Page 1


คํานํา การเผาครัง้ นี้ ตั้งใจจะยกตัวอยางบางสวนคําผิด ที่มากมายเหลือลน ตรวจกันเปนชาติก็เหมือนจะยังไมหมด เพื่อใหรับรูวา พิมพอะไรกันไปบาง ตั้งใจก็ดี ไมตั้งใจก็ดี ทําใหเกินความฮากระจุยกระจาย ความปวดตับ และ ความปวดตา แกคณะผูตรวจอักษรเปนอยางมาก แนนอน นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของคําผิดที่เจอเทานั้น ไมใชทั้งหมด เพราะถายกมาทั้งหมดก็โรคจิตเกินไป พยายามจะเอามาแตอันที่ขํา แตบาง อันมันไมขําแตปวดตับก็เอามาดวย ใครไมมีในนี้อยานอยใจไปละ  ว  ยพิสจ ู นอก ั ษร ขอขอบคุณ คณะผูช กระปุก ที่ออนตอนตี1พอดี ตอนที่กอบเนื้อหาทั้งหมดเสร็จ เลยกลายเปน ผู โชคราย เอย ผูชวยคนแรก แคน ที่ทักมาชวยกันตรวจ ใหญ ที่มาชวยตรวจ ออมบุษ ที่โดนขูเข็ญใหชวย และหาคําผิดไดมากที่สุด นัทเมะ ที่ชวยเหลือกันมากมายทวมทนลนหลาม มุกเดง ผูตรวจเปนรอบสุดทาย เก็บกวาด พีนัท ที่โทรไปถามประชาชีให เวลาเคาไมสามารถแปลภาษาผิดๆที่พิมพกัน มาออกได สุดทายนี้ ถายังคงมีคําผิดในเลมจริง ตัดคําพลาดไปบาง ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ดวย ขวัญ


เชอรี่ > แสตมป แสตมป : นายตราไปรษณียอ  ากร <= ยังจําชือ ่ เรียกนี้ไดอะปาว? (ไปรษณียากร ถาเปนอากรละก็ มันคือภาษีอากรแลว)

แพท > เนย เนย “ นีช ่ า นชอบแกมากอะตอนแกหิว^0^ จะฮาไปไหน แกเมาทฮามาก อีก อยางแกแอบก็สวยนะไก 55+ (แอบถึงสวย รึแอบสวย)

มายหญิง > ปง ปงเปนเพื่อนเด็กแนวของเคา ขอบคุณสําหรับสีสน ั และชีวต ิ ชีวาใน 6/17 โตไปอยาลืมกันนา ^ ^ โชคดีจา (ตอนแรกเคาอานเปนปงปงดวยซ้ําไป - -)

ฝาย กรณี1 > เอมมี่ เอมมี่ :

ขอใหเอมเจอเพือ ่ นใหมทน ี่ ส ิ ัยดีนะดูแลตังเองดวย

(ดูแลแคตังจะดีเหรอ)

ฝาย กรณี2 > เอมมี่ มิ้ง: ถาไมมม ี ิ้งใหแกลงแลวคงเซงอะ เฮอ.... เห็นมิง้ ตัง้ ใจอานหนังสือ ก็ อยางจะตัง้ ใจมัง้ สูๆ  นะมิ้ง

ออม ว > เอ เอ

: แลชเชอรไมทน ั .. ลอกเธอไมผด ิ หวัง

(เลกเชอร - -*)


กวาง > ณสิทธิ์ ณสิทธิ์

มีนา ใจ ชวยเหลือเราทุกอยาง

ปง > นองหญิง แดจังกึมเอย หลังๆยุงกัดตายบอยจัง รักแกนะเวย (ถึงตายเลยเหรอ!)

ขจี > ณสิทธิ์ ณสิทธิ์

- วางๆคิดซือ ้ เลนเหอะ ฮิฮิ

(ซื้ออะไรดีละ)

อุงอิง๋ > เอ เอ ขอใหเอนา รักๆๆอยานีต ้ ลอดไป เอนอ  ยยย


ปน กรณีที่1 > เอมมี,่ หวาน , วศิน เอมมี= ่ ดีจะเอมมี่

เราขอใหเอมมี่มค ี วามสุขมากๆ

อยากเรียนคณะอะไร

ก็ขอใหได เจอแตสงิ่ ดีดีตอนเขาไปอยูใ  นรัว ่ มหาลัย ขอใหนา รักอยางนี้ ตลอดไป ยังไงก็ติดตอกันบางละกัน โทรมาไดเลย /pinny หวาน=ดีจา หวาน

หวานอะเปนคนชอบแตงตัวหวานๆสมชือ ่ เลย ยังไงก็

เราขอใหหวานมีความสุขมากมาก อยากเรียนคณะอะไรก็ขอใหไดเรียน ั่ มหาลัย มีอะไรก็โทรมาหากันบางนะ เปน เจอแตสงิ่ ดีดี เจอแตเพือ ่ นดีดรี ว เพือ ่ นกันตลอดไปนะจะ รักเสมอ/pinny บูม=ดีจา บูม พอเรียกอยางนีไ ้ มคอ  ยคุน  เลย ตองเรียนวาวศินสิ

เราขอให

วศินมีความสุขมากมาก หวังวาอยูร ั่วมหาลัยเดียวกันคงมีโอกาสไดเจอกัน บาง เห็นหนาก็ทก ั กันบาง ขอใหเราเปนเพือ ่ นกันตลอดไปนะจะ ติดตอมา หากันบางแลวกันนะ รักเสมอ/pinny (พิมพรั้วมหาลัย เปน รั่วมหาลัยทุกคน จะดีเหรอปน - -)

ปน กรณีที่2 >ดาย ดาย=ดีจา ดาย เรารูด  วยแหละวาบานดายอยูใ  กลโรงเรียนมากกกกก เดิน ไปก็ถงึ เลย แลวดายก็เคยสิง่ จดหมายมาใหเราทีบ ่ า นดวย ประทับใจสุดๆ เราขอใหไดมค ี วามสุข อยากเรียนอะไรก็ขอใหสอบติด เจอแตสงิ่ ดีดี คิดถึงเพื่อนคนนีบ ้ า งแลวกัน มีอะไรก็ติดตอมาหากันบางนะ รัก เสมอ/pinny (สิ่งจดหมาย)

ปน กรณีที่3 > ขจี ขจี=ดีจะ ปน  อะชอบเรียนขจีกบ ั ปงปงผิดกันตลอดเลย ตัง้ แตม.ตนแลว ไม รูเปนอะไร สงสัยเปนเพราะหนาเหมือนกันมั้ง ก็ดีใจนะทีไ ่ ดรจ ู ก ั ปงๆ ขอใหมค ี วามสุขมากๆ เปนเพื่อนกันตลอดไปนะจะ/pinny (เรียนขจี , สรุปจะขจีรึจะปงปง)


ปน กรณีที่4 > ณสิทธิ์ ณสิทธิ= ์ ดีจา แอน ดีจา Sherk ดีจา อินทรีขาว แอนรูป  า ววาตัวเองเปนผูชาย ที่เมาเกงมากมากมากมาก แตก็ดแ ี หละ เพราะเวลาคุยกันแลวมันดี เราดี ใจทีไ ่ ดรจ ู ก ั กันแอน มีอะไรก็โทรมาหากันบางนะ อยาเงียบหายไปละ เปน เพือ ่ นกันตลอดไปนะจะ/pinny (คงไมตองบรรยายใดๆใหลึกซึ้ง อานตอนแรก ภาพสาวนอยผุดขึ้นมาทันที ตามดวยภาพณสิทธิ์กลายเปนสาวนอย ไมนึกไมฝนเลย)

ปน กรณีที่5+6 > ออมบุษ+แคน ออม บุษ=ดีจา ออมขุนหญิงออมยบุษ งงละซิวา ทําไมเราเรียกอยางนี้ จําได ไหมตอนทีอ ่ อมถายรูปคูก  บ ั แคน...................... เหมือนคุณหญิงกับทาน เจาขุน เราขอออมมีความสุขมากมาก อยากติดคณะอะไรก็ขอใหตด ิ มี อะไรก็โทรหากันบางนะ อยาเงียบหายไปละ เปนเพือ ่ นกันตลอดไปนะจะ รักเสมอ/pinny แคน=ดีจา ทานเจาคุณ แคนอาจงงวาทําไมปน  ถึงเรียนแคนอยางนี้ จําได ไหมที่ตอนนัน ้ เราถายรูปแคนคูก  บ ั ออมบุษ ทาของแคนเหมือนทาเจาขุน มากมากเลย เราขอใหแคนมีความสุขมากมาก อยากเรียนคณะอะไรก็ ขอใหสอบติด เจอแตสงิ่ ดีดี อยาลืมเพือ ่ นคนนี้นะ ถาวางๆก็โทรมาหากัน บาง เปนเพือ ่ นกันตลอดไปนะจะ/pinny (ออมกลายเปนขุนในหมากรุก แคนกลายเปนทาน้ําไปแลว - -)


ปน กรณี7> พลอยสวย พลอย สวย=ดีจา พลอยคนสวย คนเสียงหวาน คนเตนเกง พลอยเปนคนที่ เสียงเพราะมากกกเลย แถมเวลาเตนทาก็สวยดวยอีกตัง้ หากperfect สุดๆ เลย กดีใจนะทีไ ่ ดรจ ู ก ั พลอย เปนเพือ ่ นกันตลอดไปนะจะ ติดตอมาหากัน บางนะ/pinny (หากตั้งไดดวยสินะ)

ปน กรณี8 > พีนัท พีนัท=ดีจา พีน ่ ัท ดีใจ เราขอใหพน ี ัทมีความสุขมากมากนะ อยากเรียน คณะอะไรก็ขอใหสอบติด เจอแตสงิ่ ดีดี เจอแตคนดีดี มีอะไรก็โทรหากัน บางนะ เปนเพือ ่ นกันตลอดไป/pinny (เปนพี่ไปแลว)

ปน กรณี9 > อารม อารม=หวัดดีอารม รูป  า วเวลาปน  เห็นอารม เราชอบนึกวาอารมเหมือน นักการเมืองแลว แลวยิง่ เวลาหนาหนาวทีอ ่ ารมใสเสือ ้ กันหนาว ชุดเหมือน ที่นก ั การเมืองใสเวลาออกหาเสียงเลย ขอบคุณนะทีส ่ อบปน  เลนไพ เรา ขอใหอารมมีความสุขมากมาก มีอะไรก็โทรหากันบางนะ เปนเพือ ่ นกัน ตลอดไปนะ/pinny (สอบปนเลนไพ วิชานี้มีสอบที่ไหน จะรีบไปสอบ รับรอง คะแนนพุง)

ปน กรณี10 > พิมพ พิม=ดีจา พิม เราดีใจทีไ ่ ดรส ู ก ึ พิม พิมเปนเพือ ่ นทีน ่ า รักมากมากเลย มัก ใหคาํ ปรึกษาดีดแ ี กเพือ ่ นเสมอ พิมเปนคนfriendly มีนา้ํ ใจ ขอใหพิมพมี ความสุขมากมากนะ อยากเรียนอะไรขอใหสอบติด เจอแตสงิ่ ดีดี เจอแต เพือ ่ นดีดีเหมือนกันทีพ ่ ิมเปนเพือ ่ นที่ดใ ี หกบ ั เพือ ่ นหลายๆคน มีอะไรก็โทร ่ นกันตลอดไปนะ/pinny มาหากันบางนะ เปนเพือ (ดีใจที่ไดรูสึก)


กระปุก กรณีท1 ี่ > ไวท (พี)่ ไวท อยาไปวาใครแรงๆหละ เดี๋ยวคนอื่นจะโมโหอาไดนะ ไมมี ใครกลาโมโหหรอกมัง้ เพราะจะเจอลูกถีบ 55+ (ไวทวาคนอื่น แลวอาไวททําไมโดนวาละ)

กระปุก กรณีท2 ี่ > ปง ปง แกไปประกวดเอเอฟหรือเดอะสตารดว  ยหละ ถาแกติด ชัน ้ จะทุม  สุดตัว ทําปายไฟไปเชียร พีป ่ ง ๆๆๆๆ 555+ (นึกถึงพี่ปง 6/17ปที่แลวอะ)

กระปุก กรณีท3 ี่ > วศิน บูม มธ. อีกคน ยินดีดวยนะ เลิกซือ ้ ไพแลวซอมหลังคาซะ 55+ วาดรูปสวยมากๆเรยนะ (หลังคาคงเจ็บนาดู)

กระปุก กรณี4 > ภาพรวม นัทวิทย และไดรูนิสัยใจคอกันมาขึ้น

กระปุก กรณี5 > พลอยแฝด พลอย แฝด แกเปนคนฮามาก เจอกันครัง้ แรกยังอําคนได แลวใจจะไป แยกแกกะเนยออก แกเปนคนราเริง ใหกาํ ลังใจคนดี แถมแกเปนนอยหนา ดวยนะ

กระปุก กรณี6 > เนย เนย เรียนรอยมากอะ นิสัยดี มีนา้ํ ใจ คอยเปนหวงเพือ ่ นๆ ตลอดเวลา อยาเอาความบาของพลอยมามากนะ เดีย ๋ วกูไ  มกลับ 55+ ลอเลนๆ (รอยอะไรดี มาลัยรึสรอย)


หวาน โดยภาพรวม (เยอะมากจนขีเ้ กียจแจกกรณี) (วิบัติทุกเมน พิมพผิดแทบทุกคํา ตรวจของหวานไปน้ําตาตกใน ไมรูจะขํารึ จะรองไหดี สรุป หัวเราะทั้งน้ําตา) มายน หมี นี่ทรี่ า กๆๆๆๆๆๆ อยุข  า งหลังเคามาทัง้ หก ป รุส  ก ึ ไงมั้ง แกรอาเปงเพือ ่ นคนเดียวทีฉ ่ ันอยากกอดนะ ไมรุทามไมเขาใจเหมือนกัน เอ ไงแกร 2 วันชอบซะ 555+ หมดไปกีล ่ า นละ สตายแกร กะฉันมานคนละเรือ ่ งกันเลย 555+ ขอใหแกรเจอความสุข ความสมหวังละ กันนา (สตาย... อานแลวจะตายเอา สไตลเขาใจมั้ย - -*) นัท ซี่ ขีแ ้ ยงนะแกรรรรรรรร แตกข ็ อบคุนแกรมากกกกก มีอาไรก ชวยเหลือฉันน ถึงแมแกรจะชอบพูดเน็บฉันกตามแตๆๆ 55555+ วันแตง อยาลืมนะ ฉันอาเปงเพือ ่ นเจาสาววววว ฮิฮๆ ิ ๆๆ (เน็บ...) ฮาย

hi ฮันหยองฮาเซโย โชคดีนะจะๆๆๆๆๆๆๆ

(ฮันหยอง... หมูหยองรึเปลา) โตง อัจฉริยะยังคาราวะเรียกพี่ (คารวะ รึคาราเต - -)

คนอาไรเกงชะมัดเลยยย

ณสิทธิ์ โกดตุยอา มาวาเคา 55555 + รุไ  มเรือ ่ งเนีย ่ มานสําคัญกะ ลูกผูหญิงมากแคไหน 5555+ ความมัน ่ ใจเคาโดนตุน  ทามลายจนไมเหลือ ลอเลนนน เพิง่ รุว  า ตุย  กเปงขาเมาสกะเคาเหมือนกันสะเนี่ยๆๆๆ (ตุน) ปลัก ๊ พอคนรักรถและพริต ๊ ตี้ ขอบคุนมากที่คอยสงเมลใหเคา ่ ุดเรยยย ไมวา อยางไงเคากอยุข  า ง ปลัก ๊ เปงผูช  ายทีเ่ คาคุยเอ็มแรวสนุกทีส ปลัก ๊ นะ อยาวาเคาบานนอกเรยนะ ถึงแมมานจาคัดกะหนาตาของเคาที่ดู ไฮโซกตาม แตเคาสงแบบนั้นไมเปงจิงๆๆๆ เพราะวาปลัก ๊ กคงรู (ขัด ไมใชคัด เพราะถาคัด หวานคงตกรอบ)


แคน สุขุมลุมลึก เปงหัวหนาแตไมเคยเห็นอยุท  ก ี่ ลุมเลย 5555+ (นุมลึก รึลม ุ ลึก รึลุมหลง) มะเหมีย ่ ว นักปนตัวแม ขอบคุณนะที่ขบ ั จักรยานไปสงเคาถึงบาน เลยยยย (นัก(แบง)ปน รึวา นักปน - -*)

มายนหมี > ไวท พี่ไวท – อึด ทึก แรง เปนนิยามของพี่ไวทเลยอะ บางทีเคาอาจกวน โปไปหนอย แตเคาก็รูวาเคาพึ่งพาพีช ่ ายคนนี้ไดเสมอ พี่ไวท เปรียบเหมือนเครื่องเลนยามวาง หุๆ ขอบคุณมากๆเลยนะสําหรับ ไอติม “อาโป กังฟูแพนดา” (ถึก รึ ทึนทึกขึ้นคานกันนะหมี)

นัทสึเมะ >ปงปง ปงปง รูจักกันมาเกือบ 6 ป ทําใหรูวาขปงปงเปนคนที่เสมอตนเสมอปลาย เปนยังไงมาก็ยังคงเปนยังงั้นมาจนถึงตอนนี้ ปงปงนาจะพูดใหเยอะกวานี้ หนอยนะ (ศัพทใหมลาสุด รวม2คนใน1เดียว ขปงปง)

นุน  > ปง ปง แกเปนคนตลกดี คุยดวยแลวมีความสุข ขอบคุณนะทีเปนทีป ่ รึกษาให ชัน ้ อะ (ขอบคุณที ไมไดขอบคุณปงเหรอ นึกถึงนองปุก)


เอ > อุงอิ๋ง อุง อิง๋ อุง อิง๋ เปนคนทีเ่ คาเห็นตอนแรกแลวเคารูส  ก ึ วาคนนี้เปนคนเงียบๆ แตจริงๆ แลวคุยเกงเหมือนกันนะ ดีนะที่เวลาอยูก  บ ั อุง อิง๋ แลวอุง อิง๋ ชวนเคาคุย ถาอุ งอิง๋ ไมชวนเคาคุยเคาก็ไมรจ ู ะพูดไรแหละ ดีใจนะทีไ ่ มรจ ู ก ั และไดมาเปน เพือ ่ นกับอุง อิง๋ อะ (ดีใจที่ไมรูจัก...จะดีเหรอ)

มิ้งค กรณี 1 > มะนาว (พี/่ เจ) มะนาว ขอถามกอนเลยวา พี่มะนาวจะเกงไปถึงไหนอะ เกงไม ปรึกษาใครเลยนะ ถาไดความฉลาดของพี่มะนาวมาสัก1สวน4ก็คงจะดี พี่ มะนาวเปนคนทีน ่ า รักมากๆๆ เฮอาตลอด มีมนุษยสัมพันธดส ี ุดๆ ๆๆ ลาสุด พึง่ รูวา พีม ่ ะนาวก็ชอบF4เหมือนกัน ดูทก ุ versionดวย ดีใจจิงๆที่มีเพือ ่ นคอ เดียวกัน F4 จงเจริญ (เฮอา)

มิ้งค กรณี2 > พลอยสวย พลอย สวย พลอยจา พลอยตองรักษาความงดงามทัง้ ทางดานหนาตาและ จิตใจเอาไวนะ พลอยนิสัยดีมากๆเลยอะ แลวเคาก็ชองพลอยเวลารองเพลง ตอนวันแมดวย

มิ้งค กรณี3 >อารม อารม ทําไมอารมถงึ เรียนเกงสุดๆแบบนีอ ้ ะ บอกวิธเี ราบางดิ แลวก็อารมจะ สูงไปถึงไหนจะ (อานชื่อเปนอาน ไปเลย)


ไอซ กรณี1> กวาง กวาง กวางระวังลมพัดแลวปลิ้วไปไกลหมื่นลี้นะ (เวอรไป) กินขาว เยอะๆ ๆ ๆ (ปลิ้วเลยเรอะ ปลิวก็พอ)

ไอซ กรณี2 > โม แตงโม โมมมมมม เราไปไหอาหารเตาดวยจิ (ผูใหญหาผาใหม ใหสะใภใชคลองคอ ... 20มวนจงจําดีเนี่ย จําไดมั้ยเนี่ย)

ไอซ กรณี3 > วศิน บูม จะวาดรูปเกงไหนเนี่ย ดาวินชี่ยังอายอะ ,,,, นายๆจําเราไดมั้ยอะ คนที่ เคยรูจักนายสมัยประถมอะ 55 (ไปหายไปไหนอะ)

ใหญ > กวาง,ปงปง กวาง กวางกวางจา..กินเยอะๆ หนอยนะ ไมตอ  งกลัวออนหรอ มาเอา ไปจากเคาก็ได ปงปง คุยใหเยอะกวานี้หนอยก็ไดนะจะ ไมมีใครวาหรอ ไมตอ  ง เครียดกับชีวิตใหมากนะ (ก.หายไปตัวเดียว เนื้อความมันเปลี่ยนเลยนะ)

ใหญ กรณี2 > อุงอิง๋ อุง อิง๋ สาวนอย สวยใส เอาะเลยเกินนะเธอ จบไปแลวอยาลืมโทรหา เคาบางนะจะ (ตั้งใจจะสื่ออะไร แตเคาก็แกไปเปน เอาะเกินเลย)


ฮาย กรณี1> พลอยสวย พลอย สวย สมเลวที่เพื่อนเรียกวา “พลอยสวย” สวยทั้งกาย และใจ เสียงก็ เพราะ เวลารองเพลงก็ยิ่งเพราะเขาไปใหญ ชอบฟงพลอยรองเพลงมากเลย พลอยจะแครความรูสึกคนอื่นเสมอเลย เปนหวงเปนใย และใหกําลังใจเพื่อน มาตลอด อยูใกลพลอยแลวรูสึกดี เปนเพื่อนที่ดีมากๆ เลยรูมั้ย (เลว)

ฮาย กรณี2 > น้าํ น้าํ คุณน่ํา จมูกกับมือน้ําสวยมากเลยนะ (ตกใจตรงจมูกสวยละสิ) น้ําลงสีได สุดยอดมาก แมกับพี่เรายังชมเลย วาดรูปก็สวย แตวาดรูปผูหญิงบางก็ไดนะ เดี๋ยวผูชายลนโลกกันพอดี (เหรอ) พูดออมๆบางก็ไดนะ ตรงเกินไปและ แต ก็ดี ไมเสแสรง ขอใหไดเปนศิลปนผูยิ่งใหญนะ (น่ํา)

นุก > ถึงหอง เราอาจจะไมสนิทกันจนไมรูจะบอกอไรถึงกัน (อะไร)

ตะวัน > วศิน บูม เราในตัวนายวศิน เราเชือ ่ วาวันนึงนายจะวาดแฟนขึน ้ มาใหตว ั เองได แลวพามาอยูดว  ยกันในบานสังกะสี (ตอนแกตะวันไมออน แกเปนเราเชื่อในตัวนายนะ - -* ความจริงแลวตะวัน สิงวศินอยูเรอะ)

วศิน > พีนท ั พีนัท นายคนนีก ้ ากมากๆ วันๆเอาแตดา วศินวาไอบา นสังกะสี ระวังตัวใหดี เถอะ วศินหนะศักสิทธิ์แคไหน(ไมเชือ ่ อยาลบหลูนะเฮย) (ไมอยากจะบอกเลยอะวศิน แตนายนะ พิมพศักดิ์สิทธิ์ผิดแบบเดียวกับอ.เลอ สรรคเปะ ไมเชื่อลองตรวจกับอ.เลอในเลมได เคาไมแกของอ.)


โดนัท > มิ้งค มิ้ง อูจ  น ุ เปนของชานนน 555+ ลอเลนของมิ้งแหละยกใหซะวัน (อูจุน ถาอูก  ็เอาไวนอนและ)

ออมบุษ กรณี1 > เมษา เมษา เทพเจาแหงการเตน .. ตองขอเรียนกับเมษบางจะไดไปถูไถกะยุน 55 ขอใหสุขสมหวังกะพี๋โตนะ (ถาออกเสียงตามนี้ ก็เปน ผีโต 55+)

ออมบุษ กรณี2 > หวาน หวาน ยามเธอสายเอวมันชางเรารอน ยามเธอออนมันชางฮา ยามเธอบา อยาไปอยูใกลเธอ.. รักแกวะ (เราใจผสมเรารอนกันเลยทีเดียว)

มะเหมีย ่ ว กรณี1 > แพท แพท วางๆ อยาลืมพาไปเที่ยวทีบ ่ า นบางนะ

มะเหมีย ่ ว กรณี2 > ณสิทธิ์ ณสิทธิ์ ไง คนนิสัยดี ทําไมหลับหลังชอบเมาสจงั จากคนทีอ ่ ยูใ  น เหตุการณ (55+)


Behind the scene หนังสือห้อง 6/17 #34  

เบื้องหลังการถ่ายทำบางส่วน อิอิ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you