Tempish Inline Skate/Rolki katalog 2017

Page 1


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

ABOUT US

TEMPISH Company was established in 1994 and it can therefore pride itself on more than 20 years of experience in the fields of development and trade of sports equipment both in the Czech as well as global markets. Since its establishment the company has devoted itself to the production and wholesale of sports goods which the company supplies to the market under its own brand name TEMPISH. The main products are inline skates which TEMPISH Company supplies to more than 25 countries in the world. The substantial expansion of the collection was in 1999 when TEMPISH Company added ice skates and accessories to its offer. In the following years the assortment was further expanded by scooters and skateboards. Currently the company cooperates with best Czech floorball teams and devotes itself more and more to developing top floorball equipment. The main goal of TEMPISH Company is to develop high quality sports equipment affordable to wide public. In last few years the company has been putting emphasis on developing and testing its products by professional sportsmen who are used to the best sports equipment. This trend pushes all products of TEMPISH brand much further.


EXPLANATIONS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

LEVEL OF OPTIMAL SPORT LOADING: STUPNICE ÚNOSNOSTI SPORTOVNÍHO ZATÍŽENÍ VÝROBKŮ: / KLASYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI I OBCIĄŻENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO: / УРОВЕНЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ:

CZ

UK

PL

RU

1. ZÁKLADNÍ REKREAČNÍ POUŽITÍ Takto označený výrobek je určen pro občasné rekreačně-sportovní účely. Je vhodný především pro začínající sportovce a děti, které mají možnost se seznámit se základy daného sportu a při dalším sportování přecházejí na výrobky kvalitnější dle jejich individuálních požadavků. Konstrukce i použité materiály výrobku snesou pouze nízké a krátkodobé zatížení. Výrobek není určen pro větší sportovní zátěž.

1. BASIC RECREATIONAL USE Thus marked product is intended for occasional recreational and sporting purposes. It is especially suitable for beginning athletes and children who have the opportunity to become familiar with the basics of the sport. The design and materials of the product can withstand only low and short-term load. Not suitable for higher sports load.

1. UŻYTKOWANIE TYPOWO REKREACYJNE Oznaczony w ten sposób produkt jest przeznaczony do używania do celów rekreacyjnych. Przeznaczony głównie dla początkujących użytkowników i dzieci, które dzięki niemu mają możliwość zapoznania się z podstawami danego sportu i w razie chęci kontynuowania tej aktywności przejść na produkty wyższej jakości i bardziej odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Konstrukcja i materiały użyte w produkcie wytrzymają tylko niskie i krótkotrwałe obciążenia. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania typowo sportowego.

1. БАЗОВЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ Маркированный таким образом товар предназначен для различных рекреационных и спортивных целей. Он всецело подходит для начинающих атлетов, а также детей, которые развивают или намереваются развивать свои физические способности. Дизайн и материалы товаров данного вида способны выдерживать только небольшие или кратковременные нагрузки. Не подходит для более высоких нагрузок.

2. REKREAČNÍ SPORTOVNÍ POUŽITÍ Výrobky pro rekreační účely sportování. Výrobek je vhodný pro rekreační sportovce, kteří zvládají základy daného sportu. Konstrukce výrobku a použité materiály snášejí lehkou, pravidelnou zátěž. Výrobek není určen pro velkou sportovní zátěž.

2. RECREATIONAL SPORT USE Products are intended for recreational sports. The product is suitable for recreational athletes who can handle the basics of the sport. Product and materials tolerate light, regular load. The product is not intended for a high sports load.

2. SPORT REKREACYJNY Produkt przeznaczony do uprawiania sportu rekreacyjnego dla użytkowników, którzy opanoali już podstawy danego sportu. Kontrukcja i materiały użyte w produkcie pozwalają na regularne użytkowanie przy zachowaniu niskiego obciążenia. Nie pozwalają jednak na używanie do celów typowo sportowych (zawody itd.).

2. РЕКРЕАЦИОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ УРОВЕНЬ Товары данного вида предназначены для рекреационного занятия спортом. Они подходят для атлетов, которые уже могут справляться с базовыми нагрузками. Товары и материалы данного вида выдерживают легкую регулярную нагрузку. Не подходит для высоких нагрузок.

3. AMATÉRSKÉ SPORTOVNÍ POUŽITÍ Výrobky střední kategorie jsou velmi oblíbené u aktivních rekreačních sportovců. Výrobky takto označené jsou vhodné pro pravidelné sportovní používání, snášejí střední zátěž a bývají zpravidla vybaveny základními bezpečnostními a komfortními prvky. Konstrukce a použité materiály jsou přizpůsobeny střední zátěži a častějšímu použití těchto výrobků. Pro začínající sportovce již poskytují velmi komfortní pocit při sportování. Pro středně pokročilé sportovce nabízí možnost sportovního využití odpovídající jejich technickým i fyzickým možnostem.

3. AMATEUR SPORT USE Mid-range products are very popular with active recreational users. Products marked this way are suitable for regular sport use, tolerate medium load and are usually equipped with basic safety and comfort features. Design and materials are adapted to medium load and more frequent use of these products. For beginning athletes provide very comfortable feeling during sports. These products offer possibility to use products according their needs for intermediate users.

3. SPORT AMATORSKI Produkty tej kategorii są najpopularniejsze wśród co bardziej aktywnych użytkowników sportowo-rekreacyjnych. Oznaczone w ten sposób produkty nadają się do regularnego uprawiania amatorskiego sportu, znoszą średnie obciążenia i zazwyczaj są wyposażone w podstawowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i wygodę. Konstrukcja i użyte materiały pozwalają na częste użytkowanie przy średnim obciążeniu. Początkującym sportowcom zapewniają już uczucie komfortu podczas użytkowania. Użytkownikom średniozaawansowanych dają możliwość uprawiania sportu na poziomie odpowiadającym ich możliwościom fizycznym i technicznym.

3. ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТИВНЫЙ УРОВЕНЬ Товары среднего уровня очень популярны среди активных любителей спорта. Маркированные данным образом изделия подходят для регулярного использования, справляются с нагрузкой среднего уровня, и обычно оснащены базовыми устройствами для безопасности и комфорта.

4. VÝKONNOSTNÍ SPORTOVNÍ POUŽITÍ Výrobky určeny pro výkonnostní sportovce a pravidelné sportovní zatížení. Materiály, použité technologie i konstrukce těchto výrobků již snese větší pravidelnou sportovní zátěž. U těchto výrobků je možno setkat se s různými funkčními materiály, konstrukcemi podporujícími výkonnost, komfort a bezpečnost sportovce, nebo dalšími funkcemi, které podporují sportovní výkon. Takto označené výrobky jsou určeny pro výkonnostní sportovce, nebo pro pokročilé sportovce, kteří již využívají daný výrobek v náročnějších podmínkách a zatěžují jej více a pravidelně.

4. PERFORMANCE SPORT USE Products are intended for performance athletes and regular sport load. Materials, technology and design of these products can withstand high regular load. For these products are used various functional materials and structures which support the efficiency, comfort and safety of users. These marked products are designed for performance athletes, or for advanced athletes who use the product in more demanding conditions and burden them more regularly.

4. SPORT WYCZYNOWY Produkty tak oznaczone przeznaczone są do uprawiania sportu wyczynowego i obciążeń typowo sportowych. Konstrukcja i materiały użyte w produkcie pozwalają na regularne użytkowanie nawet przy dużym obciążeniu. W produktach tej klasy można spotkać różne rodzaje rozwiązań i materiałów ułatwiających osiąganie dobrych wyników, poprawiających bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Ta klasa produktów przeznaczona jest dla zaawansowanych i wyczynowych sportowców, którzy będą ich używać w trudniejszych warunkach i często narażać na duże obciążenia.

4. ПРОДВИНУТЫЙ СПОРТИВНЫЙ УРОВЕНЬ Товары среднего уровня очень популярны среди активных любителей спорта. Маркированные данным образом изделия подходят для регулярного использования, справляются с нагрузкой среднего уровня, и обычно оснащены базовыми устройствами для безопасности и комфорта.

5. ZÁTĚŽOVÉ VÝKONNOSTNÍ SPORTOVNÍ POUŽITÍ, VRCHOLOVÝ SPORT. Výrobky v této kategorii je možno využívat ve výkonnostním a profesionálním sportu, jsou vybaveny nejnovějšími prvky z oblasti komfortu, bezpečnosti, podpory výkonu a využití energie při sportovním výkonu. Jsou vybaveny moderními materiály, které se velmi často podílejí na funkci výrobku a ovlivňují aktivně jeho vlastnosti. Výrobky označené tímto stupněm snesou extrémní sportovní zátěž a umožňují spotřebiteli dosahovat špičkových sportovních výkonů a zajistit jeho vysoké pohodlí a bezpečnost.

5. LOAD PERFORMANCE SPORT USE, PROFESSIONAL SPORT Products in this category can be used in the performance and professional sports. They are equipped with the latest features in the field of comfort, safety, support of the performance and use of energy during sports activity. They are equipped with modern materials which affect the function of product and actively influence its features. Products marked with this level can withstand extreme sport load and enable to user to achieve high athletic performance and ensure high comfort and safety.

5. WYMAGAJĄCY SPORT WYCZYNOWY I PROFESJONALNY Produkty tej klasy nadają się do sportu wyczynowego i profesjonalnego, wyposażone są w najnowsze osiągnięcia techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, komfortu, poprawy wyniku i efektywnego wykorzystania wysiłku wkładanego przez sportowca. Jest zbudowany z nowoczesnych materiałów, które bardzo często mają duży wpływ na funkcjonowanie i aktywnie poprawiają właściwości całego produktu. Oznaczone w ten sposób produkty znoszą nawet ekstremalne obciążenia i dają użytkownikowi możliwość osiągania najwyższej klasy wyników sportowych, jednocześnie zapewniając mu komfort i bezpieczeństwo,

5. ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ СПОРТИВНЫЙ УРОВЕНЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ Изделия в этой категории могут быть использованы для активных и профессиональных занятий спортом. Они обладают самыми продвинутыми характеристиками в области комфорта, безопасности, эффективности, а также использования энергии. При их создании используются современные материалы, которые улучшают функциональность и характеристики изделия. Товары, маркированные данным образом, способны справляться с экстремальными нагрузками, а также дают возможность пользователю достигать высокой эффективности, обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности.

3


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

EXPLANATIONS

VYSVĚTLIVKY / EXPLANATIONS / OBJAŚNIENIA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ POPIS A VYSVĚTLENÍ KE KONSTRUKČNÍM, MATERIÁLOVÝM A TECHNOLOGICKÝM PRVKŮM KOLEČKOVÝCH BRUSLÍ / DESCRIPTION AND EXPLANATION FOR MATERIAL, CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL ELEMENTS FOR IN-LINE SKATES / OPIS I OBJAŚNIENIE KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH CECH ROLEK / ОПИСАНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ РОЛИКОВЫХ КОНЬКОВ 5 ACTIVITY stupeň únosnosti sportovního zatížení 5 (max) / Level of optimal sport loading: max 5 / Maksymalny (piąty) stopień nośności / степень допустимой спортивной загрузки 5 (макс.)

CARBON Použití karbonu na výrobku / Use of carbon in the product / Produkt, w którym użyto włókien węglowych / использование углерода в продукте

RACE / RUN SERIES WHEEL kolečka vyvinutá pro speed bruslení, vysoká rychlost, dlouhá životnost, výborná přilnavost / wheels designed for speed skating, high speed, long life, excellent adhesion / kółka zaprojektowane do rolkarstwa szybkiego, dużych prędkości, długiej żywotności / колеса, предназначенные для конькобежного спорта, высокая скорость, долгих лет жизни, отличное сцепление

DNA TECHNOLOGY Brusle je přizpůsobena profesionálnímu a extrémnímu zatížení / The skate is adapted for the professional and extreme load / Łyżwa przystosowana do profesjonalnego i ekstremalnego obciążenia / Коньки адаптированы к профессиональным и экстремальных нагрузок /

RADICAL SERIES WHEEL kolečka s vysokou přilnavostí a tlumením nerovností, nízkým opotřebením a nízkým koeficientem odporu / wheels with high adherance, dampening functions, low abrasion coeficient and low rolling friction coeficient / Kółka z wysoką przyczepnością i tłumieniem wstrząsów, dobrą wytrzymałością i niskim współczynnikiem oporu / колеса с высокой степенью сцепления, низким износом и низким коэффициентом сопротивления IMPULSE SERIES WHEEL kolečka s nízkým opotřebením a nízkým koeficientem odporu / wheels with low abrasion coeficient and low rolling friction coeficient / Kółka z dobrą wytrzymałością i niskim współczynnikiem oporu / колеса с низким износом и низким коэффициентом сопротивления HI-SPEED bearing TRT 11 extra přesná chromová ložiska, velmi malý valivý odpor, dlouhá životnost, speciálně zatěsněná / Extra accurate chrome bearings, very low rolling friction, long life expextancy, special padding / Superdokładne łożyska chromowe, specjalnie zaciskane, o dużej żywotności i bardzo małym oporze toczenia / особенно точные хромистые подшипники, очень малое сопротивление качению, долгий срок службы (ресурс), особенно уплотненные TWINCAM ILQ 9 ložiska twincam ILQ 9 / bearings twincam ILQ 9 / Łożyska Twincam ILQ 9 / подшипники twincam ILQ 9

TWINCAM ILQ 7 ložiska twincam ILQ 7 / bearings twincam ILQ 7 / Łożyska Twincam ILQ 7 / подшипники twincam ILQ 7

ABEC 9 ložiska ABEC 9 chrome top speed / bearings ABEC 9 chrome top speed / Łożyska ABEC-9 Chrome Top-speed / подшипники ABEC 9 chrome top speed

ABEC 7 ložiska ABEC 7 chrome top speed / bearings ABEC 7 chrome top speed / Łożyska ABEC-7 Chrome Top-speed / подшипники ABEC 7 chrome top speed

ABEC 5 ložiska ABEC 5 chrome top speed / bearings ABEC 5 chrome top speed / Łożyska ABEC 5 Chrome Top-speed / подшипники ABEC 5 chrome top speed ABEC 7 ložiska ABEC 7 CARBON bearings ABEC 7 CARBON Łożyska ABEC 7 CARBON подшипники ABEC 7 CARBON

4

ABEC 5 ložiska ABEC 5 CARBON bearings ABEC 5 CARBON Łożyska ABEC 5 CARBON подшипники ABEC 5 CARBON

EXTREMELY ANATOMICAL SHAPE extrémně anatomický tvar vnitřní skořepiny boty v oblasti kotníků a achillovy paty extremely anatomical shape of the inside pad of the boot in the ankle and Achilles‘ heel area Ekstremalnie anatomiczny kształt w obrębie kostki i ścięgna achillesa Особенности анатомической формы оболочки ботинка , лодыжки и ахиллесовой пяты ANATOMICAL BANDAGE anatomická bandáž s pamětí / anatomical bandage with memory / anatomiczna wyściółka z pamięcią / анатомический бандаж с памятью

ADJUSTABLE systém roztahování skeletu brusle pro požadovanou velikost / Adjustable: system for adjusting in-line shell into demanded size and length / System regulacji rozmiaru rolki / Раздвижной механизм- система быстрой установки размера коньков IDENTIFICATION CONTROL jedinečný způsob kontroly v procesu výroba, distribuce, prodej - založen na identifikaci výrobku od počátku výroby až po konec jeho životnosti / unique system of production, distribution and sale control - based on identification of a product from the beginning of production till the end of its life. / Unikatowy system kontroli w procesie produkcji, dystrybucji i sprzedaży, umożliwiający identyfikację produktu od początku produkcji aż do końca jego żywotności / уникальный способ контроля процесса производства, дистрибуции, продажи – основан на идентификации изделия начиная с начала производства до конца его срока службы (ресурса) QICKLY LACE SYSTEM utahování tkaniček pomocí samosvorného zámku / Tightening of laces by self-locking hook / System zaciągania sznurówek wykorzystujący samonapinacz / затягивание шнурков с помощью самозажимного замка

AL CHASSIS materiál podvozku - AL slitina / Chassis material: Al invar / Podwozie wykonane ze stopu aluminium / материал рамы - алюминиевый сплав

3D CONSTRUCTION 3D konstrukce podvozku / 3D chassis construction / Konstrukcja 3D płozy / Рама- 3Д конструкция

ANATOMIC INSOLE anatomická a komfortní vnitřní vkládací stélka / anatomical and comfortable insole / Komfortowa i anatomicznie ukształtowania wkładka wewnętrzna / анатомическая и комфортная внутренняя вставляемая стелька

BRAKE LACE EYE šněrování s pojistkou proti povolení tkaničky na posledním očku / Lacing with special control system against loosing up of the lace in the last eye / Sznurowanie z zabezpieczeniem przed samoczynnym luzowaniem w ostatnim oczku / шнуровка с закрепкой против ослабления шнурка на последней петле

LADY LINER speciální anatomický liner pro dívčí chodidlo / special anatomical liner for ladies´ feet / Specjalny but dostosowany anatomicznie do damskiej stopy / специальный анатомический бандаж для женщин

ADJUSTABLE POSITION CHASSIS nastavitelná pozice podvozku vůči skeletu / Adjustable position of a chassis towards a shell / Regulowana pozycja podwozia względem szkieletu / настраиваемое положение шасси по отношении к скелету

EASY PUSH SYSTÉM uživatelsky velmi jednoduchý a pohodlný systém změny velikosti skeletu / User – friendly system for adjusting the length of a shell / Wygodny i prosty system regulacji rozmiaru rolki / очень простая и удобная с точки зрения потребителя система изменения размера скелета

AIR COMFORT SYSTEM komfortní systém odvětrání skeletu a vnitřní vložky / Comfortable system of shell and liner airing / Komfortowy system wentylacji szkieletu i buta / комфортная система вентиляции скелета и внутреннего ботинка

ADJUSTABLE STOPPER nastavitelný stopper / stopper quad skate adjustable / stopper do wrotek regulowany / Тормоз для Quad skate регулируемый

AL CHASSIS 7000 materiál podvozku - AL 7000 pevnostní slitina / Chassis material: Al 7000 Strong aluminum alloy / Podwozie wykonane ze Mocny stop aluminium 7000 / материал рамы - Сильный алюминиевый сплав 7000

IDEAL POSITION CONTROL CHASSIS konstrukčně několika kotvícími prvky zajištěna ideální pozice podvozku vůči skeletu / ideal position towards the shell because of several fixing elements / System zapewniający idealną pozycję płozy względem szkieletu dzieki zastosowaniu kilku punktów mocujących / конструктивно несколькими фиксирующими компонентами обеспечено идеальное положение шасси по отношению к скелету

DIAMOND STONE třpytivé kamínky / flashy stones / krzykliwe kamienie / роскошные камни

AIR COMFORT INSOLE comfortní anatomicky tvarovaná, odvětraná vkládací stélka Comfortable, anatomical and airing insole Komfortowa, ukształtowana anatomicznie i wentylowana wkładka / комфортная анатомически сформированная, “дышащая“ вставляемая стелька UFS – universal frame system univerzální system přichycení podvozku ke skeletu používaný u všech předních světových výrobců agresivních kolečkových bruslí / Universal system of fixing a shell to a chassis, used by all top producers of aggressive in-line skates / Uniwersalny system mocowania płozy do buta, stosowany przez wszystkich znaczących producentów rolek agresywnych / универсальная система прикрепления шасси к скелету применяемая у всех мировых производителей агрессивных роликовых коньков COOL-MAX materiál z polyesterových dutých vláken zajišťující odvod vlhkosti do vnějšího prostředí / polyester hollow fiber ensure escape of dampness outside the skates / Materiał z poliestrowych włókien dbający o odprowadzanie wilgoci na zewnątrz/ материал из полиэфирных пустотелых волокон обеспечивающий отвод влаги во внешнюю среду POWER STRAP zpevňující stahovací pásek přes nárt, zajišťující stabilní pozici chodidla v brusli / Fixing and tightening strap over the instep, ensures stabile position if a foot in the skates / Dodatkowy pasek stabilizujący stopę i zabezpieczający sznurowanie na podbiciu / укрепленный затягивающий ремешок сверх подъема обеспечивающий устойчивое положение пятки в коньке MICRO-BUCKLE SYSTEM pohodlný systém stahování a povolování přezek s jemnou možností nastavení / comfortable system of tightening and loosing up of the buckles with adjusting possibility / Wygodny system upinania i zwalniania klamr z możliwością dokładnej regulacji / комфортная система затягивания и ослабления застежек с точной возможностью настройки


EXPLANATIONS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

TABULKY VELIKOSTÍ / SIZE TABLE Délky osek / Lenght of screws

skate lenght

Dětské velikosti / Kid‘s sizes

men

skate lenght

Velikosti pro dospělé / Adult‘s sizes

women

Lenght of scres

Lenght of screw with brake

ATATU

SRS

-

SPIDER

SRS

-

SCREAM

SRS

-

GT500

SRS

-

V500

SRS

38 mm

ELUR T 90

32 mm

42 mm

ZONER

33 mm

42 mm

WIRE

29 mm

34 mm

GT300

31 mm

-

VESTAX

31 mm

-

GRADE

27 mm

36 mm

XT4

27 mm

36 mm

ULTIMATE SH35 inline

32 mm

-

MODEL

TRITON DSX

29 mm

-

EXTREM 2

35 mm

-

RSC-X

SRS+EC

-

TRINITY-EX

SRS

-

BLACK ICE

SRS

-

CRONOS

SRS

-

COCTAIL

SRS

-

LUX REBEL

30 mm

38 mm

MAGIC REBEL

30 mm

38 mm

REBEL NOW

34 mm

38 mm

DACO

30 mm

38 mm

NEO X

33 mm

42 mm

MONSTER, FLOWER, OWL

33 mm

-

REBEL ROBSUST

30 mm

38 mm

SRS - Speed Racer screw EC - Eccentric screw 5CONTENTS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

OBSAH / CONTENTS / SPIS TREŚCI / СОДЕРЖАНИЕ RACING SPEED SERIES........................................................................................... 9 - 19 FITNESS MEN series............................................................................................ 20 - 27 FITNESS WOMEN series..................................................................................... 28 - 34 FITNESS UNISEX series...................................................................................... 36 - 39 ALL AGES series.................................................................................................. 40 - 41 INLINE HOCKEY series......................................................................................... 42 - 45 AGGRESSIVE series............................................................................................. 46 - 47 FREESTYLE / STREET series............................................................................ 48 - 54 FREE DESIGN ADJUSTBALE KIDS series......................................................... 55 - 60 ADJUSTBALE KIDS series.................................................................................. 61 - 65 QUAD SKATES series.......................................................................................... 66 - 77 RENTAL SKATES series...................................................................................... 78 - 79 PROTECTORS & HELMETS.................................................................................. 80 - 87 ACCESSORIES..................................................................................................... 88 - 102 SPARE PARTS................................................................................................... 103 - 109 SCOOTERS.......................................................................................................... 110 - 114 FRESTYLE SCOOTERS..................................................................................... 115 - 121 LONGBOARDS.....................................................................................................123 - 134 SKATEBOARDS................................................................................................. 136 - 137 PLASTIC BOARDS............................................................................................ 138 - 143

7
24 Heures Rollers is an extreme 24-hour race on inline skates which takes place directly on the famous BUGGATI track in Le Mans in France (on the same track the famous 24-hour car race is held). This event belongs to the most important races in Europe and every year thousands of skaters from all over the world take part in it. TEMPISH teams which consist of the top skaters from the Czech Republic and from abroad regularly take part in these races. This year our company was represented by two TEMPISH teams - TEMPISH DUO 2016 and LONDON GALACTICS TEMPISH. TEMPISH DUO 2016 team finished in this year’s extremely strong competition with 150 completed laps in the 5th place in the DUO category and in the 53rd place in total. Michal Nepovim and Karel Jirak rode together during 24 hours unbelievable 627.75 km. LONDON GALACTICS TEMPISH team consisting of six female skaters, with two Czech skaters - Hana Duspivova and Lenka Kopecka, was even better and the girls won an amazing 2nd place in their category and the 34th place in total. On the Bugatti track they rode 156 laps in total.

1) Urzsula Waszut in the final part of the race on the Bugatti track.

2) Tired Karel Jirak greeting fans during the race.

4) Michal Nepovim preparing for his start in the night’s hours of the race.

3) London Galactics TEMPISH team celebrating the 2nd place after their amazing performance.


RACING SPEED SERIES

ABOUT US

Kolečka: RUN 18S 125x24mm 88A Ložiska: HI-SPEED TRT 11 Podvozek: 3 BW – podvozek pro 3 kolečka 125 mm, vyroben z vysokopevnostní slitiny AL 7005, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou příčnou pozicí vůči botě. Velikost: 12.6“ Hmotnost: 225 g Skelet: extrémně lehký, tvořen 7-mi vrstvami grafitového vlákna, nový anatomický tvar skletu v oblasti vnitřního i vnějšího kotníku a v oblasti klenby, ukončení skeletu v oblasti kotníku a achillovy šlachy komfort fix, zpevnění jedním nártovým páskem, horní asymetrický s mikropřezkou, spodní křížový Vnitřní tvar: A+ Vnější materiál: umělá kůže s mikrovláknem zpevněno prošitím Vnitřní materiál: mikrovlákno Určení: vrcholový, profesionální sport, sportovní, rychlostní a kondiční bruslení, vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

ATATU

CZ

ATATU - ORANGE

ATATU - RED

Wheels: RUN 18S 125x24mm 88A Bearings: HI-SPEED TRT 11 Chassis: 3 BW – chassis for 3 wheels 125 mm, high firm alloy AL 7005. It is attached to the boot by central screws with adjustable position. Chassis size: 12.6“ Chassis weight: 225 grams Shell: extremely light, made of 7-layered graphite fibres, new anatomical shape of the skeleton in the internal and external ankle area, ending of the boot at the ankle area and Achilles tendon - comfort fix, strengthened by one instep strap, one of them is with microbuckle, the second on is cross-shaped. Inner shape: A+ Outer material: eco leather with microfiber, strengthened by sew Inner material: microfiber Recommended for: top, professional sports, fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced racing skaters

UK

Koła: RUN 18S 125x24mm 88A Łożyska: HI-SPEED TRT 11 Płoza: 3 BW – Płoza na 3 kółka 125 mm, bardzo wytrzymały stop AL 7005. Przymocowana do buta centralnie za pomocą śruby możliwością regulacji. Rozmiar płozy: 12.6“ Waga płozy: 225 gram Szkielet: ekstremalnie lekki, zrobiony z 7 warstw włókien grafitu, nowy anatomiczny kształt szkieletu wewnątrz i na zewnątrz wzmocnienia kostki, wykończenie buta w okolicy pięty i ścięgna Achillesa - komfort fix, wzmocniona paskiem na podbiciu z mikroklamrą Materiał zewnętrzny: eko skóra z mikrofibrą, wzmacniana szwami Materiał wewnętrzny: mikrofibra Przeznaczenie: sport wyczynowy i profesjonalny, jazda sportowa, szybka i fitness, wysokie obciążenia, dla doświadczonych użytkowników i sportowców

PL

Колеса: RUN 18S 125x24мм 88A Подшипники: HI-SPEED TRT 11 Шасси: 3 BW – шасси для 3 колеса 125мм, изготовлен из специального сплава AL 7005, крепится к ботинку центральными болтами с регулируемым положением. Размеры: 12.6“ Вес: 225 г. Скелет (фиксация одной полоской)Скелет: суперлегкий, произведен из 7-слойных графитовых волокон, новая анатомическая форма скелета во внутренней, внешней и тыльной части лодыжки и области ахиллового сухожилия - фиксация одной полоской и баклей. Внутренний ботинок: A+ Внешний материал: эко-кожа с микроволокном, укрепленная швом Внутренний материал: микроволокно Назначение: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание, для опытных и продвинутых роллеров

RU

38 - 49 vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

11


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

SPIDER

CONTENTS

EXPLANATIONS

RACING SPEED SERIES

ABOUT US

CZ

Kolečka: RUN 18s, 110x24mm, 90A Ložiska: HI-SPEED TRT 11 Podvozek: WEB – super odlehčený, monokonstrukční. Snížené osazení k botě SPIDER. Houževnatá, vysokopevnostní slitina AL 7000, se speciální tepelnou úpravou zvyšující pevnost. Hmotnost: 188 gr. Připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí. Povrchová úprava: Hi-POLISH ALUX black, silver edge, bez brzdy Skelet: extrémně lehký, tvořen 7-mi vrstvami grafitového vlákna , nový anatomický tvar skletu v oblasti vnitřního i vnějšího kotníku a v oblasti klenby, ukončení skeletu v oblasti kotníku a achylovy šlachy komfort fix, zpevnění 2-ma nártovými pásky, horní asymetrický s mikropřezkou, spodní křížový, vnitřní tvar: A+ vnější materiál: umělá kůže s mikrovláknem zpevněno prošitím / vnitřní materiál: mikrovlákno určení: vrcholový, profesionální sport, sportovní, rychlostní a kondiční bruslení, vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

UK

Wheels: RUN 18s, 110x24mm, 90A Bearings: HI-SPEED TRT 11 Chassis: WEB – super relieved monoconstruction. Low attachment of the chassis to the SPIDER boot. Resilient, high firm alloy AL 7000 with special thermic adjustment for higher solidity. Weight: 188 grams. It is attached to the boot by central screws with adjustable position. Surface finish: Hi-POLISH ALUX black, silver edge, without brake Shell: extremely light, made of 7-layered graphite fibres, new anatomical shape of the skeleton in the internal and external ankle area, ending of the boot at the ankle area and Achilles tendon - comfort fix, strengthened by two stripes, one of them is with microbuckle, the second on is cross-shaped. Inner shape: A+ Outer material: eco leather with microfiber, strengthened by sew Inner material: microfiber Recommended for: top, professional sports, fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced racing skaters

PL

Kółka: RUN 18s, 110x24mm, 90A Łożyska: HI-SPEED TRT 11 Płoza: WEB – Super lekka monokonstrukcja. Niskie mocowanie płozy do buta SPIDER Przymocowana do buta poprzez centralnie położone śruby z regulacją. Sprężysty, wysokiej jakości stop AL 7000 obrabiany termicznie dla większej wytrzymałości Waga: 188 gram. Wykończenie powierzchni: Czarny Hi-POLISH ALUX, srebrne krawędzie, bez hamulca Szkielet: ekstremalnie lekki, zrobiony z 7 warstw włókien grafitu, nowy anatomiczny kształt szkieletu wewnątrz i na zewnątrz wzmocnienia kostki, wykończenie buta w okolicy pięty i ścięgna Achillesa - komfort fix, wzmacniany dwoma paskami, jeden z nich z mikroklamrą Materiał zewnętrzny: eko skóra z mikrofibrą, wzmacniana szwami Materiał wewnętrzny: mikrofibra Przeznaczenie: sport wyczynowy i profesjonalny, jazda sportowa, szybka i fitness, wysokie obciążenia, dla doświadczonych użytkowników i sportowców

RUN 18s, 110x24мм, 90A RU Колеса: Подшипники: HI-SPEED TRT 11

38 - 49 vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

12

Шасси: WEB – облегченная моноконструкция. Нижняя позиция ботинка. Специальный алюминиевый сплав AL 7000 особенной термообработки для более высокой прочности. Вес: 188 г. Крепится к ботинку центральными болтами с регулируемым положением. Отделка: Hi-POLISH ALUX, черный с серебренной окантовкой, без тормоза. Скелет: суперлегкий, произведен из 7-слойных графитовых волокон, новая анатомическая форма скелета во внутренней, внешней и тыльной части лодыжки и области ахиллового сухожилия комфортная фиксация застежкой и баклей. Внутренний ботинок: A+ Внешний материал: эко-кожа с микроволокном, укрепленная швом Внутренний материал: микроволокно Назначение: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание, для опытных и продвинутых роллеров


RACING SPEED SERIES

ABOUT US

Kolečka: RUN 18s110x24mm, 88A / Ložiska: HI-SPEED TRT 11 Podvozek: SCHELL - odlehčený monokonstrukční, 3D konstrukce, se sníženým usazením na botu, slitina AL 7000, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH ALUX fine sand black, bez brzdy Skelet: extrémně lehký, tvořen 7-mi vrstvami grafitového vlákna, nový anatomický tvar skeletu v oblasti vnitřního i vnějšího kotníku a v oblasti klenby, ukončení skeletu v oblasti kotníku a Achillovy šlachy – komfort fix, zpevnění dvěma nártovými pásky, jeden s mikropřezkou vnitřní tvar: A + Vnější materiál: umělá kůže s mikrovláknem, zpevněno prošitím Vnitřní materiál: mikrovlákno Určení: vrcholový, profesionální sport, sportovní, rychlostní a kondiční bruslení, vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

CZ

Wheels: RUN 18s 110x24mm, 88A / Bearings: HI-SPEED TRT 11 Chassis: SCHELL – relieved mono-construction 3D, lower position of the boot, AL 7000 alloy, attached to the boot by central screws with adjustable position, surface finish – HI-POLISH ALUX fine sand black, without brake Shell: extremely light, made of 7-layered graphite fibers, new anatomical shape of the skeleton in the internal and external ankle area, ending of the boot at the ankle area and Achilles tendon - comfort fix, strengthened by two stripes, one of them is with microbuckle Inner shape: A + Outer material: eco leather with microfiber, strengthened by sew Inner material: microfiber Recommended for: top, professional sports, fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced racing skaters

UK

Kółka: RUN 18s 110x24mm, 88A / Łożyska: HI-SPEED TRT 11 Płoza: SHELL – lekka monokonstrukcja typu 3D z obniżonym mocowaniem buta, wykonana ze stopu AL 7000, przymocowana do buta śrubami centralnymi z regulacją pozycji, wykończona metodą HI-POLISH ALUX fine sand black, bez hamulca Szkielet: ekstremalnie lekki, wykonany z siedmiu warstw włókna węglowego, o nowym anatomicznym kształcie v rejonie kostki i podbicia, z wykończeniem komfort fix w okolicy pięty i ścięgna Achillesa, mocowany dwoma paskami w tym jednym z mikroklamrą Wewnętrzny kształt: A + Materiał zewnętrzny: syntetyczna skóra z mikrowłóknem, wzmocniona przeszyciami Materiał wewnętrzny: mikrowłókno Przeznaczenie: sport wyczynowy i profesjonalny, jazda sportowa, szybka i fitness, wysokie obciążenie, dla doświadczonych użytkowników i sportowców

PL

Колеса: RUN 18s 110x24mm, 88A / Подшипники: HI-SPEED TRT 11 Рама: SCHELL - облегченный моноконструкционный 3D, нижняя позиция ботинка, алюминиевый сплав, прикрепленный центральными болтами с настраиваемым положением, поверхностная отделка – HI-POLISH, без тормоза Ботинок: сверхлегкий, изготовленный из 7 слоев графитовой фибры. Новая анатомическая форма ботинка фиксирует стопу застежкой и баклей. Скелет: изготовлен из кожи с микрофиброй. Внутренний ботинок: A + Рекомендовано для: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание; для продвинутых и опытных роллеров.

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

SCREAM

38 - 49 vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

13


CONTACT

GALLERY

GT 500

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

RACING SPEED SERIES

110 / 100 /90

GT 500 110 pink

GT 500 110 red

GT 500 90 pink

33 - 45 vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

14

GT 500 90 red


RACING SPEED - SPARE PARTS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

BOTA / BOOT SCREAM veliskoti: / size range: 38-47 Velikosti, kolečka: 33-35 GT 500 90 RUN 18s 90x24mm, 85A 36-45 GT 500 100 RUN 18s 100x24mm, 88A 36-45 GT 500 110 RUN 18s110x24mm, 88A Ložiska: HI-SPEED TRT 11 Podvozek: SCHELL - odlehčený monokonstrukční 3D konstrukce, se sníženým usazením na botu, slitina AL 7000, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH ALUX fine sand black, bez brzdy Velikosti: 33-35 SCHELL 4x100 (3x 90-110) GT 500 90 Velikosti: 36-45 SCHELL 4x110 /100 GT 500 110 / 100 Skelet: velmi lehký, tvořen 7-mi vrstvami skelného vlákna a 2-mi vrstvami grafitového vlákna, anatomický tvar, ukončení skeletu v oblasti kotníku a Achillovy šlachy – komfort fix, zpevněn dvěma symetrickými nártovými pásky, horní s mikropřezkou vnitřní tvar: C++ / vnější materiál: umělá kůže s mikrovláknem zpevněno prošitím / vnitřní materiál: mikrovlákno určení: vrcholový, profesionální sport, sportovní, rychlostní a kondiční bruslení, vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

CZ

Size: 33-35 - GT 500 90 - wheels RUN 18s 90x24mm, 85A 36-45 - GT 500 100 - wheels RUN 18s 100x24mm, 88A 36-45 - GT 500 110 - wheels RUN 18s 110x24mm, 88A Bearings: HI-SPEED TRT 11 Chassis: SCHELL - relieved 3D mono-construction, lower position of the boot, AL 7000 alloy, attached to the boot by central screws with adjustable position, surface finish – HI-POLISH ALUX fine sand black, without brake Size: 33-35 SCHELL 4x100 (3x 90-110) GT 500 90 Size: 36-45 SCHELL 4x110 /100 GT 500 110 / 100 Shell: extremely light, made of 7-layered graphite fibres, new anatomical shape of the skeleton in the internal and external ankle area, ending of the boot at the ankle area and Achilles heel - comfort fix, strengthened by two stripes, one of them is with microbuckle, the second on is cross-shaped. Inner shape: C++ / Outer material: eco leather with microfiber, strengthened by sew / Inner material: microfiber Recommended for: top, professional sports, fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced racing skaters

UK

Rozmiary: 33-35 - GT 500 90 - koła RUN 18s 90x24mm, 85A 36-45 - GT 500 100 - koła RUN 18s 100x24mm, 88A 36-45 - GT 500 110 - koła RUN 18s 110x24mm, 88A Łożyska: HI-SPEED TRT 11 Płoza: SCHELL - lekka monokonstrukcja 3D, niska pozycja buta, stop AL 7000, mocowana do buta centralnymi śrubami z możliwością regulacji, wykończenie powierzchni – HI-POLISH ALUX drobno piaskowana, bez hamulca Rozmiar: 33-35 Szkielet 4x100 (3x 90-110) GT 500 90 Rozmiar: 36-45 SCHELL 4x110 /100 GT 500 110 / 100 Szkielet: ekstremalnie lekki, zrobiony z 7 warstw włókien grafitu, nowy anatomiczny kształt szkieletu, wewnątrz i na zewnątrz wzmocnienia kostki, wykończenie buta w okolicy pięty i ścięgna Achillesa - komfort fix, wzmacniany dwoma paskami, jeden z nich z mikroklamrą, drugi mocowny na krzyż. Materiał zewnętrzny: eko skóra z mikrofibrą, wzmacniana szwami / Materiał wewnętrzny: mikrofibra Przeznaczenie: sport wyczynowy i profesjonalny, jazda sportowa, szybka i fitness, wysokie obciążenia, dla doświadczonych użytkowników i sportowców

PL

Размер: 33-35 - GT 500 90 - Колеса RUN 18s 90x24мм, 85A 36-45 - GT 500 100 - Колеса RUN 18s 100x24мм, 88A 36-45 - GT 500 110 - Колеса RUN 18s 110x24мм, 88A Подшипники: HI-SPEED TRT 11 Шасси: SCHELL – облегченная моноконструкция 3D, нижняя позиция ботинка, алюминиевій сплав AL 7000, крепление к ботинку центральными болтами с регулируемым положением, отделка – HI-POLISH ALUX черная, без тормоза. Размер: 33-35 SCHELL 4x100 (3x 90-110) GT 500 90 Размер: 36-45 SCHELL 4x110 /100 GT 500 110 / 100 Скелет: суперлегкий, произведен из 7-слойных графитовых волокон, новая анатомическая форма скелета во внутренней, внешней и тыльной части лодыжки и области ахиллового сухожилия - комфортная фиксация застежкой и баклей. Внутренний ботинок: C++ Внешний материал: эко-кожа с микроволокном, укрепленная швом Внутренний материал: микроволокно Назначение: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание, для опытных и продвинутых роллеров

RU

GALLERY

CONTACT

SPACER set 8 ks

DISTANČNÍ VLOŽKY PRO OSKY 8 mm, set 8 ks / Rozměr: 10,15 mm / 10, 25 mm SPACERS FOR SCREWS 8 mm, set 8 pcs / Size: 10,15 mm / 10, 25 mm

OSKY speed racer / SCREW speed racer

BOTA / BOOT GT 500 veliskoti: / size range: 33-46

STAHOVACÍ PÁSEK s mikropřezkou / STRAP for microbuckle

RIP obal na 100 / 110 / 125 mm kolečka wheels bag 100 / 110 / 125 mm PEVNOSTNÍ SAMOSVORNÉ TKANIČKY / STRENGTHENED SELF-LOCKING LACES

15


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

GT300

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

RACING SPEED SERIES

CZ

Velikosti: 31 – 34, 35 – 38, (39-42) Kolečka: 3 x RADICAL 100x24mm, 85A Ložiska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision, s gumovou prachovkou (with rubber washer) Podvozek: složený ze dvou nosných částí se slitiny hliníku, vyztužené prolisováním. Systém připevnění ke skeletu – ideal position control, povrchová úprava – black mat with printing. umožňuje montáž koleček o maximální velikosti 3 x100mm nebo 4 x 84mm !!! Skelet: 3 dílný s nastavitelnou velikostí - systém EASY PUSH, nastavitelná přední část skeletu – houževnatý materiál PU, nosná část + límec – materiál PP, systém stahování: Jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování + stahující nártový pásek na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený nylon/PVC s úpravou sharp-shiny, anatomické polstrování s vyšší stavbou vnitřní boty pro jistější vedení a ochranu kotníku. Určení: sportovní bruslení, začínající a pokročilí rychlostní bruslaři, tréninková střední až vysoká zátěž.

UK

Size Range: 31 – 34, 35 – 38, (39-42) Wheels: 3 * RADICAL 100x24mm, 85A Bearings: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision with rubber washer Chassis: made of two support parts of aluminum alloy, reinforced with by pressed parts. Fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish - matte black with printing. Allows mounting wheels with a maximum size of 3 * 100 mm or 4 * 84 mm! Shell: 3-piece with adjustable size - EASY PUSH system, adjustable front part shell by tough PU material, the supporting part and upper part - PP material. One AUTO LOCK buckle, lacing and instep strap with Velcro. Inner liner: Reinforced Nylon / PVC with sharp-shiny finish, anatomical padding with a higher structure of the inner shoe for firm and better skating and ankle protection. Recommended for: beginners and advanced speed skating, training medium to high load.

PL

Rozmiary: 31 – 34, 35 – 38, (39-42) Kółka: RADICAL 100x24mm, 85A Łożyska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision, z gumową podkładką Płoza: Wykonana ze stopu aluminium, dodatkowo wzmocniona. System mocowania do buta z możliwością regulacji. Wykończenie powierzchni – czarny mat z nadrukiem. Możliwość montażu kół : 3x100 mm lub 4x84 mm ! Szkielet: Dostępny w 3 rozmiarach. Wykonany w systemie EASY PUSH system. Regulowana przednia część dodatkowo wzmocniona materiałem PU. Wytrzymała konstrukcja w okolicach kostki i górnej części dzięki użytemu materiałowi PP. Zapięcie AUTO LOCK, system sznurownia oraz pas sciągający na rzep. But: Anatomicznie wyprofilowany z dodatkowym wzmocnieniem w okolicach kostki dla lepszego komfortu. Wykonany z NYLON/PVC. Przeznaczanie: Początkujący i średnio zaawanasowani użytkownicy. Jazda sportowa, szybka. Średnie i duże obciążenia.

31 - 42

Размеры: 31 – 34, 35 – 38, (39-42) RU Колеса: 3 * RADICAL 100x24 мм, 85A

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

16

Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, высокоточные с резиновой шайбой Шасси: две опорные части, сделанные из аллюминиевого сплава, усиленные спрессованными частями. Система крепления к скелету - ideal position control chassis, покрытие -матовый черный с принтом. Позволяет устанавливать колеса с максимальным размером 3 * 100 мм или 4 * 84 мм! Скелет: 3-составный с регулируемым размером - система EASY PUSH, регулируемая верхняя часть скелета из стойкого полиуретана, опорная и верхняя часть - из полипропилена. Одна застежка AUTO LOCK, шнуровка и ремень с липучкой. Внутренний ботинок: усиленный нейлон/ПВХ с блестящим покрытием, анатомическая набивка с углубленной структурой внутреннего ботинка для более надежной фиксации ноги и защиты лодыжки. Рекомендовано для: начинающих и продвинутых спид-скейтеров, использующих среднюю и высокую нагрузку.


RACING SPEED - CHASSIS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

3 BW - 3 WHEEL 125 mm

CHASSIS WEB 4 WHEEL 110 mm

3BW - blue

rozteč montážních otvorů: 195 mm - 4 wheel 110 mm Velikost: 13.2“

rozstaw otworów montażowych: 195 mm - 4 wheel 110 mm Rozmiar płozy: 13.2“

screw pitch: 195 mm - 4 wheel 110 mm Size: 13.2“

Шаг винта: 195 мм - 4 wheel 110 мм Размеры: 13.2“ 3BW - red

SCHELL - CHASSIS 4 WHEEL 110 / 100 mm SCHELL - CHASSIS 3 WHEEL 110 / 100 / 90 mm CHASSIS 3 wheel 110 / 100 mm

3BW - orange CHASSIS 4 wheel 110 mm

rozteč montážních otvorů: 195 mm - 4 wheel 110 mm 150 - 165 mm - 3 wheel 100 / 110 mm Velikost: 11.25“ - 4 wheel 110 mm Velikost: 10.25“ - 3 wheel 100 / 110 mm

rozstaw otworów montażowych: 195 mm - 4 wheel 110 mm 150 - 165 mm - 3 wheel 100 / 110 mm Rozmiar płozy: 11.25“ - 4 wheel 110 mm Rozmiar płozy: 10.25“ - 3 wheel 100 / 110 mm

podvozek pro 3 kolečka 125mm, vyroben z vysokopevnostní slitiny AL 7005, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou příčnou pozicí vůči botě. Velikost: 12,6“ Hmotnost: 225 gr.

Płoza na 3 kółka 125 mm, bardzo wytrzymały stop AL 7005. Przymocowana do buta centralnie za pomocą śruby możliwością regulacji. Rozmiar płozy: 12.6“ Waga płozy: 225 gram

screw pitch: 195 mm - 4 wheel 110 mm 150 - 165 mm - 100 / 110 mm c - 4 wheel 110 mm Size: 10.25“ - 3 wheel 100 / 110 mm

Шаг винта: 195 мм - 4 wheel 110 мм 150 - 165 мм - 100 / 110 мм Размеры: 11.25“ - 4 wheel 110 mm Размеры: 10.25“ - 3 wheel 100 / 110 mm

Chassis for 3 wheels 125 mm, high firm alloy AL 7005. It is attached to the boot by central screws with adjustable position. Size: 12.6“ Weight: 225 gr.

шасси для 3 колеса 125мм, изготовлен из специального сплава AL 7005, крепится к ботинку центральными болтами с регулируемым положением. Размеры: 12.6“ Вес: 225 г.

17RACING SPEED SERIES

ABOUT US

Kolečka: TEMPISH – RADICAL 100 mm, 85 A Ložiska: TWINCAM ILQ7 classic Podvozek: odlehčený monokonstrukční, Al slitina, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH, s brzdou – je možno demontovat. brzda: PU Skelet: extrémně lehký, Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem s dotažením na mikropřezku, komfortní odvětrání na vnější i vnitřní straně. Určení: rekreační a sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH – RADICAL 100 mm, 85 A Bearings: TWINCAM ILQ7 Chassis: relieved mono-construction, special AL alloy, fixed by central screws with adjustable position, surface finish: HI-POLISH, with removable brake, brake: PU Shell: extremely light, PE/NYLON, 3-parts, soft, one mutual buckle

UK

EXPLANATIONS

CONTENTS

39 - 45

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

V500

Inner liner: strengthened NYLON/ NYLEX, anatomical shape, fixed by PVC parts, material with memory, lacing, fixed by stripe and micro buckle, comfortable aeration on inner and outer sides Recommended for: sport, speed and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters and professional racers

Kółka: TEMPISH – RADICAL 100 mm, 85 A Łożyska: Twincam ILQ7 Classic Płoza: Lekka konstrukcja wykonana w monolicie ze stopu aluminium, mocowana śrubami centralnymi z możliwością regulacji ustawienia, z wykończeniem powierzchni typu Hi-Polish, z demontowalnym hamulcem Hamulec: PU Szkielet: Ekstremalnie lekki, trzyczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw PE + nylon, spinany jedną dwustronną klamrą But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią i dobrze wentylowany, sznurowany i wyposażony w pasek z klamrą dla lepszego zamocowania na stopie Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników

PL

Колеса: TEMPISH RADICAL 100 мм, 85А Подшипники: TWINCAM ILQ7 classic Шассы: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикреплено центральными болтами с настраиваемым положением, поверхностная отделка – HI-POLISH, c тормозом (возможность демонтажа) Тормоз: ПУ Скелет: экстремально легкий, ПЕ/НЕЙЛОН, из трех частей, мягкий, одна двусторонняя застежка Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из поливинилхлорида, внутренний материал с памятью, шнуровка укреплена клипсой с подкачкой до микро-застежки, комфортная вентиляция на внешней и внутренней стороне Назначение: фитнесс для спорта и для отдыха, средняя и высокая загрузка, для продвинутых, опытных и гоночных роллеров

RU

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

19FITNESS MEN SERIES

ABOUT US

Kolečka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Ložiska: TWINCAM ILQ7 Podvozek: odlehčený monokonstrukční, Al slitina, připevněn centrálními šrouby, povrchová úprava – HI-POLISH dull black, s brzdou – je možno demontovat, brzda: PU Skelet: extrémně lehký, PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál - sendvič nylon + EVA s pamětí, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Určení: rekreační, sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Bearings: TWINCAM ILQ7 Chassis: relieved mono-construction, special AL alloy, fixed by central screws, surface finish: HI-POLISH dull black, with removable brake, brake: PU Shell: extremely light, PE/NYLEX, 2-parts, soft, mutual auto buckle Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, EVA material with memory, anatomical with PVC fixing, lacing + fixing by VELCRO stripe Recommended for: sport, speed and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters and professional racers

UK

Kółka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Łożyska: TWINCAM ILQ7 Płoza: Lekka konstrukcja wykonana w monolicie ze stopu aluminium, mocowana śrubami centralnymi z możliwością regulacji ustawienia, z wykończeniem powierzchni typu Hi-Polish Dull Black, z demontowalnym

PL

EXPLANATIONS

CONTENTS

39 - 45

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

ELUR T 90

hamulcem, Hamulec: PU Szkielet: Ekstremalnie lekki, dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw PE + nylon, spinany jedną dwustronną klamrą But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią (warstwowy nylon oraz EVA), sznurowany i wyposażony w pasek z klamrą dla lepszego zamocowania na stopie Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników

Колеса: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Подшипники: TWINCAM ILQ7 Шасси: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикреплено центральными болтами, поверхностная отделка – HI-POLISH dull black, c тормозом (возможность демонтажа), Тормоз: ПУ Скелет: экстремально легкий, ПЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, одна двусторонняя застежка Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из поливинилхлорида, внутренний материал сэндвич нейлон + ЕВА с памятью, шнуровка укреплена ремешком-липучкой Назначение: фитнесс для спорта и для отдыха, средняя и высокая загрузка, для продвинутых, опытных и гоночных роллеров

RU

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

21


CONTACT

ZONER

GALLERY

PRODUCTS

39 - 45

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

FITNESS MEN SERIES

CZ

Kolečka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Ložiska: TWINCAM ILQ7 Podvozek: odlehčený monokonstrukční, slitina hliníku, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH, s brzdou – je možno demontovat! brzda: PU Skelet: extrémně lehký, PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem s dotažením na mikropřezku Určení: rekreační, sportovní fitness a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

UK

Wheels: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Bearings: TWINCAM ILQ7 Chassis: relieved monoconstruction, AL alloy, attached to the boot by central screws with adjustable position, surface finish – HI-POLISH, with brake – possible to remove! brake: PU Shell: extremely light, PE/NYLON, two parts, soft, one mutual buckle Inner liner: reinforced NYLON/NYLEX, anatomical, strengthened by PVC parts, inner material with memory, lacing is reinforced by stripe with microbuckle Recommended for: top, professional sports, fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced skaters

PL

Kółka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Łożyska: TWINCAM ILQ7 Płoza: lekka monokonstrukcja zwykonana ze stopu aluminium, przymocowana do buta śrubami centralnymi z regulacją pozycji, wykończona metodą – HI-POLISH, z demontowalnym hamulcem, Hamulec: PU Szkielet: ekstremalnie lekki, PE/NYLON, dwuczęściowy, soft, mocowany dwustronną klamrą Wkładka wewnętrzna: wzmocniony NYLON/NYLEX, anatomiczna, wzmocniona wkładką z PVC, materiał wewnętrzny z pamięcią, sznurowanie uzupełnione paskiem z mikroklamrą Przeznaczenie: jazda rekreacyjna, sportowa, fitness i kondycyjna, średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych, doświadczonych użytkowników i sportowców

TEMPISH – RADICAL 90 мм, 85 A RU Колеса: Подшипники: TWINCAM ILQ7

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

22

Рама: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикрепленный центральными болтами c настраиваемым положением, поверхностная отделка – HI-POLISH, с тормозом (возможен демонтаж)Тормоз: ПУ Ботинок: экстремально легкий, PЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, застежка – бакля Лайнер: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из поливинилхлорида, внутренний материал с памятью, шнуровка укреплена застежкой с микробаклей. Рекомендовано для: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание; для продвинутых и опытных роллеров.


FITNESS MEN SERIES

ABOUT US

Kolečka: RADICAL 84x24 mm (WE-GO 84), 85A / RADICAL 90x24 mm (WE-GO 90), 85A / RADICAL 100x24 mm (WE-GO 100), 85A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, s gumovou prachovkou (with rubber washer) Podvozek: WE-GO 84 - speciální AL slitina - 2 ks, vyztužená lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control, povrchová úprava - silver brilliancy, brzda: PU WE-GO 90, WE-GO 100 - Odlehčený monokonstrukční vyrobený technologií CNC z vysoce pevnostní slitiny hliníku, připevněn centrálními šrouby s možností nastavení pozice - ADJUSTABLE POSITION CHASSIS. Povrchová úprava: black/green elox s potiskem. Skelet: PE/NYLON, trojdílný, soft, jedna oboustranná přezka, šněrování s rychlouzávěrem, anatomický prostor ve skeletu pro kotník, vyšší zpevněná stavba, Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická s dvouvrstvou vnitřní strukturou pro lepší fixaci chodidla a jistější ovládání brusle, vnitřní bandáž s tvarovou pamětí, zpevnění plastickými pásky technologií DOUBLE HOT PRESS TRANSFER, šněrování zpevněno stahovacím páskem s mikropřezkou, dvouvrstvá anatomická vkládací stélka. Určení: sportovní i rekreační fitnes a kondiční bruslení, pokročilí a zkušení bruslaři, střední až vysoká zátěž.

CZ

Wheels: RADICAL 84x24 mm (WE-GO 84), 85A / RADICAL 90x24 mm (WE-GO 90), 85A / RADICAL 100x24 mm (WE-GO 100), 85A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, with rubber washer Chassis: WE-GO 84 - special Al alloy, 2-parts, strengthened by 3D pressing, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing, brake: PU WE-GO 90, WE-GO 100 - Lightweight 1-piece CNC technology made of high strength aluminum alloy, fixed by central screws ADJUSTABLE POSITION CHASSIS. Finish: black / green anodized with printing. Shell: PE/NYLON, 3-parts, soft, one mutual buckle, lacing with a flap lock, anatomical space for ankle, high strengthened construction Inner liner: Reinforced Nylon / nylex, anatomic double layer internal structure for better fixation of the foot and confident control of skates, inner lining with a shape memory, plastic tape reinforcement technology HOT PRESS DOUBLE TRANSFER, reinforced lacing by a tightening strap with microbuckle, double layered anatomical insole. Recommended for: fitness skating, experienced and advanced skaters, medium and higher load.

UK

Kółka: RADICAL 84x24 mm (WE-GO 84), 85A / RADICAL 90x24 mm (WE-GO 90), 85A / RADICAL 100x24 mm (WE-GO 100), 85A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, z gumową podkładką Płoza: WE-GO 84 - specjalny stop aluminiowy, dwuczęściowa, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, wykończenie powierzchni: srebrny połysk z nadrukiem, Hamulec: PU WE-GO 90, WE-GO 100 - Wykonana w technologii CNC z wytrzymałego stopu aluminium. Mocowana za pomocą centralnie umiejscowionych śrub z możliwością regulacji – SYSTEM REGULACJI POZYCJI PŁOZY. Wykończenie powierzchni - czarny / zielony z nadrukiem. Szkielet: PE/NYLON, 3-częściowy, miękki, spinany jedną dwustronną klamrą, sznurowanie z zamkiem, anatomicznie ukształtowana przestrzeń dla kostki. But: Dwuwarstwowy materiał -NYLON/NYLEX. Anatomicznie wyprofilowany, dobrze dopasowany do stopy dla lepszej kontroli jazdy. Podszyty materiałem z pamięcią kształtu – SHAPE MEMORY. Wyposażony w system sznurownia z mikroklamrą oraz wzmocniony pas ściągający. Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia. Dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników.

PL

Колеса: RADICAL 84x24 mm (WE-GO 84), 85A / RADICAL 90x24 mm (WE-GO 90), 85A / RADICAL 100x24 mm (WE-GO 100), 85A Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, высокоточные с резиновой шайбой Шасси: WE-GO 84 - специальный алюминиевый сплав из 2 частей, усиленный 3Dпрессом, система фиксации со скелетом: идеальный контроль положения шасси, отделка: блестящий серебряный с рисунком. Тормоз: ПУ WE-GO 90, WE-GO 100 - Облегченное сплошное, выполненное по технологии CNC из стойкого аллюминиевого сплава, фиксированное центральными болтами, возможность регулировки. Покрытие: черное / зеленое анодирование с принтом. Скелет: полиэтилен/нейлон, 3-составный, мягкий,одна застежка, шнурки с замком,анатомическое пространство лодыжки, усиленная конструкция. Внутренний ботинок: усиленный Nylon/nylex, анатомическая двухслойная внутренняя структура для лучшей фиксации ноги и уверенного контроля роликов, запоминание формы, технология усиления HOT PRESS DOUBLE TRANSFER, шнуровка, усиленная ремешком с микрозастежкой, двухслойная анатомическая стелька. Рекомендовано для: фитнес-катания, опытных и продвинутых спортсменов, средняя и высокая нагрузка.

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

38 - 45

PRODUCTS

WE-GO

GALLERY

CONTACT

100 / 90 / 84 WE-GO 90

WE-GO 100

WE-GO 84

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

23

21


CONTACT

GALLERY

HX1.6 90

PRODUCTS

38 - 46

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

FITNESS MEN SERIES

CZ

Kolečka: RADICAL 90x24 mm, 85A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, s gumovou prachovkou (with rubber washer) Podvozek: odlehčený monokonstrukční, slitina hliníku, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH, s brzdou – je možno demontovat! brzda: PU Skelet: materiál NYLON, velmi lehký, ale pevně vyztužený v oblasti nad kotníkem, stažení kovovou přezkou se systémem SELF AUTOLOCK, odvětrám v části pod chodidlem. Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická s dvouvrstvou vnitřní strukturou pro lepší fixaci chodidla a jistější ovládání brusle, vnitřní bandáž s tvarovou pamětí. 3D konstrukce vnější tkaniny pro stabilní strukturu a vynikající odvětrání chodidla, šněrování zpevněno stahovacím páskem s mikropřezkou, dvouvrstvá anatomická vkládací stélka. Určení: sportovní i rekreační fitnes a kondiční bruslení, pokročilí a zkušení bruslaři, střední až vysoká zátěž.

UK

Wheels: RADICAL 90x24 mm, 85A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, with rubber washer Chassis: relieved monoconstruction, AL alloy, attached to the boot by central screws with adjustable position, surface finish – HI-POLISH, with brake – possible to remove! brake: PU Shell: Nylon, very light but firmly reinforced in the area above the ankle, locking with a metal buckle with SELF AUTOLOCK system, ventilation under the foot. Inner liner: Reinforced Nylon / nylex, anatomic double-layered inner structure for better fixation of the foot and confident skates control, inner lining with shape memory. 3D construction of the outer fabric for a stable structure and excellent feet ventilation, lacing is reinforced with an adjustable strap with microbuckle, double layered anatomical insole. Recommended for: fitness skating, experienced and advanced skaters, medium and higher load.

PL

Kółka: RADICAL 90x24mm, 85A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, z gumową podkładką Płoza: lekka monokonstrukcja wykonana ze stopu aluminium. Mocowana do szkieletu przy pomocy centralnie umiejscowionych śrub z możliwością regulacji - SYSTEM REGULACJI POZYCJI PŁOZY. Szkielet: NYLON, bardzo lekki, a zarazem wytrzymały, dodatkowo wzmocniony w okolicach kostki. Metalowa klamra z systemem SELF AUTO LOCK. Wentylacja od dołu. But: Wzmocniony, dwuwarstwowy NYLON/NYLEX. Anatomicznie wyprofilowany, dobrze dopasowany do stopy dla lepszej kontroli jazdy. Materiał wewnętrzny z pamięcią kształtu. Wyposażony w system sznurownia, uzupełniony paskiem z mikroklamrą. Bardzo dobrze wentylowany. Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia. Dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników.

RADICAL 90x24mm, 85A RU Колеса: Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, высокоточные с резиновой шайбой

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

24

Шасси: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикрепленный центральными болтами c настраиваемым положением, поверхностная отделка – HI-POLISH, с тормозом (возможен демонтаж) Тормоз: ПУ Скелет: Нейлон, очень легкий, но надежно усиленный в области над лодыжкой, металлическая защелка с системой SELF AUTOLOCK, вентиляция под ступней. Внутренний ботинок: силенный Nylon/nylex, анатомическая двухслойная внутренняя структура для лучшей фиксации ноги и уверенного контроля роликов, с запоминанием формы. 3D конструкция внешней ткани для стабильной структуры и идеального проветривания ступни, шнуровка усилена регулируемым ремешком с микрозастежкой, двухслойная анатомическая стелька. Рекомендовано для: фитнес-катания, опытных и продвинутых спортсменов, средняя и высокая нагрузка.


FITNESS MEN SERIES

ABOUT US

Kolečka: RADICAL 84x24 mm, 85A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, s gumovou prachovkou (with rubber washer) Podvozek: AL slitina, konstrukčně silně vyztužená hlubokým tažením, systém připevnění do skletu – kombinace systému ideal position control (pod patou) a adjustable position chassis pod špičkou. Skelet: materiál NYLON, velmi lehký, ale pevně vyztužený v oblasti nad kotníkem, stažení kovovou přezkou se systémem SELF AUTOLOCK, odvětrám v části pod chodidlem. Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická s dvouvrstvou vnitřní strukturou pro lepší fixaci chodidla a jistější ovládání brusle, vnitřní bandáž s tvarovou pamětí. 3D konstrukce vnější tkaniny pro stabilní strukturu a vynikající odvětrání chodidla, šněrování zpevněno stahovacím páskem s mikropřezkou, dvouvrstvá anatomická vkládací stélka. Určení: sportovní i rekreační fitnes a kondiční bruslení, pokročilí a zkušení bruslaři, střední až vysoká zátěž.

CZ

Wheels: RADICAL 84x24 mm, 85A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, with rubber washer Chassis: AL alloy, constructionally strongly reinforced by deep drawing. Fixing system to shell: combination of ideal position control chassis (under the heel) and position adjustable chassis (under the tip toe). Shell: Nylon, very light but firmly reinforced in the area above the ankle, locking with a metal buckle with SELF AUTOLOCK system, ventilation under the foot. Inner liner: Reinforced Nylon / nylex, anatomic double-layered inner structure for better fixation of the foot and confident skates control, inner lining with shape memory. 3D construction of the outer fabric for a stable structure and excellent feet ventilation, lacing is reinforced with an adjustable strap with microbuckle, double layered anatomical insole. Recommended for: fitness skating, experienced and advanced skaters, medium and higher load.

UK

Kółka: RADICAL 84x24mm, 85A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, z gumową podkładką Płoza: wykonana ze stopu aluminium, mocowana do szkieletu przy pomocy kombinacji dwóch systemów: SYSTEM KONTROLI IDEALNEJ POZYCJI PŁOZY - pod piętą oraz SYSTEM REGULACJI POZYCJI PŁOZY – z przodu Szkielet: NYLON, bardzo lekki, a zarazem wytrzymały, dodatkowo wzmocniony w okolicach kostki. Metalowa klamra z systemem SELF AUTO LOCK. Wentylacja od dołu. But: Wzmocniony, dwuwarstwowy NYLON/NYLEX. Anatomicznie wyprofilowany, dobrze dopasowany do stopy dla lepszej kontroli jazdy. Materiał wewnętrzny z pamięcią kształtu. Wyposażony w system sznurownia, uzupełniony paskiem z mikroklamrą. Bardzo dobrze wentylowany. Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia. Dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników.

PL

Колеса: RADICAL 84x24mm, 85A Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, высокоточные с резиновой шайбой Шасси: аллюминиевый сплав, конструкция усилена глубокой вытяжкой. Система фиксации к скелету: комбинация ideal position control chassis (под пяткой) и position adjustable chassis (под кончиками пальцев ног). Скелет: Нейлон, очень легкий, но надежно усиленный в области над лодыжкой, металлическая защелка с системой SELF AUTOLOCK, вентиляция под ступней. Внутренний ботинок: силенный Nylon/nylex, анатомическая двухслойная внутренняя структура для лучшей фиксации ноги и уверенного контроля роликов, с запоминанием формы. 3D конструкция внешней ткани для стабильной структуры и идеального проветривания ступни, шнуровка усилена регулируемым ремешком с микрозастежкой, двухслойная анатомическая стелька. Рекомендовано для: фитнес-катания, опытных и продвинутых спортсменов, средняя и высокая нагрузка.

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

38 - 46

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

HX1.6 84

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

25


CONTACT

WIRE

GALLERY

PRODUCTS

38 - 45

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

FITNESS MEN SERIES

CZ

Kolečka: RADICAL 84x24mm, 85 A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: speciální AL slitina – 2 ks, vyztužená lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control, povrchová úprava - silver brilliancy, brzda: PU Skelet: PE/NYLON, trojdílný, soft, jedna oboustranná přezka, šněrování s rychlouzávěrem, anatomický prostor ve skeletu pro kotník, vyšší zpevněná stavba, Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem na suchý zip. Určení: rekreační a sportovní fitness a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí a zkušení bruslaři

UK

Wheels: RADICAL 84x24mm, 85 A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: special Al alloy, 2-parts, strengthened by 3D pressing, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing, brake: PU Shell: PE/NYLON, 3-parts, soft, one mutual buckle, lacing with a flap lock, anatomical space for ankle, high strengthened construction Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, material with memory, anatomical with PVC fixing, lacing + fixing by VЕLCRO stripe Recommended for: holiday, sport and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters

PL

Kółka: RADICAL 84x24mm, 85 A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Płoza: specjalny stop aluminiowy, dwuczęściowa, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, wykończenie powierzchni: srebrny połysk z nadrukiem, Hamulec: PU Szkielet: PE/NYLON, 3-częściowy, miękki, spinany jedną dwustronną klamrą, sznurowanie z zamkiem, anatomicznie ukształtowana przestrzeń dla kostki But: Wzmacniany NYLON/NYLEX, wzmocniony listwą PVC, , anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią kształtu, grubsza wyściółka w okolicy ścięgna Achillesa Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia, dla zawansowanych i doświadczonych użytkowników

RADICAL 84x24мм, 85 A RU Колеса: Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, высокоточные

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

26

Шасси: специальный алюминиевый сплав из 2 частей, усиленный 3Dпрессом, система фиксации со скелетом: идеальный контроль положения шасси, отделка: блестящий серебряный с рисунком. Тормоз: ПУ Скелет: PE/NYLON, 3 части, мягкий, одна двухсторонняя застежка, шнуровка с замком, анатомическая область лодыжки, усиленная конструкция Внутренний ботинок: укрепленный NYLON/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из ПВХ, внутренний материал с памятью, фиксация шнуровки ремешком-липучкой Назначение: фитнес, для спорта и отдыха, средняя и высокая нагрузка, для продвинутых и опытных роллеров.
FITNESS WOMEN SERIES

ABOUT US

Kolečka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Ložiska: TWINCAM ILQ7 Podvozek: odlehčený monokonstrukční, Al slitina, připevněn centrálními šrouby, povrchová úprava – HIPOLISH dull black, s brzdou – je možno demontovat, brzda: PU Skelet: extrémně lehký, PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka Vnitřní vložka: tvarově upravená na dámskou nohu, vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál: sendvič nylon + EVA s pamětí, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Určení: rekreační, sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Bearings: TWINCAM ILQ7 Chassis: relieved mono-construction, special AL alloy, fixed by central screws, surface finish: HI-POLISH dull black, with removable brake, brake: PU Shell: extremely light, PE/NYLON, 2-parts, soft, mutual auto buckle Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, EVA material with memory, anatomical with PVC fixing, lacing + fixing by VELCRO stripe, construction: anatomical shape specially developed for woman foot. Recommended for: sport, speed and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters and professional racers

UK

Kółka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Łożyska: TWINCAM ILQ7 Płoza: Lekka konstrukcja wykonana w monolicie ze stopu aluminium, mocowana śrubami centralnymi z możliwością regulacji ustawienia, z wykończeniem powierzchni typu Hi-Polish Dull Black, z demontowalnym hamulcem, Hamulec: PU Szkielet: Ekstremalnie lekki, dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw PE + nylon, spinany jedną dwustronną klamrą But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią (warstwowy nylon oraz EVA), sznurowany i wyposażony w pasek z klamrą dla lepszego zamocowania na stopie Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników

PL

Колеса: TEMPISH – RADICAL 90 мм, 85 A Подшипники: TWINCAM ILQ7 Шасси: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикреплено центральными болтами, поверхностная отделка – HI-POLISH dull black, c тормозом (возможность демонтажа) Тормоз: ПУ Скелет: экстремально легкий, ПЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, одна двусторонняя застежка Внутренний ботинок: приспособленный для женщин, укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из поливинилхлорида, внутренний материал сэндвич нейлон + ЕВА с памятью, шнуровка укреплена ремешком-липучкой Назначение: фитнесс для спорта и для отдыха, средняя и высокая загрузка, для продвинутых, опытных и гоночных роллеров

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

38 - 43

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

ELUR T 90 LADY

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

29


CONTACT

GALLERY

ZONER LADY

PRODUCTS

38 - 43

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

FITNESS WOMEN SERIES

CZ

Kolečka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Ložiska: TWINCAM ILQ7 Podvozek: odlehčený monokonstrukční, slitina hliníku, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH, s brzdou – je možno demontovat! brzda: PU Skelet: extrémně lehký, PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka Vnitřní vložka: tvarově upravená na dámskou nohu, vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem s dotažením na mikropřezku Určení: rekreační, sportovní fitness a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

UK

Wheels: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Bearings: TWINCAM ILQ7 Chassis: relieved monoconstruction, AL alloy, attached to the boot by central screws with adjustable position, surface finish – HI-POLISH, with brake – possible to remove! brake: PU Shell: extremely light, PE/NYLON, two parts, soft, one mutual buckle Inner liner: reinforced NYLON/NYLEX, anatomical shape specially made for women foot, strengthened by PVC parts, inner material with memory, lacing is reinforced by stripe with microbuckle Recommended for: fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced skaters

PL

Kółka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Łożyska: TWINCAM ILQ7 Płoza: lekka monokonstrukcja zwykonana ze stopu aluminium, przymocowana do buta śrubami centralnymi z regulacją pozycji, wykończona metodą – HI-POLISH, z demontowalnym hamulcem, Hamulec: PU Szkielet: ekstremalnie lekki, PE/NYLON, dwuczęściowy, soft, mocowany dwustronną klamrą Wkładka wewnętrzna: przystosowana do kształtu damskiej stopy, wzmocniony NYLON/NYLEX, anatomiczna, wzmocniona wkładką z PVC, materiał wewnętrzny z pamięcią, sznurowanie uzupełnione paskiem z mikroklamrą Przeznaczenie: jazda rekreacyjna, sportowa, fitness i kondycyjna, średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych, doświadczonych użytkowników i sportowców

TEMPISH – RADICAL 90 мм, 85 A RU Колеса: Подшипники: TWINCAM ILQ7

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

30

Рама: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикрепленный центральными болтaми с настраи ваемым положением, поверхностная отделка – HI-POLISH, с тормозом (возможен демонтаж) Тормоз: ПУ Ботинок: экстремально легкий, РЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, застежка – бакля Лайнер: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из поливинилхлори да, внутренний материал с памятью, шнуровка укреплена застежкой с микробаклей. Рекомендовано для: профессиональный спорт, фитнесс и скоростное катание; для продвинутых и опытных роллеров.


FITNESS WOMEN SERIES

ABOUT US

Kolečka: RADICAL 84x24 mm (WE-GO 84), 85A / RADICAL 90x24 mm (WE-GO 90), 85A / RADICAL 100x24 mm (WE-GO 100), 85A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, s gumovou prachovkou (with rubber washer) Podvozek: WE-GO 84 - speciální AL slitina - 2 ks, vyztužená lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control, povrchová úprava - silver brilliancy, brzda: PU WE-GO 90, WE-GO 100 - Odlehčený monokonstrukční vyrobený technologií CNC z vysoce pevnostní slitiny hliníku, připevněn centrálními šrouby s možností nastavení pozice - ADJUSTABLE POSITION CHASSIS. Povrchová úprava: black/green elox s potiskem. Skelet: PE/NYLON, trojdílný, soft, jedna oboustranná přezka, šněrování s rychlouzávěrem, anatomický prostor ve skeletu pro kotník, vyšší zpevněná stavba, Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická s dvouvrstvou vnitřní strukturou pro lepší fixaci chodidla a jistější ovládání brusle, vnitřní bandáž s tvarovou pamětí, zpevnění plastickými pásky technologií DOUBLE HOT PRESS TRANSFER, šněrování zpevněno stahovacím páskem s mikropřezkou, dvouvrstvá anatomická vkládací stélka. Vnitřní bandáž je přizpůsobena dámskému chodidlu. Určení: sportovní i rekreační fitnes a kondiční bruslení, pokročilí a zkušení bruslaři, střední až vysoká zátěž.

CZ

Wheels: RADICAL 84x24 mm (WE-GO 84), 85A / RADICAL 90x24 mm (WE-GO 90), 85A / RADICAL 100x24 mm (WE-GO 100), 85A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, with rubber washer Chassis: WE-GO 84 - special Al alloy, 2-parts, strengthened by 3D pressing, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing, brake: PU WE-GO 90, WE-GO 100 - Lightweight 1-piece CNC technology made of high strength aluminum alloy, fixed by central screws ADJUSTABLE POSITION CHASSIS. Finish: black / green anodized with printing. Shell: PE/NYLON, 3-parts, soft, one mutual buckle, lacing with a flap lock, anatomical space for ankle, high strengthened construction Inner liner: Reinforced Nylon / nylex, anatomic double layer internal structure for better fixation of the foot and confident control of skates, inner lining with a shape memory, plastic tape reinforcement technology HOT PRESS DOUBLE TRANSFER, reinforced lacing by a tightening strap with microbuckle, double layered anatomical insole. Inner lining is adapted to a lady’s foot. Recommended for: fitness skating, experienced and advanced skaters, medium and higher load.

UK

Kółka: RADICAL 84x24 mm (WE-GO 84), 85A / RADICAL 90x24 mm (WE-GO 90), 85A / RADICAL 100x24 mm (WE-GO 100), 85A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, z gumową podkładką Płoza: WE-GO 84 - specjalny stop aluminiowy, dwuczęściowa, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, wykończenie powierzchni: srebrny połysk z nadrukiem, Hamulec: PU WE-GO 90, WE-GO 100 - Wykonana w technologii CNC z wytrzymałego stopu aluminium. Mocowana za pomocą centralnie umiejscowionych śrub z możliwością regulacji – SYSTEM REGULACJI POZYCJI PŁOZY. Wykończenie powierzchni - czarny / zielony z nadrukiem. Szkielet: PE/NYLON, 3-częściowy, miękki, spinany jedną dwustronną klamrą, sznurowanie z zamkiem, anatomicznie ukształtowana przestrzeń dla kostki. But: Dwuwarstwowy materiał -NYLON/NYLEX . Anatomicznie wyprofilowany, dobrze dopasowany do stopy dla lepszej kontroli jazdy. Podszyty materiałem z pamięcią kształtu – SHAPE MEMORY. Wyposażony w system sznurownia z mikroklamrą oraz wzmocniony pas ściągający. Kształt uwzględniający specyfikę anatomii kobiet. Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia. Dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników. Колеса: RADICAL 84x24 mm (WE-GO 84), 85A / RADICAL 90x24 mm (WE-GO 90), 85A / RADICAL 100x24 mm (WE-GO 100), 85A Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, высокоточные с резиновой шайбой Шасси: WE-GO 84 - специальный алюминиевый сплав из 2 частей, усиленный 3Dпрессом, система фиксации со скелетом: идеальный контроль положения шасси, отделка: блестящий серебряный с рисунком. Тормоз: ПУ WE-GO 90, WE-GO 100 - Облегченное сплошное, выполненное по технологии CNC из стойкого аллюминиевого сплава, фиксированное центральными болтами, возможность регулировки. Покрытие: черное / зеленое анодирование с принтом. Скелет: полиэтилен/нейлон, 3-составный, мягкий,одна застежка, шнурки с замком,анатомическое пространство лодыжки, усиленная конструкция. Внутренний ботинок: усиленный Nylon/nylex, анатомическая двухслойная внутренняя структура для лучшей фиксации ноги и уверенного контроля роликов, запоминание формы, технология усиления HOT PRESS DOUBLE TRANSFER, шнуровка, усиленная ремешком с микрозастежкой, двухслойная анатомическая стелька. Внутренний ботинок адаптирован под женскую ногу Рекомендовано для: фитнес-катания, опытных и продвинутых спортсменов, средняя и высокая нагрузка.

EXPLANATIONS

36 - 43

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

WE-GO LADY 100 / 90 / 84 WE-GO LADY 100

WE-GO LADY 84

WE-GO LADY 84

PL

RU

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

31


CONTACT

GALLERY

HX1.6 90

PRODUCTS

37 - 42

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

FITNESS WOMEN SERIES

CZ

Kolečka: RADICAL 90x24 mm, 85A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, s gumovou prachovkou (with rubber washer) Podvozek: odlehčený monokonstrukční, slitina hliníku, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH, s brzdou – je možno demontovat! brzda: PU Skelet: materiál NYLON, velmi lehký, ale pevně vyztužený v oblasti nad kotníkem, stažení kovovou přezkou se systémem SELF AUTOLOCK, odvětrám v části pod chodidlem. Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická s dvouvrstvou vnitřní strukturou pro lepší fixaci chodidla a jistější ovládání brusle, vnitřní bandáž s tvarovou pamětí. 3D konstrukce vnější tkaniny pro stabilní strukturu a vynikající odvětrání chodidla, šněrování zpevněno stahovacím páskem s mikropřezkou, dvouvrstvá anatomická vkládací stélka. Vnitřní bandáž je přizpůsobena dámskému chodidlu. Určení: sportovní i rekreační fitnes a kondiční bruslení, pokročilí a zkušení bruslaři, střední až vysoká zátěž.

UK

Wheels: RADICAL 90x24 mm, 85A Chassis: relieved monoconstruction, AL alloy, attached to the boot by central screws with adjustable position, surface finish – HI-POLISH, with brake – possible to remove! brake: PU Shell: Nylon, very light but firmly reinforced in the area above the ankle, locking with a metal buckle with SELF AUTOLOCK system, ventilation under the foot. Inner liner: Reinforced Nylon / nylex, anatomic double-layered inner structure for better fixation of the foot and confident skates control, inner lining with shape memory. 3D construction of the outer fabric for a stable structure and excellent feet ventilation, lacing is reinforced with an adjustable strap with microbuckle, double layered anatomical insole. Inner lining is adapted to a lady’s foot. Recommended for: fitness skating, experienced and advanced skaters, medium and higher load.

PL

Kółka: RADICAL 90x24 mm, 85A Płoza: lekka monokonstrukcja wykonana ze stopu aluminium. Mocowana do szkieletu przy pomocy centralnie umiejscowionych śrub z możliwością regulacji - SYSTEM REGULACJI POZYCJI PŁOZY. Szkielet: NYLON, bardzo lekki, a zarazem wytrzymały, dodatkowo wzmocniony w okolicach kostki. Metalowa klamra z systemem SELF AUTO LOCK. Wentylacja od dołu. But: Wzmocniony, dwuwarstwowy NYLON/NYLEX. Anatomicznie wyprofilowany, dobrze dopasowany do stopy dla lepszej kontroli jazdy. Materiał wewnętrzny z pamięcią kształtu. Wyposażony w system sznurownia uzupełniony paskiem z mikroklamrą. Bardzo dobrze wentylowany. Kształt uwzględniający specyfikę anatomii kobiet. Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia. Dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników.

RADICAL 90x24mm, 85A RU Колеса: Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, высокоточные с резиновой шайбой

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

32

Шасси: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикрепленный центральными болтами c настраиваемым положением, поверхностная отделка – HI-POLISH, с тормозом (возможен демонтаж) Тормоз: ПУ Скелет: Нейлон, очень легкий, но надежно усиленный в области над лодыжкой, металлическая защелка с системой SELF AUTOLOCK, вентиляция под ступней. Внутренний ботинок: силенный Nylon/nylex, анатомическая двухслойная внутренняя структура для лучшей фиксации ноги и уверенного контроля роликов, с запоминанием формы. 3D конструкция внешней ткани для стабильной структуры и идеального проветривания ступни, шнуровка усилена регулируемым ремешком с микрозастежкой, двухслойная анатомическая стелька. Внутренний ботинок адаптирован под женскую ногу Рекомендовано для: фитнес-катания, опытных и продвинутых спортсменов, средняя и высокая нагрузка.


FITNESS WOMEN SERIES

ABOUT US

Kolečka: RADICAL 84x24 mm, 85A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision, s gumovou prachovkou (with rubber washer) Podvozek: AL slitina, konstrukčně silně vyztužená hlubokým tažením, systém připevnění do skletu – kombinace systému ideal position control (pod patou) a adjustable position chassis pod špičkou. Skelet: materiál NYLON, velmi lehký, ale pevně vyztužený v oblasti nad kotníkem, stažení kovovou přezkou se systémem SELF AUTOLOCK, odvětrám v části pod chodidlem. Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická s dvouvrstvou vnitřní strukturou pro lepší fixaci chodidla a jistější ovládání brusle, vnitřní bandáž s tvarovou pamětí. 3D konstrukce vnější tkaniny pro stabilní strukturu a vynikající odvětrání chodidla, šněrování zpevněno stahovacím páskem s mikropřezkou, dvouvrstvá anatomická vkládací stélka. Vnitřní bandáž je přizpůsobena dámskému chodidlu. Určení: sportovní i rekreační fitnes a kondiční bruslení, pokročilí a zkušení bruslaři, střední až vysoká zátěž.

CZ

Wheels: RADICAL 84x24 mm, 85A Chassis: AL alloy, constructionally strongly reinforced by deep drawing. Fixing system to shell: combination of ideal position control chassis (under the heel) and position adjustable chassis (under the tip toe). Shell: Nylon, very light but firmly reinforced in the area above the ankle, locking with a metal buckle with SELF AUTOLOCK system, ventilation under the foot. Inner liner: Reinforced Nylon / nylex, anatomic double-layered inner structure for better fixation of the foot and confident skates control, inner lining with shape memory. 3D construction of the outer fabric for a stable structure and excellent feet ventilation, lacing is reinforced with an adjustable strap with microbuckle, double layered anatomical insole. Inner lining is adapted to a lady’s foot. Recommended for: fitness skating, experienced and advanced skaters, medium and higher load.

UK

Kółka: RADICAL 84x24mm, 85A Płoza: wykonana ze stopu aluminium, mocowana do szkieletu przy pomocy kombinacji dwóch systemów: SYSTEM KONTROLI IDEALNEJ POZYCJI PŁOZY - pod piętą oraz SYSTEM REGULACJI POZYCJI PŁOZY – z przodu Szkielet: NYLON, bardzo lekki, a zarazem wytrzymały, dodatkowo wzmocniony w okolicach kostki. Metalowa klamra z systemem SELF AUTO LOCK. Wentylacja od dołu. But:Wzmocniony, dwuwarstwowy NYLON/NYLEX. Anatomicznie wyprofilowany, dobrze dopasowany do stopy dla lepszej kontroli jazdy. Materiał wewnętrzny z pamięcią kształtu. Wyposażony w system sznurownia uzupełniony paskiem z mikroklamrą. Bardzo dobrze wentylowany. Kształt uwzględniający specyfikę anatomii kobiet. Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia. Dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników.

PL

Колеса: RADICAL 84x24mm, 85A Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, высокоточные с резиновой шайбой Шасси: аллюминиевый сплав, конструкция усилена глубокой вытяжкой. Система фиксации к скелету: комбинация ideal position control chassis (под пяткой) и position adjustable chassis (под кончиками пальцев ног). Скелет: Нейлон, очень легкий, но надежно усиленный в области над лодыжкой, металлическая защелка с системой SELF AUTOLOCK, вентиляция под ступней. Внутренний ботинок: силенный Nylon/nylex, анатомическая двухслойная внутренняя структура для лучшей фиксации ноги и уверенного контроля роликов, с запоминанием формы. 3D конструкция внешней ткани для стабильной структуры и идеального проветривания ступни, шнуровка усилена регулируемым ремешком с микрозастежкой, двухслойная анатомическая стелька. Внутренний ботинок адаптирован под женскую ногу Рекомендовано для: фитнес-катания, опытных и продвинутых спортсменов, средняя и высокая нагрузка.

RU

EXPLANATIONS

37 - 42

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

HX1.6 84

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

33


CONTACT

GALLERY

WIRE LADY

PRODUCTS

37 - 42

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

FITNESS WOMEN SERIES

CZ

Kolečka: RADICAL 84x24mm, 85 A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: speciální AL slitina – 2 ks, vyztužená lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control, povrchová úprava - silver brilliancy, brzda: PU Skelet: PE/NYLON, trojdílný, soft, jedna oboustranná přezka, šněrování s rychlouzávěrem, anatomický prostor ve skeletu pro kotník, vyšší zpevněná stavba, Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem na suchý zip. Vnitřní výstelka upravená pro dámské chodidlo. Určení: rekreační a sportovní fitness a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí a zkušení bruslaři

UK

Wheels: RADICAL 84x24mm, 85 A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: special Al alloy, 2-parts, strengthened by 3D pressing, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing, brake: PU Shell: PE/NYLON, 3-parts, soft, one mutual buckle, lacing with a flap lock, anatomical space for ankle, high strengthened construction Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, material with memory, anatomical with PVC fixing, lacing + fixing by VЕLCRO stripe. Anatomical shape specially made for women foot. Recommended for: holiday, sport and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters

PL

Kółka: RADICAL 84x24mm, 85 A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Płoza: specjalny stop aluminiowy, dwuczęściowa, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, wykończenie powierzchni: srebrny połysk z nadrukiem, Hamulec: PU Szkielet: PE/NYLON, 3-częściowy, miękki, spinany jedną dwustronną klamrą, sznurowanie z zamkiem, anatomicznie ukształtowana przestrzeń dla kostki But: Wzmacniany NYLON/NYLEX, wzmocniony listwą PVC, , anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią kształtu, kształt uwzględniający specyfikę anatomii kobiet Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia, dla zawansowanych i doświadczonych użytkowników

RADICAL 84x24мм, 85 A RU Колеса: Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, высокоточные

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

34

Шасси: специальный алюминиевый сплав из 2 частей, усиленный 3Dпрессом, система фиксации со скелетом: идеальный контроль положения шасси, отделка: блестящий серебряный с рисунком. Тормоз: ПУ Скелет: PE/NYLON, 3 части, мягкий, одна двухсторонняя застежка, шнуровка с замком, анатомическая область лодыжки, низкая спортивная конструкция Внутренний ботинок: укрепленный NYLON/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из ПВХ, внутренний материал с памятью, фиксация шнуровки ремешком-липучкой. Анатомическая форма, специально приспособленная под женскую ногу. Назначение: фитнес, для спорта и отдыха, средняя и высокая нагрузка, для продвинутых и опытных роллеров


SPARE CHASSIS

ABOUT US

CAT 3 x125 mm

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

RAPID 3S UNI 3 x125 mm

Rozměry pro montáž na botu /rozměr: S: 143,7 mm až 195,3 mm / 257 mm (10,16“) M: 148,2 mm až 198,8 mm / 257 mm (10,16“) L: 149,7 mm až 214,8 mm / 257 mm (10,16“) Materiál: AL slitina 6063

Skok śruby / długość: S: 143,7 mm to 195,3 mm / 257 mm (10,16“) M: 148,2 mm to 198,8 mm / 257 mm (10,16“) L: 149,7 mm to 214,8 mm / 257 mm (10,16“) Materiał: stop aluminium 6063

Screw pitch /length: S: 143,7 mm to 195,3 mm / 257 mm (10,16“) M: 148,2 mm to 198,8 mm / 257 mm (10,16“) L: 149,7 mm to 214,8 mm / 25 mm (10,16“) Material: AL alloy 6063

Шаг винта / длина: S: 143,7 мм до 195,3 мм / 257 мм (10,16“) M: 148,2 мм до 198,8 мм / 257 мм (10,16“) L: 149,7 мм до 214,8 мм / 257 мм (10,16“) Материал: AL сплава 6063

Rozměry pro montáž na botu /rozměr: 150 mm až 195 mm / 176 mm (10,87“) Materiál: AL slitina A356 / Hmotnost: 280 g

Skok śruby / długość: 150 mm to 195 mm / 176 mm (10,87“) Materiał: stop aluminium A356 / Waga: 280 g

Screw pitch /length: 150 mm to 195 mm / 176 mm (10,87“) Material: AL alloy A356/ Weight: 280 g

Шаг винта / длина: 150 мм до 195 мм / 176 мм(10,87“) Материал: AL сплава A356 / Вес: 280 g

RAPID 3S FIX 3 x125 mm

CAT 3 x110 mm

Rozměry pro montáž na botu /rozměr: S: 143,7 mm až 195,3 mm / 258 mm (10,16“) M: 148,2 mm až 198,8 mm / 258 mm (10,16“) L: 149,7 mm až 214,8 mm / 264 mm (10,4“) Materiál: AL slitina 6063

Skok śruby / długość: S: 143,7 mm to 195,3 mm / 258 mm (10,16“) M: 148,2 mm to 198,8 mm / 258 mm (10,16“) L: 149,7 mm to 214,8 mm / 264 mm (10,4“) Materiał: stop aluminium 6063

Screw pitch /length: S: 143,7 mm to 195,3 mm / 258 mm (10,16“) M: 148,2 mm to 198,8 mm / 258 mm (10,16“) L: 149,7 mm to 214,8 mm / 264 mm (10,4“) Material: AL alloy 6063

Шаг винта /длина: S: 143,7 мм до 195,3 мм / 258 мм (10,16“) M: 148,2 мм до 198,8 мм / 258 мм (10,16“) L: 149,7 мм до 214,8 мм / 264 мм (10,4“) Материал: AL сплава 6063

Rozměry pro montáž na botu /rozměr: 150 mm, 165 mm, 180 mm, 195 mm / 176 mm (10,87“) Materiál: AL slitina A356 / Hmotnost: 300 g

Skok śruby / długość: 150 mm, 165 mm, 180 mm, 195 mm / 176 mm (10,87“) Материал: AL сплава A356 / Вес: 300 g

Screw pitch /length: 150 mm, 165 mm, 180 mm, 195 mm / 176 mm (10,87“) Material: AL alloy A356 / Weight: 300 g

Шаг винта / длина: 150 мм, 165 мм, 180 мм, 195 мм / 176 мм (10,87“) Материал: AL сплава A356 / Вес: 300 g

RAPID 3S UNI SET 3 x125 mm

CAT 3 x110 / 4 x 84 mm

Rozměry pro montáž na botu /rozměr: S: 143,7 mm až 195,3 mm / 257 mm (10,16“) M: 148,2 mm až 198,8 mm / 257 mm (10,16“) L: 149,7 mm až 214,8 mm / 257 mm (10,16“) Materiál: AL slitina 6063

Skok śruby / długość: S: 143,7 mm to 195,3 mm / 257 mm (10,16“) M: 148,2 mm to 198,8 mm / 257 mm (10,16“) L: 149,7 mm to 214,8 mm / 257 mm (10,16“) Materiał: stop aluminium 6063

Rozměry pro montáž na botu /rozměr: 150 mm až 195 mm / 176 mm (10,87“) Materiál: AL slitina A356 / Hmotnost: 280 g + Kolečka 3x125 mm 90A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision

Skok śruby / długość: 150 mm to 195 mm / 176 mm (10,87“) Materiał: stop aluminium A356 / Waga: 280 g + Kółka 3x125 mm 90A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision

Screw pitch /length: S: 143,7 mm to 195,3 mm / 257 mm (10,16“) M: 148,2 mm to 198,8 mm / 257 mm (10,16“) L: 149,7 mm to 214,8 mm / 257 mm (10,16“) Material: AL alloy 6063

Шаг винта / длина: S: 143,7 мм до 195,3 мм / 257 мм (10,16“) M: 148,2 мм до 198,8 мм / 257 мм (10,16“) L: 149,7 мм до 214,8 мм / 257 мм (10,16“) Материал: AL сплава 6063

Screw pitch /length: 150 mm to 195 mm / 176 mm (10,87“) Material: AL alloy A356/ Weight: 280 g + Wheels 3x125 mm 90A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision

Шаг винта / длина: 150 мм до 195 мм / 176 мм(10,87“) Материал: AL сплава A356 / Вес: 280 g + Колеса: 3x125 mm 90A Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, высокоточные

35FITNESS UNISEX SERIES

ABOUT US

Velikosti: 38 – 46 / LADY 37 – 42 Kolečka: TEMPISH – CATCH 80 mm, 82 A Ložiska: ABEC 7 carbon steel Podvozek: odlehčený – Al slitina, dvoudílný, speciální uchycení pomocí dvou příčných šroubů pod patou a centrálního šroubu pod špičkou – ideal position control chassis, povrchová úprava - silver brilliancy s potiskem Skelet: PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, konstrukce – dvouplášťový anatomický liner s vyjímatelnou vnitřní botou, umožňuje lepší vysoušení a čištění. Vyztužená na vnější straně dílci z PVC, anatomická bandáž. technologie designu: digital print Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, pokročilí bruslaři

CZ

Size range: 38 – 46 / LADY 37 – 42 Wheels: TEMPISH – CATCH 80 mm, 82 A Bearings: ABEC 7 carbon steel, Chassis: Lightweight Al alloy, 2-parts, special fixing by two cross screws under heel part and central screw under front part, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing Shell: PP/NYLON, 2-parts, airing in the sole, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with Velcro stripe Inner liner: Stiffened NYLON/NYLEX, anatomical bandage, strengthened by PVC parts construction-double layer anatomical liner with a removable inner boot provides better drying and cleaning Design technology: digital printing Recommended for: holiday, sport and fitness skating, medium-high performance, experienced skaters

UK

Rozmiary: 38 – 46 / LADY 37 – 42 Kółka: TEMPISH – CATCH 80 mm, 82 A Łożyska: ABEC 7 Carbon Steel Płoza: Lekka, dwucześciowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, z wykończeniem powierzchni typu Silver Brilliancy z nadrukiem Szkielet: Wykonany z mieszanki tworzyw PE + Nylon, dwuczęściowy, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z wzmacnianego NYLON/NYLEX oraz PVC, anatomicznie ukształtowany wyłożony komfortową wyściółką. Specjalna podwójna konstrukcja z wyjmowaną wewnętrzną częścią zapewnia lepsze suszenie i czyszczenie Technologia nadruku - nadruk cyfrowy Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych użytkowników

PL

Размеры: 38 – 46 / LADY 37 – 42 Колеса: TEMPISH CATCH 80 мм, 82A Подшипники: ABEC 7 carbon steel Шасси: облегченный алюминиевый сплав – 2 шт, специальное прикрепление с помощью двух поперечных винтов под пятой и одного винта под мыском – ideal position control, поверхностная отделка - silver brilliancy с декором Скелет: ПЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, одна двусторонняя застежка, шнуровка упрочнена ремешком – липучкой Подкладка: прочный NYLON / Nylex , анатомическая повязка, усовершенствованная с помощью ПВХ, съемная внутренняя часть облегчает очистку и сушку. Ботинок: технология дизайна - цифровая печать Назначение: фитнес для отдыха, начиная со средней до высшей загрузки, для продвинутых роллеров

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

37 - 46

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

GRADE / GRADE LADY GRADE

GRADE LADY

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

37


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

XT4 / XT4 LADY

CONTENTS

EXPLANATIONS

37 - 46

ABOUT US

CZ

Velikosti: 38 – 46 / LADY 37 – 42 Kolečka: vel. 37, 38 - TEMPISH RADICAL 80mm 85A vel. 39 – 46 - TEMPISH RADICAL 84mm 85A Ložiska: ABEC 7 chrome steel Podvozek: odlehčený – Al slitina, dvoudílný, speciální uchycení pomocí dvou příčných šroubů pod patou a centrálního šroubu pod špičkou – ideal position control chassis, povrchová úprava - silver brilliancy s potiskem, zesílené provedení. vel. 38 - max. vel. koleček 80 mm / vel. 39 - 42 - max. vel. koleček 84 mm / vel. 43 - 46 max. vel. koleček 90 mm Skelet: PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno stahovacím páskem s mikropřezkou Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, konstrukce – dvouplášťový anatomický liner s vyjímatelnou vnitřní botou, umožňuje lepší vysoušení a čištění. Vyztužená na vnější straně dílci z PVC, anatomická bandáž. Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, pokročilí bruslaři

UK

Size range: 38 – 46 / LADY 37 – 42 Wheels: vel. 37, 38 - TEMPISH RADICAL 80mm 85A vel. 39 – 46 - TEMPISH RADICAL 84mm 85A Bearings: ABEC 7 chrome steel Chassis: relived Al alloy, 2-parts, special fixing by two cross screws under heel part and central screw under front part, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing Size 38: maximal wheel size - 80mm / Size 39 - 42: maximal wheel size - 84mm / Size 43 - 46: maximal wheel size - 90mm Shell: PP/NYLON, 2-parts, airing in the sole, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing is reinforced by tightening strap with micro buckle Inner liner: Stiffened NYLON/NYLEX, anatomical bandage, strengthened by PVC parts construction-double layer anatomical liner with a removable inner boot provides better drying and cleaning. Recommended for: holiday, sport and fitness skating, medium-high performance, experienced skaters

PL

Rozmiary: 38 – 46 / LADY 37 – 42 Kółka: Rozmiar 37, 38: TEMPISH RADICAL 80mm 85A , Rozmiar 39 – 46: TEMPISH RADICAL 84mm 85A Łożyska: ABEC 7 chrome steel Płoza: Lekka, dwucześciowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, z wykończeniem powierzchni typu Silver Brilliancy z nadrukiem Rozmiar 38: maksymalny rozmiar kółek - 80mm / Rozmiar 39 - 42: maksymalny rozmiar kółek - 84mm Rozmiar43 - 46: maksymalny rozmiar kółek - 90mm Szkielet: Wykonany z mieszanki tworzyw PE + Nylon, dwuczęściowy, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock, System sznurownia uzupełniony paskiem z mikroklamrą. But: Wykonany z trwałego nylonu i nylexu, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, z komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych użytkowników

XT3 green

XT3 pink

FITNESS UNISEX SERIES

38 – 46 / LADY 37 – 42 RU Размеры: Колеса: Размер 37, 38: TEMPISH RADICAL 80mm 85A

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

38

Размер 39 – 46: TEMPISH RADICAL 84mm 85A Подшипники: ABEC 7 chrome steel Шасси: облегченный алюминиевый сплав – 2 шт, специальное прикрепление с помощью двух поперечных винтов под пятой и одного винта под мыском – ideal position control, поверхностная отделка - silver brilliancy с декором Размер 38: maximal wheel size - 80 mm / Размер 39 - 42: maximal wheel size - 84 mm / Размер 43 - 46: maximal wheel size - 90 mm Скелет: ПЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, одна двусторонняя застежка, шнуровка упрочнена ремешком – липучкой Подкладка: прочный NYLON / Nylex , анатомическая повязка, усовершенствованная с помощью ПВХ, съемная внутренняя часть облегчает очистку и сушку. Назначение: фитнес для отдыха, начиная со средней до высшей загрузки, для продвинутых роллеров
INLINE HOCKEY SERIES

ABOUT US

Velikosti: (35 – 38), (39-42) Kolečka: RADICAL 84x24 mm, 85A Ložiska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision, s gumovou prachovkou (with rubber washer) Podvozek: složený ze dvou nosných částí se slitiny hliníku, vyztužené prolisováním. Systém připevnění ke skeletu – ideal position control, povrchová úprava – barevný elox with printing. umožňuje montáž koleček o maximální velikosti 3*100 mm nebo 4*84 mm !!! Skelet: 3 dílný s nastavitelnou velikostí - systém EASY PUSH, nastavitelná přední část skeletu – houževnatý materiál PU, nosná část + límec – materiál PP, systém stahování: jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování + stahující nártový pásek na suchý zip Vnitřní vložka: vícevrstvý s vnější textilií utkanou technologií FLYKNIT, anatomická polstrování s vyšší stavbou vnitřní boty pro jistější vedení a ochranu kotníku. Určení: sportovní bruslení, začínající a pokročilí bruslaři, střední až vysoká zátěž

CZ

Rozmiary: (35 – 38), (39-42) Kółka: RADICAL 84x24 mm, 85A Łożyska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision, z gumową podkładką Płoza: Dwuczęściowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium. Mocowana za pomocą centralnie umiejscowionych śrub z możliwością regulacji – SYSTEM REGULACJI POZYCJI PŁOZY. Wykończenie powierzchni – anodowa powierzchnia z nadrukiem. Możliwość montażu kół : 3x100 mm lub 4x84 mm ! Szkielet: Wykonany z materiału - PU / PP. Trzyczęściowy z łatwym system regulacji - EASY PUSH. Zapięcie AUTOLOCK, system sznurownia oraz pas sciągający na rzep. But: Wielowarstwowy, wykonany z wykorzystaniem technologii dziewiarskich FLYKNIT. Anatomicznie dopasowany do stopy. Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia. Dla początkujących i zaawansowanych użytkowników.

UK

Rozmiary: (35 – 38), (39-42) Kółka: RADICAL 84x24 mm, 85A Łożyska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision, z gumową podkładką Płoza: Dwuczęściowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium. Mocowana za pomocą centralnie umiejscowionych śrub z możliwością regulacji – SYSTEM REGULACJI POZYCJI PŁOZY. Wykończenie powierzchni – anodowa powierzchnia z nadrukiem. Możliwość montażu kół : 3x100 mm lub 4x84 mm ! Szkielet: Wykonany z materiału - PU / PP. Trzyczęściowy z łatwym system regulacji - EASY PUSH. Zapięcie AUTOLOCK, system sznurownia oraz pas sciągający na rzep. But: Wielowarstwowy, wykonany z wykorzystaniem technologii dziewiarskich FLYKNIT. Anatomicznie dopasowany do stopy. Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia. Dla początkujących i zaawansowanych użytkowników.

PL

Размер: (35 – 38), (39-42) Колеса: RADICAL 84x24 мм, 85A Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, высокоточные с резиновой шайбой Шасси: сделано из 2алюминиевых частей, усиленных прессованной конструкцией. Фиксация центральными болтами, возможность регулировки. Поверхность –цветное анодирование с принтом. Позволяет устанавливать колеса с максимальным размером 3*100 мм или 4*84 мм! Скелет: 3-составный с системой регулировки EASY PUSH, передняя часть из полиуретана, остальные части из полипропилена. Система фиксации: одна застежка AUTO LOCK, шнуровка и ремень с липучкой Внутренний ботинок: многослойный, внутренняя ткань сделана по технологии FLYKNIT. анатомическая набивка с углубленной структурой внутреннего ботинка для более надежной фиксации ноги и защиты лодыжки. Рекомендовано для: начинающих и продвинутых спортсменов, средняя и высокая нагрузка

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

35 - 42

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

VESTAX VESTAX green

(3 x 100 mm)

VESTAX orange

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

41INLINE HOCKEY SERIES

ABOUT US

Kolečka: 37-47 WOOW inline hockey 70/72mm, 78A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 78A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 78A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 78A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: MESH, speciální AL slitina, síla 2,8mm, konstrukce – monocock, zapuštěné osy Bota: vnější materiál: rezistentní PVC, technický nylon s povrchovou úpravou thermo form vnitřní materiál: CAMBRA 26Z brushed nylon kotník: anatomický tvar skořepiny boty v oblasti kotníků bandáž: anatomická bandáž s pamětí na bázi latexu DB 320 konstrukce jazyku: anatomický dvoudílný jazyk, materiál - speciální resistentní PVC, filc 8 mm Určení: rekreační, sportovní a závodní in-line hokej, střední a vysoká zátěž, pokročilí a zkušení hráči středních a vyšších soutěží, začínající inline hokejisty

CZ

Wheels: 37-47 WOOW inline hockey 70/72mm, 78A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 78A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 78A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 78A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: MESH, special AL alloy, thickness 2,8 mm, construction – monocock, embedded axles Boot: outer material: resistant PVC, technical nylon with surface finish thermo form inner material: CAMBRA 26Z brushed nylon ankle: anatomical shape of the shell in ankle area bandage: anatomical bangage based on latex DB 320 tongue construction: anatomical, 2-parts, material - special resistant PVC, felt 8 mm Recommended for: recreational and competition in-line hockey, medium-high performance, advanced and beginners players, of medium and high competition

UK

Kółka: 37-47 WOOW inline hockey 70/72mm, 78A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 78A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 78A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 78A Łożyska: ABEC 9 Chrome Top-speed, Hi-precision Płoza: MESH, specjalny stop aluminium, grubość 2,8 mm, konstrukcja – monocock, osadzone osie But: materiał zewnętrzny: odporny PVC oraz techniczny Nylon wykończony techniką Thermo Form materiał wewnętrzny: szczotkowany nylon Cambra 26Z kostka: but ukształtowany anatomicznie w obrębie kostki wyściółka: anatomiczna wyściółka z pamięcią na bazie lateksu DB 320 język: anatomiczny, dwuczęściowy, wykonany ze specjalnego odpornego PVC oraz 8 mm filcu Przeznaczenie: Rekreacyjna i sportowa gra w hokeja na rolkach, średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników, początkujący gracze hokejowi

PL

Колеса: 37-47 WOOW inline hockey 70/72mm, 78A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 78A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 78A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 78A Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Шасси: MESH, специальный алюминиевый сплав, толщина 2,8 мм, конструкция – монолит со встроенными осями Ботинка: внешний материал: резистентный ПВХ, технический нейлон с поверхностной отделкой thermo foam внутренний материал: CAMBRA 26Z brushed nylon лодыжка: анатомическая форма укрепления ботинка в области лодыжек бандаж: анатомический бандаж с памятью на основе латекса DB 320 конструкция язычка: анатомический двухэлементных язычок, материал - специальный резистентный ПВХ, войлок 8мм Назначение: средняя и высокая загрузка, для продвинутых и опытных роллеров, игроки соревнований среднего и высшего уровня, начинающие игроки в хоккей на роликах

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

37 - 47

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

ULTIMATE SH 35 inline

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

43


CONTACT

GALLERY

TRITON DSX

PRODUCTS

37 - 47

CONTENTS

EXPLANATIONS

INLINE HOCKEY SERIES

ABOUT US

CZ

Kolečka: 37-38 WOOW inline hockey 70/72mm, 74A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 74A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 74A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 74A Ložiska: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision Podvozek: MESH, speciální AL slitina, síla 2,8mm, konstrukce – monocock, zapuštěné osy Bota: vnější materiál: rezistentní PVC, nylon TENDER, vyztužení v zátěžových oblastech, boční chrániče nártů Vnitřní materiál: CAMBRA 26Z brushed nylon, anatomická vkládaná stélka Bandáž: anatomická bandáž s pamětí na bázi latexu DB 320 Konstrukce: monolitní skořepina, odlehčená konstrukce, vnitřní tvar ED Konstrukce jazyku: antomický trojdílný jazyk, filc 8mm Určení: sportovní, výkonnostní a profesionální in-line hokej, vysoká zátěž, pokročilí a zkušení hráči středních a vyšších soutěží

UK

Wheels: 37-38 WOOW inline hockey 70/72mm, 74A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 74A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 74A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 74A Bearings: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision Frame: MESH, special AL alloy, thickness 2,8 mm, construction – monocock, embedded axles Boot: Outer material: resistant PVC, TENDER nylon, reinforcement in the stress areas, side instep protectors Inner material: CAMBRA 26Z brushed nylon, anatomical inserted insole Ankle: anatomical shape of the shell in ankle area Bandage: anatomical bandage based on latex DB 320 Construction: monolithic shell, lightweight construction, the inner ED shape Tongue construction: anatomical, 3-parts, felt 8 mm Recommended for: recreational and competition in-line hockey, medium-high performance, advanced and experienced player of medium and high competition

PL

Kółka: 37-38 WOOW inline hockey 70/72mm, 74A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 74A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 74A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 74A Łożyska: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision Płoza: MESH, specjalny stop aluminium, grubość 2,8 mm, konstrukcja – monocock, osadzone osie But: Zewnętrzny materiał: wytrzymały PVC, nylon TENDER, wzmocniony w miejscach narażonych na otarcia, boczne ochraniacze podbicia Wewnętrzny materiał: szczotkowany nylon CAMBRA 26Z, anatomiczna wkładka Kostka: but ukształtowany anatomicznie w obrębie kostki Konstrukcja: monolityczny kształt, lekka konstrukcja Konstrukcja języka: anatomiczna, 3-częściowa, grubość 8mm Przeznaczenie: rekreacyjna i sportowa gra w hokeja na rolkach, średnie i duże obciążenie, dla zawansowanych i doświadczonych użytkowników

37-38 RU Колеса: 39-41

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

44

WOOW inline hockey 70/72мм, 74A WOOW inline hockey 72/76мм, 74A 42-44 WOOW inline hockey 76/80мм, 74A 45-47 WOOW inline hockey 80/84мм, 74A Подшипники: ABEC 9 chrome, top-speed, высокоточные Шасси: MESH, специальный алюминиевый сплав, толщина 2,8 мм, конструкция – монолит со встроенными осями Ботинок: Внешний материал: прочный ПВХ, TENDER-нейлон, усиление в зонах, подвергающихся увеличенным нагрузкам, боковая защита стопы Внутренний материал: CAMBRA 26Z нейлон, анатомическое положение стельки Лодыжка: анатомическая форма скелета в области лодыжки Бандаж: анатомический бандаж на основе латекса DB 320 Construction: монолитный скелет, конструкция lightВес, внутренняя ED-форма Конструкция язычка: анатомический, из трех частей, 8 мм Назначение: рекреационный и соревновательный хоккей на роликах, средняя и высокая нагрузки, для продвинутых и опытных игроков


INLINE HOCKEY SERIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

WOOW

KOLEČKA NA INLINE HOKEJ / WHEELS FOR INLINE HOCKEY SKATES / KOŁA DO HOKEJA NA ROLKACH / КОЛЕСА ДЛЯ ХОККЕЙНЫХ РОЛИКОВ

VELIKOSTI: / SIZE: / ROZMIARY: / РАЗМЕРЫ: WOOW 84x24 78A WOOW 80x24 78A WOOW 76x24 78A WOOW 72x24 78A WOOW 70x24 78A WOOW 80x24 74A WOOW 76x24 74A WOOW 72x24 74A WOOW 70x24 74A

4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs

MESH

PODVOZEK NA IN-LINE HOKEJ / FRAME FOR INLINE HOCKEY SKATES / PŁOZA DO ROLEK DO HOKEJA IN-LINE / ШАССИ ДЛЯ ХОККЕЙНЫХ РОЛИКОВ

B

TABULKA ROZMĚRŮ: / SIZE TABLE: / TABELA ROZMIARÓW: / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ: Velikost boty

A

B

Rozteč pro kolečka Size Screw pitch Rozmiar Skok śruby Размер Винт

Kolečka Wheels Koła Колеса

Délka Lenght Długość Длина

S 36-38 M 39-41 L 42-44 XL 45-47

2*72+2*70 2*76+2*72 2*80+2*76 2*84+2*80

213 221,6 223,9 245,3

216 225 237 248,8

A

45AGGRESSIVE SERIES

ABOUT US

Kolečka: TEMPISH – AGRESIV 44 mm 64D, 57 mm 94A Ložiska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: typ podvozku „UFS compatible“, nylon se skelným vláknem - vyztužený, středová slidovací kostka, centrální šrouby Skelet: PU čtyřdílný, polosoftový, agresivní prvky, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK - kovová, šněrování zpevněno v horní části páskem na suchý zip, vyztužen nad podvozkem rozšířenou, vyměnitelnou slidovací lištou – materiál: nylon se skelným vláknem Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, materiál s pamětí, speciální dvojitý bezpečnostní jazyk s kapsičkou, zpevněná po celém povrchu materiál NEW BACO, trojdílná vkládaná stélka s absorbérem nárazů, vnitřní materiál – odvětraný COOL MAX Určení: sportovní agresivní bruslení, vysoká až extrémní zátěž, pokročilí a závodní bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH – AGRESIV 44 mm 64D, 57 mm 94A Bearings: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Chassis: „UFS compatible“, nylon with fiberglass - strenghtened, middle slide-cube, central screws Shell: PU, 4-parts, half soft, aggressive elements, one mutual buckle AUTO LOCK - metal, lacing with VELCRO fastener in upper part, strengthened over the chassis by expanded, renewable slide-ribbon: material: nylon with fibreglass Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, anatomical , material with memory, special two layered safety tongue with pocket, fixed wholly by new mat NEW BACO, 3-parts sock lining with hit-absorber inner material – airing COOL MAX Recommended for: sport, aggressive high performance, advanced and experienced skaters, competitions

UK

Kółka: Tempish Agressiv 44mm / 64D + 57mm / 94A Łożyska: ABEC 7 Chrome Top-speed Płoza: Typu UFS Compatible, wykonana z mieszanki Nylonu i włókna szklanego, wzmocniony, wyposażony w kostkę ślizgową pośrodku, mocowany centralnymi śrubami Szkielet: Wykonany z PU, czteroczęściowy, półmiękki, z elementami agresywnymi, wyposażony nad podwoziem szeroką wymienialną listwą ślizgową (wykonaną z mieszanki Nylonu z włóknem szklanym), jedna dwustronna klamra Auto-lock – metalowa But: Wykonany ze wzmocnionego Nylonu i Nylexu, ukształtowany anatomicznie, wyściełany materiałem z pamięcią Coolmax, ze specjalnym podwójnie zabezpieczonym językiem z kieszonką, wzmocniony na powierzchni materiałem New Baco, trzyczęściowa wyjmowalna wkładka z materiałem absorbującym uderzenia, sznurowanie wzmocnione w górnej części paskiem z rzepem Przeznaczenie: sportowa jazda agresywna, triki, wysokie i bardzo wysokie obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych żytkowników

PL

Колеса: TEMPISH AGRESIV 44мм 64Д, 57мм 94А Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Шасси: тип шасси „UFS compatible“, нейлон со стекловолокном - упрочненный, центральный slide блок, центральныеболты Скелет: ПУ из четырех частей, полу–soft, агрессивные элементы, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK -металлическая шнуровка фиксирована в верхней части ремешком–липучкой, укреплен над шасси расширенной, slide рейкой – материал: нейлон со стекловолокном Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, , анатомический, материал с памятью, специальный двойной защитный язык с карманчиком, упрочненный по всей поверхности материалом NEW BACO, вставляемая стелька из трех частей с поглотителем ударов, внутренний материал – „дышащий“ COOL MAX Назначение: спортивное агрессивное катание, начиная с высокой до экстремальной загрузки, для продвинутых и гоночных роллеров

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

38 - 46

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

EXTREM 2

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

47FREESTYLE STREET SERIES

ABOUT US

Kolečka: TEMPISH FREE-S 85A - 37-40 (4*76mm), 41-46 (4*80mm) Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: CNC konstrukce, DOUBLE EXTRA L+S, AL6061 Uchycení koleček 1+4: cradle choice Rozměr: 4*76mm – 231mm, 4*80mm – 243mm Rozměr pro uchycení na botu: 150, 165, 180, 195 mm Povrchová úprava: black alox + silver fine cnc finishing Skelet: odlehčený – tvořen 7-mi vrstvami karbonových vláken, tvar skeletu: 3D universal fitting, snížení v oblasti Achylovy paty, cuff – materiál nylon, demontovatelný, s jednou samosvornou přezkou. Montážní body pro podvozek s možností příčného i podélného nastavení. Vyměnitelný vnější chránič lineru. Liner: vnitřní materiál – fine mesh proti skluzový ve vnitřní části, v zakončení lineru použit materiál SLIDE fine mesh. Integrovaná vkládací stélka v lineru, výrazné snížení lineru v oblasti Achillovy šlachy. Křížový stahovací pásek na špíčce a předním nártu. Nártový pásek s mikropřezkou s přesným vedením. Polstrace z materiálu s pamětí v několika různých vrstvách. Pevnostní tkaničky. Na vnějším lineru použit super fine micro PU, který zvyšuje pevnost při zachování elasticity. Určení: vrcholový, profesionální sport, sportovní freestyle bruslení, vysoká zátěž. Pokročilí, zkušení, sportovní a závodní bruslaři.

CZ

Wheels: TEMPISH FREE-S 85A - 37-40 (4*76mm), 41-46 (4*80mm) Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: CNC construction, DOUBLE EXTRA L+S, AL6061 Wheels attachment 1+4: rockering possibility Sizes: 4*76mm – 231mm, 4*80mm – 243mm Screw pitches for attachment to the shell: 150, 165, 180, 195 mm Surface : black alox + silver fine CNC finishing Shell: Light weighted - made up of 7-layer carbon fiber, skeleton shape: 3D universal fitting, lower cuff in the Achilles tendon area - material nylon, removable, with one self-locking buckle. There are mounting points for transverse and longitudinal adjustment. Removable liner protector. Inner liner: The inner material - antislip fine mesh, on the ending of the liner is used SLIDE fine mesh material. Integrated insole in the liner, liner is significantly lowered in the Achilles tendon area. Cross tightening strap at the top and front instep. Instep strap with microbuckle with precision guidance system. Lining with memory in several different layers. Strengthtened laces. The outer liner is made of super fine micro PU, which increases the strength while maintaining the elasticity. Recommended for: senior, professional sports, freestyle skating, high load. Intermediate, expert, sport and racing skaters.

UK

Kółka: TEMPISH FREE-S 85A - 37-40 (76mm), 41-46 (80mm) Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Płoza: Wykonana w technologii CNC, DOUBLE EXTRA L + S, AL6061 Możliwość regulacji 1-go i 4-go kółka w celu ustawienie linii kół w tzw „banan” Rozmiar: 37-40 (4x76mm) – 231 mm, 41-46 (4x80mm) – 243mm Rozstaw otworów montażowych: 150, 165, 180, 195 mm Wykończenie: Czarny alox + srebne wykończenie CNC Skorupa: Lekka – wykonana z 7 warstw włókna węglowego, konstrukcja: 3D – uniwersalne dopasowanie, obniżony cuff (cholewka) w obrębie ścięgna Achillesa z klamrą oraz regulacją w dwóch płaszczyznach. Wyściółka wewnętrzna wykonana z wygodnego antypoślizgowego materiału FINE MESH. Liner posiada zintegrowaną wkładkę i jest obniżony w obrębie ścięgna Achillesa. Rolka posiada rzep na śródstopiu w celu lepszego trzymania nogi oraz 2 klamry z mikro regulacją i wzmocnione sznurówki. Wyściółka linera posiada warstwy materiału zapamiętujące kształt stoy. Zewnętrzna część linera wykonana z Super Fine Micro PU. Przeznaczenie: Jazda freestajlowa, duże obciążenie, dla rolkarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych

PL

Колеса: TEMPISH FREE-S 85A - 37-40 (4*76мм), 41-46 (4*80мм) Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Шасси: CNC конструкция, DOUBLE EXTRA L+S, AL6061 Прикрепление колёс 1+4: возможность рокеринга Размеры: 4*76мм – 231мм, 4*80мм – 243мм Размер прикрепления к ботинку: 150, 165, 180, 195 мм Отделка: black alox + silver fine cnc finishing Скелет: облегченный – произведен из 7-слойных углеродных волокон, форма скелета: 3D universal fitting, сокращение в области ахиллесовой пяты, cuff - нейлон материал, возможность демонтажа, с одной застежкой. Точки соединения с шасси с возможностью поперечного и продольного регулирования. Внешний протектор внутреннего ботинка. Внутренний ботинок: внутренний материал – fine mesh во внутренней части, в окончании использован материал SLIDE fine mesh. Вставляемая стелька в внутреннем ботинке, значительное сокращение внутреннего ботинка в области ахиллесовой пяты. Затягивающий ремешок на носке и переднего подъема. Ремешок с микро-застежкой. Набивка из материала с памятью в нескольких слоях. Прочные шнурки. На внешней стороне внутреннего ботинка использован super fine micro ПУ, повышающий более высокую прочность при соблюдении эластичности. Назначение: профессиональный спорт, фристайл, высокая нагрузка. Для роллеров со средним и продвинутым уровнем.

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

37 - 46

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

RSC-X

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

49FREESTYLE STREET SERIES

ABOUT US

Kolečka: velikost: 38 – 40 TEMPISH – RADICAL 72 / 76 mm, 85 A velikost: 41 – 46 TEMPISH – RADICAL 76 / 80 mm, 85 A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: monokonstrukční skeletový, ideal position control chassis, chráněné osky, připevnění centrální šrouby rozteč montážních otvorů 165-195 mm, délka 240 mm, bez brzdy, možnost podélného i příčného nastavení Skelet: PU dvoudílný, street, urban, - free prvky, jedna oboustranná mikropřezka s pojistkou, šněrování zpevněno přes nárt páskem s mikropřezkou Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická bandáž, materiál s pamětí, vyjímatelná vložka, anatomická vkládací stélka Určení: sportovní free, urban bruslení, střední až vysoká zátěž, rekreační, pokročilí a zkušení bruslaři

CZ

Wheel: size: 38 – 40 TEMPISH – RADICAL 72 / 76 mm, 85 A 41 – 46 TEMPISH – RADICAL 76 / 80 mm, 85 A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: monoconstruction, ideal position control chassis, covered screws, fixed by central screw pitch 165-195 mm, lenght 240 mm, without barake, possibility to adjust crosswise and lenght wise Shell: PU, 2parts, street, urban - “free” elements , one mutual buckle with safety pin, lacing with micro buckle in instep part Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, anatomical with PVC fixing on outer side, anatomical bandage, sock lining, anatomical insole Recommended for: sport, urban free skating, medium-high performance, advanced and experienced players

UK

Kółka: Rozmiar: 38 – 40 TEMPISH – RADICAL 72 / 76 mm, 85 A Rozmiar: 41 – 46 TEMPISH – RADICAL 76 / 80 mm, 85 A Łożyska: ABEC 9 Chrome Top-speed, Hi-precision Płoza: Lekka konstrukcja szkieletowa wykonana w monolicie zgodnie z systemem Ideal Position Control, mocowana centralnymi śrubami, z ochroną osi, rozstaw otworów montażowych 165-195 mm, długość - 240 mm Szkielet: Dwuczęściowy, wykonany z tworzywa PU, typu Street/Urban/Free mocowany Mocowany jedną dwustronną klamrą z zabezpieczeniem But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią, wymienna, anatomiczna wkładka Przeznaczenie: Sportowa i rekreacyjna jazda w stylu Free i Urban, średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników

Колеса: paзмер: 38 – 40 TEMPISH RADICAL 72 / 76 мм, 85А paзмер: 41 – 46 TEMPISH RADICAL 76 / 80 мм, 85А Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Шасси: ideal position control chassis, охраняемые, центральные болты Скелет: ПУ из двух частей, street, urban - free элементы, одна двусторонняя застежка, шнуровка фиксирована в верх ней части ремешком c микро-застежкой, длина 240 мм, шаг болтов – 165-195 мм Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический бандаж, материал с памятью, вставляемая ана томическая стелька Назначение: спортивное free катание, urban катание, начиная со средней до высокой загрузки, для продвинутых и опытных роллеров

EXPLANATIONS

CONTENTS

38 - 46

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

TRINITY-EX

PL

RU

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

51


CONTACT

GALLERY

BLACK ICE

PRODUCTS

38 - 44

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

FREESTYLE STREET SERIES

CZ

Kolečka: SPRING: vel. 38 - 39 kolečka 4* 76x24mm + 2* 72x24mm, super hi-rebound 85A SPRING: vel. 40 - 45 kolečka 4* 80x24mm + 2* 76x24mm, super hi-rebound 85A Ložiska: ABEC 7 chrome, top-speed, hi-precision Podvozek: CNC konstrukce extra vyztužen, jeden kus, uložení koleček v malé kolébce, povrchová úprava: full blk alox, bez brzdy, příčně a podélně nastavitelný Montážní rozměry: 150, 165, 180 mm Rozteč koleček: 38-39: 228 mm, 40-45: 242 mm Skelet: materiál PP, dvojdílný s odvětráním v části shell, šroubovatelný excentrický kloub k individuálnímu nastavení polohy horní části skeletu, horní samosvorná přezka krytá proti uražení, nártový pásek s mikropřezkou, vyměnitelný vnější chránič. Montážní body pro podvozek příčně a podélně variabilní, rozsah - 135, 150, 165, 180, 195 mm. Liner: vnitřní materiál – fine nylon v oblasti Achillovy šlachy chrání chodidla proti oděru, savý velvet odvádí pot z chodidla, anatomická vkládací stélka. Pod patou je uložen silikonový tlumič nárazů. Určení: sportovní, soutěžní i rekreační freestyle a street bruslení, určeno pro pokročilé a zkušené bruslaře

UK

Wheels: SPRING: Size 38 – 39: wheels 4* 76x24mm + 2* 72x24mm, super hi-rebound 85A SPRING: Size 40 – 45: wheels 4* 80x24mm + 2* 76x24mm, super hi-rebound 85A Bearings: ABEC 7 chrome, top-speed, hi-precision Chassis: CNC construction extra hard, monolith, rockering wheels construction, surface finish: full blk alox, without brake, transversely and longitudinally adjustable Mounting pitch: 150, 165, 180 mm Wheel pitch: 38-39: 228 mm, 40-45: 242 mm Shell: PP material, two-piece with ventilation in the shell, eccentric screwable joint for an individual positioning of the upper part of the shell, upper self-locking buckle covered against breaking off, instep strap with microbuckle, removable external protector. Mounting points for chassis (transversely and longitudinally adjustable): 135, 150, 165, 180, 195 mm. Liner: inner material – fine nylon in the upper part protects feet against grazes, absorbent velvet takes sweat away from the foot, anatomical insole. Silicone shock absorber under the heel. Recommended for: top, professional sports, freestyle skating, high load, intermediate and experienced skaters

PL

Kółka: SPRING: Size 38 – 39: wheels 4* 76x24mm + 2* 72x24mm, super hi-rebound 85A SPRING: Size 40 – 45: wheels 4* 80x24mm + 2* 76x24mm, super hi-rebound 85A Łożyska: ABEC 7 chrome, top-speed, hi-precision Płoza: Konstrukcja CNC ekstra twarda, monolit, wykończenie powierzchni: pełny czarny Alox, bez hamulca, regulowane wzdłużnie i poprzecznie Rozstaw otworów montażowych w bucie: 150, 165, 180 mm Rozstaw kółek: 38-39: 228 mm, 40-45: 242 mm Szkielet: materiał PP, dwuczęściowy z wentylowaną skorupą, mimośrodowy przegub przykręcany do indywidualnego ustawiania górnej części skorupy, górna klamra samozaciskowa, osłonięta przed zerwaniem, pasek na śródstopiu z mikroklamrą, zdejmowana zewnętrzna osłona. Punkty montażowe do płozy regulowane wzdłużnie i poprzecznie): 135, 150, 165, 180, 195 mm. But: materiał wewnętrzny – cieńszy nylon w górnej części zapobiegający otarciom, wyściółka wchłaniająca pot i utrzymujący stopę dłużej suchą, anatomiczna wkładka. Silikonowy pochłaniacz uderzeń pod kostką. Przeznaczenie: topowy model, profesjonalny sport, jazda freestyle, wysokie obciążenia, dla średnio i wysoce zawansowanych rolkarze

SPRING: Размер 38 – 39: Колеса 4* 76x24мм + 2* 72x24мм, super hi-rebound 85A RU Колеса: SPRING: Размер 40 – 45: Колеса 4* 80x24мм + 2* 76x24мм, super hi-rebound 85A

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

52

Подшипники: ABEC 7 chrome, top-speed, высокоточные Шасси: конструкция CNC, монолит, плоская конструкция колес, отделка: черное покрытие, без тормоза, поперечно и продольно регулируемые Монтажные шаги : 150, 165, 180 мм шаг колёс : 38-39: 228 mm, 40-45: 242 mm Скелет: полиэтиленовый, из двух частей, вентилируемый в обеих частях, регулируемое соединение, верхняя застежка, бакля на подъеме стопы, внешний протектор. Точки соединения с шасси (поперечно и продольно регулируемые): 135, 150, 165, 180, 195 мм. Внутренний ботинок: внутренний материал – нейлон в верхней части защищает от ссадин, впитывающий вельвет вбирает пот, анатомическая стелька Назначение: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание, для опытных и продвинутых роллеров.


FREESTYLE STREET SERIES

ABOUT US

Kolečka: vel. 38-39 - 4*76mm Freestyle SHR PU casting 85A vel. 40-46 - 4*80mm Freestyle SHR PU casting 85A Ložiska: ABEC 7 chrome top speed, hi-precision s gumovou prachovkou Podvozek: vyroben z jednoho kusu tlakovým litím, uložení koleček v rovině, povrchová úprava – full coating s potiskem, bez brzdy s možností nastavení v podélném i příčném směru Montážní rozměry: M – 148 až 175mm, L – 152 až 180mm Rozteč koleček: M – 230mm, L – 243mm Skelet: materiál PE dvoudílný s odvětráváním ve spodní části skeletu i podešvi, horní samosvorná přezka s pružinou, nártový pásek s dvojitým překrytím a mikropřezkou, vyměnitelný vnější chránič, vkládaný shock absorbér. Liner: vnitřní materiál – fine nylon, měkčený v oblasti achillovy šlachy pro dsnadnější provádění freestylových triků, odvětraný po celém povrchu dírkovanou bandáží s pamětí, anatomická vkládací stélka, vyztužená ve spodní části tvrzeným PVC, Určení: sportovní street(urban) a freestyle bruslení určeno pro začínající i pokročilé a zkušené bruslaře.

CZ

Wheels: sizes 38-39 - 4*76mm Freestyle SHR PU casting 85A sizes 40-46 - 4*80mm Freestyle SHR PU casting 85A Bearings: ABEC 7 chrome top speed, hi-precision with rubber washer Chassis: made from one piece of high pressure die casting technology, wheels are in a line (no rockering), surface finish - full coating with printing, without brake, adjustable in the longitudinal and transverse direction Screw pitch: M – 148 to 175mm, L – 152 to 180mm Wheel pitch: M – 230mm, L – 243mm Shell: PE material two parts with ventilation in the lower part of the shell and sole, upper self-locking buckle with a spring, instep strap with double coverage and microbuckle, removable slider, inserted shock absorber. Liner: Lining - fine nylon, softened in the Achilles tendon area for easier freestyle tricks, ventilated over the entire surface by perforated liner with memory, anatomical insole, reinforced in the lower part by toughened PVC. Recommended for: street (urban) and freestyle skating, for beginners and advanced skaters

UK

Kółka: Rozmiar 38-39 - 4x76mm Freestyle SHR PU casting 85A Rozmiar 40-46 - 4x80mm Freestyle SHR PU casting 85A Łożyska: ABEC 7 chrome top speed, hi-precision z gumową podkładką Płoza: Wykonana z jednego elementu - ciśnieniowo odlewana, kółka ułożone w jednej linii, wykończenie powierzchni - nadruk, bez hamulca. Możliwość regulacji ułożenia płozy wzdłużnie i poprzecznie. Ustawienie śrub: M – 148 to 175mm, L – 152 to 180mm Rozstaw kół: M – 230mm, L – 243mm Szkielet: PE materiał. Wykonany z dwóch części, dobrze wentylowany. Samozaciskowe zapięcie w górnej części, pasek z mikroklamrą, suwak, wkładka absorbująca drgania. But: materiał wewnętrzny – cieńszy nylon, zmiękczony w okolicy ścięgna Achillesa . Wentylacja na całej powierzchni dzięki perforowanej, anatomicznie dopasowanej, wkładce z pamięcią kształtu. Dodatkowo wzmocniony w dolnej części hartowanym materiałem PVC . Przeznaczanie: Jazda w stylu street (urbar) i freestyle. Dla początkujących i zaawansowanych użytkowników.

PL

Колеса: размеры 38-39 - 4*76 мм Freestyle SHR PU casting 85A размеры 40-46 - 4*80 мм Freestyle SHR PU casting 85A Подшипники: ABEC 7 chrome top speed, высокоточные с резиновой шайбой Шасси: выполнено по технологии литья под давоением,колеса расположены в одну линию, покрытие - принт, без тормоза, регулируется поперечно и продольно. Шаг винта: M – 148 to 175 мм, L – 152 to 180 мм Шаг колеса: M – 230 мм, L – 243 мм Скелет: Поиэтилен, сделан из двух частей с вентиляцией в нижней части скелета, верхняя автоматическая защелка с пружиной, ремешок с двойной обмоткой и микрозащелкой, внешний протектор, встроенный амортизатор. Внутренний ботинок: нейлон, смягченный в обрасти Ахилла для упрощения исполнения фристайл трюков, вентиляция всей поверхности благодаря перфорированному ботинку с памятью формы, анатомическая стелька, усиленная в нижней части прессованным ПВХ. Рекомендовано для: уличного и фристайл катания, для начинающих и продвинутых спортсменов

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

38 - 46

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

CRONOS CRONOS black

CRONOS green

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

53


CONTACT

GALLERY

COCTAIL

PRODUCTS

34 - 41

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

FREESTYLE STREET SERIES

CZ

Velikosti: (34-37), (38-41) Kolečka: TEMPISH – RADICAL 2x70 mm (vnější) + 2x72 mm (vnitřní) Ložiska: ABEC 7 chrome steel, hi-precision, rozebíratelná s gumovými prachovkami Podvozek: vyroben z jednoho kusu tlakovým litím, odlehčená - velmi pevná 3D konstrukce, povrchová úprava – black sand finishing, dělka podvozku 215 mm, rozteč montážních otovrů 140-150 mm Systém připevnění ke skeletu: centrální šrouby s možností nastavení individuální pozice, rozteč montážních šroubú – 150 mm Skelet: hi-impact PP/NYLON, třídílný – odvětraný ve všech částech, kloub se šroubem, jedna oboustranná samosvorná přezka, nártový pásek s mikropřezkou, vnější nártová část chráněna proti prodření, šněrování Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná na vnější straně dílci z PVC, ve střední části elasticky nastavitelná velikost, pod patou je umístěn komfortní absorbér nárazů. Určení: sportovní freestyle bruslení, střední až vyšší zátěž, začáteční i pokročilí i sportovní bruslaři

UK

Sizes: (34-37), (38-41) Wheels: TEMPISH – RADICAL 2x70 mm (outer) + 2x72 mm (inner) Bearings: ABEC 7 chrome steel, hi-precision, can be dismantled, contain rubber parts to prevent dust getting inside the bearing Chassis: Hi-press casting technology, monolith, lightened strengthened 3D construction, surface finish – black sand finishing, attached to shell by main screws with individual setting position, screw pitch – 140-150 mm, lenght of chassis 215 mm Shell: hi-impact PP/NYLON, 3-parts – ventilated in all parts, joint with screw, one mutual self-locking buckle, instep strap with microbuckle, the outer part of the instep is protected against abrasion, laces Inner liner: Stiffened NYLON/NYLEX, anatomical bandage, strengthened by PVC parts. In the middle part is elastic size setting, under heel there is shock absorber. Recommended for: Recreational freestyle skating. Middle/ high load. Advanced skaters.

PL

Rozmiar: (34-37), (38-41) Kółka: TEMPISH – RADICAL 2x70mm (zewnętrzne) + 2x72mm (wewnętrzne) Łożyska: ABEC 7chrome, hi-precision Płoza: Technologia wysokociśnieniowego odlewu, monolit, lekka solidna konstrukcja 3D, mocowana do szkieletu centralną śrubą oraz śrubami umożliwiającymi ustawienie płozy wg własnych potrzeb. rozstaw otworów montażowych 140-150 mm, długość - 215 mm Szkielet: trzyczęściowy wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP/Nylon, zapinany na samozaciskową klamrę oraz pasek z mikroregulacją, zewnętrzna część zabezpieczona przed ścieraniem. Liner: Wykonany z wzmianianego NYLON/NYLEX oraz PVC anatomicznie ukształtowany wyłożony komfortową wyściółką, środkowa część posiada elastyczne ustawienie wielkość. Pod piętą zastosowano specjalną wkładkę absorbującą wstrząsy. Przeznaczenie: Jazda freestylowa dla początkujących i zaawansowanych. Średnie i duże obciążenia.

(34-37), (38-41) RU Размеры: Колесики: TEMPISH – RADICAL 2x70 мм (внутренние) + 2x72 мм (внешние)

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

54

Подшипники: ABEC 7 хромированной стали Шасси: Технология литья высокого давления, монолит, облегченная 3D конструкция, обработанная поверхность – черный песок отделки, прикреплены к основе с помощью болтов, шаг болтов – 140-150 мм, длина 215 мм Каркас: PP/NYLON, 3-части – вентилируемы во всех частях, соединенные болтами, одна фиксирующая пряжка, внешняя часть защищена от протираний. Внутренняя оболочка: усиленный NYLON/NYLEX, анатомический бандаж, усиленный PVC части. В середине эластичные настройки, под пяткой – удобный поглощающий материал. Рекомендуется для: фристайл катания. Средняя/высокая нагрузка. Для продвинутых пользователей.CONTACT

GALLERY

LUX REBEL

PRODUCTS

33 - 43

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

CZ

Velikosti: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kolečka: TEMPISH – IMPULSE 70 mm (vel. 33-36) / 72 mm (vel. 37-40) / 76 mm (vel. 41-43) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 7 carbon steel Podvozek: odlehčená speciální AL slitina – 2 ks, vyztužený lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, celoplošně zpevněná na vnější straně dílci z PVC, luxusní anatomická bandáž, šněrování zpevněno přes nárt páskem na suchý zip Design: možnost individualizace výměnných dekorů a barevných tkaniček – celkem 12 rozdílných bar. kombinací ! Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, začáteční i pokročilí bruslaři

UK

Size range: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Wheels: TEMPISH – IMPULSE 70 mm (size 33-36) / 72 mm (size 37-40) / 76 mm (size 41-43) x 24 mm, 82 A Bearings: ABEC 7 carbon steel Chassis: special relived AL alloy – 2 pcs, fixed by pressed 3D construction, fixing system to shell: ideal position control Shell: hi-impact PP/NYLON, 2-parts, soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with VELCRO fastener fixation Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, anatomical, on outer side fixed by PVC parts, luxurious anatomical bandage Design: There is a possibility to individually change designs and coloured laces, there are 12 possible combinations! Recommended for: holiday and fitness in-line, medium-high performance, beginners -advanced skaters

PL

Rozmiary: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kółka: Rozmiar 33-36: TEMPISH IMPULSE 70mm / 82A, Rozmiar 37-40: TEMPISH IMPULSE 72mm / 82A Rozmiar 41-43: TEMPISH IMPULSE 76mm / 82A Łożyska: ABEC 7 carbon steel Płoza: Dwuczęściowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, wzmocniona dzięki konstrukcji (ukształtowaniu) 3D, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + Nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, na całej powierzchni zewnętrznej wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyłożony komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Design: Istnieje możliwość indywidualnego dopaswoania kolorów dzięki dołączonym kolorowym sznurówkom. 12 możliwych kombinacji Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

(33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) RU Размеры: Колеса: TEMPISH IMPULSE 70мм (paзмер 33-36) / 72мм (размеры 37-40), 82A

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

56

/ 76мм (размеры 41-43), 82A Подшипники: ABEC 7 carbon steel Шасси: специальный алюминиевый сплав – 2 шт, укрепленная формированием 3Д конструкция, вентиляция в подошве, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, шнуровка фиксирована ремешком – липучкой, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /NYLEX, анатомический бандаж люкс, упрочненный на внешней стороне частями из поливинилхлорида, внутренняя вставляемая стелька, упрочнен сверху подъема ремешком–липучкой, Дизайн: есть возможность индивидуально подбирать дизайн. Существует 12 возможных комбинаций Назначение: фитнес для отдыха, начиная со средней до высшей загрузки, для продвинутых роллеров


ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

ABOUT US

Velikosti: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kolečka: TEMPISH – IMPULSE 70 mm (vel. 33-36) / 72 mm (vel. 37-40) / 76 mm (vel. 41-43) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 7 carbon steel Podvozek: odlehčená speciální AL slitina – 2 ks, vyztužený lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, celoplošně zpevněná na vnější straně dílci z PVC, luxusní anatomická bandáž, šněrování zpevněno přes nárt páskem na suchý zip Design: možnost individualizace výměnných dekorů a barevných tkaniček – celkem 12 rozdílných bar. kombinací ! Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, začáteční i pokročilí bruslaři

CZ

Size range: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Wheels: TEMPISH – IMPULSE 70 mm (size 33-36) / 72 mm (size 37-40) / 76 mm (size 41-43) x 24 mm, 82 A Bearings: ABEC 7 carbon steel Chassis: special relived AL alloy – 2 pcs, fixed by pressed 3D construction, fixing system to shell: ideal position control Shell: hi-impact PP/NYLON, 2-parts, soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with VELCRO fastener fixation Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, anatomical, on outer side fixed by PVC parts, luxurious anatomical bandage Design: There is a possibility to individually change designs and coloured laces, there are 12 possible combinations! Recommended for: holiday and fitness in-line, medium-high performance, beginners -advanced skaters

UK

Rozmiary: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kółka: Rozmiar 33-36: TEMPISH IMPULSE 70mm / 82A, Rozmiar 37-40: TEMPISH IMPULSE 72mm / 82A Rozmiar 40-41: TEMPISH IMPULSE 76mm / 82A Łożyska: ABEC 7 carbon steell Płoza: Dwuczęściowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, wzmocniona dzięki konstrukcji (ukształtowaniu) 3D, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + Nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, na całej powierzchni zewnętrznej wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyłożony komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Design: Istnieje możliwość indywidualnego dopaswoania kolorów dzięki dołączonym kolorowym sznurówkom. 12 możliwych kombinacji Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

PL

Размеры: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Колеса: TEMPISH IMPULSE 70мм (paзмер 33-36) / 72мм (размеры 37-40), 82A / 76мм (размеры 41-43), 82A Подшипники: ABEC 7 carbon steel Шасси: специальный алюминиевый сплав – 2 шт, укрепленная формированием 3Д конструкция, вентиляция в подошве, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, шнуровка фиксирована ремешком – липучкой, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /NYLEX, анатомический бандаж люкс, упрочненный на внешней стороне частями из поливинилхлорида, внутренняя вставляемая стелька, упрочнен сверху подъема ремешком–липучкой, Дизайн: есть возможность индивидуально подбирать дизайн. Существует 12 возможных комбинаций Назначение: фитнес для отдыха, начиная со средней до высшей загрузки, для продвинутых роллеров

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

33 - 43

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

LUX REBEL LADY

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

57


CONTACT

GALLERY

MAGIC REBEL

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

29 - 43

CZ

Velikosti: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kolečka: TEMPISH – CATCH 64 mm (vel. 29-32) / 70 mm (vel. 33-36) / 72 mm (vel. 37-40), 76 mm (vel. XL) Ložiska: ABEC 7 carbon steel Podvozek: odlehčená speciální AL slitina – 2 ks, vyztužený lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/CANVAS, anatomická, zpevněná na vnější straně dílci z PVC, luxusní anatomická bandáž, šněrování zpevněno přes nárt páskem na suchý zip Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, začáteční i pokročilí bruslaři

UK

Size range: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Wheels: TEMPISH – CATCH 64 mm (size 29-32) / 70 mm (size 33-36) / 72 mm (size 37-40), 76 mm (size 41-43) Bearings: ABEC 7 carbon steel Chassis: special relived AL alloy – 2 pcs, fixed by pressed 3D construction, fixing system to shell: ideal position control Shell: hi-impact PP/NYLON, 2-parts, soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with VELCRO fastener fixation Inner liner: stiffened NYLON/CANVAS, anatomical, on outer side fixed by PVC parts, luxurious anatomical bandage, lacing with VELCRO fastener fixation Recommended for: holiday and fitness in-line, medium-high performance, beginners -advanced skaters

PL

Rozmiary: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kółka: Rozmiar 29-32: TEMPISH IMPULSE 64mm / 82A , Rozmiar 33-36: TEMPISH CATCH 70mm / 82A, Rozmiar 37-40: TEMPISH CATCH 72mm / 82A, Rozmiar 41-43: TEMPISH CATCH 76mm / 82A Łożyska: ABEC 7 carbon steel Płoza: Dwuczęściowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, wzmocniona dzięki konstrukcji (ukształtowaniu) 3D, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + Nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego Nylonu i płótna, na całej powierzchni zewnętrznej wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyłożony komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

BLACK / WHITE

BLUE / YELLOW

ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

(29 – 32), (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) RU Размеры: Колеса: TEMPISH CATCH 64мм (paзмер 29-32) / 70мм (paзмер 33-36) /

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

58

72мм (размеры 37-40), 76мм (размеры 41-43) Подшипники: ABEC 7 carbon steel Шасси: специальный алюминиевый сплав – 2 шт, укрепленная формированием 3Д конструкция, вентиляция в подошве, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, шнуровка фиксирована ремешком – липучкой, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /CANVAS, анатомический бандаж люкс, упрочненный на внешней стороне частями из поливинилхлорида, внутренняя вставляемая стелька, упрочнен сверху подъема ремешком–липучкой Назначение: фитнес для отдыха, начиная со средней до высшей загрузки, для продвинутых роллеров


ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

ABOUT US

Velikosti: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Barvy: black, white Kolečka: TEMPISH – CATCH 64 mm (vel. 29-32) / 70 mm (vel. 33-36, 37-40) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 5 carbon steel Podvozek: PP hi-impact s potiskem, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP, PVC, trojdílný, soft, délkově nastavitelný, šněrování, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/VINYL, PVC - nastavitelná, zpevněna přes nárt páskem na suchý zip, středně vysoká stavba boty Určení: rekreační a sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, začínající i pokročilí bruslaři

EXPLANATIONS

CZ

CONTENTS

PRODUCTS

29 - 40

GALLERY

CONTACT

REBEL NOW WHITE

Size range: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Colours: black, white Wheels: TEMPISH – CATCH, (size 29-32) – 64x24 mm, (size 33-36, 37-40) - 70x24 mm Bearings: ABEC 5 carbon steel Chassis: PP hi-impact with print, fixing system to shell – ideal position control chassis Shell: hi-impact PP, PVC, 3-parts, soft, length-adjustable, lacing, one mutual buckle AUTO LOCK Inner liner: stiffened NYLON/VINYL, PVC, adjustable, fixing by VELCRO belt over the instep, medium height boot construction Recommended for: holiday, sport and fitness in-line, medium-high performance, beginners, advanced skaters

UK

Rozmiary: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Warianty kolorystyczne: black, white Kółka: Rozmiary 29-32: TEMPISH CATCH 64mm / 82A, Rozmiar 33-36, 37-40: TEMPISH CATCH 70mm / 82A Łożyska: ABEC 5 Carbon Steel Płoza: Dwuczęściowa, wykonana z mocnego tworzywa PP Hi-Impact z nadrukiem, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Trzyczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + PVC, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Średniej wysokości, wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu oraz PVC, mocowany za pomocą sznu rowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem, regulowany Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

PL

Размеры: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Цвет: чёрный, белый Колеса: TEMPISH CATCH 64мм (paзмер 29-32) / 70мм (размеры 33-36, 37-40), 82A Подшипники: ABEC 5 carbon steel Шасси: ПП hi-impact с декором, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП, ПВХ, из трёх частей, мягкий, раздвижной по длине, шнуровка, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /VINYL, ПВХ - раздвижной, упрочнен сверху подъема ремешком–липучкой, средне высокое строение ботинка Назначение: фитнес для отдыха, для бегового катания, начиная со средней до высшей загрузки, для начинающих и продвинутых роллеров

RU

BLACK

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

59


CONTACT

DACO

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

33 - 43

ABOUT US

CZ

Velikosti: (33 – 36), (37 – 40), (40 – 43) Kolečka: TEMPISH – CATCH 70 mm (vel. 33-36) / 72 mm (vel. 37-40) / 76 mm (vel. 40-43) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 5 carbon steel Podvozek: odlehčená speciální AL slitina – 2 ks, vyztužený lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis, povrchová úprava – barevný elox + potisk Skelet: hi-impact PP/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná na vnější straně dílci z PVC, luxusní anatomická bandáž Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, začáteční i pokročilí bruslaři Příslušenství: klíč, náhradní vkládací stélky, 2 páry tkaniček – rozdílné barvy

UK

Size range: (33 – 36), (37 – 40), (40 – 43) Wheels: TEMPISH – CATCH 70 mm (size 33-36) / 72 mm (size 37-40) / 76 mm (size 40-43) x 24 mm, 82 A Bearings: ABEC 5 carbon steel Chassis: special relived AL alloy– 2 pcs, fixed by pressed 3D construction, fixing system to shell: ideal position control chassis. Surface finish – colored anodizing with printing. Shell: hi-impact PP/NYLON, 2-parts, soft, lacing, one mutual buckle AUTO LOCK, airing by air flow in the front part Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, material with memory, anatomical with PVC fixing on the outer side, luxurious anatomical bandage Recommended for: holiday, sport and fitness skating, medium-high performance, beginners - experienced skaters Accessories: hex key, spare insoles, 2 pairs of laces of different colors

PL

Rozmiary: (33 – 36), (37 – 40), (40 – 43) Kółka: Rozmiar 33-36: TEMPISH CATCH 70mm / 82A, Rozmiar 37-40: TEMPISH CATCH 72mm / 82A Rozmiar 40-43: TEMPISH CATCH 76mm / 82A Łożyska: ABEC 5 Carbon Steel Płoza: Dwuczęściowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, wzmocniona dzięki konstrukcji (ukształtowaniu) 3D, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control. Wykończenie powierzchni – anodowa powierzchnia z nadrukiem. Szkielet: Dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + Nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyłożony komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników Akcesoria: Klucz sześciokątny, zapasowe wkładki , dwie pary sznurowadeł w różnych kolorach

WHITE

BLACK

ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

Размеры: (33 – 36), (37 – 40), (40 – 43) RU Колеса: TEMPISH CATCH 70мм (paзмер 33-36) / 72мм (размеры 37-40), 82A / 76мм (размеры 40-43), 82A

Подшипники: ABEC 5 carbon steel

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

60

Шасси: облегченный специальный алюминиевый сплав – 2 шт, укрепленная формированием 3Д конструкция, система крепления к скелету – ideal position control chassis, покрытие – цветное анодирование с принтом. Скелет: hi-impact ПП/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, шнуровка фиксирована ремешком – липучкой, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /VINYL - раздвижной, упрочнен сверху подъема ремешком– липучкой, средне высокое строение ботинка Назначение: фитнес для отдыха, для бегового катания, начиная со средней до высшей загрузки, для начинающих и продвинутых роллеров Аксессуары: шестигранник, запасные стельки, 2 пары разноцветных шнурковCONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

NEO-X inline / NEO-X inline LADY

ABOUT US

CZ

ADJUSTABLE KIDS SERIES

Barvy: green, silver, black, white Velikosti: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Kolečka: TEMPISH – CATCH 64 mm (vel. 29-32) / 70 mm (vel. 33-36, 37-40) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 5 carbon steel Podvozek: PP hi-impact s potiskem, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP, PVC, trojdílný, soft, délkově nastavitelný, šněrování, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/VINYL, PVC - nastavitelná, zpevněna přes nárt páskem na suchý zip, středně vysoká stavba boty Určení: rekreační a sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, začínající i pokročilí bruslaři

29 - 40 NEO-X inline LADY purple

NEO-X inline orange

UK

Colours: green, silver, black, white Size range: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Wheels: TEMPISH – CATCH, (size: 29-32) – 64x24 mm, (size: 33-36, 37-40) - 70x24 mm Bearings: ABEC 5 carbon steel Chassis: PP hi-impact with print, fixing system to shell – ideal position control chassis Shell: hi-impact PP, PVC, 3-parts, soft, length-adjustable, lacing, one mutual buckle AUTO LOCK Inner liner: stiffened NYLON/VINYL, PVC, adjustable, fixing by VELCRO stripe over the instep, medium height boot construction Recommended for: holiday, sport and fitness in-line, medium-high performance, beginners advanced skaters

PL

Warianty kolorystyczne: green, silver, black, white Rozmiary: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Kółka: Rozmiary 29-32: TEMPISH CATCH 64mm / 82A, Rozmiar 33-36, 37-40: TEMPISH CATCH 70mm / 82A Łożyska: ABEC 5 Carbon Steel Płoza: Dwuczęściowa, wykonana z mocnego tworzywa PP Hi-Impact z nadrukiem, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Trzyczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + PVC, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Średniej wysokości, wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu oraz PVC, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem, regulowany Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

чёрный, серебряный, чёрный, белила RU Цвет: Размеры: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40)

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

62

Колеса: TEMPISH CATCH 64мм (paзмер 29-32) / 70мм (размеры 33-36, 37-40), 82A Подшипники: ABEC 5 carbon steel Шасси: ПП hi-impact с декором, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП, ПВХ, из трёх частей, мягкий, раздвижной по длине, шнуровка, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /VINYL, ПВХ - раздвижной, упрочнен сверху подъема ремешком– липучкой, средне высокое строение ботинка Назначение: фитнес для отдыха, для бегового катания, начиная со средней до высшей загрузки, для начинающих и продвинутых роллеров


ADJUSTABLE KIDS SERIES

ABOUT US

Barvy: white, black Velikost: nastavitelná, (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Určení: rekreační sport, začínající a pokročilí bruslaři Vnější materiál: 3-dílný skelet – materiál TPU – pružný do teploty -20°C, soft vložka, PVC RESIST, NYLON + NYLEX Stahování: oboustranná přezka s pojistkou AUTO LOCK, šněrování zpevněno stahujícím páskem přes nárt na suchý zip Vnitřní materiál: CAMBRA brushed nylon s vnitřní bandáží Brusle: TEMPISH UNI, uhlíková ocel

CZ

EXPLANATIONS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

NEO-X DUO / NEO-X DUO LADY

Součástí tohoto kompletu je i kompletní vyměnitelný podvozek na in-line brusle Kolečka: TEMPISH – CATCH, (vel. 29-32) - 64 mm / (33-36) - 70 mm / (37-40) - 72 mm, 82A Ložiska: ABEC 5 carbon steel Podvozek: PP hi-impact s potiskem, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis

Colours: white, black Size: adjustable, (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Recommended for: recreational sport, medium-high performance, beginners, advanced skaters Outer material: 3-parts, TPU – resistant in low temperature till -20°C, soft liner, PVC RESIST, NYLON+NYLEX Fixing: one mutual buckle AUTO LOCK with lock-out control, fixing by VELCRO stripe over the instep Inner material: CAMBRA nylon with inner bandage Blade: TEMPISH UNI CARBON steel

CONTENTS

WHITE

BLACK

UK

29 - 40

Complete replaceable chassis for inline is included Wheels: TEMPISH – CATCH, (size 29-32) - 64 mm / (33-36) - 70 mm / (37-40) - 72 mm, 82A Bearings: ABEC 5 carbon steel Chassis: pp hi-impact with printing, fixing system to shell: ideal position control chassis

Warianty kolorystyczne: white, black Rozmiary: regulowane, (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Przeznaczenie: sport rekreacyjny, dla początkujących i średniozaawansowanych Materiał zewnętrzny: trzyczęściowy szkielet, wykonany z materiału TPU, zachowującego swoje właściwości do temperatury -20°C, jedna dwustronna klamra z zabezpieczeniem AUTO LOCK Materiał wewnętrzny: PVC Resist, nylon+nylex, sznurowanie wzmocnione paskiem z rzepem Płoza: TEMPISH UNI CARBON STEEL ze zintegrowanym systemem regulacji rozmiaru

PL

Częścią zestawu jest kompletna płoza rolkowa, którą można zastąpić płozę łyżwiarską! Kółka: rozmiary (29-32) - 64 mm / (33-36) - 70 mm / (37-40) - 72 mm, 82A rozmiar (37-40): Tempish Catch 72 mm / 82A Łożyska: ABEC-5 Carbon Steel Płoza: dwuczęściowa, wykonana z mocnego tworzywa PP Hi-Impact z nadrukiem, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Цвет: чёрный, белила Размеры: настраиваемые, (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Назначение: для свободного катания и для отдыха, для начинающих и преклонных конькобежцев Внешний материал: скелет из трёх частей – материал TPU – сохраняющий вязкость до температуры -20°C, мягкая стелька, ПВХ RESIST, НЕЙЛОН + NYLEX Шнуровка: двусторонная застежка с замком AUTO LOCK Внутренний материал: CAMBRA brushed nylon c бандажом Лезвие: TEMPISH UNI CARBON STEEL В комплете и шассы с колесами колеса: TEMPISH CATCH (paзмеры: 29-32) - 64 mm / (33-36) - 70 mm / (37-40) - 72 mm, 82A подшипники: ABEC 5 carbon steel шасси: ПП hi-impact с декором, система крепления к скелету – ideal position control chassis

RU

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

63


CONTACT

GALLERY

SWIST

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

26 - 33

ABOUT US

ADJUSTABLE KIDS SERIESS

CZ

Velikosti: (26 – 29), (30 – 33) Kolečka: TEMPISH CATCH 64x24 82A Ložiska: ABEC 5 carbon Podvozek: PP hi-impact, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PE, trojdílný, délkově nastavitelný, odlehčený semi soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná na vnější straně dílci z PVC, anatomická bandáž, středně vysoká stavba boty Určení: rekreační a sportovní, fitnes bruslení, začínající a středně pokročilí bruslaři, střední zátěž

UK

Size range: (26 – 29), (30 – 33) Wheels: TEMPISH CATCH 64x24 82A Bearings: ABEC 5 carbon Chassis: PP hi-impact, fixing system – ideal position control chassis Shell: hi-impact PE, 3-parts, adjustable, relieved semi soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing fixed by Velcro stripe Inner liner: reinforced NYLON/NYLEX, anatomical, strengthened by PVC parts, anatomical lining, mediumhigh construction of the boot

SWIST - black

Recommended for: recreational sports and fitness skating, beginners and intermediate skaters, medium load

SWIST white

PL

Rozmiar: (26 – 29), (30 – 33) Kółka: Tempish CATCH 64 x 24 82A Łozyska: ABEC5 carbon Płoza: PP hi – impact, system mocowania zapewniający idealną pozycję płozy względem buta Szkielet: hi-impact PP, trzyczęściowy, regulowany wzdłużnie, lekki, półmiękki jedna dwustronna klamra AUTO LOCK, sznurowanie wzmocnione paskiem z rzepem Wkładka wewnętrzna: wzmocniony NYLON/NYLEX, anatomiczna, wzmocniona od zewnątrz wkładką z PVC, anatomiczna wyściółka, but średniej wysokości Przeznaczenie: jazda rekreacyjna i fitnesowa dla początkujących i średniozaawansowanych rolkarzy, średnie obciążenia

(26 – 29), (30 – 33) RU Размеры: Колеса: TEMPISH CATCH 64x24 82A

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

64

Подшипники: ABEC 5 carbon Шасси: PP hi-impact, система крепления к скелету – ideal position control chassis Ботинок: высокопрочный РЕ, из 3-х частей, регулируемый, облегченный, полумягкий, одна общая бакля AUTO LOCK, шнуровка, фиксируемая липучкой. Внутренний лайнер: усиленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, усиленный вставками из ПВХ, анатомическая подкладка, ботинок средней высоты. Назначение: фитнес для спорта и для отдыха для начинающих и продвинутых роллеров, средняя нагрузка


ADJUSTABLE KIDS SERIES

ABOUT US

Velikosti: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Kolečka: TEMPISH – CATCH 64 x 24 mm, 82A / (vel. 26-29, 30-33) – 3 kolečka, (vel. 34-37) – 4 kolečka Ložiska: 608 Z Podvozek: PP hi-impact, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP, PVC, NYLON, trojdílný, soft, délkově nastavitelný, dvě oboustranné přezky AUTO LOCK, celoplošný potisk na límci Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/VINYL-nastavitelná, zpevněna v horní části dílci z PVC, středně vysoká stavba boty, design – technologie digitálního tisku Určení: rekreační a sportovní bruslení, nízká a střední zátěž, začínající a středně pokročilí bruslaři

CZ

Size range: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Wheels: TEMPISH – CATCH 64 x 24 mm, 82A / size (26-29, 30-33) – 3 wheels, size (34-37) – 4 wheels Bearings: 608Z Chassis: PP hi-impact with print, fixing system to shell – ideal position control chassis Shell: hi-impact PP, PVC, NYLON, 3-parts, soft, length-adjustable, two mutual buckles AUTO LOCK, printing across the whole cuff Inner liner: stiffened NYLON/VINYL - adjustable, strengthened by PCV parts in upper part of boot, medium height boot construction, design – digital printing technology Recommended for: holiday, sport and fitness in-line, medium-high performance, beginners intermediate skaters

UK

Rozmiary: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Kółka: TEMPISH – CATCH 64 x 24 mm, 82A / rozmiary (26-29, 30-33) – 3 kółka, rozmiary (34-37) – 4 kółka Łożyska: 608 Z Płoza: Wykonana ze specjalnego tworzywa Hi-Impact PP, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Trzyczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw PP + PVC + nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock, Nadruk wokół górnej części -kołnierza But: Średniej wysokości, wykonany z trwałego nylonu i nylexu, wzmocniony listwą PVC, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem, regulowany. Technologia nadruku - nadruk cyfrowy Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), niskie i średnie obciążenie, dla początkujących i średniozaawansowanych użytkowników

PL

Размеры: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Колеса: TEMPISH – CATCH 64 x 24 mm, 82A / paзмеры (26-29, 30-33) – 3 колеса, paзмеры (34-37) – 4 колеса Подшипники: 608 Z Шасси: ПП hi-impact, конструкция прикрепленная к скелету – ideaл position control Скелет: ПП HI-IMPACT, ПВХ, нейлон, из трех частей, мягкие, раздвижной по длине, шнуровка, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK, печать через весь ботинок Внутренний ботинок: укрепленный NYLON/VINYL - раздвижной, фиксирован сверху подъема ремешком– липучкой, средне высокое строение ботинка, технология дизайна - цифровая печать Назначение: катания для отдыха, для небольшой загрузки, для начинающих роллеров

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

BABY SKATE SET

26 - 37

MONSTER / FLOWER / OWL

MONSTER

OWL

RU

FLOWER

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

65QUAD SKATES SERIES

ABOUT US

Kolečka: TEMPISH QUAD 65x35mm, 85A Ložiska: ABEC 7 chrome Podvozek: pevnostní slitina AL, s vyměnitelnou brzdou Bota: středně vyztužená, vnější materiál PVC, vnitřní materiál – vlhkost odvádějící MESH X-type 3 Určení: rekreační a sportovní, fitness kondiční bruslení, střední zátěž, začátečníci a pokročilí bruslaři

Wheels: TEMPISH QUAD 65x35 mm, 85A Bearings: ABEC 7 chrome

CZ

EXPLANATIONS

CONTENTS

37 - 44

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

MOOVE

UK

Truck: strengthened AL alloy, with changeable brake Shell: medium reinforced, outer material PVC, inner material – moisture draining MESH X-type 3 Recommended for: recreational fitness skating, medium load, beginning and advanced skaters

Kółka: TEMPISH QUAD 65x35mm, 85A Łożyska: ABEC 7 chrome

PL

Płoza: mocny stop aluminium, z wymienialnym hamulcem But: średnio sztywny, materiał zewnętrzny: PVC, materiał wewnętrzny: odprowadzający wilgoć MESH X-type 3 Przeznaczenie: jazda rekreacyjna, sportowa, fitness i kondycyjna, średnie obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użykowników

Wheels: TEMPISH QUAD 65x35 mm, 85A Bearings: ABEC 7 chrome

RU

Chassis: strengthened AL alloy, with changeable brake Shell: medium reinforced, outer material PVC, inner material – moisture draining MESH X-type 3 Recommended for: recreational fitness skating, medium load, beginning and advanced skaters

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

67


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CLASSIC

CONTENTS

EXPLANATIONS

33 - 41

ABOUT US

QUAD SKATES SERIES

CZ

Kolečka: TEMPISH QUAD PU hi-rebound 58x32 mm, 85A Ložiska: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Podvozek: AL s vyměnitelnou brzdou, cushion-82A Bota: silněji vyztužená bota s přechodem ke komfortnímu vyztužení v oblasti nad kotníkem – zajišťuje pohodlný pohyb, vnější materiál pravá hovězí kůže, svršek boty je osazen třpytivými kamínky Vnitřní materiál: vlhkost odvádějící mikrovlákno Určení: rekreační a sportovní fitnes kondiční bruslení, tanec na bruslích, střední až vyšší zátěž, začátečníci i pokročilí bruslaři

UK

Wheels: TEMPISH quad PU hi-rebound 58x32mm, 85A Bearings: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Truck: AL with removable stopper, cushion-82A Shell: strongly reinforced boot with the transition to a comfortable reinforcement in the area above the ankle - provides comfortable movement, the outer material is genuine leather, the outer part with crystals Inner material: moisture draining microfiber Recommended for: recreation and athletic fitness skating, dance skating, medium to high load, beginners and advanced skaters

PL

Kółka: TEMPISH QUAD PU hi-rebound 58x32mm, 85A Łożyska: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Płoza: Aluminiowa z demontowanym stoperem, gumka-82A But: Wzmocniony but z specjalnie wyprofilowaną okolicą kostki zapewnia wyjątkowy komfort. Zewnętrzna część buta wykonana ze skóry, środek wykonany ze mikrofibry, która świetnie odprowadza wilgoć. Pokryty kryształkami Przeznaczenie: Wrotkarstwo rekreacyjne i wyczynowe zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych wrotkarzy. Średnie i duże obciążenia

TEMPISH QUAD PU hi-rebound 58x32mm, 85A RU Колеса: Подшипники: ABEC 7 хромированные стоппер: PVC Шасси: алюминиевый сплав со съемным тормозом, амортизатор-82A Корпус: усиленный ботинок с комфортным укреплением в области щиколотки – обеспечивает комфортное движение. Внешний материал из натуральной кожи, внутренняя часть – микрофибра. Внешняя часть с кристаллами Рекомендуется для: отдыха и спортивное фитнес-катание, танцы на коньках, среднея и высокая нагрузка, для начинающих и продвинутых фигуристов. vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

68


QUAD SKATES SERIES

ABOUT US

Kolečka: TEMPISH QUAD PU 54x28 mm, 82A Ložiska: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Podvozek: AL s vyměnitelnou brzdou, cushion-82A (78A) Bota: středně vyztužená bota s přechodem ke komfortnímu (měkčímu) vyztužení v oblasti nad kotníkem – zajišťuje pohodlný pohyb, Vnější materiál: kůže, svršek boty je osazen třpytivými kamínky Vnitřní materiál: vlhkost odvádějící materiál BK mesh Určení: rekreační a sportovní fitnes kondiční bruslení, tanec na bruslích, střední zátěž, začátečníci i pokročilí bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH QUAD PU 54x28mm, 82A Bearings: ABEC 7 chrome Stopper: PVC

UK

EXPLANATIONS

CONTENTS

28 - 34

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

TINY PLUS

Truck: AL with removable stopper, cushion-82A (78A) Shell: Medium reinforced boot with the transition to a comfortable (softer) reinforcement in the area above the ankle - provides comfortable movement, Outer material is cowhide, the outer part with crystals Inner material is moisture draining BK mesh Recommended for: recreation and athletic fitness skating, dance skating, medium to high load, beginners and advanced skaters

Kółka: TEMPISH QUAD PU 54x28mm, 82A Stopper: PVC Płoza: Aluminiowa z demontowanym stoperem, gumka-82A (78A) But: Średnia twardość z mięką wyściółką w okolicy kostki, pokryty kryształkami. Zewnętrzny materiał: Skóra. Wewnętrzna część wykonana z siatki BK odprowadzającej wilgoć Przeznaczenie: Wrotkarstwo rekreacyjne i wyczynowe zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych wrotkarzy. Średnie i duże obciążenia

PL

Колеса: TEMPISH QUAD PU 54x28мм, 82A Подшипники: ABEC 7 хромированные Стоппер: PVC Шасси: алюминиевый сплав со съемным тормозом, амортизатор -82A (78A) Корпус: Средней степени укрепленный ботинок с комфортным укреплением в области щиколотки обеспечиваю комфортные движения. Внешний материал из koжa, внутренний – влагопоглощающий материал. Внешняя часть с кристаллами. Рекомендуется для: отдыха и спортивного фитнес-катания, танцы на коньках, средней и высокой нагрузкой, начинающих и продвинутых фигуристов.

RU

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

69


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

SOFIA

CONTENTS

EXPLANATIONS

33 - 41

ABOUT US

QUAD SKATES SERIES

CZ

Kolečka: TEMPISH quad PU hi-rebound 58x32mm, 85A

UK

Wheels: TEMPISH quad PU hi-rebound 58x32mm, 85A Bearings: ABEC 7 chrome Stopper: PVC

Ložiska: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Podvozek: konstrukční nylon, brzda s nastavitelnou pozicí, cushion-82A Bota: středně vyztužená, vnější materiál-PU LAXY 3D s povrchovou úpravou – diamond effect, osazena třpytivými kamínky. Zvýšená bandáž v oblasti kotníků. Vnitřní materiál: mikrovlákno odvádějící vlhkost z chodidla Určení: rekreační a sportovní fitnes, kondiční bruslení, tanec na bruslích, začátečníci i pokročilí bruslaři

Truck: structural nylon, brake with adjustable position, cushion-82A Boot: medium-reinforced, outer material PU LAXY 3D with surface finish diamond effect, equipped with sparkling crystals. Improved bandage in the ankle area. Inner material: microfiber which takes the moisture away from feet Recommended for: recreation and sports fitness skating, dance skating, beginners and advanced skaters

PL

Kólka: TEMPISH quad PU hi-rebound 58x32mm, 85A Łożyska: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Płoza: strukturalny nylon, hamulec z regulowaną pozycją, twardośc gumki-82A But: wzmacniany o średniej twardości, materiał zewnętrzny PU LAXY 3D z powierzchnia wykończoną efektem diamentu, z błyszczącymi kryształkami. Polepszone mocowanie w okolicy kostki. Materiał wewnętrzny: mikrofibra wydalająca wilgoć na zewnątrz Przeznaczenie: rekreacja i jazda fitness, jazda dance, początkujący i zawansowani

TEMPISH quad PU hi-rebound 58x32мм, 85A RU Колеса: Подшипники: ABEC 7 chrome Стоппер: ПВХ Шасси: структурный нейлон, регулируемое положение тормоза, амортизатор -82A Ботинок: средне усиленный, внешний материал PU LAXY 3D, отделка с бриллиантовым эффектом и блестящими кристаллами. Улучшенный бандаж в области лодыжки. Внутренний материал: микроволокно, вбирающее влагу стопы Назначение: рекреационное и спортивное фитнес катание, танцевальное катание, для начинающих и продвинутых роллеров.

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

70


QUAD SKATES SERIES

ABOUT US

Kolečka: TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 90A orange TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 93A green TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 95A lila Ložiska: ABEC 7 chrome Stopper: adjustable rubber mid Podvozek: AL slitina pevnostní, brzda s nastavitelnou pozicí, cushion-85A (white) Bota: silně (35) vyztužená, vnější materiál-pravá hovězí kůže, v oblasti Achillovy šlachy měkká polstrace, osazena třpytivými kamínky. Zvýšená bandáž v oblasti kotníků. Skládaný anatomicky tvarovaný jazyk s proměnnou bandáží. Snížená stavba přes nárt. Vnitřní materiál: mikrovlákno odvádějící vlhkost z chodidla Určení: výkonnostní a sportovní taneční, fitnes a kondiční bruslení, pokročilí a závodní bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 90A orange TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 93A green TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 95A lila Bearings: ABEC 7 chrome Stopper: adjustable rubber mid Truck: strengthened AL alloy, brake with adjustable position, cushion-85A (white) Boot: strongly reinforced (35), outer material-genuine cowhide, soft lining in the Achilles tendon area, equipped with sparkling crystals. Improved lining in the ankle area. Pleaded anatomically shaped tongue with variable lining. Lowered construction over the instep. Inner material: microfiber which takes the moisture away from feet Recommended for: recreation and sports fitness skating, dance skating, beginners and advanced skaters

UK

Kółka: TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 90A pomarańczowe TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 93A zielone TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 95A róż Łożyska: ABEC 7 chrome Stopper: regulowany, gumowy Płoza: Wzmacniane aluminium, hamulec z regulowaną pozycja, gumka-85A (biały) But: bardzo wzmocniony (35), materiał zewnętrzny - prawdziwa skóra wołowa, miękka wyściółka w okolicy ścięgna Achillesa, pokryty świecącymi kryształkami. Ulepszona wyściółka w okolicy kostki. Anatomiczny język. Obniżona konstrukcja ponad podbiciem. Wewnętrzny materiał: mikrofibra wydalająca wilgoć na zewnątrz Przeznaczenie: rekreacja i jazda fitness, jazda dance, początkujący i zawansowani

PL

Колеса: TEMPISH COMP PU 4* 57x38мм 90A оранжевый TEMPISH COMP PU 4* 57x38мм 93A зеленый TEMPISH COMP PU 4* 57x38мм 95A лиловый Подшипники: ABEC 7 chrome Стоппре: регулируемый резиновый Шасси: усиленный алюминиевый сплав, положение тормоза, амортизатор -85A (белый) Ботинок: усиленный (35), внешний материал – натуральная воловья кожа, смягчение в области ахиллового сухожилия, инкрустированный блестящими кристаллами. Улучшенная подкладка в области лодыжки. Анатомический язычок с подкладкой разной толщины. Заниженная конструкция над подъемом стопы. Внутренний материал: микроволокно, вбирающее влагу стопы Назначение: рекреационное и спортивное фитнес катание, танцевальное катание, для начинающих и продвинутых роллеров

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

34 - 41

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

FORTIS

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

71


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

SUPRAX senior

CONTENTS

EXPLANATIONS

37 - 42

ABOUT US

QUAD SKATES SERIES

CZ

Kolečka: TEMPISH QRH 63x32mm 92A

UK

Wheels: TEMPISH QRH 63x32mm 92A Bearings: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Cushion: PU 85A (black) Truck: strength aluminum alloy, attachment to the shoe using four screws. Adjustable truck hardness. Replaceable rubber stopper with adjustable height. Boot: medium strongly reinforced, heavily reinforced tiptoe for extra protection, inner material combed VISA, outer material: genuine cowhide. Recommended for: quad skate primarily intended for roller hockey. Medium to high load, intermediate and experienced skaters.

PL

Rozmiar: 37-42 Kółka: Tempish QRH 63x22mm 92A Łożyska: ABEC 7 chrom top-speed, hi –precision Gumki: PU 85A (Czarne) Truck: Specjalny stop aluminium wytrzymujący duże obciążenia, przymocowany do buta 4 śrubami. Posiada regulację twardości oraz wymienny stoper z regulacją jego wysokości But: Wykonany ze skóry posiada wzmocnienie w obrębie palców dla lepszej ochrony. Przeznaczenie: hokej na wrotkach, duże obciążenia dla średnio jak i zaawansowanych wrotkarzy

Ložiska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Cushion: PU 85A (black) Podvozek: pevnostní AL slitina, připevnění k botě za pomocí 4 šroubů. Nastavitelná tvrdost podvozku. Vyměnitelná, gumová brzda s nastavitelnou výškou. Bota: středně silně vyztužená, silně vyztužená špička pro zvýšenou ochranu, vnitřní materiál česaná VISA, vnější materiál: pravá hovězí kůže. Určení: quadová brusle určená především pro roller hokej. Střední až vysoká zátěž, pokročilí a zkušení bruslaři.

Колеса: TEMPISH QRH 63x32мм 92A RU Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

72

Cushion: PU 85A (black) Шасси: специальный алюминиевый сплав AL, крепление к ботинку с помощью 4 болтами. Настраиваемая твердость шасси. Сменный, резиновый тормоз с настраиваемой высотой. Корпус: средне усиленный, усиленный носок для повышения охраны, внутренний материал VISA, внешний материал из натуральной кожи. Назначение: quad ролики предназначенные для роллеркея. средняя, высокая нагрузка, продвинутые и опытные роллеры.


QUAD SKATES SERIES

ABOUT US

Kolečka: TEMPISH QRH 58x32mm 94A Ložiska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Cushion: PU 80A (white) Podvozek: materiál nylon, připevnění k botě za pomocí 4 šroubů. Nastavitelná tvrdost podvozku. Vyměnitelná, PU brzda. Bota: středně vyztužená, silně vyztužená špička pro zvýšenou ochranu, vnitřní materiál česaná VISA, vnější materiál: PVC. Určení: quadová brusle určená především pro roller hokej. Začínající a středně pokročilí bruslaři použitelná do středního zatížení. Rekreační , tréninkové a sportovní bruslení.

CZ

Wheels: TEMPISH QRH 58x32mm 94A Bearings: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Cushion: PU 80A (white) Truck: material nylon, attachment to the shoe using four screws. Adjustable truck hardness. Replaceable PU stopper. Boot: medium strongly reinforced, heavily reinforced tiptoe for extra protection, inner material combed VISA, outer material: PVC. Recommended for: quad skate primarily intended for roller hockey. Beginners and intermediate skaters for medium heavy load. Recreation, sports training and skating.

UK

Kółka: Tempish QRH 58x32 mm 94A Łożyska: ABEC 7 chrom top-speed, hi-precision Gumki: PU 80A (Białe) Truck: Nylon, przymocowany do buta za pomocą 4 śrub. Posiada regulowaną twardość i wymienny stoper PU. But: Wykonany z PVC posiada wzmocnienie w obrębie palców dla lepszej ochrony. Przeznaczenie: hokej na wrotkach. Gracze początkujący i średniozaawansowani. Sport rekreacyjny, trening.

PL

Колеса: TEMPISH QRH 58x32мм 94A Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Cushion: PU 80A (white) Шасси: материал нейлон, крепление к ботинку с помощью 4 болтами. Настраиваемая твердость шасси Сменный, PU тормоз. Корпус: средне усиленный, усиленный носок для повышения охраны, внутренний материал VISA, внешний материал: ПВХ. Назначение: quad ролики предназначенные для роллеркея. Начинающие и продвинутые роллеры используемая в среднюю нагрузку. Спортивное, тренировочное и катание для отдыха. Подобный

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

30 - 36

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

SUPRAX junior

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

73


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

SEEGEE diamond

CONTENTS

EXPLANATIONS

33 - 42

QUAD SKATES SERIES

ABOUT US

CZ

Kolečka: TEMPISH Q 58x39mm 82A Ložiska: ABEC 7 carbon Cushion: PU 80A Podvozek: materiál nylon, připevnění k botě za pomocí 4 šroubů. Nastavitelná tvrdost podvozku. Vyměnitelná, PU brzda. Bota: středně vyztužená, vnitřní materiál česaná VISA, vnější materiál: PVC. Zakončení boty měkčím materiálem, jeden stahovací pásek na suchý zip v oblasti kotníku. Určení: quadová brusle určená především pro street a freestyl bruslení. Začínající a středně pokročilí bruslaři použitelná do středního zatížení. Rekreační , fitnes, tréninkové a sportovní bruslení.

UK

Wheels: TEMPISH Q 58x39mm 82A Bearings: ABEC 7 carbon Cushion: PU 80A Truck: material nylon, attached to boot with 4 screws, Adjustable hardness of the truck. Replaceable. PU stopper. Boot: medium reinforced, inner material combed VISA, outer material: PVC. Boot endings with a softer material, a tightening Velcro strap in the ankle area. Recommended for: quad skates designed primarily for street and freestyle skating. Beginners and intermediate skaters for medium heavy load. Recreation, fitness and training skating.

PL

Kółka: Tempish Q58 58x39mm 82A Łożyska: ABEC 7 carbon Gumki: PU 80A Truck: Wzmacniany nylonem, przymocowany do buta za pomocą 4 śrub. Posada regulacje twardości oraz wymienny stoper wykonany z tworzywa PU But: średnio usztywniony, wykonany z materiału PVC posiadający miękkie wykończenia oraz rzep w okolicy kostki Przeznaczenie: Freestyle i street. Wrotkarze początkujący i średniozaawansowani . Jazda rekreacyjna I fitnesowa

TEMPISH Q 58x39мм 82A RU Колеса: Подшипники: ABEC 7 carbon

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

74

Cushion: PU 80A Шасси: материал нейлон, крепление к ботинку с помощью 4 болтами. Настраиваемая твердость шасси Сменный, PU тормоз. Корпус: средне усиленный, внутренний материал VISA, внешний материал: ПВХ. Окончание корпуса мягким материалoм, один регулирующий ремешок с текстильной застёжкой в области лодыжки. Назначение: quad ролики предназначенные для стрит и фристайл катание. Начинающие и продвинутые роллеры используемые в среднюю нагрузку. Спортивное, тренировочное, фитнес и катание для отдыха.


QUAD SKATES SERIES

ABOUT US

Kolečka: TEMPISH Q 58x39mm 82A Ložiska: ABEC 7 carbon Cushion: PU 80A Podvozek: materiál nylon, připevnění k botě za pomocí 4 šroubů. Nastavitelná tvrdost podvozku. Vyměnitelná, PU brzda. Bota: středně vyztužená, vnitřní materiál česaná VISA, vnější materiál: PVC. Zakončení boty měkčím materiálem, jeden stahovací pásek na suchý zip v oblasti kotníku. Určení: quadová brusle určená především pro street a freestyl bruslení. Začínající a středně pokročilí bruslaři použitelná do středního zatížení. Rekreační , fitnes, tréninkové a sportovní bruslení.

CZ

Wheels: TEMPISH Q 58x39mm 82A Bearings: ABEC 7 carbon Cushion: PU 80A Truck: material nylon, attached to boot with 4 screws, Adjustable hardness of the truck. Replaceable. PU stopper. Boot: medium strongly reinforced, inner material combed VISA, outer material: PVC. Boot endings with a softer material, a tightening Velcro strap in the ankle area. Recommended for: quad skates designed primarily for street and freestyle skating. Beginners and intermediate skaters for medium heavy load. Recreation, fitness and training skating.

UK

Kółka: Tempish Q58 58x39mm 82A Łożyska: ABEC 7 carbon Gumki: PU 80A Truck: Wzmacniany nylonem, przymocowany do buta za pomocą 4 śrub. Posada regulacje twardości oraz wymienny stoper wykonany z tworzywa PU But: Wykonany z PVC, wykończony miękkimi materiałami. Posiada pasek w okolicy kostki dla lepszej stabilizacji Przeznaczenie: Freestyle i street. Wrotkarze początkujący i średniozaawansowani . Jazda rekreacyjna I fitnesowa

PL

Колеса: TEMPISH Q 58x39мм 82A Подшипники: ABEC 7 carbon Cushion: PU 80A Шасси: материал нейлон, крепление к ботинку с помощью 4 болтами. Настраиваемая твердость шасси Сменный, PU тормоз. Корпус: средне усиленный, внутренний материал VISA, внешний материал: ПВХ. Окончание корпуса мягким материалoм, один регулирующий ремешок с текстильной застёжкой в области лодыжки. Назначение: quad ролики предназначенные для стрит и фристайл катание. Начинающие и продвинутые роллеры используемые в среднюю нагрузку. Спортивное, тренировочное, фитнес и катание для отдыха.

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

33 - 42

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

SEEGEE

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

75


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

VERSO TRIPLE

CONTENTS

EXPLANATIONS

26 - 37

ABOUT US

QUAD SKATES SERIES

CZ

Velikosti: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Kolečka: TEMPISH QUAD 54x32mm, 90A / ložiska: ABEC 5 carbon steel Podvozek: PP podvozek s potiskem, vyměnitelná brzda na každém podvozku Skelet: hi-impact PE, trojdílný, délkově nastavitelný, odlehčený semi soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná na vnější straně dílci z PVC, anatomická bandáž, středně vysoká stavba boty Určení: rekreační a sportovní, fitness kondiční bruslení, střední zátěž, začátečníci a středně pokročilí bruslaři, pro chlapce nebo dívky 3 typy zaměnitelných podvozků: QUAD (viz. VERSO) IN-LINE - kolečka: TEMPISH CATCH 60mm (vel. 26-29, 30-33,), 70mm (vel. 34-37), 82A ložiska: ABEC 5 carbon steel ICE SKATE

UK

Size range: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Wheels: TEMPISH QUAD 54x32 mm, 90A / Bearings: ABEC 5 carbon steel Chassis: PP with printing, with changeable brake on every chassis Shell: hi-impact PE, 3-parts, adjustable, relieved semi soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing fixed by Velcro stripe Inner liner: reinforced NYLON/NYLEX, anatomical, strengthened by PVC parts, anatomical lining, mediumhigh construction of the boot Recommended for: recreational fitness skating, medium load, beginning and advanced skaters, suitable for girls and boys 3 types of changeable chassis: QUAD (see model VERSO) IN-LINE - Wheels: TEMPISH CATCH 60 mm (S, M), 70 mm (L), 82A / Bearings: ABEC 5 carbon steel ICE SKATE

PL

Rozmiary: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Kółka: TEMPISH QUAD 54x32mm, 90A / Łożyska: ABEC 5 carbon steel Płoza: PP z nadrukiem, z wymienialnymi hamulcami na obu płozach Szkielet: hi-impact PP, trzyczęściowy, regulowany wzdłużnie, lekki, półmiękki jedna dwustronna klamra AUTO LOCK, sznurowanie wzmocnione paskiem z rzepem Wkładka wewnętrzna: wzmocniony NYLON/NYLEX, anatomiczna, wzmocniona od zewnątrz wkładką z PVC, anatomiczna wyściółka, but średniej wysokości Przeznaczenie: rekreacyjna jazda fitnessowa i kondycyjna, średnie obciążenie, dla początkujących i średniozaawansowanych użytkowników, dla chłopców i dziewcząt 3 rodzaje wymienialnych płóz: QUAD (viz. VERSO) IN-LINE - kółka: TEMPISH CATCH 60mm (rozmiar 26-29, 30-33), 70mm (rozmiary 34-37), 82A łożyska: ABEC 5 carbon steel ICE SKATE

(26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) RU Размеры: Колёса: TEMPISH QUAD 54x32 мм, 90A / Подшипники: ABEC 5 carbon steel

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

76

Рама: полипропилен с нанесением, со сменными тормозами на каждой раме Ботинок: высокопрочный РЕ, из 3-х частей, регулируемый, облегченный, полумягкий, одна общая бакля AUTO LOCK, шнуровка, фиксируемая липучкой. Внутренний лайнер: усиленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, усиленный вставками из ПВХ, анатомическая подкладка, ботинок средней высоты. Рекомендовано для: спокойное фитнес-катание, средняя нагрузка, начинающие и продвинутые роллеры, Подходит как для мальчиков, так и для девочек 3 типа сменных рам: QUAD (см. модель VERSO) IN-LINE - Колеса: TEMPISH CATCH 60 mm (26-29, 30-33), 70 mm (34-37), 82A / Подшипники: ABEC 5 карбоновая сталь ICE SKATE


QUAD SKATES SERIES

GIULIA Q boot

ABOUT US

35 - 42

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

FORTIS boot

GALLERY

CONTACT

26 - 37

Tvar: nová anatomicky vytvarovaná skořepina v oblasti kotníků Vnější materiál: PU LAXY 3D s povrchovou úpravou - diamond effect / Vnitřní materiál: mikrovlákno odvádějící vlhkost z chodidla Bandáž: INTEGRAL termo - anatomická bandáž s pamětí na bázi latexu DB 320, jazyk s vnitřní bandáží Vyztužení: středně silné až silné Podešev: s povrchovou úpravou leather printing + ocelová značka Určení: výkonnostní, fashion, rekreační sport

CZ

Bota: silně (35) vyztužená, vnější materiál-pravá hovězí kůže, v oblasti Achillovy šlachy měkká polstrace, osazena třpytivými kamínky. Zvýšená bandáž v oblasti kotníků. Skládaný anatomicky tvarovaný jazyk s proměnnou bandáží. Snížená stavba přes nárt. Vnitřní materiál: mikrovlákno odvádějící vlhkost z chodidla Určení: výkonnostní a sportovní taneční, fitnes a kondiční bruslení, pokročilí a závodní bruslaři

CZ

Shape: new anatomical shape of the inside pad of the boot in the ankle area Outer material: PU LAXY 3D with the modification - diamond effect Inner material: microfiber draining moisture away from the foot Bandage: INTEGRAL thermo – anatomical bandage with a latex based memory DB 320, tongue with inner bandage Stiffener: medium tight / Outsole: with surface modification leather printing + steel plate Recommended for: fashion, performance level and recreational skating

UK

Boot: strongly reinforced (35), outer material-genuine cowhide, soft lining in the Achilles tendon area, equipped with sparkling crystals. Improved lining in the ankle area. Pleaded anatomically shaped tongue with variable lining. Lowered construction over the instep. Inner material: microfiber which takes the moisture away from feet Recommended for: recreation and sports fitness skating, dance skating, beginners and advanced skaters

UK

Kształt: nowy anatomicznie wyprofilowany but w okolicach kostki / Materiał zewnętrzny: PU LAXY 3D zdobiony „diamencikami” / Materiał wewnętrzny: mikrofibra - odpowiedzialna za odprowadzenie wilgoci. Wyściółka: INTEGRAL thermo – anatomiczna wyściółka z pamięcią na bazie latexu DB320 Twardość: średnio twarde Przeznaczenie: jazda wyczynowa, rekreacyjna, fashion

PL

But: bardzo wzmocniony (35), materiał zewnętrzny - prawdziwa skóra wołowa, miękka wyściółka w okolicy ścięgna Achillesa, pokryty świecącymi kryształkami. Ulepszona wyściółka w okolicy kostki. Anatomiczny język. Obniżona konstrukcja ponad podbiciem. Wewnętrzny materiał: mikrofibra wydalająca wilgoć na zewnątrz Przeznaczenie: rekreacja i jazda fitness, jazda dance, początkujący i zawansowani

PL

Внешний материал: PU LAXY 3D с - эффектом алмазов Внутренний материал: микрофибра, выводящая влагу со ступней Бандаж: INTEGRAL термо - анатомический бандаж на латексной основе БД 320 , язык с внутренней завязкой Жесткость: средняя Рекомендуется для: начинающих спортсменов и рекреационного катания

RU

Ботинок: усиленный (35), внешний материал – натуральная воловья кожа, смягчение в области ахиллового сухожилия, инкрустированный блестящими кристаллами. Улучшенная подкладка в области лодыжки. Анатомический язычок с подкладкой разной толщины. Заниженная конструкция над подъемом стопы. Внутренний материал: микроволокно, вбирающее влагу стопы Назначение: рекреационное и спортивное фитнес катание, танцевальное катание, для начинающих и продвинутых роллеров

RU

77RENTAL SKATE SERIES

ABOUT US

Velikosti: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Kolečka: TEMPISH – IMPULSE 64 mm (vel. 29-32) / 70 mm (vel. 33-36) / 72 mm (vel. 37-40) Ložiska: ABEC 7 chrome Podvozek: odlehčená speciální AL slitina – 1 ks, síla materiálu 2,3mm. Vyztužený prolisováním do 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal possition control chassis Skelet: hi-impact PP/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, celoplošně zpevněná na vnější straně dílci z PVC, luxusní anatomická bandáž, šněrování zpevněno přes nárt páskem na suchý zip Určení: dětská brusle určena pro použití v půjčovnách. Rekreační fitnes a kondiční bruslení. Střední až vyšší zátěž, začátečníci až pokročilí bruslaři.

CZ

Size range: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Wheels: TEMPISH – IMPULSE 64 mm (size 29-32) x 24 mm, 82 A / 70 mm (size 33-36) / 72 mm (size 37-40) Bearings: ABEC 7 chrome Chassis: light weighted special AL alloy – 1 piece, thickness 2,3 mm. Reinforced by 3D printing into the construction, fixing system: ideal position control chassis Shell: hi-impact PP/NYLON, 2-parts, soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with VELCRO fastener fixation Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, anatomical, on outer side fixed by PVC parts, luxurious anatomical bandage Recommended for: Kid‘s skates designed for use in rental. Fitness and recreational skating. Medium to high load, beginner to advanced skaters.

UK

Rozmiary: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Kółka: Rozmiar 29-32: TEMPISH IMPULSE 64mm / 82A, Rozmiar 33-36: TEMPISH IMPULSE 70mm / 82A, Rozmiar 37-40: TEMPISH IMPULSE 72mm / 82A Łożyska: ABEC 7 chrome Płoza: specjalny lekki stop aluminium – wzmocniona 1 częściowa konstrukcja o grubości 2,3 mm. Posiada system mocowania zapewniający idealną pozycję płozy względem buta Szkielet: Dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + Nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, na całej powierzchni zewnętrznej wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyłożony komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Przeznaczenie: Rolki dziecięce przeznaczone do wypożyczalni. Jazda rekreacyjna i fitnesowa. Obciążenie duże, zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych rolkarzy

PL

Размеры: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Колеса: TEMPISH IMPULSE 64мм (размеры 29-32), 82A / 70мм (paзмер 33-36) / 72мм (размеры 37-40), 82A / Подшипники: ABEC 7 chrome Шасси: специальный алюминиевый сплав AL – 1 шт, толщина 2,3мм. 3Д конструкция, система крепления к скелету – ideal possition control chassis Скелет: hi-impact ПП/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, шнуровка фиксирована ремешком – липучкой, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /NYLEX, анатомический бандаж люкс, упрочненный на внешней стороне частями из поливинилхлорида, внутренняя вставляемая стелька, упрочнен сверху подъема ремешком–липучкой, Назначение: детские коньки предназначены для использования в пунктах проката. Фитнес для отдыха. Начиная со средней до высшей загрузки, для начинающих и продвинутых роллеров.

RU

EXPLANATIONS

CONTENTS

29 - 40

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

REBEL ROBSUST

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

79PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

CHRÁNIČE / PROTECTORS / OCHRANIACZE / ЗАЩИТА STANDARD

STANDARD / MEEX Základní chrániče na kolečkové brusle - chránící kolena, lokty a zápěstí. Připevnění pomocí pásků na suchý zip - umožňujicí rychlé nasazení a svlečení. Tyto chrániče zajišťují standardní ochranu při pádech a kolizích při jízdě a standardní komfort při pohybu na bruslích. STANDARD chránič na kolena a lokty - velikosti: XS, S, M, L, XL 3 sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí - velikosti: S, M, L, XL MEEX 3 sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí - velikost XS, S, M barvy: pink, black

Basic protectors for in-line; they protect knees, elbows and wrists. VELCRO fasteners ensure quick and easy puting on/off. They offer standard safety when fall or collision occurs and standard comfort during skating.

MEEX - pink

STANDARD Knee and elbow protectors – size: XS, S, M, L, XL 3-set of protectors of knees, elbow and wrist - size: S, M, L, XL MEEX 3 kit protectors of knees, elbow and wrist - size: XS, S, M colours: pink, black

Podstawowe ochraniacze na rolki chroniące kolana, łokcie i nadgarstki. Mocowane za pomocą paska z rzepem co ulatwia zakładanie i zdejmowanie. Ochraniacze te zapewniają standardową ochronę przy upadkach i zderzeniach w czasie jazdy i standardowy poziom ochrony. Seria STANDARD Ochraniacze kolan i łokci – rozmiary: XS, S, M, L, XL Zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki - rozmiar S, M, L, XL Seria MEEX Zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki - rozmiar XS, S, M Warianty kolorystyczne: Pink, Black

MEEX - black

Основная защита для роликовых коньков – защищает колени, локти и запястья. Фиксация при помощи поясов-липучек – позволяет их быстро надевать и снимать. Указанная защита обеспечивает стандартную защиту при падениях и коллизиях в течение катания и стандартный комфорт при движении на роликовых коньках. STANDARD Наколенники и налокотники - pазмеры: XS, S, M, L, XL 3 комплекта наколенников и налокотников и накладок на запястья - pазмеры: S, M, L, XL MEEX 3 комплекта наколенников и налокотников и накладок на запястья - pазмеры: XS, S, M Цвет: розовый, чёрный

81


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

PROTECTORS - ACCESSORIES

CHRÁNIČE / PROTECTORS / OCHRANIACZE / ЗАЩИТА FID FID black

FID pink

FID KIDS pink

FID boy, FID girl Velikost: XS, S, M FID lady Velikost: S, M, L, XL FID man Velikost: M, L, XL Universální 3-sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí. Flexibilní konstrukce chrániče a jeho plastové výztuhy velmi pohodlně „padne“ na chráněné části těla. Jsou velmi lehké a minimálně omezují v pohybu. Vrchní materiál je odolný proti otěru. Vnitřní materiál výborně odvádí pot a vlhkost z těla. Elastický materiál se přizpůsobuje dle pohybu bruslaře. FID KIDS Sizes: XS, S, M FID pink Sizes: S, M, L, XL FID black Sizes: M, L, XL 3-universal set of protectors for knees, elbows and wrists. Flexible construction and plastic braces fit very comfortably on the protected part of the body. They are very light and restrict movements minimally. The outer material is resistant to abrasion. Lining perfectly removes the sweat and moisture away. The elastic material adapts to the movements of the skater. FID KIDS Rozmiar: XS, S, M FID pink Rozmiar: S,M,L,XL FID black Rozmiar: M, L, XL 3 częściowy zestaw ochraniaczy : kolana, łokcie, nadgarstki. Elastyczna konstrukcja zapewnia komfortowe dopasowanie do chronionej części ciała. Bardzo lekkie nie ograniczające ruchów. Materiał zewnętrzny jest odporny na ścieranie a wyściółka bardzo dobrze odprowadza pot i wilgoć.

FID KIDS Размеры: XS, S, M FID pink Размеры: S, M, L, XL FID black Размеры: M, L, XL Универсальные 3 комплекта наколенников, налокотников и накладок на запястья. Гибкая конструкция протектора и его пластиковое усиление удобно идёт на охраняемые части тела. Протекторы легкие не ограничивают в движении. Вешний материал износостойкий. Внутренний материал уводить пот и влаги от тела. Эластичный материал адаптируется движении роллера.

82

FID KIDS black


PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

CHRÁNIČE / PROTECTORS / OCHRANIACZE / ЗАЩИТА SPECIAL

Vyztužené a anatomicky tvarované chrániče na kolečkové brusle chránící kolena a lokty. Připevnění pomocí pásků na suchý zip a elastické „punčochy“. Tyto chrániče zajišťují vysokou ochranu při pádech a kolizích při jízdě na kolečkových bruslích. Jejich tvar a konstrukce zaručuje stabilní polohu a komfortní využití při jízdě na kolečkových bruslích. chránič na kolena a lokty - velikosti: XS, S, M, L, XL

Stiffened and anatomical protectors of knees and elbows for in-line skating. Fastening with VELCRO stripes and “stocking”. They ensure high safety when fall or collision occurs. Their shape and constructions ensure stabile position and comfortable usage when in-line skating.

PROFI

Vyztužené a anatomicky tvarované chrániče na kolečkové brusle chránící zápěstí. Připevnění pomocí pásků na suchý zip a elastické „punčochy“. Tyto chrániče zajišťují vysokou ochranu při pádech a kolizích při jízdě na kolečkových bruslích. Poranění zápěstí je nejčastější zranění při jízdě na kolečkových bruslích. Až 80% ze všech takovýchto úrazů se týká zápěstí! Kvalitní ochrana zápěstí je proto velmi důležitá. Tvar a konstrukce zajišťuje stabilní polohu a komfortní využití při jízdě. I přes zpevněné zápěstí zůstavají volné prsty a jejich používání nebrání dalším aktivitám (např. odražení se holemi atd.). - chránič zápěstí - velikosti: S, M, L Stiffened and anatomical protectors for in-line skating. Fastening with VELCRO stripes and “stocking”. They ensure high safety when fall or collision occurs. Wrist injure is the most common injure (80% of all injuries) caused during in-line skating. Good wrist protection is very important. Their shape and constructions ensure stabile position and comfortable usage when in-line skating. The wrist is braced but fingers can be used normally (e.g. rebounding by sticks). - Wrist protector – size: S, M, L

protectors of elbows and knees – size: XS, S, M, L, XL

Wzmocnione i anatomicznie uformowane ochraniacze na rolki – zestaw ochraniaczy na kolana i łokcie. Mocowanie za pomocą pasków z rzepami oraz elastycznych „pończoch“. Zapewniają wysoką ochronę przy upadkach i kolizjach w czasie jazdy na rolkach. Ich kształt i konstrukcja gwarantuje stabilną pozycję i wygodę w czasie jazdy. Zestaw ochraniaczy na kolana i łokcie – rozmiar XS, S, M, L, XL

Укрепленная и анатомическая защита для роликовых коньков – защищает колени, локти. Фиксация при помощи поясов-липучек и безразмерного „ чулка“. Указанная защита обеспечивает высокую степень защиты при падениях и коллизиях в течение катания на роликовых коньках. Их форма и конструкция гарантируют устойчивое положение и комфортное применение в течение катания на роликовых коньках. Наколенники и налокотники - pазмеры: XS, S, M, L, XL

Wzmocnione i anatomicznie uformowane ochraniacze na rolki – ochraniaczy na nadgarstki. Mocowanie za pomocą pasków z rzepami oraz elastycznych „pończoch“. Zapewniają wysoką ochronę przy upadkach i kolizjach w czasie jazdy na rolkach. Uszkodzenia nadgarstków są jednymi z najczęstszych obrażen wynikłych z jazdy na rolkach, ocenia się że stanowią aż 80% ogółu odnoszonych kontuzji! Dlatego właśnie wysokiej jakości ochrona jest w ich wypadku nieodzowna. Kształt i konstrukcja ochraniaczy Tempish Profi gwarantuje stabilną pozycję i wygodę w czasie jazdy. Ochraniacze nie blokują w żaden sposób ruchomości palców, nie przeszkadzają więc w innych działaniach. - Zestaw ochraniaczy na nadgarstki – rozmiar S, M, L Укрепленная и анатомическая защита для роликовых коньков – защищает запястья. Фиксация при помощи поясов-липучек и безразмерного „ чулка“. Указанная защита обеспечивает высокую степень защиты при падениях и коллизиях в течение катания на роликовых коньках. Ранение запястья самая частая травма в течение катания на роликовых коньках. До 80% из всех ранений касается запястья! Качественная защита запястья, поэтому очень важна! Их форма и конструкция гарантируют устойчивое положение и комфортное применение в течение катания на роликовых коньках. И хотя запястье фиксировано, пальцы остаются свободные и ничего не мешает их использовать при других деятельностях (например, отталкиваться палками и т.д.). Накладки на запястье - pазмеры: S, M, L

83


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

CHRÁNIČE / PROTECTORS / OCHRANIACZE / ЗАЩИТА COOL MAX

JOLLY

BLACK / RED

GREEN

BLACK

BLACK

SILVER

PINK

Velmi komfortní sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí. Materiál CoolMax zajišťuje velmi rychlý odvod potu z povrchu těla do chrániče a následné odpařování. Tyto chrániče plní estetickou funkci s zároveň je konstrukcí zabezpečena jejich stabilní pozice při pohybu i případném pádu. Pro svoji velikost je model oblíbený především u žen a dívek.

Komfortní sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí. Anatomický tvar vlastní skořepiny a bohatá bandáž zajišťuje bezpečnou funkci! Konstrukce chrániče je navržena tak, aby byl schopen měnit svůj tvar při pohybu kloubu a tím bylo jeho použtí pohodlnější a přirozenější.

3 sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí - velikosti: S, M, L, XL barvy: black/red, black, silver

3 sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí - velikosti: S, M, L barvy: black, pink, green

Very comfortable protector set of elbows, wrists and knees. CoolMax material ensures very quick sweat removal into the protector and its vaporization. These protectors are very esthetical and their construction ensures good position and safety. They are favored by girls and ladies for their size and fit.

Very comfortartable protector set of elbows, wrists and knees. Anatomical shape of the shell and excellent bandage ensures safety. Construction is flexible so it can change the shape in order to ensure comfortable and natural use.

3-se of protectors of elbows, wrists and knees – size: S, M, L, XL colours: black/red, black, silver

3-set of protectors of elbows, wrist and knees – size: S, M, L colours: black, pink, green

Bardzo komfortowy zestaw ochraniaczy na kolana., łokcie i nadgarstki. Materiał CoolMax zapewnia bardzo szybkie odprowadzanie potu z powierzchni ciała do ochraniacza i następnie odarowanie go. Ochraniacze są bardzo estetyczne a przemyślana konstrukcja powoduje że stabilnie trzymają się na ochranianych stawach zarówno w czasie jazdy jak i podczas upadku. Ze względu na estetykę i wielkość model bardzo lubiany przede wszystki przez dziewczęta i kobiety.

Komfortowy zestaw ochraniaczy na kolana., łokcie i nadgarstki. Anatomiczne ukształtowanie skorupy i gruba wyściółka gwarantują bezpieczeństwo. Ochraniacze są tak skonstruowane, aby mogły zmienać swój kształt w miarę ruchów ochraniaczego stawu, aby ich użytkowanie było wygodniejsze i bardziej naturalne.

Zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki – rozmiar S, M, L, XL Warianty kolorystyczne: Black/Red, Black, Silver

Zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki – rozmiar S, M, L Warianty kolorystyczne: black, pink, green

Очень комфортный комплект наколенников, налокотников и накладок на запястья. Материал CoolMax обеспечивает очень быстрый отвод пота из поверхности тела до защищающего элемента и следовательно его испарение. Указанные элементы защиты очень эластичные и их конструкцией обеспечено устойчивое положение при движении или при возможном падении. По причине размера модель популярная, особенно у женщин и девушек.

Комфортный комплект наколенников, налокотников и накладок на запястья. Анатомическая форма собственной оболочки и полная бандаж обеспечивают безопасную функцию! Конструкция элемента защиты построена таким образом, чтобы он был способен менять свою форму при движении сустава и таким образом было его применение более удобное и более естественное!

3 комплекта защиты наколенников и налокотников и накладок для запястья - pазмеры: S, M, L, XL Цвет: чёрный/красный, чёрный, серебряный

3 комплекта защиты наколенников и налокотников и накладок для запястья - pазмеры: S, M, L Цвет: black, pink, green

84


PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

PŘILBY / HELMETS / KASKI / ШЛЕМЫ WERTIC

SKILLET Z

CRACK

CRACK

PURPLE

BLACK

GREEN BLUE

CRACK C CRACK C blue CRACK C yelow

GREY

BLACK

WHITE

Ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích a skateboardisty.

Ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích a skateboardisty. + stahovací pásek s možností individuálního upnutí k hlavě

Velikosti: S (51-55), M (55-58), L (58-60) barvy: white, black, purple, green

Velikosti: S (51-55), M (55-58), L (58-60) barvy: grey, blue

Helmet for in-line skaters, skateboarders.

Helmet for in-line skaters, skateboarders. + pasek z możliwością regulacji

size: S (51-55), M (55-58), L (58-60) colours: white, black, purple, green

size: S (51-55), M (55-58), L (58-60) colours: grey, blue

Kask ochronny do jazdy na rolkach i deskorolce.

Kask ochronny do jazdy na rolkach i deskorolce. + tightening strap for individual mounting to the head

rozmiary: S (51-55), M (55-58), L (58-60) warianty white, black, purple, green

rozmiary: S (51-55), M (55-58), L (58-60) warianty grey, blue

Защитный шлем для роллеров на in-line коньках и для скейтеров.

Защитный шлем для роллеров на in-line коньках и для скейтеров. + регулирующий ремешок.

Размеры: S (51-55), M (55-58), L (58-60) Цвет: white, black, purple, green

Размеры: S (51-55), M (55-58), L (58-60) Цвет: grey, blue

Ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích, skateboardysty. Velikosti: S (51-55), M (55-58), L (58-60), XL (60-62) + stahovací pásek s možností individuálního upnutí k hlavě Vnější materiál PVC s potiskem. Bezpečnostní výplň: EPS Kask ochronny na rolki i deskorolki Rozmiary: S (51-55), M (55-58), L (58-60), XL (60-62) + pasek z możliwością regulacji Ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích, skateboardysty. Materiał zewnętrzny: PVC Wyściółka: EPS Protective helmets for skaters on in-line skates, skateboards. Sizes: S (51-55) M (55-58) L (58-60) XL (60-62) + tightening strap for individual mounting to the head Outer material: PVC with printing Safety liner: EPS Защитные шлемы для скейтеров, скетбордистов. Размер: S (51-55) M (55-58) L (58-60) XL (60-62) + регулирующий ремешок. Внешний материал: PVC с принтом Безопасность: EPS

85


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

PŘILBY / HELMETS / KASKI / ШЛЕМЫ STYLE

EVENT

GOLD BLUE

PINK

BLACK

GREEN

RED WHITE

PINK

Ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích a skateboardisty, cyklisty, atd. velikosti: S (50-52), M (52-56), L (56-59), (stahovací pásek s regulačním šroubem pro dokonalé upnutí) barvy: blue, red, pink, green materiál: bezpečnostní výplň - EPS, vnější ochranná skořepina - PVC - clonící štít Helmet for in-line skaters, skateboarders, cyclers etc. size: S (50-52), M (52-56), L (56-59). Regulation screw for perfect fit. colours: blue, red, pink, green material: safety filling EPS, outer safety shell – PVC Kask ochronny do jazdy na rolkach, deskorolce, rowerze itp. przeznaczony dla młodszych użytkowników. Wypełnienie wewnętrzne wykonane jest z materiału EPS, a zewnętrzna skorupa ochronna – PVC. rozmiary: S (50-52), M (52-56), L (56-59) warianty kolorystyczne: Blue, Red, Pink, Green Защитный шлем для роллеров на роликовых коньках, для скейтбордеров, велосипедистов и т.д. цвет: красный, голубой, чёрный, оранжевый размер: S (50-52), M (52-56), L (56-59) (pегулируемая лямка) материал: защитная обивка – EPS, внешняя защитная скорлупа - ПВХ

86

Ochranná přilba ve fashion stylu pro bruslaře, bruslařky, cyklisty, cyklistky, skateboardisty atd. velikost: S (52-55), M (55-58), L (58-60), stahovací, regulační pásek pro pevné a pohodlné dotažení k hlavě Barvy: black, white, pink, gold Materiál: bezpečnostní tlumící výplň – EPS, vnější ochranná skořepina – ABS Konstrukce: in-mold Protective helmet in the fashion style for skaters, cyclers, skateboarders, etc. Size range: S (52-55), M (55-58), L (58-60), tightening, control strap for strong and comfortable tightening to the head Colours: black, white, pink, gold Material: safety soften padding – EPS, protective outer shell – ABS Construction: in-mold Kask ochronny w stylu „fashion“ dla rolkarzy, rowerzystów, deskorolkarzy – zarówno chłopców jak i dziewcząt Rozmiary: S (52-55), M (55-58), L (58-60), z regulowanym paskiem dla pewnego i łatwego umocowania na głowie Warianty kolorystyczne: black, white, pink, gold Materiał: zabezpieczające wypełnienie tłumiące – EPS, zewnętrzna skorupa ochronna – ABS Konstrukcja: in-mold Модный защитный шлем для роллеров, байкеров, скейтбордистов и т.д. Размер: S (52-55), M (55-58), L (58-60), ремешок для сильной и удобной фиксации на голове Цвета: черный, белый, розовый, золотой Материал: безопасная мягкая обивка – EPS, Защитная оболочка - ABS Конструкция: литая


PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

PŘILBY / HELMETS / KASKI / ШЛЕМЫ SKULLCAP

PIX BLUE

PINK

Dětská ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích, skateboardisty a cyklisty. Velikosti: S (49-51), M (52-55) + stahovací pásek s možností individuálního upnutí k hlavě Barvy: pink, blue Materiál: bezpečnostní výplň – EPS, vnější ochranná skořepina – PVC Clonící štít integrován do tvaru přilby

Velikosti: S, M, L Materiál: 100% polyamid Čepice pod přilbu. Úplet s vysokým výkonem odvodu potu. V chladném počasí zajistí tepelnou pohodu.

Children protection helmet for skaters on in-line skates, skateboarders and cyclists. Sizes: S (49-51) M (52-55) + tightening strap for individual mounting to the head Colours: pink, blue Material: safety liner - EPS, protective outer shell - PVC Non removable visor.

Size: S, M, L Material: 100% polyamide Cap under a helmet. Knitted with high ventilation power. During cold weather ensures thermal comfort.

Dzięcięcy kask ochronny , rolki, deskorolka, rower Rozmiary: S (49-51), M (52-55) + pasek z możliwością regulacji Kolor: pink, blue Materiał zewnętrzny: PVC Wyściółka: EPS

Rozmiary: S, M, L Materiał: 100% poliamid Czepek pod kask. Dziany z bardzo dobra wentylacją. Podczas zimnej pogody zapewnia komfort cieplny.

Детский шлем для катания на коньках, скейтборде и велосипеде. Размеры: S (49-51) M (52-55) + фиксирующий ремень вокруг головы. Цвета: розовый, голубой Материал: внутренний - EPS, внешний материал – PVC Несменный козырек.

Размер: S, M, L Материал: 100% полиамид Подкладка под шлемом. Вязаная с высокими вентиляционными свойствами. При холодной погоде обеспечивает термальный комфорт.

87


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ DIXI BATOH / BACKPACK / PLECAK / РЮКЗАК

PINK

Multifunkční batoh DIXI je vybaven speciálními úchyty pro připevnění kolečkových bruslí z venku, čímž je zamezeno ušpinění vnitřního prostoru a zde uložených věcí. • Objem: 27 L • Rozměry: 50 x 31 x 19 cm Batoh DIXI je v místech dotyku se zády vhodně polstrovaný, je anatomicky tvarovaný, čímž zajišťuje uživateli vysoký komfort. Disponuje také odvětráním zad s odnímatelnou konstrukcí pro jednodušší čištění. Batoh DIXI je dále vybaven: - prostupem na MP3 přehrávač - držákem pro hadičku k bidonu s pitím na ramenním popruhu - hrudním i bederním pásem - pláštěnkou na batoh schovanou v samostatné kapse ve spodní části batohu - dvěma bočními síťovanými kapsami na pití - dvěma malými vnějšími kapsami na zip - jedním velkým hlavním prostorem s oddělenou kapsou na notebook - jednou malou vnitřní kapsou pro uschování cenností - bezpečnostními reflexními prvky DIXI sports bagpack is equipped with special holders for attaching inline skates. Skates are fixed outside the bag, thus avoiding soiling other items stored inside. DIXI backpack is anatomically shaped, has ventilated back with removable construction for easy cleaning. In places where the backpack touches the back is well padded ensuring high comfort. • Size: 50 x 31 x 19 cm • Volume: 27 l DIXI is equipped with: - transmission for MP3 player - there is a holder for hose to bottle with drink on the shoulder strap - thoracic and lumbar belts - raincoat for backpack hidden in a separate pocket at the bottom of the backpack - 2 side elastic mesh pockets - 2 small outer pockets with zip fastener - 1 large main space with a separate laptop pocket - 1 small inside pocket for storing valuables - safety reflective elements Wielofunkcyjny plecak DIXI posiada specjalne uchwyty dzięki czemu z łatwościa z przymocujemy rolk z przodu plecaka, unikając w ten sposób zabrudzenia wnętrzą i rzeczy tam przechowywanych. Plecak jest anatomicznie ukształtowany i posiada wentylowaneczęśc tylnią tzw „plecy“. W miejscach kontaktu plecaka z ciałem zastosowano specjalną wyściółke w celu zepewnienia najwyższego komfortu. • Pojemność: 27 L • Rozmiar: 50 x 31 x 19 cm

BLACK

Plecak DIXI posiada: - Wyjście słuchawkowe - Uchwyt do rurki od bidunou - Pas piersiowy i biodrowy - Pokrowiec przeciwdeszczowy schowany w specjalnej kieszeni na spodzie plecaka - Dwie boczna siatkowe kieszenie - Dwie małe kieszenie zamykane na zamek - Duża komora z oddzielną kieszenią na laptopa - Wewnętrzna kieszenie na wartościowe przedmioty - Elementy odblaskowe dla zwiększenia bezpieczeństwa Спортивный рюкзак DIXI оснащен специальными фиксаторами для роликов. Ролики прикрепляются ко внешней стороне рюкзака, что позволяет избежать повреждений других предметов внутри сумки. Рюкзак DIXI вентилируемый и имеет съемную конструкцию, которая упрощает способ очистки. Также он имеет подкладку в местах, где прилегает к спине, что обеспечивает комфортное использование. Размер: 50 x 31 x 19 см / Объем: 27 л Рюкзак DIXI оснащен: - передатчиком для MP3 плеера - держатель для бутылочки на плечевом ремне - грудной ремень и на пояс - чехол для рюкзака против дождя скрыт в отдельном кармане в нижней части рюкзака. - 2 боковых кармана из эластичной сетки - 2 небольших кармана на молнии - 1 большое отделение с карманом для ноутбука - 1 маленький внутренний карман для хранения ценностей - Светоотражающие элементы

88


PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ BOON II TAŠKA

/ BAG / TORBA / CУМКА

SKATE BAG junior / senior

SKATE BAG CRACK junior / senior

TAŠKA / BAG / TORBA / CУМКА

TAŠKA / BAG / TORBA / CУМКА BLACK

BLACK

SILVER

BLUE

PINK objem: 36 L nosnost: 8 kg popis: sportovní taška určená k přepravě a uskladnění bruslí (in-line i zimních), vnitřní odnímatelná přihrádka pro uložení bruslí, zpevněné dno, kapsa z elastické síťoviny pro uložení přilby, chráničů a dalších drobností, nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh s výztuhou Material: 100% Dolby nylon s potiskem / barvy: black, silver volume: 36 L carrying limit: 8 kg description: sport bag for carrying skates (in-line and ice), inner removable pocket for skates, stiffened downer part, pocket from elastic net for helmet, protectors and accessories carriage, adjustable removable shoulder belt with strengthening material: 100% Dolby nylon with print / colours: black, silver pojemność i nośność: 36 l / 8 kg opis: Torba sportowa przeznaczona do transportu i przechowywania łyżew i rolek, wyposażona w wewnętrzną zdejmowalną przegródkę na rolki/łyżwy, usztywnione dno, kieszeń z elastycznej siateczki na kask, ochraniacze i inne drobiazgi, regulowany i zdejmowalny pas naramienny materiał: 100% Dolby Nylon z nadrukiem warianty kolorystyczne: Black, Silver Cумка на роликовые коньки объём: 36л / грузоподъёмность: 8кг описание: внутренний съёмный карман для коньков. Укреплённое дно. Эластичный карман для шлема, защиты и т.д. Регулируемая и съёмная плечевая лямка. материал: 100% DOLBY нейлон с декором цвет: чёрный, золотый

PURPLE

Univerzální taška pro quadové brusle a pro dětské brusle. Oddělené, odvětrané prostory na každou brusli. Samostatná oddělená boční kapsa na drobnosti (mobil, klíče, peněženku atd.) Vyztužená základna plastovou deskou o síle 2,5 mm. Taška je vybavena poutkem na pověšení, poutkem pro držení v ruce a popruhem pro zavěšení na rameno. Universal bag for quad skates and skates for children. Separated ventilated spaces for each skate. Separate side pocket for small items (cell phone, keys, wallet, etc.) Reinforced plastic base plate of thickness 2.5 mm. The bag is equipped with a loop for hanging, hand strap to hold in a hand and a strap for hanging over the shoulder.

Univerzální taška pro quadové brusle a pro dětské brusle. Oddělené, odvětrané prostory na každou brusli. Samostatná oddělená boční kapsa na drobnosti (mobil, klíče, peněženku atd.) Vyztužená základna plastovou deskou o síle 2,5 mm. Taška je vybavena poutkem na pověšení, poutkem pro držení v ruce a popruhem pro zavěšení na rameno. Universal bag for quad skates and skates for children. Separated ventilated spaces for each skate. Separate side pocket for small items (cell phone, keys, wallet, etc.) Reinforced plastic base plate of thickness 2.5 mm. The bag is equipped with a loop for hanging, hand strap to hold in a hand and a strap for hanging over the shoulder.

Uniwersalna torba na rolki i wrotki Oddzielna wentylowana przestrzeń na rolki Boczna kieszeń (na telefon, klucze, portfel, itp) Wzmocniony spód z tworzywa sztucznego o grubości 2,5mm Torba wyposażona jest w pasek do zawieszenia , w mniejsze uchwyty umożliwiające noszenie torby w ręce oraz pasek do noszenia torby na ramieniu

Uniwersalna torba na rolki i wrotki Oddzielna wentylowana przestrzeń na rolki Boczna kieszeń (na telefon, klucze, portfel, itp) Wzmocniony spód z tworzywa sztucznego o grubości 2,5mm Torba wyposażona jest w pasek do zawieszenia , w mniejsze uchwyty umożliwiające noszenie torby w ręce oraz pasek do noszenia torby na ramieniu

Универсальная сумка для детских и quad роликов. Раздельные вентилируемые отделения для каждого ботинка. Отдельный карман для мелочи ( мобильный, ключи, кошелек и др.). Пластиковое дно толщиной 2.5мм. Сумка оснащена ручкой, ручным ремнем и поясничным.

Универсальная сумка для детских и quad роликов. Раздельные вентилируемые отделения для каждого ботинка. Отдельный карман для мелочи ( мобильный, ключи, кошелек и др.). Пластиковое дно толщиной 2.5мм. Сумка оснащена ручкой, ручным ремнем и поясничным.

89


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ LET‘S GO

SPORTOVNÍ TAŠKA / SPORT BAG / TORBA SPORTOWA / СПОРТИВНЫЕ СУМКИ

TUDY

BENEFIT II

VAK NA ZÁDA / DRAWSTRING BACKPACK/ PLECAK / РЮКЗАК

LEDVINKA / WAIST BAG / SASZETKA / CУМКА НА ПОЯС

PINK

PINK

BLACK BLACK

Univerzální sportovní taška s odděleným prostorem pro obuv a textil. Základní prostor s posuvnou přepážkou pro další dělení. Tři menší kapsy po stranách přístupné samostatně, popruh na rameno. Velikost: M, L Rozměr: M (45x26x43,5) / L (60x35x50) Obsah: M 12 + 38 l / L 25 + 75 l Universal sports bag with separate compartment for shoes and textiles. Basic space with sliding partition to another division. Three smaller pockets on the sides open separately, the shoulder strap. Size: M, L Dimension: M (45x26x43,5 cm) / L (60x35x50 cm) Volume: M 12 + 38 l / L 25 + 75 l Uniwersalna torba sportowa z oddzielną przestrzenią na obuwie i odzież. Głóna część wyposażona w przesuwaną przegrodą dla dalszego dzielenia przestrzeni na części według potrzeb. Trzy mniejsze kieszenie po bokach, do których dostęp jest niezależny od głównej części. Wyposażona w pasek naramienny. Dostępne rozmiary: M, L Wymiary: M (45x26x43,5cm) / L (60x35x50cm) Pojemność: M 12 + 38 l / L 25 + 75 l

Универсальная спортивная сумка с отдельным отсеком для обуви и текстильных изделий. Основное пространство ,с раздвижными секциями в другие отделения. Три маленьких кармана по бокам ,открывающихся отдельно, плечевой ремень. Размер: M, L Размеры: M (45x26x43, 5 см) / L (60x35x50 см) Объем: M 12 + 38 л / L 25 + 75 л

90

objem: 2 L nosnost: 2 kg uzavíratelná odvětraná kapsa na zip pro peněženku, mobil, klíče atd. nastavitelný popruh se suchým zipem, kapsa na láhev s rozšířeným vstupem pro pohodlné zasunutí barvy: black, silver

volume: 2 L carrying limit: 2 kg Description: lockable ventilated zippered pocket for wallet, cell phone, keys, etc. adjustable strap with Velcro stripe, pocket for a bottle with enhanced input for easy insertion colours: black, silver

pojemność i nośność: 2 l / 2 kg Opis: zamykana, wentylowana kieszonka z zamkiem błyskawicznym na portfel, telefon, klucze itp., wyposażona w regulowany pasek z rzepem i kieszonkę na butelkę/bidon z rozszerzonym otwarciem (dla łatwiejszego wkładania) warianty kolorystyczne: Black, silver

объём: 2л / Грузоподъёмность: 2кг Описание: закрывающаяся сумка для кошелька, телефона, ключей и т.д. Ремень регулируется с помощью липучки. Удобный карман для бутылки цвет: чёрный, золотый

Vak na záda Rozměr: 34*44*7cm Jedna velká vnější kapsa na zip, rozměr 20*34 cm Jedna vnitřní kapsa na suchý zip, rozměr 17*17 cm Sack for back. Size: 34*44*7cm One large zipped outer pocket, size 20 x 34 cm One inner pocket with Velcro, size 17 * 17 cm Worek na plecy Rozmiar: 34 x 44 x 7 cm Jedna duża zewnętrzna kieszeń na zamek, rozmiar 20 x 34 cm Jedna wewnętrzna kieszeń na rzep, rozmiar 17 x 17 cm Рюкзак Размеры: 34*44*7см Один внешний карман с липучкой, размер 20*34 см Один внутренний карман с липучкой, размер 17*17 см


PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ RACING SUIT - DRES / JERSEY

COMFI - ZATEPLENÝ DRES / THERMO INSULATED JERSEY / DRES OCIEPLANY / ТЁПЛАЯ ФО́РМА

FASTI - ZATEPLENÉ KALHOTY / THERMO INSULATED TROUSERS / SPODNIE OCIEPLANE / ТЁПЛОЕ ШТАНЫ́

COMFI / FASTI JUNIOR - vel. 134, 146, 158 SENIOR - vel. XS, S, M, L, XL, XXL JUNIOR - size range: 134, 146, 158 SENIOR - size range: XS, S, M, L, XL, XXL JUNIOR - Rozmiary: 134, 146, 158 SENIOR - Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL JUNIOR - размер: 134, 146, 158 SENIOR - размер: XS, S, M, L, XL, XXL JUNIOR - vel. 134, 146 SENIOR - vel. XS, S, M, L, XL

JUNIOR - Rozmiary: 134, 146 SENIOR - Rozmiary: XS, S, M, L, XL

JUNIOR - size range: 134, 146 SENIOR - size range: XS, S, M, L, XL

JUNIOR - размер: 134, 146 SENIOR - размер: XS, S, M, L, XL 91


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ ORION -

PRESTIGE / TEN / TEN lady

VESTA / VEST / KAMIZELKA / ЖИЛЕТ

RUKAVICE / GLOVES / RĘKAWICZKI / ПЕРЧАТКИ

Popis: Ultra lehká vesta s ochranou proti větru a chladu z přední strany a s odvětráním na zádech. Velikosti: S, M, L, XL, XXL

PRESTIGE

Description: Ultra light vest with protection against wind and cold on the front and back venting. Size: S, M, L, XL, XXL Opis: ultralekka kamizelka chroniąca od wiatru i chłodu od przedniej strony i z wentylacją na plecach Rozmiary: S, M, L, XL, XXL TEN Описание: Сверхлегкий жилет с защитой против ветра и холода с дополнительной вентиляцией спереди и сзади. Размеры: S, M, L, XL, XXL

ELAN - NÁVLEKY NA RUCE / ARMS SLEEVE / RĘKAWY / ПОКРЫ́ТИЕ ПЛЕЧА velikost: elastická 1 - (délka: 45 cm, šířka v bicepsu: 12,5 cm) 2 - (délka: 47,5 cm, šířka v bicepsu: 13 cm) 3 - (délka: 52,5 cm, šířka v bicepsu: 14 cm) size range: elastic 1 - length: 45 cm, width in the biceps area: 12,5 cm 2 - length: 47,5 cm, width in the biceps area: 13 cm 3 - length: 52,5 cm, width in the biceps area: 14 cm Rozmiary: elastic 1 - (długość: 45cm, szerokość w bicepsie: 12,5cm) 2 - (długość: 47,5cm, szerokość w bicepsie: 13cm) 3 - (długość: 52,5cm, szerokość w bicepsie: 14cm) размер: упругий 1 - длина: 45 cm, ширина в бицепси: 12,5 cm 2 - длина: 47,5 cm, ширина в бицепси: 13 cm 3 - длина: 52,5 cm, ширина в бицепси: 14 cm 92

TEN lady

Ochranné elastické rukavice s odnímatelným plastickým chráničem dlaně pro bruslaře, skateboardisty a cyklisty s poutky pro snadné svlečení. Možno použít i bez připevněného chrániče (cyklistika, koloběžka atd.). Velikosti: S, M, L

Rękawice ochronne w wyjmowanymi plastikowymi ochraniaczami dłoni, na rolki, deskorolki i rower. Rękawice posiadają uchwyty ułatwiające ściaganie Sizes: S, M, L

Protective elastic gloves with removable plastic hand protector for skaters, skateboarders and cyclists with loops for easy take off. Can be used without the attached protector (for cycling, scooter, etc.). Sizes: S, M, L

Перчатки для скейтбордистов , роллеров и велосипедистов со съемной защитой. Размеры: S, M, L


PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ ACUT

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE DRES / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE JERSEY / FASHION KOSZULKA TERMOAKTYWNA IN-LINE / МО́ДНАЯ ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ ИНЛА́ЙН ФО́РМА

STAM

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE DRES / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE JERSEY / FASHION KOSZULKA TERMOAKTYWNA IN-LINE / МО́ДНАЯ ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ ИНЛА́ЙН ФО́РМА

RED BLACK

GREEN

ACUT

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE KALHOTY KRÁTKÉ / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE SHORTS / FASHION SPODENKI TERMOAKTYWNE IN-LINE / МО́ДНЫЙ ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ ИНЛА́ЙН ШО́РТЫ

WHITE

STAM - FASHION FUNKČNÍ IN-LINE KALHOTY KRÁTKÉ / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE SHORTS / FASHION SPODENKI TERMOAKTYWNE IN-LINE / МО́ДНЫЙ ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ ИНЛА́ЙН ШО́РТЫ

Velikost: S, M, L, XL Materiál: Dres: 100% polyester, Gramáž: 150 -153g/m2 Kalhoty: Materiál: 80% polyester, 20% spandex tištěná část - gramáž 225 / 22g/m2 netištěná část (základ kalhot) – gramáž 210g/m2

Velikost: S, M, L, XL Materiál: Dres: 100% polyester, Gramáž: 150 -153g/m2 Kalhoty: Materiál: 80% polyester, 20% spandex tištěná část - gramáž 225 / 22g/m2 netištěná část (základ kalhot) – gramáž 210g/m2

Size range: S, M, L, XL Material: Jersey: 100% polyester Grammage: 150 -153g/m2 Material: Shorts: 80% polyester, 20% spandex Part with printing – grammage 225 / 22g/m2 Part without printing – grammage 210g/m2

Size range: S, M, L, XL Material: Jersey: 100% polyester Grammage: 150 -153g/m2 Material: Shorts: 80% polyester, 20% spandex Part with printing – grammage 225 / 22g/m2 Part without printing – grammage 210g/m2

Rozmiary: S, M, L, XL Materiał: Koszulka: 100% poliester Gramatura: 150–153g/m2 Spodnie: Materiałl: 80% poliester, 20% spandex Część z nadrukiem: gramatura 225 / 22g/m2 Część bez nadruku (podstawowa): gramatura 210g/m2

Rozmiary: S, M, L, XL Materiał: Koszulka: 100% poliester Gramatura: 150–153g/m2 Spodnie: Materiałl: 80% poliester, 20% spandex Część z nadrukiem: gramatura 225 / 22g/m2 Część bez nadruku (podstawowa): gramatura 210g/m2

Размер: S, M, L, XL материал: форма: 100% полиэстер Граммаж: 150 -153g/m2 материал: шорты: 80% полиэстер, 20% спандекс набивная часть – граммаж 150 -153g/m2 остальная часть – граммаж 210g/m2

Размер: S, M, L, XL материал: форма: 100% полиэстер Граммаж: 150 -153g/m2 материал: шорты: 80% полиэстер, 20% спандекс набивная часть – граммаж 150 -153g/m2 остальная часть – граммаж 210g/m2

93


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ CATE

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE DRES / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE JERSEY / FASHION KOSZULKA TERMOAKTYWNA IN-LINE / МО́ДНАЯ ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ ИНЛА́ЙН ФО́РМА

BLACK

SILUET

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE DRES / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE JERSEY / FASHION KOSZULKA TERMOAKTYWNA IN-LINE / МО́ДНАЯ ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ ИНЛА́ЙН ФО́РМА

BLACK

WHITE

WHITE

CATE

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE KALHOTY KRÁTKÉ / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE SHORTS / FASHION SPODENKI TERMOAKTYWNE IN-LINE / МО́ДНЫЙ ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ ИНЛА́ЙН ШО́РТЫ

94

SILUET

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE KALHOTY KRÁTKÉ / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE SHORTS / FASHION SPODENKI TERMOAKTYWNE IN-LINE / МО́ДНЫЙ ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ ИНЛА́ЙН ШО́РТЫ

Velikost: XS, S, M, L Materiál: Dres: 100% polyester, Gramáž: 150 -153g/m2 Kalhoty: Materiál: 80% polyester, 20% spandex tištěná část - gramáž 225 / 22g/m2 netištěná část (základ kalhot) – gramáž 210g/m2

Velikost: XS, S, M, L Materiál: Dres: 100% polyester, Gramáž: 150 -153g/m2 Kalhoty: Materiál: 80% polyester, 20% spandex tištěná část - gramáž 225 / 22g/m2 netištěná část (základ kalhot) – gramáž 210g/m2

Size range: XS, S, M, L Material: Jersey: 100% polyester Grammage: 150 -153g/m2 Material: Shorts: 80% polyester, 20% spandex Part with printing – grammage 225 / 22g/m2 Part without printing – grammage 210g/m2

Size range: XS, S, M, L Material: Jersey: 100% polyester Grammage: 150 -153g/m2 Material: Shorts: 80% polyester, 20% spandex Part with printing – grammage 225 / 22g/m2 Part without printing – grammage 210g/m2

Rozmiary: XS, S, M, L Materiał: Koszulka: 100% poliester Gramatura: 150–153g/m2 Spodnie: Materiałl: 80% poliester, 20% spandex Część z nadrukiem: gramatura 225 / 22g/m2 Część bez nadruku (podstawowa): gramatura 210g/m2

Rozmiary: XS, S, M, L, Materiał: Koszulka: 100% poliester Gramatura: 150–153g/m2 Spodnie: Materiałl: 80% poliester, 20% spandex Część z nadrukiem: gramatura 225 / 22g/m2 Część bez nadruku (podstawowa): gramatura 210g/m2

Размер: XS, S, M, L материал: форма: 100% полиэстер Граммаж: 150 -153g/m2 материал: шорты: 80% полиэстер, 20% спандекс набивная часть – граммаж 150 -153g/m2 остальная часть – граммаж 210g/m2

Размер: XS, S, M, L материал: форма: 100% полиэстер Граммаж: 150 -153g/m2 материал: шорты: 80% полиэстер, 20% спандекс набивная часть – граммаж 150 -153g/m2 остальная часть – граммаж 210g/m2


PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ ACTIVATED / ACTIVATED LADY- TRIKO / T-SHIRT / KOSZULKA / ФУТБОЛКА ACTIVATED Materiál: 95 % bavlna + 5 % elastan, 175 gr/m2 Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Material: 95 % cotton + 5 % elastane, 175 g/m2 Sizes: S, M, L, XL, XXL

Materiał: 95 % bawełna + 5 % elastan, 175 g/m2 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Материал: 95 % коттон + 5 % эластан, 175 г/м2 Размеры: S, M, L, XL, XXL

ACTIVATED MEN

ACTIVATED LADY Materiál: 95 % bavlna + 5 % elastan, 175 gr/m2 Velikosti: XS, S, M, L, XL

Material: 95 % cotton + 5 % elastane, 175 g/m2 Sizes: XS, S, M, L, XL

Materiał: 95 % bawełna + 5 % elastan, 175 g/m2 Rozmiary: XS, S, M, L, XL

Материал: 95% коттон + 5% эластан, 175 г/м2 Размеры: XS, S, M, L, XL

ACTIVATED WOMEN

95


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ SKATE AIR SOFT

SKATE SELECT

SKATE AIR MID

BLACK

WHITE

BLACK

GREY

BLACK

WHITE

složení: polypropylen 56%, SENSURA 33%, lycra11% Minimální nasákavost, nízká srážliovost, vysoká stálost držení tvaru při extrémní zátěži, vysoký komfort, šetrnost k pokožce složení: bavlna 60%, polypropylen 26%, lycra 14% Vysoký komfort, výborné odvětrání, extrémní elasticita composition: cotton 60%,PP 26%,lycra 14% Comfort, excellent ventilation and elasticity skład: Bawełna 60%, polipropylen 26%, Lycra 14% Wysoki komfort, doskonała wentylacje, znakomita elastyczność

состав: 60% хлопок, 26% полипропилен, 14%лайкра Комфортные носки, отличная вентиляция, экстремальная упругость

Velikosti: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 Materiál: 75% bavlna, 17% polypropylén, 6% polyamid, 2% elastan Výborné tepelně – izolační vlastnosti, extrémně husté pletení zabraňuje tvorbě puchýřů a otlaků, zajišťuje optimální vyplnění volných prostor v obuvi, vysoká nasákavost.

composition: PP 56%,SENSURA 33%,lycra11% Minimal abortiveness, shape persistence, designed for high performance, high comfort standard, skin-friendly

Size range: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 Material: 75% cotton, 17% polypropylene, 6% polyamide, 2% elastane Excellent thermally - insulating characteristics, extremely thick knitting prevents blisters and calluses, ensures optimum filling of free space in shoes, high water absorption.

skład: Polipropylen 56%, Sensura 33%, Lycra 11% Minimalna chłonność, wysoka zdolność zachowywania kształtu w ekstremalnych warunkach, wysoki komfort, dbałość o skórę

Rozmiary: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 Materiał: 75% bawełna, 17% polipropylen, 6% poliamid, 2% elastan Doskonałe termicznie - dobre cechy izolacyjne, gruba dzianina zapobiega pęcherzom i odciskom, zapewnia optymalne wypełnienie wolnej przestrzeni w butach, wysoka absorpcja wody.

состав: 56% полипропилен, 11% лайкра, 33% SENSURA Стопы остаются сухими даже при интенсивных физических нагрузках, очень комфортные носки, дружественный для кожи, отличная вентиляция, экстремальная упругость

Размеры: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 Материал: 75% коттон, 17% полипропилен, 6% полиамид, 2% эластан Идеальные термоизолирующие свойства, плотная вязка предотвращает появление волдырей и мозолей, обеспечивают оптимальное заполнение свободного пространства в ботинке, хорошо вбирают влагу.

- Vysoká elasticita / Strečová vlákna zajišťují ideální držení úpletu na noze / Díky speciálnímu polypropylénovému vláknu je zaručen odvod vlhkosti od pokožky / Vyztužené oblasti s plyšovou vazbou zaručují vyšší životnost a komfortnost, chrání nohy v extrémně namáhaných partiích - High elasticity / Stretch fiber ensure ideal fixed position on the feet / Polypropylen ensures humidity escape / Stiffened parts with plush ensures longer socks life and comfort, protects feet in extremely strained parts - Duża elastyczność / Stretchowe włókna zapewniają idealne trzymanie się na nodze / Dzięki specjalnym polipropylenowym włóknom zapewnione jest znakomite odprowadzanie wilgoci z powierzchni skóry / Wzmocnione strefy z dodatkiem pluszu gwarantują wyższą żywotność i komfort, chronią też stopy w miejscach zczególnie narażonych na kontuzje i otarcia - Высокая эластичность / Волокна типа «стретч» - предотвращают соскальзывание и носки не растягиваются / Легко пропускать воздух и одновременно сохранять тепло благодаря специальному полипропиленовому волокну / Укреплённые части с гарантируют увеличение срока службы, держит ваши ноги в тепле и комфорте

96


PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ TS 301 / 302

TS 110

CONTRA

BRÝLE / SPORTGLASSES / OKULARY / ОЧКИ

BRÝLE / SPORTGLASSES / OKULARY / ОЧКИ

BRÝLE / SPORTGLASSES / OKULARY / ОЧКИ

TS 302

BLACK

BLACK

SILVER

TS 301

WHITE

UV 400 – 100% ochrana očí před UV zářením. Materiál čočky: polykarbonát s ochranou proti mlžení, Materiál rámu: polykarbonát Čistící mikrovláknové pouzdro je součástí balení. Barvy: black, white, silver Protiskluzový nosník s odvodovými potními kanálky. Kategorie slunečního filtru: 3 (black), 1 (white, silver) UV 400 – 100% UV protection Lens material: polycarbonate with antifog system, Frame material: polycarbonate Cleaning microfiber pocket is included. Colours: black, white, silver Antiskid support with anti sweat micro-canals. Sun filter category: 3 (black), 1 (white, silver) UV400 – 100% ochrona przed promieniowaniem UV Dołączone etui z mikrowłóknem do czyszczenia Przeciwpoślizgowy nosek z kanalikami odprowadzającymi pot Materiały: Szkła: poliwęglan z ochroną przeciw parowaniu Oprawka: poliwęglan Warianty kolorystyczne: Black, White, Silver Kategoria filtra przeciwsłonecznego: Black 3, White, Silver 1 УФ 400 – 100% защита глаз от УФ- излучения Материал линзы: поликарбонат с защитой от запотевания Материал оправы: поликарбонат Чехол для очков из микрофибры (употребляемый для чистки) Цвет: чёрный, белый, серебряный Категория солнечного фильтра: 3 (чёрныe), 1 (белые, серебряные)

UV 400 – 100% ochrana očí před UV zářením. Materiál čočky: polykarbonát s ochranou proti mlžení, Materiál rámu: polykarbonát Čistící mikrovláknové pouzdro je součástí balení. Barvy: red, black Lehké polootevřené sportovní brýle. Protiskluzový, poddajný, tvarovatelný nosník s odvodovými potními kanálky. Kategorie slunečního filtru: 3 (black), 1 (red) Čočky s povrchovou úpravou: jemný zrcadlový odraz (black). Protiskluzové koncovky rámu, Nastavitelný sklon polohy rámu. UV 400 – 100% UV protection. Lens material: polycarbonate with antifog system, Frame material: polycarbonate Cleaning microfiber pocket is included. Colours: red, black Light semi-open sport glasses. Antiskid, flexible support with anti sweat micro-canals. Sun filter category: 3 (black), 1(silver) Lens surface finish: slight mirror effect. Antiskid frame endings, adjustable frame position. UV400 – 100% ochrona przed promieniowaniem UV. Lekkie, półotwarte okulary sportowe. Dołączone etui z mikrowłóknem do czyszczenia. Przeciwpoślizgowy nosek z możliwością dopasowania do kształtu nosa i kanalikami do odprowadzania potu. Przeciwpoślizgowe końcówki oprawek. Szkła z lekko lustrzaną powierzchnią (w wariancie Black). Możliwość regulacji nachylenia oprawek. Materiały: Szkła: poliwęglan z ochroną przeciw parowaniu, Oprawka: poliwęglan Warianty kolorystyczne: Red, Black Kategoria filtra przeciwsłonecznego: Black 3, Red 1 УФ 400 – 100% защита глаз от УФ- излучения Материал линзы: поликарбонат с защитой от запотевания Материал оправы: поликарбонат Чехол для очков из микрофибры (употребляемый для чистки) Цвет: чёрный, красная Категория солнечного фильтра: 3 (чёрныe), 1 (красные) Линзы с поверхностной отделкой: тонкий зеркальное отражение (чёрныe) Регулируемый угол наклона оправы

RED

UV 400 – 100% ochrana očí před UV zářením Materiál čočky: polykarbonát (PC) s ochranou proti mlžení a poškrábání Materiál rámu: vysoce houževnatý polykarbonát s vloženými gumovými, protiskluzovými prvky, které se individuálně přizpůsobí tvaru hlavy, vyměnitelná raménka za pružný pásek Protiskluzový nosník s odvodovými potními kanálky Příslušenství: vak na brýle z mikrovlákna – vhodný k čištění čoček, 4x různá vyměnitelná skla, vkládací rám na dioptrická skla, vak a čistící utěrka z mikrovlákna, stahovací pásek, šňůrka na krk, pevné pouzdro na brýle včetně všeho příslušenství / Barvy rámu: black, red UV 400 - 100% protection Lens material: polycarbonate (PC) with protection against fogging and scratching Frame material: high impact polycarbonate with inserted rubber anti-slip elements that are individually adapt to the shape of the head. Possibility to switch temples to an elastic band. Non-slip nose part with sweat draining ducts Accessories: bag for glasses of microfiber - suitable for cleaning lenses, 4 different spare lenses, insertion frame for spectacle lenses, bag and cleaning microfiber cloth, elastic band, neck strap, hard glasses case including all accessories / Color of frame: black, red UV 400 - 100% ochrony przed promieniowaniem UV Soczewki: Poliwęglan z ochroną przed parowaniem i zadrapaniami. Oprawka: Wzmocniony poliwęglan z antypoślizgowymi elementami. Przeciwpoślizgowy nosek z kanalikami do odprowadzania potu. Możliwość zamontowania elastycznej gumy na końcach okularów. Akcesoria: Etui z mikrofibrą do czyszczenia, 4 różne rodzaje soczewek, ramka dająca możliwość wstawiania soczewek do okularów, elastyczny pasek do okularów, twardy futerał na okulary i akcesoria. Kolor oprawek: czarny, czerwony UV 400 - 100% защита Материал линз: поликарбонат (PC) с защитой от потускнения и царапин Материал оправы: высокостойкий поликарбонат с резиновыми противоскользящими вкладками, которые индивидуально подстраиваются под форму головы. Возможность заменить заушники на эластический ремень. Не скользкое переносье с каналами для отвода пота. Аксессуары: чехол из микрофибры - подходит для протирания линз, 4 разные запасные линзы, рама для запасных линз, чехол и микрофибра для протирания, эластический ремень, ремень на шею, твердый чехол с аксессуарами Цвет оправы: черный,красный

97


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ LAKI

BRÝLE / SPORTGLASSES / OKULARY / ОЧКИ

POTÍTKA / SWEATBANDS / FROTKI / НАПУЛЬСНИК

RETRO

BRÝLE / SPORTGLASSES / OKULARY / ОЧКИ WHITE

WHITE

materiál: bavlna barvy: black, red, white material: cotton colours: black, red, white

BLACK

WHITE

materiał: Bawełna warianty kolorystyczne: black, red, white

BLACK RED

материал: хлопок цвет: черный, красная, белый

ORANGE

FIX - POUZDRO NA MOBIL / CASE FOR MOBILE / POKROWIEĆ NA TELEFON / ЧЕХОЛ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА. GREEN

RED

PINK BLACK UV 400 – 100% ochrana očí před UV zářením Materiál čočky: polykarbonát (PC) s ochranou proti mlžení a poškrábání Materiál rámu: vysoce houževnatý polykarbonát s vloženými gumovými, protiskluzovými prvky, které se individuálně přizpůsobí tvaru hlavy Protiskluzový nosník s odvodovými potními kanálky Příslušenství: vak na brýle z mikrovlákna – vhodný k čištění čočky Barvy rámu/čočky: white/orange, yellow/multicolor mirror, red /dark grey

UV 400 - 100% protection Lens material: polycarbonate (PC) with protection against fogging and scratching Frame material: high impact polycarbonate with inserted rubber anti-slip elements that are individually adapt to the shape of the head Non-slip nose part with sweat draining ducts Accessories: bag for glasses of microfiber - suitable for cleaning lenses Color of frame / lenses: white / orange, yellow / multicolor mirror, red / dark grey

UV 400 - 100% ochrony przed promieniowaniem UV Soczewki: Poliwęglan z ochroną przed parowaniem i zadrapaniami. Oprawka: Wzmocniony poliwęglan z antypoślizgowymi elementami. Przeciwpoślizgowy nosek z kanalikami do odprowadzania potu. Akcesoria: Etui z mikrofibrą do czyszczenia. Kolor oprawek / soczewek: biały/pomarańczowy, żółty/wielokolorowy – lustrzany, czerwony/ciemnoszary UV 400 - 100% защита Материал линз: поликарбонат (PC) с защитой от потускнения и царапин Материал оправы: Высокостойкий поликарбонат с резиновыми противоскользящими вкладками, которые индивидуально подстраиваются под форму головы. Не скользкое переносье с каналами для отвода пота. Аксессуары: чехол из микрофибры - подходит для протирания линз. Цвет оправы /линз: белый / оранжевый, желтый /зеркальный, красный / темно-серый

98

GREEN

UV 400 – 100% ochrana očí před UV zářením Materiál čočky: Acetát (AC) s ochranou proti mlžení a poškrábání Materiál rámu: polykarbonát Příslušenství: vak na brýle z mikrovlákna – vhodný k čištění čočky Barvy rámu/čočky: white/dark grey, black/dark grey, black+red/dark grey, white+pink/dark grey UV 400 - 100% protection Lens material: Acetate (AC) with protection against fogging and scratching Frame material: polycarbonate Accessories: bag for glasses of microfiber - suitable for cleaning lenses Color of frame / lenses: white/dark grey, black/dark grey, black+red/dark grey, white+pink/dark grey UV 400 - 100% ochrony przed promieniowaniem UV Soczewki: Acetate (AC) ochroną przed parowaniem i zadrapaniami. Oprawka: Poliwęglan. Akcesoria: Etui z mikrofibrą do czyszczenia. Kolor oprawek / soczewek: biały/ciemnoszary, czarny/ciemnoszary, czarny+czerwony/ciemnoszary, biały+różowy/ciemnoszary UV 400 - 100% защита Материал линз: ацетат (AC) с защитой от потускнения и царапин Материал оправы: поликарбонат Аксессуары: чехол из микрофибры - подходит для протирания линз Цвет оправы /линз: белый/темно-серый, черный/темно-серый, черный+красный/темно-серый, белый+розовый/темно-серый

Pouzdro na mobil pro připevnění k paži Velikost: A ) pro mob. tel. s uhlopříčkou do 4´ B ) pro mob. tel. s uhlopříčkou do 5,1´

Pokrowieć na telefon komurkowy na ramie Rozmiar: A ) Telefon o przekątnej do 4´ B ) Telefon o przekątnej nawet do 5,1´

Case for mobile phone for fastening to the arm. Size: A ) mobile phone with a diagonal measurement of up to 4´ B ) mobile phone with a diagonal measurement of up to 5,1´

Чехол для мобильного телефона. Размер: A) для мобильного телефона с диагональю до 4´ B) для мобильного телефона с диагональю до 5,1´


PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ SLIDE MAT DRILL Tréninková „slidovací“ podložka určená k pevné montáži na podlahu nebo jinou podložku. Rozměry: 180/50 cm, 230/50cm Training „slide“mat which is used after fixed installation on the floor or other surface. Size: 180/50 cm, 230/50cm Treningowa „poręcz“ przeznaczona do mocowania do podłogi bądź innego podłoża. Wymiary: 180/50 cm, 230/50cm Тренинг „слайд“ коврик, который используется после стабильны установкы на полу или другой поверхности. Размер: 180/50 cm, 230/50cm

BEZPEČNOSTNÍ DOPLŇKY / SAFETY ACCESSORIES CINK

ZVONEK / BELL / DZWONEK / ЗВОНОК

BEATLE

REFLEXNÍ SPONKA + LED

REFLECTIVE FASTEN ER + LED / ODBLASKOWA OPASKA + LED / СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ЗАСТЕЖКА + LED

Set 2 ks (bílá, červená)bezpečnostních LED světel, v silikonovém obalu pro rychlé a snadné připevnění na přilbu, řídítka, batoh …. Funkce: zapnuto (stálé světlo), vypnuto, přerušované světlo (rychlé, pomalé) Set 2 pcs LED safety lights (white, red), silicone cover for quick and easy attachment to a helmet, handlebars, backpack, etc. Modes: on (constant light), off, flashing light (fast, slow)

Přenosný zvonek pro upevnění na prst, kočárek, kolo atd. pomocí pásku na suchý zip.

Przenośny dzwonek do zamocowania na palcu, wózku, rowerze za pomocą paska z rzepem

Zestaw dwóch świateł LED (białe, czerwone), silicone cover for quick and easy attachment to a helmet, handlebars, backpack, etc. silikonowa osłona dla szybkiego i łatwego doczepienia do kasku, kierownicy lub plecaka. Tryby pracy: on (stałe światło), off, migające światło (szybko, wolno)

Moveable ring to be fixed on a finger, bike, pram etc. with VELCRO fastener.

Портативный звонок для крепления к пальцу, коляске, велосипеду и др., ремешком – липучкой.

Набор из двух LED-лампочек (белая, красная), силиконовая крышка для простого и быстрого крепления на шлем, рюкзак, рукоятки и т.д. Режимы: on (постоянный свет), off, мигающий (быстро, медленно)

Funkce: zapnuto (stálé světlo), vypnuto, přerušované světlo (rychlé, pomalé) Modes: on (constant light), off, flashing light (fast, slow) Tryby pracy: on (stałe światło), off, migające światło (szybko, wolno) Режимы: on (постоянный свет), off, мигающий (быстро, медленно)

99


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ SPORTOVNÍ LÁHVE 0,5 l / 0,7 l / 1 l SPORT BOTTLES / BIDONY SPORTOWE / CПОРТИВНАЯ БУТЫЛКА 0,5Л / 0,7Д

FRESH NÁHRADNÍ HUBICE / DYSZE ZAMIENNE / SPARE CAP / ЗАПАСНОЙ ЗАТВОР

FILTRY DO SPORTOVNÍ OBUVI / SPORT SHOE FILTERS / WKŁADY DO OBUWIA SPORTOWEGO / ФИЛЬТР (СТЕЛЬКИ) ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ Odstraňuje pachy a vlhkost, osvěží a provoní každou sportovní obuv, působí antibakteriálně. Removes odors and dampness, refreshes all kinds of sport shoes, antibacterial functions.

1 L BLACK

Usuwają nieprzyjemne zapachy i wilgoć, odświeżą każde buty, działają antybakteryjnie. Поглотитель запахов и влаги для спортивной обуви (для сушки, дезодорации и дезинфекции). Действует антибактериально.

SHAKE

SNIKE

0,5 L BLUE 0,7 L GREY 0,7 L BLUE 0,5 L PINK 0,7 L GREEN

obsah: 1 l / 0,7l / 0,5l barvy 1 l: Black barvy 0,7 l: Grey, Green, Blue barvy 0,5 l: Pink, Blue

pojemność: 1 l / 0,7l / 0,5l warianty kolorystyczne 1 l: Black warianty kolorystyczne 0,7 l: Grey, Green, Blue warianty kolorystyczne 0,5 l: Pink, Blue

capacity: 1 l / 0,7l / 0,5l colours 1 l: Black colours 0,7 l: Grey, Green, Blue colours 0,5 l: Pink, Blue

Объём: 1 l / 0,7l / 0,5l Цвет1д: Black Цвет 0,7д: Grey, Green, Blue Цвет 0,5д: Pink, Blue

100

Základna I: 80 mm / Základna II: 64 mm Výška: 85 mm 20 ks kelímku pro freestyle skating

Univerzální elektrický vysoušeč obuvi. Napětí: 230v / Max. příkon: 10w Pracovní teplota: max. 50-80° C

Base I: 80 mm / Base II: 64 mm Height: 85 mm 20 pcs of cups for freestyle skating

Universal electric shoe dryer. Voltage: 230V / Max. power: 10w Operating temperature: max 50-80° C

Wersja I: 80 mm / Wersja II: 64 mm Wysokość: 85 mm 20 szt. pachołków do jazdy freestyle

Uniwersalna elektryczna suszarka do butów Napięcie: 230v / Moc Maksymalna: 10w Temperatura operacyjna: max. 50-80° C

База I: 80 mm / База II: 64 mm Высота: 85 mm 20 шашек для свободного катания

Универсальная электрическая сушилка для обуви / Напряжение: 230 В / мо́щность: 10w Максимум потребля́емая Рабочая температура: макс 50-80° C


PROTECTORS - ACCESSORIES

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ LAMPID

NÁVLEK NA KOLEČKA / SHOE COVER / POKROWIEC NA KÓŁKA / ЗАЩИТА КОЛЕС

STICKER profile

STICKER – SILHOUETTE / NAKLEJKA PROFILE / САМОКЛЕЮЩАЯ ЭТИКЕТКА

PUK NA IN-LINE HOCKEY /

IN-LINE HOCKEY PUCK / KRĄŻEK DO HOKEJA NA ROLKACH / ШАЙБА ДЛЯ ИНЛАЙН-ХОККЕЯ puk na in-line hockey materiál: PU In-line hockey puck material: PU krążek do hokeja na rolkach Materiał: PU

SKATEBOARDS

SCOOTERS

FREESBEE

Шайба для инлайн-хоккея Материал: ПУ

MÍČEK NA HOCKEYBALL /

HOCKEYBALL BALL / PIŁECZKA DO HOKEJA NA ROLKACH / МЯЧИК ДЛЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ

průměr: 23 cm INLINE

Diameter: 23 cm

míček na hockeyball materiál: PVC

Średnica: 23 cm Диаметр: 23 см

Hockeyball ball material: PVC Krążek na in-line hokej Materiał: PVC Мячик для хоккея с мячом Материал: ПВХ

BULLS SR / BULLS JR

HOKEJKA NA IN-LINE HOKEJ / IN-LINE HOCKEY STICK / KIJ DO HOKEJA NA ROLKACH / КЛЮШКА ДЛЯ ИНЛАЙН-ХОККЕЯ BULLS JR 130 cm

BULLS SR 152 cm

vel. 152, 130 cm žerď: materiál: plywood lopatka: materiál: full-area fibreglass, ABS, dřevo tvrdost (flex): 70 (152 cm), 50 (130 cm) zahnutí: pravá / levá

Długość: 152, 130 cm Rękojeść: Materiał: plywood Łopatka: Materiał: full-area fibreglass, ABS, wood twardość: 70 (152 cm), 50 (130 cm) określenie: right / left

size 152, 130 cm shaft: material: plywood blade: material: full-area fibreglass, ABS, wood flex: 70 (152 cm), 50 (130 cm) direction: right / left

Размер: 152 см, 130см Жердь: Материал: plywood Крюк: Материал: full-area fibreglass, ABS, wood твердость: 70 (152 см), 50 (130 см) право / Лева 101


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

RENTAL ACCESSORIES

ABOUT US

2

ON/OFF

hour

EXTRÉMNĚ ENERGETICKY NENÁROČNÉ SUŠÁKY NA BOTY, RUKAVICE, BRUSLE, LYŽAŘSKÉ BOTY !!! JEDNODUCHÁ A EFEKTIVNÍ AUTOMATICKÁ OBSLUHA ! EXTREMELY ENERGY SAVING DRYERS FOR BOOTS, GLOVES, SKATES, SKI BOOTS !!! EASY AND EFFECTIVE AUTOMATIC USE ! NIEZWYKLE ENERGOOSZCZĘDNA SUSZARKA DO BUTÓW, RĘKAWIC, ŁYŻEW, BUTÓW NARCIARSKICH, ETC. ŁATWE, EFEKTYWNE ZAUTOMATYZOWANE UŻYTKOWANIE ЭНЕРГОСБЕРЕНАЮЩАЯ СУШКА ДЛЯ БОТИНОК, ПЕРЧАТОК, КОНЬКОВ, ЛЫЖНЫХ БОТИНОК!!!ПРОСТОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!

BOW 4

WORKING

BOW 4 Sušák na 4 páry bruslí Provozní teplota: 40°C Příkon: 45W Napětí 230V/50Hz Certificát: CE Materiál: nerezová ocel Ovládání: časovač (zapnuto/vypnuto, automatické vypnutí 2hod., 4 hod.)

Dryer for 4 pairs of skates Operating temperature: 40°C Power consumption: 45W Voltage 230V/50Hz Certificate: CE Material: stainless steel Use: timer (on/off, automatic off 2 hours, 4 hours)

Suszarka na 4 pary łyżew Temperatura: 40°C Pobór mocy: 45W Napięcie: 230V/50Hz Certyfikat: CE Materiał: stal nierdzewna Użytkowanie: timer (on/off, automatic off 2 godziny, 4 godziny)

Настенная сушка для 4 пар коньков Операционная температура: 40°C Потребляемая мощность: 45 Вт Напряжение: 230 В/50 Гц Сертификат: CE Материал: нержавеющая сталь Использование: таймер (вкл/выкл, автовыключение на 2 часа, 4часа)

BOW 16 M

BOW 16 S / BOW 16 M BOW 16 S one line

102

Sušák na 4x4 páry (16 párů) bruslí Provozní teplota: 40°C Příkon: 4x 45W, celkem: 180W Napětí 230V/50Hz Certificát: CE Materiál: nerezová ocel Ovládání: časovač (zapnuto/vypnuto, automatické vypnutí 2hod., 4 hod.) Každý držák pro 4 páry má samostatné ovládání. BOW 16 S - Sušák je bez podstavce určen k montáži na stěnu.

Dryer for 4x4 pairs (16 pairs) of skates Operating temperature: 40°C Power consumption: 4x 45W, max: 180W Voltage 230V/50Hz Certificate: CE Material: stainless steel Use: timer (on/off, automatic off 2 hours, 4 hours) Each sheet for 4 pairs can be controlled separately. BOW 16 S - Dryer without stand. Designed for wall mounting.

SUSZARK NA 4X4 PARY (16 par) ŁYŻEW Temperatura: 40°C Pobór mocy: 4x 45W, max: 180W Napięcie: 230V/50Hz Certyfikat: CE Materiał: stal nierdzewna Użytkowanie: timer (on/off, automatic off 2 hours, 4 hours) Każdy segment na 4 pary może być sterowany oddzielnie BOW 16 S - Suszarka przeznaczona do montażu na ścianie.

Сушилка для 4x4 пар (16 пар) коньков Операционная температура: 40°C Потребляемая мощность: 4x 45 Вт, макс: 180 Вт Напряжение: 230 В /50 Гц Сертификат: CE Материал: нержавеющая сталь Использование: таймер (вкл/выкл, автовыключение на 2 часа, 4часа) Каждый лист для 4 пар контроллируется отдельно. BOW 16S - Сушилка без стойки. Разработана для крепления на стену.

180WCONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

SPARE PARTS

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ CATCH

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

sada 4 ks / set 4 pcs 82A 64x24 mm 82A 70x24 mm 82A 72x24 mm 82A 76x24 mm

RADICAL

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

sada 4 ks / set 4 pcs 82A 80x24 mm

84A 72x24 mm 84A 76x24 mm 84A 80x24 mm 84A 82x24 mm

RADICAL COLOR

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

sada 4 ks / set 4 pcs Barvy se mohou měnit dle aktuální nabídky. Colors can change according actual offer in B2B

84A 84x24 mm 85A 90x24 mm

84A 76x24 mm 84A 80x24 mm

84A 84x24 mm 85A 90x24 mm

Řada koleček na kolečkové brusle určená pro rekreační fitness bruslení. Kolečka jsou vyrobena ze speciální směsi PU s malým valivým odporem. Kolečka řady CATCH vykazují při jízdě standardní opotřebení závislé na kvalitě povrchu, stylu jízdy a hmotnosti uživatele.

Řada koleček na kolečkové brusle určená pro rekreační, sportovní až závodní bruslení s extrémně malým valivým odporem, prodlouženou životností a zajišťuje vysoký komfort jízdy. Řada RADICAL je určena na všechny typy asfaltových a betonových povrchů, použitý materiál dobře snáší i méně kvalitní povrchy.

Řada koleček na kolečkové brusle určená pro rekreační, sportovní až závodní bruslení s extrémně malým valivým odporem, prodlouženou životností a zajišťuje vysoký komfort jízdy. Řada RADICAL je určena na všechny typy asfaltových a betonových povrchů, použitý materiál dobře snáší i méně kvalitní povrchy.

Wheel serie recommended for recreational fitness skating. Wheels are made of special PU compound with small rolling friction. CATCH series wheels are characterized by standard abrasion, which depends on surface, ride style and weight of a skater.

Wheel serie recommended for recreational fitness, sport and race skating with extremely small rolling friction and prolonged using durability, which ensures high comfort during the ride. RADICAL series is recommended for all types of asphalt and cement concrete (beton) surfaces, but can be also used for less quality surfaces.

Wheel serie recommended for recreational fitness, sport and race skating with extremely small rolling friction and prolonged using durability, which ensures high comfort during the ride. RADICAL series is recommended for all types of asphalt and cement concrete (beton) surfaces, but can be also used for less quality surfaces.

Seria kółek do rolek przeznaczonych do jazdy rekreacyjno-fitnessowej. Wykonane są ze specjalnej mieszanki PU, mają małe opory toczenia. Kółka Catch nie odbiegają od normy jeśli chodzi o szybkość zużywania się w czasie jazdy. Zależy ona głównie od nawierzchni, stylu jazdy i wagi użytkownika.

Seria kółek do rolek przeznaczonych do jazdy rekreacyjnej, sportowej i wyczynowej. Mają wyjątkowo niskie opory toczenia, przedłużoną żywotność i zapewniają komfortową jazdę. Seria Radical przeznaczona jest na wszystkie typy powierzchni asfaltowych i betonowych, użyty w ich produkcji materiał dobrze znosi nawet nawierzchnie niższej jakości.

Seria kółek do rolek przeznaczonych do jazdy rekreacyjnej, sportowej i wyczynowej. Mają wyjątkowo niskie opory toczenia, przedłużoną żywotność i zapewniają komfortową jazdę. Seria Radical przeznaczona jest na wszystkie typy powierzchni asfaltowych i betonowych, użyty w ich produkcji materiał dobrze znosi nawet nawierzchnie niższej jakości.

Колеса для роликовых коньков, фитнес для отдыха, изготовлены из специальной смеси PU с малым сопротивлением качения. Износ: зависящий от покрытия, стиля катания и веса пользователя.

Колеса для роликовых коньков, фитнес для спорта и отдыха, также для опытных и гоночных роллеров. Очень малое сопротивление качения, для всех покрытий.

Колеса для роликовых коньков, фитнес для спорта и отдыха, также для опытных и гоночных роллеров. Очень малое сопротивление качения, для всех покрытий.

104


SPARE PARTS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ RACE

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

sada 8 ks / set 8 pcs 85A 80x24 mm 85A 100x24 mm

88A 100x24 mm

RUN

RUN RACE

sada 8 ks / set 8 pcs

sada 8 ks / set 8 pcs

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

85A 100x24 mm 85A 110x24 mm

90A 100x24 mm 90A 110x24 mm

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

88A 110x24 mm 85A 110x24 mm

Závodní kolečka na brusle balené v obalu RIP – 8 ks Kolečka RUN jsou určena pro tréninkové a závodní rychlostní bruslení. Velmi odolné jádro vyztužené dvaceti žebry snese dlouhodobé vysoké zatížení a tvarovou stálost za všech podmínek. Obvodový PU zajišťuje optimální přilnavost na různých površích a dlouhou životnost. Specifická konstrukce lití PU zajišťuje snížený valivý odpor.

Závodní kolečka na brusle balené v obalu RIP – 8 ks Kolečka RUN jsou určena pro tréninkové a závodní rychlostní bruslení. Velmi odolné jádro vyztužené dvaceti žebry snese dlouhodobé vysoké zatížení a tvarovou stálost za všech podmínek. Obvodový PU zajišťuje optimální přilnavost na různých površích a dlouhou životnost. Specifická konstrukce lití PU zajišťuje snížený valivý odpor.

Racing wheels for inline skates, wrapped in RIP wheel bag. 8 pieces in 1 case. RUN wheels are designed for training and racing speed skating. Very durable core reinforced by twenty ribs withstand long-term high loads and is characterized by shape stability under all conditions. Outside PU ensures optimum traction on all kinds of surfaces and long lifetime. Specific construction of PU molding ensures reduced rolling resistance.

Racing wheels for inline skates, wrapped in RIP wheel bag. 8 pieces in 1 case. RUN wheels are designed for training and racing speed skating. Very durable core reinforced by twenty ribs withstand long-term high loads and is characterized by shape stability under all conditions. Outside PU ensures optimum traction on all kinds of surfaces and long lifetime. Specific construction of PU molding ensures reduced rolling resistance.

Wyczynowe kółeczka speed, będą pakowane w opakowania RIP – 8szt. Seria kółek treningowych i wyścigowych do konkurencji szybkościowych. Konstrukcja rdzenia przystosowana do dużego i długotrwałego obciążenia, materiał PU z ma ekstremalnie niskie opory toczenia i wysoką żywotność. Kółka o twardości 88A są przeznaczone na poziome nawierzchnie bez nierówności i z gładką strukturą.

Koła wyścigowe pakowane w opakowaniu RIP-8sztuk Kółka RUN zaprojektowano tak aby służyły zarówno do treningu jak i wyścigów rolkarskich. Bardzo wytrzymały rdzeń wzmocnione 20 szprychami aby wytrzymać długotrwałe wysokie obciążenia. Charakteryzują się stabilnością kształtu w każdych warunkach. Zewnętrzna warstwa kółka zapewnia optymalną trakcję na wszystkich nawierzchniach oraz trwałość. Specjalna konstrukcja pozwala zmiejszyć opory toczenia.

Koła wyścigowe pakowane w opakowaniu RIP-8sztuk Kółka RUN zaprojektowano tak aby służyły zarówno do treningu jak i wyścigów rolkarskich. Bardzo wytrzymały rdzeń wzmocnione 20 szprychami aby wytrzymać długotrwałe wysokie obciążenia. Charakteryzują się stabilnością kształtu w każdych warunkach. Zewnętrzna warstwa kółka zapewnia optymalną trakcję na wszystkich nawierzchniach oraz trwałość. Specjalna konstrukcja pozwala zmiejszyć opory toczenia.

Гоночной скорости колесная пара упакована в случае RIP (8 шт.) Серия колеса предназначены для обучения и катания гоночной скорости. Строительство основной предназначен для высоких и долгосрочных нагрузок; PU материал имеет чрезвычайно низкое сопротивление качению и высокую прочность. Колеса с твердостью 88A предназначены для плоских поверхностей без трещин с тонкой структурой.

Колесики для ролликов, упакованные в чехол. 8 шт в 1 чехле. RUN колесики разработаны для тренировочной и скоростной езды. Очень прочный сердечник усилен двадцатью ребрами, что позволяет выдерживать длительные нагрузки. Внешнее покрытие из PU обеспечивает оптимальную тягу и продлевает срок службы. Конкретная конструкция литья PU уменьшает колебаний и обеспечивает стойкость.

Колесики для ролликов, упакованные в чехол. 8 шт в 1 чехле. RUN колесики разработаны для тренировочной и скоростной езды. Очень прочный сердечник усилен двадцатью ребрами, что позволяет выдерживать длительные нагрузки. Внешнее покрытие из PU обеспечивает оптимальную тягу и продлевает срок службы. Конкретная конструкция литья PU уменьшает колебаний и обеспечивает стойкость.

Závodní speed kolečka, balené v obalu RIP - 8 ks. Řada koleček určená pro tréninkové a závodní rychlostní bruslení. Konstrukce jádra je navržena pro vysoké a dlouhodobé zatížení, materiál PU má extrémně malý valivý odpor a vysokou životnost. Kolečka o tvrdosti 88A jsou určena pro rovné povrchy bez nerovností s jemnou strukturou. Racing speed wheel set packed in RIP case (8 pcs.). Series of wheels designed for training and racing speed skating. The construction of the core is designated for high and long-term loads; PU material has extremely low rolling resistance and high durability. Wheels with a hardness of 88A are designed for flat surfaces without cracks with fine structure.

105


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

SPARE PARTS

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ SPRING

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

QUAD

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

QUAD S

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

90A 54x32mm sada 4 ks / set 4 pcs

85A 65x35mm sada 4 ks / set 4 pcs

sada 4 ks / set 4 pcs 85A 72x24 mm

85A 76x24 mm

85A 80x24 mm

SPRING je řada koleček na kolečkové brusle určená pro rekreační, sportovní až závodní bruslení. Tato řada koleček je prioritně určena pro freestylové bruslení. Materiál, tvar, tvrdost je přizpůsobena především pro asfaltové a betonové povrchy s jemně drsným (nerovným) povrchem. PU směs dobře snáší i méně kvalitní povrchy. Řada koleček SPRING vyniká extrémně malým valivým odporem, prodlouženou životností a zajišťuje vysoký komfort jízdy. Kolečka Spring jsou stejně tak vhodná pro fitness bruslení na spíše kvalitních in-line stezkách, kde se jejich životnost dá počítat na stovky najetých kilometrů. SPRING is a wheel series for roller skates for recreational and sports skating to racing use. This wheel series is primarily intended for freestyle skating. Its material, shape, hardness is adapted primarily for asphalt and concrete surfaces with finely rough surface. PU blend tolerates less quality surfaces. SPRING wheel excels in extremely low rolling resistance, extended life and ensures high ride comfort. Wheels Spring are equally suited for fitness skating on quality rather in-line paths, where their life can be in the hundreds of kilometers.. SPRING to seria kółek freestajlowych przeznaczonych zarówno do jazdy rekreacyjnej jak i zawodniczej. Materiał z którego są wykonane oraz ich twardość i kształt sprawiają że są to kółka idealne na twarde nawierzchnie typu beton, asfalt. Kółka SPRING posiadają wyjątkowo niskie opory toczenia oraz długą żywotność i zapewniają wysoki komfort podczas jazdy. Kółka nadają się również do jazdy fitnesowej. Dzięki zwiększonej wytrzymałości będą służyć przez setki kilometrów SPRING - это серия колес для роликов, которая подходит как для спортивного и фитнес катания, так и для использования в гонках. Эта серия колес предназначена изначально для фристайл-катания. Материал, форма и жесткость колес предназначена, прежде всего, для асфальта и бетона. Полиуретан, использованный в колесах, допускает использование и на менее качественных поверхностях. Колеса SPRING отличаются экстремально низким сопротивлением, продленным сроком эксплуатации и высоким уровнем комфорта. Колеса SPRING подходят и для фитнескатания на качественных треках для роликов, где их срок эксплуатации может достичь сотен километров.

106

54x32 mm 85A white 58x32 mm 85A white 57x30mm 90A orange 57x30mm 93A green 57x30mm 95A lila

QUAD S-j 92A 58x32 mm white QUAD S-j 92A 63x32 mm blue / transparent

sada 4 ks / set 4 pcs

sada 4 ks / set 4 pcs

Sada 4 kusů náhradních koleček do QUAD bruslí (trekových bruslí) s malým valivým odporem a s prodlouženou životností. Řada QUAD je vhodná na kvalitnější a jemnější povrchy.

Sada 4 kusů náhradních koleček do QUAD bruslí (trekových bruslí) s malým valivým odporem a s prodlouženou životností. Řada QUAD je vhodná na kvalitnější a jemnější povrchy.

Set of 4 pieces of spare wheels for the QUAD skates with low rolling resistance and extended life. QUAD series is suitable for higher quality and smoother surfaces.

Set of 4 pieces of spare wheels for the QUAD skates with low rolling resistance and extended life. QUAD series is suitable for higher quality and smoother surfaces.

Zestaw 4 kółek zapasowych dla wrotek QUAD o niskim oporze toczenia i dłuższej żywotności. Seria QUAD jest przeznaczona dla lepszych jakościowo i gładszych nawierzchni.

Zestaw 4 kółek zapasowych dla wrotek QUAD o niskim oporze toczenia i dłuższej żywotności. Seria QUAD jest przeznaczona dla lepszych jakościowo i gładszych nawierzchni.

Комплект 4 частей запасных колес для QUAD коньки. Строительство основной предназначен для высоких и долгосрочных нагрузок. Колеса предназначены для плоских поверхностей без трещин с тонкой структурой.

Комплект 4 частей запасных колес для QUAD коньки. Строительство основной предназначен для высоких и долгосрочных нагрузок. Колеса предназначены для плоских поверхностей без трещин с тонкой структурой.


SPARE PARTS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ AGGRESSIVE

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА PU litá vysokoodrazná / PU - with casting high rebound / PU lite, sprężyste / пу литые с высокой высотой отскока

90A 57x24mm sada 4 ks / set 4 pcs

FUNNY WHEELS series

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

FLASHING WHEELS

FIRE WHEELS

sada 2 ks / set 2 pcs

sada 2 ks / set 2 pcs

85A 76x24mm 85A 80x24mm 85A 84x24mm 85A 90x24mm

85A 76x24mm 85A 80x24mm 85A 84x24mm 85A 90x24mm

colour: MULTI RED BLUE WHITE

65D 44x24mm sada 4 ks / set 4 pcs

Svítící kolečka pro Vaši zábavu a bezpečnou jízdu za soumraku a za snížené viditelnosti

Jiskřící kolečka pro zábavu. Několik jiskřících kamenů zasazených do každého kolečka.

Flashing wheels for fun and safe ride at dusk and in poor visibility conditions

Sparkling wheels for fun. Several pcs of sparkling stones set inside each wheel

Święcące kółeczka dla rozrywki i poprawy bezpieczeństwa jazdy o zmierzchu i w warunkach obniżonej widoczności

Połyskujące kółka dla rozrywki. Kilka połyskujacych kamyków mocowanych do każdego kółka.

Сверкающие колеса для забавы и безопасной езды в сумерках и в условиях плохой видимости.

Сверкающие колеса для забавы. В каждое колесо установлено по несколько сверкающих камня. 107


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

SPARE PARTS

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ CARBON

CHROME TOP SPEED

TWINCAM

ABEC 5 sada 8 ks / set 8 pcs

ABEC 7 / ABEC 9 sada 8 ks / set 8 pcs

ILQ 7 TWINCAM CLASSIC sada 8 ks / set 8 pcs ILQ 9 TWINCAM PRO sada 8 ks / set 8 pcs

CHROME TOP SPEED

TEMPISH CERAMIC

ABEC 11 TRT HI-SPEED

FINISH ZrO2 P sada 16 ks / set 16 pcs

LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ

LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ

sada 16 ks / set 16 pcs

Vysoce kvalitní a přesná rozebíratelná ložiska

LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ

LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ

Keramická ložiska. Materiál: ZrO2, nylonová klec, plastový kryt

FINISH Si3N4 sada 16 ks / set 16 pcs

Keramická ložiska. Materiál: Si3N4, nylonová klec, plastový kryt

Ceramic bearings Material: ZrO2, nylon cage, plastic shield

Ceramic bearings Material: Si3N4, nylon cage, plastic shield

Wysokiej jakości rozbieralne łożyska.

Łożyska ceramiczne Materiał: ZrO2, koszyk nylonowy, obudowa plastikowa

Łożyska ceramiczne Materiał: Si3N4, koszyk nylonowy, obudowa plastikowa

Высококачественные и высокоточные подшипники, которые могут быть демонтированы.

Керамические подшипники Материал: Нитрид кремния (ZrO2), нейлоновый корпус, пластиковая защита

Керамические подшипники Материал: Нитрид кремния (Si3N4), нейлоновый корпус, пластиковая защита

High quality and precise bearings which can be dismantled

108

LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ


SPARE PARTS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ 1.

BRZDA - ŠPALEK / BRAKES / HAMULEC / ТОРМОЗ

2.

BRZDA S DRŽÁKEM / BRAKE WITH HOLDER / HAMULEC Z UCHWYTEM / ТОРМОЗ С ДЕРЖАТЕЛЕМ

3.

TKANIČKY / LACES / SZNUROWADŁA / ШНУРКИ

4.

SLIDOVACÍ DESTIČKY / SLIDE PLATE / KOSTKI ŚLIZGOWE / CКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛАНКИ

5.

6.

10. UNIVERSAL BRAKE FOR INLINE SKATES

10.

9.

3. 8.

DISTANČNÍ VLOŽKY PRO OSKY 6 mm, set 8 ks / SPACERS FOR SCREWS 6 mm, set 8 pcs / DYSTANSY DO ŚRUB 6 mm, zestaw 8 szt. ДИСТАНЦИОННЫЕ РАСПОРКИ 6 мм, набор 8 шт

6. 5.

OSA DO KOLEČKA 6MM, 8MM / WHEEL SCREW 6mm, 8mm / OŚ DO KÓŁEK 6MM, 8MM / СТУПИЦЫ В КОЛЕСА 6мм Н 8мм

1.

7.

PŘEZKA S PÁSKEM 2-STRANNÁ / MUTUAL BUCKLE / KLAMRA Z PASKIEM DWUSTRONNA / ДВУСТОРОННЯЯ ЗАСТЕЖКА C РЕМЕНЕМ

8.

SPACER MAGNETICKÝ / MAGNETIC SPACER / DYSTANS MAGNETYCZNY / МАГНИТНАЯ РАСПОРКА

STOPPER QUAD SKATE

9.

BUTTON SET 4 KS / BUTTON SET 4 PCS / BUTTON ZESTAW 4 SZT. / ШАРНИР НАБОР 8 ШТ

1. STOPPER QUAD SKATE PVC

2.

CUSHION for QUAD SKATES SILENTBLOK PRO BRUSLE QUAD / CUSHION for QUAD SKATES / GUMKA DO WROTEK / АМОРТИЗАТОР ДЛА QUAD SKATE

СТОППЕР QUAD SKATE PVC

2. STOPPER QUAD SKATE ASYMETRIC. RUBBER

IMBUSOVÝ KLÍČ SOCKET HEAD KEY / KLUCZ IMBUSOWY / ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ

7.

STOPPER DO WROTEK, ASYMETRYCZNY, GUMOWY ТОРМОЗ ДЛЯ QUAD SKATE АССИМЕТРИЧНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ

OIL for bearings SOCKET HEAD KEY / KLUCZ IMBUSOWY / ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ

3. STOPPER QUAD SKATES ADJUSTABLE MID STOPPER DO WROTEK REGULOWANY ТОРМОЗ ДЛЯ QUAD SKATE РЕГУЛИРУЕМЫЙ

1.

2.

78A 82A 85A 87A 90A 95A

COLOR LIGHT YELLOW COLOR LIGHT PINK COLOR WHITE COLOR LIGHT BLUE COLOR LIGHT VIOLET COLOR RED

8 PCS 8 PCS 8 PCS 8 PCS 8 PCS 8 PCS

3. 109
CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

FOLDING SCOOTERS

ABOUT US

IGNIS 145

IGNIS 125

YELLOW

BLUE

PINK

112

Barva: blue, pink Kolečka: PU 125 x 24 mm, 87A Materiál: AL slitina Ložiska: ABEC 7 carbon Nosnost: 100 kg. Max. výška řídítek: 84 cm Délka stupátka: 33,5 cm - snížená úroveň nad povrchem Grip: Deluxe grip tape 80AB s potiskem

Kolor: niebieski, różowy Kółka: PU 125x24 mm, 87A Materiał: Stop aluminium Łożyska: ABEC 7 carbon Max. ładowność: 100 kg. Max. wysokość rączek: 84 cm Długość podstawy: 33,5 cm Grip: Deluxe grip tape 80AB z nadrukiem

Color: blue, pink Wheels: PU 125x24 mm, 87A Material: AL alloy Bearings: ABEC 7 carbon Weight limit: 100 kg. Max. height of handlebars: 84 cm Deck length: 33,5 cm – lowered above the surface Grip: Deluxe grip tape 80AB with printing

Цвета: синий, розовый Колеса: PU 125x24 мм, 87A Материал: AL alloy Подшипники: ABEC 7 carbon Максимальный вес: 100 кг. Максимальная высота рукояток: 84 см Длина деки: 33,5 см – lowered above the surface Рукоятка: Deluxe рукоятка 80AB с принтом

PINK

Barva: pink, yellow Kolečka: PU 145x30 mm, 87A Materiál: AL slitina Ložiska: ABEC 7 carbon Nosnost: 100 kg Max. výška řídítek: 89 cm Délka stupátka: 33,5 cm - snížená úroveň nad povrchem Grip: Deluxe grip tape 80AB s potiskem Příslušenství: stojánek, přední blatník

Kolor: różowy, żółty Kółka: PU 145x30 mm, 87A Materiał: Stop aluminium Łożyska: ABEC 7 carbon Max. ładowność: 100 kg. Max. wysokość rączek: 89 cm Długość podstawy: 33,5 cm Grip: Deluxe grip tape 80AB z nadrukiem Akcesoria: stopka, przedni błotnik

Color: pink, yellow Wheels: PU 145x30 mm, 87A Material: AL alloy Bearings: ABEC 7 carbon Weight limit: 100 kg Max. height of handlebars: 89 cm Deck length: 33,5 cm – lowered above the surface Grip: Deluxe grip tape 80AB with printing Accessories: stand, front mudguard

Цвета: розовый, желтый Колеса: PU 145x30 мм, 87A Материал: AL alloy Подшипники: ABEC 7 carbon Максимальный вес: 100 кг Максимальная высота рукояток: 89 см Длина деки: 33,5 cm – lowered above the surface Рукоятка: Deluxe рукоятка 80AB с принтом Аксессуары: стойка, переднее крыло


FOLDING SCOOTERS

ABOUT US

EXPLANATIONS

IGNIS 200

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

IGNIS 230

Kolečka: PU 200x30 mm, 87A Materiál: AL slitina Ložiska: ABEC 7 carbon Nosnost: 100 kg Max. výška řídítek: 99 cm Délka stupátka: 37 cm - snížená úroveň nad povrchem Grip: Deluxe grip tape 80AB s potiskem Příslušenství: stojánek, přední blatník

Kółka: PU 200x30 mm, 87A Materiał: Stop aluminium Łożyska: ABEC 7 carbon Max. ładowność: 100 kg. Max. wysokość rączek: 99 cm Długość podstawy: 37 cm Grip: Deluxe grip tape 80AB z nadrukiem Akcesoria: stopka, przedni błotnik

Wheels: PU 200x30 mm, 87A Material: AL alloy Bearings: ABEC 7 carbon Weight limit: 100 kg Max. height of handlebars: 99 cm Deck length: 37 cm – lowered above the surface Grip: Deluxe grip tape 80AB with printing Accessories: stand, front mudguard

Колеса: PU 200x30 мм, 87A Материал: AL alloy Подшипники: ABEC 7 carbon Максимальный вес: 100 кг Максимальная высота рукояток: 99 см Длина деки: 37 см – lowered above the surface Рукоятка: Deluxe рукоятка 80ABс принтом Аксессуары: стойка, переднее крыло

Kolečka: přední - PU 230x32 mm, 87A, zadní - PU 180x30 mm, 87A Materiál: AL slitina Ložiska: ABEC 7 carbon Nosnost: 100 kg Max. výška řídítek: 103 cm Délka stupátka: 36 cm – snížená úroveň nad povrchem Grip: Deluxe grip tape 80AB s potiskem Příslušenství: stojánek, přední blatník

Kółka: Przód - PU 230x32 mm, 87A, Tył - PU 180x30mm, 87A Materiał: Stop aluminium Łożyska: ABEC 7 carbon Max. ładowność: 100 kg. Max. wysokość rączek: 103 cm Długość podstawy: 36 cm Grip: Deluxe grip tape 80AB z nadrukiem Akcesoria: stopka, przedni błotnik

Wheels: front - PU 230x32 mm, 87A, rear - PU 180x30mm, 87A Material: AL alloy Bearings: ABEC 7 carbon Weight limit: 100 kg Max. height of handlebars: 103 cm Deck length: 36 cm – lowered above the surface Grip: Deluxe grip tape 80AB with printing Accessories: stand, front mudguard

Колеса: передние - PU 230x32 мм, 87A, задние - PU 180x30 мм, 87A Материал: AL alloy Подшипники: ABEC 7 carbon Максимальный вес: 100 кг Максимальная высота рукояток: 103 см Длина деки: 36 cm – lowered above the surface Рукоятка: Deluxe рукоятка 80ABс принтом Аксессуары: стойка, переднее крыло

113


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

PU 87A 120x24

EXPLANATIONS

ABOUT US

PU 85A 125x24

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

PU 87A 145x30

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

PU 87A 180x30

114

PU 87A 200x30

PU 87A 230x30

FOLDING SCOOTERSCONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

FREESTYLE SCOOTERS

ABOUT US

VIPER STUNT JUNIOR Kolečka: PU litá, hi-rebound 85A, přední 120 mm, zadní 100 mm Materiál: řídítka – ocel, základní deska - AL slitina Ložiska: ABEC 5 carbon Nosnost: 60 kg Výška řídítek: 75 cm Délka stupátka: 25 cm Hlavové složení: standard – THREAD

Kółka: PU lane, hi-rebound 85A, przednie 120 mm, tylne 100 mm Materiał: kierownica – stal, pokład – stop aluminium Łożyska: ABEC 5 carbon Nośność: 60 kg Wysokość kierownicy: 75 cm długość podstawy: 25 cm Głowica: stanardowy gwint

Wheels: PU casting, hi-rebound 85A, front 120 mm, back 100 mm Material: handlebars – steel, deck - AL alloy Bearings: ABEC 5 carbon Weight limit: 60 kg Max. height of handlebars: 75 cm Deck length: 25 cm

Колеса: PU, литые, прочность 85A, передние 120 мм, задние 100 мм Материал: руль – сталь, дека – алюминиевый сплав. Подшипники: ABEC 5 carbon Максимальный вес ребенка: 60 кг максимальная высота: 75 см длина подножки: 25 см ру Состав руля: standard – THREAD

RED

PURPLE

YELLOW

VIPER STUNT Robustní koloběžka určená pro freestylovou jízdu a triky. kolečka: 100 mm, Hi-rebound 85A materiál: AL slitina ložiska: ABEC 7 chrome nosnost: 80 kg max. výška řidítek: 80 cm délka stupátka: 32 cm

Hlavové složení: standard – THREAD

116

A robust scooter designed for freestyle riding and tricks. wheels: 100 mm, Hi-rebound 85A material: AL alloy bearings: ABEC 7 chrome weight limit: 80 kg max. height of handlebars: 80 cm Deck length: 32 cm

Headset: standard – THREAD

Poręczna hulajnoga do jazdy freestyle’owej i tricków. kółka: 100 mm, Hi-rebound 85A materiał: stop aluminium łożyska: ABEC 7 chrome max ładowność: 80 kg max wysokość rączek: 80 cm długość podstawy: 32 cm

Głowica: stanardowy gwint

Надежный скутер предназначен для фристайла езды и трюков. колеса: 100 mm, Hi-rebound 85A материал: алюминиевый сплав подшипники: ABEC 7 chrome несущая способность: 80 кг максимальная высота: 80 см длина подножки: 32 см Состав руля: standard – THREAD


FREESTYLE SCOOTERS

ABOUT US

VIPER STUNT110

BLUE

Robustní koloběžka určená pro freestylovou jízdu a triky. Kolečka: 110 mm, Hi-rebound 85A Materiál: AL slitina Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 80 kg Řídítka: AL slitina s povrchovou úpravou color elox s termopotiskem / Max. výška řidítek: 80 cm délka stupátka: 32 cm

Hlavové složení: standard – THREAD

A robust scooter designed for freestyle riding and tricks. wheels: 110 mm, Hi-rebound 85A material: AL alloy bearings: ABEC 7 chrome weight limit: 80 kg Handlebar: AL alloy with surface finish color anodizing with printing. max. height of handlebars: 80 cm Deck length: 32 cm

Headset: standard – THREAD

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

CREW

BRONZ

Poręczna hulajnoga do jazdy freestyle’owej i tricków. kółka: 110 mm, Hi-rebound 85A materiał: stop aluminium łożyska: ABEC 7 chrome Rączki kierownicy: Stop aluminium, wykończenie powierzchni - anodowa powierzchnia z nadrukiem max wysokość rączek: 80 cm długość podstawy: 32 cm Głowica: stanardowy gwint / max ładowność: 80 kg

Надежный скутер предназначендля фристайла езды и трюков. колеса: 110 mm, Hi-rebound 85A материал: алюминиевый сплав подшипники: ABEC 7 chrome несущая способность: 80 кг Рукоятки: аллюминиевый сплав, покрытие цветное анодирование с принтом. максимальная высота: 80 см длина подножки: 32 см / Состав руля: standard – THREAD

Hi-end level freestyle koloběžka připravená pro individuální sestavení uživatelem (8 dílů). Řidítka: AL materiál 7000 s výztuhy, šířka 54 cm, průměr 35 mm, Clamp: 4 šrouby Hlava: materiál AL 7000, spojení s deskou vyztuženo středovou výztuhou. Hlavové složení: HIC / Vidlice: AL CNC konstrukce Základní deska: délka 480mm (nášlapná – 350mm), šířka 110mm, Deluxe grip tape 80AB Brzda: pružinová ocel / Kolečka: 110mm AL solid core, PU 90A Ložiska: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision / Nosnost: 100 kg Příslušenství: 1*peg, 1* screw for peg, 1*tool

Profesjonalna freestajlowa hulajnoga przygotowana do samodzielnego montażu przez użytkownika Kierownica: Wzmocniony materiał AL. 7000, szerokość 54 cm, średnica 35mm / Zacisk: 4 śruby / Ster: HIC Łożysko główne: AL 7000, wzmocnione łączenie z deckiem Ramie kierownicy: Konstrukcja AL CNC Deck: długość 480mm (miejsce na stopy – 350 mm), szerokość 110 mm, Deluxe grip 80AB Hamulec: stal sprężynowa / Koła: PU 110 mm 90A , rdzeń AL. Limit wagi 100: kg Łożyska: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision Akcesoria 1 x peg wraz z śrubą, 1x klucz

Hi-end level freestyle scooter prepared for individual assembling by the user (8 pieces in the packing) Handlebars: reinforced material AL 7000, width 54 cm, diameter 35 mm / Clamp: 4 screws Main bearing: material AL 7000, attachment to the deck is reinforced Headset: HIC / Crossbar: AL CNC construction Deck: length 480mm (step length – 350mm), width 110mm, Deluxe grip tape 80AB Brake system made of spring steel / Wheels: 110 mm AL solid core, PU 90A Bearings: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision / Weight limit: 100 kg Accessories: 1*peg, 1* screw for peg, 1*tool

Высококлассный фристайл-скутер для подготовлен к монтажу пользователем (8 частей). Рукоятки: AL материал 7000, ширина 54 см, диаметр 35 мм, Clamp: 4 болта Руль: алюминиевый сплав AL 7000, соединение с декой. Состав руля: HIC / Крестовина: AL CNC конструкция Дека: длинна 480мм (педальная – 350мм), ширина 110мм, Deluxe grip tape 80AB Тормоз: пружинная сталь / Колеса: 110мм AL solid core, PU 90A Подшипники: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision Грузоподъемность: 100 кг Аксессуары: 1*peg, 1* screw for peg, 1*tool

117


CONTACT

GALLERY

ORANGE

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

BLACK

ABOUT US

FREESTYLE SCOOTERS

WHITE

RED

GANG HI-end level Freestyle koloběžka Řídítka: 4130 Cr-Mo ocel, tvar Y Clamp: 4 šrouby / nosnost: 125 kg Hlava, vidlice: CNC AL slitina 7005-T5 Brzda z pružinové oceli Základní deska: 4,25´x 500mm AL slitina 7005-T5 Kolečka: 100mm five star, kovové jádro Hlavové složení: SCS

118

Hi-end level Freestyle Scooter Handlebar: 4130 Cr-Mo steel, shape Y Clamp: 4 screws / weight limit: 125 kg Crossbar: CNC aluminum alloy 7005-T5 Brake system made of spring steel Deck: 4.25 „x 500 mm aluminum alloy 7005-T5 Wheels: 100m five star, metal core Headset: SCS

Topowa hulajnoga freestylowa Kierownica: stal 4130 Cr-Mo , kształt Y Clamp: 4 śruby / max ładowność: 125 kg Podstawa: stop aluminium CNC 7005-T5 Hamulec: specjalna stal Długość podstawy: 4.25 „x 500 mm Kółka: 100mm five star, stalowy rdzeń Głowica: SCS

Hi-end level Freestyle Скутер Руль: 4130 Cr-Mo сталь shape Y Фиксация: 4 болта / несущая способность: 125 кг Крестовина: CNC алюминиевый сплав 7005-T5 Тормозная система сделана из пружиннос тали. Колодка: 4.25 „x 500 мм алюмин сплав 7005-T5 колесики: 100м пять звездочек, металлическая сердцевина Состав руля: SCS


FREESTYLE SCOOTERS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

BOSS

ROXOR

GREEN

ORANGE

Barvy: orange, green Hi-end level Freestyle koloběžka Řídítka: 4130Cr-Mo, tvar - soft wave s V výztuhou Clamp: FLETEND - 4 šrouby Nosnost: 80 kg Hlava, vidlice: CNC technologie, AL slitina 7005-T5 Deska: CNC technologie, AL slitina 7005-T5, 11,5cm * 50cm Kolečka: SHR PU, 110mm*24mm, kovové jádro Hlavové složení: SCS

Kolory: pomarańczowy, zielony Rączki kierownicy: 4130Cr-Mo, shape - soft wave with V-reinforcement Zacisk: 4 śruby Limit wagi: 80 kg Ramię kierownicy: CNC technology, AL 7005-T5 Podstawa: CNC technology, AL 7005-T5 alloy, wymiary: 11,5cm x 50cm Kółka: SHR PU, 110mmx24mm, metal core Headset: SCS

Koloběžka z kategorie DIRT SCOOTERS Řídítka: 4130 Cr-Mo ocel, (výška 22´, šířka 20´), super soft gripy Clamp: 3 šrouby Hlava: 7005 AL slitina Vidlice: 4130 Cr-Mo ocel, extra dimenzovaná Základní deska: 5´x 23,5´ AL slitina 7005-T5, extra pevná konstrukce Kola: CNC ocelové jádro, 200x50mm Odpružení: HIC systém / Hlavové složení: SCS Výška řídítek: 95 cm / Délka stupátka: 37 cm Nosnost: 125 kg

Hulajnoga z kategorii HULAJNOG TERENOWYCH Kierownica: 4130 Cr-Mostal (wysokość22‘, szerokość 20‘), extra dimensioned Clamp: 3 śruby Głowica: SCS Podstawa: stop AL 7005 / max ładowność: 125 kg Pokład: 5‘x 23.5 ‚stop aluminium7005-T5, ekstramocna konstrukcja Kółka: CNC stalowyrdzeń, 200x50mm Sprężystość: HIC system Wysokośćkierownicy: 95 cm długośćpodstawy: 37 cm

Colors: orange, green Handlebar: 4130Cr-Mo, shape - soft wave with V-reinforcement Clamp: FLETEND - 4 bolts Weight limit: 80 kg Crossbar: CNC technology, AL 7005-T5 alloy Deck: CNC technology, AL 7005-T5 alloy, 11,5cm * 50cm Wheels: SHR PU, 110mm*24mm, metal core Headset: SCS

Цвета: оранжевый, зеленый Рукоятки: 4130Cr-Mo, форма - мяшкая волна с V-усилением Зажим: FLETEND - 4 болта Максимальный вес: 80 кг Крестовина: технология CNC, AL 7005-T5 alloy Дека: технология CNC, AL 7005-T5 alloy, 11,5 см * 50 см Колеса: SHR PU, 110 мм * 24 мм, металлическое ядро Руль: SCS

Scooter from the category SCOOTERS DIRT Handlebar: 4130 Cr-Mo steel (height 22 ‚, width 20‘), super soft grips Clamp: 3 bolts / weight limit: 125 kg Handlebar material: AL 7005 alloy Crossbar material: 4130 Cr-Mo steel, extra dimensioned Deck: 5‘x 23.5 ‚aluminum alloy 7005-T5, extra strong construction Wheels: CNC steel core, 200x50mm Springiness: HIC system / Headset: SCS Max. height of handlebars: 95 cm / Deck length: 37 cm

Скутер SCOOTERS DIRT Руль: 4130 Cr-Mo сталь (высота 22 ‚, ширина 20‘), супер мягкие грипсы Фиксация: 3 болта / Состав руля: SCS Руль: 7005 алюмин сплав / несущая способность: 125 кг Крестовина: 4130 Cr-Mo steel Крестовина: 5‘x 23.5 ‚aluminum alloy 7005-T5, экстрокрепкая контсрукция Колесики: CNC steel core, 200x50мм Вилка: HIC система максимальная высота: 95 см / длина подножки: 37 см

119FREESTYLE SCOOTERS

ABOUT US

EXPLANATIONS

PEGS

CONTENTS

PRODUCTS

CLAMP (SENZOR) 35,7mm

TABULKA DÉLEK OS NA KOLEČKA (MM) PRO KOLOBĚŽKY TEMPISH / WHEEL AXIS LENGHTS FOR TEMPISH SCOOTERS přední kolo / front wheel

GALLERY

CONTACT

NECO

HLAVOVÉ SLOŽENÍ / HEADSET / GŁÓWKA RAMY / ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИК

zadní kolo / back wheel

scooter

original size

1 peg

2 pegs

original size

1 peg

2 pegs

STUNT junior

29

48

67

62

81

100

STUNT

29

48

67

56

75

94

SENZOR

29

48

67

58

77

96

CREW

43

62

81

56

75

94

GANG

32

51

70

45

64

83

CLAMP (GANG) 35 mm

GRIP FOR HANDLEBAR

KOMPLETNÍ ROZMĚRY VŠECH PRODÁVANÝCH OS (MM) / WHEEL AXIS LENGHTS IN TEMPISH OFFER 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

29 32 43 45 48 51 56 58 62 64 67 70 75 77 81 83 94 96 100

PU 85A 100x24

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

PU 88A 120(110)x24

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

PU 88A 100(110)x24 AL CORE

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ ABEC 9 (110 mm) ABEC 7 (100 mm)

PU 88A 100x24 AL CORE SMOKE FOX

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ ABEC 9

121
CONTACT

GALLERY

LEGEND

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

LONGBOARDS

ABOUT US

STANLAY

Deska: materiál: Základní plát – kanadský javor 1,8mm + 8 plátů čínský javor Tvar: konkávní, rozměr: 43“x9“ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podvozek: 7“ heavy duty, leštěný Podložka: materiál - PU, výška - 11 mm Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting 85A black, 65x51 mm Ložiska: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Deska: materiál: Základní plát – kanadský javor 1,8mm + 8 plátů čínský javor Tvar: konkávní, rozměr: 43“x9“ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podvozek: 7“ heavy duty, leštěný Podložka: materiál - PU, výška - 11 mm Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting 85A black, 65x51 mm Ložiska: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Board: Material: Base layer – Canadian maple 1,8mm + 8 layers Chinese maple Shape: concave Measurement: 43˝x9˝ Grip: deluxe grip tape 80AB Truck: 7˝ heavy duty, polished Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting 85A black, 65x51mm Bearing: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Board: Material: Base layer – Canadian maple 1,8mm + 8 layers Chinese maple Shape: concave Measurement: 43˝x9˝ Grip: deluxe grip tape 80AB Truck: 7˝ heavy duty, polished Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting 85A black, 65x51mm Bearing: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Deska Materiał: bazowa warstwa – klon kanadyjski 1,8mm + 8 warstw chińskiego klonu Kształt: wklęsły, rozmiar: 43“ x 9“. Grip: Deluxe Grip Tape 80AB Podwozie: 7“ heavy duty, polerowany. Podkładka: PU, 11mm. Silentblok: PU casting 92A Kółka: PU casting 85A black, 65x51mm Łożyska: Abec 7 Chrome Hi-Precision Speed

Deska Materiał: bazowa warstwa – klon kanadyjski 1,8mm + 8 warstw chińskiego klonu Kształt: wklęsły, rozmiar: 43“ x 9“. Grip: Deluxe Grip Tape 80AB Podwozie: 7“ heavy duty, polerowany. Podkładka: PU, 11mm. Silentblok: PU casting 92A Kółka: PU casting 85A black, 65x51mm Łożyska: Abec 7 Chrome Hi-Precision Speed

Доска Материал: Базовый слой – канадский клен 1,8мм + 8 слоев китайский клен Вид: богнутый, Размер: 43‘‘ х 9‘‘ Фактура: Deluxe grip tape 80AB шасси: 7“ heavy duty, полированный Подкладка: материал – PU, высота – 11 мм „silentblok“: PU casting 92A Колеса: PU casting 85A чёрные, 65 х 51 мм Подшипники: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Доска Материал: Базовый слой – канадский клен 1,8мм + 8 слоев китайский клен Вид: богнутый, Размер: 43‘‘ х 9‘‘ Фактура: Deluxe grip tape 80AB шасси: 7“ heavy duty, полированный Подкладка: материал – PU, высота – 11 мм „silentblok“: PU casting 92A Колеса: PU casting 85A чёрные, 65 х 51 мм Подшипники: ABEC 7 chrome hi-precision speed

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

124

5

5


LONGBOARDS

WAVEE

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

ALLEGRO

Deska: Materiál: Základní plát – kanadský javor 1,8mm + 8 plátů čínský javor Tvar: konkávní, roundpintail / Rozměr: 46“x9“ Grip: Deluxegriptape 80AB Podvozek: 8“ gravity truck, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 80A, 70x51mm Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: konkávní, roundpintail Rozměr: 39“x9“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ inverted truck, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 80A, 70x46mm rounded Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: Base layer – Canadian maple 1,8mm + 8 layers Chinese maple Shape: concave, round pintail Size: 46“x9“ Grip: Deluxe grip tape 80AB Truck: 8“gravity truck, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 80A, 70x51mm Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: 7layersCanadianmaple Shape: concave, roundpintail Size: 39“x9“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ inverted truck, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 80A, 70x46mm rounded Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: Materiał: bazowa warstwa – klon kanadyjski 1,8mm + 8 warstw chińskiego klonu Kształt: wklęsły, zaokrąglony Rozmiar: 46“x9“ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podwozie: 8“gravity truck, pokryty Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 80A, 70x51mm Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: Materiał: 7 warstwklon kanadyjski Kształt: wklęsły, zaokrąglony Rozmiar: 39“x9“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ inverted truck, pokryte Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 80A, 70x46mm rounded Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Доска: Материал: Базовый слой – канадский клен 1,8мм + 8 слоев китайский клен Форма: вогнутый, закругленный pintail Размер: 46“x9“ Покрытие: Наждачное покрытие 80AB Подвеска: 8“ сверхпрочная База: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 80A, 70x51мм Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: вогнутый, закругленный pintail Размер: 39“x9“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ База: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 80A, 70x46мм rounded Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

4

4,5

125


CONTACT

GALLERY

SENSE

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

LONGBOARDS

ABOUT US

CRAZY

Deska: Materiál: 6 plátů kanadský javor + 1 plát bambus Tvar: konkávní, single kick Rozměr: 42“x9“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ Paris truck, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 80A, 70x51mm

Deska: material: 7 plátů ruský javor, 2 pláty kanadský javor Tvar: konkávní dropdown, rozměr: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podvozek: 7“ inverted, colorcoating Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Ložiska: ABEC 7 chrome

Board: Material: 6 layers Canadian maple + 1 bamboo layer Shape: concave, single kick Size: 42“x9“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Truck: 7“ Paris truck, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 80A, 70x51mm Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: material - 7 layers of Russian maple, 2 layers of Canadian maple Shape: concave dropdown, size: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Truck: 7“ inverted, colorcoating Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Bearings: ABEC 7 chrome

Pokład: Materiał: 6 warstw klona kanadyjski + 1 warstwa bambusowa Kształt: wklęsły, single kick Rozmiar: 42“x9“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ Paris truck, pokryte Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 80A, 70x51mm Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: 7 płatów klonu rosyjskiego, 2 płaty klonu kanadyjskiego Kształt: wklęsły dropdown, rozmiar: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podwozie: 7“ odwrotne, pokryte kolorem Silenblock: PU casting 92A Kółka: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Łożyska: ABEC 7 chrome

Доска: Материал: 6 слоев канадский клен + 1 слой бамбук Форма: вогнутый, single kick Размер: 42“x9“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ Base: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 80A, 70x51мм Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

126

3

Доска: Материал: - 7 слоев русского клена, 2 слоя канадского клена Форма: вогнутая, размер: 39,75´x10´ Покрытие: наждачное покрытие 80АВ Подвеска: 7“ inverted, colorcoating Сайлентблок: PU с жесткостью 92A Колеса: PU с жесткостью 83A 70х51 мм Подшипники: ABEC 7 chrome

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

1,5


LONGBOARDS

SCARA

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

MAZAK

Deska: material: 7 plátů ruský javor, 2 pláty kanadský javor Tvar: konkávní dropdown, rozměr: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podvozek: 7“ inverted, colorcoating Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Ložiska: ABEC 7 chrome

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: drop through Rozměr: 40“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ inverted truck, coating Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x51mm Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: material - 7 layers of Russian maple, 2 layers of Canadian maple Shape: concave dropdown, size: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Truck: 7“ inverted, colorcoating Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Bearings: ABEC 7 chrome

Board: Material: 7layersCanadianmaple Shape: drop through Size: 40“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ inverted truck, coating Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 83A, 70x51mm Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: 7 płatów klonu rosyjskiego, 2 płaty klonu kanadyjskiego Kształt: wklęsły dropdown, rozmiar: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podwozie: 7“ odwrotne, pokryte kolorem Silenblock: PU casting 92A Kółka: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Łożyska: ABEC 7 chrome

Pokład: Materiał: 7warstw klon kanadyjski Kształt: wklęsły na końcach Rozmiar: 40“x10“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ odwrotne, pokryte Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 83A, 70x51mm Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Доска: Материал: - 7 слоев русского клена, 2 слоя канадского клена Форма: вогнутая, размер: 39,75´x10´ Покрытие: наждачное покрытие 80АВ Подвеска: 7“ inverted, colorcoating Сайлентблок: PU с жесткостью 92A Колеса: PU с жесткостью 83A 70х51 мм Подшипники: ABEC 7 chrome

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: drop through Размер: 40“x10“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 83A, 70x51мм Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

1,5

2

127


CONTACT

GALLERY

HORNED

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

LONGBOARDS

ABOUT US

ENERGY

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: drop through Rozměr: 40“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ inverted truck, coating Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x51mm Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: konkávní Rozměr: 38“x9,5“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ Paris truck, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x46mm rounded Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: 7layersCanadianmaple Shape: drop through Size: 40“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ inverted truck, coating Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 83A, 70x51mm Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: 7 layers Canadan maple Shape: concave Size: 38“x9,5“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ Paris truck, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 83A, 70x46mm rounded Bearing: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: Materiał: 7warstw klon kanadyjski Kształt: wklęsły na końcach Rozmiar: 40“x10“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ odwrotne, pokryte Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 83A, 70x51mm Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład:Materiał: 7warstw klon kanadyjski Kształt: wklęsły Rozmiar: 38“x9,5“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ Paris truck, pokryte Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 83A, 70x46mm rounded Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: drop through Размер: 40“x10“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 83A, 70x51мм Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

128

2

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: вогнутый Размер: 38“x9,5“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ База: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 83A, 70x46мм rounded Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

2,5


LONGBOARDS

DOOM

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

SUDAN

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: konkávní Rozměr: 38,75“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ C, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: konkávní Rozměr: 38,75“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ C, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: 7 layers Canadian maple Shape: concave Size: 38,75“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ C, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: 7 layers Canadian maple Shape: concave Size: 38,75“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ C, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: Materiał: 7 warstw klon kanadyjski Kształt: wklęsły Rozmiar: 38,75“x10“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ C, pokryte Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: Materiał: 7 warstw klon kanadyjski Kształt: wklęsły Rozmiar: 38,75“x10“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ C, pokryte Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: вогнутый Размер: 38,75“x10“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ База: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 83A, 70x46 мм rounded Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: вогнутый Размер: 38,75“x10“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ База: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 83A, 70x46 мм rounded Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

3

3

129


CONTACT

GALLERY

BRAX FX2

Board material: Aluminium Shape: concave Size: 36‘‘x 9‘‘ Grip: deluxe grip tape 80S Truck: 7“ inverted truck, coating Cushion: PU casting 92A Wheels: PUC 70*51 83A, sand finishing Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed Weight limit: 100kg

EXPLANATIONS

LONGBOARDS

ABOUT US

Deska: Materiál: 8 plátů . ruský javor Tvar: konkávní Rozměr: 32“ Grip: 80S griptape Podvozek: 5.5“ New Dimond truck Silenblok: 92A PU casting SHR Kolečka: 63*48mm PUC sanded wheel Ložiska: ABEC-9 Chrome red cover

Board: Material: 8 layers, Russian maple Shape: concave Size: 32“ Grip: 80S griptape Truck: 5.5“ New Dimond truck Cushion: 92A PU casting SHR Wheels: 63*48mm PUC sanded wheel Bearings: ABEC-9 Chrome red cover

Pokład: Materiał: 8 płatów klonu rosyjskiego Kształt: wklęsły Rozmiar: 32“ Grip: 80S griptape Podwozie: 5.5“ New Dimond truck Gumka: 92A PU casting SHR Kółka: 63*48mm PUC sanded wheel Łożyska: ABEC-9 Chrome red cover

Deska: stop aluminium Kształt: wklęsły Grip: deluxe grip tape 80S Podwozie: 7” V Gumka: PU casting 92A Kółka: PUC 70*51 83A in matt Łożyska: ABEC 7 Chrome Limit wagi: 100 kg

Доска: материал AL alloy Форма: вогнутая Сцепление: лента grip deluxe 80S Шасси: 7” V, покрытие Амортизаторы: PU casting 92A Колеса: PUC 70*51 83A, матовые Подшипники: ABEC 7 Chrome Максимальный вес: 100 кг

130

CONTENTS

SPLASH minilongboard

Deska: Materiál: Aluminium Tvar: konkávní Rozměr: 36‘‘x 9‘‘ Grip: deluxe grip tape 80S Podvozek: 7“ inverted truck, coating Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x51mm Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed Nosnost: 100kg

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

PRODUCTS

Доска: Мaтериал: 8 слоев русского клена Форма: вогнутая Размер: 32“ Покрытие: На ждачное покрытие 80s Подвеска: 5.5“ New Dimond Сайлентблок: PU casting SHR с жесткостью 92A Колеса: 63*48 мм PUC sanded wheel Подшипники: ABEC-9 Chrome red cover

2

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

2,5


LONGBOARDS

ENORM minilongboard

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

CONTACT

BUFFY 36“

Deska: Materiál: 8 plátů . ruský javor Tvar: konkávní, drop through Rozměr: 32“ Grip: 80S griptape Podvozek: 5.5“ New Dimond truck Silenblok: 92A PU casting SHR Kolečka: 63*48mm PUC sanded wheel Ložiska: ABEC-9 Chrome red cover

Barvy: green, orange Deska: materiál – Hi-impact PP Tvar: konkávní, no kick, rozměr 36“*9,5“ Grip: struktura na základní desce + dva proužky grip 80AB Podvozek: 7“ AL Duty , color painting Silenblok: PU casting, hi rebound 88A Kolečka: PU casting 70*51mm, 78A Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Board: Material: 8 layers, Russian maple Shape: concave, drop through Size: 32“ Grip: 80S griptape Truck: 5.5“ New Dimond truck Cushion: 92A PU casting SHR Wheels: 63*48mm PUC sanded wheel Bearings: ABEC-9 Chrome red cover

Colors: green, orange Board: material – Hi-impact PP Shape: concave, no kick, size 36“*9,5“ Grip: structure on the board + two stripes grip 80AB Truck: 7“AL Duty, color painting Cushion: PU casting, hi rebound 88A Wheels: PU casting 70*51mm, 78A Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Pokład: Materiał: 8 płatów klonu rosyjskiego Kształt: wklęsły Rozmiar: 32“ Grip: 80S griptape Podwozie: 5.5“ New Dimond truck Gumka: 92A PU casting SHR Kółka: 63*48mm PUC sanded wheel Łożyska: ABEC-9 Chrome red cover

Kolory: zielony, pomarańczowy Deska: materiał – Hi-impact PP Kształt: wklęsły, no kick, rozmiar 36“x9,5“ Grip: struktura na desce + 2 dodatkowe gripy 80AB Podwozie: 7“AL Duty, color painting Gumka: PU casting, hi rebound 88A Kółka: PU casting 7051mm, 78A Łożyska: ABEC 7 chrome Limit wagi: 100 kg

Доска: Мaтериал: 8 слоев русского клена Форма: вогнутая, drop through Размер: 32“ Покрытие: На ждачное покрытие 80s Подвеска: 5.5“ New Dimond Сайлентблок: PU casting SHR с жесткостью 92A Колеса: 63*48 мм PUC sanded wheel Подшипники: ABEC-9 Chrome red cover

Цвета: зеленый, оранжевый Доска: материал – высокостойкий полипропилен Форма: вогнутая, no kick, размер 36“*9,5“ Сцепление: структура на доске + две ленты grip 80AB Шасси: 7“AL Duty, цветной принт Амортизаторы: PU casting, hi rebound 88A Колеса: PU casting 70*51 мм, 78A Подшипники: ABEC 7 chrome Максимальный вес: 100 кг

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

3

GALLERY

3

131LONGBOARDS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

PU 80A cast. HI-REBOUND 70x46 mm rounded

PU 83A cast. HI-REBOUND 70x46 mm rounded

PU 80A cast. HI-REBOUND 70x51 mm

PU 80A cast. HI-REBOUND 65x37 mm

GRIP 46“

CUSHION 92A SET

HEAVY DUTY POLISHED 7“

HEAVY DUTY PARIS COLORED 7“

GALLERY

CONTACT

PU 83A cast. HI-REBOUND 70x51 mm

GRAVITY 8“

85A 82A 78A

HEAVY DUTY INVERTED COLORED 7“

HEAVY DUTY COLORED 7“

133


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

CIRCLE S

REAPER RUKAVICE DOWNHILL / DOWNHILLGLOVES / RĘKAWICE DO DOWNHILLU / ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ДАУНХИЛЛА

Průměr: 40 mm Síla: 15 mm Diameter: 40 mm Thickness: 15 mm Średnica: 40 mm Grubość: 15 mm Диаметр: 40 mm Толщина: 15 mm

LONG Rozměr: 110 x 35 mm Síla: 10 mm Size: 110 x 35 mm Síla: 10 mm Velikosti: S, M, L Rukavice s možností připevnění chráničů na dlaň a jednotlivé prsty pomocí suchých zipů.

Rozmiar: S, M, L Rękawice z możliwością dołączenia ochraniaczy na dłonicy i palcach.

Size: S, M, L Gloveswith the possibility ofattachingprotector son the palmandeach fingerwith Velcro.

Размер: S, M, L Перчатки с возможностью присоединения протекторов на ладонь и каждый палец.

CIRCLE L Průměr: 82 mm Síla: 15 mm Diameter: 82 mm Thickness: 15 mm Średnica: 82 mm Grubość: 15 mm Диаметр: 82 mm Толщина: 15 mm 134

Rozmiar: 110 x 35 mm Síla: 10 mm Размер: 110 x 35 mm Síla: 10 mm

ABOUT US

LONGBOARDSCONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

TENDER

SKATEBOARDS

SELECTION

D

D

F

E

136

ABOUT US

deska: materiál: kanadský javor 7 plátů, středový plát barvený tvar: extremně konkávní, double kick rozměr: 31“ x 8“ x 11mm grip: Advanced grip tape s potiskem podvozek: 5“ heavy duty, leštěný a pokrytý vrstvenou barvou s potiskem podložka: materiál - PU, výška - 3 mm silentblok: PU casting 93A kolečka: PU casting 85A candle, 54 x 36 mm ložiska: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Deska: Materiał – klon kanadyjski, 7 płatów, środkowy płat barwiony Kształt: extremalnie wklęsły, double kick rozmiar: 31“ x 8“ x 11mm. Grip: Advanced Grip Tape z nadrukiem Podwozie: 5“ heavy duty, polerowany i pokryty warstwową farbą z nadrukiem. Podkładka: PU, 3mm. Silentblok: PU casting 93A Kółka: PU casting 85A candle, 54x36mm Łożyska: Abec 7 Chrome Hi-Precision Speed

deska: materiál: kanadský javor 2 pláty čínský javor 5 plátů, středový plát barvený, tvar: extremně konkávní, double kick rozměr: 31“x 8“x 11mm grip: Deluxe grip tape s potiskem podvozek: 5“ heavy duty, leštěný a pokrytý vrstvenou barvou s potiskem, podložka: materiál - PU, výška - 3 mm silentblok: PU casting 93A kolečka: PU casting 85A candle, 54x36 mm ložiska: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Deska: Materiał – 2 płaty klonu kanadyjskiego + 5 płatów klonu chińskiego, środkowy płat barwiony Kształt: extremalnie wklęsły, double kick rozmiar: 31“ x 8“ x 11mm Grip: Deluxe Grip Tape z nadrukiem Podwozie: 5“ heavy duty, polerowany i pokryty warstwową farbą z nadrukiem Podkładka: PU, 3mm. Silentblok: PU casting 93A Kółka: PU casting 85A candle, 54x36mm Łożyska: Abec 7 Chrome Hi-Precision Speed

Board: Canadian maple, 7 layers, middle colour layer Shape: extreme concave, double kick Measurement: 31˝x8˝x11mm Grip: advanced grip tape with print, Truck: heavy-duty 5˝, polished with print Cushion: PU 93A Wheels: PU casting 85A candle, 54x36 mm Bearings: ABEC7 chrome hi-precision speed

Доска Материал: канадский клен 7 пластин, средняя пластина крашеная Вид: экстремально богнутый, double kick Размер: 31‘‘ х 8‘‘ x 11 мм Фактура: Advanced grip tape с декором шасси: 5“ heavy duty, полированный и крашеный декором Подкладка: материал – PU, высота – 3 мм „silentblok“: PU casting 93A Колеса: PU casting 85A candle 54 х 36 мм Подшипники: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Board: Canadian maple 2 layers Chinese maple 5 layers, middle colour layer Shape: extreme concave shape, double kick Measurement: 31˝x8˝x11mm Grip: deluxe grip tape with print Truck: Heavy-duty 5˝, polished with print Cushion: PU93A Wheels: PU casting 85A candle, 54x36 mm Bearings: ABEC7 chrome hi-precision speed

Доска Материал: канадский клен 2 пластины, 5 пластин китайский клен, средняя пластина крашеная Вид: экстремально богнутый, double kick Размер: 31‘‘ х 8‘‘ x 11 мм Фактура: Deluxe grip tape с декором шасси: 5“ heavy duty, полированный и крашеный декором Подкладка: материал – PU, высота – 3 мм „silentblok“: PU casting 93A Колеса: PU casting 85A candle 54 х 36 мм Подшипники: ABEC 7 chrome hi-precision speed


SKATEBOARDS

METROPOL A

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PROFI LINE C

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

STREET BOSS C

C

D

deska: materiál - čínský javor tvar: konkávní, double kick rozměr: 31“ x 8“ x 11 mm grip: Deluxe grip tape podvozek: 5“ BK heavy duty-alum kostka: aluminium silenblok: PUC 92A kolečka: materiál - PU 85A, 54 x 36 mm ložiska: ABEC 5 precision speed

Deska Materiał – klon chiński Kształt: wklęsły, double kick Rozmiar: 31“ x 8“ x 11mm Grip: Deluxe grip tape Podwozie: 5“ BK heavy duty – alum. Kostka: aluminium Silentblok: PUC 92A Kółka: PU 85A, 54x36mm Łożyska: Abec 5 Precision Speed

deska: materiál - čínský javor tvar: konkávní, double kick rozměr: 31“ x 8“ x 11 mm grip: advaced grip tape podvozek: 5“ BK heavy duty-alum kostka: aluminium silenblok: PUI 92A kolečka: materiál - PUC 85A , 54 x 36 mm ložiska: ABEC 5 precision speed

Deska Materiał – klon chiński Kształt: wklęsły, double kick rozmiar: 31“ x 8“ x 11mm Grip: advaced grip tape Podwozie: 5“ BK heavy duty – alum Kostka: aluminium. Silentblok: PUI 92A Kółka: PUC 85A, 54x36mm Łożyska: Abec 5 Precision Speed

deska: materiál - čínský javor tvar: konkávní, double kick rozměr: 31“ x 8“ x 12 mm grip: Sand finished podvozek: 5“HEAVY DUTY /AL base kostka: nylon silenblok: PVC kolečka: materiál - PVC, 50 x 36 mm ložiska: ABEC 5 carbon

Deska Materiał – klon chiński Kształt: wklęsły, double kick Rozmiar: 31“ x 8“ x 12mm Grip: Sand finished Podwozie: 5“HEAVY DUTY /AL base Kostka: nylon Silentblok: PVC Kółka: PVC, 50x36mm Łożyska: ABEC 5 carbon

Board: Chinese maple, Shape: concave, double kick, Measurement: 31“x8“x11mm Grip: Deluxe grip tape Truck: 5“ BK aluminium heavy-duty Pad: aluminium Wheels: PU 85A, 54x36mm, Cushion: PUC 92A Bearings: ABEC 5 precision speed

Доска Материал: китайский клен Вид: богнутый, double kick Размер: 31‘‘ х 8‘‘ x 11 мм Фактура: Deluxe grip tape шасси: 5“ BK heavy duty – алюминий Клетка: алюминий „silentblok“: PUC 92A Колеса: Материал: PU 85A , 54 х 36 мм Подшипники: ABEC 5 precision speed

Board: Chinese maple Shape: concave, double kick Measurement: 31“x8“x11mm Grip: advaced grip tape Truck: 5“ BK aluminium heavy-duty Pad: aluminium Wheels: PUC 85A, 54x36mm Cushion: PUI 92A Bearings: ABEC 5 precision speed

Доска Материал: китайский клен Вид: богнутый, double kick Размер: 31‘‘ х 8‘‘ x 11 мм Фактура: Advaced grip tape шасси: 5“ BK heavy duty – алюминий Клетка: алюминий „silentblok“: PUI 92A Колеса: Материал: PUC 85A, 54 х 36 мм Подшипники: ABEC 5 precision speed

Board: Chinese maple Shape: concave, double kick Measurement: 31“x8“x12mm Grip: Sand finished Truck: 5“HEAVY DUTY /AL base Pad: nylon Wheels: PVC, 50 x 36 mm Cushion: PVC Bearings: ABEC 5 carbon

Доска Материал: китайский клен Вид: богнутый, double kick Размер: 31‘‘ х 8‘‘ x 12 мм Фактура: Sand finished шасси: 5“HEAVY DUTY /AL base Клетка: нейлон „silentblok“: ПВХ Колеса: Материал: ПВХ, 50х36 мм Подшипники: ABEC 5 carbon

137


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

BUFFY STAR

BUFFY

BLUE BLACK

GREY

SAND

PURPLE

PINK

Deska: materiál - high impact PP Tvar: rovný single kick, rozměr: 22,5´x6´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,5´AL Duty (strong type) Silenblock: PU casting Hi-rebound Kolečka: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Deska: materiał - wysoko odporny polipropylen Kształt: prosty, single kick, Rozmiar: 22,5‘ x 6‘ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25‘ AL Duty (strong) Silentblock: PU casting Hi-rebund Kółka: Odlewany poliuretan 78A Hi- rebound 60*45 mm Łożyska: ABEC 7 Chrome Max ładowność: 100 kg

Board: material - high impact PP Shape: straight single kick, size: 22,5´x 6´ Grip: structure on the board Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Cushion: PU casting Hi-rebound Wheels: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Дека: материал – ударопрочный полипропилен Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 22,5´x 6´ Покрытие: структурированное. Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 78A 60*45 мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг

138

SKATEBOARDS

ABOUT US

RED

GREEN

GOLD

TURQUOISE

Deska: materiál Blue: transparent hightimpact PC Yellow/red: hightimpact PP Tvar: rovný single kick, rozměr: 22,5´x6´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,5´AL Duty (strong type) Silenblock: PU casting Hi-rebound Kolečka: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Deska: materiał Niebieski: przeźroczysty odporny poliwęglan Żółty/czerwony: odporny polipropylen Kształt: prosty, single kick, Rozmiar: 22,5‘ x 6‘ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25‘ AL Duty (strong) Silentblock: PU casting Hi-rebund Kółka: Odlewany poliuretan 78A Hi- rebound 60*45 mm Łożyska: ABEC 7 Chrome Max ładowność: 100 kg

Board: material Blue: transparent hightimpact PC Yellow/red: hightimpact PP Shape: straight single kick, size: 22,5´x 6´ Grip: structure on the board Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Cushion: PU casting Hi-rebound Wheels: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Дека: материал Синий: прозрачный ударопрочный PC Желтый/красный: прозрачный ударопрочный PP Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 22,5´x 6´ Покрытие: структурированное. Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 78A 60*45 мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг


SKATEBOARDS

ABOUT US

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

BUFFY FLASH

BUFFY SWEET

PINK

EXPLANATIONS

PURPLE-GREEN

Deska: materiál Blue: transparent hightimpact PC Yellow/red: hightimpact PP Tvar: rovný single kick, rozměr: 22,5´x6´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,5´AL Duty (strong type) Silenblock: PU casting Hi-rebound Kolečka: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Deska: materiał Niebieski: przeźroczysty odporny poliwęglan Żółty/czerwony: odporny polipropylen Kształt: prosty, single kick, Rozmiar: 22,5‘ x 6‘ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25‘ AL Duty (strong) Silentblock: PU casting Hi-rebund Kółka: Odlewany poliuretan 78A Hi- rebound 60*45 mm Łożyska: ABEC 7 Chrome Max ładowność: 100 kg

Board: material Blue: transparent hightimpact PC Yellow/red: hightimpact PP Shape: straight single kick, size: 22,5´x 6´ Grip: structure on the board Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Cushion: PU casting Hi-rebound Wheels: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Дека: материал Синий: прозрачный ударопрочный PC Желтый/красный: прозрачный ударопрочный PP Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 22,5´x 6´ Покрытие: структурированное. Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 78A 60*45 мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг

Deska: semitransparentní hightimpact PP s LED podsvícením Tvar: rovný, single kick Grip: struktura v základní desce Podvozek: 3,5“ AL Duty (strong type), coating Silentblock: PU casting, Hi-rebound Kolečka: PU casting, 78A, 60x45mm, hi-rebound Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Pokład: półprzeźroczysty, odporny polipropylen LED lights Kształt: płaski, single kick Grip: struktura na pokładzie Podwozie: 3,5“ AL Duty (strong type), pokryte Gumka: PU casting, Hi-rebound Kółka: PU casting, 78A, 60x45mm, hi-rebound Łożyska: ABEC 7 chrome Max ładowność: 100 kg

Board: semi-transparent hightimpactPPs LED lights Shape: flat, single kick Grip: structure in theboard Truck: 3,5“ AL Duty (strong type), coating Cushion: PU casting, Hi-rebound Wheels: PU casting, 78A, 60x45mm, hi-rebound Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Доска: полупрозрачный ударопрочный PP с LED лампочками Форма: плоский, single kick Покрытие: структурная доска Подвеска: 3,5“ AL Duty Амортизатор: высокочувствительный литой полиуретан Колеса: высокочувствительный литой полиуретан, 78A, 60x45мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг

139


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

SKATEBOARDS

BUFFY FLASH W

BUFFY I-FLASH

BLACK

RED

Deska: materiál – PC clear, s led pásky a dobíjecí baterii Tvar: rovný single kick, rozměr 22“*6“ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,25 AL Duty , color painting Silenblok: PU casting, hi rebound 82A Kolečka: PU casting 59*46mm sand finished 78A Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg Příslušenství: dobíjecí USB kabel

Deska: przeźroczysty z oświetleniem LED i akumulatorem Kształt: prosty, single kick, rozmiar 22’x 6’ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25 AL Duty , color painting Gumka: PU casting, hi rebound 82A Kółka: PU casting 59*46mm sand finished 78A Łożyska: ABEC 7 chrome Limit wagi: 100 kg Akcesoria: kabel USB do ładowania

Barvy: black/red LED, red/white LED Deska: materiál – Hi-impact PP Tvar: rovný single kick, rozměr 22“*6“ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,25 AL Duty , color painting Silenblok: PU casting, hi rebound 82A Kolečka: PU casting 60*45mm + LED lights Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Kolory: czarny/czerwony LED, czerwony/biały LED Deska: materiał – Hi-impact PP Kształt: prosty, single kick, rozmiar 22’x6’ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25 AL Duty , color painting Gumka: PU casting, hi rebound 82A Kółka: PU casting 60*45mm + LED lights Łożyska: ABEC 7 chrome Limit wagi: 100 kg

Board: material – PC clear, with LED lights and rechargeable battery Shape: flat, single kick, size 22’x6’ Grip: structure on the board Truck: 3,25 AL Duty , color painting Cushion: PU casting, hi rebound 82A Wheels: PU casting 59*46mm sand finished 78A Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg Accessories: charging USB cable

Доска: материал – PC clear, с LED-лампочками и аккумулятором Форма: плоская, single kick, размер 22’x6’ Сцепление: структура на доске Шасси: 3,25 AL Duty, цветной принт Амортизаторы: PU casting, hi rebound 82A Колеса: PU casting 59*46 мм 78A Подшипники: ABEC 7 chrome Максимальный вес: 100 кг Аксессуары: USB-кабель для зарядки

Colors: black/red LED, red/white LED Board: material – Hi-impact PP Shape: flat, single kick, size 22’x6’ Grip: structure on the board Truck: 3,25 AL Duty , color painting Cushion: PU casting, hi rebound 82A Wheels: PU casting 60*45mm + LED lights Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Цвета: черный/красный LED, красный/белый LED Доска: материал – высокостойкий полипропилен Форма: плоская, single kick, размер 22’x6’ Сцепление: структура на доске Шасси: 3,25 AL Duty, цветной принт Амортизаторы: PU casting, hi rebound 82A Колеса: PU casting 60*45 мм + LED лампочки Подшипники: ABEC 7 chrome Максимальный вес: 100 кг

140


SKATEBOARDS

ABOUT US

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

CONTACT

BUFFY 28“

BUFFY 28“ UNIQUE A

EXPLANATIONS

B

GREEN

BLUE

Barvy: A,B Deska: materiál – Hi-impact PC + watertransfer painting Tvar: flat, single kick, rozměr 28“*7,5“ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 4“ AL duty, color painting Silenblok: PU casting, hi rebound 82A Kolečka: PU casting 60*45mm, sand finishing, 78A Ložiska: ABEC 7 RS chrome Nosnost: 100 kg

Kolory: A,B Deska: materiał – Hi-impact PC + wodny nadruk Kształt: prosty, single kick, rozmiar 28“x7,5“ Grip: struktura na desce Podwozie: 4“AL duty, color painting Gumka: PU casting, hi rebound 82A Kółka: PU casting 60x45mm, sand finishing, 78A Łożyska: ABEC 7 RS chrome Limit wagi: 100 kg

Barvy: green, blue, red Deska: materiál – Hi-impact PP Tvar: flat, single kick, rozměr 28“*7,5“ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 4“ AL duty, color painting Silenblok: PU casting, hi rebound 82A Kolečka: PU casting 60*45mm, sand finishing, 82A Ložiska: ABEC 7 RS chrome Nosnost: 100 kg

Kolory: zielony, niebieski, czerwony Deska: materiał – Hi-impact PP Kształt: prosty, single kick, rozmiar 28“x7,5“ Grip: struktura na desce Podwozie: 4“ AL duty, color painting Gumka: PU casting, hi rebound 82A Kółka: PU casting 60x45mm, sand finishing, 82A Łożyska: ABEC 7 RS chrome Limit wagi: 100 kg

Colors: A,B Board: material – Hi-impact PC + watertransfer painting Shape: flat, single kick, size 28“*7,5“ Grip: structure on the board Truck: 4“AL duty, color painting Cushion: PU casting, hi rebound 82A Wheels: PU casting 60*45mm, sand finishing, 78A Bearings: ABEC 7 RS chrome Weight limit: 100 kg

Colors: A,B Доска: материал – высокостойкий полипропилен Форма: плоская, single kick, размер 28“*7,5“ Сцепление: структура на доске Шасси: 4“AL duty, цветной принт Амортизаторы: PU casting, hi rebound 82A Колеса: PU casting 60*45 мм, 78A Подшипники: ABEC 7 RS chrome Максимальный вес: 100 кг

Colors: green, blue, red Board: material – Hi-impact PP Shape: flat, single kick, size 28“*7,5“ Grip: structure on the board Truck: 4“ AL duty, color painting Cushion: PU casting, hi rebound 82A Wheels: PU casting 60*45mm, sand finishing, 82A Bearings: ABEC 7 RS chrome Weight limit: 100 kg

Цвета: зеленый, синий, красный Доска: материал – высокостойкий полипропилен Форма: плоская, single kick, размер 28“*7,5“ Сцепление: структура на доске Шасси: 4“ AL duty, цветной принт Амортизаторы: PU casting, hi rebound 82A Колеса: PU casting 60*45 мм, 2A Подшипники: ABEC 7 RS chrome Максимальный вес: 100 кг

RED

141


CONTACT

GALLERY

BUFFY

WHAM

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

Deska: materiál - high impact PP Potisk technologií „WATER DECAL Tvar: rovný single kick, rozměr: 22,5´x6´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,5´AL Duty (strong type) Silenblock: PU casting Hi-rebound Kolečka: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

RETRO

SKATEBOARDS

ABOUT US

SILIC

Deska: materiál - high impact PP Potisk technologií „WATER DECAL Tvar: rovný single kick, rozměr: 22,5´x6´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,5´AL Duty (strong type) Silenblock: PU casting Hi-rebound Kolečka: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Board: material - high impact PP printing technology: WATER DECAL Shape: straight single kick, size: 22,5´x 6´ Grip: structure on the board Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Cushion: PU casting Hi-rebound Wheels: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Board: material - high impact PP printing technology: WATER DECAL Shape: straight single kick, size: 22,5´x 6´ Grip: structure on the board Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Cushion: PU casting Hi-rebound Wheels: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Deska: materiał - wysoko odporny polipropylen technologia nadruku: WATER DECAL Kształt: prosty, single kick, Rozmiar: 22,5‘ x 6‘ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25‘ AL Duty (strong) Silentblock: PU casting Hi-rebund Kółka: Odlewany poliuretan 78A Hi- rebound 60*45 mm Łożyska: ABEC 7 Chrome Max ładowność: 100 kg

Deska: materiał - wysoko odporny polipropylen technologia nadruku: WATER DECAL Kształt: prosty, single kick, Rozmiar: 22,5‘ x 6‘ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25‘ AL Duty (strong) Silentblock: PU casting Hi-rebund Kółka: Odlewany poliuretan 78A Hi- rebound 60*45 mm Łożyska: ABEC 7 Chrome Max ładowność: 100 kg

RED

GREEN

Дека: материал – ударопрочный полипропилен Декор технологией „WATER DECAL“ Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 22,5´x 6´ Покрытие: структурированное. Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 78A 60*45 мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг

PATCH

142

FLOWER

Дека: материал – ударопрочный полипропилен Декор технологией „WATER DECAL“ Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 22,5´x 6´ Покрытие: структурированное. Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 78A 60*45 мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг

BLACK

PINK


SKATEBOARDS

ABOUT US

BUFFY 36“ PINTAIL

BLACK

EXPLANATIONS

CONTENTS

A

GALLERY

CONTACT

BUFFY JUNIOR

BUFFY 29“ CONTROL

BLUE

PRODUCTS

B

BLACK

LILA

ORANGE

Barvy: black, blue Deska: materiál – Hi-impact PP Tvar: konkávní, no kick, rozměr 36“*9“ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 7“ AL Duty , color painting Silenblok: PU casting, hi rebound 82A Kolečka: PU casting 65*51 mm, sand finishing, 82A Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Kolory: czarny, niebieski Deska: materiał – Hi-impact PP Kształt: wklęsły, no kick, rozmiar 36“x9“ Grip: struktura na desce Podwozie: 7“AL Duty, color painting Gumka: PU casting, hi rebound 82A Kółka: PU casting 65x51mm, sand finishing, 82A Łożyska: ABEC 7 chrome Limit wagi: 100 kg

Barvy: A, B Deska: materiál – Hi-impact PP Tvar: flat, no kick, rozměr 29“*9“ Grip: 80AB black s potiskem Podvozek: 5“ SAEGULL , color painting Silenblok: PU casting, hi rebound 82A Kolečka: PU casting 65*51mm, sand finishing, 78A Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Kolory: A,B Deska: materiał – Hi-impact PP Kształt: prosty, no kick, rozmiar 29“x9“ Grip: 80AB black z nadrukiem Podwozie: 5“ SAEGULL , color painting Gumka: PU casting, hi rebound 82A Kółka: PU casting 65x51mm, sand finishing, 78A Łożyska: ABEC 7 chrome Limit wagi: 100 kg

Deska: materiál - PP Tvar: rovný single kick, rozměr: 21´x 5,75´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,25´AL Duty Silenblock: PU 92A Kolečka: PU inj. 92A, 50*30mm Ložiska: ABEC 1 carbon Nosnost: 50 kg

Pokład: PP Kształt: prosty, single kick, rozmiar: 21´x 5,75´ Grip: struktura na pokładzie Podwozie: 3,25´AL Duty Silenblock: PU 92A Kółka: PU inj. 92A, 50*30mm Łożyska: ABEC 1 carbon Max ładowność: 50 kg

Colors: black, blue Board: material – Hi-impact PP Shape: concave, no kick, size 36“*9“ Grip: structure on the board Truck: 7“AL Duty, color painting Cushion: PU casting, hi rebound 82A Wheels: PU casting 65*51mm, sand finishing, 82A Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Цвета: черный, синий Доска: материал – высокостойкий полипропилен Форма: вогнутая, no kick, размер 36“*9“ Сцепление: структура на доске Шасси: 7“AL Duty, цветной принт Амортизаторы: PU casting, hi rebound 82A Колеса: PU casting 65*51 мм, 82A sand finishing Подшипники: ABEC 7 chrome Максимальный вес: 100 кг

Colors: A,B Board: material – Hi-impact PP Shape: flat, no kick, size 29“*9“ Grip: 80AB black with printing Truck: 5“ SAEGULL , color painting Cushion: PU casting, hi rebound 82A Wheels: PU casting 65*51mm, sand finishing, 78A Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Цвета: A,B Доска: материал – высокостойкий полипропилен Форма: плоская, no kick, размер 29“*9“ Сцепление: 80AB черная лента с принтом Шасси: 5“ SAEGULL , цветной принт Амортизаторы: PU casting, hi rebound 82A Колеса: PU casting 65*51 мм, 78A Подшипники: ABEC 7 chrome Максимальный вес: 100 кг

Board: material - PP Shape: straight single kick, size: 21´x 5,75´ Grip: structure on the board Truck: 3,25´AL Duty Cushion: PU 92A Wheels: PU inj. 92A, 50*30mm Bearigs: ABEC 1 carbon Weight limit: 50 kg

Дека: материал - полипропилен Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 21´x 5,75´ Покрытие: структурированное. Подвеска: Сверхпрочный алюминий 3,25´ Сайлентблок: PU 92A Колеса: PU inj. 92A 50*30 мм Подшипники: ABEC 1 carbon Несущая способность: 50 кг

143


CONTACT

GALLERY

PRODUCTS

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

FUNNY KIDS

CARS

ROCKET

SKATEBOARDS

F

YELLOW

YELLOW

GREY

BLUE

Deska: materiál - čínský + kanadský javor Tvar: konkávní, single kick, rozměr: 22´x6´x11,5 mm Grip: sand finished Podvozek: 3´AL Silenblock: PU casting Kolečka: PU casting 80A super hi-rebound 55*47 mm Ložiska: ABEC 5 chrome

Pokład: klon chiński + kanadyjski Kształt: wklęsły, single kick, rozmiar: 22´x6´x11,5 mm Grip: sand finished Podwozie: 3´AL Silenblock: PU casting Kółka: PU casting 80A super hi-rebound 55*47 mm Łożyska: ABEC 5 chrome

Board: material – Chinese and Canadian maple Shape: concave, single kick, size: 22´x6´x11,5 mm Grip: sand finished Truck: 3´AL Cushion: PU casting Wheels: PU casting 80A super hi-rebound 55*47 mm Bearings: ABEC 5 chrome

Дека: материал – китайский и канадский клен Форма: изогнутая, размер 22x6x11,5 мм Покрытие: зернистое Подвеска: алюминий 3´ Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 80A 55*47 мм Подшипники: ABEC 5 chrome

144

G

Deska: materiál - Čínský javor Tvar: rovný, car shape, rozměr: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Podvozek: 3,5´ nylon Silenblock: PVC Kolečka: PVC 56*36 mm Ložiska: ABEC 1

Pokład: klon chiński Kształt: prosty, car shape, rozmiar: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Podwozie: 3,5´ nylon Silenblock: PVC Kółka: PVC 56*36 mm Łożyska: ABEC 1

Deska: materiál - Čínský javor Tvar: rovný, car shape, rozměr: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Podvozek: 3,5´ nylon Silenblock: PVC Kolečka: PVC 56*36 mm Ložiska: ABEC 1

Pokład: klon chiński Kształt: prosty, car shape, rozmiar: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Podwozie: 3,5´ nylon Silenblock: PVC Kółka: PVC 56*36 mm Łożyska: ABEC 1

Board: material – Chinese maple Shape: straight, car shape, size: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Truck: 3,5´ nylon Cushion: PVC Wheels: PVC 56*36 mm Bearings: ABEC 1

Дека: материал – китайский клен Форма: прямая, в форме машины, размер: 21´x7,5´x11 mm Покрытие: зернистое Подвеска: Нейлоновая 3,5´ Сайлентблок: ПВХ Колеса: ПВХ 56*36 мм Подшипники: ABEC 1

Board: material – Chinese maple Shape: straight, car shape, size: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Truck: 3,5´ nylon Cushion: PVC Wheels: PVC 56*36 mm Bearings: ABEC 1

Дека: материал – китайский клен Форма: прямая, в форме машины, размер: 21´x7,5´x11 mm Покрытие: зернистое Подвеска: Нейлоновая 3,5´ Сайлентблок: ПВХ Колеса: ПВХ 56*36 мм Подшипники: ABEC 1


SKATEBOARDS

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

GALLERY

DESKY / BOARDS / DESKI / ДОСКИ

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁKA / КОЛЕСА:

BOARD TENDER 38“ x 8“x 11 BOARD SELECTION 38“ x 8“x 11

SKATEBOARDS PU 100A cast. HI-REBOUND PU 92A cast. HI-REBOUND PU 85A cast. HI-REBOUND PU 78A cast. HI-REBOUND

SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZOVÝ GRIP ADHESIVE ANTISLIP GRIP

20“, 31“, 46“ 20“, 31“, 46“

PODVOZKY / CHASSIS / PODWOZIE OŚ / ШАССЫ SKATEBOARDS HEAVY DUTY-ALUMIN. HEAVY DUTY HI-POLISH. AL. HEAVY DUTY COLORED

5“ 5“ + B32 5“

DISTANČNÍ DESTIČKA POD PODVOZKEM SPACER UNDER CHASSIS (for skateboards) 2 MM / 4 MM

CONTACT

54 x 36 mm 54 x 36 mm 54 x 36 mm 60 x 45 mm - FLASHING (RED,WHITE)

TOOL SET Sada klíčů na SKB, longboard, tanker board Zestawn narzędi do deskorolki, longbordów, tankerbordów Set of tools for skateboard, longboard and tanker board Комплект инструментов для скейтборда, лонгборда и танкерборда.

145


CONTACT

146

GALLERY

NOTES

CONTENTS

EXPLANATIONS

ABOUT US

NOTES


CONTACT

ABOUT US

EXPLANATIONS

CONTENTS

PRODUCTS

CZECH REPUBLIC

BELARUS

LATVIA, ESTONIA

NORDIC COUNTRIES

TEMPISH s. r. o.

PRIVAT ENTERPRISE BIKECITY

ELKOR TRADE

CENTRANO APS

Brivibas gatve 201 str. Riga, LV-1039, Latvia

Omega 6, Søften DK-8382, Hinnerup Telephone: +45 70 44 49 99 Email: purchase@centrano.com

Sídlo firmy a centrální distribuční sklad Olomouc - Czech Republic company domicile and central distribution warehouse Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc, ČR tel./fax: +420-585 313 377, tel./fax: +420-585 311 407,

222310 Molodechno, Velikoseliskaya St. 267m, Republic of Belarus

tel.: +371 67070530 e-mail: info@elkor.lv

e-mail: info@bikecity.by

CONTACT

www.centrano.com www.elkor.lv

TURKEY BULGARIA CADDECARSI TEK.KONF.DAY.TUK.MAL. PAZ.SAN.TIC.LTD.STI.

EXTREME SPORT Ltd.

Ali Nihat Tarlan Caddesi 15/2 Bostancı Istanbul

Bul.“Kn.Al.Dondukov“42B Sofia, 1000

TEMPISH Slovakia s. r. o.

Tel.: 0090216.372 80 61 E-mail: info@caddecarsi.com

e-mail: office@extreme-bg.com +359 2 9866841

Veľkomoravská ulica 9 / 2866, Trenčín, SK

www.caddecarsi.com

PERÚ

tel.: +421/32/744 6768 tel.: +421/32/744 6767 mobil: +421/905 623 768 e-mail: tempish@tempish.sk

CHILE

G-SPORTS S.A.C

VARGAS EVANS LIMITADA

Juan Santos 188, urb. El Rosal Lima 33, Perú

e-mail: prodej@tempish.cz www.tempish.cz

GALLERY

SLOVAKIA

www.tempish.sk

Av. Pedro de Valdivia 3462 Local 49 A Nunoa Santiago

POLAND

Tel. 5117936618 E-mail: sebastiangaldos@mundoroller.com

TEMPISH Polska Sp. Z o.o.

Tel.: 56-2-2256889 e-mail: info@rollervar.cl

LITHUANIA

ul. Heleny Modrzejewskiej 3 41-703 Ruda Slaska, POLSKA

MOLDOVA

TERRASPORT UAB

S.R.L „Hank“

Verkiu g. 29 LT-09108 Vilnius

Tel/fax:+48 (32) 727 51 00 Tel:+48 (32) 34 23 226 Tel komórkowy: 502 263 608 e-mail: info@tempish.pl

str. Tighina 39, of.6 Chisinau, 2001

www.tempish.pl

e-mail: valerii_babolat@mail.ru Tel.: +373 79461615

www.TERRASPORT.lt

RUSSIA

NETHERLANDS, BELGIUM

SINGAPORE

KANT RUSSIA

SPORTIMEX BENELUX B.V. BRANDSEWEG 1A

OSL SKATEWEAR

Electrolitnij proezd, 7-2 115230 Moscow, Russia T: +7 499 317 48005 ishop@kant.ru

4871CH Etten-Leur The Netherlands

www.kant.ru

T.: +31(0)76.5037444 F.: +31(0)76.5033198 info@sportimex.com

TALLIN

RIGA

KOBENHAVN

Tel.: +370 611 17176 info@terrasport.lt

VILNIUS

MILDSTEDT

MINSK

BRISTOL Etten-Leur SOHLAND AN DER SPREE

Sainte-Maure-de-Touraine

Tampines Avenue 9, #12-466 Singapore

BEAUFORT VOHENSTRAUß VILSHOFEN

TOURS

KAZINCBARCIKA ROTHENFLUH

Tel.: 65 9674 2065 Email: sallyosl@singnet.com.sg

SALZBURG

BUCHAREST

BOLOGNA

UNITED KINGDOM

BANJA LUKA

UKRAINE SPORTTOP LTD., Diweave group Petropavlovskaya Borshchagovka, Petropavlovskaya str., 6. TC „4Room“, of.8 08130, Ukraine, Kiev Phone/fax: +380445958575 Phone: +380443622161 e-mail: info@sporttop.com.ua

www.sportimex.com

REACTION SPORTS LTD.

SLOVENIA, CROATIA, SEBRIA

Pembroke House 7 Brunswick Square Bristol BS2 8PE

B2MS zastopanje in svetovanje doo

Tel.: +38641781322 Email: b2ms@t-2.net

www.reaction-sports.co.uk www.Tempish.co.uk

SOFIA

BARCELONA

ISTANBUL

SEVILLA

ATHENS

E-mail: info@reaction-sports.co.uk Na skali 7 Kranj 4000 Slovenia

CHISINAU

JÁSZBERÉNY

DISTRIBUTOŘI / DISTRIBUTORS / DYSTRYBUTORZY / ДИСТРИБЬЮТОРЫ MALOOBCHODY / RETAIL SHOPS / SKLEP DETALICZNY / РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.