Page 1

Upravljanje talentima Vedrana Šimić SAP HCM konzultant , S&T Hrvatska d.o.o. OŢUJAK 2011


Sadrţaj

1

Upravljanje ljudskim kapitalom

2

Današnje poslovno okruženje u upravljanju talentima

3

SAP upravljanje talentima

4

Zaključak

2


Upravljanje ljudskim kapitalom – ključne teme za budućnost

1 Glad za promjenom

2 Inovativnost

3 Globalna integriranost

4 Prodornost

5 Autentičnost

Glad za promjenom Kompanije budućnosti se mijenjaju brzo i uspješno. Umjesto odgovaranja na trendove, one ih oblikuju i vode.

Inovativnije no što klijenti mogu zamisliti Kompanije budućnosti nadilaze očekivanja sve zahtjevnijih klijenata. Ako je suradnja dobra, moguće je klijente iznenaditi inovacijama.

Globalna integriranost Kompanije budućnosti su integrirane kako bi iskoristile sve prednosti globalizacije.

Prodorno po prirodi Kompanije budućnosti propituju poslovne modele i na taj način drmaju konkurenciju.

Iskreno, ne samo velikodušno Kompanije budućnosti idu dalje do filantropije i usklađenosti i odražavaju iskrenu brigu za društvo u svim svojim pothvatima i odlukama.


Inovacija i razvoj zahtijevaju usmjerenost na ključne komponente ■

Prolagodljiva radna snaga koja brzo odgovara na trţišne promjene 

Samo14% kompanija vjeruje da se njihovi zaposlenici mogu prilagoditi promjenama

U globalnom okruženju ljudi moraju biti prilagodljivi bez obzira na lokaciju i političke granice

 Učinkovito vodstvo kroz promjene donosi rezultate – Preko 75% kompanija vjeruje da imaju problema s razvojem budućih vođa – Top management privlači one koji su natprosječno učinkoviti, ali ih se može i iznutra razviti pomoću kvalitetnih programa za upravljanje talentima  Integrirani model upravljanja talentima koji se bavi čitavim ţivotnim ciklusom zaposlenika – Većina smatra rapidan razvoj kompetencija velikim izazovom – Kompanije različitih veličina se suočavaju s različitim izazovima u upravljanju talentima

 Analitika radne snage moţe dati strateški uvid i mjeriti uspjeh – Samo 6% kompanija smatra da su vrlo učinkoviti u korištenju informacija za donošenje strateških odluka vezanih za radnu snagu – Učinkovita analitika omogućuje donošenje učinkovitih strateških odluka vezanih za raspoređivanje zaposlenika


Ekonomska nesigurnost zahtijeva fokus na posebna područja HCM-a 6 područja na koja se organizacije trebaju dodatno fokusirati u izazovnim vremenima:

Razumijevanje potreba organizacije 

Prepoznati one koji su posebno učinkoviti u čitavoj organizaciji 

Smanjiti režijske troškove i povećati produktivnost razmatrajući što se sve može postići u virtualnom okruženju

Prepoznati mogućnosti za unaprjeĎenje učenja

Prepoznati područja u kojima se nalaze kritična znanja i razviti planove kako to znanje zabilježiti i proširiti

Razmotriti upotrebu alternativnih radnih okruţenja 

Razviti definiran proces za prepoznavanje i zadržavanje najboljih

Zadrţati kritična znanja i stimulirati razvoj socijalnih mreţa 

Izbjeći velika smanjivanja koja mogu negativno utjecati na dugoročnu budućnost

Harmonizirati HCM procese kako bi se eliminirale aktivnosti koje ne donose dodanu vrijednost; implementirati shared services model, razmotriti outsourcing.

Neka vodstvo provede pojedince kroz promjene 

Da bismo bili uspješni u kriznim vremenima, vođe moraju biti prepoznatljivi, angažirani i vođeni vrijednostima.


Ravnoteţa meĎu učinkovitim upravljanjem HR funkcijom i inicijativama za talente $

Omogućiti radnoj snazi uspješnost Povećati produktivnost razviti i zadržati“Top talente,” preusmjeriti manje uspješne

Globalno integrirano upravljanje talentima 

Analitika radne snage

Upravljanje uspješnošću

Znanje i suradnja

Razvoj i optimizacija vođenja

(Strateški)

HR vrijednost

(temelj) Voditi učinkovitost HR odjela

$

Fleksiblna HR infrastruktura, Smanjivanje troškova, Povećanje učinkovitosti

Transformacija potpomognuta sustavima 

Fleksibilni i skalabilni operativni modeli

Shared services / centri ekspertize

Integrirana IT infrastruktura

Redizajn HR procesa

ESS portal

Administracija outsourcinga


Rješenje za upravljanje talentima Strategija i procesi povezuju radnu snagu s poslovnim ciljevima što vodi prema inovacijama i rastu u čitavoj kompaniji

Strategija i planiranje radne snage

Osposobljavanje i vodstvo

Izvršenje Povezivanje

Odabir Privući Odabrati Zaposliti

Ljudi s ljudima Ljudi s informacijama Ljudi s procesima

Razvoj Kompetencija, znanja, iskustva

Upravljanje Uspješnost Prepoznavanje & Nagrađivanje Nasljeđivanje

Planiranje resursa Planiranje kapaciteta Raspoređivanje

Mjerenja uspješnosti

Promjene&odrţivost

Rast prihoda Ušteda troškova Produktivnost Učinkovitost Zadržavanje Kvaliteta Zadovoljstvo klijenata Inovacije


Iskustvo Strategija upravljanja talentima treba biti krojena prema specifičnim potrebama radne snage i industrije

Plan Odabir ProvoĎenje

IT

Prodaja & Marketing

Financije

Usluge

Upravljanje Promjene & odrţivost

Radna snaga

HR

Radnici na

Javni

terenu

sektor


Sadrţaj

1

Upravljanje ljudskim kapitalom

2

Današnje poslovno okruženje u upravljanju talentima

3

SAP upravljanje talentima

4

Zaključak

9


Današnje poslovno okruţenje

Današnji poslovni izazovi… Dob radne snage Konsolidacija industrije Globalna ekonomija Fokus na inovacije i rast Potreba za većim ROI

Radikalne promjene u poslovanju traţe radikalne promjene u radnoj snazi


Ljudi su ključni faktor uspjeha

Svi o tome pričaju… no što to zapravo znači? Bolje upravljanje talentima moţe dovesti do: Rapidnih, uspješnih uvoĎenja novih proizvoda (bolja trţišna agilnost) Boljih poslovnih rezultata Većeg zadovoljstva kupaca Manjih troškova proizvodnje Isporuke proizvoda i usluga na vrijeme i u budţetu

Tehnologija moţe podrţati stratešku transformaciju upravljanja radnom snagom


Situacija na trţištu

Trenutno: puno definicija, puno rješenja za odabir

Portal/ESS

SAP HR rješenja Upravljanje

Odabir/praćenje kandidata

Baze kvalifikacija vještina

Što je prvo? Ima li toga još? Planiranje nasljeĎivanja

Upravljanje uspješnošću

Upravljanje učenjem

Analitika

kompenzacijom

Upravljanje talentima je više od sustava za praćenje kandidata i alata za upravljanje uspješnošću. To je skup integriranih procesa.


Trenutna situacija s podacima

Tehnologija: neintegrirane komponente zasnovane na procesima Odabir kadrova Podaci o kandidatima Transakcijski HR Podaci o zaposlenicima Modeli kompetencija Organizacijski podaci Uloge, sigurnost

Učenje Znanja i vještine Upravljanje uspješnošću Ciljevi Stimulacije Upravljanje karijerom Planiranje nasljeĎivanja Ključni talenti

13


Rezultati

Izoliran proces

Mnoštvo sučelja Redundantni podaci Teško je prepoznati učinak procesa Teško je mjeriti uspješnost


Ĺ to se traĹŁi?

Integrirani i globalni procesi HCM ERP

Integrani podaci Jedan izvor podataka o zaposlenicima Jedan izvor organizacijskih podataka Jedan izvor kompetencija

Integrirana analitika Razumijevanje trendova i planova OdreÄŽivanje uzroka i posljedice

Mjerenje uspjeha 15


SAP ERP HCM strategija

Poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti Najbolji HR procesi po najniţoj cijeni Planiranje radne snage i mjerenje uspješnosti Nalaţenje pravih talenata danas i razvoj talenata za budućnosti UsklaĎivanje ljudi s poslovnim strategijama

Obrazovanje i razvoj talenata u skladu s potrebama klijenata

… omogućiti poslovanju da maksimizira ulaganja u Ljudski kapital


Proces upravljanja talentima

SAP HR ima moderne i integrirane

procese u upravljanju talentima: Privlačenje talenata Obrazovanje i razvoj talenata Prepoznavanje i razvoj ključnih talenata UsklaĎivanje i motiviranje talenata

17


Privlačenje kandidata

Analiza nedostatka talenata, odreĎivanje potreba Definiranje profila talenata, talent pool, razvoj marketing programa Kultiviranje, nalaţenje, praćenje, zapošljavanje Vrijeme zapošljavanja, kvaliteta, učinkovitost


Privlačenje kandidata

■ Prednosti SAP rješenja

Kao prava platforma za upravljanje talentima, SAP E-Recruiting omogućuje kompanijama proaktivno privlačenje talenata kako bi se kvalitetno brendirala kompanija. Kao globalno rješenje za talente, E-Recruiting omogućuje upravljanje aktivnostima odabira kadrova po cijelom svijetu s jednog mjesta uz podršku za transakcijske i zakonske zahtjeve. Fleksibilni alati za upravljanje brojnim podacima u odabiru kadrova uz više efikasnosti, objektivnosti i suradnje.

Analitika omogućuje procjenu spremnosti radne snage i nedostatka talenata. Fleksibilna, otvorena arhitektura i alati omogućuju upotrebu partnerskih rješenja za job boards, analizu ţivotopisa.

Integracija sa sustavom kompetencija u SAP HCM-u omogućuje da se iste kompetencije koriste i promoviraju meĎu svim zaposlenicima.


Obrazovanje i razvoj

OdreĎivanje potreba za obrazovanjem i obukom. Definiranje profila, izrada programa, definiranje metoda učenja.

Dodjela, registracija, aţuriranje kvalifikacija Nadzor korištenja i utjecaja


Obrazovanje i razvoj

■ Prednosti SAP rješenja

SAP nudi suvremene procese za upravljanje vještinama: svi sudionici u procesu koriste isto rješenje SAP nudi odlično okruţenje za učenje koje podrţava klasično učenje web based učenje, učenje preko portala. Učinkovitija administracija sadrţaja i baza za učenje u SAP-ovom Knowledge Management-u. Suradnja na SAP Portalu omogućuje kreiranje grupa za učenje koje traju i po završetku tečaja.

Analitika preko web-a omogućuje bolju procjenu ROI –ja za obrazovne inicijative.


Prepoznati talente i omogućiti im rast

Odrediti kritične poslove i pozicije. Definirati ključne kompetencije, kreirati planove razvoja i nasljeĎivanja. Kalibrirati, traţiti, dodijeliti.

Nadzirati napredak i ključne pozicije


Prepoznati talente i omogućiti im rast

■ Prednosti SAP rješenja Daje stabilnost u upravljanju ključnim pozicijama u Planiranju nasljeĎivanja, smanjuje rizik i povećava uspješnost u svim područjima.

Promovira dosljednost u procjeni zaposlenika u okviru globalnog rješenja za prepoznavanje i promoviranje najboljih i onih s visokim potencijalom na svim poslovima. Direktno uključivanje managera u dugoročno planiranje znanja i vještina njihovih zaposlenika.

Fleksibilni procesi na web-u omogućuju prepoznavanje najboljih nasljednika za strateški vaţne uloge uz veliku dozu objektivnosti. Iste kompetencije koje se koriste u drugim SAP HCM procesima osiguravaju dosljednost s drugim HR inicijativama.

23


Uskladiti i motivirati

Odrediti organizacijske ciljeve Definirati MBO, kreirati predloške za ocjenjivanje Kreirati ciljeve, nadzirati, ocijeniti, kompenzirati Nadzirati postotak dovršenosti uspješnosti, naknadu


Uskladiti i motivirati

■ Prednosti SAP rješenja Integracija s korporativnim ciljevima osigurava da incijative upravljanja talentima proizlaze iz korporativne strategije Jednostavno korisničko sučelje na webu omogućuje managerima i zaposlenicima preuzimanje veće odgovornosti u planiranju i i upravljanju karijerama. Omogućuje nagraĎivanje uspješnosti povezivanjem korporativnih

ciljeva i pojedinačnih postignuća s plaćom. Izvještavanje omogućuje managerima da brzo procijene potrebe na grupnoj i pojedinačnoj razini. Pristup u kojem više osoba sudjeluje u procesu osigurava da su sva relevantna mišljenja integrirana u proces ocjenjivanja što daje potpuniju sliku o ciljevima zaposlenika i njihovoj stvarnoj uspješnosti.


Zašto SAP za upravljanje talentima?

■ SAP nudi najbolju kombinaciju: Multifunckionalna integracija procesa vezanih za talente Pokriva proces od početka do kraja i sve sudionike u procesu Čvrsta funkcionalnost aplikacije

Operativna integracija s ERP-om i HCM-om

SAP Talent Management radi na najrobusnijoj, otvorenoj platformi za korporativni software: SAP NetWeaver-u Učinkovitija upotreba postojeće IT imovine, uključujući postojeći software i znanje Smanjen trošak vlasništva, bolja kvaliteta podataka od onoga što stara ili rješenja trećih strana nude.


Zašto SAP upravljanje talentima?

■ Prednosti SAP-ovog upravljanja talentima: Zajedničko upravljanje kompetencijama u svim procesima Pristup svim relevantnim podacima u SAP ERP HCM-u Bolji analitički uvid koji moţe predvidjeti i riješiti nedostatak talenata Otvorena platforma i alat za kreiranje scenarija specifičnih za klijenta Dosljedno Web korisničko sučelje za sve aplikacije u upravljanju talentima Najstabilniji i najodrţiviji dobavljač u cijelom HCM talent management prostoru

27


Sadrţaj

1

Upravljanje ljudskim kapitalom

2

Današnje poslovno okruženje u upravljanju talentima

3

SAP upravljanje talentima

4

Zaključak

28


Integracija meÄŽu procesima

Povezivanje MBO s teÄ?ajevima


Iste kompetencije u svim procesima

Kompetencije ponuĎene kao tečajevi u upravljanju učenjem su i u odabiru kadrova, nasljeĎivanju i upravljanju učinkovitošću.

30


ERP HCM integracija i relevantni poslovni uvidi

NetWeaver/Business Inteligence pokazuju pravi poslovni uÄ?inak svih inicijativa s talentima 31


Uvid u talent pool u SAP-u

Aktivno prepoznavanje nedostataka u znanju – otklanjanje nedostataka odabirom internih ili vanjskih kandidata.

32


Intuitivno web sučelje za upravljanje talentima

Fleksibilni korisnički scenariji: pregledno sučelje, voĎenje korak po korak.

33


Otvorena platforma za kreiranje scenarija u upravljanju talentima

NetWeaver nudi odliÄ?ne, otvorene scenarije za upravljanje talentima 34


Prednosti SAP Netweavera

Prostor za suradnju na portalu nudi dodatne prednosti krajnjim korisnicima. 35


Upravljanje talentima u SAP-u daje rezultate Upravljanje talentima u integriranoj SAP okolini znači: Management moţe upotrijebiti inicijative za razvoj kadrova koje daju poslovne rezultate– rezultate koji su mjerljivi

Razvoj jače radne snage uz minimalne pomake uslijed promjena u poslovnom okruţenju i demografskih promjena HR moţe proaktivno prepoznati neodostatke meĎu talentima

u kontekstu korporativne strategije– i proaktivno ih rješavati HR postaje strateški partner u voĎenju organizacije

“Ljudi vode do uspjeha” postaje stvarnost, ne samo vizija

36


PoÄ?etna stranica organizacijskog pregleda - upozorenja


Upravljanje uspješnošću ■ Dvije usluge u sklopu procesa upravljanja uspješnošću kao podrška organizaciji u usklaĎivanju s korporativnom politikom i

nadziranju područja odgovornosti Nadziranje: Status povratnih informacija o uspješnosti Postotak dovršenja procesa u organizaciji Postotak dovršenja po odreĎenom obrascu ocjenjivanja Dubinsko izvještavanje do najsitnijih pojedinosti o zaposleniku

Kreiranje pojedinačnih dokumenata Kalibracija Sposobnost prepoznavanja ključnih potencijala iz upravljanja uspješnošću


Upravljanje uspješnošću i razvoj zaposlenika


Integrirana analitika

Prepoznavanje najboljih


Planiranje nasljeĎivanja ■ Prepoznavanje ključnih poslova i pozicija Korištenje unaprijed prilagoĎenih procesa za planiranje nasljeĎivanja

Izvor se zasniva na preddefiniranim poolovima najboljih potencijala (ciljne grupe) Import zahtjeva za pozicijama i poslovima iz HR-a u planiranje nasljeĎivanja

Import kvalifikacija zaposlenika iz HR-a u planiranje nasljeĎivanja

Ispis kvalitetnih profila potencijalnih nasljednika kako bi se mogli pregledati off-line

Prijenos najboljih kandidata u HR


Pregled planiranja nasljeÄŽivanja


Planiranje nasljeĎivanja Praćenje nasljednika Obrazac za profil zaposlenika Pregled podataka proširen dodatnim informacijama za planiranje nasljeĎivanja Neophodno je uključiti HR podatke Prikaz povratnih informacija u ocjenjivanju uspješnosti

Analiza potencijala i uspješnosti (npr. potencijal za grupu poslova)

Integriranje povratnih informacija u ocjenjivanju kao kriterija pretraţivanja Integrirati rezultate uspješnosti i potencijale (npr.“Grupa poslova”) kao kriterij pretraţivanja Praćenje kandidata – pretraţivanje i poklapanje Tko sve smije vidjeti rezultate? Samo onaj tko planira nasljeĎivanje?

Traţenje i rezultati Regija takoĎer moţe biti kriterij pretraţivanja za kandidate


Pregledi i transakcije u planiranju nasljeÄŽivanja


Profil internog kandidata


Predlošci kao podrška aktivnostima


Upitnici


Kreiranje plana nasljeÄŽivanja


Kreiranje plana nasljeÄŽivanja


Potvrda plana nasljeÄŽivanja


TraĹŁenje kandidata


Popis odabranih nasljednika


Upravljanje organizacijom i kompetencijama Kreiranje grupa poslova i njihovih atributa Odrţavanje podataka o poslovima i pozicijama Odrţavanje podataka o kvalifikacijama Poklapanje profila Usporedba više kandidata Prikaz matrice više kriterija (y) s više kandidata (x) Grafika

Poklapanje profila ne samo za vještine Potencijal za grupe poslova, iskustvo na projektima, drţavama, poslovima, i prethodna zaposlenja

Integracija prikaza organizacijske strukture


Analiza nedostataka u grupi poslova


PonuĎeni troškovi unaprjeĎenja obrazovanja po grupi poslova


Poklapanje profila: osoba i posao


Poklapanje profila za analizu nedostataka na razini osobe


Primjer: poklapanje profila


Sadrţaj

1

Upravljanje ljudskim kapitalom

2

Današnje poslovno okruženje u upravljanju talentima

3

SAP upravljanje talentima

4

Zaključak

59


Ključne stvari

Operativno integrirana rješenja za upravljanje talentima su neophodna kao podrška poslovanju koje se stalno mijenja Prednosti integriranog rješenja za upravljanje talentima: HR moţe proaktivno prepoznati nedostatke u kontekstu korporativne strategije – te proaktivno reagirati na njih Management pokreće inicijative za razvoj radne snage koje donose poslovne rezultate – ti rezultati su mjerljivi Management uspijeva razviti radnu snagu uz minimalne promjene u poslovnom okruţenju

SAP nudi: E-Recruiting, upravljanje nasljeĎivanjem, upravljanje

uspješnošću, razvoj kadrova i učenje te upravljanje kompenzacijom Korištenje podataka iz back-end sustava osigurava integritet podataka, nema potrebe za dvostrukim unosom u više sustava


Ključne stvari

Iako SAP nudi integriran set proizvoda kao podršku upravljanju talentima, ti proizvodi se mogu implementirati i odvojeno, kako bi podrţali rast i potrebe vaše kompanije

Standardna isporuka uključuje mnoštvo HR uloga, jednostavno korištenje proizvoda, širok spektar funkcionalnosti koji omogućuje brz i jednostavan roll-out funkcionalnosti uz niske troškove NetWeaver tehnologija se koristi kao okvir za isporuku i integraciju te pruţa klijentima fleksibilnost potrebnu za povezivanje sa svim relevantnim ERP komponentama.


Kraj

Hvala na pozornosti! Za sva pitanja javite se na: vedrana.simic@snt.hr 091/4603047

62

Upravljanje talentima, Vedrana Simic, SAP Human Capital Management Info day, Zagreb  

SAP Human Capital Management Info day je omogočil vpogled v prvovrstne storitve in rešitve, s katerimi se zagotavlja dolgoročno učinkovito u...

Advertisement