 16-9-2010 17-9-2010

7:30 7:30 7:30 7:30 7:30

9:00 9:05 8:58 9:05 9:00

planner, waarbij de te rijden route is ingevoerd. b. Gedurende veertien dagen na aanvang van de werkzaam­ heden zal de werknemer dagelijks de tijd gemoeid met het rijden van de route noteren of via in het voertuig beschik­ bare meetapparatuur laten registreren. De tijd die is besteed aan andere werkzaam­ heden, waaronder tanken en schoonmaken, wordt niet genormeerd en dient afzonder­ lijk als arbeidstijd te worden

ochtend uren

van

tot

1:35 1:32 1:20 1:40 1:37

14:30 14:30 11:30 14:30 14:30

16:05 15:58 12:53 15:55 15:55

1:30 1:35 1:28 1:35 1:30

14:30 14:30 11:30 14:30 14:30

16:00 15:55 12:50 16:05 16:02

middag totaal uren 1:35 1:28 1:23 1:25 1:25

3:10 3:00 2:43 3:05 3:02

1:30 1:25 1:20 1:35 1:32 totaal

3:00 3:00 2:48 3:10 3:02 30:00

geteld. Kijk hiernaast voor een voorbeeld rijtijdadministratie. De instructie vanuit de werkge­ ver is geweest om ’s ochtends om 7:30 uur en ’s middags om 14:30 uur (woensdag 11:30 uur) vanaf huis te vertrekken. c. Op basis van de uitkomsten van de onder b gehouden meting wordt de definitieve normtijd vastgesteld; in het voorbeeld is dat drie uur per dag (30 uur

gedeeld door tien dagen). Als werkgever en werknemer hiermee akkoord gaan, wordt de normtijd schriftelijk vast­ gelegd en door beide partijen ondertekend. De definitieve normtijd gaat vervolgens onmiddellijk in. Voor de arbeidstijdberekening wordt de nieuwe normtijd gehanteerd vanaf de datum van aanvang van de procedure.

Lees meer over dit onderwerp op pagina 2

Anticiperen kun je leren

Leerlingen goed vervoerd Leerlingen veilig van A naar B vervoeren lijkt zo simpel. Toch hebben veel kinderen die van een taxi(busje) gebruik maken een speciale

gebruiksaanwijzing. Veel nieuwe chauffeurs hebben geen idee hoe ze

met deze leerlingen om moeten gaan en worden in het diepe gegooid. De nieuwe introductiecursus Leerlingenvervoer van Sociaal Fonds Taxi biedt uitkomst voor met name nieuwe chauffeurs. Binnen 45 minuten leert u via het internet wat u kunt verwachten als u leerlingen vervoert. Zo gaat u beter voorbereid op pad. De introductiecursus neemt drie kwartier in beslag en is voor iedereen toegankelijk. U vindt de cursus op de website van Sociaal Fonds Taxi, als onderdeel van de

Leergang Leerlingenvervoer. U volgt de cursus wanneer u dat wilt, van achter uw PC. De cursus wordt afgesloten met een lichte toets.

Lees meer over dit onderwerp op pagina 2 De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 5 - september 2010

1


Vervolg van pagina 1

Normering rijtijd in de praktijk

d. In geval van structurele wijzigingen die van invloed zijn op de tijdsduur van de vervoerroute wordt de proce­ dure onder a t/m c herhaald. Een structurele wijziging kan bijvoorbeeld inhouden dat een extra leerling gaat meerijden of dat er sprake is van een (tijdelijke) wegomlegging, waardoor de route langer wordt.

een praatje met een collega of het roken van een sigaret. De tijd die hiermee gemoeid is, is geen arbeidstijd. Van belang is dan ook dat de werknemer de rijtijden en pauzes apart vermeldt voor een juiste administratie.

Afspraak CAO-partijen Bij discussie over de normtijd is onlangs door CAO-partijen afgesproken, dat in dat geval de werkgever een tweede persoon voor één dag met desbetreffende werknemer laat meerijden. De werknemer registreert ook die dag de tijd gemoeid met het rijden van de route of laat dat via in het voertuig beschik­ bare meetapparatuur registre­ ren. Vervolgens bespreken werkgever en werknemer deze resultaten en komen gezamen­ lijk tot een normtijd, die schriftelijk wordt vastgelegd en door beide partijen wordt ondertekend.

Discussie In de praktijk komt het voor dat er discussie over de normtijd ontstaat tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld van­ wege een verschil tussen de door werkgever onder a bepaalde normtijd en de door werknemer onder b geregistreerde tijd. Het kan zijn dat de route drukker is, waarmee de routeplanner geen rekening houdt. Aan de andere kant komt het voor dat de werknemer bijvoorbeeld ’s ochtends op school blijft hangen voor een bakje koffie of ’s mid­ dags eerder van huis vertrekt om eerder bij de school te zijn voor

Vervolg van pagina 1

Leerlingen goed vervoerd Als u de toets succesvol afrondt, krijgt u per mail een certificaat van deelname toegestuurd. Filmpjes Wat mag u van de cursus ver­ wachten? Geen lappen droge tekst, maar juist filmpjes over praktijksituaties. Aan de hand van die filmpjes maakt u kennis met de wereld van het leerlingen­ vervoer. En vooral met de kinde­ ren. Hoe denken zij? En waarom doen ze wat ze doen? Hoe moet u bijvoorbeeld omgaan met kinderen met ADHD of autisme? Natuurlijk kunnen we u niet alles laten zien in drie kwartier. Maar de cursus vormt een goede basis.

Zo kunt u beter anticiperen op wat er in de taxi kan gebeuren. Werkgevers Sociaal Fonds Taxi raadt werk­ gevers aan om al hun chauffeurs en begeleiders, die met leerlin­ genvervoer te maken hebben, de internetcursus te laten volgen. Natuurlijk bent u er nog niet als het certificaat binnen is. Het is raadzaam dat de onder­ werpen uit de cursus worden besproken in het werkoverleg. Dan kan de werkgever uitleggen hoe het bedrijf tegen leerlingen­ vervoer aankijkt en wat de regels zijn. De toolkit, die te downloa­

Jochem van Gelder verzorgt de inleiding van de introductiecursus leerlingenvervoer

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 5 - september 2010

den is op de site, kan hierbij een uitgangspunt vormen. In de toolkit zit bijvoorbeeld een handig kennismakingsformulier voor gesprekken met ouders en een standaard probleemregistra­ tieformulier.

geen verlengstuk van de ouders of de leerkracht. Toch worden bepaalde vaardigheden van de chauffeur vereist om de rust en de veiligheid in het voertuig te kunnen garanderen. Vaardighe­ den die u kunt leren.

Vervolgcursus Wilt u het grondig aanpakken? Dan kan daarna de Vervolgcursus Leerlingenvervoer worden gevolgd. Deze praktijkgerichte cursus duurt twee dagdelen. Hierin wordt dieper op de materie ingegaan. Zo krijgt u een nog beter beeld van het gedrag van de leerlingen en hoe ermee om te gaan. Natuurlijk is de chauffeur

Samenwerking met gemeenten Wettelijk gezien heeft een chauffeur weinig meer nodig dan een geldige chauffeurspas. Omdat er tot op heden geen speciale opleiding was voor chauffeurs leerlingenvervoer heb­ ben de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Eindhoven samen met Sociaal Fonds Taxi deze cursus ontwikkeld en gefinancierd. De

verwachting is dat steeds meer opdrachtgevers deze cursus van belang gaan vinden voor hun leerlingenvervoer. Al dan niet op verzoek van de ouders. Want veilig en goed vervoer van hun kinderen is natuurlijk het aller­ belangrijkst.

 G eïnteresseerd? Kijk op

www.sociaalfondstaxi.nl/ leergangleerlingenvervoer of bel met de afdeling Arbo, Opleidingen en Veiligheid van Sociaal Fonds Taxi (0345-478 473)

De introductiecursus werkt met filmpjes en meerkeuzevragen

2


verkeerstip

Vaart minderen, spaart kinderen De reacties van kinderen zijn onvoorspelbaar. Wees daarom extra

voorzichtig in de buurt van een school, in woonwijken, bij zwemba-

den en sportvelden en op andere plaatsen waar veel kinderen komen. Enkele tips voor bestuurders.

• Matig uw snelheid in de buurt van kinderen, maak geen rechtsom­ keer en voer geen andere complexe manoeuvres uit. • Rijd onmiddellijk langzamer wanneer u een kind langs de weg ziet. Enkele tellen later kan het kind opeens oversteken. • Let extra op bij een stilstaande bus of tram bij een halte. Kinderen kunnen net voor de bus of tram de straat oversteken en plots voor uw auto opduiken. • Parkeer aan de juiste zijde van de weg, zodat kinderen bij het in- en uitstappen de weg niet over hoeven te steken. • Houd bij het voorbijrijden van fietsers minstens één meter afstand. Vooral wanneer het om kinderen gaat, kunt u beter wat meer afstand houden. Ze kunnen onverwachts uitwijken.

Hoe werkt uw pensioenregeling? Ieder jaar dat u in de taxibranche werkt, bouwt u een stukje pen-

sioen op bij Pensioenfonds Vervoer. Maandelijks betaalt u premie voor uw pensioenopbouw. Hoeveel dat is, kunt u zien op uw

loonstrookje. Ook uw werkgever betaalt mee aan uw pensioen. U betaalt ongeveer eenderde en uw werkgever betaalt tweederde van uw pensioenpremie. Wat krijgt u daarvoor terug?

• U ontvangt ouderdoms­ pensioen als u 65 jaar bent. Naast dit pensioen krijgt u AOW van de overheid. • Uw pensioenregeling is flexibel. U kunt bijvoorbeeld werk en pensioen combine­ ren door met deeltijdpen­ sioen te gaan. Ook kunt u ervoor kiezen de eerste jaren meer pensioen te ontvangen dan de jaren erna. Partner­ pensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen is een andere mogelijkheid • U kunt eerder (vanaf 60 jaar)

of later (tot 70 jaar) met pensioen gaan. Als u eerder met pensioen gaat, valt uw pensioen behoorlijk lager uit omdat u korter pensioen opbouwt en langer pensioen krijgt. Bovendien gaat uw AOW pas in als u 65 jaar bent. Als u later stopt met werken ontvangt u meer pensioen. • Als u geboren bent vóór 1950 kunt u mogelijk met prepen­ sioen. • Bent u geboren in of na 1950, dan kunt u onder bepaalde

voorwaarden gebruikmaken van de overgangsregeling waarmee u extra ouder­ domspensioen krijgt. Met dit extra pensioen kunt u bijvoorbeeld toch eerder stoppen met werken dan op uw 65e. • Uw partner en kinderen kunnen rekenen op partneren wezenpensioen als u komt te overlijden. • Als u (deels) arbeidsonge­ schikt wordt, hoeft u (deels) geen pensioenpremie te betalen. Dit doet Pensioen­ fonds Vervoer dan voor u. Rondkomen na uw pensionering Nu weet u niet hoeveel u na uw pensionering precies krijgt. Daarom een voorbeeld: stel dat

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 5 - september 2010

u per jaar € 250 pensioen opbouwt (inclusief de bijdrage van uw werkgever). Als u 30 jaar in het vervoer werkt, krijg u op uw 65ste € 250 x 30 jaar = € 7.500 pensioen per jaar, naast uw AOW-uitkering. De AOWuitkering is nu ongeveer € 9.000 per jaar als u getrouwd bent of samenwoont (ongeveer € 18.000 als uw partner niet werkt), en € 13.000 als u alleenstaand bent. Dit zijn bruto bedragen. Misschien vindt u het lastig om te bepalen of u later genoeg inkomen heeft. U kunt dan bijvoorbeeld terecht bij een financieel adviseur of bij organisaties als het Nibud en de Consumentenbond. Bespreek wat uw plannen zijn als u met

pensioen gaat. En of u hiervoor voldoende pensioen heeft opgebouwd. Eventueel kunt u dan beslissen zelf voor extra pensioen te sparen. Bron: TKP Pensioen

M  eer informatie vindt u op www.pfvervoer.nl.

Werkgever failliet?

En u wilt graag weten hoe het zit met uw pensioenaanspraken? Bel dan naar Pensioenfonds Vervoer, telefoon 0900-1964.

3


De dag van …Rob Veenstra Klanten zijn altijd koning, of koningin in de taxi van Rob Veenstra. “Ze hebben niet voor de lol Valysvervoer. Ik vind het een sport om ze een zo aangenaam en veilig mogelijke taxirit te bezorgen. Het is nooit saai op de taxi. Je maakt van alles mee. Mensen vertellen je soms grappige verhalen maar

soms ook erg aangrijpende. Als mijn klanten blij de taxi uitstappen of rollen, dan heb ik mijn werk

goed gedaan.” Een dagje op pad met de betrokken Valysvervoerder van Wortman Personenvervoer uit Zeewolde.

07:50 uur

05.30 uur Rob werkt in wisseldienst dus de wekker gaat altijd op een ander moment. Vandaag rijdt hij Valysvervoer. Rob besteedt veel aandacht aan zijn looks. Hij is immers het visitekaartje van het taxibedrijf. “Ik vertrek altijd strak in het pak en gladgeschoren van huis. Ook mijn tas pak ik zorgvuldig in.” Nog een

wandeling met zijn hond Moshe en het is tijd om te vertrekken.

07.50 uur “Rittenstaat en sleutels ophalen. Nog even wat bijzonderheden doorspreken en de bus van binnen en buiten inspecteren.” Om tien over acht rijdt Rob weg. 08.45 uur “Ik sta keurig op tijd op de

stoep bij een rolstoelgebonden meneer in Almere Stad. Hij moet naar een oogkliniek in Haarlem. Ik maak zijn rolstoel zorgvuldig vast en we gaan nog een meneer ophalen in Almere Buiten. Ritten moeten nu eenmaal gecombi­ neerd worden. Het is een man van een jaar of zestig. Hij loopt met een stok. Ik controleer of het adres waar hij heen moet klopt en vraag of hij wat leuks gaat doen. Dat is het geval. Hij gaat op verjaardagsvisite bij zijn broertje in Amsterdam West. Gelukkig klikt het met de andere passagier. Dat maakt de rit een stuk aangenamer.”

08:45 uur

09.45 uur Ondanks een file op de A1, arriveert de man op tijd voor de taart.

Daarna binnendoor naar de oogkliniek in Haarlem. “Meneer wordt niet opgevan­ gen, dus ik breng hem naar de receptie. Hij bedankt me voor de plezierige rit. Daar doe ik het voor! Ik meld me bij de centrale.”

10.45 uur “Ik haal in Amsterdam Zuid-Oost een meneer op die naar zijn caravan gaat in Zeewolde. Hij heeft een grote koffer, hengels en een scootmobiel mee. Hij heeft er zin in. We kletsen wat over vissen en het weer. Om half twaalf staan we voor de slagboom van de camping. Ik laad de scootmobiel uit en zeg de man gedag. Even de rittenstaat bijwerken en dan drie kwartier pauze. Ik zoek een geschikte lunchplek in de natuur.”

kend verhaal. Om kwart voor drie zijn we er. Tijd voor een kleine pauze en wat drinken.”

16.00 uur “Ik haal een verstandelijk

gehandicapt jongetje op in Venlo. Hij gaat ‘n weekendje naar huis in Den Bosch. Hij vertelt honderduit over wat hij die week heeft gedaan. Zijn moeder staat hem al op te wachten als we om vijf uur de straat inrijden. Daarna leeg terug naar Zeewolde.”

18.15 uur “Ik tank de auto af en maak

hem schoon. Vervolgens lever ik de rittenstaat en sleutels in en praat nog even met een collega. Dan is het tijd om weer op het fietsje te stappen naar huis.”

12.15 uur “Een lange rit. Een licht

dementerende vrouw gaat naar haar dochter in Maastricht. Ze vertelt de hele weg verhalen uit de oude doos. Over de Oorlogswinter, haar man zaliger, de honger en de nachtelijke voedselexpedi­ ties. Ik bied een luisterend oor en zeg af en toe ja en nee. Het is een indrukwek­

11:45 uur

16:55 uur

18:30 uur

Kort taxi nieuws Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt! In september 2010 verscheen het boekje ‘Taxibranche en arbeids­ recht: weet hoe het werkt!’. CAO-partijen hebben dit boekje samengesteld. Naast het al bestaande CAO-boekje geeft dit handige naslagwerk extra informatie over regels en wetten die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden, verzuim, arbeidsonge­ schiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en subsidie. Werkge­ vers en werknemers, voor zover zij bij Sociaal Fonds Taxi bekend zijn, ontvangen het boekje tegelijk met deze Taxikrant thuis. Extra boekjes zijn te bestellen via de website van Sociaal Fonds Taxi.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 5 - september 2010

Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt! september 2010

Geef uw bedrijf een Pluim

Sociaal Fonds Taxi Pluim

Sociaal Fonds Taxi reikt jaarlijks de SFT Pluim uit. Het is een eervolle vermelding voor werkgevers die net dat beetje extra doen op het gebied van arbeidsomstandigheden, preventie en verzuim. Werkt u met plezier bij uw werkgever? Vindt u dat ze aandacht hebben voor eerder genoemde punten? Aarzel dan niet en meld uw werkgever aan voor de SFT Pluim. Uit de binnengeko­ men inzendingen maakt de jury een keus op basis van een aantal criteria. U leest hier meer over op www.sociaalfondstaxi.nl. Hier vindt u ook het aanmeldingsformulier. De SFT Pluim wordt uitgereikt tijdens de Taxi Expo in november.

4


Toepassing nieuwe loontabel Vanaf 1 januari 2010 geldt voor het rijdend personeel een nieuwe

loontabel. CAO-partijen vinden het belangrijk om de tabel op een drietal punten nader toe te lichten.

Toepassing eerste twee treden Trede 0 (0/3 maanden) is vervangen door trede 1 (0/4 maanden). Trede 0 (4/12 maanden) is vervangen door trede 2 (5/12 maanden). De opvolgende treden zijn doorgenummerd. Hierbij ontstond de vraag hoe de eerste twee treden moeten worden doorlopen. CAO-partijen hebben hierover uitleg gegeven middels onderstaand schema. Het uitgangspunt hierbij is dat de werknemer maximaal 4 maanden in trede 1 en maximaal 8 maanden in trede 2 kan zitten.

Toepassing eerste twee treden CAO Taxi Basis is artikel 3.4.2 van de CAO waarin staat dat een tredeverhoging ingaat op 1 januari van het kalenderjaar. In onderstaand schema is de toepassing nader uitgewerkt.

In dienst op:

in trede 1 van / tot en met

in trede 2 van / tot en met

in trede 3 van / tot en met

1 januari 1 februari 1 maart 1 april 1 mei 1 juni 1 juli 1 augustus 1 september 1 oktober 1 november 1 december

januari t/m april = 4 mndn februari t/m mei = 4 mndn maart t/m juni = 4 mndn april t/m juli = 4 mndn mei t/m augustus = 4 mndn juni t/m september = 4 mndn juli t/m oktober = 4 mndn augustus t/m november = 4 mndn september t/m december = 4 mndn oktober t/m december = 3 mndn november en december = 2 mndn december = 1 maand

mei t/m december = 8 mndn juni t/m december = 7 mndn juli t/m december = 6 mndn augustus t/m december = 5 mndn september t/m december = 4 mndn oktober t/m december = 3 mndn november en december = 2 mndn december = 1 maand januari t/m augustus = 8 mndn januari t/m augustus = 8 mndn januari t/m augustus = 8 mndn januari t/m augustus = 8 mndn

januari t/m december = 12 mndn januari t/m december = 12 mndn januari t/m december = 12 mndn januari t/m december = 12 mndn januari t/m december = 12 mndn januari t/m december = 12 mndn januari t/m december = 12 mndn januari t/m december = 12 mndn september t/m december = 4 mndn september t/m december = 4 mndn september t/m december = 4 mndn september t/m december = 4 mndn

Doorstroming vanuit jeugdloon naar volwassenloon Tot 2010 werd de werknemer op het moment van het bereiken van de 23-jarige leeftijd meteen ingeschaald op loontrede 0 (4/12 maanden). Hierbij werd loontrede 0 (0/3 maanden) overgeslagen. Vanaf 2010 vindt doorstroming vanuit het jeugdloon plaats naar trede 1. Bijvoorbeeld: een werknemer die op 1 maart 2010 23 jaar is geworden gaat van € 8,06 (22 jaar) naar € 8,95 (trede 1). Voor de verdere door­stroming geldt bovenvermeld schema.

Bijvoorbeeld: een werknemer is in 2009 ingeschaald in loonschaal B, trede 2 (€ 9,17) en heeft in december 2009 het CCV diploma Sociale Vaardigheden behaald, waardoor hij volgens de inschalingsmatrix horizontaal overgeschaald moet worden naar loonschaal C. Allereerst bepaalt de werkgever het nieuwe loon, gebaseerd op de loontabel geldig per 1 juli 2009 op basis van loonschaal C, trede 2 (€ 9,21). Vervolgens vindt overschaling plaats naar de nieuwe loontabel per 1 januari 2010, trede 4 (€ 9,57).

Een ander groot verschil is de pensioen­ regeling. Het deel van het loon dat voor de opbouw van het pensioen wordt gere­ serveerd is bij uitzendkrachten aanzien­ lijk lager dan het deel dat bij taxichauf­ feurs die onder de taxi CAO vallen wordt gereserveerd. Met als gevolg een lagere pensioenuitkering. CAO-partijen hebben in de nieuwe CAO bepaald dat een bedrijf maximaal 15% van de loonsom mag besteden aan het inhuren van personeel dat niet onder de CAO valt.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 5 - september 2010

na 24 mndn na 23 mndn na 22 mndn na 21 mndn na 20 mndn na 19 mndn na 18 mndn na 17 mndn na 16 mndn na 15 mndn na 14 mndn na 13 mndn

Diploma’s behaald in december 2009 tellen nog mee Vanaf 1 januari 2010 geldt voor het rijdend personeel een nieuwe loontabel, waarbij geen koppeling meer is met het behalen van een bepaald diploma. Heeft een werknemer in december 2009 nog een diploma behaald, dan heeft hij eerst recht op horizontale overschaling en vervolgens op overschaling naar de nieuwe loontabel.

Branche wil chauffeurs die onder CAO vallen De CAO Taxi is algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle taxibe­ drijven met personeel in loondienst onder de CAO Taxi vallen. Geldt dit voor alle werknemers? Nee, niet voor uitzend­ krachten en chauffeurs die via een payroll-bedrijf werken. Zij vallen onder de CAO voor uitzendkrachten. Toch krijgen deze chauffeurs in de praktijk over het algemeen hetzelfde loon en dezelfde toeslagen. Alleen bij ziekte is er vaak geen sprake van loondoorbetaling.

in trede 4 na verloop van

SFT-premie op uw loonstrookje Vanaf september 2010 is de werkgever de premie voor Sociaal Fonds Taxi verschuldigd. Een deel (0,53%) van deze premie mag hij op het loon van de werknemer inhouden. U ziet dit terug op uw loonstrookje. Let wel, indien vanaf januari 2009 maandelijks 0,35% op uw loon is ingehouden, mag dit percentage niet per september 2010 worden verhoogd.

Actueel taxinieuws Bent u nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt in de taxibranche? Bekijk dan regelmatig onze website www.sociaalfonds­ taxi.nl. Hier leest u dagelijks het actuele taxinieuws uit de gerenommeerde kranten. Ook vindt u hier de meest actuele informatie over de CAO Taxivervoer, taxi-opleidingen, arbo en veiligheid. Wilt u op de hoogte blijven, meldt u dan via de site aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt 4 tot 5 keer per jaar.

5


De langzaamste pauze puzzel chauffeur Column Henk Bröker

Even pauzeren? Maak de Pauze Puzzel en ding mee naar één van de vijf Oud Hollandse Snoeppakketten. Zoek de woorden en win Meedoen is eenvoudig. Zoek de volgende woorden en streep ze weg. De woorden kunnen horizon­ taal, diagonaal en vertikaal staan.

Mail de oplossing naar: info@sociaalfondstaxi.nl onder vermelding van Pauze Puzzel. Vergeet niet uw naam en adres­ gegevens te vermelden! Succes.

Van links naar rechts maar ook van rechts naar links. Letters kunnen meerdere keren worden gebruikt. De overgebleven letters vormen de uitkomst van de puzzel.

P

L

M

V

C

C

B

I

J

D

R

A

G

E

S

E

A

ACTUEEL

NORM

L

D

U

E

E

H

G

N

I

L

R

E

E

L

L

I

M

ANTICIPEREN

OVERHEID

E

W

P

I

R

A

N

T

I

C

I

P

E

R

E

N

E

AOW

OVERSTEKEN

Z

A

P

L

T

U

L

P

E

N

E

E

R

O

U

K

H

ARBEIDSRECHT

PENSIOENFONDS

I

N

E

I

I

F

T

E

L

D

T

J

L

P

T

O

C

BIJDRAGE

PLEZIER

E

G

R

G

F

F

W

S

E

U

O

E

K

X

E

M

S

BOEKJE

PLUIM

R

S

T

N

I

E

I

O

I

U

I

H

R

E

L

E

R

CERTIFICAAT

PREMIE

R

O

H

I

C

U

N

G

A

S

T

M

T

N

O

N

I

CHAUFFEUR

RITTENSTAAT

E

M

C

L

A

R

O

U

T

E

R

C

R

E

E

B

T

CONTROLE

ROUTE

CURSIST

SCHEMA

Tja, iemand zal de langzaamste chauffeur van Nederland zijn. Maar wie? Ik denk dat niemand als eerste z’n vinger opsteekt. Het klinkt nu niet direct als een compliment (hoewel het misschien wel zo is). Nou ben ik niet bepaald een coureur, maar de langzaamste…? Zeker niet, gezien de lasergun controle waar ik onlangs tegenaan liep en die de verdiensten van een dag werken teniet deed. Maar toch heb ik een passagier die mij de langzaam­ ste chauffeur van Nederland vindt!

O

R

A

E

A

P

R

E

M

I

E

U

A

O

M

T

T

DWANGSOM

SCHOLING

V

E

R

P

T

E

L

O

R

T

N

O

C

E

N

N

E

EXPO

SLECHT

R

V

K

P

S

L

E

C

H

T

A

X

I

R

I

T

N

FILE

SLEUTEL

E

E

D

O

P

E

N

S

I

O

E

N

F

O

N

D

S

INKOMEN

TAXIBRANCHE

V

G

N

K

A

R

B

E

I

D

S

R

E

C

H

T

T

INTERNET

TAXIRIT

S

K

E

V

D

J

I

T

T

H

C

A

W

E

R

R

A

Het is een jongen van zo’n jaar of acht, die naar een school voor bijzonder onderwijs gaat. Als hij ’s middags weer naar huis gaat is hij moe en wil hij snel thuis zijn. Maar dan sta ik vaak in de file. En als we dan eindelijk bij zijn huis zijn, zegt hij verontwaardigd dat ik de langzaamste chauffeur van Nederland ben. Toch is hij mijn favoriete passagier want hij kan toveren! Nu hij aan mij gewend is, deelt hij zijn rijke fantasieën met mij en leert hij mij zijn tovercodes! Hij heeft me zelfs zijn geheime route naar school geleerd! Zijn toekomstplannen en hoe hij die al toverend gaat realiseren zijn ontroerend. En daar krijg ik een plaats in. Kijk, dat vind ik nou een hele eer! Daarvoor krijg ik graag de titel lang­ zaamste chauffeur van het hele land. En dat ik bij hem nummer twee ben, achter zijn favoriete collega van mij, die ik hierbij nooit meer inhaal, dat accepteer ik dan maar. Als langzaamste chauf­ feur kun je niet nummer één inhalen!

Y

R

Z

L

O

O

N

E

K

E

T

S

R

E

V

O

A

L

E

T

V

G

N

I

L

O

H

C

S

D

W

L

O

T

A

W

I

G

N

I

T

E

M

O

V

E

R

H

E

I

D

V

E

U

T

A

X

I

B

R

A

N

C

H

E

R

T

F

S

U

S

R

U

C

E

I

T

C

U

D

O

R

T

N

I

Waarom ik dit vertel? Omdat het laat zien hoe leuk het is met mensen om te gaan. Het zit vaak in simpele dingen en het kan heel dankbaar zijn! Daar haal ik lol uit! Maar ik zal hem nog wel eens vragen of hij de files niet weg wil toveren. Hij moet later maar bij Verkeer en Waterstaat gaan werken. Daar kunnen ze wel een tovenaar gebruiken. Anders zijn we straks allemaal de langzaamste chauffeur!

Gokken voor mokken “Leuk, zo’n extra moeilijke puzzel. Of zaten er een paar foutjes in?”, “Ik heb er diverse keren naar gekeken, maar ik kan er geen choco­ lade van maken.” en “Groeten van een pLLanner”. Dit zijn zomaar enkele reacties op de vorige Pauze Puzzel. Het is dus niet onopge­ merkt gebleven dat we per ongeluk een foute versie van de puzzel in de Taxikrant hebben geplaatst. Hiervoor onze excuses. De uitkomst van de puzzel had LOONGEBOUW moeten zijn. Zeventig ijverige puzzelaars waagden toch een gok voor een SFT-mok. De winnaars zijn: Roel Mulder uit Amersfoort, Bart de Vries uit Den Burg (Texel), Peter Zwier uit Assen, Han de Bruin uit Veldhoven en Astrid von der Heide uit Tegelen. Zij hebben hun mok inmiddels thuis ontvangen. Onder de goede inzen­ dingen verloten we dit keer vijf Oud Hollandse Snoeppakketten.

SFT gaat bedrijfsoordeel vermelden

INTRODUCTIECURSUS TREDE KOPPELING

UITZENDKRACHT

LEERLING

VALYSVERVOER

LOON

VEILIG

METHODE

WACHTTIJD

METING

WERKGEVER

MUPPER

WET

colofon De Taxikrant is een uitgave van Sociaal Fonds Taxi en informeert werknemers en werkgevers in de taxibranche over CAO, opleidingen, arbo- en aanverwante zaken. Concept, ontwerp en realisatie Adequaat communicatie| vM-design, Delft Hoofdredactie Rianda Bos (Sociaal Fonds Taxi) Eindredactie Juliette Rieff-den Boer (Adequaat communicatie| vM-design) Tekst Rianda Bos, Henk Bröker Juliette Rieff-den Boer Fotografie Beeldbank SFT, Juliette Rieff-den Boer, fotex.nl, Olaf Hammelburg

SFT controleert taxibedrijven op de naleving van de CAO. Dit om oneerlijke concurrentie tussen taxibedrijven tegen te gaan en de werknemers

Drukwerk & distributie Thieme Rotatie, Zwolle

opleggen van een dwangsom en een vonnis van de rechter. Het doel is en blijft dat alle taxibedrijven de CAO naleven. Alle bedrijven krijgen

Sociaal Fonds Taxi Postbus 154 4100 AD Culemborg (0345) 478473 Info@sociaalfondstaxi.nl www.sociaalfondstaxi.nl

de beloning te garanderen waar ze recht op hebben. De controles van SFT eindigen pas als een bedrijf de CAO naleeft, desnoods door het dan ook na afloop een verklaring waarin staat dat het onderzoek is beëindigd. Goed of slecht Helaas maakt de afsluitende verklaring geen duidelijk onderscheid tussen bedrijven die op het moment van controle de CAO goed naleven en bedrijven die dit pas doen na controle of dwang door SFT. Het is voor opdrachtgevers, zoals gemeenten, niet duidelijk of een bedrijf de CAO goed heeft nageleefd. Daarom heeft het bestuur van SFT besloten om vanaf dit najaar het bedrijfsoordeel op de afsluitende verklaring te vermelden. Er zijn vier soorten bedrijfsoordelen die iets zeggen over de mate waarin het bedrijf de CAO naleeft: goed, voldoende, onvoldoen­ de en slecht. Opdrachtgevers kunnen de verklaring opvragen bij bedrijven en zelf nagaan welk oordeel het bedrijf heeft gekregen. Op deze manier hoopt SFT goede bedrijven een steuntje in de rug te geven.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 5 - september 2010

Oplage: 50.000

6

Profile for Sociaal Fonds Taxi

Taxikrant editie 5 (sept. 2010)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 5 (sept. 2010)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement