Tempish skates inline 2016 catalogue

Page 1


I

The company TEMPISH Ltd. was founded in 1994. Its main activity is the production of sporting goods and wholesale with sport products under our own brand TEMPISH. Our main products are roller skates that have become the springboard for the development of our company in the nineties. In 1999 we expanded our range of ice skates and other winter equipment. Our product range has also been extended with floorball equipment, skateboards and scooters. Our main goal is to produce sports equipment for widespread use. TEMPISH brand products are intended mainly for recreational and amateur sport. In the last few years, our production and development focuses on high quality products and comfortable use of our products during a high athletic performance.


I

LEVEL OF OPTIMAL SPORT LOADING: STUPNICE ÚNOSNOSTI SPORTOVNÍHO ZATÍŽENÍ VÝROBKŮ: / KLASYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI I OBCIĄŻENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO: / УРОВЕНЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ:

CZ

UK

PL

RU

1. ZÁKLADNÍ REKREAČNÍ POUŽITÍ Takto označený výrobek je určen pro občasné rekreačně-sportovní účely. Je vhodný především pro začínající sportovce a děti, které mají možnost se seznámit se základy daného sportu a při dalším sportování přecházejí na výrobky kvalitnější dle jejich individuálních požadavků. Konstrukce i použité materiály výrobku snesou pouze nízké a krátkodobé zatížení. Výrobek není určen pro větší sportovní zátěž.

1. BASIC RECREATIONAL USE Thus marked product is intended for occasional recreational and sporting purposes. It is especially suitable for beginning athletes and children who have the opportunity to become familiar with the basics of the sport. The design and materials of the product can withstand only low and short-term load. Not suitable for higher sports load.

1. UŻYTKOWANIE TYPOWO REKREACYJNE Oznaczony w ten sposób produkt jest przeznaczony do używania do celów rekreacyjnych. Przeznaczony głównie dla początkujących użytkowników i dzieci, które dzięki niemu mają możliwość zapoznania się z podstawami danego sportu i w razie chęci kontynuowania tej aktywności przejść na produkty wyższej jakości i bardziej odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Konstrukcja i materiały użyte w produkcie wytrzymają tylko niskie i krótkotrwałe obciążenia. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania typowo sportowego.

1. БАЗОВЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ Маркированный таким образом товар предназначен для различных рекреационных и спортивных целей. Он всецело подходит для начинающих атлетов, а также детей, которые развивают или намереваются развивать свои физические способности. Дизайн и материалы товаров данного вида способны выдерживать только небольшие или кратковременные нагрузки. Не подходит для более высоких нагрузок.

2. REKREAČNÍ SPORTOVNÍ POUŽITÍ Výrobky pro rekreační účely sportování. Výrobek je vhodný pro rekreační sportovce, kteří zvládají základy daného sportu. Konstrukce výrobku a použité materiály snášejí lehkou, pravidelnou zátěž. Výrobek není určen pro velkou sportovní zátěž.

2. RECREATIONAL SPORT USE Products are intended for recreational sports. The product is suitable for recreational athletes who can handle the basics of the sport. Product and materials tolerate light, regular load. The product is not intended for a high sports load.

2. SPORT REKREACYJNY Produkt przeznaczony do uprawiania sportu rekreacyjnego dla użytkowników, którzy opanoali już podstawy danego sportu. Kontrukcja i materiały użyte w produkcie pozwalają na regularne użytkowanie przy zachowaniu niskiego obciążenia. Nie pozwalają jednak na używanie do celów typowo sportowych (zawody itd.).

2. РЕКРЕАЦИОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ УРОВЕНЬ Товары данного вида предназначены для рекреационного занятия спортом. Они подходят для атлетов, которые уже могут справляться с базовыми нагрузками. Товары и материалы данного вида выдерживают легкую регулярную нагрузку. Не подходит для высоких нагрузок.

3. AMATÉRSKÉ SPORTOVNÍ POUŽITÍ Výrobky střední kategorie jsou velmi oblíbené u aktivních rekreačních sportovců. Výrobky takto označené jsou vhodné pro pravidelné sportovní používání, snášejí střední zátěž a bývají zpravidla vybaveny základními bezpečnostními a komfortními prvky. Konstrukce a použité materiály jsou přizpůsobeny střední zátěži a častějšímu použití těchto výrobků. Pro začínající sportovce již poskytují velmi komfortní pocit při sportování. Pro středně pokročilé sportovce nabízí možnost sportovního využití odpovídající jejich technickým i fyzickým možnostem.

3. AMATEUR SPORT USE Mid-range products are very popular with active recreational users. Products marked this way are suitable for regular sport use, tolerate medium load and are usually equipped with basic safety and comfort features. Design and materials are adapted to medium load and more frequent use of these products. For beginning athletes provide very comfortable feeling during sports. These products offer possibility to use products according their needs for intermediate users.

3. SPORT AMATORSKI Produkty tej kategorii są najpopularniejsze wśród co bardziej aktywnych użytkowników sportowo-rekreacyjnych. Oznaczone w ten sposób produkty nadają się do regularnego uprawiania amatorskiego sportu, znoszą średnie obciążenia i zazwyczaj są wyposażone w podstawowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i wygodę. Konstrukcja i użyte materiały pozwalają na częste użytkowanie przy średnim obciążeniu. Początkującym sportowcom zapewniają już uczucie komfortu podczas użytkowania. Użytkownikom średniozaawansowanych dają możliwość uprawiania sportu na poziomie odpowiadającym ich możliwościom fizycznym i technicznym.

3. ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СПОРТИВНЫЙ УРОВЕНЬ Товары среднего уровня очень популярны среди активных любителей спорта. Маркированные данным образом изделия подходят для регулярного использования, справляются с нагрузкой среднего уровня, и обычно оснащены базовыми устройствами для безопасности и комфорта.

4. VÝKONNOSTNÍ SPORTOVNÍ POUŽITÍ Výrobky určeny pro výkonnostní sportovce a pravidelné sportovní zatížení. Materiály, použité technologie i konstrukce těchto výrobků již snese větší pravidelnou sportovní zátěž. U těchto výrobků je možno setkat se s různými funkčními materiály, konstrukcemi podporujícími výkonnost, komfort a bezpečnost sportovce, nebo dalšími funkcemi, které podporují sportovní výkon. Takto označené výrobky jsou určeny pro výkonnostní sportovce, nebo pro pokročilé sportovce, kteří již využívají daný výrobek v náročnějších podmínkách a zatěžují jej více a pravidelně.

4. PERFORMANCE SPORT USE Products are intended for performance athletes and regular sport load. Materials, technology and design of these products can withstand high regular load. For these products are used various functional materials and structures which support the efficiency, comfort and safety of users. These marked products are designed for performance athletes, or for advanced athletes who use the product in more demanding conditions and burden them more regularly.

4. SPORT WYCZYNOWY Produkty tak oznaczone przeznaczone są do uprawiania sportu wyczynowego i obciążeń typowo sportowych. Konstrukcja i materiały użyte w produkcie pozwalają na regularne użytkowanie nawet przy dużym obciążeniu. W produktach tej klasy można spotkać różne rodzaje rozwiązań i materiałów ułatwiających osiąganie dobrych wyników, poprawiających bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Ta klasa produktów przeznaczona jest dla zaawansowanych i wyczynowych sportowców, którzy będą ich używać w trudniejszych warunkach i często narażać na duże obciążenia.

4. ПРОДВИНУТЫЙ СПОРТИВНЫЙ УРОВЕНЬ Товары среднего уровня очень популярны среди активных любителей спорта. Маркированные данным образом изделия подходят для регулярного использования, справляются с нагрузкой среднего уровня, и обычно оснащены базовыми устройствами для безопасности и комфорта.

5. ZÁTĚŽOVÉ VÝKONNOSTNÍ SPORTOVNÍ POUŽITÍ, VRCHOLOVÝ SPORT. Výrobky v této kategorii je možno využívat ve výkonnostním a profesionálním sportu, jsou vybaveny nejnovějšími prvky z oblasti komfortu, bezpečnosti, podpory výkonu a využití energie při sportovním výkonu. Jsou vybaveny moderními materiály, které se velmi často podílejí na funkci výrobku a ovlivňují aktivně jeho vlastnosti. Výrobky označené tímto stupněm snesou extrémní sportovní zátěž a umožňují spotřebiteli dosahovat špičkových sportovních výkonů a zajistit jeho vysoké pohodlí a bezpečnost.

5. LOAD PERFORMANCE SPORT USE, PROFESSIONAL SPORT Products in this category can be used in the performance and professional sports. They are equipped with the latest features in the field of comfort, safety, support of the performance and use of energy during sports activity. They are equipped with modern materials which affect the function of product and actively influence its features. Products marked with this level can withstand extreme sport load and enable to user to achieve high athletic performance and ensure high comfort and safety.

5. WYMAGAJĄCY SPORT WYCZYNOWY I PROFESJONALNY Produkty tej klasy nadają się do sportu wyczynowego i profesjonalnego, wyposażone są w najnowsze osiągnięcia techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, komfortu, poprawy wyniku i efektywnego wykorzystania wysiłku wkładanego przez sportowca. Jest zbudowany z nowoczesnych materiałów, które bardzo często mają duży wpływ na funkcjonowanie i aktywnie poprawiają właściwości całego produktu. Oznaczone w ten sposób produkty znoszą nawet ekstremalne obciążenia i dają użytkownikowi możliwość osiągania najwyższej klasy wyników sportowych, jednocześnie zapewniając mu komfort i bezpieczeństwo,

5. ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ СПОРТИВНЫЙ УРОВЕНЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ Изделия в этой категории могут быть использованы для активных и профессиональных занятий спортом. Они обладают самыми продвинутыми характеристиками в области комфорта, безопасности, эффективности, а также использования энергии. При их создании используются современные материалы, которые улучшают функциональность и характеристики изделия. Товары, маркированные данным образом, способны справляться с экстремальными нагрузками, а также дают возможность пользователю достигать высокой эффективности, обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности.


I

VYSVĚTLIVKY / EXPLANATIONS / OBJAŚNIENIA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ POPIS A VYSVĚTLENÍ KE KONSTRUKČNÍM, MATERIÁLOVÝM A TECHNOLOGICKÝM PRVKŮM KOLEČKOVÝCH BRUSLÍ / DESCRIPTION AND EXPLANATION FOR MATERIAL, CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL ELEMENTS FOR IN-LINE SKATES / OPIS I OBJAŚNIENIE KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH CECH ROLEK / ОПИСАНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ РОЛИКОВЫХ КОНЬКОВ 5 ACTIVITY stupeň únosnosti sportovního zatížení 5 (max) / Level of optimal sport loading: max 5 / Maksymalny (piąty) stopień nośności / степень допустимой спортивной загрузки 5 (макс.)

CARBON Použití karbonu na výrobku / Use of carbon in the product / Produkt, w którym użyto włókien węglowych / использование углерода в продукте

RACE / RUN SERIES WHEEL kolečka vyvinutá pro speed bruslení, vysoká rychlost, dlouhá životnost, výborná přilnavost / wheels designed for speed skating, high speed, long life, excellent adhesion / kółka zaprojektowane do rolkarstwa szybkiego, dużych prędkości, długiej żywotności / колеса, предназначенные для конькобежного спорта, высокая скорость, долгих лет жизни, отличное сцепление

DNA TECHNOLOGY Brusle je přizpůsobena profesionálnímu a extrémnímu zatížení / The skate is adapted for the professional and extreme load / Łyżwa przystosowana do profesjonalnego i ekstremalnego obciążenia / Коньки адаптированы к профессиональным и экстремальных нагрузок /

RADICAL SERIES WHEEL kolečka s vysokou přilnavostí a tlumením nerovností, nízkým opotřebením a nízkým koeficientem odporu / wheels with high adherance, dampening functions, low abrasion coeficient and low rolling friction coeficient / Kółka z wysoką przyczepnością i tłumieniem wstrząsów, dobrą wytrzymałością i niskim współczynnikiem oporu / колеса с высокой степенью сцепления, низким износом и низким коэффициентом сопротивления IMPULSE SERIES WHEEL kolečka s nízkým opotřebením a nízkým koeficientem odporu / wheels with low abrasion coeficient and low rolling friction coeficient / Kółka z dobrą wytrzymałością i niskim współczynnikiem oporu / колеса с низким износом и низким коэффициентом сопротивления HI-SPEED bearing TRT 11 extra přesná chromová ložiska, velmi malý valivý odpor, dlouhá životnost, speciálně zatěsněná / Extra accurate chrome bearings, very low rolling friction, long life expextancy, special padding / Superdokładne łożyska chromowe, specjalnie zaciskane, o dużej żywotności i bardzo małym oporze toczenia / особенно точные хромистые подшипники, очень малое сопротивление качению, долгий срок службы (ресурс), особенно уплотненные TWINCAM ILQ 9 ložiska twincam ILQ 9 / bearings twincam ILQ 9 / Łożyska Twincam ILQ 9 / подшипники twincam ILQ 9

TWINCAM ILQ 7 ložiska twincam ILQ 7 / bearings twincam ILQ 7 / Łożyska Twincam ILQ 7 / подшипники twincam ILQ 7

ABEC 9 ložiska ABEC 9 chrome top speed / bearings ABEC 9 chrome top speed / Łożyska ABEC-9 Chrome Top-speed / подшипники ABEC 9 chrome top speed

ABEC 7 ložiska ABEC 7 chrome top speed / bearings ABEC 7 chrome top speed / Łożyska ABEC-7 Chrome Top-speed / подшипники ABEC 7 chrome top speed

ABEC 5 ložiska ABEC 5 chrome top speed / bearings ABEC 5 chrome top speed / Łożyska ABEC 5 Chrome Top-speed / подшипники ABEC 5 chrome top speed ABEC 7 ložiska ABEC 7 CARBON bearings ABEC 7 CARBON Łożyska ABEC 7 CARBON подшипники ABEC 7 CARBON

ABEC 5 ložiska ABEC 5 CARBON bearings ABEC 5 CARBON Łożyska ABEC 5 CARBON подшипники ABEC 5 CARBON

EXTREMELY ANATOMICAL SHAPE extrémně anatomický tvar vnitřní skořepiny boty v oblasti kotníků a achillovy paty extremely anatomical shape of the inside pad of the boot in the ankle and Achilles‘ heel area Ekstremalnie anatomiczny kształt w obrębie kostki i ścięgna achillesa Особенности анатомической формы оболочки ботинка , лодыжки и ахиллесовой пяты ANATOMICAL BANDAGE anatomická bandáž s pamětí / anatomical bandage with memory / anatomiczna wyściółka z pamięcią / анатомический бандаж с памятью

ADJUSTABLE systém roztahování skeletu brusle pro požadovanou velikost / Adjustable: system for adjusting in-line shell into demanded size and length / System regulacji rozmiaru rolki / Раздвижной механизм- система быстрой установки размера коньков IDENTIFICATION CONTROL jedinečný způsob kontroly v procesu výroba, distribuce, prodej - založen na identifikaci výrobku od počátku výroby až po konec jeho životnosti / unique system of production, distribution and sale control - based on identification of a product from the beginning of production till the end of its life. / Unikatowy system kontroli w procesie produkcji, dystrybucji i sprzedaży, umożliwiający identyfikację produktu od początku produkcji aż do końca jego żywotności / уникальный способ контроля процесса производства, дистрибуции, продажи – основан на идентификации изделия начиная с начала производства до конца его срока службы (ресурса) QICKLY LACE SYSTEM utahování tkaniček pomocí samosvorného zámku / Tightening of laces by self-locking hook / System zaciągania sznurówek wykorzystujący samonapinacz / затягивание шнурков с помощью самозажимного замка

AL CHASSIS materiál podvozku - AL slitina / Chassis material: Al invar / Podwozie wykonane ze stopu aluminium / материал рамы - алюминиевый сплав

3D CONSTRUCTION 3D konstrukce podvozku / 3D chassis construction / Konstrukcja 3D płozy / Рама- 3Д конструкция

ANATOMIC INSOLE anatomická a komfortní vnitřní vkládací stélka / anatomical and comfortable insole / Komfortowa i anatomicznie ukształtowania wkładka wewnętrzna / анатомическая и комфортная внутренняя вставляемая стелька

BRAKE LACE EYE šněrování s pojistkou proti povolení tkaničky na posledním očku / Lacing with special control system against loosing up of the lace in the last eye / Sznurowanie z zabezpieczeniem przed samoczynnym luzowaniem w ostatnim oczku / шнуровка с закрепкой против ослабления шнурка на последней петле

LADY LINER speciální anatomický liner pro dívčí chodidlo / special anatomical liner for ladies´ feet / Specjalny but dostosowany anatomicznie do damskiej stopy / специальный анатомический бандаж для женщин

ADJUSTABLE POSITION CHASSIS nastavitelná pozice podvozku vůči skeletu / Adjustable position of a chassis towards a shell / Regulowana pozycja podwozia względem szkieletu / настраиваемое положение шасси по отношении к скелету

EASY PUSH SYSTÉM uživatelsky velmi jednoduchý a pohodlný systém změny velikosti skeletu / User – friendly system for adjusting the length of a shell / Wygodny i prosty system regulacji rozmiaru rolki / очень простая и удобная с точки зрения потребителя система изменения размера скелета

AIR COMFORT SYSTEM komfortní systém odvětrání skeletu a vnitřní vložky / Comfortable system of shell and liner airing / Komfortowy system wentylacji szkieletu i buta / комфортная система вентиляции скелета и внутреннего ботинка

ADJUSTABLE STOPPER nastavitelný stopper / stopper quad skate adjustable / stopper do wrotek regulowany / Тормоз для Quad skate регулируемый

AL CHASSIS 7000 materiál podvozku - AL 7000 pevnostní slitina / Chassis material: Al 7000 Strong aluminum alloy / Podwozie wykonane ze Mocny stop aluminium 7000 / материал рамы - Сильный алюминиевый сплав 7000

IDEAL POSITION CONTROL CHASSIS konstrukčně několika kotvícími prvky zajištěna ideální pozice podvozku vůči skeletu / ideal position towards the shell because of several fixing elements / System zapewniający idealną pozycję płozy względem szkieletu dzieki zastosowaniu kilku punktów mocujących / конструктивно несколькими фиксирующими компонентами обеспечено идеальное положение шасси по отношению к скелету

DIAMOND STONE třpytivé kamínky / flashy stones / krzykliwe kamienie / роскошные камни

AIR COMFORT INSOLE comfortní anatomicky tvarovaná, odvětraná vkládací stélka Comfortable, anatomical and airing insole Komfortowa, ukształtowana anatomicznie i wentylowana wkładka / комфортная анатомически сформированная, “дышащая“ вставляемая стелька UFS – universal frame system univerzální system přichycení podvozku ke skeletu používaný u všech předních světových výrobců agresivních kolečkových bruslí / Universal system of fixing a shell to a chassis, used by all top producers of aggressive in-line skates / Uniwersalny system mocowania płozy do buta, stosowany przez wszystkich znaczących producentów rolek agresywnych / универсальная система прикрепления шасси к скелету применяемая у всех мировых производителей агрессивных роликовых коньков COOL-MAX materiál z polyesterových dutých vláken zajišťující odvod vlhkosti do vnějšího prostředí / polyester hollow fiber ensure escape of dampness outside the skates / Materiał z poliestrowych włókien dbający o odprowadzanie wilgoci na zewnątrz/ материал из полиэфирных пустотелых волокон обеспечивающий отвод влаги во внешнюю среду POWER STRAP zpevňující stahovací pásek přes nárt, zajišťující stabilní pozici chodidla v brusli / Fixing and tightening strap over the instep, ensures stabile position if a foot in the skates / Dodatkowy pasek stabilizujący stopę i zabezpieczający sznurowanie na podbiciu / укрепленный затягивающий ремешок сверх подъема обеспечивающий устойчивое положение пятки в коньке MICRO-BUCKLE SYSTEM pohodlný systém stahování a povolování přezek s jemnou možností nastavení / comfortable system of tightening and loosing up of the buckles with adjusting possibility / Wygodny system upinania i zwalniania klamr z możliwością dokładnej regulacji / комфортная система затягивания и ослабления застежек с точной возможностью настройки


I

TABULKY VELIKOSTÍ / SIZE TABLE Dětské velikosti / Kid‘s sizes

Délky osek / Lenght of screws Lenght of scres

Lenght of screw with brake

ATATU

SRS

-

SPIDER

SRS

-

SCREAM

SRS

-

GT500

SRS

-

V500

SRS

38 mm

ELUR T 90

32 mm

42 mm

ZONER

33 mm

42 mm

FITNESS FIVE

27 mm

44 mm

WIRE

29 mm

34 mm

DELTA

27 mm

36 mm

XT3

27 mm

36 mm

COOR

34 mm

42 mm

ULTIMATE SH35 inline

32 mm

-

MODEL

Velikosti pro dospělé / Adult‘s sizes

TRITON DSX

29 mm

-

EXTREM 2

35 mm

-

RSC-X

SRS+EC

-

TRINITY-EX

SRS

-

BLACK ICE

SRS

-

SQUAD

SRS

-

COCTAIL

SRS

-

LUX REBEL

30 mm

38 mm

MAGIC REBEL

30 mm

38 mm

REBEL PP

34 mm

38 mm

TWIN

30 mm

38 mm

NEO X

33 mm

42 mm

UFO

33 mm

-

REBEL ROBSUST

30 mm

38 mm

SRS - Speed Racer screw EC - Eccentric screwI

OBSAH / CONTENTS/ SPIS TREŚCI / СОДЕРЖАНИЕ RACING SPEED SERIES........................................................................................... 8 - 17 FITNESS MEN series............................................................................................. 18 - 23 FITNESS WOMEN series...................................................................................... 24 - 29 FITNESS UNISEX series...................................................................................... 30 - 33 INLINE HOCKEY series......................................................................................... 34 - 37 AGGRESSIVE series............................................................................................. 38 - 39 FREESTYLE / STREET series............................................................................ 40 - 47 FREE DESIGN ADJUSTBALE KIDS series......................................................... 48 - 52 ADJUSTBALE KIDS series.................................................................................. 53 - 57 QUAD SKATES series.......................................................................................... 58 - 69 RENTAL SKATES series..................................................................................... 70 - 71 PROTECTORS & HELMETS.................................................................................. 72 - 79 ACCESSORIES....................................................................................................... 80 - 94 SPARE PARTS.................................................................................................... 95 - 101 SCOOTERS.......................................................................................................... 102 - 111 SKATEBOARDS..................................................................................................112 - 130RACING SPEED SERIES

RACING SPEED SERIES


TEMPISH DUO 1 - Martin Kuchař a David Novák in 24 Heures Rollers 2015, race which takes place in famous Bugatti circuit in Le Mans, France, celebrated historical success. Czech duo team reached as the first TEMPISH team 1st place in your category! Category DUO was attended by 40 top teams from whole world. David a Martin Finished in 22nd place In the overall ranking. The race was attended by 449 teams in total. • They Circled the track in Le Mans 169 times. • They covered 707.3 kilometers in total. • They rode an incredible average speed of 29.2 km/ h. • Their fastest around was 7: 02: 705. Czech racers circled the 2nd best performance with their 169 circles in the DUO category in the history of these races held since 2010. The record is held by the Berlins TOP (171 rounds, 2012), who finished this year on the 2nd place with a loss of 19 laps on TEMPISH DUO 1 team.

Martin Kuchař is the coach of Czech inline skate reprezentation and he is one of the most famous person in Czech inline skating. Martin skated a part of the race on TEMPISH SPIDER.

TEMPISH TEMPISH DUO 1 is enjoying historical first place of TEMPISH teams at 24 Heures Rollers - the most famous inline race in the Europe.

Martin Kuchař. This photo was taken after 18 hours of skating. Incredible. He skate more than 350 km. His fastest lap was 7: 02: 705.

David Novák skate more than 350 km in this race. His fastest lap was 7:35:628. David´s home team is TEMPISH inline. David and Martin rode an incredible average speed of 29.2 km/ h.

Martin Kuchař with Czech flag in the finish of 24 Heures Rollers.

Whole TEMPISH team: Michal Šilhan - masseur, Tomáš Hromádka - support, Hana Kuchařová support, Anna Hromádková - support, David Novák - rider, Martin Kuchař - rider.


RACING SPEED SERIES

Kolečka: RUN 18S 125x24mm 90A Ložiska: HI-SPEED TRT 11 Podvozek: 3 BW – podvozek pro 3 kolečka 125 mm, vyroben z vysokopevnostní slitiny AL 7005, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou příčnou pozicí vůči botě. Velikost: 12.6“ Hmotnost: 225 g Skelet: extrémně lehký, tvořen 7-mi vrstvami grafitového vlákna, nový anatomický tvar skletu v oblasti vnitřního i vnějšího kotníku a v oblasti klenby, ukončení skeletu v oblasti kotníku a achillovy šlachy komfort fix, zpevnění jedním nártovým páskem, horní asymetrický s mikropřezkou, spodní křížový Vnitřní tvar: A+ Vnější materiál: umělá kůže s mikrovláknem zpevněno prošitím Vnitřní materiál: mikrovlákno Určení: vrcholový, profesionální sport, sportovní, rychlostní a kondiční bruslení, vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

ATATU

CZ

Wheels: RUN 18S 125x24mm 90A Bearings: HI-SPEED TRT 11 Chassis: 3 BW – chassis for 3 wheels 125 mm, high firm alloy AL 7005. It is attached to the boot by central screws with adjustable position. Chassis size: 12.6“ Chassis weight: 225 grams Shell: extremely light, made of 7-layered graphite fibres, new anatomical shape of the skeleton in the internal and external ankle area, ending of the boot at the ankle area and Achilles tendon - comfort fix, strengthened by one instep strap, one of them is with microbuckle, the second on is cross-shaped. Inner shape: A+ Outer material: eco leather with microfiber, strengthened by sew Inner material: microfiber Recommended for: top, professional sports, fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced racing skaters

UK

Koła: RUN 18S 125x24mm 90A Łożyska: HI-SPEED TRT 11 Płoza: 3 BW – Płoza na 3 kółka 125 mm, bardzo wytrzymały stop AL 7005. Przymocowana do buta centralnie za pomocą śruby możliwością regulacji. Rozmiar płozy: 12.6“ Waga płozy: 225 gram Szkielet: ekstremalnie lekki, zrobiony z 7 warstw włókien grafitu, nowy anatomiczny kształt szkieletu wewnątrz i na zewnątrz wzmocnienia kostki, wykończenie buta w okolicy pięty i ścięgna Achillesa - komfort fix, wzmocniona paskiem na podbiciu z mikroklamrą Materiał zewnętrzny: eko skóra z mikrofibrą, wzmacniana szwami Materiał wewnętrzny: mikrofibra Przeznaczenie: sport wyczynowy i profesjonalny, jazda sportowa, szybka i fitness, wysokie obciążenia, dla doświadczonych użytkowników i sportowców

PL

Колеса: RUN 18S 125x24мм 90A Подшипники: HI-SPEED TRT 11 Шасси: 3 BW – шасси для 3 колеса 125мм, изготовлен из специального сплава AL 7005, крепится к ботинку центральными болтами с регулируемым положением. Размеры: 12.6“ Вес: 225 г. Скелет (фиксация одной полоской)Скелет: суперлегкий, произведен из 7-слойных графитовых волокон, новая анатомическая форма скелета во внутренней, внешней и тыльной части лодыжки и области ахиллового сухожилия - фиксация одной полоской и баклей. Внутренний ботинок: A+ Внешний материал: эко-кожа с микроволокном, укрепленная швом Внутренний материал: микроволокно Назначение: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание, для опытных и продвинутых роллеров

RU

38 - 49 vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

11


RACING SPEED SERIES

SPIDER

CZ

Kolečka: RUN 18s, 110x24mm, 90A Ložiska: HI-SPEED TRT 11 Podvozek: WEB – super odlehčený, monokonstrukční. Snížené osazení k botě SPIDER. Houževnatá, vysokopevnostní slitina AL 7000, se speciální tepelnou úpravou zvyšující pevnost. Hmotnost: 188 gr. Připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí. Povrchová úprava: Hi-POLISH ALUX black, silver edge, bez brzdy Skelet: extrémně lehký, tvořen 7-mi vrstvami grafitového vlákna , nový anatomický tvar skletu v oblasti vnitřního i vnějšího kotníku a v oblasti klenby, ukončení skeletu v oblasti kotníku a achylovy šlachy komfort fix, zpevnění 2-ma nártovými pásky, horní asymetrický s mikropřezkou, spodní křížový, vnitřní tvar: A+ vnější materiál: umělá kůže s mikrovláknem zpevněno prošitím / vnitřní materiál: mikrovlákno určení: vrcholový, profesionální sport, sportovní, rychlostní a kondiční bruslení, vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

UK

Wheels: RUN 18s, 110x24mm, 90A Bearings: HI-SPEED TRT 11 Chassis: WEB – super relieved monoconstruction. Low attachment of the chassis to the SPIDER boot. Resilient, high firm alloy AL 7000 with special thermic adjustment for higher solidity. Weight: 188 grams. It is attached to the boot by central screws with adjustable position. Surface finish: Hi-POLISH ALUX black, silver edge, without brake Shell: extremely light, made of 7-layered graphite fibres, new anatomical shape of the skeleton in the internal and external ankle area, ending of the boot at the ankle area and Achilles tendon - comfort fix, strengthened by two stripes, one of them is with microbuckle, the second on is cross-shaped. Inner shape: A+ Outer material: eco leather with microfiber, strengthened by sew Inner material: microfiber Recommended for: top, professional sports, fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced racing skaters

PL

Kółka: RUN 18s, 110x24mm, 90A Łożyska: HI-SPEED TRT 11 Płoza: WEB – Super lekka monokonstrukcja. Niskie mocowanie płozy do buta SPIDER Przymocowana do buta poprzez centralnie położone śruby z regulacją. Sprężysty, wysokiej jakości stop AL 7000 obrabiany termicznie dla większej wytrzymałości Waga: 188 gram. Wykończenie powierzchni: Czarny Hi-POLISH ALUX, srebrne krawędzie, bez hamulca Szkielet: ekstremalnie lekki, zrobiony z 7 warstw włókien grafitu, nowy anatomiczny kształt szkieletu wewnątrz i na zewnątrz wzmocnienia kostki, wykończenie buta w okolicy pięty i ścięgna Achillesa - komfort fix, wzmacniany dwoma paskami, jeden z nich z mikroklamrą Materiał zewnętrzny: eko skóra z mikrofibrą, wzmacniana szwami Materiał wewnętrzny: mikrofibra Przeznaczenie: sport wyczynowy i profesjonalny, jazda sportowa, szybka i fitness, wysokie obciążenia, dla doświadczonych użytkowników i sportowców

RUN 18s, 110x24мм, 90A RU Колеса: Подшипники: HI-SPEED TRT 11

38 - 49 vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

12

Шасси: WEB – облегченная моноконструкция. Нижняя позиция ботинка. Специальный алюминиевый сплав AL 7000 особенной термообработки для более высокой прочности. Вес: 188 г. Крепится к ботинку центральными болтами с регулируемым положением. Отделка: Hi-POLISH ALUX, черный с серебренной окантовкой, без тормоза. Скелет: суперлегкий, произведен из 7-слойных графитовых волокон, новая анатомическая форма скелета во внутренней, внешней и тыльной части лодыжки и области ахиллового сухожилия комфортная фиксация застежкой и баклей. Внутренний ботинок: A+ Внешний материал: эко-кожа с микроволокном, укрепленная швом Внутренний материал: микроволокно Назначение: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание, для опытных и продвинутых роллеров


RACING SPEED SERIES

Kolečka: RUN 18s110x24mm, 88A / Ložiska: HI-SPEED TRT 11 Podvozek: SCHELL - odlehčený monokonstrukční, 3D konstrukce, se sníženým usazením na botu, slitina AL 7000, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH ALUX fine sand black, bez brzdy Skelet: extrémně lehký, tvořen 7-mi vrstvami grafitového vlákna, nový anatomický tvar skeletu v oblasti vnitřního i vnějšího kotníku a v oblasti klenby, ukončení skeletu v oblasti kotníku a Achillovy šlachy – komfort fix, zpevnění dvěma nártovými pásky, jeden s mikropřezkou vnitřní tvar: A + Vnější materiál: umělá kůže s mikrovláknem, zpevněno prošitím Vnitřní materiál: mikrovlákno Určení: vrcholový, profesionální sport, sportovní, rychlostní a kondiční bruslení, vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

CZ

Wheels: RUN 18s 110x24mm, 88A / Bearings: HI-SPEED TRT 11 Chassis: SCHELL – relieved mono-construction 3D, lower position of the boot, AL 7000 alloy, attached to the boot by central screws with adjustable position, surface finish – HI-POLISH ALUX fine sand black, without brake Shell: extremely light, made of 7-layered graphite fibers, new anatomical shape of the skeleton in the internal and external ankle area, ending of the boot at the ankle area and Achilles tendon - comfort fix, strengthened by two stripes, one of them is with microbuckle Inner shape: A + Outer material: eco leather with microfiber, strengthened by sew Inner material: microfiber Recommended for: top, professional sports, fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced racing skaters

UK

Kółka: RUN 18s 110x24mm, 88A / Łożyska: HI-SPEED TRT 11 Płoza: SHELL – lekka monokonstrukcja typu 3D z obniżonym mocowaniem buta, wykonana ze stopu AL 7000, przymocowana do buta śrubami centralnymi z regulacją pozycji, wykończona metodą HI-POLISH ALUX fine sand black, bez hamulca Szkielet: ekstremalnie lekki, wykonany z siedmiu warstw włókna węglowego, o nowym anatomicznym kształcie v rejonie kostki i podbicia, z wykończeniem komfort fix w okolicy pięty i ścięgna Achillesa, mocowany dwoma paskami w tym jednym z mikroklamrą Wewnętrzny kształt: A + Materiał zewnętrzny: syntetyczna skóra z mikrowłóknem, wzmocniona przeszyciami Materiał wewnętrzny: mikrowłókno Przeznaczenie: sport wyczynowy i profesjonalny, jazda sportowa, szybka i fitness, wysokie obciążenie, dla doświadczonych użytkowników i sportowców

PL

Колеса: RUN 18s 110x24mm, 88A / Подшипники: HI-SPEED TRT 11 Рама: SCHELL - облегченный моноконструкционный 3D, нижняя позиция ботинка, алюминиевый сплав, прикрепленный центральными болтами с настраиваемым положением, поверхностная отделка – HI-POLISH, без тормоза Ботинок: сверхлегкий, изготовленный из 7 слоев графитовой фибры. Новая анатомическая форма ботинка фиксирует стопу застежкой и баклей. Скелет: изготовлен из кожи с микрофиброй. Внутренний ботинок: A + Рекомендовано для: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание; для продвинутых и опытных роллеров.

RU

SCREAM

38 - 49 vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

13


RACING SPEED SERIES

GT 500

110 / 100 /90

GT 500 110 pink

GT 500 110 red

GT 500 90 pink

33 - 45 vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

14

GT 500 90 red


RACING SPEED SERIES

Velikosti, kolečka: 33-35 GT 500 90 RUN 18s 90x24mm, 85A 36-45 GT 500 100 RUN 18s 100x24mm, 88A 36-45 GT 500 110 RUN 18s110x24mm, 88A Ložiska: HI-SPEED TRT 11 Podvozek: SCHELL - odlehčený monokonstrukční 3D konstrukce, se sníženým usazením na botu, slitina AL 7000, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH ALUX fine sand black, bez brzdy Velikosti: 33-35 SCHELL 4x100 (3x 90-110) GT 500 90 Velikosti: 36-45 SCHELL 4x110 /100 GT 500 110 / 100 Skelet: velmi lehký, tvořen 7-mi vrstvami skelného vlákna a 2-mi vrstvami grafitového vlákna, anatomický tvar, ukončení skeletu v oblasti kotníku a Achillovy šlachy – komfort fix, zpevněn dvěma symetrickými nártovými pásky, horní s mikropřezkou vnitřní tvar: C++ / vnější materiál: umělá kůže s mikrovláknem zpevněno prošitím / vnitřní materiál: mikrovlákno určení: vrcholový, profesionální sport, sportovní, rychlostní a kondiční bruslení, vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

CZ

Size: 33-35 - GT 500 90 - wheels RUN 18s 90x24mm, 85A 36-45 - GT 500 100 - wheels RUN 18s 100x24mm, 88A 36-45 - GT 500 110 - wheels RUN 18s 110x24mm, 88A Bearings: HI-SPEED TRT 11 Chassis: SCHELL - relieved 3D mono-construction, lower position of the boot, AL 7000 alloy, attached to the boot by central screws with adjustable position, surface finish – HI-POLISH ALUX fine sand black, without brake Size: 33-35 SCHELL 4x100 (3x 90-110) GT 500 90 Size: 36-45 SCHELL 4x110 /100 GT 500 110 / 100 Shell: extremely light, made of 7-layered graphite fibres, new anatomical shape of the skeleton in the internal and external ankle area, ending of the boot at the ankle area and Achilles heel - comfort fix, strengthened by two stripes, one of them is with microbuckle, the second on is cross-shaped. Inner shape: C++ / Outer material: eco leather with microfiber, strengthened by sew / Inner material: microfiber Recommended for: top, professional sports, fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced racing skaters

UK

Rozmiary: 33-35 - GT 500 90 - koła RUN 18s 90x24mm, 85A 36-45 - GT 500 100 - koła RUN 18s 100x24mm, 88A 36-45 - GT 500 110 - koła RUN 18s 110x24mm, 88A Łożyska: HI-SPEED TRT 11 Płoza: SCHELL - lekka monokonstrukcja 3D, niska pozycja buta, stop AL 7000, mocowana do buta centralnymi śrubami z możliwością regulacji, wykończenie powierzchni – HI-POLISH ALUX drobno piaskowana, bez hamulca Rozmiar: 33-35 Szkielet 4x100 (3x 90-110) GT 500 90 Rozmiar: 36-45 SCHELL 4x110 /100 GT 500 110 / 100 Szkielet: ekstremalnie lekki, zrobiony z 7 warstw włókien grafitu, nowy anatomiczny kształt szkieletu, wewnątrz i na zewnątrz wzmocnienia kostki, wykończenie buta w okolicy pięty i ścięgna Achillesa - komfort fix, wzmacniany dwoma paskami, jeden z nich z mikroklamrą, drugi mocowny na krzyż. Materiał zewnętrzny: eko skóra z mikrofibrą, wzmacniana szwami / Materiał wewnętrzny: mikrofibra Przeznaczenie: sport wyczynowy i profesjonalny, jazda sportowa, szybka i fitness, wysokie obciążenia, dla doświadczonych użytkowników i sportowców

PL

Размер: 33-35 - GT 500 90 - Колеса RUN 18s 90x24мм, 85A 36-45 - GT 500 100 - Колеса RUN 18s 100x24мм, 88A 36-45 - GT 500 110 - Колеса RUN 18s 110x24мм, 88A Подшипники: HI-SPEED TRT 11 Шасси: SCHELL – облегченная моноконструкция 3D, нижняя позиция ботинка, алюминиевій сплав AL 7000, крепление к ботинку центральными болтами с регулируемым положением, отделка – HI-POLISH ALUX черная, без тормоза. Размер: 33-35 SCHELL 4x100 (3x 90-110) GT 500 90 Размер: 36-45 SCHELL 4x110 /100 GT 500 110 / 100 Скелет: суперлегкий, произведен из 7-слойных графитовых волокон, новая анатомическая форма скелета во внутренней, внешней и тыльной части лодыжки и области ахиллового сухожилия - комфортная фиксация застежкой и баклей. Внутренний ботинок: C++ Внешний материал: эко-кожа с микроволокном, укрепленная швом Внутренний материал: микроволокно Назначение: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание, для опытных и продвинутых роллеров

RU

15


RACING / FITNESS SERIES

V500

CZ

Kolečka: TEMPISH – RADICAL 100 mm, 85 A Ložiska: TWINCAM ILQ7 classic Podvozek: odlehčený monokonstrukční, Al slitina, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH, s brzdou – je možno demontovat. brzda: PU Skelet: extrémně lehký, Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem s dotažením na mikropřezku, komfortní odvětrání na vnější i vnitřní straně. Určení: rekreační a sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

UK

Wheels: TEMPISH – RADICAL 100 mm, 85 A Bearings: TWINCAM ILQ7 Chassis: relieved mono-construction, special AL alloy, fixed by central screws with adjustable position, surface finish: HI-POLISH, with removable brake, brake: PU Shell: extremely light, PE/NYLON, 3-parts, soft, one mutual buckle Inner liner: strengthened NYLON/ NYLEX, anatomical shape, fixed by PVC parts, material with memory, lacing, fixed by stripe and micro buckle, comfortable aeration on inner and outer sides Recommended for: sport, speed and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters and professional racers

PL

Kółka: TEMPISH – RADICAL 100 mm, 85 A Łożyska: Twincam ILQ7 Classic Płoza: Lekka konstrukcja wykonana w monolicie ze stopu aluminium, mocowana śrubami centralnymi z możliwością regulacji ustawienia, z wykończeniem powierzchni typu Hi-Polish, z demontowalnym hamulcem Hamulec: PU Szkielet: Ekstremalnie lekki, trzyczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw PE + nylon, spinany jedną dwustronną klamrą But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią i dobrze wentylowany, sznurowany i wyposażony w pasek z klamrą dla lepszego zamocowania na stopie Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników

39 - 45

TEMPISH RADICAL 100 мм, 85А RU Колеса: Подшипники: TWINCAM ILQ7 classic

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

16

Шассы: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикреплено центральными болтами с настраиваемым положением, поверхностная отделка – HI-POLISH, c тормозом (возможность демонтажа) Тормоз: ПУ Скелет: экстремально легкий, ПЕ/НЕЙЛОН, из трех частей, мягкий, одна двусторонняя застежка Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из поливинилхлорида, внутренний материал с памятью, шнуровка укреплена клипсой с подкачкой до микро-застежки, комфортная вентиляция на внешней и внутренней стороне Назначение: фитнесс для спорта и для отдыха, средняя и высокая загрузка, для продвинутых, опытных и гоночных роллеров


RACING SPEED SERIES

CHASSIS WEB 4 WHEEL 110 mm

BOTA / BOOT SCREAM veliskoti: / size range: 38-47

rozteč montážních otvorů: 195 mm - 4 wheel 110 mm

rozstaw otworów montażowych: 195 mm - 4 wheel 110 mm

screw pitch: 195 mm - 4 wheel 110 mm

Шаг винта: 195 мм - 4 wheel 110 мм

SCHELL - CHASSIS 4 WHEEL 110 / 100 mm SCHELL - CHASSIS 3 WHEEL 110 / 100 / 90 mm CHASSIS 3 wheel 110 / 100 mm

SPACER set 8 ks

DISTANČNÍ VLOŽKY PRO OSKY 8 mm, set 8 ks / Rozměr: 10,15 mm / 10, 25 mm SPACERS FOR SCREWS 8 mm, set 8 pcs / Size: 10,15 mm / 10, 25 mm

OSKY speed racer / SCREW speed racer

BOTA / BOOT GT 500 veliskoti: / size range: 33-46

CHASSIS 4 wheel 110 mm

STAHOVACÍ PÁSEK s mikropřezkou / STRAP for microbuckle

rozteč montážních otvorů: 195 mm - 4 wheel 110 mm 150 - 165 mm - 3 wheel 100 / 110 mm

rozstaw otworów montażowych: 195 mm - 4 wheel 110 mm 150 - 165 mm - 3 wheel 100 / 110 mm

screw pitch: 195 mm - 4 wheel 110 mm 150 - 165 mm - 100 / 110 mm

Шаг винта: 195 мм - 4 wheel 110 мм 150 - 165 мм - 100 / 110 мм

RIP obal na 100 / 110 / 125 mm kolečka wheels bag 100 / 110 / 125 mm

3 BW - 3 WHEEL 125 mm PEVNOSTNÍ SAMOSVORNÉ TKANIČKY / STRENGTHENED SELF-LOCKING LACES

podvozek pro 3 kolečka 125mm, vyroben z vysokopevnostní slitiny AL 7005, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou příčnou pozicí vůči botě.Velikost: 12,6“ Hmotnost: 225 gr.

Płoza na 3 kółka 125 mm, bardzo wytrzymały stop AL 7005. Przymocowana do buta centralnie za pomocą śruby możliwością regulacji. Rozmiar płozy: 12.6“ Waga płozy: 225 gram

Chassis for 3 wheels 125 mm, high firm alloy AL 7005. It is attached to the boot by central screws with adjustable position. Size: 12.6“ Weight: 225 gr.

шасси для 3 колеса 125мм, изготовлен из специального сплава AL 7005, крепится к ботинку центральными болтами с регулируемым положением. Размеры: 12.6“ Вес: 225 г.

17


MEN FITNESS SERIES

FITNESS MEN SERIES


FITNESS MEN SERIES

Kolečka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Ložiska: TWINCAM ILQ7 Podvozek: odlehčený monokonstrukční, Al slitina, připevněn centrálními šrouby, povrchová úprava – HI-POLISH dull black, s brzdou – je možno demontovat, brzda: PU Skelet: extrémně lehký, PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál - sendvič nylon + EVA s pamětí, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Určení: rekreační, sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Bearings: TWINCAM ILQ7 Chassis: relieved mono-construction, special AL alloy, fixed by central screws, surface finish: HI-POLISH dull black, with removable brake, brake: PU Shell: extremely light, PE/NYLEX, 2-parts, soft, mutual auto buckle Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, EVA material with memory, anatomical with PVC fixing, lacing + fixing by VELCRO stripe Recommended for: sport, speed and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters and professional racers

UK

Kółka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Łożyska: TWINCAM ILQ7 Płoza: Lekka konstrukcja wykonana w monolicie ze stopu aluminium, mocowana śrubami centralnymi z możliwością regulacji ustawienia, z wykończeniem powierzchni typu Hi-Polish Dull Black, z demontowalnym

PL

39 - 45

ELUR T 90

hamulcem, Hamulec: PU Szkielet: Ekstremalnie lekki, dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw PE + nylon, spinany jedną dwustronną klamrą But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią (warstwowy nylon oraz EVA), sznurowany i wyposażony w pasek z klamrą dla lepszego zamocowania na stopie Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników

Колеса: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Подшипники: TWINCAM ILQ7 Шасси: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикреплено центральными болтами, поверхностная отделка – HI-POLISH dull black, c тормозом (возможность демонтажа), Тормоз: ПУ Скелет: экстремально легкий, ПЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, одна двусторонняя застежка Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из поливинилхлорида, внутренний материал сэндвич нейлон + ЕВА с памятью, шнуровка укреплена ремешком-липучкой Назначение: фитнесс для спорта и для отдыха, средняя и высокая загрузка, для продвинутых, опытных и гоночных роллеров

RU

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

19


FITNESS MEN SERIES

ZONER

39 - 45

CZ

Kolečka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Ložiska: TWINCAM ILQ7 Podvozek: odlehčený monokonstrukční, slitina hliníku, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH, s brzdou – je možno demontovat! brzda: PU Skelet: extrémně lehký, PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem s dotažením na mikropřezku Určení: rekreační, sportovní fitness a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

UK

Wheels: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Bearings: TWINCAM ILQ7 Chassis: relieved monoconstruction, AL alloy, attached to the boot by central screws with adjustable position, surface finish – HI-POLISH, with brake – possible to remove! brake: PU Shell: extremely light, PE/NYLON, two parts, soft, one mutual buckle Inner liner: reinforced NYLON/NYLEX, anatomical, strengthened by PVC parts, inner material with memory, lacing is reinforced by stripe with microbuckle Recommended for: top, professional sports, fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced skaters

PL

Kółka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Łożyska: TWINCAM ILQ7 Płoza: lekka monokonstrukcja zwykonana ze stopu aluminium, przymocowana do buta śrubami centralnymi z regulacją pozycji, wykończona metodą – HI-POLISH, z demontowalnym hamulcem, Hamulec: PU Szkielet: ekstremalnie lekki, PE/NYLON, dwuczęściowy, soft, mocowany dwustronną klamrą Wkładka wewnętrzna: wzmocniony NYLON/NYLEX, anatomiczna, wzmocniona wkładką z PVC, materiał wewnętrzny z pamięcią, sznurowanie uzupełnione paskiem z mikroklamrą Przeznaczenie: jazda rekreacyjna, sportowa, fitness i kondycyjna, średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych, doświadczonych użytkowników i sportowców

TEMPISH – RADICAL 90 мм, 85 A RU Колеса: Подшипники: TWINCAM ILQ7

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

20

Рама: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикрепленный центральными болтами c настраиваемым положением, поверхностная отделка – HI-POLISH, с тормозом (возможен демонтаж)Тормоз: ПУ Ботинок: экстремально легкий, PЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, застежка – бакля Лайнер: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из поливинилхлорида, внутренний материал с памятью, шнуровка укреплена застежкой с микробаклей. Рекомендовано для: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание; для продвинутых и опытных роллеров.


FITNESS MEN SERIES

Kolečka: RADICAL 84 mm, 85 A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: speciální AL slitina – 2 ks, vyztužená lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control, povrchová úprava - silver brilliancy, možnost vložit kolečka 90 mm, brzda: PU Skelet: PE/NYLON, trojdílný, soft, jedna oboustranná přezka, šněrování s rychlouzávěrem, anatomický prostor ve skeletu pro kotník, vyšší zpevněná stavba, Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem na suchý zip. Určení: rekreační a sportovní fitness a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí a zkušení bruslaři

CZ

Wheels: RADICAL 84x24mm, 85 A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: special Al alloy, 2-parts, strengthened by 3D pressing, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing. Possibility to change the wheels to 90 mm. brake: PU Shell: PE/NYLON, 3-parts, soft, one mutual buckle, lacing with a flap lock, anatomical space for ankle, high strengthened construction Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, material with memory, anatomical with PVC fixing, lacing + fixing by VЕLCRO stripe Recommended for: holiday, sport and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters

UK

Kółka: RADICAL 84x24mm, 85 A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Płoza: specjalny stop aluminiowy, dwuczęściowa, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, wykończenie powierzchni: srebrny połysk z nadrukiem. Możliwość zmiany kółek do 90 mm. Hamulec: PU Szkielet: PE/NYLON, 3-częściowy, miękki, spinany jedną dwustronną klamrą, sznurowanie z zamkiem, anatomicznie ukształtowana przestrzeń dla kostki But: Wzmacniany NYLON/NYLEX, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią kształtu, grubsza wyściółka w okolicy ścięgna Achillesa Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia, dla zawansowanych i doświadczonych użytkowników

PL

Колеса: RADICAL 84x24мм, 85 A Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, высокоточные Шасси: специальный алюминиевый сплав из 2 частей, усиленный 3Dпрессом, система фиксации со скелетом: идеальный контроль положения шасси, отделка: блестящий серебряный с рисунком. Возможность замены колес на 90 мм. Тормоз: ПУ Скелет: PE/NYLON, 3 части, мягкий, одна двухсторонняя застежка, шнуровка с замком, анатомическая область лодыжки, усиленная конструкция. Внутренний ботинок: укрепленный NYLON/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из ПВХ, внутренний материал с памятью, фиксация шнуровки ремешком-липучкой Назначение: фитнес, для спорта и отдыха, средняя и высокая нагрузка, для продвинутых и опытных роллеров.

RU

39 - 45

FITNESS FIVE

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

21


FITNESS MEN SERIES

WIRE

38 - 45

CZ

Kolečka: RADICAL 84x24mm, 85 A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: speciální AL slitina – 2 ks, vyztužená lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control, povrchová úprava - silver brilliancy, brzda: PU Skelet: PE/NYLON, trojdílný, soft, jedna oboustranná přezka, šněrování s rychlouzávěrem, anatomický prostor ve skeletu pro kotník, vyšší zpevněná stavba, Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem na suchý zip. Určení: rekreační a sportovní fitness a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí a zkušení bruslaři

UK

Wheels: RADICAL 84x24mm, 85 A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: special Al alloy, 2-parts, strengthened by 3D pressing, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing, brake: PU Shell: PE/NYLON, 3-parts, soft, one mutual buckle, lacing with a flap lock, anatomical space for ankle, high strengthened construction Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, material with memory, anatomical with PVC fixing, lacing + fixing by VЕLCRO stripe Recommended for: holiday, sport and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters

PL

Kółka: RADICAL 84x24mm, 85 A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Płoza: specjalny stop aluminiowy, dwuczęściowa, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, wykończenie powierzchni: srebrny połysk z nadrukiem, Hamulec: PU Szkielet: PE/NYLON, 3-częściowy, miękki, spinany jedną dwustronną klamrą, sznurowanie z zamkiem, anatomicznie ukształtowana przestrzeń dla kostki But: Wzmacniany NYLON/NYLEX, wzmocniony listwą PVC, , anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią kształtu, grubsza wyściółka w okolicy ścięgna Achillesa Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia, dla zawansowanych i doświadczonych użytkowników

RADICAL 84x24мм, 85 A RU Колеса: Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, высокоточные

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

22

Шасси: специальный алюминиевый сплав из 2 частей, усиленный 3Dпрессом, система фиксации со скелетом: идеальный контроль положения шасси, отделка: блестящий серебряный с рисунком. Тормоз: ПУ Скелет: PE/NYLON, 3 части, мягкий, одна двухсторонняя застежка, шнуровка с замком, анатомическая область лодыжки, усиленная конструкция Внутренний ботинок: укрепленный NYLON/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из ПВХ, внутренний материал с памятью, фиксация шнуровки ремешком-липучкой Назначение: фитнес, для спорта и отдыха, средняя и высокая нагрузка, для продвинутых и опытных роллеров.WOMEN FITNESS SERIES

FITNESS WOMEN SERIES


FITNESS WOMEN SERIES

Kolečka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Ložiska: TWINCAM ILQ7 Podvozek: odlehčený monokonstrukční, Al slitina, připevněn centrálními šrouby, povrchová úprava – HIPOLISH dull black, s brzdou – je možno demontovat, brzda: PU Skelet: extrémně lehký, PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka Vnitřní vložka: tvarově upravená na dámskou nohu, vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál: sendvič nylon + EVA s pamětí, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Určení: rekreační, sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Bearings: TWINCAM ILQ7 Chassis: relieved mono-construction, special AL alloy, fixed by central screws, surface finish: HI-POLISH dull black, with removable brake, brake: PU Shell: extremely light, PE/NYLON, 2-parts, soft, mutual auto buckle Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, EVA material with memory, anatomical with PVC fixing, lacing + fixing by VELCRO stripe, construction: anatomical shape specially developed for woman foot. Recommended for: sport, speed and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters and professional racers

UK

Kółka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Łożyska: TWINCAM ILQ7 Płoza: Lekka konstrukcja wykonana w monolicie ze stopu aluminium, mocowana śrubami centralnymi z możliwością regulacji ustawienia, z wykończeniem powierzchni typu Hi-Polish Dull Black, z demontowalnym hamulcem, Hamulec: PU Szkielet: Ekstremalnie lekki, dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw PE + nylon, spinany jedną dwustronną klamrą But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią (warstwowy nylon oraz EVA), sznurowany i wyposażony w pasek z klamrą dla lepszego zamocowania na stopie Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników

PL

Колеса: TEMPISH – RADICAL 90 мм, 85 A Подшипники: TWINCAM ILQ7 Шасси: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикреплено центральными болтами, поверхностная отделка – HI-POLISH dull black, c тормозом (возможность демонтажа) Тормоз: ПУ Скелет: экстремально легкий, ПЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, одна двусторонняя застежка Внутренний ботинок: приспособленный для женщин, укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из поливинилхлорида, внутренний материал сэндвич нейлон + ЕВА с памятью, шнуровка укреплена ремешком-липучкой Назначение: фитнесс для спорта и для отдыха, средняя и высокая загрузка, для продвинутых, опытных и гоночных роллеров

RU

38 - 43

ELUR T 90 LADY

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

25


FITNESS WOMEN SERIES

ZONER LADY

38 - 43

CZ

Kolečka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Ložiska: TWINCAM ILQ7 Podvozek: odlehčený monokonstrukční, slitina hliníku, připevněn centrálními šrouby s nastavitelnou pozicí, povrchová úprava – HI-POLISH, s brzdou – je možno demontovat! brzda: PU Skelet: extrémně lehký, PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka Vnitřní vložka: tvarově upravená na dámskou nohu, vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem s dotažením na mikropřezku Určení: rekreační, sportovní fitness a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí, zkušení a závodní bruslaři

UK

Wheels: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Bearings: TWINCAM ILQ7 Chassis: relieved monoconstruction, AL alloy, attached to the boot by central screws with adjustable position, surface finish – HI-POLISH, with brake – possible to remove! brake: PU Shell: extremely light, PE/NYLON, two parts, soft, one mutual buckle Inner liner: reinforced NYLON/NYLEX, anatomical shape specially made for women foot, strengthened by PVC parts, inner material with memory, lacing is reinforced by stripe with microbuckle Recommended for: fitness and speed skating, high load, intermediate and experienced skaters

PL

Kółka: TEMPISH – RADICAL 90 mm, 85 A Łożyska: TWINCAM ILQ7 Płoza: lekka monokonstrukcja zwykonana ze stopu aluminium, przymocowana do buta śrubami centralnymi z regulacją pozycji, wykończona metodą – HI-POLISH, z demontowalnym hamulcem, Hamulec: PU Szkielet: ekstremalnie lekki, PE/NYLON, dwuczęściowy, soft, mocowany dwustronną klamrą Wkładka wewnętrzna: przystosowana do kształtu damskiej stopy, wzmocniony NYLON/NYLEX, anatomiczna, wzmocniona wkładką z PVC, materiał wewnętrzny z pamięcią, sznurowanie uzupełnione paskiem z mikroklamrą Przeznaczenie: jazda rekreacyjna, sportowa, fitness i kondycyjna, średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych, doświadczonych użytkowników i sportowców

TEMPISH – RADICAL 90 мм, 85 A RU Колеса: Подшипники: TWINCAM ILQ7

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

26

Рама: облегченный моноконструкционный, алюминиевый сплав, прикрепленный центральными болтaми с настраи ваемым положением, поверхностная отделка – HI-POLISH, с тормозом (возможен демонтаж) Тормоз: ПУ Ботинок: экстремально легкий, РЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, застежка – бакля Лайнер: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из поливинилхлори да, внутренний материал с памятью, шнуровка укреплена застежкой с микробаклей. Рекомендовано для: профессиональный спорт, фитнесс и скоростное катание; для продвинутых и опытных роллеров.


FITNESS WOMEN SERIES

Kolečka: RADICAL 84x24mm, 85 A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: speciální AL slitina – 2 ks, vyztužená lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control, povrchová úprava - silver brilliancy, možnost vložit kolečka 90 mm, brzda: PU Skelet: PE/NYLON, trojdílný, soft, jedna oboustranná přezka, šněrování s rychlouzávěrem, anatomický prostor ve skeletu pro kotník, vyšší zpevněná stavba, Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem na suchý zip. Vnitřní výstelka upravená pro dámské chodidlo. Určení: rekreační a sportovní fitness a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí a zkušení bruslaři

CZ

Wheels: RADICAL 84x24mm, 85 A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: special Al alloy, 2-parts, strengthened by 3D pressing, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing. Possibility to change the wheels to 90 mm. brake: PU Shell: PE/NYLON, 3-parts, soft, one mutual buckle, lacing with a flap lock, anatomical space for ankle, high strengthened construction Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, material with memory, anatomical with PVC fixing, lacing + fixing by VЕLCRO stripe. Anatomical shape specially made for women foot. Recommended for: holiday, sport and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters

UK

Kółka: RADICAL 84x24mm, 85 A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Płoza: specjalny stop aluminiowy, dwuczęściowa, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, wykończenie powierzchni: srebrny połysk z nadrukiem. Możliwość zmiany kółek do 90 mm. Hamulec: PU Szkielet: PE/NYLON, 3-częściowy, miękki, spinany jedną dwustronną klamrą, sznurowanie z zamkiem, anatomicznie ukształtowana przestrzeń dla kostki But: Wzmacniany NYLON/NYLEX, wzmocniony listwą PVC, , anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią kształtu, kształt uwzględniający specyfikę anatomii kobiet Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia, dla zawansowanych i doświadczonych użytkowników

PL

Колеса: RADICAL 84x24мм, 85 A Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, высокоточные Шасси: специальный алюминиевый сплав из 2 частей, усиленный 3Dпрессом, система фиксации со скелетом: идеальный контроль положения шасси, отделка: блестящий серебряный с рисунком. Возможность замены колес на 90 мм. Тормоз: ПУ Скелет: PE/NYLON, 3 части, мягкий, одна двухсторонняя застежка, шнуровка с замком, анатомическая область лодыжки, низкая спортивная конструкция Внутренний ботинок: укрепленный NYLON/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из ПВХ, внутренний материал с памятью, фиксация шнуровки ремешком-липучкой. Анатомическая форма, специально приспособленная под женскую ногу. Назначение: фитнес, для спорта и отдыха, средняя и высокая нагрузка, для продвинутых и опытных роллеров

RU

38 - 43

FITNESS FIVE LADY

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

27


FITNESS WOMEN SERIES

WIRE LADY

37 - 42

CZ

Kolečka: RADICAL 84x24mm, 85 A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: speciální AL slitina – 2 ks, vyztužená lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control, povrchová úprava - silver brilliancy, brzda: PU Skelet: PE/NYLON, trojdílný, soft, jedna oboustranná přezka, šněrování s rychlouzávěrem, anatomický prostor ve skeletu pro kotník, vyšší zpevněná stavba, Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná dílci z PVC, vnitřní materiál s pamětí, šněrování zpevněno páskem na suchý zip. Vnitřní výstelka upravená pro dámské chodidlo. Určení: rekreační a sportovní fitness a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, pokročilí a zkušení bruslaři

UK

Wheels: RADICAL 84x24mm, 85 A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: special Al alloy, 2-parts, strengthened by 3D pressing, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing, brake: PU Shell: PE/NYLON, 3-parts, soft, one mutual buckle, lacing with a flap lock, anatomical space for ankle, high strengthened construction Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, material with memory, anatomical with PVC fixing, lacing + fixing by VЕLCRO stripe. Anatomical shape specially made for women foot. Recommended for: holiday, sport and fitness skating, high performance, experienced, advanced skaters

PL

Kółka: RADICAL 84x24mm, 85 A Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Płoza: specjalny stop aluminiowy, dwuczęściowa, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, wykończenie powierzchni: srebrny połysk z nadrukiem, Hamulec: PU Szkielet: PE/NYLON, 3-częściowy, miękki, spinany jedną dwustronną klamrą, sznurowanie z zamkiem, anatomicznie ukształtowana przestrzeń dla kostki But: Wzmacniany NYLON/NYLEX, wzmocniony listwą PVC, , anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią kształtu, kształt uwzględniający specyfikę anatomii kobiet Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenia, dla zawansowanych i doświadczonych użytkowników

RADICAL 84x24мм, 85 A RU Колеса: Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, высокоточные

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

28

Шасси: специальный алюминиевый сплав из 2 частей, усиленный 3Dпрессом, система фиксации со скелетом: идеальный контроль положения шасси, отделка: блестящий серебряный с рисунком. Тормоз: ПУ Скелет: PE/NYLON, 3 части, мягкий, одна двухсторонняя застежка, шнуровка с замком, анатомическая область лодыжки, низкая спортивная конструкция Внутренний ботинок: укрепленный NYLON/NYLEX, анатомический, упрочненный частями из ПВХ, внутренний материал с памятью, фиксация шнуровки ремешком-липучкой. Анатомическая форма, специально приспособленная под женскую ногу. Назначение: фитнес, для спорта и отдыха, средняя и высокая нагрузка, для продвинутых и опытных роллеровUNISEX FITNESS SERIES

FITNESS WOMEN SERIES


UNISEX FITNESS SERIES

Barvy: black, silver Velikosti: black 38 – 46 / silver 37 – 42 Kolečka: TEMPISH – CATCH 80 mm, 82 A Ložiska: ABEC 7 carbon steel Podvozek: odlehčený – Al slitina, dvoudílný, speciální uchycení pomocí dvou příčných šroubů pod patou a centrálního šroubu pod špičkou – ideal position control chassis, povrchová úprava - silver brilliancy s potiskem Skelet: PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, konstrukce – dvouplášťový anatomický liner s vyjímatelnou vnitřní botou, umožňuje lepší vysoušení a čištění. Vyztužená na vnější straně dílci z PVC, anatomická bandáž. Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, pokročilí bruslaři

CZ

Colours: black, silver Size range: black 38 – 46 / silver 37 – 42 Wheels: TEMPISH – CATCH 80 mm, 82 A Bearings: ABEC 7 carbon steel, Chassis: relived Al alloy, 2-parts, special fixing by two cross screws under heel part and central screw under front part, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing Shell: PP/NYLON, 2-parts, airing in the sole, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with Velcro stripe Inner liner: Stiffened NYLON/NYLEX, anatomical bandage, strengthened by PVC parts construction-double layer anatomical liner with a removable inner boot provides better drying and cleaning Recommended for: holiday, sport and fitness skating, medium-high performance, experienced skaters

UK

Warianty kolorystyczne: Black, Silver Rozmiary: Black 38 – 46 / Silver 37 – 42 Kółka: TEMPISH – CATCH 80 mm, 82 A Łożyska: ABEC 7 Carbon Steel Płoza: Lekka, dwucześciowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, z wykończeniem powierzchni typu Silver Brilliancy z nadrukiem Szkielet: Wykonany z mieszanki tworzyw PE + Nylon, dwuczęściowy, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z wzmacnianego NYLON/NYLEX oraz PVC, anatomicznie ukształtowany wyłożony komfortową wyściółką. Specjalna podwójna konstrukcja z wyjmowaną wewnętrzną częścią zapewnia lepsze suszenie i czyszczenie Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych użytkowników

PL

Цвет: чёрный, серебряный Размеры: чёрный 38 – 46 / серебряный 37 – 42 Колеса: TEMPISH CATCH 80 мм, 82A Подшипники: ABEC 7 carbon steel Шасси: облегченный алюминиевый сплав – 2 шт, специальное прикрепление с помощью двух поперечных винтов под пятой и одного винта под мыском – ideal position control, поверхностная отделка - silver brilliancy с декором Скелет: ПЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, одна двусторонняя застежка, шнуровка упрочнена ремешком – липучкой Подкладка: прочный NYLON / Nylex , анатомическая повязка, усовершенствованная с помощью ПВХ, съемная внутренняя часть облегчает очистку и сушку. Назначение: фитнес для отдыха, начиная со средней до высшей загрузки, для продвинутых роллеров

RU

37 - 46

DELTA DELTA silver

DELTA black

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

31


UNISEX FITNESS SERIES

XT3

37 - 46

CZ

Barvy: green, pink Veliksoti: green 38 – 46 / pink 37 – 42 Kolečka: TEMPISH – RADICAL 80 mm, 85A Ložiska: ABEC 7 chrome steel Podvozek: odlehčený – Al slitina, dvoudílný, speciální uchycení pomocí dvou příčných šroubů pod patou a centrálního šroubu pod špičkou – ideal position control chassis, povrchová úprava - silver brilliancy s potiskem Skelet: PE/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, konstrukce – dvouplášťový anatomický liner s vyjímatelnou vnitřní botou, umožňuje lepší vysoušení a čištění. Vyztužená na vnější straně dílci z PVC, anatomická bandáž. Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, pokročilí bruslaři

UK

Colours: green, pink Size range: green 38 – 46, pink 37 – 42 Wheels: TEMPISH – RADICAL 80 mm, 85A Bearings: ABEC 7 chrome steel Chassis: relived Al alloy, 2-parts, special fixing by two cross screws under heel part and central screw under front part, fixing system to shell: ideal position control chassis, surface finish: silver brilliancy with printing Shell: PP/NYLON, 2-parts, airing in the sole, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with Velcro stripe Inner liner: Stiffened NYLON/NYLEX, anatomical bandage, strengthened by PVC parts construction-double layer anatomical liner with a removable inner boot provides better drying and cleaning. Recommended for: holiday, sport and fitness skating, medium-high performance, experienced skaters

PL

Warianty kolorystyczne: green, pink Rozmiary: green 38 – 46 / pink 37 – 42 Kółka: TEMPISH – RADICAL 80 mm, 85A Łożyska: ABEC 7 chrome steel Płoza: Lekka, dwucześciowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control, z wykończeniem powierzchni typu Silver Brilliancy z nadrukiem Szkielet: Wykonany z mieszanki tworzyw PE + Nylon, dwuczęściowy, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego nylonu i nylexu, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, z komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych użytkowników

XT3 green

XT3 pink

зеленый, оранжевый RU Цвет: Размеры: зеленый 38 – 46 / оранжевый 37 – 42

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

32

Колеса: TEMPISH RADICAL 80 мм, 85A Подшипники: ABEC 7 chrome steel Шасси: облегченный алюминиевый сплав – 2 шт, специальное прикрепление с помощью двух поперечных винтов под пятой и одного винта под мыском – ideal position control, поверхностная отделка - silver brilliancy с декором Скелет: ПЕ/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, одна двусторонняя застежка, шнуровка упрочнена ремешком – липучкой Подкладка: прочный NYLON / Nylex , анатомическая повязка, усовершенствованная с помощью ПВХ, съемная внутренняя часть облегчает очистку и сушку. Назначение: фитнес для отдыха, начиная со средней до высшей загрузки, для продвинутых роллеров


UNISEX FITNESS SERIES

Kolečka: TEMPISH CATCH 82A 34-37 (70mm), 38-41 (76mm), 42-45 (80mm), 46-48 (84mm) Ložiska: ABEC 5 carbon Podvozek: materiál PP, zpevněn vnitřními výztuhami Skelet: hard konstrukce s výborným anatomickým tvarem, materiál PE, trojdílný, tři oboustranné přezky AUTO LOCK, povrchová úprava 2-tone color + water decal Vnitřní vložka: materiál K080, bohaté polstrování střední tvrdosti, jazyk vyztužený PP dílcem, Liner je možno vysunout, vysušit, vyčistit, vyměnit. Určení: rekreační nebo sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední zátěž, brusle je možno využívat i v půjčovnách, začínající i pokročilí bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH CATCH 82A 34-37 (70mm), 38-41 (76mm), 42-45 (80mm), 46-48 (84mm) Bearings: ABEC 5 carbon Chassis: material strengthened PP Shell: hard construction with excellent anatomical shape, material PE, three-parts, three mutual buckles AUTO LOCK, surface finish 2-tone color + water decal Inner liner: K080 material, rich padding medium hardness, tongue reinforced with PP piece, Liner can be removed, dried, cleaned and replaced. Recommended for: recreational and fitness skating, medium load, skates can be used also in rentals, beginning and advanced skaters

UK

Kółka: Tempish CATCH 82A 34-37(70mm), 38-41(76mm), 42-45(80mm), 46-48(84mm) Łożyska: ABEC 5 carbom Płoza: wzmocnione tworzywo PP Skorupa: twarda konstrukcja o anatomicznym kształcie, trzyczęściowa wykonana z tworzywa PE. Posiada 3 klamry AUTO LOCK, wykończenie powierzchni dwoma odcieniami koloru + wodna kalkomania But wewnętrzny: wykonany z materiału K080, wyściółka z pianki o średniej twardości, język wzmocniony materiałem PP, but wyciągany, możliwość wyczyszczenia i wysuszenia. Przeznaczenie: zarówno dla rolkarzy początkujących i zaawansowanych, jazda rekreacyjna i fitnessowa, średnie obciążenie. Rolki mogą być używane na wypożyczalniach

PL

Колеса: TEMPISH CATCH 82A 34-37(70мм), 38-41(76мм), 42-45(80мм), 46-48(84мм) Подшипники: ABEC 5 carbon Шасси: PP материал Скелет: конструкция hard с отличной анатомической формой, материал PE, 3 части, три двухстороннее застежки AUTO LOCK, отделка 2-tone color + water decal Внутренний ботинок: материал K080 средняя твердость, язычок укрепленный полиэтиленовыми частями, внутреннего ботинка можно извлечь, высушить, очистить, заменить. Назначение: фитнес для спорта или отдыха, средняя загрузка, роликовые коньки можно использовать в пунктах проката, начинающие и опытные роллеры

RU

34 - 48

COOR

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

33


INLINE HOCKEY SERIES

INLINE HOCKEY SERIES


INLINE HOCKEY SERIES

Kolečka: 37-47 WOOW inline hockey 70/72mm, 78A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 78A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 78A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 78A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: MESH, speciální AL slitina, síla 2,8mm, konstrukce – monocock, zapuštěné osy Bota: vnější materiál: rezistentní PVC, technický nylon s povrchovou úpravou thermo form vnitřní materiál: CAMBRA 26Z brushed nylon kotník: anatomický tvar skořepiny boty v oblasti kotníků bandáž: anatomická bandáž s pamětí na bázi latexu DB 320 konstrukce jazyku: anatomický dvoudílný jazyk, materiál - speciální resistentní PVC, filc 8 mm Určení: rekreační, sportovní a závodní in-line hokej, střední a vysoká zátěž, pokročilí a zkušení hráči středních a vyšších soutěží, začínající inline hokejisty

CZ

Wheels: 37-47 WOOW inline hockey 70/72mm, 78A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 78A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 78A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 78A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: MESH, special AL alloy, thickness 2,8 mm, construction – monocock, embedded axles Boot: outer material: resistant PVC, technical nylon with surface finish thermo form inner material: CAMBRA 26Z brushed nylon ankle: anatomical shape of the shell in ankle area bandage: anatomical bangage based on latex DB 320 tongue construction: anatomical, 2-parts, material - special resistant PVC, felt 8 mm Recommended for: recreational and competition in-line hockey, medium-high performance, advanced and beginners players, of medium and high competition

UK

Kółka: 37-47 WOOW inline hockey 70/72mm, 78A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 78A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 78A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 78A Łożyska: ABEC 9 Chrome Top-speed, Hi-precision Płoza: MESH, specjalny stop aluminium, grubość 2,8 mm, konstrukcja – monocock, osadzone osie But: materiał zewnętrzny: odporny PVC oraz techniczny Nylon wykończony techniką Thermo Form materiał wewnętrzny: szczotkowany nylon Cambra 26Z kostka: but ukształtowany anatomicznie w obrębie kostki wyściółka: anatomiczna wyściółka z pamięcią na bazie lateksu DB 320 język: anatomiczny, dwuczęściowy, wykonany ze specjalnego odpornego PVC oraz 8 mm filcu Przeznaczenie: Rekreacyjna i sportowa gra w hokeja na rolkach, średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników, początkujący gracze hokejowi

PL

Колеса: 37-47 WOOW inline hockey 70/72mm, 78A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 78A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 78A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 78A Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Шасси: MESH, специальный алюминиевый сплав, толщина 2,8 мм, конструкция – монолит со встроенными осями Ботинка: внешний материал: резистентный ПВХ, технический нейлон с поверхностной отделкой thermo foam внутренний материал: CAMBRA 26Z brushed nylon лодыжка: анатомическая форма укрепления ботинка в области лодыжек бандаж: анатомический бандаж с памятью на основе латекса DB 320 конструкция язычка: анатомический двухэлементных язычок, материал - специальный резистентный ПВХ, войлок 8мм Назначение: средняя и высокая загрузка, для продвинутых и опытных роллеров, игроки соревнований среднего и высшего уровня, начинающие игроки в хоккей на роликах

RU

37 - 47

ULTIMATE SH 35 inline

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

35


UNISEX FITNESS SERIES

TRITON DSX

37 - 47

CZ

Kolečka: 37-38 WOOW inline hockey 70/72mm, 74A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 74A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 74A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 74A Ložiska: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision Podvozek: MESH, speciální AL slitina, síla 2,8mm, konstrukce – monocock, zapuštěné osy Bota: vnější materiál: rezistentní PVC, nylon TENDER, vyztužení v zátěžových oblastech, boční chrániče nártů Vnitřní materiál: CAMBRA 26Z brushed nylon, anatomická vkládaná stélka Bandáž: anatomická bandáž s pamětí na bázi latexu DB 320 Konstrukce: monolitní skořepina, odlehčená konstrukce, vnitřní tvar ED Konstrukce jazyku: antomický trojdílný jazyk, filc 8mm Určení: sportovní, výkonnostní a profesionální in-line hokej, vysoká zátěž, pokročilí a zkušení hráči středních a vyšších soutěží

UK

Wheels: 37-38 WOOW inline hockey 70/72mm, 74A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 74A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 74A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 74A Bearings: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision Chassis: MESH, special AL alloy, thickness 2,8 mm, construction – monocock, embedded axles Boot: Outer material: resistant PVC, TENDER nylon, reinforcement in the stress areas, side instep protectors Inner material: CAMBRA 26Z brushed nylon, anatomical inserted insole Ankle: anatomical shape of the shell in ankle area Bandage: anatomical bandage based on latex DB 320 Construction: monolithic shell, lightweight construction, the inner ED shape Tongue construction: anatomical, 3-parts, felt 8 mm Recommended for: recreational and competition in-line hockey, medium-high performance, advanced and experienced player of medium and high competition

PL

Kółka: 37-38 WOOW inline hockey 70/72mm, 74A 39-41 WOOW inline hockey 72/76mm, 74A 42-44 WOOW inline hockey 76/80mm, 74A 45-47 WOOW inline hockey 80/84mm, 74A Łożyska: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision Płoza: MESH, specjalny stop aluminium, grubość 2,8 mm, konstrukcja – monocock, osadzone osie But: Zewnętrzny materiał: wytrzymały PVC, nylon TENDER, wzmocniony w miejscach narażonych na otarcia, boczne ochraniacze podbicia Wewnętrzny materiał: szczotkowany nylon CAMBRA 26Z, anatomiczna wkładka Kostka: but ukształtowany anatomicznie w obrębie kostki Konstrukcja: monolityczny kształt, lekka konstrukcja Konstrukcja języka: anatomiczna, 3-częściowa, grubość 8mm Przeznaczenie: rekreacyjna i sportowa gra w hokeja na rolkach, średnie i duże obciążenie, dla zawansowanych i doświadczonych użytkowników

37-38 RU Колеса: 39-41

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

36

WOOW inline hockey 70/72мм, 74A WOOW inline hockey 72/76мм, 74A 42-44 WOOW inline hockey 76/80мм, 74A 45-47 WOOW inline hockey 80/84мм, 74A Подшипники: ABEC 9 chrome, top-speed, высокоточные Шасси: MESH, специальный алюминиевый сплав, толщина 2,8 мм, конструкция – монолит со встроенными осями Ботинок: Внешний материал: прочный ПВХ, TENDER-нейлон, усиление в зонах, подвергающихся увеличенным нагрузкам, боковая защита стопы Внутренний материал: CAMBRA 26Z нейлон, анатомическое положение стельки Лодыжка: анатомическая форма скелета в области лодыжки Бандаж: анатомический бандаж на основе латекса DB 320 Construction: монолитный скелет, конструкция lightВес, внутренняя ED-форма Конструкция язычка: анатомический, из трех частей, 8 мм Назначение: рекреационный и соревновательный хоккей на роликах, средняя и высокая нагрузки, для продвинутых и опытных игроков


UNISEX FITNESS SERIES

WOOW

KOLEČKA NA INLINE HOKEJ / WHEELS FOR INLINE HOCKEY SKATES / KOŁA DO HOKEJA NA ROLKACH / КОЛЕСА ДЛЯ ХОККЕЙНЫХ РОЛИКОВ

VELIKOSTI: / SIZE: / ROZMIARY: / РАЗМЕРЫ: WOOW 84x24 78A WOOW 80x24 78A WOOW 76x24 78A WOOW 72x24 78A WOOW 70x24 78A WOOW 80x24 74A WOOW 76x24 74A WOOW 72x24 74A WOOW 70x24 74A

4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs 4 ks / pcs

MESH

PODVOZEK NA IN-LINE HOKEJ / CHASSIS FOR INLINE HOCKEY SKATES / PŁOZA DO ROLEK DO HOKEJA IN-LINE / ШАССИ ДЛЯ ХОККЕЙНЫХ РОЛИКОВ

B

TABULKA ROZMĚRŮ: / SIZE TABLE: / TABELA ROZMIARÓW: / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ: Velikost boty

A

B

Rozteč pro kolečka Size Screw pitch Rozmiar Skok śruby Размер Винт

Kolečka Wheels Koła Колеса

Délka Lenght Długość Длина

S 36-38 M 39-41 L 42-44 XL 45-47

2*72+2*70 2*76+2*72 2*80+2*76 2*84+2*80

213 221,6 223,9 245,3

216 225 237 248,8

A

37


AGGRESSIVE SERIES AGGRESSIVE SERIES


AGGRESSIVE SERIES

Kolečka: TEMPISH – AGRESIV 44 mm 64D, 57 mm 94A Ložiska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: typ podvozku „UFS compatible“, nylon se skelným vláknem - vyztužený, středová slidovací kostka, centrální šrouby Skelet: PU čtyřdílný, polosoftový, agresivní prvky, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK - kovová, šněrování zpevněno v horní části páskem na suchý zip, vyztužen nad podvozkem rozšířenou, vyměnitelnou slidovací lištou – materiál: nylon se skelným vláknem Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, materiál s pamětí, speciální dvojitý bezpečnostní jazyk s kapsičkou, zpevněná po celém povrchu materiál NEW BACO, trojdílná vkládaná stélka s absorbérem nárazů, vnitřní materiál – odvětraný COOL MAX Určení: sportovní agresivní bruslení, vysoká až extrémní zátěž, pokročilí a závodní bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH – AGRESIV 44 mm 64D, 57 mm 94A Bearings: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Chassis: „UFS compatible“, nylon with fiberglass - strenghtened, middle slide-cube, central screws Shell: PU, 4-parts, half soft, aggressive elements, one mutual buckle AUTO LOCK - metal, lacing with VELCRO fastener in upper part, strengthened over the chassis by expanded, renewable slide-ribbon: material: nylon with fibreglass Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, anatomical , material with memory, special two layered safety tongue with pocket, fixed wholly by new mat NEW BACO, 3-parts sock lining with hit-absorber inner material – airing COOL MAX Recommended for: sport, aggressive high performance, advanced and experienced skaters, competitions

UK

Kółka: Tempish Agressiv 44mm / 64D + 57mm / 94A Łożyska: ABEC 7 Chrome Top-speed Płoza: Typu UFS Compatible, wykonana z mieszanki Nylonu i włókna szklanego, wzmocniony, wyposażony w kostkę ślizgową pośrodku, mocowany centralnymi śrubami Szkielet: Wykonany z PU, czteroczęściowy, półmiękki, z elementami agresywnymi, wyposażony nad podwoziem szeroką wymienialną listwą ślizgową (wykonaną z mieszanki Nylonu z włóknem szklanym), jedna dwustronna klamra Auto-lock – metalowa But: Wykonany ze wzmocnionego Nylonu i Nylexu, ukształtowany anatomicznie, wyściełany materiałem z pamięcią Coolmax, ze specjalnym podwójnie zabezpieczonym językiem z kieszonką, wzmocniony na powierzchni materiałem New Baco, trzyczęściowa wyjmowalna wkładka z materiałem absorbującym uderzenia, sznurowanie wzmocnione w górnej części paskiem z rzepem Przeznaczenie: sportowa jazda agresywna, triki, wysokie i bardzo wysokie obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych żytkowników

PL

Колеса: TEMPISH AGRESIV 44мм 64Д, 57мм 94А Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Шасси: тип шасси „UFS compatible“, нейлон со стекловолокном - упрочненный, центральный slide блок, центральныеболты Скелет: ПУ из четырех частей, полу–soft, агрессивные элементы, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK -металлическая шнуровка фиксирована в верхней части ремешком–липучкой, укреплен над шасси расширенной, slide рейкой – материал: нейлон со стекловолокном Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, , анатомический, материал с памятью, специальный двойной защитный язык с карманчиком, упрочненный по всей поверхности материалом NEW BACO, вставляемая стелька из трех частей с поглотителем ударов, внутренний материал – „дышащий“ COOL MAX Назначение: спортивное агрессивное катание, начиная с высокой до экстремальной загрузки, для продвинутых и гоночных роллеров

RU

38 - 46

EXTREM 2

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

39


FREESTYLE STREET SERIES

FREESTYLE STREET SERIES


FREESTYLE STREET SERIES

Kolečka: TEMPISH FREE-S 85A - 37-40 (4*76mm), 41-46 (4*80mm) Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: CNC konstrukce, DOUBLE EXTRA L+S, Uchycení koleček 1+4: cradle choice Rozměr: 4*76mm – 231mm, 4*80mm – 243mm Rozměr pro uchycení na botu: 150, 165, 180, 195 mm Povrchová úprava: black alox + silver fine cnc finishing Skelet: odlehčený – tvořen 7-mi vrstvami karbonových vláken, tvar skeletu: 3D universal fitting, snížení v oblasti Achylovy paty, cuff – materiál nylon, demontovatelný, s jednou samosvornou přezkou. Montážní body pro podvozek s možností příčného i podélného nastavení. Vyměnitelný vnější chránič lineru. Liner: vnitřní materiál – fine mesh proti skluzový ve vnitřní části, v zakončení lineru použit materiál SLIDE fine mesh. Integrovaná vkládací stélka v lineru, výrazné snížení lineru v oblasti Achylovy paty. Křížový stahovací pásek na špíčce a předním nártu. Nártový pásek s mikropřezkou s přesným vedením. Polstrace z materiálu s pamětí v několika různých vrstvách. Pevnostní tkaničky. Na vnějším lineru použit super fine micro PU, který zvyšuje pevnost při zachování elasticity. Určení: vrcholový, profesionální sport, sportovní freestyle bruslení, vysoká zátěž. Pokročilí, zkušení, sportovní a závodní bruslaři.

CZ

Wheels: TEMPISH FREE-S 85A - 37-40 (4*76mm), 41-46 (4*80mm) Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: CNC construction, DOUBLE EXTRA L+S, Wheels attachment 1+4: rockering possibility Sizes: 4*76mm – 231mm, 4*80mm – 243mm Screw pitches for attachment to the shell: 150, 165, 180, 195 mm Surface : black alox + silver fine CNC finishing Shell: Light weighted - made up of 7-layer carbon fiber, skeleton shape: 3D universal fitting, lower cuff in the Achilles tendon area - material nylon, removable, with one self-locking buckle. There are mounting points for transverse and longitudinal adjustment. Removable liner protector. Inner liner: The inner material - antislip fine mesh, on the ending of the liner is used SLIDE fine mesh material. Integrated insole in the liner, liner is significantly lowered in the Achilles tendon area. Cross tightening strap at the top and front instep. Instep strap with microbuckle with precision guidance system. Lining with memory in several different layers. Strengthtened laces. The outer liner is made of super fine micro PU, which increases the strength while maintaining the elasticity. Recommended for: senior, professional sports, freestyle skating, high load. Intermediate, expert, sport and racing skaters.

UK

Kółka: TEMPISH FREE-S 85A - 37-40 (76mm), 41-46 (80mm) Łożyska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Płoza: Wykonana w technologii CNC, DOUBLE EXTRA L + S Możliwość regulacji 1-go i 4-go kółka w celu ustawienie linii kół w tzw „banan” Rozmiar: 37-40 (4x76mm) – 231 mm, 41-46 (4x80mm) – 243mm Rozstaw otworów montażowych: 150, 165, 180, 195 mm Wykończenie: Czarny alox + srebne wykończenie CNC Skorupa: Lekka – wykonana z 7 warstw włókna węglowego, konstrukcja: 3D – uniwersalne dopasowanie, obniżony cuff (cholewka) w obrębie ścięgna Achillesa z klamrą oraz regulacją w dwóch płaszczyznach. Wyściółka wewnętrzna wykonana z wygodnego antypoślizgowego materiału FINE MESH. Liner posiada zintegrowaną wkładkę i jest obniżony w obrębie ścięgna Achillesa. Rolka posiada rzep na śródstopiu w celu lepszego trzymania nogi oraz 2 klamry z mikro regulacją i wzmocnione sznurówki. Wyściółka linera posiada warstwy materiału zapamiętujące kształt stoy. Zewnętrzna część linera wykonana z Super Fine Micro PU. Przeznaczenie: Jazda freestajlowa, duże obciążenie, dla rolkarzy średniozaawansowanych i zaawansowanych

PL

Колеса: TEMPISH FREE-S 85A - 37-40 (4*76мм), 41-46 (4*80мм) Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Шасси: CNC конструкция, DOUBLE EXTRA L+S, Прикрепление колёс 1+4: возможность рокеринга Размеры: 4*76мм – 231мм, 4*80мм – 243мм Размер прикрепления к ботинку: 150, 165, 180, 195 мм Отделка: black alox + silver fine cnc finishing Скелет: облегченный – произведен из 7-слойных углеродных волокон, форма скелета: 3D universal fitting, сокращение в области ахиллесовой пяты, cuff - нейлон материал, возможность демонтажа, с одной застежкой. Точки соединения с шасси с возможностью поперечного и продольного регулирования. Внешний протектор внутреннего ботинка. Внутренний ботинок: внутренний материал – fine mesh во внутренней части, в окончании использован материал SLIDE fine mesh. Вставляемая стелька в внутреннем ботинке, значительное сокращение внутреннего ботинка в области ахиллесовой пяты. Затягивающий ремешок на носке и переднего подъема. Ремешок с микро-застежкой. Набивка из материала с памятью в нескольких слоях. Прочные шнурки. На внешней стороне внутреннего ботинка использован super fine micro ПУ, повышающий более высокую прочность при соблюдении эластичности. Назначение: профессиональный спорт, фристайл, высокая нагрузка. Для роллеров со средним и продвинутым уровнем.

RU

37 - 46

RSC-X

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

41FREESTYLE STREET SERIES

Kolečka: velikost: 38 – 40 TEMPISH – RADICAL 72 / 76 mm, 85 A velikost: 41 – 46 TEMPISH – RADICAL 76 / 80 mm, 85 A Ložiska: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Podvozek: monokonstrukční skeletový, ideal position control chassis, chráněné osky, připevnění centrální šrouby rozteč montážních otvorů 165-195 mm, délka 240 mm, bez brzdy, možnost podélného i příčného nastavení Skelet: PU dvoudílný, street, urban, - free prvky, jedna oboustranná mikropřezka s pojistkou, šněrování zpevněno přes nárt páskem s mikropřezkou Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická bandáž, materiál s pamětí, vyjímatelná vložka, anatomická vkládací stélka Určení: sportovní free, urban bruslení, střední až vysoká zátěž, rekreační, pokročilí a zkušení bruslaři

CZ

Wheel: size: 38 – 40 TEMPISH – RADICAL 72 / 76 mm, 85 A 41 – 46 TEMPISH – RADICAL 76 / 80 mm, 85 A Bearings: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Chassis: monoconstruction, ideal position control chassis, covered screws, fixed by central screw pitch 165-195 mm, lenght 240 mm, without barake, possibility to adjust crosswise and lenght wise Shell: PU, 2parts, street, urban - “free” elements , one mutual buckle with safety pin, lacing with micro buckle in instep part Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, anatomical with PVC fixing on outer side, anatomical bandage, sock lining, anatomical insole Recommended for: sport, urban free skating, medium-high performance, advanced and experienced players

UK

Kółka: Rozmiar: 38 – 40 TEMPISH – RADICAL 72 / 76 mm, 85 A Rozmiar: 41 – 46 TEMPISH – RADICAL 76 / 80 mm, 85 A Łożyska: ABEC 9 Chrome Top-speed, Hi-precision Płoza: Lekka konstrukcja szkieletowa wykonana w monolicie zgodnie z systemem Ideal Position Control, mocowana centralnymi śrubami, z ochroną osi, rozstaw otworów montażowych 165-195 mm, długość - 240 mm Szkielet: Dwuczęściowy, wykonany z tworzywa PU, typu Street/Urban/Free mocowany Mocowany jedną dwustronną klamrą z zabezpieczeniem But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, anatomicznie ukształtowany, wyściełany materiałem z pamięcią, wymienna, anatomiczna wkładka Przeznaczenie: Sportowa i rekreacyjna jazda w stylu Free i Urban, średnie i duże obciążenie, dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników

Колеса: paзмер: 38 – 40 TEMPISH RADICAL 72 / 76 мм, 85А paзмер: 41 – 46 TEMPISH RADICAL 76 / 80 мм, 85А Подшипники: ABEC 9 chrome top-speed, hi-precision Шасси: ideal position control chassis, охраняемые, центральные болты Скелет: ПУ из двух частей, street, urban - free элементы, одна двусторонняя застежка, шнуровка фиксирована в верх ней части ремешком c микро-застежкой, длина 240 мм, шаг болтов – 165-195 мм Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический бандаж, материал с памятью, вставляемая ана томическая стелька Назначение: спортивное free катание, urban катание, начиная со средней до высокой загрузки, для продвинутых и опытных роллеров

38 - 46

TRINITY-EX

PL

RU

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

43


FREESTYLE STREET SERIES

BLACK ICE

38 - 44

CZ

Kolečka: SPRING: vel. 38 - 39 kolečka 4* 76x24mm + 2* 72x24mm, super hi-rebound 85A SPRING: vel. 40 - 45 kolečka 4* 80x24mm + 2* 76x24mm, super hi-rebound 85A Ložiska: ABEC 7 chrome, top-speed, hi-precision Podvozek: CNC konstrukce extra vyztužen, jeden kus, uložení koleček v malé kolébce, povrchová úprava: full blk alox, bez brzdy, příčně a podélně nastavitelný Montážní rozměry: 150, 165, 180 mm Rozteč koleček: 38-39: 228 mm, 40-45: 242 mm Skelet: materiál PP, dvojdílný s odvětráním v části shell, šroubovatelný excentrický kloub k individuálnímu nastavení polohy horní části skeletu, horní samosvorná přezka krytá proti uražení, nártový pásek s mikropřezkou, vyměnitelný vnější chránič. Montážní body pro podvozek příčně a podélně variabilní, rozsah - 135, 150, 165, 180, 195 mm. Liner: vnitřní materiál – fine nylon v oblasti Achillovy šlachy chrání chodidla proti oděru, savý velvet odvádí pot z chodidla, anatomická vkládací stélka. Pod patou je uložen silikonový tlumič nárazů. Určení: sportovní, soutěžní i rekreační freestyle a street bruslení, určeno pro pokročilé a zkušené bruslaře

UK

Wheels: SPRING: Size 38 – 39: wheels 4* 76x24mm + 2* 72x24mm, super hi-rebound 85A SPRING: Size 40 – 45: wheels 4* 80x24mm + 2* 76x24mm, super hi-rebound 85A Bearings: ABEC 7 chrome, top-speed, hi-precision Chassis: CNC construction extra hard, monolith, rockering wheels construction, surface finish: full blk alox, without brake, transversely and longitudinally adjustable Mounting pitch: 150, 165, 180 mm Wheel pitch: 38-39: 228 mm, 40-45: 242 mm Shell: PP material, two-piece with ventilation in the shell, eccentric screwable joint for an individual positioning of the upper part of the shell, upper self-locking buckle covered against breaking off, instep strap with microbuckle, removable external protector. Mounting points for chassis (transversely and longitudinally adjustable): 135, 150, 165, 180, 195 mm. Liner: inner material – fine nylon in the upper part protects feet against grazes, absorbent velvet takes sweat away from the foot, anatomical insole. Silicone impact damper under the heel. Recommended for: top, professional sports, freestyle skating, high load, intermediate and experienced skaters

PL

Kółka: SPRING: Size 38 – 39: wheels 4* 76x24mm + 2* 72x24mm, super hi-rebound 85A SPRING: Size 40 – 45: wheels 4* 80x24mm + 2* 76x24mm, super hi-rebound 85A Łożyska: ABEC 7 chrome, top-speed, hi-precision Płoza: Konstrukcja CNC ekstra twarda, monolit, wykończenie powierzchni: pełny czarny Alox, bez hamulca, regulowane wzdłużnie i poprzecznie Rozstaw otworów montażowych w bucie: 150, 165, 180 mm Rozstaw kółek: 38-39: 228 mm, 40-45: 242 mm Szkielet: materiał PP, dwuczęściowy z wentylowaną skorupą, mimośrodowy przegub przykręcany do indywidualnego ustawiania górnej części skorupy, górna klamra samozaciskowa, osłonięta przed zerwaniem, pasek na śródstopiu z mikroklamrą, zdejmowana zewnętrzna osłona. Punkty montażowe do płozy regulowane wzdłużnie i poprzecznie): 135, 150, 165, 180, 195 mm. But: materiał wewnętrzny – cieńszy nylon w górnej części zapobiegający otarciom, wyściółka wchłaniająca pot i utrzymujący stopę dłużej suchą, anatomiczna wkładka. Silikonowy pochłaniacz uderzeń pod kostką. Przeznaczenie: topowy model, profesjonalny sport, jazda freestyle, wysokie obciążenia, dla średnio i wysoce zawansowanych rolkarze

SPRING: Размер 38 – 39: Колеса 4* 76x24мм + 2* 72x24мм, super hi-rebound 85A RU Колеса: SPRING: Размер 40 – 45: Колеса 4* 80x24мм + 2* 76x24мм, super hi-rebound 85A

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

44

Подшипники: ABEC 7 chrome, top-speed, высокоточные Шасси: конструкция CNC, монолит, плоская конструкция колес, отделка: черное покрытие, без тормоза, поперечно и продольно регулируемые Монтажные шаги : 150, 165, 180 мм шаг колёс : 38-39: 228 mm, 40-45: 242 mm Скелет: полиэтиленовый, из двух частей, вентилируемый в обеих частях, регулируемое соединение, верхняя застежка, бакля на подъеме стопы, внешний протектор. Точки соединения с шасси (поперечно и продольно регулируемые): 135, 150, 165, 180, 195 мм. Внутренний ботинок: внутренний материал – нейлон в верхней части защищает от ссадин, впитывающий вельвет вбирает пот, анатомическая стелька Назначение: профессиональный спорт, фитнес и скоростное катание, для опытных и продвинутых роллеров.


FREESTYLE STREET SERIES

Kolečka: vel. 38 kolečka 76x24mm, super hi-rebound 82A vel. 39 - 44 kolečka 80x24mm, super hi-rebound 82A Ložiska: ABEC 7 chrome, top-speed, hi-precision Podvozek: vyroben z jednoho kusu tlakovým litím, uložení koleček v rovině, povrchová úprava: full blk coating, bez brzdy, příčně a podélně nastavitelný Montážní rozměry: M - 150, 165, 180 mm, L -165, 180, 195 mm Rozteč koleček: M – 242 mm, L - 258 mm Skelet: materiál PE, dvojdílný s odvětráním v obou částech, šroubovatelný kloub, horní samosvorná přezka, nártový pásek s mikropřezkou, nýtovaný vnější chránič. Montážní body pro podvozek příčně a podélně variabilní, rozsah - 135, 150, 165, 180, 195 mm. Liner: vnitřní materiál – fine nylon v horní části chránící chodidla proti oděru, savý velvet odvádí pot z chodidla, anatomická vkládací stélka. Určení: sportovní street a Freestyle bruslení, určeno pro začínající i pokročilé a zkušené bruslaře

CZ

Wheels: size 38: wheels 76x24mm, super hi-rebound 82A size 39 – 44: wheels 80x24mm, super hi-rebound 82A Bearings: ABEC 7 chrome, top-speed, hi-precision Chassis: Hi-press casting technology, monolith, flat wheels construction, surface finnish: full blk coating, without brake, transversely and longitudinally adjustable Mounting pitch: M - 150, 165, 180 mm, L -165, 180, 195 mm Wheels pitch: M – 242 mm, L - 258 mm Shell: PE material, two-piece ventilated in the both parts, screwable joint, upper self-locking buckle, instep strap with microbuckle, riveted outer protector. Mounting points for chassis (transversely and longitudinally adjustable): 135, 150, 165, 180, 195 mm. Liner: inner material – fine nylon in the upper part protects feet against grazes, absorbent velvet takes sweat away from the foot, anatomical insole. Recommended for: sports and street Freestyle skating, suitable for beginners and experienced skaters

UK

Kółka: rozmiar 38: koła 76x24mm, super hi-rebound 82A rozmiar 39 – 44: koła 80x24mm, super hi-rebound 82A Łożyska: ABEC 7 chrome, top-speed, hi-precision Płoza: Technologia wysokociśnieniowego odlewu, monolit, koła niskiej konstrukcji, wykończenie powierzchni: pełne czarne pokrycie, brak hamulca, regulacja wzdłużna i poprzeczna Rozstaw otworów montażowych w bucie: M - 150, 165, 180 mm, L -165, 180, 195 mm Rozstaw kółek: M – 242 mm, L - 258 mm Szkielet: materiał PE, dwuczęściowy, wentylowany na bokach, górna klamra samozaciskowa, paske na podbicu z mikroklamrą, nitowana osłona zewnętrzna. Punkty montażowe do płozy(regulowane wzdłużnie i poprzecznie)135, 150, 165, 180, 195 mm. materiał PE, dwuczęściowy, wentylowany na bokach, górna klamra samozaciskowa, pasek na podbicu z mikroklamrą, nitowana osłona zewnętrzna. Punkty montażowe do płozy(regulowane wzdłużnie i poprzecznie) But: materiał wewnętrzny – cieńszy nylon w górnej części chroni stopę przed otarciami, anatomiczna wkładka, wyściółka wchłaniająca pot i utrzymujący stopę dłużej suchą Szkielet: Materiał PE, wentylowany dwuczęściowy w bocznych strefach Przeznaczenie: sport jazda Freestyle, polecane dla początkujących i doświadczonych rolkarzy

PL

Колеса: Размер 38: Колеса 76x24мм, super hi-rebound 82A Размер 39 – 44: Колеса 80x24мм, super hi-rebound 82A Подшипники: ABEC 7 chrome, top-speed, высокоточные Шасси: Технология литья высокого давления, монолит, плоская конструкция колес, отделка: черное покрытие, без тормоза, поперечно и продольно регулируемые. Монтажные шаги: M - 150, 165, 180 mm, L -165, 180, 195 mm Шаг колёс: M – 242 mm, L - 258 mm Скелет: полиэтиленовый, из двух частей, вентилируемый в обеих частях, регулируемое соединение, верхняя застежка, бакля на подъеме стопы, внешний протектор. Точки соединения с шасси (поперечно и продольно регулируемые): 135, 150, 165, 180, 195 мм. Внутренний ботинок: внутренний материал – нейлон в верхней части защищает от ссадин, впитывающий вельвет вбирает пот, анатомическая стелька. Назначение: спортивный и уличный фристайл, для начинающих и опытных роллеров.

RU

38 - 44

SQUAD SQUAD red

SQUAD blue

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

46


FREESTYLE STREET SERIES

COCTAIL

34 - 41

CZ

Velikosti: (34-37), (38-41) Kolečka: TEMPISH – RADICAL 2x70 mm (vnější) + 2x72 mm (vnitřní) Ložiska: ABEC 7 chrome steel, hi-precision, rozebíratelná s gumovými prachovkami Podvozek: vyroben z jednoho kusu tlakovým litím, odlehčená - velmi pevná 3D konstrukce, povrchová úprava – black sand finishing, dělka podvozku 215 mm, rozteč montážních otovrů 140-150 mm Systém připevnění ke skeletu: centrální šrouby s možností nastavení individuální pozice, rozteč montážních šroubú – 150 mm Skelet: hi-impact PP/NYLON, třídílný – odvětraný ve všech částech, kloub se šroubem, jedna oboustranná samosvorná přezka, nártový pásek s mikropřezkou, vnější nártová část chráněna proti prodření, šněrování Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná na vnější straně dílci z PVC, ve střední části elasticky nastavitelná velikost, pod patou je umístěn komfortní absorbér nárazů. Určení: sportovní freestyle bruslení, střední až vyšší zátěž, začáteční i pokročilí i sportovní bruslaři

UK

Sizes: (34-37), (38-41) Wheels: TEMPISH – RADICAL 2x70 mm (outer) + 2x72 mm (inner) Bearings: ABEC 7 chrome steel, hi-precision, can be dismantled, contain rubber parts to prevent dust getting inside the bearing Chassis: Hi-press casting technology, monolith, lightened strengthened 3D construction, surface finish – black sand finishing, attached to shell by main screws with individual setting position, screw pitch – 140-150 mm, lenght of chassis 215 mm Shell: hi-impact PP/NYLON, 3-parts – ventilated in all parts, joint with screw, one mutual self-locking buckle, instep strap with microbuckle, the outer part of the instep is protected against abrasion, laces Inner liner: Stiffened NYLON/NYLEX, anatomical bandage, strengthened by PVC parts. In the middle part is elastic size setting, under heel there is comfortable impact absorb material. Recommended for: Recreational freestyle skating. Middle/ high load. Advanced skaters.

PL

Rozmiar: (34-37), (38-41) Kółka: TEMPISH – RADICAL 2x70mm (zewnętrzne) + 2x72mm (wewnętrzne) Łożyska: ABEC 7chrome, hi-precision Płoza: Technologia wysokociśnieniowego odlewu, monolit, lekka solidna konstrukcja 3D, mocowana do szkieletu centralną śrubą oraz śrubami umożliwiającymi ustawienie płozy wg własnych potrzeb. rozstaw otworów montażowych 140-150 mm, długość - 215 mm Szkielet: trzyczęściowy wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP/Nylon, zapinany na samozaciskową klamrę oraz pasek z mikroregulacją, zewnętrzna część zabezpieczona przed ścieraniem. Liner: Wykonany z wzmianianego NYLON/NYLEX oraz PVC anatomicznie ukształtowany wyłożony komfortową wyściółką, środkowa część posiada elastyczne ustawienie wielkość. Pod piętą zastosowano specjalną wkładkę absorbującą wstrząsy. Przeznaczenie: Jazda freestylowa dla początkujących i zaawansowanych. Średnie i duże obciążenia.

(34-37), (38-41) RU Размеры: Колесики: TEMPISH – RADICAL 2x70 мм (внутренние) + 2x72 мм (внешние)

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

47

Подшипники: ABEC 7 хромированной стали Шасси: Технология литья высокого давления, монолит, облегченная 3D конструкция, обработанная поверхность – черный песок отделки, прикреплены к основе с помощью болтов, шаг болтов – 140-150 мм, длина 215 мм Каркас: PP/NYLON, 3-части – вентилируемы во всех частях, соединенные болтами, одна фиксирующая пряжка, внешняя часть защищена от протираний. Внутренняя оболочка: усиленный NYLON/NYLEX, анатомический бандаж, усиленный PVC части. В середине эластичные настройки, под пяткой – удобный поглощающий материал. Рекомендуется для: фристайл катания. Средняя/высокая нагрузка. Для продвинутых пользователей.


ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES


ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

LUX REBEL

33 - 43

CZ

Velikosti: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kolečka: TEMPISH – IMPULSE 70 mm (vel. 33-36) / 72 mm (vel. 37-40) / 76 mm (vel. 41-43) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 7 carbon steel Podvozek: odlehčená speciální AL slitina – 2 ks, vyztužený lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, celoplošně zpevněná na vnější straně dílci z PVC, luxusní anatomická bandáž, šněrování zpevněno přes nárt páskem na suchý zip Design: možnost individualizace výměnných dekorů a barevných tkaniček – celkem 12 rozdílných bar. kombinací ! Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, začáteční i pokročilí bruslaři

UK

Size range: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Wheels: TEMPISH – IMPULSE 70 mm (size 33-36) / 72 mm (size 37-40) / 76 mm (size 41-43) x 24 mm, 82 A Bearings: ABEC 7 carbon steel Chassis: special relived AL alloy – 2 pcs, fixed by pressed 3D construction, fixing system to shell: ideal position control Shell: hi-impact PP/NYLON, 2-parts, soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with VELCRO fastener fixation Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, anatomical, on outer side fixed by PVC parts, luxurious anatomical bandage Design: There is a possibility to individually change designs and coloured laces, there are 12 possible combinations! Recommended for: holiday and fitness in-line, medium-high performance, beginners -advanced skaters

PL

Rozmiary: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kółka: Rozmiar 33-36: TEMPISH IMPULSE 70mm / 82A, Rozmiar 37-40: TEMPISH IMPULSE 72mm / 82A Rozmiar 41-43: TEMPISH IMPULSE 76mm / 82A Łożyska: ABEC 7 carbon steel Płoza: Dwuczęściowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, wzmocniona dzięki konstrukcji (ukształtowaniu) 3D, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + Nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, na całej powierzchni zewnętrznej wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyłożony komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Design: Istnieje możliwość indywidualnego dopaswoania kolorów dzięki dołączonym kolorowym sznurówkom. 12 możliwych kombinacji Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

(33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) RU Размеры: Колеса: TEMPISH IMPULSE 70мм (paзмер 33-36) / 72мм (размеры 37-40), 82A

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

48

/ 76мм (размеры 41-43), 82A Подшипники: ABEC 7 carbon steel Шасси: специальный алюминиевый сплав – 2 шт, укрепленная формированием 3Д конструкция, вентиляция в подошве, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, шнуровка фиксирована ремешком – липучкой, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /NYLEX, анатомический бандаж люкс, упрочненный на внешней стороне частями из поливинилхлорида, внутренняя вставляемая стелька, упрочнен сверху подъема ремешком–липучкой, Дизайн: есть возможность индивидуально подбирать дизайн. Существует 12 возможных комбинаций Назначение: фитнес для отдыха, начиная со средней до высшей загрузки, для продвинутых роллеров


ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

Velikosti: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kolečka: TEMPISH – IMPULSE 70 mm (vel. 33-36) / 72 mm (vel. 37-40) / 76 mm (vel. 41-43) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 7 carbon steel Podvozek: odlehčená speciální AL slitina – 2 ks, vyztužený lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, celoplošně zpevněná na vnější straně dílci z PVC, luxusní anatomická bandáž, šněrování zpevněno přes nárt páskem na suchý zip Design: možnost individualizace výměnných dekorů a barevných tkaniček – celkem 12 rozdílných bar. kombinací ! Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, začáteční i pokročilí bruslaři

CZ

Size range: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Wheels: TEMPISH – IMPULSE 70 mm (size 33-36) / 72 mm (size 37-40) / 76 mm (size 41-43) x 24 mm, 82 A Bearings: ABEC 7 carbon steel Chassis: special relived AL alloy – 2 pcs, fixed by pressed 3D construction, fixing system to shell: ideal position control Shell: hi-impact PP/NYLON, 2-parts, soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with VELCRO fastener fixation Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, anatomical, on outer side fixed by PVC parts, luxurious anatomical bandage Design: There is a possibility to individually change designs and coloured laces, there are 12 possible combinations! Recommended for: holiday and fitness in-line, medium-high performance, beginners -advanced skaters

UK

Rozmiary: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kółka: Rozmiar 33-36: TEMPISH IMPULSE 70mm / 82A, Rozmiar 37-40: TEMPISH IMPULSE 72mm / 82A Rozmiar 40-41: TEMPISH IMPULSE 76mm / 82A Łożyska: ABEC 7 carbon steell Płoza: Dwuczęściowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, wzmocniona dzięki konstrukcji (ukształtowaniu) 3D, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + Nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, na całej powierzchni zewnętrznej wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyłożony komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Design: Istnieje możliwość indywidualnego dopaswoania kolorów dzięki dołączonym kolorowym sznurówkom. 12 możliwych kombinacji Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

PL

Размеры: (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Колеса: TEMPISH IMPULSE 70мм (paзмер 33-36) / 72мм (размеры 37-40), 82A / 76мм (размеры 41-43), 82A Подшипники: ABEC 7 carbon steel Шасси: специальный алюминиевый сплав – 2 шт, укрепленная формированием 3Д конструкция, вентиляция в подошве, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, шнуровка фиксирована ремешком – липучкой, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /NYLEX, анатомический бандаж люкс, упрочненный на внешней стороне частями из поливинилхлорида, внутренняя вставляемая стелька, упрочнен сверху подъема ремешком–липучкой, Дизайн: есть возможность индивидуально подбирать дизайн. Существует 12 возможных комбинаций Назначение: фитнес для отдыха, начиная со средней до высшей загрузки, для продвинутых роллеров

RU

33 - 43

LUX REBEL LADY

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

49


ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

MAGIC REBEL

29 - 43

CZ

Velikosti: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kolečka: TEMPISH – CATCH 64 mm (vel. 29-32) / 70 mm (vel. 33-36) / 72 mm (vel. 37-40), 76 mm (vel. XL) Ložiska: ABEC 7 carbon steel Podvozek: odlehčená speciální AL slitina – 2 ks, vyztužený lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/CANVAS, anatomická, zpevněná na vnější straně dílci z PVC, luxusní anatomická bandáž, šněrování zpevněno přes nárt páskem na suchý zip Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, začáteční i pokročilí bruslaři

UK

Size range: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Wheels: TEMPISH – CATCH 64 mm (size 29-32) / 70 mm (size 33-36) / 72 mm (size 37-40), 76 mm (size 41-43) Bearings: ABEC 7 carbon steel Chassis: special relived AL alloy – 2 pcs, fixed by pressed 3D construction, fixing system to shell: ideal position control Shell: hi-impact PP/NYLON, 2-parts, soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with VELCRO fastener fixation Inner liner: stiffened NYLON/CANVAS, anatomical, on outer side fixed by PVC parts, luxurious anatomical bandage, lacing with VELCRO fastener fixation Recommended for: holiday and fitness in-line, medium-high performance, beginners -advanced skaters

PL

Rozmiary: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) Kółka: Rozmiar 29-32: TEMPISH IMPULSE 64mm / 82A , Rozmiar 33-36: TEMPISH CATCH 70mm / 82A, Rozmiar 37-40: TEMPISH CATCH 72mm / 82A, Rozmiar 41-43: TEMPISH CATCH 76mm / 82A Łożyska: ABEC 7 carbon steel Płoza: Dwuczęściowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, wzmocniona dzięki konstrukcji (ukształtowaniu) 3D, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + Nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego Nylonu i płótna, na całej powierzchni zewnętrznej wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyłożony komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

BLACK / WHITE

PINK / GREEN

(29 – 32), (33 – 36), (37 – 40), (41 – 43) RU Размеры: Колеса: TEMPISH CATCH 64мм (paзмер 29-32) / 70мм (paзмер 33-36) /

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

50

72мм (размеры 37-40), 76мм (размеры 41-43) Подшипники: ABEC 7 carbon steel Шасси: специальный алюминиевый сплав – 2 шт, укрепленная формированием 3Д конструкция, вентиляция в подошве, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, шнуровка фиксирована ремешком – липучкой, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /CANVAS, анатомический бандаж люкс, упрочненный на внешней стороне частями из поливинилхлорида, внутренняя вставляемая стелька, упрочнен сверху подъема ремешком–липучкой Назначение: фитнес для отдыха, начиная со средней до высшей загрузки, для продвинутых роллеров


ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

Barvy: black, white Velikosti: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Kolečka: TEMPISH – CATCH 64 mm (vel. 29-32) / 70 mm (vel. 33-36, 37-40) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 5 carbon steel Podvozek: PP hi-impact s potiskem, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP, PVC, trojdílný, soft, délkově nastavitelný, šněrování, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/VINYL, PVC - nastavitelná, zpevněna přes nárt páskem na suchý zip, středně vysoká stavba boty Určení: rekreační a sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, začínající i pokročilí bruslaři

CZ

29 - 40

REBELPP

BLACK Colours: black, white Size range: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Wheels: TEMPISH – CATCH, (size 29-32) – 64x24 mm, (size 33-36, 37-40) - 70x24 mm Bearings: ABEC 5 carbon steel Chassis: PP hi-impact with print, fixing system to shell – ideal position control chassis Shell: hi-impact PP, PVC, 3-parts, soft, length-adjustable, lacing, one mutual buckle AUTO LOCK Inner liner: stiffened NYLON/VINYL, PVC, adjustable, fixing by VELCRO belt over the instep, medium height boot construction Recommended for: holiday, sport and fitness in-line, medium-high performance, beginners, advanced skaters

UK

Warianty kolorystyczne: black, white Rozmiary: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Kółka: Rozmiary 29-32: TEMPISH CATCH 64mm / 82A, Rozmiar 33-36, 37-40: TEMPISH CATCH 70mm / 82A Łożyska: ABEC 5 Carbon Steel Płoza: Dwuczęściowa, wykonana z mocnego tworzywa PP Hi-Impact z nadrukiem, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Trzyczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + PVC, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Średniej wysokości, wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu oraz PVC, mocowany za pomocą sznu rowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem, regulowany Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

PL

Цвет: чёрный, белый Размеры: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Колеса: TEMPISH CATCH 64мм (paзмер 29-32) / 70мм (размеры 33-36, 37-40), 82A Подшипники: ABEC 5 carbon steel Шасси: ПП hi-impact с декором, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП, ПВХ, из трёх частей, мягкий, раздвижной по длине, шнуровка, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /VINYL, ПВХ - раздвижной, упрочнен сверху подъема ремешком–липучкой, средне высокое строение ботинка Назначение: фитнес для отдыха, для бегового катания, начиная со средней до высшей загрузки, для начинающих и продвинутых роллеров

RU

WHITE

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

51


ADJUSTABLE FREE DESIGN SERIES

TWIN

33 - 43

CZ

Barvy: black, white Velikosti: (33 – 36), (37 – 40), (40 – 43) Kolečka: TEMPISH – CATCH 70 mm (vel. 33-36) / 72 mm (vel. 37-40) / 76 mm (vel. 40-43) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 5 carbon steel Podvozek: odlehčená speciální AL slitina – 2 ks, vyztužený lisováním 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná na vnější straně dílci z PVC, luxusní anatomická bandáž Určení: rekreační fitnes a kondiční bruslení, střední až vyšší zátěž, začáteční i pokročilí bruslaři

UK

Colours: black, white Size range: (33 – 36), (37 – 40), (40 – 43) Wheels: TEMPISH – CATCH 70 mm (size 33-36) / 72 mm (size 37-40) / 76 mm (size 40-43) x 24 mm, 82 A Bearings: ABEC 5 carbon steel Chassis: special relived AL alloy– 2 pcs, fixed by pressed 3D construction, fixing system to shell: ideal position control chassis Shell: hi-impact PP/NYLON, 2-parts, soft, lacing, one mutual buckle AUTO LOCK, airing by air flow in the front part Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, material with memory, anatomical with PVC fixing on the outer side, luxurious anatomical bandage Recommended for: holiday, sport and fitness skating, medium-high performance, beginners - experienced skaters

PL

Warianty kolorystyczne: black, white Rozmiary: (33 – 36), (37 – 40), (40 – 43) Kółka: Rozmiar 33-36: TEMPISH CATCH 70mm / 82A, Rozmiar 37-40: TEMPISH CATCH 72mm / 82A Rozmiar 40-43: TEMPISH CATCH 76mm / 82A Łożyska: ABEC 5 Carbon Steel Płoza: Dwuczęściowa, wykonana ze specjalnego stopu aluminium, wzmocniona dzięki konstrukcji (ukształtowaniu) 3D, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + Nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyłożony komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

WHITE

BLACK

Цвет: чёрный, белый RU Размеры: (33 – 36), (37 – 40), (40 – 43)

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

52

Колеса: TEMPISH CATCH 70мм (paзмер 33-36) / 72мм (размеры 37-40), 82A / 76мм (размеры 40-43), 82A Подшипники: ABEC 5 carbon steel Шасси: облегченный специальный алюминиевый сплав – 2 шт, укрепленная формированием 3Д конструкция, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, шнуровка фиксирована ремешком – липучкой, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /VINYL - раздвижной, упрочнен сверху подъема ремешком– липучкой, средне высокое строение ботинка Назначение: фитнес для отдыха, для бегового катания, начиная со средней до высшей загрузки, для начинающих и продвинутых роллеров


ADJUSTABLE KIDS SERIES

ADJUSTABLE KIDS SERIES


ADJUSTABLE KIDS SERIES

NEO-X inline / NEO-X inline LADY

CZ

Barvy: green, silver, black, white Velikosti: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Kolečka: TEMPISH – CATCH 64 mm (vel. 29-32) / 70 mm (vel. 33-36, 37-40) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 5 carbon steel Podvozek: PP hi-impact s potiskem, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP, PVC, trojdílný, soft, délkově nastavitelný, šněrování, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/VINYL, PVC - nastavitelná, zpevněna přes nárt páskem na suchý zip, středně vysoká stavba boty Určení: rekreační a sportovní fitnes a kondiční bruslení, střední a vysoká zátěž, začínající i pokročilí bruslaři

29 - 40 NEO-X inline LADY purple

NEO-X inline orange

UK

Colours: green, silver, black, white Size range: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Wheels: TEMPISH – CATCH, (size: 29-32) – 64x24 mm, (size: 33-36, 37-40) - 70x24 mm Bearings: ABEC 5 carbon steel Chassis: PP hi-impact with print, fixing system to shell – ideal position control chassis Shell: hi-impact PP, PVC, 3-parts, soft, length-adjustable, lacing, one mutual buckle AUTO LOCK Inner liner: stiffened NYLON/VINYL, PVC, adjustable, fixing by VELCRO stripe over the instep, medium height boot construction Recommended for: holiday, sport and fitness in-line, medium-high performance, beginners advanced skaters

PL

Warianty kolorystyczne: green, silver, black, white Rozmiary: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Kółka: Rozmiary 29-32: TEMPISH CATCH 64mm / 82A, Rozmiar 33-36, 37-40: TEMPISH CATCH 70mm / 82A Łożyska: ABEC 5 Carbon Steel Płoza: Dwuczęściowa, wykonana z mocnego tworzywa PP Hi-Impact z nadrukiem, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Trzyczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + PVC, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Średniej wysokości, wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu oraz PVC, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem, regulowany Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), średnie i duże obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

чёрный, серебряный, чёрный, белила RU Цвет: Размеры: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40)

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

54

Колеса: TEMPISH CATCH 64мм (paзмер 29-32) / 70мм (размеры 33-36, 37-40), 82A Подшипники: ABEC 5 carbon steel Шасси: ПП hi-impact с декором, система крепления к скелету – ideal position control chassis Скелет: hi-impact ПП, ПВХ, из трёх частей, мягкий, раздвижной по длине, шнуровка, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /VINYL, ПВХ - раздвижной, упрочнен сверху подъема ремешком– липучкой, средне высокое строение ботинка Назначение: фитнес для отдыха, для бегового катания, начиная со средней до высшей загрузки, для начинающих и продвинутых роллеров


ADJUSTABLE KIDS SERIES

Barvy: white, black Velikost: nastavitelná, (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Určení: rekreační sport, začínající a pokročilí bruslaři Vnější materiál: 3-dílný skelet – materiál TPU – pružný do teploty -20°C, soft vložka, PVC RESIST, NYLON + NYLEX Stahování: oboustranná přezka s pojistkou AUTO LOCK, šněrování zpevněno stahujícím páskem přes nárt na suchý zip Vnitřní materiál: CAMBRA brushed nylon s vnitřní bandáží Brusle: TEMPISH UNI, uhlíková ocel

CZ

NEO-X DUO / NEO-X DUO LADY

Součástí tohoto kompletu je i kompletní vyměnitelný podvozek na in-line brusle Kolečka: TEMPISH – CATCH, (vel. 29-32) - 64 mm / (33-36) - 70 mm / (37-40) - 72 mm, 82A Ložiska: ABEC 5 carbon steel Podvozek: PP hi-impact s potiskem, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis

Colours: white, black Size: adjustable, (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Recommended for: recreational sport, medium-high performance, beginners, advanced skaters Outer material: 3-parts, TPU – resistant in low temperature till -20°C, soft liner, PVC RESIST, NYLON+NYLEX Fixing: one mutual buckle AUTO LOCK with lock-out control, fixing by VELCRO stripe over the instep Inner material: CAMBRA nylon with inner bandage Blade: TEMPISH UNI CARBON steel

WHITE

BLACK

UK

29 - 40

Complete replaceable chassis for inline is included Wheels: TEMPISH – CATCH, (size 29-32) - 64 mm / (33-36) - 70 mm / (37-40) - 72 mm, 82A Bearings: ABEC 5 carbon steel Chassis: pp hi-impact with printing, fixing system to shell: ideal position control chassis

Warianty kolorystyczne: white, black Rozmiary: regulowane, (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Przeznaczenie: sport rekreacyjny, dla początkujących i średniozaawansowanych Materiał zewnętrzny: trzyczęściowy szkielet, wykonany z materiału TPU, zachowującego swoje właściwości do temperatury -20°C, jedna dwustronna klamra z zabezpieczeniem AUTO LOCK Materiał wewnętrzny: PVC Resist, nylon+nylex, sznurowanie wzmocnione paskiem z rzepem Płoza: TEMPISH UNI CARBON STEEL ze zintegrowanym systemem regulacji rozmiaru

PL

Częścią zestawu jest kompletna płoza rolkowa, którą można zastąpić płozę łyżwiarską! Kółka: rozmiary (29-32) - 64 mm / (33-36) - 70 mm / (37-40) - 72 mm, 82A rozmiar (37-40): Tempish Catch 72 mm / 82A Łożyska: ABEC-5 Carbon Steel Płoza: dwuczęściowa, wykonana z mocnego tworzywa PP Hi-Impact z nadrukiem, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Цвет: чёрный, белила Размеры: настраиваемые, (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Назначение: для свободного катания и для отдыха, для начинающих и преклонных конькобежцев Внешний материал: скелет из трёх частей – материал TPU – сохраняющий вязкость до температуры -20°C, мягкая стелька, ПВХ RESIST, НЕЙЛОН + NYLEX Шнуровка: двусторонная застежка с замком AUTO LOCK Внутренний материал: CAMBRA brushed nylon c бандажом Лезвие: TEMPISH UNI CARBON STEEL В комплете и шассы с колесами колеса: TEMPISH CATCH (paзмеры: 29-32) - 64 mm / (33-36) - 70 mm / (37-40) - 72 mm, 82A подшипники: ABEC 5 carbon steel шасси: ПП hi-impact с декором, система крепления к скелету – ideal position control chassis

RU

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

55


ADJUSTABLE KIDS SERIES

SWIST

26 - 33

CZ

Velikosti: (26 – 29), (30 – 33) Kolečka: TEMPISH CATCH 60x24 82A Ložiska: ABEC 5 carbon Podvozek: PP hi-impact, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PE, trojdílný, délkově nastavitelný, odlehčený semi soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná na vnější straně dílci z PVC, anatomická bandáž, středně vysoká stavba boty Určení: rekreační a sportovní, fitnes bruslení, začínající a středně pokročilí bruslaři, střední zátěž

UK

Size range: (26 – 29), (30 – 33) Wheels: TEMPISH CATCH 60x24 82A Bearings: ABEC 5 carbon Chassis: PP hi-impact, fixing system – ideal position control chassis Shell: hi-impact PE, 3-parts, adjustable, relieved semi soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing fixed by Velcro stripe Inner liner: reinforced NYLON/NYLEX, anatomical, strengthened by PVC parts, anatomical lining, mediumhigh construction of the boot

SWIST - black

Recommended for: recreational sports and fitness skating, beginners and intermediate skaters, medium load

SWIST white

PL

Rozmiar: (26 – 29), (30 – 33) Kółka: Tempish CATCH 60 x 24 82A Łozyska: ABEC5 carbon Płoza: PP hi – impact, system mocowania zapewniający idealną pozycję płozy względem buta Szkielet: hi-impact PP, trzyczęściowy, regulowany wzdłużnie, lekki, półmiękki jedna dwustronna klamra AUTO LOCK, sznurowanie wzmocnione paskiem z rzepem Wkładka wewnętrzna: wzmocniony NYLON/NYLEX, anatomiczna, wzmocniona od zewnątrz wkładką z PVC, anatomiczna wyściółka, but średniej wysokości Przeznaczenie: jazda rekreacyjna i fitnesowa dla początkujących i średniozaawansowanych rolkarzy, średnie obciążenia

(26 – 29), (30 – 33) RU Размеры: Колеса: TEMPISH CATCH 60x24 82A

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

56

Подшипники: ABEC 5 carbon Шасси: PP hi-impact, система крепления к скелету – ideal position control chassis Ботинок: высокопрочный РЕ, из 3-х частей, регулируемый, облегченный, полумягкий, одна общая бакля AUTO LOCK, шнуровка, фиксируемая липучкой. Внутренний лайнер: усиленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, усиленный вставками из ПВХ, анатомическая подкладка, ботинок средней высоты. Назначение: фитнес для спорта и для отдыха для начинающих и продвинутых роллеров, средняя нагрузка


ADJUSTABLE KIDS SERIES

Barvy: pink, black Velikosti: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Kolečka: TEMPISH – CATCH 64 x 24 mm, 82A / (vel. 26-29) – 3 kolečka, (vel. 30-33, 34-37) – 4 kolečka Ložiska: 608 Z Podvozek: PP hi-impact, systém připevnění ke skeletu – ideal position control chassis Skelet: hi-impact PP, PVC, NYLON, trojdílný, soft, délkově nastavitelný, dvě oboustranné přezky AUTO LOCK Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/VINYL-nastavitelná, zpevněna v horní části dílci z PVC, středně vysoká stavba boty Určení: rekreační a sportovní bruslení, nízká a střední zátěž, začínající a středně pokročilí bruslaři

CZ

Colours: pink, black Size range: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Wheels: TEMPISH – CATCH 64 x 24 mm, 82A / size (26-29) – 3 wheels, size (30-33, 34-37) – 4 wheels Bearings: 608Z Chassis: PP hi-impact with print, fixing system to shell – ideal position control chassis Shell: hi-impact PP, PVC, NYLON, 3-parts, soft, length-adjustable, two mutual buckles AUTO LOCK Inner liner: stiffened NYLON/VINYL - adjustable, strengthened by PCV parts in upper part of boot, medium height boot construction Recommended for: holiday, sport and fitness in-line, medium-high performance, beginners intermediate skaters

UK

Warianty kolorystyczne: Pink, Black Rozmiary: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Kółka: TEMPISH – CATCH 64 x 24 mm, 82A / rozmiary (26-29) – 3 kółka, rozmiary (30-33, 34-37) – 4 kółka Łożyska: 608 Z Płoza: Wykonana ze specjalnego tworzywa Hi-Impact PP, mocowana do szkieletu przy pomocy systemu Ideal Position Control Szkielet: Trzyczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw PP + PVC + nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Średniej wysokości, wykonany z trwałego nylonu i nylexu, wzmocniony listwą PVC, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem, regulowany Przeznaczenie: Jazda rekreacyjna i fitnessowa (kondycyjna), niskie i średnie obciążenie, dla początkujących i średniozaawansowanych użytkowników

PL

Цвет: розовый, чёрный Размеры: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Колеса: TEMPISH – CATCH 64 x 24 mm, 82A / paзмеры (26-29) – 3 колеса, paзмеры (30-33, 34-37) – 4 колеса Подшипники: 608 Z Шасси: ПП hi-impact, конструкция прикрепленная к скелету – ideaл position control Скелет: ПП HI-IMPACT, ПВХ, нейлон, из трех частей, мягкие, раздвижной по длине, шнуровка, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный NYLON/VINYL - раздвижной, фиксирован сверху подъема ремешком– липучкой, средне высокое строение ботинка Назначение: катания для отдыха, для небольшой загрузки, для начинающих роллеров

RU

UFO BABY SKATE SET

26 - 37

PINK BLACK

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

57


QUAD SKATES SERIES

QUAD SKATES SERIES


QUAD SKATES SERIES

Kolečka: TEMPISH QUAD 65x35mm, 85A Ložiska: ABEC 7 chrome Podvozek: pevnostní slitina AL, s vyměnitelnou brzdou Bota: středně vyztužená, vnější materiál PVC, vnitřní materiál – vlhkost odvádějící MESH X-type 3 Určení: rekreační a sportovní, fitness kondiční bruslení, střední zátěž, začátečníci a pokročilí bruslaři

Wheels: TEMPISH QUAD 65x35 mm, 85A Bearings: ABEC 7 chrome

CZ

37 - 44

MOOVE

UK

Chassis: strengthened AL alloy, with changeable brake Shell: medium reinforced, outer material PVC, inner material – moisture draining MESH X-type 3 Recommended for: recreational fitness skating, medium load, beginning and advanced skaters

Kółka: TEMPISH QUAD 65x35mm, 85A Łożyska: ABEC 7 chrome

PL

Płoza: mocny stop aluminium, z wymienialnym hamulcem But: średnio sztywny, materiał zewnętrzny: PVC, materiał wewnętrzny: odprowadzający wilgoć MESH X-type 3 Przeznaczenie: jazda rekreacyjna, sportowa, fitness i kondycyjna, średnie obciążenie, dla początkujących i zaawansowanych użykowników

Wheels: TEMPISH QUAD 65x35 mm, 85A Bearings: ABEC 7 chrome

RU

Chassis: strengthened AL alloy, with changeable brake Shell: medium reinforced, outer material PVC, inner material – moisture draining MESH X-type 3 Recommended for: recreational fitness skating, medium load, beginning and advanced skaters

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

59


QUAD SKATES SERIES

CLASSIC

33 - 41

CZ

Kolečka: TEMPISH QUAD PU hi-rebound 58x32 mm, 85A Ložiska: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Podvozek: AL s vyměnitelnou brzdou, cushion-82A Bota: silněji vyztužená bota s přechodem ke komfortnímu vyztužení v oblasti nad kotníkem – zajišťuje pohodlný pohyb, vnější materiál pravá hovězí kůže, svršek boty je osazen třpytivými kamínky Vnitřní materiál: vlhkost odvádějící mikrovlákno Určení: rekreační a sportovní fitnes kondiční bruslení, tanec na bruslích, střední až vyšší zátěž, začátečníci i pokročilí bruslaři

UK

Wheels: TEMPISH quad PU hi-rebound 58x32mm, 85A Bearings: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Chassis: AL with removable stopper, cushion-82A Shell: strongly reinforced boot with the transition to a comfortable reinforcement in the area above the ankle - provides comfortable movement, the outer material is genuine leather, the outer part with crystals Inner material: moisture draining microfiber Recommended for: recreation and athletic fitness skating, dance skating, medium to high load, beginners and advanced skaters

PL

Kółka: TEMPISH QUAD PU hi-rebound 58x32mm, 85A Łożyska: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Płoza: Aluminiowa z demontowanym stoperem, gumka-82A But: Wzmocniony but z specjalnie wyprofilowaną okolicą kostki zapewnia wyjątkowy komfort. Zewnętrzna część buta wykonana ze skóry, środek wykonany ze mikrofibry, która świetnie odprowadza wilgoć. Pokryty kryształkami Przeznaczenie: Wrotkarstwo rekreacyjne i wyczynowe zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych wrotkarzy. Średnie i duże obciążenia

TEMPISH QUAD PU hi-rebound 58x32mm, 85A RU Колеса: Подшипники: ABEC 7 хромированные стоппер: PVC Шасси: алюминиевый сплав со съемным тормозом, амортизатор-82A Корпус: усиленный ботинок с комфортным укреплением в области щиколотки – обеспечивает комфортное движение. Внешний материал из натуральной кожи, внутренняя часть – микрофибра. Внешняя часть с кристаллами Рекомендуется для: отдыха и спортивное фитнес-катание, танцы на коньках, среднея и высокая нагрузка, для начинающих и продвинутых фигуристов. vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

60


QUAD SKATES SERIES

Kolečka: TEMPISH QUAD PU 54x28 mm, 82A Ložiska: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Podvozek: AL s vyměnitelnou brzdou, cushion-82A (78A) Bota: středně vyztužená bota s přechodem ke komfortnímu (měkčímu) vyztužení v oblasti nad kotníkem – zajišťuje pohodlný pohyb, Vnější materiál: kůže, svršek boty je osazen třpytivými kamínky Vnitřní materiál: vlhkost odvádějící materiál BK mesh Určení: rekreační a sportovní fitnes kondiční bruslení, tanec na bruslích, střední zátěž, začátečníci i pokročilí bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH QUAD PU 54x28mm, 82A Bearings: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Chassis: AL with removable stopper, cushion-82A (78A) Shell: Medium reinforced boot with the transition to a comfortable (softer) reinforcement in the area above the ankle - provides comfortable movement, Outer material is cowhide, the outer part with crystals Inner material is moisture draining BK mesh Recommended for: recreation and athletic fitness skating, dance skating, medium to high load, beginners and advanced skaters

UK

Kółka: TEMPISH QUAD PU 54x28mm, 82A Stopper: PVC Płoza: Aluminiowa z demontowanym stoperem, gumka-82A (78A) But: Średnia twardość z mięką wyściółką w okolicy kostki, pokryty kryształkami. Zewnętrzny materiał: Skóra. Wewnętrzna część wykonana z siatki BK odprowadzającej wilgoć Przeznaczenie: Wrotkarstwo rekreacyjne i wyczynowe zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych wrotkarzy. Średnie i duże obciążenia

PL

Колеса: TEMPISH QUAD PU 54x28мм, 82A Подшипники: ABEC 7 хромированные Стоппер: PVC Шасси: алюминиевый сплав со съемным тормозом, амортизатор -82A (78A) Корпус: Средней степени укрепленный ботинок с комфортным укреплением в области щиколотки обеспечиваю комфортные движения. Внешний материал из koжa, внутренний – влагопоглощающий материал. Внешняя часть с кристаллами. Рекомендуется для: отдыха и спортивного фитнес-катания, танцы на коньках, средней и высокой нагрузкой, начинающих и продвинутых фигуристов.

RU

28 - 34

TINY PLUS

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

61


QUAD SKATES SERIES

SOFIA

33 - 41

CZ

Kolečka: TEMPISH quad PU hi-rebound 58x32mm, 85A

UK

Wheels: TEMPISH quad PU hi-rebound 58x32mm, 85A Bearings: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Chassis: structural nylon, brake with adjustable position, cushion-82A Boot: medium-reinforced, outer material PU LAXY 3D with surface finish diamond effect, equipped with sparkling crystals. Improved bandage in the ankle area. Inner material: microfiber which takes the moisture away from feet Recommended for: recreation and sports fitness skating, dance skating, beginners and advanced skaters

PL

Kólka: TEMPISH quad PU hi-rebound 58x32mm, 85A Łożyska: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Płoza: strukturalny nylon, hamulec z regulowaną pozycją, twardośc gumki-82A But: wzmacniany o średniej twardości, materiał zewnętrzny PU LAXY 3D z powierzchnia wykończoną efektem

Ložiska: ABEC 7 chrome Stopper: PVC Podvozek: konstrukční nylon, brzda s nastavitelnou pozicí, cushion-82A Bota: středně vyztužená, vnější materiál-PU LAXY 3D s povrchovou úpravou – diamond effect, osazena třpytivými kamínky. Zvýšená bandáž v oblasti kotníků. Vnitřní materiál: mikrovlákno odvádějící vlhkost z chodidla Určení: rekreační a sportovní fitnes, kondiční bruslení, tanec na bruslích, začátečníci i pokročilí bruslaři

diamentu, z błyszczącymi kryształkami. Polepszone mocowanie w okolicy kostki. Materiał wewnętrzny: mikrofibra wydalająca wilgoć na zewnątrz Przeznaczenie: rekreacja i jazda fitness, jazda dance, początkujący i zawansowani

TEMPISH quad PU hi-rebound 58x32мм, 85A RU Колеса: Подшипники: ABEC 7 chrome Стоппер: ПВХ Шасси: структурный нейлон, регулируемое положение тормоза, амортизатор -82A Ботинок: средне усиленный, внешний материал PU LAXY 3D, отделка с бриллиантовым эффектом и блестящими кристаллами. Улучшенный бандаж в области лодыжки. Внутренний материал: микроволокно, вбирающее влагу стопы Назначение: рекреационное и спортивное фитнес катание, танцевальное катание, для начинающих и продвинутых роллеров.

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

62


QUAD SKATES SERIES

Kolečka: TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 90A orange TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 93A green TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 95A lila Ložiska: ABEC 7 chrome Stopper: adjustable rubber mid Podvozek: AL slitina pevnostní, brzda s nastavitelnou pozicí, cushion-85A (white) Bota: silně (35) vyztužená, vnější materiál-pravá hovězí kůže, v oblasti Achillovy šlachy měkká polstrace, osazena třpytivými kamínky. Zvýšená bandáž v oblasti kotníků. Skládaný anatomicky tvarovaný jazyk s proměnnou bandáží. Snížená stavba přes nárt. Vnitřní materiál: mikrovlákno odvádějící vlhkost z chodidla Určení: výkonnostní a sportovní taneční, fitnes a kondiční bruslení, pokročilí a závodní bruslaři

CZ

Wheels: TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 90A orange TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 93A green TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 95A lila Bearings: ABEC 7 chrome Stopper: adjustable rubber mid Chassis: strengthened AL alloy, brake with adjustable position, cushion-85A (white) Boot: strongly reinforced (35), outer material-genuine cowhide, soft lining in the Achilles tendon area, equipped with sparkling crystals. Improved lining in the ankle area. Pleaded anatomically shaped tongue with variable lining. Lowered construction over the instep. Inner material: microfiber which takes the moisture away from feet Recommended for: recreation and sports fitness skating, dance skating, beginners and advanced skaters

UK

Kółka: TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 90A pomarańczowe TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 93A zielone TEMPISH COMP PU 4* 57x38mm 95A róż Łożyska: ABEC 7 chrome Stopper: regulowany, gumowy Płoza: Wzmacniane aluminium, hamulec z regulowaną pozycja, gumka-85A (biały) But: bardzo wzmocniony (35), materiał zewnętrzny - prawdziwa skóra wołowa, miękka wyściółka w okolicy ścięgna Achillesa, pokryty świecącymi kryształkami. Ulepszona wyściółka w okolicy kostki. Anatomiczny język. Obniżona konstrukcja ponad podbiciem. Wewnętrzny materiał: mikrofibra wydalająca wilgoć na zewnątrz Przeznaczenie: rekreacja i jazda fitness, jazda dance, początkujący i zawansowani

PL

Колеса: TEMPISH COMP PU 4* 57x38мм 90A оранжевый TEMPISH COMP PU 4* 57x38мм 93A зеленый TEMPISH COMP PU 4* 57x38мм 95A лиловый Подшипники: ABEC 7 chrome Стоппре: регулируемый резиновый Шасси: усиленный алюминиевый сплав, положение тормоза, амортизатор -85A (белый) Ботинок: усиленный (35), внешний материал – натуральная воловья кожа, смягчение в области ахиллового сухожилия, инкрустированный блестящими кристаллами. Улучшенная подкладка в области лодыжки. Анатомический язычок с подкладкой разной толщины. Заниженная конструкция над подъемом стопы. Внутренний материал: микроволокно, вбирающее влагу стопы Назначение: рекреационное и спортивное фитнес катание, танцевальное катание, для начинающих и продвинутых роллеров

RU

34 - 41

FORTIS

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

63


QUAD SKATES SERIES

SUPRAX senior

37 - 42

CZ

Kolečka: TEMPISH QRH 63x32mm 92A

UK

Wheels: TEMPISH QRH 63x32mm 92A Bearings: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Cushion: PU 85A (black) Truck: strength aluminum alloy, attachment to the shoe using four screws. Adjustable truck hardness. Replaceable rubber stopper with adjustable height. Boot: medium strongly reinforced, heavily reinforced tiptoe for extra protection, inner material combed VISA, outer material: genuine cowhide. Recommended for: quad skate primarily intended for roller hockey. Medium to high load, intermediate and experienced skaters.

PL

Rozmiar: 37-42 Kółka: Tempish QRH 63x22mm 92A Łożyska: ABEC 7 chrom top-speed, hi –precision Gumki: PU 85A (Czarne) Truck: Specjalny stop aluminium wytrzymujący duże obciążenia, przymocowany do buta 4 śrubami. Posiada regulację twardości oraz wymienny stoper z regulacją jego wysokości But: Wykonany ze skóry posiada wzmocnienie w obrębie palców dla lepszej ochrony. Przeznaczenie: hokej na wrotkach, duże obciążenia dla średnio jak i zaawansowanych wrotkarzy

Ložiska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Cushion: PU 85A (black) Podvozek: pevnostní AL slitina, připevnění k botě za pomocí 4 šroubů. Nastavitelná tvrdost podvozku. Vyměnitelná, gumová brzda s nastavitelnou výškou. Bota: středně silně vyztužená, silně vyztužená špička pro zvýšenou ochranu, vnitřní materiál česaná VISA, vnější materiál: pravá hovězí kůže. Určení: quadová brusle určená především pro roller hokej. Střední až vysoká zátěž, pokročilí a zkušení bruslaři.

Колеса: TEMPISH QRH 63x32мм 92A RU Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

64

Cushion: PU 85A (black) Шасси: специальный алюминиевый сплав AL, крепление к ботинку с помощью 4 болтами. Настраиваемая твердость шасси. Сменный, резиновый тормоз с настраиваемой высотой. Корпус: средне усиленный, усиленный носок для повышения охраны, внутренний материал VISA, внешний материал из натуральной кожи. Назначение: quad ролики предназначенные для роллеркея. средняя, высокая нагрузка, продвинутые и опытные роллеры.


QUAD SKATES SERIES

Kolečka: TEMPISH QRH 58x32mm 94A Ložiska: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Cushion: PU 80A (white) Podvozek: materiál nylon, připevnění k botě za pomocí 4 šroubů. Nastavitelná tvrdost podvozku. Vyměnitelná, PU brzda. Bota: středně vyztužená, silně vyztužená špička pro zvýšenou ochranu, vnitřní materiál česaná VISA, vnější materiál: PVC. Určení: quadová brusle určená především pro roller hokej. Začínající a středně pokročilí bruslaři použitelná do středního zatížení. Rekreační , tréninkové a sportovní bruslení.

CZ

Wheels: TEMPISH QRH 58x32mm 94A Bearings: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Cushion: PU 80A (white) Truck: material nylon, attachment to the shoe using four screws. Adjustable truck hardness. Replaceable PU stopper. Boot: medium strongly reinforced, heavily reinforced tiptoe for extra protection, inner material combed VISA, outer material: PVC. Recommended for: quad skate primarily intended for roller hockey. Beginners and intermediate skaters for medium heavy load. Recreation, sports training and skating.

UK

Kółka: Tempish QRH 58x32 mm 94A Łożyska: ABEC 7 chrom top-speed, hi-precision Gumki: PU 80A (Białe) Truck: Nylon, przymocowany do buta za pomocą 4 śrub. Posiada regulowaną twardość i wymienny stoper PU. But: Wykonany z PVC posiada wzmocnienie w obrębie palców dla lepszej ochrony. Przeznaczenie: hokej na wrotkach. Gracze początkujący i średniozaawansowani. Sport rekreacyjny, trening.

PL

Колеса: TEMPISH QRH 58x32мм 94A Подшипники: ABEC 7 chrome top-speed, hi-precision Cushion: PU 80A (white) Шасси: материал нейлон, крепление к ботинку с помощью 4 болтами. Настраиваемая твердость шасси Сменный, PU тормоз. Корпус: средне усиленный, усиленный носок для повышения охраны, внутренний материал VISA, внешний материал: ПВХ. Назначение: quad ролики предназначенные для роллеркея. Начинающие и продвинутые роллеры используемая в среднюю нагрузку. Спортивное, тренировочное и катание для отдыха. Подобный

RU

30 - 36

SUPRAX junior

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

65


QUAD SKATES SERIES

SEEGEE diamond

33 - 42

CZ

Kolečka: TEMPISH Q 58x39mm 82A Ložiska: ABEC 7 carbon Cushion: PU 80A Podvozek: materiál nylon, připevnění k botě za pomocí 4 šroubů. Nastavitelná tvrdost podvozku. Vyměnitelná, PU brzda. Bota: středně vyztužená, vnitřní materiál česaná VISA, vnější materiál: PVC. Zakončení boty měkčím materiálem, jeden stahovací pásek na suchý zip v oblasti kotníku. Určení: quadová brusle určená především pro street a freestyl bruslení. Začínající a středně pokročilí bruslaři použitelná do středního zatížení. Rekreační , fitnes, tréninkové a sportovní bruslení.

UK

Wheels: TEMPISH Q 58x39mm 82A Bearings: ABEC 7 carbon Cushion: PU 80A Truck: material nylon, medium strongly reinforced, heavily reinforced tiptoe for extra protection, internal material combed VISA, outer material: PVC. Boot: medium reinforced, inner material combed VISA, outer material: PVC. Boot endings with a softer material, a tightening Velcro strap in the ankle area. Recommended for: quad skates designed primarily for street and freestyle skating. Beginners and intermediate skaters for medium heavy load. Recreation, fitness and training skating.

PL

Kółka: Tempish Q58 58x39mm 82A Łożyska: ABEC 7 carbon Gumki: PU 80A Truck: Wzmacniany nylonem, przymocowany do buta za pomocą 4 śrub. Posada regulacje twardości oraz wymienny stoper wykonany z tworzywa PU But: średnio usztywniony, wykonany z materiału PVC posiadający miękkie wykończenia oraz rzep w okolicy kostki Przeznaczenie: Freestyle i street. Wrotkarze początkujący i średniozaawansowani . Jazda rekreacyjna I fitnesowa

TEMPISH Q 58x39мм 82A RU Колеса: Подшипники: ABEC 7 carbon

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

66

Cushion: PU 80A Шасси: материал нейлон, крепление к ботинку с помощью 4 болтами. Настраиваемая твердость шасси Сменный, PU тормоз. Корпус: средне усиленный, внутренний материал VISA, внешний материал: ПВХ. Окончание корпуса мягким материалoм, один регулирующий ремешок с текстильной застёжкой в области лодыжки. Назначение: quad ролики предназначенные для стрит и фристайл катание. Начинающие и продвинутые роллеры используемые в среднюю нагрузку. Спортивное, тренировочное, фитнес и катание для отдыха.


QUAD SKATES SERIES

Kolečka: TEMPISH Q 58x39mm 82A Ložiska: ABEC 7 carbon Cushion: PU 80A Podvozek: materiál nylon, připevnění k botě za pomocí 4 šroubů. Nastavitelná tvrdost podvozku. Vyměnitelná, PU brzda. Bota: středně vyztužená, vnitřní materiál česaná VISA, vnější materiál: PVC. Zakončení boty měkčím materiálem, jeden stahovací pásek na suchý zip v oblasti kotníku. Určení: quadová brusle určená především pro street a freestyl bruslení. Začínající a středně pokročilí bruslaři použitelná do středního zatížení. Rekreační , fitnes, tréninkové a sportovní bruslení.

CZ

Wheels: TEMPISH Q 58x39mm 82A Bearings: ABEC 7 carbon Cushion: PU 80A Truck: material nylon, attached to boot with 4 screws, Adjustable hardness of the truck. Replaceable. PU stopper. Boot: medium strongly reinforced, inner material combed VISA, outer material: PVC. Boot endings with a softer material, a tightening Velcro strap in the ankle area. Recommended for: quad skates designed primarily for street and freestyle skating. Beginners and intermediate skaters for medium heavy load. Recreation, fitness and training skating.

UK

Kółka: Tempish Q58 58x39mm 82A Łożyska: ABEC 7 carbon Gumki: PU 80A Truck: But: Wykonany z PVC, wykończony miękkimi materiałami. Posiada pasek w okolicy kostki dla lepszej stabilizacji Przeznaczenie: Freestyle i street. Wrotkarze początkujący i średniozaawansowani . Jazda rekreacyjna I fitnesowa

PL

Колеса: TEMPISH Q 58x39мм 82A Подшипники: ABEC 7 carbon Cushion: PU 80A Шасси: материал нейлон, крепление к ботинку с помощью 4 болтами. Настраиваемая твердость шасси Сменный, PU тормоз. Корпус: средне усиленный, внутренний материал VISA, внешний материал: ПВХ. Окончание корпуса мягким материалoм, один регулирующий ремешок с текстильной застёжкой в области лодыжки. Назначение: quad ролики предназначенные для стрит и фристайл катание. Начинающие и продвинутые роллеры используемые в среднюю нагрузку. Спортивное, тренировочное, фитнес и катание для отдыха.

RU

33 - 42

SEEGEE

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

67QUAD SKATES SERIES

Velikosti: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Kolečka: TEMPISH QUAD 54x32mm, 90A / ložiska: ABEC 5 carbon steel Podvozek: PP podvozek s potiskem, vyměnitelná brzda na každém podvozku Skelet: hi-impact PE, trojdílný, délkově nastavitelný, odlehčený semi soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, zpevněná na vnější straně dílci z PVC, anatomická bandáž, středně vysoká stavba boty Určení: rekreační a sportovní, fitness kondiční bruslení, střední zátěž, začátečníci a středně pokročilí bruslaři, pro chlapce nebo dívky 3 typy zaměnitelných podvozků: QUAD (viz. VERSO) IN-LINE - kolečka: TEMPISH CATCH 60mm (vel. 26-29, 30-33,), 70mm (vel. 34-37), 82A ložiska: ABEC 5 carbon steel ICE SKATE

CZ

Size range: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Wheels: TEMPISH QUAD 54x32 mm, 90A / Bearings: ABEC 5 carbon steel Chassis: PP with printing, with changeable brake on every chassis Shell: hi-impact PE, 3-parts, adjustable, relieved semi soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing fixed by Velcro stripe Inner liner: reinforced NYLON/NYLEX, anatomical, strengthened by PVC parts, anatomical lining, mediumhigh construction of the boot Recommended for: recreational fitness skating, medium load, beginning and advanced skaters, suitable for girls and boys 3 types of changeable chassis: QUAD (see model VERSO) IN-LINE - Wheels: TEMPISH CATCH 60 mm (S, M), 70 mm (L), 82A / Bearings: ABEC 5 carbon steel ICE SKATE

UK

Rozmiary: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Kółka: TEMPISH QUAD 54x32mm, 90A / Łożyska: ABEC 5 carbon steel Płoza: PP z nadrukiem, z wymienialnymi hamulcami na obu płozach Szkielet: hi-impact PP, trzyczęściowy, regulowany wzdłużnie, lekki, półmiękki jedna dwustronna klamra AUTO LOCK, sznurowanie wzmocnione paskiem z rzepem Wkładka wewnętrzna: wzmocniony NYLON/NYLEX, anatomiczna, wzmocniona od zewnątrz wkładką z PVC, anatomiczna wyściółka, but średniej wysokości Przeznaczenie: rekreacyjna jazda fitnessowa i kondycyjna, średnie obciążenie, dla początkujących i średniozaawansowanych użytkowników, dla chłopców i dziewcząt 3 rodzaje wymienialnych płóz: QUAD (viz. VERSO) IN-LINE - kółka: TEMPISH CATCH 60mm (rozmiar 26-29, 30-33), 70mm (rozmiary 34-37), 82A łożyska: ABEC 5 carbon steel ICE SKATE

PL

Размеры: (26 – 29), (30 – 33), (34 – 37) Колёса: TEMPISH QUAD 54x32 мм, 90A / Подшипники: ABEC 5 carbon steel Рама: полипропилен с нанесением, со сменными тормозами на каждой раме Ботинок: высокопрочный РЕ, из 3-х частей, регулируемый, облегченный, полумягкий, одна общая бакля AUTO LOCK, шнуровка, фиксируемая липучкой. Внутренний лайнер: усиленный НЕЙЛОН/NYLEX, анатомический, усиленный вставками из ПВХ, анатомическая подкладка, ботинок средней высоты. Рекомендовано для: спокойное фитнес-катание, средняя нагрузка, начинающие и продвинутые роллеры, Подходит как для мальчиков, так и для девочек 3 типа сменных рам: QUAD (см. модель VERSO) IN-LINE - Колеса: TEMPISH CATCH 60 mm (26-29, 30-33), 70 mm (34-37), 82A / Подшипники: ABEC 5 карбоновая сталь ICE SKATE

RU

26 - 37

VERSO TRIPLE

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

69


RENTAL SKATES SERIES

RENTAL SKATES SERIES


RENTAL SKATES SERIES

Velikosti: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Kolečka: TEMPISH – IMPULSE 70 mm (vel. 33-36) / 72 mm (vel. 37-40) / 76 mm (vel. 41-43) x 24 mm, 82 A Ložiska: ABEC 7 carbon steel Podvozek: odlehčená speciální AL slitina – 1 ks, síla materiálu 2,3mm. Vyztužený prolisováním do 3D konstrukce, systém připevnění ke skeletu – ideal possition control chassis Skelet: hi-impact PP/NYLON, dvoudílný, soft, jedna oboustranná přezka AUTO LOCK, šněrování zpevněno páskem na suchý zip Vnitřní vložka: vyztužený NYLON/NYLEX, anatomická, celoplošně zpevněná na vnější straně dílci z PVC, luxusní anatomická bandáž, šněrování zpevněno přes nárt páskem na suchý zip Určení: dětská brusle určena pro použití v půjčovnách. Rekreační fitnes a kondiční bruslení. Střední až vyšší zátěž, začátečníci až pokročilí bruslaři.

CZ

Size range: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Wheels: TEMPISH – IMPULSE 70 mm (size 33-36) / 72 mm (size 37-40) / 76 mm (size 41-43) x 24 mm, 82 A Bearings: ABEC 7 carbon steel Chassis: light weighted special AL alloy – 1 piece, thickness 2,3 mm. Reinforced by 3D printing into the construction, fixing system: ideal position control chassis Shell: hi-impact PP/NYLON, 2-parts, soft, one mutual buckle AUTO LOCK, lacing with VELCRO fastener fixation Inner liner: stiffened NYLON/NYLEX, anatomical, on outer side fixed by PVC parts, luxurious anatomical bandage Recommended for: Kid‘s skates designed for use in rental. Fitness and recreational skating. Medium to high load, beginner to advanced skaters.

UK

Rozmiary: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Kółka: Rozmiar 33-36: TEMPISH IMPULSE 70mm / 82A, Rozmiar 37-40: TEMPISH IMPULSE 72mm / 82A Rozmiar 41-43: TEMPISH IMPULSE 76mm / 82A Łożyska: ABEC 7 carbon steel Płoza: specjalny lekki stop aluminium – wzmocniona 1 częściowa konstrukcja o grubości 2,3 mm. Posiada system mocowania zapewniający idealną pozycję płozy względem buta Szkielet: Dwuczęściowy, miękki, wykonany z mieszanki tworzyw Hi-Impact PP + Nylon, spinany jedną dwustronną klamrą Auto Lock But: Wykonany z trwałego Nylonu i Nylexu, na całej powierzchni zewnętrznej wzmocniony listwą PVC, anatomicznie ukształtowany, wyłożony komfortową wyściółką, mocowany za pomocą sznurowania wspomaganego dodatkowo przez pasek z rzepem Przeznaczenie: Rolki dziecięce przeznaczone do wypożyczalni. Jazda rekreacyjna i fitnesowa. Obciążenie duże, zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych rolkarzy

Размеры: (29 – 32), (33 – 36), (37 – 40) Колеса: TEMPISH IMPULSE 70мм (paзмер 33-36) / 72мм (размеры 37-40), 82A / 76мм (размеры 41-43), 82A Подшипники: ABEC 7 carbon steel Шасси: специальный алюминиевый сплав AL – 1 шт, толщина 2,3мм. 3Д конструкция, система крепления к скелету – ideal possition control chassis Скелет: hi-impact ПП/НЕЙЛОН, из двух частей, мягкий, шнуровка фиксирована ремешком – липучкой, одна двусторонняя застежка AUTO LOCK Внутренний ботинок: укрепленный НЕЙЛОН /NYLEX, анатомический бандаж люкс, упрочненный на внешней стороне частями из поливинилхлорида, внутренняя вставляемая стелька, упрочнен сверху подъема ремешком–липучкой, Назначение: детские коньки предназначены для использования в пунктах проката. Фитнес для отдыха. Начиная со средней до высшей загрузки, для начинающих и продвинутых роллеров.

29 - 40

REBEL ROBSUST

PL

RU

vlastnosti modelu: / features of model: / wyposażenie modelu: / свойства модели:

71


PROTECTORS ACCESSORIES

PROTECTORS - ACCESSORIES


PROTECTORS - ACCESSORIES

CHRÁNIČE / PROTECTORS / OCHRANIACZE / ЗАЩИТА STANDARD

STANDARD / MEEX Základní chrániče na kolečkové brusle - chránící kolena, lokty a zápěstí. Připevnění pomocí pásků na suchý zip - umožňujicí rychlé nasazení a svlečení. Tyto chrániče zajišťují standardní ochranu při pádech a kolizích při jízdě a standardní komfort při pohybu na bruslích. STANDARD chránič na kolena a lokty - velikosti: XS, S, M, L, XL 3 sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí - velikosti: S, M, L, XL MEEX 3 sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí - velikost XS, S, M barvy: pink, black

Basic protectors for in-line; they protect knees, elbows and wrists. VELCRO fasteners ensure quick and easy puting on/off. They offer standard safety when fall or collision occurs and standard comfort during skating.

MEEX - pink

STANDARD Knee and elbow protectors – size: XS, S, M, L, XL 3-set of protectors of knees, elbow and wrist - size: S, M, L, XL MEEX 3 kit protectors of knees, elbow and wrist - size: XS, S, M colours: pink, black

Podstawowe ochraniacze na rolki chroniące kolana, łokcie i nadgarstki. Mocowane za pomocą paska z rzepem co ulatwia zakładanie i zdejmowanie. Ochraniacze te zapewniają standardową ochronę przy upadkach i zderzeniach w czasie jazdy i standardowy poziom ochrony. Seria STANDARD Ochraniacze kolan i łokci – rozmiary: XS, S, M, L, XL Zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki - rozmiar S, M, L, XL Seria MEEX Zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki - rozmiar XS, S, M Warianty kolorystyczne: Pink, Black

MEEX - black

Основная защита для роликовых коньков – защищает колени, локти и запястья. Фиксация при помощи поясов-липучек – позволяет их быстро надевать и снимать. Указанная защита обеспечивает стандартную защиту при падениях и коллизиях в течение катания и стандартный комфорт при движении на роликовых коньках. STANDARD Наколенники и налокотники - pазмеры: XS, S, M, L, XL 3 комплекта наколенников и налокотников и накладок на запястья - pазмеры: S, M, L, XL MEEX 3 комплекта наколенников и налокотников и накладок на запястья - pазмеры: XS, S, M Цвет: розовый, чёрный

73


PROTECTORS - ACCESSORIES

FID FID black

FID pink

FID KIDS pink

FID boy, FID girl Velikost: XS, S, M FID lady Velikost: S, M, L, XL FID man Velikost: M, L, XL Universální 3-sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí. Flexibilní konstrukce chrániče a jeho plastové výztuhy velmi pohodlně „padne“ na chráněné části těla. Jsou velmi lehké a minimálně omezují v pohybu. Vrchní materiál je odolný proti otěru. Vnitřní materiál výborně odvádí pot a vlhkost z těla. Elastický materiál se přizpůsobuje dle pohybu bruslaře. FID KIDS Sizes: XS, S, M FID pink Sizes: S, M, L, XL FID black Sizes: M, L, XL 3-universal set of protectors for knees, elbows and wrists. Flexible construction and plastic braces fit very comfortably on the protected part of the body. They are very light and restrict movements minimally. The outer material is resistant to abrasion. Lining perfectly removes the sweat and moisture away. The elastic material adapts to the movements of the skater. FID KIDS Rozmiar: XS, S, M FID pink Rozmiar: S,M,L,XL FID black Rozmiar: M, L, XL 3 częściowy zestaw ochraniaczy : kolana, łokcie, nadgarstki. Elastyczna konstrukcja zapewnia komfortowe dopasowanie do chronionej części ciała. Bardzo lekkie nie ograniczające ruchów. Materiał zewnętrzny jest odporny na ścieranie a wyściółka bardzo dobrze odprowadza pot i wilgoć.

FID KIDS Размеры: XS, S, M FID pink Размеры: S, M, L, XL FID black Размеры: M, L, XL Универсальные 3 комплекта наколенников, налокотников и накладок на запястья. Гибкая конструкция протектора и его пластиковое усиление удобно идёт на охраняемые части тела. Протекторы легкие не ограничивают в движении. Вешний материал износостойкий. Внутренний материал уводить пот и влаги от тела. Эластичный материал адаптируется движении роллера.

74

FID KIDS black


PROTECTORS - ACCESSORIES

CHRÁNIČE / PROTECTORS / OCHRANIACZE / ЗАЩИТА SPECIAL

Vyztužené a anatomicky tvarované chrániče na kolečkové brusle chránící kolena a lokty. Připevnění pomocí pásků na suchý zip a elastické „punčochy“. Tyto chrániče zajišťují vysokou ochranu při pádech a kolizích při jízdě na kolečkových bruslích. Jejich tvar a konstrukce zaručuje stabilní polohu a komfortní využití při jízdě na kolečkových bruslích. chránič na kolena a lokty - velikosti: XS, S, M, L, XL

Stiffened and anatomical protectors of knees and elbows for in-line skating. Fastening with VELCRO stripes and “stocking”. They ensure high safety when fall or collision occurs. Their shape and constructions ensure stabile position and comfortable usage when in-line skating.

PROFI

Vyztužené a anatomicky tvarované chrániče na kolečkové brusle chránící zápěstí. Připevnění pomocí pásků na suchý zip a elastické „punčochy“. Tyto chrániče zajišťují vysokou ochranu při pádech a kolizích při jízdě na kolečkových bruslích. Poranění zápěstí je nejčastější zranění při jízdě na kolečkových bruslích. Až 80% ze všech takovýchto úrazů se týká zápěstí! Kvalitní ochrana zápěstí je proto velmi důležitá. Tvar a konstrukce zajišťuje stabilní polohu a komfortní využití při jízdě. I přes zpevněné zápěstí zůstavají volné prsty a jejich používání nebrání dalším aktivitám (např. odražení se holemi atd.). - chránič zápěstí - velikosti: S, M, L Stiffened and anatomical protectors for in-line skating. Fastening with VELCRO stripes and “stocking”. They ensure high safety when fall or collision occurs. Wrist injure is the most common injure (80% of all injuries) caused during in-line skating. Good wrist protection is very important. Their shape and constructions ensure stabile position and comfortable usage when in-line skating. The wrist is braced but fingers can be used normally (e.g. rebounding by sticks). - Wrist protector – size: S, M, L

protectors of elbows and knees – size: XS, S, M, L, XL

Wzmocnione i anatomicznie uformowane ochraniacze na rolki – zestaw ochraniaczy na kolana i łokcie. Mocowanie za pomocą pasków z rzepami oraz elastycznych „pończoch“. Zapewniają wysoką ochronę przy upadkach i kolizjach w czasie jazdy na rolkach. Ich kształt i konstrukcja gwarantuje stabilną pozycję i wygodę w czasie jazdy. Zestaw ochraniaczy na kolana i łokcie – rozmiar XS, S, M, L, XL

Укрепленная и анатомическая защита для роликовых коньков – защищает колени, локти. Фиксация при помощи поясов-липучек и безразмерного „ чулка“. Указанная защита обеспечивает высокую степень защиты при падениях и коллизиях в течение катания на роликовых коньках. Их форма и конструкция гарантируют устойчивое положение и комфортное применение в течение катания на роликовых коньках. Наколенники и налокотники - pазмеры: XS, S, M, L, XL

Wzmocnione i anatomicznie uformowane ochraniacze na rolki – ochraniaczy na nadgarstki. Mocowanie za pomocą pasków z rzepami oraz elastycznych „pończoch“. Zapewniają wysoką ochronę przy upadkach i kolizjach w czasie jazdy na rolkach. Uszkodzenia nadgarstków są jednymi z najczęstszych obrażen wynikłych z jazdy na rolkach, ocenia się że stanowią aż 80% ogółu odnoszonych kontuzji! Dlatego właśnie wysokiej jakości ochrona jest w ich wypadku nieodzowna. Kształt i konstrukcja ochraniaczy Tempish Profi gwarantuje stabilną pozycję i wygodę w czasie jazdy. Ochraniacze nie blokują w żaden sposób ruchomości palców, nie przeszkadzają więc w innych działaniach. - Zestaw ochraniaczy na nadgarstki – rozmiar S, M, L Укрепленная и анатомическая защита для роликовых коньков – защищает запястья. Фиксация при помощи поясов-липучек и безразмерного „ чулка“. Указанная защита обеспечивает высокую степень защиты при падениях и коллизиях в течение катания на роликовых коньках. Ранение запястья самая частая травма в течение катания на роликовых коньках. До 80% из всех ранений касается запястья! Качественная защита запястья, поэтому очень важна! Их форма и конструкция гарантируют устойчивое положение и комфортное применение в течение катания на роликовых коньках. И хотя запястье фиксировано, пальцы остаются свободные и ничего не мешает их использовать при других деятельностях (например, отталкиваться палками и т.д.). Накладки на запястье - pазмеры: S, M, L

75


PROTECTORS - ACCESSORIES

CHRÁNIČE / PROTECTORS / OCHRANIACZE / ЗАЩИТА COOL MAX

JOLLY

BLACK / RED

GREEN

BLACK

BLACK

SILVER

PINK

Velmi komfortní sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí. Materiál CoolMax zajišťuje velmi rychlý odvod potu z povrchu těla do chrániče a následné odpařování. Tyto chrániče plní estetickou funkci s zároveň je konstrukcí zabezpečena jejich stabilní pozice při pohybu i případném pádu. Pro svoji velikost je model oblíbený především u žen a dívek.

Komfortní sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí. Anatomický tvar vlastní skořepiny a bohatá bandáž zajišťuje bezpečnou funkci! Konstrukce chrániče je navržena tak, aby byl schopen měnit svůj tvar při pohybu kloubu a tím bylo jeho použtí pohodlnější a přirozenější.

3 sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí - velikosti: S, M, L, XL barvy: black/red, black, silver

3 sada chráničů na kolena, lokty a zápěstí - velikosti: S, M, L barvy: black, pink, green

Very comfortable protector set of elbows, wrists and knees. CoolMax material ensures very quick sweat removal into the protector and its vaporization. These protectors are very esthetical and their construction ensures good position and safety. They are favored by girls and ladies for their size and fit.

Very comfortartable protector set of elbows, wrists and knees. Anatomical shape of the shell and excellent bandage ensures safety. Construction is flexible so it can change the shape in order to ensure comfortable and natural use.

3-se of protectors of elbows, wrists and knees – size: S, M, L, XL colours: black/red, black, silver

76

3-set of protectors of elbows, wrist and knees – size: S, M, L colours: black, pink, green

Bardzo komfortowy zestaw ochraniaczy na kolana., łokcie i nadgarstki. Materiał CoolMax zapewnia bardzo szybkie odprowadzanie potu z powierzchni ciała do ochraniacza i następnie odarowanie go. Ochraniacze są bardzo estetyczne a przemyślana konstrukcja powoduje że stabilnie trzymają się na ochranianych stawach zarówno w czasie jazdy jak i podczas upadku. Ze względu na estetykę i wielkość model bardzo lubiany przede wszystki przez dziewczęta i kobiety.

Komfortowy zestaw ochraniaczy na kolana., łokcie i nadgarstki. Anatomiczne ukształtowanie skorupy i gruba wyściółka gwarantują bezpieczeństwo. Ochraniacze są tak skonstruowane, aby mogły zmienać swój kształt w miarę ruchów ochraniaczego stawu, aby ich użytkowanie było wygodniejsze i bardziej naturalne.

Zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki – rozmiar S, M, L, XL Warianty kolorystyczne: Black/Red, Black, Silver

Zestaw ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki – rozmiar S, M, L Warianty kolorystyczne: black, pink, green

Очень комфортный комплект наколенников, налокотников и накладок на запястья. Материал CoolMax обеспечивает очень быстрый отвод пота из поверхности тела до защищающего элемента и следовательно его испарение. Указанные элементы защиты очень эластичные и их конструкцией обеспечено устойчивое положение при движении или при возможном падении. По причине размера модель популярная, особенно у женщин и девушек.

Комфортный комплект наколенников, налокотников и накладок на запястья. Анатомическая форма собственной оболочки и полная бандаж обеспечивают безопасную функцию! Конструкция элемента защиты построена таким образом, чтобы он был способен менять свою форму при движении сустава и таким образом было его применение более удобное и более естественное!

3 комплекта защиты наколенников и налокотников и накладок для запястья - pазмеры: S, M, L, XL Цвет: чёрный/красный, чёрный, серебряный

3 комплекта защиты наколенников и налокотников и накладок для запястья - pазмеры: S, M, L Цвет: black, pink, green


PROTECTORS - ACCESSORIES

PŘILBY / HELMETS / KASKI / ШЛЕМЫ CRACK

SKILLET Z

CRACK

PIX BLUE

PURPLE

BLACK

GREEN

CRACK C CRACK C blue CRACK C yelow

BLACK PINK

WHITE

Ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích a skateboardisty. Velikosti: S (51-55), M (55-58), L (58-60) barvy: white, black, purple, green Helmet for in-line skaters, skateboarders. size: S (51-55), M (55-58), L (58-60) colours: white, black, purple, green

Kask ochronny do jazdy na rolkach i deskorolce. rozmiary: S (51-55), M (55-58), L (58-60) warianty white, black, purple, green

Защитный шлем для роллеров на in-line коньках и для скейтеров. Размеры: S (51-55), M (55-58), L (58-60) Цвет: white, black, purple, green

Ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích, skateboardysty. Velikosti: S (51-55), M (55-58), L (58-60), XL (60-62) + stahovací pásek s možností individuálního upnutí k hlavě Vnější materiál PVC s potiskem. Bezpečnostní výplň: EPS

Dětská ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích, skateboardisty a cyklisty. Velikosti: S (49-51), M (52-55) + stahovací pásek s možností individuálního upnutí k hlavě Barvy: pink, blue Materiál: bezpečnostní výplň – EPS, vnější ochranná skořepina – PVC Clonící štít integrován do tvaru přilby

Kask ochronny na rolki i deskorolki Rozmiary: S (51-55), M (55-58), L (58-60), XL (60-62) + pasek z możliwością regulacji Ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích, skateboardysty. Materiał zewnętrzny: PVC Wyściółka: EPS

Children protection helmet for skaters on in-line skates, skateboarders and cyclists. Sizes: S (49-51) M (52-55) + tightening strap for individual mounting to the head Colours: pink, blue Material: safety liner - EPS, protective outer shell - PVC Non removable visor.

Protective helmets for skaters on in-line skates, skateboards. Sizes: S (51-55) M (55-58) L (58-60) XL (60-62) + tightening strap for individual mounting to the head Outer material: PVC with printing Safety liner: EPS

Dzięcięcy kask ochronny , rolki, deskorolka, rower Rozmiary: S (49-51), M (52-55) + pasek z możliwością regulacji Kolor: pink, blue Materiał zewnętrzny: PVC Wyściółka: EPS

Защитные шлемы для скейтеров, скетбордистов. Размер: S (51-55) M (55-58) L (58-60) XL (60-62) + регулирующий ремешок. Внешний материал: PVC с принтом Безопасность: EPS

Детский шлем для катания на коньках, скейтборде и велосипеде. Размеры: S (49-51) M (52-55) + фиксирующий ремень вокруг головы. Цвета: розовый, голубой Материал: внутренний - EPS, внешний материал – PVC Несменный козырек.

77


PROTECTORS - ACCESSORIES

PŘILBY / HELMETS / KASKI / ШЛЕМЫ STYLE

EVENT

GOLD BLUE

PINK

BLACK

GREEN

RED WHITE

PINK

Ochranná přilba pro bruslaře na in-line bruslích a skateboardisty, cyklisty, atd. velikosti: S (50-52), M (52-56), L (56-59), (stahovací pásek s regulačním šroubem pro dokonalé upnutí) barvy: blue, red, pink, green materiál: bezpečnostní výplň - EPS, vnější ochranná skořepina - PVC - clonící štít Helmet for in-line skaters, skateboarders, cyclers etc. size: S (50-52), M (52-56), L (56-59). Regulation screw for perfect fit. colours: blue, red, pink, green material: safety filling EPS, outer safety shell – PVC Kask ochronny do jazdy na rolkach, deskorolce, rowerze itp. przeznaczony dla młodszych użytkowników. Wypełnienie wewnętrzne wykonane jest z materiału EPS, a zewnętrzna skorupa ochronna – PVC. rozmiary: S (50-52), M (52-56), L (56-59) warianty kolorystyczne: Blue, Red, Pink, Green Защитный шлем для роллеров на роликовых коньках, для скейтбордеров, велосипедистов и т.д. цвет: красный, голубой, чёрный, оранжевый размер: S (50-52), M (52-56), L (56-59) (pегулируемая лямка) материал: защитная обивка – EPS, внешняя защитная скорлупа - ПВХ

78

Ochranná přilba ve fashion stylu pro bruslaře, bruslařky, cyklisty, cyklistky, skateboardisty atd. velikost: S (52-55), M (55-58), L (58-60), stahovací, regulační pásek pro pevné a pohodlné dotažení k hlavě Barvy: black, white, pink, gold Materiál: bezpečnostní tlumící výplň – EPS, vnější ochranná skořepina – ABS Konstrukce: in-mold Protective helmet in the fashion style for skaters, cyclers, skateboarders, etc. Size range: S (52-55), M (55-58), L (58-60), tightening, control strap for strong and comfortable tightening to the head Colours: black, white, pink, gold Material: safety soften padding – EPS, protective outer shell – ABS Construction: in-mold Kask ochronny w stylu „fashion“ dla rolkarzy, rowerzystów, deskorolkarzy – zarówno chłopców jak i dziewcząt Rozmiary: S (52-55), M (55-58), L (58-60), z regulowanym paskiem dla pewnego i łatwego umocowania na głowie Warianty kolorystyczne: black, white, pink, gold Materiał: zabezpieczające wypełnienie tłumiące – EPS, zewnętrzna skorupa ochronna – ABS Konstrukcja: in-mold Модный защитный шлем для роллеров, байкеров, скейтбордистов и т.д. Размер: S (52-55), M (55-58), L (58-60), ремешок для сильной и удобной фиксации на голове Цвета: черный, белый, розовый, золотой Материал: безопасная мягкая обивка – EPS, Защитная оболочка - ABS Конструкция: литая


PROTECTORS - ACCESSORIES

PŘILBY / HELMETS / KASKI / ШЛЕМЫ SKULLCAP

Velikosti: S, M, L Materiál: 100% polyamid Čepice pod přilbu. Úplet s vysokým výkonem odvodu potu. V chladném počasí zajistí tepelnou pohodu.

Size: S, M, L Material: 100% polyamide Cap under a helmet. Knitted with high ventilation power. During cold weather ensures thermal comfort.

Rozmiary: S, M, L Materiał: 100% poliamid Czepek pod kask. Dziany z bardzo dobra wentylacją. Podczas zimnej pogody zapewnia komfort cieplny. Размер: S, M, L Материал: 100% полиамид Подкладка под шлемом. Вязаная с высокими вентиляционными свойствами. При холодной погоде обеспечивает термальный комфорт.

79


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ DIXI BATOH / BACKPACK / PLECAK / РЮКЗАК

PINK

Multifunkční batoh DIXI je vybaven speciálními úchyty pro připevnění kolečkových bruslí z venku, čímž je zamezeno ušpinění vnitřního prostoru a zde uložených věcí. • Objem: 27 L • Rozměry: 50 x 31 x 19 cm Batoh DIXI je v místech dotyku se zády vhodně polstrovaný, je anatomicky tvarovaný, čímž zajišťuje uživateli vysoký komfort. Disponuje také odvětráním zad s odnímatelnou konstrukcí pro jednodušší čištění. Batoh DIXI je dále vybaven: - prostupem na MP3 přehrávač - držákem pro hadičku k bidonu s pitím na ramenním popruhu - hrudním i bederním pásem - pláštěnkou na batoh schovanou v samostatné kapse ve spodní části batohu - dvěma bočními síťovanými kapsami na pití - dvěma malými vnějšími kapsami na zip - jedním velkým hlavním prostorem s oddělenou kapsou na notebook - jednou malou vnitřní kapsou pro uschování cenností - bezpečnostními reflexními prvky DIXI sports bagpack is equipped with special holders for attaching inline skates. Skates are fixed outside the bag, thus avoiding soiling other items stored inside. DIXI backpack is anatomically shaped, has ventilated back with removable construction for easy cleaning. In places where the backpack touches the back is well padded ensuring high comfort. • Size: 50 x 31 x 19 cm • Volume: 27 l DIXI is equipped with: - transmission for MP3 player - there is a holder for hose to bottle with drink on the shoulder strap - thoracic and lumbar belts - raincoat for backpack hidden in a separate pocket at the bottom of the backpack - 2 side elastic mesh pockets - 2 small outer pockets with zip fastener - 1 large main space with a separate laptop pocket - 1 small inside pocket for storing valuables - safety reflective elements Wielofunkcyjny plecak DIXI posiada specjalne uchwyty dzięki czemu z łatwościa z przymocujemy rolk z przodu plecaka, unikając w ten sposób zabrudzenia wnętrzą i rzeczy tam przechowywanych. Plecak jest anatomicznie ukształtowany i posiada wentylowaneczęśc tylnią tzw „plecy“. W miejscach kontaktu plecaka z ciałem zastosowano specjalną wyściółke w celu zepewnienia najwyższego komfortu. • Pojemność: 27 L • Rozmiar: 50 x 31 x 19 cm

BLACK

Plecak DIXI posiada: - Wyjście słuchawkowe - Uchwyt do rurki od bidunou - Pas piersiowy i biodrowy - Pokrowiec przeciwdeszczowy schowany w specjalnej kieszeni na spodzie plecaka - Dwie boczna siatkowe kieszenie - Dwie małe kieszenie zamykane na zamek - Duża komora z oddzielną kieszenią na laptopa - Wewnętrzna kieszenie na wartościowe przedmioty - Elementy odblaskowe dla zwiększenia bezpieczeństwa Спортивный рюкзак DIXI оснащен специальными фиксаторами для роликов. Ролики прикрепляются ко внешней стороне рюкзака, что позволяет избежать повреждений других предметов внутри сумки. Рюкзак DIXI вентилируемый и имеет съемную конструкцию, которая упрощает способ очистки. Также он имеет подкладку в местах, где прилегает к спине, что обеспечивает комфортное использование. Размер: 50 x 31 x 19 см / Объем: 27 л Рюкзак DIXI оснащен: - передатчиком для MP3 плеера - держатель для бутылочки на плечевом ремне - грудной ремень и на пояс - чехол для рюкзака против дождя скрыт в отдельном кармане в нижней части рюкзака. - 2 боковых кармана из эластичной сетки - 2 небольших кармана на молнии - 1 большое отделение с карманом для ноутбука - 1 маленький внутренний карман для хранения ценностей - Светоотражающие элементы

80


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ BOON II TAŠKA

/ BAG / TORBA / CУМКА

SKATE BAG junior / senior

SKATE BAG CRACK junior / senior

TAŠKA / BAG / TORBA / CУМКА

TAŠKA / BAG / TORBA / CУМКА BLACK

BLACK

SILVER

BLUE

PINK objem: 36 L nosnost: 8 kg popis: sportovní taška určená k přepravě a uskladnění bruslí (in-line i zimních), vnitřní odnímatelná přihrádka pro uložení bruslí, zpevněné dno, kapsa z elastické síťoviny pro uložení přilby, chráničů a dalších drobností, nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh s výztuhou Material: 100% Dolby nylon s potiskem / barvy: black, silver volume: 36 L carrying limit: 8 kg description: sport bag for carrying skates (in-line and ice), inner removable pocket for skates, stiffened downer part, pocket from elastic net for helmet, protectors and accessories carriage, adjustable removable shoulder belt with strengthening material: 100% Dolby nylon with print / colours: black, silver pojemność i nośność: 36 l / 8 kg opis: Torba sportowa przeznaczona do transportu i przechowywania łyżew i rolek, wyposażona w wewnętrzną zdejmowalną przegródkę na rolki/łyżwy, usztywnione dno, kieszeń z elastycznej siateczki na kask, ochraniacze i inne drobiazgi, regulowany i zdejmowalny pas naramienny materiał: 100% Dolby Nylon z nadrukiem warianty kolorystyczne: Black, Silver Cумка на роликовые коньки объём: 36л / грузоподъёмность: 8кг описание: внутренний съёмный карман для коньков. Укреплённое дно. Эластичный карман для шлема, защиты и т.д. Регулируемая и съёмная плечевая лямка. материал: 100% DOLBY нейлон с декором цвет: чёрный, золотый

PURPLE

Univerzální taška pro quadové brusle a pro dětské brusle. Oddělené, odvětrané prostory na každou brusli. Samostatná oddělená boční kapsa na drobnosti (mobil, klíče, peněženku atd.) Vyztužená základna plastovou deskou o síle 2,5 mm. Taška je vybavena poutkem na pověšení, poutkem pro držení v ruce a popruhem pro zavěšení na rameno. Universal bag for quad skates and skates for children. Separated ventilated spaces for each skate. Separate side pocket for small items (cell phone, keys, wallet, etc.) Reinforced plastic base plate of thickness 2.5 mm. The bag is equipped with a loop for hanging, hand strap to hold in a hand and a strap for hanging over the shoulder.

Univerzální taška pro quadové brusle a pro dětské brusle. Oddělené, odvětrané prostory na každou brusli. Samostatná oddělená boční kapsa na drobnosti (mobil, klíče, peněženku atd.) Vyztužená základna plastovou deskou o síle 2,5 mm. Taška je vybavena poutkem na pověšení, poutkem pro držení v ruce a popruhem pro zavěšení na rameno. Universal bag for quad skates and skates for children. Separated ventilated spaces for each skate. Separate side pocket for small items (cell phone, keys, wallet, etc.) Reinforced plastic base plate of thickness 2.5 mm. The bag is equipped with a loop for hanging, hand strap to hold in a hand and a strap for hanging over the shoulder.

Uniwersalna torba na rolki i wrotki Oddzielna wentylowana przestrzeń na rolki Boczna kieszeń (na telefon, klucze, portfel, itp) Wzmocniony spód z tworzywa sztucznego o grubości 2,5mm Torba wyposażona jest w pasek do zawieszenia , w mniejsze uchwyty umożliwiające noszenie torby w ręce oraz pasek do noszenia torby na ramieniu

Uniwersalna torba na rolki i wrotki Oddzielna wentylowana przestrzeń na rolki Boczna kieszeń (na telefon, klucze, portfel, itp) Wzmocniony spód z tworzywa sztucznego o grubości 2,5mm Torba wyposażona jest w pasek do zawieszenia , w mniejsze uchwyty umożliwiające noszenie torby w ręce oraz pasek do noszenia torby na ramieniu

Универсальная сумка для детских и quad роликов. Раздельные вентилируемые отделения для каждого ботинка. Отдельный карман для мелочи ( мобильный, ключи, кошелек и др.). Пластиковое дно толщиной 2.5мм. Сумка оснащена ручкой, ручным ремнем и поясничным.

Универсальная сумка для детских и quad роликов. Раздельные вентилируемые отделения для каждого ботинка. Отдельный карман для мелочи ( мобильный, ключи, кошелек и др.). Пластиковое дно толщиной 2.5мм. Сумка оснащена ручкой, ручным ремнем и поясничным.

81


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ LET‘S GO

SPORTOVNÍ TAŠKA / SPORT BAG / TORBA SPORTOWA / СПОРТИВНЫЕ СУМКИ

TUDY

BENEFIT II

BATOH / BACKPACK / PLECAK / РЮКЗАК

LEDVINKA / FANNY PACK / SASZETKA / CУМКА НА ПОЯС

PINK

BLACK

Univerzální sportovní taška s odděleným prostorem pro obuv a textil. Základní prostor s posuvnou přepážkou pro další dělení. Tři menší kapsy po stranách přístupné samostatně, popruh na rameno. Velikost: M, L Rozměr: M (45x26x43,5) / L (60x35x50) Obsah: M 12 + 38 l / L 25 + 75 l Universal sports bag with separate compartment for shoes and textiles. Basic space with sliding partition to another division. Three smaller pockets on the sides open separately, the shoulder strap. Size: M, L Dimension: M (45x26x43,5 cm) / L (60x35x50 cm) Volume: M 12 + 38 l / L 25 + 75 l Uniwersalna torba sportowa z oddzielną przestrzenią na obuwie i odzież. Głóna część wyposażona w przesuwaną przegrodą dla dalszego dzielenia przestrzeni na części według potrzeb. Trzy mniejsze kieszenie po bokach, do których dostęp jest niezależny od głównej części. Wyposażona w pasek naramienny. Dostępne rozmiary: M, L Wymiary: M (45x26x43,5cm) / L (60x35x50cm) Pojemność: M 12 + 38 l / L 25 + 75 l

Универсальная спортивная сумка с отдельным отсеком для обуви и текстильных изделий. Основное пространство ,с раздвижными секциями в другие отделения. Три маленьких кармана по бокам ,открывающихся отдельно, плечевой ремень. Размер: M, L Размеры: M (45x26x43, 5 см) / L (60x35x50 см) Объем: M 12 + 38 л / L 25 + 75 л

82

objem: 2 L nosnost: 2 kg uzavíratelná odvětraná kapsa na zip pro peněženku, mobil, klíče atd. nastavitelný popruh se suchým zipem, kapsa na láhev s rozšířeným vstupem pro pohodlné zasunutí barvy: black, silver

volume: 2 L carrying limit: 2 kg Description: lockable ventilated zippered pocket for wallet, cell phone, keys, etc. adjustable strap with Velcro stripe, pocket for a bottle with enhanced input for easy insertion colours: black, silver

pojemność i nośność: 2 l / 2 kg Opis: zamykana, wentylowana kieszonka z zamkiem błyskawicznym na portfel, telefon, klucze itp., wyposażona w regulowany pasek z rzepem i kieszonkę na butelkę/bidon z rozszerzonym otwarciem (dla łatwiejszego wkładania) warianty kolorystyczne: Black, silver

объём: 2л / Грузоподъёмность: 2кг Описание: закрывающаяся сумка для кошелька, телефона, ключей и т.д. Ремень регулируется с помощью липучки. Удобный карман для бутылки цвет: чёрный, золотый

Vak na záda Rozměr: 34*44*7cm Jedna velká vnější kapsa na zip, rozměr 20*34 cm Jedna vnitřní kapsa na suchý zip, rozměr 17*17 cm Sack for back. Size: 34*44*7cm One large zipped outer pocket, size 20 x 34 cm One inner pocket with Velcro, size 17 * 17 cm Worek na plecy Rozmiar: 34 x 44 x 7 cm Jedna duża zewnętrzna kieszeń na zamek, rozmiar 20 x 34 cm Jedna wewnętrzna kieszeń na rzep, rozmiar 17 x 17 cm Рюкзак Размеры: 34*44*7см Один внешний карман с липучкой, размер 20*34 см Один внутренний карман с липучкой, размер 17*17 см


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ RACING SUIT - DRES / JERSEY

COMFI - ZATEPLENÝ DRES / THERMO INSULATED JERSEY / DRES OCIEPLANY / ТЁПЛАЯ ФО́РМА

FASTI - ZATEPLENÉ KALHOTY / THERMO INSULATED TROUSERS / SPODNIE OCIEPLANE / ТЁПЛОЕ ШТАНЫ́

COMFI / FASTI JUNIOR - vel. 134, 146, 158 SENIOR - vel. XS, S, M, L, XL, XXL JUNIOR - size range: 134, 146, 158 SENIOR - size range: XS, S, M, L, XL, XXL JUNIOR - Rozmiary: 134, 146, 158 SENIOR - Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL JUNIOR - размер: 134, 146, 158 SENIOR - размер: XS, S, M, L, XL, XXL JUNIOR - vel. 134, 146 SENIOR - vel. XS, S, M, L, XL

JUNIOR - Rozmiary: 134, 146 SENIOR - Rozmiary: XS, S, M, L, XL

JUNIOR - size range: 134, 146 SENIOR - size range: XS, S, M, L, XL

JUNIOR - размер: 134, 146 SENIOR - размер: XS, S, M, L, XL 83


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ ORION -

PRESTIGE / TEN / TEN lady

VESTA / VEST / KAMIZELKA / ЖИЛЕТ

RUKAVICE / GLOVES / RĘKAWICZKI / ПЕРЧАТКИ

Popis: Ultra lehká vesta s ochranou proti větru a chladu z přední strany a s odvětráním na zádech. Velikosti: S, M, L, XL, XXL

PRESTIGE

Description: Ultra light vest with protection against wind and cold on the front and back venting. Size: S, M, L, XL, XXL Opis: ultralekka kamizelka chroniąca od wiatru i chłodu od przedniej strony i z wentylacją na plecach Rozmiary: S, M, L, XL, XXL TEN Описание: Сверхлегкий жилет с защитой против ветра и холода с дополнительной вентиляцией спереди и сзади. Размеры: S, M, L, XL, XXL

ELAN - NÁVLEKY NA RUCE / ARMS SLEEVE / RĘKAWY / ПОКРЫ́ТИЕ ПЛЕЧА velikost: elastická 1 - (délka: 45 cm, šířka v bicepsu: 12,5 cm) 2 - (délka: 47,5 cm, šířka v bicepsu: 13 cm) 3 - (délka: 52,5 cm, šířka v bicepsu: 14 cm) size range: elastic 1 - length: 45 cm, width in the biceps area: 12,5 cm 2 - length: 47,5 cm, width in the biceps area: 13 cm 3 - length: 52,5 cm, width in the biceps area: 14 cm Rozmiary: elastic 1 - (długość: 45cm, szerokość w bicepsie: 12,5cm) 2 - (długość: 47,5cm, szerokość w bicepsie: 13cm) 3 - (długość: 52,5cm, szerokość w bicepsie: 14cm) размер: упругий 1 - длина: 45 cm, ширина в бицепси: 12,5 cm 2 - длина: 47,5 cm, ширина в бицепси: 13 cm 3 - длина: 52,5 cm, ширина в бицепси: 14 cm 84

TEN lady

Ochranné elastické rukavice s odnímatelným plastickým chráničem dlaně pro bruslaře, skateboardisty a cyklisty s poutky pro snadné svlečení. Možno použít i bez připevněného chrániče (cyklistika, koloběžka atd.). Velikosti: S, M, L

Rękawice ochronne w wyjmowanymi plastikowymi ochraniaczami dłoni, na rolki, deskorolki i rower. Rękawice posiadają uchwyty ułatwiające ściaganie Sizes: S, M, L

Protective elastic gloves with removable plastic hand protector for skaters, skateboarders and cyclists with loops for easy take off. Can be used without the attached protector (for cycling, scooter, etc.). Sizes: S, M, L

Перчатки для скейтбордистов , роллеров и велосипедистов со съемной защитой. Размеры: S, M, L


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ ACUT

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE DRES / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE JERSEY / FASHION KOSZULKA TERMOAKTYWNA IN-LINE / МО́ДНАЯ ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ ИНЛА́ЙН ФО́РМА

STAM

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE DRES / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE JERSEY / FASHION KOSZULKA TERMOAKTYWNA IN-LINE / МО́ДНАЯ ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ ИНЛА́ЙН ФО́РМА

RED BLACK

GREEN

ACUT

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE KALHOTY KRÁTKÉ / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE SHORTS / FASHION SPODENKI TERMOAKTYWNE IN-LINE / МО́ДНЫЙ ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ ИНЛА́ЙН ШО́РТЫ

WHITE

STAM - FASHION FUNKČNÍ IN-LINE KALHOTY KRÁTKÉ / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE SHORTS / FASHION SPODENKI TERMOAKTYWNE IN-LINE / МО́ДНЫЙ ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ ИНЛА́ЙН ШО́РТЫ

Velikost: S, M, L, XL Materiál: Dres: 100% polyester, Gramáž: 150 -153g/m2 Kalhoty: Materiál: 80% polyester, 20% spandex tištěná část - gramáž 225 / 22g/m2 netištěná část (základ kalhot) – gramáž 210g/m2

Velikost: S, M, L, XL Materiál: Dres: 100% polyester, Gramáž: 150 -153g/m2 Kalhoty: Materiál: 80% polyester, 20% spandex tištěná část - gramáž 225 / 22g/m2 netištěná část (základ kalhot) – gramáž 210g/m2

Size range: S, M, L, XL Material: Jersey: 100% polyester Grammage: 150 -153g/m2 Material: Shorts: 80% polyester, 20% spandex Part with printing – grammage 225 / 22g/m2 Part without printing – grammage 210g/m2

Size range: S, M, L, XL Material: Jersey: 100% polyester Grammage: 150 -153g/m2 Material: Shorts: 80% polyester, 20% spandex Part with printing – grammage 225 / 22g/m2 Part without printing – grammage 210g/m2

Rozmiary: S, M, L, XL Materiał: Koszulka: 100% poliester Gramatura: 150–153g/m2 Spodnie: Materiałl: 80% poliester, 20% spandex Część z nadrukiem: gramatura 225 / 22g/m2 Część bez nadruku (podstawowa): gramatura 210g/m2

Rozmiary: S, M, L, XL Materiał: Koszulka: 100% poliester Gramatura: 150–153g/m2 Spodnie: Materiałl: 80% poliester, 20% spandex Część z nadrukiem: gramatura 225 / 22g/m2 Część bez nadruku (podstawowa): gramatura 210g/m2

Размер: S, M, L, XL материал: форма: 100% полиэстер Граммаж: 150 -153g/m2 материал: шорты: 80% полиэстер, 20% спандекс набивная часть – граммаж 150 -153g/m2 остальная часть – граммаж 210g/m2

Размер: S, M, L, XL материал: форма: 100% полиэстер Граммаж: 150 -153g/m2 материал: шорты: 80% полиэстер, 20% спандекс набивная часть – граммаж 150 -153g/m2 остальная часть – граммаж 210g/m2

85


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ CATE

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE DRES / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE JERSEY / FASHION KOSZULKA TERMOAKTYWNA IN-LINE / МО́ДНАЯ ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ ИНЛА́ЙН ФО́РМА

BLACK

SILUET

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE DRES / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE JERSEY / FASHION KOSZULKA TERMOAKTYWNA IN-LINE / МО́ДНАЯ ФУНКЦИОНА́ЛЬНАЯ ИНЛА́ЙН ФО́РМА

BLACK

WHITE

WHITE

CATE

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE KALHOTY KRÁTKÉ / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE SHORTS / FASHION SPODENKI TERMOAKTYWNE IN-LINE / МО́ДНЫЙ ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ ИНЛА́ЙН ШО́РТЫ

86

SILUET

- FASHION FUNKČNÍ IN-LINE KALHOTY KRÁTKÉ / FASHION FUNCTIONAL IN-LINE SHORTS / FASHION SPODENKI TERMOAKTYWNE IN-LINE / МО́ДНЫЙ ФУНКЦИОНА́ЛЬНЫЙ ИНЛА́ЙН ШО́РТЫ

Velikost: XS, S, M, L Materiál: Dres: 100% polyester, Gramáž: 150 -153g/m2 Kalhoty: Materiál: 80% polyester, 20% spandex tištěná část - gramáž 225 / 22g/m2 netištěná část (základ kalhot) – gramáž 210g/m2

Velikost: XS, S, M, L Materiál: Dres: 100% polyester, Gramáž: 150 -153g/m2 Kalhoty: Materiál: 80% polyester, 20% spandex tištěná část - gramáž 225 / 22g/m2 netištěná část (základ kalhot) – gramáž 210g/m2

Size range: XS, S, M, L Material: Jersey: 100% polyester Grammage: 150 -153g/m2 Material: Shorts: 80% polyester, 20% spandex Part with printing – grammage 225 / 22g/m2 Part without printing – grammage 210g/m2

Size range: XS, S, M, L Material: Jersey: 100% polyester Grammage: 150 -153g/m2 Material: Shorts: 80% polyester, 20% spandex Part with printing – grammage 225 / 22g/m2 Part without printing – grammage 210g/m2

Rozmiary: XS, S, M, L Materiał: Koszulka: 100% poliester Gramatura: 150–153g/m2 Spodnie: Materiałl: 80% poliester, 20% spandex Część z nadrukiem: gramatura 225 / 22g/m2 Część bez nadruku (podstawowa): gramatura 210g/m2

Rozmiary: XS, S, M, L, Materiał: Koszulka: 100% poliester Gramatura: 150–153g/m2 Spodnie: Materiałl: 80% poliester, 20% spandex Część z nadrukiem: gramatura 225 / 22g/m2 Część bez nadruku (podstawowa): gramatura 210g/m2

Размер: XS, S, M, L материал: форма: 100% полиэстер Граммаж: 150 -153g/m2 материал: шорты: 80% полиэстер, 20% спандекс набивная часть – граммаж 150 -153g/m2 остальная часть – граммаж 210g/m2

Размер: XS, S, M, L материал: форма: 100% полиэстер Граммаж: 150 -153g/m2 материал: шорты: 80% полиэстер, 20% спандекс набивная часть – граммаж 150 -153g/m2 остальная часть – граммаж 210g/m2PROTECTORS - ACCESSORIES

PONOŽKY / SOCKS / SKARPETY / НОСКИ SKATE AIR SOFT

SKATE SELECT

SKATE AIR MID

BLACK

WHITE

BLACK

GREY

BLACK

WHITE

složení: polypropylen 56%, SENSURA 33%, lycra11% Minimální nasákavost, nízká srážliovost, vysoká stálost držení tvaru při extrémní zátěži, vysoký komfort, šetrnost k pokožce složení: bavlna 60%, polypropylen 26%, lycra 14% Vysoký komfort, výborné odvětrání, extrémní elasticita composition: cotton 60%,PP 26%,lycra 14% Comfort, excellent ventilation and elasticity skład: Bawełna 60%, polipropylen 26%, Lycra 14% Wysoki komfort, doskonała wentylacje, znakomita elastyczność

состав: 60% хлопок, 26% полипропилен, 14%лайкра Комфортные носки, отличная вентиляция, экстремальная упругость

Velikosti: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 Materiál: 75% bavlna, 17% polypropylén, 6% polyamid, 2% elastan Výborné tepelně – izolační vlastnosti, extrémně husté pletení zabraňuje tvorbě puchýřů a otlaků, zajišťuje optimální vyplnění volných prostor v obuvi, vysoká nasákavost.

composition: PP 56%,SENSURA 33%,lycra11% Minimal abortiveness, shape persistence, designed for high performance, high comfort standard, skin-friendly

Size range: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 Material: 75% cotton, 17% polypropylene, 6% polyamide, 2% elastane Excellent thermally - insulating characteristics, extremely thick knitting prevents blisters and calluses, ensures optimum filling of free space in shoes, high water absorption.

skład: Polipropylen 56%, Sensura 33%, Lycra 11% Minimalna chłonność, wysoka zdolność zachowywania kształtu w ekstremalnych warunkach, wysoki komfort, dbałość o skórę

Rozmiary: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 Materiał: 75% bawełna, 17% polipropylen, 6% poliamid, 2% elastan Doskonałe termicznie - dobre cechy izolacyjne, gruba dzianina zapobiega pęcherzom i odciskom, zapewnia optymalne wypełnienie wolnej przestrzeni w butach, wysoka absorpcja wody.

состав: 56% полипропилен, 11% лайкра, 33% SENSURA Стопы остаются сухими даже при интенсивных физических нагрузках, очень комфортные носки, дружественный для кожи, отличная вентиляция, экстремальная упругость

Размеры: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 Материал: 75% коттон, 17% полипропилен, 6% полиамид, 2% эластан Идеальные термоизолирующие свойства, плотная вязка предотвращает появление волдырей и мозолей, обеспечивают оптимальное заполнение свободного пространства в ботинке, хорошо вбирают влагу.

- Vysoká elasticita / Strečová vlákna zajišťují ideální držení úpletu na noze / Díky speciálnímu polypropylénovému vláknu je zaručen odvod vlhkosti od pokožky / Vyztužené oblasti s plyšovou vazbou zaručují vyšší životnost a komfortnost, chrání nohy v extrémně namáhaných partiích - High elasticity / Stretch fiber ensure ideal fixed position on the feet / Polypropylen ensures humidity escape / Stiffened parts with plush ensures longer socks life and comfort, protects feet in extremely strained parts - Duża elastyczność / Stretchowe włókna zapewniają idealne trzymanie się na nodze / Dzięki specjalnym polipropylenowym włóknom zapewnione jest znakomite odprowadzanie wilgoci z powierzchni skóry / Wzmocnione strefy z dodatkiem pluszu gwarantują wyższą żywotność i komfort, chronią też stopy w miejscach zczególnie narażonych na kontuzje i otarcia - Высокая эластичность / Волокна типа «стретч» - предотвращают соскальзывание и носки не растягиваются / Легко пропускать воздух и одновременно сохранять тепло благодаря специальному полипропиленовому волокну / Укреплённые части с гарантируют увеличение срока службы, держит ваши ноги в тепле и комфорте

88


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ HOUSE PARTY - TRIKO / T-SHIRT / KOSZULKA / ФУТБОЛКА

POTÍTKA / SWEATBANDS / FROTKI / НАПУЛЬСНИК WHITE

BLACK

materiál: bavlna barvy: black, red, white material: cotton colours: black, red, white materiał: Bawełna warianty kolorystyczne: black, red, white

BLACK RED

WHITE

материал: хлопок цвет: черный, красная, белый

FIX - POUZDRO NA MOBIL / CASE FOR MOBILE / POKROWIEĆ NA TELEFON / ЧЕХОЛ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.

BLACK

GREEN

Materiál: 100% bavlna, 180 g/m2 Velikosti: S, M, L, XL, XXL Barvy: white, black

Koszulka ze 100% bawełny 180 g/m2 Rozmiary: S, M, L, XL, 2XL Kolory: biały, czarny

Pouzdro na mobil pro připevnění k paži Velikost: A ) pro mob. tel. s uhlopříčkou do 4´ B ) pro mob. tel. s uhlopříčkou do 5´

Pokrowieć na telefon komurkowy na ramie Rozmiar: A ) Telefon o przekątnej do 4´ B ) Telefon o przekątnej nawet do 5´

Material: 100% cotton, 180 g/m2 Size: S,M,L,XL,XXL Colours: white, black

материал: хлопок, 180 g/m2 Размеры: S, M, L, XL, XXL цвет: черный, белый

Case for mobile phone for fastening to the arm. Size: A ) mobile phone with a diagonal measurement of up to 4´ B ) mobile phone with a diagonal measurement of up to 5´

Чехол для мобильного телефона. Размер: A) для мобильного телефона с диагональю до 4´ B) для мобильного телефона с диагональю до 5´ 89


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ TS 301 / 302

TS 110

BRÝLE / SPORTGLASSES / OKULARY / ОЧКИ

BRÝLE / SPORTGLASSES / OKULARY / ОЧКИ

TS 500

BRÝLE / SPORTGLASSES / OKULARY / ОЧКИ WHITE

TS 302

BLACK

BLACK

SILVER

TS 301

WHITE

UV 400 – 100% ochrana očí před UV zářením. Materiál čočky: polykarbonát s ochranou proti mlžení, Materiál rámu: polykarbonát Čistící mikrovláknové pouzdro je součástí balení. Barvy: black, white, silver Protiskluzový nosník s odvodovými potními kanálky. Kategorie slunečního filtru: 3 (black), 1 (white, silver) UV 400 – 100% UV protection Lens material: polycarbonate with antifog system, Frame material: polycarbonate Cleaning microfiber pocket is included. Colours: black, white, silver Antiskid support with anti sweat micro-canals. Sun filter category: 3 (black), 1 (white, silver) UV400 – 100% ochrona przed promieniowaniem UV Dołączone etui z mikrowłóknem do czyszczenia Przeciwpoślizgowy nosek z kanalikami odprowadzającymi pot Materiały: Szkła: poliwęglan z ochroną przeciw parowaniu Oprawka: poliwęglan Warianty kolorystyczne: Black, White, Silver Kategoria filtra przeciwsłonecznego: Black 3, White, Silver 1 УФ 400 – 100% защита глаз от УФ- излучения Материал линзы: поликарбонат с защитой от запотевания Материал оправы: поликарбонат Чехол для очков из микрофибры (употребляемый для чистки) Цвет: чёрный, белый, серебряный Категория солнечного фильтра: 3 (чёрныe), 1 (белые, серебряные)

90

UV 400 – 100% ochrana očí před UV zářením. Materiál čočky: polykarbonát s ochranou proti mlžení, Materiál rámu: polykarbonát Čistící mikrovláknové pouzdro je součástí balení. Barvy: red, black Lehké polootevřené sportovní brýle. Protiskluzový, poddajný, tvarovatelný nosník s odvodovými potními kanálky. Kategorie slunečního filtru: 3 (black), 1 (red) Čočky s povrchovou úpravou: jemný zrcadlový odraz (black). Protiskluzové koncovky rámu, Nastavitelný sklon polohy rámu. UV 400 – 100% UV protection. Lens material: polycarbonate with antifog system, Frame material: polycarbonate Cleaning microfiber pocket is included. Colours: red, black Light semi-open sport glasses. Antiskid, flexible support with anti sweat micro-canals. Sun filter category: 3 (black), 1(silver) Lens surface finish: slight mirror effect. Antiskid frame endings, adjustable frame position. UV400 – 100% ochrona przed promieniowaniem UV. Lekkie, półotwarte okulary sportowe. Dołączone etui z mikrowłóknem do czyszczenia. Przeciwpoślizgowy nosek z możliwością dopasowania do kształtu nosa i kanalikami do odprowadzania potu. Przeciwpoślizgowe końcówki oprawek. Szkła z lekko lustrzaną powierzchnią (w wariancie Black). Możliwość regulacji nachylenia oprawek. Materiały: Szkła: poliwęglan z ochroną przeciw parowaniu, Oprawka: poliwęglan Warianty kolorystyczne: Red, Black Kategoria filtra przeciwsłonecznego: Black 3, Red 1 УФ 400 – 100% защита глаз от УФ- излучения Материал линзы: поликарбонат с защитой от запотевания Материал оправы: поликарбонат Чехол для очков из микрофибры (употребляемый для чистки) Цвет: чёрный, красная Категория солнечного фильтра: 3 (чёрныe), 1 (красные) Линзы с поверхностной отделкой: тонкий зеркальное отражение (чёрныe) Регулируемый угол наклона оправы

UV 400 – 100% ochrana očí před UV zářením. Materiál čočky: polykarbonát s ochranou proti mlžení, Materiál rámu: polykarbonát Součástí balení jsou výměnná barevná skla, vkládací rám pro dioptrická skla a čistící pouzdro z mikrovlákna. Barvy: black, white Lehké otevřené sportovní brýle. Protiskluzový, poddajný, tvarovatelný nosník. Kategorie slunečního filtru: 3 (black), 1 (white) Protiskluzové koncovky rámu. UV 400 – 100% UV protection Lens material: polycarbonate with antifog system, Frame material: polycarbonate Package includes replaceable colored glass, insert frame for Spectacle lenses and microfiber cleaning case. Colours: black, white Light open sport glasses. Antiskid, flexible support. Sun filter category: 3 (black), 1 (white) Antiskid frame endings. UV400 – 100% ochrona przed promieniowaniem UV Lekkie, otwarte okulary sportowe. Pakiet obejmuje wymienne kolorowe szkła, ramkę montażową dla soczewek okularowych oraz czyszczący woreczek z mikrofibry. Przeciwpoślizgowy nosek z możliwością dopasowania do kształtu nosa. Przeciwpoślizgowe końcówki oprawek. Materiały Szkła: poliwęglan z ochroną przeciw parowaniu Warianty kolorystyczne: Black, White Kategoria filtra przeciwsłonecznego: Black 3, White 1 УФ 400 – 100% защита глаз от УФ- излучения Материал линзы: поликарбонат Материал оправы: поликарбонат Чехол для очков из микрофибры (употребляемый для чистки), Заменимые цветные стекла, рамка для вставки Линзы очковые Цвет: чёрный, белый Категория солнечного фильтра: 3 (чёрныe), 1 (белый)


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ SLIDE MAT NEW Tréninková „slidovací“ podložka určená k pevné montáži na podlahu nebo jinou podložku. Rozměry: 180/50 cm, 220/50cm Training „slide“mat which is used after fixed installation on the floor or other surface. Size: 180/50 cm, 220/50cm Treningowa „poręcz“ przeznaczona do mocowania do podłogi bądź innego podłoża. Wymiary: 180/50 cm, 220/50cm Тренинг „слайд“ коврик, который используется после стабильны установкы на полу или другой поверхности. Размер: 180/50 cm, 220/50cm

BEZPEČNOSTNÍ DOPLŇKY / SAFETY ACCESSORIES CINK

ZVONEK / BELL / DZWONEK / ЗВОНОК

BEATLE

REFLEXNÍ SPONKA + LED

REFLECTIVE FASTEN ER + LED / ODBLASKOWA OPASKA + LED / СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ЗАСТЕЖКА + LED

Set 2 ks (bílá, červená)bezpečnostních LED světel, v silikonovém obalu pro rychlé a snadné připevnění na přilbu, řídítka, batoh …. Funkce: zapnuto (stálé světlo), vypnuto, přerušované světlo (rychlé, pomalé) Set 2 pcs LED safety lights (white, red), silicone cover for quick and easy attachment to a helmet, handlebars, backpack, etc. Modes: on (constant light), off, flashing light (fast, slow)

Přenosný zvonek pro upevnění na prst, kočárek, kolo atd. pomocí pásku na suchý zip.

Przenośny dzwonek do zamocowania na palcu, wózku, rowerze za pomocą paska z rzepem

Zestaw dwóch świateł LED (białe, czerwone), silicone cover for quick and easy attachment to a helmet, handlebars, backpack, etc. silikonowa osłona dla szybkiego i łatwego doczepienia do kasku, kierownicy lub plecaka. Tryby pracy: on (stałe światło), off, migające światło (szybko, wolno)

Moveable ring to be fixed on a finger, bike, pram etc. with VELCRO fastener.

Портативный звонок для крепления к пальцу, коляске, велосипеду и др., ремешком – липучкой.

Набор из двух LED-лампочек (белая, красная), силиконовая крышка для простого и быстрого крепления на шлем, рюкзак, рукоятки и т.д. Режимы: on (постоянный свет), off, мигающий (быстро, медленно)

Funkce: zapnuto (stálé světlo), vypnuto, přerušované světlo (rychlé, pomalé) Modes: on (constant light), off, flashing light (fast, slow) Tryby pracy: on (stałe światło), off, migające światło (szybko, wolno) Режимы: on (постоянный свет), off, мигающий (быстро, медленно)

91


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ SPORTOVNÍ LÁHVE 0,5 l / 0,7 l SPORT BOTTLES / BIDONY SPORTOWE / CПОРТИВНАЯ БУТЫЛКА 0,5Л / 0,7Д

FRESH NÁHRADNÍ HUBICE / DYSZE ZAMIENNE / SPARE CAP / ЗАПАСНОЙ ЗАТВОР

FILTRY DO SPORTOVNÍ OBUVI / SPORT SHOE FILTERS / WKŁADY DO OBUWIA SPORTOWEGO / ФИЛЬТР (СТЕЛЬКИ) ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ Odstraňuje pachy a vlhkost, osvěží a provoní každou sportovní obuv, působí antibakteriálně. Removes odors and dampness, refreshes all kinds of sport shoes, antibacterial functions.

1 L BLACK

Usuwają nieprzyjemne zapachy i wilgoć, odświeżą każde buty, działają antybakteryjnie. Поглотитель запахов и влаги для спортивной обуви (для сушки, дезодорации и дезинфекции). Действует антибактериально.

SHAKE

SNIKE

0,5 L BLUE 0,7 L GREY 0,7 L BLUE 0,5 L PINK 0,7 L GREEN

92

obsah: 1 l / 0,7l / 0,5l barvy 1 l: Black barvy 0,7 l: Grey, Green, Blue barvy 0,5 l: Pink, Blue

pojemność: 1 l / 0,7l / 0,5l warianty kolorystyczne 1 l: Black warianty kolorystyczne 0,7 l: Grey, Green, Blue warianty kolorystyczne 0,5 l: Pink, Blue

capacity: 1 l / 0,7l / 0,5l colours 1 l: Black colours 0,7 l: Grey, Green, Blue colours 0,5 l: Pink, Blue

Объём: 1 l / 0,7l / 0,5l Цвет1д: Black Цвет 0,7д: Grey, Green, Blue Цвет 0,5д: Pink, Blue

Základna I: 80 mm / Základna II: 64 mm Výška: 85 mm 20 ks kelímku pro freestyle skating

Univerzální elektrický vysoušeč obuvi. Napětí: 230v / Max. příkon: 10w Pracovní teplota: max. 50-80° C

Base I: 80 mm / Base II: 64 mm Height: 85 mm 20 pcs of cups for freestyle skating

Universal electric shoe dryer. Voltage: 230V / Max. power: 10w Operating temperature: max 50-80° C

Wersja I: 80 mm / Wersja II: 64 mm Wysokość: 85 mm 20 szt. pachołków do jazdy freestyle

Uniwersalna elektryczna suszarka do butów Napięcie: 230v / Moc Maksymalna: 10w Temperatura operacyjna: max. 50-80° C

База I: 80 mm / База II: 64 mm Высота: 85 mm 20 шашек для свободного катания

Универсальная электрическая сушилка для обуви / Напряжение: 230 В / мо́щность: 10w Максимум потребля́емая Рабочая температура: макс 50-80° C


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ LAMPID

NÁVLEK NA KOLEČKA / SHOE COVER / POKROWIEC NA KÓŁKA / ЗАЩИТА КОЛЕС

STICKER profile

STICKER – SILHOUETTE / NAKLEJKA PROFILE / САМОКЛЕЮЩАЯ ЭТИКЕТКА

PUK NA IN-LINE HOCKEY /

IN-LINE HOCKEY PUCK / KRĄŻEK DO HOKEJA NA ROLKACH / ШАЙБА ДЛЯ ИНЛАЙН-ХОККЕЯ puk na in-line hockey materiál: PU In-line hockey puck material: PU krążek do hokeja na rolkach Materiał: PU

SKATEBOARDS

SCOOTERS

FREESBEE

Шайба для инлайн-хоккея Материал: ПУ

MÍČEK NA HOCKEYBALL /

HOCKEYBALL BALL / PIŁECZKA DO HOKEJA NA ROLKACH / МЯЧИК ДЛЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ

průměr: 23 cm INLINE

Diameter: 23 cm

míček na hockeyball materiál: PVC

Średnica: 23 cm Диаметр: 23 см

Hockeyball ball material: PVC Krążek na in-line hokej Materiał: PVC Мячик для хоккея с мячом Материал: ПВХ

BULLS SR / BULLS JR

HOKEJKA NA IN-LINE HOKEJ / IN-LINE HOCKEY STICK / KIJ DO HOKEJA NA ROLKACH / КЛЮШКА ДЛЯ ИНЛАЙН-ХОККЕЯ BULLS JR 130 cm

BULLS SR 152 cm

vel. 152, 130 cm žerď: materiál: plywood lopatka: materiál: full-area fibreglass, ABS, dřevo tvrdost (flex): 70 (152 cm), 50 (130 cm) zahnutí: pravá / levá

Długość: 152, 130 cm Rękojeść: Materiał: plywood Łopatka: Materiał: full-area fibreglass, ABS, wood twardość: 70 (152 cm), 50 (130 cm) określenie: right / left

size 152, 130 cm shaft: material: plywood blade: material: full-area fibreglass, ABS, wood flex: 70 (152 cm), 50 (130 cm) direction: right / left

Размер: 152 см, 130см Жердь: Материал: plywood Крюк: Материал: full-area fibreglass, ABS, wood твердость: 70 (152 см), 50 (130 см) право / Лева 93


PROTECTORS - ACCESSORIES

DOPLŇKY PRO PŮJČOVNY / RENTAL ACCESSORIES / BOW-4

SUŠÁK NA 4 PÁRY BRUSLÍ ( BOT, RUKAVIC) K PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU / DRYER FOR 4 PAIRS OF SKATES (BOOTS, GLOVES) FOR WALL MOUNTING / SUSZARKA NA 4 PARY ŁYŻEW (BUTÓW, RĘKAWIC) DO MONTAŻU NA ŚCIANIE / НАСТЕННАЯ СУШКА ДЛЯ 4 ПАР КОНЬКОВ (БОТИНКИ, ПЕРЧАТКИ). Příkon: 60W Napětí: 230V/50Hz Certifikát: CE

Power consumption: 60W Voltage: 230V / 50Hz Certificate: CE

Pobór mocy : 60W Napięcie: 230V/50Hz Certyfikat: CE

Потребляемая мощность: 60 Вт Напряжение: 230 В / 50 Гц Сертификат: CE

BOW-16

SUŠÁK NA 5x4 PÁRY BRUSLÍ (BOT, RUKAVIC) CELKEM MAX. 20 PÁRŮ / DRYER FOR 5X4 PAIRS OF SKATES (BOOTS, GLOVES) SO TOTAL MAX. 20 PAIRS / SUSZARK NA 5X4 PARY ŁYŻEW (BUTÓW, RĘKAWIC) ŁĄCZNIE 20 PAIR / СУШИЛКА ДЛЯ 5X4 ПАР КОНЬКОВ (БОТИНКИ, ПЕРЧАТКИ) Každou lištu pro 4 páry je možno ovládat samostatně.

Each sheet for 4 pairs can be controlled separately.

Příkon: 60W Napětí: 230V/50Hz Certifikát: CE

Power consumption: 5x60W - max: 300W Voltage: 230V / 50Hz Certificate: CE

Każdy segment na 4 pary może być sterowany oddzielnie Pobór mocy: 5x60W - max: 300W Napięcie: 230V / 50Hz Certyfikat: CE

94

Сушилка для 4x4 пар коньков (ботинки, перчатки). Потребляемая мощность: 5x60W - макс: 300 Вт Напряжение: 230 В / 50 Гц Сертификат: CE


SPARE PARTS

SPARE PARTS


SPARE PARTS

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ CATCH

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

sada 4 ks / set 4 pcs 82A 64x24 mm 82A 70x24 mm 82A 72x24 mm 82A 76x24 mm

96

RADICAL

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

sada 4 ks / set 4 pcs 82A 80x24 mm

84A 72x24 mm 84A 76x24 mm 84A 80x24 mm 84A 82x24 mm

RADICAL COLOR

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

sada 4 ks / set 4 pcs Barvy se mohou měnit dle aktuální nabídky. Colors can change according actual offer in B2B

84A 84x24 mm 85A 90x24 mm

84A 76x24 mm 84A 80x24 mm

ilustrační foto illustrative picture

84A 84x24 mm 85A 90x24 mm

Řada koleček na kolečkové brusle určená pro rekreační fitness bruslení. Kolečka jsou vyrobena ze speciální směsi PU s malým valivým odporem. Kolečka řady CATCH vykazují při jízdě standardní opotřebení závislé na kvalitě povrchu, stylu jízdy a hmotnosti uživatele.

Řada koleček na kolečkové brusle určená pro rekreační, sportovní až závodní bruslení s extrémně malým valivým odporem, prodlouženou životností a zajišťuje vysoký komfort jízdy. Řada RADICAL je určena na všechny typy asfaltových a betonových povrchů, použitý materiál dobře snáší i méně kvalitní povrchy.

Řada koleček na kolečkové brusle určená pro rekreační, sportovní až závodní bruslení s extrémně malým valivým odporem, prodlouženou životností a zajišťuje vysoký komfort jízdy. Řada RADICAL je určena na všechny typy asfaltových a betonových povrchů, použitý materiál dobře snáší i méně kvalitní povrchy.

Wheel serie recommended for recreational fitness skating. Wheels are made of special PU compound with small rolling friction. CATCH series wheels are characterized by standard abrasion, which depends on surface, ride style and weight of a skater.

Wheel serie recommended for recreational fitness, sport and race skating with extremely small rolling friction and prolonged using durability, which ensures high comfort during the ride. RADICAL series is recommended for all types of asphalt and cement concrete (beton) surfaces, but can be also used for less quality surfaces.

Wheel serie recommended for recreational fitness, sport and race skating with extremely small rolling friction and prolonged using durability, which ensures high comfort during the ride. RADICAL series is recommended for all types of asphalt and cement concrete (beton) surfaces, but can be also used for less quality surfaces.

Seria kółek do rolek przeznaczonych do jazdy rekreacyjno-fitnessowej. Wykonane są ze specjalnej mieszanki PU, mają małe opory toczenia. Kółka Catch nie odbiegają od normy jeśli chodzi o szybkość zużywania się w czasie jazdy. Zależy ona głównie od nawierzchni, stylu jazdy i wagi użytkownika.

Seria kółek do rolek przeznaczonych do jazdy rekreacyjnej, sportowej i wyczynowej. Mają wyjątkowo niskie opory toczenia, przedłużoną żywotność i zapewniają komfortową jazdę. Seria Radical przeznaczona jest na wszystkie typy powierzchni asfaltowych i betonowych, użyty w ich produkcji materiał dobrze znosi nawet nawierzchnie niższej jakości.

Seria kółek do rolek przeznaczonych do jazdy rekreacyjnej, sportowej i wyczynowej. Mają wyjątkowo niskie opory toczenia, przedłużoną żywotność i zapewniają komfortową jazdę. Seria Radical przeznaczona jest na wszystkie typy powierzchni asfaltowych i betonowych, użyty w ich produkcji materiał dobrze znosi nawet nawierzchnie niższej jakości.

Колеса для роликовых коньков, фитнес для отдыха, изготовлены из специальной смеси PU с малым сопротивлением качения. Износ: зависящий от покрытия, стиля катания и веса пользователя.

Колеса для роликовых коньков, фитнес для спорта и отдыха, также для опытных и гоночных роллеров. Очень малое сопротивление качения, для всех покрытий.

Колеса для роликовых коньков, фитнес для спорта и отдыха, также для опытных и гоночных роллеров. Очень малое сопротивление качения, для всех покрытий.


SPARE PARTS

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ RACE

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

sada 8 ks / set 8 pcs 85A 80x24 mm 85A 100x24 mm

88A 100x24 mm

RUN

RUN RACE

sada 8 ks / set 8 pcs

sada 8 ks / set 8 pcs

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

85A 100x24 mm 85A 110x24 mm

90A 100x24 mm 90A 110x24 mm

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

88A 110x24 mm 85A 110x24 mm

Závodní kolečka na brusle balené v obalu RIP – 8 ks Kolečka RUN jsou určena pro tréninkové a závodní rychlostní bruslení. Velmi odolné jádro vyztužené dvaceti žebry snese dlouhodobé vysoké zatížení a tvarovou stálost za všech podmínek. Obvodový PU zajišťuje optimální přilnavost na různých površích a dlouhou životnost. Specifická konstrukce lití PU zajišťuje snížený valivý odpor.

Závodní kolečka na brusle balené v obalu RIP – 8 ks Kolečka RUN jsou určena pro tréninkové a závodní rychlostní bruslení. Velmi odolné jádro vyztužené dvaceti žebry snese dlouhodobé vysoké zatížení a tvarovou stálost za všech podmínek. Obvodový PU zajišťuje optimální přilnavost na různých površích a dlouhou životnost. Specifická konstrukce lití PU zajišťuje snížený valivý odpor.

Racing wheels for inline skates, wrapped in RIP wheel bag. 8 pieces in 1 case. RUN wheels are designed for training and racing speed skating. Very durable core reinforced by twenty ribs withstand long-term high loads and is characterized by shape stability under all conditions. Outside PU ensures optimum traction on all kinds of surfaces and long lifetime. Specific construction of PU molding ensures reduced rolling resistance.

Racing wheels for inline skates, wrapped in RIP wheel bag. 8 pieces in 1 case. RUN wheels are designed for training and racing speed skating. Very durable core reinforced by twenty ribs withstand long-term high loads and is characterized by shape stability under all conditions. Outside PU ensures optimum traction on all kinds of surfaces and long lifetime. Specific construction of PU molding ensures reduced rolling resistance.

Wyczynowe kółeczka speed, będą pakowane w opakowania RIP – 8szt. Seria kółek treningowych i wyścigowych do konkurencji szybkościowych. Konstrukcja rdzenia przystosowana do dużego i długotrwałego obciążenia, materiał PU z ma ekstremalnie niskie opory toczenia i wysoką żywotność. Kółka o twardości 88A są przeznaczone na poziome nawierzchnie bez nierówności i z gładką strukturą.

Koła wyścigowe pakowane w opakowaniu RIP-8sztuk Kółka RUN zaprojektowano tak aby służyły zarówno do treningu jak i wyścigów rolkarskich. Bardzo wytrzymały rdzeń wzmocnione 20 szprychami aby wytrzymać długotrwałe wysokie obciążenia. Charakteryzują się stabilnością kształtu w każdych warunkach. Zewnętrzna warstwa kółka zapewnia optymalną trakcję na wszystkich nawierzchniach oraz trwałość. Specjalna konstrukcja pozwala zmiejszyć opory toczenia.

Koła wyścigowe pakowane w opakowaniu RIP-8sztuk Kółka RUN zaprojektowano tak aby służyły zarówno do treningu jak i wyścigów rolkarskich. Bardzo wytrzymały rdzeń wzmocnione 20 szprychami aby wytrzymać długotrwałe wysokie obciążenia. Charakteryzują się stabilnością kształtu w każdych warunkach. Zewnętrzna warstwa kółka zapewnia optymalną trakcję na wszystkich nawierzchniach oraz trwałość. Specjalna konstrukcja pozwala zmiejszyć opory toczenia.

Гоночной скорости колесная пара упакована в случае RIP (8 шт.) Серия колеса предназначены для обучения и катания гоночной скорости. Строительство основной предназначен для высоких и долгосрочных нагрузок; PU материал имеет чрезвычайно низкое сопротивление качению и высокую прочность. Колеса с твердостью 88A предназначены для плоских поверхностей без трещин с тонкой структурой.

Колесики для ролликов, упакованные в чехол. 8 шт в 1 чехле. RUN колесики разработаны для тренировочной и скоростной езды. Очень прочный сердечник усилен двадцатью ребрами, что позволяет выдерживать длительные нагрузки. Внешнее покрытие из PU обеспечивает оптимальную тягу и продлевает срок службы. Конкретная конструкция литья PU уменьшает колебаний и обеспечивает стойкость.

Колесики для ролликов, упакованные в чехол. 8 шт в 1 чехле. RUN колесики разработаны для тренировочной и скоростной езды. Очень прочный сердечник усилен двадцатью ребрами, что позволяет выдерживать длительные нагрузки. Внешнее покрытие из PU обеспечивает оптимальную тягу и продлевает срок службы. Конкретная конструкция литья PU уменьшает колебаний и обеспечивает стойкость.

Závodní speed kolečka, balené v obalu RIP - 8 ks. Řada koleček určená pro tréninkové a závodní rychlostní bruslení. Konstrukce jádra je navržena pro vysoké a dlouhodobé zatížení, materiál PU má extrémně malý valivý odpor a vysokou životnost. Kolečka o tvrdosti 88A jsou určena pro rovné povrchy bez nerovností s jemnou strukturou. Racing speed wheel set packed in RIP case (8 pcs.). Series of wheels designed for training and racing speed skating. The construction of the core is designated for high and long-term loads; PU material has extremely low rolling resistance and high durability. Wheels with a hardness of 88A are designed for flat surfaces without cracks with fine structure.

97


SPARE PARTS

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ SPRING

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

QUAD

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

QUAD S

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

90A 54x32mm sada 4 ks / set 4 pcs

85A 65x35mm sada 4 ks / set 4 pcs

sada 4 ks / set 4 pcs 85A 72x24 mm

85A 76x24 mm

85A 80x24 mm

SPRING je řada koleček na kolečkové brusle určená pro rekreační, sportovní až závodní bruslení. Tato řada koleček je prioritně určena pro freestylové bruslení. Materiál, tvar, tvrdost je přizpůsobena především pro asfaltové a betonové povrchy s jemně drsným (nerovným) povrchem. PU směs dobře snáší i méně kvalitní povrchy. Řada koleček SPRING vyniká extrémně malým valivým odporem, prodlouženou životností a zajišťuje vysoký komfort jízdy. Kolečka Spring jsou stejně tak vhodná pro fitness bruslení na spíše kvalitních in-line stezkách, kde se jejich životnost dá počítat na stovky najetých kilometrů. SPRING is a wheel series for roller skates for recreational and sports skating to racing use. This wheel series is primarily intended for freestyle skating. Its material, shape, hardness is adapted primarily for asphalt and concrete surfaces with finely rough surface. PU blend tolerates less quality surfaces. SPRING wheel excels in extremely low rolling resistance, extended life and ensures high ride comfort. Wheels Spring are equally suited for fitness skating on quality rather in-line paths, where their life can be in the hundreds of kilometers.. SPRING to seria kółek freestajlowych przeznaczonych zarówno do jazdy rekreacyjnej jak i zawodniczej. Materiał z którego są wykonane oraz ich twardość i kształt sprawiają że są to kółka idealne na twarde nawierzchnie typu beton, asfalt. Kółka SPRING posiadają wyjątkowo niskie opory toczenia oraz długą żywotność i zapewniają wysoki komfort podczas jazdy. Kółka nadają się również do jazdy fitnesowej. Dzięki zwiększonej wytrzymałości będą służyć przez setki kilometrów SPRING - это серия колес для роликов, которая подходит как для спортивного и фитнес катания, так и для использования в гонках. Эта серия колес предназначена изначально для фристайл-катания. Материал, форма и жесткость колес предназначена, прежде всего, для асфальта и бетона. Полиуретан, использованный в колесах, допускает использование и на менее качественных поверхностях. Колеса SPRING отличаются экстремально низким сопротивлением, продленным сроком эксплуатации и высоким уровнем комфорта. Колеса SPRING подходят и для фитнескатания на качественных треках для роликов, где их срок эксплуатации может достичь сотен километров.

98

54x32 mm 85A white 58x32 mm 85A white 57x30mm 90A orange 57x30mm 93A green 57x30mm 95A lila

QUAD S-j 92A 58x32 mm white QUAD S-j 92A 63x32 mm blue / transparent

sada 4 ks / set 4 pcs

sada 4 ks / set 4 pcs

Sada 4 kusů náhradních koleček do QUAD bruslí (trekových bruslí) s malým valivým odporem a s prodlouženou životností. Řada QUAD je vhodná na kvalitnější a jemnější povrchy.

Sada 4 kusů náhradních koleček do QUAD bruslí (trekových bruslí) s malým valivým odporem a s prodlouženou životností. Řada QUAD je vhodná na kvalitnější a jemnější povrchy.

Set of 4 pieces of spare wheels for the QUAD skates with low rolling resistance and extended life. QUAD series is suitable for higher quality and smoother surfaces.

Set of 4 pieces of spare wheels for the QUAD skates with low rolling resistance and extended life. QUAD series is suitable for higher quality and smoother surfaces.

Zestaw 4 kółek zapasowych dla wrotek QUAD o niskim oporze toczenia i dłuższej żywotności. Seria QUAD jest przeznaczona dla lepszych jakościowo i gładszych nawierzchni.

Zestaw 4 kółek zapasowych dla wrotek QUAD o niskim oporze toczenia i dłuższej żywotności. Seria QUAD jest przeznaczona dla lepszych jakościowo i gładszych nawierzchni.

Комплект 4 частей запасных колес для QUAD коньки. Строительство основной предназначен для высоких и долгосрочных нагрузок. Колеса предназначены для плоских поверхностей без трещин с тонкой структурой.

Комплект 4 частей запасных колес для QUAD коньки. Строительство основной предназначен для высоких и долгосрочных нагрузок. Колеса предназначены для плоских поверхностей без трещин с тонкой структурой.


SPARE PARTS

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ AGGRESSIVE

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА PU litá vysokoodrazná / PU - with ability of high rebound / PU lite, sprężyste / пу литые с высокой высотой отскока

90A 57x24mm sada 4 ks / set 4 pcs

FUNNY WHEELS series

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

FLASHING WHEELS

FIRE WHEELS

sada 2 ks / set 2 pcs

sada 2 ks / set 2 pcs

85A 76x24mm 85A 80x24mm 85A 84x24mm 85A 90x24mm

85A 76x24mm 85A 80x24mm 85A 84x24mm 85A 90x24mm

65D 44x24mm sada 4 ks / set 4 pcs

Svítící kolečka pro Vaši zábavu a bezpečnou jízdu za soumraku a za snížené viditelnosti

Jiskřící kolečka pro zábavu. Několik jiskřících kamenů zasazených do každého kolečka.

Shining wheels for fun and safe ride at dusk and in poor visibility conditions

Sparkling wheels for fun. Several pcs of sparkling stones set inside each wheel

Święcące kółeczka dla rozrywki i poprawy bezpieczeństwa jazdy o zmierzchu i w warunkach obniżonej widoczności

Połyskujące kółka dla rozrywki. Kilka połyskujacych kamyków mocowanych do każdego kółka.

Сверкающие колеса для забавы и безопасной езды в сумерках и в условиях плохой видимости.

Сверкающие колеса для забавы. В каждое колесо установлено по несколько сверкающих камня. 99


SPARE PARTS

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ CARBON

CHROME TOP SPEED

TWINCAM

ABEC 5 sada 8 ks / set 8 pcs

ABEC 7 / ABEC 9 sada 8 ks / set 8 pcs

ILQ 7 TWINCAM CLASSIC sada 8 ks / set 8 pcs ILQ 9 TWINCAM PRO sada 8 ks / set 8 pcs

CHROME TOP SPEED

TEMPISH CERAMIC

ABEC 11 TRT HI-SPEED

FINISH ZrO2 P sada 16 ks / set 16 pcs

LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ

LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ

sada 16 ks / set 16 pcs

Vysoce kvalitní a přesná rozebíratelná ložiska

LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ

LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ

Keramická ložiska. Materiál: ZrO2, nylonová klec, plastový kryt

FINISH Si3N4 sada 16 ks / set 16 pcs

Keramická ložiska. Materiál: Si3N4, nylonová klec, plastový kryt

Ceramic bearings Material: ZrO2, nylon cage, plastic shield

Ceramic bearings Material: Si3N4, nylon cage, plastic shield

Wysokiej jakości rozbieralne łożyska.

Łożyska ceramiczne Materiał: ZrO2, koszyk nylonowy, obudowa plastikowa

Łożyska ceramiczne Materiał: Si3N4, koszyk nylonowy, obudowa plastikowa

Высококачественные и высокоточные подшипники, которые могут быть демонтированы.

Керамические подшипники Материал: Нитрид кремния (ZrO2), нейлоновый корпус, пластиковая защита

Керамические подшипники Материал: Нитрид кремния (Si3N4), нейлоновый корпус, пластиковая защита

High quality and precise bearings which can be dismantled

100

LOŽISKA / BEARINGS / ŁOŻYSKA / ПОДШИПНИКИ


SPARE PARTS

DOPLŇKY / ACCESSORIES / DODATKI / АКСЕССУАРЫ 1.

BRZDA - ŠPALEK / BRAKES / HAMULEC / ТОРМОЗ

2.

BRZDA S DRŽÁKEM / BRAKE WITH HOLDER / HAMULEC Z UCHWYTEM / ТОРМОЗ С ДЕРЖАТЕЛЕМ

3.

TKANIČKY / LACES / SZNUROWADŁA / ШНУРКИ

4.

SLIDOVACÍ DESTIČKY / SLIDE PLATE / KOSTKI ŚLIZGOWE / CКОЛЬЗЯЩИЕ ПЛАНКИ

5.

DISTANČNÍ VLOŽKY PRO OSKY 6 mm, set 8 ks / SPACERS FOR SCREWS 6 mm, set 8 pcs / DYSTANSY DO ŚRUB 6 mm, zestaw 8 szt. ДИСТАНЦИОННЫЕ РАСПОРКИ 6 мм, набор 8 шт

6.

OSA DO KOLEČKA 6MM, 8MM / WHEEL SCREW 6mm, 8mm / OŚ DO KÓŁEK 6MM, 8MM / СТУПИЦЫ В КОЛЕСА 6мм Н 8мм

6.

5.

9.

3.

8.

1.

7.

PŘEZKA S PÁSKEM 2-STRANNÁ / MUTUAL BUCKLE / KLAMRA Z PASKIEM DWUSTRONNA / ДВУСТОРОННЯЯ ЗАСТЕЖКА C РЕМЕНЕМ

8.

SPACER MAGNETICKÝ / MAGNETIC SPACER / DYSTANS MAGNETYCZNY / МАГНИТНАЯ РАСПОРКА

STOPPER QUAD SKATE

9.

BUTTON SET 4 KS / BUTTON SET 4 PCS / BUTTON ZESTAW 4 SZT. / ШАРНИР НАБОР 8 ШТ

1. STOPPER QUAD SKATE PVC

7.

2.

CUSHION for QUAD SKATES SILENTBLOK PRO BRUSLE QUAD / CUSHION for QUAD SKATES / GUMKA DO WROTEK / АМОРТИЗАТОР ДЛА QUAD SKATE

СТОППЕР QUAD SKATE PVC

2. STOPPER QUAD SKATE ASYMETRIC. RUBBER

IMBUSOVÝ KLÍČ SOCKET HEAD KEY / KLUCZ IMBUSOWY / ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ

STOPPER DO WROTEK, ASYMETRYCZNY, GUMOWY ТОРМОЗ ДЛЯ QUAD SKATE АССИМЕТРИЧНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ

OIL for bearings SOCKET HEAD KEY / KLUCZ IMBUSOWY / ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ

3. STOPPER QUAD SKATES ADJUSTABLE MID STOPPER DO WROTEK REGULOWANY ТОРМОЗ ДЛЯ QUAD SKATE РЕГУЛИРУЕМЫЙ

1.

2.

78A 82A 85A 87A 90A 95A

COLOR LIGHT YELLOW COLOR LIGHT PINK COLOR WHITE COLOR LIGHT BLUE COLOR LIGHT VIOLET COLOR RED

8 PCS 8 PCS 8 PCS 8 PCS 8 PCS 8 PCS

3. 101SCOOTERS SCOOTERS


SCOOTERS

PINK

BLACK

104

WHITE

VIPER 120 barva: black, pink kolečka: PU 120 x 24mm materiál: AL slitina ložiska: ABEC 5 carbon nosnost: 60 kg max. výška řidítek: 82 cm délka stupátka: 30 cm

kolor: black, pink kółka: PU 120 x 24mm materiał: stop aluminium łożyska: ABEC 5 carbon max ładowność: 60 kg max wysokość rączek: 82 cm długość podstawy: 30 cm

colour: black, pink wheels: PU 120 x 24mm material: AL alloy bearings: ABEC 5 carbon max. loading: 60 kg max. height of handlebars: 82 cm deck lenght: 30 cm

цвет: черный, розовый колеса: PU 120 x 24 мм материал: алюминиевый сплав подшипники: ABEC 5 carbon несущая способность: 60 кг максимальная высота: 82 см длина подножки: 30 см

VIPER 145 BLACK

barva: black, white kolečka: PU 145 x 30mm materiál: AL slitina ložiska: ABEC 5 carbon nosnost: 80 kg max. výška řidítek: 84 cm délka stupátka: 30 cm

kolor: black, white kółka: PU 145 x 30mm materiał: stop aluminium łożyska: ABEC 5 carbon max ładowność: 80 kg max wysokość rączek: 84 cm długość podstawy: 30 cm

colour: black, white wheels: PU 145 x 30mm material: AL alloy bearings: ABEC 5 carbon max. loading: 80 kg max. height of handlebars: 84 cm deck lenght: 30 cm

цвет: черный, белый колеса: PU 145 x 30mm материал: алюминиевый сплав подшипники: ABEC 5 carbon несущая способность: 80 кг максимальная высота: 84 см длина подножки: 30 см


SCOOTERS

FLARE VIPER 200 barva: black kolečka: PU 200 x 30 mm materiál: AL slitina ložiska: ABEC 5 carbon nosnost: 80 kg max. výška řidítek: 98 cm délka stupátka: 38 cm

colour: black wheels: PU 200 x 30 mm material: AL alloy bearings: ABEC 5 carbon max. loading: 80 kg max. height of handlebars: 98 cm deck lenght: 38 cm

kolor: black kółka: PU 200 x 30 mm materiał: stop aluminium łożyska: ABEC 5 carbon max ładowność: 80 kg max wysokość rączek: 98 cm długość podstawy: 38 cm

цвет: черный колеса: PU 200 x 30 mm материал: алюминиевый сплав подшипники: ABEC 5 carbon несущая способность: 80 кг максимальная высота: 98 см длина подножки: 38 см

Bezpečná skládací koloběžka se zvýšenou stabilitou pro začínající sportovce. Natáčecí přední náprava s omezením maximálního úhlu vytočení. Kolečka: PU litá, hi-rebound 82A, přední 2x120 mm, zadní 100 mm Materiál: tyč řídítek – AL slitina, základní deska – nylon vyztužen příčníkovou konstrukcí Ložiska: ABEC 5 carbon Nosnost: 50 kg / výška řídítek: 63 cm / Délka stupátka: 29 cm Safe foldable scooter with higher stability for young skaters. Swiveling front axle with limited maximum angle Wheels: PU casting, hi-rebound 82A, front 2x120 mm, back 100 mm Material: handlebars – AL invar, deck – nylon strengthened by rail construction Bearings: ABEC 5 carbon Maximum load: 50 kg / Max. height of handlebars: 63 cm / Deck length: 29 cm Bezpieczna składana hulajnoga z podwójnymi kółkami z przodu, co daje poprawioną stabilność przydatną początkującym użytkownikom (ale ogranicza możliwość skrętu kierownicy) Kółka: PU lane, hi-rebound 82A, przednie 2x120 mm, tylne 100 mm Materiał: kolumna kierownicy– stop aluminium, podkład – nylon wzmocniony poprzez spechalną konstrukcję Łożyska: ABEC 5 carbon / Nośność: 50 kg / Wysokość kierownicy: 63 cm Długość pokładu: 29 cm Безопасный складной скутер с высокой стабильностью для юных роллеров. Передняя ось поворота с ограниченным максимальным углом. Колеса: PU, литые, прочность 82A, передние 2x120 мм, задние 100 мм Материал: руль – алюминиевый сплав, дека – нейлон, укрепленный металлической рамой Подшипники: ABEC 5 carbon Максимальный вес ребенка: 50 кг Максимальная высота руля: 63 см Длина деки: 29 см

105


SCOOTERS

PU 87A 120x24

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

PU 85A 125x24

PU 87A 145x30

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

PU 87A 180x30

106

PU 87A 200x30


FREE STYLE SCOOTERS FREESTYLE SCOOTERS


FREESTYLE SCOOTERS

VIPER STUNT JUNIOR Kolečka: PU litá, hi-rebound 85A, přední 120 mm, zadní 100 mm Materiál: řídítka – ocel, základní deska - AL slitina Ložiska: ABEC 5 carbon Nosnost: 60 kg Výška řídítek: 75 cm Délka stupátka: 25 cm Hlavové složení: standard – THREAD

Kółka: PU lane, hi-rebound 85A, przednie 120 mm, tylne 100 mm Materiał: kierownica – stal, pokład – stop aluminium Łożyska: ABEC 5 carbon Nośność: 60 kg Wysokość kierownicy: 75 cm długość podstawy: 25 cm Głowica: stanardowy gwint

Wheels: PU casting, hi-rebound 85A, front 120 mm, back 100 mm Material: handlebars – steel, deck - AL alloy Bearings: ABEC 5 carbon Weight limit: 60 kg Max. height of handlebars: 75 cm Deck length: 25 cm

Колеса: PU, литые, прочность 85A, передние 120 мм, задние 100 мм Материал: руль – сталь, дека – алюминиевый сплав. Подшипники: ABEC 5 carbon Максимальный вес ребенка: 60 кг максимальная высота: 75 см длина подножки: 25 см ру Состав руля: standard – THREAD

ORANGE

GREEN

YELLOW

PURPLE

VIPER STUNT Robustní koloběžka určená pro freestylovou jízdu a triky. kolečka: 100 mm, Hi-rebound 85A materiál: AL slitina ložiska: ABEC 7 chrome nosnost: 80 kg max. výška řidítek: 80 cm délka stupátka: 32 cm

Hlavové složení: standard – THREAD

108

A robust scooter designed for freestyle riding and tricks. wheels: 100 mm, Hi-rebound 85A material: AL alloy bearings: ABEC 7 chrome weight limit: 80 kg max. height of handlebars: 80 cm Deck length: 32 cm

Headset: standard – THREAD

Poręczna hulajnoga do jazdy freestyle’owej i tricków. kółka: 100 mm, Hi-rebound 85A materiał: stop aluminium łożyska: ABEC 7 chrome max ładowność: 80 kg max wysokość rączek: 80 cm długość podstawy: 32 cm

Głowica: stanardowy gwint

Надежный скутер предназначен для фристайла езды и трюков. колеса: 100 mm, Hi-rebound 85A материал: алюминиевый сплав подшипники: ABEC 7 chrome несущая способность: 80 кг максимальная высота: 80 см длина подножки: 32 см Состав руля: standard – THREAD


FREESTYLE SCOOTERS

SENZOR

CREW

BLACK

GREEN

Výkonnostní Freestyle koloběžka Konstrukce: tlakově litá přední vidlice a spojovací díl mezi deskou a vidlicí z vysokopevnostní slitiny, řídítková týč vyztužená vzpěrami a středovou příčkou, deska – AL materiál o síle 3,5 mm Brzda: materiál legovaná ocel (magnesium + uhlík) s možností dávkování brzdného účinku Hlavové složení: ICS, NECO 710, uzavíratelné vnitřním kompresním systémem s nastavitelnou vůlí Kolečka: PU litá, super hi-rebound 100mm 88A, AL jádro Ložiska: ABEC 7 chrome japan Nosnost: 125 kg / Výška řídítek: 80 cm / Délka stupátka: 33 cm Performance freestyle scooter Construction: Pressure casted front fork and connection part between deck and fork is made of high strengthened invar. Handlebars, crossbar and deck are made of AL material ( 3,5 mm thick) Brake: used material – alloy steel (magnesium + carbon) with possibility to dose brake impact Main bearing: NECO 710, closeable internal compression system with adjustable clearance Headset: ICS Wheels: PU casting, super hi-rebound 100 mm 88A, AL base Bearings: ABEC 7 chrome Japan Weight limit:125 kg / Max. height of handlebars: 80 cm Deck length: 33 cm

Performance freestyle scooter Konstrukcja: tłoczone widełki przednie oraz łączenie widełek i pokładu wykonane z bardzo wytrzymałego stopu, kolumna kierownicy wzmocniona wspornikami i listwą centralną, pokład wykonany z aluminium o grubości 3,5mm Hamulec: stop stali (magnezowo-węglowy) z możliwością dawkowania siły hamowania Główka ramy: ICS, NECO 710, blokowana wewnętrznym systemem zaciskowym z regulacją oporu Kółka: PU lane, super hi-rebound 100mm 88A, jądro aluminiowe / Łożyska: ABEC 7 chrome japan Nośność: 125 kg / Wysokość kierownicy: 80 cm / Długość pokładu: 33 cm Фристайл-скутер Конструкция: Литая передняя вилка и соединение между вилкой и декой сделаны из усиленного сплава. Руль, перекладины и дека изготовлены из алюминия (толщина 3,5 мм). Тормоза: использованный материал - легированная сталь (магний + углерод) с возможностью упраления силой тормоза Главный подшипник: ICS, NECO 710, с системой внутреннего сжатия с возможностью регулировки подвески Колеса: PU, литые, 100 мм 88A, алюминиевая база Подшипники: ABEC 7 chrome Japan Максимальный вес пользователя: 125 кг Максимальная высота руля: 80 см / Длина деки: 33 см Уровень оптимальной спортивной / Состав руля: ICS

Hi-end level freestyle koloběžka připravená pro individuální sestavení uživatelem (8 dílů). Řidítka: AL materiál 7000 s výztuhy, šířka 54 cm, průměr 35 mm, Clamp: 4 šrouby Hlava: materiál AL 7000, spojení s deskou vyztuženo středovou výztuhou. Hlavové složení: HIC / Vidlice: AL CNC konstrukce Základní deska: délka 480mm (nášlapná – 350mm), šířka 110mm, Deluxe grip tape 80AB Brzda: pružinová ocel / Kolečka: 110mm AL solid core, PU 90A Ložiska: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision / Nosnost: 100 kg Příslušenství: 1*peg, 1* screw for peg, 1*tool

Profesjonalna freestajlowa hulajnoga przygotowana do samodzielnego montażu przez użytkownika Kierownica: Wzmocniony materiał AL. 7000, szerokość 54 cm, średnica 35mm / Zacisk: 4 śruby / Ster: HIC Łożysko główne: AL 7000, wzmocnione łączenie z deckiem Ramie kierownicy: Konstrukcja AL CNC Deck: długość 480mm (miejsce na stopy – 350 mm), szerokość 110 mm, Deluxe grip 80AB Hamulec: stal sprężynowa / Koła: PU 110 mm 90A , rdzeń AL. Limit wagi 100: kg Łożyska: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision Akcesoria 1 x peg wraz z śrubą, 1x klucz

Hi-end level freestyle scooter prepared for individual assembling by the user (8 pieces in the packing) Handlebars: reinforced material AL 7000, width 54 cm, diameter 35 mm / Clamp: 4 screws Main bearing: material AL 7000, attachment to the deck is reinforced Headset: HIC / Crossbar: AL CNC construction Deck: length 480mm (step length – 350mm), width 110mm, Deluxe grip tape 80AB Brake system made of spring steel / Wheels: 110 mm AL solid core, PU 90A Bearings: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision / Weight limit: 100 kg Accessories: 1*peg, 1* screw for peg, 1*tool

Высококлассный фристайл-скутер для подготовлен к монтажу пользователем (8 частей). Рукоятки: AL материал 7000, ширина 54 см, диаметр 35 мм, Clamp: 4 болта Руль: алюминиевый сплав AL 7000, соединение с декой. Состав руля: HIC / Крестовина: AL CNC конструкция Дека: длинна 480мм (педальная – 350мм), ширина 110мм, Deluxe grip tape 80AB Тормоз: пружинная сталь / Колеса: 110мм AL solid core, PU 90A Подшипники: ABEC 9 chrome, top-speed, hi-precision Грузоподъемность: 100 кг Аксессуары: 1*peg, 1* screw for peg, 1*tool

109


FREESTYLE SCOOTERS

BOSS Koloběžka z kategorie DIRT SCOOTERS Řídítka: 4130 Cr-Mo ocel, (výška 22´, šířka 20´), super soft gripy Clamp: 3 šrouby Hlava: 7005 AL slitina Vidlice: 4130 Cr-Mo ocel, extra dimenzovaná Základní deska: 5´x 23,5´ AL slitina 7005-T5, extra pevná konstrukce Kola: CNC ocelové jádro, 200x50mm Odpružení: HIC systém / Hlavové složení: SCS Výška řídítek: 95 cm / Délka stupátka: 37 cm / nosnost: 125 kg Scooter from the category SCOOTERS DIRT Handlebar: 4130 Cr-Mo steel (height 22 ‚, width 20‘), super soft grips Clamp: 3 bolts / weight limit: 125 kg Handlebar material: AL 7005 alloy Crossbar material: 4130 Cr-Mo steel, extra dimensioned Deck: 5‘x 23.5 ‚aluminum alloy 7005-T5, extra strong construction Wheels: CNC steel core, 200x50mm Springiness: HIC system / Headset: SCS Max. height of handlebars: 95 cm / Deck length: 37 cm

ORANGE

BLACK

RED

WHITE

Hulajnoga z kategorii HULAJNOG TERENOWYCH Kierownica: 4130 Cr-Mostal (wysokość22‘, szerokość 20‘), extra dimensioned Clamp: 3 śruby Głowica: SCS Podstawa: stop AL 7005 / max ładowność: 125 kg Pokład: 5‘x 23.5 ‚stop aluminium7005-T5, ekstramocna konstrukcja Kółka: CNC stalowyrdzeń, 200x50mm Sprężystość: HIC system Wysokośćkierownicy: 95 cm / długośćpodstawy: 37 cm3 Скутер SCOOTERS DIRT Руль: 4130 Cr-Mo сталь (высота 22 ‚, ширина 20‘), супер мягкие грипсы Фиксация: 3 болта / Состав руля: SCS Руль: 7005 алюмин сплав / несущая способность: 125 кг Крестовина: 4130 Cr-Mo steel Крестовина: 5‘x 23.5 ‚aluminum alloy 7005-T5, экстрокрепкая контсрукция Колесики: CNC steel core, 200x50мм Вилка: HIC система максимальная высота: 95 см длина подножки: 37 см

GANG HI-end level Freestyle koloběžka Řídítka: 4130 Cr-Mo ocel, tvar Y Clamp: 4 šrouby / nosnost: 125 kg Hlava, vidlice: CNC AL slitina 7005-T5 Brzda z pružinové oceli Základní deska: 4,25´x 500mm AL slitina 7005-T5 Kolečka: 100mm five star, kovové jádro Hlavové složení: SCS

110

Hi-end level Freestyle Scooter Handlebar: 4130 Cr-Mo steel, shape Y Clamp: 4 screws / weight limit: 125 kg Crossbar: CNC aluminum alloy 7005-T5 Brake system made of spring steel Deck: 4.25 „x 500 mm aluminum alloy 7005-T5 Wheels: 100m five star, metal core Headset: SCS

Topowa hulajnoga freestylowa Kierownica: stal 4130 Cr-Mo , kształt Y Clamp: 4 śruby / max ładowność: 125 kg Podstawa: stop aluminium CNC 7005-T5 Hamulec: specjalna stal Długość podstawy: 4.25 „x 500 mm Kółka: 100mm five star, stalowy rdzeń Głowica: SCS

Hi-end level Freestyle Скутер Руль: 4130 Cr-Mo сталь shape Y Фиксация: 4 болта / несущая способность: 125 кг Крестовина: CNC алюминиевый сплав 7005-T5 Тормозная система сделана из пружиннос тали. Колодка: 4.25 „x 500 мм алюмин сплав 7005-T5 колесики: 100м пять звездочек, металлическая сердцевина Состав руля: SCS


FREESTYLE SCOOTERS

PEGS

CLAMP (SENZOR) 35,7mm

TABULKA DÉLEK OS NA KOLEČKA (MM) PRO MINISCOOTERY TEMPISH / WHEEL AXIS LENGHTS FOR TEMPISH SCOOTERS přední kolo / front wheel

NECO

HLAVOVÉ SLOŽENÍ / HEADSET / GŁÓWKA RAMY / ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИК

zadní kolo / back wheel

scooter

original size

1 peg

2 pegs

original size

1 peg

2 pegs

STUNT junior

29

48

67

62

81

100

STUNT

29

48

67

56

75

94

SENZOR

29

48

67

58

77

96

CREW

43

62

81

56

75

94

GANG

32

51

70

45

64

83

CLAMP (GANG) 35 mm

GRIP FOR HANDLEBAR

KOMPLETNÍ ROZMĚRY VŠECH PRODÁVANÝCH OS (MM) / WHEEL AXIS LENGHTS IN TEMPISH OFFER 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

29 32 43 45 48 51 56 58 62 64 67 70 75 77 81 83 94 96 100

PU 85A 100x24

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

PU 88A 120(110)x24

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

PU 88A 100(110)x24 AL CORE

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

PU 88A 100x24 AL CORE SMOKE FOX

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁECZKA / КОЛЕСА

111LONGBOARDS LONGBOARDS


LONGBOARDS

LEGEND

114

STANLAY

Deska: materiál: Základní plát – kanadský javor 1,8mm + 8 plátů čínský javor Tvar: konkávní, rozměr: 43“x9“ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podvozek: 7“ heavy duty, leštěný Podložka: materiál - PU, výška - 11 mm Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting 85A black, 65x51 mm Ložiska: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Deska: materiál: Základní plát – kanadský javor 1,8mm + 8 plátů čínský javor Tvar: konkávní, rozměr: 43“x9“ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podvozek: 7“ heavy duty, leštěný Podložka: materiál - PU, výška - 11 mm Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting 85A black, 65x51 mm Ložiska: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Board: Material: Base layer – Canadian maple 1,8mm + 8 layers Chinese maple Shape: concave Measurement: 43˝x9˝ Grip: deluxe grip tape 80AB Truck: 7˝ heavy duty, polished Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting 85A black, 65x51mm Bearing: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Board: Material: Base layer – Canadian maple 1,8mm + 8 layers Chinese maple Shape: concave Measurement: 43˝x9˝ Grip: deluxe grip tape 80AB Truck: 7˝ heavy duty, polished Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting 85A black, 65x51mm Bearing: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Deska Materiał: bazowa warstwa – klon kanadyjski 1,8mm + 8 warstw chińskiego klonu Kształt: wklęsły, rozmiar: 43“ x 9“. Grip: Deluxe Grip Tape 80AB Podwozie: 7“ heavy duty, polerowany. Podkładka: PU, 11mm. Silentblok: PU casting 92A Kółka: PU casting 85A black, 65x51mm Łożyska: Abec 7 Chrome Hi-Precision Speed

Deska Materiał: bazowa warstwa – klon kanadyjski 1,8mm + 8 warstw chińskiego klonu Kształt: wklęsły, rozmiar: 43“ x 9“. Grip: Deluxe Grip Tape 80AB Podwozie: 7“ heavy duty, polerowany. Podkładka: PU, 11mm. Silentblok: PU casting 92A Kółka: PU casting 85A black, 65x51mm Łożyska: Abec 7 Chrome Hi-Precision Speed

Доска Материал: Базовый слой – канадский клен 1,8мм + 8 слоев китайский клен Вид: богнутый, Размер: 43‘‘ х 9‘‘ Фактура: Deluxe grip tape 80AB шасси: 7“ heavy duty, полированный Подкладка: материал – PU, высота – 11 мм „silentblok“: PU casting 92A Колеса: PU casting 85A чёрные, 65 х 51 мм Подшипники: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Доска Материал: Базовый слой – канадский клен 1,8мм + 8 слоев китайский клен Вид: богнутый, Размер: 43‘‘ х 9‘‘ Фактура: Deluxe grip tape 80AB шасси: 7“ heavy duty, полированный Подкладка: материал – PU, высота – 11 мм „silentblok“: PU casting 92A Колеса: PU casting 85A чёрные, 65 х 51 мм Подшипники: ABEC 7 chrome hi-precision speed

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

5

5


LONGBOARDS

WAVEE

ALLEGRO

Deska: Materiál: Základní plát – kanadský javor 1,8mm + 8 plátů čínský javor Tvar: konkávní, roundpintail / Rozměr: 46“x9“ Grip: Deluxegriptape 80AB Podvozek: 8“ gravity truck, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 80A, 70x51mm Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: konkávní, roundpintail Rozměr: 39“x9“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ inverted truck, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 80A, 70x46mm rounded Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: Base layer – Canadian maple 1,8mm + 8 layers Chinese maple Shape: concave, round pintail Size: 46“x9“ Grip: Deluxe grip tape 80AB Truck: 8“gravity truck, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 80A, 70x51mm Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: 7layersCanadianmaple Shape: concave, roundpintail Size: 39“x9“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ inverted truck, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 80A, 70x46mm rounded Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: Materiał: bazowa warstwa – klon kanadyjski 1,8mm + 8 warstw chińskiego klonu Kształt: wklęsły, zaokrąglony Rozmiar: 46“x9“ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podwozie: 8“gravity truck, pokryty Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 80A, 70x51mm Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: Materiał: 7 warstwklon kanadyjski Kształt: wklęsły, zaokrąglony Rozmiar: 39“x9“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ inverted truck, pokryte Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 80A, 70x46mm rounded Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Доска: Материал: Базовый слой – канадский клен 1,8мм + 8 слоев китайский клен Форма: вогнутый, закругленный pintail Размер: 46“x9“ Покрытие: Наждачное покрытие 80AB Подвеска: 8“ сверхпрочная База: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 80A, 70x51мм Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: вогнутый, закругленный pintail Размер: 39“x9“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ База: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 80A, 70x46мм rounded Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

4

4,5

115


LONGBOARDS

SENSE

CRAZY

Deska: Materiál: 6 plátů kanadský javor + 1 plát bambus Tvar: konkávní, single kick Rozměr: 42“x9“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ Paris truck, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 80A, 70x51mm

Deska: material: 7 plátů ruský javor, 2 pláty kanadský javor Tvar: konkávní dropdown, rozměr: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podvozek: 7“ inverted, colorcoating Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Ložiska: ABEC 7 chrome

Board: Material: 6 layers Canadian maple + 1 bamboo layer Shape: concave, single kick Size: 42“x9“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Truck: 7“ Paris truck, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 80A, 70x51mm Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: material - 7 layers of Russian maple, 2 layers of Canadian maple Shape: concave dropdown, size: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Truck: 7“ inverted, colorcoating Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Bearings: ABEC 7 chrome

Pokład: Materiał: 6 warstw klona kanadyjski + 1 warstwa bambusowa Kształt: wklęsły, single kick Rozmiar: 42“x9“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ Paris truck, pokryte Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 80A, 70x51mm Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: 7 płatów klonu rosyjskiego, 2 płaty klonu kanadyjskiego Kształt: wklęsły dropdown, rozmiar: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podwozie: 7“ odwrotne, pokryte kolorem Silenblock: PU casting 92A Kółka: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Łożyska: ABEC 7 chrome

Доска: Материал: 6 слоев канадский клен + 1 слой бамбук Форма: вогнутый, single kick Размер: 42“x9“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ Base: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 80A, 70x51мм Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

116

3

Дека: материал - 7 слоев русского клена, 2 слоя канадского клена Форма: вогнутая, размер: 39,75´x10´ Покрытие: наждачное покрытие 80АВ Подвеска: 7“ inverted, colorcoating Сайлентблок: PU с жесткостью 92A Колеса: PU с жесткостью 83A 70х51 мм Подшипники: ABEC 7 chrome

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

1,5


LONGBOARDS

SCARA

MAZAK

Deska: material: 7 plátů ruský javor, 2 pláty kanadský javor Tvar: konkávní dropdown, rozměr: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podvozek: 7“ inverted, colorcoating Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Ložiska: ABEC 7 chrome

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: drop through Rozměr: 40“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ inverted truck, coating Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x51mm Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: material - 7 layers of Russian maple, 2 layers of Canadian maple Shape: concave dropdown, size: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Truck: 7“ inverted, colorcoating Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Bearings: ABEC 7 chrome

Board: Material: 7layersCanadianmaple Shape: drop through Size: 40“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ inverted truck, coating Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 83A, 70x51mm Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: 7 płatów klonu rosyjskiego, 2 płaty klonu kanadyjskiego Kształt: wklęsły dropdown, rozmiar: 39,75´x10´ Grip: Deluxe grip tape 80AB Podwozie: 7“ odwrotne, pokryte kolorem Silenblock: PU casting 92A Kółka: PU casting 83A hi-rebound 70*51 mm Łożyska: ABEC 7 chrome

Pokład: Materiał: 7warstw klon kanadyjski Kształt: wklęsły na końcach Rozmiar: 40“x10“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ odwrotne, pokryte Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 83A, 70x51mm Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Дека: материал - 7 слоев русского клена, 2 слоя канадского клена Форма: вогнутая, размер: 39,75´x10´ Покрытие: наждачное покрытие 80АВ Подвеска: 7“ inverted, colorcoating Сайлентблок: PU с жесткостью 92A Колеса: PU с жесткостью 83A 70х51 мм Подшипники: ABEC 7 chrome

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: drop through Размер: 40“x10“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 83A, 70x51мм Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

1,5

2

117


LONGBOARDS

HORNED

ENERGY

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: drop through Rozměr: 40“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ inverted truck, coating Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x51mm Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: konkávní Rozměr: 38“x9,5“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ Paris truck, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x46mm rounded Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: 7layersCanadianmaple Shape: drop through Size: 40“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ inverted truck, coating Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 83A, 70x51mm Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: 7layersCanadanmaple Shape: concave Size: 38“x9,5“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ Paris truck, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 83A, 70x46mm rounded Bearing: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: Materiał: 7warstw klon kanadyjski Kształt: wklęsły na końcach Rozmiar: 40“x10“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ odwrotne, pokryte Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 83A, 70x51mm Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład:Materiał: 7warstw klon kanadyjski Kształt: wklęsły Rozmiar: 38“x9,5“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ Paris truck, pokryte Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 83A, 70x46mm rounded Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: drop through Размер: 40“x10“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 83A, 70x51мм Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

118

2

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: вогнутый Размер: 38“x9,5“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ База: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 83A, 70x46мм rounded Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

2,5


LONGBOARDS

DOOM

SUDAN

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: konkávní Rozměr: 38,75“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ C, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Deska: Materiál: 7 plátů kanadský javor Tvar: konkávní Rozměr: 38,75“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Podvozek: 7“ C, coating Podložka: 4mm PE Silentblok: PU casting 92A Kolečka: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Ložiska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: 7 layers Canadian maple Shape: concave Size: 38,75“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ C, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Board: Material: 7 layers Canadian maple Shape: concave Size: 38,75“x10“ Grip: Deluxegriptape AA+ Truck: 7“ C, coating Base: 4mm PE Cushion: PU casting 92A Wheels: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Bearings: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: Materiał: 7 warstw klon kanadyjski Kształt: wklęsły Rozmiar: 38,75“x10“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ C, pokryte Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Pokład: Materiał: 7 warstw klon kanadyjski Kształt: wklęsły Rozmiar: 38,75“x10“ Grip: Deluxe grip tape AA+ Podwozie: 7“ C, pokryte Podkładka: 4mm PE Gumka: PU casting 92A Kółka: PU casting, 83A, 70x46 mm rounded Łożyska: ABEC 7 chrome, hi-precision speed

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: вогнутый Размер: 38,75“x10“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ База: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 83A, 70x46 мм rounded Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

Доска: Материал: 7 слоев канадский клен Форма: вогнутый Размер: 38,75“x10“ Покрытие: Наждачное покрытие AA+ Подвеска: 7“ База: 4мм PE Амортизатор: Литой полиуретан 92A Колеса: литой полиуретан, 83A, 70x46 мм rounded Подшипники: ABEC 7 chrome, высокоточные

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

tvrdost desky: / Hardness board: / twardość deski: / Твердость доски: min. = 1 / max. = 5

3

3

119


LONGBOARDS

WHY SUDAN NAME FOR TEMPISH LONGBOARD? What is it like to look at the very last of something? To contemplate the passing of a unique wonder that will soon vanish from the face of the earth? You are seeing it. Sudan is the last male northern white rhino on the planet. If he does not mate successfully soon with one of two female northern white rhinos at Ol Pejeta conservancy, there will be no more of their kind, male or female, born anywhere. And it seems a slim chance, as Sudan is getting old at 42 and breeding efforts have so far failed. Apart from these three animals there are only two other northern white rhinos in the world, both in zoos, both female. It seems an image of human tenderness that Sudan is lovingly guarded by armed men who stand vigilantly and caringly with him. But of course it is an image of brutality. Even at this last desperate stage in the fate of the northern white rhino, Sudan is under threat from poachers who kill rhinos and hack off their horns to sell them on the Asian medicine market – despite the fact that he has had his horn cut off to deter them. Sudan doesn’t know how precious he is. His eye is a sad black dot in his massive wrinkled face as he wanders the reserve with his guards. His head is a marvellous thing. It is a majestic rectangle of strong bone and leathery flesh, a head that expresses pure strength. How terrible that such a mighty head can in reality be so vulnerable. It is lowered melancholically beneath the sinister sky, as if weighed down by fate. This is the noble head of an old warrior, his armour battered, his appetite for struggle fading. Today, immense love is invested in rhinos, yet they are being slaughtered in ever greater numbers Under his immense looming shoulder, his legs protrude like squat columns from the tough tank of his body. The way his foreleg emerges from his thick coat of skin reminds us how long human beings have been wondering at the natural spectacle that is the rhino. For Sudan does not look so different from the rhinoceros that Albrecht Dürer portrayed in 1515. They have the same little legs stuck out of a majestic body and they even lower their heads in the same contemplative way. Dürer was a Renaissance artist picturing an exotic beast from the exotic lands that Europe was starting to see more and more of. In 1515 a live Indian rhinoceros was sent by the ruler of Gujarat to the king of Portugal: he in turn sent it to the Pope, but on the way it died in a shipwreck. Advertisement

‘Sudan doesn’t know how precious he is. His eye is a sad black dot in his massive wrinkled face as he wanders the reserve with his guards.’ Photograph: CB2/ZOB/Brent Stirton/National Geographic

Human beings – we always kill the things we love. We have been doing so since the ice age. There are beautiful pictures of European woolly rhinos in caves in France, that were painted up to 30,000 years ago. These ancient relatives of Sudan share his heroic bulk, mighty power and paradoxical air of gentleness. A woolly rhino in Chauvet cave seems agile and young, a creature full of life. But the same people who painted such sensitive portraits of ice age rhinos helped to kill them off. As climate turned against the woolly megafauna with the end of the last ice age, human spears probably delivered the coup de grace. Today, immense love is invested in rhinos, yet they are being slaughtered in ever greater numbers. The northern white rhino is the rarest species of African rhino. There are far greater numbers of southern white rhinos and black rhinos. But the demand in Asian countries such as Vietnam for rhino horn as a traditional medicine believed to cure everything from flu to cancer is fuelling a boom in poaching. From 2007, when just 13 rhinos were killed by poachers in South Africa, the killings have grown horrifically. Last year 1,215 rhinos were slaughtered for their horns in South Africa. This year already looks certain to beat that dreadful record. This is a photograph from the front line of a crisis. The vulnerable northern white rhino has been hunted virtually to extinction – in spite of every precaution, in spite of these guards and their guns – and other varieties of African rhino are under a sustained attack from poachers that is totally out of control. The Javan rhinoceros is also on the verge of extinction. India has successfully protected the Indian rhinoceros after it was almost wiped out by British hunters in colonial times, but here too poaching is a menace. What a majestic creature this picture records, and what futile human destructiveness. Have we learned nothing since the ice age? Can the better angels of our nature not defeat the impulse to kill? • This article was amended on 14 May 2015 to clarify that Sudan, the rhino under discussion, had his horn cut off to deter poachers. 120

THIS LONGBOARD HAS THE STORY source: http://www.theguardian.com


SKATEBOARDS

PU 80A cast. HI-REBOUND 70x46 mm rounded

PU 83A cast. HI-REBOUND 70x46 mm rounded

PU 80A cast. HI-REBOUND 70x51 mm

PU 80A cast. HI-REBOUND 65x37 mm

GRIP 46“

CUSHION 92A SET

GRAVITY 8“

HEAVY DUTY POLISHED 7“

HEAVY DUTY PARIS COLORED 7“

HEAVY DUTY INVERTED COLORED 7“

HEAVY DUTY COLORED 7“

PU 83A cast. HI-REBOUND 70x51 mm

121


LONGBOARDS

REAPER

TWISTBOARD

RUKAVICE DOWNHILL / DOWNHILLGLOVES / RĘKAWICE DO DOWNHILLU / ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ДАУНХИЛЛА

Velikosti: S, M, L Rukavice s možností připevnění chráničů na dlaň a jednotlivé prsty pomocí suchých zipů.

Rozmiar: S, M, L Rękawice z możliwością dołączenia ochraniaczy na dłonicy i palcach.

Size: S, M, L Gloveswith the possibility ofattachingprotector son the palmandeach fingerwith Velcro.

Размер: S, M, L Перчатки с возможностью присоединения протекторов на ладонь и каждый палец.

CIRCLE L

122

Deska: konkávní, double kick s protiskluzovou úpravou Rozměr: 82* 21cm (33*9“) Kolečka: PU super hi-rebound 85A,80x24 mm Ložiska: ABEC 7 carbon + Grip: Deluxe color grip tape 80AB Materiál: nylon TOUGH Podvozek: AL Maximální zatížení: 80 kg Určení: rekreační sport

Deck: wklęsły z antypoślizgową nawierzchnią Rozmiar 82 x 21 cm (33”x9’’) Kółka: PU super hi-rebound 85A 80x24 mm Łozyska: ABEC 7 carbon Grip: Kolorowy Deluxe 80AB Materiał: twardy nylon Truck: Aluminium Limit wagowy: 80 kg Przeznaczeni: jazda rekreacyjna

Board: concave, double kick with antislip surface modification Size: 82* 21cm (33*9“) Wheels: PU super hi-rebound 85A, 80x24 mm Bearings: ABEC 7 carbon Grip: Deluxe color grip tape 80AB Material: nylon TOUGH Truck: Aluminium Weight limit: 80 kg Recommended for: recreational sport

Дека: вогнутый, double kick противоскользящая обработка Размеры: 82* 21см (33*9“) Колеса: PU super hi-rebound 85A,80x24 мм Подшипники: ABEC 7 carbon + Grip: Deluxe color grip tape 80AB Материал: нейлон TOUGH Шасси: AL Максимальная нагрузка: 80 кг Назначение: фитнес спорт

CIRCLE S

Průměr: 82 mm Síla: 15 mm

Průměr: 40 mm Síla: 15 mm

Rozměr: 110 x 35 mm Síla: 10 mm

Diameter: 82 mm Thickness: 15 mm

Diameter: 40 mm Thickness: 15 mm

Size: 110 x 35 mm Síla: 10 mm

Średnica: 82 mm Grubość: 15 mm

Średnica: 40 mm Grubość: 15 mm

Rozmiar: 110 x 35 mm Síla: 10 mm

Диаметр: 82 mm Толщина: 15 mm

Диаметр: 40 mm Толщина: 15 mm

Размер: 110 x 35 mm Síla: 10 mm


SKATEBOARDS SKATEBOARDS


SKATEBOARD

TENDER

124

SELECTION

D

D

F

E

deska: materiál: kanadský javor 7 plátů, středový plát barvený tvar: extremně konkávní, double kick rozměr: 31“ x 8“ x 11mm grip: Advanced grip tape s potiskem podvozek: 5“ heavy duty, leštěný a pokrytý vrstvenou barvou s potiskem podložka: materiál - PU, výška - 3 mm silentblok: PU casting 93A kolečka: PU casting 85A candle, 54 x 36 mm ložiska: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Deska: Materiał – klon kanadyjski, 7 płatów, środkowy płat barwiony Kształt: extremalnie wklęsły, double kick rozmiar: 31“ x 8“ x 11mm. Grip: Advanced Grip Tape z nadrukiem Podwozie: 5“ heavy duty, polerowany i pokryty warstwową farbą z nadrukiem. Podkładka: PU, 3mm. Silentblok: PU casting 93A Kółka: PU casting 85A candle, 54x36mm Łożyska: Abec 7 Chrome Hi-Precision Speed

deska: materiál: kanadský javor 2 pláty čínský javor 5 plátů, středový plát barvený, tvar: extremně konkávní, double kick rozměr: 31“x 8“x 11mm grip: Deluxe grip tape s potiskem podvozek: 5“ heavy duty, leštěný a pokrytý vrstvenou barvou s potiskem, podložka: materiál - PU, výška - 3 mm silentblok: PU casting 93A kolečka: PU casting 85A candle, 54x36 mm ložiska: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Deska: Materiał – 2 płaty klonu kanadyjskiego + 5 płatów klonu chińskiego, środkowy płat barwiony Kształt: extremalnie wklęsły, double kick rozmiar: 31“ x 8“ x 11mm Grip: Deluxe Grip Tape z nadrukiem Podwozie: 5“ heavy duty, polerowany i pokryty warstwową farbą z nadrukiem Podkładka: PU, 3mm. Silentblok: PU casting 93A Kółka: PU casting 85A candle, 54x36mm Łożyska: Abec 7 Chrome Hi-Precision Speed

Board: Canadian maple, 7 layers, middle colour layer Shape: extreme concave, double kick Measurement: 31˝x8˝x11mm Grip: advanced grip tape with print, Truck: heavy-duty 5˝, polished with print Cushion: PU 93A Wheels: PU casting 85A candle, 54x36 mm Bearings: ABEC7 chrome hi-precision speed

Доска Материал: канадский клен 7 пластин, средняя пластина крашеная Вид: экстремально богнутый, double kick Размер: 31‘‘ х 8‘‘ x 11 мм Фактура: Advanced grip tape с декором шасси: 5“ heavy duty, полированный и крашеный декором Подкладка: материал – PU, высота – 3 мм „silentblok“: PU casting 93A Колеса: PU casting 85A candle 54 х 36 мм Подшипники: ABEC 7 chrome hi-precision speed

Board: Canadian maple 2 layers Chinese maple 5 layers, middle colour layer Shape: extreme concave shape, double kick Measurement: 31˝x8˝x11mm Grip: deluxe grip tape with print Truck: Heavy-duty 5˝, polished with print Cushion: PU93A Wheels: PU casting 85A candle, 54x36 mm Bearings: ABEC7 chrome hi-precision speed

Доска Материал: канадский клен 2 пластины, 5 пластин китайский клен, средняя пластина крашеная Вид: экстремально богнутый, double kick Размер: 31‘‘ х 8‘‘ x 11 мм Фактура: Deluxe grip tape с декором шасси: 5“ heavy duty, полированный и крашеный декором Подкладка: материал – PU, высота – 3 мм „silentblok“: PU casting 93A Колеса: PU casting 85A candle 54 х 36 мм Подшипники: ABEC 7 chrome hi-precision speed


SKATEBOARDS

METROPOL A

C

PROFI LINE

STREET BOSS

C

A

B

C

D

deska: materiál - čínský javor tvar: konkávní, double kick rozměr: 31“ x 8“ x 11 mm grip: Deluxe grip tape podvozek: 5“ BK heavy duty-alum kostka: aluminium silenblok: PUC 92A kolečka: materiál - PU 85A, 54 x 36 mm ložiska: ABEC 5 precision speed

Deska Materiał – klon chiński Kształt: wklęsły, double kick Rozmiar: 31“ x 8“ x 11mm Grip: Deluxe grip tape Podwozie: 5“ BK heavy duty – alum. Kostka: aluminium Silentblok: PUC 92A Kółka: PU 85A, 54x36mm Łożyska: Abec 5 Precision Speed

deska: materiál - čínský javor tvar: konkávní, double kick rozměr: 31“ x 8“ x 11 mm grip: advaced grip tape podvozek: 5“ BK heavy duty-alum kostka: aluminium silenblok: PUI 92A kolečka: materiál - PUC 85A , 54 x 36 mm ložiska: ABEC 5 precision speed

Deska Materiał – klon chiński Kształt: wklęsły, double kick rozmiar: 31“ x 8“ x 11mm Grip: advaced grip tape Podwozie: 5“ BK heavy duty – alum Kostka: aluminium. Silentblok: PUI 92A Kółka: PUC 85A, 54x36mm Łożyska: Abec 5 Precision Speed

deska: materiál - čínský javor tvar: konkávní, double kick rozměr: 31“ x 8“ x 12 mm grip: Sand finished podvozek: 5“HEAVY DUTY /AL base kostka: nylon silenblok: PVC kolečka: materiál - PVC, 50 x 36 mm ložiska: ABEC 5 carbon

Deska Materiał – klon chiński Kształt: wklęsły, double kick Rozmiar: 31“ x 8“ x 12mm Grip: Sand finished Podwozie: 5“HEAVY DUTY /AL base Kostka: nylon Silentblok: PVC Kółka: PVC, 50x36mm Łożyska: ABEC 5 carbon

Board: Chinese maple, Shape: concave, double kick, Measurement: 31“x8“x11mm Grip: Deluxe grip tape Truck: 5“ BK aluminium heavy-duty Pad: aluminium Wheels: PU 85A, 54x36mm, Cushion: PUC 92A Bearings: ABEC 5 precision speed

Доска Материал: китайский клен Вид: богнутый, double kick Размер: 31‘‘ х 8‘‘ x 11 мм Фактура: Deluxe grip tape шасси: 5“ BK heavy duty – алюминий Клетка: алюминий „silentblok“: PUC 92A Колеса: Материал: PU 85A , 54 х 36 мм Подшипники: ABEC 5 precision speed

Board: Chinese maple Shape: concave, double kick Measurement: 31“x8“x11mm Grip: advaced grip tape Truck: 5“ BK aluminium heavy-duty Pad: aluminium Wheels: PUC 85A, 54x36mm Cushion: PUI 92A Bearings: ABEC 5 precision speed

Доска Материал: китайский клен Вид: богнутый, double kick Размер: 31‘‘ х 8‘‘ x 11 мм Фактура: Advaced grip tape шасси: 5“ BK heavy duty – алюминий Клетка: алюминий „silentblok“: PUI 92A Колеса: Материал: PUC 85A, 54 х 36 мм Подшипники: ABEC 5 precision speed

Board: Chinese maple Shape: concave, double kick Measurement: 31“x8“x12mm Grip: Sand finished Truck: 5“HEAVY DUTY /AL base Wheels: PVC, 50x36mm Pad: nylon Cushion: PVC Bearings: ABEC 5 carbon

Доска Материал: китайский клен Вид: богнутый, double kick Размер: 31‘‘ х 8‘‘ x 12 мм Фактура: Sand finished шасси: 5“HEAVY DUTY /AL base Клетка: нейлон „silentblok“: ПВХ Колеса: Материал: ПВХ, 50х36 мм Подшипники: ABEC 5 carbon

125


SKATEBOARD

BUFFY STAR

BUFFY

BLACK

ORANGE

YELLOW

PURPLE

Deska: materiál - high impact PP Tvar: rovný single kick, rozměr: 22,5´x6´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,5´AL Duty (strong type) Silenblock: PU casting Hi-rebound Kolečka: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Deska: materiał - wysoko odporny polipropylen Kształt: prosty, single kick, Rozmiar: 22,5‘ x 6‘ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25‘ AL Duty (strong) Silentblock: PU casting Hi-rebund Kółka: Odlewany poliuretan 78A Hi- rebound 60*45 mm Łożyska: ABEC 7 Chrome Max ładowność: 100 kg

Board: material - high impact PP Shape: straight single kick, size: 22,5´x 6´ Grip: structure on the board Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Cushion: PU casting Hi-rebound Wheels: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Дека: материал – ударопрочный полипропилен Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 22,5´x 6´ Покрытие: структурированное. Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 78A 60*45 мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг

126

BLUE

RED

GREEN

GOLD

Deska: materiál Blue: transparent hightimpact PC Yellow/red: hightimpact PP Tvar: rovný single kick, rozměr: 22,5´x6´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,5´AL Duty (strong type) Silenblock: PU casting Hi-rebound Kolečka: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Deska: materiał Niebieski: przeźroczysty odporny poliwęglan Żółty/czerwony: odporny polipropylen Kształt: prosty, single kick, Rozmiar: 22,5‘ x 6‘ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25‘ AL Duty (strong) Silentblock: PU casting Hi-rebund Kółka: Odlewany poliuretan 78A Hi- rebound 60*45 mm Łożyska: ABEC 7 Chrome Max ładowność: 100 kg

Board: material Blue: transparent hightimpact PC Yellow/red: hightimpact PP Shape: straight single kick, size: 22,5´x 6´ Grip: structure on the board Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Cushion: PU casting Hi-rebound Wheels: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Дека: материал Синий: прозрачный ударопрочный PC Желтый/красный: прозрачный ударопрочный PP Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 22,5´x 6´ Покрытие: структурированное. Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 78A 60*45 мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг


SKATEBOARDS

BUFFY FLASH

BUFFY SWEET

PINK

PURPLE-GREEN

Deska: materiál Blue: transparent hightimpact PC Yellow/red: hightimpact PP Tvar: rovný single kick, rozměr: 22,5´x6´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,5´AL Duty (strong type) Silenblock: PU casting Hi-rebound Kolečka: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Deska: materiał Niebieski: przeźroczysty odporny poliwęglan Żółty/czerwony: odporny polipropylen Kształt: prosty, single kick, Rozmiar: 22,5‘ x 6‘ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25‘ AL Duty (strong) Silentblock: PU casting Hi-rebund Kółka: Odlewany poliuretan 78A Hi- rebound 60*45 mm Łożyska: ABEC 7 Chrome Max ładowność: 100 kg

Board: material Blue: transparent hightimpact PC Yellow/red: hightimpact PP Shape: straight single kick, size: 22,5´x 6´ Grip: structure on the board Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Cushion: PU casting Hi-rebound Wheels: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Дека: материал Синий: прозрачный ударопрочный PC Желтый/красный: прозрачный ударопрочный PP Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 22,5´x 6´ Покрытие: структурированное. Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 78A 60*45 мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг

Deska: semitransparentní hightimpact PP s LED podsvícením Tvar: rovný, single kick Grip: struktura v základní desce Podvozek: 3,5“ AL Duty (strong type), coating Silentblock: PU casting, Hi-rebound Kolečka: PU casting, 78A, 60x45mm, hi-rebound Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Pokład: półprzeźroczysty, odporny polipropylen LED lights Kształt: płaski, single kick Grip: struktura na pokładzie Podwozie: 3,5“ AL Duty (strong type), pokryte Gumka: PU casting, Hi-rebound Kółka: PU casting, 78A, 60x45mm, hi-rebound Łożyska: ABEC 7 chrome Max ładowność: 100 kg

Board: semi-transparent hightimpactPPs LED lights Shape: flat, single kick Grip: structure in theboard Truck: 3,5“ AL Duty (strong type), coating Cushion: PU casting, Hi-rebound Wheels: PU casting, 78A, 60x45mm, hi-rebound Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Доска: полупрозрачный ударопрочный PP с LED лампочками Форма: плоский, single kick Покрытие: структурная доска Подвеска: 3,5“ AL Duty Амортизатор: высокочувствительный литой полиуретан Колеса: высокочувствительный литой полиуретан, 78A, 60x45мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг

127


SKATEBOARD

BUFFY JUNIOR

SILIC / SILIC GIRL

BLACK

PINK

GREEN

Deska: materiál - high impact PP Potisk technologií „WATER DECAL Tvar: rovný single kick, rozměr: 22,5´x6´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,5´AL Duty (strong type) Silenblock: PU casting Hi-rebound Kolečka: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Ložiska: ABEC 7 chrome Nosnost: 100 kg

Deska: materiał - wysoko odporny polipropylen

Board: material - high impact PP

Дека: материал – ударопрочный полипропилен

Shape: straight single kick, size: 22,5´x 6´ Grip: structure on the board Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Cushion: PU casting Hi-rebound Wheels: PU casting 78A super hi-rebound 60*45 mm Bearings: ABEC 7 chrome Weight limit: 100 kg

Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 22,5´x 6´ Покрытие: структурированное. Truck: 3,5´AL Duty (strong type) Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 78A 60*45 мм Подшипники: ABEC 7 chrome Несущая способность: 100 кг

128

Kształt: prosty, single kick, Rozmiar: 22,5‘ x 6‘ Grip: struktura na desce Podwozie: 3,25‘ AL Duty (strong) Silentblock: PU casting Hi-rebund Kółka: Odlewany poliuretan 78A Hi- rebound 60*45 mm Łożyska: ABEC 7 Chrome Max ładowność: 100 kg

RED

GREEN

BLUE

Deska: materiál - PP Tvar: rovný single kick, rozměr: 21´x5,75´ Grip: struktura na základní desce Podvozek: 3,25´AL Duty Silenblock: PU 92A Kolečka: PU inj. 92A, 50*30mm Ložiska: ABEC 1 carbon Nosnost: 50 kg

Pokład: PP Kształt: prosty, single kick, rozmiar: 21´x5,75´ Grip: struktura na pokładzie Podwozie: 3,25´AL Duty Silenblock: PU 92A Kółka: PU inj. 92A, 50*30mm Łożyska: ABEC 1 carbon Max ładowność: 50 kg

Board: material - PP Shape: straight single kick, size: 21´x5,75´ Grip: structure on the board Truck: 3,25´AL Duty Cushion: PU 92A Wheels: PU inj. 92A, 50*30mm Bearigs: ABEC 1 carbon Weight limit: 50 kg

Дека: материал - полипропилен Форма: прямая, изогнутая с одного конца, размер 21´x5,75´ Покрытие: структурированное. Подвеска: Сверхпрочный алюминий 3,25´ Сайлентблок: PU 92A Колеса: PU inj. 92A 50*30 мм Подшипники: ABEC 1 carbon Несущая способность: 50 кг


SKATEBOARDS

FUNNY KIDS

CARS

ROCKET

F

YELLOW

YELLOW

G

GREY

BLUE

Deska: materiál - čínský + kanadský javor Tvar: konkávní, single kick, rozměr: 22´x6´x11,5 mm Grip: sand finished Podvozek: 3´AL Silenblock: PU casting Kolečka: PU casting 80A super hi-rebound 55*47 mm Ložiska: ABEC 5 chrome

Pokład: klon chiński + kanadyjski Kształt: wklęsły, single kick, rozmiar: 22´x6´x11,5 mm Grip: sand finished Podwozie: 3´AL Silenblock: PU casting Kółka: PU casting 80A super hi-rebound 55*47 mm Łożyska: ABEC 5 chrome

Board: material – Chinese and Canadian maple Shape: concave, single kick, size: 22´x6´x11,5 mm Grip: sand finished Truck: 3´AL Cushion: PU casting Wheels: PU casting 80A super hi-rebound 55*47 mm Bearings: ABEC 5 chrome

Дека: материал – китайский и канадский клен Форма: изогнутая, размер 22x6x11,5 мм Покрытие: зернистое Подвеска: алюминий 3´ Сайлентблок: PU, литой Колеса: PU 80A 55*47 мм Подшипники: ABEC 5 chrome

Deska: materiál - Čínský javor Tvar: rovný, car shape, rozměr: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Podvozek: 3,5´ nylon Silenblock: PVC Kolečka: PVC 56*36 mm Ložiska: ABEC 1

Pokład: klon chiński Kształt: prosty, car shape, rozmiar: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Podwozie: 3,5´ nylon Silenblock: PVC Kółka: PVC 56*36 mm Łożyska: ABEC 1

Deska: materiál - Čínský javor Tvar: rovný, car shape, rozměr: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Podvozek: 3,5´ nylon Silenblock: PVC Kolečka: PVC 56*36 mm Ložiska: ABEC 1

Pokład: klon chiński Kształt: prosty, car shape, rozmiar: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Podwozie: 3,5´ nylon Silenblock: PVC Kółka: PVC 56*36 mm Łożyska: ABEC 1

Board: material – Chinese maple Shape: straight, car shape, size: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Truck: 3,5´ nylon Cushion: PVC Wheels: PVC 56*36 mm Bearings: ABEC 1

Дека: материал – китайский клен Форма: прямая, в форме машины, размер: 21´x7,5´x11 mm Покрытие: зернистое Подвеска: Нейлоновая 3,5´ Сайлентблок: ПВХ Колеса: ПВХ 56*36 мм Подшипники: ABEC 1

Board: material – Chinese maple Shape: straight, car shape, size: 21´x7,5´x11 mm Grip: sand finished Truck: 3,5´ nylon Cushion: PVC Wheels: PVC 56*36 mm Bearings: ABEC 1

Дека: материал – китайский клен Форма: прямая, в форме машины, размер: 21´x7,5´x11 mm Покрытие: зернистое Подвеска: Нейлоновая 3,5´ Сайлентблок: ПВХ Колеса: ПВХ 56*36 мм Подшипники: ABEC 1

129


SKATEBOARD

DESKY / BOARDS / DESKI / ДОСКИ

KOLEČKA / WHEELS / KÓŁKA / КОЛЕСА:

BOARD TENDER 38“ x 8“x 11 BOARD SELECTION 38“ x 8“x 11

SKATEBOARDS PU 100A cast. HI-REBOUND PU 92A cast. HI-REBOUND PU 85A cast. HI-REBOUND

SAMOLEPÍCÍ PROTISKLUZOVÝ GRIP ADHESIVE ANTISLIP GRIP

20“, 31“, 46“ 20“, 31“, 46“

PODVOZKY / CHASSIS / PODWOZIE OŚ / ШАССЫ SKATEBOARDS HEAVY DUTY-ALUMIN. HEAVY DUTY HI-POLISH. AL. HEAVY DUTY COLORED

130

54 x 36 mm 54 x 36 mm 54 x 36 mm

5“ 5“ + B32 5“

DISTANČNÍ DESTIČKA POD PODVOZKEM SPACER UNDER CHASSIS (for skateboards) 2 MM / 4 MM

TOOL SET Sada klíčů na SKB, longboard, tanker board Zestawn narzędi do deskorolki, longbordów, tankerbordów Set of tools for skateboard, longboard and tanker board Комплект инструментов для скейтборда, лонгборда и танкерборда.


I

CZECH REPUBLIC

BELARUS

LATVIA

ESTONIA

TEMPISH s. r. o.

PRIVAT ENTERPRISE BIKECITY

ELKOR TRADE

SPANTAL

Brivibas gatve 201 str. Riga, LV-1039, Latvia

Spantal OÜ Pae 1/Peterburi tee 15 Tallin, Estonia

Sídlo firmy a centrální distribuční sklad Olomouc - Czech Republic company domicile and central distribution warehouse

222310 Molodechno, Velikoseliskaya St. 267m, Republic of Belarus e-mail: info@bikecity.by

tel.: +371 67070530 e-mail: info@elkor.lv www.elkor.lv

ROMANIA

BULGARIA

SC Performance Training SRL

EXTREME SPORT Ltd.

e-mail: prodej@tempish.cz www.tempish.cz

no 187, Popa Nan Street, district no 3, Bucharest 030582

Bul.“Kn.Al.Dondukov“42B Sofia, 1000

SLOVAKIA

contact@performancetraining.ro Tel.: +4 021 310 9999

e-mail: office@extreme-bg.com +359 2 9866841

TURKEY

PERÚ

CADDECARSI TEK.KONF.DAY.TUK.MAL. PAZ.SAN.TIC.LTD.STI.

G-SPORTS S.A.C

Na Zákopě 2, 772 00 Olomouc, ČR tel./fax: +420-585 313 377, tel./fax: +420-585 311 407,

tel.: +372 50 17 392 e-mail: info@spantal.ee SLOVENIA, CROATIA, SEBRIA B2MS zastopanje in svetovanje doo Na skali 7 Kranj 4000 Slovenia

TEMPISH Slovakia s. r. o. Veľkomoravská ulica 9 / 2866, Trenčín, SK tel.: +421/32/744 6768 tel.: +421/32/744 6767 mobil: +421/905 623 768 e-mail: tempish@tempish.sk www.tempish.sk POLAND

Ali Nihat Tarlan Caddesi 15/2 Bostancı Istanbul Tel.: 0090216.372 80 61 E-mail: info@caddecarsi.com www.caddecarsi.com

Tel.: +38641781322 Email: b2ms@t-2.net

Juan Santos 188, urb. El Rosal Lima 33, Perú Tel. 5117936618 E-mail: sebastiangaldos@mundoroller.com LITHUANIA

TEMPISH Polska Sp. Z o.o. CHILE ul. Heleny Modrzejewskiej 3 41-703 Ruda Slaska, POLSKA Tel/fax:+48 (32) 727 51 00 Tel:+48 (32) 34 23 226 Tel komórkowy: 502 263 608 e-mail: info@tempish.pl www.tempish.pl RUSSIA

TERRASPORT UAB VARGAS EVANS LIMITADA Av. Pedro de Valdivia 3462 Local 49 A Nunoa Santiago Tel.: 56-2-2256889 e-mail: info@rollervar.cl

TALLIN

Verkiu g. 29 LT-09108 Vilnius

GANDRUP RIGA

KOBENHAVN

Tel.: +370 611 17176 info@terrasport.lt www.TERRASPORT.lt

VILNIUS

MILDSTEDT

MINSK

BRISTOL

SINGAPORE

Etten-Leur

MOLDOVA

SOHLAND AN DER SPREE

OSL SKATEWEAR KANT RUSSIA

S.R.L „Hank“

Electrolitnij proezd, 7-2 115230 Moscow, Russia T: +7 499 317 48005 ishop@kant.ru

str. Tighina 39, of.6 Chisinau, 2001

www.kant.ru

e-mail: valerii_babolat@mail.ru Tel.: +373 79461615

Petropavlovskaya Borshchagovka, Petropavlovskaya str., 6. TC „4Room“, of.8 08130, Ukraine, Kiev Phone/fax: +380445958575 Phone: +380443622161 e-mail: info@sporttop.com.ua

Sainte-Maure-de-Touraine

Tampines Avenue 9, #12-466 Singapore

VILSHOFEN

TOURS

KAZINCBARCIKA ROTHENFLUH

Tel.: 65 9674 2065 Email: sallyosl@singnet.com.sg

REACTION SPORTS LTD.

4871CH Etten-Leur The Netherlands T.: +31(0)76.5037444 F.: +31(0)76.5033198 info@sportimex.com www.sportimex.com

Pembroke House 7 Brunswick Square Bristol BS2 8PE

CHISINAU

JÁSZBERÉNY BUCHAREST BANJA LUKA

NETHERLANDS, BELGIUM SPORTIMEX BENELUX B.V. BRANDSEWEG 1A

SALZBURG

BOLOGNA

UNITED KINGDOM

UKRAINE SPORTTOP LTD., Diweave group

BEAUFORT VOHENSTRAUß

SOFIA

BARCELONA

ISTANBUL

SEVILLA

ATHENS

E-mail: info@reaction-sports.co.uk

DISTRIBUTOŘI / DISTRIBUTORS / DYSTRYBUTORZY / ДИСТРИБЬЮТОРЫ

www.reaction-sports.co.uk www.Tempish.co.uk

MALOOBCHODY / RETAIL SHOPS / SKLEP DETALICZNY / РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ