Page 1

juni

2

2009

D e k r a n t v a n S o c i a a l F o n d s Ta x i v o o r w e r k n e m e r s i n d e t a x i b r a n c h e

sta even stil bij Nomineer uw bedrijf voor de SFT-pluim

uw pensioen

Kerncijfers

Taxivervoer 2007/2008

Voor elk wat wils: de nieuwe CAO! De nieuwe CAO voor het taxivervoer is vrijwel rond. Met daarin een aantal voor werknemers erg interessante bepalingen. Zoals een hoger salaris voor bijna iedereen, een maximum aan het aantal uitzendkrachten en striktere controles. De nieuwe CAO in vogelvlucht met Arjan Huizinga, vertegenwoordiger van CNV Bedrijvenbond, en Remko Mast, namens FNV Bondgenoten. ‘De nieuwe CAO tilt het taxivak naar een hoger niveau’.

Al vijf jaar stellen de vakbonden de beloning aan de kaak bij de werkgevers. Dit liep telkens op niets uit: de werkgevers vonden de salarissen niet te laag. Bij de recente CAO-besprekingen is de functiewaardering objectief vergeleken met die in andere sectoren. ‘Daar kwam uit dat taxichauffeurs structureel zo’n 20 procent onderbetaald worden’,

vertelt Mast. ‘We zijn daardoor een fikse, stapsgewijze, salarisverhoging overeengekomen met de werkgevers. Te beginnen met 1,5 procent per 1 juli 2009 en oplopend tot in totaal 15 tot 20 procent.’ De nieuwe CAO geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Alle werknemers die in november 2009 in dienst zijn krijgen een eenmalige uitkering van 150 euro bruto. Voor

Mast (l) en Huizinga (r) zijn tevreden met het behaalde CAO-resultaat

werknemers die parttime werken en oproepkrachten valt het bedrag natuurlijk wat lager uit. Stabiliteit De verhoging is bedoeld als inhaalslag. Het helpt voor een beter imago: een job waar je je hele inkomen mee kunt verdienen, in plaats van alleen een bijbaan. ‘We willen hiermee het grote verloop onder taxichauffeurs verkleinen’, legt Huizinga uit. ‘Met meer stabiliteit in de sector krijgen klanten minder vaak te maken met een andere chauffeur.’ Nu is het nog zaak om de jeugdlonen op te krikken. ‘Er moeten meer jongeren instromen om vergrijzing in de taxibranche te voorkomen. De positieve effecten van de salarisverhogingen gaan we over een paar jaar merken.’ Dat

is nog binnen de looptijd van de nieuwe CAO: deze geldt vijf jaar. Vakantiedagen De bonden hebben ook een akkoord bereikt over de vakantiedagen. Mast: ‘Dat zijn er voor alle werknemers nu standaard 25, op basis van een fulltime dienstverband. Van wie meer vakantiedagen heeft én op 1 januari in dienst was, wordt het aantal dagen alleen niet meer verhoogd. Het vakantiejaar loopt voortaan van mei tot mei. Daardoor wordt het vakantiegeld eerder uitbetaald.’ Balans Volgens de nieuwe CAO mag maximaal 15 procent van de loonsom worden gebruikt voor de inhuur van mensen die buiten de CAO taxi vallen. Zoals payroll-

Reactie werkgevers: goede stappen voorwaarts voor taxisector Peter van der Sluis heeft de CAOonderhandelingen gevoerd namens werkgeversorganisatie KNV Taxi: ‘Werkgevers hebben onderzoek gedaan naar de beloning van de taxichauffeurs. Dat liet een achterstand zien ten opzichte van andere vergelijkbare sectoren. In de CAO-onderhandelingen hebben we dan ook ingezet op het maken van een inhaalslag. Daarnaast hechten werkgevers vooral aan het verbeteren van flexibiliteit en vereenvoudiging van de CAO.’ ‘Op deze drie punten zijn goede afspraken gemaakt. Ondanks de

economische crisis vonden de werkgevers dat, met het oog op de toekomst, afspraken moesten worden gemaakt over een extra verhoging (naast een inflatiecorrectie) van de beloning. Variërend van 10 % tot bijna 20 %. Belangrijk is dat werkgevers en werknemers zich er gezamenlijk voor gaan inspannen dat deze hogere loonkosten in de tarieven worden doorberekend.’ ‘Ook in de vereenvoudiging van de CAO zijn forse stappen gemaakt. Dat zal duidelijk zijn als het nieuwe CAO-boekje beschikbaar is. Veel onderwerpen (zoals

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 2 - juni 2009

wetteksten) worden verwijderd en opgenomen in een apart boekje. Ook zijn teksten aangepast die aanleiding gaven tot verwarring of een verkeerde interpretatie.’ ‘Tot slot: maximale flexibiliteit is in de taxisector vereist. Werknemers weten dat ze vaak pas kort van tevoren hun exacte werktijden horen. Het werk is, uitgezonderd contractvervoer, niet vast te leggen in een vast rooster voor onbepaalde tijd. Kortom, het werk is ongeregeld. Het is in ieders belang om een goed evenwicht te hebben tussen de wensen en behoeften van de klanten

en het verlangen van werknemers naar duidelijkheid en zekerheid. Dit blijft een punt van aandacht. De CAO-partijen zijn het er over eens dat we de mogelijkheden binnen de nieuwe Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit Vervoer maximaal moeten kunnen benutten.’ ‘Werkgevers gaan er van uit dat we met de nu gemaakte afspraken in een CAO voor vijf jaar goede stappen voorwaarts hebben gezet voor de taxisector.’

of uitzendkrachten. ‘Momenteel huren sommige taxibedrijven wel 30 procent van de chauffeurs extern in’, vertelt Mast. ‘Hier wilden we in de nieuwe CAO paal en perk aan stellen. Mensen die bijvoorbeeld als uitzendkracht rijden, krijgen vaak geen gespecialiseerde opleiding. Terwijl die belangrijk is om een goed chauffeur te zijn. Het is moeilijk ze te bereiken, en daardoor kunnen we hen ook niet goed controleren.’ Soms zijn ze goedkoper, maar het is niet goed voor de branche dat er zo veel ingehuurde krachten werkzaam zijn. ‘We hopen dat de branche nu meer in balans komt en dat we er meer grip op krijgen.’

Lees verder op pagina 2

Voorbeeld salaris Een chauffeur uit loongroep A krijgt er in de nieuwe CAO ruim 12% salaris bij, in 5 jaar tijd, los van de jaarlijkse prijscompensatie op basis van het voorlopige CBS consumentenprijsindexcijfer. Uitgaande van een jaarlijks prijsindexcijfer van 2% verdient hij hiermee over 5 jaar ca. 400 euro per maand extra (fulltime). Een collega in loongroep B krijgt er de komende 5 jaar bijna 14% salaris bij. Uitgaande van het bovenstaande jaarlijkse prijsindexcijfer van 2% leidt dat over 5 jaar tot een salaristoename van ca. 350 euro. 1


Vervolg van pagina 1 Een gezondere branche Relatief veel taxibedrijven nemen het niet zo nauw met de CAO-regels. Sterker nog: tweederde van de gecontroleerde bedrijven scoort onvoldoende. Daarom staan scherpere controles al jaren op de agenda van de vakbonden. Huizinga kan ook op dit gebied een succes melden. ‘Bij de recente onderhandelingen hebben de werkgevers akkoord gegeven voor veelvuldiger controles. En het aantal kernbepalingen waar Sociaal Fonds Taxi op kan controleren, is uitgebreid. Ook daarmee werkt de werkgeversorganisatie KNV Taxi mee aan een gezondere branche. Controleurs gaan voortaan letten op loondoorbetaling bij ziekte, het percentage niet onder de CAO vallende medewerkers en registratie van chauffeurs bij Sociaal Fonds Taxi.’ Bovendien gaan ze er op toezien dat bedrijven voldoen aan de norm NEN 4400-1 voor gekwalificeerde uitzendkrachten. Transparant De nieuwe CAO maakt het simpeler om te bepalen welk salaris het rijdend personeel krijgt. Voorheen waren er vier mogelijke loonschalen, per 1 januari 2010 is dat er maar één, met elf treden. De opleidingsstructuren zijn gewijzigd en bedrijven zijn creatief

in het vinden van de mazen in de wet. Eén enkele loonschaal maakt de salarisbepaling een stuk transparanter. De heren van de vakbonden roepen werknemers op goed in de gaten te houden of het nieuwe systeem voor hen eerlijk werkt. ‘Werknemers kunnen voor begeleiding aankloppen bij de bonden FNV en CNV. Vergeet ook niet uw loonstrookje goed te controleren!’ De bonden informeren de medewerkers voor 1 januari van ieder jaar over de loongebouwen en sturen hun een overzicht. Hoe ze dat precies gaan doen, wordt binnenkort vastgelegd in afspraken. Geven en nemen De nieuwe CAO is een feestje voor

de chauffeurs. Maar ook de werkgevers komen aan hun trekken. Mast legt uit op welke manier. ‘Bij onderhandelingen moet je geven en nemen. Zo is een wachtdag bij ziekte ingevoerd, waar Sociaal Fonds Taxi ook op gaat controleren. De onregelmatigheids- en EHBOtoeslag zijn afgeschaft. Natuurlijk krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als je niet ziek wordt bijvoorbeeld, ondervind je hier geen nadeel van. Het is onontkoombaar dat een klein aantal chauffeurs het in de portemonnee gaat merken, als je bepaalde wensen door de werkgevers ingewilligd wilt zien. Je weigert een wachtdag niet als je 20 procent salarisverhoging toegezegd kunt krijgen. ‘Bovendien zijn als compensatie voor de wachtdagen de salarisverhogingen nog wat groter gemaakt’, legt Huizinga uit. ‘En zijn de wachtdagen te compenseren met bovenwettige vakantiedagen.’ De wens dat de werkgevers benodigde opleidingen bekostigen, is ook vervuld. Huizinga: ‘Werknemers kunnen niet meer verplicht worden noodzakelijke opleidingen uit eigen zak te betalen’. In oktober komen FNV, CNV en KNV Taxi bovendien met een gezamenlijke scholingsstructuur voor taxichauffeurs in loondienst.

Getraind Opgedane kennis al toegepast Wie: Sandra Hoeijmans van Taxibedrijf Van de Pol in Woerden Wat: Cursus Preventiemedewerker. Deze training is een initiatief van Sociaal Fonds Taxi (zie www.sociaalfondstaxi.nl > Arbo & Veiligheid > Preventie. Wanneer: november 2008 Geslaagd: ja ‘Van de Pol groeit erg hard, en veel zaken vragen tegelijk aandacht. Daardoor heb ik me

wel even hard moeten maken voor deelname aan de cursus. Gelukkig met succes: het was een leuke en leerzame dag met veel informatie over preventie. Daarnaast ben ik me bewuster geworden van het belang van onderwerpen als arbobeleid en risico-inventarisatie in de taxibranche. Ik heb kunnen sparren met collega’s van andere taxibedrijven én weet nu precies waar je bij Sociaal Fonds Taxi terecht kunt met vragen. De nieuwe kennis heb ik al in de praktijk toegepast. Onder andere bij het invoeren van de ver-

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 2 - juni 2009

zuimadministratie en het verzuimbeleid en bij het opzetten van de OR in ons bedrijf. Mijn collega’s en werkgever zien het belang in van mijn preventieactiviteiten. Al moet ik daarvoor soms de consequenties benadrukken van het niet naleven van de regels.’

Arbeidsomstandigheden In de taxisector is van oudsher te weinig aandacht voor arbozaken. Het voorkomen van verzuim, begeleiding bij ziekte en goede werkplanning zijn ondergeschoven kindjes. Meer aandacht is nodig, volgens Mast. Immers, de verzuimcijfers liggen ver boven het landelijk gemiddelde. ‘We hadden in de nieuwe CAO graag aandacht gezien voor de arbeidspatronen. Zo komt het te vaak voor dat een chauffeur vlak van tevoren pas hoort dat hij of zij moet rijden. De bedrijfsrisico’s wentelen de taxibedrijven hiermee af op de chauffeurs. Dat gaat ten koste van hun sociaal leven. De bonden zijn huiverig om wat aan de problemen te doen. Omdat de kost hierbij voor de baat uit gaat. En omdat gezondheid en arbo voor de werknemers zelf minder belangrijke items zijn. Zij zijn over het algemeen niet zo betrokken bij hun werk. Dat speelt ons parten bij de aanpak van de problemen. We gaan nog bekijken wat precies de redenen zijn van het hoge verzuim. Ondertussen hebben we onze achterban gevraagd een of twee arbo-speerpunten te kiezen waarover we moeten onderhandelen voor de volgende CAO.’

Aanbestedingen Wat de vakbonden bereikt hebben, klinkt als een cadeautje van de werkgevers aan de werknemers. En cadeautjes moeten betaald worden. Daar zijn gelukkig manieren voor, zo vertelt Mast. ‘De werkgevers zullen proberen de hogere kosten door te berekenen in de contracten met de opdrachtgevers. Zoals gemeenten, provincies en ziekteverzekeraars. Zij hebben de afgelopen jaren redelijk kunnen sparen, doordat de aanbestedingen steeds voor een laag bedrag plaatsvonden. Toch gaan de werkgevers wel pittige onderhandelingen tegemoet.’ De CAO-onderhandelingen zijn afgerond en de geraadpleegde vakbondsleden zijn akkoord. Nu is het wachten alleen nog op het officiële algemeen verbindend verklaren van de CAO voor alle bedrijven in de branche. Vooruitlopend daarop is de redactiecommissie begonnen met het samenstellen van de nieuwe CAO-boekjes. Naar verwachting zijn deze na de zomer gereed. Alle bij Sociaal Fonds Taxi gemelde werknemers krijgen een exemplaar thuisgestuurd. Mocht u onverhoopt geen exemplaar ontvangen, neemt u dan contact op via info@sociaalfondstaxi.nl.

Nieuwe CAO, de belangrijkste punten • De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. • De CAO-lonen gaan per 1 juli 2009 omhoog met 1,5%. Tot en met 2013 worden ze jaarlijks op 1 januari verhoogd: met respectievelijk 2%, 2%, 3% en nog eens 3%. Deze verhoging staat los van de eventuele jaarlijkse prijscompensatie. • Het rijdend personeel krijgt per 1 januari 2010 een nieuwe salarisschaal. De bestaande schalen vervallen. • Alle medewerkers die op 1 november 2009 in dienst zijn, ontvangen in november 2009 een eenmalige uitkering. Die bedraagt bij een fulltime dienstverband 150 euro bruto. • De CAO-partijen brengen een CAO-boekje uit. Werkgevers en werknemers ontvangen kosteloos een gedrukt exemplaar en als zij willen een digitale versie. • Vanaf 1 januari 2010 mogen werkgevers bij de eerste, tweede en derde ziekmelding binnen één kalenderjaar een wachtdag toepassen. Bij vier of meer ziekmeldingen zijn twee wachtdagen toegestaan. Werknemers mogen in plaats hiervan een (bovenwettelijke) vakantiedag inleveren. • Overuren zijn vanaf 1 januari 2010 uren die de gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week te boven gaan, berekend per kalenderkwartaal. • De onregelmatigheidstoeslag en de EHBO-toeslag vervallen. • Opleidingen die een werknemer van de werkgever moet volgen, mogen worden gevolgd binnen werktijd en worden door de werkgever betaald. • Niet meer dan 15% van de loonsom mag worden gebruikt voor de inhuur van werknemers die niet onder de CAO taxi vallen. • Werkgevers moeten alle werknemers aanmelden bij Sociaal Fonds Taxi. • De werkgeversorganisatie en de vakbonden ontwikkelen gezamenlijk een scholingsstructuur voor taxichauffeurs in loondienst. • Bedrijven die bij CAO-controle ‘slecht’ of ‘onvoldoende’ scoren, worden een maal per jaar gecontroleerd. Bij een ‘voldoende’ volgt een tweejaarlijkse controle. Bedrijven die ‘goed’ scoren, worden eens per drie jaar gecontroleerd of krijgen na twee jaar een quick scan. • Bedrijven die tot nabetaling worden verplicht, moeten over dit bedrag 10% extra betalen aan de betreffende werknemer.

Meer weten over de nieuwe CAO? Over de vakbonden of KNV Taxi? Kijkt u dan op: www.fnvbondgenoten.nl/taxi www.cnvbedrijvenbond.nl/sectoren/taxi www.knv.nl/knv/site.nsf/pages/taxi.html www.sociaalfondstaxi.nl

2


Eerste huisartsencertificaten uitgereikt Een primeur op de Taxi Expo 2008 was de uitreiking van de eerste vier vakbekwaamheidscertificaten voor huisartsenchauffeurs. Vier chauffeurs van Meditaxi kregen in de stand van Sociaal Fonds Taxi hun diploma uitgereikt door SFT-directeur Henk van Gelderen.

Sociaal Fonds Taxi reikt jaarlijks de SFT-Pluim uit aan een taxibedrijf. Deze aanmoedigingsprijs gaat naar een bedrijf dat actief is bij de ontwikkeling van hulpmiddelen en diensten ter verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de taxibranche, én deze succesvol toepast binnen de eigen organisatie. De SFT-pluim wordt uitgereikt tijdens de Taxi Expo in Houten.

De eerste ontvangers zijn de heren S. Hoogland en D. Kloes en de dames M. van Herwijnen en D. Gatsjadoerian. Zij hebben speciale trainingen gevolgd en aangetoond dat ze de speciale vaardigheden beheersen die nodig zijn bij het vervoeren van huisartsen. Zoals het verantwoord omgaan met zwaailicht en geluid en ook het assisteren van de huisarts bij medische handelingen. Bijhouden Deze vier diplomabezitters zijn nu geregistreerd in het register voor vakbekwame huisartsenchauffeurs van Sociaal Fonds Taxi. Het vakbekwaamheidscertificaat is een jaar geldig. Chauffeurs moeten jaarlijks een bijscholingsprogramma volgen om het te behouden. Wie de benodigde trainingen heeft gevolgd, kan zich laten re-

Nomineer uw bedrijf voor de SFT-pluim

gistreren in het register via zijn of haar werkgever. Die ontvangt vervolgens een pasje om aan de vakbekwame chauffeur uit te reiken. Huisartsenposten gaan dit diploma in de toekomst mogelijk verplicht stellen voor chauffeurs die huisartsen willen vervoeren.

Vragen? Vragen kunt u stellen aan Ruud de Haan of Frans Spijkers, telefoon (0345) 478 473, e-mail: info@sociaalfondstaxi.nl.

Vindt u dat uw werkgever goed bezig is met preventief en actief arbo- en ziekteverzuimbeleid? Dan kunt u uw werkgever nomineren voor deze prijs. Punten die meewegen bij de keuze van de winnaar zijn onder andere: het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de onderneming en goed personeelsbeleid om het ziekteverzuim terug te dringen en werknemers gemotiveerd te houden. Daarnaast een actieve preventiemedewerker en aandacht voor thema’s als fysieke belasting, werkdruk & stress of agressie en geweld. Sociaal Fonds Taxi is ook zeer geïnteresseerd in originele

3OCIAAL&ONDS4AXI 0LUIM initiatieven die uw werkgever is gestart om de medewerkers gezond aan het stuur te houden. Voor een goede onderbouwing van uw nominatie kunt u het formulier op www.sociaalfondstaxi invullen en opsturen. Daar leest u ook meer over de procedure.

De dag van ... Cornelis (Kees) Kesteloo Al meer dan 51 jaar rijdt Cornelis (‘zeg maar Kees’) Kesteloo (75!) voor Hoek Groepsvervoer B.V. in Driebergen. In al die jaren maak je natuurlijk het nodige mee. ‘Ooit bracht ik een man met een tas en een bebloede hand naar huis. Hij zou geld gaan halen, maar kwam niet terug. Later bleek dat ik hem had opgehaald van de plek waar hij een kraak had gezet. De tas die hij vervoerde, zat vol met gestolen sigaretten.’ HALF ACHT Vier dagen in de week vertrekt Cornelis om kinderen naar school te brengen. ‘Soms geven ze me cadeautjes. Natuurlijk komen die eigenlijk van hun ouders, maar mijn dankbaarheid is er niet minder om. Als ik de kinderen heb afgezet, moet ik vaak nog een groep mensen naar een van de conferentieoorden hier in de buurt brengen. Daar ben ik dan tot ongeveer half elf zoet mee.’ HALF TIEN Soms brengt de Zeistenaar familieleden van een overledene in een volgwagen naar een begrafenis. ‘Dat zijn dagen van lang wachten. Soms ben ik acht tot tien uur van huis. Ook de ritten die ik voor de regiotaxi maak, vragen vaak wat meer tijd.’ DRIE UUR Cornelis haalt de kinderen van school. ‘Meestal zit mijn werkdag er dan op.

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 2 - juni 2009

Soms breng ik nog mensen van het Dagcentrum Zeist naar Driebergen. Natuurlijk werk ik op mijn leeftijd niet meer fulltime. Ik ben pas gekeurd, en de geldigheid van mijn rijbewijs is voor vijf jaar verlengd. Ik wil dit werk wel blijven doen zolang als ik gezond blijf. Voor de contacten. Ook al zijn passagiers tegenwoordig sneller aangebrand, ook als je maar vijf minuten te laat bent.’ HALF VIER ’S NACHTS Tegenwoordig slaapt Cornelis op dat tijdstip. ‘Vroeger kwam ik dan wel eens thuis van een rit naar Bremerhaven. Ik was dan om zeven uur vertrokken. Samen met mijn vrouw, dan kon ze me meteen wakker houden. Ook kwam ik wel eens na een nachtrit thuis en zag ik de schemerlamp branden. Dat was het met mijn vrouw afgesproken signaal dat ik meteen weer weg moest voor een volgende rit.’

3


Langdurig verzuim:

Praten over wat er wél kan Sociaal Fonds Taxi is er voor werkgevers én werknemers. De Arbo-coach van SFT staat ter beschikking van beide partijen voor advies over arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Bij specifieke zaken kan de werkgever, een casemanager inschakelen. Een casemanager licht een praktijkvoorbeeld van langdurige ziekte toe. Via een vakbondskaderlid had ik contact met een medewerker, laten we hem de heer Van Dijk noemen. Van Dijk was geruime tijd ziek en inmiddels gekeurd en gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard. De keuringsarts en arbeidsdeskundige achtten hem nog voor maximaal de helft van zijn aantal uren geschikt voor werk. Voor Van Dijk was veel onduidelijk. Tijdens de verzuimperiode had hij wel deels gewerkt, maar meer dan een kwart van zijn oorspronkelijke uren was nog niet gelukt. De bedrijfsarts bij de arbodienst gaf ook steeds aan dat dit het maximum was, maar ging na de keuringsuitslag opeens mee in het hogere aantal uren. Tot overmaat van ramp was Van Dijk ook aangemeld bij een re-integratiebedrijf. Zijn werkgever vond namelijk dat hij niet meer geschikt was voor functies binnen het bedrijf. Inkomen Het was wel duidelijk, Van Dijk voelde zich een speelbal van de instanties en zijn werkgever. Hij was het met de hele gang van zaken niet eens. Samen met het vakbondslid hebben we eerst in kaart gebracht hoe de situatie nu precies in elkaar stak en uitgelegd wat de gevolgen van de keuring waren voor Van Dijk. Met, niet onbelangrijk, de financiële gevolgen! We waren het met Van Dijk eens dat de (beperkte) activiteiten van zijn werkge-

liefst in zijn eigen oude functie. Van Dijk heeft een gesprek gehad met zijn werkgever. Vooraf adviseerden we hem zich in het gesprek positief op te stellen en duidelijk te maken dat hij al het mogelijke wilde doen om weer terug te keren naar zijn eigen werk. Hoe hij dat dacht te doen, had hij vooraf op papier gezet. Gelukkig zag de werkgever in dat samenwerken ook voor hem het meeste opleverde. Zowel financieel als in motivatie van Van Dijk. Ze hebben samen een terugkeerplan opgesteld. Daarin worden de werkzaamheden geleidelijk uitgebreid tot het maximaal haalbare: de helft van zijn oorspronkelijke contract. Hierdoor heeft hij dan een totaalinkomen van ongeveer 85% van zijn oude loon.

ver en de arbodienst in de verzuimperiode niet de schoonheidsprijs verdienden. Positief Toch hebben we de blik vooral gericht op de toekomst. Het was Van Dijk wel duidelijk dat zoveel mogelijk blijven werken voor hem het hoogste inkomen opleverde. En dat werken deed hij het

Blijf praten Het algemene advies voor werknemers én werkgevers is: blijf met elkaar praten en ga uit van wat er wél kan! De meeste conflicten die bij verzuim ontstaan tussen werkgevers en werknemers, komen voort uit een gebrek aan goede communicatie. Als er al gesproken wordt, gaat het over wat niet goed gaat en wat niet kan! Terwijl er, vaak meer mogelijk is dan je denkt.

Wat als ik gedeeltelijk ben afgekeurd? Dan kunt u, als gevolg van beperkingen, niet meer dan 65% van uw oorspronkelijke salaris verdienen. U bent twee jaar lang geheel of gedeeltelijk ziek geweest en heeft er samen met uw werkgever alles aan gedaan om te re-integreren. Waar mogelijk in uw eigen werk, zonodig ook in ander werk. Daarna bent u gekeurd en is gekeken wat u nog wel kunt en daarmee kunt verdienen. Stel, u verdiende vroeger als chauffeur 1600 euro per maand en kunt nu nog maar 800 euro verdienen (omdat u net zoals Van Dijk maar maximaal 20 uur mag werken). Dan wordt u nog voor 50% arbeidsgeschikt geacht. Wel werken Heeft u werk gevonden waarmee u dit bedrag nog kunt verdienen, dan krijgt u daarnaast een uitkering van circa 560 euro. U heeft dan een totaalinkomen van 1360 euro, zo’n 85% van uw oorspronkelijke salaris. Niet werken Werkt u niet, dan is uw uitkering eerst qua hoogte en duur gelijk aan de WW. Daarna ontvangt u nog maar 35% van het minimumloon, ongeveer 460 euro. Als dit het enige gezinsinkomen is, vult de gemeente eventueel aan tot bijstandsniveau. Kunt u als taxichauffeur blijven werken of als bijvoorbeeld centralist, productiemedewerker, conciërge of een andere functie tussen de 1040 en 1600 euro per maand verdienen? Dan bent u niet arbeidsongeschikt en krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. Is ander of aangepast werk aantoonbaar niet bij uw eigen werkgever mogelijk en heeft u in de eerste 2 jaar gezamenlijk geen andere passende baan gevonden? Dan mag uw werkgever een ontslagaanvraag indienen en moet u bij toekenning daarvan een beroep doen op de WW. De WW is maar beperkt van duur, daarna volgt bijstand of niets.

Wat doet een casemanager

CAO Sta even stil bij uw pensioen Door de verandering in de pensioenwetgeving is de pensioenregeling beroepsvervoer voor de taxisector sinds 2006 gesplitst in twee regelingen. Een voor de medewerkers geboren vóór 1 januari 1950 en een voor hen die zijn geboren na die datum.

De medewerkers geboren voor 1950 kunnen nog steeds gebruikmaken van de prepensioenregeling, als zij aan de voorwaarden voldoen. De pensioenregeling is dezelfde als die van voor 2006. U draagt premies af en bouwt pensioen op tot de eerste dag van de maand dat u 60 jaar wordt. Daarna niet meer. Het pensioen wordt vanaf 65 jaar uitgekeerd. Voor de periode 60 tot 65 jaar bouwt u prepensioen op. De mensen geboren na 1 januari 1950 kunnen geen gebruik meer maken van de prepensioenregeling. De opbouw van en premiebetalingen voor uw pensioen gaan door totdat u 65 jaar bent geworden. Zelf controleren Uw pensioen wordt opgebouwd over uw fulltime bruto jaarsalaris inclusief 8% vakantiegeld. Als u parttimer of oproepkracht bent, wordt daar rekening

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 2 - juni 2009

Een casemanager is een deskundige op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid. Hij of zij coördineert de re-integratieactiviteiten van werkgever en werknemer, en de voortgangsgesprekken tussen werkgever, werknemer en arbodienst. In de nieuwe Wet Poortwachter zijn rechten en plichten bij ziekte vastgelegd. Zo moet er een plan van aanpak worden gemaakt als een werknemer langer dan zes weken ziek is. Op dat moment komt de casemanager in actie.

mee gehouden. Ook de HAP-toeslag en OV-toeslag worden meegerekend bij het bepalen van uw pensioen. U kunt zelf controleren of uw pensioenopbouw goed is geregeld. Uw werkgever is verplicht uw pensioengegevens door te geven aan het Pensioenfonds Vervoer. Deze kunt u bekijken. U krijgt namelijk één keer per jaar een pensioenopgave thuisgestuurd. Daar staat de pensioenopbouw van het vorige jaar in vermeld, maar ook de opbouw van uw totale pensioen bij het Pensioenfonds Vervoer. Korter of langer doorwerken Verder kunt u terecht op www.devervoerssite.nl (van het Pensioenfonds Vervoer). Op ‘Mijn eigen pensioen’ kunt u zien hoe u in de administratie geregistreerd staat. Hier kunt u eventuele wijzigingen aan het pensioenfonds doorgeven.

De vernieuwde pensioenplanner geeft inzicht in uw toekomstige pensioen, zowel grafisch als met cijfers. U kunt bijvoorbeeld berekenen hoe het vervroegen of uitstellen van de pensioenleeftijd financieel voor u uitpakt. Om veilig met ‘Mijn eigen pensioen’ aan de slag te kunnen, moet u een wachtwoord en een gebruikersnaam aanvragen via www.devervoerssite.nl. Deze inlogcodes stuurt het pensioenfonds u voor de veiligheid via de post toe. Vragen Heeft u vragen? Het Pensioenfonds Vervoer is te bereiken via telefoonnummer 0900-1964 en via e-mail: servicedesk@devervoerssite.nl.

4


Taxi Expo 2008: bijblijven op taxigebied De Taxi Expo 2008 in Houten was een succes. Ruim 1000 bezoekers vergaapten zich op zaterdag 29 november aan de nieuwste taxisnufjes, verzamelden informatie en testten hun kennis en vaardigheden bij de zestig exposanten. Tientallen werkten zich in het zweet bij de drie spinning clinics van wielerster Michael Boogerd. En dan waren er nog de uitreikingen van verschillende diploma’s en prijzen.

De Taxi Expo wordt jaarlijks georganiseerd door 402Events.com in samenwerking met KNV Taxi, Challans & Faber Business Communications en Sociaal Fonds Taxi. Vrijdag 28 november was de dag voor ondernemers. Met onder meer een seminar over het teveel aan regels binnen de taxibranche, en de uitreiking van de Taxi Innovatie Prijs (TIP) 2008. De TIP werd gewonnen door Prestige Taxicentrale BV Utrecht met de ‘Taxi Bavaria’. Vragen en antwoorden Zaterdag was vanaf de opening om 10 uur ’s morgens een rij wachtenden te zien bij de registratie-

balie in het Expo Center. De stand van Sociaal Fonds Taxi stond centraal opgesteld in een van de twee zalen en had veel moois te bieden. Chauffeurs vuurden vragen af op de standmedewerkers over CAOzaken, zorgverzekering, Europese subsidies of opleidingen. Ze testten hun rijkennis met de digitale Taxi-verkeerstest en deden mee aan de funquiz over de campagne “Gezond aan het stuur”. Vanzelfsprekend waren ook FNV Bondgenoten en de CNV Bedrijvenbond met een stand aanwezig. De ANWB liet chauffeurs ervaren hoe het is om over de kop te slaan met de kantelsimulator.

Hoe behendig ben ik? Voor een flink aantal bezoekers was de novemberkou geen belemmering om buiten een kijkje te nemen. Aan de overkant van de weg konden zij een bijzondere rijvaardigheid testen: hoe houd je de auto in de hand in een slip. Hiervoor was de gerenommeerde slipschool van Rob Slotemaker ingehuurd. Eveneens buiten: het behendigheidsparcours, voor nog meer speciale verrichtingen onder begeleiding. In de Wateetenbeweegik-Bus was een schat aan informatie te vinden over hoe je gezond kunt eten en leven. Wie daar naar binnen stapte kon een

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november 2009 vindt de Taxi Expo plaats in Houten. Ook in 2009 kunt u als medewerker in de taxibranche een bezoek brengen aan dit taxi-evenement van het jaar. De Taxi Expo-organisatie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het speciaal voor u samengestelde zaterdagprogramma. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.taxi-expo.nl. Noteert u alvast 28 november in uw agenda?

aantal vragen beantwoorden en kreeg vervolgens een persoonlijk advies.

Michael Boogerd: ‘Je hoeft jezelf niet te pijnigen’ Voor werknemers in het groepstaxivervoer is er veel wat een gezonde levensstijl in de weg kan staan. Bijvoorbeeld veel zitten, te snel en te vet eten en agressie in het verkeer of door passagiers. Daarom is Sociaal Fonds Taxi de campagne ‘Gezond aan het stuur’ gestart. De officiële aftrap vond plaats op de Taxi Expo 2008. Door niemand minder dan Michael Boogerd, Nederlands beste wielrenner van de laatste jaren.

Drie maal liet Boogerd bezoekers een half uur zweten met een spinning clinic. Terwijl de eerste twintig deelnemers uithijgden, had hij nog genoeg puf voor een ‘meet and greet’. En om wat vragen te beantwoorden over gezondheid en over zichzelf. De Hagenaar is in 2007 gestopt met profsport, en het welbekende “zwarte gat” heeft hem daarna niet onberoerd gelaten. ‘Ik ben nog steeds zoekend naar de volgende stap in mijn

loopbaan. Momenteel studeer ik sportmanagement en marketing aan het Johan Cruyff Institute for Sport Studies.’ Ook met andere nieuwe activiteiten blijft Boogerd dicht bij de sport. Zoals met het presenteren van het tv-programma Wielerland. ‘Dat behandelt alle ins en outs van de wielersport. Het is bedoeld voor een breed publiek, zowel amateurs als profs. Als het goed bevalt ga ik misschien wel meer voor tv doen.’

Meer uit je handen De campagne “Gezond aan het stuur” wil taxichauffeurs motiveren gezond te leven. Wat vindt hij van dit initiatief? ‘Om me heen zie ik steeds meer mensen die te zwaar zijn. Dat zijn ook steeds vaker kinderen. Ouders zouden hun kinderen moeten aanzetten tot gezonder eten en meer bewegen. Gelukkig merk ik de laatste tijd dat meer mensen naar hun werk fietsen. Die krijgen daar zeker iets voor terug. Door te sporten of op een andere manier in beweging te zijn, komt niet alleen je lichaam “in shape”. Je gaat mentaal ook beter functioneren. Er komt meer uit je handen. Veel taxichauffeurs hebben een grotendeels zittend bestaan. Zij hebben er zeker baat bij als ze wat actiever worden en matig en gezond eten.’

Minder snel ziek ‘Topsport is zwaar. Je moet er veel voor laten. Ik was tijdens mijn wielerloopbaan de hele dag bezig met de sport. In een strikte dagindeling en vaak met wedstrijdstress. Voor de sport ging ik soms ook te ver. Maar dat hoef je niet te doen als taxichauffeur.’ Een half uur per dag fietsen of stevig doorlopen levert al een flinke bijdrage aan een gezond lichaam. Zeker als je daarnaast je eetpatroon afstemt op je bezigheden, heb je een duidelijk

lager risico op ziektes. ‘Je hoeft jezelf niet te pijnigen om gezond te zijn en je goed te voelen. Maar neem wel die stap naar de sportschool en houd je sportritme vol.’ Michael hoopt dat de spinning clinics op de Taxi Expo een aantal deelnemers ertoe hebben aangezet die sportschool op te zoeken.

Websites en tests voor een gezond leven www.30minutenbewegen.nl www.gezondlevencheck.nl www.denationalegezondheidsbeurs.nl www.prorun.nl www.wandelpad.nl De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 2 - juni 2009

www.voedingscentrum.nl www.sonjabakker.nl www.groentenfruitbureau.nl www.fietspad.nl www.beweegmaatje.nl 5


Arbo: hoe het werkelijk zit ‘Je bent met de nieuwe Arbo-wet toch niet meer verplicht aangesloten bij een Arbodienst?’ ‘Preventiemedewerker? Niet nodig, al mijn chauffeurs hebben al Bedrijfshulpverlening of EHBO!’ en ‘De Risico-Inventarisatie is geschrapt uit de TXeisen, dus die verplichting is hiermee vervallen!’. Deze opmerkingen hoort Peer Vos, Arbo-coach bij SFT, nog regelmatig bij taxibedrijven.

Als Arbo-coach kom ik vaak bij taxibedrijven om te zien hoe zij het arbo- en verzuimbeleid hebben vormgegeven. Om na te gaan waar zij daarbij knelpunten ervaren. Sociaal Fonds Taxi geeft advies en ondersteuning. Daarvoor hebben we inmiddels een scala aan arbo-producten en -diensten ontwikkeld. Zowel werkgevers als werknemers kunnen daar meestal gratis gebruik van maken. Het verrast mij elke keer weer hoeveel onwetendheid er nog steeds is bij diverse werkgevers en werknemers. Op zich begrijpelijk. Veel taxibe-

drijven binnen onze branche hebben geen aparte personeelsadministratie. De directeur/eigenaar, die soms ook nog chauffeur is, vervult vaak de administratieve verplichtingen. Met name binnen de Arbo- en de sociale wetgeving (bijvoorbeeld WVP/WIA) zijn dat er veel. Voor veel bedrijven is het lastig hieraan te voldoen door de vele, regelmatig veranderende, regels. Tenslotte kosten arbo-maatregelen vaak ook nog het nodige. Hoe het wel is! Aan de andere kant is het verplich-

te karakter niet altijd een goede motivatie voor actie. Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht naar hun personeel. Het niet nemen van die verantwoordelijkheid kan leiden tot hoge kosten of boetes. Ook werknemers lopen financiële risico’s. Velen weten niet dat een werknemer bij arbeidsongeschiktheid niet automatisch in een uitkering terecht komt. Zijn of haar inkomen kan zomaar terugvallen naar bijstandsniveau. Bedrijven die een actief arbo- en verzuimbeleid voeren, kunnen kosten besparen en zorgen voor een veilig, gezond en prettig werkklimaat waar werknemers gemotiveerd willen (en kunnen) blijven werken. Preventiemedewerker Een preventiemedewerker ondersteunt bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. En moet dus kennis hebben van de arbo-risico’s binnen dat bedrijf. Elk bedrijf moet minimaal één preventiemedewerker aanstellen, die ook binnen het bedrijf werkzaam is. Heeft het bedrijf niet meer dan 25 werknemers in dienst, dan mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn. Een preventiemedewerker moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om de taken goed uit te kunnen voeren, en daarvoor voldoende tijd krijgen. Een opleiding is meestal niet ver-

plicht, maar wel aan te raden. Via Sociaal Fonds Taxi is een gratis training voor preventiemedewerkers beschikbaar. De preventiemedewerker moet de gelegenheid krijgen om zijn taken zelfstandig en onafhankelijk uit te voeren. Hij mag niet benadeeld worden in zijn positie binnen het bedrijf. Hij heeft minimaal drie wettelijke taken: 1. het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E); 2. het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging over te nemen maatregelen voor goede arbeidsomstandigheden; 3. het (mede) uitvoeren van deze maatregelen.

RI&E Elk bedrijf moet sinds 1994 een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) hebben. Dat is een (meestal digitale) checklist die inzicht geeft in de arbo-risico’s in een bedrijf. Een RI&E geeft input waar verbeteringen in de onderneming nodig of mogelijk zijn. Het opstellen ervan is verplicht in de Arbowet, en wordt gevolgd door het maken van een Plan van Aanpak. Daarin staan de te nemen maatregelen om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken, en binnen welke termijn die genomen worden. Een bedrijf kan en mag de RI&E zelf uitvoeren. Bij eventuele vragen en voor advies of ondersteuning is de Arbo-coach van Sociaal Fonds Taxi beschikbaar via 0345 - 478 478 of arbohelpdesk@sociaalfondstaxi.nl.

Kerncijfers Taxivervoer 2007/2008 In maart dit jaar is de nieuwste uitgave van ‘Kerncijfers taxivervoer’ gepubliceerd. Met daarin veel interessante cijfers over de taxibranche. Deze cijfers – en nog veel meer – komen uit het brancheonderzoek dat NEA heeft uitgevoerd in opdracht van

Sociaal Fonds Taxi. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op gesprekken bij taxicentrales in de vier grote steden, gesprekken bij 45 landelijke taxibedrijven en een enquête onder 807 landelijke taxibedrijven. De meest opvallende cijfers uit het boekje:

• Van de onderzochte bedrijven lijdt 28% verlies, oftewel: het gaat nog steeds niet goed met de branche; • Gemiddeld bestaan de kosten voor een bedrijf voor 66% uit loonkosten; • Het straattaxivervoer is verantwoordelijk voor 24% van

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 2 - juni 2009

de omzet, regiotaxi voor 19%, groepsvervoer/instellingen voor 17% en leerlingenvervoer voor 16%, hierna volgen zittend ziekenvervoer (7%), Schipholvervoer (7%), zakelijk vervoer (5%), Valys vervoer (3%) en overig vervoer (2%); De branche had op het moment van publicatie van de cijfers 45.454 werknemers: 40.000 chauffeurs, 454 monteurs en 5.000 overige medewerkers; Dit is inclusief de eigen rijders die in het algemeen in de grote steden voor de centrales rijden, het aantal werknemers in loondienst wordt geschat op 37.000; Van het personeel werkt 56% parttime, fulltimers maken 25% uit, oproepkrachten 14% en uitzendkrachten 5%; De trend is: steeds minder fulltimers en steeds meer uitzend-

krachten of inhuur van pay roll bedrijven; • Van de werknemers is 63% man, de sterkst vertegenwoordigde leeftijdscategorie is 5065 jaar (44%), daarna volgen 35-50 jaar (33%), 20-35 jaar (14%), 65 jaar of ouder (8%) en jonger dan 20 jaar (1%); • Deze leeftijdsverdeling sluit aan bij het geringe aantal jonge mensen dat begint te werken in de branche, veel medewerkers beginnen zelfs op latere leeftijd in de branche te werken. ‘Kerncijfers Taxivervoer 2007/2008’ is gratis verkrijgbaar bij Sociaal Fonds Taxi, het complete onderzoeksrapport is daar tegen betaling te verkrijgen. Voor wie niet wil wachten op bezorging van het gratis boekje: het is op de site van Sociaal Fonds Taxi als PDF te bekijken. De volgende uitgave van het boekje verschijnt weer over twee jaar. 6


Aftrap ‘Weet wat u waard bent!’ Onder veel werknemers in het taxivervoer leven vragen over financiële zaken als salaris, pensioen en over rechten en plichten. Reden voor Sociaal Fonds Taxi om over deze onderwerpen een zestal gratis informatieve bijeenkomsten te organiseren. Dinsdag 14 april vond de aftrap plaats in Gelderland. De Taxikrant was er ’s avonds in een volle zaal in Doetinchem bij.

De directeur van Sociaal Fonds Taxi, Henk van Gelderen, opent de bijeenkomst. Hij geeft aan waar het initiatief om naar de werknemers toe te gaan, uit voortgekomen is. ‘Het idee is ontstaan tijdens het overleg voor de nieuwe CAO. Daarover is veel te melden. Daarbij kunnen we nu meteen peilen wat er leeft onder de werknemers en hun vragen beantwoorden.’ Henk legde uit dat de eerste zes informatiebijeenkomsten, in Gelderland en Overijssel,

een “pilot” zijn. ‘Als er voldoende belangstelling is, gaan we ook naar andere delen van het land.’ Vragenvuur Rob van Dam is een van de zeven controleurs voor naleving van de CAO. Hij noemt een aantal belangrijke punten in het recente onderhandelingsresultaat (elders in deze Taxikrant meer over de nieuwe CAO, redactie). Reacties uit de zaal blijven niet uit. Op Rob worden vragen afgevuurd over tijdelijke

contracten, WW, uitzendkrachten, parkeerschade, pauzes, overuren … en telkens weet Rob het juiste, heldere, antwoord te geven. De avond blijkt nu al een schot in de roos. En goede promotie voor Sociaal Fonds Taxi: de aanwezige werknemers uit de taxibranche horen hoe ze klachten over hun werkgever kunnen indienen en hoe daarmee wordt omgegaan. Verbazing Het verzuim in de taxibranche is

erg hoog. Arbo-coach Peer Vos gaat in op de feiten en de oorzaken, onder het credo “Een gezonde werknemer is goud waard”. Hij legt de zaal een aantal vragen voor over ziekte, de financiële risico’s daarvan voor de werknemers en de kosten voor de maatschappij. Veel van de toehoorders in de zaal zijn verbaasd over de juiste antwoorden. Ziekteverzuim blijkt echt een groot probleem. Peer geeft een aantal nuttige tips om daar iets aan te doen. Nog even volhouden Taxichauffeurs kunnen te maken krijgen met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW). Dat was voor de organisatoren van de bijeenkomsten reden om twee toezichthouders van IVW uit te nodigen. Zij geven een uitgebreide toelichting op de bekende dagrittenstaat. Dit controle-instrument blijft van kracht zolang de boordcomputer nog niet is ingevoerd. De aanwezigen schrikken van de hoogte van de boete die je kunt krijgen als je de rittenstaat niet correct invult. De heren van de IVW voegen daar wel aan toe dat het niet hun bedoeling is zo veel mogelijk bekeuringen uit te schrijven. Ook zij krijgen veel vragen voorgeschoteld. Over de ritten-

Welkomstwoord van Henk van Gelderen (r) en Rob van Dam (l)

staat, maar ook over de zichtbaarheid van de identificatiepapieren en het gordelgebruik bij invalidenvervoer. Door alle vragen en antwoorden, en de discussies in de zaal die volgen, is de bijeenkomst in Doetinchem een uur uitgelopen. Henk van Gelderen sluit het officiële deel van de avond af om half elf, waarna verschillende bezoekers doorpraten met de medewerkers van Sociaal Fonds Taxi en de IVW. Werknemers in de taxibranche krijgen van Sociaal Fonds Taxi rechtstreeks een uitnodiging voor de bijeenkomst in hun regio.

De bijeenkomsten werden goed bezocht

Het feestdagenartikel Ja, u leest het goed. Feestdagenartikel, niet feestartikel. Dit slaat op artikel 2.7 in de CAO. Dat stelt dat als je op een feestdag bent ingeroosterd, je recht hebt op doorbetaling van deze uren. Daarnaast mogen deze uren gecompenseerd worden.

Een voorbeeld: Op zondag 12 april 2009 (eerste Paasdag) is Roel van de Rem ingeroosterd van 8 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middags met een pauze van 12 uur tot kwart voor 1. Hij werkt uiteindelijk tot 2 uur. Roel heeft recht op doorbetaling van 7,25 ingeroosterde uren en compensatie van 5,25 gewerkte uren. Het is niet altijd duidelijk of je bent ingeroosterd. In ieder geval moet je minimaal 28 dagen van tevoren te horen krijgen op welke dagen je moet werken en dus ook of je op een feestdag bent ingeroosterd.

Feestdagen 2009 25 + 26 december

Kerstmis

Feestdagen 2010 1 januari 4 + 5 april 30 april 5 mei

Nieuwjaarsdag Pasen Koninginnedag Bevrijdingsdag (Vrije dag in lustrumjaar 2010) 13 mei Hemelvaartsdag 23 + 24 mei Pinksteren 25 + 26 december

Kerstmis

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 2 - juni 2009

Administratie foetsie? Taxibedrijven zijn verplicht mee te werken aan CAOcontroles. Maar het komt wel eens voor dat een bedrijf zich beroept op overmacht. Omdat de administratie bijvoorbeeld is gestolen of verbrand. Soms zet Michel Heijlaerts, hoofd controle naleving CAO, daar wel zijn vraagtekens bij.

‘Zo beweerde een bedrijf dat de administratie uit de auto was gestolen. Het had daar ook aangifte van gedaan. Uit het proces-verbaal van de politie bleek echter dat er geen braaksporen waren. Het verhaal dat papieren zijn gestolen, wordt wel vaker gebruikt bij werkgevers in de taxibranche die onder de controle uit willen komen.’ Een andere keer kondigde Sociaal Fonds Taxi een controle aan bij een werkgever met een zekere reputatie. ‘Met veel moeite hadden we dit bedrijf zo ver gekregen dat het medewerking wilde verlenen aan ons onderzoek. Na een reis van twee uur kwamen onze controleurs aan

bij het bedrijf. De directeur toonde ons vervolgens een foto van een afgebrande woning, met de mededeling dat zijn administratie daar in rook was opgegaan.’ De CAO-controleurs hebben het sterke vermoeden dat de adminis-

tratie niet echt tot as is verpulverd. Zeker nadat diezelfde directeur bij een volgende controle doodleuk vertelde dat een chauffeur de administratie bij het oud papier had gezet. ‘Per ongeluk natuurlijk. Je maakt wat mee als CAO-controleur …’ 7


Kort door de bocht

kalender Opleidingen, evenementen en meer: wat is er zoal te doen? Data om te noteren op uw kalender.

Premies na uw 65e Bent u 65 jaar of ouder én werkzaam in de taxibranche? Dan dient u premie te betalen aan Sociaal Fonds Taxi. Dit hebben de werkgevers- en de werknemersorganisaties besloten. Ook ú kunt immers gebruikmaken van de diensten van Sociaal Fonds Taxi. En ook ú heeft baat bij controle op naleving van de CAO Taxi!

Invoering Boordcomputer Taxi Medio juni Introductie nieuwe website Sociaal Fonds Taxi

9 juni Leerroute ‘Gezond Sturen’ * Module 1, Communicatie en Gespreksvoering * Module 2, Sociale Veiligheid ‘Opvang en Nazorg’ Culemborg

22 juni Leerroute ‘Gezond Sturen’ * Module 3, Werkdruk en Werkstress * Module 4, Verzuimbegeleiding en Re-integratie Culemborg

In overleg met de taxisector wordt de start van de overgangstermijn van de Boordcomputer Taxi (BCT) gesteld tussen 1 februari en 1 april 2010. De overgangstermijn, de periode waarin taxiondernemers een BCT moeten laten inbouwen, loopt dan door tot en met 31 december 2011. Vanaf dan moeten de rittenstaat en het werkboekje definitief zijn vervangen door de BCT. Meer informatie kunt u lezen op: www.boordcomputertaxi.nl. Bron: IVW

Subsidie voor opleidingen Sociaal Fonds Taxi behandelt subsidieaanvragen van werkgevers in de taxi- en touringcarbranche die hun personeel een opleiding laten volgen. Dit is het derde subsidieproject dat SFT uitvoert, en het heeft een looptijd van 1 mei 2009 tot en met 30 april 2010. Als een werknemer de opleiding start in deze periode en ook voldoet aan de overige voorwaarden, dan komt de opleiding in aanmerking voor maximaal 40% subsidie op de opleidings- en examenkosten. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieert deze kosten. Uw werkgever kan de subsidie bij SFT aanvragen. Lees meer op www.sociaalfondstaxi.nl.

Medio september Publicatie CAO-boekje

28 november Werknemersdag Taxi Expo 2009

1 februari - 1 april 2010 Invoering boordcomputer Voor meer informatie over de Leerroutes (inhoud, tijdstippen, kosten, voor wie ze bedoeld zijn, locaties): kijk op www.sociaalfondstaxi.nl. Heeft u vragen? Bel of e-mail de Arbo-coach: (0345) 478 478, arbohelpdesk@sociaalfondstaxi.nl.

Krant (niet) ontvangen? Kent u iemand die ook de Taxikrant wil ontvangen, of wilt u een extra exemplaar, stuur dan een mail naar info@sociaalfondstaxi.nl en wij sturen er één op!

VerkeersTIP Colofon De Taxikrant is een uitgave van Sociaal Fonds Taxi en informeert werknemers en werkgevers in de taxibranche over CAO, opleidingen, arbo- en aanverwante zaken.

Sinds 2004 plaatst het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op provinciale wegen lijnen om de maximum snelheid aan te geven. Nog niet alle wegen zijn voorzien van deze lijnen. En ook is er geen landelijke campagne geweest om automobilisten te informeren over de nieuwe aanduidingen. Vandaar dat er nogal wat verwarring bestaat. TIP: • Bij doorgetrokken lijnen aan de zijkant van de weg is de maximumsnelheid 100 kilometer per uur. Deze doorgetrokken lijnen zijn altijd gecombineerd met een groene strook tussen de twee rijbanen in. Zo’n groene strook betekent dus ook ‘maximaal 100’. De soort scheidingsstreep tussen de rijbanen bepaalt of u wel of niet mag inhalen.

Concept, ontwerp en realisatie Adequaat communicatie | vM-design, Delft Hoofdredactie Rianda Bos (Sociaal Fonds Taxi) Onderbroken lijnen aan de zijkant van de weg betekenen een maximumsnelheid van 80 óf 60 kilometer per uur. • Zijn de rijbanen gescheiden met middenstrepen, dan mag u 80 kilometer per uur rijden. De soort strepen bepaalt of u mag inhalen. • Zijn de rijbanen niet gescheiden, dan mag u maximaal 60 kilometer per uur rijden.

Eindredactie Roy Visscher (Adequaat communicatie | vM-design) Tekst Marieke Bos, Juliette Rieff, Roy Visscher Fotografie Beeldbank SFT, Michiel Wijnbergh, William Hoogteyling, Frans Ypma Drukwerk & distributie Thieme Rotatie, Zwolle

(Bron: ANWB)

Wilt u graag uw verhaal kwijt? De Taxikrant zoekt een chauffeur die het leuk vindt om twee keer per jaar een column te schrijven over zijn belevenissen op de taxi. U hoeft

geen schrijfervaring te hebben. Als u op een boeiende manier over uw alledaagse werk kunt vertellen, is dat voor ons voldoende. Heeft u interesse, laat

De Taxikrant van Sociaal Fonds Taxi - nummer 2 - juni 2009

het weten via info@sociaalfondstaxi.nl onder vermelding van ‘column’.

Sociaal Fonds Taxi Postbus 154 4100 AD Culemborg (0345) 478 473 info@sociaalfondstaxi.nl www.sociaalfonds.nl

8

Profile for Sociaal Fonds Taxi

Taxikrant editie 2 (juni 2009)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Taxikrant editie 2 (juni 2009)  

De gratis krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche verschijnt 2x per jaar.

Advertisement