Page 65

YARATILIŞ

açıklanamaz. Çünkü burada fevkalade plânlı/programlı ve son derece komplike bir yapı göze çarpmaktadır. Biyokimyacı Michael J. Behe, bu fikri sistemleştirenlerin başında gelmektedir. “Darwin’in Kara Kutusu” adlı kitabında ileriye sürdüğü “Akıllı Tasarım Teorisi,” ilim çevrelerinde “Darwinizm’in alternatifi” olarak değerlendirilmiştir. Darwin’in Evrim Teorisi’ne karşı şimdiye kadar ileri sürülmüş görüşler içerisinde en kapsamlı olanı, Behe’nin Akıllı Tasarım Teorisi’dir. Behe, verdiği bazı biyokimyasal örneklerle, “biyolojik olayların bir plân ve programın gereği olduğu”nu açıklamaya çalışır. Bunlardan

birisi,

gözdeki

görme

olayının

biyokimyasal

açıklamasıdır. a- İnsanda görme olayı Behe, görme olayında ışığın ilk olarak retinaya çarptığını belirtir. Bu esnada foton ‘11-cis-retinal’ adı verilen bir molekülle etkileşir. Bu molekül birkaç pikosaniye (ışığın bir tek insan saçı genişliği kadar mesafede yaptığı yolculuk) içinde ‘trans-retina’ denilen bölgeyi düzenleyebilir.

65

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Advertisement