Page 31

YARATILIŞ

“Bu inceliği, ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar” der5. Allah’tan ilmimizin arttırılmasını istememizi öğütler: “Rabbim, ilmimi arttır” de’6. Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığına dikkat çekilir: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”7. “Düşünesiniz diye gerçekten size âyetleri açıkladık”8. Bilinmeyen bir şeyin sorulup araştırılarak öğrenilmesi istenmektedir: “Eğer bilmiyorsanız, bilenlerden sorun” denmektedir9. Hadislerde de ilme teşvik vardır: “İlim talebi için yola çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır”10. “Kim ilim öğrenmeyi talep ederse, bu onun geçmişteki günahlarına kefaret olur”11. “Hikmetli söz mü’minin yitiğidir. Onu nerede bulursa, hemen almaya ehaktır”12. “İlmin azalması, cehaletin artması” dünyanın sonu olarak belirtilmiştir13. İslâmiyet’te âlimin mürekkebi, şehidin kanından üstün tutulmuştur14.

4

Bakara, 44. Âli İmran, 7. 6 Tâhâ, 114. 7 Zumer, 9. 8 Hadîd, 17. 9 Nahl, 43. 10 Tirmizî İlim 2, 2649; İbn Mâce, Mukaddime 17, 227. 11 Tirmizî İlim 2, 2650. 12 Tirmizî, İlim, 19, 2688. 13 Buhari, Kitabu’l-İlim, 71-72. 14 Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, 1:6; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 6:466; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:561; Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, no: 10026. 5

31

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Advertisement