Page 47

YARATILIŞ

İnsanın yaratılışı ile ilgili olarak bir başka ayette de şöyle buyrulur: "Şimdi, insan hangi şeyden yaratıldı? İbretle baksın. O, atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. Ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkıyor o. Şüphe yok ki Allah onu tekrar diriltip döndürmeye elbette kadirdir”37. Günümüz tıbbı da, bu ayetin ifade ettiği manaya yaklaşmıştır. Normal üreme kanununda, insanın temel yapısını sperm ve yumurta hücreleri teşkil eder. Bu iki hücrenin ilk teşekkül yeri, Kur’an-ı Kerim’de, omurga kemiği ile göğüs (eğe) kemikleri arası olarak verilir. Günümüz tıp ilmi de, hamileliğin yedinci ayında erkek cenin sperm kesesi olan husyelerin yavaş yavaş vücudun dışındaki torbaya, kız ceninindeki yumurtalığın ise leğen boşluğuna indiğini belirtmektedir38. Hz. Havva’nın yaratılışı ile ilgili ayetin verdiği haber ve hadisi şerifin ayeti yorumunun akla uygun olduğu görülmektedir. 3- Hz. İsa’nın yaratılışı. Hz. İsa (a.s.), Hz. Meryem’den babasız olarak dünyaya gelmiştir. Onun bu hali, bir bakıma Hz. Âdem ve Hz. Havva’ya benzemektedir. Onlar, anne ve babasız yaratılmışlardır. Kur’an-ı

37 38

Tarık, 5, 8. Ali el-Bâr. Kur’ân-ı Kerim ve Modern Tıbba göre İnsanın Yaratılışı. Terc. Abdülvehhab Öztürk. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, s. 37-42, 1991.

47

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Advertisement