Page 12

YARATILIŞ

Ancak son 10 yıl içerisinde moleküler sahada ve özellikle hücre bazında cereyan eden biyolojik olayların çok karmaşık ve komplike

reaksiyonları

gerektirdiğine,

bunun

da

önceden

tasarlanmış ve plânlanmış olaylar olduğuna ve bu tasarımı yapan bir tasarımcının ya da Yaratıcı’nın bulunduğuna dikkat çekilmektedir. Dinden gelen tepkiler, genelde Hıristiyanlığın varlık ve yaratılış konusundaki kaynaklarına dayanıyordu. Hâlbuki bu kaynakların semavi sağlamlıkları şüpheli olduğundan delil ve iddiaları da tatmin edici değildi ve zayıf bir reaksiyondan ileri gidememişti. Bu bakımdan ilim çevrelerinden de fazla rağbet görmedi. Şunun da belirtilmesi gerekir ki, Yaratılış görüşünün takdim edilişinde, sınırlarının tespitinde, detaylarının izahında, biyolojik olayların ve özellikle varyasyonun yorumlanmasında, üzerinde birleşilmiş ve herkesin aynı şekilde anladığı bir yaratılış modeli yoktur. Bunda, evrim terminolojisinin yanlış anlaşılmasının da büyük payı vardır. Hıristiyan din adamları ve Yaratılış görüşünü savunan Hıristiyan bilim adamları, özellikle yüksek yapılı varlıkların bir anda bütün mükemmeliyetiyle ortaya çıktığını savunurlar. “Aşamalı değişim” adı verilen tedricî gelişimin olmadığını, zira böyle bir kabulün “yaratma” kavramına aykırı düştüğünü farz ederler. Yaratıcı daima vasıtasız olarak ve kısa zaman aralıklarıyla birdenbire

yaratmaktadır.

Bunun 12

bir

sonucu

olarak,

türler

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Yaratılış  

Yaratılış - Prof. Dr. Adem Tatlı

Advertisement