Page 1

ISSUE 11 l APRIL - JUNE 2013 www.snpfood.com l 45 BAHT

SECRET RECIPES SEASON’S CHOICE รับลมรอ้ น ดว้ ยเคก้ ผลไม้

สูตรอาหาร จานโปรด

S&P DESTINATION หลบรอน เทีย่ วทะเลทีช่ ะอํา-หัวหิน S&P Cover.indd 3

3/22/13 8:38 PM


LET’S CELEBRATE STYLISH SUMMER

ถึงเวลาสรางความสดชืน่ รืน่ รมยใน หนารอน ดวยหลากหลายกิจกรรม ดีๆ และเมนูแสนอรอยในสไตล S&P ชวงเวลาดีๆ สําหรับกิจกรรมสนุกๆ เคลาแสงแดดแหงฤดูรอนไดเวียนมา บรรจบอีกครั้ง พรอมกับวันหยุดยาวประจําปอยางวันสงกรานต ที่แตละ ครอบครัวจะตองวางแผนทองเทีย่ วกันอยางเต็มอิม่ พรอมมีเมนูอาหารอรอย มาสรางความสดชืน่ ให และทีข่ าดไมไดกค็ อื ขาวแช อาหารไทยตํารับชาววัง ที่ S&P ไดเตรียมมาเสิรฟ คุณเปนประจําทุกปในฤดูกาลนี้ เชนเดียวกับนิตยสาร S&P Simply Delicious ทีไ่ มลมื นําขาวสารและกิจกรรม สําหรับสมาชิกมาฝาก พรอมกับสูตรอาหารแสนอรอย และเรือ่ งราวนาอาน ที่ ก ลั บ มาสร า งความเพลิ ด เพลิ น ให แ ก คุ ณ ในช ว งวั น หยุ ด เริ่ ม ต น ใน Season’s Choice กับหลากหลายเมนูของหวานและเคกผลไมอันนา รับประทานที่คุณสามารถเลือกลิ้มลองกันไดที่ราน หรือจะโทรสั่งที่ 1344 ใหมาสงความอรอยถึงทีบ่ า นก็ยงั ได จากนัน้ มาตอทีค่ อลัมน Quick Bites พบกับสูตรอาหารวางแบบไทยโบราณ และ Secret Recipes ทีค่ ราวนีข้ อยก ขบวนอาหารไทยรสจัดจานมาใหคณ ุ ไดลองทํา กอนปดทายในคอลัมน S&P Destination นําคุณไปเทีย่ วทะเลชะอํา - หัวหินรับวันครอบครัว พรอมพาไป สนุกกันตอยังสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ ซึ่งทุกคนในครอบครัวจะตองชอบ อยางแนนอนคะ

02

02.indd 2

SIMPLY DELICIOUS

3/21/13 9:51 PM


CONTENTS ISSUE 11 : APRIL - JUNE 2013 02

WELCOME NOTE ตอนรับลมรอนไปกับ S&P

04

22

HAPPENINGS กิจกรรมแสนสนุก เพือ่ ลูกคาคนพิเศษ

HEALTH NOTE ขาวแช อาหารไทย คลายรอนเพือ่ สุขภาพ

24

06

SOCIAL NEWS รวมหลากกิจกรรมทีส่ ราง รอยยิม้ และความประทับใจ

BODY & MIND เพลิดเพลินกับกีฬา สไตลเอ็กซตรีม

26

08

SEASON’S CHOICE เคกและของหวานแสนอรอย 29 ประจําฤดูรอ น

S&P DESTINATION พักผอนหยอนใจยังสถานที่ ตากอากาศอันดับหนึง่ ของไทย ชะอํา-หัวหิน

10

SPECIAL REPORT รืน่ รมยหนารอนกับวิถที าง ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย

14

QUICK BITE พบของวางสไตลไทย ชิน้ พอดีคาํ

16

SECRET RECIPES 3 เมนูเลิศรส ทีค่ ณ ุ หามพลาด

20

DRINKS & DESSERTS ของหวานคูเ ครือ่ งดืม่ จาก มะมวงหวานฉํา่

30

DIY เนรมิตกระเปาใบเก สําหรับการสนุกริมทะเล JOY CARD CORNER เกมสแสนสนุกสําหรับ คุณหนูๆ

20

10

16

Owner S&P Syndicate Public Co., Ltd. 21/30-32 Royal City Avenue, B Building, Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkapi, Huay-Kwang, Bangkok 10310 Thailand Tel. 0-2664-6200-6 Fax. 0-2203-0722 www.snpfood.com Produced by WordPlay Communications Company Limited Tel. 0-2234-8096-8 www.wordplay.co.th

SIMPLY DELICIOUS

03.indd 3

03

3/20/13 2:29 AM


Happenings

SPECIAL PRIVILEGE พบกับกิจกรรมแสนสนุกสําหรับลูกคาคนพิเศษ สมาชิกบัตร S&P Joy Card S&P Summer Camp 2013

กลับมาอีกครัง้ กับกิจกรรมตอนรับปดเทอม ซึง่ ปนี้ S&P ขอชวนนองๆ สมาชิก S&P Joy Kids มารวมเขาแคมปแสนสนุก ทีเ่ ต็มไปดวยกิจกรรมสรางสรรค และ ชวยเสริมความรูค จู นิ ตนาการไปพรอมกันใน “S&P Summer Camp 2013” ซึง่ ใครอยากมารวมกิจกรรมดีๆ แบบนีแ้ ลวละก็ ตองรีบโทรเขามาจับจองกันหนอย นะคะ เพราะทีน่ งั่ มีจาํ นวนจํากัด!

S&P Joy Card Joy Movie

กลายเปนกิจกรรมประจําเดือนทีข่ าดไมไดเสียแลวกับ S&P Joy Card Joy Movie ทีเ่ ราขอชักชวนเหลาสมาชิกไปรวมชม ภาพยนตรสนุกๆ กอนใคร ซึง่ เดือนเมษายนเปนตนไป คุณจะ ไดพบกับภาพยนตร 3 เรือ่ งดวยกัน เรือ่ งแรกกับภาพยนตรฉบับ รีเมคจากนิยายไทยอมตะเรือ่ งดัง “คูก รรม” ซึง่ นําแสดงโดย ณเดชน คูกมิ ยิ ะ และนางเอกหนาใหม ริชชี่ อมราวดี ตอมา เรือ่ งทีส่ องกับแอนิเมชัน่ สุดนารัก “แซมมี่ 2 ต.เตา ซาสไมมี เบรค” เพือ่ เอาใจเด็กๆ รับปดเทอม ทายสุดในเดือนพฤษภาคม เตรียมสนุกกับภาพยนตรแอนิเมชัน่ ในระบบสามมิตเิ รือ่ ง “Epic บุกอาณาจักรคนตนไม” ฉะนัน้ สมาชิกทานใดสนใจรีบโทรมา จองดวนเลยนะคะ คุณสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของ S&P Joy Card อืน่ ๆ ได้ทw่ี ww.snpfood.com/snpjoycard และ www.facebook.com/snpfood พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2664-6444 04

04-05.indd 4

SIMPLY DELICIOUS

3/21/13 8:59 PM


04-05.indd 5

3/20/13 2:30 AM


Social News

MOMENTS OF PLEASURE S&P ขอสรางรอยยิ้มดวยภาพกิจกรรมอันแสนประทับใจ Cake A Wish Make A Wish 2013

บริษทั เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ยังคงเดินหนามอบความสุข แบบไมรูจบใหกับผูดอยโอกาสผาน โครงการ Cake A Wish Make A Wish โดยในปที่ 9 นี้ คุณมณีสดุ า ศิลาออน ผูจ ดั การฝายประชาสัมพันธและลูกคา สัมพันธและพนักงานบริษทั ฯ ไดนาํ เคก แสนอรอยกอนโตไปมอบใหแกผูดอย โอกาส เด็กกําพรา คนชรา และคนพิการ ตามมูลนิธิตางๆ ทั่วกรุงเทพฯ รวม จํานวน 20 แหงดวยกัน ซึง่ สรางรอยยิม้ และความสุขใหผดู อ ยโอกาสไดไมนอ ย ทีส่ าํ คัญยังสรางความประทับใจใหเรา ชาว S&P กันทุกคนอีกดวย

S&P Joy Kids School Tour

กิจกรรมโรงเรียนสัญจรภายใตชื่อ “S&P Joy Kids School Tour” ยังคงจัดขึน้ อยางตอเนือ่ ง เพื่อมอบความสุขผานกิจกรรมสันทนาการให นองๆ ในวัยประถมกันถึงทีโ่ รงเรียน ไมวา จะเปน กิจกรรมตกแตงหนาเคกที่ชวยเสริมสมาธิและ จินตนาการ อีกทัง้ กิจกรรมยืดเสนยืดสายออก กําลังกายเพือ่ สุขภาพ พรอมทัง้ ใหความรูเ รือ่ ง คุณคาของตนไม เปนตน ซึง่ ตัง้ แตตน ปทผี่ า นมานี้ เราไดไปพบนองๆ ทีจ่ .นครราชสีมา ทัง้ หมด 5 โรงเรียนดวยกัน ไดแก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โรงเรียนมารียวิทยา โรงเรียนสารสาสนวิเทศ นครราชสีมา โรงเรียนปลูกปญญา และโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สวน โรงเรียนไหนจะเปนโรงเรียนถัดไปที่เราจะไป สรางความสนุก ก็อยาลืมติดตามกันใหไดนะคะ 06

06-07.indd 6

SIMPLY DELICIOUS

3/21/13 9:42 PM


มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ

คุณมณีสดุ า ศิลาออน ผูจ ดั การฝายประชาสัมพันธและ ลูกคาสัมพันธ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มอบเงินมูลคา 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ ไทยรัฐใหแกคณ ุ สราวุธ วัชรพล หัวหนากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพไทยรัฐ ณ สํานักงานหนังสือพิมพไทยรัฐ เมือ่ เดือนกุมภาพันธทผี่ า นมา

โครงการ S&P Kitchen for Kids ป 4

คุณประเวศวุฒิ - คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผูจ ดั การใหญ และกรรมการรองผูจัดการใหญ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการสรางโรงครัว ในโครงการ “S&P Kitchen for Kids ป 4” ใหกบั ดร.วิทติ รัชชตาตะนันท ผูอํานวยการโรงเรียนปญญาประทีป จ.นครราชสีมา โรงเรียนวิถพี ทุ ธ เพือ่ ประกอบอาหารอยาง ถูกสุขอนามัยและใชเปนสถานทีส่ าํ หรับการเรียนการสอน

รวมงาน “คนไทยขอมือหนอย”

บริษทั เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) รวมออกบูธจําหนายไสกรอกในงาน “คนไทย ขอมือหนอยคนละไม คนละมือ เพื่อสังคม นาอยู” โดยมีคุณวิเชียร พงศธร ประธาน มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเปน เทศกาลการรวมพลจิตอาสาครัง้ แรกยิง่ ใหญ ทีส่ ดุ ของไทย มีองคกรกวา 200 แหง เขารวม จัดงาน ทัง้ การออกบูธอาสา การจัดขายของ ประมูลรถเมอรซิเดสเบนซที่ไดรับบริจาคมา เพื่อนําเงินไปเปนทุนการศึกษาใหกับเด็ก ยากไร โดยรายไดจากการจําหนายทัง้ หมด บริษทั ฯ มอบใหกบั มูลนิธเิ พือ่ “คนไทย” เมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ า นมา

S&P รับโลสถานประกอบการดีเดน

ศูนยการเรียน เอส แอนด พี ออกบูธใน งาน “วันเปดบานวิชาการและโลกอาชีพ” ประจําป 2555 โดยมี ดร.อกนิษฐ คลังแสง รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ การอาชี ว ศึ ก ษา เป น ประธาน และ อาจารยวเิ ชียร เนียมนอม ครูใหญศนู ย การเรียน เปนตัวแทนบริษทั ฯ เขารับโล สถานประกอบการดีเดน ณ วิทยาลัย เทคนิคบานคาย จ.ระยอง เมื่อเดีือน มกราคมทีผ่ า นมา SIMPLY DELICIOUS

06-07.indd 7

07

3/21/13 9:42 PM


Season’s Choice

AN EXQUISITE TASTE เพลิดเพลินกับหนารอนอันสดใสดวยขนมแสนอรอย ทีร่ งั สรรคขนึ้ จากผลไมรสหวานฉํา่ Mango Puff พัฟมะมวง

Raspberry Cheesecake ชีสเคกราสเบอรรี่

Blueberry Cheesecake ชีสเคกบลูเบอรรี่

Mango Shortcake ชอรตเคกมะมวง 08

08-09.indd 8

SIMPLY DELICIOUS

3/20/13 12:13 AM


Fresh Mango & Sticky Rice ขาวเหนียวมะมวงนํา้ ดอกไม Mango Shortcake ชอรตเคกมะมวง

Mango Snow Bread แมงโกสโนวเบรด

Mango Smoothie แมงโกสมูทตี้

Fresh Mango & Sticky Rice Sundae ขาวเหนียวมะมวงซันเดย

Mango Crumble Sundae แมงโกครัมเบิล้ ซันเดย

Mango Lime Punch แมงโกไลมพนั ซ

ภาพสินคาจัดตกแตงเพือ่ ใชในการโฆษณาประชาสัมพันธเทานัน้ ● บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขโดย มิตอ งแจงใหทราบลวงหนา ● สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ไดจากพนักงานหนาราน ● บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ปลีย่ นแปลง รายการในกรณีเกิดความผิดพลาดจากงานพิมพ ●

SIMPLY DELICIOUS

08-09.indd 9

09

3/20/13 12:13 AM


Special Report

HERBAL DELIGHT สมุนไพรไทย เคล็ดลับสูค วามสดชืน่ สําหรับฤดูรอ น อันอบอาว ตามแบบฉบับวิถจี ากธรรมชาติ “สมุนไพรไทยนีม้ คี า มาก แตปู ยา ตา ยายใชกนั มา เปนเอกลักษณของชาติควรศึกษา รูป ระโยชนรคู ณ ุ โทษสมุนไพร

พระเจาอยูห วั ทรงฝากใหรกั ษา ควรลูกหลานรูร กั ษาใชสบื ไป วิจยั ยาประยุกตใชใหเหมาะสมัย เพือ่ คนไทยอยูร อดตลอดกาล”

พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ยํ้าเตือน มิใหคนไทยลืมคุณประโยชนของสมุนไพรไทยอันเปนสมบัตปิ ระจําชาติมานับพันป

10

10-13.indd 10

SIMPLY DELICIOUS

3/20/13 12:47 AM


แมจะเปนที่ทราบกันดีวาสมุนไพรหรือผักพื้นบานนั้นลวน อุดมดวยคุณคามากมายและสามารถนําไปใชประโยชนได หลากหลาย หากวิถชี วี ติ ทามกลางเมืองหลวงในปจจุบนั ได ทําใหคา นิยมในการเลือกใชสมุนไพรไทยนัน้ ไดถกู ลืมเลือน ไป S&P Simply Delicious จึงคิดวาชวงฤดูรอ นเปนวลาทีด่ ี ทีจ่ ะนําเอาของดีของไทยอยางสมุนไพรมาสรางความสดชืน่ รืน่ รมยใหกบั คุณ

ซดรอนๆ ก็ไดคุณคาทางอาหารครบถวน แถมเหมาะกับ บรรยากาศที่ตองการความสดชื่นมากขึ้นเปนพิเศษ และ นอกจากนี้ก็ยังมีสมุนไพรพื้นบานอีกมากมาย ซึ่งเหมาะ สําหรับหนารอนนํามาประยุกตรบั ประทานไดไมยาก หาซือ้ ไดงา ยตามซูเปอรมารเก็ตชัน้ นํา และเหมาะสําหรับทุกคนใน ครอบครัว วาแลวมาพบกับ 10 สมุนไพรฤทธิเ์ ย็นดับความ รอนกันเลย

สดชืน ่ รับหนารอนดวยสมุนไพร ในยามที่อากาศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จากเดิมที่รอน อยูแ ลวเปนรอนระอุ จนทําใหรา งกายของเราไมสามารถปรับ ตัวตามสภาพแวดลอมไดทัน และเกิดเสียสมดุล โดยมี อาการเจ็บไขไดปว ยไดงา ยๆ บางคนทีต่ อ งตากแดดตากลม ตองทํากิจกรรมกลางแจง ก็อาจทําใหเสียเหงือ่ เปนจํานวน มาก จนเกิดเปนภาวะขาดนํ้า รางกายออนเพลีย และมี อาการตางๆ ทีแ่ สดงวารางกายมีภาวะรอนจนเกินไป อาทิ หนาแดง เปนไข กลามเนือ้ ตึงเกร็ง มีสภาพผิวหนังผิดปกติ เชน มีผนื่ แดง เปนสิวงาย คันตามจุดตางๆ เปนตน ซึง่ คน โบราณจะเรียกอาการเหลานีว้ า “ธาตุไฟกําเริบ” พวกเขา จึงไดคิดคน พรอมปรับวิถีชีวิต โดยใชภูมิปญญาพื้นบาน ดวยสิง่ ทีห่ าไดงา ยๆ จากธรรมชาติ เริม่ ตัง้ แตการรับประทาน อาหาร ซึง่ กลาวไววา หากจะดับรอนใหรา งกาย ก็ตอ งเลือก ทานอาหารธาตุเย็นทีม่ รี สจืด รสขม และรสเย็น ตามหลัก แพทยแผนไทยโบราณ ทีย่ ดึ หลักความสมดุลทัง้ 4 ธาตุใน รางกาย ไดแก ดิน นํา้ ลม ไฟ อยางผักหรือผลไมจาํ พวก แตงก็ลว นเปนอาหารธาตุเย็นทัง้ สิน้ เชน แตงกวา แตงโม ฟก และมะระ เปนตน พรอมอยาลืมนํามาผานกระบวนการ ปรุงทีถ่ กู วิธี อยางวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ก็คอื การนํามาตมทําเปนนํา้ แกง

10 สมุนไพรฤทธิเ์ ย็นดับความรอน ดอกเกกฮวย ในชวงหนารอนแบบนี้ ตัวชวยที่ขาดไมไดเลยก็คือ ดอก เก็กฮวย พืชพืน้ เมืองของจีนทีเ่ ปนทีถ่ กู อกถูกใจในบานเรา เมื่อนํามาตมผสมรวมกับนํ้าตาลและพุทราจีน ก็จะได เครือ่ งดืม่ ยอดฮิตรสหวานหอมสดชืน่ พรอมมีสรรพคุณเปน ยาเย็น ชวยขับพิษรอนในรางกาย ยิง่ หากเปนดอกเกกฮวย เหลือง ก็จะมีสารแคโรทีนอยด ซึง่ ชวยในการบํารุงสายตา แกไขและบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะไดอกี ดวย หรือหาก ไมชอบรสหวานจนเกินไป เพียงเติมนํ้ารอนก็จะไดชาดอก เก็กฮวยกลิน่ หอมบางๆ ซึง่ ควรดืม่ โดยจิบชาๆ ทันทีทปี่ รุงเสร็จ เพือ่ รับสรรพคุณทางยาไดอยางครบครัน

Chrysanthemum

อัญชัน ดอกไมดอกสวยทีค่ นโบราณจะนํามาคัน้ นํา้ หรือเพิม่ ความ ดกดําของคิ้วและเสนผม ทั้งยังนํามาแตงสีสันใหขนมไทย ไดอกี ดวย นอกจากนีอ้ ญ ั ชันยังอุดมไปดวยสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ซึง่ เปนสารตานอนุมลู อิสระจากธรรมชาติ ที่ จะชวยลางสารกอมะเร็งในรางกายได อีกทั้งชวยขยาย เสนเลือด ลดความเสีย่ งตอการเปนโรคหัวใจ เมือ่ นํามาตม

Butterfly Pea

Lemongrass

SIMPLY DELICIOUS

10-13.indd 11

11

3/20/13 12:47 AM


Special Report

เปนเครือ่ งดืม่ ก็ชว ยสรางความสดชืน่ ไดเปนอยางดี หรือจะ นํามาทําเปนเมนูของวาง อยางดอกอัญชันชุบแปงทอดคู ซอสรสเด็ด ก็ตอ งอรอยถูกใจทุกคน

Aloe Vera

ตะไคร ผักพื้นบานที่มีกลิ่นฉุนเย็น ซึ่งมักเปนตัวชูรสใหเมนูตมยํา หรือยํารสจัดจานตางๆ ดวยสรรพคุณทางยาทีช่ ว ยบํารุงธาตุ ไฟโดยเฉพาะ ทั้งยังชวยขับเหงื่อ ขับลม และทําใหเจริญ อาหารไดดอี กี ดวย วิธนี าํ มารับประทานก็แสนงาย เพียงนํา มายํารวมกับผักชนิดตางๆ อาทิ หอมแดง ใบมะกรูด พริก และถัว่ ตางๆ ก็ไดประโยชนทคี่ รบครัน หรือจะนํามาตมคูก บั ใบเตยเปนน้ำตะไครใบเตยหอมหวานชื่นใจ นอกจากนี้ นํา้ มันหอมระเหยทีเ่ ราไดกลิน่ ยามสูดดมจากตะไครนนั้ ยัง เปนนํ้ามันหอมชั้นดีที่ชวยคลายความเครียด และสราง ความผอนคลายในยามอากาศรอนไดเปนอยางดี

Lotus Roots & Andrographis Pniculata

วานหางจระเข วานหางจระเขเปนพืชที่หลายครัวเรือนนิยมปลูกไวในบาน ดวยมีสรรพคุณนานับประการ โดยเฉพาะเมื่อผิวไหมยาม ตากแดดหรือถูกนํา้ รอนลวก ก็สามารถนําเนือ้ วุน มาลางให สะอาดทาบริเวณที่แสบรอนเพื่อบรรเทาอาการแสบรอน พรอมเพิม่ ความชุม ชืน้ ใหแกผวิ นอกจากนีว้ า นหางจระเขยงั สามารถนํามาปรุงเปนเครือ่ งดืม่ ดับกระหาย พรอมชวยลด การอักเสบของลําไสไดอกี ดวย โดยวิธนี าํ มารับประทานแบบ งายๆ เพียงแคนาํ เนือ้ วุน วานหางจระเขมาเชือ่ มเก็บไว เพือ่ รับประทานคูก บั ไอศกรีมรสโปรด ใสลงในนํา้ แข็งไสคูผ ลไม ค็อกเทล หรือจะใสในนํา้ ผลไมเย็นๆ ก็เพิม่ ความอรอยได

Lime & Roselle

ฟาทะลายโจร สมุนไพรอีกชนิดที่มีรสขม มีสรรพคุณที่โดดเดนในการใช เปนยาแกไข แกหวัด และรอนใน หากรับประทานบอยๆ จะ ชวยสรางภูมคิ มุ กันใหแกรา งกายไดเปนอยางดี สวนวิธนี าํ มารับประทานเพื่อแกอาการอักเสบรอนในนั้นทําไดงายๆ โดยนําใบสด 3-4 ใบ มาอมไว แลวคอยๆ กลืน หรือใหนาํ ใบสดมาลางใหสะอาด นําไปแชลงในนํา้ รอนสําหรับจิบอุน ๆ เปนระยะ

Jasmine & Tinospora Crispa 12

10-13.indd 12

รากบัว สมุนไพรแสนอรอย ทีม่ รี สสัมผัสกรอบๆ มันๆ นับเปนอีกตัว เลือกทีน่ า สนใจสําหรับหนารอนนี้ รากบัวสามารถนํามาปรุง เปนเมนูอรอยไดมากมาย แตสําหรับฤดูรอนนี้ลองนํามา เชื่อมสําหรับทําเตาทึงนํ้าแข็งไสก็ชวยดับรอนไดดี หรือนํา มาตมเปนเครื่องดื่มก็ชื่นใจไปอีกแบบ หากมองหาเมนู ของคาวใหนาํ รากบัวไปตมกับหัวผักกาดและกระดูกหมู ซด เปนนํ้าซุปรอนๆ สําหรับบํารุงรางกายก็ดีสําหรับทุกคนใน ครอบครัว

SIMPLY DELICIOUS

3/22/13 8:54 AM


กระเจีย๊ บแดง หนึ่งในสมุนไพรไทยยอดนิยมตลอดกาล นิยมนําสวนของ ดอกมาตมเปนเครือ่ งดืม่ รสหวานอมเปรีย้ ว ซึง่ นอกจากจะ ช ว ยคื น ความสดชื่ น ให ร  า งกายได เ ป น อย า งดี แ ล ว ยั ง มี สรรพคุณชวยลดไขมันในเสนเลือด ลดความดันโลหิต และ ละลายเสมหะไดอกี ดวย จากการวิจยั พบวาหากรับประทาน กระเจีย๊ บแดงตอเนือ่ งเปนเวลา 1 เดือน จะสามารถชวยลด ระดับคอเลสเตอรอล พรอมชวยเพิ่มไขมันชนิดดี (HDL) นอกจากนี้สวนใบและยอดของกระเจี๊ยบแดงก็สามารถนํา ไปตมทําเปนแกงตางๆ เพือ่ เพิม่ รสเปรีย้ ว ทัง้ ยังชวยแกไอ ไดอกี ดวย

Lemongrass with Butterfly Pea Juice ถึงเวลาดับกระหาย คลายรอน ดวยคุณประโยชนจาก นํา้ ตะไครอญ ั ชัน นํา้ สมุนไพรสีสวย กลิน่ หอม รสหวานเย็นชืน่ ใจ

สวนผสม

ตะไคร ดอกอัญชัน ● นํา ้ เปลา ● นํา ้ ตาล ● ●

มะนาว รสเปรีย้ วจีด๊ โดนใจ หนารอนแบบนีจ้ งึ ขาดมะนาวไมไดเปน อันขาด ดวยกลิน่ จากเปลือกอันเปนนํา้ มันหอมระเหยจาก ธรรมชาติ ยังทําใหรา งกายรูส กึ สดชืน่ กระปรีก้ ระเปราขนาด นี้ รสเปรี้ยวปรี๊ดและวิตามินซีที่มีอยูเต็มเปยมจากผลของ มันจึงทํารางกายคืนความสดชืน่ ไดไมยาก ทําเปนนํา้ มะนาว ก็ชว ยทําใหชมุ คอ ละลายเสมหะ หรือจะใชเสริมความงาม ลดอาการสิวฝาจากอากาศทีร่ อ นจัดก็ยงั ได เพียงคัน้ นํา้ ทา ลงบนผิวหนาทีส่ ะอาดทิง้ ไว 15 นาที แลวจึงลางออกดวย นํา้ สะอาด กรดออนๆ หรือเอเอชเอ (AHA) จากธรรมชาติใน มะนาวจะชวยทําใหเนือ้ เยือ่ ผิวทีต่ ายแลวหลุดออกไป กําจัด เชือ้ โรค และลดการอุดตันของรูขมุ ขน จึงพรอมคืนผิวหนา เปลงประกายใหกบั เราอยางงายดาย

10 20 5 ½

ตน ดอก ถวยตวง ถวยตวง

วิธที าํ

1. ตมนํา้ ใหพอเดือด ใสตะไครลงไปตมจนไดกลิน่ หอม จาก นัน้ เติมนํา้ ตาล เมือ่ ละลายเขากัน จึงหรีไ่ ฟ แลวใสดอก อัญชัน 2. เมือ่ นํา้ เปลีย่ นเปนสีมว งเขม ใหยกลงจากเตา กรองดวย ผาขาวบาง ทิง้ ไวใหเย็นแลวนําแชในตูเ ย็น 3. รับประทานพรอมนํ้าแข็ง หากชอบรสเปรี้ยวใหเติมนํ้า มะนาว หรือเลือกเพิม่ ความหอมหวานดวยนํา้ ผึง้ ก็ได

มะลิ ใชวามะลิ จะเปนเพียงดอกไมที่สงกลิ่นหอมละมุนเทานั้น แตยังเปนพืชสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งที่แฝงไปดวยคุณ ประโยชนทางยา เริม่ ตัง้ แตรากทีม่ รี สเย็น สามารถนํามาตม ดื่มเพื่อแกปวดศีรษะได ไปจนถึงดอกที่มีกลิ่นหอมเย็น เหมาะสําหรับชวยดับพิษรอนในรางกายและแกกระหาย เพียงนํามาลอยในนํ้าเย็นหรือชาแกวโปรดเทานั้น ก็สราง ความสดชืน่ ไดไมอยาก หรือจะนําไปลอยในขนมนํา้ แข็งไส แบบไทยๆ ก็อรอยไปอีกแบบ บอระเพ็ด ประโยค “หวานเปนลม ขมเปนยา” ทําใหหลายๆ คนนึกถึง บอระเพ็ดเปนอยางแรก สมุนไพรรสขมที่เปยมไปดวย สรรพคุณมากมาย ตัง้ แตรากทีส่ ามารถชวยดับพิษรอน แกไข้ และชวยใหเจริญอาหาร ลําตนก็ชว ยบํารุงกําลัง บํารุงธาตุ แกรอ นใน ไปจนถึงใบทีช่ ว ยลดความรอนใหรา งกาย ทําให ผิวพรรณผองใส รักษาโรคผิวหนัง และผดผื่นคันตาม รางกายไดอีกดวย สวนวิธีนํามารับประทานเพื่อไมใหขม มากจนเกินไปนัก คือใหนาํ มาแชในนํา้ เกลือ 3 ชัว่ โมง กอน นํามาแชอมิ่ หรือเชือ่ มตอไป SIMPLY DELICIOUS

10-13.indd 13

13

3/20/13 12:48 AM


Quick Bite

THAI BITES มาเพลิดเพลินยามรอน ดวยอาหารวาง แบบไทยๆ ชิน้ พอดีคาํ

02-3140990-1 14

14-15.indd 14

SIMPLY DELICIOUS

3/20/13 12:58 AM


Tapioca Balls and Thai Crepe with Minced Pork ลิม้ รสอาหารวางแบบไทยๆ ดวยเมนูสาคูไสหมูและขาวเกรียบปากหมอ รสชาติเค็มหวานกําลังดี คูผ กั สดนานาชนิด ทีป่ รุงงายเหมาะสําหรับทุกโอกาส

สวนผสมสําหรับทําไส หมูบดเนือ้ แดงลวน ● เกลือ ● นํา ้ ตาล ● รากผักชี พริกไทย ● ไชไปวหัน ่ ฝอย ● หอมเจียว ● ถัว ่ ลิสงคัว่ ปนละเอียด ●

สวนผสมสาคู สาคู นํา้ เปลา

● ●

1,500 50 1,200 100 1,000 200 400

กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม

480 500

กรัม กรัม

สวนผสมแปงขาวเกรียบ แปงขาวจาว แปงมัน ● นํา ้ เปลา ● เกลือ ● ●

ผักเคียง

ผักสลัด ผักชี ● พริกขีห ้ นูสวน ●

150 60 500 2

กรัม กรัม กรัม กรัม

วิธที าํ ไส

1. นําสวนผสมของไสมาผัดรวมกันจนเหนียว จากนั้นปน เปนกอนเล็กๆ พักไว

วิธที าํ สาคู

1. นําสาคูมาแชนํ้าประมาณครึ่งชั่วโมงจนนิ่ม นํามานวด จนเหนียวพอจับเปนกอน จากนั้นปนใหเปนกอนกลม แผใหบางใสไสและหอใหมดิ 2. นําสาคูที่เตรียมไวไปนึ่งใหสุก เมื่อสุกทาดวยนํ้ามัน เล็กนอย พักไว

วิธที าํ ขาวเกรียบปากหมอ

1. ตมนํา้ ในหมอสําหรับนึง่ แปงขาวเกรียบปากหมอทีข่ งึ ปาก หมอดวยผาขาวจนตึงใหเดือด 2. นําสวนผสมแปงขาวเกรียบปากหมอทั้งหมดกวนใหเขา กัน ละเลงลงบนปากหมอทีข่ งึ ผาไว ปาดใหเปนรูปวงกลม แลวปดฝา 3. เมื่อแปงสุก ใสไสแลวพับแปงหอไสใหมิด จากนั้นตัก ใสจาน พรอมทานํา้ มันบนขาวเกรียบปากหมอเล็กนอย เพือ่ ไมใหตดิ กัน 4. เสิรฟ สาคูไสหมูและขาวเกรียบปากหมอ คูผ กั เคียงตางๆ

การนึง่ สาคูไสหมูใหสกุ กําลังดีนนั้ ใชเวลาเพียง 10 -15 นาทีเทานัน้ โดยสาคูทสี่ กุ แลวจะมีสขี าวใสและไมมจี ดุ ขาวขุน ปนอยูด า นใน เมือ่ นึง่ เสร็จใหทาดวยนํา้ มันกระเทียมเจียวหอมกรุน แทนนํา้ มันพืช เพือ่ ปองกันไมใหแปงสาคูและแปง ขาวเกรียบปากหมอเหนียวติดกัน แถมยังชวยเพิม่ ความนุม และกลิน่ หอมชวนทานไดอกี ดวย SIMPLY DELICIOUS

14-15.indd 15

15

3/20/13 12:58 AM


Secret Recipes

TASTY SUMMER DISHES มาตอนรับฤดูรอ นอันแสนสดใส ดวยมือ้ อาหารทีเ่ พียบพรอม ไปดวยหลากเมนูอรอยจาก S&P

Fried Rice with Steamed Salmon in Lime Dressing “ขาวผัดแซลมอนนึง่ มะนาว” เมนูแนะนําสําหรับผูร กั สุขภาพ กลมกลอมดวยรสชาติของขาวผัดผสม เนือ้ ปลาแซลมอนทีห่ อมมันกําลังดี กอนจะชูรสดวยเนือ้ ปลาแซลมอนนึง่ คูน าํ้ ยํารสเด็ด นับเปนเมนูซฟ ี ดู ดาวเดนประจําฤดูรอ น

สวนผสมขาวผัด

ขาวสวย ● พริกหยวก ● พริกขีห ้ นูเขียวและแดง ● นํา ้ มันพืช สําหรับผัด ● ปลาแซลมอนหัน ่ ชิน้ ทอด ● ซอสปรุงรส ● กระเทียมเจียว ● นํา ้ ตาลทราย ● พริกไทยปน ●

สวนผสมปลาแซลมอน ปลาแซลมอนหัน่ ตรง ซีอวิ้ ขาว ● นํา ้ มันพืช ● นํา ้ ซุป ● ●

สวนผสมนํา้ ยํา

นํา้ ปลา ● นํา ้ มะนาว ● กระเทียมพริกขีห ้ นูสบั ● ยอดสะระแหน ● มะนาวหัน ่ แวน ● นํา ้ ซุป ●

16

16-19.indd 16

1 5 2 1 6 1 1

½

1/8

ถวยตวง ชิน้ เม็ด ชอนโตะ ชิน้ ชอนโตะ ชอนชา ชอนชา ชอนชา

1 1 1

¼

ชิน้ ชอนโตะ ชอนโตะ ถวยตวง

1 1 1 1 1 2

ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอ ชิน้ ชอนโตะ

วิธที าํ

1. ตัง้ กระทะใชไฟปานกลาง พอรอนใสนาํ้ มันพืช รอจนรอน ใสปลาแซลมอนทอด พริกหยวก พริกขีห้ นู และขาวสวย ผัดใหเขากัน 2. ปรุงรสดวยซอสปรุงรส กระเทียมเจียว นํา้ ตาลทราย และ พริกไทยปน พรอมผัดใหเมล็ดขาวกลมเปนเงา จึงตัก ขึน้ จัดใสจานพักไว 3. นําปลาแซลมอนใสจาน ใสนํ้ามันพืช และซีอิ้วขาว เล็กนอย นําไปนึง่ โดยใชเวลาประมาณ 4-5 นาที จนสุก เตรียมสวนผสมของนํา้ ยําทัง้ หมดมาผสมใหเขากัน แลว ตักราดใสบนชิน้ ปลา เสิรฟ พรอมขาวผัดรอนๆ

TIP

สําหรับผูรักสุขภาพ วิธีการปรุงปลาใหอรอยและคง คุณคาทางสารอาหารไวไดดี ก็คอื วิธกี ารนําไปตมและ นึ่ง ซึ่งวิธีดังกลาวจะทําใหยังคงรสหวานสดของเนื้อ ปลาไดเปนอยางดี ทั้งยังเปนวิธีที่ทําไดงายที่สุด มากกวาการนําไปทอด นอกจากนีจ้ ากการวิจยั ยังพบ วาการนําเนือ้ ปลามานึง่ เพือ่ รับประทานนัน้ เราจะได รับกรดโอเมกา 3 อันเปนกรด ที่มีประโยชนตอหัวใจและ และ ระบบสมองมากกวาการนํา ไปปรุงดวยวิธอี นื่ ๆ อีกดวย

SIMPLY DELICIOUS

3/20/13 1:04 AM


SIMPLY DELICIOUS

16-19.indd 17

17

3/20/13 1:04 AM


Secret Recipes

Roti with Chicken Massaman จัดเสิรฟ ์ มือ้ อร่อยด้วยเมนู “โรตี มัสมัน่ ไก่ คูน่ ำ�้ จิม้ อาจาด” ทีเ่ สิรฟ ์ แป้งโรตีทอด กรอบนอกนุม่ ใน คูก่ บั แกงมัสมัน่ รสกลมกล่อม หอมกลิน่ เครือ่ งเทศ และน�ำ้ จิม้ อาจาดรสเปรีย้ วหวานส�ำหรับ ตัดความเลีย่ นได้อย่างพอดี

ส่วนผสมโรตีมสั มัน่ ไก่ สะโพกไก่ หัน่ ชิน้ ● กะทิขน ้ ปานกลาง ● พริกแกงมัสมัน ่ ● ถัว ่ ลิสง ● น�ำ ้ ตาลปีบ๊ ● เกลือ ● ส้มมะขามคัน ้ ● มันฝรัง ่ หัน่ ชิน้ ● แป้งโรตีทอดกรอบ ●

ส่วนผสมน�ำ้ จิม้ อาจาด แตงกวา หัน่ ชิน้ ● หอมแดงซอย ● ผักชี ● น�ำ ้ อาจาด ●

18

16-19.indd 18

500 1 ¼ 2 ¼ 2 ¼ 200 2

กรัม กิโลกรัม ถ้วงตวง ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง กรัม แผ่น

2 1 1 2

ช้อนโต๊ะ ช้อนชา ช่อ ช้อนโต๊ะ

วิธที ำ�

1. ต้มกะทิให้พอเดือด ใส่ไก่ เคีย่ วจนพอสุก ให้หรีไ่ ฟเบา 2. หันมาผัดกะทิกบั พริกแกงมัสมัน่ จนหอมกรุน่ แล้วจึงเทใส่ หม้อทีเ่ คีย่ วไก่ คนให้เข้ากัน 3. ปรุงรสชาติดว้ ยน�ำ้ ตาลปีบ๊ เกลือ และส้มมะขาม พร้อม ใส่มนั ฝรัง่ และถัว่ ลิสงลงไป 4. เคีย่ วไปเรือ่ ยๆ ประมาณ 30 นาที จนเข้าเนือ้ รสชาติเค็ม เผ็ด พร้อมกลิน่ หอมเครือ่ งเทศ 5. จัดเสิรฟ์ พร้อมโรตีทอดกรอบและน�ำ้ จิม้ อาจาด

TIP

ส�ำหรับการทอดโรตีให้กรอบนอกนุม่ ในนัน้ ให้ใช้นำ�้ มัน เพียงเล็กน้อยในกระทะทีต่ งั้ ไฟปานกลาง ค่อยๆ ทอด ให้ทั้งสองด้านเป็นสีเหลืองทอง พร้อมอย่าลืมใส่เนย ขณะทอดเล็กน้อย เพือ่ เพิม่ กลิน่ หอมหวลชวนรับประทาน

SIMPLY DELICIOUS

3/20/13 1:05 AM


Rice Noodle with Hot & Sour Prawn Soup เสนกวยเตีย๋ วเหนียวนุม คูน าํ้ ซุปตมยํารอนๆ รสจัดจาน และกุง ตัวโตรสหวานกรอบเจาของนาม “กวยเตีย๋ วตมยํากุง นํา้ ขน” นัน้ นับเปนเมนูชามเด็ดสําหรับหนารอนนี้ ทีใ่ ครๆ ก็อยากลิม้ ลอง

สวนผสม

เสนกวยเตีย๋ ว ● นํา ้ ซุป ● กุง  สด ● นำ ้ พริกเผา ● นํา ้ ปลา ● นมขนจืด ● นํา ้ มะนาว ● เห็ดฟางหัน ่ ● พริกขีห ้ นูเขียวและแดงสับ ● ใบมะกรูด ● ผักชี ● ตะไครหน ั่ เฉียง ●

1 2 3 1 2 2 2 10 1 3 1 5

ถวยตวง ถวยตวง ตัว ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชิน้ ชอนชา ใบ ชอ ชิน้

วิธที าํ

1. ลวกเสนกวยเตีย๋ วใหสกุ ใสชามพักไว 2. นํานํา้ ซุปใสหมอ ตัง้ ไฟปานกลาง ใสตะไคร ใบมะกรูด และเห็ดฟางลงไป 3. ปรุงรสดวยนํา้ พริกเผา นํา้ ปลา จนไดรสตามตองการ 4. พอนํา้ ซุปเริม่ เดือด จึงใสกงุ นมขนจืด และพริกขีห้ นู รอจนกุง สุก ใสนาํ้ มะนาว จึงตักใสชาม พรอมเสิรฟ

SIMPLY DELICIOUS

16-19.indd 19

19

3/20/13 1:05 AM


Drinks & Desserts

HAPPY MANGO แปลงโฉมมะมวงสุก รสหวานฉํา่ ใหเปนเมนูเดนประจําฤดูรอ น

S&P เอาใจคนรักมะมวงดวยการยกขบวนเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มจากโปรโมชั่น Simply Refreshing:Mango Delight อาทิ แมงโกสมูทตี้ แมงโกไลมพนั ช แมงโกครัมเบิล้ ซันเดย แมงโกสโนวเบรด ขาวเหนียวมะมวงซันเดย และ ขาวเหนียวมะมวงนํา้ ดอกไม ซึง่ คุณสามารถมาเลือกลิม้ ลองกันอยางเต็มอิม่ ไดแลววันนีท้ ี่ S&P ทุกสาขา 20

20-21.indd 20

SIMPLY DELICIOUS

3/20/13 1:11 AM


Mango Snow Bread แมงโกสโนวเบรด เมนูของหวานสุดเย็นฉํา่ ดวยนํา้ แข็งปน ผสมนํา้ เชือ่ มสูตรพิเศษ ราดบนขนมปง เนือ้ นุม รับประทานคูม ะมวงนํา้ ดอกไม ทีไ่ มลองไมไดแลว

สวนผสม

นํา้ มะมวงเขมขน ● นมสด ● นํา ้ แข็ง ● นมขนหวาน ●

3 2 3 2

สวนผสมสําหรับแตงหนา ● ●

ขนมปงฮอทด็อก มะมวงนํา้ ดอกไม

1 1

ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชอนโตะ ชิน้ ลูก

วิธที าํ

1. ตัดขนมปงฮอทด็อกเปนชิน้ สีเ่ หลีย่ ม จัดเรียงในจานให สวยงาม พักไว 2. นํานํ้ามะมวงเขมขน นมสด นมขนหวาน และนํ้าแข็ง ปน รวมกันใหละเอียด แลวราดขนมปงทีเ่ ตรียมไว 3. แตงหนาดวยมะมวงนํา้ ดอกไมหนั่ เตา พรอมเสิรฟ

Mango Lime Punch เติมความสดชืน่ ใหกบั วันทีร่ อ นอบอาว ดวยแมงโกไลมพนั ซ เครือ่ งดืม่ แกวใหมจาก S&P ทีใ่ หรสซาบซา ผสานความ เปรีย้ วอมหวาน พรอมกลิน่ หอมมะมวง

สวนผสม

นํา้ มะมวงแชเปนกอนนํา้ แข็ง นํา้ เชือ่ ม ● โซดา ● นํา ้ มะนาวและเกลือเล็กนอย ● ●

8 3

¾

กอน ชอนโตะ ขวด

วิธที าํ

1. จัดนํา้ แข็งนํา้ มะมวงใสแกวทีเ่ ตรียมไว 2. ผสมนํา้ เชือ่ ม โซดา นํา้ มะนาว และเกลือเล็กนอยใหได รสทีต่ อ งการ เทลงแกวนํา้ แข็ง ก็พรอมเสิรฟ

SIMPLY DELICIOUS

20-21.indd 21

21

3/20/13 1:11 AM


Health Note

HEALTHY THAI DISH “ขาวแช” อาหารคลายรอนเพือ่ สุขภาพตามตํารับไทยโบราณ เตรียมรับมือกับอุณหภูมทิ เี่ พิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ในหนารอนนีแ้ ลวหรือยังคะ? หลายๆ คนก็คงจะมีวธิ คี ลายรอนตางกันไป และอาหารก็เปนหนึง่ ตัวชวย ทีท่ าํ ใหรา งกายเรารูส กึ สดชืน่ ขึน้ ไดไมยาก ทัง้ ไอศกรีม นํา้ แข็งไส นํา้ ผลไม หรือเครือ่ งดืม่ สมูทตีแ้ ละเฟรปเป ก็นบั เปนของโปรดของทุกคนในครอบครัว แตสาํ หรับหนารอนนีแ้ ลว เรามาลองเพิม่ ความสดชืน่ ดวยอาหารตามแบบ ฉบับดัง้ เดิมของไทยกันดวยเมนู “ขาวแช” อาหารประจําหนารอนจาก S&P

22

22-23.indd 22

SIMPLY DELICIOUS

3/21/13 9:33 PM


เสนหของขาวแชนั้น อยูที่กรรมวิธีการปรุงที่พิถีพิถันและใช ความปราณีตสูง ตัง้ แตการทําเครือ่ งเคียงทีม่ คี วามหลากหลาย ไมวา จะเปน ลูกกะปชบุ ไขทอด พริกหยวกสอดไสเนือ้ ปู ไปจน ถึงผักเคียงตางๆ ทีล่ ว นเขากันไดดกี บั ขาวหอมมะลิลอยใน นํ้าดอกไมเย็นชื่นใจ จึงทําใหเมนูขาวแชเปนที่โปรดปราน ของรัชกาลที่ 5 และกลายเปนอาหารตํารับชาววังทีใ่ ครๆ ก็ อยากลิม้ ลอง ซึง่ เราก็ไมรอชาทีจ่ ะนํามาเสิรฟ คุณ

ขาวหอมมะลิแชนาํ้ ดอกไม จะเรียกวาขาวแชได ก็ตอ งมีขา วแชนาํ้ ดอกไม โดยดอกไม ทีม่ กั นํามาใชจะตองมีกลิน่ หอมเย็น อาทิ ดอกมะลิ กุหลาบ มอญ และกระดังงา เปนตน สวนนํา้ ทีใ่ ชในสมัยโบราณจะ เปนนํา้ ฝนทีเ่ ตรียมไวในหมอดินมีฝาปด เพือ่ ใหความเย็นชืน่ ใจ แตหากปจจุบนั นํา้ แรกใ็ หความสดชืน่ ไดไมแพกนั และเพือ่ ใหถกู ใจผูร กั สุขภาพยิง่ ขึน้ ก็มตี วั เลือกใหมอยางขาวกลองงอก ่ งเคียงสําหรับขาวแช แชนาํ้ ดอกไม ทีอ่ ดุ มไปดวยวิตามินบี ซี อี และใยอาหาร เครือ พรอมทัง้ สารกาบา (GABA) ซึง่ เปนสารทีช่ ว ยบํารุงระบบสมอง เครื่องเคียงที่นํามาทานกับขาวแชนั้น ประกอบไปดวยลูก กะปชบุ ไขทอด ทีน่ บั วาเปนหัวใจสําคัญ เพราะหากจะดูวา ปองกันโรคมะเร็ง และเบาหวานไดดี ขาวแชของใครมีฝม อื ก็ตอ งตัดสินทีร่ สชาติของลูกกะปทอด Tip แมวาขาวกลองงอกจะเต็มไปดวยสารที่มี ซึ่งตองไดความหอมของกลิ่นสมุนไพรออนๆ ทั้งกระชาย ประโยชนตอสุขภาพและเหมาะสําหรับ หอมแดง และตะไคร ผสานรสชาติเค็มๆ มันๆ ที่ลงตัว คนทุกเพศ ทุกวัย แตก็มีขอยกเวน นอกจากนีก้ ย็ งั มีพริกหยวกสอดไส หมูฝอยหวาน และไชโปว สํ า หรั บ ผู  ป  ว ยโรคเก า ท ที่ ไ ม ค วร หวานทีข่ าดไมไดเชนกัน รับประทาน เนื่องดวยเมล็ดขาว กลองงอกนั้นเต็มไปดวยกรดยูริค Tip การรับประทานขาวแชใหอรอย ก็มีวิธีการเชนกัน จํานวนมาก และโรคเกาตก็เปน เริ่มตนจากนํานํ้าดอกไมใสลงในขาวใหไดสัดสวนนํ้ามาก โรคที่เกิดจากการมีกรดยูริคสะสม กวาขาว พรอมใสนาํ้ แข็งเล็กนอยใหพอชืน่ ใจ เมือ่ เวลาทานก็ อยู  ใ นร า งกายมากจนเกิ น ไป ข า ว ใหตกั กับขาวใสปากกอน แลวจึงจะทานขาวตามทีหลัง เพือ่ รับ กลองงอกจึงเปนหนึ่งในอาหารที่ผูปวย รสชาติความกลมกลอมของกับขาวและความเย็นฉํ่าของ ขาวหอมมะลิเนือ้ นุม ไดอยางเต็มที่ โรคนีค้ วรหลีกเลีย่ ง ผักสดตางๆ ผักทีน่ าํ มาเคียงกับขาวแชสว นใหญ จะเปนผักสดทีไ่ ดรบั การแกะสลักมาอยางปราณีต เพือ่ ใหสมกับ เปนอาหารชาววัง และดวยเครือ่ งเคียงของขาวแชมกั เปนของทอดรสหวาน ผักสดไวกนิ แนม เพือ่ ตัดความเลีย่ นจึงไปสิง่ ทีข่ าดไมได โดยมักประกอบไปดวยแตงกวา กระชาย มะมวง ดิบ ตนหอม และพริกชีฟ้ า สด ซึง่ ลวนมีกลิน่ เย็น พรอมรสเปรีย้ วปนขืน่ เล็กนอย Tip ผักสดตางๆ ที่นํามารับประทานคูกับขาวแชนั้น นอกจากจะชวยตัดความ เลีย่ นแลว ยังเปนแหลงวิตามินและแรธาตุชนั้ ดี เนือ่ งจากเปนผักทีก่ นิ สดไดโดยไม ตองผานความรอน จึงยังคงมีสารอาหารครบถวนตามทีร่ า งกายควรจะไดรบั แตจะ ใหดียิ่งขึ้นก็ควรเลือกผักที่ปลอดสารเคมีและนํามาลางใหสะอาดกอนรับประทาน ทุกครัง้ ดวยการนํามาแชในนํา้ สะอาดผสมเกลือปนหรือนํา้ สมสายชูเล็กนอยประมาณ 10 นาที S&P ขอตอนรับหนารอนนีด้ ว ยขาวแชตาํ รับชาววัง ทีม่ ใี หคณ ุ ไดเลือกรับประทานทัง้ แบบขาวหอมมะลิและขาวกลองงอก เพือ่ สุขภาพ เชิญใหคณ ุ มาอรอยไดแลววันนีท้ ี่ S&P ทุกสาขาหรือโทร 1344 SIMPLY DELICIOUS

22-23.indd 23

23

3/21/13 9:24 PM


Body & Mind

LET’S GET WET & WILD สนุกสุดเหวีย่ งกับกิจกรรมรับหน้าร้อนสไตล์เอ็กซ์ตรีม หน้าร้อนนีจ้ ะสนุกแค่ไหนหากได้สมั ผัสท้องทะเลสีคราม พร้อมลองเล่นกีฬาทางน�ำ้ สุดเร้าใจทีจ่ ะช่วย เนรมิตผิวสีแทนเฟิรม์ ฟิตได้ในพริบตา JetLev-Flyer กีฬาชนิดแรกที่เราจะพาคุณมาท�ำความรู้จักคือ “เจ็ตเลฟ –ฟลายเยอร์” (JetLev-Flyer) สุดยอดกีฬาทางน�้ำชนิดใหม่ ที่ท�ำจะท�ำให้คุณต้องตื่นตาตื่นใจกับเครื่องเล่นสุดไฮเทคที่ ใช้แรงดันน�้ำยกตัวผู้เล่นให้ลอยเหินไปบนอากาศได้ ซึ่ง เครือ่ งเล่นชนิดนีถ้ กู คิดค้นขึน้ โดยเรย์มอน ลี (Reymond Li) ชาวแคนาดาเชื้ อ สายจี น และถู ก น� ำ มาพั ฒ นาต่ อ ให้ มี ประสิทธิภาพมากขึน้ โดย บริษทั เอ็มเอส วอเตอร์ สปอร์ต (MS Watersports GmbH) ที่ออกตัวให้การรับประกันใน ความปลอดภัยของการเล่นเจ็ตเลฟ-ฟลายเยอร์ ว่ามีความ ปลอดภัยเทียบเท่ากับการเล่นบาสเก็ตบอลเลยทีเดียว 24

24-25.indd 24

และส�ำหรับคนไทยทีอ่ ยากทดลองเล่นกีฬาชนิดนี้ ในเมืองไทย เองก็มใี ห้บริการแล้วเช่นกัน ทีเ่ กาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ณ ศูนย์กฬี าทางน�ำ้ เกาะสมุย (Koh Samui Water Sports Center) โดยมีวอเตอร์ เอดจ์ สปอร์ต (Water Edge Sports) เป็นผู้น�ำเข้าเจ็ตเลฟ-ฟลายเยอร์ รายแรกและรายเดียวใน เอเซีย ว่าแล้วก็อย่ารอช้าที่จะไปสร้างประสบการณ์ความ สดชืน่ ทีแ่ ปลกใหม่ให้ตวั เองกัน เว็บไซต์ : www.wateredgesports.com

SIMPLY DELICIOUS

3/22/13 8:44 PM


JetLev-Flyer

Windsurfing Windsurfing ส�ำหรับคนทีไ่ ม่ชอบกีฬาทีผ่ าดโผนมาจนเกินไป “วินด์เซิรฟ์ ” (Windsurfing) หรือกระดานโต้คลืน่ ติดใบ นับเป็นตัวเลือกที่ น่าสนใจ ด้วยเป็นกีฬาสุดฮิตในหมูผ่ ทู้ หี่ ลงใหลในเกลียวคลืน่ จนได้ถกู บรรจุให้อยูใ่ นกีฬาโอลิมปิกมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1984 โดยกีฬาวินด์เซิร์ฟนั้นเป็นกีฬาทางน�้ำที่ถูกพัฒนาขึ้นใน ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 60 ซึง่ อุปกรณ์การ เล่ น นั้ น ก็ จ ะมี ก ระดานโต้ ค ลื่ น ธรรมดา เสาใบรู ป ร่ า ง สามเหลีย่ ม และข้อต่อทีห่ มุนได้รอบทิศทางติดกับโคนเสา เพื่อใช้บังคับทิศทาง พร้อมอุปกรณ์เสริมที่ขาดไม่ได้อย่าง ชูชฟี เพือ่ ความปลอดภัย

ใช่ว่ากีฬาวินด์เซิร์ฟจะต้องไปเล่นที่ทะเลเพียงที่เดียว ชาว กรุงเทพเองก็สามารถสนุกกับกีฬาชนิดนีไ้ ด้แล้วทีศ่ นู ย์กฬี า ทางน�ำ้ บึงหนองบอน เพียงเสียค่าใช้จา่ ยเป็นรายปีในราคา ย่อมเยาว์ คุณก็จะได้อปุ กรณ์ครบครับ พร้อมวิทยากรจาก สมาคมวินด์เซิรฟ์ แห่งประเทศไทยมาท�ำการฝึกสอนให้ และ นอกจากกีฬาวินด์เซิร์ฟแล้ว ที่นี่ก็ยังมีกีฬาชนิดอื่นๆ อีก มากมายให้คุณได้เพลิดเพลินอีกเช่นกันทั้ง เรือใบ เรือ กรรเชียง และเรือคายัค เป็นต้น เว็บไซต์ : www.facebook.com/nongbonwatersports

Surfboarding “เซิรฟ์ บอร์ด” (Surfboarding) หรือกระดานโต้คลืน่ กีฬาเพือ่ คนรักทะเล คลื่นลม และหลงใหลในความท้าทาย ด้วยเป็นกีฬาแนวเอ็กซ์ตรีม ทางน�ำ้ ทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะและความช�ำนาญเป็นอย่างมาก โดยผูเ้ ล่นจะ ต้องทรงตัวอยูบ่ นบอร์ดในขณะทีโ่ ลดเล่นไปกับเกลียวคลืน่ ด้วยท่าทาง ทีส่ วยงาม แต่ใช่วา่ กีฬาชนิดนีจ้ ะเป็นทีน่ ยิ มในต่างประเทศเท่านัน้ ใน ประเทศไทยเองก็เป็นทีน่ ยิ มมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะในภาคใต้ของ ไทยอันเป็นแหล่งเล่นเซิร์ฟสุดฮิตที่ถูกใจนักเล่นเซิร์ฟทั่วโลกไม่ว่าจะ เป็นที่ หาดป่าตอง หาดกะตะ และหาดกะหลิม ในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

Surfboarding

เชือ่ หรือไม่วา่ เซิรฟ์ บอร์ด ก็สามารถสนุกได้ทใี่ จกลางเมืองกรุงเทพ ณ โฟลว์เฮาส์ แบงค็อก (Flow House Bangkok) ซึง่ อยูใ่ นคอมมิวนิตฮี้ อลล์ แห่งใหม่ เอ สแควร์ (A Square) ซอยสุขมุ วิท 26 ทีน่ นี่ บั เป็นจุดนัดพบ ส�ำหรับคนรักบรรยากาศริมชายหาดและผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเซิร์ฟบอร์ด เป็นชีวิตจิตใจ เพราะมีเครื่องสร้างคลื่นจ�ำลองอย่าง “Flow Rider Double” เป็นทีแ่ รกในประเทศไทย เพือ่ เอาใจนักเล่นเซิรฟ์ ทุกวัยทีช่ อบ ความท้าทายให้ได้มาเล่นกระดานโต้คลืน่ กันอย่างสนุกสุดเหวีย่ ง เว็บไซต์ : www.flowhousebangkok.com SIMPLY DELICIOUS

24-25.indd 25

25

3/20/13 1:25 AM


S&P Destination

BEAUTIFUL SUMMER รืน่ รมยกบั ทองทะเล พรอมสัมผัสไออุน จากแสงแดด รับวันหยุดแหงฤดูรอ นนีท้ ี่ ชะอํา-หัวหิน หากคุณกําลังมองหาสถานที่พักผอนกับครอบครัวสําหรับ วันหยุดหนารอนนี้ ตัวเลือกแรกๆ ที่เรามักนึกถึงก็คงหนี ไมพน ชะอํา-หัวหิน ทีอ่ ยูไ มไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เพียง ใชเวลาเดินทางรวม 2 ชัว่ โมงเทานัน้ คุณก็ไดสดู กลิน่ อาย ทะเลอันแสนสดชืน่ แลว ชะอําและหัวหิน นับเปนสถานทีพ่ กั ผอนตากอากาศทีเ่ กาแก ทีส่ ดุ ในประเทศไทยตัง้ แตครัง้ รัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะในสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 7 ทรงพอ พระราชหฤทัยหาดหัวหินเปนอยางมาก จึงทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ใหสรางวังไกลกังวลบริเวณหาดหัวหิน บนพืน้ ที่ 26

26-28.indd 26

กวา 300 ไร เพื่อเสด็จพระราชดําเนินไปประทับพักผอน พระราชอิรยิ าบถ จนถึงปจจุบนั ก็กลายมาเปนทีป่ ระทับแปร พระราชฐานฤดูรอนในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ พระบรมวงศานุวงศ ซึง่ นอกจากวังไกลกังวลแลว ทีน่ กี่ ย็ งั มีสถานทีท่ อ งเทีย่ วอีกมากมายทีเ่ ราคุน เคยกันดีไมวา จะเปน พระราชนิเวศนมฤคทายวัน สถานีรถไฟหลวงหัวหิน ตลาด โตรงุ วัดหวยมงคล นํา้ ตกปาละอู และเพลินวาน อันลวน เปนเสนหใหนักทองเที่ยวมาเยือนกันตลอดป แตคราวนี้ S&P Simply Delicious จะขอนําคุณไปสัมผัสยังสถานที่ ทองเทีย่ วแหงใหมทนี่ า ประทับใจไมแพกนั ...

SIMPLY DELICIOUS

3/20/13 2:20 AM

Hu


แวะชะอํา เทีย ่ วเลนสวิส ชีพ ฟารม ขับรถออกมาจากกรุงเทพฯ กอนมุง หนาไปหัวหิน เรามาแวะทีช่ ะอํา ในจังหวัด เพชรบุรกี นั กอน เพือ่ เทีย่ วชมฟารมแกะ สวิส ชีพ ฟารม (Swiss Sheep Farm) ที่ จะตองถูกใจทุกคนในครอบครัวอยางแนนอน เพราะทีน่ คี่ ณ ุ จะไดพบกับความ นารักของฝูงแกะ ทามกลางบรรยากาศกลางหุบเขาในสไตลยโู รคันทรี พรอมกับ กิจกรรมใหเลือกทํามากมาย อาทิ การถายรูปกับมุมสวยเปนที่ระลึก การให อาหารกับฝูงแกะ เพลิดเพลินกับการขีม่ า สนุกกับเกมยิงปน หรือจะนัง่ ชิลจิบ กาแฟเคลาบรรยากาศดีๆ ก็ยงั ได

สวิส ชีพ ฟารม เปดใหเขาชมทุกวัน วันจันทร - ศุกร เวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร - อาทิตย เวลา 08.30 - 18.00 น. เว็บไซต : www.swisssheepfarm.com Swiss Sheep Farm at Cha-am

ชอป ชิม ชิล ทีต ่ ลาดนํา ้ หัวหินสามพันนาม เมือ่ ถึงทีพ่ กั และสนุกกับการเลนชายหาดกันอยางเต็มอิม่ แลว ลองขับรถออกมา มุง หนาไปยังหัวหินซอย 112 เพือ่ พบกับตลาดนํา้ หัวหินสามพันนาม ตลาดนํา้ ที่ มีกลิ่นอายแหงวันวานในบรรยากาศรัตนโกสินทรยอนยุค ตั้งอยูบนเนื้อที่กวา 100 ไร โอบลอมไปดวยขุนเขาและติดแหลงนํา้ ธรรมชาติอยาง “ลําหวยสามพัน นาม” จึงทําใหมบี รรยากาศเย็นสบายและรมรืน่ ดานในประกอบไปดวยรานคา 193 ราน และเรือขายสินคา 40 ลํา ทีม่ จี าํ หนายทัง้ ของกินและของใชในสไตล พืน้ บาน แถมยังมีบริการลองเรือและนัง่ รถไฟเทีย่ วรอบตลาดอีกดวย Hua-Hin Samphannam Floating Market

ตลาดนํา้ หัวหินสามพันนามเปดใหบริการทุกวัน วันจันทร - ศุกร เวลา 09.00 - 20.00 น. / วันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00 -21.00 น. เว็บไซต : www.huahinsamphannamfloatingmarket.com SIMPLY DELICIOUS

26-28.indd 27

27

3/20/13 2:20 AM


S&P Destination

สัมผัสหัวหินยามคํา ่ คืนทีซ ่ ค ิ าดามารเก็ต ก อ นกลั บ ที่ พั ก ยามคํ่ า คื น แวะมาเดิ น เล น เพื่ อ ดื่ ม ดํ่ า บรรยากาศที่ซิคาดามารเก็ต (Cicada Market) หรือตลาด จัก๊ จัน่ ซึง่ ตัง้ อยูท สี่ วนศรี บริเวณเขาตะเกียบ ทีน่ เี่ ปนตลาด นัดสุดฮิปทีจ่ าํ หนายสินคาสไตลแฮนดเมดตัง้ แตเสือ้ ผา ของ ตกแตงบาน หรือของใชมือสองตางๆ ที่เต็มไปดวยไอเดีย สรางสรรค บรรยากาศโดยรอบเปนสวนสวยทีม่ พี นั ธุไ มโอบลอม พรอมไฟดวงเล็กๆ ประดับประดาเหมือนหิ่งหอยที่สองแสง ทัง้ ยังมีนทิ รรศการศิลปะหมุนเวียนกันมาใหเราไดชมอีก

Santorini Pa rk

เติมเต็มวันพักรอนอันแสนสดชืน ่ ดวย อาหารอรอย และเพือ่ เติมเต็มทริปนีใ้ หสมบูรณแบบยิง่ ขึน้ ก็คอื การเพิม่ ความสุขดวยอาหารอรอยสไตลโฮมเมดจาก S&P ภายใต บรรยากาศรานอันแสนสบาย อบอุน เสมือนไดนงั่ อยูท บี่ า น ของคุณเอง อยางหนารอนแบบนี้ที่พลาดไมเลยคือเมนู ขาวแช หรือจะเลือกอิม่ เอมไปกับอาหารทะเล ที่ S&P ก็มหี ลาก ซิคาดามารเก็ต เปดบริการเฉพาะวันศุกร - เสาร เวลา เมนูใหอรอยเชนกัน อาทิ ตมยํากุง ปลากระพงทอดนํา้ ปลา 14.00 - 23.00 น.และวันอาทิตย เวลา 14.00 – 22.00 น. พรอมตบทายดวยเครือ่ งดืม่ ประจําฤดูอยางมะมวงปน วา เว็บไซต : www.cicadamarket.net แลวก็ตรงมาอรอยกันไดเลยที่ S&P สาขาหัวหิน ณ อาคาร หัวหินช็อปปง มอลล สนุกกอนกลับทีซ ่ านโตรินี พารค แลนดมารกสุดเก ถึงวันกลับก็มาเอาใจเด็กๆ กัน ดวยการแวะเทีย่ วแลนดมารก สุดเก ซานโตรินี พารค ชะอํา (Santorini Park Cha-Am) สีสนั ใหมแหงประสบการณความสนุก บนพืน้ ทีก่ วา 60 ไร ทีร่ วม ไวซงึ่ รานคาใหไดชอ็ ปปง และสวนสนุกทีม่ เี ครือ่ งเลนนานา ชนิดนําเขาจากตางประเทศใหไดเพลิดเพลิน ทามกลาง สถาปตยกรรมที่ไดแรงบันดาลใจมาจากความงดงามของ เกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ ทีช่ วนใหคณ ุ ไดเก็บภาพความ สุขไวในทุกมุม

ซานโตรินี พารค ชะอํา เปดบริการวันจันทร - พฤหัสบดี เวลา 10.00 – 21.00 น. และวันศุกร-อาทิตย เวลา 10.00 - 22.00 น. เว็บไซต : www.santoriniparkchaam.com 28

26-28.indd 28

S&P สาขาหัวหิน อาคารหัวหินช็อปปง มอลล เลขที่ 110 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ

SIMPLY DELICIOUS

3/20/13 2:21 AM


DIY

HANDMADE BEACH BAG เตรียมตอนรับทริปแหงฤดูรอ นดวยกระเปาสุดเก สําหรับเดินโฉบเฉีย่ วริมทะเล มาเริม่ ลงมือทํา Handmade Beach Bag กับ S&P Simply Delicious เพือ่ เตรียมไปสนุก กับเกลียวคลืน่ รับหนารอนนีก้ นั เถอะ วิธท ี าํ 1. เลือกใชวสั ดุกนั นํา้ อยางผาใบมาทําเปน กระเปา เพือ่ ปองกันการซึมเปอ นของนํา้ 2. ตัดผาใบเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 2 ชิน้ ขนาดตามความชอบ แลวนํามาประกบ กันโดยใหลายผาทีต่ อ งการอยูด า นใน 3. เย็บผาใบทัง้ 2 ชิน้ ใหตดิ กันทัง้ ซายและ ขวา จากนัน้ พับขอบบนลงมาประมาณ 2 นิว้ เย็บติดใหแนน 4. เย็บกนกระเปาใหติดกัน โดยจับมุมทั้ง สองขางใหเปนสามเหลี่ยมแลวพับเขา มายังดานในของกระเปา ใหเปนฐาน 5. กลับดานกระเปาใหลายที่ตองการอยู ดานนอก เจาะรูกระเปาดานละ 2 รู เพือ่ ใสตาไกแลวรอยดวยสายสะพายทีเ่ ตรียม ไวใหแนน

BEACH BAG CHECKLIST

เมือ่ ไดกระเปาสุดเกถกู ใจแลว ก็ถงึ เวลาเตรียมของสําคัญลงกระเปา ทีจ่ ะชวยทําใหการทองทะเลในครัง้ นี้ สนุกแบบไมขาดตอน ผาขนหนู แวนกันแดด หมวกใบเก ชุดวายนํา้ เสือ้ ผาและชุดชัน้ ในสํารอง รองเทาแตะ ขนมขบเคีย้ ว นํา้ ดืม่ หนังสือหรือนิตยสารเลมโปรด กลองถายรูป ครีมกันแดด โลชัน่ ชนิดอาฟเตอรซนั SIMPLY DELICIOUS

29.indd 29

29

3/20/13 2:23 AM


Joy Card Corner

JOY CARD ACTIVITIES S&P Sweet Bubble D.I.Y. Workshop

อีกหนึง่ กิจกรรมแนวสรางสรรค พรอมสรางความประทับใจเพือ่ สมาชิกคนพิเศษ S&P Joy Card และ S&P Joy Kids ทีไ่ ดมารวม เรียนรูท ฤษฏีและองคประกอบเบือ้ งตนของการทําสบูแ บบกอน และเจลอาบนํา้ สูตรสกัดจากธรรมชาติ จัดเปนชุดพิเศษมอบ ใหเปนของขวัญแกกนั พรอมกับกิจกรรม D.I.Y. ตกแตงหนาเคก รูปหัวใจ เพือ่ มอบใหในเทศกาลแหงความรักทีผ่ า นมา

S&P Joy Card Top Spender S&P Joy Card Joy Movie S&P ขอรวมยินดีกับทานสมาชิก S&P Joy Card Top Spender ทีม่ ยี อดซือ้ สะสมสูงสุด 3 อันดับแรกในชวงระหวาง วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ งานนีไ้ ดเรียนเชิญ คุณภัทรา ศิลาออน ประธานกรรมการ และคุณมณีสุดา ศิลาออน ผูจัดการฝายประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ รวมเปนเกียรติในการมอบรางวัล iPhone5 (32 GB) มูลคา รวมกวา 60,000 บาท ใหแกผโู ชคดีในครัง้ นี้

อีกครัง้ กับกิจกรรม S&P Joy Card Joy Movie ทีเ่ อาใจเหลา สมาชิก S&P Joy Card และ S&P Joy Kids กันในเดือนที่ ผ า นมากั บ การยกขบวนไปชมภาพยนตร สุ ด มั น ส เ รื่ อ ง “Parker ปลนมหากาฬ” และ “Snitch โคตรคนขวางนรก” ซึง่ S&P Simply Delicious ก็ไมพลาดเก็บทุกความประทับ ใจมาฝากกันอีกเชนเคย

คุณสามารถติดตามขาวสารกิจกรรมของ S&P Joy Card อืน่ ๆ ไดที่ www.snpfood.com/joycard และ www.facebook.com/snpfood พรอมสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ โทร 0-2664-6444 30

30.indd 30

SIMPLY DELICIOUS

3/20/13 2:26 AM


S&P Magazine: Simply Delicious ท่านสมาชิกสามารถติดตามนิตยสาร S&P Simply Delicious ได้ท้ รี่ า้ น S&P ทุกสาขา หรือหากต้องการบริการจัดส่งถึงบ้านกรุณากรอกข้อมูลในการจัดส่งด้านล่างให้ครบถ้วน และส่งกลับมายังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 21/30-32 (ชั้น 2) โครงการ รอยัลซิตี้ อเวนิว อาคาร B แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยมีคา่ ธรรมเนียมจัดส่ง 100 บาทต่อปี (ส�ำหรับ 4 ฉบับ)

ชือ่   ● name นามสกุล ● surname ชือ่ เล่น ● nickname เพศ ● gender  อายุ ● age หมายเลขสมาชิก ● membership number วัน/เดือน/ปีเกิด ● date of birth ทีอ่ ยู ่ ● address จังหวัด ● province รหัสไปรษณีย ์ ● zipcode โทรศัพท์  ● phone อีเมล์ ● e-mail โทรศัพท์มอื ถือ  ● mobile โทรสาร ● fax ขอเริม่ ฉบับ ● starting with issue

เงือ่ นไขการช�ำระเงิน ●  โอนเงินเข้าบัญชี จ�ำนวน  100  บาท สัง่ จ่าย บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขาทองหล่อ บัญชีออมทรัพย์ เลขที ่ 206-039-974-4 ● กรุณาแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสมัครมายัง  0-2203-0722 *S&P Simply Delicious  เป็นนิตยสารแจกฟรีขอสงวนลิขสิทธิส์ ำ� หรับผูท้ สี่ มัครเป็นสมาชิกเท่านัน้

32.indd 32

3/21/13 9:26 PM


PIRATE TREASURE HUNT

S&P Simply Delicious ขอชวนหนูๆ มาสนุกกับเกมส์ลา่ สมบัตขิ องโจรสลัด เพียงจับกลุม่ กับเพือ่ น 3 คนขึน้ ไป แข่งกันทอยลูกเต๋าและเดินหมาก ใครไป ถึงเส้นชัย เกาะสมบัตแิ ห่งโจรสลัดก่อน คนนัน้ ก็เป็นฝ่ายชนะไปเลย!

SIMPLY DELICIOUS

31.indd 31

31

3/21/13 9:55 PM


S&P Cover.indd 2

3/22/13 8:38 PM

Simply Delicious Issue 11  

S&P Simply Delicious Magazine Issue 11 | April - June 2013

Simply Delicious Issue 11  

S&P Simply Delicious Magazine Issue 11 | April - June 2013

Advertisement